15 Maticový a vektorový počet II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 Maticový a vektorový počet II"

Transkript

1 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp. komplexních matic rozměru m n budeme značit M m n (R) resp. M m n (C). Někdy budeme též používat značení M m n (K), kde K bude značit bud R nebo C. Poznámka. Pro násobení matic (pokud je definováno, tj. souhlasí rozměry matic) platí: A (B C) = (A B) C, A B B A (obecně). Pokud je A B = B A, říkáme, že matice A, B kumutují. Poznámka. Pro sčítání a násobení matic a násobení matic skalárem K platí: A (B + C) = A B + A C, (B + C) A = B A + C A, (A + B) = A + B, (A B) = (A) B, pokud jsou všechny aritmetické operace definovány (tj. zejména souhlasí rozměry matic). Poznámka. Připomeňte si některé základní termíny: jednotková matice I, diagonální matice, inverzní matice (A 1 ), regulární matice, singulární matice, transponovaná matice (A T ).... i některé další základní termíny: symetrická matice: A = A T ortogonální matice: A A T = A T A = I hermitovsky sdružená matice: A H := A T hermitovská matice: A = A H unitární matice: A A H = A H A = I Cvičení. Ukažte, že platí následující identity (vždy, když je násobení matic definováno alespoň na jedné straně uvažovaných rovností): a pro regulární matice A,B: (A B) T = B T A T, (A B) H = B H A H, (A B) 1 = B 1 A 1. Tvrzení Bud A M n n (K) čtvercová matice. Potom A je regulární sloupce A jsou LN řádky A jsou LN h(a) = n dimn A = 0 deta 0. Zde N A := { x K n ;A x = 0}, a h(a) označuje hodnost matice A.

2 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 2 Pozn. Obecně pro A M n n (K) platí Začátek 2. ročníku dimn A + h(a) = n. Definice (Norma matice). Bud A M n n (K) čtvercová matice. Pro jakoukoli normu vektoru x K n definujeme odpovídající normu matice A takto: A := sup x K n x 0 Pozn. Zvolíme-li například eukleidovskou normu x 2 = n x j 2, potom A 2 a ij 2 < +. i, Pozn. Přímo z definice normy matice plyne, že Proto je a tedy Speciálně A x A x pro každé x K n. A x x. (1) AB x A B x A B x pro každé x K n, AB A B. A 2 A 2 odkud plyne A n A n n N. Věta 15.2 (O maticových řadách). Necht mocninná řada k=0 a kz k má poloměr konvergence R > 0. Bud dále A M n n (K) matice, pro jejíž normu platí A < R. Potom f(a) := a k A k konverguje, f(a) M n n (K). Navíc platí kde číselná řada napravo konverguje. Příklad 1. f(a) k=0 a k A k, k=0 Exponenciála matice je definována řadou e A = exp(a) := která konverguje pro každou matici A M n n (K). Pokud matice A,B M n n (K) komutují, platí k=0 e A e B = e A+B. A k k!, (2) Speciálně tedy vždy platí e A e A = e A+A = I, neboli: každá matice tvaru e A je regulární (at byla A jakákoli čtvercová matice), a e A je matice k ní inverzní. Příklad 2. Ukažte: je-li A diagonální matice, která má na diagonále prvky 1,..., n, je exp(a) také diagonální matice, mající na diagonále prvky e 1,...,e n.

3 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II Vlastní čísla a vlastní vektory Definice. Řekneme, že číslo C je vlastním číslem matice A M n n (K), pokud existuje nenulový vektor x C n takový, že A x = x. Vektor x C n pak nazýváme vlastním vektorem matice A, odpovídajícím vlastnímu číslu C. Věta Číslo C je vlastním číslem matice A M n n (K) právě tehdy, když je kořenem tzv. charakteristického polynomu matice A, tj. řeší rovnici det(a I) = 0. P A () := det(a I), (3) (K důkazu: z tvrzení 15.1 plyne, že det(a I) 0 rovnice (A I) x = 0 má pouze nulové řešení.) Poznámka. Každá matice má alespoň jedno vlastní číslo (důsledek základní věty algebry). Různé matice mohou mít stejná vlastní čísla. Pro pevné vlastní číslo C platí: Každý násobek jeho vlastního vektoru je opět jeho vlastním vektorem. Součet dvou jeho vlastních vektorů je opět jeho vlastním vektorem.... = pro pevné vlastní číslo C je N := { x C n ; A x = x} (= N A I ) lineární podprostor C n. Nazýváme jej vlastním podprostorem matice A, příslušným číslu. Věta Bud C vlastní číslo matice A. Potom 1 dim N m(), kde m() je násobnost (multiplicita) čísla jakožto kořene charakteristického polynomu. Definice. Řekneme, že čtvercové matice stejného stupně A,B M n n (K) jsou si podobné (píšeme A B), pokud existuje regulární matice P M n n (K) taková, že B = P 1 AP. Poznámka. A A A B = B A A B, B C = A C Tvrzení Bud A M n n (K) podobná diagonální matici, tj. necht existují diagonální matice D M n n (K) a regulární matice P M n n (K) takové, že Potom: D = P 1 AP. Diagonála matice D je tvořena vlastními čísly matice A, a tedy matice A a D mají stejná vlastní čísla i stejný charakteristický polynom.

4 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 4 Sloupce matice P jsou tvořeny vlastními vektory matice A, uspořádanými ve stejném pořadí jako odpovídající vlastní čísla na diagonále matice D. Poznámka. Pozor, první z výše uvedených tvrzení neplatí obráceně: matice, mající stejné charakteristické polynomy ještě nemusí být podobné. Například ( ) ( ) a (Ukažte to). Tvrzení Vlastní vektory matice A, které odpovídají různým vlastním číslům, jsou lineárně nezávislé. Věta Necht A M n n (K) je matice stupně n. Potom následující výroky jsou ekvivalentní: 1. A je podobná nějaké diagonální matici. 2. V C n existuje báze složená pouze z vlastních vektorů matice A. 3. Pro každé vlastní číslo matice A je dimn = m(). Definice. Řekneme, že A M n n (K) je diagonalizovatelná, pokud je podobná nějaké diagonální matici. Definice. Matici J M n n (C) nazvu Jordanovým blokem stupně (řádu) n, pokud je tvaru pro nějaké C. Definice. Matici J M n n (C) nazvu Jordanovou maticí stupně (řádu) n, pokud je tvaru J J , J k J k kde J 1,..., J k jsou Jordanovy bloky. Čísla na diagonálách bloků J j přitom nemusí být různá pro různé bloky. Věta Matice A M n n (K) je podobná Jordanovu bloku J M n n (C) právě tehdy, když jsou splněny obě následující podmínky: 1. Matice A má jedno n-násobné vlastní číslo C; toto pak leží na diagonále bloku J. 2. Existují vektory q 1,..., q n, splňující (A I) q 1 = 0, q 1 0, (4) (A I) q k = q k 1, k = 2,...,n. (5) Definice. Vektory splňující (4) (5) nazýváme řetězcem (řetízkem) délky n, který odpovídá vlastnímu číslu C matice A. Vektor q j nazýváme přidruženým vektorem řádu (j 1) matice A.

5 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 5 Pozn.: Vektor q 1 (první vektor řetězce) je zřejmě vlastním vektorem matice A. Vlastní vektor matice je tedy jejím přidruženým vektorem řádu 0. Věta Vektory, tvořící řetězec, odpovídající jednomu vlastnímu číslu matice A, jsou lineárně nezávislé. Věta Necht je matice A M n n (K) podobná Jordanovu bloku J M n n (C) a necht matice Q M n n (C) splňuje Q 1 AQ = J. Potom sloupce matice Q tvoří řetezec délky n odpovídající n-násobnému vlastnímu číslu C matice A. Věta Matice A M n n (K) je podobná Jordanově matici J M n n (C) právě tehdy když v C n existuje báze, složená z řetězců matice A, které jsou přidruženy jejím vlastním číslům. Jestliže pro matici Q M n n (C) platí Q 1 AQ = J, kde J M n n (C) je Jordanova matice s bloky J 1,...J k, pak pak čísla j na diagonále bloku J j jsou vlastní čísla matice A (nikoli nutně různá pro různé bloky), a sloupce matice Q jsou tvořeny řetězci, které odpovídají vlastním číslům matice A. Pořadí řetězců ve sloupcích Q přitom odpovídá pořadí bloků v matici J. Věta (O Jordanově kanonickém tvaru matice). podobná nějaké Jordanově matici J M n n (C). (Existence.) Každá matice A M n n (K) je (Jednoznačnost.) Necht je matice A M n n (K) podobná Jordanově matici J 1 M n n (C) i Jordanově matici J 2 M n n (C). Pak se matice J 1, J 2 liší nejvýše pořadím Jordanových bloků na diagonále. Definice. Jordanovým kanonickým tvarem matice A M n n (K) nazvu Jordanovu matici J M n n (C), která je matici A podobná. Poznámka. Podle předchozí věty má každá matice A M n n (K) Jordanův kanonický tvar, který je určen jednoznačně až na pořadí bloků na diagonále. Poznámky k hledání kanonického tvaru matice. Není to úplně snadné: např. trojnásobný kořen může generovat 3 bloky řádu 1, nebo blok řádu 1 a blok řádu 2, nebo 1 blok řádu 3. Existují proto různá tvrzení, která pomohou zjistit, o jakou situaci jde: Necht je vlastní číslo matice A. Položme (Tedy N (1) N (j) = N ). Potom: jsou podprostory v C n, N (j) N (j) := { x C n, (A I) j x = 0}, j N. N (j+1). N (j+1) = N (j) { přidružené vektory řádu j matice A}. Existuje číslo p() n takové že N (1) N (2) N (p()) = N (k) k p(). Tedy: p() je rovno maximálnímu stupni Jordanova bloku (na diagonále Jordanovy matice), který odpovída vlastnímu číslu (delší řetězec neexistuje). Přitom: počet všech Jordanových bloků (na diagonále Jordanovy matice), které odpovídají vlastnímu číslu, je roven dim N.

6 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 6 Pro vlastní čísla µ je N (j) N(l) µ = {0} j,l N. Platí také následující postup, aplikovatelný pro každé vlastní číslo matice A: bud te d j := dim N (j) = n h((a I) j ); označme ρ 1 := d 1, ρ j := d j d j 1 pro j = 2,...,p(); označme σ p() := ρ p(), σ j := ρ j ρ j+1 pro j = 1,...,p() 1. Potom čísla σ j pro j = 1,...,p() určují počet bloků stupně j (na diagonále Jordanovy matice) s na diagonále. Cvičení. Ukažte: matice A = a J = jsou podobné. Najděte také matici Q, pro kterou platí Q 1 AQ = J. Pro zjištění, jaké bloky odpovídají vlastnímu číslu 2, zkuste spočítat, že p(2) = 2, d 1 = dimn (1) 2 = 1, d 2 = dimn (2) 2 = 2, ρ 1 = 1, ρ 2 = 1, σ 1 = 0, σ 2 = 1. Poslední dvě hodnoty tedy říkají, že (pro vlastní číslo = 2) je počet bloků stupně jedna roven nule a počet bloků stupně dva roven jedné Lineární zobrazení v prostorech se skalárním součinem Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Věta Bud A M m n (R). Potom zobrazení ϕ : R n R m definované předpisem ϕ( x) := A x (pro všechna x R n ) je lineární. Bud ϕ : R n R m lineární zobrazení. Potom existuje právě jedna matice A A ϕ M m n (R) taková, že ϕ( x) = A ϕ x pro všechna x R n. V tomto případě říkáme, že A ϕ reprezentuje zobrazení ϕ. Věta Pokud n = m a A ϕ M n n (R) reprezentuje lineární zobrazení ϕ : R n R n, platí ϕ je prosté ϕ je "na" A ϕ je regulární. Předchozí dvě věty zůstanou v platnosti, nahradíme-li všude symbol R symbolem C. Učivo 2. ročníku Definice. Bud ϕ : V n W m lineární zobrazení mezi dvěma vektorovými prostory konečné dimenze, se skaláry z K (říkáme též "nad K"), dim V n = n, dimw m = m. Bud dále { v (1),..., v (n) } báze ve V n, { w (1),..., w (m) } báze ve W m. Zobrazení ϕ a zvoleným dvěma bazím lze přiřadit matici A M m n (K), A = (a ij ) i=1,...,m,...,n, předpisem m ϕ( v (j) ) = a ij w (i), i=1 j = 1,...,n. Matici A říkáme matice zobrazení ϕ vzhledem k bazím { v (1),..., v (n) }, { w (1),..., w (m) }.

7 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 7 Poznámka. Je-li ϕ( x) = y pro x V n, a jsou-li α K n resp. β K m souřadnice vektorů x resp. y v bazích { v (1),..., v (n) }, resp. { w (1),..., w (m) }, platí β = A α, kde A je matice zobrazení ϕ vzhledem k bazím { v (1),..., v (n) }, { w (1),..., w (m) }. Připomeňme: vektor α K n je vektor souřadnic vektoru x V n vzhledem k bázi { v (1),..., v (n) } prostoru V n, pokud platí x = α j v (j). Cvičení. Ukažte, že matice zobrazení ϕ : R 3 R 2 definovaného předpisem ϕ((x,y,z)) = (2x,3y + z) vzhledem k eukleidovským bazím příslušných prostorů, je ( ) A = Tvrzení Bud ϕ : V n V n lineární zobrazení, dim V n = n. Matice, které v různých bazích odpovídají stejnému lineárnímu zobrazení ϕ, jsou si navzájem podobné. Poznámka. Matice a lineární zobrazení si v konečnědimenzionálním případě (a při daných bazích) vzájemně jednoznačně odpovídají. Terminologii, kterou používáme u matic, používáme proto i pro lineární zobrazení, tehdy, když má jeho matice příslušnou vlastnost. Definice. Bud V lineární vektorový prostor (obecně libovolné dimenze) nad K. Řekneme, že na V je definován skalární součin (nebo též: V je prostor se skalárním součinem), pokud je na V definována funkce (, ), která dvojici vektorů z V přiřazuje skalár z K, a která pro všechna x, y, z V a všechna α K splňuje: ( x + y, z) = ( x, z) + ( y, z), (α x, y) = α( x, y), ( x, y) = ( y, x), ( x, x) 0 ( R), ( x, x) = 0 x = 0. Poznámka. Z definice skalárního součinu lze odvodit, že pro všechna x, y, z V a všechna α K také platí: ( x, y + z) = ( x, y) + ( x, z), ( x, α y) = α( x, y). Příklad 3. Ukažte, že následující výrazy (definované na příslušných vektorových prostorech) splňují všechny vlastnosti skalárního součinu: ( x, y) := n x jy j, pro x, y C n ; (f,g) := 1 0 f(x)g(x) dx, pro f,g C( 0,1 ). Definice. Bud V lineární vektorový prostor se skalárním součinem. Řekneme, že vektory x, y V jsou kolmé (ortogonální), pokud ( x, y) = 0, a přitom ani jeden z vektorů x, y není nulový.

8 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 8 Na V je přirozeně definovaná norma předpisem x := ( x, x). Tuto normu nazýváme norma indukovaná skalárním součinem na V. Poznámka (bonusová). Abstraktní (obecná) norma na vektorovém prostoru V nad K je každé zobrazení : V R, splňující pro všechna x, y V a všechna α K x + y x + y (trojúhelníková nerovnost), α x = α x, x 0, x = 0 x = 0. Lze snadno ukázat (zkuste to), že každá norma indukovaná nějakým skalárním součinem (ve smyslu předchozí definice) má výše uvedené vlastnosti. Ne každá norma ovšem musí být indukovaná nějakým skalárním součinem. Definice. Bud V lineární vektorový prostor se skalárním součinem. Řekneme, že množina vektorů M V je ortogonální, pokud platí ( x, y) = 0 pro všechna x y M, a přitom žádný z vektorů z M není nulový. Platí-li navíc x = 1 pro všechna x M, nazvu množinu M ortonormální. Je-li B V báze ve V, která je navíc ortogonální resp. ortonormální množinou vektorů, nazýváme ji ortogonální resp. ortonormální bazí ve V. Úmluva. V dalším textu budeme symbolem V značit lineární vektorový prostor nad C, (obecně libovolné dimenze), se skalárním součinem, zatímco symbolem V n budeme značit lineární vektorový prostor nad C, dimenze n, se skalárním součinem. Definice. Bud ϕ lineární zobrazení z prostoru V opět do V. Zobrazení ϕ : V V nazveme adjungovaným (přidruženým) k ϕ, pokud platí (ϕ( x), y) = ( x,ϕ ( y)), pro všechna x,y V. Tvrzení Adjungované zobrazení, pokud existuje, je určeno jednoznačně. (V prostorech nekonečné dimenze obecně adjungované zobrazení nemusí existovat). V případě konečné dimenze (ϕ : V n V n ) adjungované zobrazení k danému lineárnímu zobrazení ϕ vždy existuje (a tedy existuje právě jedno). Jestliže v nějaké ortonormální bázi { e (1),..., e (n) } odpovídá zobrazení ϕ matice A, odpovídá v téže bázi adjungovanému zobrazení ϕ adjungovaná matice A (=A H ), tedy matice, jejíž prvky a ij splňují rovnost a ij = a ji, i,j = 1,...,n. Definice. Zobrazení ϕ : V V nazvu hermitovským (samoadjungovaným), pokud je ϕ = ϕ ; unitárním, pokud je prosté, a ϕ 1 = ϕ ; normálním, pokud ϕ ϕ = ϕ ϕ (tedy pokud ϕ komutuje s ϕ ). Pozn. Hermitovskou a unitární matici už jsme definovali (viz též opakování na začátku celé kapitoly), obdobně lze definovat, že matice A M n n (K) je normální, pokud A A = A A (tedy pokud A komutuje s A ).

9 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 9 Tvrzení Bud ϕ : V n V n lineární zobrazení konečně dimenzionálního prostoru (nad C) se skalárním součinem do sebe, a bud A jeho matice v pevně zvolené ortonormální bázi. Potom ϕ je hermitovské (samoadjungované) A je hermitovská (ϕ( x), y) = ( x, ϕ( y)) x, y V n ; ϕ je unitární A je unitární (ϕ( x),ϕ( y)) = ( x, y) x, y V n ; ϕ je normální A je normální ve V n existuje ortonormální báze, složená z vlastních vektorů A. Tuto bázi lze volit tak, že její prvky jsou i vlastními vektory A. Poznámka. Vlastní vektor x V lineárního zobrazení ϕ : V V je takový nenulový vektor, pro který existuje C takové, že ϕ( x) = x. V konečně dimenzionálním případě, kdy ϕ je reprezentováno maticí, splývá pojem vlastního vektoru (vlastního čísla) zobrazení ϕ a jeho matice A. Tvrzení Necht ϕ : V n V n je normální. Potom: Vlastní vektory, odpovídající různým vlastním číslům, jsou ortogonální. Vlastní vektory zobrazení ϕ a ϕ jsou stejné, a odpovídající vlastní čísla zobrazení ϕ jsou komplexně sdružená k odpovídajícím vlastním číslům zobrazení ϕ. Tvrzení Necht ϕ : V n V n je hermitovské. Potom Všechna vlastní čísla zobrazení ϕ (odpovídající matice A) jsou reálná. Je-li matice A zobrazení ϕ reálná (má reálné prvky), pak existuje v C n ortonormální báze, složená z reálných vlastních vektorů matice A. Tato báze je tedy pak i bází v R n. Tvrzení Necht ϕ : V n V n je unitární. Potom Všechna vlastní čísla zobrazení ϕ (odpovídající matice A) jsou v absolutní hodnotě rovna jedné. Je-li matice A unitární (je maticí unitárního zobrazení ϕ), pak platí det A = 1. Definice. Unitátní matici A nazýváme vlastní, pokud je det A = 1, a nevlastní, pokud je det A = 1. Tvrzení Matice A je normální existuje unitární matice P, taková, že P 1 AP je diagonální. Matice A je hermitovská (A je normální & všechna vlastní čísla A jsou reálná) Lineární, bilineární a kvadratické formy Definice. Lineární formou (lineárním funkcionálem) nad (reálným resp. komplexním) vektorovým prostorem V nazvu lineární zobrazení f prostoru V do R resp. C. Věta Necht { e (1),..., e (n) } je báze v n-dimenzionálním vektorovém prostoru V n. Potom každý lineární funkcionál f nad V n je tvaru f( x) = α j γ j, kde γ j = f( e (j) ), j = 1,...,n, a α jsou souřadnice vektoru x v bázi { e (1),..., e (n) }, tj. x = n α j e (j).

10 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 10 Definice. Bilineární formou na (reálném resp. komplexním) vektorovém prostoru V nazvu zobrazení A = A( x, y) z prostoru V V do R resp. C, které splňuje následující požadavky pro všechna x, y, z V a pro všechna α R resp. C: A( x + y, z) = A( x, z) + A( y, z), (6) A( x, y + z) = A( x, y) + A( x, z), (7) A(α x, y) = αa( x, y), (8) A( x, α y) = αa( x, y). (9) Poznámka. Vlastnosti (6) (8) jsou vlastnosti linearity, vlastnost (9) je tzv. antilinearita vzhledem ke druhé složce. Pokud jsou skaláry z R, je bilinearita totéž co linearita v každé z obou složek. Definice. Bilineární forma A( x, y) na V se nazývá hermitovská (resp. symetrická), pokud pro všechna x, y V platí A( x, y) = A( y, x) (resp. A( x, y) = A( y, x)). Poznámka. Příkladem hermitovské bilineární formy je skalární součin na vektorovém prostoru. Je-li A M n n (K), A = (a ij ) n i,, je zobrazení A( x, y) := a ij x i y j (A x, y), x, y K n, i, bilineární formou na K n, která je hermitovská právě tehdy, když je hermitovská matice A. Na konečnědimenzionálních prostorech je výše zmíněná situace typická: Věta Bud A( x, y) bilineární forma na V n, dim V n = n. Bud { e (1),..., e (n) } báze ve V n. Potom A( x, y) = (A α, β) = a ij α i β j, kde pro prvky matice A platí a ij = A( e (i), e (j) ), a α, resp. β jsou souřadnice vektoru x resp. y v bázi { e (1),..., e (n) }. Poznámka. Je-li A M n n (C) hermitovská matice, pak platí (A x, x) R (ukažte to). Pokud je navíc (A x, x) 0 a (A x, x) = 0 x = 0, je výrazem (A x, y), x, y C n, (kde (, ) je eukleidovský skalární součin v C n ), maticí A definován (určen) jiný skalární součin (bilineární forma A( x, y) = (A x, y) má všechny vlastnosti skalárního součinu). Tento nový skalární součin generuje odpovídající normu, i, x A := (A x, x), (10) čímž zavádí i nový pojem vzdálenosti (metriky) v C n, ρ A ( x, y) := x y A. Poznámka. Často se používají pojmy "skalární součin", "norma", "metrika" i tehdy, když forma (A x, y) nemá všechny vlastnosti skalárního součinu. Například tzv. Minkowského metrika (používaná v teorii relativity) je definovaná diagonální maticí A M 4 4 (R), mající na diagonále prvky (1,1,1, c 2 ). Odpovídající časoprostorová metrika generuje časoprostorovou "normu" tvaru (x,y,z,t) 2 = x 2 + y 2 + z 2 c 2 t 2. Definice (Kvadratická forma). Je-li A( x, y) bilineární forma na vektorovém prostoru V, nazvu zobrazení Q( x) := A( x, x) : V R (C) kvadratickou formou na V, generovanou (vytvořenou) bilineární formou A. Kvadratická forma se nazývá hermitovskou, pokud je vytvořena hermitovskou bilineární formou.

11 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 11 Tvrzení Bilineární forma A( x, y) v komplexním prostoru je hermitovská právě tehdy, když A( x, x) R pro každé x. Tvrzení V reálném prostoru lze každou kvadratickou formu vytvořit pomocí jediné symetrické bilineární formy. Příklad 4. Kvadratická forma Q( x) = x x 1x 2 + 3x 1 x 3 + 2x 2 2 : R3 R může být vytvořena jednak (nesymetrickou) bilineární formou jednak symetrickou formou A N ( x, y) = x 1 y 1 + x 1 y 2 + 3x 1 y 3 + 2x 2 y 2, A S ( x, y) = x 1 y (x 1y 2 + x 2 y 1 ) (x 1y 3 + x 3 y 1 ) + 2x 2 y 2. Poznámka. Předchozím dvěma bilineárním formám A N resp. A S odpovídají příslušné dvě matice A N = 0 2 0, A S = Věta (o převedení na kanonický tvar). Ke každé hermitovské kvadratické formě Q( x) v komplexním vektorovém prostoru (resp. ke každé reálné kvadratické formě v reálném vektorovém prostoru) V n (dim V n = n) se skalárním součinem existuje ortonormální báze { e (1),..., e (n) } ve V n taková, že Q( x) = j α j 2, pro x = kde j R jsou určena jednoznačně až na pořadí. α j e (j), (11) Definice (Kanonický tvar). Kanonickým tvarem kvadratické formy Q( x) v komplexním vektorovém prostoru (resp. v reálném vektorovém prostoru) V n (dim V n = n) se skalárním součinem nazveme tvar Q( x) = j α j 2, pro x = kde { e (1),..., e (n) } ve V n je nějaká báze ve V n a j jsou nějaké skaláry. α j e (j), (12) Věta (Zákon setrvačnosti kvadratické formy). Ke každé hermitovské kvadratické formě Q( x) v komplexním vektorovém prostoru (resp. ke každé reálné kvadratické formě v reálném vektorovém prostoru) V n se skalárním součinem (dim V n = n) existuje (nikoli nutně ortonormální) báze { e (1),..., e (n) } ve V n taková, že Q( x) = ρ j α j 2, pro x = α j e (j), (13) kde ρ j R jsou bud 0, 1 nebo 1, přičemž počet nul, jedniček a minus jedniček nezávisí na bázi, v níž má Q( x) tvar (13). Poznámka. Podle Tvrzení je matice A hermitovská (resp. ortogonální) (existuje unitární (resp. ortogonální) matice P taková, že P 1 AP je diagonální & všechna vlastní čísla A jsou reálná). Proces hledání kanonického tvaru kvadratické formy je tedy ekvivalentní procesu diagonalizace příslušné matice, která ji vytvořuje.

12 M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 12 Cvičení (na závěr). Bud A M n n (R) reálná symetrická matice a Q( x) := (A x, x), x R n, odpovídající kvadratická forma. Najděte nejmenší a největší hodnotu této kvadratické formy na jednotkové sféře v R n. Pro jaké vektory se tyto hodnoty nabývají? Řešení. Jde o nalezení globálních extrémů funkce Q( x) na kompaktní množině S n := { x R n ; x 2 = 1}. Použitím metody Lagrangeových multiplikátorů zjistíme, že hledáme ty hodnoty x S n, pro které je (A x, x) ( x 2 1) = 0, x k x k k = 1,...,n. Tento systém rovnic je ekvivalentní vektorové rovnici A x = x (ukažte to podrobně). Hodnota Q( x) v takových vektorech je pak Q( x) = (A x, x) = ( x, x) = x 2 =. Rozmyslete si, že tedy platí: Reálná symetrická matice A M n n (R) má pouze reálná vlastní čísla. Kvadratická forma Q( x) := (A x, x) nabývá na jednotkové sféře největší hodnoty max, rovné největšímu vlastnímu číslu matice A, a to ve vlastním vektoru, který tomuto vlastnímu číslu odpovídá. Kvadratická forma Q( x) nabývá na jednotkové sféře nejmenší hodnoty min, rovné nejmenšímu vlastnímu číslu matice A, a to ve vlastním vektoru, který tomuto vlastnímu číslu odpovídá.

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 / 63 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro Cvičení 1 Základy numerické matematiky - NMNM201 1 Základní pojmy opakování Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro libovolný skalár α C následující podmínky:

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012 2. Schurova věta Petr Tichý 3. října 2012 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

Definice : Definice :

Definice : Definice : KAPITOLA 7: Spektrální analýza operátorů a matic [PAN16-K7-1] Definice : Necht H je komplexní Hilbertův prostor. Řekneme, že operátor T B(H) je normální, jestliže T T = T T. Operátor T B(H) je normální

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak,

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, Podobnost matic Definice 84 Dány matice A, B M n (C) Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, že B = P 1 AP, pak říkáme, že matice B je podobná matici A a píšeme A B Takto zavedená binární relace

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus.

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus. (1 [B] Nechť A : R 6 R 6 je lineární zobrazební takové, že A 26 = I. Najděte lineární prostory V 1, V 2 a V 3 takové, že R 6 = V 1 V 2 V 3 dim V 1 = dim V 2 = dim V 3 AV 1 V 1, AV 2 V 2 a AV 3 V 3 (2 [B]

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

Aplikovaná matematika III (NMAF073) ZS 2011/12

Aplikovaná matematika III (NMAF073) ZS 2011/12 Aplikovaná matematika III (NMAF73) Mirko Rokyta (KMA MFF UK) ZS 211/12 15 Maticový a vektorový počet II 1 15.1 Úvod 1 15.2 Vlastní čísla a vlastní vektory 3 15.3 Lineární zobrazení v prostorech se skalárním

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

Podobnostní transformace

Podobnostní transformace Schurova věta 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci tak, aby se řešení úlohy

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Vlastní čísla a vlastní vektory 1 Motivace Uvažujme lineární prostor všech vázaných vektorů v rovině, které procházejí počátkem, a lineární zobrazení tohoto prostoru do sebe(lineární transformaci, endomorfismus)

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory

Základní pojmy teorie množin Vektorové prostory Základní pojmy teorie množin Přednáška MATEMATIKA č. 1 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 7. 10. 2010 Základní pojmy teorie množin Základní pojmy

Více

22 Základní vlastnosti distribucí

22 Základní vlastnosti distribucí M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika IV kap. 22: Základní vlastnosti distribucí 5 22 Základní vlastnosti distribucí 22.1 Temperované distribuce Definice. O funkci ϕ C (R m ) řekneme, že je rychle klesající

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

1 Vektorové prostory a podprostory

1 Vektorové prostory a podprostory Pro nahrazení účasti v jednotlivých cvičeních (resp. pro studenty kombinované formy) je dostačující vypracování a odevzdání tučně vyznačených příkladů. 1 Vektorové prostory a podprostory Definujte vektorový

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

AVDAT Vektory a matice

AVDAT Vektory a matice AVDAT Vektory a matice Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Vektory x = x 1 x 2. x p y = y 1 y 2. y p Řádkový vektor dostaneme transpozicí sloupcového vektoru x

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika)

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika) Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika) Kartézská soustava souřadnic je dána počátkem O a uspořádanou trojicí bodů E x,

Více

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Petr Tichý 20. listopadu 2013 1 Úloha Lagrangeovy interpolace Dán omezený uzavřený interval [a, b] a v něm n + 1 různých bodů x 0, x 1,..., x n. Nechť

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

1 Projekce a projektory

1 Projekce a projektory Cvičení 3 - zadání a řešení úloh Základy numerické matematiky - NMNM20 Verze z 5. října 208 Projekce a projektory Opakování ortogonální projekce Definice (Ortogonální projekce). Uvažujme V vektorový prostor

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Vektorové prostory 1 / 17 Matematika 2 pro PEF PaE 8. Vektorové prostory Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Vektorové prostory Vektorové prostory a podprostory 2 / 17 vektorového prostoru Množina

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Lineární (vektorový) prostor Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

7 Lineární vektorové prostory

7 Lineární vektorové prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 7: Lineární vektorové prostory 1 7 Lineární vektorové prostory 7.1 LVP - definice a příklady Definice. MnožinaGse nazývá grupou, jestliže v G je definována

Více

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti:

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: Přednáška 1. Definice 1.1. Nechť je množina. Funkci ρ : R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: (1 pro každé x je ρ(x, x = 0; (2 pro každé x, y, x y, je ρ(x, y = ρ(y, x > 0; (3 pro každé

Více

z textu Lineární algebra

z textu Lineární algebra 2 Úvodní poznámky Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy.

Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy. 6 Skalární součin Skalární součin dovoluje zavedení metriky v afinním bodovém prostoru, tj. umožňuje nám určovat vzdálenosti, odchylky, obsahy a objemy. Příklad: Určete odchylku přímek p, q : p : x =1+3t,

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

21. Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic

21. Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic 21. Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic Aplikovaná matematika IV, NMAF074 M. Rokyta, KMA MFF UK LS 2014/15 21.1 Základní termíny Definice Vektor tvaru α = (α 1,...,α m ), kde α j N {0}, j

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory Zkouška ověřuje znalost základních pojmů, porozumění teorii a schopnost aplikovat teorii při

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16

11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16 11. Skalární součin a ortogonalita 11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16 11. Skalární součin a ortogonalita p. 2/16 Skalární součin a ortogonalita 1. Definice skalárního součinu 2. Norma vektoru 3.

Více

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ).

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ). Matice Definice 4.1 Necht (T ; +, je číselné těleso, m, n N a dále necht a ij T pro všechny indexy i = 1, 2,..., m a j = 1, 2,..., n. Potom schéma a 11 a 12... a 1n a 21 a 22... a 2n... = (a ij m n a m1

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti:

V: Pro nulový prvek o lineárního prostoru L platí vlastnosti: Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz. Základní vlastnosti abstraktních lineárních prostorů. Lineární závislost, nezávislost, báze, souřadnice vzhledem k bázi, matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.skalární

Více

GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ. Josef Janyška

GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ. Josef Janyška GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ Josef Janyška 21. února 2019 Obsah 1 LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ NA VEKTOROVÝCH PROSTORECH 1 1.1 Lineární zobrazení vektorových prostorů.............. 1 1.2 Invariantní podprostory.......................

Více