REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 2/ 2007 červenec juillet Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 ZORA Olomouc je největším českým výrobcem čokolád a bonboniér ZORA Olomouc est le plus grand producteur tchèque de chocolats et de boîtes d assortiment de chocolat str./p. 38 Giga Cup 2007 Giga Cup 2007 str./p. 42

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 05 page 05 strana 12 page 12 strana 15 page 15 strana 16 page 17 strana 22 page 23 strana 24 page 24 strana 26 page 27 strana 28 page 28 strana 30 page 31 strana 35 page 35 strana 38 page 38 strana 42 page 42 Úvodník Editorial Dotazy našich zaměstnanců Questions de nos employés Aktuality Actualités Dalkia v pohybu Dalkia en mouvement Množství povolenek na emise CO 2 pro Dalkii se snížilo Les quotas d émissions de CO 2 de Dalkia ont diminué Představujeme závody Divize Karviná Nous vous présentons les unités de la Division de Karviná Představujeme skupinu Dalkia v Bulharsku Présentation du groupe Dalkia en Bulgarie Kam směřuje Dalkia? Où va Dalkia? Červený Jaguar je pýchou Jiřího Lukeše Sa Jaguar Rouge, la fierté de Jiří Lukeš Zlaté slunce se snaží rozjasňovat životy seniorů a nemocných lidí Le Soleil d Or colore la vie des personnes âgées et des malades Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 Představujeme profesi účetní Petite présentation du métier de comptable ZORA Olomouc je největším českým výrobcem čokolád a bonboniér ZORA Olomouc est le plus grand producteur tchèque de chocolats et de boîtes d assortiment de chocolat Giga Cup 2007 Giga Cup Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier Rigaux, Milan Wagner, Hana Polášková, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Polášková, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 V ážené čtenářky, vážení čtenáři, stanovili jsme si vskutku smělý cíl: do roku 2012 chceme zdvojnásobit obrat naší společnosti. Pro dosažení takového cíle je samozřejmě nutné, aby byly do naší skupiny začleněny další společnosti, jako je například Elektrárna Kolín, naše letošní akvizice. Náš strategický plán však spočívá také v rozvoji našich stávajících divizí. Každá z nich během nadcházejícího léta vypracuje vlastní plán rozvoje, který bude zahrnovat obchodní i technické cíle. Úspěšná realizace strategického plánu tak nebude pouze záležitostí vedení, ale společným cílem, na němž se podílejí všechny divize. Růst naší společnosti se samozřejmě neobejde bez získávání nových zákazníků, kteří dosud nejsou připojeni k našim dobře spravovaným sítím tepla. Jeho podmínkou je však také další rozvoj a optimalizace výrobních kapacit našich tepláren. Prudký vzestup trhu s elektrickou energií nám v tomto ohledu nabízí dosud nevídané příležitosti. Díky nim tak budeme moci zúročit investice, které bylo potřeba vynaložit kvůli nové ekologické legislativě i kvůli nezbytné obnově technologických zařízení. Platí to zejména pro modernizaci Teplárny Přerov, která bude zahájena v roce Ve všech ohledech musíme dokázat, že jsme schopni sladit požadavky udržitelného rozvoje s ekonomickými výnosy, abychom od našich akcionářů získali zdroje pro další růst. Předpokladem pro úspěch našeho strategického plánu je úzká spolupráce mezi obchodními a technickými týmy. Týká se to nejen přípravné fáze celého projektu, ale také jeho realizace. Obchodní růst a technologické inovace je třeba chápat jako nedělitelný celek. Skvělým příkladem v oblasti udržitelného rozvoje je smlouva uzavřená se závodem na výrobu biolihu v Ústí nad Labem. Dodávky páry nám zde umožní nejen navýšit výrobu elektrické energie v kogeneraci, ale také odkoupit tun biomasy jako palivo pro naše teplárny. Stejně jako v minulosti dokázala Dalkia i nyní zaujmout přední místo na nových trzích: zatímco dříve ovládla trh se záložními zdroji elektrické energie nebo s absorpčním chlazením, nyní se prosazuje na trhu s biolihem a biomasou. Úspěšná realizace strategického plánu tak bude jistě i v budoucnu spočívat na využití nových technologií. Rychlý rozvoj naší společnosti by však neměl zastínit jinou významnou otázku, kterou je zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců. Mezi naše hlavní úkoly proto patří rovněž dohlédnout na to, aby na všech úrovních naší společnosti zaměstnanci nosili předepsané ochranné pomůcky a dodržovali provozní předpisy. Ochrana našich zaměstnanců při výkonu jejich každodenní práce se rovněž řadí ke strategickým cílům Dalkie. Využívám této příležitosti, abych vám všem poděkoval za odvedenou práci a popřál vám co nejkrásnější prožití letních prázdnin. Renaud Capris výrobní ředitel Ch ères lectrices, chers lecteurs, úvodník / éditorial Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux : doubler notre chiffre d affaires d ici Bien sûr, pour y parvenir, de nouvelles sociétés rejoindront notre groupe, comme Elektrarna Kolin cette année. Mais notre plan stratégique s appuie aussi sur la croissance de nos divisions actuelles. Chacune d entre elles élaborera cet été son propre scénario de développement, non seulement commercial, mais aussi technique. Ainsi, la réussite du plan stratégique n est pas seulement l objectif de la direction, mais bien celui partagé avec toutes les divisions. La croissance de notre société passe bien sûr par la conquête de nouveaux clients en dehors du périmètre bien maîtrisé de nos réseaux, mais aussi par le développement et l optimisation des capacités de production de nos centrales. La forte croissance du marché électrique nous offre des opportunités sans précédent. Grâce à elle, des investissements rendus indispensables par la législation environnementale ou la rénovation nécessaire de nos équipements deviendront rentables, c est le cas notamment de la modernisation de la centrale de Prerov, qui commencera dès Nous devrons partout être capables de concilier développement durable et rentabilité économique, pour obtenir de notre actionnaire les ressources nécessaires à notre croissance. La réussite de notre plan stratégique impliquera une symbiose de nos équipes commerciales et techniques. Non seulement dans la phase préparatoire du projet, mais aussi dans sa mise en exploitation. Développement commercial et innovations techniques seront indissociables. Un bon exemple de développement durable est le contrat signé avec la distillerie de bioéthanol à Usti nad Labem. Nos ventes de vapeur nous permettent non seulement d augmenter notre électricité cogénérée, mais aussi de racheter à l usine tonnes de biomasse que nous brûlerons dans nos centrales. Comme toujours, Dalkia a su se positionner en leader sur les nouveaux marchés, hier les services de soutien électrique ou le froid par absorption, aujourd hui le bioéthanol et la biomasse. Demain, d autres innovations contribueront au succès de notre plan stratégique. Le développement rapide de notre entreprise ne doit toutefois pas nous faire oublier un enjeu majeur : la sécurité de nos salariés. Le port des équipements de protection individuelle et le respect des consignes d exploitation seront au cœur de nos préoccupations, à tous les échelons de l entreprise. Protéger nos salariés au quotidien dans l accomplissement de leur travail est aussi un enjeu stratégique. Je profite enfin de l occasion qui m est donnée pour vous remercier de vos efforts et vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances d été. Renaud Capris directeur des opérations 03

4 *Otázka byla z redakčních důvodů zkrácena *La question a été abrégée pour des raisons rédactionnelles. nově nouveau Dotazy našich ZAMĚSTNANCŮ Questions de NOS EMPLOYÉS V tomto čísle přinášíme první odpověď na vaše dotazy. I nadále máte možnost klást anonymně otázky prostřednictvím ové adresy: (heslo: dalkia) a zasílat je na adresu: Děkujeme za zavedení této možnosti komunikace, která jistě pomůže v řešení různých problémů. Modrý reportér je zajímavý časopis, který přibližuje život celé rodiny Dalkie. Stále nám však na jeho stránkách schází negativní postřehy nebo názory opačné těm, na které by mohla být naše společnost pyšná, ovšem i tyto pro ni mohou být obrovským přínosem, pokud se dostanou k lidem, kteří je mohou ve své pozici ovlivnit nebo alespoň řádně vysvětlit. Nás, pracovníky malého závodu, trápí nespravedlnost v systému odměňování zaměstnanců. Díky vysokému pracovnímu nasazení nás všech se našemu závodu daří plnit úkoly výroby, údržby, zavádění nových systémů a řady dalších povinností, které vedou k rozvoji naší společnosti. Proto jsou nám nepochopitelné rozdíly v odměňování našich pracovníků ve srovnání s pracovníky ostatních závodů společnosti Dalkia. Můžete namítnout, že výroba velkého závodu je v jiných číslech, ale my se přesto ptáme: Proč je lépe odměňováno pět kopáčů, kteří kopou velkou jámu, než jeden, který kope malou? Přejeme hodně úspěchů v další činnosti našeho rodinného reportéra. * Zaměstnanci Dalkie jsou zařazováni do tarifních stupňů podle funkce a vykonávaných pracovních činností, a to za předpokladu splnění všech kvalifikačních a dalších požadavků odpovídajících příslušné funkci. Výše tarifní mzdy konkrétního zaměstnance se určuje v rámci tarifního rozpětí stanoveného kolektivní smlouvou v závislosti na zkušenostech zaměstnance, délce praxe, polyvalenci, úrovni znalostí, pracovní iniciativě aj. Jednotnost zařazení zaměstnanců ve stejné funkci spočítá v tom, že jsou např. všichni topiči obsluhující zařízení o určitém výkonu zařazeni do stejného tarifního stupně. Tarifní stupně tedy odrážejí složitost, odpovědnost a namáhavost práce podle výkonu obsluhovaného zařízení, technické náročnosti zařízení, organizační náročnosti prací, úrovně řídících prací apod. konkrétního zaměstnance konkrétní divize. V divizi menšího rozsahu, kde má zařízení nižší instalovaný výkon nebo nižší technickou náročnost, tak bude zaměstnanec zařazen zpravidla do nižšího tarifního stupně. V případě, že zaměstnanec vykonává více funkcí, se tarifní stupeň určí podle nejvýše zařazené funkce. Kolektivní smlouva zaměstnancům negarantuje určitou konkrétní výši mzdy, ale to, že bude za vykonanou práci zařazen do určitého tarifního stupně a v tomto stupni do určitého mzdového rozpětí (nikoli stejnou výši tarifní mzdy jako jiný zaměstnanec, byť je zařazen ve stejné funkci). Mzda musí a vždy bude odrážet přínos konkrétního zaměstnance a nelze argumentovat tím, že platí zásada stejné odměny za stejnou práci, protože skutečně vykonaná práce jednotlivých zaměstnanců není zcela totožná. Připouštíme, že by bylo přehlednější, pokud by byl každému tarifnímu stupni přiřazen jeden mzdový tarif ve výši současné minimální hranice rozpětí v jednotlivých stupních a současné tarifní rozpětí by se stalo výkonnostní složkou či osobním ohodnocením a odráželo by pracovní výkonnost, zkušenosti, praxi a další výše uvedená kritéria. Výši výkonnostní složky bychom vždy uváděli na Mzdovém oznámení společně s přiznaným tarifním stupněm a tarifní mzdou. O této možnosti již pět let jednáme se zástupci odborových organizací, naše názory na toto řešení jsou však bohužel rozdílné. Vous trouverez dans ce numéro une première réponse à vos questions. Vous pouvez continuer à poser des questions anonymement sur (mot de passe : dalkia) en les adressant à Merci d avoir mis en place cette possibilité de communiquer qui contribue à la résolution de divers problèmes. Le Reporter bleu est un magazine intéressant qui aborde la vie de tous les membres de la «famille» Dalkia. Toutefois, ce qui y fait toujours défaut à nos yeux ce sont les points de vue négatifs ou les opinions opposées à celles dont notre société peut être fière, alors qu elles pourraient être très profitables à Dalkia si elles parvenaient aux oreilles de ceux qui, de par leur position, sont en mesure de faire quelque chose ou au moins de bien expliquer. Ce dont nous souffrons, nous, employés d un petit établissement, c est de l injustice du système de rémunération. Grâce à notre forte implication à tous au travail, notre usine parvient à réaliser ses tâches de production, de maintenance, de mise en place de nouveaux systèmes, et à respecter de nombreuses autres obligations, contribuant ainsi au développement de notre société. Nous ne comprenons donc pas les écarts de rémunération qui existent entre nos employés et ceux des autres établissements de la société Dalkia. Vous pouvez objecter que la production d une grande usine est d un tout autre ordre de grandeur, cela ne nous empêche pas de soulever la question suivante : pourquoi «cinq piocheurs qui creusent un grand puits» seraient-il mieux payés «qu un seul qui en creuse un petit»? Nous souhaitons à notre reporter familial beaucoup de succès pour la suite. * Les employés de Dalkia sont affectés à des catégories tarifaires en fonction du poste et des tâches effectuées, et ce à condition de remplir toutes les exigences, notamment en matière de qualifications, applicables au poste donné. Le montant du salaire tarifaire d un employé est déterminé dans le cadre d un intervalle tarifaire fixé par la convention collective en rapport avec l expérience de l employé, son ancienneté dans le métier, sa polyvalence, son niveau de connaissances, son esprit d initiative, etc. L uniformité du classement des employés exerçant une même fonction consiste à dire que par exemple tous les chauffeurs travaillant sur des installations d une puissance donnée sont affectés à la même catégorie tarifaire. Les catégories tarifaires reflètent donc la complexité, la responsabilité et la pénibilité du travail selon la puissance et la technicité des installations, les exigences organisationnelles, le niveau des tâches de direction, etc. d un employé donné d une division donnée. Dans une division de plus petite envergure, où les installations ont une puissance installée ou une technicité inférieure, l employé sera en général affecté à une catégorie tarifaire inférieure. Si l employé exerce plusieurs fonctions, la catégorie tarifaire est déterminée selon la fonction la plus élevée. La convention collective ne garantit pas aux employés un salaire précis, mais le fait que pour le travail réalisé ils seront affectés à une catégorie tarifaire déterminée et, dans cette catégorie, dans un intervalle tarifaire donné (elle ne garantit nullement un salaire d un montant égal à un autre employé exerçant les mêmes fonctions). Le salaire doit refléter et reflètera toujours l apport d un employé donné et l objection selon laquelle un même travail donne lieu à une même rémunération ne peut être soulevée car en pratique les différents employés n effectuent pas un travail tout à fait identique. Nous reconnaissons qu il serait plus clair si à chaque catégorie tarifaire correspondait un tarif salarial à hauteur du palier actuel de l intervalle des différentes catégories et si l intervalle tarifaire actuel devenait une composante de performance ou une prime personnelle et reflétait la performance au travail, l expérience, l ancienneté dans le métier et les autres critères susmentionnés. Nous indiquerions toujours le montant de la composante de performance dans l Avis de salaire accompagné de la catégorie tarifaire reconnue et du salaire tarifaire. Cela fait déjà cinq ans que nous discutons de cette possibilité avec les délégués du personnel mais nos opinions sur cette solution sont malheureusement divergentes. 04 Mgr. Eva Tmejová ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Eva Tmejová directrice des ressources humaines de Dalkia Česká republika

5 Setkání manažerů Dalkie v bulharské Sofii aktuality / aktualité V polovině května se do hlavního města Bulharska, kde Dalkia působí od minulého roku (více se dozvíte v rozhovoru s Franckem Geninem na následujících stránkách tohoto čísla Modrého reportéra), sjeli manažeři Dalkie ze zóny střední a východní Evropy (PECO). Hlavním tématem tohoto již tradičního semináře, který pořádá ředitelství zóny a který navazoval na loňský seminář konaný v Bukurešti, bylo strategické zaměření Dalkie. Ředitel zóny Jean-Michel Mazalerat nejprve přítomné seznámil s fyzickým rozvojem skupiny, s novými přírůstky a zároveň účastníkům zdůraznil: Musíme se rozvíjet. Jste tu proto, abyste se zamysleli nad strategií v zóně PECO, abyste nepřehlíželi starosti plynoucí z globálního oteplování. Všichni společně se snažíme najít řešení, jak nejlépe naložit se zkušenostmi, které ke své práci potřebujeme, jak přistupovat k akvizici nových společností, jak získávat a vzdělávat nové talenty, jak budovat dynamické prodejní síly. Téměř 70 vedoucích pracovníků též hovořilo o tom, že byť je Dalkia v jednotlivých zemích přítomna více či méně dlouho a nepodniká všude ve stejných legislativních podmínkách, uplatňování zásady transverzality by jim umožnilo podělit se o zkušenosti i o inovace, a tak přispět k rozvíjení a obohacování skupiny Dalkia, která je ve svém oboru opravdovým lídrem. Rencontre des managers de Dalkia à Sofia en Bulgarie A la mi-mai, la capitale de la Bulgarie, pays où Dalkia n est présente que depuis l année dernière (apprenez-en plus dans les pages suivantes de ce numéro du Reporteur bleu, dans l interview de Franck Genin), a accueilli les cadres de Dalkia de la zone d Europe centrale et orientale PECO. Faisant suite au dernier séminaire de Bucarest, le thème principal de ce séminaire traditionnel organisé par la direction de la zone était l orientation stratégique de Dalkia. Jean-Michel Mazalerat, directeur de la zone, après avoir présenté «le développement physique» du groupe, les nouveaux venus, s est adressé aux participants en soulignant : «Nous devons nous développer. Vous êtes là pour réfléchir à la stratégie dans les PECO, pour ne pas négliger les inquiétudes quant au réchauffement de la planète. Nous travaillons tous ensemble pour trouver comment mieux faire avec les expériences à maîtriser, comment reprendre de nouvelles sociétés, comment acquérir et former nos talents, comment bâtir des forces commerciales dynamiques.» Environ 70 managers ont aussi débattu du fait que même si Dalkia est implantée dans chaque pays depuis plus ou moins longtemps et que les conditions de législation varient, le principe de transversalité leur permettait de s échanger leurs expériences et innovations pour développer et enrichir le groupe Dalkia, un vrai leader dans son métier. 05

6 Distribuce a Služby D-line je nová internetová služba pro zákazníky Dalkie 06 Jakou novinku zavedla Dalkia pro své klienty? V čem zákazníkům nová internetová služba D-line pomůže? Na tyto a další otázky v naší pravidelné rubrice Distribuce a služby odpovídala vedoucí zákaznické linky a specialista sledování kvality služeb Ivana Niedobová. Modrý reportér: Dalkia zavedla novou službu pro své klienty, tzv. D-line. V čem tato služba spočívá? Ivana Niedobová: D-line je nová on line služba pro zákazníky Dalkia v České republice. Díky D-line mají naši klienti možnost ze svého počítače prostřednictvím internetu zadat požadavek na vyřešení technického problému a poté sledovat průběh jeho zpracování. V budoucnu zákazníci také získají on- -line přístup ke sledování preventivních zásahů a spotřeb. Jedná se o moderní a efektivní způsob komunikace se zákazníky, který využívá nových technologií. Dalkia Česká republika je jedním z prvních dodavatelů energie, multitechnických služeb a facility managementu, který tento produkt svým klientům nabízí. Modrý reportér: Jak tato služba funguje? Ivana Niedobová: D-line je internetová aplikace, která je přístupná z veřejných stránek Zákazník, který má zájem o přístup k této službě, obdrží od našich obchodníků své uživatelské jméno a heslo a po jejich zadání vstoupí přímo do D-line. Vyplní zde krátký formulář pro žádost o zásah, kde mimo jiné identifikuje místo zásahu a vyplní důvod. Tento formulář okamžitě obdrží pracovníci Call centra, kteří ho ihned zpracují a předají technikům. Po ukončení zásahu operátoři Call centra doplní všechny potřebné detaily, jako je čas zásahu, jméno technika nebo popis provedené činnosti. Zákazník tak vidí postup zásahů a může sledovat, v jakém stádiu řešení se jeho aktuální požadavek nachází. Modrý reportér: Proč se nová služba jmenuje právě D-line? Ivana Niedobová: Název byl vybrán na základě konzultací s divizemi a jedná se vlastně o zkratku Dalkia on-line, protože prostřednictvím této aplikace mohou zákazníci kdykoli a odkudkoli zadávat své požadavky na odstranění vzniklých technických problémů. aktuality Dalkia Česká republika a Dalkia Ostrava se sloučí K významné změně organizace dojde v závěru letošního roku v rámci skupiny Dalkia v České republice: představenstva společností Dalkia Česká republika a Dalkia Ostrava totiž rozhodla o fúzi obou společností, která nabude právní účinnosti k 31. prosinci 2007 po zápisu do obchodního rejstříku. Nástupnickou společností bude Dalkia Česká republika, která převezme veškerá práva a závazky zanikající Dalkie Ostrava včetně všech jejích zaměstnanců. Distribuční společnost Dalkia Ostrava, která zásobuje teplem více než osmdesát čtyři tisíc ostravských domácností, byla doposud společným podnikem Dalkie Česká republika (95 % akcií) a Statutárního města Ostrava (5 % akcií). Ostravští zastupitelé ale v závěru května rozhodli o prodeji akcie Dalkie Ostrava společnosti Dalkia Česká republika, která se tak stala jejím jediným vlastníkem. Akcii slavnostně převzali zástupci společnosti Dalkia Česká republika dne 19. června Fusion de Dalkia Česká republika et Dalkia Ostrava Un important changement organisationnel interviendra à la fin de l année dans le groupe Dalkia en République tchèque : les directoires des sociétés Dalkia Česká republika et Dalkia Ostrava ont en effet décidé de la fusion des deux sociétés, qui prendra effet le 31 décembre 2007 après son inscription au registre du commerce. La société absorbante sera Dalkia Česká republika, qui reprendra tous les droits et engagements de Dalkia Ostrava, incluant tous ses employés. La société de distribution Dalkia Ostrava, qui approvisionne en chaleur plus de quatre-vingt-quatre mille ménages d Ostrava, était jusqu ici une entreprise commune de Dalkia Česká republika (95 % des actions) et de la Ville statutaire d Ostrava (5 % des actions). Mais à la fin du mois de mai, les élus d Ostrava ont décidé de la vente des actions de Dalkia Ostrava à la société Dalkia Česká republika, qui est ainsi devenue son seul propriétaire. Les représentants de la société Dalkia Česká republika ont pris possession des actions le 19 juin Plavecký bazén v Olomouci v květnu zahájil letní sezónu Milovníci vodních radovánek v Olomouci mohou každoročně už od prvního května využívat venkovní areál s bazénem, dětským bazénem a natura pláží. Letošní počasí umožňuje intenzivní využívání venkovního areálu, což je oproti loňskému roku příjemný rozdíl, pochvaluje si Pavel Kolář, ředitel společnosti Olterm&TD Olomouc, která je provozovatelem Plaveckého stadionu v Olomouci. Návštěvník plaveckého stadionu může současně využívat atrakce venkovního i vnitřního areálu. Celoročně je v provozu krytý bazén o délce padesát metrů, dětský bazének, tobogán, whirpool, sauna, hostel a zařízení Aquacentrum Delfínek, které nabízí výuku plavání batolat, fitcentrum a solárium, vyjmenoval nabídku služeb Pavel Kolář. Plavecký stadion v Olomouci navštíví ročně téměř klientů všech věkových kategorií.

7 aktualité Šilheřovice hostily Dalkia Golf Cup 2007 Partneři, klienti i přátelé společnosti Dalkia se ve středu 30. května 2007 sešli v krásném prostředí golfového areálu v Šilheřovicích, kde se uskutečnil Dalkia Golf Cup O vítězství v turnaji hraném systémem Texas Scramble se utkalo přes padesát hráčů. První místo získala dvojice Petr Pražák a Jaroslav Krolizcek, druhá příčka patřila páru Michal Kárník a Jan Maceček a bronzovou medaili si ze Šilheřovic odvezlo duo Ljubo Lukenda a Jiří Seiler. Zkrátka však nepřišli ani nehráči, kteří se pod vedením zkušených trenérů seznamovali s taji golfu v golfové akademii nebo se mohli kochat pohledem na motorky Harley Davidson, přítomné dámy rády využily služeb vizážistky. Šilheřovice a accueilli Dalkia Golf Cup 2007 Le 30 mai 2007, les partenaires, les clients et les amis de la société Dalkia se sont rencontrés dans le beau cadre du terrain de golf de Šilheřovice où se tenait la Dalkia Golf Cup Plus d une cinquantaine de joueurs se sont affrontés dans un tournoi de Texas Scramble. Le tandem composé de Petr Pražák et Jaroslav Krolizcek a remporté la première place, Michal Kárník et Jan Maceček se sont placés en deuxième place et Ljubo Lukenda et Jiří Seiler ont obtenu le bronze. Les non-initiés ont pu Vítězem Dalkia Golf Cupu 2007 se stala dvojice Petr Pražák a Jaroslav Krolizcek. Cenu jim předal předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. La première place de la Dalkia Golf Cup 2007 a été remporté par le tandem Petr Pražák et Jaroslav Krolizcek. Le trophée leur a été remis par Zdeněk Duba, le président du directoire de Dalkia République tchèque. V puttovací soutěži zvítězil ředitel olomoucké divize Dalkie Česká republika Jan Holpuch. C est Jan Holpuch, directeur de la division d Olomouc de Dalkia RT, qui a gagné le concours de putting. profiter de l occasion pour apprendre les bases et percer quelques secrets du jeu à «l Académie du golf» sous la tutelle d entraîneurs expérimentés. Ils pouvaient aussi admirer les motos Harley Davidson, et les dames ont pris plaisir à se confier aux soins d une esthéticienne. Début de la saison estivale pour la piscine d Olomouc Á Olomouc, les amoureux des joies de l eau peuvent chaque année profiter à partir du premier mai d un complexe en plein air avec piscine, bassin pour les enfants et plage naturelle. «Cette année, le temps permet de profiter intensément de l espace en plein air ce qui constitue une différence agréable par rapport à l année dernière,» se félicite Pavel Kolář, directeur de la société Olterm&TD Olomouc, qui exploite le Stade nautique d Olomouc. «Le visiteur du stade nautique peut profiter tant des attractions de l espace en plein air que de l espace couvert. On peut profiter à toute l année de la piscine olympique couverte, du petit bassin pour les enfants, du toboggan, du bain à remous, du sauna, de l hôtel et des installations de l Aquacentrum Delfínek qui propose des cours de bébés nageurs, du centre de conditionnement physique et du solarium,» déclare Pavel Kolář, énumérant les services proposés. Le stade nautique d Olomouc accueille chaque année près de visiteurs de tous âges. Distribution et Services D-line, le nouveau service Internet destiné aux clients de Dalkia Quel nouveau service Dalkia met en place pour ses clients? Q u a p p o r t e aux clients ce service Internet D-line? C est à ces questions, entre autres, que répond dans notre rubrique r é g u l i è r e Distribution et Services, la responsable de la ligne clients et spécialiste du suivi de la qualité des services Ivana Niedobová. Modrý reportér : Dalkia a mis en place un nouveau service pour ses clients : D-line. En quoi consiste ce service? Ivana Niedobová : «D-line est un nouveau service en ligne pour les clients de Dalkia en République tchèque. Grâce à D-line, nos clients ont la possibilité par le biais d Internet d envoyer une demande d intervention technique puis de suivre le déroulement de son traitement. Dans l avenir les clients auront aussi accès en ligne au suivi des interventions de prévention et des consommations. Il s agit d un moyen de communication avec les clients moderne et efficace dans l environnement du net. Dalkia Česká republika est l un des premiers fournisseurs d énergie, de services multitechniques et de facility management à proposer ce produit à ses clients.» Modrý reportér : Comment fonctionne ce service? Ivana Niedobová : «D-line est une application Internet qui est accessible à partir du site public Le client qui souhaite avoir accès à ce service se voit remettre par nos commerciaux un identifiant et un mot de passe à l aide desquels il accède directement à D-line. Il y remplit un court formulaire de demande d intervention où, notamment, il identifie le lieu d intervention et en renseigne le motif. Ce formulaire est tout de suite transmis aux employés du Centre d appel qui le traite immédiatement et l affecte aux techniciens. Une fois l intervention achevée, les opérateurs du Centre d appel complètent tous les détails nécessaires comme l heure de l intervention, le nom du technicien ou la description de l opération effectuée. Le client peut suivre en direct le déroulement des interventions effectuées et peut suivre à quel stade se trouve le traitement de sa demande.» Modrý reportér : Pourquoi ce nouveau service s appelle-t-il D-line? Ivana Niedobová : «Le nom a été choisi après consultation avec les divisions et il s agit en fait de l abréviation de «Dalkia on-line» car par l intermédiaire de cette application les clients peuvent, à tout moment et où qu ils soient, soumettre une demande d intervention suite à des problèmes techniques.» 07

8 aktuality Zařízení Unimea-M získalo doklad o své jedinečnosti Společnost AmpluServis se může pochlubit nemalým úspěchem: její zařízení pro měření vlhkosti v biomase s názvem Unimea-M bylo v únoru tohoto roku zapsáno do rejstříku průmyslových vzorů v rámci Evropské unie. Význam tohoto kroku vysvětluje čtenářům Modrého reportéra ředitel společnosti AmpluServis Ing. Richard Chasák. Modrý reportér: Co zápis do rejstříku průmyslových vzorů pro zařízení Unimea-M v rámci celé EU pro AmpluServis znamená? Richard Chasák: Pro naši společnost má tento zápis veliký význam. Znamená, že Unimea-M je chráněna ve všech členských zemích EU. Chráněno je principiální rozvržení celého přístroje, jeho tvar, umístění elektroniky, ovládací prvky, odměrná nádoba atd. Abychom zvýšili účinnost a ochranu tohoto měřícího zařízení, provedli jsme paralelně registraci ještě tří dalších průmyslových vzorů, které modifikují tvar zařízení tak, abychom znesnadnili konkurenci případnou výrobu obdobného zařízení. Modrý reportér: Jaký postup zápisu do rejstříku průmyslových vzorů předcházel? Richard Chasák: Naše společnost provedla před vlastní registrací tzv. patentovou rešerši, kdy jsme zjišťovali současný stav ochrany podobných zařízení pro měření vlhkosti. Po této analýze následovala jednání o podmínkách zápisu na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Přihlášku doplněnou fotografiemi jsme podali ve španělském městě Alicante prostřednictvím Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Registraci jsme obdrželi do devadesáti dnů. Úspěšný zápis do rejstříku průmyslových vzorů je dokladem toho, že naše zařízení Unimea-M je jedinečné. Modrý reportér: Co vlastně zařízení Unimea M je, kde bylo vyvinuto a na jakém principu funguje? Richard Chasák: Měřící mobilní zařízení pod označením Unimea-M slouží k měření vlhkosti sypkých hmot, zejména různých druhů biomasy. Je určeno pro průmyslové použití především v energetickém průmyslu, který biomasu využívá ke spalování. Měření je založeno na principu zpomalování neboli termalizace rychlých neutronů na jádrech atomů vodíku v daném materiálu. Takto zpomalené neutrony jsou indikovány ve vlhkoměru. Na vývoji zařízení Unimea-M se podíleli technici naší společnosti ve spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě a společnosti Numet, která byla dodavatelem neutronového zářiče vyhodnocovací jednotky. Zápis do rejstříku průmyslových vzorů je důkazem, že naši zaměstnanci umí přemýšlet a jsou schopní své myšlenky realizovat. 08 L unicité du dispositif Unimea-M est désormais certifiée La société AmpluServis peut se vanter d un succès qui n est pas des moindres : son dispositif de mesure de l humidité dans la biomasse appelé Unimea-M a été inscrit en février dernier au registre des modèles industriels à l échelle de l Union européenne. Richard Chasák, directeur de la société AmpluServis explique aux lecteurs du Reporter bleu la signification de cet événement. Reporter bleu : Que signifie pour AmpluServis l inscription du dispositif Unimea-M au registre des modèles industriels pour l ensemble de l UE? Richard Chasák : «Pour notre société cette inscription a une signification forte. Cela veut dire qu Unimea-M est protégé dans tous les États membres de l UE. Ce qui est protégé c est la disposition de principe de l ensemble de l appareil, sa forme, l emplacement de l électronique, les éléments de commande, la jauge, etc. Pour accroître l utilité et la protection de ce dispositif de mesure, nous avons procédé parallèlement à l inscription de trois autres modèles industriels qui modifient la forme de l appareil afin de compliquer la tâche à la concurrence qui voudrait éventuellement fabriquer un dispositif similaire.» Reporter bleu : Qu est-ce qui a précédé l inscription au registre des modèles industriels? Richard Chasák : «Notre société a effectué avant l inscription même ce que l on appelle une recherche de brevet qui nous a permis de déterminer l état actuel de la protection d appareils de mesure de l humidité similaires. Après cette analyse nous avons discuté des conditions d inscription à l Office de la propriété industrielle de Prague. Nous avons déposé notre demande accompagnée de photographies en Espagne, à Alicante, par l intermédiaire de l Office de l harmonisation dans le marché intérieur. Nous avons reçu l avis d enregistrement dans les quatre-vingt-dix jours. L inscription au registre des modèles industriels est la preuve que notre appareil Unimea-M est unique.» Reporter bleu : En quoi consiste exactement cet appareil Unimea M, où a-t-il été développé et sur quel principe fonctionne-t-il? Richard Chasák : «L appareil mobile de mesure appelé Unimea-M sert à mesurer l humidité des matériaux friables, et notamment des différents types de biomasse. Il est destiné à un usage industriel, surtout dans l industrie de l énergie qui utilise de la biomasse pour la combustion. Le mesurage est fondé sur le principe de ralentissement ou thermalisation des neutrons rapides sur les noyaux des atomes d hydrogène dans le matériau donné. Les neutrons ainsi ralentis sont indiqués dans l hygromètre. Ont participé au développement du dispositif Unimea-M les techniciens de notre société en collaboration avec la Haute école des mines d Ostrava et la société Numet qui a fourni l émetteur de neutrons du boîtier de mesure. L inscription au registre des modèles industriels est la preuve que nos employés savent réfléchir et sont capables de réaliser leurs idées.»

9 actualité Nejkrásnější masku vytvořily děti z Prahy Mezinárodní soutěž Masky kolem světa, kterou pro děti ve věku od osmi do jedenácti vyhlásila Veolia Environnement, již zná svého českého vítěze. Nejkrásnější masku vytvořily děti z 5.B ZŠ Vodičkova v Praze. Odměnou pro dvě zástupkyně oceněné třídy a autorky obrázku byl výlet do Paříže, kde se jejich maska Země začátkem června představila spolu s dalšími vítěznými projekty ze všech zúčastněných zemí na výstavě v Muzeu Branly. Celá třída dostala za odměnu jednodenní výlet za poznáním života středověkých osadníků do archeoskanzenu Villa Nova Uhřínov. Úkolem dětí bylo vytvořit různými technikami masku, která představuje planetu Zemi, a výtvor ve formátu A3 doprovodit krátkým příběhem ve formě vyprávění nebo legendy, kterými žáci nechali Zemi promlouvat. Prostřednictvím soutěže mohly děti objevovat předměty ze všech kontinentů, které vyjadřují vztah člověka a přírody v minulých i současných společnostech, a se svými spolužáky se zamyslet nad vlivem, jaký člověk má na přírodu a její zdroje. Vítězem ostravského kola, které pro základní školy připravila Dalkia, se stala třída 6.A ze ZŠ Mjr. Nováka z Ostravy-Poruby s maskou Duch Země. Žáci byli prostřednictvím této soutěže vtaženi do světa dávných dob, kdy lidé žili s přírodou v harmonickém svazku. Součástí jejich přípravy byla práce s pracovním sešitem, který děti svými poutavými příběhy táhl nazpět v čase a motivoval je k zamyšlení nejen nad jejich vztahem k přírodě, ale i jejich předků, hodnotila přínos soutěže učitelka šesťáků Eva Ospalíková. Čtvrtého ročníku mezinárodní kampaně pod patronátem UNESCO, Desetiletí pro výchovu a udržitelný rozvoj OSN ( ), Francouzské národní komise pro UNESCO a Muzea Branly v Paříži se zúčastnily děti z 27 zemí z celého světa. Jen v České republice se do soutěže zapojilo dětí z 226 tříd z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Teplic, Chomutova, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy, Zlína, Kladna a Příbrami. Nejvydařenější maska z každého regionálního kola postoupila do národního finále, jehož vítěze určila porota složená se zástupců společností Veolia Voda a Dalkia, regionálních osobností i profesionálních výtvarníků. První cenu si odnesla maska Země třídy 5.B ze ZŠ Vodičkova v Praze Le premier prix a été remporté par le masque «Terre» de la 5e B [CM2] de l école élémentaire Vodičkova de Prague Le plus beau masque a été créé par des enfants de Prague L édition tchèque du concours international Masques autour du monde, organisé pour les enfants de huit à onze ans par Veolia Environnement, connaît déjà son lauréat. Le plus beau masque a été créé par les enfants de la 5e B [CM2] de l école élémentaire Vodičkova de Prague. Le prix attribué aux deux représentantes de cette classe et auteures du dessin était un voyage à Paris où leur masque «Terre» a été présenté début juin avec les autres projets lauréats de tous les pays participants dans le cadre d une exposition au Musée du quai Branly. L ensemble de la classe a été récompensée par une excursion d une journée à l écomusée archéologique Villa Nova Uhřínov pour découvrir la vie des habitants d un hameau médiéval. Les enfants avaient pour tâche de créer à l aide de diverses techniques un masque représentant la Terre et d accompagner leur œuvre au format A3 d une courte histoire sous forme de récit ou de légende donnant la parole à la Terre. Le concours a permis aux enfants de découvrir des objets de tous les continents mettant en scène les liens existant entre l homme et la nature dans les sociétés d hier et d aujourd hui, et de réfléchir avec leurs camarades de classe à l influence qu exerce l homme sur la nature et ses ressources. L édition d Ostrava organisée pour les écoles élémentaires par Dalkia a été remportée par la 6e A de l école élémentaire Mjr. Nováka d Ostrava-Poruba avec le masque Maska Ducha Země získala 1. místo v ostravském kole soutěže. Le premier prix de l édition d Ostrava a été remporté par le masque «Esprit de la Terre» «Esprit de la Terre». «Grâce à ce concours, les élèves ont été plongés dans le monde des temps anciens où les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Lors de leur préparation les enfants ont travaillé avec le cahier pédagogique dont les histoires captivantes leur ont permis de remonter dans le temps et qui les a motivé à réfléchir non seulement à leur rapport à la nature, mais aussi à leurs ancêtres,» c est en ces mots que l enseignante de la sixième Eva Ospalíková a évalué l apport du concours. La quatrième édition de la campagne internationale organisée sous le patronage de l UNESCO, de la Décennie des Nations Unies pour l Education en vue du développement durable ( ), de la Commission nationale française pour l UNESCO et du musée du quai Branly a rassemblé des participants de 27 pays du monde entier. Rien qu en République tchèque ce sont enfants de 226 classes de Prague, Plzeň, České Budějovice, Teplice, Chomutov, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín, Kladno et Příbram qui ont pris part au concours. Le meilleur masque de chaque édition régionale a été sélectionné pour l édition nationale dont le lauréat a été désigné par un jury composé de représentants des sociétés Veolia Voda et Dalkia, de personnalités régionales et d artistes professionnels. 09

10 BOZP a PO Nebezpečí výbuchu na pracovištích snižují technická a organizační opatření aktuality Hospodářské výsledky za rok 2006 Résultats pour l année 2006 Hospodářské výsledky a další klíčové údaje skupin Veolia Environnement, Dalkia a Dalkia v České republice za uplynulý rok přináší následující tabulka: Le tableau ci-après reprend les résultats et d autres chiffres clés des groupes Veolia Environnement, Dalkia et Dalkia en République tchèque pour l année passée : KLÍČOVÉ ÚDAJE CHIFFRES CLES KYSLÍK VÝBUCH PALIVO ZDROJ INICIACE Obrat (EUR) Chiffre d affaires (EUR) Provozní výsledek (EUR) Résultat opérationnel (EUR) 28,62 mld. 6,1 mld. 334,6 mil mil. 382,8 mil. 77,9 mil. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců patří mezi priority Dalkie Česká republika. Jedním z rizik je výbuch a požár na pracovištích, kde se vyskytuje plyn nebo se tvoří zvířený uhelný prach. Jednotlivé divize Dalkie Česká republika proto v souladu s evropskou legislativou realizovaly nebo dokončují přípravu organizačních a technických opatření, která nebezpečí výbuchu eliminují. Výbuch nastane, pokud se na jednom místě a ve stejném čase spojí tři faktory: palivo (zvířený prach nebo plyn v určité koncentraci), zdroj iniciace (cigareta, oheň, statická elektřina, jiskra atd.) a kyslík. Pokud některý z těchto prvků chybí, k výbuchu nedojde. Máme tedy tři možnosti: zamezit únikům plynu a usazování a zvíření prachu, odstranit zdroje iniciace nebo zamezit přístupu vzduchu - inertizovat, vysvětluje Ing. Jaromír Voříšek, specialista-energetický auditor z ředitelství společnosti. Jako první realizovala v letech 2005 a 2006 opatření proti výbuchu Elektrárna Třebovice. Na jednotlivé části mlýnských okruhů všech kotelních jednotek byl instalován ochranný systém Antidet pro potlačení a zabránění přenosu výbuchu uhelného prášku. Dále byly instalovány odlehčovací ventily a pojistná zařízení s vypuklou membránou pro odlehčení výbuchového tlaku, popsal opatření vedoucí střediska kotelna Ing. Vladislav Tureček. V Ústí nad Labem se soustředili na opatření vedoucí ke snížení prašnosti. V rámci postupného snižování prašnosti a s ní spojeného nebezpečí výbuchu uhelného prachu bylo v hlubinném zásobníku uhlí instalováno zařízení pro zvlhčování uhlí. Jedná se o systém trysek, kde se pomocí vody a stlačeného vzduchu vytváří vodní mlha, která při odběru paliva ze zásobníku palivo zvlhčuje a snižuje tak možnost uvolňování prachových částic z dopravovaného paliva do prostoru, uvedl technik BOZP a PO Divize Ústí nad Labem Zdeněk Hlína. Zavedli jsme také opatření, která mají zabránit tomu, aby výbuch způsobil člověk svou neopatrností nebo neznalostí. Mezi tato opatření patří úklid na pracovišti, zákaz kouření, používání speciálního nejiskřícího nářadí, ověřování koncentrace plynu na pracovišti nebo povinnost provádět svařování, pálení, rozbrušování atd. jen s písemným povolením. Prostory, kde může vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, jsou označeny výstražnou značkou EX, řekl Jaromír Voříšek. 10 Zaměstnanci Collaborateurs Sítě dálkového a lokálního zásobování teplem a chladem Réseaux urbains et locaux de chaleur et de froid Provozované energetické zdroje Installations énergétiques gérées Instalovaný tepelný výkon (MW) Puissance thermique gérée (MW) ,9 Instalovaný elektrický výkon (MW) Puissance électrique gérée (MW) ,7 Dalkia posiluje svou pozici na Slovensku Dalkia pokračuje v úspěšné expanzi ve střední a východní Evropě. Další úspěšný krok absolvovala na Slovensku, kde v únoru získala stoprocentní podíl ve společnosti REKOTaK s.r.o. a v březnu odkoupila 65 % společnosti ESPOOL, a.s. Společnost REKOTaK spravuje tepelná zařízení v bratislavské čtvrti Podunajské Biskupice v rámci třicetileté smlouvy, kterou uzavřela s touto městskou částí dne 1. července Zařízení o tepelném výkonu 60 MW fungují na plyn a teplem zásobují většinu místních bytů (celkem domácností) a také administrativní budovy. Dalkia tímto upevnila své postavení v Bratislavě, kde již dodává teplo pro více než čtvrtinu města. Podunajské Biskupice, kde žije více než dvacet tisíc obyvatel a které mají slibný potenciál rozvoje, jsou již třetí městskou čtvrtí, jejíž tepelná zařízení Dalkia spravuje. Březnová akvizice Dalkie - společnost ESPOOL - je vlastníkem zařízení na výrobu a distribuci tepla pro bytů v Lučenci. Historické město s 28 tisíci obyvateli se nachází dvacet kilometrů od maďarských hranic nedaleko dalšího města, kde Dalkia působí Brezna. Stejně jako u společnosti REKOTaK fungují zařízení ESPOOL na plyn a jejich celkový výkon je 50 MWth. Společnost Dalkia působí na Slovensku od roku 1993, zaměstnává více než šest set lidí a loni dosáhla obratu 57 milionů euro.

11 aktualité Grant EU podporuje vzdělávání v Dalkii V minulém čísle Modrého reportéra jsme vás informovali o zahájení širokého programu vzdělávání v rámci projektu Dalkie a jejích dceřiných společností, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Máme za sebou první vzdělávací program, který byl zaměřen na trénink manažerských dovedností a řízení projektů. Proběhly celkem čtyři dvoudenní semináře, které pro nás na základě výběrového řízení připravila vzdělávací společnost Expertis z Prahy. Účastníci hodnotili semináře velmi dobře. V současné době již běží druhý program s názvem Manažerské dovednosti mistra, sdělila vedoucí útvaru personalistiky a vzdělávání Dalkie Česká republika Denisa Neuwirthová. Des subventions de l UE soutiennent un programme de formation chez Dalkia Dans le précédent numéro du Reporter bleu nous vous avons informé du lancement d un vaste programme de formation dans le cadre d un projet de Dalkia et de ses filiales cofinancé par des aides du Fonds social européen. «Nous avons réalisé un premier programme de formation qui était axé sur les compétences managériales et la gestion de projets. Quatre séminaires de deux jours ont eu lieu, préparés pour nous par la société de formation Expertis de Prague, sur la base d un appel d offres. Les participants ont beaucoup apprécié les séminaires. Actuellement, le deuxième programme intitulé Compétences managériales des contre-maîtres est en cours,» a déclaré Denisa Neuwirthová, responsable des ressources humaines et de la formation de Dalkia Česká republika. Dalkia renforce sa position en Slovaquie Dalkia poursuit une expansion réussie en Europe centrale et orientale. Elle vient de remporter de nouveaux succès en Slovaquie en faisant l acquisition de 100 % de la société REKOTaK s.r.o. en février, puis en achetant 65 % de la société ESPOOL, a.s. au mois de mars. La société REKOTaK gère les installations thermiques d un arrondissement de Bratislava appelé Podunajské Biskupice dans le cadre d un contrat de 30 ans signé le 1 er juillet 2005 avec la municipalité de Bratislava. Les installations d une puissance thermique de 60 MW sont alimentées au gaz naturel et fournissent de la chaleur à la plupart des logements du quartier (5 400 ménages au total) ainsi qu à des bâtiments administratifs. Dalkia a ainsi consolidé sa position dans la ville de Bratislava dont elle approvisionne plus du quart en chaleur. Podunajské Biskupice, un arrondissement qui compte plus de habitants, présente un fort potentiel de croissance, et c est le troisième arrondissement de la capitale slovaque à avoir confié la gestion de ses installations thermiques à Dalkia. La société ESPOOL acquise par Dalkia en mars est propriétaire des installations de production et de distribution de chaleur qui alimentent les logements de Lučenec. Cette ville historique de habitants se trouve à 20 kilomètres de la frontière hongroise, à proximité de Brezno, une autre ville où Dalkia exerce ses activités. Comme celles de la société REKOTaK, les installations de la société ESPOOL fonctionnent au gaz naturel ; leur puissance thermique est de 50 MWth. La société Dalkia opère en Slovaquie depuis 1993 ; elle emploie plus de six cents collaborateurs et l année dernière elle a enregistré un chiffre d affaire de 57 millions d euros. CHSCT et protection d incendie Des mesures techniques et organisationnelles pour maîtriser le risque d explosion aux postes de travail Dalkia Česká republika place la sécurité et la santé au travail parmi ses priorités. L un des risques est celui d explosion et d incendie aux postes de travail où il y a du gaz ou où il se forme un nuage de poussière de charbon. Aussi, conformément à la législation européenne, les différentes divisions de Dalkia Česká republika ont réalisé ou sont en train de finaliser la préparation de mesures organisationnelles et techniques afin d éliminer le risque d explosion. «Une explosion se produit lorsque trois facteurs se combinent à un même moment et à un même endroit : combustible (nuage de poussière ou gaz à une certaine concentration), source d initiation (cigarette, feu, électricité statique, étincelle, etc.) et oxygène. En l absence d un de ces éléments, l explosion ne se produira pas. Nous avons dont trois possibilités : prévenir les fuites de gaz et la formation de dépôts et de nuages de poussière, d éliminer les sources d initiation ou d empêcher la présence d air - inertisation,» explique Jaromír Voříšek, spécialiste et auditeur d énergies du siège de la société. Elektrárna Třebovice a été la première à mettre en œuvre des mesures pour prévenir l explosion en 2005 et Vladislav Tureček, responsable de la chaufferie, décrit ces mesures comme suit : «Les différentes parties des circuits de broyage de toutes les chaudières ont été dotées du système de protection Antidet pour prévenir l explosion de la poussière combustible et son transfert. Par ailleurs, nous avons installé des vannes de détente et des dispositifs de protection à membrane à déformation élastique pour détendre la pression explosive.» La centrale d Ústí nad Labem a opté pour des mesures limitant la formation de poussières. «Dans le cadre de la réduction progressive de la formations des poussières et donc du risque d explosion de poussières de charbon qu elle présente nous avons installé un système d humidification du charbon dans le dépôt enfoui. Il s agit d un système de buses de pulvérisation qui créent une brume d eau à l aide de l eau et de l air comprimé. Cette brume asperge le combustible lorsqu il est prélevé du réservoir et réduit ainsi la possibilité de particules de poussière à se libérer dans l espace lors du convoyage du combustible,» déclare le technicien SST et incendie de la Division d Ústí nad Labem, Zdeněk Hlína. «Nous avons également pris des précautions visant à prévenir que quelqu un cause une explosion, par manque de prudence ou de connaissances. Ces précautions comprennent le nettoyage des postes de travail, l interdiction de fumer, l utilisation d outils non-étincelants, le suivi des concentrations de gaz au poste de travail ou encore l interdiction de faire des travaux de soudage, de brûlage et de meulage abrasif à défaut d une autorisation écrite. Les emplacements où une atmosphère explosive dangereuse peut se former portent le marquage EX,» a déclaré Jaromír Voříšek. 11

12 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Dalkia V POHYBU Řadu nových tváří můžete potkávat ve všech společnostech skupiny Dalkia v České republice. V tomto čísle Modrého reportéra bychom vás rádi seznámili se zaměstnanci, kteří k nám nastoupili nebo kteří změnili pracovní pozici v době od začátku dubna do konce června Všem z nich přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. Dalkia EN MOUVEMENT Dans toutes les sociétés du groupe Dalkia en République tchèque vous pouvez renconter beaucoup de visages nouveaux. Dans ce numéro du Reporteur Bleu nous voudrions vous présenter les nouveaux venus ou ceux qui ont changé de poste entre le début du mois d avril et la fin du mois de juin Nous souhaitons à tous beaucoup de succès professionnel et personnel. Nové nástupy / Nouvelles embauches ŘS ŘS ŘS Dalkia Česká republika DPA DPA DPA Ing. Karel Vlček technik realizace projektů technicien de la réalisation des projets Ing. Miroslav Huszák specialista nástrojů a metodiky spécialiste des outils et de méthodologie Mgr. Petr Psotka právník juriste Miroslav Moravič technik budov FM technicien des bâtiments FM Jan Pačák technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM Tomáš Michálek technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM DOV DOV DOV DPA DPA DPA Ing. Aleš Hruša ml. technolog technologue Vojtěch Navrátil zauhlovač ouvrier d alimentation en charbon Martin Valchař strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer Jan Pátek technik zásobování technicien des achats Miroslav Penc technik budov FM technicien des bâtiments FM Tomáš Přibyl technik chlazení technicien de refrigération DOV DOV DOV DPA DPA DPA Ondřej Nohel provozní zámečník mécanicien réparateur opérationnel Petr Osina provozní zámečník mécanicien réparateur opérationnel Adam Cion strojník pracovních strojů mécanicien des machines opératrices Vladimír Štika technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM Martin Foltýn technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM Michal Sixta technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM DPA DPA DPA DPA DPA Zkratky Roman Dušek technik budov FM technicien des bâtiments FM 12 Zdeněk Spěvák vedoucí technických projektů chef des projets techniques Tomáš Kavenský vedoucí provozovaného místa FM chef de lieu exploité FM Miroslav Srp technik - multitechnické služby FM technicien services multitechniques FM Antonín Mazáč technik budov FM technicien des bâtiments FM ŘS DPA DOV DPŘ DUI DKR DKA DOL DOS AMP OLT

13 AmpluServis DPŘ DPŘ DPŘ Roman Hynčica provozní elektrikář électricien opérationnel Josef Macháček mechanik MaR mécanicien de métrologie et de régulation Kamil Šoustek strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer Martina Horáková referent obchodního útvaru agent du service commercial Bc. Jan Bříza technolog-přípravář strojní technicien de préparation de la maintenance Petr Labaj elektromontér monteur électricien DUI DUI DUI Jan Mudra strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer Ing. Jiří Oliva technolog technologue Jiří Řehák strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques DUI DKR DKA Karel Šimáně strojní zámečník ajusteur-mécanicien Miroslav Závěta strojní zámečník ajusteur-mécanicien Olterm&TD Olomouc Zdeněk Kořínek - strojní zámečník ajusteur-mécanicien Roman Poulíček dispečer dispatcher Václav Píšala provozní elektrikář électricien opérationnel Marek Zelenka operátor opérateur Změny funkcí a převody / Changements de poste et mutations DOV ò ŘS DOL ò ŘS ŘS Tomáš Janik plavčík saunař maître nageur - maître sauna ŘS ŘS ŘS / Abbréviations: Marie Králová referent financování v útvaru účetnictví a financování chargée de financement au service comptabilité et financement Mgr. Erika Formanová z pozice praktikant na funkci personalista v útvaru rozvoje a kompetencí du poste d assistante au poste de chargée du service de développement et compétences ředitelství společnosti / siège Divize Praha / Division de Prague Divize Ostrava / Division d Olomouc Divize Přerov / Division de Přerov Divize Ústí nad Labem / Division d Ústí nad Labem Divize Krnov / Division de Krnov Divize Karviná / Division de Karviná Divize Olomouc / Division d Olomouc Dalkia Ostrava AmpluServis Olterm&TD Olomouc Mgr. Barbora Šarounová z funkce asistent finančního a administrativního ředitele na funkci specialista pro řízení rizik v útvaru správy majetku du poste d assistante du directeur financier et administratif au poste de spécialiste de la gestion des risques au service de gestion des bâtiments Bc. Jaroslav Kubát vedoucí útvaru rozvoje a kompetencí responsable du service de développement et compétences Ema Pěkníková skladník magasinier DOS ò DOV Ing. Denisa Neuwirthová vedoucí útvaru personalistiky a vzdělávání responsable du service RH et éducation DOL Vladimír Künstler z funkce strojník TG na pozici směnový inženýr du poste de mécanicien de TG au poste d ingénieur de poste Ing. Lenka Kviatkovská vedoucí útvaru mezd a benefitů responsable du service des salaires et bénéfices Zdeněk Gajdečka provozní elektrikář électricien opérationnel 13 AMP ò DOV

14 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque DKR DKR DKR AMP ò DOV DUI DUI Jaroslav Rebl z funkce topiče na pozici strojník pracovních strojů du poste de chauffeur de chaudière au poste de mécanicien des machines opératrices Daniel Šlachta z funkce operátor na pozici vedoucí sektoru du poste d opérateur au poste chef de secteur Pavel Kotásek z funkce vedoucí sektoru na pozici specialista studií du poste de chef de secteur au poste de spécialiste des études Petr Teichmann provozní elektrikář électricien opérationnel Ing. Aleš Rada z funkce směnový inženýr na pozici vedoucí sektoru du poste d ingénieur de poste au poste de chef de secteur Pavel Kraus z funkce provozní elektrikář na pozici směnový mistr du poste d électricien opérationnel au poste de contre-maître d équipe DOV DOV DOV DPA DKA Lukáš Kozubek z funkce topič-operátor na pozici vrchní topič du poste de chauffeur opérateur au poste de chef de chauffe Radek Konupčík z funkce strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení na pozici topič operátor du poste de mécanicien d évacuation de cendres et de mâchefer au poste de chauffeur opérateur Michal Twirdý z funkce provozní elektrikář na pozici manipulant du poste d électricien opérationnel au poste de manipulateur David Kubina z funkce technik - multitechnické služby na pozici vedoucí provozovaného místa du poste de technicien services multitechniques au poste de chef de site Waldemar Kajura z funkce strojník CHÚV na pozici směnový inženýr du poste de mécanicien de l usine de traitement chimique d eau au poste d ingénieur de poste Dalkia je druhým nejlepším zaměstnavatelem regionu Společnost Dalkia Česká republika si připsala další významný úspěch, když byla v soutěži AXA Zaměstnavatel regionu zvolena druhým nejlepším zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje. V konkurenci čtyř desítek nominovaných firem ji předstihla pouze Severomoravská plynárenská. Dalkia tak potvrdila své postavení v Moravskoslezském kraji, kde loni získala v této soutěži první místo a následně vybojovala celostátní prvenství v kategorii Cena personalistů a Personální projekt roku, obě za Nadační fond Dalkia Česká republika. O vítězích každoročně rozhoduje porota složená z odborníků na personální tematiku a rozvoj lidských zdrojů. Ocenění za druhé místo převzala 19. května 2007 v Brně personální ředitelka Dalkie Česká republika Mgr. Eva Tmejová, která ke stříbrné příčce řekla: Často je mnohem obtížnější vedoucí pozici obhájit, než ji získat. V každém případě je to pro nás zavazující a v příštím roce budeme znovu usilovat o prvenství. Dalkia Česká republika byla spolu s dalšími firmami a institucemi oceněna také za přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje v rámci soutěže, ve které prospěšnost nominovaných pro region hodnotila porota složená ze zástupců krajské hospodářské komory, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Úřadu práce v Ostravě a dalších institucí. 14 Dalkia est le deuxième meilleur employeur de la région La société Dalkia Česká republika a enregistré un nouveau succès majeur en étant désignée, dans le cadre du concours Employeur de la région AXA, deuxième meilleur employeur de la région de Moravie-Silésie. Face à la quarantaine d entreprises sélectionnées, elle n a été devancée que par Severomoravská plynárenská. Dalkia a ainsi conforté sa position dans la région de Moravie-Silésie où, l année dernière, elle avait remporté la première place dans le cadre de ce même concours et était ensuite arrivée en tête à l échelle nationale dans les catégories Prix des responsables des ressources humaines et Projet de ressources humaines de l année, les deux récompenses ayant été attribuées pour la Fondation d entreprise de Dalkia Česká republika. Les lauréats sont désignés chaque année par un jury composé d experts en questions de personnel et en développement des ressources humaines. La récompense pour cette deuxième place a été remise à Brno le 19 mai 2007 à la directrice des ressources humaines de Dalkia Česká republika, Eva Tmejová, qui s est exprimée comme suit sur cette médaille d argent : «Il est souvent beaucoup plus difficile de défendre une première place que de la conquérir. En tout cas, c est pour nous un engagement et l année prochaine nous nous efforcerons de regagner la première place.» Dalkia Česká republika a également été appréciée, comme les autres entreprises et institutions, pour son apport pour la région de Moravie-Silésie dans le cadre d un concours dans lequel l impact positif des entités sélectionnées sur la région a été évalué par un jury composé entre autres de représentants de la chambre de commerce régionale, de l Association pour le développement de la région de Moravie-Silésie et de l Office du travail d Ostrava.

15 Množství povolenek na emise CO 2 pro Dalkii se snížilo V návrhu Národního alokačního plánu II na roky (dále jen NAP II) byly Dalkii Česká republika přiděleny povolenky na vypouštění oxidu uhličitého ve výši tun za rok. Oproti prvnímu obchodnímu období je to o tun ročně méně. Jaké jsou výhody a nevýhody nového alokačního plánu a jaké jsou důsledky tohoto snížení pro Dalkii? Kromě výrazného snížení množství povolenek nám přinášejí nová pravidla stanovená Ministerstvem životního prostředí i jiné starosti. Byly zrušeny všechny bonusy platné v prvním období bonus pro dálkové teplo, bonus pro kogeneraci a bonus pro podpůrné služby. To znamená, že nebyla zohledněna ani teplotní charakteristika roku, což může vést k potížím v teplotně podprůměrných letech. Jedinou výhodou je možnost převést ušetřené povolenky do dalšího obchodního období. Jestli se jedná o skutečnou výhodu, ukáže teprve čas, vysvětluje náměstek generálního ředitele pro strategii výroby Ing. František Švrček. Abychom se do stanoveného limitu vešli, budeme muset s povolenkami hodně šetřit. Jednání s Ministerstvem životního prostředí budou ještě dále pokračovat a týkat se budou zejména nových zařízení, která chceme uvést do provozu v průběhu druhého obchodního období. Dodatečný nákup dalších povolenek nepřichází v úvahu a budeme muset vystačit s tím, co máme. Proto zavádíme do řízení výroby nové prvky, které budou naše divize motivovat ke snížení spotřeby povolenek. Jedná se především o zlepšení účinnosti, využívání biomasy a o maximální rozsah podpůrných služeb, které mohou přispět k úsporám, a to bez ztráty na hospodářském výsledku. Ceny povolenek na trhu se pro druhé obchodní období vyšplhaly až na 24 EUR/t. Vynásobíme-li alokované množství touto cenou, dostáváme se k finančnímu objemu asi 3 miliardy Kč. Jedná se přibližně o stejný finanční objem, jaký přestavují náklady na palivo, proto je řízení povolenek velmi důležité, řekl František Švrček. V nejbližší době musíme připravit pro ministerstvo podklady pro nová zařízení, abychom mohli čerpat povolenky z rezervy pro nová zařízení. Dále musíme připravit plán výroby tak, abychom snížili spotřebu povolenek a vytvořili si potřebnou rezervu pro případ jednoho až dvou chladných let. Do konce roku 2007 si musíme osvojit nové postupy řízení výroby elektřiny a podpůrných služeb a zavést do praxe nejlepší postupy vedoucí ke zlepšení účinnosti kotlů, turbogenerátorů a tepelných sítí. Čeká nás náročná práce, ale v minulosti jsme již mnohokrát prokázali, že energii řídit umíme. Nepochybuji o tom, že se nám to i v nových podmínkách podaří, uzavřel František Švrček. Les quotas d émissions de CO 2 de Dalkia ont diminué Dans le projet de Plan national d allocation II pour les années (ci-après «PNAQ II»), Dalkia Česká republika s est vue accorder des quotas d émissions de dioxyde de carbone de tonnes par an. Par rapport au premier exercice commercial, il s agit d une diminution de tonnes par an. Quels sont les avantages et les inconvénients du nouveau plan d allocation et quelles sont les conséquences de cette diminution pour Dalkia? «En plus de la forte diminution des quotas, les nouvelles règles fixées par le ministère de l Environnement nous causent d autres soucis. Tous les bonus en vigueur durant le premier exercice ont été supprimés le bonus pour la chaleur à distance, le bonus pour la cogénération et le bonus pour les services de soutien. Cela signifie que même les caractéristiques de températures de l année n ont pas été prises en compte, ce qui peut entraîner des difficultés lors des années où les températures sont inférieures à la moyenne. Le seul avantage est la possibilité de reporter sur l exercice commercial suivant les quotas inutilisés. Le temps nous dira s il s agit vraiment d un avantage,» explique l adjoint au directeur général pour la stratégie de la production, František Švrček. «Pour rester dans la limite fixée, nous allons devoir beaucoup économiser sur les quotas. Les négociations avec le ministère de l Environnement se poursuivront et elles concerneront notamment les nouvelles installations que nous voulons mettre en service au cours du deuxième exercice commercial. L achat complémentaire d autres quotas n est pas envisageable et ce que nous avons devra nous suffire. C est pourquoi nous introduirons de nouveaux éléments dans la gestion de la production, pour motiver nos divisions à réduire leur consommation de quotas. Il s agit surtout d améliorer le rendement, d utiliser de la biomasse et d étendre au maximum les services de soutien, pouvant contribuer aux économies, et ce sans pertes au niveau du résultat économique. Les prix des quotas sur le marché pour le deuxième exercice commercial ont augmenté jusqu à 24 EUR/t. Si nous multiplions la quantité accordée par ce prix, nous obtenons un volume financier d environ 3 milliards de CZK. Il s agit environ du même volume financier que les coûts en combustible, c est pourquoi la gestion des quotas est très importante,» dit František Švrček. «Nous devons préparer au plus vite pour le ministère les documents pour les nouvelles installations, afin de pouvoir utiliser des quotas de la réserve pour les nouvelles installations. Nous devons également préparer le plan de production pour diminuer la consommation de quotas et nous créer la réserve nécessaire pour le cas d une ou deux années froides. Pour la fin de l année 2007, nous devons nous familiariser avec de nouveaux procédés de gestion de la production d électricité et des services de soutien et mettre en pratique les meilleurs procédés pour améliorer le rendement des chaudières, des turboalternateurs et des réseaux thermiques. Un travail difficile nous attend, mais nous avons déjà prouvé de nombreuse fois par le passé que nous savons gérer les énergies. Je ne doute pas que nous y parvenions, même dans ces nouvelles conditions,» conclut František Švrček. 15

16 Dalkia v České republice Představujeme závody Divize Karviná I. Teplárna Karviná (TKV) Hlavní činností závodu je kombinovaná výroba elektřiny a tepla a poskytování podpůrných služeb PpS ve společném fiktivním bloku s Elektrárnou Třebovice. Teplárna Karviná dodávala podpůrné služby jako jedna z prvních teplárenských výroben v České republice. Stejně jako TČA je i Teplárna Karviná schopna samostatně dodávat teplo do Karviné i Havířova, což zvyšuje spolehlivost dodávek, říká vedoucí závodu Ivan Tomík. Teplárna Karviná, původně elektrárna, byla při projekční přípravě v roce 1943 koncipována jako součást důlního komplexu Barbora, který měl podle tehdejších plánů zahrnovat důl, závod na úpravu uhlí, koksovnu a elektrárnu. Díky instalovanému elektrickému výkonu 111 MW se Teplárna Karviná po výstavbě stala jedním z nejvýznamnějších zdrojů elektrizační soustavy a dodávky tepla pro objekty Dolů Barbora a Gabriela byly Klíčové údaje (za rok 2006): Počet zaměstnanců: 160 Instalovaný tepelný výkon: 250 MW Instalovaný elektrický výkon: 55 MW Roční dodávka tepla: TJ Roční výroba elektřiny: MWh Spalovaná paliva: černé energetické uhlí (75%), uhelné kaly (22%), různé druhy biopaliva (1,7%), degazační plyn (1,3%) Divize Karviná je druhou největší divizí společnosti Dalkia Česká republika. Teplem zásobuje téměř domácností ve městech Karviná, Havířov, Petřvald a Frýdek-Místek a dále poskytuje služby v Orlové a Šenově. Mezi největší zákazníky patří Havířovská teplárenská společnost, Distep, OKD (Správa majetku, Důl Lazy, Důl ČSA, Důl Darkov), BYT Servis - služby, SBD DRUBYD. Obchodníkům Divize Karviná se podařilo získat mimo jiné také klienty v průmyslové zóně Karviná- Nové Pole (Shimano, Dexon, Molnlycke a další) a nemocnice v Karviné, Havířově, Orlové a Frýdku-Místku. Divize Karviná se skládá ze čtyř závodů: I. Teplárna Karviná II. Teplárna Frýdek-Místek III. Teplárna ČSA IV. Distribuce a služby O hlavních činnostech, historii, klíčových údajích, zajímavostech jednotlivých závodů si s Modrým reportérem povídali jejich vedoucí inženýři Ivan Tomík (Teplárna Karviná), Pavel Friedel (Teplárna Frýdek-Místek), Josef Szyszkowicz (Teplárna ČSA) a Dalibor Šafran (Závod Distribuce a služby). pouze doprovodným produktem. Po konci války v roce 1945 byla teplárna začleněna do Východomoravských elektráren a později se se vznikem Ostravsko-karvinských elektráren stala jejich součástí. Vystřídala různé názvy, například Barbora nebo Elektrárna IX. Sjezdu KSČ. V závěru druhé poloviny 70. let se výrobna dostala do útlumu, a to po postupném vyřazení z provozu TG 1 a TG 2 a K 5 a K 6. V roce 1991 vznikl státní podnik Teplárna Karviná, který se o rok později transformoval v akciovou společnost. Celá devadesátá léta se pak nesla ve znamení zásadních modernizací jednotlivých zařízení teplárny spojených také s náhradou dodávek tepla z Teplárny Suchá, vypráví Ivan Tomík. Pýchou závodu jsou jeho zaměstnanci, kteří neustále přicházejí s novými nápady a inovacemi. Některé z nich byly oceněny v soutěži Technická vítězství - jedná se o projekty Modernizace plynového zařízení kotlů na TKV a Využití páry z nájezdu kotlů. Hattrick uzavírá letošní úspěch projektu Ostrovní provoz turbogenerátoru na TKV. Nemalou část personálu TKV tvoří bývalí zaměstnanci Teplárny Suchá, jejíž likvidace se v současné době dokončuje. 16

17 Dalkia en République tcheque La Division de Karviná est la deuxième division de Dalkia Česká republika par sa taille. Elle approvisionne en chaleur presque ménages dans les villes de Karviná, Havířov, Petřvald et Frýdek-Místek, et fournit également ses services à Orlová et Šenová. Parmi ses plus grands clients, citons Havířovská teplárenská společnost, Distep, OKD (Gestion du patrimoine, Mine Lazy, Mine ČSA, Mine Darkov), BYT Servis - služby, SBD DRUBYD. Les commerciaux de la Division de Karviná ont réussi à gagner des clients entre autres dans la zone industrielle de Karviná-Nové Pole (Shimano, Dexon, Molnlycke et d autres) et les hôpitaux de Karviná, Havířov, Orlová et Frýdek-Místek. Nous vous présentons les unités de la Division de Karviná I. Teplárna Karviná (TKV - Centrale thermique de Karviná) La principale activité de l unité est la production combinée d électricité et de chaleur et la fourniture de services de soutien dans une tranche fictive commune avec Elektrárna Třebovice. «Teplárna Karviná a été une des premières unités de chauffe de République tchèque à fournir des services de soutien. Tout comme TČA, Teplárna Karviná est capable à elle seule de fournir la chaleur nécessaire à Karviná et Havířov, ce qui augmente la fiabilité des fournitures,» dit le responsable de l unité, Ivan Tomík. Teplárna Karviná, à l origine une centrale électrique, avait été conçue lors des préparatifs du projet en 1943 comme partie du complexe minier Barbora, qui devait comprendre selon les plans de l époque une mine, une unité de traitement de charbon, une cokerie et une centrale électrique. Grâce à sa puissance électrique installée de 111 MW, Teplárna Karviná est devenue l une des sources les plus importantes du système d électrification, et les fournitures de chaleur pour les bâtiments des mines Barbora et Gabriela n étaient d un produit secondaire. Après la guerre, en 1945, la centrale a été intégrée à Východomoravské elektrárny (Centrales électriques de Moravie de l Est) puis à Ostravsko-karvinské elektrárny (Centrales électriques d Ostrava et Karviná) après la création de cette entité. Elle a porté divers noms, par exemple Barbora ou Elektrárna IX. Sjezdu KSČ (Centrale électrique du 9 ème congrès du Parti communiste tchécoslovaque). «À la fin des années 70, l unité de production était en déclin, après la mise hors service progressive des TG 1 et TG 2 et des K 5 et K 6. L année 1991 a vu la création de l entreprise d État Teplárna Karviná, qui s est transformée l année suivante en société par actions. Tout au long des années quatre-vingt-dix, des modernisations fondamentales ont été apportées aux différents équipements de l usine de chauffe, liées aussi au remplacement des fournitures de chaleur de Teplárna Suchá,» raconte Ivan Tomík. La fierté de l unité, ce sont ses employés qui proposent sans cesse de nouvelles idées et des innovations. Certains d entre eux ont été récompensés dans le concours des Victoires techniques Chiffres clés (2006) : La Division de Karviná se compose de quatre unités : I. Teplárna Karviná II. Teplárna Frýdek-Místek III. Teplárna ČSA IV. Distribution et services Le Reporter Bleu a parlé des principales activités, de l histoire, des chiffres clés et des curiosités des différentes unités avec leurs responsables les ingénieurs Ivan Tomík (Teplárna Karviná), Pavel Friedel (Teplárna Frýdek-Místek), Josef Szyszkowicz (Teplárna ČSA) et Dalibor Šafran (Distribution et services) il s agit des projets «Modernisation des équipements à gaz des chaudières de TKV» et «Utilisation de la vapeur du démarrage des chaudières». Le «coup du chapeau» est réalisé cette année grâce au succès du projet «Exploitation en îlot du turboalternateur de TKV». Le personnel de TKV se compose en grande partie d anciens employés de Teplárna Suchá, dont la liquidation est actuellement en cours d achèvement. Effectifs : 160 Puissance thermique installée : 250 MW Puissance électrique installée : 55 MW Fourniture annuelle de chaleur : TJ Production annuelle d électricité : MWh Combustibles brûlés : houille énergétique (75%), boues de charbon (22%), divers types de biocombustible (1,7%), gaz de dégazage (1,3%)

18 Dalkia v České republice II. Teplárna Frýdek-Místek (TFM) Hlavní činností závodu je kogenerační výroba tepla a elektřiny. V poslední době má za sebou teplárna řadu novinek: v únoru roku 2007 byla kolaudována výstavba nové čerpací stanice surové vody, v květnu 2007 jsme provedli zkoušku odsíření kouřových plynů suchou metodou. Také jsme testovali spalování biomasy (pšeničných otrub, štěpkované obilné a řepkové slámy) a vyzkoušeli jsme náhradní palivo - černý polský hruboprach, nastínil vedoucí Teplárny Frýdek-Místek Pavel Friedel. Předchůdkyní teplárny byla horkovodní Výtopna Frýdek-Místek uvedená do provozu v roce 1974, kterou postavily Ostravsko-karvinské elektrárny v katastru obce Sviadnov. Druhá etapa výstavby Výtopny Frýdek-Místek, která spaluje černé ostravské uhlí, byla dokončena v roce Instalovaný výkon se zvýšil na 151 MW, což představovalo dostatečný výkon v dodávkách tepla i rezervu při případném výpadku některého ze tří kotlů výtopny. Zásadní změnou v technologickém zařízení byla v roce 1997 rekonstrukce horkovodního kotle K1 na kotel parní a postavení protitlaké vysokootáčkové turbíny TG1 o výkonu 3MW. Po uvedení tohoto zařízení do provozu v roce 1998 se změnil výtopenský charakter výroby na teplárenský. Tuto čtyřiadvacetiletou etapu života závodu završila změna názvu na Teplárna Frýdek-Místek. Poslední významnou změnou v technologii závodu byla v loňském roce výstavba nové čerpací stanice surové vody na břehu řeky Ostravice, která umožňuje zvýšenou dodávku vody pro zdroj v krizovém (havarijním) období, nezávislost na dodavateli a spolehlivost dodávek, řekl Pavel Friedel. Použitá technologie spalování, řídící systém kotlů a používání nízkosirnatého paliva zabezpečily dlouhodobé plnění zákonných emisních limitů. Tato situace doznala změn stanovením zákonných emisních stropů produkce SO 2 a získáním integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci, ve kterém jsou zakotveny zákonné limity. Z těchto důvodů celá činnost směřuje k tomu, aby v období do konce roku 2008 byla realizována vybraná technologie odsíření, uzavřel Pavel Friedel. Klíčové údaje (za rok 2006): Počet zaměstnanců: 57 Instalovaný tepelný výkon: 151 MW Instalovaný elektrický výkon: 3 MW Roční dodávka tepla: TJ Roční výroba elektřiny: MW Spalovaná paliva: OKD černouhelný hruboprach III. Teplárna Československé armády (TČA) 18 Hlavním výrobním produktem TČA je teplo pro vytápění bytů a podniků v Karviné a také pro Důl ČSA. TČA je provozována pouze v topném období. V mimotopném období jsou dodávky tepla do měst Karviná a Havířov realizovány ze závodu Teplárna Karviná. Zajímavostí letošního roku ale je, že při odstávce Teplárny Karviná v období od 8. června 2007 TČA realizuje dodávky tepla do obou měst, říká vedoucí závodu Teplárna Československé armády Josef Szyszkowicz. V rámci modernizace byla TČA propojena s Teplárnou Karviná horkovodním potrubím, popisuje systém Josef Szyszkowicz a připomíná, že TČA převzala spolu s Teplárnou Karviná smluvní závazky Teplárny Suchá, která byla pro technickou zaostalost trvale odstavena z provozu. V historii této teplárny můžeme rozlišit tři období. První zdroj stejnosměrného proudu o výkonu 0,45 MW byl pravděpodobně postaven pro potřeby tehdejší šachty Jan Karel již v roce Počátek prvního období je datován do roku 1902, kdy byl na jámě Jan postaven plynový čtyřválcový čtyřtaktní motor 420 kw na koksárenský plyn. Tato centrála 1 byla udržována v provozu do roku 1925, kdy došlo k její likvidaci. Vzhledem k potížím, které na centrále 1 způsobovaly důlní poklesy, byla nová strojovna s většími jednotkami, nazývaná centrála 2, postavena na ochranném pilíři jámy Jan. Po druhé světové válce byl provoz centrály 2 postupně likvidován a definitivně skončil v roce Projekční záměry a příprava nové, velkoryseji koncipované elektrárny, započaly během války. Elektrárna, která od svého počátku předsta-

19 Dalkia en République tcheque II. Teplárna Frýdek-Místek (TFM - Centrale thermique de Frýdek-Místek) La principale activité de l unité est la cogénération de chaleur et d électricité. «Ces derniers temps, l usine de chauffe a bénéficié de nombreuses nouveautés: en février 2007, la construction de la nouvelle station de pompage d eau brute a été homologuée, en mai 2007 nous avons testé la désulfuration des gaz de fumée par voie sèche. Nous avons aussi testé la combustion de biomasse (son de froment, copeaux de paille de céréales et de betterave) et nous avons essayé un combustible de remplacement de la poudre brute de houille polonaise,» indique le responsable de Teplárna Frýdek-Místek, Pavel Friedel. Le prédécesseur de la centrale de chauffe était la Chaufferie à eau surchauffée de Frýdek-Místek, construite par Ostravsko-karvinské elektrárny au cadastre de la commune de Sviadnov et mise en service en La deuxième étape de la construction de la Chaufferie de Frýdek-Místek, qui brûle de la houille d Ostrava, a été achevée en La puissance installée a été portée à 151 MW, ce qui était suffisant pour les fournitures de chaleur, avec même une marge pour un cas de panne d une des trois chaudières de la chaufferie. «Un changement fondamental des équipements technologiques est intervenu en 1997 avec la rénovation de la chaudière à eau surchauffée K1 en chaudière à vapeur et la construction de la turbine à contre-pression à rotations rapides TG1, d une puissance de 3 MW. Après la mise en service de ces équipements, en 1998, la nature de la production est passée de celle d une chaufferie à celle d une usine de chauffe. Après cette étape de vingt-quatre ans, l unité a changé de nom pour devenir Teplárna Frýdek-Místek. Le dernier changement important dans la technologie de l unité a été la construction, l année dernière, d une nouvelle station de pompage d eau brute sur la berge de la rivière Ostravice, qui permet d augmenter la fourniture d eau pour la source en période de crise (d urgence), l indépendance vis-à-vis du fournisseur et la fiabilité des fournitures,» dit Pavel Friedel. «La technologie utilisée pour la combustion, le système de commande des chaudières et l utilisation de combustible à faible teneur en soufre ont assuré le respect durable des limites légales d émissions. Cette situation a changé avec la fixation de plafonds légaux pour les émissions de SO 2 et l obtention d une autorisation intégrée selon la loi sur la prévention intégrée, qui stipule les limites légales. Pour ces motifs, toute l activité tend à ce qu à la fin de l année 2008 nous réalisions la technologie de désulfuration choisie,» conclut Pavel Friedel. Chiffres clés (2006) : Effectifs : 57 Puissance thermique installée : 151 MW Puissance électrique installée : 3 MW Fourniture annuelle de chaleur : TJ Production annuelle d électricité : MW Combustible brûlé : OKD poudre brute de houille III. Teplárna Československé armády (TČA - Centrale thermique de Československé armády) Le produit principal de TČA est de la chaleur pour le chauffage d appartements et d entreprises à Karviná et pour la mine Důl ČSA. «TČA n est exploitée que pendant la saison de chauffe. En dehors de la saison de chauffe les fournitures de chaleur aux villes de Karviná et Havířov sont réalisées à partir de l unité Teplárna Karviná. Il est intéressant que cette année, pendant l arrêt de Teplárna Karviná à partir du 8 juin 2007, ce soit TČA qui réalise les fournitures de chaleur aux deux villes,» dit le responsable de l unité Teplárna Československé armády, Josef Szyszkowicz. «Dans le cadre de sa modernisation, TČA a été reliée à Teplárna Karviná au moyen d une conduite d eau surchauffée,» indique Josef Szyszkowicz pour décrire le système, en rappelant que TČA a repris avec Teplárna Karviná les engagements contractuels de Teplárna Suchá, qui a été mise définitivement hors service en raison de son obsolescence technique. Dans l histoire de cette usine de chauffe, on peut distinguer trois périodes. La première source à courant continu, d une puissance de 0,45 MW, a été probablement installée pour les besoins du puits Jan-Karel dès Le début de la première période remonte à 1902, lorsqu un moteur de quatre cylindres à quatre temps de 420 kw fonctionnant au gaz de cokerie a été installé dans la fosse Jan. Cette «centrale 1» a été maintenue en fonctionnement jusqu en 1925, date de sa liquidation. Compte tenu des difficultés causées à la «centrale 1» par les affaissements de la mine, le nouveau local technique, avec de plus grandes unités, 19

20 Dalkia v České republice vovala dodávkami elektřiny, páry a stlačeného vzduchu energetický zdroj pro sousední důl a koksovnu, se časem stala základním zdrojem tepla pro město Karviná. Se vznikem státního podniku Teplárny Karviná a následně transformací na akciovou společnost dostala elektrárna nové jméno odpovídajícím jejímu technickému a provoznímu charakteru Teplárna Čs. armády. V rámci projektu Modernizace Tepláren Karviná byla Teplárna Čs. armády převedena do špičkového režimu. Za tím účelem byla z Teplárny Karviná na Teplárnu Čs. armády přenesena výměníková stanice 35 MW, která byla rekonstruována na výkon 50 MW. Prostřednictvím této výměníkové stanice je dodáváno teplo do rozvodu tepelné sítě do Havířova, konstatoval Josef Szyszkowicz. Klíčové údaje (za rok 2006): Počet zaměstnanců: 125 Instalovaný tepelný výkon: 228 MW Instalovaný elektrický výkon: 24 MW Roční dodávka tepla: TJ Roční výroba elektřiny: MWh Spalovaná paliva: černé uhlí (75.5 %) černouhelné granulované kaly (22,6%) biomasa (0,6 %) degazační plyn (1,2 %) zemní plyn (0,2 %) Degazační a zemní plyn se používá jen jako najížděcí a stabilizační palivo IV. Závod Distribuce a služby (ZDS) Mezi hlavní činnosti závodu Distribuce a služby Karviná patří především dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do cca bytů ve městech Karviná, Havířov a Frýdek-Místek a také dodávky tepla v horké vodě a v omezeném rozsahu i v páře průmyslovým odběratelům. Součástí činností ZDS je poskytování dalších služeb souvisejících s provozováním a obsluhou předávacích stanic, plynových kotelen a technologie tepelných hospodářství u řady klientů na základě individuálně uzavřených smluv, které jsou šité na míru potřeb našich zákazníků. Nedílnou částí provozních činností k udržení kontinuálních dodávek tepla a TUV na požadovaných smluvních parametrech je každodenní provádění periodické a preventivní údržby provozovaného zařízení v oblasti jak strojní tak elektro, technologie předávacích stanic a plynových kotelen, desítek kilometrů primárních a sekundárních potrubních sítí a stovek napojovacích uzlů bytových domů v zásobovaných městech, popsal hlavní úkoly závodu Distribuce a služby Dalibor Šafran. Impulzem pro vznik závodu Distribuce a služby v roce 2006 bylo systémové rozhodnutí vedení společnosti Dalkia Česká republika o jejich postupném založení v jednotlivých divizích. Do listopadu roku 2004 byly při jednotlivých výrobních závodech/zdrojích (Teplárna Karviná, Teplárna Čekoslovenské armády a Teplárna Frýdek-Místek) samostatná střediska rozvodu tepla řízena závody. Po přehodnocení organizační struktury Divize Karviná s cílem optimalizovat provoz a údržbu potrubních rozvodů a technologie vznikl v roce 2005 závod Rozvod tepla vyčleněním středisek rozvodu tepla ze závodů TKV a TČA a jejich sloučením do společného závodu Rozvod tepla Karviná. Závod Distribuce a služby Karviná tvoří v současnosti celkem pět sektorů - bývalých středisek závodu Rozvod tepla: sektor primární sítě Karviná, sektor primární sítě a provoz PS Havířov a Karviná, sektor údržba a opravy, sektor sekundární sítě a provoz PS Karviná a sektor služby / provozovny. Závod Distribuce a služby Karviná z pohledu teritoria působnosti a souboru poskytovaných služeb zabírá nejširší spektrum činností mezi ostatními ZDS. Jednoznačně specifickým problémem, se kterým se musíme při provozu, údržbě a rozvoji sítí ZDS trvale vyrovnávat, jsou ztížené geologicko-technické podmínky vlivem trvalého negativního působení poklesu terénu způsobené důlní činností při těžbě černého uhlí. Určitou specialitou je také provozování zařízení pro výrobu, dodávku a rozvod chladu v Nemocnici v Havířově, doplnil Dalibor Šafran. Klíčové údaje (za rok 2006): Počet zaměstnanců 69 Přenášený tepelný výkon v roce 2006 max. 480 MWt Délka parní sítě 1km Délka horkovodní primární sítě 119 km Délka teplovodní sekundární sítě 107 km Celkový prodej tepla v roce GJ 20

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá jazyková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

2/10. krestanskegymnazium.cz

2/10. krestanskegymnazium.cz benefiční časopis Křesťanského gymnázia 2/10 doporuč. min. cena 10 Kč krestanskegymnazium.cz úvodník 2 Na tomto čísle se podíleli. KVARTA: Marie Tučková, Kryštof Josefus, Štěpán Laichner KVINTA: Tobiáš

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

OPEN PORT Design Filip Streit

OPEN PORT Design Filip Streit Design Filip Streit A modern, modular seating system, Open Port offers its users and architects numerous versatile solutions and options. Inspirational and inspired, Open Port is ready to meet your custom

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více