Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností"

Transkript

1 Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery, (verze se zapracvanými připmínkami z jednání pracvníh týmu a z dalších diskusí k materiálu k datu ) Úvd Pracvní tým dpručil pr ptřeby dalšíh rzhdvání detailněji a případně variantně rzpracvat následující návrhy patření: 1. splečné sciální pjištění manželů, 2. narvnání pjistných dvdů s hledem na zásluhy rdin s dětmi (hlavní váha patření směřuje d bdbí, kdy rdina děti pečuje a nese náklady) na hržené sciální skupiny 3. navýšení důchdu za každé dítě (menší váha patření). Nesmí přitm zárveň djít k slabení I. průběžnéh pilíře, který tvří základ důchdvéh systému, je ptřeba udržet únsnu výši pjistných dvdů z hlediska zatížení práce a rvněž vzít v úvahu další mžné zdrje systému - například daně, cž je běžné v mnha evrpských státech. Zárveň byla dpručena další patření mim důchdvý systém - psílení kapacity veřejných předšklních zařízení, různé mžnsti naturálníh plnění a další návrhy patření (viz samstatný seznam identifikvaných patření). Přehledně viz klasifikační přehledvé schéma prf. Ptůčka na následující straně. Tent pracvní materiál představuje pdklad pr diskusi knkrétním variantním rzpracvání výše zmíněných patření. Pznámka: Vybraná patření bsažená dále v dkumentu pracvní tým PT3 na jednání dpručil dbrné kmisi. K materiálu prběhla úvdní pracvní diskuse na jednání kmise 6. listpadu, přičemž kmise ke knkrétním návrhům zatím nezaujala jedntné stanvisk. Diskuse bude dále pkračvat na veřejné Pracvní knferenci Odbrné kmise pr důchdvu refrmu, která se uskuteční 13. listpadu Opatření by měla být variantně vyčíslena z hlediska jejich dpadů. Pkud bude nalezena dstatečná knsensuální pdpra, tak by knkrétní varianty měly být dsuhlaseny na jednání dbrné kmise 11. prsince tht rku. V pačném případě budu diskuse těcht patřeních dále prbíhat i v příštím rce a bude pkračvat úsilí nalezení knsensuálních variant. Kmise by měla dál pkračvat v práci i s hledem na řešení případných dalších ptřebných návrhů hledně důchdvéh systému, které byly na pracvních týmech v průběhu jednání identifikvány. Dále uváděné knkrétní číselné parametry jsu výchzím pdkladem pr diskusi a je nutné je dále upřesnit na základě pdrbnějších výpčtů. 1

2 Přehledvé klasifikační schéma návrhů patření s hledem na zhlednění rdin v důchdvém systému. (Zdrj: prf. Ptůček, ) 2

3 1. Splečné sciální pjištění manželů Cílem je zajistit spravedlivý důchd pr ba manžele prstřednictvím splečnéh zdanění a důchdvéh pjištění na základě deklarvanéh sužití ve splečné dmácnsti. Způsb řešení: Zajištění administrace prstřednictvím každrčníh záznamu nárků na splečný důchd prstřednictvím evidenčních listů důchdvéh pjištění, cž umžní stabilní a přehledné řešení i v pdmínkách sučasnéh nestabilníh rdinnéh prstředí. Zavést sdílení vyměřvacích základů mezi manželi, tj. rzdělit slučený vyměřvací základ na půl pr manžela a půl pr manželku V rámci manželství by splečné sciální pjištění vznikl autmaticky pvinně (tj. pdbně jak splečné jmění manželů), pr statní by vznikl dbrvlnu deklarací sužití ve splečné dmácnsti pmcí známení pdanéh prstřednictvím zaměstnavatele u ČSSZ (jestli má pár děti, neb nemá, v tmt případě nehraje rli) Sučástí změny by byl návazné dburání vdvských a vdveckých důchdů. 2. Narvnání pjistných dvdů parametrizací sazeb s hledem na zásluhy rdin s dětmi a na hržené sciální skupiny Cílem patření je narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí a zhlednění zásluh rdin v pdbě investic d buducí generace plátců daní a pjistnéh, a t v bdbí faktické výchvy, kdy rdiny prstředky na výchvu dětí nejvíce ptřebují. Opatření předpkládá určitu frmu snížení pjistných dvdů rdinám s hledem na každé vyživvané dítě. Aplikace patření se splečným pjištěním manželů předpkládá administraci pjistných dvdů na bdbném principu, jak už nyní funguje uplatnění daňvéh zvýhdnění na děti splu s administrací nárků na splečný důchd prstřednictvím každrčníh záznamu pjistných nárků z celkvéh příjmu rdiny (nikliv z dvedenéh pjistnéh) prstřednictvím evidenčních listů důchdvéh pjištění. T umžní stabilní a přehledné řešení i v případě rzpadů rdin a změny pečujících rdičů. Nesmí přitm djít k slabení I. průběžnéh pilíře. Zvýšení základní sazby v rámci pjistných dvdů je přitm mžné jen v mezené míře s hledem na prblém vyskéh zdanění práce. Alternativu jsu jiné příjmy d systému - daně z nemvitstí (nutnst zhlednit v rzpčtvém určení daní), prgresivní daň z příjmu, snížení nezaměstnansti a kmplexní hspdářsku a sciální plitiku státu. Způsb řešení: Prcentické snížení pjistných dvdů za dítě vyživvané ve splečné dmácnsti se uplatní pr ba rdiče. Vyměřvací základ pr důchd při tm zůstává v plné výši. Snížení výběru pjistnéh krýt buď zvýšenu základní sazbu pjistných dvdů (variantně až d určitéh věku např. 30 let neb případně ve věku d 30 d 50 let) tedy rzpčtvě neutrálními variantami v rámci pjistnéh (varianty A), neb tent výpadek krýt z jiných zdrjů (varianty B). A. Rzpčtvě neutrální varianty v rámci pjistnéh (na základě hrubých dhadů): Varianta A.1: Oddělit z dnešníh tzv. sciálníh pjištění část připadající na zajištění starbních důchdů (v dnešních pměrech vychází 15,5 % superhrubé mzdy zaměstnanců). Diferencvat dvdy na starbní důchdy pdle pčtu aktuálně vychvávaných dětí. Lze vyjít z principu, kdy se z příjmů bu rdičů ddělí část připadající na děti, a ta by nepdléhala dvdu 3

4 na starbní důchd. Vztažen k celkvé mzdě (při zhlednění sučasné struktury plátců pdle pčtu vychvávaných dětí) by tent princip mhl vést např. k těmt sazbám (fiskálně neutrálně): základní sazba 18 %, člvěk/pár vychvávající jedn dítě by dváděl 13 %, při dvu dětech 9 %, třech dětech 6 %, čtyřech a více dětech 4 %. Tt řešení snížené sazby dvzené d příjmu nezvýhdňuje rdiče, kteří příjem z výdělečné činnsti nemají, je tedy zamezen zneužívání tht prvku sbami, jejichž hlavním příjmem jsu sciální dávky. Odvdy na pkrytí pzůstalstních a invalidních penzí vybírat dděleně. Výše dvdu například 5,5 % ze superhrubé mzdy. (viz Child & Cntributin PAYG, CESTA 2011) Varianta A.2: Sučasný systém zůstane jak celek puze se změní sazby pjistnéh na straně zaměstnance - tak, že základní sazba se zvýší z 6,5 % z vyměřvacíh základu 3 % z vyměřvacíh základu a na každé sučasně vyživvané dítě se následně sníží 3 %. Výsledná sazba pjistnéh tak bude: 9,5 % základní sazba, 6,5 % při 1 dítěti, 3,5 % při 2 dětech a 0,5 % při 3 a více dětech. (Pdvariantu je snižvání pjistnéh za čtvrté a další dítě i na straně zaměstnavatele rzpčtvé dpady budu vzhledem k velmi malému pčtu těcht dětí velmi nízké) Varianta A.3: Jedná se variantu zaměřenu na minimalizaci zvýšení daňvéh zatížení práce. Sučasný systém zůstane jak celek puze se změní sazby pjistnéh na straně zaměstnance - tak, že základní sazba se zvýší z 6,5 % z vyměřvacíh základu 1 % z vyměřvacíh základu a na první dítě zůstane stejné, druhé dítě se následně sníží 1,5 % a na třetí a další dítě se sníží 3 %. Výsledná sazba pjistnéh tak bude: 7,5 % základní sazba, 6,5 % při 1 dítěti, 5 % při 2 dětech, 2 % při 3 dětech a 0 % při 4 a více dětech. (Pdvariantu je snižvání pjistnéh za čtvrté a další dítě i na straně zaměstnavatele rzpčtvé dpady budu vzhledem k velmi malému pčtu těcht dětí velmi nízké). Kmplementární varianta A.4: Jedná se kmbinaci výše uvedených variant s patřením v rámci aktivní plitiky zaměstnansti představujícím dčasné svbzení d plateb na sciální pjištění p dbu 12 měsíců u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnají bčany zvláště hržené na trhu práce. Za tyt zaměstnance bude pjistné hradit stát. Občan hržený na trhu práce bude definván způsbem, který v maximální mžné míře mezí mžnsti zneužití tht patření a bude zahrnvat abslventy vyských škl, sby starší 50 let a rdiče p návratu z mateřské dvlené, kteří budu před uzavřením pracvníh pměru evidváni jak nezaměstnaní. Pdpra bude mezena na zaměstnavatele, u kterých nedjde v rzhdném bdbí ke snížení pčtu zaměstnanců. Zárveň bude mezena výše tét pdpry u jednh zaměstnavatele. Tat pdpra by měla být knstruvána tak, aby byla v zásadě rzpčtvě neutrální. Kmplementární varianta A.4.1: Jedná se kmbinaci výše uvedených variant rzšířenu parametrizace sazeb s hledem na hržené sciální skupiny z hlediska pracvníh trhusby d 30 let a sby starší 50 let. Pr tyt sby by platila snížená sazba. Kmplementární varianta A.5: Vyšší zapjení OSVČ d veřejnéh průběžnéh systému a jejich chrana před pádem d chudby při dchdu d důchdu. Th bude dsažen sjedncením sazeb dvdů na starbní důchdy v kmbinaci s aktualizací nákladvých paušálů, aby více dpvídaly skutečné nákladvé realitě. snížení paušálních daňvě uznatelných nákladů na úrveň něc nižší než dpvídá reálným nákladům jedntlivých skupin prfesí (např. na 25 % pr běžné prfese, 40 % pr řemeslníky a zemědělce a na 15 % pr sby pdnikající pdle zvláštních předpisů pdrbné prpčty a analýzy nákladů nyní prvádí dbrná kmise na MF). nejedná se zvýšení daňvé zátěže, ale eliminaci neprávněně nezdaněných příjmů, uvedené řešení naplňuje půvdní záměr paušálů, tj. zjedndušit účetnictví malým a začínajícím pdnikatelům. Navíc sníží atraktivitu švarcsystému a v kmbinaci s úpravu dvdu na sciální zabezpečení zvýší příjmy důchdvéh účtu. sjedncení sazeb dvdu se zaměstnanci (zaměstnanci mají dnes sazbu 20,8 % ze superhrubé mzdy, z té je cca 15,3 % na starbní důchdy a 5,5 % na pzůstalstní a invalidní důchdy). Pr OSVČ by byla stanvena sazba zhledňující reálné průměrné 4

5 rzdělení výnsů na mzdvé náklady a hrubý zisk u firem (např. při průměrném pměru mzdvých nákladů a hrubéh zisku firem 4:1 by celkvá sazba sciálníh pjištění měla být 20,8 % z vyměřvacíh základu ve výši 80 % hrubéh zisku. Tent vyměřvací základ by pté byl evidván v zápčtvém listu důchdvéh zabezpečení). Pznámka: knkrétní číselné parametry jsu výchzím pdkladem pr diskusi a je nutné je dále upřesnit na základě pdrbnějších výpčtů Kmplementární varianta A.6: Vyšší zapjení OSVČ d veřejnéh průběžnéh systému a jejich chrana před pádem d chudby při dchdu d důchdu. Menší rzsah změny. Puze snížení paušálních daňvě uznatelných nákladů 20%, resp. 10% tak, aby zárveň nedšl ke snížení paušálu pd úrveň z rku Histrická tabulka vývje paušálů a návrh na úpravu jejich výše Návrh Rzdíl Zemědělci Řemeslníci Ostatní živnstníci Jiné pdnikání a nezávislá pvlání Příjmy z autrských práv Příjmy z prnájmu B. Varianty předpkládající ddatečné zdrje s hledem na prblém vyskéh zdanění práce tyt varianty patření nezvyšující daňvé zatížení práce jsu pracvním týmem prefervány: Základem jsu upravené varianty z ddílu A, které však nepředpkládají zvýšení základní pjistné sazby a pčítají puze se sníženými sazbami pr příslušné kategrie rdin s dětmi a bčanů zvláště hržených na trhu práce. Následující varianty představují mžné zdrje k drvnání rzdílu příjmů důchdvéh systému, který by v důsledku th vznikl. Varianta B.1: Mezikrk v pdbě zavedení dvdů sciálníh pjištění za státní pjištěnce pdbně jak v případě zdravtníh pjištění. Stát v sučasné dbě nedvádí pjistné za státní pjištěnce (například nezaměstnané a rdiče na rdičvské dvlené), prtže by se jednal puze převd v rámci státníh rzpčtu. Zárveň tím ale vzniká nepřehledná situace z hlediska deficitu důchdvéh systému. Mim jiné se tak d deficitu důchdvéh systému přenáší dpady cyklickéh vývje eknmiky a knkrétní hspdářské plitiky vlády například v pdbě vyšší nezaměstnansti. Tent mezikrk by řešil puze deficit důchdvéh systému, ale nikli deficit veřejných rzpčtů. Znamenal by ale zpřehlednění systému. Zdrje rzpčtu by se musely hledat ve výběru daní. Varianta B.2: Zvýšení daně z nemvitstí splu s úpravu rzpčtvéh určení daní v suladu s dpručením Evrpské kmise (viz samstatný materiál). Varianta B.3: V širším smyslu lze uvažvat celkvém zvýšení majetkvých daní, které by rvněž nevedl ke zvýšení zatížení práce Varianta B.4: Zavedení vícepásmvéh prgresivníh zdanění příjmu (bvykléh ve vyspělých západevrpských zemích i v Severní Americe) splu se zavedením rdinnéh kvcientu (Family Splitting system p vzru Francie) veducí ke snížení daňvéh zatížení nízkpříjmvé práce s cílem zvýšit zaměstnanst. Základní dpručenu variantu je zde varianta B.1 tj. zavedení dvdů sciálníh pjištění za státní pjištěnce - pdbně jak v případě zdravtníh pjištění. T pvede k zpřehlednění zdrjů systému sciálníh pjištění a metdicky správnému vyčíslení jeh skutečnéh případnéh deficitu. Ostatní varianty jsu puze dpručením mžných zdrjů v rámci veřejných rzpčtů a lze je chápat jak mžné pdněty pr ministerstv financí a jím zřízené 5

6 dbrné kmise. Ve variantách B2 až B4 nebyl dsažen shdy - existují názrvé rzdíly v rámci týmu. Napak byla shda v blasti příznivých nepřímých prrůstvých dpadů zde dpručených patření ve prspěch rdin, které by vedly ke zvýšení příjmů státníh rzpčtu. 3. Navýšení zásluhvé části důchdu za každé dítě Cílem patření je narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí a zhlednění zásluh rdin v pdbě investic d buducí generace plátců daní a pjistnéh a t zhledněním tét investice ve výši důchdu pčítanéh ze splečnéh základu manželů a t navýšením zásluhvé části důchdu - tzv. prcentní výměry důchdu závislé na výši výdělku - stanveným keficientem za každé vychvané dítě. Způsb administrace prstřednictvím každrčníh záznamu evidenčních listů důchdvéh pjištění. Varianta 1: Diferencvat výměru důchdu zápčtem dlišnéh prcenta redukvanéh vyměřvacíh základu v letech péče dítě (max. 26 let na dítě), základní zápčtvé prcent za každý rk pjištění by se v průběhu 20 let snížil z 1,5 % na 1,1 % ( 0,02 % rčně), v rce péče dítě by za každé dítě byl zápčtvé prcent bnifikván 0,5 %. Přechdné bdbí zavedení bnifikace za péči dítě k základnímu prcentu (pstupný růst prcenta bnifikace p 0,05 % rčně) by byl 10 let. Velmi pdstatný prvek pr stabilitu systému: v dbě, kdy bude v důchdu generace s nižší prdnstí a tím s méně plátci, budu díky tmut patření nižší celkvé náklady na průběžný systém, čímž se zajistí jeh finanční stabilita při demgrafických výkyvech. 20tileté přechdné bdbí pr snížení základníh zápčtvéh prcenta je prt, aby si bezdětní stihli dspřit na srvnatelnu výši důchdu. Zkrácené 10tileté bdbí pr bnifikaci je z th důvdu, že rdiče s drstlými dětmi v předdůchdvém věku by platili vyšší dvdy nevyužijí snížených dvdů, je tedy spravedlivé, aby se jim t kmpenzval dřívějším nástupem bnifikace. Systém je kncipván tak, aby rdič dvu dětí měl průměrné zápčtvé prcent 1,6 %, bezdětný 1,1 %. Jelikž prcentní výměra činí cca 80 % celkvé výměry, dpad tht řešení je 5 % vyšší výměra pr rdiče 2 dětí než dsud a 20 % nižší výměra pr bezdětnéh. (viz Child & Cntributin PAYG, CESTA 2011) Pznámka: knkrétní číselné parametry jsu výchzím pdkladem pr diskusi a je nutné je dále upřesnit na základě pdrbnějších výpčtů 4. Další patření rdinné plitiky mim důchdvý systém Tyt návrhy představují mžné pdněty pr připravvanu Kmisi pr vytvření návrhu systémvéh řešení rdinné plitiky, jejíž vznik se přepkládá v gesci MSPV. Důchdvé pjištění je spjat s mnha dalšími sučástmi sciálníh systému, například s plitiku zaměstnansti, s plitiku bytvu či vzdělávací, nicméně nejvíce s plitiku ppulační a rdinnu. Nejlepší důchdvu plitiku je tedy zárveň také rbustní rdinná plitika. Lidé, kteří mají děti, přispívají d důchdvéh systému hned dvakrát: jednak svými příspěvky d sciálníh pjištění, a dále svjí péčí děti buducí plátce d tht systému. Obě slžky investice d důchdvéh systému (platba předkům a náklady na výchvu dětí) jsu z hlediska fungvání celéh systému naprst rvncenné a nezastupitelné. Opatření 1: V suladu s představami EU je třeba psílit veřejné instituce péče děti předšklníh věku. Jesle a šklky by měly mít mžnst pskytnut místa pr děti pdle barcelnských cílů: 90 % dětí d 3 let d šklníh věku a 33 % dětí mladších tří let. Předšklní péče by měla být kvalitní, aby se děti dbře vyvíjely z kgnitivníh a sciálníh hlediska. Opatření 2: Peněžitu pmc v mateřství, prdné a rdičvský příspěvek slučit d jedné dávky. Příspěvek by měl zabezpečit náhradvý pměr ve výši 100 % průměrnéh čistéh příjmu rdiče v psledních 12 měsících před dchdem na mateřsku dvlenu zastrpvaný na % průměrnéh hrubéh příjmu, p dbu až 24 měsíců, s mžnstí flexibilníh rzlžení čerpání úhrnné sumy dle ptřeb rdiny. 6

7 Opatření 3: Pdpra flexibilních a částečných pracvních úvazků se stejnu míru zabezpečení jak plné pracvní úvazky zejména legislativně. Aktivně pdpřit začleňvání matek na pracvním trhu p uknčení rdičvské dvlené. Investvané částky se vrací d státníh rzpčtu díky vyššímu začleňvání matek na pracvním trhu. Česká republika je mezi státy EU s nejnižší zaměstnanstí matek s dětmi d 6 let. Opatření 4: Rezervvat například mžnst využít 2 měsíce rdičvské dvlené pr každéh z rdičů, Opatření 5: Sjedntit daňvu slevu na pplatníka, vyživvanu sbu a dítě na jednu částku a tím dstranit takvé abnrmality jak je vyšší uplatněná sleva u bezdětnéh páru než u matky se dvěma dětmi, Opatření 6: V případě zavedení prgresivníh zdanění zdaňvat prgresivně příjem na sbu, nikliv příjem dmácnsti rzpčtený puze na rdiče, tj. zhlednit pčet vychvávaných dětí ve stanvení pásma prgresivníh zdanění, Opatření 7: Znvu zavést nízkúrčené nvmanželské půjčky na pdpru vlastníh i nájemníh bydlení mladých rdin s dpčty splátek za děti prvzvatel půjček ČMZRB. Opatření 8: Naturální pžitky směrvané na děti a mládež. Například část učebních pmůcek bude nárkvu plžku rdičů škláka (učebnice, šklní svačiny), nákup lyžařskéh vybavení d šklní půjčvny pr mžnst abslvvat zimní kurzy středšklákům atd. Opatření 9: Plšné přídavky na děti. Přídavky na děti by (pdbně jak ve Francii) nebyly testvány výší příjmu míst sučasnéh charakteru chudinské dávky by získaly charakter kmpenzační dávky. 5. Další záměry pr práci týmu PT3 v příštím rce 1. Pkračvání zapčatých prací na kmplexních systémvých analýzách důchdvéh systému a další rzvj mdelvéh kvantifikačníh aparátu a dispnibilní datvé základny. 2. Pkračvání prací na mapvání transferů mezi rdinu a splečnstí s hledem na vypvídací schpnst dalších ukazatelů a se zaměřením na jedntlivé sciálně hržené skupiny dmácnstí. 7

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více