NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen

2 N á v r h z a d á n í Ú z e m n í h p l á n u R a d š v i c e pr katastrální území Radšvice, Kapsva Lhta, Milíkvice, Svaryšv a Jedraž Přizvatel : Městský úřad Straknice Odbr rzvje úřad územníh plánvání Oprávněná úřední sba přizvatele Ing. arch. Marta Slámvá Objednatel : Obec Radšvice Prjektant : A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant : Ing.arch. Jiří Brůha Datum: říjen

3 Obsah: a) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů b) Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů c) Pžadavky na rzvj území bce d) Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území (urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny) e) Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury f) Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území g) Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace h) Pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. pžadavky na chranu veřejnéh zdraví, civilní chrany, brany a bezpečnsti státu, chrany lžisek nerstných survin, gelgické stavby území, chrany před pvdněmi a jinými rizikvými přírdními jevy) i) Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů zájmů a prblémů v území j) Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury a plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se k) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií l) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnách jejich využití stanveny regulačním plánem m) Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na zpracvání vyhdncení z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast n) Pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant ) Pžadavky na uspřádání bsahu návrhu územníh plánu a pžadavky na uspřádání bsahu jeh důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení 3

4 a) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů a.1.) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje Z Plitiky územníh rzvje (PÚR 2008) schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne vyplývá, že území řešené Územním plánem Radšvice, tj. všechna katastrální území nejsu sučástí žádné rzvjvé blasti neb rzvjvé sy nárdníh významu a nejsu dtčena žádnými kridry neb plchami dpravní a technické infrastruktury nárdníh významu. Řešené území je sučástí rzvjvé sy značené jak S3 rzvjvé záměry týkající se nvých kapacitních silnic, u kterých budu parametry teprve stanveny (vymezení: Nvá Hspda Straknice Vimperk Strážný Passau, návaznst na R4 jak jeden z hlavních dpravních směrů v rámci státu). V rámci Územníh plánu Radšvice je třeba zhlednit kritéria a pdmínky pr rzhdvání změnách v území a úkly pr územní plánvání stanvené pr tut rzvjvu blastí. Kritéria a pdmínky pr rzhdvání změnách v území: Při rzhdvání a psuzvání záměrů na změny v území přednstně sledvat: a) využití rekreačníh ptenciálu blasti, b) rzvj zejména eklgickéh zemědělství, lesnictví a dřevzpracujícíh průmyslu, c) zlepšení dpravní dstupnsti území, zejména přeshraničních dpravních vazeb, d) řízenu neb přirzenu bnvu lesních prstů. Úkly pr územní plánvání: V rámci územně plánvací činnsti bcí a) identifikvat hlavní póly a střediska eknmickéh rzvje blasti a vytvářet zde územní pdmínky pr zkvalitnění a rzvj dpravní a technické infrastruktury, bydlení a bčanskéh vybavení, b) vytvářet územní pdmínky pr rzvj dpravní dstupnsti území a rzvj přeshraničních dpravních tahů mezinárdníh a republikvéh významu, c) vytvářet územní pdmínky pr prpjení systému pěších a cyklistických tras d) vytvářet územní pdmínky pr rzvj celrční rekreace a cestvníh ruchu, průmyslu a místních tradičních řemesel, zejména vymezením vhdných lkalit a stanvením pdmínek pr umísťvání těcht aktivit v krdinaci s chranu přírdy a krajiny, e) vytvářet územní pdmínky pr rzvj eklgických frem dpravy včetně železniční, a.2.) Územní plán Radšvice bude dále vycházet z republikvých pririt územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území frmulvané v kap. 2 PÚR Pžadavky vyplývající z územně plánvací dkumentace vydané krajem Pr řešené území v září 2011 vydány Zásady územníh rzvje (ZÚR) Jihčeskéh kraje. Pdle tét dkumentace je řešené území sučástí blasti nadmístníh významu NOS1 Píseck Straknick. V ZÚR JČK je dále v v řešeném území vymezen dpravní kridr přelžky silnice (dle ZÚR JČK úsek D5/2) a kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1). Zásady pr rzhdvání změnách v území : 4

5 a) pdprvat řešení směřující k vyvážensti zájmů chrany přírdy a zájmů na rzvj scieknmických aktivit a na rzvj sprtvníh a rekreačníh využívání blasti, b) pdprvat řešení vytvářející pdmínky pr zlepšení a stabilizaci živtní úrvně byvatel frmu vytváření nvých pracvních příležitstí a vybudváním chybějící veřejné infrastruktury, zejména v území s vysku míru nezaměstnansti a v územích hržených vysídlením, c) stanvit pdmínky pr citlivé a přijatelné využití rekreačníh ptenciálu blasti s hledem na nejcennější území s chranu přírdy, d) pdprvat řešení vytvářející pdmínky pr rzvj hspdaření se zaměřením na blast eklgickéh zemědělství, výrby biprduktů a bnvy tradiční řemeslné výrby citlivě využívající místní přírdní zdrje, e) pdprvat zkvalitnění a zlepšení dpravní dstupnsti území a vzhledem ke specifickým pdmínkám příhraničníh území vytvřit pdmínky pr zkvalitnění přeshraničních dpravních vazeb a t zejména v blasti turistickéh a CR. Úkly pr územní plánvání v navazujících ÚPD: a) situváním vhdných sprtvně rekreačních a scieknmických aktivit, dplněných kvalitní veřejnu a dpravní infrastrukturu, vytvřit předpklady k celsezónní prsperitě území, k vytvření nvých pracvních míst a ke stabilizaci živtní úrvně byvatel v tét blasti, b) při řešení rzvjvých plch zpřesnit vymezení navržených plch s hledem na knkrétní pdmínky v řešeném území, zejména s hledem na chranu přírdy a krajiny, c) při urbanizaci území připustit vznik i jedntlivých zařízení a bjektů s funkcí zaměřenu na eklgické zemědělství a bnvu, či údržbu kulturní krajiny ve spjení s blastně tradiční drbnu řemeslnu výrbu a službami v blasti rekreace, sprtu a turistickéh ruchu, šetrnéh k přírdě. V rámci Územníh plánu Radšvice zhlednit pdmínky pr rzhdvání v území a úkly pr územní plánvání stanvené pr dpravní kridr D52 a kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv e1, tj. zejména a) kridr se vymezuje pr záměry, plchy a kridry veřejné dpravní infrastruktury, které je nutn řešit v navazující ÚPD s hledem na chranu přírdy, krajinný ráz, kulturně histrické hdnty v území a sciální sudržnst byvatelstva, b) vymezení plch a kridrů veřejné dpravní infrastruktury ve výkresvé části ZÚR je ptřeba pvažvat za mezní a nepřekrčitelné a je nutné je upřesnit v navazujících ÚP neb RP pdle knkrétních pdmínek v daném území, c) při stanvení pdmínek pr využití těcht plch a kridrů (dříve funkční využití) je nutné zachvat majritu plch dpravní infrastruktury, technické infrastruktury a plch výrby a skladvání, dále jsu minritně přípustné také plchy smíšené výrbní, plchy specifické, plchy veřejných prstranství, kdy statní funkční využití může být navržen jen ve zvláště důvdněných případech, d) šířka kridru je prvtně určena grafickým znázrněním kridru ve výkresvé části ZÚR, druhtně číselným údajem v tabulce, přednst má, v případě disprprce, grafická část, e) vymezení ve výkresvé části ZÚR je ptřeba pvažvat za mezní a nepřekrčitelné a v navazujících územních a regulačních plánech neb ve správních řízeních je nutné tyt kridry zpřesnit pdle knkrétních pdmínek v daném území, na základě dhdy s dtčenými rgány a s hledem na chranu přírdy (zejména s hledem na hranice nárdníh parku, chráněných krajinných blastí, malplšných zvláště chráněných 5

6 území, evrpsky významných lkalit), chranu pvrchvých a pdzemních vd (hranice chráněných blastí pr přirzenu akumulaci vd, pásem hygienické chrany vdních zdrjů), chranu lesníh a půdníh fndu, s hledem na krajinný ráz, s hledem na kulturně histrické hdnty v území při splnění pžadavku respektvání nemvitých kulturních památek a památkvě chráněných území v daném prstru a na sciální sudržnst byvatelstva, f) při upřesňvání těcht plch na lkální úrvni je nutné vždy vyřešit také střety se stávající veřejnu technicku a dpravní infrastrukturu, prefervat její zachvání a využití, g) při upřesňvání těcht plch na lkální úrvni bude vycházen ze schválených územních a vyhledávacích studií zpracvaných na úrvni kraje, h) rvněž je nezbytné zachvat prstupnst krajiny jak pr její byvatele (napjení místních kmunikací, sjezdy, pdchdy), tak pr migrující živčichy (dstatečné dimenzvané msty, pdchdy pr zvěř, ekdukty). V řešeném území jsu vymezeny plchy a kridry územníh systému eklgické stability reginálníh a nadreginálníh významu NKOD Název Dtčená katastrální území RBK K 113 Niva pd Vlyní Radšvice V rámci Územníh plánu Radšvice zhlednit zásady pr rzhdvání změnách v území a úkly pr navazující ÚPD stanvené pr plchy reginálních a nadreginálních ÚSES, tj. zejména a) zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES v ZÚR může být v pdrbnsti ÚPD redukván, rzšířen a psunut s hledem na pzemkvu držbu a mrflgii terénu (tj. hranice prvků budu upraveny dle parcel v katastrálních mapách, dle v krajině jasně patrných hranic jak jsu vdní tky, hranice lesa, aleje, remízky, apd.) kdy změna hranice plygnu danéh prvku v bu směrech nepřekrčí 50m prti vymezení v grafické části ZÚR při sučasném zachvání funkčnsti prvku a za pdmínky, že plygny nadreginálních bikridů budu mít šířku min. 40m, skladebné prvky části ÚSES je nutn při upřesňvání priritně stanvvat mim plchy zjištěných a předpkládaných nerstů vzhledem k jejich nepřemístitelnsti, b) zajistit jejich územní chranu v navazujících ÚPD zařazením mezi veřejně prspěšná patření v suladu se zařazením těcht plch mezi plchy veřejně prspěšných patření v ZÚR, c) přednstně stanvvat pr tyt plchy v ÚP využití území jak plchy přírdní, plchy smíšené nezastavěnéh území, příp. plchy vdní a vdhspdářské neb plchy lesní a t dle skutečné aktuální pdby v daném území, d) na území bicenter jen ve výjimečných případech (zejména v návaznsti na zastavěné území) a mim nejcennější enklávy rzšiřvat plchy zastavitelnéh území, e) na území bikridrů jen ve zvlášť důvdněných případech (zejména v návaznsti na zastavěné území) rzšiřvat zastavitelné plchy, linivá vedení veřejné infrastruktury navrhvat přednstně klm na prvek, nikdy ne v suběhu, 6

7 f) v území bikridrů není vhdné vytvářet neprůchdné migrační překážky (plcení velkých plch, linivé stavby apd.), je zde mžn p knzultaci s MŽP pvlvat a umisťvat stavby, měnit funkční využití území, pvlvat terénní a vdhspdářské úpravy, změnu sučasné skladby a plch kultur, mezeně pužívat chemické prstředky a intenzivní technlgie, g) další pdmínky využití území plch ÚSES stanvvat tak, aby v území byly vytvřeny předpklady pr zachvání přírdě blízkých bitpů a lkalit hržených rstlin a živčichů, dplnění chybějících částí bikridrů a bicenter, h) změny využití plch bikridrů a bicenter je mžné navrhvat jen při vytváření pdmínek pr buducí vznik přirzené druhvé skladby bity dpvídající stanvištním pdmínkám, pkud nesníží eklgicku stabilitu s výjimku případů uvedených výše v tmt bdu pd písm. d. a e. (tj. nepřípustné jsu takvé změny pdmínek využití, které by snížily sučasný stupeň eklgické stability danéh území, tj. změna druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu) a pkud neznemžní neb výrazně nezhrší přírdní funkce sučasných plch ÚSES, pkud neznemžní či nehrzí jejich funkčnst. Územní plán Radšvice dále bude vycházet z pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území frmulvané v kap. a) výrkvé části návrhu ZÚR JČ kraje. Vzhledem k pvaze řešenéh území pvažvat za nejdůležitější zejména tyt krajské pririty: - respektvat pdmínky využití zvláště chráněných území přírdy - pdprvat a vytvářet územní patření, která pvedu ke zvýšení retenčních schpnstí území, s cílem zabezpečit chranu zdrjů kvalitní pitné a užitkvé vdy pr stávající i buducí ptřeby kraje, - zajistit chranu zemědělskéh půdníh fndu před vdní a větrnu erzí, před svahvými defrmacemi a před nedůvdněnými zábry kvalitní půdy, s cílem zachvat hdnty území pr zemědělské a lesní hspdaření a pdprvat zejména eklgické a eknmické přínsy těcht hspdářských činnstí, - přednstně využívat plchy a bjekty vhdné k pdnikání v zastavěném území, s cílem pdpřit přednstně reknstrukce a přestavby nevyužívaných bjektů (tzv. brwnfields ) a nezhršit pdmínky pr využívání zastavěnéh území, - zabezpečit rzvj hspdářsky významných aktivit cestvníh ruchu, turistiky, lázeňství, sprtvních aktivit a rekreace na území kraje v suladu se specifickými pdmínkami v části území, kde převažují přírdní hdnty, - při vymezvání zastavitelných území vylučit nekncepční frmy využívání vlné krajiny, zastavitelné plchy situvat pkud mžn v návaznsti na zastavěné území, při přednstním využití nevyužitých a puštěných areálů a prluk v zastavěném území a se zajištěním dbré dpravní bsluhy a dstupnsti pr pracvní síly i z klních bcí. a.3.) Pžadavky vyplývající z širších vztahů Návrh řešení krdinvat s územně plánvací dkumentací susedních bcí, především s Územním plánem Straknice. Susední bce: Straknice, Mutěnice, Susedvice, Přední Zbrvice, Strunkvice nad Vlyňku, Hštice, Milejvice, Milňvice, Nebřehvice. 7

8 b) Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů Z územně analytických pdkladů ORP Straknice a dplňujících průzkumů a rzbrů pr řešení ÚP vyplývají následující pžadavky: respektvat limity využití území: Přírdní limity Významný krajinný prvek ze zákna Lesy vč. chrannéh pásma Bnitvaná půdně eklgická jedntka Investice d půdy (melirace) Vdní zdrje vč. chranných pásem Záplavvé území řeka Vlyňka Aktivní zóna záplavvéh území řeka Vlyňka Oblast krajinnéh rázu a její charakteristika ObKR 13 Vlyňsk Prachatick Památkvé limity Nemvitá kulturní památka vč. chrannéh pásma: Radšvice: bží muka, výklenkvá kaplička na návsi, čp.1 venkvská usedlst, čp.9 venkvská usedlst, čp.10 venkvská usedlst, čp. 16 venkvská usedlst, čp. 33 venkvská usedlst. Milíkvice: čp.9 venkvská usedlst. Svaryšv: čp.11 venkvská usedlst. Urbanistické hdnty návesní prstry v sídlech Radšvice, Kapsva Lhty, Svaryšv, Milíkvice Regin lidvé architektury: Prácheňsk Ptaví Území s archelgickými nálezy vymezeny archelgické zóny Limity dpravní a technické infrastruktury Objekty a zařízení pr dpravu vč. chrannéh pásma (silnice I. a III. třídy, místní kmunikace, železnice, prstr pr létání v malých a přízemních výškách) Objekty a zařízení pr zásbvání vdu vč. chranných pásem (vdjem, čerpací stanice, bjekty k dběru vdy, vdvdy, ) Objekty a zařízení pr dvádění a čištění dpadních vd vč. chrannéh pásma (kanalizace, ČOV), Objekty a zařízení pr zásbvání elektricku energií vč. chrannéh pásma (el.stanice, el. vedení) Objekty a zařízení pr zásbvání plynem vč. chrannéh a bezpečnstníh pásma (VTL a STL plynvd, regulační stanice, katdvá chrana) Kmunikační bjekty a zařízení vč. chrannéh pásma (radikmunikační bjekt, radirelévá trasa, kmunikační vedení, ) Skládky, zařízení pr dstraňvání nebezpečných dpadů skládka dpadů Hygienické limity Ochranné pásm veřejnéh phřebiště chranné pásm hřbitva Pásm hygienické chrany chranné pásm chvu živčišné výrby, ČOV respektvat zjištěné hdnty území viz kap. f) tht zadání prvěřit nejvýznamnější zjištěné záměry na prvedení změn v území viz kap. a) a c) 8

9 c) Pžadavky na rzvj území bce Hlavním cílem územníh plánu je vytvřit předpklady pr zajištění udržitelnéh rzvje území zalženéh na vyváženém vztahu územních pdmínek pr živtní prstředí, pr hspdářský rzvj a sudržnst splečenství byvatel území, tj. vytvření pdmínek pr kvalitní bydlení, každdenní rekreaci, kulturní a splečenský živt byvatel, stabilizaci stávajících a rzvj nvých pdnikatelských aktivit a zajištění dpvídající veřejné infrastruktury za předpkladu zachvání a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt, včetně urbanistickéh, architektnickéh a archelgickéh dědictví. Ppis stávajícíh způsbu využití plch Zastavěné plchy jsu využívány účelně a dpvídajícím způsbem vymezenému využití a prstrvému uspřádání ve schválené ÚPD. Zastavěné plchy jsu využity převážně pr smíšenu bytnu funkci v rdinných usedlstech, jejichž sučástí jsu i přilehlé plchy sukrmé zeleně, zahrad a sadů, dále bydlení individuální v rdinných dmech, bčanské vybavení, které je sustředěn především v sídle Radšvice v prstru návsi (phstinství s kulturně splečenským sálem, becní úřad, sprtvní hřiště, dětské hřiště), v místní části Jedraž ubytvání, phstinství kempink). V sídle Radšvice průmyslvá zóna pr výrbu a skladvání a kmerční využití. Bilance využití zastavitelných plch vymezených ve schválené ÚPD Plchy pr bydlení na pzemcích ve vlastnictví bce jsu v sučasné dbě prakticky zastavěny. Plchy pr bydlení na pzemcích sukrmých vlastníků zatím využity nejsu. Z tht důvdu, a pr zajištění stabilizace pčtu trvale bydlících byvatel v bci, budu ve vazbě na již zastavěné a zainventvané stavební pzemky navrženy nvé rzvjvé plchy pr bydlení. Plchy pr výrbu a skladvání smíšené výrby a kmerce jsu již částečně využity, a jsu navrženy i v nvém ÚP jak perspektivní rzvjvé plchy. V návrhu územníh plánu zhlednit tyt pžadavky: s hledem na plhu bce v rzvjvé blasti nadmístníh významu NOS1 Píseck - Straknick na významném dpravním tahu, upřesnit vymezení kridrů dpravních staveb a vedení VVN 110 kv s hledem na předpkládaný rzvj bce, vymezit z hlediska sučasných a buducích ptřeb nvé zastavitelné plchy zejména pr bydlení, bčanské vybavení, sprt a rekreaci, výrbu a skladvání, přitm zhlednit ptenciál rzvje území, realistický dhad demgrafickéh vývje bce a míru využití zastavěnéh území, prvěřit uplatněné pžadavky fyzických sb a právnických sb na změny využití území vyplývající z pdaných žádstí, při vymezvání zastavitelných území nejdříve zhlednit nevyužité plchy a prluky uvnitř zastavěnéh území a pté přednstně využít plchy v návaznsti na zastavěné území s dbru dstupnstí dpravní a technické infrastruktury, vzhledem k průtahu stávající silnice I/4 a kridru přelžky silnice I/4 s velku intenzitu dpravy navrhnut plchy pr bydlení v dstatečné vzdálensti d tht kridru, tak aby nebyly zatíženy nadlimitním hlukem z dpravy upřesnit vymezení v ZÚR JČK navrženéh kridru přelžky silnice (dle ZÚR JČK úsek D5/2), kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1), s hledem 9

10 na stávající zástavbu a předpkládaný rzvj bce, tak aby nebyla hržena buducí realizace těcht záměrů d) Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území (urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny) Urbanistická kncepce Návrh řešení územníh plánu bude vycházet z následujících základních zásad urbanistické kncepce: sídl Radšvice rzvíjet jak harmnický kmpaktní a celistvý urbanistický celek, tj. zajistit intenzivnější využití zastavěnéh a zastavitelnéh území a dplnění půdrysu sídla a vzhledem k jeh plze v rzvjvé se nadmístníh významu N-OS1 u silnice I/4 dále rzvíjet kmerční a průmyslvu zónu sídl Kapsva Lhta rzvíjet frmu intenzivnějšíh využití zastavitelných plch pr výrbu, skladvání, kmerční využití ve vazbě na silnici I/4 a z hlediska dbré dstupnsti města Straknice i pracvních příležitstí v rámci rzvjvých plch v N- OS1 i většíh rzvje bydlení ve vazbě na zastavěné území sídla v statních sídlech Svaryšv, Milíkvice a místní části Jedraž využívat především nebydlené zemědělské usedlsti, případně prluky zastavěnéh území tak, aby byla zachvána kmpaktnst a hmtvě - prstrvá struktura a venkvský ráz těcht sídel, vzhledem k charakteru krajiny uvažvat na přechdu d nezastavěnéh území s rzvlněnu zástavbu izlvaných rdinných dmů, s velkým pdílem sukrmé pbytvé zeleně, cž napmůže k plynulému zapjení zastavěnéh území d krajinnéh rázu. vymezvání nvých rzvjvých plch především pr bydlení, výrbu a skladvání, kmerční plchy, sprtvně rekreační plchy bude řešen ve vazbě na zastavěné území, dpravní a technicku infrastrukturu, ve vazbě na histricku stpu sídel a dchvané návesní prstry respektvat charakter a měřítk venkvské zástavby zejména v histrických jádrech jedntlivých sídel, územní rzvj bce pdřídit pdmínkám využití v rámci rzvjvé sy nadmístníh významu N-OS1, s hledem na chranu kulturních, urbanistických, architektnických a přírdních hdnt území Územní plán bude vymezvat plchy s rzdílným způsbem využití a bude stanvvat základní prstrvé uspřádání těcht plch včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu plchy s rzdílným způsbem využití budu vymezeny v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů (dle platných právních nrem), v případě ptřeby vymezení dalších typů plch neuvedených v tét vyhlášce, bude jejich pužití zdůvdněn v důvdnění územníh plánu 10

11 pr každu plchu s rzdílným způsbem využití bude určen převažující účel využití (hlavní využití), přípustné využití, nepřípustné využití, ppř. pdmíněně přípustné využití v rámci návrhu prstrvéh uspřádání území bude stanvena vždy výškvá regulace zástavby a intenzita využití pzemků v plchách, další pdmínky prstrvéh uspřádání budu stanveny dle specifik jedntlivých lkalit Při návrhu urbanistické kncepce budu zhledněny cíle a úkly územníh plánvání stanvené v 18 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dle platných právních nrem). Kncepce uspřádání krajiny V nezastavěném území připustit v suladu s charakterem území a v suladu se zájmy chrany přírdy a krajiny umisťvání staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství charakterizvaných zvláštními právními předpisy, staveb pr lesnictví charakterizvaných zvláštními právními předpisy, vdní hspdářství ve frmě vdních nádrží, studní a ČOV, staveb pr chranu přírdy, staveb veřejné dpravní a technické infrastruktury, staveb a patření pr snižvání nebezpečí eklgických a přírdních katastrf a dstraňvání jejich následků, staveb a patření zlepšujících pdmínky využití území pr účely veřejné rekreace a cestvníh ruchu ve frmě cyklistických stezek, hygienických zařízení, eklgických, infrmačních center, dpčinkvých sezení ve frmě cykldpčívek (tedy nikli pbytvé rekreace), zalesňvání pzemků, při řešení územníh plánu přiměřeně respektvat pkyny pr územní plánvání stanvené pr blast krajinnéh rázu ObKR 13 Vlyňsk - Prachatick s krajinným typem lesplním a silně urbanizvaná krajina (k.ú. Radšvice) navrhnut zvýšení prstupnsti krajiny frmu turistických a cyklturistických tras neuvažvat s nvými plchami pr umístění ftvltaických a větrných elektráren ve vlné krajině neuvažvat s nvými plchami pr sustředěnu rekreační chatvu zástavbu ve frmě chatvých sad, v územním plánu zapracvat prvky územníh systému eklgické stability všech stupňů, tj, nadreginálníh, reginálníh a lkálníh charakteru e) Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury Dpravní infrastruktura upřesnit vymezení navrženéh kridru silnice I/4 (dle ZÚR JČK úsek D5/2), kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1) navrhnut dplnění systému místních kmunikací navrhnut dplnění sítě cyklturistických tras Technická infrastruktura upřesnit vymezení navrženéh kridru elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1) řešit napjení sídla Kapsva Lhta na vdvdní řad v k.ú. Přední Ptákvice, 11

12 řešit mžnst napjení sídla Kapsva Lhta na gravitační kanalizační řad Radšvice - Mutěnice - Straknice při řešení dalšíh rzvje území bude stanvena kncepce zásbení pitnu vdu a likvidace dpadních vd, včetně případnéh návrhu plchy pr ČOV návrh vdhspdářskéh řešení bude vycházet z Prgramu rzvje vdvdů a kanalizace územníh celku Jihčeskéh kraje (PRVKÚC) na základě výknvé bilance nvě navržených zastavitelných plch vyhdntit stav energetické sítě a případně navrhnut její dplnění v návrhu územníh plánu respektvat elektrkmunikační vedení a radirelévé trasy Občanské vybavení rzvj bčanskéh vybavení kmerčníh charakteru (např. malbchdu, ubytvacích, stravvacích a dalších služeb) umžnit i v rámci plyfunkčníh využití jedntlivých plch Veřejná prstranství respektvat stávající veřejná prstranství a prvěřit umístění pžadvaných plch veřejných prstranství zejména v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů f) Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území Za hlavní hdnty řešenéh území pvažvat: Kulturní a urbanistické hdnty histrické půdrysné stpy sídel Radšvice, Kapsva Lhta, Svaryšv, Milíkvice, Jedraž a usedlsti, u kterých je zachván charakter a tvarslví půvdní zástavby regin lidvé architektury Prácheňsk - Ptaví návesní prstry a veřejná prstranství drbné sakrální bjekty (bží muka, kříže, pamětní kameny) uvnitř sídla a ve vlné krajině archelgické lkality Přírdní hdnty významné krajinné prvky ze zákna krajinný typ lesplní s remízky a strmřadími, údlní niva řeky Vlyňky s významnu linivu dprvdnu zelení, vyhlídkvá místa a phledy na panrama Šumavy a Šumavskéh pdhůří Civilizační hdnty urbanizvané území becně silnice I. třídy I/4 Straknice - Vlyně - Vimperk - Strážný - hranice SRN, silnice III/00430a - x I/4 - Radšvice, silnice III/00430b - Radšvice x I/4, silnice III/ x I/4 - Kapsva Lhta - Milňvice, silnice III/ x III/ Nebřehvice, silnice III/ x III/ Svaryšv - Milíkvice - Hštice, statní místní a účelvé kmunikace železnice reginálníh významu ČD 198 Straknice - Vimperk - Vlary cykltrasa 1070 Mutěnice - Radšvice - Kapsva Lhta - Svaryšv - Milíkvice - Hštice - Milejvice - Paračv, 12

13 bčanské vybavení (Radšvice: becní úřad, kulturně splečenský sál, phstinství, ftbalvé hřiště, dětské hřiště, Kapsva Lhta: prdejna, dětské hřiště, Jedraž: ubytvání, phstinství, kempink) Radšvice dálkvý vdvd, kanalizace napjená na ČOV Straknice, Kapsva Lhta: vdvd místní, vdjem Radšvice, nadzemní VVN 110 kv VN 22 kv, včetně distribučních trafstanic vedení VTL plynvdu, technlgický bjekt zásbvání zemním plynem VTL RS Radšvice, VTL RS Kapsva Lhta statní veřejná technická infrastruktura infrastruktura místa a plchy pr kulturně splečenské akce (např. stavění májky) při řešení územníh plánu respektvat tyt pžadavky na chranu hdnt území : Památkvá péče při vymezvání zastavitelných plch zhlednit urbanisticku a architektnicku strukturu sídla, zachvat panrama sídla a jeh začlenění v krajině, nvu zástavbu navrhvat tak, aby nebyl narušen phledvé vnímání, nemvitých kulturních památek a architektnických dminant pr nvu zástavbu stanvit takvé pdmínky plšnéh a prstrvéh uspřádání, aby nvá zástavba nepřekrčila svu výšku výškvý hriznt stávající zástavby, nevytvářela v měřítku neúměrné hmty bjektů a phledvě se jinak nepříznivě uplatňvala vůči stávajícímu charakteru tradiční zástavby, respektvat charakter návesních prstrů a veřejných prstranství, důsledně chránit histricku parcelaci sídel, zachvat a bnvit histricku cestní síť. Ochrana přírdy a krajiny v návrhu územníh plánu respektvat přírdní dminanty d územníh plánu bude zapracván návrh plánu ÚSES všech úrvní (reginální, místní), budu stanveny pdmínky využití plch tvřících jedntlivé segmenty ÚSES, v grafické části budu rzčleněny plchy ÚSES na funkční (existující) a nefunkční (navržené k zalžení) pr chranu krajinnéh rázu a harmnických vztahů v krajině budu stanveny pdmínky chrany nezastavěnéh území Ochrana pzemků určených k plnění funkcí lesa v návrhu územníh plánu minimalizvat zásahy d lesních pzemků včetně vzdálensti 50 m d kraje lesa v územním plánu plně respektvat zájmy chráněné lesním záknem, stávající kategrizace lesa nebude měněna, pkud bude, je nutn tut změnu vyhdntit v textvé části důvdnění bude vyhdncen případný zábr pzemků určených k plnění funkcí lesa Ochrana zemědělskéh půdníh fndu 13

14 respektvat zásady chrany zemědělskéh půdníh fndu, klást důraz na maximální využití pzemků v zastavěném území, prluk, přestavbvých částí a nedstatečně využívaných pzemků navrhnut a řádně zdůvdnit řešení, které je z hlediska chrany ZPF a statních becných zájmů nejvýhdnější, vyhdntit předpkládané důsledky navrhvanéh řešení na ZPF dle BPEJ a tříd chrany (Metdický pkyn dbru chrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne čj. OOLP/1067/96) zdůvdnit ptřeby vymezení nvých zastavitelných plch c nejméně narušvat rganizaci ZPF, hydrlgické a dtkvé pměry území a síť zemědělských účelvých kmunikací Ochrana vd respektvat pdmínky blastí výhledvéh využití pdzemních zdrjů vdy Kvartéru Otavy a Blanice respektvat vdhspdářsku infrastrukturu vč. chranných pásem nenavrhvat nvé zdrje znečištění pvrchvých a pdzemních vd Ochrana a rzvj civilizačních hdnt, pdmínky pr hspdářský rzvj a pr sudržnst splečenství byvatel území v jedntlivých sídlech navrhnut na základě knkrétní pptávky a dpručení bce zejména rzvjvé plchy pr smíšenu bytnu funkci tak, aby byly vytvřeny předpklady k zamezení úbytku trvale bydlících byvatel vytvářet pdmínky pr územní rzvj a zkvalitnění dpravní, technické a bčanské infrastruktury v řešeném území vytvřit územní předpklady zejména pr rzvj rekreace a cestvníh ruchu, dřevzpracujícíh průmyslu, k přírdě šetrnému zemědělskému a lesnímu hspdaření a rzvji tradičních řemesel g) Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace v návrhu územníh plánu budu vymezeny plchy pr veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit neb stanvit předkupní práv. veškeré navrhvané veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace budu v textvé části důvdněny navrhvané veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace budu vymezeny v nezbytném rzsahu h) Další pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například pžadavky na chranu veřejnéh zdraví, civilní chrany, brany a bezpečnsti státu, chrany lžisek nerstných survin, gelgické stavby území, chrany před pvdněmi a jinými rizikvými přírdními jevy) Ochrana veřejnéh zdraví 14

15 v území nebudu připuštěny činnsti, které vedu neb by mhly vést ke zhršení kvality vzduší v území nebudu připuštěny činnsti, které by vedly k nadlimitní hlukvé zátěži zasahující d chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh a vnitřníh prstru staveb Civilní chrana návrh územníh plánu bude řešen z hlediska pžadavků CO na územní plány dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a prvádění úklů chrany byvatelstva Ochrana a bezpečnst státu v návrhu územníh plánu respektvat vjenské bjekty a zařízení Ochrana lžisek nerstných survin nejsu stanveny, v řešeném území se nenachází dbývací prstr, chráněné lžiskvé území, lžisk nerstných survin, pddlvané území a sesuvné území Ochrana před pvdněmi v řešeném území je stanven záplavvé území řeky Vlyňky, včetně aktivní zóny, respektvat realizvaná prtipvdňvá patření i) Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů zájmů a prblémů v území Návrh zadání je zpracván na základě průzkumů a rzbrů, ve kterých byly identifikvány tyt kruhy prblémů : Návrh zadání je zpracván na základě průzkumů a rzbrů, ve kterých byly identifikvány tyt kruhy prblémů: 1. Kridr D5/2 dle ZÚR pr přelžku silnice I/4 prchází přes stávající bjekty rdinné rekreace, nutn upřesnit jeh vymezení 2. Kridr Ee1 dle ZÚR pr elektrické vedení VVN 110 kv prchází přes zastavitelnu plchu KP12 (dle ZÚR), ptřeba upřesnit jeh vymezení, navíc je v území již velmi hustá síť nadzemních elektrických vedení VN a VVN 3. Zastavitelné plchy pr bydlení v sídle Radšvice v záplavvém území Q Zdrj hluku z psklizňvé linky ZZN Radšvice 5. Výhledvé napjení sídla Kapsva Lhta kanalizačním řadem na ČOV Straknice 6. Napjení sídla Kapsva Lhta na vdvdní řad a vdjem v k.ú. Přední Ptákvice 7. Nevyužitý zemědělský areál v sídle Radšvice bsazený nelegálně nepřizpůsbivými byvateli navrhnut jak plchu přestavby pr jiné využití 8. Nevyužitý výrbní areál v sídle Kapsva Lhta 9. Obnva zaniklé cestní sítě v k.ú. Milíkvice a k.ú. Svaryšv 10. Chátrající zemědělská usedlst ve špatném stavebně technickém stavu v sídle Svaryšv 11. Nevyužitý bjekt zemědělské výrby v zemědělském areálu v k.ú. Milíkvice 12. Chátrající zemědělská usedlst ve špatném stavebně technickém stavu v sídle Milíkvice 15

16 j) Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury a plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se Při řešení ÚP Radšvice budu navrženy zejména zastavitelné plchy pr ptřebu rzvje sídelní struktury bce a jejích částí. Jedná se zejména zastavitelné plchy pr smíšenu bytnu zástavbu včetně rekreačníh bydlení frmu rzvlněné zástavby. Krmě th budu vymezeny i plchy pr výrbu a skladvání, sprt a dpravní a technicku infrastrukturu. Budu navrženy i plchy přestavby, zejména v případě nevyužitých zemědělských areálů, které mají charakter brwnfields. Na plchách vlné krajiny bude přípustné umisťvat puze stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury, dále stavby služící k zajišťvání chrany přírdy, zemědělské prvvýrby, myslivsti, lesníh hspdářství, rybničníh hspdářství, prtipvdňvých patření, zajišťvání civilní chrany státu. k) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií V návrhu řešení ÚP Radšvice bude prvěřen případné vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií. V řešeném území ÚP Radšvice t budu zejména plchy, ve kterých bude ptřeba vzhledem k jejich rzsahu, plze a významu stanvit pdrbnější pdmínky pr rzhdvání v území, případně ptřeba vymezení veřejnéh prstranství. l) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnách jejich využití stanveny regulačním plánem V návrhu řešení ÚP Radšvice se neuvažuje s vymezením plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití regulačním plánem. m) Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na zpracvání vyhdncení z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast Bude upraven dle stanviska Krajskéh úřadu Jihčeský kraj, dbru ŽP, zemědělství a lesnictví n) Případný pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant zpracvání knceptu územníh plánu se nepředpkládá, jeh přízení vyplyne z případných pžadavků dtčených rgánů a mžnéh variantníh řešení některéh záměru ) Pžadavky na uspřádání bsahu návrhu územníh plánu a na uspřádání bsahu jejich důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení návrh územníh plánu bude zpracván v suladu s pžadavky zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavení zákn), v platném znění, a jeh prváděcích vyhlášek (respektive dle aktuálních právních nrem) Graficku část územníh plánu bude bsahvat: 16

17 a) Výkres základníh členění území 1: b) Hlavní výkres 1: c) Kncepce dpravní a technické infrastruktury 1: d) Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1:5000 Graficku část důvdnění územníh plánu bude bsahvat: a) Krdinační výkres 1: b) Výkres širších vztahů 1: c) Výkres předpkládanéh zábru ZPF a PUPFL 1: výkresy budu bsahvat jevy zbrazitelné v daném měřítku, grafická část může být dplněna dalšími schématy územní plán bude zpracván nad digitální katastrální mapu, resp. katastrální mapu digitalizvanu, bude pužit suřadnicvě rientvaný mapvý pdklad (S-JTSK) návrh územníh plánu bude pr účely splečnéh jednání devzdán ve dvu tištěných vyhtveních + v elektrnické pdbě upravený návrh zemníh plánu bude pr účely veřejnéh prjednání devzdán ve dvu tištěných vyhtveních + 1x datvý nsič výsledný návrh bude devzdán ve čtyřech tištěných vyhtveních, výsledný návrh územníh plánu bude devzdán splu s datvým nsičem grafická část předmětu plnění bude zpracvána v prstředí ArcGIS (výstupní frmát *.shp a prjekt *.mxd včetně metadat), AutCAD (výstupní frmát *.dwg včetně ppisu struktury dat) neb Micrstatin (výstupní frmát *.dgn včetně ppisu struktury dat), výstupní digitální subry budu svji strukturu respektvat datvý mdel DMG 4.0 d fa Hydrsft Veleslavín textvá část bude zpracvána v prgramu Micrsft Office (MS Wrd, MS Excel) ve frmátu *.dc, *.xls grafická a textvá část bude devzdána v rastrvé pdbě (frmát *.pdf neb *.jpg v rzlišení 300 dpi) 17

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ Říjen 2015 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ (nabytí účinnsti ÚP Ústí nad Labem dne 31. prsince 2011) Přizvatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbr rzvje města,

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více