Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague"

Transkript

1 Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63

2 / 63

3 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná n-tice čísel x i C, i = 1,..., n. Píšeme x = x 1. x n C n. 2 / 63

4 Aritmetický vektor Definition 2 Definujeme sčítání vektorů po složkách tj. x 1 + y 1 x + y =. x n + y n a násobení vektoru číslem po složkách tj. λx 1 λ x =. λx n 3 / 63

5 Aritmetický vektor Definition 3 Definujeme skalární součin dvou vektorů ( x, y ) = n x i y i i=1 4 / 63

6 Axiomy skalárního součinu Pro takto definovaný skalární součin platí následující: ( x, x ) 0 a ( x, x ) = 0 x = 0 ( x, y ) = ( y, x ) ( x + y, z ) = ( x, z ) + ( y, z ) ( λ x, y ) = λ ( x, y ), kde x, y, z C n a λ C. Jde o čtyři axiomy, který definují obecně skalární součin. 5 / 63

7 Schwarzova nerovnost Pro vektory x a y platí tzv. Schwarzova nerovnost ( x, y ) 2 ( x, x ) ( y, y ). 6 / 63

8 Matice Definition 4 Matice s rozměry n m (tj. n řádků a m sloupců) je dána čísly a ij C n,m, i ˆn, j ˆm. Matici lze také chápat jako m vektorů z nichž každý má n řádků (složek). Píšeme A = a a 1m..... a n1... a nm C n,m 7 / 63

9 Matice Definition 5 Definujeme sčítání po složkách, tj. pro A, B C n,m je A + B = a 11 + b a 1m + b 1m..... a n1 + b n1... a nm + b nm dále definujeme násobení číslem, tj. pro A C n,m, λ C je λa λa 1m λa = λa n1... λa nm, 8 / 63

10 Matice Definition 6 Definujeme násobení a vektoru, tj. pro A C n,m a x C m je m i=1 a 1ix i A x =. C n m i=1 a nix i a násobení dvou, tj. pro A C n,k, B C k,m je AB = k i=1 a 1kb k1.... k i=1 a nkb k1... k i=1 a 1kb km. k i=1 a nkb km C n,m 9 / 63

11 Matice Při násobení platí asociace, tj. (AB) C = A (BC), ale obecně neplatí komutativní zákon, tj. AB BA. 10 / 63

12 Determinant Definition 7 Pro čtvercové řádu n tj. A C n,n definujeme det A = π S n signπa π(1)1 a π(n)n, kde S n je množina všech permutací na ˆn a signπ = ( 1) #TRANSPOZICπ. Definition 8 Bud A C n,m. Determinant řádu q vybraný z A je determinant libovolné čtvercové řádu q získané z A odstraněním libovolných n q řádků a m q sloupců. 11 / 63

13 Transponovaná a komplexně sdružená Definition 9 Transponovaná k i A C n,m je A T pro níž platí ( A T ) ij = a ji, pro i ˆn a i ˆm. Definition 10 Komplexně sdružená k i A C n,m je A pro níž platí ( A ) ij = a ij, pro i ˆn a i ˆm. 12 / 63

14 Čtvercové Definition 11 Hermitovsky sdružená (konjugovaná) k i A C n,m je A pro níž platí pro i ˆn a i ˆm. A = A T, 13 / 63

15 Hodnost Definition 12 Hodnost (rank) A značíme h (A) nebo rank (A) a je to maximální počet nenulových determinantů různého řádu vybraných z A. Definition 13 Obraz (range) A C n,m je prostor definovaný jako range (A) { y C n y = A x pro x C m}. 14 / 63

16 Jádro Definition 14 Jádro (kernel) A C n,m je prostor definovaný jako { ker (A) x C m A x = } 0 Platí následující vztahy: Pro A R n,m je rank (A) = rank ( A T ). Pro A C n,m je rank (A) = rank (A ). Pro A C n,m je rank (A) + dim (ker (A)) = n. 15 / 63

17 Čtvercové Definition 15 Čtvercová A C n,n je regulární právě když je její hodnost rovna n. Jinak je tato singulární. Platí, že det A 0 A je regulární. 16 / 63

18 Čtvercové Definition 16 Matice A C n,n je silně regulární, právě když platí a 11 0, ( ) a11 a det 12 0, a 21 a 22 a 11 a 12 a 13 det a 21 a 22 a 23 0, a 31 a 32 a 33 det A / 63

19 Čtvercové Definition 17 Čtvercová A je diagonální právě když a ij = 0 pro i j a i, j ˆn. Definition 18 Jednotková I je diagonální taková, že a ii = 1 pro i ˆn. Pro regulární i A existuje A 1 taková, že AA 1 = A 1 A = I 18 / 63

20 Čtvercové Platí následující vztahy: (AB) T = B T A T AB = A B (AB) = (AB) T = B T A T = B A 19 / 63

21 Čtvercové Definition 19 Pro čtvercové A C n,n definujeme: A je normální AA = A A A je samosdružená A = A samosdružená A je symetrická A R n,n samosdružená A je hermitovská A C n,n A je izometrická A = A 1 izometrická A je ortogonální A R n,n izometrická A je unitární A C n,n. 20 / 63

22 Izometrické I je ortogonální i unitární je-li A R n,n, pak platí: jsou-li A a B ortogonální AB je ortogonální je-li A ortogonální A 1 = A T je-li A ortogonální det A = ±1 je-li A C n,n, pak platí: jsou-li A a B unitární AB je unitární je-li A unitární A 1 = A je-li A unitární det A = 1 21 / 63

23 Blokové Definition 20 Bloková je taková, že její jednotlivé prvky tvoří opět. Přitom musí platit, že prvky blokové ve stejném sloupci mají stejný počet sloupců a prvky blokové ve stejném řádku mají stejný počet řádků. A = a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 41 a 42 a 43 a 44 a 45 = ( A11 A 12 A 21 A 22 ) 22 / 63

24 ( B11 B Necht B = 12 B 21 B 22 ). Blokové Pokud mají příslušné bloky A a B stejné rozměry, pak lze tyto sečíst po blocích, tj. ( ) A11 + B A + B = 11 A 12 + B 12. A 21 + B 21 A 22 + B 22 Je-li λ R, pak ( λa11 λa λa = 12 λa 21 λa 22 ). 23 / 63

25 Blokové Chceme-li spočítat součin C = AB, pak platí ( ) ( ) ( C11 C C = 12 A11 A = 12 B11 B 12 C 21 C 22 A 21 A 22 B 21 B 22 kde C 11 = A 11 B 11 + A 12 B 21, C 12 = A 11 B 12 + A 12 B 22, C 21 = A 21 B 11 + A 22 B 21, C 22 = A 21 B 12 + A 22 B 22, a požadujeme, aby A 11 měla stejný počet sloupců jako má B 11 řádků. To samé požadujeme pro bloky A 12 a B 21 a podobně pro další bloky. ), 24 / 63

26 Definition 21 Řídká je taková, která má většinu svých prvků nulových. Řídké Zdroj: Matrix market 25 / 63

27 Řídké Remark 22 U řídkých se snažíme ukládat do paměti jen nenulové prvky (CSR formát) a stejně tak provádět veškeré výpočty pouze s nenulovými prvky. Tím lze mnoho algoritmů v numerické mate výrazně zefektivnit. 26 / 63

28 Definition 23 Čtvercová A C n,n je dolní trojúhelníková, právě když a ij = 0 pro i, j ˆn a j > i, tj. a A = a 21 a a n1 a n2... a nn Čtvercová A C n,n je horní trojúhelníková, právě když a ij = 0 pro i, j ˆn a j < i, tj. a 11 a a 1n 0 a a 2n A = a nn 27 / 63

29 Theorem 24 Součin dvou dolních (resp. horních) trojúhelníkových je dolní (resp. horní) trojúhelníková. Přitom na diagonále má výsledná součin odpovídajících diagonálních prvků původních. Důkaz. Lze ukázat přímo ze sum pro součin dvou. 28 / 63

30 Theorem 25 Inverzní k horní (resp. dolní) trojúhelníkové i je opět horní (resp. dolní) trojúhelníková a její diagonální prvky jsou převrácené hodnoty odpovídajících diagonálních prvků původní. Důkaz. Indukcí po řádcích A / 63

31 Rozklad na dolní a horní trojúhelníkovou Theorem 26 Každou silně regulární (tedy čtvercovou) i A lze jedinečným způsobem vyjádřit ve tvaru součinu kde A = LDR, L je dolní (levá) trojúhelníková s jedničkami na diagonále R je horní (pravá) trojúhelníková s jedničkami na diagonále D je diagonální 30 / 63

32 Definition 27 Matice A se nazývá podobná i B, pokud existuje regulární T taková, že A = T 1 BT. Mluvíme pak o podobnostní transformaci í T. Remark 28 Tato vlastnost je symetrická. Tj. je-li A podobná B, pak je B podobná A A = T 1 BT TA = BT TAT 1 = B. Matice podobnostní je T / 63

33 Remark 29 V rozkladu na dolní a horní trojúhelníkovou i A = LDR nejde o žádnou podobnostní transformaci. To je její nevýhoda. Remark 30 Podobné vlastně vyjadřují stejný operátor v různých bázích. T je vlastně í přechodu X P Y. Budou nás zajímat rozklady založené na podobnostní transformaci. Jejich výhodou je, že dokáží odhalit spektrum. 32 / 63

34 Vlastní čísla Definition 31 Vlastním číslem A (eigenvalue) nazýváme takové číslo λ, pro které existuje nenulový vektor x takový, že A x = λ x. Vektor x se nazývá vlastním vektorem A (eigenvector) k číslu λ. Množina všech vlastních čísel A se nazývá spektrum A a značíme je σ (A). Číslo ρ (A) = max λ σ(a) λ, nazýváme spektrálním poloměrem A. 33 / 63

35 Remark 32 Vlastní čísla A x = λ x A x λ x = 0 (A λi) = 0 det (A λi) = 0. Definition 33 Rovnici det (A λi) = 0 nazýváme charakteristickou rovnicí A a polynom det (A λi) charakteristickým polynomem A. Definition 34 Násobnost vlastního čísla λ jakožto kořene charakteristického polynomu se nazývá algebraická násobnost a značí se ν a (λ). Počet lineárně nezávislých vlastních vektorů k vlastnímu číslu λ je jeho geometrická násobnost a značí se ν g (λ). 34 / 63

36 Definition 35 Householderovou reflekční í (elementární unitární í) nazveme každou i H w tvaru H w = I 2 w w, kde w je Householderův vektor, pro který platí w 2 = ( w, w ) = 1. Theorem 36 Householderova reflekční je hermitovská a unitární. 35 / 63

37 Theorem 37 Necht U je unitární. Pak platí U x 2 = x 2, pro libovolný vektor x. 36 / 63

38 Theorem 38 Necht H w je Householderova reflekční a v C n je libovolný vektor. Pak vektor H w v je zrcadlový obraz vektoru v podle nadroviny L { x C n w x = ( x, w ) = 0 } v tom smyslu, že splňuje následující podmínky: H w v 2 = v 2 H w v + v L ( H w v v ) L. 37 / 63

39 Theorem 39 Je-li λ vlastní číslo A, pak existuje H w, že H w AH w e (1) = λ e (1). 38 / 63

40 Theorem 40 Pro libovolnou i A C n,n existuje unitární U taková, že A = U RU, kde R je horní trojúhelníková. Remark 41 Jelikož podobné mají stejná vlastní čísla (viz. dříve), vlastní čísla A jsou na diagonále R. 39 / 63

41 Theorem 42 Normální trojúhelníková je diagonální. Theorem 43 Pro libovolnou normální i A existuje unitární U taková, že A = U RU, kde R je diagonální. Je-li A hermitovská, pak R má na diagonále reálná čísla. 40 / 63

42 Theorem 44 Necht A C n,n a λ 1,..., λ p jsou všechna její navzájem různá vlastní čísla. Pak existuje regulární T taková, že J 1 1 J J 1 s 1 J 2 1 A = T 1... J 2 s 2... J p 1... J p kde diagonální bloky jsou tvaru λ k J k 1 λ k i =......, 1 λ k pro k ˆp, i ŝ k. Přitom až na pořadí diagonálních bloků je tato dána jednoznačně. sp T, 41 / 63

43 Remark 45 Z víme, že A je diagonalizovatelná, právě když kořeny charakteristického polynomu leží v daném tělese (R nebo C) a ν g (λ) = ν a (λ) pro každé λ σ (A). Obecně je ale ν g (λ) ν a (λ). Pokud platí, že ν g (λ) < ν a (λ) pro nějaké λ σ (A), pak i nelze diagonalizovat, ale lze ji převést na Jordanův tvar s jedničkami pod diagonálou. 42 / 63

44 Vlastní čísla Theorem 46 Podobné A a B mají stejná vlastní čísla a k pevně zvolenému vlastnímu číslu λ přísluší stejný počet lineárně nezávislých vlastních vektorů jak u A tak u B. Důkaz. Z Jordanovy věty. 43 / 63

45 Definition 47 Čtvercová A je pozitivně, právě když pro každý vektor x 0 platí, že x A x je kladné (> 0) reálné číslo. Značíme také A > 0. Je-li pro čtvercovou i B A B > 0, pak píšeme A > B. Theorem 48 Všechna vlastní čísla pozitivně A jsou kladná. Je-li A hermitovská s kladnými vlastními čísly, pak je pozitivně. 44 / 63

46 Pojem limity a konvergence v algebře Definition 49 ( ) Necht je dána vektorů x (k) = x (k) 1,..., x (k) T n pro { k = 1, 2, Říkáme, že vektorů x (k)} k=1 konverguje k vektoru x = (x 1,..., x n ) T, právě když pro každé i ˆn Používáme značení nebo lim x (k) k i = x i. x (k) x, lim x (k) = x. k 45 / 63

47 Pojem limity a konvergence v algebře Definition 50 Analogicky předchozí definici říkáme, že A (k) = a (k) a (k) 1m..... a (k) n1... a (k) nm C n,m, pro k = 1, 2, 3,... konverguje k i A, právě když pro každý prvek a ij pro i ˆn a j ˆm platí lim k a (k) ij = a ij. 46 / 63

48 Remark 51 Dokazovat konvergenci po prvcích by bylo velmi nešikovné. K vyšetřování konvergence použijeme normu. Definition 52 Norma na množině vektorů z C n je taková funkce, která každému vektoru x C n přiřazuje reálné číslo x, a která splňuje následující podmínky: x 0 a x = 0 x = 0, λ x = λ x pro všechna λ C a všechna x C n, x + y x + y pro všechna x, y C n. 47 / 63

49 Remark 53 Snadno vidíme, že platí x y = 0 x y = 0 x = y. Tato vlastnost normy se často používá k důkazu, že dva vektory se rovnají. 48 / 63

50 Příklady norem: maximová norma - x = max i ˆn x i součtová norma - x 1 = n i=1 x i euklidovská norma - x ( n 2 = i=1 x i 2) 1 2 Remark 54 Lze ukázat, že platí lim p x ( n ) 1 p = lim x i p p p i=1 Dokažte, že uvedené normy splňují definici. = x. 49 / 63

51 Theorem 55 Pro libovolné dvě normy α a β na množině vektorů z C n existují kladné konstanty γ 1 a γ 2 splňující pro libovolný vektor x. Bez důkazu. γ 1 x α x β γ 2 x α, 50 / 63

52 Theorem 56 Necht { x (k)} je vektorů. Potom k=1 x (k) x x (k) x 0, v libovolné normě. Důkaz. Pokud x (k) x, pak x (k) x 0 a existuje γ > 0 tak, že x (k) x γ x (k) x pro libovolnou normu. Opačný směr se dokáže podobně. 51 / 63

53 Definition 57 Norma na množině čtvercových řádu n je funkce, která každé i A C n,n přiřazuje reálné číslo A splňující: A 0 a A = 0 A = θ, λa = λ A, A + B A + B, AB A B, pro všechna A, B C n,n a λ C. 52 / 63

54 Remark 58 Na ovou normu se lze dívat jako na vektorovou normu aplikovanou na vektory, které mají n 2 složek. Tato norma navíc splňuje čtvrtý bod definice. Proto i tato norma splňuje větu o konvergenci vektorů v normě. Tudíž i konvergenci lze vyšetřovat pomocí norem. 53 / 63

55 Příkladem ové normy je Schurova norma: n A S = a ij 2. i,j=1 Dokažte, že tato norma splňuje všechny čtyři body definice. 54 / 63

56 Definition 59 Maticová norma se nazývá souhlasnou s danou vektorovou normou, platí-li pro libovolnou i A C n,n a libovolný vektor x C n A x A x. Remark 60 Schurova ová norma je souhlasná s euklidovskou normou. Důkaz. Dokažte. 55 / 63

57 Definition 61 Maticová norma indukovaná vektorovou normou je norma daná vztahem A = max A x, x =1 pro A C n,n. dokažte, že takto definovaná ová norma splňuje definici normy maximum existuje vždy, nebot jde o supremum spojité funkce na kompaktní množině ne pro každou ovou normu existuje vektorová norma, která ji indukuje 56 / 63

58 Theorem 62 Při značení A = max x =1 A x, A 1 = max x 1 =1 A x 1, A 2 = max x 2 =1 A x 2, pro každou i A C n,n platí následující vztahy: A = max n i ˆn j=1 aij, A 1 = max n j ˆn i=1 a ij, A 2 = ρ (A A). 57 / 63

59 Definition 63 Bud A hermitovská a PD. Podle Schurovy věty je A = U DU, kde D je diagonální s kladnými prvky. Pro libovolné p R definujeme A p = U D p U. 58 / 63

60 Definition 64 Bud A hermitovská pozitivně. Pak energetickou vektorovou a ovou normu definujeme jako x A := A 1 2 x, 2 B A := A 1 2 BA / 63

61 Theorem 65 Necht A C n,n. Potom platí Konvergence geometrické i A k θ ρ (A) < 1. Theorem 66 Postačující podmínka pro to, aby A k θ pro A C n,n je, že existuje ová norma taková, že A < 1. Theorem 67 Absolutní hodnota libovolného vlastního čísla λ σ (A) je nejvýše rovna libovolné normě dané A C n,n. 60 / 63

62 Konvergence geometrické i Theorem 68 Nutnou a postačující podmínkou pro to, aby řada I + A + A , konvergovala je, A k θ. Součtem této řady je pak (I A) / 63

63 Konvergence geometrické i Theorem 69 Je-li A < 1 pro A C n,n, pak (I A) 1 (I + A + A A k) A k+1 1 A. 62 / 63

64 silně regulární rozklad A = LDR Householderova generované ové normy konvergence geometrické i 63 / 63

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro Cvičení 1 Základy numerické matematiky - NMNM201 1 Základní pojmy opakování Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro libovolný skalár α C následující podmínky:

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012 2. Schurova věta Petr Tichý 3. října 2012 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak,

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, Podobnost matic Definice 84 Dány matice A, B M n (C) Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, že B = P 1 AP, pak říkáme, že matice B je podobná matici A a píšeme A B Takto zavedená binární relace

Více

Podobnostní transformace

Podobnostní transformace Schurova věta 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci tak, aby se řešení úlohy

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus.

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus. (1 [B] Nechť A : R 6 R 6 je lineární zobrazební takové, že A 26 = I. Najděte lineární prostory V 1, V 2 a V 3 takové, že R 6 = V 1 V 2 V 3 dim V 1 = dim V 2 = dim V 3 AV 1 V 1, AV 2 V 2 a AV 3 V 3 (2 [B]

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Lineární (vektorový) prostor Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

AVDAT Vektory a matice

AVDAT Vektory a matice AVDAT Vektory a matice Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Vektory x = x 1 x 2. x p y = y 1 y 2. y p Řádkový vektor dostaneme transpozicí sloupcového vektoru x

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Předmět: MA 4 Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Četba: Text o lineární algebře v Příručce přežití na webových

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Vektorový (lineární) prostor (připomenutí) Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

1 Vektorové prostory a podprostory

1 Vektorové prostory a podprostory Pro nahrazení účasti v jednotlivých cvičeních (resp. pro studenty kombinované formy) je dostačující vypracování a odevzdání tučně vyznačených příkladů. 1 Vektorové prostory a podprostory Definujte vektorový

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 15 Vlastní čísla a vlastní vektory V této a následujících kapitolách budeme zkoumat jeden z nejdůležitějších pojmů tohoto kurzu. Definice15.1 Buď A:V Vlineárnízobrazení,Vvektorovýprostornad tělesem

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ).

Množinu všech matic typu m n nad tělesem T budeme označovat M m n (T ), množinu všech čtvercových matic stupně n nad T pak M n (T ). Matice Definice 4.1 Necht (T ; +, je číselné těleso, m, n N a dále necht a ij T pro všechny indexy i = 1, 2,..., m a j = 1, 2,..., n. Potom schéma a 11 a 12... a 1n a 21 a 22... a 2n... = (a ij m n a m1

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 =

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 = 1 Výpočet inverzní matice Věta 1 Necht P U elementární matice vzniklá el úpravou U Pak je P U regulární Důkaz: Protože elementární úprava U je invertovatelná, existuje el úprava U, která vrací změny U

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet 6. Vektorový počet Budeme se pohybovat v prostoru R n, což je kartézská mocnina množiny reálných čísel R; R n = R R. Obvykle nám bude stačit omezení na případy n = 1, 2, 3; nicméně teorie je platná obecně.

Více

Singulární rozklad. Petr Tichý. 31. října 2013

Singulární rozklad. Petr Tichý. 31. října 2013 Singulární rozklad Petr Tichý 31. října 2013 1 Outline 1 Úvod a motivace 2 Zavedení singulárního rozkladu a jeho vlastnosti 3 Výpočet a náklady na výpočet singulárního rozkladu 4 Moor-Penroseova pseudoinverze

Více

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/

ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

z textu Lineární algebra

z textu Lineární algebra 2 Úvodní poznámky Petr Olšák Výcuc z textu Lineární algebra určeno pro promítání na přednášce Úvod do algebry http://www.olsak.net/linal.html ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/ http://math.feld.cvut.cz/skripta/ua/

Více

Úlohy nejmenších čtverců

Úlohy nejmenších čtverců Úlohy nejmenších čtverců Petr Tichý 7. listopadu 2012 1 Problémy nejmenších čtverců Ax b Řešení Ax = b nemusí existovat, a pokud existuje, nemusí být jednoznačné. Často má smysl hledat x tak, že Ax b.

Více

Numerické metody a programování. Lekce 4

Numerické metody a programování. Lekce 4 Numerické metody a programování Lekce 4 Linarní algebra soustava lineárních algebraických rovnic a 11 a 12 x 2 a 1, N x N = b 1 a 21 a 22 x 2 a 2, N x N = b 2 a M,1 a M,2 x 2 a M,N x N = b M zkráceně A

Více

Definice : Definice :

Definice : Definice : KAPITOLA 7: Spektrální analýza operátorů a matic [PAN16-K7-1] Definice : Necht H je komplexní Hilbertův prostor. Řekneme, že operátor T B(H) je normální, jestliže T T = T T. Operátor T B(H) je normální

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Numerické metody a programování

Numerické metody a programování Projekt: Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností Registrační číslo: CZ.1.7/2.2./28.157 Numerické metody a programování Lekce 4 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici [1] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá se při řešení lineárních soustav... a v mnoha dalších aplikacích

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS)

ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS) ALG2: Lineární Algebra (Skripta Horák, jako doplněk i skripta Kovár v IS) Info ke zkoušce: zkouška Algebra 2 je typu kolokvium (= ústní zkouška), tj. u zkoušky není žádná písemka, jen ústní část. Máte

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Vlastní čísla a vlastní vektory 1 Motivace Uvažujme lineární prostor všech vázaných vektorů v rovině, které procházejí počátkem, a lineární zobrazení tohoto prostoru do sebe(lineární transformaci, endomorfismus)

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Petr Tichý 20. listopadu 2013 1 Úloha Lagrangeovy interpolace Dán omezený uzavřený interval [a, b] a v něm n + 1 různých bodů x 0, x 1,..., x n. Nechť

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Co je obsahem numerických metod?

Co je obsahem numerických metod? Numerické metody Úvod Úvod Co je obsahem numerických metod? Numerické metody slouží k přibližnému výpočtu věcí, které se přesně vypočítat bud nedají vůbec, nebo by byl výpočet neúměrně pracný. Obsahem

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

Cvičení z Lineární algebry 1

Cvičení z Lineární algebry 1 Cvičení z Lineární algebry Michael Krbek podzim 2003 2392003 Hodina Jsou dána komplexní čísla z = +2 i a w = 2 i Vyjádřete c algebraickém tvaru (z + w) 3,, (zw), z w 2 Řešte v komplexním oboru rovnice

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

5. Singulární rozklad

5. Singulární rozklad 5. Singulární rozklad Petr Tichý 31. října 2012 1 Singulární rozklad matice Jeden z nejdůležitějších teoretických i praktických nástrojů maticových výpočtů. Umožňuje určit hodnost či normu matice, ortogonální

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Vlastní čísla a vektory Google Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma

DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma Algoritmus (GEM: Gaussova eliminace s částečným pivotováním pro převod rozšířené regulární matice na horní trojúhelníkový tvar). Zadána matice C = (c i,j

Více