7. Lineární vektorové prostory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Lineární vektorové prostory"

Transkript

1 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62

2 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární operací a : G G G se nazývá grupou, jestliže: x, y, z G : (x y) z = x (y z)... asociativnost e G, x G: x e = e x = x... existence neutrálního prvku e x G, x 1 G : x x 1 = x 1 x = e.... existence inverzního prvku g 1 a To jest ke každým dvěma prvkům x, y G je přiřazen právě jeden prvek x y G. Dodatek: pokud navíc pro všechna x, y G platí x y = y x (komutativita), nazýváme G komutativní (nebo též Abelovou) grupou. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 2 / 62

3 7.1 Definice a příklady Definice 7.2 Množina V se nazývá reálným, resp. komplexním lineárním vektorovým prostorem (LVP), pokud V je komutativní grupou vzhledem k operaci sčítání prvků ve V ; ve V je navíc definováno násobení reálným resp. komplexním číslem, splňující: 1 x = x α (β x) = (αβ) x... asociativnost; (α + β) x = α x + β x α (x + y) = α x + α y... distributivnost pro všechna reálná (resp. komplexní) čísla α, β a libovolné x, y V. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 3 / 62

4 7.2 Lineární závislost a nezávislost vektorů Úmluva: prvky lineárního (vektorového) prostoru budeme nazývat vektory, prvky (reálná nebo komplexní čísla), kterými násobíme vektory, budeme nazývat skaláry. Definice 7.3 Nechť x 1,..., x n V jsou vektory a c 1,..., c n skaláry. Potom vektor n j=1 c jx j nazýváme lineární kombinací prvků x 1,..., x n s koeficienty c 1,..., c n. Pokud je c 1 = = c n = 0, nazýváme tuto kombinaci triviální lineární kombinací. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 4 / 62

5 7.2 Lineární závislost a nezávislost vektorů Definice 7.4 Řekneme, že vektory x 1,..., x n V jsou lineárně závislé, pokud existuje netriviální lineární kombinace těchto vektorů, která je rovna nule (přesněji, nulovému prvku z V ). Pokud taková netriviální lineární kombinace neexistuje, tj. pokud platí n j=1 c jx j = 0 = c 1 = = c n = 0, říkáme, že vektory x 1,..., x n V jsou lineárně nezávislé. Definice 7.5 Buď M V libovolná podmnožina LVP. Řekneme, že M je lineárně nezávislá, pokud je každá její konečná podmnožina lineárně nezávislá. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 5 / 62

6 7.2 Lineární závislost a nezávislost vektorů Tvrzení 7.1 Vektory x 1,..., x n V jsou lineárně závislé právě tehdy, je-li jeden z nich lineární kombinací zbylých vektorů. Věta 7.1 (Steinitzova) Nechť pro vektory x 1,..., x n V, y 1,..., y m V platí: pro všechna k = 1, 2,..., m je vektor y k (nějakou) lineární kombinací vektorů x 1,..., x n, y 1,..., y m jsou lineárně nezávislé. Potom m n. Jinak řečeno: v množině všech lineárních kombinací daných n vektorů existuje nejvýše n lineárně nezávislých vektorů. Ještě jinak řečeno: vytvoříme-li z n vektorů lineárními kombinacemi k vektorů, a přitom k > n, tak těchto k vektorů už je lineárně závislých. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 6 / 62

7 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Definice 7.6 Nechť V je lineární vektorový prostor. Množinu P V nazýváme podprostorem prostoru V, pokud pro každé x, y P je x + y P, pro každé x P a pro každý skalár α je α x P. Pozorování: Každý podprostor LVP je sám LVP. Průnik libovolných podprostorů je opět podprostor; sjednocení dvou podprostorů je podprostor jen tehdy, je-li jeden z nich podmnožinou druhého. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 7 / 62

8 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Definice 7.7 (Lineární obal) Buď M V libovolná neprázdná podmnožina LVP. Lineárním obalem množiny M (značíme L(M)) nazveme množinu všech konečných lineárních kombinací prvků z M, L(M) = {x V, n N, x 1,..., x n M, n c 1,..., c n skaláry, x = c j x j }. Příklad: L({0}) = {0}, L(V ) = V. j=1 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 8 / 62

9 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Věta 7.2 Buď M V libovolná neprázdná podmnožina LVP. Potom L(M) je podprostorem ve V, přičemž nejmenším, který obsahuje M. Poznámky: L(M) je nejmenší podprostor obsahující M. Definujeme L( ) = {0}. L(M) se nezmění, pokud z M vynecháme prvek, který je lineární kombinací ostatních prvků z M; nebo pokud k M přidáme prvek, který je lineární kombinací ostatních prvků z M; Buď M = {x 1,..., x n }, Je-li k > n, potom každých k vektorů z L(M) je lineárně závislých (viz Steinitz). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 9 / 62

10 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Definice 7.8 Buď V neprázdný LVP. Řekneme, že M V generuje V (je generátorem prostoru V ), pokud L(M) = V. Řekneme, že V je konečně generovaný, pokud existuje konečná množina, která jej generuje. V opačném případě říkáme, že V je nekonečně generovaný. Definice 7.9 (Báze) Podmnožina M V se nazývá bází prostoru V, pokud M je lineárně nezávislá; M generuje V. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 10 / 62

11 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Věta 7.3 Každý LVP má bázi. Poznámka: Báze V není určena jednoznačně, ale platí: pokud ve V existuje n-prvková báze (n N), pak každá báze V má n prvků (plyne ze Steinitzovy věty). Definice 7.10 (Dimenze) Řekneme, že prostor V má dimenzi n N, a píšeme dim V = n, pokud v něm existuje báze, složena z n prvků. Nulovému prostoru V = {0} připisujeme dimenzi 0. Řekneme, že V je konečně dimenzionální, pokud dim V N {0}. Není-li V konečně dimenzionální, říkáme, že je nekonečně dimenzionální, a píšeme dim V =. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 11 / 62

12 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Poznámky: Je-li dim V = n N, pak každá lineárně nezávislá n-prvková množina je báze. Je-li dim V =, pak pro každou n-prvkovou množinu M (n N) platí L(M) V. Věta 7.4 (O záměně) Nechť dim V = n, {x 1,..., x n } je báze ve V. Nechť P V je podprostor V s bází {y 1,..., y k }. Potom existují indexy j 1,... j n k takové, že množina {y 1,..., y k, x j1,..., x jn k } tvoří bázi ve V. Důsledek: doplnění báze podprostoru na bázi celého prostoru. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 12 / 62

13 7.3 Podprostory, lineární obal, báze Věta 7.5 (O souřadnicích) Nechť dim V = n, {x 1,..., x n } je báze ve V. Potom pro každý x V existuje jednoznačně určená n-tice skalárů c 1,..., c n taková, že x = n c j x j. j=1 Definice 7.11 Čísla c 1,..., c n z předchozí věty se nazývají souřadnice vektoru x v bázi {x 1,..., x n }. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 13 / 62

14 7.4 Lineární zobrazení Definice 7.12 Nechť V a W jsou LVP. Řekneme, že zobrazení ϕ : V W je lineární, pokud ϕ(cx + dy) = cϕ(x) + dϕ(y) pro všechny vektory x, y V a všechny skaláry c, d; Tvrzení 7.2 Je-li ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP, platí ϕ(0) = 0, ( n ) ϕ c j x j = j=1 n c j ϕ(x j ), j=1 pro všechny vektory x j, a všechny skaláry c j, j = 1,..., n. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 14 / 62

15 7.4 Lineární zobrazení Definice 7.13 Buď ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP. Množinu R ϕ := {y W, x V, ϕ(x) = y} nazýváme oborem hodnot zobrazení ϕ. Množinu N ϕ := {x V, ϕ(x) = 0} nazýváme jádrem zobrazení ϕ. Poznámky: Jiné termíny a značení: Obor hodnot Range; jádro: N ϕ = Ker ϕ. Je-li ϕ : V W lineární zobrazení, je R ϕ podprostorem ve W a N ϕ podprostorem ve V. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 15 / 62

16 7.4 Lineární zobrazení Věta 7.6 Buď ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP. Je-li ϕ prosté zobrazení, je ϕ 1 lineární a prosté zobrazení z R ϕ do V. Zobrazení ϕ je prosté právě tehdy, když platí N ϕ = {0}. Je-li ϕ prosté zobrazení, pak platí a {x 1,... x k } je LN ve V {ϕ(x 1 ),... ϕ(x k )} je LN ve W {x 1,... x k } je LZ ve V {ϕ(x 1 ),... ϕ(x k )} je LZ ve W. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 16 / 62

17 7.4 Lineární zobrazení Věta 7.7 Buď ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP, přičemž dim V je konečná. Potom platí Věta 7.8 dim N ϕ + dim R ϕ = dim V. Buď ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP, přičemž dim V = dim W je konečná. Potom platí ϕ je prosté na V ϕ zobrazuje V na W. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 17 / 62

18 7.4 Lineární zobrazení Důsledek: Věta 7.9 (Fredholmova alternativa) Buď ϕ : V W lineární zobrazení mezi dvěma LVP, přičemž dim V = dim W je konečná. Potom y W!x V ϕ(x) = y právě tehdy, když ϕ(x) = 0 = x = 0. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 18 / 62

19 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.14 Reálnou resp. komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou tabulku a 11 a a 1n a 21 a a 2n A = = (a ij) j=1,...,n i=1,...,m, a m1 a m2... a mn kde a ij R, resp. a ij C nazýváme prvky nebo též koeficienty matice A. Poznámky: řádky (sloupce) matice A jsou vektory z R n (R m ) resp. C n (C m ); m n... matice A má m řádků a n sloupců; m = n... mluvíme o čtvercové matici A stupně n. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 19 / 62

20 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Označení Množinu všech reálných matic rozměru m n budeme značit M m n (R), množinu všech komplexních matic rozměru m n budeme značit M m n (C). Úmluva: Zápisem M m n budeme rozumět množinu všech reálných nebo komplexních matic příslušného rozměru, zejména v situacích, kdy formulované tvrzení nebo vlastnost platí pro matice rozměru m n, bez ohledu na to, jestli jsou reálné nebo komplexní. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 20 / 62

21 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.15 Rovnost matic: A = (a ij ) j=1,...,n i=1,...,m Mm n, B = (b ij ) j=1,...,s i=1,...,r Mr s. Potom A = B právě tehdy, když m = r, n = s, a b ij = a ij pro všechna i = 1,..., m; j = 1,..., n. Sčítání (odčítání) matic: A, B, C = (c ij ) j=1,...,n i=1,...,m Mm n, C = A ± B: c ij = a ij ± b ij pro všechna i = 1,..., m; j = 1,..., n. Násobení skalárem: A M m n, αa = (αa ij ) j=1,...,m i=1,...,n i = 1,..., m; j = 1,..., n. pro všechna Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 21 / 62

22 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Poznámka Sčítání matic a násobení matice skalárem je tedy definováno po složkách. M m n je lineární vektorový prostor dimenze mn. Definice 7.16 (Násobení matic) Buď A M m s, B M s n. Matice C = A B M m n je definována takto: s C = (c ij ) j=1,...,n i=1,...,m, kde c ij := a ik b kj. k=1 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 22 / 62

23 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Poznámka Pro A, B M n n je definováno A B i B A, obecně je ovšem A B B A, tj. násobení matic není komutativní. Uvažte například ( ) ( ) A =, B =, kdy A B = ( ), B A = ( ). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 23 / 62

24 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Poznámka Násobení matic ovšem je asociativní, tj. A (B C) = (A B) C, pokud jsou všechna násobení definována (tj. pokud souhlasí rozměry matic). Dále platí (ověřte): A (B + C) = A B + A C, (B + C) A = B A + C A, λ (A + B) = λ A + λ B, λ (A B) = (λ A) B, pokud jsou všechny aritmetické operace definovány (tj. souhlasí rozměry matic). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 24 / 62

25 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.17 (Jednotková matice stupně n) Jednotková matice stupně n je matice I = Mn n. Poznámka: Jednotková matice je příkladem tzv. diagonální matice (matice, pro kterou a ij = 0, pokud i j). Ověřte: je-li I M n n jednotková matice, pak A I = I A = A, pro všechny matice A M n n. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 25 / 62

26 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.18 Řekneme, že A 1 je inverzní matice k A M n n, pokud platí A A 1 = A 1 A = I. Pokud A M n n má inverzní matici, říkáme, že A je regulární matice, v opačném případě říkáme, že A je singulární matice. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 26 / 62

27 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Tvrzení 7.3 Je-li A M n n regulární, pak je A 1 určena jednoznačně a platí (A 1 ) 1 = A. Jsou-li A, B M n n regulární, pak i matice A B a B A jsou regulární, a platí (A B) 1 = B 1 A 1, (B A) 1 = A 1 B 1. Množina všech regulárních matic stupně n tvoří grupu vůči operaci násobení matic, přičemž jednotkovým prvkem této grupy je jednotková matice. A je regulární sloupce A jsou LN řádky A jsou LN. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 27 / 62

28 7.5 Matice a lineární zobrazení Věta 7.10 Buď A M m n (R). Potom zobrazení ϕ A : R n R m definované předpisem ϕ A ( x) := A x pro všechna x = (x 1,..., x n ) T R n je lineární. Buď ϕ : R n R m lineární zobrazení. Potom existuje právě jedna matice A ϕ M m n (R) taková, že ϕ( x) = A ϕ x pro všechna x R n. V tomto případě říkáme, že A ϕ reprezentuje zobrazení ϕ. Analogicky pro C. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 28 / 62

29 7.5 Matice a lineární zobrazení Definice 7.19 Buď A M m n a ϕ A jako v předchozí větě. Hodností matice A (píšeme h(a)) definujeme jako dim(r ϕa ) a budeme psát N A := N ϕa = Ker ϕa. Věta 7.11 Nechť A M m n. Potom h(a) je rovna počtu prvků maximální lineárně nezávislé podmnožinˇy množiny sloupců matice A. Věta 7.12 Buď A M m n. Potom dim N A + h(a) = n. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 29 / 62

30 7.5 Matice a lineární zobrazení Věta 7.13 Pokud n = m a A ϕ M n n (R) reprezentuje lineární zobrazení ϕ : R n R n, platí Věta 7.14 ϕ je prosté ϕ je na A ϕ je regulární. Pokud A ϕ M m n (R) reprezentuje lineární zobrazení ϕ : R n R m a B φ M s m (R) reprezentuje lineární zobrazení φ : R m R s, pak B φ.a ϕ M s n (R) reprezentuje lineární zobrazení φ ϕ : R n R s. Předchozí dvě věty zůstanou v platnosti, nahradíme-li všude symbol R symbolem C. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 30 / 62

31 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.20 Transponovanou maticí k matici A M m n nazvu matici A T = (a ij )j=1,...,m i=1,...,n Mn m takovou, že pro její prvky platí: a ij = a ji pro všechna i = 1,..., m; j = 1,..., n. Řeknu, že matice A M n n je symetrická, pokud A = A T. (Uvědomte si na základě definice rovnosti dvou matic, že tento pojem má smysl jen pro matice z M n n ). Řeknu, že matice A M n n je ortogonální, pokud A A T = I. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 31 / 62

32 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Definice 7.21 Hermitovsky sdruženou (někdo říká též adjungovanou) maticí k matici A = (a ij ) j=1,...,n i=1,...,m Mm n (C) nazvu matici A H M n m (C) definovanou předpisem A H := A T, kde A = (ā ij ) j=1,...,n i=1,...,m. Řeknu, že matice A M n n (C) je hermitovská (případně samoadjungovaná), pokud A = A H. Řeknu, že matice A M n n (C) je unitární, pokud A A H = I. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 32 / 62

33 7.5 Matice - definice a základní vlastnosti Cvičení Ukažte, že platí následující identity (vždy, když je násobení matic definováno alespoň na jedné straně uvažovaných rovností): (Porovnejte tyto identity se vztahem (A B) T = B T A T, (A B) H = B H A H. (A B) 1 = B 1 A 1, který platí pro regulární matice A, B.) Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 33 / 62

34 7.6 Soustavy lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic (LR) pro n neznámých x 1,..., x n (přičemž pravá strana y 1,... y m a koeficienty a ij jsou dány): a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = y 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = y a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = y m Ax = y A x = y ϕ A ( x) = y kde A = (a ij ) j=1,...,n i=1,...,m Mm n (R) (resp. M m n (C)), x x = (x 1,..., x n ) T R n (resp. C n ), y y = (y 1,..., y m ) T R m (resp. C m ). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 34 / 62

35 7.6 Soustavy lineárních rovnic Diskuse: 1. Pokud y = 0, říkáme dané soustavě (A x = 0) homogenní soustava LR. Platí: vždy je 0 N A, tedy N A ; pokud N A = {0}, říkáme, že homogenní soustava A x = 0 má pouze triviální řešení; N A je vektorový podprostor prostoru R n (resp. C n ), tedy x N A, z N A, α, β R = α x + β z N A. 2. Pokud y 0, říkáme dané soustavě (A x = y) nehomogenní soustava LR. Platí: pokud je x P jedno (partikulární) řešení soustavy A x = y, pak všechna řešení soustavy A x = y mají tvar x P + N c J x J, (1) J=1 kde c J jsou libovolné konstanty (skaláry), N = dim N A a { x 1,, x N } je báze prostoru N A. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 35 / 62

36 7.6 Soustavy lineárních rovnic Věta 7.15 Buď A M m n. Potom y M m 1 nejvýše jedno x M n 1, A x = y N A = {0}. Navíc platí: pokud N A je netriviální (N A {0}), tak pro pevně zvolené y M m 1 nastane právě jedna z těchto možností: neexistuje x M n 1 takové, že A x = y (soustava nemá řešení); existuje nekonečně mnoho x M n 1 takových, že A x = y, tj.soustava má nekonečně mnoho řešení a každé řešení je pak tvaru (1). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 36 / 62

37 7.6 Soustavy lineárních rovnic Definice 7.22 Buď A M m n, y M m 1, x M n 1. Rozšířenou maticí soustavy A x = y nazvu matici (A; y) M m (n+1), která vznikne rozšířením matice A o jeden sloupec přidáním (sloupcového) vektoru y. Definice 7.23 Řekneme, že matice A = (a ij ) j=1,...,n i=1,...,m Mm n je v odstupňovaném tvaru, pokud existuje posloupnost 1 j 1 < j 2 < < j k n taková, že a ij = 0 kdykoliv i k, j < j i nebo i > k. Sloupce matice A s indexy j 1,..., j k nazýváme bázové. Sloupce, které nejsou bázové, nazýváme nebázové. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 37 / 62

38 7.6 Gaussova eliminační metoda Chceme převést rozšířenou matici soustavy (A; y) na matici v odstupňovaném tvaru pomocí elementárních řádkových úprav (zkráceně EŘÚ): prohození dvou řádků v matici (A; y); přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku matice (A; y). vynásobení řádku nenulovým číslem. Věta 7.16 Každou matici lze převést pomocí EŘÚ na odstupňovaný tvar. EŘÚ nemění množinu řešení soustavy LR, tj. je-li (A ; y ) rozšířená matice soustavy LR, která vznikne EŘÚ z (A; y), pak příslušné soustavy LR majıstejné množiny řešení. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 38 / 62

39 7.6 Soustavy lineárních rovnic Nechť A je matice v odstupňovaném tvaru a nechť 1 l 1 < l 2 < < l n k n je příslušná posloupnost indexů nebázových sloupců. Pak dim N A = n k a existuje právě jedna báze {v 1,..., v n k } prostoru N A taková, že v i = (v i 1,..., v i n) R n, i = 1,..., n k a v j l i = { 0 : i j, 1 : i = j. Navíc má-li soustava LR s maticí (A; y) řešení, pak existuje právě jedno řešení x p = (x p 1,..., x p n ), které je tvaru: x j p = 0 kdykoliv j = l 1,..., l n k. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 39 / 62

40 7.6 Soustavy lineárních rovnic Příklad 7.1 Řešte tyto soustavy rovnic: (a) 2x + 3y+z= 5 (b) 2x + 3y+z= 5 x + 4y+z= 3 x + 4y+z= 3 x y = 1 x y = 2 (c) 2x + 3y+z= 5 x + 4y+z= 3 x y+z= 1 Řešení: (a) Nemá řešení. (b) Nekonečně mnoho řešení tvaru (x, y, z) = (2, 0, 1) + c(1, 1, 5), c R, (dim N A = 1). (c) Právě jedno řešení: (x, y, z) = ( 12 5, 2 5, 1). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 40 / 62

41 7.7 Determinanty a jejich výpočet Definice 7.24 Determinant čtvercové matice A M n n, det A, definujeme induktivně takto: Pro A = (a 11 ) M 1 1 definujeme det A := a 11. Pro A M n n, definujeme det A := n ( 1) j+1 a 1j det M 1j, j=1 kde M 1j M n 1 n 1 je matice, která vznikne z matice A vyškrtnutím 1. řádku a j-tého sloupce. Příklad: vzorec pro výpočet determinantu A M 2 2, Sarusovo pravidlo pro A M 3 3. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 41 / 62

42 7.7 Determinanty a jejich výpočet Poznámka Místo označení det A používáme někdy zkrácené značení: svislé čáry kolem prvků matice A. Tedy a 11 a a 1n a 11 a a 1n a 21 a a 2n det a 21 a a 2n a n1 a n2... a nn a n1 a n2... a nn Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 42 / 62

43 7.7 Determinanty a jejich výpočet Pravidla pro výpočet determinantů: Platí det A T = det A, proto všechna následující tvrzení platí i tehdy, nahradíme-li všude slova řádek, řádky... slovy sloupec, sloupce... Je-li à matice, kterou dostaneme z A prohozením (záměnou) dvou řádků, pak det à = det A. Obsahuje-li matice A nulový řádek, nebo jsou-li řádky matice A lineárně závislé, je det A = 0. Přičteme-li k nějakému řádku matice A lineární kombinaci jiných řádků, nezmění se její determinant. Vynásobíme-li nějaký řádek matice A číslem α, je determinant výsledné matice roven α det A. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 43 / 62

44 7.7 Determinanty a jejich výpočet Tvrzení 7.4 (Rozvoj determinantu podle řádku (sloupce)) Označme M ij matici, kterou dostaneme z A vyškrtnutím i-tého řádku a j-tého sloupce. Označme dále A ij := ( 1) i+j det M ij tzv. algebraický doplněk prvku a ij vzhledem k matici A. Potom platí: resp. det A = det A = n a ij A ij = j=1 n a ij A ij = i=1 n ( 1) i+j a ij det M ij, i = 1,..., n, j=1 n ( 1) i+j a ij det M ij j = 1,..., n. i=1 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 44 / 62

45 7.7 Determinanty a jejich výpočet Poznámka. Číslo det M ij nazýváme (i, j)-tým minorem matice A. Pro všechna i = 1,..., n resp. j = 1,..., n obecněji platí: n a ij A kj = δ ik det A, resp. j=1 n a ij A ik = δ jk det A, i=1 kde δ ij je tzv. Kroneckerovo delta, mající vlastnost δ ii = 1, δ ij = 0 pro všechna i j. Tvrzení 7.5 Buďte A, B M n n. Potom det(a B) = det A det B. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 45 / 62

46 7.7 Determinanty a jejich výpočet Tvrzení 7.6 a 11 a a 1n.... b k1 + c k1 b k2 + c k2... b kn + c kn a n1 a n2... a nn = = a 11 a a 1n.... b k1 b k2... b kn a n1 a n2... a nn + a 11 a a 1n.... c k1 c k2... c kn a n1 a n2... a nn. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 46 / 62

47 7.8 Použití determinantů k výpočtům Regularita a hodnost matice Věta 7.17 (aneb 2. rozšíření Tvrzení 7.3) Buď A M n n čtvercová matice. Potom A je regulární sloupce A jsou LN řádky A jsou LN h(a) = n dim N A = 0 det A 0. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 47 / 62

48 7.8 Použití determinantů k výpočtům Definice 7.25 Subdeterminantem dané matice A M n n nazveme determinant jakékoli matice Ã, která vznikne z matice A vyškrtnutím stejného počtu řádků a sloupců. Stupněm subdeterminantu det à nazveme stupeň (tj. rozměr) příslušné (čtvercové) matice Ã. Věta 7.18 Hodnost matice A M n n je rovna maximálnímu stupni všech nenulových subdeterminantů matice A. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 48 / 62

49 7.8 Použití determinantů k výpočtům Výpočet inverzní matice Věta 7.19 Je-li A M n n regulární matice, pak prvky α ij její inverzní matice A 1 jsou dány vzorci: α ij = A ji, i, j = 1,..., n, det A kde A ji je algebraický doplněk k prvku a ji matice A. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 49 / 62

50 7.8 Použití determinantů k výpočtům Cramerovo pravidlo pro řešení soustavy A x = y Věta 7.20 Buď A M n n regulární matice. Potom složky x 1,..., x n řešení rovnice A x = y jsou dány vzorci: x i = det A(i) y det A, i = 1,..., n, kde matice A (i) y vektorem y. vznikne tak, že v matici A nahradíme její i-tý sloupec Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 50 / 62

51 7.8 Použití determinantů k výpočtům Příklad 2 Řešte pomocí Cramerova pravidla: 2x + 3y+z= 5 x + 4y+z= 3 x y+z= 1 Řešení: Je = 5 0, = 2, = 12, = 5, Proto x = 12 5, y = 2 5, z = 5 5 = 1. Porovnejte výsledek s výsledkem Příkladu 7.1 c). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 51 / 62

52 7.8 Použití determinantů k výpočtům Nalezení kolmého vektoru ke dvěma vektorům v R 3, jejich vektorový součin Definice 7.26 (Kolmé vektory) Buďte x = (x 1,..., x n ), y = (y 1,..., y n ) dva vektory z R n. Řekneme, že tyto dva vektory jsou kolmé (ortogonální), pokud x y := n x j y j = 0. j=1 Číslo x y nazýváme skalárním součinem vektorů x y. Poznámka. Platí x y = y x. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 52 / 62

53 7.8 Použití determinantů k výpočtům Definice 7.27 (Vektorový součin dvou vektorů z R 3 ) Buďte x = (x 1, x 2, x 3 ), y = (y 1, y 2, y 3 ) R 3. Definujme vektorový součin těchto dvou vektorů předpisem ( ) x x y := 2 x 3 y 2 y 3, x 1 x 3 y 1 y 3, x 1 x 2 y 1 y 2 R 3. (2) Věta 7.21 Pro x, y R 3 platí: y x = ( x y). x a y jsou lineárně nezávislé x y 0. Jsou-li x a y jsou lineárně nezávislé, pak je vektor x y kolmý jak k vektoru x, tak k vektoru y. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 53 / 62

54 7.8 Použití determinantů k výpočtům Poznámka Buďte x, y, z R 3. Potom z ( x y) = z 1 z 2 z 3 x 1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3 Odtud ihned plyne předchozí věta (rozmyslete si).. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 54 / 62

55 7.8 Použití determinantů k výpočtům Objem rovnoběžnostěnu v R n Tvrzení 7.7 Nechť a 1 = (a1 1,..., a1 n),..., a n = (a1 n,..., an n) je n vektorů v R n. Potom absolutní hodnota determinantu a1 1 a a 1 n a1 2 a a 2 n a1 n a2 n... an n je číselně rovna objemu rovnoběžnostěnu, jehož hrany tvoří tyto vektory. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 55 / 62

56 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Definice 7.28 Lineární formou (lineárním funkcionálem) nad (reálným resp. komplexním) vektorovým prostorem V nazvu lineární zobrazení f prostoru V do R, resp. C. Věta 7.22 Nechť { e (1),..., e (n) } je báze v n-dimenzionálním vektorovém prostoru V n. Potom každý lineární funkcionál f nad V n je tvaru f ( x) = n α j γ j, kde γ j = f ( e (j) ), j = 1,..., n, a α jsou souřadnice vektoru x v bázi { e (1),..., e (n) }, tj. x = n j=1 α j e (j). j=1 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 56 / 62

57 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Definice 7.29 Bilineární formou na (reálném resp. komplexním) vektorovém prostoru V nazvu zobrazení A = A( x, y) z prostoru V V do R, resp. C, které splňuje následující požadavky pro všechna x, y, z V a pro všechna α R, resp. C: A( x + y, z) = A( x, z) + A( y, z), (3) A( x, y + z) = A( x, y) + A( x, z), (4) A(α x, y) = αa( x, y), (5) A( x, α y) = αa( x, y). (6) Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 57 / 62

58 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Poznámka Vlastnosti (3) (5) jsou vlastnosti linearity, vlastnost (6) je tzv. antilinearita vzhledem ke druhé složce. Pokud jsou skaláry z R, je bilinearita totéž co linearita v každé z obou složek. Definice 7.30 Bilineární forma A( x, y) na V se nazývá hermitovská (resp. symetrická), pokud pro všechna x, y V platí A( x, y) = A( y, x) (resp. A( x, y) = A( y, x) ). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 58 / 62

59 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Poznámka Příkladem hermitovské bilineární formy je skalární součin na vektorovém prostoru. Je-li A M n n (K), A = (a ij ) n i,j=1, je zobrazení A( x, y) := n a ij x i y j (A x, y), x, y K n, i,j=1 bilineární formou na K n, která je hermitovská právě tehdy, když A je hermitovská matice. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 59 / 62

60 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Věta 7.23 Buď A( x, y) bilineární forma na V n, dim V n = n. Buď { e (1),..., e (n) } báze ve V n. Potom A( x, y) = (A α, β) = n a ij α i β j, i,j=1 kde pro prvky matice A platí a ij = A( e (i), e (j) ) a α, resp. β jsou souřadnice vektoru x resp. y v bázi { e (1),..., e (n) }. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 60 / 62

61 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Definice 7.31 (Kvadratická forma) Je-li A( x, y) bilineární forma na vektorovém prostoru V, zobrazení Q( x) := A( x, x) : V R (C) nezvu kvadratickou formou generovanou (vytvořenou) bilineární formou A. Kvadratická forma se nazývá hermitovskou, pokud je vytvořena hermitovskou bilineární formou. Tvrzení 7.8 Bilineární forma A( x, y) v komplexním prostoru je hermitovská právě tehdy, když A( x, x) R pro každé x. Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 61 / 62

62 7. 9 Lineární, bilineární a kvadratické formy Věta 7.24 (Zákon setrvačnosti kvadratické formy) Ke každé hermitovské kvadratické formě Q( x) v komplexním vektorovém prostoru (resp. ke každé reálné kvadratické formě v reálném vektorovém prostoru) V n se skalárním součinem (dim V n = n) existuje (nikoli nutně ortonormální) báze { e (1),..., e (n) } ve V n taková, že n Q( x) = ρ j α j 2, pro x = j=1 n α j e (j), (7) j=1 kde ρ j {0, ±1}, přičemž počet nul, jedniček a minus jedniček nezávisí na báze, v níž má Q( x) tvar (7). Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 62 / 62

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

7 Lineární vektorové prostory

7 Lineární vektorové prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 7: Lineární vektorové prostory 1 7 Lineární vektorové prostory 7.1 LVP - definice a příklady Definice. MnožinaGse nazývá grupou, jestliže v G je definována

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory Základní pojmy teorie množin Přednáška MATEMATIKA č. 1 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 7. 10. 2010 Základní pojmy teorie množin Základní pojmy

Více

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

z textu Lineární algebra

z textu Lineární algebra 2 Úvodní poznámky Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b,

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b, Obsah Lineární rovnice Definice 77 Uvažujme číselné těleso T a prvky a 1,, a n, b T Úloha určit všechny n-tice (x 1,, x n ) T n, pro něž platí n a i x i = a 1 x 1 + + a n x n = b, i=1 se nazývá lineární

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém 1 1.2. Soustavy lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2...

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n,

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, Soutavy lineárních algebraických rovnic Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, X R n je sloupcový vektor n neznámých x 1,..., x n, B R m je daný sloupcový vektor pravých stran

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ).

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ). Matice Definice 4.1 Necht (T ; +, je číselné těleso, m, n N a dále necht a ij T pro všechny indexy i = 1, 2,..., m a j = 1, 2,..., n. Potom schéma a 11 a 12... a 1n a 21 a 22... a 2n... = (a ij m n a m1

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Soustavy lineárních rovnic a determinanty

Soustavy lineárních rovnic a determinanty Soustavy lineárních rovnic a determinanty Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

1 Projekce a projektory

1 Projekce a projektory Cvičení 3 - zadání a řešení úloh Základy numerické matematiky - NMNM20 Verze z 5. října 208 Projekce a projektory Opakování ortogonální projekce Definice (Ortogonální projekce). Uvažujme V vektorový prostor

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti:

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti: Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz. Základní vlastnosti abstraktních lineárních prostorů. Lineární závislost, nezávislost, báze, souřadnice vzhledem k bázi, matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.skalární

Více

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34

Matematika. Kamila Hasilová. Matematika 1/34 Matematika Kamila Hasilová Matematika 1/34 Obsah 1 Úvod 2 GEM 3 Lineární algebra 4 Vektory Matematika 2/34 Úvod Zkouška písemná, termíny budou včas vypsány na Intranetu UO obsah: teoretická a praktická

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet 6. Vektorový počet Budeme se pohybovat v prostoru R n, což je kartézská mocnina množiny reálných čísel R; R n = R R. Obvykle nám bude stačit omezení na případy n = 1, 2, 3; nicméně teorie je platná obecně.

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Vektory a matice. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Vektory a matice. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Vektory a matice Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 / 63 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná

Více

[1] x (y z) = (x y) z... (asociativní zákon), x y = y x... (komutativní zákon).

[1] x (y z) = (x y) z... (asociativní zákon), x y = y x... (komutativní zákon). Grupy, tělesa grupa: množina s jednou rozumnou operací příklady grup, vlastnosti těleso: množina se dvěma rozumnými operacemi příklady těles, vlastnosti, charakteristika tělesa lineární prostor nad tělesem

Více

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant matice Čtvercové matice Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant je zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár (reálné číslo).

Více

10. DETERMINANTY " # $!

10. DETERMINANTY  # $! 10. DETERMINANTY $ V této kapitole zavedeme determinanty čtvercových matic libovolného rozměru nad pevným tělesem, řekneme si jejich základní vlastnosti a naučíme se je vypočítat včetně příkladů jejich

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

1/10. Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic

1/10. Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic 1/10 Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic Soustavy lineárních algebraických rovnic 2/10 Definice: Soustavou m lineárních algebraických rovnic o n neznámých rozumíme soustavu rovnic a 11

Více

Lineární prostory. - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem

Lineární prostory. - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem Lineární prostory - vektorové veličiny(síla, rychlost, zrychlení,...), skládání, násobení reálným číslem - volné vektory a operace s nimi(sčítání, násobení reálným číslem) -ve 2 nebove 3 vázanévektorysespolečnýmpočátkem

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS)

ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS) ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS) Info ke zkoušce: zkouška Algebra 2 je typu kolokvium (= ústní zkouška), tj. u zkoušky není žádná písemka, jen ústní část. Máte

Více

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry TU v Liberci Jiří Hozman 1. dubna 2010 Cvičení 2 Příklad 1. Rozhodněte, zda lze vektor x vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů u, v, w, v

Více

Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci a vzájemném rušení ) Muhammada ibn Músá al-chvárizmího (790? - 850?, Chiva, Bagdád),

Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci a vzájemném rušení ) Muhammada ibn Músá al-chvárizmího (790? - 850?, Chiva, Bagdád), 1 LINEÁRNÍ ALGEBRA 1 Lineární algebra Slovo ALGEBRA pochází z arabského al-jabr, což znamená nahrazení. Toto slovo se objevilo v názvu knihy islámského matematika Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

Vektorový prostor. d) Ke každému prvku u V n existuje tzv. opačný prvek u, pro který platí, že u + u = o (vektor u nazýváme opačný vektor k vektoru u)

Vektorový prostor. d) Ke každému prvku u V n existuje tzv. opačný prvek u, pro který platí, že u + u = o (vektor u nazýváme opačný vektor k vektoru u) Hodnost matice Vektorový prostor Vektorový prostor V n je množina všech n-složkových vektorů spolu s operacemi sčítání vektorů a reálný násobek vektoru, přičemž platí: a) V n je uzavřenou množinou vůči

Více

ALGEBRA A TEORETICKÁ ARITMETIKA. 1. část - Lineární algebra. doc.rndr. Jarmila Novotná, CSc. doc.rndr. Milan Trch, CSc.

ALGEBRA A TEORETICKÁ ARITMETIKA. 1. část - Lineární algebra. doc.rndr. Jarmila Novotná, CSc. doc.rndr. Milan Trch, CSc. ALGEBRA A TEORETICKÁ ARITMETIKA 1. část - Lineární algebra doc.rndr. Jarmila Novotná, CSc. doc.rndr. Milan Trch, CSc. Obsah 1 Aritmetické vektory 2 1.1 Základní pojmy............................ 2 1.2

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Determinanty / 8 Matematika 2 pro PEF PaE 3 Determinanty Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Permutace Determinanty Výpočet determinantu z definice 2 / 8 Permutací množiny {,, n} rozumíme prosté

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 3. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 21 Co nás dneska čeká... Co je to soustava lineárních

Více