Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace"

Transkript

1 Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1

2 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je dán lineární operátor A L(R 2 ) a jeho matice ve standardní bázi A = E 2 A. Geometrická motivace 1/2 Pokusme se najít všechny přímky p v R 2 procházející počátkem takové, že Ap = p. Označíme-li u R 2 směrový vektor přímky p, platí p = u a u θ. Podmínka Ap = p je splněna tehdy a jenom tehdy, existuje-li λ R tak, že Au = λu. K zadané matici A tedy hledáme dvojici (λ, u), kde λ je číslo a u je nenulový vektor tak, aby platilo Au = λu. Má-li aspoň jedna hledaná přímka p existovat, musí mít homogenní soustava s maticí A λe nenulové řešení. Tedy matice A λe musí být singulární, tzn. det(a λe) = 0. Geometrická motivace 2/2 det(a λe) je polynom 2. stupně v proměnné λ. Pokud má dva různé reálné kořeny λ 1 a λ 2, existují i dvě nenulová řešení u 1 a u 2 homogenních soustav s maticemi A λ 1 E a A λ 2 E. Nalezneme tak dvě přímky p i = u i takové, že Ap i = p i, i {1, 2}. Ilustrujte si tento případ na příkladě, kde A je operátor zrcadlení podle nějaké přímky v R 2. (Přímky nejprve uhádněte, potom spočítejte!) Polynom det(a λe) ale nemusí mít vůbec žádné realné kořeny. V takovém případě neexistuje žádná přímka p v R 2 taková, že Ap = p. Ilustrujte si tento případ na příkladě, kde A je operátor rotace o úhel ϕ (0, π) v R 2.

3 3 V celé této kapitole budeme pracovat v tělese komplexních čísel T = C. Vlastní čísla a vektory operátoru Definice 1. Řekneme, že λ C je vlastní číslo operátoru A L(V ) právě když existuje x V, x θ, takový, že Ax = λx. Vektor x pak nazýváme vlastním vektorem operátoru A příslušejícím vlastnímu číslu λ. Množinu všech vlastních čísel A nazýváme spektrem A a značíme σ(a). Poznámka 2. Víme, že na matici A C n,n se můžeme dívat také jako na lineární zobrazení A : C n C n : x A x. Zcela analogicky bychom proto definovali vlastní čísla, vektory a spektrum matice A C n,n. (Definici si napište!) Také následující věty vyslovené pro operátory platí ve stejném znění i pro matice (je to speciálním případ). pod- Invariatní prostor Definice 3. Nechť A L(V ) a P V. Říkáme, že P je invariatní podprostor vzhledem k operátoru A právě když A(P ) P. Pro vlastní číslo λ operátoru A s vlastním vektorem x platí: Odtud vidíme, že Ax = λx Ax λx = θ (A λe)x = θ. {vlastní vektory operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ} = ker(a λe)\{θ} Prostor ker(a λe) nazýváme vlastní podprostor operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ. Věta 4. Nechť A L(V ), λ σ(a). Vlastní podprostor operátoru A příslušející vlastnímu číslu λ je invariatním podprostorem vzhledem k A. Důkaz. Buď x ker(a λe), potom Ax = λx, a tedy Ax ker(a λe). Soubor vlastních vektorů k různým vlastním číslům je LN

4 4 Věta 5. Nechť A L(V ), λ 1,..., λ k jsou navzájem různá vlastní čísla A, x i je vlastní vektor A příslušející vlastnímu číslu λ i, i ˆk. Potom soubor (x 1,..., x k ) je LN. Důkaz. Pro k = 1 je tvrzení triviální. Pro k 2 provedeme důkaz sporem. Předpokládejme soubor (x 1,..., x k ) je LZ. Potom l ˆk takový, že x l x 1,..., x l 1 a současně (x 1,..., x l ) je LN. (Rozmyslete!) Existují tedy α 1,..., α l 1 C tak, že Platí: Současně také Dostáváme tedy l 1 Ax l = A α i x i = l 1 x l = α i x i. l 1 l 1 α i Ax i = α i λ i x i. l 1 Ax l = λ l x l = α i λ l x i. l 1 θ = α i (λ i λ l )x i. Protože x l θ, musí j {1,..., l 1} tak, že α j 0 a navíc podle předpokladu je λ l λ i pro i {1,..., l 1}. Našli jsme tedy netriviální lineární kombinaci LN souboru (x 1,..., x l 1 ) rovnající se nulovému vektoru, což je spor. Pozorování: Nechť A L(V n ) a X je báze V n. Označme Charakteristický polynom p A (λ) := det X (A λe). Potom p A je polynom stupně n a nezávisí na volbě báze X. Důkaz. Označme ( X A) ij = a ij. Protože X E = E máme a 11 λ a a 1n a 21 a 22 λ... a 2n p A (λ) =.... a n1 a n2... a nn λ

5 5 Potom z definice determinantu vyplývá, že p A (λ) je polynom v proměnné λ stupně n, neboť koeficient u λ n je ( 1) n (a vyšší mocnina λ se ve výrazu vyskytovat nemůže). Buď Y nějaká další báze V n, potom víme, že X (A λe) = Y P 1 X Y(A λe) YP X. Aplikujeme-li determinant na obě strany rovnosti dostaneme a protože det Y P 1 X det X (A λe) = det Y P 1 X det Y (A λe) det Y P X, = 1/ det YP X je det X (A λe) = det Y (A λe). Tedy definice polynomu p A nezávisí na volbě báze V n. Definice 6. Polynom p A z předchozího pozorování nazýváme charakteristickým polynomem operátoru A. Věta 7. Nechť A L(V n ). Potom σ(a) a platí σ(a) = p 1 A ({0}) {λ C p A(λ) = 0}. Důkaz. Nejprve dokážeme rovnost mezi σ(a) a p 1 A ({0}): 1. : Nechť λ 0 σ(a). Potom ( x V n )(x θ)(ax = λ 0 x). Tedy Ax λ 0 x = θ, nebo-li (A λ 0 E)x = θ x ker(a λ 0 E) (A λ 0 E) není prosté (A λ 0 E) není bijekce X (A λ 0 E) není regulární p A (λ 0 ) = det X (A λ 0 E) = : Nechť λ 0 p 1 A ({0}) det X (A λ 0 E) = 0 X (A λ 0 E) není regulární (A λ 0 E) není bijekce (A λ 0 E) není prosté. Proto existuje θ ker(a λ 0 E), nebo-li Ax = λ 0 x λ 0 σ(a). Neprázdnost množiny σ(a) nyní vyplývá ze základní věty algebry, protože stupeň polynomu p A je n 1. Důsledek 8. Spektrum operátoru A L(V n ) je rovno spektru matice zobrazení A v libovolné bázi X prostoru V n, tj. σ(a) = σ( X A). Příklad 1/2

6 6 Najdeme vlastní čísla a vlastní vektory matice A = (nebo operátoru, kde A je jeho matice vzhledem k nějaké bázi). Spočítáme charateristický polynom: p A (λ) = det(a λe) = (λ 2)(λ 3) 2. Kořeny p A jsou λ 1 = 2 (jednoduchý) a λ 2 = 3 (dvojnásobný). Dostáváme tedy σ(a) = {2, 3}. Příklad 2/2 Vlastní vektory A k vlastnímu číslu λ 1 = 2 jsou všechna nenulová řešení soustavy (A 2E)x = θ. Po výpočtu dostaneme množinu řešení jako ( 2, 1, 4), což je vlastní podprostor A příslušející vlastnímu číslu λ 1 = 2. Příslušný vlastní vektor je libovolné θ x 1 ( 2, 1, 4). Podobně pro nalezení vlastních vektorů A k vlastnímu číslu λ 2 = 3 řešíme homogenní soustavu s maticí A 3E a vyjde nám (1, 1, 0), ( 1, 0, 1). Vlastní podprostor A příslušející vlastnímu číslu λ 2 = 3 má tedy dimenzi 2 a vlastní vektor je libovolné θ x 2 (1, 1, 0), ( 1, 0, 1). Ověřte, že pro vlastní vektory skutečně platí: Ax 1 = 2x 1 a Ax 2 = 3x 2. Ještě jeden příklad Najdeme vlastní čísla a vlastní vektory matice B =

7 7 Postupujeme stejně jako v předchozím příkladě a dostáváme p B (λ) = det(b λe) = (λ 2)(λ 3) 2. Proto σ(b) = {2, 3}, ale vlastní podprostory nám nyní vyjdou: λ 1 = 2 : ker(b 2E) = (0, 3, 4), λ 2 = 3 : ker(b 3E) = (1, 1, 1). Tedy matice A a B mají stejná spektra a charakteristické polynomy, ale různé vlastní podprostory. Definice 9. Nechť A L(V n ), λ 0 σ(a). Násobnost čísla λ 0 jako kořene charakteristického polynomu p A operátoru A nazýváme algebaickou násobností vlastního čísla λ 0 a značíme ji ν a (λ 0 ). Číslo d(a λ 0 E) nazýváme geometrickou násobností vlastního čísla λ 0 a značíme ji ν g (λ 0 ). Poznámka 10. Číslo ν g (λ 0 ) je tedy počet LN vlastních vektorů k vlastnímu číslu λ 0. Věta 11. Nechť A L(V n ), λ 0 σ(a). Potom ν g (λ 0 ) ν a (λ 0 ). Důkaz. Označme ν g (λ 0 ) = k. Nechť (x 1,..., x k ) je báze vlastního podprostoru ker(a λ 0 E). Doplňme soubor (x 1,..., x k ) na bázi V n, tedy X = (x 1,..., x k, x k+1,..., x n ) je báze V n. Potom platí λ a 1,k+1... a 1,n 0 λ a 2,k+1... a 2,n X A =, λ 0 a k,k+1... a k,n a n,k+1... a n,n Dvě různé násobnosti vlastních čísel

8 8 a proto p A (λ) = det X (A λe) = det( X A λe) λ 0 λ a 1,k+1... a 1,n 0 λ 0 λ... 0 a 2,k+1... a 2,n = λ 0 λ a k,k+1... a k,n a n,k+1... a n,n λ = (λ 0 λ) k q(λ), kde q je polynom. Dostali jsme tedy p A (λ) = (λ 0 λ) k q(λ), z čehož vyplývá, že λ 0 je alespoň k-násobný kořen p A. Proto ν g (λ 0 ) = k ν a (λ 0 ) Diagonalizace operátoru Podobné matice Idea: Chtěli bychom říct, že dvě matice A, B C n,n jsou podobné, jsou-li to matice téhož operátoru A na nějakém LP v různých bázích. Definice 12. Matice A, B C n,n nazveme podobné, právě když existuje P C n,n regulární tak, že platí A = P 1 BP. Značíme A B. (Cvičení: Ověřte, že je relace ekvivalence na prostoru C n,n.) Věta 13. Nechť A, B C n,n. Potom A B právě tehdy, když existuje operátor A L(V n ) a dvě báze X, Y takové, že X A = A a Y A = B. Důkaz.

9 9 1. ( ) : Nechť A, B C n,n a A B. Položme V n := C n a definujme A L(C n ) takové, že ( i ˆn)(Ae i := A,i ), kde opět e i, i ˆn, značí vektory standardní báze C n. Potom En A = A, tedy v tvrzení věty je X := E n. Definujme bázi Y jako soubor sloupců matice P 1 z relace podobnosti: A = P 1 BP. Potom P 1 = X P Y a platí B = PAP 1 = X P 1 Y X A X P Y = Y A. 2. ( ) : Nechť naopak existuje operátor A L(V n ) a dvě báze X, Y prostoru V n takové, že X A = A a Y A = B. Potom stačí položit P := Y P X a platí A = X A = Y PX 1 YA YP X = P 1 BP, tedy A B. Diagonalizace operátoru Definice 14. Operátor A L(V n ) nazveme diagonalizovatelný, jestliže existuje báze X prostoru V n taková, že matice X A je diagonalní. Věta 15 (o diagonalizovatelnosti). Operátor A L(V n ) je diagonalizovatelný právě když ( λ 0 σ(a) )( ν a (λ 0 ) = ν g (λ 0 ) ). Důkaz. 1. ( ) : Nechť X je báze V n taková, že X A = diag(α 1,..., α n ). Potom n p A (λ) = det( X A λe) = det diag(α 1 λ,..., α n λ) = (α i λ), tedy σ(a) = {α i i ˆn}. Nechť ν a (λ 0 ) = k pro nějaké λ 0 σ(a). Potom ( i 1,... i k ˆn)(α i1 = = α ik = λ 0 ).

10 10 Pro geometrickou násobnost platí podle 2. věty o dimenzi ν g (λ 0 ) = d(a λ 0 E) = n h(a λ 0 E) = n h( X A λ 0 E). Matice X A λ 0 E je diagonalní a právě na k místech na diagonále (s indexy i 1,... i k ) má nuly. Hodnost této matice je tedy n k a ν g (λ 0 ) = k. 2. ( ) : Hledanou bázi X, v níž je X A diagonální, zkonstruujeme. Buďte λ 1,..., λ k navzájem různá vlastní čísla operátoru A. Jejich algebaické násobnosti označme l 1,..., l k, potom k l i = n. Nechť (x (i) 1,..., x(i) l i ) je LN soubor vlastních vektorů příslušející vlastnímu číslu λ i, i ˆk. Jejich počet je skutečně l i, neboť podle předpokladu dim(ker(a λ i E)) ν g (λ i ) = ν a (λ i ) = l i. Sestavme ze všech vektorů {(x (i) 1,..., x(i) ) i ˆk} soubor l i X = (x (1) 1,..., x(1) l 1, x (2) 1,..., x(2) l 2,..., x (k) 1,..., x(k) l k ). Z konstrukce je zřejmé, že je-li soubor X báze V n, je matice X A diagonalní. Přesněji, X A = diag(λ 1,..., λ }{{ 1, λ } 2,..., λ 2,..., λ }{{} k,..., λ k ). }{{} l 1 krát l 2 krát l k krát Zbývá nám tedy dokázat, že X je báze V n. Protože je X n-členný soubor, stačí ukázat, že X je LN. Nechť l 1 α (1) i x (1) i + l 2 α (2) i x (2) i + + l k α (k) i x (k) i = θ. Všimněme si, že každá ze sum v předchozí rovnici představuje vlastní vektor příslušející jednomu vlastnímu číslu, nebo nulový vektor (neboť lineární kombinace vlastních vektorů příslušejících jednomu vlastnímu číslu je vlastní vektor příslušející tomuto číslu nebo nulový vektor). Předpokládejme, že alespoň jedna ze sum je nenulová. Pak ale rovnice představuje netriviální lineární kombinaci vlastních vektorů příslušejících různým vlastním číslům rovnající se nulovému vektoru. Soubor

11 11 těchto vlastních vektorů je, jak už víme, LN, a tedy dostáváme spor. Proto l j ( j ˆk) α (j) i x (j) i = θ. Protože je soubor (x (i) 1,..., x(i) l i ) LN, všechny koeficienty lineární kombinace výš musejí být nulové. Celkem tedy máme a proto je X LN. ( j ˆk)( i ˆl j )(α (j) i = 0), Důsledek 16. Nechť A L(V n ) a ( λ 0 σ(a) )( ν a (λ 0 ) = 1), potom je A diagonalizovatelný. Důkaz. Protože pro všechny λ 0 σ(a) platí 1 ν g (λ 0 ) ν a (λ 0 ) = 1, je ν g (λ 0 ) = ν a (λ 0 ) a tvrzení plyne z věty o diagonalizovatelnosti. Poznámka 17. Geometricky znamená rovnost X A = diag(λ 1,..., λ n ), že A působí jako operátor změny měřítka ve směrech, které udávají vlastní vektory X = (x 1,..., x n ). (Škálovací koeficient ve směru x i by byl vlastní číslo λ i.) Poznámka 18. Matice A chápaná jako operátor A na C n, A = En A, je podle předchozí definice diagonalizovatelná právě když je podobná diagonální matici. Matice P z relace podobnosti je rovna En P X, kde X je báze diagonalizující A. Jak jsme viděli v důkazu Věty o diagonalizovatelnosti matice P má ve sloupcích souřadnice vlastních vektorů a diagonální matice D X A má na digonále vlastní čísla A (v příslušném pořadí). Potom skutečně platí AP = PD, nebo-li D = P 1 AP. Příklad diagonalizovatelnost matic A a B Příklad: Uvažujme matice A, B z příkladů uvedených na začátku kapitoly. V případě matice A nám vyšlo ν a (2) = ν g (2) = 1 a ν a (3) = ν g (3) = 2. Proto je A diagonalizovatelná.

12 12 V případě matice B nám vyšlo ν a (2) = ν g (2) = 1, ale ν a (3) = 2 1 = ν g (3). Proto B diagonalizovatelná není. Z toho plyne, že A, B nejsou podobné matice ( je tranzitivní), ačkoliv měli stejný charateristický polynom a spektrum. Příklad pokračování Jak vypadá diagonální matice D a regulární matice P z relace podobnosti pro diagonalizovatelnou matici A? Do sloupců matice P stačí napsat vlastní vektory A a na diagonálu matice D vlastní čísla. V našem případě P = , D = Potom platí (Ověřte!) A = PDP 1. Kdybychom chtěli udělat podobnou konstrukci matice P pro matici B, zjistíme, že nemáme dost vlastních vektorů. Tj. vlastní vektory netvoří bázi C n. Cvičení Cvičení: Nechť A C n,n. 1. Vysvětlete, proč je det(a) roven součinu vlastních čísel matice A. 2. Vysvětlete, proč je det(a) roven absolutnímu členu charakteristického polynomu p A matice A. 3. Buď A diagonalizovatelná a nechť Vysvětlete, proč platí n p A (λ) = α i λ i. n p A (A) = α i A i = Θ. (Matice je kořenem svého charakteristického polynomu.)

13 13 Poznámka 19. Tvrzení 3. platí i bez předpokladu diagonalizovatelnosti matice A Funkce diagonalizovatelné matice Funkce matice Je-li matice A podobná diagonální matici D, A = P 1 DP můžeme definovat funkci matice (zatím umíme jenom polynomiální funkci matice). Skutečně, je-li f : C C, a D = diag(λ 1,..., λ n ). Definujeme nejprve funkci diagonální matice f(d) := diag(f(λ 1 ),..., f(λ n )). Pro definici f(a) využijeme vztahu A = P 1 DP a klademe f(a) := P 1 f(d)p. Nyní (teoreticky) umíme počítat sin(a), cos(a), exp(a),.... Nyní již víte, že řešením obyčejné diferenciální rovnice Maticová exponenciála motivace y = ay, y(0) = c je funkce y(t) = ce at. Podobně to funguje i v obecnějčím případě soustavy obyčejných diferenciálních rovnic tvaru y = A y, y(0) = c, kde y = (y 1,..., y n) T je sloupcový vektor derivací neznámých funkcí. Řešením je funkce y(t) = exp(ta) c, kde exp(ta) je matice, kterou umíme spočítat, je-li A diagonalizovatelná.

14 14 Vyřešíme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic tvaru Maticová exponenciála příklad 1/2 x = 2x + y y = x + 2y s počáteční podmínkou x(0) = 1 a y(0) = 2. Soustavu můžeme přepat do maticového tvaru: ( ) ( ) ( ) ( ) x 2 1 x x(0) y =, = 1 2 y y(0) }{{} =A ( ) 1. 2 Spočítáme σ(a) = {1, 3}, vlastní vektror k 3 je (1, 1) a vlastní vektor k 1 je ( 1, 1). Potom dopočítáme ( ) 2 1 A = = 1 ( ) ( ) ( ) Z posledního vztahu dostáváme předpis pro exponenciálu matice ta: ( ) 2 1 exp(ta) = = 1 ( ) ( ) ( ) 1 1 e 3t e t. 1 1 Maticová exponenciála příklad 2/2 Hledané řešení je potom ( ) x(t) = exp(ta) y(t) nebo-li dostáváme ( ) 1 = x(t) = 3 2 e3t 1 2 et, y(t) = 3 2 e3t et. ( ) 3e 3t e t 3e 3t + e t, Dosazením ověřte, že jsme skutečně nalezli řešení zadané soustavy.

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

Lineární algebra : Změna báze

Lineární algebra : Změna báze Lineární algebra : Změna báze (13. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 8. dubna 2014, 10:47 1 2 13.1 Matice přechodu Definice 1. Nechť X = (x 1,..., x n ) a Y = (y 1,...,

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Vlastní čísla a vlastní vektory 1 Motivace Uvažujme lineární prostor všech vázaných vektorů v rovině, které procházejí počátkem, a lineární zobrazení tohoto prostoru do sebe(lineární transformaci, endomorfismus)

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak,

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, Podobnost matic Definice 84 Dány matice A, B M n (C) Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, že B = P 1 AP, pak říkáme, že matice B je podobná matici A a píšeme A B Takto zavedená binární relace

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Lineární algebra : Lineární (ne)závislost

Lineární algebra : Lineární (ne)závislost Lineární algebra : Lineární (ne)závislost (4. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 15 Vlastní čísla a vlastní vektory V této a následujících kapitolách budeme zkoumat jeden z nejdůležitějších pojmů tohoto kurzu. Definice15.1 Buď A:V Vlineárnízobrazení,Vvektorovýprostornad tělesem

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety 6 Lineární geometrie Motivace. Pojem lineární varieta, který budeme v této kapitole studovat z nejrůznějších úhlů pohledu, není žádnou umělou konstrukcí. Příkladem lineární variety je totiž množina řešení

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

Lineární algebra : Lineární zobrazení

Lineární algebra : Lineární zobrazení Lineární algebra : Lineární zobrazení (6. přednáška František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 20. května 2014, 22:40 1 2 6.1 Lineární zobrazení Definice 1. Buďte P a Q dva lineární prostory

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY

CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Kapitola 3 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Nyní se budeme zabývat vlastnostmi matic lineárních zobrazení A: V V, kde V je vektorový prostor dimenze n Protože každý komplexní n -dimenzionální vektorový prostor

Více

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Definice: Lineární diferenciální rovnice 2-tého řádu je rovnice tvaru kde: y C 2 (I) je hledaná funkce a 0 (x)y +

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 / 63 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012 2. Schurova věta Petr Tichý 3. října 2012 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

Z teorie je nutné znát pojmy: lineární funkcionál, jádro, hodnost a defekt lineárního funkcionálu. Také využijeme 2. větu o dimenzi.

Z teorie je nutné znát pojmy: lineární funkcionál, jádro, hodnost a defekt lineárního funkcionálu. Také využijeme 2. větu o dimenzi. Lineární funkcionál Z teorie je nutné znát pojm: lineární funkcionál jádro hodnost a defekt lineárního funkcionálu Také vužijeme větu o dimenzi [cvičení] Nechť je definován funkcionál ϕ : C C pro každé

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus.

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus. (1 [B] Nechť A : R 6 R 6 je lineární zobrazební takové, že A 26 = I. Najděte lineární prostory V 1, V 2 a V 3 takové, že R 6 = V 1 V 2 V 3 dim V 1 = dim V 2 = dim V 3 AV 1 V 1, AV 2 V 2 a AV 3 V 3 (2 [B]

Více

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1]

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1] [1] Afinní transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím využití například v počítačové grafice Evropský sociální fond Praha & EU. Investujeme do

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a Zadání A. 1. Polynom P (x) má v uspořádané bázi (x 2 + x 1, 2x 2 x 1, x 2 + x + 2) souřadnice (1, 1, 1). Najděte jeho souřadnice vzhledem k uspořádané bázi (x 2 1, x 2 + x 1, x 2 + x). Nejprve si spočítáme

Více

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů?

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů? Kapitola 9 Matice a počet koster Graf (orientovaný i neorientovaný) lze popsat maticí, a to hned několika různými způsoby. Tématem této kapitoly jsou incidenční matice orientovaných grafů a souvislosti

Více

Lineární algebra : Polynomy

Lineární algebra : Polynomy Lineární algebra : Polynomy (2. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 15. dubna 2014, 11:21 1 2 2.1 Značení a těleso komplexních čísel Značení N := {1, 2, 3... }... množina

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice študenti MFF 15. augusta 2008 1 7 Diferenciální rovnice Požadavky Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu lineární

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

Těleso racionálních funkcí

Těleso racionálních funkcí Těleso racionálních funkcí Poznámka. V minulém semestru jsme libovolnému oboru integrity sestrojili podílové těleso. Pro libovolné těleso R je okruh polynomů R[x] oborem integrity, máme tedy podílové těleso

Více

K2 7 E=. 2 1 Snadno zjistíme, že všechny nenulové násobky vektoru( 2, 1) jsou vlastními vektorymatice[ϕ]

K2 7 E=. 2 1 Snadno zjistíme, že všechny nenulové násobky vektoru( 2, 1) jsou vlastními vektorymatice[ϕ] . Vlastní čísla a vlastní vektory.. Uvažujme endomorfismus ϕ na reálném vektorovém prostoru R s maticí [ϕ] K = vzhledemkekanonickébázi K 6. (a) Najděte všechna vlastní čísla a všechny jim příslušné vlastní

Více

9 Kolmost vektorových podprostorů

9 Kolmost vektorových podprostorů 9 Kolmost vektorových podprostorů Od kolmosti dvou vektorů nyní přejdeme ke kolmosti dvou vektorových podprostorů. Budeme se zabývat otázkou, kdy jsou dva vektorové podprostory na sebe kolmé a jak to poznáme.

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

Michal Zamboj. January 4, 2018

Michal Zamboj. January 4, 2018 Meziřádky mezi kuželosečkami - doplňkový materiál k přednášce Geometrie Michal Zamboj January 4, 018 Pozn. Najdete-li chybu, neváhejte mi napsat, může to ušetřit tápání Vašich kolegů. Pozn. v dokumentu

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Michal Zamboj. December 23, 2016

Michal Zamboj. December 23, 2016 Meziřádky mezi kuželosečkami - doplňkový materiál k přednášce Geometrie Michal Zamboj December 3, 06 Pozn. Najdete-li chybu, neváhejte mi napsat, může to ušetřit tápání Vašich kolegů. Pozn. v dokumentu

Více

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

AVDAT Vektory a matice

AVDAT Vektory a matice AVDAT Vektory a matice Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Vektory x = x 1 x 2. x p y = y 1 y 2. y p Řádkový vektor dostaneme transpozicí sloupcového vektoru x

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

Linearní algebra příklady

Linearní algebra příklady Linearní algebra příklady 6. listopadu 008 9:56 Značení: E jednotková matice, E ij matice mající v pozici (i, j jedničku a jinak nuly. [...]... lineární obal dané soustavy vektorů. Popište pomocí maticového

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

Definice : Definice :

Definice : Definice : KAPITOLA 7: Spektrální analýza operátorů a matic [PAN16-K7-1] Definice : Necht H je komplexní Hilbertův prostor. Řekneme, že operátor T B(H) je normální, jestliže T T = T T. Operátor T B(H) je normální

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 =

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 = 1 Výpočet inverzní matice Věta 1 Necht P U elementární matice vzniklá el úpravou U Pak je P U regulární Důkaz: Protože elementární úprava U je invertovatelná, existuje el úprava U, která vrací změny U

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1 Příklad 1. Určete všechna řešení následující soustavy rovnic nad Z 2 : 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Gaussovou eliminací převedeme zadanou soustavu na ekvivalentní soustavu v odstupňovaném

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Jan Tomeček Tento stručný text si klade za cíl co nejrychlejší uvedení do teorie Greenových funkcí pro obyčejné diferenciální

Více

α 1 α 2 + α 3 = 0 2α 1 + α 2 + α 3 = 0

α 1 α 2 + α 3 = 0 2α 1 + α 2 + α 3 = 0 Vzhledem k tomu, že jsem to psala ve velkém spěchu, mohou se vyskytnout nějaké chybičky. Pokud nějaké najdu, opravím je hned po prázdninách. Zadání A. 1. Vektory u, v, w jsou lineárně nezávislé. Rozhodněte,

Více

18. První rozklad lineární transformace

18. První rozklad lineární transformace Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 18. První rozklad lineární transformace Úmluva. Vtéto přednášce V je vektorový prostor

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

1. Jordanův kanonický tvar

1. Jordanův kanonický tvar . Jordanův kanonický tvar Obecně nelze pro zadaný lineární operátor ϕ : U U najít bázi α takovou, že (ϕ) α,α by byla diagonální. Obecně však platí, že pro každý lineární operátor ϕ : U U nad komplexními

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava luk76/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava    luk76/la1 Lineární algebra 5. přednáška: Báze a řešitelnost soustav Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://homel.vsb.cz/ luk76/la1 Text

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

Matematická analýza pro informatiky I.

Matematická analýza pro informatiky I. Matematická analýza pro informatiky I. 10. přednáška Diferenciální počet funkcí více proměnných (II) Jan Tomeček jan.tomecek@upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci

Více