VZEPETE SE V PODDANOSTI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZEPETE SE V PODDANOSTI!"

Transkript

1 VZEPETE SE V PODDANOSTI! MARTIN KLUSO (Praha, 4. kvtna 2003) To hlavní, co bych vám dnes chtl pedat, by se dalo vyjádit tmito slovy: Vzepete se v poddanosti a Bh má úžasnou schopnost obracet zlé v dobré. Bh jedná tak, že neodstrauje zlé okolnosti, ale mní je ve svj prospch. Používá nepítele k jeho vlastní záhub. Ve vyšších úrovních bojového umní se nebojuje vlastní silou, vlastní energií, ale silou protivníka. V podstat je to banální princip. Sílu nepítele velmi inteligentn využijete proti nmu samému. Abych to ekl úpln prakticky: Postaví se proti vám stokilový chlap, vy máte ticet kilo. Normáln nemáte šanci. Ale ti, kdo takhle bojují, z toho mají radost, protože vdí, že mají dalších sto kilo na své stran. Stokilový chlápek se ožene a ten ticetikilový místo toho, aby letící ruku vykryl, jak by se oekávalo, tu energii, když už tam tak letí, využije. Chytne ho za tu ruku a popotáhne. Takže vlastn investuje jenom nco maliko, využije energii protivníka jen ji správn nasmruje. Bojové umní jako takové je pro nás nezajímavé a neužitené. Nicmén tento fakt velmi dobe vystihuje uritý princip, o kterém chci hovoit. Bh totiž využívá nepítele k jeho vlastní zkáze. Jednoduše ho obrátí proti nmu samému. To, co nepítel udlá, je mu nakonec ke zkáze. A my se potebujeme nauit stát na té správné stran a udlat tu správnou vc. Potebujeme využít toho, že nás nepítel napadl, a nechat, aby se to obrátilo proti nmu. Amen. Víte, to, co se stalo s naší sestrou na Slovensku, byla áblova trumfová karta. Je to jako v pokeru. Pedstavte si, že máte trumfy v ruce a víte, že máte i nejvyšší trumf. Nikdo nemže mít vyšší ani stejný. Jenže s tím trumfem nechcete vyjet, protože byste málo získali. Potebujete, aby proti vám nkdo vyjel svým nejvyšším trumfem a vsadil na to všechny peníze, co má. Rozumíte? A tak si držíte svj trumf, ekáte, až vyjede ten druhý. I on má svj trumf, ale ne tak vysoký jako vy. Nikdo nemže mít tak vysoký jako vy. Najednou si váš protihrá ekne: Já mám trumf, on nemže mít vyšší. Já mám trumf, to je síla. To je síla, co já dokážu! Vsadí 1

2 všechny peníze, co má, a položí kartu. A to je nco, co Bh asto dlá. Dopustí, aby nepítel použil veškerou svou energii, všechno, co má, a vsadil na svou kartu. Pak teprve Bh položí svj trumf a všechno se obrátí v Jeho prospch. Rozumíte mi? Kamkoli se podíváte do Bible, všechno, co kdy nepítel udlal, Bh obrátil a posbíral všechny body. Mn by vadilo hrát s nkým takovým. Moc by mn to vadilo. Dejme tomu, že by šlo o njakou soutž. Nastádal bych si spoustu bodík, hrozn moc bodík, a Bh by pak udlal jeden tah a všechno by bylo Jeho. Jeden se s tím de, shromažuje, a všechno vyhraje Hospodin. ábel vymyslel geniální plán. Podailo se mu zmanipulovat lid, proniknout do srdcí lidí a dostat na kíž samého Ježíše Krista. Rozumíte mi? Jenže tím se uvolnila Kristova krev. Kristova krev byla prolita, a ábel v podstat pišel o všechno. Podívejme se na píbh Davida a Goliáše. David si íkal: Já si neponesu me. Pro já bych se vláel s meem? Goliáši, ty vezmi s sebou njaké náadí. Amen? ím David usekl Goliášovi hlavu? Jeho vlastním meem. Pro by se s ním tahal, když ho tam mohl donést Goliáš? Amen? David pišel a ekl: Já jdu ve jménu Hospodinov a všechno, co tady máš, všechno, s ím se taháš, bude použito proti tob. Rozumíte tomu, nebo ne? Ne, vy tomu nerozumíte. Nemžete tomu rozumt, protože jsem to ješt neekl. Víte, jakou zbra tehdy Filistinci použili? Strach. Oni použili strach. Vymysleli princip strachu. ekli: Vybereme z každé strany jednoho bojovníka. Kdo z vybraných dvou zvítzí, porazí zbytek národa, protože s ním je Bh. Oni celých tyicet dní strašili, ale taky sami sebe. Jenže to oni nevdli. Celých tyicet dní se poplácávali po biše a po hrudi a íkali si: Podívejte se, kolik my máme síly, jak jsme perfektní! Podívejte se, Goliáš! A podívejte, jak oni se bojí! A tak sbírali tyicet dní. Bh je nechal tyicet dní. Sbírali tyicet dní a uvdomte si, kolik nastádali duchovního strachu, duchovní energie. Všichni vdli, že o tom to je. Sousteovali svou mysl a íkali si: O tom to je. O Goliášovi to je! O nm to je. Všichni se na nj upnuli. A Bh to tak nechal. Podpoil to. Dopustil, aby to tak bylo. Celý filistinský národ, všichni Palestinci, pardon, všichni Filistinci byli najednou soustedni, jejich mysl byla upnuta na jedinou vc. Rozumíte tomu? Bh vidí, že není nic jednoduššího: Pro bojovat s nimi, když oni všechno vsadili na tuhle konkrétní bytost? A tak to, co oni zamýšleli ke zniení Izraele, se jim samým stalo zkázou. Jak 2

3 tam Goliáš chodil a vychloubal se, víte, kdo se díval? Já jsem vždycky íkal, že Izrael, ale nejenom ten, oni se dívali i Filistinci. Je to tak? Oni tam stáli na kopci a dívali se. Ho, ho, hó, te jsme zvdaví. Vidíte je, jak se bojí? Vidíte, jak se bojí? To je naše síla, Goliáš je naše síla! A pak Bh zasáhl jedním jediným kamenem. Bez velkého úsilí. A ješt ekl Goliášovi, a si s sebou vezme me. Porazil ho jedním jediným kamenem, usekl mu hlavu a šel si po svém. Jejich nasbíraná vize, víra a nadje se najednou obrátily proti nim. Filistinci se sebrali a utíkali a Izraelci je bili, bili, až je pobili. Musíme vdt, na stran jakého Boha stojíme. Musíme vdt, jaký boj bojujeme. David by byl udlal chybu, kdyby tam šel ozbrojený, jak ho nutil Saul. Udlal by chybu, kdyby zaal bojovat jinými zbranmi. Ale David vystihl ten správný moment. Vidl, jak se tam všechno nashromáždilo. Znal tu mysl, to elo Goliáše, kde to všechno bylo. Vzal jeden kamínek ve jménu Hospodinov, bác! a bylo po všem. My nkdy vidíme tu obrovskou armádu, obrovský problém, a íkáme si: ábel je tak silný. Ale nechte ábla, aby si dlal svoje dílo. Vy hledejte svj díl v boji a kochejte se v tom, jak jeho dílo zboíte. Nechte ho, a soustedí celou svoji armádu. Máte to alespo jednodušší, nemusíte je hledat vy. Amen? Nechte ho, aby vám poukázal na všechny vaše híchy, nechte ho, nechte ho být. A potom se opete proti nmu v té síle, v té autorit, kterou máte nasbíranou a nauenou. Amen? Halelujah! Ale to ješt poád není to, o em chci mluvit. O tom jsme povídali na Slovensku v kontextu situace s naší sestrou a v kontextu jiných vcí. Vím, že tím, co se stalo, ábel prohrál všechno. Vetn rodi. On na n vsadil, všechno vsadil na tuhle kartu a prohrál. Te to vypadá špatn, ale já vím, že jim to bude ke spasení. Že jim to bude ke spasení, protože jsou blízko celé situace a budou velmi blízko Božího jednání. Uvidí, jak Bh jedná, a nebudou to moci popít. Amen? Co jsem vám chtl íct, je, že se máme v poddanosti vzepít. V život máme spoustu situací; a mjte chvíli na mysli Bratislavu a potom sebe. Situace, které nás obkliují, které nás tlaí, které nám chtjí ublížit, které nás do neho nutí. Rodie, partnei, okolnosti, práce..., cokoliv. A je poteba se vzepít. To, že je nám špatn, je uritým zpsobem i hích a výmluva pro to, že se nevzepeme. Rozumíte mi? Pokud je nco, co vás utlauje, a vy se nevzepete, tak je to chyba. Podívejte se na všechny naše pedchdce víry, kteí jsou nám vzorem. Vzepeli se. 3

4 Amen? Vzepeli se lhostejnosti, vzepeli se lenosti, vzepeli se híchu, vzepeli se útlaku. Ale v poddanosti. Nehovoím o vzpoue. Já nehovoím o vzpoue! My máme jiné nástroje než bojování v tle. Já nehovoím o vzpoue, naopak! Napíklad práce. Vezmu nco lehkého: práce. Tlaí nkdy nkde nkoho práce? Obas ano, že? Tam se hlásí nkdo vzadu. Nkteí se nehlásí, ale vím, že je práce tlaí. Pokud se nevzepete, dláte chybu. Nemyslím tím, být vzpurní abyste se chovali vzpurn vi svým nadízeným. Ale vy se potebujete zaít modlit a tlait. Tlait, tlait a tlait. A hledat Hospodina. Pokud na vás nkdo naloží bím a vy víte, že to není bím od Hospodina, pak se potebujete vzepít. Víte, co se stane, když se lovk vzpírá? eknte mi. Cože? Posílí. Zkusili jste to nkdy? Lehnte si na zem, nechte nkoho, koho unesete, aby si vám vlezl na záda, a ležte. Myslíte si, že vám tím posílí svaly? Myslíte si to? Ne! A co se stane, když se vzepete? Když se ho budete snažit sundat. Co se stane? Posílí se vaše tlo. Víte, jak jsme posilovali s klukama na internát? Posilovali jsme tak, že jsme se prali. Ne ve zlém. Nco jako eckoímský zápas. Jeden si lehl, druhý si lehl na nj a chytil ho kolem hrudi. Ten první se snažil ze sevení vyprostit. Oba tak vlastn napínali všechny svaly, a tím posilovali. M se nkdo snažil pidržet na zemi. Pidržet pimáknutého k zemi, abych byl nosem zaboený v hlín. Ml za úkol dlat všechno proto, aby m pidržel na zemi, zemského, pízemního. Chápete to? A já jsem se mu vzpíral. A víte, co se stalo? Mn se to nepovedlo. A víte, že to nevadilo? Víte, pro ne? Protože já jsem posílil na píšt. Rozumíte tomu? Nemyslete si, že to je tak, že vždycky zvítzíte. Vzepete se, zvednete se. Vzepete se, zvednete se. A posílíte a nauíte se ten princip: Já se nebudu poddávat. Já se nebudu poddávat okolnostem a áblu, když pijde, aby m utlaoval. Teba v rodin nebo v zamstnání, v nemocech. Víte, když se nevzepeme nemocem duchovn a nezaneme nemoc napadat, nezaneme jít proti ní, nezaneme ji žduchat ven, že tu nemá co dlat, pokud se nevzepeme vzpoue, lenosti, pak nejsme schopni zvítzit. Udlejme to! Amen? Bh nás povolal k tomu, abychom se vzepeli. Znovu opakuji, nehovoím o vzpoue. eknte mi píklad, geniální píklad vzepení se v poddanosti. eknte mi biblický píklad, kdy se nkdo tvrd vzepel v tžké poddanosti. Je o tom celá jedna biblická kniha Ester. 4

5 Byla Ester vzpurná? Ester byla zvolená i pro svoji poddanost jako opak Vasti. Nebylo v ní ani semínko vzpoury. Pette si celý píbh od zaátku, když ješt byla s Mardocheem. Byla absolutn poddaná. Žádná vzpoura, žádná Jezábel. Opakem Jezábel je Ester. Amen? A pesto se vzepela se vší rozhodností a energií. Postila se, i její dveky se postily, celý národ se postil. Nejedli, nepili. Amen? Ester použila všechnu energii, všechnu sílu, co mla. Posbírala všechno po celém národ a ekla: My se nepoddáme tomu rozhodnutí, které bylo uinno. To se nauila od svého strýce. Víte, že Mardocheus se v poddanosti nepoddal? On zstával stát, on se neohnul, že? A to Amana vyprovokovalo. Není to geniální, že i tady mžeme najít stejný píbh, stejný princip toho, že Bh obrací v dobré, co nepítel naplánoval? Víte, ono se Mardocheovi strašn nechtlo stavt šibenici pro Amana. Bh nechce, abychom dlali tuhle špinavou práci. A si ji udlají oni. Amen? Halelujah! Kdo jinému jámu kopá... Víte, že to je v Bibli? Kdo jámu kopá, do ní upadá, a kdo valí kámen, na nj se obrací. (P 26:27) Amen. A tak Aman nashromáždil dv vci. Jednu proti Mardocheovi: To byla šibenice, na které ml viset a houpat se tam. Druhou proti celému Izraeli: Proti Izraelcm povstanou všechny národy. Ale Izraelci se nepoddali, oni se vzepeli. My si nkdy ekneme: Ach, to je hrozné! Tady stojí šibenice, koukám na ni z okna. Je pro m. To je hrozné. A to naízení, co vyšlo! Aáách Všechny nás pobijí. Oni nás všechny pobijí! Místo toho bychom se mli vzepít a íct: Ne! Já nevím, co budu dlat. Nevím, jakým zpsobem mám jednat. Ale já se tomuhle nepoddám. Já se tomuhle nepoddám! Nebylo to ani tak, že by Ester pišla, rozrazila dvee a ekla: Tak co? Co je to tady, Aman! Ne, ona se vzepela v poddanosti. Vzepela se v poddanosti. Modlila se, postila a pitom respektovala pravidla a riskovala svj vlastní život. Respektovala daná pravidla a šla za králem. A ekala. Neekla to hned ten samý den. ekla: Pij na veei. Rozumíte mi? Poád zstávala v poddanosti. Bylo dležité, že neudlala nic ze sebe, že ekala na Boha. Uvidíte, jak Bh jedná. A jestliže je nkdo proti vám, tak je jen proti sob. Jenomže to ješt neví. Amen? Dávejte pozor, když na vás nkdo sahá. Sám si spálí prsty. Amen? Nebojte se, nemáte se eho bát. Protože Bh je na vaší stran. A vy jste souástí té podlé, nefér hry na správné stran. Rozumíte mi? Bylo by velmi nepíjemné hrát proti Hospodinu, 5

6 protože byste o všechno pišli, ale je velmi píjemné hrát na Jeho stran. Amen? Pokud jsou vci, které vás trápí, které vás sužují, vzepete se jim. Udlejte krok. Vyzkoušejte to, zante jednat. Zante se vzpírat, vzpínat, vzpouzet. Zante bojovat, zante se modlit, zante se postit, zante dlat vci jinak. Když po vás ábel nco chce, udlejte pesný opak. Když vidíte, že ábel chce, abyste zstali v posteli, tak eknte: A zrovna ne! Vstanu o hodinu dív. Amen? Vzepete se mu. Vzepete se mu. Amen? Vzepete se mu, v em se máte vzepít. Ale zstate v poddanosti. Nemžete pijít do práce a íct nadízenému: Ty jsi chtl, abych dlal o víkendu, co? Já vím, že máš v pondlí dležitou vc. Kašlu na tebe v pátek si ješt navíc vezmu dovolenou. To nemyslím. Rozumíte mi? To by byla vzpoura, to by bylo to rozkopnutí dveí. Ale vy se mžete zaít modlit a postit a íct: Bože ne, Bože ne, Bože ne! A pak najednou, a vy za to nemžete, nkdo pijde a ekne: Hele, problém. To pondlí padá, zákazník nco má. Bác ho! Já vám neíkám, abyste se modlili, a nedopadnou obchody nebo nco takového. Ale íkám, modlete se za to, aby Bh jednal ve váš prospch. Amen? Aby se dly vci, které se mají dít. Amen? Halelujah! Ester se modlila a co se stalo? Co byste ekali? Pirozen bychom si páli, aby nkdo zboural šibenici a zrušil dekret, který íkal, že všichni budou bojovat proti Izraeli. Nikoliv Bh. Bh íká: Tady je šibenice, pro ji bourat? Mám tady nástroj k vyplenní nepátelských národ, které chtjí utlaovat a hubit Izrael. Ta šibenice ta je pro Amana. Bh se vysmívá zlému. Víte, jak se mu vysmívá? ekne: Hej, zlý, co se má stát tomu (Bh ví, že Aman je pyšný), kdo prokázal králi velké dílo? A Aman na to: Vote ho na koni po mst, obleete mu královské roucho a prohlašujte o nm, že to je on, kdo je druhý po králi. A Bh ekne: Tak jo. Víš, to je Mardocheus. Byl bys tak hodný a mohl bys ho provést po mst na tom koni? Není to výsmch? Kdyby Aman ekl cokoli jiného; ale on jen nahrál body proti sob. Rozumíte mi? On nahrál body proti sob. Všechno, co ml proti, nasbíral proto, aby si ublížil. Je strašn nebezpené jít proti Božímu lidu. A já si myslím, že budou lidé, kteí proti nám pjdou. Já si dovedu pedstavit, že se budeme tahat s právníky, se soudy a kdo ví s ím jiným. Ale je hodn nebezpené jít proti Božímu lidu. Protože jakoukoliv zbra vytáhnete, bude použita proti vám. Problém, že? To je nebezpený nepítel, ten Hospodin! 6

7 A v podstat nemáte jinou šanci, než se mu vydat. Protože: Každý, kdo padne na ten kámen, bude roztíštn, a na koho by padl, toho rozdrtí na prach. (Luk 20:18, NBK) Amen? Hospodin je nepíjemný protivník. Ale je dobré mít Ho na své stran. Já jsem vás chtl povzbudit k tomu, abyste tlaili a dívali se na Boží dílo. Víte, co íkal Mardocheus Ester? Nemysli si, Ester, že z toho mžeš vycouvat. Nemysli si, že se to tebe netýká. Nemysli si, že budeš sedt v královském paláci a myslet si, že se t to netýká. Amen? Protože pokud zahyne Izrael, tak ty zahyneš s ním. Nebu naivní. A nakonec se to všechno obrací. Víte, že Mardocheus byl potom druhý po králi? Stal se jeho rádcem a byl druhý nejvyšší po králi. Zvláštní, že? Jak se to všechno otoilo! Král ekl: Dobe, Izraeli, mžeš se bránit. Nakonec to byl Izrael, který vyhubil spoustu tch národ, se kterými se neustále pel, které mu neustále chtly ublížit a inily mu protivenství. Amen? Halelujah! Víte, my musíme mít víru. Pokud nemáme víru, tak je to problém. Musíme vit, že Bh je živý Bh a že jedná. Nevíme v náboženství, nejsme njaký náboženský spolek. Nejsme spolek teolog i filosof. Halelujah! Ale my víme v živého Boha. Víme, že Bh funguje, víme, že fungují tyhle principy. Víme, že Bh je schopný jednat na jiné rovin a jiné úrovni, než na jaké jsme v tuhle chvíli my. Halelujah! Hospodine, já T prosím, abys v nás zapeetil toto slovo. Abys zapeetil svoje dílo, svoje pemýšlení, svj charakter v nás, Bože. Prosím t, abys nás povzbudil k tomu, abychom se vzpírali. Abychom se vzpírali a bouili. Abychom se nepoddávali tomu, když ábel tlaí. Abychom se, Hospodine, poddávali zízením a ádm a autoritám, ale abychom se vzpírali zlu. Abychom se vzpírali, Hospodine, proti tomuto svtu, proti jedenadvacátému století, abychom se vzpírali proti tomu, když pichází zloba, podvod, krádež a podobné vci. Abychom se vzpírali, Pane. Abychom hledali spravedlnost. Abychom se vzepeli, když nás naši blízcí a píbuzní tlaí do toho, abychom byli jako svt. Abychom se vzepeli, Pane, když nás okolnosti a svt tlaí, abychom byli jako svt. Abychom se vzepeli proti nepíteli, když pichází, aby kradl, bral a niil v našich rodinách, v našich ženách, v našich mužích, v našich dtech. Abychom se tomu vzpírali a nedovolili nepíteli, aby se postavil proti nám. Halelujah. Hospodine, dovol nám, abychom ten princip nasbírané síly proti nám mohli použít proti nepíteli. Dovol nám, abychom se 7

8 nebáli a nestrašili, ale abychom vdli, Bože, že jsi to Ty, který jsi vždycky tak zázran dokázal pevrátit zlé v dobré. Hospodine, Ty jsi Hospodin a Ty jsi Bh, který jsi toho schopen. A já T prosím, abychom vidli Tvoji slávu. Abychom vidli, jak Ty jednáš v našich životech, Pane. A to, co se nám zdálo záhubou, to Rudé moe a ta egyptská armáda, abys nám dal k vysvobození. Aby ti, kteí nás pronásledovali, zahynuli. Aby zahynuli nám na svdectví, Hospodine. Halelujah! My víme, Bože, že se nemodlíme a nemluvíme proti tlu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které jsou vysoko. Halelujah! Bože, já T prosím, abychom mli víru. Abychom mli víru na tom míst, kde stojíme ped námi moe a za námi armáda. Abychom mli víru, že to všechno jsi nachystal Ty práv proto, abys nás plnji vysvobodil. Bu posvceno a oslaveno Tvoje jméno, Tvj svatý charakter, Bože. Amen. 8

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Na 1. stupni se poad líbil 75% žák a 25% se nelíbil nebo se líbilo jen nco. Nkterým bylo zatžko zaplatit 40 K, pestože denn utrácí dost penz

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

MOC SLOVA MARTIN KLUSO. (Praha, íjen 2006) O kehkosti duše a povinnosti silných (slovo pro dti)

MOC SLOVA MARTIN KLUSO. (Praha, íjen 2006) O kehkosti duše a povinnosti silných (slovo pro dti) MOC SLOVA MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2006) O kehkosti duše a povinnosti silných (slovo pro dti) Dti, pemýšlel jsem nad jednou vcí, o které vám te povykládám. Jak víte, máme kluka Davida Jošuu. Obas leze

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

akceptovat jakoukoliv alternativní formu manželství. Možná si íkáte: To se nás netýká. Ale pozor, alternativní formy manželství zptn nabourávají i

akceptovat jakoukoliv alternativní formu manželství. Možná si íkáte: To se nás netýká. Ale pozor, alternativní formy manželství zptn nabourávají i !" Ote, picházíme ped Tebe dnešního dopoledne. Prosím T, abys nám pomohl utišit mysl a zkrotit i naše tla. Dej nám vystihnout svj zámr s námi. Dovol, aby Tvé Slovo pišlo a pineslo do našeho života zmnu.

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MALOPÁNEVNICTVÍ MARTIN KLUSO. (Praha, záí 2004)

MALOPÁNEVNICTVÍ MARTIN KLUSO. (Praha, záí 2004) MALOPÁNEVNICTVÍ MARTIN KLUSO (Praha, záí 2004) Pane, prosím T, abys to byl Ty, kdo k nám bude mluvit. Abys mluvil k našim srdcím, tak aby Kristus se potkal a uslyšel s Kristem. Halelujah. Bože, spoléháme

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Nakreslím svatyni, svatyni svatých a vnjší nádvoí. Jsou to ti oblasti. Jednu oblast mžeme nazvat tlo, druhou, oblast svatyn,

Nakreslím svatyni, svatyni svatých a vnjší nádvoí. Jsou to ti oblasti. Jednu oblast mžeme nazvat tlo, druhou, oblast svatyn, Dnes jsem vnímal na zaátku shromáždní dv vci. Jedna z nich zaznla v poslední písni, kterou jsme zpívali. Ta píse mluví o tom, že je svtlo, které záí a které vidím na horizontu. Slovo o svtle, které svítí,

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006)

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006) O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO (Tursko, duben 2006) Ješt než se dostanu k vlastnímu slovu, dovolte mi zmínit se o jedné souvislosti, která mi hodn pichází na mysl. Pemýšleli jste nkdy o tom, že se Bh nazývá

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994)

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) SLUŽEBNOST PASTÝE CECIL ducille (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) Díky Bohu za dnešní veer. Dkujeme Bohu i za ten sníh a mráz. Halelujah! Amen. Najeme si v Biblích slovo, které mi pišlo. Je zapsáno

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005)

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005) PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA (Praha, ervenec 2005) Brati a sestry, bume v tuto chvíli pozorní a mjme na mysli, že i pi kázání komunikujeme s Bohem a že Bh komunikuje s námi a reaguje na nás. Pokud máme

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

RÚT MARTIN KLUSO. (Praha, ervenec 2007)

RÚT MARTIN KLUSO. (Praha, ervenec 2007) RÚT MARTIN KLUSO (Praha, ervenec 2007) Mám pro vás dnes dv zprávy. Jednu možná dobrou a jednu možná špatnou. Ve zpráv, která pro vás mže být špatná, Bh íká, že pijde utrpení a pronásledování. Nechci o

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme T, abys pi nás dokonal svoje dílo. Nedovol, aby nebylo jednáno s vcmi, se kterými jednáno být mže. Prosíme T,

Více