NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen

2 N á v r h z a d á n í Ú z e m n í h p l á n u R a d š v i c e pr katastrální území Radšvice, Kapsva Lhta, Milíkvice, Svaryšv a Jedraž Přizvatel : Městský úřad Straknice Odbr rzvje úřad územníh plánvání Oprávněná úřední sba přizvatele Ing. arch. Marta Slámvá Objednatel : Obec Radšvice Prjektant : A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant : Ing.arch. Jiří Brůha Datum: říjen

3 Obsah: a) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů b) Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů c) Pžadavky na rzvj území bce d) Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území (urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny) e) Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury f) Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území g) Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace h) Pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. pžadavky na chranu veřejnéh zdraví, civilní chrany, brany a bezpečnsti státu, chrany lžisek nerstných survin, gelgické stavby území, chrany před pvdněmi a jinými rizikvými přírdními jevy) i) Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů zájmů a prblémů v území j) Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury a plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se k) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií l) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnách jejich využití stanveny regulačním plánem m) Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na zpracvání vyhdncení z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast n) Pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant ) Pžadavky na uspřádání bsahu návrhu územníh plánu a pžadavky na uspřádání bsahu jeh důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení 3

4 a) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací dkumentace vydané krajem, ppřípadě z dalších širších územních vztahů a.1.) Pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje Z Plitiky územníh rzvje (PÚR 2008) schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne vyplývá, že území řešené Územním plánem Radšvice, tj. všechna katastrální území nejsu sučástí žádné rzvjvé blasti neb rzvjvé sy nárdníh významu a nejsu dtčena žádnými kridry neb plchami dpravní a technické infrastruktury nárdníh významu. Řešené území je sučástí rzvjvé sy značené jak S3 rzvjvé záměry týkající se nvých kapacitních silnic, u kterých budu parametry teprve stanveny (vymezení: Nvá Hspda Straknice Vimperk Strážný Passau, návaznst na R4 jak jeden z hlavních dpravních směrů v rámci státu). V rámci Územníh plánu Radšvice je třeba zhlednit kritéria a pdmínky pr rzhdvání změnách v území a úkly pr územní plánvání stanvené pr tut rzvjvu blastí. Kritéria a pdmínky pr rzhdvání změnách v území: Při rzhdvání a psuzvání záměrů na změny v území přednstně sledvat: a) využití rekreačníh ptenciálu blasti, b) rzvj zejména eklgickéh zemědělství, lesnictví a dřevzpracujícíh průmyslu, c) zlepšení dpravní dstupnsti území, zejména přeshraničních dpravních vazeb, d) řízenu neb přirzenu bnvu lesních prstů. Úkly pr územní plánvání: V rámci územně plánvací činnsti bcí a) identifikvat hlavní póly a střediska eknmickéh rzvje blasti a vytvářet zde územní pdmínky pr zkvalitnění a rzvj dpravní a technické infrastruktury, bydlení a bčanskéh vybavení, b) vytvářet územní pdmínky pr rzvj dpravní dstupnsti území a rzvj přeshraničních dpravních tahů mezinárdníh a republikvéh významu, c) vytvářet územní pdmínky pr prpjení systému pěších a cyklistických tras d) vytvářet územní pdmínky pr rzvj celrční rekreace a cestvníh ruchu, průmyslu a místních tradičních řemesel, zejména vymezením vhdných lkalit a stanvením pdmínek pr umísťvání těcht aktivit v krdinaci s chranu přírdy a krajiny, e) vytvářet územní pdmínky pr rzvj eklgických frem dpravy včetně železniční, a.2.) Územní plán Radšvice bude dále vycházet z republikvých pririt územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území frmulvané v kap. 2 PÚR Pžadavky vyplývající z územně plánvací dkumentace vydané krajem Pr řešené území v září 2011 vydány Zásady územníh rzvje (ZÚR) Jihčeskéh kraje. Pdle tét dkumentace je řešené území sučástí blasti nadmístníh významu NOS1 Píseck Straknick. V ZÚR JČK je dále v v řešeném území vymezen dpravní kridr přelžky silnice (dle ZÚR JČK úsek D5/2) a kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1). Zásady pr rzhdvání změnách v území : 4

5 a) pdprvat řešení směřující k vyvážensti zájmů chrany přírdy a zájmů na rzvj scieknmických aktivit a na rzvj sprtvníh a rekreačníh využívání blasti, b) pdprvat řešení vytvářející pdmínky pr zlepšení a stabilizaci živtní úrvně byvatel frmu vytváření nvých pracvních příležitstí a vybudváním chybějící veřejné infrastruktury, zejména v území s vysku míru nezaměstnansti a v územích hržených vysídlením, c) stanvit pdmínky pr citlivé a přijatelné využití rekreačníh ptenciálu blasti s hledem na nejcennější území s chranu přírdy, d) pdprvat řešení vytvářející pdmínky pr rzvj hspdaření se zaměřením na blast eklgickéh zemědělství, výrby biprduktů a bnvy tradiční řemeslné výrby citlivě využívající místní přírdní zdrje, e) pdprvat zkvalitnění a zlepšení dpravní dstupnsti území a vzhledem ke specifickým pdmínkám příhraničníh území vytvřit pdmínky pr zkvalitnění přeshraničních dpravních vazeb a t zejména v blasti turistickéh a CR. Úkly pr územní plánvání v navazujících ÚPD: a) situváním vhdných sprtvně rekreačních a scieknmických aktivit, dplněných kvalitní veřejnu a dpravní infrastrukturu, vytvřit předpklady k celsezónní prsperitě území, k vytvření nvých pracvních míst a ke stabilizaci živtní úrvně byvatel v tét blasti, b) při řešení rzvjvých plch zpřesnit vymezení navržených plch s hledem na knkrétní pdmínky v řešeném území, zejména s hledem na chranu přírdy a krajiny, c) při urbanizaci území připustit vznik i jedntlivých zařízení a bjektů s funkcí zaměřenu na eklgické zemědělství a bnvu, či údržbu kulturní krajiny ve spjení s blastně tradiční drbnu řemeslnu výrbu a službami v blasti rekreace, sprtu a turistickéh ruchu, šetrnéh k přírdě. V rámci Územníh plánu Radšvice zhlednit pdmínky pr rzhdvání v území a úkly pr územní plánvání stanvené pr dpravní kridr D52 a kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv e1, tj. zejména a) kridr se vymezuje pr záměry, plchy a kridry veřejné dpravní infrastruktury, které je nutn řešit v navazující ÚPD s hledem na chranu přírdy, krajinný ráz, kulturně histrické hdnty v území a sciální sudržnst byvatelstva, b) vymezení plch a kridrů veřejné dpravní infrastruktury ve výkresvé části ZÚR je ptřeba pvažvat za mezní a nepřekrčitelné a je nutné je upřesnit v navazujících ÚP neb RP pdle knkrétních pdmínek v daném území, c) při stanvení pdmínek pr využití těcht plch a kridrů (dříve funkční využití) je nutné zachvat majritu plch dpravní infrastruktury, technické infrastruktury a plch výrby a skladvání, dále jsu minritně přípustné také plchy smíšené výrbní, plchy specifické, plchy veřejných prstranství, kdy statní funkční využití může být navržen jen ve zvláště důvdněných případech, d) šířka kridru je prvtně určena grafickým znázrněním kridru ve výkresvé části ZÚR, druhtně číselným údajem v tabulce, přednst má, v případě disprprce, grafická část, e) vymezení ve výkresvé části ZÚR je ptřeba pvažvat za mezní a nepřekrčitelné a v navazujících územních a regulačních plánech neb ve správních řízeních je nutné tyt kridry zpřesnit pdle knkrétních pdmínek v daném území, na základě dhdy s dtčenými rgány a s hledem na chranu přírdy (zejména s hledem na hranice nárdníh parku, chráněných krajinných blastí, malplšných zvláště chráněných 5

6 území, evrpsky významných lkalit), chranu pvrchvých a pdzemních vd (hranice chráněných blastí pr přirzenu akumulaci vd, pásem hygienické chrany vdních zdrjů), chranu lesníh a půdníh fndu, s hledem na krajinný ráz, s hledem na kulturně histrické hdnty v území při splnění pžadavku respektvání nemvitých kulturních památek a památkvě chráněných území v daném prstru a na sciální sudržnst byvatelstva, f) při upřesňvání těcht plch na lkální úrvni je nutné vždy vyřešit také střety se stávající veřejnu technicku a dpravní infrastrukturu, prefervat její zachvání a využití, g) při upřesňvání těcht plch na lkální úrvni bude vycházen ze schválených územních a vyhledávacích studií zpracvaných na úrvni kraje, h) rvněž je nezbytné zachvat prstupnst krajiny jak pr její byvatele (napjení místních kmunikací, sjezdy, pdchdy), tak pr migrující živčichy (dstatečné dimenzvané msty, pdchdy pr zvěř, ekdukty). V řešeném území jsu vymezeny plchy a kridry územníh systému eklgické stability reginálníh a nadreginálníh významu NKOD Název Dtčená katastrální území RBK K 113 Niva pd Vlyní Radšvice V rámci Územníh plánu Radšvice zhlednit zásady pr rzhdvání změnách v území a úkly pr navazující ÚPD stanvené pr plchy reginálních a nadreginálních ÚSES, tj. zejména a) zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES v ZÚR může být v pdrbnsti ÚPD redukván, rzšířen a psunut s hledem na pzemkvu držbu a mrflgii terénu (tj. hranice prvků budu upraveny dle parcel v katastrálních mapách, dle v krajině jasně patrných hranic jak jsu vdní tky, hranice lesa, aleje, remízky, apd.) kdy změna hranice plygnu danéh prvku v bu směrech nepřekrčí 50m prti vymezení v grafické části ZÚR při sučasném zachvání funkčnsti prvku a za pdmínky, že plygny nadreginálních bikridů budu mít šířku min. 40m, skladebné prvky části ÚSES je nutn při upřesňvání priritně stanvvat mim plchy zjištěných a předpkládaných nerstů vzhledem k jejich nepřemístitelnsti, b) zajistit jejich územní chranu v navazujících ÚPD zařazením mezi veřejně prspěšná patření v suladu se zařazením těcht plch mezi plchy veřejně prspěšných patření v ZÚR, c) přednstně stanvvat pr tyt plchy v ÚP využití území jak plchy přírdní, plchy smíšené nezastavěnéh území, příp. plchy vdní a vdhspdářské neb plchy lesní a t dle skutečné aktuální pdby v daném území, d) na území bicenter jen ve výjimečných případech (zejména v návaznsti na zastavěné území) a mim nejcennější enklávy rzšiřvat plchy zastavitelnéh území, e) na území bikridrů jen ve zvlášť důvdněných případech (zejména v návaznsti na zastavěné území) rzšiřvat zastavitelné plchy, linivá vedení veřejné infrastruktury navrhvat přednstně klm na prvek, nikdy ne v suběhu, 6

7 f) v území bikridrů není vhdné vytvářet neprůchdné migrační překážky (plcení velkých plch, linivé stavby apd.), je zde mžn p knzultaci s MŽP pvlvat a umisťvat stavby, měnit funkční využití území, pvlvat terénní a vdhspdářské úpravy, změnu sučasné skladby a plch kultur, mezeně pužívat chemické prstředky a intenzivní technlgie, g) další pdmínky využití území plch ÚSES stanvvat tak, aby v území byly vytvřeny předpklady pr zachvání přírdě blízkých bitpů a lkalit hržených rstlin a živčichů, dplnění chybějících částí bikridrů a bicenter, h) změny využití plch bikridrů a bicenter je mžné navrhvat jen při vytváření pdmínek pr buducí vznik přirzené druhvé skladby bity dpvídající stanvištním pdmínkám, pkud nesníží eklgicku stabilitu s výjimku případů uvedených výše v tmt bdu pd písm. d. a e. (tj. nepřípustné jsu takvé změny pdmínek využití, které by snížily sučasný stupeň eklgické stability danéh území, tj. změna druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu) a pkud neznemžní neb výrazně nezhrší přírdní funkce sučasných plch ÚSES, pkud neznemžní či nehrzí jejich funkčnst. Územní plán Radšvice dále bude vycházet z pririt územníh plánvání kraje pr zajištění udržitelnéh rzvje území frmulvané v kap. a) výrkvé části návrhu ZÚR JČ kraje. Vzhledem k pvaze řešenéh území pvažvat za nejdůležitější zejména tyt krajské pririty: - respektvat pdmínky využití zvláště chráněných území přírdy - pdprvat a vytvářet územní patření, která pvedu ke zvýšení retenčních schpnstí území, s cílem zabezpečit chranu zdrjů kvalitní pitné a užitkvé vdy pr stávající i buducí ptřeby kraje, - zajistit chranu zemědělskéh půdníh fndu před vdní a větrnu erzí, před svahvými defrmacemi a před nedůvdněnými zábry kvalitní půdy, s cílem zachvat hdnty území pr zemědělské a lesní hspdaření a pdprvat zejména eklgické a eknmické přínsy těcht hspdářských činnstí, - přednstně využívat plchy a bjekty vhdné k pdnikání v zastavěném území, s cílem pdpřit přednstně reknstrukce a přestavby nevyužívaných bjektů (tzv. brwnfields ) a nezhršit pdmínky pr využívání zastavěnéh území, - zabezpečit rzvj hspdářsky významných aktivit cestvníh ruchu, turistiky, lázeňství, sprtvních aktivit a rekreace na území kraje v suladu se specifickými pdmínkami v části území, kde převažují přírdní hdnty, - při vymezvání zastavitelných území vylučit nekncepční frmy využívání vlné krajiny, zastavitelné plchy situvat pkud mžn v návaznsti na zastavěné území, při přednstním využití nevyužitých a puštěných areálů a prluk v zastavěném území a se zajištěním dbré dpravní bsluhy a dstupnsti pr pracvní síly i z klních bcí. a.3.) Pžadavky vyplývající z širších vztahů Návrh řešení krdinvat s územně plánvací dkumentací susedních bcí, především s Územním plánem Straknice. Susední bce: Straknice, Mutěnice, Susedvice, Přední Zbrvice, Strunkvice nad Vlyňku, Hštice, Milejvice, Milňvice, Nebřehvice. 7

8 b) Pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů Z územně analytických pdkladů ORP Straknice a dplňujících průzkumů a rzbrů pr řešení ÚP vyplývají následující pžadavky: respektvat limity využití území: Přírdní limity Významný krajinný prvek ze zákna Lesy vč. chrannéh pásma Bnitvaná půdně eklgická jedntka Investice d půdy (melirace) Vdní zdrje vč. chranných pásem Záplavvé území řeka Vlyňka Aktivní zóna záplavvéh území řeka Vlyňka Oblast krajinnéh rázu a její charakteristika ObKR 13 Vlyňsk Prachatick Památkvé limity Nemvitá kulturní památka vč. chrannéh pásma: Radšvice: bží muka, výklenkvá kaplička na návsi, čp.1 venkvská usedlst, čp.9 venkvská usedlst, čp.10 venkvská usedlst, čp. 16 venkvská usedlst, čp. 33 venkvská usedlst. Milíkvice: čp.9 venkvská usedlst. Svaryšv: čp.11 venkvská usedlst. Urbanistické hdnty návesní prstry v sídlech Radšvice, Kapsva Lhty, Svaryšv, Milíkvice Regin lidvé architektury: Prácheňsk Ptaví Území s archelgickými nálezy vymezeny archelgické zóny Limity dpravní a technické infrastruktury Objekty a zařízení pr dpravu vč. chrannéh pásma (silnice I. a III. třídy, místní kmunikace, železnice, prstr pr létání v malých a přízemních výškách) Objekty a zařízení pr zásbvání vdu vč. chranných pásem (vdjem, čerpací stanice, bjekty k dběru vdy, vdvdy, ) Objekty a zařízení pr dvádění a čištění dpadních vd vč. chrannéh pásma (kanalizace, ČOV), Objekty a zařízení pr zásbvání elektricku energií vč. chrannéh pásma (el.stanice, el. vedení) Objekty a zařízení pr zásbvání plynem vč. chrannéh a bezpečnstníh pásma (VTL a STL plynvd, regulační stanice, katdvá chrana) Kmunikační bjekty a zařízení vč. chrannéh pásma (radikmunikační bjekt, radirelévá trasa, kmunikační vedení, ) Skládky, zařízení pr dstraňvání nebezpečných dpadů skládka dpadů Hygienické limity Ochranné pásm veřejnéh phřebiště chranné pásm hřbitva Pásm hygienické chrany chranné pásm chvu živčišné výrby, ČOV respektvat zjištěné hdnty území viz kap. f) tht zadání prvěřit nejvýznamnější zjištěné záměry na prvedení změn v území viz kap. a) a c) 8

9 c) Pžadavky na rzvj území bce Hlavním cílem územníh plánu je vytvřit předpklady pr zajištění udržitelnéh rzvje území zalženéh na vyváženém vztahu územních pdmínek pr živtní prstředí, pr hspdářský rzvj a sudržnst splečenství byvatel území, tj. vytvření pdmínek pr kvalitní bydlení, každdenní rekreaci, kulturní a splečenský živt byvatel, stabilizaci stávajících a rzvj nvých pdnikatelských aktivit a zajištění dpvídající veřejné infrastruktury za předpkladu zachvání a chrany přírdních, kulturních a civilizačních hdnt, včetně urbanistickéh, architektnickéh a archelgickéh dědictví. Ppis stávajícíh způsbu využití plch Zastavěné plchy jsu využívány účelně a dpvídajícím způsbem vymezenému využití a prstrvému uspřádání ve schválené ÚPD. Zastavěné plchy jsu využity převážně pr smíšenu bytnu funkci v rdinných usedlstech, jejichž sučástí jsu i přilehlé plchy sukrmé zeleně, zahrad a sadů, dále bydlení individuální v rdinných dmech, bčanské vybavení, které je sustředěn především v sídle Radšvice v prstru návsi (phstinství s kulturně splečenským sálem, becní úřad, sprtvní hřiště, dětské hřiště), v místní části Jedraž ubytvání, phstinství kempink). V sídle Radšvice průmyslvá zóna pr výrbu a skladvání a kmerční využití. Bilance využití zastavitelných plch vymezených ve schválené ÚPD Plchy pr bydlení na pzemcích ve vlastnictví bce jsu v sučasné dbě prakticky zastavěny. Plchy pr bydlení na pzemcích sukrmých vlastníků zatím využity nejsu. Z tht důvdu, a pr zajištění stabilizace pčtu trvale bydlících byvatel v bci, budu ve vazbě na již zastavěné a zainventvané stavební pzemky navrženy nvé rzvjvé plchy pr bydlení. Plchy pr výrbu a skladvání smíšené výrby a kmerce jsu již částečně využity, a jsu navrženy i v nvém ÚP jak perspektivní rzvjvé plchy. V návrhu územníh plánu zhlednit tyt pžadavky: s hledem na plhu bce v rzvjvé blasti nadmístníh významu NOS1 Píseck - Straknick na významném dpravním tahu, upřesnit vymezení kridrů dpravních staveb a vedení VVN 110 kv s hledem na předpkládaný rzvj bce, vymezit z hlediska sučasných a buducích ptřeb nvé zastavitelné plchy zejména pr bydlení, bčanské vybavení, sprt a rekreaci, výrbu a skladvání, přitm zhlednit ptenciál rzvje území, realistický dhad demgrafickéh vývje bce a míru využití zastavěnéh území, prvěřit uplatněné pžadavky fyzických sb a právnických sb na změny využití území vyplývající z pdaných žádstí, při vymezvání zastavitelných území nejdříve zhlednit nevyužité plchy a prluky uvnitř zastavěnéh území a pté přednstně využít plchy v návaznsti na zastavěné území s dbru dstupnstí dpravní a technické infrastruktury, vzhledem k průtahu stávající silnice I/4 a kridru přelžky silnice I/4 s velku intenzitu dpravy navrhnut plchy pr bydlení v dstatečné vzdálensti d tht kridru, tak aby nebyly zatíženy nadlimitním hlukem z dpravy upřesnit vymezení v ZÚR JČK navrženéh kridru přelžky silnice (dle ZÚR JČK úsek D5/2), kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1), s hledem 9

10 na stávající zástavbu a předpkládaný rzvj bce, tak aby nebyla hržena buducí realizace těcht záměrů d) Pžadavky na plšné a prstrvé uspřádání území (urbanisticku kncepci a kncepci uspřádání krajiny) Urbanistická kncepce Návrh řešení územníh plánu bude vycházet z následujících základních zásad urbanistické kncepce: sídl Radšvice rzvíjet jak harmnický kmpaktní a celistvý urbanistický celek, tj. zajistit intenzivnější využití zastavěnéh a zastavitelnéh území a dplnění půdrysu sídla a vzhledem k jeh plze v rzvjvé se nadmístníh významu N-OS1 u silnice I/4 dále rzvíjet kmerční a průmyslvu zónu sídl Kapsva Lhta rzvíjet frmu intenzivnějšíh využití zastavitelných plch pr výrbu, skladvání, kmerční využití ve vazbě na silnici I/4 a z hlediska dbré dstupnsti města Straknice i pracvních příležitstí v rámci rzvjvých plch v N- OS1 i většíh rzvje bydlení ve vazbě na zastavěné území sídla v statních sídlech Svaryšv, Milíkvice a místní části Jedraž využívat především nebydlené zemědělské usedlsti, případně prluky zastavěnéh území tak, aby byla zachvána kmpaktnst a hmtvě - prstrvá struktura a venkvský ráz těcht sídel, vzhledem k charakteru krajiny uvažvat na přechdu d nezastavěnéh území s rzvlněnu zástavbu izlvaných rdinných dmů, s velkým pdílem sukrmé pbytvé zeleně, cž napmůže k plynulému zapjení zastavěnéh území d krajinnéh rázu. vymezvání nvých rzvjvých plch především pr bydlení, výrbu a skladvání, kmerční plchy, sprtvně rekreační plchy bude řešen ve vazbě na zastavěné území, dpravní a technicku infrastrukturu, ve vazbě na histricku stpu sídel a dchvané návesní prstry respektvat charakter a měřítk venkvské zástavby zejména v histrických jádrech jedntlivých sídel, územní rzvj bce pdřídit pdmínkám využití v rámci rzvjvé sy nadmístníh významu N-OS1, s hledem na chranu kulturních, urbanistických, architektnických a přírdních hdnt území Územní plán bude vymezvat plchy s rzdílným způsbem využití a bude stanvvat základní prstrvé uspřádání těcht plch včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu plchy s rzdílným způsbem využití budu vymezeny v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů (dle platných právních nrem), v případě ptřeby vymezení dalších typů plch neuvedených v tét vyhlášce, bude jejich pužití zdůvdněn v důvdnění územníh plánu 10

11 pr každu plchu s rzdílným způsbem využití bude určen převažující účel využití (hlavní využití), přípustné využití, nepřípustné využití, ppř. pdmíněně přípustné využití v rámci návrhu prstrvéh uspřádání území bude stanvena vždy výškvá regulace zástavby a intenzita využití pzemků v plchách, další pdmínky prstrvéh uspřádání budu stanveny dle specifik jedntlivých lkalit Při návrhu urbanistické kncepce budu zhledněny cíle a úkly územníh plánvání stanvené v 18 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dle platných právních nrem). Kncepce uspřádání krajiny V nezastavěném území připustit v suladu s charakterem území a v suladu se zájmy chrany přírdy a krajiny umisťvání staveb, zařízení a jiných patření pr zemědělství charakterizvaných zvláštními právními předpisy, staveb pr lesnictví charakterizvaných zvláštními právními předpisy, vdní hspdářství ve frmě vdních nádrží, studní a ČOV, staveb pr chranu přírdy, staveb veřejné dpravní a technické infrastruktury, staveb a patření pr snižvání nebezpečí eklgických a přírdních katastrf a dstraňvání jejich následků, staveb a patření zlepšujících pdmínky využití území pr účely veřejné rekreace a cestvníh ruchu ve frmě cyklistických stezek, hygienických zařízení, eklgických, infrmačních center, dpčinkvých sezení ve frmě cykldpčívek (tedy nikli pbytvé rekreace), zalesňvání pzemků, při řešení územníh plánu přiměřeně respektvat pkyny pr územní plánvání stanvené pr blast krajinnéh rázu ObKR 13 Vlyňsk - Prachatick s krajinným typem lesplním a silně urbanizvaná krajina (k.ú. Radšvice) navrhnut zvýšení prstupnsti krajiny frmu turistických a cyklturistických tras neuvažvat s nvými plchami pr umístění ftvltaických a větrných elektráren ve vlné krajině neuvažvat s nvými plchami pr sustředěnu rekreační chatvu zástavbu ve frmě chatvých sad, v územním plánu zapracvat prvky územníh systému eklgické stability všech stupňů, tj, nadreginálníh, reginálníh a lkálníh charakteru e) Pžadavky na řešení veřejné infrastruktury Dpravní infrastruktura upřesnit vymezení navrženéh kridru silnice I/4 (dle ZÚR JČK úsek D5/2), kridr elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1) navrhnut dplnění systému místních kmunikací navrhnut dplnění sítě cyklturistických tras Technická infrastruktura upřesnit vymezení navrženéh kridru elektrickéh vedení VVN 110 kv (dle ZÚR JČK Ee1) řešit napjení sídla Kapsva Lhta na vdvdní řad v k.ú. Přední Ptákvice, 11

12 řešit mžnst napjení sídla Kapsva Lhta na gravitační kanalizační řad Radšvice - Mutěnice - Straknice při řešení dalšíh rzvje území bude stanvena kncepce zásbení pitnu vdu a likvidace dpadních vd, včetně případnéh návrhu plchy pr ČOV návrh vdhspdářskéh řešení bude vycházet z Prgramu rzvje vdvdů a kanalizace územníh celku Jihčeskéh kraje (PRVKÚC) na základě výknvé bilance nvě navržených zastavitelných plch vyhdntit stav energetické sítě a případně navrhnut její dplnění v návrhu územníh plánu respektvat elektrkmunikační vedení a radirelévé trasy Občanské vybavení rzvj bčanskéh vybavení kmerčníh charakteru (např. malbchdu, ubytvacích, stravvacích a dalších služeb) umžnit i v rámci plyfunkčníh využití jedntlivých plch Veřejná prstranství respektvat stávající veřejná prstranství a prvěřit umístění pžadvaných plch veřejných prstranství zejména v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů f) Pžadavky na chranu a rzvj hdnt území Za hlavní hdnty řešenéh území pvažvat: Kulturní a urbanistické hdnty histrické půdrysné stpy sídel Radšvice, Kapsva Lhta, Svaryšv, Milíkvice, Jedraž a usedlsti, u kterých je zachván charakter a tvarslví půvdní zástavby regin lidvé architektury Prácheňsk - Ptaví návesní prstry a veřejná prstranství drbné sakrální bjekty (bží muka, kříže, pamětní kameny) uvnitř sídla a ve vlné krajině archelgické lkality Přírdní hdnty významné krajinné prvky ze zákna krajinný typ lesplní s remízky a strmřadími, údlní niva řeky Vlyňky s významnu linivu dprvdnu zelení, vyhlídkvá místa a phledy na panrama Šumavy a Šumavskéh pdhůří Civilizační hdnty urbanizvané území becně silnice I. třídy I/4 Straknice - Vlyně - Vimperk - Strážný - hranice SRN, silnice III/00430a - x I/4 - Radšvice, silnice III/00430b - Radšvice x I/4, silnice III/ x I/4 - Kapsva Lhta - Milňvice, silnice III/ x III/ Nebřehvice, silnice III/ x III/ Svaryšv - Milíkvice - Hštice, statní místní a účelvé kmunikace železnice reginálníh významu ČD 198 Straknice - Vimperk - Vlary cykltrasa 1070 Mutěnice - Radšvice - Kapsva Lhta - Svaryšv - Milíkvice - Hštice - Milejvice - Paračv, 12

13 bčanské vybavení (Radšvice: becní úřad, kulturně splečenský sál, phstinství, ftbalvé hřiště, dětské hřiště, Kapsva Lhta: prdejna, dětské hřiště, Jedraž: ubytvání, phstinství, kempink) Radšvice dálkvý vdvd, kanalizace napjená na ČOV Straknice, Kapsva Lhta: vdvd místní, vdjem Radšvice, nadzemní VVN 110 kv VN 22 kv, včetně distribučních trafstanic vedení VTL plynvdu, technlgický bjekt zásbvání zemním plynem VTL RS Radšvice, VTL RS Kapsva Lhta statní veřejná technická infrastruktura infrastruktura místa a plchy pr kulturně splečenské akce (např. stavění májky) při řešení územníh plánu respektvat tyt pžadavky na chranu hdnt území : Památkvá péče při vymezvání zastavitelných plch zhlednit urbanisticku a architektnicku strukturu sídla, zachvat panrama sídla a jeh začlenění v krajině, nvu zástavbu navrhvat tak, aby nebyl narušen phledvé vnímání, nemvitých kulturních památek a architektnických dminant pr nvu zástavbu stanvit takvé pdmínky plšnéh a prstrvéh uspřádání, aby nvá zástavba nepřekrčila svu výšku výškvý hriznt stávající zástavby, nevytvářela v měřítku neúměrné hmty bjektů a phledvě se jinak nepříznivě uplatňvala vůči stávajícímu charakteru tradiční zástavby, respektvat charakter návesních prstrů a veřejných prstranství, důsledně chránit histricku parcelaci sídel, zachvat a bnvit histricku cestní síť. Ochrana přírdy a krajiny v návrhu územníh plánu respektvat přírdní dminanty d územníh plánu bude zapracván návrh plánu ÚSES všech úrvní (reginální, místní), budu stanveny pdmínky využití plch tvřících jedntlivé segmenty ÚSES, v grafické části budu rzčleněny plchy ÚSES na funkční (existující) a nefunkční (navržené k zalžení) pr chranu krajinnéh rázu a harmnických vztahů v krajině budu stanveny pdmínky chrany nezastavěnéh území Ochrana pzemků určených k plnění funkcí lesa v návrhu územníh plánu minimalizvat zásahy d lesních pzemků včetně vzdálensti 50 m d kraje lesa v územním plánu plně respektvat zájmy chráněné lesním záknem, stávající kategrizace lesa nebude měněna, pkud bude, je nutn tut změnu vyhdntit v textvé části důvdnění bude vyhdncen případný zábr pzemků určených k plnění funkcí lesa Ochrana zemědělskéh půdníh fndu 13

14 respektvat zásady chrany zemědělskéh půdníh fndu, klást důraz na maximální využití pzemků v zastavěném území, prluk, přestavbvých částí a nedstatečně využívaných pzemků navrhnut a řádně zdůvdnit řešení, které je z hlediska chrany ZPF a statních becných zájmů nejvýhdnější, vyhdntit předpkládané důsledky navrhvanéh řešení na ZPF dle BPEJ a tříd chrany (Metdický pkyn dbru chrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne čj. OOLP/1067/96) zdůvdnit ptřeby vymezení nvých zastavitelných plch c nejméně narušvat rganizaci ZPF, hydrlgické a dtkvé pměry území a síť zemědělských účelvých kmunikací Ochrana vd respektvat pdmínky blastí výhledvéh využití pdzemních zdrjů vdy Kvartéru Otavy a Blanice respektvat vdhspdářsku infrastrukturu vč. chranných pásem nenavrhvat nvé zdrje znečištění pvrchvých a pdzemních vd Ochrana a rzvj civilizačních hdnt, pdmínky pr hspdářský rzvj a pr sudržnst splečenství byvatel území v jedntlivých sídlech navrhnut na základě knkrétní pptávky a dpručení bce zejména rzvjvé plchy pr smíšenu bytnu funkci tak, aby byly vytvřeny předpklady k zamezení úbytku trvale bydlících byvatel vytvářet pdmínky pr územní rzvj a zkvalitnění dpravní, technické a bčanské infrastruktury v řešeném území vytvřit územní předpklady zejména pr rzvj rekreace a cestvníh ruchu, dřevzpracujícíh průmyslu, k přírdě šetrnému zemědělskému a lesnímu hspdaření a rzvji tradičních řemesel g) Pžadavky na veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace v návrhu územníh plánu budu vymezeny plchy pr veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit neb stanvit předkupní práv. veškeré navrhvané veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace budu v textvé části důvdněny navrhvané veřejně prspěšné stavby, veřejně prspěšná patření a asanace budu vymezeny v nezbytném rzsahu h) Další pžadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například pžadavky na chranu veřejnéh zdraví, civilní chrany, brany a bezpečnsti státu, chrany lžisek nerstných survin, gelgické stavby území, chrany před pvdněmi a jinými rizikvými přírdními jevy) Ochrana veřejnéh zdraví 14

15 v území nebudu připuštěny činnsti, které vedu neb by mhly vést ke zhršení kvality vzduší v území nebudu připuštěny činnsti, které by vedly k nadlimitní hlukvé zátěži zasahující d chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh a vnitřníh prstru staveb Civilní chrana návrh územníh plánu bude řešen z hlediska pžadavků CO na územní plány dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a prvádění úklů chrany byvatelstva Ochrana a bezpečnst státu v návrhu územníh plánu respektvat vjenské bjekty a zařízení Ochrana lžisek nerstných survin nejsu stanveny, v řešeném území se nenachází dbývací prstr, chráněné lžiskvé území, lžisk nerstných survin, pddlvané území a sesuvné území Ochrana před pvdněmi v řešeném území je stanven záplavvé území řeky Vlyňky, včetně aktivní zóny, respektvat realizvaná prtipvdňvá patření i) Pžadavky a pkyny pr řešení hlavních střetů zájmů a prblémů v území Návrh zadání je zpracván na základě průzkumů a rzbrů, ve kterých byly identifikvány tyt kruhy prblémů : Návrh zadání je zpracván na základě průzkumů a rzbrů, ve kterých byly identifikvány tyt kruhy prblémů: 1. Kridr D5/2 dle ZÚR pr přelžku silnice I/4 prchází přes stávající bjekty rdinné rekreace, nutn upřesnit jeh vymezení 2. Kridr Ee1 dle ZÚR pr elektrické vedení VVN 110 kv prchází přes zastavitelnu plchu KP12 (dle ZÚR), ptřeba upřesnit jeh vymezení, navíc je v území již velmi hustá síť nadzemních elektrických vedení VN a VVN 3. Zastavitelné plchy pr bydlení v sídle Radšvice v záplavvém území Q Zdrj hluku z psklizňvé linky ZZN Radšvice 5. Výhledvé napjení sídla Kapsva Lhta kanalizačním řadem na ČOV Straknice 6. Napjení sídla Kapsva Lhta na vdvdní řad a vdjem v k.ú. Přední Ptákvice 7. Nevyužitý zemědělský areál v sídle Radšvice bsazený nelegálně nepřizpůsbivými byvateli navrhnut jak plchu přestavby pr jiné využití 8. Nevyužitý výrbní areál v sídle Kapsva Lhta 9. Obnva zaniklé cestní sítě v k.ú. Milíkvice a k.ú. Svaryšv 10. Chátrající zemědělská usedlst ve špatném stavebně technickém stavu v sídle Svaryšv 11. Nevyužitý bjekt zemědělské výrby v zemědělském areálu v k.ú. Milíkvice 12. Chátrající zemědělská usedlst ve špatném stavebně technickém stavu v sídle Milíkvice 15

16 j) Pžadavky na vymezení zastavitelných plch a plch přestavby s hledem na bnvu a rzvj sídelní struktury a plhu bce v rzvjvé blasti neb rzvjvé se Při řešení ÚP Radšvice budu navrženy zejména zastavitelné plchy pr ptřebu rzvje sídelní struktury bce a jejích částí. Jedná se zejména zastavitelné plchy pr smíšenu bytnu zástavbu včetně rekreačníh bydlení frmu rzvlněné zástavby. Krmě th budu vymezeny i plchy pr výrbu a skladvání, sprt a dpravní a technicku infrastrukturu. Budu navrženy i plchy přestavby, zejména v případě nevyužitých zemědělských areálů, které mají charakter brwnfields. Na plchách vlné krajiny bude přípustné umisťvat puze stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury, dále stavby služící k zajišťvání chrany přírdy, zemědělské prvvýrby, myslivsti, lesníh hspdářství, rybničníh hspdářství, prtipvdňvých patření, zajišťvání civilní chrany státu. k) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií V návrhu řešení ÚP Radšvice bude prvěřen případné vymezení plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití územní studií. V řešeném území ÚP Radšvice t budu zejména plchy, ve kterých bude ptřeba vzhledem k jejich rzsahu, plze a významu stanvit pdrbnější pdmínky pr rzhdvání v území, případně ptřeba vymezení veřejnéh prstranství. l) Pžadavky na vymezení plch a kridrů, pr které budu pdmínky pr rzhdvání změnách jejich využití stanveny regulačním plánem V návrhu řešení ÚP Radšvice se neuvažuje s vymezením plch a kridrů, ve kterých bude ulžen prvěření změn jejich využití regulačním plánem. m) Pžadavky na vyhdncení vlivů územníh plánu na udržitelný rzvj území, pkud dtčený rgán ve svém stanvisku k návrhu zadání uplatnil pžadavek na zpracvání vyhdncení z hlediska vlivů na živtní prstředí neb pkud nevylučil významný vliv na evrpsky významnu lkalitu či ptačí blast Bude upraven dle stanviska Krajskéh úřadu Jihčeský kraj, dbru ŽP, zemědělství a lesnictví n) Případný pžadavek na zpracvání knceptu, včetně pžadavků na zpracvání variant zpracvání knceptu územníh plánu se nepředpkládá, jeh přízení vyplyne z případných pžadavků dtčených rgánů a mžnéh variantníh řešení některéh záměru ) Pžadavky na uspřádání bsahu návrhu územníh plánu a na uspřádání bsahu jejich důvdnění s hledem na charakter území a prblémy k řešení včetně měřítek výkresů a pčtu vyhtvení návrh územníh plánu bude zpracván v suladu s pžadavky zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavení zákn), v platném znění, a jeh prváděcích vyhlášek (respektive dle aktuálních právních nrem) Graficku část územníh plánu bude bsahvat: 16

17 a) Výkres základníh členění území 1: b) Hlavní výkres 1: c) Kncepce dpravní a technické infrastruktury 1: d) Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1:5000 Graficku část důvdnění územníh plánu bude bsahvat: a) Krdinační výkres 1: b) Výkres širších vztahů 1: c) Výkres předpkládanéh zábru ZPF a PUPFL 1: výkresy budu bsahvat jevy zbrazitelné v daném měřítku, grafická část může být dplněna dalšími schématy územní plán bude zpracván nad digitální katastrální mapu, resp. katastrální mapu digitalizvanu, bude pužit suřadnicvě rientvaný mapvý pdklad (S-JTSK) návrh územníh plánu bude pr účely splečnéh jednání devzdán ve dvu tištěných vyhtveních + v elektrnické pdbě upravený návrh zemníh plánu bude pr účely veřejnéh prjednání devzdán ve dvu tištěných vyhtveních + 1x datvý nsič výsledný návrh bude devzdán ve čtyřech tištěných vyhtveních, výsledný návrh územníh plánu bude devzdán splu s datvým nsičem grafická část předmětu plnění bude zpracvána v prstředí ArcGIS (výstupní frmát *.shp a prjekt *.mxd včetně metadat), AutCAD (výstupní frmát *.dwg včetně ppisu struktury dat) neb Micrstatin (výstupní frmát *.dgn včetně ppisu struktury dat), výstupní digitální subry budu svji strukturu respektvat datvý mdel DMG 4.0 d fa Hydrsft Veleslavín textvá část bude zpracvána v prgramu Micrsft Office (MS Wrd, MS Excel) ve frmátu *.dc, *.xls grafická a textvá část bude devzdána v rastrvé pdbě (frmát *.pdf neb *.jpg v rzlišení 300 dpi) 17

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více