Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje"

Transkript

1 Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje

2 OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení studoven Dtské oddlení Hudební oddlení Oddlení periodik a informací ítárna Informaní oddlení Knihovní fond Akvizice Jmenná katalogizace Vcná katalogizace Metodické oddlení Regionální funkce Oddlení kulturních služeb Finanní hospodaení PÍLOHY Anketa Seznam zamstnanc

3 ÚVOD Rok 2002 ml v innosti knihovny zásadní význam. Od byla zízena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje.z/59/01 ze dne Krajská knihovna v Pardubicích. Knihovna se tak stala ústední knihovnou Pardubického kraje a zaala naplovat teoreticky a prakticky úkoly, které plynou pro krajskou knihovnu ze zákona. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veejných knihovních a informaních služeb (knihovní zákon) a Usnesení Vlády R 195/2001 o zajištní regionálních funkcí. S tmito zmnami souviselo vypracování a schválení nové zizovací listiny, knihovního ádu a organizaního ádu. Knihovna má za sebou první rok plnní regionálních funkcí (dále RF) v Pardubickém kraji. Výkon RF vycházel z Koncepce zajištní RF, která byla zpracována krajskou knihovnou v návaznosti na Program podpory zajištní výkonu RF, knihovního zákona a dalších navazujících vyhlášek MK R. Ke konci roku 2002 byla tato koncepce pepracována z hlediska zkušeností z uplynulého období a s ohledem na výkon v roce 2003, kdy se do systému pipojí další okres. Koncepce byla zpracována s výhledem na tíleté období a obsahovala konkrétní úkoly pro krajskou knihovnu i povené knihovny. Dalším významným krokem pro knihovnu bylo zahájení provozu poítaové uebny. Knihovna se tak stala garantem celoživotního vzdlávání knihovník a veejnosti v Pardubickém kraji. Byla zahájena výuka poítaové gramotnosti, probhlo nkolik zajímavých seminá a pednášek, odborných školení. V prbhu roku knihovna navázala spolupráci s Národní knihovnou v Praze v oblasti tvorby národních autorit a podílí se na tvrtletním zasílání regionálních lánk analytického rozpisu. V souvislosti s úastí na tvorb národních autorit jsme zakoupili protokol Z39.50 Client pro stahování autorit z celostátní báze autorit. Knihovna je lenem konsorcia, které využívá za mírný poplatek pístupu do rzných eských a mezinárodních databází (PROQUEST, EBSCO, KnowEurope, Spring, TK, Anopress) Od jsme knihovnou bez jediné mstské poboky. Mstské poboky byly pevedeny pod magistrát a ostatní profesionální knihovny pod obecní úady. To vysvtluje i celkov snížený stav výpjek, fondu, tená a nižších píjm oproti roku Velice nás ovšem tší fakt, že jako samostatná budova (bez poboek) jsme dosáhli v jednotlivých oddleních nárst výpjek a návštvník. Zvláš jsme letos vykazovali fond regionální studovny (vloni ješt souást všeobecné studovny), stediska Pardubice a regionální fond (nakoupený z dotace na RF). Knihovna nadále pracuje v systému KP-SYS. Pro veejnost byly dány do užívání další ti poítae v dtském oddlení byl instalován multimediální poíta a v oddlení pro dosplé tenáe další dva on-line katalogy. Pro zkvalitnní internetové sít byla zapoata jednání s firmou Nextra, která bude novým providrem knihovny. Knihovna pejde na pevnou linku. Velice intenzivn se pracovalo na nové podob internetového on-line katalogu s cílem zpístupnit veejnosti jak celý knihovní fond, tak umožnit rezervaci odborné literatury pro dosplé tenáe. tená si dnes mže prohlédnout co mu knihovna mže nabídnout z databáze monografií, periodik, multimédií, hudebnin, analytického rozpisu regionálních periodik, rozpis jednotlivých kapitol vybraných regionálních sborník, pílohy EU a pílohy z asopis z Ekonom. Nov je pipravená databáze periodik z oblasti povinného výtisku, kterým jsme podle novelizace zákona. 46/2000 Sb., 7, o 3

4 právech a povinnostech pi vydávání periodického tisku a o zmn nkterých dalších zákon (tiskový zákon), ve znní pozdjších pedpis novým píjemcem. Rok 2002 byl rokem komplikovaným, pechodným a urit testovacím. Všichni zamstnanci se museli pizpsobit novým a náronjším podmínkám, které vyplývají z funkce krajské knihovny. Ve všech základních výkonnostních ukazatelích knihovna pedila rok 2001 a to díky odpovdnému pístupu zamstnanc. Zlepšené výsledky vyplývají ve zkvalitnní a rozšíení nabídky služeb nap. spolupráce s Univerzitou Pardubice (vystavení spoleného tenáského prkazu). Vše bylo realizováno lepším využitím vnitních zdroj, uplatnní zkušeností získaných pi rzných odborných semináích a konferencích, patí sem i grantové prostedky. Knihovna se podílela na píprav projektové dokumentace domu p. 79 Zlatý beránek, který pro krajskou knihovnu zakoupil Pardubický kraj. Jedná se o rozšíení prostor, které dnes ve stávajících podmínkách už krajské knihovn nestaí. Podaí-li se shromáždit, propojit a uvést do pohybu ti základní zdroje materiální, finanní a lidské a to vše v dobe ízeném procesu, dojdeme urit k co možná nejvyšší kvalit poskytované služby, kterou si návštvník knihovny zcela jist zaslouží. Podrobné informace o všech oblastech innosti knihovny obsahují jednotlivé kapitoly. 4

5 Tabulka základních ukazatel 2002 KK v Pardubicích Knihovní fond KK celkem V tom: nauná Krásná ostatní dokumenty Pírstky celkem Úbytky Pevod do jiné knihovny Periodika exempláe tenái celkem Návštvníci celkem V tom: návštvníci hl. pjovny návštv. dtského oddl návštv. hudebního odd návštvníci ítárny návštvníci RPI návštvníci studovny návštvníci poboek Výpjky celkem v tom: nauná KK Pce krásná KK Pce ostatní dokumenty nauná poboky krásná poboky Výpjky periodik celkem v tom: poboky MVS obdržené z jiných knihoven zaslané jiným knihovnám Vzdlávací a výchovné kolektivní akce Semináe, porady, konzultace Poítae pro veejnost Z toho napojených na internet

6 6

7 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb Hlavní pjovna Pjovny a studovny byly v roce 2002 pístupny veejnosti od pondlí do pátku (krom úterý zavírací den) 9 hodin denn, o sobotách 3 hodiny. V ervenci a v srpnu probíhal v knihovn omezený provoz na 3 dny v týdnu (pondlí, steda, tvrtek). V knihovn stále platí tyto lhty na dodání objednaných knih knihy ze sklad v budov na pokání, knihy ze sklad mimo hlavní budovu do stedy následujícího týdne. Knihy byly objednávány klasickou cestou, tj, na papírových žádankách a následn knihovnicí zadány pes elektronický katalog. Podobn probíhala i rezervace vypjených knih pro tenáe. Po celý rok probíhalo doplování zkrácených katalogizaních záznam do PC u knih dovezených pro tenáe ze sklad mimo budovu. Z prostorových dvod v nauné literatue byla vylenna tída 929(životopisy) a pemístna do hebínkové chodby. S platností od byl aktualizován Knihovní ád. Celkem bylo uskutenno výpjek. Z celkového potu návštvník navštívilo hlavní pjovnu návštvníci, registrovaných tená bylo Stále stoupající ísla vypovídají o zájmu uživatel o naše fondy a služby. tenáské prkazy se vydávají na 365 dní od data vystavení nebo prolongace (opakovaná registrace). Krom klasických katalog (uzavených rokem 1998) mají tenái k dispozici 9 poíta s elektronickým katalogem knihovny a 6 poíta s pipojením na internet. On-line katalog knihovny rovnž je vystaven na webových stránkách knihovny Upomínkové ízení se provádí 1x týdn. Pravidelnost v upomínání znan snižuje procento nevrácených knih. Služeb MVS z našich fond využilo 311 uživatel. Aktivní MVS jsme uplatnili v 235 pípadech. Díky vtší informovanosti o stavu fondu v jednotlivých knihovnách pes internet se výsledky kladn vyízených žádostí posunuly tém ke 100%. Každé dva msíce dostávají tenái do rukou vytištné seznamy nových pírstk neperiodických publikací. 7

8 Oddlení studoven V roce 2002 ješt tvoily jedno pracovišt všeobecná a regionální studovna. Letos poprvé jsme ve statistice vykazovali fond regionální studovny zvláš, nebo podle koncepního zámru se pipravuje samostatné oddlení (jiné pracovišt) regionální studovny a badatelny. Ve studovn bylo uskutenno prezenních výpjek knih, periodik a ostatních dokument. Studovnu navštívilo celkem uživatel. Uživatelé mli krom prezenního fondu k dispozici internet, odborné a specializované databáze jako EBSCO, ProQuest, Spring, KnowEurope, Anopress, TK. Informace erpali i z lokálních databází jako jsou regionální osobnosti, regionální periodika, analytický rozpis regionálních lánk (od pravideln zasílané do Národní knihovny). Nabídka informací je rozšíena o stále se doplující fond multimédií. V oddlení bylo zodpovzeno celkem 99 složitjších ústních a 205 písemných dotaz. Bylo celkem vypracováno 96 rešerší. Faktografické dotazy se neevidují. Od kvtna 2002 byly zavedeny Konzultaní dny pro zájemce z ad návštvník a tená knihovny. Tyto dny se konají pravideln každý první tvrtek v msíci. Cílem tchto konzultací je podpoit lepší orientaci ve fondech knihovny a vyhledávání v on-line katalozích. V rámci BMI (Bezen msíc internetu) studovna zorganizovala a provedla instruktážní dny s názvem Poprvé na internetu. Služby studovny byly rozšíeny i zakoupením barevné tiskárny a scanneru. Pracovnice studovny se zúastnily nkolika vzdlávacích seminá a workshop. Dležitá oblast regionální problematiky se ešila na tech semináích a to v dubnu na zasedání sekce pro bibliografii v Brn s názvem Regionální informace pro bibliografii, v kvtnu v Knihovn Národního muzea v Praze seminá s názvem Bibliografie 20. století. V záí probhla v téže knihovn pracovní schzka k Bibliografii 20.století. Do projektu Bibliografie seriál 20. století, ást se Krajská knihovna v Pardubicích zapojila v roce V první etap byly zpracovány záznamy za okres Pardubice. Byly zmapovány fondy knihovny Východoeského muzea v Pardubicích, Státního okresního archivu v Pardubicích a Knihovny národního muzea v Praze oddlení asopis. Záznamy byly zpracovány a pedány PhDr. J. Kubíkovi, Csc. (Moravská zemská knihovna v Brn). V dalších etapách budou zpracovány okresy Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. 8

9 Dtské oddlení Pro dtské oddlení byla zapírstkováno celkem knižních jednotek a zakoupeno 53 nových CD-ROM. tenái si mohou vybrat a zapjit a už absenn nebo prezenn z 56 titul periodik Oddlení navštívilo tená. V dopoledních hodinách probíhají knihovnické lekce pro žáky mateských a základních škol. Celkem se zúastnilo 365 dní (2x MŠ, 17x ZŠ, 2x Svítání speciál. škola pro handicapované dti). Pro velký zájem ve využívání CR-ROM s výukovými programy byl zakoupen druhý multimediální poíta. V beznu probhla beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou nazvaná Nejen o knihách a filmech s Markétou Zinnerovou. V listopadu se uskutenilo pedstavení hereky Evy Hruškové pro nejmladší vkovou kategorii nazvané ítanka Jiího Žáka. Po celý rok se zptn doplovaly zkrácené záznamy a hlavn se doploval stavcí znak do PC pro lepší orientaci ve fondu. Pracovnice se rovnž zúastnily akcí a seminá poádaných pro dtská oddlení. Nap. Jiín msto pohádky, v Uherském Hradišti a Hradci Královém setkání pracovník dtských knihoven. Oddlení je lenem východoeské sekce Klubka sdružení dtských knihoven. Od záí bylo oddlení posíleno 1 celým pracovním úvazkem. 9

10 Hudební oddlení Fond oddlení tvoí knihovních jednotek z toho titul knih s hudební tématikou a ostatních dokument (CD, MK, GRD, VK). V roce 2002 bylo zpracováno a zapírstkováno 341 CD a 14 videokazet. tenái mají k dispozici 1 on-line katalog, byl vytištn seznam hudebních CD, které jsou ve fondu a seznam odebíraných periodik. Pracovnice oddlení provádjí samostatný nákup i zpracování fondu. Úspšn pokrauje spolupráce se Seniorcentrem Pardubice. Pro jejich klienty pracovnice poádají každý msíc komponovaný poad s hudební tématikou Balet ajkovskij 29.3 Jan Werich Ti tenoi 14.6 Osudové ženské role 9.9. Ukázky z nových fond Od operety k muzikálu Hudba 20.století Vánoní hudba Pro širokou veejnost byl sestaven cyklus pednášek z djin hudby podle jednotlivých vývojových etap. Cyklus pipravila a uvádla studentka muzikologie FF UP Olomouc Hudba v období stedovku a renesance Hudba v období baroka Hudba v období klasicismu V oddlení je k dispozici 17 titul hudebních asopis. V dubnu bylo oddlení posíleno 1 celým pracovním úvazkem a tím mohla být sjednocena výpjní doba s ostatními oddleními v knihovn.v oddlení probíhá nákup a zpracování magnetofonových kazet pro zvukovou knihovnu. V roce 2002 bylo nakoupeno a zpracováno 169 titul namluvených knih pro nevidomé. Pracovnice se v prbhu roku zúastnili nkolika seminá (Brno, Kromíž, Hradec Králové) pro hudební knihovny. 10

11 Oddlení periodik a informací ítárna oddlení navštívilo tená. K dispozici mli 348 titul periodik. Z toho bylo 31 titul (z toho 7 zahraniních) piobjednaných bhem roku. Koncem roku probhla reorganizace skladu periodik tak, aby byl vytvoen prostor pro nov docházející tituly. Pracovnice (2 celé úvazky) provádjí adjustaci fondu a analytický rozpis jednoho regionálního titulu. ítárna slouží zárove jako pjovna zvukové knihovny pro nevidomé (vhodné umístní pízemí). Zvuková knihovna vykazuje 365 titul. Tato služba je zdarma. Informaní oddlení služby jsou poskytovány nejen tenám knihovny, ale i ostatní veejnosti. K dispozici je píruní knihovna, kde návštvník získá podklady a informace ke studiu problematiky z oblasti eského práva- vyhledávání ze Sbírek zákon v tištné podob nebo v programu ASPI, odborných publikací i periodik z fondu, dále je to oblast ekonomie publikace, periodika a prezenní studium databází CD ROM a ásten i cestovního ruchu. K nahlédnutí jsou rovnž materiály zamující se na Evropskou unii i publikace zbývající se neziskovým sektorem (spolupráce s ICN v Praze). Je zde umístn bohatý fond pekladových jazykových slovník z rzných obor lidské innosti, anglické výkladové slovníky Veškerý fond se pjuje pouze prezenn. V oddlení jsou dále k dispozici zájemcm i veejný internet tyi stanice. V roce 2002 navštívilo rzné internetové servery zájemc. Probíhá zde centrální registrace nových tená, vydávání prkaz, vetn novinky a to je vydávání spolených tenáských prkaz pro Krajskou knihovnu v Pardubicích a Univerzitní knihovnu Univerzity Pardubice. Zájemce si mže rozhodnout, kterou variantu prkazu zvolí. Dále jsou zde poskytovány kopírovací služby, ale pouze z materiál fondu knihovny. Pracovnice (2 celé úvazky) poskytují informace o službách knihovny knihovní a výpjní ád, vyhledávají publikace z fondu knihovny, mají k dispozici informace o kulturních poadech v Pardubicích, Pardubickém kraji, Praze a v celé R. Poskytují pravideln msíní pehled knižních novinek oddlení. Píležitostn odebírají vypjené knihy od tená knihovny, poskytují telefonické informace v rámci pracovní nápln oddlení. Vyhledávají informace pro zájemce pes internetové servery.v roce 2002 bylo zpracováno 20 rešerší na dané téma. Celý rok se pracovalo na aktualizovaném Adresái 2003 NNO Pardubicka. Tato publikace byla zpracována formou výzkumu a dotazování. Nejdíve se vycházelo z Adresáe neziskových organizací z roku Zde uvedené organizace byly osloveny telefonicky, elektronickou poštou, ale hlavn formou písemného dotazníku. Zjišovaly se informace o nov vzniklých organizacích nebo o organizacích, které nebyly uvedeny v Adresái z roku Zdroje pátrání byly rznorodé telefonní seznamy, internet, denní tisk, z inzerce rzných NNO i osobní dotazy v terénu. Bylo osloveno cca 200 organizací. V Adresái je uvedeno 81 záznam o NNO, které potvrdily dané údaje nebo je aktualizovaly. V druhé polovin Adresáe je uvedeno 60 vybraných organizací, které byly osloveny, ale zptn nepotvrdily svoji existenci. Uvedeny jsou ve výbru proto, nebo se u nich dá pedpokládat, že svoji innost i nadále njakým zpsobem vyvíjí. Adresá nevládních neziskových 11

12 organizací Pardubicka 2003 je otevený bude se prbžn doplovat a aktualizovat. Oficiáln vytištna bude v únoru

13 Knihovní fond Knihovní fond v krajské knihovn vykazoval knihovních jednotek. Z dvodu delimitace mstských a pímstských poboek pod Magistrát msta Pardubic pevedla krajská knihovna knihovních jednotek na nového zizovatele. Akvizice Doplování fondu probíhalo prbžn podle pidleného rozpotu a poteb krajské knihovny. V roce 2002 se zapírstkovalo celkem knižních jednotek. Doplován byl knihovní fond pro pjovny, všeobecnou a regionální ást studovny, stedisko Pardubice a pracovní píruky všech oddlení. K získání knih bylo využito všech dostupných zdroj. Povení zástupci všech oddlení využívali vícezdrojových cest k nákupu a doplování fondu. Využívalo se pravidelné týdenní nabídky na pult z knihkupectví Helios, nabídek distributor a rzných nakladatelství, oznámení v tisku (Nové knihy, Knižní novinky), internetová knihkupectví, osobní nákup v knihkupectví, knižní veletrhy. Dalším zdrojem získávání knih byly dary tená a institucí a knihy z povinného výtisku. Pracovnice oddlení vyizovaly nabídky a objednávky knih, prvotní evidenci a odpisy knih. Jmenná katalogizace Jmenné zpracování knih bylo provádno v návaznosti na prvotní zpracování v akvizici podle normy AACR2 Pracovnice se zúastnily tídenního školení na jmennou katalogizaci, kterou u nás provedla Národní knihovna a zárove dvoudenního školení na Tvorbu souboru národních autorit. Knihovna po tomto školení zahájila aktivní spolupráci s Národní knihovnou v Praze práv v oblasti tvorby autoritních záznam. Z tchto dvod bylo nutné zakoupit protokol Z39.50 abychom mohly dodávat a na druhé stran stahovat autoritní záznamy do svých záznam. Do Národní knihovny bylo celkem zasláno 42 záznam, pevážn regionální povahy. Soubžn se zpracováním probíhá revize pístupových rejstík autorit a následn harmonizace s národními autoritními záznamy. Vcná katalogizace Vcné zpracování knih probíhalo podle pravidel UNIMARCU a MDT MRF (Master of Reference File), pístupné v aktualizované podob na CD-ROMu. Pistoupilo se také (zatím zkušebn) k vytváení pedmtových hesel. Pracovalo se na rozšíení pracovních list v programu KP-SYS tak, abychom vyhovli 13

14 požadavkm na zpracování knih pro krajskou knihovnu (UNIMARC 6 Blok pedmtové analýzy). Rovnž i zde probhlo školení na jmennou a vcnou katalogizaci a tvorbu autorit. Všechny odborné problémy a dotazy jsou diskutovány a ešeny v rámci elektronické konference KATPOL. 14

15 Metodické oddlení Regionální funkce Koncepce výkonu RF v Pardubickém kraji V souvislosti s nov pijatým zákonem. 257/2001 Sb. a vládním usnesením. 68 ze dne 16. ledna 2002 byla zpracována koncepce výkonu RF v Pardubickém kraji, jejímž úelem je v souladu s cílem Programu podpory zajištní regionálních funkcí knihoven zajištní dostupnosti veejných knihovnických a informaních služeb ve všech místech kraje. Plnní RF má zajistit vyrovnání rozdílu v poskytování informaních a knihovnických služeb obyvatelm mst a malých obcí, odstranit nežádoucí rozdíly v úrovni v tchto služeb v krajích a regionech, úelnou dlbu práce a koordinaci odborných inností, efektivní využití finanních prostedk, garanci prbžné aktualizace knihovního fondu ve veejných knihovnách region udržení odborného standardu služeb, garanci kvalifikaního rstu pracovník knihoven (celoživotního vzdlávání), distribuce publikací a dalších materiál, které vycházejí v rámci komunikaní strategie R ped vstupem do EU. Naplování tchto cíl garantuje ze zákona Krajská knihovna v Pardubicích, která povila a smluvn zavázala další dv velké knihovny regionu Mstskou knihovnu v Chrudimi a Mstskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, které se staly rovnž píjemci státní dotace na výkon RF a zodpovídaly za její hospodárné a efektivní využití. V okrese Svitavy byly v roce 2002 RF knihovnám ješt zajišovány okresní knihovnou, které poskytl nutné prostedky Okresní úad Svitavy. V roce 2002 však probíhala píprava na transformaci svitavské knihovny v Mstskou knihovnu ve Svitavách, kterou pevzalo msto Svitavy jako svou píspvkovou organizaci k Již v prbhu roku 2002 tedy probíhala píprava zajištní výkonu RF ze státní dotace tak jako v ostatních okresech kraje. Krajská knihovna vypracovala další povovací smlouvu a projednala fungování systému RF i v tomto okrese. V okrese Pardubice vykonává RF metodické oddlení krajské knihovny. Pehled inností spadající do výkonu regionálních funkcí Poradenská a konzultaní innost Vzdlávání knihovník, semináe Revize a aktualizace fond Nákup, zpracování a cirkulace výmnných fond Nákup a zpracování fondu z prostedk obcí Servis výpoetní techniky Statistika knihovnických inností 15

16 Tab..1 - Partnei Povená knihovna Odpovdnost editel Datum povení Krajská knihovna v Pardubicích Mstská knihovna Chrudim Mstská knihovna Ústí nad Orlicí Mstská knihovna Svitavy Petr Kárník PhDr. Hana Mazurová PhDr. Jana Kalousková Milada Vacková Tab..2 Píjemci služeb stav k Okres Poet profesionálních knihoven Poet a neprofesionálních knihoven Chrudim 9 91 Pardubice Ústí nad Orlicí Svitavy (výkon RF od ) 8 99 Naplování koncepce výkonu RF tj. systémy výkonu RF v jednotlivých okresech Okres Chrudim jediným výkonným centrem je Mstská knihovna v Chrudimi Okres Pardubice využívá stediskového systému a smluvních innosti Okres Ústí nad Orlicí stediskový systém a smluvní objednávky Okres Svitavy od bude RF zajišovat rovnž pomocí stediskového systému Využití systému stedisek a objednávek služeb znamená, že povená knihovna objednává u profesionálních knihoven svého okresu pevn stanovenou službu a tuto službu uhradí formou faktur (nap. tvrtletn). Nevýhodou pi jeho zavádní je pomrná náronost na detailní propracování systému fungování, ale dsledkem je široká možnost obsluhy regionu a využití znalostí profesionálních knihovník v jejich stediscích. Projevuje se to zejména možností specifického pístupu k obsluhovaným knihovnám, etností konzultací a metodických návštv, i provedených aktualizací a revizí fond. 16

17 Hodnocení fungování RF v jednotlivých okresech v roce 2002 Tab..3 - Srovnávací tabulka výkon v okresech kraje Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí Poet pracovník zajišující RF 3 3,6 4,5 Poradenství a konzultace Poet metodických návštv Vzdlávací akce pro knihovníky poet obsloužených knihoven poet úastník poet hodin Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí Pomoc pi revizi a aktualizaci fondu poet obsloužených knihoven poet revidovaných knihoven poet revidovaných svazk Nákup KF z prostedk obcí poet obsloužených knihoven poet svaz Zpracování KF z prostedk obcí Výmnný fond (stav k ) Roní pírstek VF z toho nakoupeno z dotace MK Cirkulace VF poet obsloužených knihoven poet expedovaných soubor poet svazk Servis výpoetní techniky poet obsloužených knihoven Doprava v rámci výkonu RF poet obsloužených knihoven poet ujetých kilometr Tab.. 4 Srovnávací tabulka erpání prostedk ze státní dotace Okres Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí ástka v tis. K

18 Tab.. 5 V rámci své krajské funkce pi výkonu RF organizovala krajská knihovna vzdlávací akce pro knihovníky kraje a porady povených knihoven Vzdlávací akce Porady Poet obsloužených knihoven 33 4 Poet akcí 11 5 Poet úastník Poet hodin 538 Tab.. 6 Doprava v rámci RF Poet obsloužených knihoven 3 Poet ujetých kilometr 446 Poradenská a konzultaní innost V roce 2002 byla zamena na pípravu a zpracování podklad pro evidenci knihoven. Všechny povené knihovny se pi svých osobních konzultacích a poradách vnovaly tomuto aktuálnímu tématu. V minulém roce tak došlo k mnoha zmnám v jednotlivých okresech, které se promítly v sítích profesionálních i neprofesionálních knihoven. Souvisely jednak s odlouením poboek bývalé Okresní knihovny v Pardubicích a vznikem samostatných mstských knihoven na území Pardubic, jednak se snahou nkterých zizovatel zrušit již dlouho nefungující knihovny nebo naopak vrátit se do systému knihoven (využívat výhod RF) a v jednom pípad dokonce byla zprofesionalizována bývalá neprofesionální knihovna Temošnice, okr. Chrudim. Metodické oddlení krajské knihovny zpracovalo k tomuto tématu vzorové materiály v písemné i elektronické podob. Konzultace povených knihoven se rovnž zamovaly na nákup a zpracování výmnných fond, efektivní využití finanních prostedk a problematiku hospodaení. V prbhu druhého pololetí roku 2002 pomáhala nkolika knihovnám v optovném zahájení innosti i návratu do systému. Vzdlávací innost, semináe Pehled vzdlávacích akcí pro knihovníky organizované Krajskou knihovnou v Pardubicích: Kurzy poítaové gramotnosti Krajská knihovna po celý rok zajišovala vzdlávací aktivity pro knihovníky celého Pardubického kraje. V lednu 2002 zahájilo svoji innost vzdlávací centrum, které bylo vybudováno v rámci projektu VISK 2 a zárove z vlastních zdroj. Uebna je vybavena 11 PC s pipojením na internet, centrální tiskárnou, scannerem, datovým projektorem, zadní projekcí a flipchartem. Poprvé knihovna realizovala kurzy poítaové gramotnosti v rozsahu ECDL (European Computer Driving Licence). Kurzy byly nabídnuty pracovníkm všech typ knihoven Pardubického kraje. Výuka probíhala tikrát v týdnu (úterý, steda, tvrtek dopoledne). Zvlášt jsme oteveli kurzy pro MLK (dobrovolní knihovníci) a to veer, každou stedu, abychom uspokojili i jejich zájem, protože mohou 18

19 navštvovat kurzy až po své pracovní dob. Velký zájem byl o modul.3 (WORD) zde jsme oteveli ješt jeden odpolední a jeden dopolední kurz. O znaném zájmu o modul.7 (internet) jsme vdli, a tak jsme zaadili dopedu jeden bh tohoto modulu navíc. Menší zájem byl hlavn o moduly.5 (Access) a.6 (Power Point). Dvodem bylo zjištní úastník, že tvorbu databáze a prezentaní program nebudou v menších knihovnách potebovat, a tak tyto dva moduly knihovníci vynechávali. Celkem bylo odueno 520 hodin a stídav vyuovalo 5 odborných lektor s píslušným vzdláním a praxí v oboru. Osvdení jsme pedávali za absolvování 4 a více modul. Tab..7 Školení v rámci projektu VISK 2 Poet realizovaných kurz Poet vyuovacích hodin Poet úastník kurz Modul Základy informaních technologií Modul.2 Používání soubor a správa PC Modul. 3 Textový editor Word Modul.4 Tabulkový kalkulátor Excel Modul. 5 Databáze Access Modul. 6 PowerPoint Modul. 7 Služby informaních sítí Internet CASLIN Jednotná informaní brána Ureno profesionálním knihovníkm Pardubického kraje Místo konání poítaová uebna krajské knihovny Hrazeno dotace RF Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 8 Poet úastník 14 Poet vyuovacích hodin 3 Pednášejícími byly pracovnice Národní knihovny R. Školení se týkalo efektivního používání moderních elektronických informaních zdroj a databází. Úastníky byli pedevším pracovníci mstských knihoven kraje. Ochrana fondu Ureno všem knihovnám R Místo konání poítaová uebna (univerzální sál) Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 25 19

20 Poet úastník 33 Poet vyuovacích hodin 4 Seminá byl vnován mechanické ochran fondu a jeho opravám. Úastníci byli seznámeni s moderními úinnými technologiemi formou prezentace firmy CEIBA Praha. Souástí semináe bylo vystoupení zástupce Národní knihovny R k ochran historického fondu. Semináe se zúastnili zástupci všech typ knihoven od univerzitních až po krajské a mstské knihovny z celé republiky. ProQuest/PCI Ureno všem knihovnám v kraji Místo konání poítaová uebna Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 6 Poet úastník 10 Poet vyuovacích hodin 3 Know Europe Ureno všem knihovnám v kraji Místo konání poítaová uebna Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 6 Poet úastník 9 Poet vyuovacích hodin 3 Oba semináe byly zameny na proškolení elektronických databází, které jsou souástí konsorcia pod záštitou NK R. Cílem bylo vysvtlit praktické vyhledávání a práce s operátory a taky propagace k využívání tchto rozsáhlých databází. Pednášejícím byla pracovnice firmy Albertina icome Praha, s.r.o. Seminá pro pracovníky hudebních oddlení Ureno všem knihovnám kraje Místo konání poítaová uebna (univerzální sál) Hrazeno z finanních prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 8 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 3 Seminá k odborným otázkám hudebních oddlení vedl muzikolog, pedagog, publicista a redaktor rozhlasové stanice Vltava, PhDr. Bohuslav Vítek. Úastníci obdrželi metodický materiál k informaním zdrojm v této oblasti a hovoili k aktuálním problémm oboru. Zúastnili se pracovníci pedevším velkých knihoven Pardubického kraje, ale také sousedních kraj. 20

21 Internet pro knihovníky Ureno knihovníkm okresu Pardubice Místo konání poítaová uebna Hrazeno z prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 11 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 4 Proškolení v souvislosti se zavedením internetu do všech profesionálních knihoven okresu pipravila krajská knihovna z vlastních zdroj. AACR 2/UNIMARC Ureno profesionálním knihovníkm okresu Pardubice Místo konání poítaová uebna Hrazeno dotace RF Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 11 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 18 Proškolení katalogizaních pravidel vedly pracovnice NK R. Seminá byl tídenní a byl zakonen praktickým procviováním probrané látky. Jednalo se o jmennou katalogizaci a zúastnily se všechny profesionální knihovny okresu Pardubice. Soubor národních autorit Ureno knihovníkm krajské knihovny Místo konání poítaový uebna Hrazeno z finanních prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 1 Poet úastník 8 Poet vyuovacích hodin 12 Odborné školení pro práci se souborem národních autorit. Školení se týkalo jmenných a korporativních autorit. Školili garanti projektu z Národní knihovny. Revize a aktualizace knihovních fond Pomoc pi revizi a aktualizaci knihovních fond v malých knihovnách okres je dležitou oblastí metodické práce. Je garantem odborné úrovn zpracování, kvalifikovaného posouzení vyazování knihovních dokument, dodržování náležitostí zápisu o výsledcích revizí a dalších zákonných pedpis. V roce 2002 bylo provedeno nejvíce revizí a aktualizací v okrese Pardubice. Další dva okresy (Chrudim a Ústí n. Orlicí) zdvodnily malý poet provedených revizí pozdním zasláním finanních prostedk na výkon RF. 21

ÚVOD. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004 jsme splnili.

ÚVOD. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004 jsme splnili. ÚVOD je píspvkovou organizací zizovanou Pardubickým krajem. Rok 2004 byl tetím rokem, kdy naše knihovna plnila funkci krajské knihovny dle zákona 257/2001 Sb. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji za rok 2008

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji za rok 2008 Obsah I. Úvod Systém výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji II. Poet pracovník zajišujících regionální funkce III. Poet obsluhovaných

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007

Zpráva. o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji v roce 2007 Obsah I. Úvod Systém výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji II. Poet pracovník zajišujících regionální funkce III. Poet obsluhovaných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf.

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf. Kadlčík Jan, Ing. Od: Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Kadlčík Jan, Ing. Předmět: Rozpočtové opatření Přílohy: Text smlouvy s přílohami.pdf Žádáme o rozpočtové opatření na částku 119

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Výroní zpráva 2007 ÚVOD

Výroní zpráva 2007 ÚVOD ÚVOD V roce 2007 uplynulo 110 let od založení veejné knihovny v Pardubicích. Tato kulturní a knihovnická událost pece jenom více než kdy jindy podncuje k zamyšlení a k hodnocení dosažených výsledk, ale

Více