Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu"

Transkript

1 Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len. Posílení pozitivního vnímání horolezectví jakožto špikového sportovního odvtví. Vytvoení pozitivní argumentace pro jednání se sponzory. Posílení mediálního obrazu HS ve vztahu k vlastním lenm a k horolezcm, kteí dosud nejsou leny svazu. Zlepšení komunikace mezi leny svazu a vedením. Posílení dominatního postavení svazu v oblasti metodiky a bezpenosti. Vytvoení archivního fondu HS jakožto nástroje pro ediní innost. II. Jaké nástroje jsou reáln dostupné pro dosažení tchto cíl? Pokud má být dosaženo podstatného pozitivního výsledku, jsou PR aktivity v souasné dob spolu s reklamou velmi nároné na objem investovaných finanních prostedk. Protože svaz potebuje nasmrovat tok dostupných financí pedevším do sportovní a soutžní oblasti své innosti, je nutné preferovat pro naplnní specifikovaných cíl takové aktivity, které pi dosažení mitelného výsledku vyžadují nízký objem finanních zdroj. Z tohoto dvodu logicky odpadají klasické reklamní strategie a to etn zpoplatnných PR nástroj a lobingu. Nízkorozpotové marketingové postupy však bývají zpravidla neefektivní. Pokud má svaz alespo z ásti naplnit výše deklarované cíle je pesto nutné uritý objem marketingových aktivit rozvinout - ovšem pi investování minimálního objemu financí. ešení tohoto problému lze hledat v aktivitách, které spoívají v bartrové spolupráci s médii. PR a reklama jsou ovšem v souasné dob velmi lukrativní služby, a to úzce zužuje selekci pípadných partner - navíc s celoplošnou psobností. III. Která média se námi budou zabývat? V prhu listopadu a prosince jsem inicioval adu jednání se zástupci tištných médií a televize. Shodneme se na premise, že horolezectví je pedevším vizuální podívaná. Vzhledem k tomu - a dále s pihlédnutím k nízkému ratingu a programové struktue vysílání - jsem rozhlas jako vhodný typ informaního kanálu již na zaátku vylouil. Pozitní ohlas na návrh výmnného zpsobu informací lze zaznamenat v oblasti

2 tištných médií u dvou deník s celoplošnou psobností - jeden z nich provádí denní edici i v prostedí internetu. V pípad televizních spoleností je pedpoklad efektivní úinné spolupráce výhradn u státní T. Soukromé stanice (Prima, NOVA) nemají - až na vyjímky - o oblast horolezectví v oblasti publicistiky zájem, nebo nezapadá - s vyjímkou úraz a neštstí, pípadn skandalizovaných spor - do stávajících mediálních profil které tyto subjekty budují. Ani nabídka jisté korekce nepesností a chyb v pípad dabingu film a ostatních poad s horolezeckou tematikou, provádná metodiky svazu výmnou za píslušnou formu propagace, není pro tyto stanice lukrativní. Jistý zájem lze ješt zaznamenat u TV Public a Z1. Tyto subjekty pijmou bezúplatn do vysílání hotový píspvek - vyrobený jiným producentem. Finanní prostedky na výrobu je tedy nutné získat jinde. Objem a formu reklamy - a to vetn tzv. reklamy skryté, tedy integrované do sportovního nebo kulturního poadu jako souást scény - upravují velmi striktn zákon. 231/2001 Sb. a zákon. 231/2001 Sb. Tím je omezena nabídka pípadným producentm a sponzorm. Další podmínkou odvysílání je udlení exkluzivity k tomuto materiálu, což výrazn omezuje jeho další využití. O bartrový typ spolupráce nemají tyto televizní stanice zájem, uvedou pouze dodaný materiál (v odpovídající technické kvalit) jako souást svého vysílacího schématu. Státní T oproti tomu nabízí vzhledem k vtšímu potu kanál a rozmanitjšímu portfoliu vysílacích schemat prostor pro nízkonákladové marketingové psobení. Jedná se pedevším o kanály T 1 a T 4. V souasné dob probíhají jednání s tv stanicemi Z1 a Barrandov. IV. Co nám projde? V zásad se jedná o ti rzné formáty poad - publicistika, dokument a záznam sportovní akce. Zanu odzadu. V oblasti horolezectví nelze pedpokládat až na vyjímky (penos do prostoru internetu) pímý vstup do televizního vysílání. Pro T 4 je akceptovatelný fomát zkráceného záznamu (sestihu) ze sportovního podniku s vyšší dynamikou stihové skladby, tedy divácky lukrativní sestih akce a krátkých rozhovor s protagonisty. Samozejm hovoíme o celé škále innosti svazu - lezení, skialpinismus, drytooling apod. Protože struktura závod a jejich prh je pro vtšinu neodborné veejnosti terra inkognita je nutné každý takový sestih uvést hned na zaátku strunným a srozumitelným vysvtlením pravidel vetn zdraznní klíových problém takovou formou, aby se divák dokázal bhem poadu orientovat v tom, co na obrazovce vlastn vidí. V rámci edukativity je vhodné zaadit do sestihu nejen závodníky, ale i bafue, kteí dokáží k problematice podat relevantní informace. Pokud vznikne situace, kdy se takový protagonista závod nezúastní, je nutné jeho vstupy edtoit a do sestihu následn zaadit. Délka takového sestihu se mže pohybovat od 30 do 50 minut. To je maximální stopáž. Výroba tohoto typu poadu probhne v produkci svazu - záznam materiálu a rozhovor, a v produkci T - stih a ozvuení. Výrobní formát - jako záznam je akceptovatelný DVCAM nebo digitální BETACAM. Náklady na poízení záznamu 7000 k bez dph. V oblasti dokumentu pijme T divácky a sportovn atraktivní snímky z expedic, lezení, snímky s tematikou horského prostedí apod. Vyjímku tvoí soutže a závody - ty ešíme v pedchozím formátu. Po odvysílání dokumentu lze zaadit - v pípad T 4 - následnou debatu s protagonisty a bafui, kde dostane svaz opt prostor k

3 vlastní propagaci. Dokumenty lze zaadit po projednání s píslušným dramaturgem na T 1, T 2 nebo T 4, ovšem toto rozhodnutí zstane pln v režii T. Výroba chto dokument bude probíhat podobným zpsobem jako v pedchozím pípad. Pokud dokážeme dodat kvalitní (technicky i filmasky) primární materiál ve vlastní režii, zajistí T dokonovací práce. Náklady na primární záznam jsou individuální vzhledem ke každému projektu (délka expedice, pronájem techniky, úast kameramana na projektu apod.) etí typ možné spolupráce je periodická úast v rámci poadu Dobré ráno s eskou televizí. Pedpokládám tematicky ladné vstupy jedenkrát až dvakrát sí, kterých se zúastní zástupci svazu v tomto složení: špikový souasný protagonista, oborov píslušná legendární postava a píslušný bafu. Každý blok je zapotebí vetn dotaz a struného popisu odpovdí pipravit dopedu formou scénáe, podmínkou je - ve spolupráci s dramaturgem T - zpracování nejmén 6 blok pedem. Vstup lze doplnit pipraveným medailonem protagonist i videoklipem daného sportovního oboru v maximální délce 3 minuty. Systém výroby stejný jako v pedchozích pípadech - dodáme materiál (pedtáky) a pokud existují, tak archivní zábry, televize zajistí ve vlastní produkci dokonovací práce. Podmínkou je samozejm úast protagonist - pokud daného lezce svaz sponzoruje nebude problém zavázat jej recipro k úasti na takovém poadu. Náklady dle rozsahu prací - na každý vstup cca k. Dále doporuuji zvážit pro zúastnné alespo základní mediální trénink ped kamerou nebo Dobré ráno jede živ.. Dramaturgicky by mly tyto vstupy pedstavit prostednictvím zmínných osobností jednotlivá odvtví innosti svazu a významné úspchy, které v tomto odvtví eští sportovci dosáhli. Dále je nutné neustále prezentovat horolezectví a ostatní obory jako SPORTOVNÍ innost a ne jako adrenalinové dovádní skupinky cvok, kteí si neváží vlastních život. Výmnou za tento prostor bude svaz propagovat v rámci svých standartních mediálních výstup T jako generálního mediálního partnera a prezentace T na svazovém webu - mimo jiné odkaz na program vysílání na stránkách televize apod. Podmínky je nutné vyjednat, upesnit a ošetit vztah precizn vypracovanou smlouvou. Tyto ti formáty jsou ze strany T pouze nabídkou uvažované spolupráce, nejsou definitivní a je poteba o nich dále jednat. Pokud tuto formu spolupráce dotáhneme do konce získáme mediální prostor se znanou úinností za zlomek náklad, které by schlamstla klasická kampa. Navíc je toto psobení realizovatelné v dlouhodobém horizontu minimáln dvou let. Tištná média Deník s celostátní psobností, kterým se obracíme pedevším k nehorolezecké veejnosti (v jednání jsou Lidové noviny): 1) Dle možnosti periodické otištní rozhovor s horolezci a vedením svazu, edstavení jednotlivých sportovních obor a innosti komisí. Rozsah cca. 1/4 strany etn fotografií. Náklady na zpracování lánku redak a DTP, cca k. 2) Jedenkrát za msíc poskytnout tzv. svodku - soubor informací z aktuálního dní: innost sportovní vetn výsledk a infa ze závod, dní v orgánech svazu, informace o provozu horolezeckých stn, jednání s orgány st. správy, omezení horolezecké innosti v rzných lokalitách apod. Rozsah poskytnuté plochy pro tyto svodky urí redaktor píslušného deníku v ásti vymezené sportu. Výhodou je stálé místo a stálý formát - tená si po ase na tuto periodicit zvykne a ví, kde

4 horolezecké informace v novinách hledat. Grafika svodky je na nás, do tisku budeme odevzdávat kompletn zpracované DTP a deník nebude do obsahu a formy zasahovat. Samozejm je nutné grafiku pedem projednat a schválit s šéfredaktorem a standartn uzavít smlouvu. Náklady na zpracování lánku redak a DTP, cca k. 3) Periodikum pro ženy (v jednání je píloha MF ONA DNES): Dle možností zaadit otištní série profil významných lezky - od pamtnické generace (nap. Dina Štrbová) až po souasné špiky. Tyto profily budou zpracovány formou rozhovor a prostor zde samozejm dostane opt prezentace svazu. Jako headline opt prezentovat horolezectví jako sportovní odvtví. Náklady na zpracování lánku redak a DTP, cca k. 4) Podobnou svodku nabízet nezávazn prostednictvím standartních informaních kanál vybraným subjektm k nezávaznému otištní - pedevším výsledky a data závod. Píspvek si v pípad zájmu zpracuje každý redaktor na základ podklad sám. Náklady 0 - bžný výstup práce svazového redaktora. V. Co mžeme ješt udlat? Další možné aktivity za málo penz vidím v poádání promo akcí pro veejnost - bu je iniciátorem pímo svaz nebo nabídka spolupráce s poadateli rzných sportovních, kulturních a spoleenských akcí. Prostor k pemýšlení poskytuje projekt Škola hrou - edukativn informaní typ akcí ve spolupráci se sítí stedních škol. Zde by bylo dobré provést sondáž možné spolupráce kupíkladu s ministerstvem školství a získat na tyto akce peníze z EU. Nezastupitelnou roli zde samozejm hraje i svazový web, jehož novou podobu bude ešit nkdo jiný nkdy jindy. Tam vidím prostor pedevším pro vnitní PR. VI. HOM a informaní povinnost Všechny výše uvedené aktivity vyžadují získávání obrazových a auditivních dat, a ne každý je vlastníkem odpovídající techniky i je schopen s ní pracovat. Úast profesionál na tchto akcích je problematická a ceny za pronájem techniky znané. Navrhuji oslovit výrobce v této oblasti s možností jejich propagace v rámci svazu za bezúplatné poskytnutí této techniky. Prakticky: Dáte nám dv kamery, my je píme lenm svazu, kteí se úastní jaké akce aby s nimi poídili záznam a následn u výstup z tchto materiál uvedeme vaši propagaci. S tím lze spojit uspoádání semináe HOM (Horolezcovo obrazové minimum), kde lze zprostedkovat zájemcm alespo minimální sumu dovedností a znalostí z oblasti foto a filmu tak, aby jimi poízený materiál byl použitelný. Dále doporuuji generování msíních svodek výsledk ze sportovních oblastí innosti svazu (vetn expediních podnik), které budou zasílány elektronicky všem médiím a na centrální informaní server TK. S tím souvisí zavedení povinnosti všech len, kteí erpají na svou innost prostedky svazu, informovat bez prodlení svaz o výsledcích - pípadn prhu - tchto inností. Všechny uvedené návrhy nejsou dvodem k uzavení jiných informaních kanál, které svaz má. Je jen nutné soustedit tyto aktivity do jednoho bodu a zajistit

5 kontinuální výkon tchto aktivit vetn jednotného corporate identity. VII. Analýza stávající komunikace V souasné dob se marketingové a mediální výstupy svazu orientují na oborové asopisy Montana a Everest, pemž spolupráce s Montanou má charakter bžného zadávání reklamy - svaz dostává prostor za úplatu (ástka k za rok pi freqenci 6 vydání v roce). Informace o innosti len svazu se pak objevují i v dalších tištných médiích jako soukromé aktivity jednotlivých len svazu a vtšinou jsou vázány na jejich konkrétní sportovní akce (pevážn expediní). Prezentace svazu je ovšem v tchto výstupech minimální, pesto, že svaz nkteré aktéry tchto akcí finan podporuje. Navrhuji v dalším období podmínit získání finanní podpory závazkem relevantní propagace svazu v mediálních výstupech spojených s touto inností. A to nejen v oblasti expediní, ale ve všech oborech innosti. Ergo: Dostanu-li od svazu peníze vzniká mi povinnost svaz propagovat. Dalším prostorem pro komunikaci svazu jsou webové stránky. Ty ovšem v souasné podob neodpovídají standartm v této oblasti komunikace a jejich úprava i pouhé izpsobení je vzhledem k charakteru systému neuskutenitelná. Je nutné podniknout kroky k poízení nového systému do nhož budou samozejm data ze stávajícího webu dle možnosti peportována. Dle jednání s fa. VIZUS, která je v souasné dob providerem svazového webu, se náklady na poízení nového systému pohybují okolo k. Podobnou ástku specifikovaly i další dv oborové spolenosti. Otázkou je i další vývoj a výsledek jednání o webu Skalní oblasti. Informace o svazu nabízejí i další oborová elektronická média - Lezec, Hory doly, Horyinfo, Adrex apod. Po sérii osobních jednání s pedstaviteli tchto médií lze konstatovat ochotu ke hlubší spolupráci, pokud bude svaz intezivnji spolupracovat v oblasti vzájemné informovanosti nap. v pípad vzájemného prolinkování dležitých informací apod. Formu a rozsah této spolupráce je nutné dohodnout bhem dalších jednání, vetn jejich propagace v rámci svazu. Jsem pesven, že pro future nemá svazový web tato média suplovat i napodobovat - má je doplovat a být informaním centrem - nikoli zpravodajským servrem. Jeho primární úlohou je poskytovat pedevším servis lenské základn i ostatním uživatelm, kteí o taková data požádají. Tento servis má být zamen pedevším na innost svazu, vetn aktivního PR smrem k lenské základn. VIII. asový rámec 1) Spuštní projektu TV vstup - dle dispozic dotených redakcí, start poad reáln v záí ) Série lánk s portréty len svazu, jednotlivých disciplin a innosti svazu - reáln kvten ) Sérii lánk o úspšných horolezkyních vázat na spuštní projektu v TV - záí ) Všechna ostatní média dle možností ihned po skonení jednání.

6 5) WEB - co nejdíve, je otázkou koho nový VV po 31. lednu tímto úkolem poví. (velmi nákladné, znaný rozsah práce vyžadující znané asové vytížení). 6) Ostatní aktivity realiozovat pržn dle stupn projednání a produkní pípravy jednotlivých projekt. Upozoruji, že všechny výše uvedené komunikaní projekty jsou v jednání a zatím nebyla uzavena žádná smlouva. Jednání nadále probíhají vetn specifikace konkrétních smluvních podmínek a nastavení komunikaních styk. IX. K emu nám to vlastn je? Jsem pesven, že využitím výše zmínných marketingových aktivit zmníme mediální obraz svazu natolik, aby se stal atraktivním partnerem pro sponzory, kteí inesou finanní prostedky nutné k dalšímu zlepšování innosti svazu, napíklad vytvoení místa profesionálního pedsedy a celého výkonného výboru. Jen s nadšením - když se všichni musí ním živit - je další rozvoj aktivit a zvýšení kvality práce svazu nemožné. X. Doplnní image Navrhuji používat ve vztahu s logem a názvem svazu oznaení OFICIÁLNÍ GARANT METODIKY A BEZPENOSTI Praha, 30. ledna 2009 Jií Reiner