CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4."

Transkript

1 CVIČENÍ POZNÁMKY. CVIČENÍ. Vazby mezi systémy. Bloková schémata.vazby mezi systémy a) paralelní vazba b) sériová vazba c) zpětná (antiparalelní) vazba. Vnější popis složitých systémů a) metoda postupného vylučování mezilehlých proměnných b) metoda postuoného zjednodušování blokového schématu c) metoda zjednodušení blokového schématu podle Masonova pravidla

2 CVIČENÍ. Vazby mezi systémy. Bloková schémata Proces řízení probíhá vždy na principu kauzální (příčinné) součinnosti dvou nebo více objektů (např. řízeného a řídicího) zapojených odpovídajícím způsobem. Spojením těchto objektů subsystémů - vzniká složený objekt, obecně nazývaný systém (též soustava). Za systém považujeme jakékoli účelové uspořádání jednodušších objektů ve složitější celek vyznačující se jednak interakcí těchto objektů a dále výslednými vlastnostmi, jež tento celek charakterizují. Při spojování dílčích subsystémů ve funkční celek, tedy systém, na sebe dílčí kauzální relace charakteristickým způsobem navazují a vytvářejí dané uspořádání, které nazýváme strukturou systému. Strukturu systému je možno popsat mnoha způsoby, např. časově invariantním vztahem mezi okamžitými nebo minulými nebo budoucími hodnotami veličin. Nejčastěji však strukturu systému znázorňujeme blokovým schématem. Blokové schéma je orientovaným grafem, ve kterém je každá z dílčích relací reprezentována blokem, a orientovanými spojnicemi - větvemi je vyjádřen směr šíření (toku) signálu mezi bloky (obr..). Vlastnosti jednotlivých bloků jsou nejčastěji popsány přenosem - relací mezi jejich vstupem a výstupem, či stavovým popisem relací mezi jejich vstupními, výstupními a stavovými veličinami. V dalším se omezíme na reprezentaci vlastností bloku pomocí přenosové funkce - přenosu v Laplaceově transformaci. Orientované spojnice pak určují pro každou veličinu systému její vstupní resp. výstupní úlohu pro daný blok. Na obr.. jsou uvedeny značky používané pro kreslení blokových schémat systémů. u(t) g(t), h(t) y(t) u(t) A,B,C,D x(t) y(t) Lineární systém popsaný impulsní charakteristikou g(t) resp. přechodovou charakteristikou h(t), přenosovou funkcí, stavovým popisem (matice A,B,C,D) Y (s) Y (s) Y (s) Y (s) Y (s) Y (s) + Y (s) Y (s) Y (s) Y (s) - Y (s) Y (s) - Y (s) + Y (s) Součtové a rozdílové členy Rozdělovací uzel Obr...: Značky používané pro kreslení blokových schémat

3 CVIČENÍ Uveďme pro názornost příklad blokového schématu složeného systému. Příklad..: Mějme nádobu k zadržení určitého množství protékající kapaliny, které je dané výškou hladiny h. Průtokové množství Q (přítok) je závislé na otevření ventilu d a na tlaku kapaliny p před tímto ventilem (závislost G ). Průtokové množství Q (odtok) závisí na výšce hladiny h a na poloze odtokového otvoru a (závislost G ). Závislost změny výšky hladiny h na průtokových množstvích Q a Q označíme jako G. Analogické schéma by platilo i pro Laplaceovy obrazy veličin p, d, h, a, Q a Q a přenosy G (s), G (s) a G (s). d p d Q Q G G h p Q h Q G a Q a Obr...: Soustava nádrže s volným odtokem a její náhradní blokové schéma Přenosem lze, stejně jako jednotlivé subsystémy složeného systému, samozřejmě popsat i celý složený systém či jeho libovolnou část. K tomu musíme ovšem znát metodiku, jak určit přenos složeného systému, známe-li popisy dílčích členů, z nichž se systém skládá. V následujícím odstavci se budeme věnovat systémům složeným ze dvou subsystémů. Omezíme se na systémy typu SISO, tedy s jedním vstupem a jedním výstupem... Základní vazby mezi systémy Nechť je dynamický systém složen ze dvou subsystémů. Dynamické vlastnosti každého z těchto subsystémů mohou být popsány vnějším nebo vnitřním popisem. V dalším textu se omezíme pouze na vnější popis přenosovou funkcí v Laplaceově transformaci. Dva systémy S a S mohou být navzájem spojeny: paralelní vazbou sériovou vazbou zpětnou (antiparalelní) vazbou. Tyto vazby označujeme jako základní vazby mezi systémy. Nechť je systém S popsán přenosovou funkcí G (s). Systém S nechť je popsán přenosovou funkcí G (s). Postupně nyní ukážeme odvození celkového vnějšího popisu systému S, složeného z paralelně, sériově a zpětnovazebně zapojených subsystémů S a S. A) Paralelní vazba Chceme-li systémy S a S spojit paralelně, musí mít oba systémy stejný počet vstupů (dim u dim u ) a stejný počet výstupů (dim y dim y ) pokud se jedná o MIMO

4 CVIČENÍ systémy, tedy systémy s více vstupy a více výstupy. Pokud se jedná o SISO systémy, platí tato podmínka automaticky. Ve složeném systému S platí vazební rovnice (viz obr..): u u u y y + y u u S y y u y S S Obr...: Paralelní zapojení systémů Při odvozování přenosové funkce složeného systému S postupujeme podle obr.. následovně: Y( G( U( a tedy: Y( Y ( + Y( G( U ( + G( U ( + [ G ( G ( ] U( G G ( + G ( (.) ( Přenosová funkce paralelně řazených subsystémů S a S je tedy tvořena součtem přenosových funkcí G ( a G ( obou subsystémů. Analogicky přenosová funkce n paralelně řazených subsystémů S S n je tvořena součtem přenosových funkcí G G n ( jednotlivých subsystémů. ( B) Sériová vazba Abychom systémy S a S mohli spojit sériově, musí mít systém S tolik výstupů, kolik má systém S vstupů (dim y dim u ) pokud se jedná o MIMO systémy, tedy systémy s více vstupy a více výstupy. Pokud se jedná o SISO systémy, platí tato podmínka opět automaticky. Ve složeném systému S platí vazební rovnice (viz obr..): y u a dále je zřejmé, že: u u a y y u u y u y S y S S Obr...: Sériové zapojení systémů Při odvozování přenosové funkce složeného systému S postupujeme podle obr.. následovně:

5 Y( G( U( CVIČENÍ Y( Y( G( U ( G( Y( G( G( U( G( G( U( a tedy: G ( G ( G( (.) Přenosová funkce sériově řazených subsystémů S a S je tedy tvořena součinem přenosových funkcí G ( a G ( obou subsystémů. Analogicky přenosová funkce n sériově řazených subsystémů S S n je tvořena součinem přenosových funkcí G G n ( jednotlivých subsystémů. ( C) Zpětná (antiparalelní) vazba Abychom systémy S a S mohli spojit antiparalelně, musí mít systém S tolik výstupů, kolik má systém S vstupů (dim y dim u ) a systém S tolik výstupů, kolik má systém S vstupů (dim y dim u ) pokud se jedná o MIMO systémy, tedy systémy s více vstupy a více výstupy. Pokud se jedná o SISO systémy, platí tato podmínka automaticky. Ve složeném systému S platí vazební rovnice (viz obr..5): u u ± y (.) y y u Znaménko v první vazební rovnici (.) platí pro zápornou zpětnou vazbu (obr..5), znaménko + pro kladnou zpětnou vazbu. u u S y y y u S S Obr..5.: Zpětnovazební (antiparalelní) zapojení systémů Při odvozování přenosové funkce složeného systému S se zápornou zpětnou vazbou postupujeme podle obr..5 následovně: Y( Y( G( U( G( [ U( Y( ] G( [ U( G( U ( ] G( [ U( G( Y( ] Rovnici upravíme převedením na jednu stranu rovnice a na druhou stranu rovnice: Y( [ I + G( G( ] G( U( a výsledná přenosová funkce složeného systému S se zápornou zpětnou vazbou je tedy rovna: G ( [ I + G( G( ] G( (.) Je-li zpětná vazba na obr..5 kladná, změní se pouze znaménko v rovnici (.) a výsledná přenosová funkce složeného systému S je rovna: G I G ( G ( ( s (.5) [ ] ) ( G 5

6 CVIČENÍ Seznámili jsme se se základními vazbami mezi systémy a odvozením vnějšího popisu složených systémů, obsahujících tyto vazby. Vycházeli jsme vždy z blokového schématu složeného systému a postupným vylučováním mezilehlých proměnných jsme směřovali k určení relace mezi vstupem a výstupem složeného systému, popsané jedinou rovnicí. Z daného zapojení subsystémů jsme takto získali jediný blok popsaný přenosovou funkcí. Obdobně můžeme postupovat i při odvozování popisu složitějších systémů... Vnější popis složitých systémů Nyní zaměříme pozornost na odvozování vnějšího popisu složitějších systémů, obsahujících různé kombinace sériových, paralelních a antiparalelních vazeb. Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, naším cílem bude získat z vnějšího popisu jednotlivých subsystémů přenosovou funkci resp. přenosovou matici celého systému. Můžeme postupovat několika způsoby. Metodou, která při určování celkového přenosu vždy povede k cíli, je: a) metoda postupného vylučování mezilehlých proměnných Podle této metody jsme postupovali při odvozování popisů složených systémů obsahujících základní vazby v odstavci.. Demonstrujme jednotlivé kroky této metody ještě jednou na následujícím příkladu. Příklad..: Zjistěte výslednou přenosovou matici složeného systému na obr..6. u u y u y G G y y G u y G u Obr..6.: Blokové schéma systému Označíme každou veličinu v blokovém schématu mezi bloky a mezi bloky a součtovým resp. rozdílovým uzlem (na obr..6 jsme pro srozumitelnost označili i vektorové veličiny y, u a u, přestože jsou rovny výstupu y). Sestavíme rovnice součtových resp. rozdílových uzlů: U U( ( a U Y ( ( ( Y ( Y Sestavíme rovnice závislostí mezi vstupními a výstupními vektory jednotlivých bloků: Y ( G ( U ( platí : Y( Y ( U ( U ( Y ( G Y ( G ( U Y ( G ( U ( U ( ( ( 6

7 CVIČENÍ Řešením soustavy lineárních rovnic vypočítáme celkový přenos systému. Postupně vylučujeme všechny mezilehlé vektory veličin s cílem získat jedinou rovnici závislosti mezi vstupem a výstupem. Y( G G G G G ( ( ( ( ( U ( G( [ Y( Y( ] [ G( U ( G( U ( ] [ G( U( G( Y( G( U ( ] [ G( U( G( GU ( G( U ( ] [ G ( U( G ( G Y( G ( Y( ] Rovnici upravíme převedením členů s výstupem na levou stranu rovnice a členů se vstupem na pravou stanu rovnice: [ I + G( G( G( + G( G( ] Y( G( G( U( a tedy výsledná přenosová matice soustavy bude: G( [ I + G( G( G( + G( G( ] G( G( Druhou metodou jak získat z vnějšího popisu jednotlivých subsystémů přenosovou funkci resp. přenosovou matici celého systému je: b) metoda postupného zjednodušování blokového schématu Při zjednodušení blokového schématu se vychází z náhradních přenosů pro základní zapojení, tedy sériové, paralelní a zpětnovazební (viz odstavec.). Protože se však smyčky v systému mohou navzájem křížit (překrývat), jak uvidíme v příkladu., je často nezbytné upravit blokové schéma tak, aby byla základní zapojení jednoznačně určena. Při takových úpravách blokových schémat se využívají čtyři základní pravidla, a to pravidlo pro přesun uzlu před blok a za blok a pravidlo pro přesun sumačního členu před blok a za blok: pravidla pro přesun uzlu a) před blok b) za blok Obr..7.: Pravidla pro přesun uzlu / 7

8 pravidla pro přesun sumačního členu CVIČENÍ a) před blok Z(s) Z(s) / b) za blok Z(s) Z(s) Obr..8.: Pravidla pro přesun sumačního členu Příklad..: Určete výsledný přenos složeného jednorozměrového systému na obr..9 postupnými úpravami blokového schématu: G (s) G (s) G (s) G (s) G 5 (s) Obr..9. Blokové schéma složeného jednorozměrového systému Zadané blokové schéma je tvořeno paralelním, sériovým a dvěma zpětnovazebními zapojeními. Zpětné vazby se však kříží, proto je nezbytné přesunout uzel () za blok s přenosem G (s) nebo uzel () před blok s přenosem G (s) podle pravidel pro přesun uzlu. G (s) G (s) G (s) G (s) / G (s) G ** (s) G 5 (s) G * (s) 8

9 Nyní lze vypočítat náhradní přenos CVIČENÍ G 5 ( a G ** ( vnitřního zpětnovazebního zapojení: G * ( paralelně zapojených bloků s přenosy G ( G ( G ( G * ( G ( + G5( G ** ( + G( G ( Blokové schéma se nyní zjednoduší na jednoduché zpětnovazební zapojení obsahující sériově zapojené bloky v přímé i zpětné vazbě : G (s) G ** (s) G * (s) / G (s) Výsledný přenos systému je roven (ověřte!): G( ** G ( G ( ** G ( G ( G + G ( * ( G ( G ( G ( + G ( G ( + G ( G ( G ( + G ( G ( G ( 5 Dalším možným způsobem jak získat z vnějšího popisu jednotlivých subsystémů přenosovou funkci resp. matici celého systému je: c) metoda zjednodušení blokového schématu podle Masonova pravidla Dříve než přistoupíme k formulování Masonova pravidla uvedeme motivující příklad. Příklad..: Předpokládejme, že máme stanovit přenosovou funkci jednorozměrového hypotetického systému znázorněného na obr..0, v jehož struktuře se nachází všechna základní zapojení. U (, Y ( resp. Z( označují Laplaceovy obrazy vstupní, výstupní resp. pomocné veličiny systému. Pro uvedené veličiny platí algebraické rovnice: ( G ( U( + Z( G ( Y( G ( s (.0) [ + 5 ] ) [ U( + G ( Z( G ( Y( ] G ( Y Z( + 6 (.) Z rovnice (.) vyjádříme Z( jako: G ( U( + G ( G6 ( Y( Z( G ( G( a po dosazení do rovnice (.0) a úpravě dostáváme hledanou přenosovou funkci (oveřte!): 9

10 G( Y( U( G ( G CVIČENÍ G ( G ( + G ( G ( [ G ( G ( ] ( G( G5( G( G ( G6 ( + G( G( G( G5( (.) G (s) G (s) Z(s) G (s) G (s) G 5 (s) G 6 (s) Obr..0.: Blokové schéma složeného jednorozměrového systému G (s) M G (s) Z(s) G (s) M G (s) L L L G 6 (s) G 5 (s) Obr...: Blokové schéma složeného jednorozměrového systému s vyznačenými přímými orientovanými cestami ze vstupu na výstup a orientovanými uzavřenými smyčkami Získaný výsledek nyní budeme analyzovat z hlediska přímých cest M a M, tj. orientovaných cest od vstupu k výstupu složeného systému, a z hlediska smyček L, L a L tj. orientovaných uzavřených cest složeného systému. Přímé cesty a uzavřené orientované smyčky jsou znázorněny na obr... Složený systém obsahuje dvě přímé orientované cesty ze vstupu na výstup a to a. Cesta M prochází bloky s přenosy G ( a G ( a M M cesta M bloky s přenosy G ( a G (. Zavedeme přenosové funkce přímých cest M ( a M ( : M ( G( G( M ( G( G(. Složený systém obsahuje orientované smyčky, a. Smyčka L obsahuje bloky s přenosy G ( a (, smyčka L bloky s přenosy G ( a ( a smyčka G bloky s přenosy G (, G ( a G 6 (. Zavedeme přenosové funkce smyček L (, L ( a L ( : L L L G 5 L 0

11 L CVIČENÍ ( G ( G ( L ( G( G5( L ( G( G( G6 ( Potom lze výraz (.) přepsat na tvar: G () s [ L ( ] Y( M ( + M (, (.) U( L ( L ( L ( + L ( L ( Ve jmenovateli přenosu (.) se od jedné odečítají přenosy všech smyček a přičítá se součin smyček L () s a L () s, které se vzájemně nedotýkají, tj. nesdílejí žádnou společnou cestu ani její část. Výsledný přenos ve tvaru (.) jako výsledek metody přímých orientovaných cest a uzavřených orientovaných smyček zobecňuje Masonův vzorec (tzv. Masonovo pravidlo): Jmenovatel vztahem: ( ) Δ s ( ) Δ s G () s Y( U( m k M k ( Δ k( Δ (, (.) se nazývá determinant blokového diagramu (schématu) a může být vyjádřen součet přenosů součet součinů přenosů vzájemně se + (.5) všech smyček nedotýkajících dvojic smyček součet součinů přenosů vzájemně se +K nedotýkajících trojic smyček Přenosová funkce k-té přímé orientované cesty ze vstupu U( složeného systému na jeho výstup Y ( je označena M k ( ; jako Δ k ( je označen subdeterminant k-té přímé cesty. Subdeterminant k-té přímé cesty získáme z determinantu Δ ( blokového diagramu tak, že v něm položíme rovny nule přenosy těch smyček, které se dotýkají k-té přímé cesty. Podle obr..0 v uvedeném příkladu. například platí: [ L ( + L ( + L ( ] L ( L ( Δ ( + Δ ( Δ L ( L ( ( Masonův vzorec podstatně zjednodušuje vyjadřování přenosových funkcí složených systémů. Postupujeme tak, že nejdříve vyznačíme v blokovém schématu jednotlivé přímé cesty od vstupu složeného systému na jeho výstup a uzavřené orientované smyčky, a rozhodujeme o jejich dotyku, tj. zjišťujeme, zda mají alespoň jednu společnou větev v blokovém schématu. Poté použijeme uvedený vztah (.). Příklad.5.: Stanovte přenosovou funkci mezi vstupem U ( a výstupem Y( složeného jednorozměrového systému na obr.. pomocí Masonova pravidla.

12 CVIČENÍ G 7 U - M L - G G G G G 5 G Y L G 8 L G 9 L G 0 Obr...: Blokové schéma složeného jednorozměrového systému s vyznačenými přímými orientovanými cestami ze vstupu na výstup a orientovanými uzavřenými smyčkami Při řešení označíme jedinou přímou cestu jako.tato cesta prochází bloky s přenosy G (, G (, G (,G (,G s a G 6 (. Zavedeme přenosovou funkci přímé cesty ( 5 ) M ( : ( G ( G ( G ( G ( G ( G ( dotýkají navzájem. Smyčka L obsahuje bloky s přenosy G (, G (, G (,G, G 5 (, G 6 ( a (, smyčka L bloky s přenosy G (, G (, G (,G a M M 5 6 L L L Této cesty se dotýkají všechny označené smyčky,, a L, které se navíc také G 0 G 9 (, smyčka L bloky s přenosy G (, G ( a G 8 ( a smyčka L bloky s přenosy G (, G 5 ( a G 7 (. Jednotlivé přenosy shora uvedených smyček určíme jako: ( G ( G ( G ( G ( G ( G ( G ( L L( G( G ( G( G 5( G9( L(s) G8( L( G( G 5( G 7( Pro výslednou přenosovou funkci mezi vstupem U ( a výstupem Y( složeného jednorozměrového systému podle (.) platí: ( 5 ( kde: Y( M ( Δ ( G(, U( Δ( Δ ( L( L( L( L( Δ (

13 CVIČENÍ Příklad.6.: Stanovte přenosovou funkci mezi vstupem U ( a výstupem Y( složeného jednorozměrového systému na obr.. pomocí Masonova pravidla. Jedná se o schéma z příkladu., kde jsme pro řešení výsledného přenosu tohoto složeného systému použili metodu postupného zjednodušování blokového schématu. Nyní tedy ověříme získaný výsledek prostřednictvím Masonova pravidla. Uvidíme, že tento postup je mnohem jednodušší a vede tedy rychleji k získání výsledného přenosu. G (s) M G (s) G (s) L G (s) L G 5 (s) L Obr..9. Blokové schéma složeného jednorozměrového systému Přenosová funkce jediné přímé orientované cesty M ze vstupu složeného systému na jeho výstup je rovna: M ( G( G( G ( Této cesty se dotýkají všechny označené smyčky, a L, které se navíc také dotýkají navzájem. Smyčka L obsahuje bloky s přenosy (, (, smyčka L bloky s přenosy L L G G G (, G (, G (, smyčka L bloky s přenosy G (, G ( a G 5 (. Jednotlivé přenosy shora uvedených smyček určíme jako: L( G( G( ( G ( G ( G L L(s) G5 ( ( Pro výslednou přenosovou funkci mezi vstupem U ( a výstupem Y( složeného jednorozměrového systému podle (.) platí: kde: a tedy: Y( M ( Δ ( G(, U( Δ( Δ ( L( L( L( L( Δ (

14 CVIČENÍ G( Y( U( M ( Δ ( G( G( G ( Δ( L ( L ( L ( G( G( G ( + G ( G ( + G ( G ( G ( + G ( G ( G ( Pro zobrazování vazeb mezi subsystémy můžeme vedle blokového schématu použít rovněž tzv. signálové diagramy (grafy signálových toků). Vzhledem k tomu, že jsou pouze odlišnou grafickou reprezentací struktury systému, vztahují se na ně všechny postupy uvedené v odstavcích. a.. 5

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

Algebra blokových schémat Osnova kurzu

Algebra blokových schémat Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1 Osnova

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

cv3.tex. Vzorec pro úplnou pravděpodobnost

cv3.tex. Vzorec pro úplnou pravděpodobnost 3 cvičení - pravděpodobnost 2102018 18cv3tex n i=1 Vzorec pro úplnou pravděpodobnost Systém náhodných jevů nazýváme úplným, jestliže pro něj platí: B i = 1 a pro i k je B i B k = 0 Jestliže je (Ω, A, P

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

Diskretizace. 29. dubna 2015

Diskretizace. 29. dubna 2015 MSP: Domácí příprava č. 3 Vnitřní a vnější popis diskrétních systémů Dopředná Z-transformace Zpětná Z-transformace Řešení diferenčních rovnic Stabilita diskrétních systémů Spojování systémů Diskretizace

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Studijní materiály http://physiome.cz/atlas/sim/regulacesys/ Khoo: Physiological Control

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRHÉHO ŘÁD ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY A) Časová oblast integro-diferenciální rovnice K obvodu na obrázku je v čase t 0 napětí u b (t). t 0 připojen zdroj

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Cvičení z Lineární algebry 1

Cvičení z Lineární algebry 1 Cvičení z Lineární algebry Michael Krbek podzim 2003 2392003 Hodina Jsou dána komplexní čísla z = +2 i a w = 2 i Vyjádřete c algebraickém tvaru (z + w) 3,, (zw), z w 2 Řešte v komplexním oboru rovnice

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota y závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí y = f(x).

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Matematika I, část I. Rovnici (1) nazýváme vektorovou rovnicí roviny ABC. Rovina ABC prochází bodem A a říkáme, že má zaměření u, v. X=A+r.u+s.

Matematika I, část I. Rovnici (1) nazýváme vektorovou rovnicí roviny ABC. Rovina ABC prochází bodem A a říkáme, že má zaměření u, v. X=A+r.u+s. 3.4. Výklad Předpokládejme, že v prostoru E 3 jsou dány body A, B, C neležící na jedné přímce. Těmito body prochází jediná rovina, kterou označíme ABC. Určíme vektory u = B - A, v = C - A, které jsou zřejmě

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm b) Početní řešení Na rozdíl od grafického řešení určíme při početním řešení bod, kterým nositelka výslednice bude procházet. Mějme soustavu sil, která obsahuje n - sil a i - silových dvojic obr.36. Obr.36.

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

Regulační obvod s měřením akční veličiny

Regulační obvod s měřením akční veličiny Regulační obvod s měřením akční veličiny Zadání Soustava vyššího řádu je vytvořena z několika bloků nižšího řádu, jak je patrno z obrázku. Odvoďte výsledný přenos soustavy vyššího řádu popisující dané

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí = f(x). Pokud

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 4ODK

M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 4ODK M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 4ODK Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

Regulační obvod s měřením regulováné veličiny

Regulační obvod s měřením regulováné veličiny Regulační obvod s měřením regulováné veličiny Zadání Soustava vyššího řádu je vytvořena z několika bloků nižšího řádu, jak je patrno z obrázku. Odvoďte výsledný přenos soustavy vyššího řádu popisující

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII V úvodu analytické geometrie jsme vysvětlili, že její hlavní snahou je popsat geometrické útvary (body, vektory, přímky, kružnice,...) pomocí čísel nebo proměnných.

Více

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306 ..8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí Předpoklady: 06 Vzorce pro součet goniometrických funkcí: sin + sin y = sin cos sin sin y = cos sin cos + cos y = cos cos cos cos y = sin sin Na první pohled

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

Budeme hledat řešení y(x) okrajové úlohy pro diferenciální rovnici druhého řádu v samoadjungovaném tvaru na intervalu a, b : 2 ) y i p i+ 1

Budeme hledat řešení y(x) okrajové úlohy pro diferenciální rovnici druhého řádu v samoadjungovaném tvaru na intervalu a, b : 2 ) y i p i+ 1 ODR - okrajová úloha Teorie (velmi stručný výběr z přednášek) Okrajová úloha 2. řádu Budeme hledat řešení y(x) okrajové úlohy pro diferenciální rovnici druhého řádu v samoadjungovaném tvaru na intervalu

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Modelov an ı syst em u a proces

Modelov an ı syst em u a proces Modelování systémů a procesů 13. března 2012 Obsah 1 Vnější popis systému 2 Vnitřní popis systému 3 Příklady na stavový popis dynamických systémů Obsah 1 Vnější popis systému 2 Vnitřní popis systému 3

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

Parametrická rovnice přímky v rovině

Parametrická rovnice přímky v rovině Parametrická rovnice přímky v rovině Nechť je v kartézské soustavě souřadnic dána přímka AB. Nechť vektor u = B - A. Pak libovolný bod X[x; y] leží na přímce AB právě tehdy, když vektory u a X - A jsou

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

IB112 Základy matematiky

IB112 Základy matematiky IB112 Základy matematiky Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory Jan Strejček IB112 Základy matematiky: Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory 2/53 Obsah Soustava lineárních rovnic

Více

10. DETERMINANTY " # $!

10. DETERMINANTY  # $! 10. DETERMINANTY $ V této kapitole zavedeme determinanty čtvercových matic libovolného rozměru nad pevným tělesem, řekneme si jejich základní vlastnosti a naučíme se je vypočítat včetně příkladů jejich

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů?

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů? Kapitola 9 Matice a počet koster Graf (orientovaný i neorientovaný) lze popsat maticí, a to hned několika různými způsoby. Tématem této kapitoly jsou incidenční matice orientovaných grafů a souvislosti

Více

20ZEKT: přednáška č. 3

20ZEKT: přednáška č. 3 0ZEKT: přednáška č. 3 Stacionární ustálený stav Sériové a paralelní řazení odporů Metoda postupného zjednodušování Dělič napětí Dělič proudu Metoda superpozice Transfigurace trojúhelník/hvězda Metoda uzlových

Více

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u.

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u. Vektory, operace s vektory Ž3 Orientovaná úsečka Mějme dvojici bodů, (na přímce, v rovině nebo prostoru), které spojíme a vznikne tak úsečka. Pokud budeme rozlišovat, zda je spojíme od k nebo od k, říkáme,

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

9 Kolmost vektorových podprostorů

9 Kolmost vektorových podprostorů 9 Kolmost vektorových podprostorů Od kolmosti dvou vektorů nyní přejdeme ke kolmosti dvou vektorových podprostorů. Budeme se zabývat otázkou, kdy jsou dva vektorové podprostory na sebe kolmé a jak to poznáme.

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.7/1.5./34.93 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace 10.2 ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace 10.2 ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 10.2 reg-2 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření Teorie

Více

1.13 Klasifikace kvadrik

1.13 Klasifikace kvadrik 5 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY. STUPNĚ 1.13 Klasifikace kvadrik V této části provedeme klasifikaci kvadrik. Vyšetříme všechny případy, které mohou různou volbou koeficientů v rovnici kvadriky a 11

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe.

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. 4 Afinita Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. Poznámka. Vzájemně jednoznačným zobrazením rozumíme zobrazení,

Více

Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů

Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů 5.10.2002 V mnoha průmyslových aplikacích se setkáváme s velkými zařízeními připojenými na síť elektrické energie. Tyto spotřebiče by měly

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Funkce více proměnných 6 DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Ve čtvrté kapitole jsme studovali vlastnosti funkcí jedné nezávisle proměnné K popisu mnoha reálných situací však s jednou nezávisle

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ I

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ I Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár,.-4. 9. 005 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ I KÜNZEL GUNNAR Abstrakt Příspěvek uvádí základní definice, fyzikální interpretaci

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17. Obr.17. F F 1x = F.cos α1,..., Fnx = F. cos 1y = F.sin α1,..., Fny = F. sin α α n n. Původní soustava je nyní nahrazena děma soustavami sil ve směru osy x a ve směru osy y. Tutu soustavu nahradíme dvěma

Více

Přednáška 3: Limita a spojitost

Přednáška 3: Limita a spojitost 3 / 1 / 17, 1:38 Přednáška 3: Limita a spojitost Limita funkce Nejdříve je potřeba upřesnit pojmy, které přesněji popisují (topologickou) strukturu množiny reálných čísel, a to zejména pojem okolí 31 Definice

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

Teorie systémů TES 1. Úvod

Teorie systémů TES 1. Úvod Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 1. Úvod ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi.

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi. Řešené příklady z lineární algebry - část 3 Typové příklady s řešením Příklad 3.1: Zobrazení L: P 3 R 23 je zobrazení z prostoru P 3 všech polynomů do stupně 3 (včetně nulového polynomu) do prostoru R

Více

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C)

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) max. 3 body 1 Zjistěte, zda vektor u je lineární kombinací vektorů a, b, je-li u = ( 8; 4; 3), a = ( 1; 2; 3), b = (2; 0; 1). Pokud ano, zapište tuto lineární kombinaci.

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice 4.1 ekvivalentní úpravy Při řešení lineárních nerovnic používáme ekvivalentní úpravy (tyto úpravy nijak neovlivní výsledek řešení). Jsou to především

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Úlohy nejmenších čtverců

Úlohy nejmenších čtverců Úlohy nejmenších čtverců Petr Tichý 7. listopadu 2012 1 Problémy nejmenších čtverců Ax b Řešení Ax = b nemusí existovat, a pokud existuje, nemusí být jednoznačné. Často má smysl hledat x tak, že Ax b.

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ NVEZTA V LBEC Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy spojitého řízení Analýza elektrického obvodu čební text Josef J a n e č e k Liberec 010 Materiál vznikl v rámci projektu

Více

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 41 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán magický čtverec, pro nějž platí,

Více

M - Příprava na 12. zápočtový test

M - Příprava na 12. zápočtový test M - Příprava na 1. zápočtový test Určeno pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce.

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce. Kapitola 7 Limita funkce V této kapitole budeme studovat pojem ita funkce, který lze zařadit mezi základní pojmy matematiky, speciálně pak matematické analýzy Využití ity funkce je široké Pomocí ity lze

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

CVIČNÝ TEST 37. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 37. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 37 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Na staré hliněné desce je namalován čtverec

Více

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy , základní pojmy POJEM FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Reálná funkce f jedné reálné proměnné je funkce (zobrazení) f: X Y, kde X, Y R. Jde o zvláštní případ obecného pojmu funkce definovaného v přednášce. Poznámka:

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VOKÁ ŠKOLA BÁŇKÁ TECHNICKÁ NIVEZITA OTAVA FAKLTA TOJNÍ ZÁKLAD ATOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 9. týden doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Otrava 03 doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Vyoká škola báňká Technická univerzita Otrava

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) 8) Kvalita

Více