Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje"

Transkript

1 Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje

2 OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení studoven Dtské oddlení Hudební oddlení Oddlení periodik a informací ítárna Informaní oddlení Knihovní fond Akvizice Jmenná katalogizace Vcná katalogizace Metodické oddlení Regionální funkce Oddlení kulturních služeb Finanní hospodaení PÍLOHY Anketa Seznam zamstnanc

3 ÚVOD Rok 2002 ml v innosti knihovny zásadní význam. Od byla zízena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje.z/59/01 ze dne Krajská knihovna v Pardubicích. Knihovna se tak stala ústední knihovnou Pardubického kraje a zaala naplovat teoreticky a prakticky úkoly, které plynou pro krajskou knihovnu ze zákona. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veejných knihovních a informaních služeb (knihovní zákon) a Usnesení Vlády R 195/2001 o zajištní regionálních funkcí. S tmito zmnami souviselo vypracování a schválení nové zizovací listiny, knihovního ádu a organizaního ádu. Knihovna má za sebou první rok plnní regionálních funkcí (dále RF) v Pardubickém kraji. Výkon RF vycházel z Koncepce zajištní RF, která byla zpracována krajskou knihovnou v návaznosti na Program podpory zajištní výkonu RF, knihovního zákona a dalších navazujících vyhlášek MK R. Ke konci roku 2002 byla tato koncepce pepracována z hlediska zkušeností z uplynulého období a s ohledem na výkon v roce 2003, kdy se do systému pipojí další okres. Koncepce byla zpracována s výhledem na tíleté období a obsahovala konkrétní úkoly pro krajskou knihovnu i povené knihovny. Dalším významným krokem pro knihovnu bylo zahájení provozu poítaové uebny. Knihovna se tak stala garantem celoživotního vzdlávání knihovník a veejnosti v Pardubickém kraji. Byla zahájena výuka poítaové gramotnosti, probhlo nkolik zajímavých seminá a pednášek, odborných školení. V prbhu roku knihovna navázala spolupráci s Národní knihovnou v Praze v oblasti tvorby národních autorit a podílí se na tvrtletním zasílání regionálních lánk analytického rozpisu. V souvislosti s úastí na tvorb národních autorit jsme zakoupili protokol Z39.50 Client pro stahování autorit z celostátní báze autorit. Knihovna je lenem konsorcia, které využívá za mírný poplatek pístupu do rzných eských a mezinárodních databází (PROQUEST, EBSCO, KnowEurope, Spring, TK, Anopress) Od jsme knihovnou bez jediné mstské poboky. Mstské poboky byly pevedeny pod magistrát a ostatní profesionální knihovny pod obecní úady. To vysvtluje i celkov snížený stav výpjek, fondu, tená a nižších píjm oproti roku Velice nás ovšem tší fakt, že jako samostatná budova (bez poboek) jsme dosáhli v jednotlivých oddleních nárst výpjek a návštvník. Zvláš jsme letos vykazovali fond regionální studovny (vloni ješt souást všeobecné studovny), stediska Pardubice a regionální fond (nakoupený z dotace na RF). Knihovna nadále pracuje v systému KP-SYS. Pro veejnost byly dány do užívání další ti poítae v dtském oddlení byl instalován multimediální poíta a v oddlení pro dosplé tenáe další dva on-line katalogy. Pro zkvalitnní internetové sít byla zapoata jednání s firmou Nextra, která bude novým providrem knihovny. Knihovna pejde na pevnou linku. Velice intenzivn se pracovalo na nové podob internetového on-line katalogu s cílem zpístupnit veejnosti jak celý knihovní fond, tak umožnit rezervaci odborné literatury pro dosplé tenáe. tená si dnes mže prohlédnout co mu knihovna mže nabídnout z databáze monografií, periodik, multimédií, hudebnin, analytického rozpisu regionálních periodik, rozpis jednotlivých kapitol vybraných regionálních sborník, pílohy EU a pílohy z asopis z Ekonom. Nov je pipravená databáze periodik z oblasti povinného výtisku, kterým jsme podle novelizace zákona. 46/2000 Sb., 7, o 3

4 právech a povinnostech pi vydávání periodického tisku a o zmn nkterých dalších zákon (tiskový zákon), ve znní pozdjších pedpis novým píjemcem. Rok 2002 byl rokem komplikovaným, pechodným a urit testovacím. Všichni zamstnanci se museli pizpsobit novým a náronjším podmínkám, které vyplývají z funkce krajské knihovny. Ve všech základních výkonnostních ukazatelích knihovna pedila rok 2001 a to díky odpovdnému pístupu zamstnanc. Zlepšené výsledky vyplývají ve zkvalitnní a rozšíení nabídky služeb nap. spolupráce s Univerzitou Pardubice (vystavení spoleného tenáského prkazu). Vše bylo realizováno lepším využitím vnitních zdroj, uplatnní zkušeností získaných pi rzných odborných semináích a konferencích, patí sem i grantové prostedky. Knihovna se podílela na píprav projektové dokumentace domu p. 79 Zlatý beránek, který pro krajskou knihovnu zakoupil Pardubický kraj. Jedná se o rozšíení prostor, které dnes ve stávajících podmínkách už krajské knihovn nestaí. Podaí-li se shromáždit, propojit a uvést do pohybu ti základní zdroje materiální, finanní a lidské a to vše v dobe ízeném procesu, dojdeme urit k co možná nejvyšší kvalit poskytované služby, kterou si návštvník knihovny zcela jist zaslouží. Podrobné informace o všech oblastech innosti knihovny obsahují jednotlivé kapitoly. 4

5 Tabulka základních ukazatel 2002 KK v Pardubicích Knihovní fond KK celkem V tom: nauná Krásná ostatní dokumenty Pírstky celkem Úbytky Pevod do jiné knihovny Periodika exempláe tenái celkem Návštvníci celkem V tom: návštvníci hl. pjovny návštv. dtského oddl návštv. hudebního odd návštvníci ítárny návštvníci RPI návštvníci studovny návštvníci poboek Výpjky celkem v tom: nauná KK Pce krásná KK Pce ostatní dokumenty nauná poboky krásná poboky Výpjky periodik celkem v tom: poboky MVS obdržené z jiných knihoven zaslané jiným knihovnám Vzdlávací a výchovné kolektivní akce Semináe, porady, konzultace Poítae pro veejnost Z toho napojených na internet

6 6

7 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb Hlavní pjovna Pjovny a studovny byly v roce 2002 pístupny veejnosti od pondlí do pátku (krom úterý zavírací den) 9 hodin denn, o sobotách 3 hodiny. V ervenci a v srpnu probíhal v knihovn omezený provoz na 3 dny v týdnu (pondlí, steda, tvrtek). V knihovn stále platí tyto lhty na dodání objednaných knih knihy ze sklad v budov na pokání, knihy ze sklad mimo hlavní budovu do stedy následujícího týdne. Knihy byly objednávány klasickou cestou, tj, na papírových žádankách a následn knihovnicí zadány pes elektronický katalog. Podobn probíhala i rezervace vypjených knih pro tenáe. Po celý rok probíhalo doplování zkrácených katalogizaních záznam do PC u knih dovezených pro tenáe ze sklad mimo budovu. Z prostorových dvod v nauné literatue byla vylenna tída 929(životopisy) a pemístna do hebínkové chodby. S platností od byl aktualizován Knihovní ád. Celkem bylo uskutenno výpjek. Z celkového potu návštvník navštívilo hlavní pjovnu návštvníci, registrovaných tená bylo Stále stoupající ísla vypovídají o zájmu uživatel o naše fondy a služby. tenáské prkazy se vydávají na 365 dní od data vystavení nebo prolongace (opakovaná registrace). Krom klasických katalog (uzavených rokem 1998) mají tenái k dispozici 9 poíta s elektronickým katalogem knihovny a 6 poíta s pipojením na internet. On-line katalog knihovny rovnž je vystaven na webových stránkách knihovny Upomínkové ízení se provádí 1x týdn. Pravidelnost v upomínání znan snižuje procento nevrácených knih. Služeb MVS z našich fond využilo 311 uživatel. Aktivní MVS jsme uplatnili v 235 pípadech. Díky vtší informovanosti o stavu fondu v jednotlivých knihovnách pes internet se výsledky kladn vyízených žádostí posunuly tém ke 100%. Každé dva msíce dostávají tenái do rukou vytištné seznamy nových pírstk neperiodických publikací. 7

8 Oddlení studoven V roce 2002 ješt tvoily jedno pracovišt všeobecná a regionální studovna. Letos poprvé jsme ve statistice vykazovali fond regionální studovny zvláš, nebo podle koncepního zámru se pipravuje samostatné oddlení (jiné pracovišt) regionální studovny a badatelny. Ve studovn bylo uskutenno prezenních výpjek knih, periodik a ostatních dokument. Studovnu navštívilo celkem uživatel. Uživatelé mli krom prezenního fondu k dispozici internet, odborné a specializované databáze jako EBSCO, ProQuest, Spring, KnowEurope, Anopress, TK. Informace erpali i z lokálních databází jako jsou regionální osobnosti, regionální periodika, analytický rozpis regionálních lánk (od pravideln zasílané do Národní knihovny). Nabídka informací je rozšíena o stále se doplující fond multimédií. V oddlení bylo zodpovzeno celkem 99 složitjších ústních a 205 písemných dotaz. Bylo celkem vypracováno 96 rešerší. Faktografické dotazy se neevidují. Od kvtna 2002 byly zavedeny Konzultaní dny pro zájemce z ad návštvník a tená knihovny. Tyto dny se konají pravideln každý první tvrtek v msíci. Cílem tchto konzultací je podpoit lepší orientaci ve fondech knihovny a vyhledávání v on-line katalozích. V rámci BMI (Bezen msíc internetu) studovna zorganizovala a provedla instruktážní dny s názvem Poprvé na internetu. Služby studovny byly rozšíeny i zakoupením barevné tiskárny a scanneru. Pracovnice studovny se zúastnily nkolika vzdlávacích seminá a workshop. Dležitá oblast regionální problematiky se ešila na tech semináích a to v dubnu na zasedání sekce pro bibliografii v Brn s názvem Regionální informace pro bibliografii, v kvtnu v Knihovn Národního muzea v Praze seminá s názvem Bibliografie 20. století. V záí probhla v téže knihovn pracovní schzka k Bibliografii 20.století. Do projektu Bibliografie seriál 20. století, ást se Krajská knihovna v Pardubicích zapojila v roce V první etap byly zpracovány záznamy za okres Pardubice. Byly zmapovány fondy knihovny Východoeského muzea v Pardubicích, Státního okresního archivu v Pardubicích a Knihovny národního muzea v Praze oddlení asopis. Záznamy byly zpracovány a pedány PhDr. J. Kubíkovi, Csc. (Moravská zemská knihovna v Brn). V dalších etapách budou zpracovány okresy Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. 8

9 Dtské oddlení Pro dtské oddlení byla zapírstkováno celkem knižních jednotek a zakoupeno 53 nových CD-ROM. tenái si mohou vybrat a zapjit a už absenn nebo prezenn z 56 titul periodik Oddlení navštívilo tená. V dopoledních hodinách probíhají knihovnické lekce pro žáky mateských a základních škol. Celkem se zúastnilo 365 dní (2x MŠ, 17x ZŠ, 2x Svítání speciál. škola pro handicapované dti). Pro velký zájem ve využívání CR-ROM s výukovými programy byl zakoupen druhý multimediální poíta. V beznu probhla beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou nazvaná Nejen o knihách a filmech s Markétou Zinnerovou. V listopadu se uskutenilo pedstavení hereky Evy Hruškové pro nejmladší vkovou kategorii nazvané ítanka Jiího Žáka. Po celý rok se zptn doplovaly zkrácené záznamy a hlavn se doploval stavcí znak do PC pro lepší orientaci ve fondu. Pracovnice se rovnž zúastnily akcí a seminá poádaných pro dtská oddlení. Nap. Jiín msto pohádky, v Uherském Hradišti a Hradci Královém setkání pracovník dtských knihoven. Oddlení je lenem východoeské sekce Klubka sdružení dtských knihoven. Od záí bylo oddlení posíleno 1 celým pracovním úvazkem. 9

10 Hudební oddlení Fond oddlení tvoí knihovních jednotek z toho titul knih s hudební tématikou a ostatních dokument (CD, MK, GRD, VK). V roce 2002 bylo zpracováno a zapírstkováno 341 CD a 14 videokazet. tenái mají k dispozici 1 on-line katalog, byl vytištn seznam hudebních CD, které jsou ve fondu a seznam odebíraných periodik. Pracovnice oddlení provádjí samostatný nákup i zpracování fondu. Úspšn pokrauje spolupráce se Seniorcentrem Pardubice. Pro jejich klienty pracovnice poádají každý msíc komponovaný poad s hudební tématikou Balet ajkovskij 29.3 Jan Werich Ti tenoi 14.6 Osudové ženské role 9.9. Ukázky z nových fond Od operety k muzikálu Hudba 20.století Vánoní hudba Pro širokou veejnost byl sestaven cyklus pednášek z djin hudby podle jednotlivých vývojových etap. Cyklus pipravila a uvádla studentka muzikologie FF UP Olomouc Hudba v období stedovku a renesance Hudba v období baroka Hudba v období klasicismu V oddlení je k dispozici 17 titul hudebních asopis. V dubnu bylo oddlení posíleno 1 celým pracovním úvazkem a tím mohla být sjednocena výpjní doba s ostatními oddleními v knihovn.v oddlení probíhá nákup a zpracování magnetofonových kazet pro zvukovou knihovnu. V roce 2002 bylo nakoupeno a zpracováno 169 titul namluvených knih pro nevidomé. Pracovnice se v prbhu roku zúastnili nkolika seminá (Brno, Kromíž, Hradec Králové) pro hudební knihovny. 10

11 Oddlení periodik a informací ítárna oddlení navštívilo tená. K dispozici mli 348 titul periodik. Z toho bylo 31 titul (z toho 7 zahraniních) piobjednaných bhem roku. Koncem roku probhla reorganizace skladu periodik tak, aby byl vytvoen prostor pro nov docházející tituly. Pracovnice (2 celé úvazky) provádjí adjustaci fondu a analytický rozpis jednoho regionálního titulu. ítárna slouží zárove jako pjovna zvukové knihovny pro nevidomé (vhodné umístní pízemí). Zvuková knihovna vykazuje 365 titul. Tato služba je zdarma. Informaní oddlení služby jsou poskytovány nejen tenám knihovny, ale i ostatní veejnosti. K dispozici je píruní knihovna, kde návštvník získá podklady a informace ke studiu problematiky z oblasti eského práva- vyhledávání ze Sbírek zákon v tištné podob nebo v programu ASPI, odborných publikací i periodik z fondu, dále je to oblast ekonomie publikace, periodika a prezenní studium databází CD ROM a ásten i cestovního ruchu. K nahlédnutí jsou rovnž materiály zamující se na Evropskou unii i publikace zbývající se neziskovým sektorem (spolupráce s ICN v Praze). Je zde umístn bohatý fond pekladových jazykových slovník z rzných obor lidské innosti, anglické výkladové slovníky Veškerý fond se pjuje pouze prezenn. V oddlení jsou dále k dispozici zájemcm i veejný internet tyi stanice. V roce 2002 navštívilo rzné internetové servery zájemc. Probíhá zde centrální registrace nových tená, vydávání prkaz, vetn novinky a to je vydávání spolených tenáských prkaz pro Krajskou knihovnu v Pardubicích a Univerzitní knihovnu Univerzity Pardubice. Zájemce si mže rozhodnout, kterou variantu prkazu zvolí. Dále jsou zde poskytovány kopírovací služby, ale pouze z materiál fondu knihovny. Pracovnice (2 celé úvazky) poskytují informace o službách knihovny knihovní a výpjní ád, vyhledávají publikace z fondu knihovny, mají k dispozici informace o kulturních poadech v Pardubicích, Pardubickém kraji, Praze a v celé R. Poskytují pravideln msíní pehled knižních novinek oddlení. Píležitostn odebírají vypjené knihy od tená knihovny, poskytují telefonické informace v rámci pracovní nápln oddlení. Vyhledávají informace pro zájemce pes internetové servery.v roce 2002 bylo zpracováno 20 rešerší na dané téma. Celý rok se pracovalo na aktualizovaném Adresái 2003 NNO Pardubicka. Tato publikace byla zpracována formou výzkumu a dotazování. Nejdíve se vycházelo z Adresáe neziskových organizací z roku Zde uvedené organizace byly osloveny telefonicky, elektronickou poštou, ale hlavn formou písemného dotazníku. Zjišovaly se informace o nov vzniklých organizacích nebo o organizacích, které nebyly uvedeny v Adresái z roku Zdroje pátrání byly rznorodé telefonní seznamy, internet, denní tisk, z inzerce rzných NNO i osobní dotazy v terénu. Bylo osloveno cca 200 organizací. V Adresái je uvedeno 81 záznam o NNO, které potvrdily dané údaje nebo je aktualizovaly. V druhé polovin Adresáe je uvedeno 60 vybraných organizací, které byly osloveny, ale zptn nepotvrdily svoji existenci. Uvedeny jsou ve výbru proto, nebo se u nich dá pedpokládat, že svoji innost i nadále njakým zpsobem vyvíjí. Adresá nevládních neziskových 11

12 organizací Pardubicka 2003 je otevený bude se prbžn doplovat a aktualizovat. Oficiáln vytištna bude v únoru

13 Knihovní fond Knihovní fond v krajské knihovn vykazoval knihovních jednotek. Z dvodu delimitace mstských a pímstských poboek pod Magistrát msta Pardubic pevedla krajská knihovna knihovních jednotek na nového zizovatele. Akvizice Doplování fondu probíhalo prbžn podle pidleného rozpotu a poteb krajské knihovny. V roce 2002 se zapírstkovalo celkem knižních jednotek. Doplován byl knihovní fond pro pjovny, všeobecnou a regionální ást studovny, stedisko Pardubice a pracovní píruky všech oddlení. K získání knih bylo využito všech dostupných zdroj. Povení zástupci všech oddlení využívali vícezdrojových cest k nákupu a doplování fondu. Využívalo se pravidelné týdenní nabídky na pult z knihkupectví Helios, nabídek distributor a rzných nakladatelství, oznámení v tisku (Nové knihy, Knižní novinky), internetová knihkupectví, osobní nákup v knihkupectví, knižní veletrhy. Dalším zdrojem získávání knih byly dary tená a institucí a knihy z povinného výtisku. Pracovnice oddlení vyizovaly nabídky a objednávky knih, prvotní evidenci a odpisy knih. Jmenná katalogizace Jmenné zpracování knih bylo provádno v návaznosti na prvotní zpracování v akvizici podle normy AACR2 Pracovnice se zúastnily tídenního školení na jmennou katalogizaci, kterou u nás provedla Národní knihovna a zárove dvoudenního školení na Tvorbu souboru národních autorit. Knihovna po tomto školení zahájila aktivní spolupráci s Národní knihovnou v Praze práv v oblasti tvorby autoritních záznam. Z tchto dvod bylo nutné zakoupit protokol Z39.50 abychom mohly dodávat a na druhé stran stahovat autoritní záznamy do svých záznam. Do Národní knihovny bylo celkem zasláno 42 záznam, pevážn regionální povahy. Soubžn se zpracováním probíhá revize pístupových rejstík autorit a následn harmonizace s národními autoritními záznamy. Vcná katalogizace Vcné zpracování knih probíhalo podle pravidel UNIMARCU a MDT MRF (Master of Reference File), pístupné v aktualizované podob na CD-ROMu. Pistoupilo se také (zatím zkušebn) k vytváení pedmtových hesel. Pracovalo se na rozšíení pracovních list v programu KP-SYS tak, abychom vyhovli 13

14 požadavkm na zpracování knih pro krajskou knihovnu (UNIMARC 6 Blok pedmtové analýzy). Rovnž i zde probhlo školení na jmennou a vcnou katalogizaci a tvorbu autorit. Všechny odborné problémy a dotazy jsou diskutovány a ešeny v rámci elektronické konference KATPOL. 14

15 Metodické oddlení Regionální funkce Koncepce výkonu RF v Pardubickém kraji V souvislosti s nov pijatým zákonem. 257/2001 Sb. a vládním usnesením. 68 ze dne 16. ledna 2002 byla zpracována koncepce výkonu RF v Pardubickém kraji, jejímž úelem je v souladu s cílem Programu podpory zajištní regionálních funkcí knihoven zajištní dostupnosti veejných knihovnických a informaních služeb ve všech místech kraje. Plnní RF má zajistit vyrovnání rozdílu v poskytování informaních a knihovnických služeb obyvatelm mst a malých obcí, odstranit nežádoucí rozdíly v úrovni v tchto služeb v krajích a regionech, úelnou dlbu práce a koordinaci odborných inností, efektivní využití finanních prostedk, garanci prbžné aktualizace knihovního fondu ve veejných knihovnách region udržení odborného standardu služeb, garanci kvalifikaního rstu pracovník knihoven (celoživotního vzdlávání), distribuce publikací a dalších materiál, které vycházejí v rámci komunikaní strategie R ped vstupem do EU. Naplování tchto cíl garantuje ze zákona Krajská knihovna v Pardubicích, která povila a smluvn zavázala další dv velké knihovny regionu Mstskou knihovnu v Chrudimi a Mstskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, které se staly rovnž píjemci státní dotace na výkon RF a zodpovídaly za její hospodárné a efektivní využití. V okrese Svitavy byly v roce 2002 RF knihovnám ješt zajišovány okresní knihovnou, které poskytl nutné prostedky Okresní úad Svitavy. V roce 2002 však probíhala píprava na transformaci svitavské knihovny v Mstskou knihovnu ve Svitavách, kterou pevzalo msto Svitavy jako svou píspvkovou organizaci k Již v prbhu roku 2002 tedy probíhala píprava zajištní výkonu RF ze státní dotace tak jako v ostatních okresech kraje. Krajská knihovna vypracovala další povovací smlouvu a projednala fungování systému RF i v tomto okrese. V okrese Pardubice vykonává RF metodické oddlení krajské knihovny. Pehled inností spadající do výkonu regionálních funkcí Poradenská a konzultaní innost Vzdlávání knihovník, semináe Revize a aktualizace fond Nákup, zpracování a cirkulace výmnných fond Nákup a zpracování fondu z prostedk obcí Servis výpoetní techniky Statistika knihovnických inností 15

16 Tab..1 - Partnei Povená knihovna Odpovdnost editel Datum povení Krajská knihovna v Pardubicích Mstská knihovna Chrudim Mstská knihovna Ústí nad Orlicí Mstská knihovna Svitavy Petr Kárník PhDr. Hana Mazurová PhDr. Jana Kalousková Milada Vacková Tab..2 Píjemci služeb stav k Okres Poet profesionálních knihoven Poet a neprofesionálních knihoven Chrudim 9 91 Pardubice Ústí nad Orlicí Svitavy (výkon RF od ) 8 99 Naplování koncepce výkonu RF tj. systémy výkonu RF v jednotlivých okresech Okres Chrudim jediným výkonným centrem je Mstská knihovna v Chrudimi Okres Pardubice využívá stediskového systému a smluvních innosti Okres Ústí nad Orlicí stediskový systém a smluvní objednávky Okres Svitavy od bude RF zajišovat rovnž pomocí stediskového systému Využití systému stedisek a objednávek služeb znamená, že povená knihovna objednává u profesionálních knihoven svého okresu pevn stanovenou službu a tuto službu uhradí formou faktur (nap. tvrtletn). Nevýhodou pi jeho zavádní je pomrná náronost na detailní propracování systému fungování, ale dsledkem je široká možnost obsluhy regionu a využití znalostí profesionálních knihovník v jejich stediscích. Projevuje se to zejména možností specifického pístupu k obsluhovaným knihovnám, etností konzultací a metodických návštv, i provedených aktualizací a revizí fond. 16

17 Hodnocení fungování RF v jednotlivých okresech v roce 2002 Tab..3 - Srovnávací tabulka výkon v okresech kraje Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí Poet pracovník zajišující RF 3 3,6 4,5 Poradenství a konzultace Poet metodických návštv Vzdlávací akce pro knihovníky poet obsloužených knihoven poet úastník poet hodin Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí Pomoc pi revizi a aktualizaci fondu poet obsloužených knihoven poet revidovaných knihoven poet revidovaných svazk Nákup KF z prostedk obcí poet obsloužených knihoven poet svaz Zpracování KF z prostedk obcí Výmnný fond (stav k ) Roní pírstek VF z toho nakoupeno z dotace MK Cirkulace VF poet obsloužených knihoven poet expedovaných soubor poet svazk Servis výpoetní techniky poet obsloužených knihoven Doprava v rámci výkonu RF poet obsloužených knihoven poet ujetých kilometr Tab.. 4 Srovnávací tabulka erpání prostedk ze státní dotace Okres Chrudim Pardubice Ústí n. Orlicí ástka v tis. K

18 Tab.. 5 V rámci své krajské funkce pi výkonu RF organizovala krajská knihovna vzdlávací akce pro knihovníky kraje a porady povených knihoven Vzdlávací akce Porady Poet obsloužených knihoven 33 4 Poet akcí 11 5 Poet úastník Poet hodin 538 Tab.. 6 Doprava v rámci RF Poet obsloužených knihoven 3 Poet ujetých kilometr 446 Poradenská a konzultaní innost V roce 2002 byla zamena na pípravu a zpracování podklad pro evidenci knihoven. Všechny povené knihovny se pi svých osobních konzultacích a poradách vnovaly tomuto aktuálnímu tématu. V minulém roce tak došlo k mnoha zmnám v jednotlivých okresech, které se promítly v sítích profesionálních i neprofesionálních knihoven. Souvisely jednak s odlouením poboek bývalé Okresní knihovny v Pardubicích a vznikem samostatných mstských knihoven na území Pardubic, jednak se snahou nkterých zizovatel zrušit již dlouho nefungující knihovny nebo naopak vrátit se do systému knihoven (využívat výhod RF) a v jednom pípad dokonce byla zprofesionalizována bývalá neprofesionální knihovna Temošnice, okr. Chrudim. Metodické oddlení krajské knihovny zpracovalo k tomuto tématu vzorové materiály v písemné i elektronické podob. Konzultace povených knihoven se rovnž zamovaly na nákup a zpracování výmnných fond, efektivní využití finanních prostedk a problematiku hospodaení. V prbhu druhého pololetí roku 2002 pomáhala nkolika knihovnám v optovném zahájení innosti i návratu do systému. Vzdlávací innost, semináe Pehled vzdlávacích akcí pro knihovníky organizované Krajskou knihovnou v Pardubicích: Kurzy poítaové gramotnosti Krajská knihovna po celý rok zajišovala vzdlávací aktivity pro knihovníky celého Pardubického kraje. V lednu 2002 zahájilo svoji innost vzdlávací centrum, které bylo vybudováno v rámci projektu VISK 2 a zárove z vlastních zdroj. Uebna je vybavena 11 PC s pipojením na internet, centrální tiskárnou, scannerem, datovým projektorem, zadní projekcí a flipchartem. Poprvé knihovna realizovala kurzy poítaové gramotnosti v rozsahu ECDL (European Computer Driving Licence). Kurzy byly nabídnuty pracovníkm všech typ knihoven Pardubického kraje. Výuka probíhala tikrát v týdnu (úterý, steda, tvrtek dopoledne). Zvlášt jsme oteveli kurzy pro MLK (dobrovolní knihovníci) a to veer, každou stedu, abychom uspokojili i jejich zájem, protože mohou 18

19 navštvovat kurzy až po své pracovní dob. Velký zájem byl o modul.3 (WORD) zde jsme oteveli ješt jeden odpolední a jeden dopolední kurz. O znaném zájmu o modul.7 (internet) jsme vdli, a tak jsme zaadili dopedu jeden bh tohoto modulu navíc. Menší zájem byl hlavn o moduly.5 (Access) a.6 (Power Point). Dvodem bylo zjištní úastník, že tvorbu databáze a prezentaní program nebudou v menších knihovnách potebovat, a tak tyto dva moduly knihovníci vynechávali. Celkem bylo odueno 520 hodin a stídav vyuovalo 5 odborných lektor s píslušným vzdláním a praxí v oboru. Osvdení jsme pedávali za absolvování 4 a více modul. Tab..7 Školení v rámci projektu VISK 2 Poet realizovaných kurz Poet vyuovacích hodin Poet úastník kurz Modul Základy informaních technologií Modul.2 Používání soubor a správa PC Modul. 3 Textový editor Word Modul.4 Tabulkový kalkulátor Excel Modul. 5 Databáze Access Modul. 6 PowerPoint Modul. 7 Služby informaních sítí Internet CASLIN Jednotná informaní brána Ureno profesionálním knihovníkm Pardubického kraje Místo konání poítaová uebna krajské knihovny Hrazeno dotace RF Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 8 Poet úastník 14 Poet vyuovacích hodin 3 Pednášejícími byly pracovnice Národní knihovny R. Školení se týkalo efektivního používání moderních elektronických informaních zdroj a databází. Úastníky byli pedevším pracovníci mstských knihoven kraje. Ochrana fondu Ureno všem knihovnám R Místo konání poítaová uebna (univerzální sál) Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 25 19

20 Poet úastník 33 Poet vyuovacích hodin 4 Seminá byl vnován mechanické ochran fondu a jeho opravám. Úastníci byli seznámeni s moderními úinnými technologiemi formou prezentace firmy CEIBA Praha. Souástí semináe bylo vystoupení zástupce Národní knihovny R k ochran historického fondu. Semináe se zúastnili zástupci všech typ knihoven od univerzitních až po krajské a mstské knihovny z celé republiky. ProQuest/PCI Ureno všem knihovnám v kraji Místo konání poítaová uebna Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 6 Poet úastník 10 Poet vyuovacích hodin 3 Know Europe Ureno všem knihovnám v kraji Místo konání poítaová uebna Hrazeno zdarma Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 6 Poet úastník 9 Poet vyuovacích hodin 3 Oba semináe byly zameny na proškolení elektronických databází, které jsou souástí konsorcia pod záštitou NK R. Cílem bylo vysvtlit praktické vyhledávání a práce s operátory a taky propagace k využívání tchto rozsáhlých databází. Pednášejícím byla pracovnice firmy Albertina icome Praha, s.r.o. Seminá pro pracovníky hudebních oddlení Ureno všem knihovnám kraje Místo konání poítaová uebna (univerzální sál) Hrazeno z finanních prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 8 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 3 Seminá k odborným otázkám hudebních oddlení vedl muzikolog, pedagog, publicista a redaktor rozhlasové stanice Vltava, PhDr. Bohuslav Vítek. Úastníci obdrželi metodický materiál k informaním zdrojm v této oblasti a hovoili k aktuálním problémm oboru. Zúastnili se pracovníci pedevším velkých knihoven Pardubického kraje, ale také sousedních kraj. 20

21 Internet pro knihovníky Ureno knihovníkm okresu Pardubice Místo konání poítaová uebna Hrazeno z prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 11 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 4 Proškolení v souvislosti se zavedením internetu do všech profesionálních knihoven okresu pipravila krajská knihovna z vlastních zdroj. AACR 2/UNIMARC Ureno profesionálním knihovníkm okresu Pardubice Místo konání poítaová uebna Hrazeno dotace RF Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 11 Poet úastník 13 Poet vyuovacích hodin 18 Proškolení katalogizaních pravidel vedly pracovnice NK R. Seminá byl tídenní a byl zakonen praktickým procviováním probrané látky. Jednalo se o jmennou katalogizaci a zúastnily se všechny profesionální knihovny okresu Pardubice. Soubor národních autorit Ureno knihovníkm krajské knihovny Místo konání poítaový uebna Hrazeno z finanních prostedk KK Poet akcí 1 Poet obsloužených knihoven 1 Poet úastník 8 Poet vyuovacích hodin 12 Odborné školení pro práci se souborem národních autorit. Školení se týkalo jmenných a korporativních autorit. Školili garanti projektu z Národní knihovny. Revize a aktualizace knihovních fond Pomoc pi revizi a aktualizaci knihovních fond v malých knihovnách okres je dležitou oblastí metodické práce. Je garantem odborné úrovn zpracování, kvalifikovaného posouzení vyazování knihovních dokument, dodržování náležitostí zápisu o výsledcích revizí a dalších zákonných pedpis. V roce 2002 bylo provedeno nejvíce revizí a aktualizací v okrese Pardubice. Další dva okresy (Chrudim a Ústí n. Orlicí) zdvodnily malý poet provedených revizí pozdním zasláním finanních prostedk na výkon RF. 21

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více