2/6 Rodina a mateská škola. Mgr. Ludmila Šprachtová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/6 Rodina a mateská škola. Mgr. Ludmila Šprachtová"

Transkript

1 2/6 Rodina a mateská škola Mgr. Ludmila Šprachtová Pro rodie je mateská škola zpravidla první vzdlávací institucí, se kterou se v prbhu života svého dítte setkávají. U nkolika mála z nich mže tomuto setkání pedcházet zkušenost získaná s jeslemi i nkterými soukromými, spíše hlídací službu nabízejícími zaízeními. Pi svém kontaktu s mateskou školou vycházejí rodie zpravidla ze svých zkušeností získaných z vlastní docházky do mateské školy i ze zkušenosti se staršími dtmi. Ovlivnni jsou jednak vlastním názorem na vzdlávání, jednak médii, dále pak postojem spolenosti k významu vzdlávání. Ve vztahu rodi, dít a mateská škola vyvstává mnoho otázek: - Co oekávají rodie od mateské školy? - Mže mateská škola uspokojit jejich požadavky, napluje jejich oekávání? - Kam až by mla mateská škola ustupovat nárokm rodi? - Jsou rodie zákazníky? - Nakolik má být mateská škola ve svých požadavcích na rodie neústupná a stát si na svém? - Jak rodie vtáhnout (zapojit) do vzájemné komunikace a spolupráce? - Je mateská škola pro rodie i pro dti? - Jakým dílem pispívá k rozvoji osobnosti dítte rodina a jakým mateská škola? Otázek kolem vztahu rodi a mateské školy je mnoho. Pokusíme se na tento vztah podívat blíže, odpovdt si na tyto otázky, abychom dokázali zvolit a používat úinné metody a prostedky komunikace a spolupráce s rodii. Aby komunikace i spolupráce nebyla formální, ale pínosná pro všechny zúastnné strany, tedy pro dti, rodie i zamstnance školy.

2 2/6.1 Rodina a její právní postavení Mgr. Ludmila Šprachtová Rodina je základem pro vývoj každého jedince. Ten je s rodinou spojen po celý život. Nejdíve jako dít, nkdy sourozenec, pozdji jako rodi. V rodin se vytváí ada píbuzenských vazeb. V rozšíeném rodinném systému plníme adu sociálních rolí. Dít se uí od rodinných píslušník zastávat jednotlivé sociální role. Pedevším napodobováním. Právní rámec vzniku manželství a posléze rodiny vymezuje zákon. 94/1963 Sb., o rodin, ve znní pozdjších pedpis. Mimo jiné poukazuje na nkteré povinnosti a práva ve vztahu k vlastnímu dítti. V 1 odst. 1 íká: Manželství je trvalé spoleenství muže a ženy založené zákonem stanoveným zpsobem. V dalších odstavcích uvádí nap.: - Odst. 2: Hlavním úelem manželství je založení rodiny a ádná výchova dtí. - V 32 odst.1: Rozhodující úlohu ve výchov dtí mají rodie. - Odst. 2: Rodie mají být svým osobním životem a chováním píkladem svým dtem. - V 33: Na výchov se podílí i manžel, který není rodiem dítte, za pedpokladu, že s ním žije ve spolené domácnosti. - V 34 odst. 1: Rodiovská zodpovdnost náleží obma rodim. - Odst. 2: Jestliže jeden z rodi nežije, není znám nebo nemá zpsobilost k právním úkonm v plném rozsahu, náleží rodiovská zodpovdnost druhému rodii. Totéž platí, je-li jí jeden z rodi zbaven a nebo je-li výkon jeho rodiovské zodpovdnosti pozastaven. Kolik lidí si prostuduje zákon o rodin ped vstupem do manželství nebo ped poízením dítte? Kolik si je vdomo zodpovdnosti a povinností, které souvisí s jejich rodiovskou rolí? Když se plánuje a oekává píchod dítte do rodiny, nemusí žádný z rodi nikoho pesvdovat, že to zvládne, nemusí skládat zkoušku, zda je na rodiovství zralý. Ale každý, kdo chce ídit auto, musí znát Pravidla silniního provozu a následn složit náronou zkoušku z ovládání vozidla, ešení dopravních situací a znalosti jeho pravidel. Rodi nic takového nemusí. V praxi se pak ne zídka setkáváme s porušováním zákona O rodin. Zpravidla se toto porušování zákona týká 32, odst. 1, který rodim stanovuje, že Rodie mají být svým osobním životem a chováním píkladem svým dtem. V praxi se však pomrn asto setkáváme s pípady, kdy jsou dti doma svdky neuváženého chování, jakými jsou projevy neúcty, ponižování, násilí, agresivity, podvádní, nedodržování spoleenských norem. Svj podíl na takovém chování rodi mají jejich penesené vzorce chování z pvodní rodiny, podceování uení se sociálních rolí dítte od rodi napodobováním, i nesoulad žitých norem s normami preferovanými spoleností. V 34 odst. 1 zákon íká: Rodiovská zodpovdnost náleží obma rodim. V praxi asto vidíme, jak vtší ást této odpovdnosti leží na matce. V posledních letech se hovoí o tzv. krizi rodiny. Pibývá matek samoživitelek rozvedených, svobodných. Pibývá pár, které žijí ve spolené domácnosti bez uzavení manželství, ale také lidí, kteí chtjí žít sami bez partnera. Tžko bychom mohli hledat, co je

3 píinou. Obdobný problém se objevil v 70. letech minulého století ve skandinávských zemích. Za velké podpory spolenosti se však podailo tento problém pekonat.

4 2/6.2 Výchovné styly v rodin Mgr. Ludmila Šprachtová S postojem k partnerství se mní i výchovné styly v rodin. Podle PhDr. Lenky Šulové (2005, str. 7) je lze rozdlit na ti základní pístupy: 1. Tradiní. Ten se projevuje dítcentrismem. Rodie vnují maximální zájem a péi dítti. Veškeré poteby dítte (materiální i vztahové) a jejich uspokojování je prvoadé. Autorka poukazuje na to, že tento výchovný pístup se vyskytuje u materiáln labilnjších spoleenství. Ta se snaží zajistit pedevším svoji budoucnost maximální péí o dti a jejich rozvoj. 2. Moderní. Dává draz na právo jedince realizovat vlastní oekávání. Rodie vnímají dít jako souást jejich života, jako znak jejich úspchu genetického i výchovného. Oekávají bezproblémový vývoj dítte, úspch v život. Takoví rodie se peliv pipravují na rodiovství. Obas ve svých plánech a každodenní realit zapomínají na spontánnost, emoce, vzájemnost. Nkteí z nich petžují dti rznými zájmovými aktivitami. Rané dtství vnímají jako velkou asovou investici na úkor své kariéry a vlastního volného asu. Pozorn sledují výsledky výzkum zamených na raný vývoj, jednak proto, aby je maximáln integrovala do vlastního života, a též je velmi zajímá, jak lze nahradit vlastní absenci (fyzickou i psychickou): zda lze dít umístit do pedškolního zaízení bez jeho vývojové újmy, jak má vypadat as trávený s díttem, aby pinášel ovoce (speciální programy, PC programy), jaké kvality má mít paní na hlídání, a podobn. 3. Hledající. Ten je zastoupen výraznou skupinou eské populace v rodiovském vku. Vrací se k pírod, k pirozenému. Tito rodie akcentují pouto dítte k rodim jako základní vztah pro vývoj psychiky dítte. Raná interakce rodie s díttem je zajímá z hlediska její pirozené podstaty. Inspirují se u pírodních národ. Dvojice psycholog ze Spolenosti pro kompatibilní uení, manželé Táa a Pavel Kopivovi, uvádjí na webových stránkách tohoto obanského sdružení svoje zkušenosti s rodii, kteí se úastní kurz Respektovat a být respektován. Rodie hledají optimální zpsob výchovy svých potomk. Jejich pístupy se pohybují od siln autoritativního po velice liberální. Kurz jim pomáhá optimální pístup najít v kurzech, které poádá. (V dob, kdy byla informace umístna na webu, bylo 15 tisíc absolvent tohoto kurzu.) Výchovné pístupy probíhají svým vývojem, každá rodina má svj styl, který je ovlivnn aktuální historickou situací i celospoleensky prosazovanými normami. Ty jsou v souasnosti velice volné, liberální, umožují mnohé alternativy rodinného soužití. Rodie poskytují dítti v rámci svých aktivit komplementární model chování dvou pohlavních pól. Jakékoliv nahrazování rodi v prvních letech života dítti do znané míry komplikuje chápání signál, které mu okolní svt vysílá, nejsou-li zprostedkovány v pirozené interakci dítte s rodii. Pro dít je optimální, je-li mu umožnn každodenní styk s rodiovskou dvojicí. Je komplikující, když dítti chybí identifikaní vzor.

5 Chování matky a otce má v rámci rané interakce s díttem své charakteristické znaky. Oba rodie, otec i matka dítte, jsou v jeho život výchov nezastupitelní. V pípad, že se rodina rozpadla a bývalí partnei brání dítti v kontaktu s rodiem, kterému nebylo sveno do pée, je ohrožen zdravý vývoj dítte. Rodim v tchto pípadech zpravidla nejde o dít, ale o další ešení vlastních problém a nejsou ochotni doešit minulost. Pokud zane dít docházet do mateské školy, zaíná se na jeho výchov a vzdlávání podílet další instituce, další lidé. Pedstava, jakou mírou se má mateská škola spolupodílet na výchov dítte, je u každého rodie odlišná. Nkteí pijímají mateskou školu jako vhodný doplnk jejich výchovného psobení na dít. ást rodi pedpokládá, že MŠ se pizpsobí jejich požadavkm, a ást pedpokládá, že mateská škola zcela zastoupí a nahradí jejich povinnosti. Staví se do role zákazník, kteí se domnívají, že za úplatu mohou požadovat realizaci svých pedstav. Rodie mžeme rozdlit do pibližn tí skupin podle dvod, pro své dti svují do pée mateských škol. 1. První skupinu tvoí rodie, kteí preferují sociální funkci mateské školy. Patí sem ti rodie, kteí preferují péi a zabezpeení základních poteb dtí v dob, kdy jsou v zamstnání. Seberealizují se a starají se o pimenou životní úrove svých blízkých. Do této skupiny patí pedevším matky samoživitelky. Stává se pomrn asto, že dít pak tráví v mateské škole nepimen dlouhý as. Píinou bývá neochota zamstnavatel pistoupit na požadavek zkráceného pracovního pomru, nebo podle legislativy tento požadavek nemusí respektovat. Dalším dvodem bývá stále ješt petrvávající diskriminace, kdy dávají zamstnavatelé pednost bezdtným. Samozejm dvodem je i požadavek zamstnaných na odpovídající výši platu, která by pi zkráceném úvazku neodpovídala potebným nákladm na zajištní životního standardu. Dobrým píkladem podpory rodiovské pée, kdy mají rodie dostatek asu vnovat se svým dtem, poskytuje Nizozemí. Tam, pokud zamstnanec požádá zamstnavatele o zkrácený pracovní pomr, musí mu ze zákona vyhovt. asto mají zkrácený pracovní úvazek oba rodie, pokud jsou dti ješt malé. V Nizozemí je rodina státem podporovaná a vážená. 2. Druhou skupinu rodi tvoí ti, kteí si uvdomují sociální i vzdlávací funkci mateské školy. Uspokojí je, že mateská škola zabezpeí jejich dít v dob, kdy jsou v zamstnání, po sociální stránce a zárove poskytuje urité vzdlávání. Nabízí dtem zajímavé innosti, jejich den je pestrý a zárove uspokojí veškeré jejich základní poteby, jako je pohyb, jídlo, odpoinek, být v bezpeí, mít co dlat. 3. Tetí skupinu tvoí rodie, kteí preferují vzdlávací funkci mateské školy. Jsou to ti, kteí se zajímají o obsah vzdlávání, o šíi nabídky inností dtem, které kroužky nabízí, zda se jich jeho dít úastní. Mají zájem, aby jich navštvovalo co nejvíce. Do této skupiny patí i rodie, kteí jsou stoupenci moderního stylu výchovy. Ale mohou sem patit i matky na mateské dovolené s dalším díttem. íkávají: Už potebuje do školky, doma už ho

6 nic nebaví. Nemám mu co nabídnout. Chodíme do mateského centra, tam je moc spokojený. Samozejm, že míra, kterou funkci mateské školy rodi preferuje, je rzná. Souvisí to i s jeho pímou zkušeností s docházkou do mateské školy, jeho hodnotovým systémem, zpsobem jeho života a zvyklostmi v rodinném systému.

7 2/6.3 Postavení mateské školy ve vztahu k rodin Mgr. Ludmila Šprachtová Mateská škola je instituce, která zajišuje péi o jí svené dti v dob, kdy jsou jejich rodie v zamstnání. Peuje o uspokojování základních poteb dtí. Vytváí podmínky pro jejich osobnostní rozvoj. Nabízeným obsahem vzdlávání rozvíjí na profesionální úrovni klíové kompetence v maximální dosažitelné míe u každého jedince. Díve byly mateské školy souástí školských zaízení. Nebyla uznána (docenna) jejich vzdlávací funkce, i když vždycky pracovaly podle výchovn vzdlávacích plán a osnov. Teprve pijetím zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školského zákona), se staly souástí vzdlávací soustavy eské republiky, ímž se pro n staly závazné i další dokumenty napíklad Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání. Ten uvádí požadavky pro mateské školy zaazené do rejstíku škol a školských zaízení v jakých podmínkách mají být dti vzdlávány, jaké metody mají pedagogové využívat, vymezuje cíle a obsah vzdlávání, kompetence, jejichž základy mají být u dtí pokládány. Podívejme se, jak je v zákonných dokumentech vymezen pomr a vztah mezi výchovou v rodin a pedškolním vzdláváním v mateské škole. Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) (8) v 33 vymezuje Cíle pedškolního vzdlávání: Pedškolní vzdlávání podporuje rozvoj osobnosti dítte pedškolního vku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tlesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztah. Pedškolní vzdlávání napomáhá vyrovnávat nerovnomrnosti vývoje dtí ped vstupem do základního vzdlávání a poskytuje speciáln pedagogickou péi dtem se speciálními vzdlávacími potebami. Vyhláška. 43/2006 Sb., o pedškolním vzdlávání, v 1 odst. 1 již hovoí o spolupráci mezi rodinou a mateskou školou takto: Mateská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dtí a dalšími fyzickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat innosti ve prospch rozvoje dtí a prohloubení vzdlávacího a výchovného psobení mateské školy, rodiny a spolenosti. (2006, s. 1) Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání hovoí o spolupráci mezi zákonnými zástupci a mateskou školou konkrétnji. Staví pednost rodinné výchovy ped institucionální. Úkolem institucionálního pedškolního vzdlávání je doplovat rodinnou výchovu a v úzké vazb na ni pomáhat zajistit dítti prostedí s dostatkem mnohostranných a pimených podnt k jeho aktivnímu rozvoji a uení. Pedškolní vzdlávání má smyslupln obohacovat denní program dítte v prbhu jeho pedškolních let a poskytovat dítti odbornou péi. Mlo by usilovat, aby první vzdlávací krky dítte byly stavny na promyšleném, odborn podepeném a lidsky i spoleensky hodnotném základ a aby as prožitý v mateské škole byl pro dít radostí, píjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základ do života i vzdlávání. (2004, s. 7)

8 Jedna z podmínek Rámcového vzdlávacího programu pro pedškolní vzdlávání se týká spoluúasti rodi. V ní se uvádí, že: - Ve vztazích mezi pedagogy a rodii panuje oboustranná dvra a otevenost,vstícnost, porozumní, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základ partnerství. - Pedagogové sledují konkrétní poteby jednotlivých dtí, resp. rodin, snaží se jim porozumt a vyhovt. - Rodie mají možnost se podílet na dní v mateské škole, úastnit se rzných program, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dtí. Jsou pravideln a dostaten informováni o všem, co se v mateské škole dje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet pi plánování programu mateské školy, pi ešení vzniklých problém apod. - Pedagogové pravideln informují rodie o prospívání jejich dítte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i uení. Domlouvají se s rodii o spoleném postupu pi jeho výchov a vzdlávání. - Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svených vnitních záležitostech. Jednají s rodii ohledupln, taktn, s vdomím, že pracují s dvrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se pílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. - Mateská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodim v péi o dít: nabízí rodim poradenský servis i nejrznjší osvtové aktivity v otázkách výchovy a vzdlávání pedškolních dtí. (2004, s. 35) RVP PV již zcela konkrétn a podrobn hovoí o spolupráci mezi rodii a mateskou školou, o podmínkách této spolupráce. Zabývá se výchovou i vzdláváním, pomrem úasti rodi a mateské školy. Rodina je na prvním míst rozhoduje o výchov svého dítte a vybírá vzdlávací instituci pro n, v tomto pípad mateskou školu. A ta by mla být pln profesionální v pístupu k rodim a ve vzdlávání jimi svených dtí. V zákonných dokumentech je zakotvena spoluúast rodiny na vzdlávání v mateské škole. Je evidentní, že školský zákon používá termín podporuje, podílí tzn. že na nm neleží celá odpovdnost. Z Rámcového vzdlávacího programu pro pedškolní vzdlávání jednoznan vyplývá, že práv spoluúast rodi na vzdlávání a spolupráce s rodinou má co nejvíce napomoci zdravému vývoji dítte.

9 2/6.4 Prostedky spolupráce mateské školy s rodinou Mgr. Ludmila Šprachtová Aby mateská škola naplnila svoje vzdlávací cíle, nezbytn potebuje spolupracovat s rodinou dítte, jak jsme si uvedli v pedcházející kapitole. Mateská škola rodinnou výchovu dopluje. Podporuje a spolupodílí se na zdravém citovém, rozumovém a tlesném rozvoji dítte a na tom, aby si osvojilo základních životní hodnoty, pravidla chování a fungování mezilidských vztah. Jak vyplývá ze zákonných norem pro pedškolní vzdlávání, mla by mateská škola kompenzovat výchovné nedostatky prostedí, ze kterého dít pichází. Pi výchovném psobení na dít by mla vycházet z požadavk rodiny a klást na dít pimené požadavky. Pistupovat individuáln ke každému dítti. Proto mateská škola potebuje znát rodinné zázemí dítte, základní rodinnou anamnézu, požadavky a poteby dítte a jeho zákonných zástupc. Pitom se musí mateská škola jako instituce chovat naprosto profesionáln. K psobení na rodie, k jejich pozitivnímu ovlivování ve prospch výchovy a vzdlávání dítte, k rozvoji jeho osobnosti využívá mateská škola mnoho prostedk. Lze je rozdlit do tí základních skupin. Každou skupinu mžeme ješt rozdlit na dv podskupiny. První podskupinou jsou prostedky, které mateská škola využívá pímo pro psobení na rodie, tím je ovlivuje, vtahuje do života mateské školy, podává jim dležité informace z oblasti výchovy a vzdlávání obecn i konkrétn k jejich dítti atp. Druhou podskupinou jsou prostedky, které jsou pínosem pro mateskou školu prostednictvím kterých se dozvídá potebné informace o dítti, jeho rodin, dostává zptnou vazbu od rodi, potebné k vyhodnocení kritérií pro evaluaci. Ti základní skupiny prostedk spolupráce s rodinou jsou: 1. Informativní: ty, jimiž mateská škola informuje rodie, kteí dávají (i chtjí dávat) dít do této konkrétní školy. Podává rodim informace o své škole, její filozofii, školním vzdlávacím programu (obsahu vzdlávání, podmínkách vzdlávání), výsledcích vzdlávání, akcích jednotlivých tíd, slavnostech a mimoádných událostech školy, jídelniku atp. Mezi tyto prostedky patí: Pro rodie: Jsou významné pro rodiovskou veejnost, pímo jí urené. - webové stránky mateské školy - informaní letáky - školní asopis - nástnky - schzky s rodii Pro mateskou školu: Mají vypovídající hodnotu pro pracovníky mateské školy. - vstupní dotazník (pohovor) - úední hodiny editelky školy pro veejnost -

10 2. Zážitkové: jsou ty, které ovlivují úastníky akce (rodie, dti i pedagogy) spoleným prožitkem. Ovlivují všechny zúastnné strany, tedy jsou pro rodie, dti i mateskou školu. - adaptace dítte na mateskou školu - spolené oslavy: vánoní trhy, vázání adventních vnc, Vánoní koncert, oslavy Svátku matek, Rozlouení s pedškoláky atp. - spolené výlety rodi a dtí 3. Hodnotící: Pro rodie: - rozhovory o dtech - portfolia Pro mateskou školu: - dotazníky - rozhovory

11 2/6.4.1 Informativní prostedky spolupráce Mgr. Ludmila Šprachtová Ad 1) INFORMATIVNÍ Informativní prostedky spolupráce vyhledávají ti, kteí se chtjí a potebují dozvdt dležité informace o mateské škole, jíž žákem je jejich dít. Mohou to být potencionální rodie, kteí budou chtít pihlásit dít do naší mateské školy a kteí vybírají mateskou školu podle svých pedstav. Mohou rodie dost ovlivnit. Bývá to první setkání s informacemi o konkrétní mateské škole. Pro tyto rodie jsou dležité následující prostedky spolupráce mezi mateskou školou a rodii. Webové stránky mateské školy Dnes využívají nkteré z mateských škol svoje vlastní webové stránky, z nichž se veejnost dozví o mateské škole základní informace. Rodie, kteí zvažují zapsat své dít do mateské školy, asto hledají na internetu a vybírají školu práv podle informací získaných z webových stránek. Sledují, zda škola odpovídá jejich pedstavám, požadavkm na výchovu a vzdlávání jejich potomka. Mateská škola zveejuje na svých webových stránkách podstatné informace, které považuje za stžejní pro oslovení veejnosti, potencionálních rodi i tch stávajících. Informace by mly být pehledné, logické, vypovídající, pravdivé, zpracování poutavé. Také rozlišuje mezi informacemi, které jsou stálejší, dlouhodobjší a které chce aktuáln mnit nap. jídelníek, chystané akce. V souasnosti nabízí svoje služby na zpracování webových stránek mnoho firem, jejich profesionalita se liší. Informaní letáky Mohou být barevné, vtipné, poutavé. Obsahem bývají základní informace o mateské škole, jakými jsou: kontakty na mateskou školu, její zamení, dny otevených dveí, úední hodiny editelky školy... Letáky jsou dležité pro oslovení budoucích rodi pi výbru mateské školy. Školní asopis Bylo by dobré, kdyby mateské školy pijaly zkušenost tch, které již zjistily, jak je pínosné vnovat as a energii na vytváení a vydávání vlastního asopisu. Pro nkoho mže být pínosnjší a dostupnjší peíst si informace v asopise, než je vyhledávat na Internetu. Z asopisu se tenái dozví o konkrétních innostech každé tídy, mže v nm být text, který poukazuje na odborný problém, vzdlává rodie. Základem je, aby se rodi dozvdl, co je nového v mateské škole, co se chystá. Mže v nm být zpráva o hospodaení obanského sdružení, které si založili rodie, výroky dtí a spousta fotografií. Dá se vhodn využít pro osvtu mezi rodii. Do asopisu mohou pispívat i rodie. Dtem zstává památka na mateskou školu. Ukázky z píspvk od rodi do asopisu Provázek: Ukázka. 1 Oslava svátku maminek Jak se už stalo kvtnovou tradicí, i letos nás pozvali Blásci na spolenou oslavu Dne matek v pírod. Sešli jsme se v sobotu 12. kvtna dopoledne na konené MHD v imicích a odtud nás dti vedly svou oblíbenou trasou po žluté turistické znace Drahaskou roklí kolem

12 studánky a bývalého mlýna až k Vltav. Tady jsme se napojili na ervenou znaku a ve smru na Klecánky jsme došli až k pívozu, kde dti dostaly zaslouženou zmrzlinu. Na druhou stranu eky jsme pepluli lodí a pak už nám do cíle na nádraží v Roztokách zbývalo posledního pl kilometru po zelené. Celkem jsme hrav ušli 6 km a vbec nám nevadilo, že sluníko tikrát vystídala májová dešová peháka. Píjemnou tekou za zdailým výletem byla zpátení cesta novým patrovým vlakem. Cestou jsme vidli mnoho zajímavého: vlak tažený parní lokomotivou, remorkér s pískem na Vltav, kachny s malikými káátky, mladou užovku, konipásky, vlaštovky, krásné staré vrby i spoustu rozkvetlých jarních kytek. My rodie jsme vtšinou tuto trasu neznali a jsme moc rádi, že Hanka s Jiinkou uí naše dti taková pkná místa poznávat. Už te se tšíme, co pro nás Blásci pipraví na píští rok, a tm, kdo letos nebyli, výlet moc doporuujeme! Za spokojené rodie Tamara R. Ukázka.2 Oslava dne maminek Milé maminky, následující ádky patí našim dtem, a tak Vás pkn prosím, abyste jim je peetly. Milí Modráci, pijmte, prosím, upímné podkování za krásnou a zábavnou oslaviku, kterou jste pro nás, své maminky, pichystali. Jak skvlý nápad objednat slunené poasí a uspoádat ji v zahrad! Vlastnorun vyrobené pohoštní chlebíky a perník servírované na vlastnorun malovaném ubruse jen podtrhlo, jak moc jste se snažili a páli si, abychom se cítily dobe. Bylo tžko skrývat dojetí, když jste sborem svými hlásky zazpívali nacviené písniky a pak každá z nás doslala Vámi vyrobenou kytiku a náhrdelník. A co teprve ty soutže! Co bylo nejzábavnjší? Ostrovy, procházka se zavázanýma oima nebo sbírání lentilek brkem? Já jsem se tedy moc dobe bavila u všeho, a kdyby už nenastal as jít vait veei, klidn bych si ješt chvíli hrála. Zkrátka, myslím si, že jste moc šikovné dti a že jste nám udlali velikou radost. Peji Vám, aby Vám vydržela Vaše snaha a abyste vždy mli nablízku nkoho, kdo Vás dovede nadchnout pro vc a pomže Vám teba s pípravou takové oslaviky, jako byla tato. Jóó a abych nezapomnla, poznaly se Vaše maminky na portrétu? Danova máma Nástnky Jsou v každé šatn i chodb mateské školy. Bývají na nich vystaveny práce dtí a informace pro rodie, jakými jsou jídelní lístek, platby školného, stravného, prbh dne, informace o nejblíže chystaných akcích, ád mateské školy atp. Záleží na tom, kde je nástnka umístna a komu jsou informace na ní ureny. Schzky s rodii Jsou vzájemným setkáním rodi se editelkou i uitelkami a s ostatními rodii. Pi tchto setkáních je dležitá možnost diskutovat, ptát se, ešit problémy, u kterých je dobré znát názor ostatních.

13 Na první schzce jsou pedávány rodim základní informace o chodu mateské školy, organizaci dne a o obleení dtí, které budou v mateské škole potebovat. Na tídních schzkách je možné ešit s rodii obsah vzdlávání ve tídním vzdlávacím programu. ešíme organizaní záležitosti školního roku. Využíváme schzek k seznámení se s rodii. Je dobré se na schzku dopedu pipravit. Pokud je v MŠ obanského sdružení, eší se na schzkách také hospodaení s finanními prostedky sdružení, výše píspvku na pítomný školní rok, zmny stanov apod. Úední hodiny editelky školy pro veejnost Jsou vymezeným asem, kdy za editelkou školy mže kdokoliv pijít s požadavkem na získání informace, ešení problému, se stížností, pochvalou, upozornním. editelka využívá tchto informací k ešení problém, plánování apod. Je zpsob, kterým rodie asto informují MŠ o nezbytných záležitostech dítte, posílají fotografie, kladou otázky, omlouvají nepítomnost dítte atd. Také z tohoto zpsobu podávání informací se editelka mže ledacos dozvdt o postojích rodi k mateské škole a jejích požadavcích na ni a o problémech, které by mla editelka ešit.

14 2/6.4.2 Zážitkové prostedky spolupráce Mgr. Ludmila Šprachtová Ad 2) ZÁŽITKOVÉ Zážitkové prostedky spolupráce mateské školy s rodinou mají pro navázání a rozvíjení vztahu vzájemné dvry, respektu a pochopení daleko vtší vliv, než jsou informativní prostedky. Síla pozitivního prožitku je patrná v uvedených ukázkách textu psaného matkami do školního asopisu. Tyto akce posilují i vzájemný vztah mezi rodii dtí ve tíd. asto navazují pátelství a navštvují se i mimo mateskou školu. Adaptace dítte na mateskou školu V mnohých mateských školách bývá již samozejmostí, že dti vstupují na zaátku své docházky i ped plánovaným nástupem do mateské školy s rodiem. S tím, na koho mají citovou vazbu. Nejastji to bývá maminka, ale pibývá i tatínk. Pomáhají dítti zvládnout jeho první životní zátžovou situaci, jakou je odlouení od rodiny, zvládnout být v novém prostedí bez rodi. Nejenže pomže adaptace dítte za úasti nkoho z rodi v pohod, bez stresu zvládnout nástup do mateské školy, ale také nemalou mrou pispívá k vytvoení vztahu dvry mezi rodiem a uitelkou. V rodiích se vytváí také pocit jistoty a bezpeí. Vidí, jak se s dtmi v mateské škole jedná, jak se uitelky k dtem chovají, jaké innosti jim nabízejí, jak si dti hrají, vzájemn komunikují, jaká pravidla fungují ve tíd atd. Jsou svdky jejich trplivosti a ochoty ešit jakýkoliv problém rodie i dítte. Rodie také poznávají ostatní dti ze tídy a jejich rodie. Vzájemn komunikují, eší spolené problémy. Vidí rozdíly mezi dtmi.

15 Adaptace mže probíhat s úsmvem Spolené oslavy Pi oslavách nejde o to ukázat rodim, co se již dti nauily, co zvládají. Ukázat divadelní pedstavení i pásmo písniek a básní, ale jde také o to zapojit rodie do spolené innosti tak, aby mli spolený zážitek z inností, které rodie s dtmi dlali spolu. Bývají to obvykle setkání kolem Vánoc, nap. vánoní trhy, vázání adventních vnc, Vánoní koncert, oslavy Svátku matek atp.

16 Filip diskutuje se svojí matkou na váno ních trzích, co všechno si musí koupit. D ti poznávají svoje maminky podle rukou.

17 Foukaná s lentilkami. Každá maminka si musela najít sv j portrét.

18 Nejd íve d ti vodily svoje maminky, které m ly zavázané o i po zahrad, potom se vym nily a vodily maminky d ti. Chodit se m že jenom po papírech, které maminka st ídav posunuje. Jsou to ostrovy ve vod.

19 Pod kterou kostkou je schovaný p edm t? P kn jsem to zamíchal. Balónek musí být stále mezi námi. Spole né výlety

20 Jde o výlety rodi s d tmi a pedagogy p íslušné t ídy. Na p ívozu do Roztok. Spole né innosti Jsou to nejen slavnosti a výlety, ale je to také n co, co d láme spole n.

21 Spole n vážeme adventní v nce. Máme hodn legrace, je nám spolu dob e. Spole n se lou íme se školním rokem. P jdeme do školy.

22

23 2/6.4.3 Hodnotící prostedky spolupráce Mgr. Ludmila Šprachtová Ad 3) HODNOTÍCÍ Pro rodie: Rozhovory o dtech Rozhovorem o dítti získávají rodie dležité informace od profesionála o tom, co dít zvládá, jaké klíové kompetence má dostaten, i nedostaten rozvinuty. Nkdy je nutné nkteré dovednosti dítte podpoit. Pak jsou rodim nabízeny, pokud mají zájem, možnosti a aktivity, kterými lze rozvoj dítte posílit. Když je navázán vzájemný vztah dvry a bezpeí mezi rodii a mateskou školou, pijímají rodie informace o dtech velice dobe. Pokud dít potebuje odbornou pomoc nap. pedagogicko-psychologické poradny, jsou ochotni pomoc vyhledat. Nebrání se. Odbornou pomoc dít potebuje v pípad, že se u nho objeví možnost existence nkteré poruchy uení nebo jeho projevy neodpovídají vývojové fázi v jeho vku. Mže se jednat od ADHD, hyperaktivitu, vadu zraku, sluchu, ei atd. Nkdy bývá problém pesvdit rodie, aby doporuení pijali a odborníka navštívili. Z praxe známe rodie, kteí odmítají naši nabízenou spolupráci a pomoc. Zpravidla to bývají rodie, jejichž dti to nejvíce potebují. Pro rodie je nkdy obtížné pijmout myšlenku, že by jejich dít mohlo mít njaké problémy. Mateské školy se snaží hledat formy, jak prostedkem spolupráce oslovit co nejvtší poet rodi. Takovým prostedkem jsou nap. tzv. hovorové dny. Mateskou školou jsou vypsány termíny, na které se rodie mohou pihlásit. Probírány jsou pi nich portfolia dtí, diskutuje se o rozvoji dtí, jejich potebách, problémech. Tyto rozhovory by nemly být vedeny ped díttem. Portfolia dtí Portfolia jsou soubory prací jednotlivých dtí, které zaznamenávají a dokreslují vývoj a posun dítte v prbhu jeho docházky do mateské školy. Bývají v nm obsaženy poznámky o jeho chování, výrocích, událostech, vstupní dotazník, formulá o jeho vývoji, kresby atd. Pro mateskou školu: Dotazníky Dotazníky dáváme rodim pibližn jedenkrát ron, vtšinou na konci školního roku. Dotazníky nám slouží jako autoevaluaní nástroj. Otázky v dotazníku by se mly týkat oblastí, o kterých chceme získat informace, kterými se chceme zabývat, které chceme ešit, které nás zajímají. V následující ukázce dotazníku je snahou zjistit poteby rodi na provozní dobu, jejich názor na nabídku inností pro dti a spolené aktivity s rodii.

24 - VÁŽENÍ RODIE! Snažím se, aby Vašim dtem bylo ve mn (školce) dobe a abych jim prospívala. Zajímá m, co si práv Vy myslíte o tom, jak se mi to daí. 1) V kolik hodin picházíte s Vaším díttem do MŠ? 2) Vyhovuje Vám doba provozu? Navrhujete njakou zmnu? Pro? 3) Ztotožuje se doba pobytu dítte v MŠ s Vaší pracovní dobou nebo rádi využíváte i delšího pobytu dítte v MŠ? 4) O kterých zážitcích a innostech z MŠ Vaše dít nejastji vypráví? 5) Je nabídka inností, které dtem v MŠ umožujeme, dostaten bohatá? 6) O které aktivity byste nabídku rozšíili? 7) Na co bychom v píštím školním roce nemli zapomenout? 8) Mají dti v naší MŠ dostatek pohybu? 9) Jak hodnotíte dopolední výlety na okolní hišt, procházky do lesa? 10) Hraje si Vaše dít u nás v MŠ na poítai? Co o tom íká? Jste s tím spokojeni? 11) Odpovídá jídelníek Vaší pedstav o správném stravování dítte v MŠ? 12) Jak hodnotí jídla Vaše dít? 13) Je v MŠ dostatek hraek, pomcek? Postrádáte nkteré? 14) Znáte pravidla soužití dtí v MŠ? 15) Využíváte stejných pravidel? 16) Navrhujete doplnní pravidel? O která? 17) Spolené akce rodi s dtmi v MŠ považujete za pínosné? Která se Vám nejvíc líbí? 18) Navrhujete nkteré další? 19) Jak se cítíte pi akcích, kde jste zapojeni do hry nebo njaké innosti s dtmi? Prosím, odevzdejte vyplnný dotazník ve své tíd. V asopise, který vyjde po prázdninách, se dozvíte, jak jsme dotazníky vyhodnotili, co mžeme vylepšit ve vzdlávání dtí, co v provozu a vybavení. Dkuji. Vaše školka Rozhovory Jsou velice astým prostedkem spolupráce. Pomáhají zjistit zástupcm mateské školy, co by se mlo v mateské škole zmnit, o které oblasti vzdlávání i podmínek by mla mateská škola udlat osvtu. Bývají to individuální rozhovory mezi uitelkou a rodiem, editelkou a rodii, diskuse s rodii na tídních schzkách, setkání zástupc obanských sdružení rodi. Pi rozhovoru s rodii je teba dodržovat urité podmínky: zvolit vhodnou dobu, délku, zaujmout rovnocenný postoj k rodii vyjádený blízkostí, být vstícní, zvolit vhodný tón hlasu, zachovat absenci podráždní. Neml by probíhat ped dtmi a v dob, kdy se má uitelka vnovat dtem. Pi pedávání dtí by mla být uitelka vcná, struná. Mateská škola a rodina by mly navázat takové vztahy dvry a bezpeí, aby prospívaly dtem, aby mateská škola uspokojovala oekávání a poteby dtí a jejich rodi. Na druhé stran by ale mateská škola mla být dostaten silná na to, aby nepodléhala nepimeným požadavkm rodi. V mateských školách pracují kvalifikované, profesionáln zdatné editelky a uitelky, které dokáží být rodim partnery. Umí jim poradit, doporuit profesionální pomoc, když ji dít potebuje. Mateské školy jsou dostaten otevené rodim, nabízejí mnoho spolených

25 aktivit, pi kterých zažijí mnoho radosti a sounáležitosti. Vzájemn by se mli rodie a mateská škola podporovat, aby dtem mateská škola co nejvíce prospívala. Podle profesora Zdeka Matjka je pro rozvoj prosociálních vlastností kritickým obdobím práv pedškolní vk. Je to období, ve kterém je pro dít nesmírn dležité, aby se nauilo uzavírat pátelství a žít v nm. Prosociální vlastnosti, jejichž poátek hledáme v pedškolním vku dítte, mají v eštin svou píznanou pedponu sou nebo spolu, tzn. souhra a spolupráce, soucit a soustrast, solidarita, ale také spolená radost (pro kterou kupodivu nemáme zvláštní výraz jakási sourodost ), a ovšem hlavn a pedevším poátení city vzájemné pízn, kamarádství a pátelství. Dít vstupuje v nejrznjší souinnost neboli interakci s druhými dtmi a je vystaveno jejich konkurenci, nezájmu a pehlížení. Jeho identitu a životní jistotu povznáší, mže-li v této spolenosti najít nkoho, kdo s ním sou-zní a sou-hlasí, kdo s ním nco sdílí (a hru, radost i bolest) a kdo je mu oporou. A práv tenhle cit, který se tu zaíná rozvíjet, má nesmírný význam pro budoucnost jedince! (2, 2001, str. 10). Mateská škola by si mla být vdoma, že práv v rozvoji prosociálních vlastností nejvýraznji dopluje rodinnou výchovu. Protože práv ona má ideální podmínky pro jejich rozvoj. Ty rodina nemá. V rozvoji prosociálních vlastností je nezastupitelná. Dti dostaten rozvinuté v oblasti prosociálních vlastností mají pedpoklady šastného života, žít bez vtších problém v partnerském život. Mateská škola není pouze pípravou na školu, ale pípravou na život. Nkteré vklady v ní získané se zúroí v daleké budoucnosti dítte.

26 2/6.4.4 Seznam použité literatury Mgr. Ludmila Šprachtová 1. Havlínová, M., Vencálková, E. Kurikulum podpory zdraví v mateské škole. Praha: Portál Matjek, Z. Mateská škola píprava na život. Praha: Raabe, Nováková, J. a kol., Respektovat a být respektován. Kromíž, Opravilová, E. Úvod do pedškolní pedagogiky. Praha: SPN, Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze Šulová, L. Aktuální výchovné pístupy. Praha: Raabe Vyhláška. 43/2006 Sb., o pedškolním vzdlávání, MŠMT R Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), MŠMT R 2004

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika 1. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou : píruka pro starostlivé rodie a zodpovdné uitele / Michal Goetz, Petra Uhlíková Praha : Galén, c2009 -- 160 s. :. --

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více