Spojitost funkcí více proměnných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spojitost funkcí více proměnných"

Transkript

1 Reálné funkce více proměnných Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení, které každé uspořádané n ticireálnýchčíselznějaképodmnožinykartézskéhosoučinur R=R n přiřazuje nějaké reálné číslo. Zcela analogicky s teorií reálných funkcí jedné reálné proměnné zavádíme pojem definiční obor funkce n reálných proměnných a obor funkčních hodnot. Funkce více proměnných(slovo reálných již budeme vynechávat) zadáváme obvykle opětfunkčnímipředpisy.příkladytakovýchtozadáníjsou f(x, y)=x + y +3x 5y, f(x, y)=sin(x +y ), f(x, y, z)=ln(x+y + z 3 )nebo(není-linázevfunkcepodstatný) z= x + y, z=sin(x + y ),atd. Opět je možno hovořit o elementárních funkcích více proměnných, což jsou funkce zadané předpisem, ve kterém jsou obsaženy pouze názvy proměnných, reálná čísla, závorky, znaménka pro sčítání, odčítání, násobení, dělení a symboly označující základní elementární funkce(mocninné, exponenciální, logaritmické, goniometrické a cyklometrické). Spojitost funkcí více proměnných Opět, zcela analogicky jako v případě funkce jedné proměnné, řekneme, že funkce f(x 1,..., x n )jespojitávbodě A=(a 1,..., a n ),jestližekekaždémuokolí V bodu f(a) existujeokolí Ubodu Atakové,že f(x) V prokaždýbod X U. Vzhledem k tomu, že pojem hraniční body definičního oboru funkce více proměnných je mnohem složitější než hraniční body intervalů, zavedeme pojem spojitost funkce vzhledem k množině. Definice. Řekneme,žefunkce f(x) nproměnnýchjevbodě Aspojitávzhledemkmnožině M,jestližekekaždémuokolí V bodu f(a)existujeokolí U bodu Atakové,žepro každýbod X U Mje f(x) V. Řekneme, že funkce n proměnných je spojitá na množině M, jestliže je spojitá v každém bodě A Mvzhledemkmnožině M. Je snadno vidět, že funkce je ve vnitřním bodě množiny M spojitá vzhledem k množině M,právěkdyžjevněmspojitá.Naprotitomuvhraničnímboděmnožiny Mmůžebýt funkcespojitávzhledemkmanemusíbýtvněmspojitá.ověřtesitototvrzeníufunkce z= x+ yvbodechnaose x.stejnějakovpřípadělimitfunkcívíceproměnných, vystačíme se spojitostí vzhledem k příslušným definičním oborům. Platí následující věta. Věta. Elementární funkce n proměnných jsou spojité na svých definičních oborech. Vlastnosti spojitých funkcí Na závěr této kapitoly si připomeňme dvě velice důležité vlastnosti spojitých funkcí. Věta(Bolzanova). Je-li funkce(jedné proměnné) f(x) spojitá na intervalu I a jsou li a, b I,pakfunkce f(x)nabývávšechhodnotmezi f(a)af(b).

2 Věta(Weierstrassova). Funkce(jedné proměnné) f(x) spojitá na uzavřeném intervalu I nabývá na tomto intervalu největší a nejmenší funkční hodnoty; to jest existují reálnáčísla c, d Itaková,žeprokaždé x Ije f(c) f(x) f(d). Oběvětyjemožnoformulovatiprofunkcevíceproměnných.PřitomjenutnovBolzanově větě pojem interval nahradit souvislou množinou(tj. každé dva body množiny je možno spojit křivkou, která celá do ní patří). Každý interval je souvislá množina a samozřejmě ne každá množina je souvislá. Souvislou množinu budeme nazývat dále oblastí. Napříkladmnožina M= {(x, y); xy >0}nenísouvisláajistěnalezneteelementární(a tedy spojitou) funkci dvou proměnných definovanou na této množině, která nenabývá všech mezihodnot. Ve Weierstrassově větě je zase nutno uzavřený interval nahradit omezenou uzavřenou oblastí, to jest množinou, která je souvislá, uzavřená a je obsažena v nějakém okolí bodu(0,...,0).připomeňme,žepodmnožina MmnožinyR n senazýváotevřená,jestliže skaždýmbodemobsahujeinějakéjehookolíapodmnožina MmnožinyR n senazývá uzavřená,jestližejejídoplněkvr n,tj.množinar n \ M,jeotevřenámnožina. Upozorňujeme, že nestačí jenom nahradit uzavřený interval uzavřenou oblastí. Uzavřenýintervaljejiž omezený,alenekaždáuzavřenáoblastvr n jeomezená.například množina {(x, y);0 x 1}jejistěuzavřenáaneníomezená.Naleznětespojitoufunkci dvou proměnných, která na této množině nabývá libovolně velkých hodnot. Věta(Bolzanova). Nechť funkce f(x)(n proměnných) je spojitá na nějaké oblasti M anechť A, B M.Potomfunkce f(x)nabývána Mvšechhodnotmezi f(a)af(b). Věta(Weierstrassova). Funkce f(x)(n proměnných) spojitá na uzavřené a omezené oblasti M nabývá na této množině největší a nejmenší funkční hodnoty; to jest existují body C, D Mtakové,žeprokaždýbod X Mje f(c) f(x) f(d). Parciální derivace funkcí více proměnných Pojem derivace funkce jedné reálné proměnné nelze do teorie funkcí více reálných proměnnýchpřevéstjiným rozumným způsobemnežjakolimitystejnéhotypu,při kterýchse mění pouzejednaproměnná.dostanemetakpojemparciálníderivacepodle příslušné proměnné. Definice. Řekneme,žefunkce f(x 1,..., x n )mávbodě(a 1,..., a n )parciálníderivaci podleproměnné x i,1 i n,rovnou A,jestližeje(tj.existujeajerovno) f(a 1,..., a i + x,..., a n ) f(a 1,..., a i,..., a n ) lim x 0 x = A. Tuto skutečnost vyjadřujeme zápisem x i (a 1,..., a n )=A. Obdobně jako u funkcí jedné reálné proměnné hovoříme o nevlastní parciální derivaci podleproměnné x i,je-li A {, }.

3 Analogickyjakoufunkcíjednéproměnnédefinujemeufunkce f(x 1,..., x n )prokaždé i,1 i n,funkci nproměnných,kterákaždémubodu A D(f),vněmžexistuje vlastníparciálníderivacepodleproměnné x i,přiřazujejejíhodnotuaznačímeji x i (x 1,..., x n ) nebo f x i (x 1,..., x n ). Tutofunkcinazývámeparciálníderivacífunkce fpodleproměnné x i. Z definice parciální derivace ihned plyne, že parciální derivaci funkce podle proměnné x i určímetak,ževšechnyostatníproměnné,tojestkroměproměnné x i,považujemeza konstantyaurčímederivacifunkcejednéproměnné,tojestproměnné x i. Příklad.Určemeparciálníderivacefunkcedvouproměnných f(x, y)=x y. Chceme-li určit parciální derivaci dané funkce podle proměnné x, použijeme známý vzorec(x α ) = α x α 1 adostaneme x (x, y)=y xy 1. Prourčeníparciálníderivacefunkce f(x, y)= x y podleproměnné ymusímepoužítvzorec (a x ) = a x lnaadostaneme y (x, y)=xy lnx. Příklad.Určemeparciálníderivacefunkcetříproměnných g(x, y, z)=x yz. Postupujeme obdobně jako v předcházejícím příkladě, navíc použijeme pravidlo o derivování složené funkce a dostaneme: g x = yz x yz 1, g y = xyz lnx z y z 1, g z = xyz lnx y z lny. Analogie mezi derivací funkce jedné proměnné a parciálními derivacemi funkce více proměnných není úplně stoprocentní, například z existence vlastní derivace funkce v bodě plyne spojitost funkce v tomto bodě, ale existence všech parciálních derivací funkce více proměnných v bodě ještě nezaručuje spojitost funkce v tomto bodě, jak ukážeme v příštím příkladě. Zhruba lze říci, že analogií existence derivace funkce v bodě je u funkcí více proměnných existence spojitých derivací v bodě. Ve skutečnosti spojitost funkce zaručují i slabší podmínky. Například jsou-li všechny parciální derivace funkce více proměnných omezenévnějakémokolíbodu A,pakužjefunkcevtomtobodě Aspojitá. Příklad. Funkce dvou proměnných { 0, je-li xy=0, f(x, y)= 1, je-li xy 0, mávbodě(0,0)oběparciálníderivacerovny0.přitomvkaždémokolítohotobodu existujíbody,vnichžnabýváfunkcehodnotu1.protožeje f(0,0)=0,nenítatofunkce vbodě(0,0)spojitá. Parciální derivace vyšších řádů Obdobně jako u funkcí jedné proměnné lze opakovaným určováním parciálních derivací získávat derivace vyšších řádů. Jelikož se u funkcí více proměnných mohou měnit proměnné, podle kterých derivujeme, ujasněme si symboliku značení parciálních derivací. Derivujeme-lifunkci nproměnnýchnejprvepodleproměnné x i atutovýslednoufunkci 3

4 4 podleproměnné x j, i j,označímetuto druhouparciálníderivaci symbolickytakto: x j ( ) x i = f x i x j. Derivujeme-lidvakrátpodleproměnné x i,používámeznačení x i ( ) x i = f x i. Například u funkce dvou proměnných f(x, y) máme čtyři možnosti pro parciální derivace druhého řádu, a to: x, x y, y x, y. Příklad. Určeme všechny parciální derivace druhého řádu funkce dvou proměnných f(x, y)=x ln(x + y). Určeme nejprve parciální derivace podle obou proměnných. x =ln(x 1 + y)+x x +y x=ln(x + y)+ x x +y, y = x 1 x +y. Nyní určeme parciální derivace druhého řádu. = x +4x (x +y) x x, f x x +y (x +y) x y = 1 x +y + x = y x, (x +y) (x +y) y x = 1 x +y + x x (x +y) = y x (x +y), f y = x 1 (x +y) = x (x +y). Jistějsmesivšimli,ževpředcházejícímpříkladunastalo f x y = f y x.musínás tedy okamžitě napadnout otázka: je to náhoda, nebo to platí vždy? Odpověď na tuto otázku je: není to náhoda a platit to nemusí. Přesnější odpověď dává následující věta. Věta. Jsou-lioběparciálníderivace f x y a f y x spojitévbodě A=(a 1, a ),potom x y (a 1, a )= f y x (a 1, a ). Jelikož, jak již víme, jsou elementární funkce spojité ve všech vnitřních bodech svých definičních oborů a jelikož parciální derivace elementárních funkcí jsou opět funkce elementární, dostáváme ihned následující tvrzení. Důsledek. Je-li f(x, y) elementární funkce dvou proměnných, pak je x y = f y x ve všech bodech, v nichž obě tyto parciální derivace existují. Poznámka.Existenceobou smíšených derivacíjenutná.napříkladprofunkcidanou předpisem f(x, y)= x +yexistuje y x (0,0)apřitomneexistuje x y (0,0).Promysletetototvrzení.Samozřejmějemožnovýšeuvedenétvrzeníorovnosti smíšených

5 parciálních derivací rozšířit i na parciální derivace vyšších řádů; speciálně pro elementární funkce platí, že při určování parciálních derivací nezáleží na pořadí proměnných, podle kterých jsme derivovali, ale pouze na počtu derivování podle jednotlivých proměnných, samozřejmě pokud všechny existují. Je tedy například: 7 f 7 f 7 f x 4 y 3= y 3 x 4= x y x y= Příklady k procvičení Vypočtěte parciální derivace daných funkcí podle všech proměnných: 1) f(x, y)=x 3 y 4x y +x+3; ) f(x, y)=y x 3 y 3) f(x, y)=y x+1 ; 4) f(x, y)= x y x y ; 5) f(x, y)=arccotg x y ; 6) f(x, y)=x ex y +3y 1; 7) f(x, y)=x y x y ; 8) z= cos x 1+sin y ; 9) f(x, y)=arctg x+y 11) f(x, y)=ln x y x+y ; 1 xy ; 10) z= 1 x +y y ; 1) z=arctg y x xy x ; 13) z= x ln(x+ x + y ) x + y ; 14) z= x y arctg x y ln(x + y ); 15) z=ln 1 x y +ln(1+y); x ; 16) z=arcsin x x +y +lny; 17) f(x, y, z)=x y+x z 3y z 3 ; 18) f(x, y, z)=z tg(3xy 1); 19) f(x, y, z)=(x+y)e x+z ; 0) f(x, y, z)=(x+y) z. Vypočtěte hodnoty prvních parciálních derivací daných funkcí v daném bodě A: 1) z= (y x ) 3 3x 3 y, A=(1,); ) z= x y + y arcsin y x, A=(, ). 3)Vypočtěte f x a f x y funkce f(x, y)=x ln(x+ x + y ) x + y. 4)Vypočtěte f y a f x y funkce f(x, y)=ln(x y ex ). 5)Vypočtětevšechnyparciálníderivace.řádufunkce f(x, y)= y +arctg y x. 6) Vypočtěte f x y (1,1) funkce f(x, lnx+y 3. y)=ex+y 7) Vypočtěte hodnoty prvních a druhých parciálních derivací funkce f(x, y)=sin x+y cos(x y)vbodě A=( π,1). 8)Vypočtětehodnotyvšechparciálníchderivací1.a.řáduvbodě A=(1,)pro funkci f(x, y)=x y y + x. x Výsledky 1) x =6x y 4y +, 3) x =yx+1 lny, 5) y, x +y y =x3 8xy; ) x = y x +3 ( ) y, x y = x 6 y x ; 4) x = y (x y), y = x (x y) ; y =(x+1)yx ; y = x x = 6) x =ex y (1+x), ; x +y 7) x = x y (y+ xln), y = x y y = xex y +6y; ( x ); x y ln

6 6 8) z x = sinx 1+sin y, z y = xsiny cos (1+sin y) ; 9) x = 1 1+x, y = 1 1+y ; 10) z x = x, z ( y)(1 x +y) y = 3 x ; ( y) ( y)(1 x +y) 11) x = y, x y y = x ; x y 1) z x = 1, z xy x y = x y xy x ; 13) z x =ln(x+ x + y ), z y = y x+ x +y ; 14) z x = y arctg x y + x(y ) z x +y, y = x arctg x y y(x +) x +y ; 15) z x = x 1 x, z y = 1 y ; 16) z x = y x +y, z y = x +y xy 17) x y(x +y ) ; =xy+z, y = x 3z 3, z =x 9yz ; 18) x = 3yz cos (3xy 1), y = 3xz cos (3xy 1), z 19) x =ex+z (1+x+y), y =ex+z, 0) x = z(x+y)z 1, 1) z x (A)= 3, ) z x (A)=, z 3) f x = 1 y =z(x+y)z 1, z y (A)= 3 4 ; y (A)= π 4 ; x +y, 4) f x y = ex (1 x) (x ye x ), 5) f x = xy (x +y ), x y = y x +y +x x +y. ex. (x ye x ) = y x y = y x (x +y ), =tg(3xy 1); z =(x+y)ex+z ; y =1 6) f x y (1,1)=e. 7) f x (A)=3, f x y (A)=π, f y (A)=π. 8) x z =(x+y)z ln(x+y). xy (x +y ). (A)=7, y (A)=3, f x (A)= 9, x y (A)=5, y (A)=. Extrémy funkcí Vmnohapraktickýchúloháchtechnickýchnebo ekonomickyladěných potřebujeme nalézt ty body definičního oboru funkce, ve kterých jsou funkční hodnoty nějakým způsobem extrémní. Budeme rozeznávat tři základní typy takovýchto extrémů. Jsou to extrémy lokální, absolutní a vázané. Lokální a absolutní extrémy Definice. Řekneme,žefunkce f jednénebovíceproměnnýchmávboděasvéhodefiničního oboru lokální maximum, resp. lokální minimum, jestliže existuje okolí U bodu A, U D(f),takové,žeprokaždé X U, X Aje Pokudprokaždé X U, X Aje f(x) f(a), resp. f(x) f(a). f(x) < f(a), resp. f(x) > f(a), hovoříme o ostrém lokálním maximu, resp. o ostrém lokálním minimu.

7 Definice. Řekneme,žefunkce fjednénebovíceproměnnýchmávboděasvéhodefiničního oboru absolutní maximum, resp. absolutní minimum, jestliže pro každé X D(f) je f(x) f(a), resp. f(x) f(a). Pokudjeprovšechna X D(f), X Asplněnanerovnice f(x) < f(a), resp. f(x) > f(a), hovoříme o ostrém absolutním maximu, resp. o ostrém absolutním minimu. Výše definované pojmy souhrnně nazýváme lokální extrémy, ostré lokální extrémy, absolutní, popřípadě ostré absolutní extrémy. Slovo absolutní někdy vynecháváme. Pokud budeme chtít zdůraznit, že nějaký extrém není ostrý, použijeme pro něj označení neostrý extrém. Poznámka. Lokální extrémy může mít funkce pouze ve vnitřních bodech svého definičního oboru, absolutní extrémy může mít jak ve vnitřních bodech svého definičního oboru (pak to jsou ale také lokální extrémy), tak v hraničních bodech svého definičního oboru. Existence absolutních extrémů, a to jak maxima tak minima, je zaručena u spojitých funkcí jedné proměnné definovaných na uzavřeném intervalu a u spojitých funkcí více proměnných definovaných na omezených uzavřených oblastech(weierstrassova věta). V ostatních případech funkce samozřejmě extrémy mít může, ale také nemusí. Vyšetřujme nejprve lokální extrémy funkcí. Je možno celkem snadno odvodit následující větu, která omezuje možnosti pro existenci lokálních extrémů. Význam této věty tkví právěvtom,žeznačněomezujepočetbodů,vekterýchbyfunkcemohlamítlokální extrém. Věta(nutná podmínka). Jestliže má funkce f(x) jedné proměnné v bodě a lokální extrém a zároveň derivaci, pak je nutně f (a)=0. Jestližemáfunkce f(x 1,..., x n )vbodě Alokálníextrémazároveňparciálníderivaci podleproměnné x j,pakjenutně x j (A)=0. 7 Poznámka. Má-li funkce f více proměnných v nějakém bodě A lokální extrém, pak (A)=0provšechna j,prokteréexistuje (A). x j x j Výšeuvedenánutnápodmínkanenízdalekapostačující.Napříkladfunkce y = x 3 je rostoucínacelémsvémdefiničnímoboruaje y (0)=0.Obdobněfunkce z=x 3 + y 3 nemávbodě(0,0)lokálníextrém(dokažte)aje z z (0,0)= x y (0,0)=0. Příklad.Vekterýchbodechmůžemítfunkce z= x + y extrémyajaké? DefiničnímoboremfunkcejeR R.Obědvěparciálníderivacetétofunkce z x = x x +y

8 8 a z y = y x +y existujívevšechbodechsvýjimkoubodu(0,0),vžádnémboděseobě parciální derivace současně nerovnají 0. Funkce tedy může mít lokální a absolutní extrém pouze v bodě(0, 0). V tomto bodě má funkce ostré absolutní minimum. Zdůvodněte. Příklad.Vekterýchbodechmůžemítfunkce z= 9 x y extrémyajaké? Definičnímoboremfunkcejekruhsestředemvbodě[0,0]apoloměrem3.Parciální z derivace x = x a z 9 x y y = y mádanáfunkcevevšechbodechvyjma 9 x y bodůležícíchnakružniciorovnici x + y =9.Oběparciálníderivaceserovnajínule vbodě(0,0).funkcetedymůžemítlokální(anásledněipřípadněabsolutní)extrém pouzevbodě(0,0).jistěsisnadnoověříte,ževtomtoboděmáfunkceostréabsolutní maximum. V každém hraničním bodě definičního oboru(kružnice se středem v[0, 0] apoloměrem3)funkcemůžemítabsolutníextrém,atakémá,atoneostréabsolutní minimum. Zdůvodněte. V předcházejících příkladech nebylo těžké potvrdit extrém, v mnoha jiných je toto podstatně obtížnější. Naštěstí zná matematika mnohé postačující podmínky pro existenci lokálních extrémů. My si zde připomeneme pouze tři nejzákladnější takové podmínky. Další je možno nalézt v mnoha jiných obsáhlejších knihách o diferenciálním počtu. Věta. Nechťfunkce f(x, y)mávnějakémokolíbodu(a, b)spojitéparciálníderivace druhéhořáduanechťje Označme (a, b)= (a, b)=0. x y D(a, b)= f x (a, b) f y(a, b) ( ) f (a, b). x y Platí: a) je-li D(a, b) >0,máfunkcevbodě(a, b)lokálníextrém,atoostrélokálnímaximum, je-li f x (a, b) <0,aostrélokálníminimum,je-li f x(a, b) >0; b) je-li D(a, b) <0,nemáfunkcevbodě(a, b)lokálníextrém; c) je-li D(a, b)=0,můžefunkcevbodě(a, b)mítlokálníextrém,aletakénemusí. Příklad.Funkce z= x 3 +y 3 nemávbodě(0,0)lokálníextrém.funkce z= x 4 + y 4 má v bodě(0, 0) evidentně lokální a také absolutní minimum. Obě funkce splňují předpoklady předcházejícívětyaprooběje,jaksisnadnoověříte, D(0,0)=0. Příklad.Nalezněmeextrémyfunkce z=x 3 + x y +5x + y. FunkcejedefinovánanaR R,máspojitéparciálníderivacelibovolnéhořáduaje z x =6x + y z +10x, y =x y+y. Lokální extrémy může tedy funkce mít pouze v bodech, ve kterých jsou obě parciální derivace rovny 0. Řešme proto soustavu dvou rovnic 6x + y +10x=0, x y+y=0. Zdruhérovniceihnedplyne,žemusíbýt y=0nebo x= 1.Podosazenídoprvní rovniceihneddostávámebody A=(0,0), B=( 5,0), C=( 1,)aD=( 1, ), 3 ve kterých by funkce mohla mít lokální extrémy. Určeme si parciální derivace druhého řádu. Dostaneme

9 z z z x y =y. x =1x+10, y =x+, Protožeje D(0,0)=0a z x (0,0)=10,máfunkce zvbodě Aostrélokálníminimum; protožeje D ( 5 3,0) = 40 3 a ( z x 5 3,0) = 10,máfunkce zvbodě Bostrélokální maximum;jelikožje D( 1,)=D( 1, )= 16,nemádanáfunkce zvbodech Ca D lokální extrémy. Ukažte, že funkce nemá absolutní extrémy. Příklad.Nalezněmelokálníaabsolutníextrémyfunkce z= x 3 + y 3 + x+y. Protožeparciálníderivace z x =3x +1a z y =3y +1existujívevšechbodechR R, a protože v žádném nemohou nabývat hodnoty 0, daná funkce nemá žádné lokální ani absolutní extrémy. Příklad.Nalezněmeextrémyfunkce z= 9 x 16 y. Nejprvehledejmelokálníextrémy.Jelikožje z x = x a z 9 x y = y (ověřte),jebod 16 y (0, 0) jediným bodem, ve kterém by funkce mohla mít lokální extrém. Vypočtěme proto všechny parciální derivace druhého řádu. Dostaneme z 9 = x ( 9 x ) 3, z= 16 y ( 16 y ) 3, z x y =0. Jelikožje D(0,0) <0,danáfunkcenemávtomtobodělokálníextrém.Tedyfunkcenemá v žádném bodě lokální extrém. Hledejme tedy absolutní extrémy, které funkce jistě má (je spojitá na definičním oboru 3, 3 4, 4 ). Absolutní extrémy může funkce mít pouze v některém ze svých hraničních bodů, tj. pouze na množině {(x, y); x {3, 3}, y 4,4 } {(x, y); x 3,3, y { 4,4}}. Uvažujmedanoufunkcinamnožině {(x, y); x {3, 3}, y 4,4 }.Tatofunkcejena tétomnožinědánapředpisem z= 16 y.snadnozjistíme,žetatofunkcejedné proměnnémáabsolutníminimumvbodě y=0aabsolutnímaximumvbodech y=4 a y= 4.Obdobnězjistíme,ženamnožině {(x, y); x 3,3, y { 4,4}}nabývá danáfunkcenejvětšíhodnotyvbodě x=0anejmenšíhodnotyvbodech x=3ax= 3. Funkce z= 9 x 16 y nabývánejmenšíanejvětšíhodnotyvněkterémzezískanýchbodů(3,0),(3, 4),(3,4),( 3,0),( 3, 4),( 3,4),(0,4)a(0, 4).Porovnáním funkčních hodnot v těchto bodech dostaneme, že neostré absolutní maximum má funkce vbodech(0,4)a(0, 4)(hodnotatohotomaximaje3)aneostréabsolutníminimum vbodech(3,0)a( 3,0)(hodnotatohotominimaje 4).Porovnejtetentovýsledek sobr.7,nakterémjezobrazengraffunkce z= 9 x 16 y. Poznámka. Pokud hledáme pouze absolutní extrémy funkcí, jejichž existence je zaručena spojitostí funkce jedné proměnné na uzavřeném intervalu nebo spojitostí funkce více proměnných na omezené uzavřené oblasti, můžeme postupovat zjednodušeným způsobem takto: 1. nejprve si zjistíme body podezřelé z extrému a vypočteme funkční hodnoty v těchto bodech,. porovnáme funkční hodnoty a nalezneme body, ve kterých jsou funkční hodnoty nejmenší a body, ve kterých jsou funkční hodnoty největší. Připomeňme, že body podezřelé z extrému jsou u funkce jedné proměnné a) hraniční body definičního oboru, b) body definičního oboru funkce, ve kterých funkce nemá derivaci, c) body definičního oboru funkce, ve kterých má funkce derivaci rovnou nule. Body podezřelé z extrému jsou u funkcí více proměnných 9

10 10 z y x 0 - Obr. 7.Graffunkce z= 9 x 16 y a) hraniční body definičního oboru, b) body definičního oboru funkce, ve kterých funkce nemá alespoň jednu parciální derivaci, c) body definičního oboru funkce, ve kterých má funkce všechny parciální derivace rovny nule. Ilustrujme si tento postup na dvou příkladech. Příklad. Nalezněme absolutní extrémy funkce definované na množině 1, 1 1, 1 předpisem f(x, y)=x + y. Daná funkce je spojitá na definičním oboru a má obě parciální derivace. Podezřelými bodyzextrémujsouhraničníbodydefiničníhooboruabod A 1 =(0,0),kterýjejediným bodem, ve kterém má funkce obě parciální derivace rovny 0. Hraničními body definičního oborujsoumnožiny M 1 = 1,1 { 1}, M = 1,1 {1}, M 3 = { 1} 1,1 a M 4 = {1} 1,1.Funkce f(x, y)jenamnožině M 1 = 1,1 { 1}totožnásfunkcí jednéproměnné f 1 (x)=f(x, 1)=x +1definovanénaintervalu 1,1.Absolutní extrémy může tato funkce jedné proměnné nabývat v hraničních bodech intervalu 1, 1 avbodě x=0,kterýjejedinýmbodem,vekterémmáfunkce f 1 (x)derivacirovnou nule.získalijsmetakdalšítřibodypodezřelézextrému,atobody A =( 1, 1), A 3 =(1, 1)aA 4 =(0, 1).Pokudanalogickyvyšetřímechovánífunkce f(x, y)na množinách M, M 3 a M 4,dostanemedalšípodezřelébody A 5 =( 1,1), A 6 =(1,1), A 7 =(0,1), A 8 =( 1,0), A 9 =(1,0).Funkčníhodnotyvbodechpodezřelýchzextrému jsou: f(0,0)=0, f(±1,0)=1, f(0, ±1)=1, f(±1, ±1)=.Funkce f(x, y)mávbodě (0, 0) ostré absolutní minimum a v bodech(±1, ±1) neostré absolutní maximum. Vázané extrémy U funkcí dvou a více proměnných má reálný význam také vyšetřovat extrémy funkcí vzhledem k podmnožině definičního oboru dané nějakými dalšími omezujícími podmínkami, které se nazývají vazební podmínky. Hovoříme potom o vázaných extrémech. Tyto

11 omezující podmínky mohou být zadány různými způsoby. My se budeme zabývat pouze případy, kdy jsou vazební podmínky dány nějakou soustavou rovnic. Definice. Řekneme,žefunkce f(x) nproměnnýchmávbodě A D(f)lokálnímaximum(resp. minimum) vázané podmínkami g 1 (x 1,..., x n )=0, g (x 1,..., x n )=0,..., g r (x 1,..., x n )=0, jestližebod Asplňujevazebnípodmínky(tj. g 1 (A)=g (A)= =g r (A)=0)ajestliže je f(a) f(x)(resp. f(a) f(x))provšechnybody Xznějakéhookolí U D(f) bodu A, X A,kterésplňujívazebnípodmínky(tj. g 1 (X)=g (X)= = g r (X)=0). Vázaná lokální maxima a vázaná lokální minima souhrnně nazýváme vázanými extrémy.nahrazenímpožadavku provšechnybody Xznějakéhookolí U D(f)bodu A požadavkem provšechnybody X D(f),dostávámedefiniceabsolutníchvázaných extrémů. Podmínky g 1 (x 1,..., x n )=0, g (x 1,..., x n )=0,..., g r (x 1,..., x n )=0, se nazývají vazební podmínky nebo krátce vazby. Dosazovací metoda Otázkouzůstává,jakhledataurčovatvázanéextrémy.Vpřípadě,žejemožnozvazebních podmínek jednoznačně vyjádřit některé proměnné, můžeme dosazením těchto proměnných do všech ostatních vztahů převést problém na hledání vázaných extrémů funkce(a vazebních podmínek) s menším počtem proměnných, případně na hledání extrémů funkce jedné proměnné. Příklad.Nalezněmeextrémyfunkce f(x, y)=x 4 y vázanépodmínkou3x y=0. Zvazebnípodmínkydostáváme y=3x.hledejmeextrémyfunkce h(x)=x 4 (3x), tedyfunkce h(x)=x 4 18x.Tatofunkcejeelementární,mávšudederivaciaextrémy můžemíttedypouzevbodech,kdejejejíderivacerovna0.derivacefunkce h(x)je h (x)=4x 3 36x.Rovnice4x 3 36x=0mástejnářešeníjakorovnice x(x 9)=0,tedy x 1 =0, x =3, x 3 = 3.Funkce h(x)má,jakjistěihnedvidíte,vbodě x 1 ostrélokální maximum,vbodech x a x 3 ostrélokálníminimum.protomáfunkce f(x, y)=x 4 y vbodě(0,0)ostrévázanélokálnímaximum, f(0,0)=0,kteréneníabsolutnímvázaným maximem(ukažte),avbodech(3,9)a( 3, 9)ostrévázanélokálníminimumazároveň neostréabsolutníminimum,jehožhodnotyjsou f(3,9)=f( 3, 9)= 81. Poznámka. Stejným způsobem bychom mohli také postupovat v případě, že sice nelze z vazebních podmínek proměnnou vyjádřit jednoznačně, ale pouze jako sjednocení konečného počtu možností. V tomto případě úlohu řešíme opakováním předchozího postupu pro jednotlivé možnosti. Příklad. Nalezněmeabsolutníextrémyfunkce f(x, y)=x y vázanépodmínkou x + y =4. Zvazebnípodmínkydostaneme y=± 4 x.uvažujmeprvnípřípad y= 4 x. Dostaneme h(x)=x 4.Tatofunkcejedefinovánanaintervalu, (nezapomínejme,že y= 4 x ),máostrélokálníaabsolutníminimumvbodě x=0aneostré 11

12 1 absolutnímaximumvbodech x= ax=.druhýpřípad y= 4 x námdává stejnoufunkcijednéproměnné,atedyistejnébody x=0, x= ax=.funkce f(x, y)=x y můžemítvázanéextrémyvbodech A=(0,), B=(,0), C=(,0) a D=(0, ).Protožeje f(a)= 4, f(b)=4, f(c)=4af(d)= 4,mátato funkce neostré vázané absolutní minimum v bodech A, D a neostré vázané absolutní maximum v bodech B, C. Všimněte si, že kdybychom neuvažovali definiční obory funkcí y= ± 4 x,pakbychomnezjistilivázanéabsolutníextrémyvbodech B=(,0)a C=(,0). Příklad. Nalezněmeextrémyfunkce f(x, y, z)=13x y + z vázanépodmínkou x+y 5=0. Z vazební podmínky dostaneme y = 5 x. Po dosazení získáme funkci dvou proměnných h(x, z)=5x +40x+z 50.Parciálníderivace h x =10x+40a h z =zsesoučasněrovnají0pouzevbodě( 4,0).Snadnosepřesvědčíte,žeje D( 4,0)=0a h x ( 4,0)=10. Funkce h(x, z)mátedyvbodě( 4,0)ostrélokálníminimum,kteréjetakéostrýmabsolutnímminimem(ukažte).Protofunkce f(x, y, z)mávbodě( 4,13,0)ostréabsolutní (asamozřejměilokální)vázanéminimum,jehožhodnotaje f( 4,13,0)= 130.Funkce nemá absolutní ani lokální vázané maximum. Závěrem si ukažme řešení dvou praktických příkladů, při kterém využijeme dosazovací metodu hledání extrémů funkcí dvou proměnných. Příklad. Určeme rozměry uzavřené válcové nádoby(konzervy,...) daného objemu V tak,abyjejípovrchbylconejmenší(tedyabynapříkladnajejívýrobubylopotřebaco nejméně materiálu). Označme Rpoloměrnádobyavjejívýšku.Funkce S(R, v)=πr +πrvvyjadřujepovrchnádoby.mámenajítminimumtétofunkcevzhledemkvazebnípodmínce πr v= V. Zvazebnípodmínkysivyjádřímeproměnnou vapojejímdosazenídofunkce S(R, v) dostanemefunkcijednéproměnné s(r)=πr + V R.Derivacetétofunkce(podleproměnné R)je s (R)=4πR V R = 4πR3 V R.Tatofunkcemá(ověřte)lokálníiabsolutní minimumvbodě R 0 = 3 V π.hodnotě R 0odpovídá(podlevazebnípodmínky πr v= V) 4V bod v 0 = V = 3 πr π = 3 V π =R 0.Funkce S(R, v)mávázanéabsolutníminimum v odpovídajícím bodě 0 ( ) 3 V π, 3 V. Hledané rozměry válcové nádoby tedy jsou π v=r= 3 V π. Příklad. Určeme rozměry jámy(silážní jámy, bazénu,...) tvaru kvádru daného objemu V tak,abysoučetobsahůstěnadnabylconejmenší(tedyabynapříkladnajejívyzdění bylo potřeba co nejméně materiálu). Označmerozměrydna a, bahloubku c.funkce S(a, b, c)=ab+(ac+bc)vyjadřujesoučet obsahů stěn a dna. Máme najít minimum této funkce vzhledem k vazební podmínce abc=v.zvazebnípodmínkysivyjádřímeproměnnou capojejímdosazenídostaneme funkcidvouproměnných s(a, b)=ab+ V b +V a.parciálníderivacetétofunkcepodle proměnných a, b jsou Soustava rovnic s a = b V a, s b = a V b.

13 b V a =0, a V b =0 májedinéřešení a 0 = b 0 = 3 V.Snadnosiukážete,že D( 3 V, 3 V)=3.Protože S 3 ) V, 3 V =,máfunkce s(a, b)vtomtoboděskutečnělokálníminimum,které x ( je i absolutní. Zbývá už jenom určit hodnotu proměnné c. Dostaneme c 0 = V a 0 b 0 = 3 V 4 = 3 V 8 = 3 V.Hledanérozměryjámyjsou a=b=c= 3 V. Příklady k procvičení Najděte body, ve kterých mají následující funkce dvou proměnných lokální extrémy, určete charakter extrémů a vypočtěte jejich hodnoty: 30) z=x y 3x y +10; 31) z= x x y+ y x+y; 3) z= x 3 + y 3 3x y; 33) z= y x3 +ln(x y); 3 34) z= x +4y+ y x ; 35) z=5x y+5 x + 8 y ; 36) z= y + x e x y ; 37) z=e x (x+y ); 38) z=e x y ; 39) z= y lnx 4x; 40) z=3lnx+x y y 3 ; 41) z= x e x y. Ukaždéznásledujícíchfunkcíjeurčenavazebnípodmínka g(x, y)=0,resp. g(x, y, z)=0. Určete body, v nichž dané funkce mají vázané lokální extrémy, a vypočtěte jejich hodnoty: 43) z= x y x+y 1, x+y 1=0; 44) u=x + y + z,x y+ z 6=0; 45) z= 1 + 1, 1 x y x + 1 y 1 4 =0; 46) z= x+y, x y =0; 47) z=1+4x+y, x + y 4=0; 48) u= 1 x + 1 y +1 z, x+y+ z 1=0; 49) z=(x 1) +(y ), y 3x=5; 50) z=4x+3y, x + y 1=0; 51) z=e x y 1,x+3y 1=0; 5) z=x+y, x + 1 4y 1=0; 53) z= 1 x + 3 y, 1 x + 1 y 5 18 =0; 54) z=6(x+y), x3 + y 3 16=0; 55) z=cos x+cos y, x+y π=0pro x (0,π), y (0,π). 56) Určeteabsolutníextrémyfunkce z= x 3 + y 3 3x ydefinovanéna 0, 1,. 57) Určetelokálníaabsolutníextrémyfunkce z= 1+x+ 4 x+ y 1+ 5 y. 58) Určeteabsolutníextrémyfunkce z=x 4y 3x+y,jejímždefiničnímoborem je D(z)={(x, y); x 0, y 0, x+y 1}. 59) Vypočtěterozměrytohoobdélníkaoobsahu5cm,kterýmánejkratšíúhlopříčku. 60) Jaké rozměry bude mít krabice bez víka, kterou vyrobíme z obdélníkového plechu orozměrech50cm,80cmtak,abymělamaximálníobjem? Výsledky 30) ostrélokálnímaximumjevbodě(0,0), z(0,0)=10; 31) ostrélokálníminimumjevbodě(1,0), z(1,0)= 1; 3) ostrélokálníminimumjevbodě(1,1), z(1,1)= 1; 33) ostrélokálnímaximumjevbodě(1,0), z(1,0)= 1 3 ; 34) ostrélokálníminimumjevbodě(1, 1), z(1, 1)= 1; 35) ostrélokálníminimumjevbodě( 5,4 5 ), z ( 5 5),4 =30; 36) ostrélokálnímaximumjevbodě(,1), z(,1)=0; 13

14 14 37) ostrélokálníminimumjevbodě(,0), z(,0)= e ; 38) ostrélokálnímaximumjevbodě(0,0), z(0,0)=1; 39) nemá lokální extrémy; 40) nemá lokální extrémy; 41) ostrélokálnímaximumjevbodě( 1,0), z( 1,0)= 1 e. 43) ostrévázanélokálnímaximumvbodě( 1,3 ), z ( 1 ),3 = 1 4 ; 44) ostrévázanélokálníminimumvbodě(, 1,1), u(, 1,1)=6; 45) ostrévázanélokálníminimumvbodě(8,8), z(8,8)= 1 3 ; 46) ostrévázanéminimumjevbodě(,), z(,)=4,ostrévázanémaximumjevbodě (, ), z(, )= 4; 47) ostrévázanélokálnímaximumvbodě(,0), z(,0)=9; 48) ostrévázanélokálníminimumvbodě( 1 3,1 3,1 3 ), u ( 1 3,1 3 3),1 =9; 49) ostrévázanélokálníminimumvbodě( 4 5,13 5 ), z( 4 5,13 18 )= 5 5 ; 50) ostrévázanélokálnímaximumvbodě( 4 5,3 5 ), z(4 5,3 5 )=5, ostrévázanélokálníminimumvbodě( 4 5, 3 5 ), z( 4 5, 3 5 )= 5; 51) ostrévázanélokálnímaximumvbodě( 1 4,1 6 ), z(1 4,1 6 )=e 4; 1 5) ostrévázanélokálníminimumvbodě ( 3 4,3 4 ), z(3 4,3 4 )= 9 4,ostrévázanémaximumje vbodě( 1 4, 1 4 ), z(1 4, 1 4 )= 1 4 ; 53) ostrévázanélokálnímaximumvbodě (6,), z(6,)= 5 3,ostrévázanéminimumje vbodě( 6, ), z( 6, )= 5 3 ; 54) ostrévázanélokálnímaximumvbodě(,), z(,)=4; 55) ostrévázanélokálnímaximumvbodě (π,0), z(π,0)=;ostrévázanéminimumje vbodě( π, π ), z( π, π )=0. 56) ostréabsolutnímaximumjevbodě (, 1), z(, 1)=13,neostréabsolutníminimumvbodě(1,1), z(1,1)= 1avbodě(0, 1), z(0, 1)= 1. 57) ostrélokálníaabsolutnímaximumvbodě(0,3), z(0,3)=5+,neostréabsolutní minimumvbodě(4,1), z(4,1)=+ 5avbodě(4,5), z(4,5)= ) ostréabsolutnímaximumjevbodě ( 0, 4) 1, z(0, 1 4 ) = 1 4, ostré absolutní minimum vbodě(0,1), z(0,1)=. 59) a=5cm, b=5cm. 60) 10cm,30cm,60cm.

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu.

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu. Inženýrská matematika Robert Mařík Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg.

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

Parciální derivace a diferenciál

Parciální derivace a diferenciál Parciální derivace a diferenciál Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Parciální derivace a diferenciál

Parciální derivace a diferenciál Parciální derivace a diferenciál Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Vázané extrémy funkcí více proměnných 1 / 13 Matematika 1 pro PEF PaE 11. Vázané extrémy funkcí více proměnných Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Vázané extrémy funkcí více proměnných Vázané

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k),

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k), Definice 5.2.1. Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo má v tomto bodě totální diferenciál, jestliže je možné její přírůstek z na nějakém okolí bodu A vyjádřit jako

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f. I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1 1 Úvod Vázané extrémy funkcí více proměnných verze 1. Následující text popisuje hledání vázaných extrémů funkcí více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12 Vektory a matice Lineární (ne-)závislost vektorů n zê Matice a operace s nimi Hodnost matice Determinanty. p.1/12 Lineární (ne-)závislost vektorů zê n Příklad 9.1.1 Rozhodněte, zda jsou uvedené vektory

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

VII. Limita a spojitost funkce

VII. Limita a spojitost funkce VII. Limita a spojitost funkce VII.1. Limita funkce Úvodní poznámky: Limita funkce f v bodě c R hodnota a R, k níž se přibližují hodnoty f(x), jestliže x se blíží k hodnotě c; funkce f nemusí být definovaná

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 14. října 01 Materiál je v aktuální

Více

Funkce více proměnných. April 29, 2016

Funkce více proměnných. April 29, 2016 Funkce více proměnných April 29, 2016 Příklad (Derivace vyšších řádů) Daná je funkce f (x, y) = x 2 y + y 3 x 4, určte její parc. derivace podle x a podle y prvního i druhého řádu, i smíšené. f x = 2xy

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B3

Kristýna Kuncová. Matematika B3 (5) Funkce více proměnných II Kristýna Kuncová Matematika B3 Kristýna Kuncová (5) Funkce více proměnných II 1 / 20 Parciální derivace - příklad Otázka Tabulka vpravo znázorňuje hodnoty funkce f (x, y).

Více

Matematika 1B. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci

Matematika 1B. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Matematika 1B. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci petr.salac@tul.cz jiri.hozman@tul.cz Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL LS

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce Matematická analýza pro informatiky I. 7. přednáška Derivace funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 31. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R.

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R. Řešené příklady k extrémům funkcí více proměnných 8 Určete všechny lokální extrémy funkce fx y x + arctg x + y + y x y R Řešení Funkci f si vyjádříme jako součet f + f kde f x x + arctg x x R f y y + y

Více

Matematika 1A. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci

Matematika 1A. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Matematika 1A. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci petr.salac@tul.cz jiri.hozman@tul.cz 24.10.2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Více

6 Extrémy funkcí dvou proměnných

6 Extrémy funkcí dvou proměnných Obsah 6 Extrémy funkcí dvou proměnných 2 6.1 Lokálníextrémy..... 2 6.2 Vázanélokálníextrémy.... 4 6.2.1 Metodyhledánívázanýchlokálníchextrémů..... 5 6.2.2 Přímédosazení..... 5 6.2.3 Lagrangeovametoda.....

Více

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Základy podmíněné matematické optimalizace

Základy podmíněné matematické optimalizace Základy podmíněné matematické optimalizace Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc V tématu nepodmíněné optimalizace jsme na pohyb bodu v prostoru nezávisle proměnných nekladli žádná omezení. V případě

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Derivace funkce Otázky

Derivace funkce Otázky funkce je jedním z hlavních nástrojů matematické analýzy. V příští části ukážeme, jak mnoho různorodých aplikací derivace má. Geometricky lze derivaci funkce v nějakém bodě chápat jako směrnici tečny grafu

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace Derivace funkce Derivace je jedním z hlavních nástrojů matematické analýzy. V příští části ukážeme, jak mnoho různorodých aplikací derivace má. Geometricky lze derivaci funkce v nějakém bodě chápat jako

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim 3 a b s = (a + b) 2 f(s) 3,46 4,680 3,93-2,9422 3,93 4,680 4,2962-2,034 4,2962 4,680 4,4886-0,0954 4,4886 4,680 4,5848 3,2095 4,4886 4,5848 4,5367,0963 4,4886 4,5367 4,526 0,427 4,4886 4,526 4,5006 0,508

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

x y +30x, 12x+30 18y 18y 18x+54

x y +30x, 12x+30 18y 18y 18x+54 MA Řešené příklady 3 c phabala 00 MA: Řešené příklady Funkce více proměnných: Extrémy.Najděteaklasifikujtelokálníextrémyfunkce f(x,y)=x 3 +9xy +5x +7y..Najděteaklasifikujtelokálníextrémyfunkce f(x,y,z)=x

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

Derivace a průběh funkce.

Derivace a průběh funkce. Derivace a průběh funkce. Robert Mařík 14. října 2008 Obsah 1 Základní myšlenky. 2 2 Přesné věty a definice 10 3 Okolí nevlastních bodů. 16 4 Sestrojení grafu funkce. 19 1 Základní myšlenky. y x Uvažujme

Více

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x )

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x ) 6 Výklad Definice 6 Nechť je 0 vnitřním bodem definičního oboru D f funkce f ( ) Funkce proměnné d = 0 definovaná vztahem df ( 0) = f ( 0) d se nazývá diferenciál funkce f ( ) v bodě 0, jestliže platí

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

Cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce Cyklometrické funkce Definice. Cyklometrické funkce jsou funkce arcsin(x) (čteme arkussinus x), arccos(x) (čteme arkuskosinus x), arctg(x) (čteme arkustangens x) a arccotg(x) (čteme arkuskotangens x),

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. II. Základy matematické analýzy 1 Matematika I. I. Lineární algebra II. Základy matematické analýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Matematika

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

VI. Derivace složené funkce.

VI. Derivace složené funkce. VI. Derivace složené funkce. 17. Parciální derivace složené funkce Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce,

Více

Derivace funkce a parciální derivace

Derivace funkce a parciální derivace Derivace funkce a parciální derivace Derivace funkce jedné proměnné Derivace vyšších řádů L Hospitalovo pravidlo Parciální derivace. p.1/18 Derivace funkce jedné proměnné Příklad 3.1.1 Vypočtěte z definice

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 8. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 14 Derivace funkce U lineárních funkcí ve tvaru

Více

1 Funkce více proměnných

1 Funkce více proměnných 1 Funkce více proměnných Je-li n + 1 proměnných veličin obsaženo v nějaké rovnici, můžeme kteroukoliv z nich pokládat za funkci ostatních n nezávisle proměnných. Takové funkce mají podobné vlastnosti jako

Více

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod?

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod? Implicitní funkce V následujících úlohách ukažte, že uvedená rovnice určuje v jistém okolí daného bodu [ 0, y 0 ] implicitně zadanou funkci proměnné. Spočtěte první a druhou derivaci této funkce v bodě

Více

x + F F x F (x, f(x)).

x + F F x F (x, f(x)). I. Funkce dvou více reálných proměnných 8. Implicitně dné funkce. Budeme se zbývt úlohou, kdy funkce není zdná přímo předpisem, který vyjdřuje závislost její hodnoty n hodnotách proměnných. Jeden z možných

Více

Potenciál vektorového pole

Potenciál vektorového pole Kapitola 12 Potenciál vektorového pole 1 Definice a výpočet Důležitým typem vektorového pole je pole F, pro které existuje spojitě diferencovatelná funkce f tak, že F je pole gradientů funkce f, tedy F

Více

Petr Hasil

Petr Hasil Základy Vyšší Matematiky Petr Hasil hasil@mendelu.cz Poznámka 1. Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny

Více

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Parciální diferenciální rovnice obecně 1. Kvaazilineární rovnice prvního řádu 1 3. Lineární rovnice druhého řádu

Více

Integrální počet funkcí jedné proměnné

Integrální počet funkcí jedné proměnné Integrální počet funkcí jedné proměnné Neurčité integrály Určité a nevlastní integrály Geometrické aplikace určitého integrálu. p.1/?? Neurčité integrály Příklad 7.1.1 Vhodnou metodou vypočítejte neurčitý

Více

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body

Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVMTA (LDF, ) 60 minut. Součet Koeficient Body Zkouška ze Základů vyšší matematiky ZVTA (LDF, 8.2.202) 60 minut 2 3 4 5 6 7 Jméno:................................. Součet Koeficient Body. [6 bodů] a) Definujte pojem primitivní funkce. Co musí platit,

Více

Rovnice se separovanými proměnnými

Rovnice se separovanými proměnnými Rovnice se separovanými proměnnými V této kapitole se budeme zabývat následující diferenciální rovnicí: y = g(y)f(x), () kde f a g jsou reálné funkce reálné proměnné. Tato rovnice se nazývá rovnice se

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Studijní program: Studijní obory: Matematika MMUI Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad 1 (25 bodů Navrhněte deterministický konečný

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 208 Studijní program: Studijní obory: Matematika MA, MMIT, MMFT, MSTR, MNVM, MPMSE Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

Derivace. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Derivace. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková VŠPJ Matematika II pro studenty oboru Finance a řízení M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN 978-80-88064-07-7

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více