NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)"

Transkript

1 NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých životech, ve svém prostedí. A budeme schopni pracovat proti nmu, místo abychom s ním spolupracovali. Protože asto pracujeme pro nj, aniž jsme si toho vdomi. Nejlepší na tom je, že ábel musí pracovat v prostedí a zpsobem, který je mu vymezený, a nemá prostor vymýšlet nic nového. Hranice jeho psobnosti mu byly vymezeny Bohem. Názorn je to vidt v Jobovi ábel mže uinit jenom to, co mu Bh dopustí. Na to mžete íct amen, je to tak? Nebýt toho, že Bh drží ábla na uzd, vtšina z nás by už nejspíš byla po smrti. Mžete na to nahlížet negativn a mžete se na Boha rozzlobit, že áblu nkteré vci dovolil. Dopustil mu, že na vás mže být hrubý, že vás tlaí k tomu, abyste dlali špatné vci, a tak dále. Myslím, že bychom se klidn mohli na Boha zlobit, ale byla by to ztráta asu a energie. Co bychom naopak mli udlat nechat se povzbudit skuteností, že Bh drží satana na uzd. Protože Bh nejenže drží ábla na uzd, nejenže mu dal uritá omezení a hranice, ale Bh také zná váš práh bolesti. Bh ví, jaké máte slabosti, do jaké míry jste slabí a do jaké míry jste silní. Bh to ví. A tak Bh, který ábla omezuje, zárove ví, do jaké míry mže ábla vi vám uvolnit, aniž byste padli. Jinak to nejde. V 1. Korintským 10:13 je verš, který íká: Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale vrný jest Bh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale zpsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Amen. Nyní máte v ruce nco velmi podstatného, eho se mžete pidržet. Protože Bh zná slepení vaše. (Ž 103:14) Souhlasíte? Píše se, že nedopustí, abychom byli pokoušeni nad naši možnost, ale s pokušením zpsobí také i vysvobození, abychom mohli snést. Neíká se tam, že by nás Bh z toho pokušení vytrhl. Ale íká nám, že uprosted pokušení je cesta, zpsob, jak v pokušení obstát, vzepít se mu a ustát to. 1

2 To je první princip boje, který bychom se mli nauit. Kolikrát jsem nkomu radil a ten lovk mi ekl: Prost jsem si nemohl pomoci. Máte-li krev, máte-li Ducha svatého, znamená to, že jste pod pravomocí Boží. To znamená, že satan k vám nemá pístup, pokud mu Bh ten pístup nedá. A protože má pístup jen do té míry, do které mu to Bh umožní, musí vám to napovdt, že se nemusíte podídit vcem, které na vás tlaí a které vás pokouší. Tento princip platí v každé oblasti vašeho života. Je jedno, co to je. Je jedno, jestli je to v oblasti fyzické, emotivní, mentální, spoleenské nebo je to v prostedí, kterým jste obklopeni. Nezáleží na tom, co je ta vc, která vás pokouší. Bh má nad tou konkrétní vcí dohled, ví, co se dje. Bh Joba ani na chviliku neopustil. Bible íká, že Bh nás nikdy neopustí ani nezanechá. 1 To znamená, že Bh je uprosted vašeho hnvu, uprosted vaší deprese. Uprosted vaší frustrace a zoufalství i tam je Bh. A když znáte a rozumíte realit Jeho pítomnosti, máte schopnost se k Nmu natáhnout, máte k Nmu pímé spojení. Myšlenka, že si nemžete pomoci ano, v tle to tak funguje, ale ve vašem duchu, duchovních možnostech a v pravomoci Boží, pod kterou spadáte, je to lež z pekla. Mžete na to íct amen? Anebo jste takoví vítzi? Možná mluvím k nevhodnému publiku, možná si užíváte, že vás nkdo tlaí a kope, tahá a njakým zpsobem drtí. Haleluja! Náleží nám postavení autority. Byl jeden híšník, který ml lepší porozumní tohoto Božího principu, a ani neznal Ježíše, tak jak Ho známe my. Neml Ducha Božího, neml krev Boží, neznal tyto vci, a pesto ml lepší porozumní, jak to funguje, než my. Byl to ten setník, voják. Ml nemocného služebníka a vdl jen to, že Ježíš uzdravuje. A taky znal zpsob, jakým uzdravuje. Pokud setník dokázal na základ tch princip od Boha získat, co poteboval, o co více bychom my mli být na míst, kde máme pod kontrolou okolnosti, ve kterých se nacházíme. Rád bych toho setníka poznal. Sedl bych si s ním a zeptal bych se ho: Jak jsi na to sám pišel? Víte, pedkládám vám principy, s jejichž pomocí mžete bojovat s áblem. A tak až se píšt ocitnete v soužení, v problémech a v pokušeních, mjte na pamti, že Bh je v tom s vámi. A že Bh ábla omezil. Nejenže ho omezil, ale nabízí vám nco z nebeské oblasti, ím mu mžete dát pkn na frak. A mezi námi, bratí, mli bychom zaít 1 Žalm 94:14 Nebo neopustí Hospodin lidu svého, a ddictví svého nezanechá. 2

3 ábla poádn mydlit. Mli bychom áblu dát njakou ránu místo toho, abychom mu dopouštli, aby do nás natahal jiné ábly. Musíme zaít bojovat a vzpírat se. Je to jeden z princip, který vám Bh dává, když vám íká, že vám dá prostor úniku, abyste mohli snést. On neíká, že vás vytáhne ze soužení, brate Martine. On íká, že ti dá nco, aby t uschopnil, nco, co ti pomže uprosted tvého soužení, abys mohl zvítzit. A tak celá ta hra se jmenuje vítzení, pemáhání. To není bouchni a ute. Ne, je to porážení, vítzení. Sedmkrát, sedmkrát v prvních tech kapitolách Zjevení Bh íká: Tomu, kdo zvítzí, uiním to a to a to. Mli bychom pestat uvažovat jako obti. My nejsme obti okolností. Slyšíte m? Je úpln jedno, co udlá bratr nebo sestra nebo nkdo jiný v okolnostech, které m ovlivují. Já nejsem ob tch okolností. Musíme se na to podívat tak, že ábel ped nás hází rukavici a vyzývá nás. Amen. eknte amen. Potebujeme njaký hever, abychom se mohli vytáhnout ze zem do nebes. Musíte se na to dívat jako na výzvu. Jako na píležitost uplatnit svoji duchovnost. Myslíme si, že být duchovní znamená, že sem pijdeme, zazpíváme píse, mluvíme v jazycích, zatleskáme rukama a možná trochu poskoíme. S tím poskoením íkám možná. Možná poskoíme. To považujeme za duchovnost. Anebo si íkáme: být duchovní znamená íst Bibli, modlit se. To je jenom ást duchovnosti. Ale realita naší duchovnosti je v tom, co udláme s tím, co nám bylo dáno. A v naší schopnosti uvit realit Boží pítomnosti uprosted našeho problému. Proto první vc, kterou vám musí ábel udlat, aby vás dostal do obrany, je... Zeptám se vás. Má nkdo nápad, co to je? První vc, kterou ábel musí udlat? Nevra? Ne. (Dlouhé ticho.) Není divu, že máte potíže Pedstírat, že ábel neexistuje? Myslím, že mnozí to dláme. Ne. Pinutit nás, abychom s ním diskutovali? Ne. Musí udlat jedinou vc: donutit vás, abyste pemýšleli o sob. Pesn to udlá. Obrátí vaše oi na vás. Bolí vás hlava. O em pemýšlíte? Co vás první napadne? Jak se zbavit bolesti hlavy. Jak se zbavit své bolesti. Nedlám si tu legraci z nikoho, koho bolívá hlava, prosím vás. Ale snažíte se celou myslí uvažovat, jak se zbavit té vci, která vám zpsobuje bolest hlavy. Pemýšlíte o bolesti hlavy, a všechny ostatní vci 3

4 jdou stranou, protože vás bolí hlava. Vte mi, já vím, o em mluvím. as od asu m bolí hlava, a nejenom tak trošku. Je to veliká bolest hlavy, bolí m poádn. Ale já odmítnu, aby bolest hlavy ovlivnila nebo diktovala, co budu, nebo nebudu dlat. A když jsem na shromáždní a bolí m hlava, tak ji spíš nechám puknout, než abych se poddal pocitu, který m chce okrást o píležitost dotknout se podolku Božího roucha. Když máte finanní tžkosti, o em zanete pemýšlet? Nemžu zaplatit hypotéku, nemžu zaplatit splátky na auto, vysthují m z domu, nemám jídlo v lednici, dti vyhladoví k smrti a možná se mi dokonce stane, že budu muset jezdit autobusem Když jsme kdysi poprvé pijeli, tak jsme vám ani nemohli vnutit auto, nikdo ho nechtl, že prý máte autobusy. My jsme vám chtli dát auto, a nikdo ho nechtl! Bylo nám eeno: Na co auto? Máme autobusy. A te nejenže máte auto, ale nkteí máte dv nebo ti auta. Jedno v garáži, druhé ped domem a tetí za branou. Pokud onemocníte, 99,9 % z vás hned pemýšlí o umírání. Ano, zanete se bát, jste nervózní a zanete telefonovat doktorovi, kdy k nmu mžete zajít. Myslíte si snad, že Bh nedbá na vaše fyzické problémy? Myslíte si, že Bh dbá mén o vaše tlo než o duši? Všimli jste si mého hlasu, že? Ten hlas se mi vrací a zlepšuje, a tak si íkám, že pokud budu kázat, na konci konference bude v poádku. Musíme pochopit vc, se kterou jednáme. ábel nás odduchovnil. On nás úpln odduchovnil. Všechno nám dal do škatulek a piml nás uvažovat tak, jako by vci nemly žádný duchovní rozmr. Ale jednou ze základních myšlenek Bible je, že všechny vci kolem nás jsou jenom obrazem duchovní reality, ve které žijeme. A tak zanme chápat, že jsou urité principy, urité pístupové cesty, které k nám ábel má. Ale všechny ty cesty, principy, všechen prostor svobody, který je mu dán, v tom všem Bh nejdív zváží vás a m. Zváží, jestli jsme toho schopni. A víte, co je na tom všem nejúžasnjší? Že je nám to každému ušito na míru. Už jste nkdy slyšeli o strážných andlech? Kdo z vás ví na strážné andly? Co myslíte, že mají na práci? Aby nás chránili. Chvála Pánu. Mají nás chránit. Ped ím nás chrání? Pro tam jsou? Oni vám neeknou, co máte dlat. Abyste si nemysleli, že si vymýšlím, pojme do epištoly Židm. První kapitola od 5. verše. Nebo kterému kdy z andl ekl: Syn mj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opt: já budu jemu 4

5 otcem, a on mi bude synem? A opt, když uvodí prvorozeného na okršlek zem, dí: A klanjte se jemu všickni andlé Boží. Te poslouchejte: A o andlích zajisté dí: Kterýž iní andly své duchy, a služebníky své plameny ohn. Kdybyste proítali kapitolu až do konce, mluví o sezení po pravé ruce Boží, v pedposledním verši pokládá Jeho nepátele pod Jeho nohy a poslední verš: Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Máte k dispozici ást Boží armády. Stojí pímo vpravo vedle vás. Stojí hned vedle vás. ekají na píkazy. My se nemodlíme k andlm. K nim se nemodlíme. Modlíme s k Bohu, modlíme se k Synu. Ale mžu se modlit k Bohu, aby uvolnil nebeský zástup, aby se stali služebnými duchy, kteí slouží v mé situaci. A nejen to, Boží slovo také íká, že v posledním ase pošle koho? Koho pošle? Michaela. Archandla Michaela. Víte, kdo je archandl Michael? Víte, jak ho Bh používá? Pokud nevíte, musíte si to zjistit. Je to jeden z andl, který je v Boží pítomnosti. Je jako tyhvzdikový generál. Má na starosti všechny zástupy, má na starosti celou armádu, má na starosti všechny, kteí jsou k dispozici, aby bojovali za svaté. Byl to Michael, který musel zasáhnout v Danielov dob, byl to Michael, který byl vyslán Bohem. Mám pocit, že nkteí z vás jsou v situaci Michaela. Myslím, že nkteí z nás jsou v Michaelov situaci. Daniel se modlil a nco chtl po Bohu. Nco konkrétního chtl od Boha vdt. Ale v Izraeli bylo tolik tlesnosti, modloslužby, klanli se modlám a dávali svou sílu áblu. A tak bžný nebeský zástup nemohl prorazit. Kolikrát jsme se modlili, a nic jsme neslyšeli. Nemáme žádnou zptnou vazbu. Pro? A tak se pestaneme modlit. Potom z toho ješt obviníme Boha. íkáme: Bože, kde jsi? Pro jsi tak potichu? Pro mi nco nepovíš? Kde je Tvj hlas, Bože? Možná jste nkteí z vás v situaci Michaela. Možná jsou okolo vás duchové, kteí zbraují nebi, aby se prolomilo. Daniel se musel modlit a postit 21 dní jenom proto, aby mohl slyšet Boží hlas. Opt jsme u toho jsme lidé drive through rychlého oberstvení. Možná tomu dáme víkend. Možná. Protože o víkendu nepracujeme. Protože nepracujeme, tak máme trošku asu, který mžeme dát Bohu a dlat tyhle vci. Znám jedno tajemství. Pišel jsem na jednu vc: když hledám Boha a postím se, a dlám cokoliv, Bh mi vždycky dává sílu, abych to mohl dlat navzdory tomu, že se postím. Je úpln jedno, jaké je horko. Je jedno, 5

6 jak tžkou práci dlám. Je jedno, jaké zodpovdnosti na m doléhají. Vím totiž, že nehled na okolnosti, pokud chcete dosáhnout k Bohu a máte touhu nco udlat, dokážete se prodrat vcmi, které vás rozptylují. Mžete pekonat pekážky, které vám ábel neustále hází pod nohy, abyste Boha neslyšeli. Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Ješt jste ani nedostali spasení, a už máte k dispozici autoritu uprosted své situace, a už je, jaká chce. Sláva Bohu! To byla jenom taková pedehra. Amen. Pojme se podívat do 1. Janovy epištoly. Vím, že Jan byl ten, který miloval, ale Jan byl i ten, který bojoval. Nemyslím si, že se Jan nechal jen tak odstrit. Nemyslím si, že Jan byl jenom takový chudáek, takový utlaený kesánek. Myslím si, že byl docela tvras. Pokud se podíváte na historii, kterou máme zachovanou o Janovi, tak se píše, že byl apoštol, kterého nedokázali zabít. Chtli ho uvait v oleji, nechali ho roztrhat komi. Te mluvím o historických záznamech. A nakonec si ekli, že bude nejlepší, když ho pošlou nkam do exilu, aby jim sešel z oí a nepipomínal jim, že je v nm nco nesmrtelného. A tak s Janem udlali pesn to, co Bh chtl. Protože Bh už tam pro nj ml zaízenou rezervaci. Už tam ml v hotelu Patmos zamluvený pokoj. Pedstavte si, že Bh zvedl telefon Jeho sekretáka zavolala do Patmosu, provedla rezervaci a ekla: Pijede lovk jménem Jan, ekejte ho. Každý, kdo nazve své shromáždní Patmos, si íká o problém. Jediný, kdo ml opravdu rád Patmos, byli rackové. A tak nevím, na co si vbec nkdo mže stžovat. Ale chci vám íct, že s tímhle jménem máte obrovskou reputaci, na kterou se musíte dotáhnout. Máte pkn velké boty, které musíte nazout. Mli byste mít obrovské oekávání. Haleluja! To znamená, že Bh byl s Janem na každém kroku. Patmos Bohu nikdo nepodsunul za Jeho zády. Slyšíte m? Bh o Patmosu vdl pedem, protože tam na tom opuštném kamenitém ostrov ml s Janem pipravenou schzku. A z prostedku té agonie duše a místa utrpení a všeho pemáhání, ve kterém se Jan nacházel, máme knihu Zjevení. Kdyby nebyl Patmos, nebylo by Zjevení. Co by byla Bible bez Zjevení? To je závr píbhu, který nám íká, jak to všechno dopadne, a že my budeme ti, kteí zvítzí. 6

7 Musíme se zaít dívat na své okolnosti jinak. Píše se, že ábel držel vás i m v poddanosti. Ne skrze hích. Není to hích, který vás drží v podruí, není to hích, který m drží v podruí, to Bible neíká. Je to strach ze smrti. 2 Je to pud sebezáchovy, instinkt zachování si svého životního prostoru a svobody, instinkt chopit se všeho, co svt nabízí. Jan o tom mluví. Mluví o tom, že jsme zvítzili nad híchem. Pavel íká, že máme autoritu nad híchem. Boží slovo íká, že Ježíš poddal hích a smrt pod své nohy, že je porazil. Nalistujte si se mnou 1. epištolu Jana, prosím. Druhá kapitola. Dám vám ješt jeden princip bojování. Jak jsem íkal vera veer, jsou ti kategorie, proti kterým musíte bojovat. Ale to, co ty ti kategorie, ve kterých musíme zvítzit, komplikuje, jsou ti ásti naší bytosti, kterých se to týká. Všechno kvli híchu bojuje proti realit Boží. Slyšíte m? Bratí, musíme dojít k vlastnímu, osobnímu zjevení, že povaha Adama v nás je pod autoritou híchu a pod autoritou ábla. Mluvím o povaze, charakteru Adama. Nemluvím o obnovném procesu, který Bh iní v naší duši skrze krev. To je nco jiného, co bylo do lidstva extern vloženo. Máte krev Kristovu a On vám dává Ducha, abyste mohli mít rozpoznání. Nemyslím rozpoznání chyby, která je ve vašem bratrovi nebo ve vaší seste. To není duch rozlišení, rozpoznání. Nkdy zamujeme ducha rozpoznání s duchem obviování, mnozí z nás jednají v duchu obviování. To není jednání v Božím duchu rozpoznání. Protože rozlišení vám dá slitování a touhu po vysvobození pro toho lovka. Protože rozlišení vám dá touhu dotknout se podolku Božího roucha, abyste mohli každému, kdo je v problému, pinést svobodu. Duch, který byl na proroku Izaiáši, který byl na proroku Jeremiášovi, byl duch, který rozpoznal zajetí Izraele a volal k Bohu, aby mohli být vysvobozeni a poddáni Jeho autorit. Kniha Ozeáš mluví o zajetí a híchu. Ale mluví i o vykoupení a svobod. Bh chce, aby církev tomuto porozumla, abychom pestali bojovat spolu navzájem a abychom konen zaali bojovat spolen proti áblu. Bratí, poslouchejte m, nebudete vždy nutn všichni se vším souhlasit. Ani nechceme poád se vším souhlasit. Ale pokud jsme v Bohu a milujeme se navzájem, mžeme se propracovat k Boží vli uprosted neshody za pedpokladu, že se zamíme na Boha a na to, jaká je Jeho touha pro nás, a máme vli ke zmn, pokud se mýlíme. 2 Židm 2:15 A aby vysvobodil ty, kteížto bázní smrti po všecken as života svého podrobeni byli v službu. 7

8 Mnozí z nás jsou vinni híchem Uzy. Uza byl dobrák, vybrali ho z uritého dvodu, pro uritý zámr. Dovedu si pedstavit, že to byl statený muž plný nadšení a neml žádné postranní motivy. Jeho motivy byly dobré. Ale motivovaly ho mimo rámec protokolu. Uinil nco, co neml dlat. A Bh neml jinou možnost, než ho zabít. Tak ho Bh srazil a zabil ho, abychom vy a já vdli, co se stane, když jednáme nepatin, mimo rámec Ducha Božího. Sláva Bohu! Njak se možná tím vším ani dnes veer neproberu. Asi budu muset mluvit ješt jednou, bude-li prostor. Takže 1. Janova 2:15: Nemilujtež svta. Nemilujte svt. Musíme pracovat na tom, abychom nemilovali svt, musíme být vysvobozeni, abychom nemilovali svt. Je vaše zodpovdnost požádat Boha, aby vás vysvobodil. Je vaše zodpovdnost, abyste zahájili ten proces. Tu proceduru, kterou Bh ustanovil, která z vás dostane svt a vás ze svta. Ale jste to vy, kdo musí poprosit Boha, aby to udlal. Chtl jsem nové auto. Už jsem ml na parkovišti ti auta. erné a bílé. To jsou dv. A ješt jedno na farm. A ani jedno nefungovalo. Žádné už nejezdilo. Jsem farmá. Potebuji velké auto, pickupa. A ne jen tak ledajakého, potebuji silné, poádné, velké auto, skoro náklaák. Takové, které nco utáhne, do kterého se dá nco naložit. Vozím kuata a hnojivo, vozím všelijaké tžké náklady. Pokaždé, když jsem poteboval nco takového odvézt, musel jsem si takový polonáklaák pjit. A tak jsem íkal: Bože, já už si nechci pjovat. Protože vždycky, když si ho pjím, nco se na nm pokazí, a já to pak musím spravit. Víte, mám takovou smlu. Oni mají potíže s autem do té doby, než mi ho pjí. Ale ve chvíli, kdy si ho pjím, je to najednou mj problém. Celý rok má to auto njaké problémy, a zrovna když si ho pjím já, v tom okamžiku to rupne, a je to najednou na mn. Ne že by to po mn majitelé vyžadovali, ale musím to udlat proto, že vím, že to je spravedlivá vc v Bohu. A tak íkám Bohu: Potebuji náklaáek. Povím vám píbh. Zase jsem si pjil njaké auto, to se pokazilo a já jsem ho nechal spravit. Pak jsem šel za Bohem a zaal jsem si stžovat. Asi nevíte o em mluvím, nikdy si nestžujete. íkal jsem: Bože, co to je? Bylo rozbité, než jsem si ho pjil. Pro to musím spravovat já? Co to má znamenat, Bože? To není správn. Je to nkomu povdomé? To není fér. Je to tak? Bh ekl: Bylo poteba, aby to nkdo spravil, a já jsem vdl, že ty to spravíš. 8

9 Bratr Jirka íká, že až bude potebovat spravit auto, tak mi ho pjí ale bratr Burt íká: Ne, tak to nefunguje. Moje objednávky pichází z nebe. Ale víte, vlastn jsem z toho ml dobrý pocit. Cítil jsem se dobe v tom, že se Bh mohl na m spolehnout. Ml jsem dobrý pocit, že Bh ví, že se na m mže spolehnout, že mi k tomu nemusí nic íkat a ví, že se o to postarám.vypíšu šek a mžu íct: Díky, chvála Bohu. Musíme nemilovat svt. A práv uprosted všech soužení a problém Bh pináší rozdlení a oddlení mezi m a to, emu íkáme svtské pemýšlení. Protože svt nepemýšlí tak, jak pemýšlí Bh. Protože svt nepemýšlí a nejedná tak, jako pemýšlí a jedná Bh. Celou dobu musím mít na pamti princip, jak se vzpírat áblu. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Jsem tak rád, že Bh je zde velmi konkrétní. Bh mohl íct jenom: Nemilujte svt, a já bych mohl spekulovat, o em vlastn mluví. Pochopiteln bych vynechal všechny vci, které mám rád. Poslouchejte: Miluje-li kdo (muž, dít, žena) svt, není lásky Otcovy v nm. Bratí, poslouchejte. Bratí, mluvíme o milování jeden druhého. Mluvíme hodn o Boží lásce. Ale nerozumíme principm, jak ta láska funguje. Nemžete zaít milovat jeden druhého uprosted svta, který je ve vás. To je nemožné. Tyto dv vci jsou podle tohoto verše nekompatibilní. Chcete ješt další dkaz? Pojme do epištoly ímanm. V ímanech se píše, že tlesná mysl je nepítelkyn Bohu. 3 Píše se i v eštin nepátelská? Je to jako dva býci, kteí jdou proti sob. V njakých poadech o pírod vidíte obrovské býky nebo buvoly s rohy nebo dva lvy, kteí bojují o teritorium, kdo tam bude vládnout. Perou se, trhají se. Tak jsou tyto dv vci nesluitelné: Boží láska a láska ke svtu. eknu vám jedno tajemství. Míra svta nebo svtskosti, která je ve vás, ovliv- uje nebo limituje lásku, kterou do vás Bh mže vložit. Jsem všemi deseti proto, abychom se mli rádi navzájem. Ale pojme pracovat na tom, abychom vdli, co je poteba k tomu, abychom mli lásku, kterou potebujeme. Musíme pracovat, musíme nco v nás eliminovat. Musíme nco vyhladit, brate Jirko. Jsem velmi vdný za jednu vc. Když jsem zaal naslouchat kázání o poslední dob, sedl jsem u nohou uitel a instruktor, kteí kázali smrt sob samému. Pro jsem za to vdný? My jsme tomu neíkali synové Boží. Nenazývali jsme to zvst Království. 3 ímanm 8:7 Protože smýšlení tla jest nepátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned mže býti. 9

10 Tak se tomu neíkalo. Mluvili jsme o tom, kázali jsme to, uili o tom, ale nejmenovalo se to tak. íkali jsme tomu smrt sob. Když jsme procházeli stánkem, když tam byl bronzový oltá a bronzové umyvadlo, nebylo to jenom bronzové umyvadlo a bronzový oltá, ale byla to smrt, smrt a smrt. Tak to bylo. To nás uili. Že musíme umít sob. Jinými slovy, já musím zemít. Musí zemít moje já. Nemžu ho zrekonstruovat, nemžu ho zrenovovat, musím se ho zbavit. Musím ho vykopnout ze dveí. Musím ho vyhodit do koše. Anebo ješt lépe, musím ho položit na oltá a nechat ho shoet. A to, co zbude, musím vzít k umyvadlu a tam utopit. A pokud ješt nco zbývá, donesu to sem a piložím k tomu sirku. A pokud to nestaí, tak to vezmu sem, a to nkdo stráví. Vyhubení, vyhlazení. Mluví se o smrti, smrti a smrti. Te nkdo pijde a obviní m z toho, že íkám, že máme být kanibalové i co. Pokejte, to pijde. Mluvíme o zvsti smrt sob samému. Tento lovk musí zemít. Bratr Marek mluvil o Janu Ktiteli jako o skupin lidí. Co s tím má Jan Ktitel co do inní, v tom kolektivním slova smyslu, co má za práci? Co má udlat? Co se tam píše? Já se musím zmenšit. 4 Víte, zpsob, jakým se zmenšil, je velmi zvláštní. Brate, nemyslíš si, že to je trošku unikátní zpsob, jak zemít? Pišel o hlavu. Já myslím, že to je prorocké. Protože my si nemžeme nechat svoji hlavu. Ne, pokud chceme být souástí Božího Tla. Musíme o hlavu pijít. Byl prorok, víte? Všechno, co udlal, bylo prorocké. Celý jeho život byl prorocký, rozumíte tomu? Nebylo to tak, že by prorok ekl: Tak praví Pán. Prorok je prorokem od špiek bot až po vrch hlavy. Všechno, co iní, je prorocké. O Janu Ktitelovi mluvím. Ježíš ekl, že ze všech prorok byl on ten nejvtší. 5 A tak Janovo zjevení bylo vtší než zjevení všech ostatních prorok. Haleluja! A zkrátili ho o hlavu. Zdá se, že nikdo tady nechce pijít o hlavu. Ale pokud jde o hlavu, nic jiného vám nezbývá, protože pirozený lovk se musí menšit, menšit a menšit. Pojme si najít 2. Petrovu. Víte, Petr je mn osobn povzbuzením. Že ho Bh pivedl na výjimené místo navzdory Petrovi. Bh nám ukazuje urité lidi s uritým charakterem, aby nás všechny mohl povzbudit. On nevybral smetánku z lidstva. Petr vždycky moc mluvil, ale nikdy neml páte, nikdy neml sílu a integritu na svých slovech stát. A když 4 Jan 3:30 On musí rsti, já pak menšiti se. 5 Lukáš 7:28 Nebo pravím vám, vtšího proroka mezi syny ženskými nad Jana Ktitele není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, vtší jest nežli on. 10

11 zaalo jít do tuhého, tak ten rádoby tvrák utekl. Ale dokonil svj bh jako Boží muž. Bh Petra potvrdil, a to tím, že mu dovolil, aby se stal souástí Slova, kterým se vy i já mžeme sytit. Druhá Petrova 3:8: Ale tato jedna vc nebu ped vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den. Nemešká Pán s naplnním slib, (jakož nkteí za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, necht, aby kteí zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili. Pijde pak ten den Pán, jako zlodj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohn rozplynou se, zem pak i ty vci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Ponvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech. Pobožnost znamená být jako Bh. Oekávajíce a chvátajíce ku píští dne Božího, v nmžto nebesa, hoíce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohn rozplynou se. On nutn nemluví o našem pirozeném prostedí, které nazýváme svt, o kamení a stromech, ptácích a zvíatech. Kdybyste si našli a prostudovali v Bibli slovo živlové, zjistili byste, že je to stejné slovo, jaké použil Pavel v epištole Galatským, když napomínal a káral církev. íká jim: Pro se znovu obracíte k tm živlm? (Gal 4:9) Mluvil tam o zpsobu života, o form, která byla v Adamovi. Mluvil o spravedlnosti v kontrastu s tím, co bylo v Adamovi. Vrame se do Jana. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Miluje-li kdo svt, není lásky otcovy v nm. Te dávejte pozor: Nebo všecko, což jest na svt... íká vaše Bible všechno? Znamená to slovo opravdu všechno? Co všechno to všecko zahrnuje? To si musíte rozhodnout sami, nechápete to? Musíte si uvdomit, o em všem to Bible mluví a co bude použito proti vám. A rovnováha, bratí, v tom všem je Duch svatý. Církve, chtl jsem k tomu nco nakreslit, ale asi to nestihnu, církve vytvoily teologii, kde stanovily jisté seznamy vcí, o kterých íkají, že jsou spravedlivé. Ten seznam uritým zpsobem publikovaly a vyžadují po svých shromáždních, aby se ho drželi, aby dodržovali seznam toho, o em tvrdí, že je spravedlivé. Jižn od nás žijí njací lidé, kteí nosí urité obleení a uritým zpsobem si ešou vousy a vlasy, mají urité klobouky a jsou vci, které smjí, a vci, které nesmjí. Ale to je neiní o nic spravedlivjší než chlapíka, který sedí nkde v baru a pije. A mnozí z nich ani netuší o Ježíši, moci Jeho krve a o spasení. Neiní je to o nic spravedlivjší. To, když se budete držet njakého seznamu nebo zákona, z vás neuiní spravedlivé lidi. Mžu vás postavit do prostedí, 11

12 kde vás donutí udlat všechno, co íká Bible, abyste dlali proto, abyste byli spravedliví. A vyjdete z toho stejn híšní, jako když jste do toho vstupovali, protože to, co budete dlat navenek, ve vás neuiní ani kousek spravedlnosti. Není mým úkolem vás donutit ke zmn. To není moje práce. Mým úkolem je nasmrovat vás k Tomu, kdo mní. Moje práce je vás nasmrovat k Tomu, který promuje. Já vás nemžu ani zmnit, ani transformovat. Protože ta zmna pichází zevnit. Není to tak, že pichází zvenku a nco dlá vevnit, ale pichází zevnit a projevuje se venku. Pokud jsem v kontaktu s Tím, který mní, s Tím, který promuje, tak Ten, který mní, zane s tím, co vyžaduje zmnu, nco dlat. Víte, býval jsem kovboj. Ml jsem veliký klobouk a kovbojské boty. Nebyly to jen tak ledajaké boty. Byly z pravé krokodýlí kže. Protože každý kovboj musí mít boty z krokodýlí kže. A ml jsem pásek s obrovskou stíbrnou pezkou. Ml jsem doma ostruhy. Chodil jsem jako kovboj, mluvil jsem jako kovboj, dokonce jsem plival jako kovboj. Byl jsem kovboj. Bh požehnej bratru ducillovi. Protože ve mn vidl nco víc než jenom kovboje. Bh mu požehnej. ekl: Brate Burte, chci, abys se mnou cestoval do Londýna. Chvála Bohu! Tak jsem sbalil svj vak, narazil si kovbojský klobouk, naleštil jsem si svoje krokodýlky a letl jsem s ním do Londýna. Neekl ani slovo. Ani slovo o mém klobouku. Ani slovo o mých kovbojských botách. Ani slovo o mém pásku. Nekomentoval ani, jak umím plivat. Až pozdji mi ekl, že se s Mavis za m na té cest velmi intenzivn modlili, protože byli naprosto zdšeni. A když už jsem si íkal, jak jsem tu misijní cestu dobe zvládl a pochodoval jsem do letadla, šla proti mn maminka s dckem, a to dít se otoilo na maminku a eklo: Mámo, mámo, dívej, kovboj!!! Haleluja! Víte, už nejsem kovbojem. Nikdo mi neekl, abych sundal klobouk, abych se zbavil kozaek. Ani mi nikdo nemusel íkat, abych prodal svoje vzácné kon. Nikdo mi to nemusel íkat. Krom toho, že m Bh zaal mnit. Zmna musí vyjít zevnit. Zmna musí pijít zevnit. Nemžeme nikoho zmnit naízeními, píkazy a požadavky. Neíkám, že nemáme njaká pravidla nebo zásady, ale nemžete lidi zmnit ke spravedlnosti, pedlat je na spravedlivé na základ uplatování njakých naízení, Zmna pichází zevnit. Zmna pichází zevnit. Naším úkolem je pomoct vám dostat Krista dovnit! Chci do vás zasadit Boha, který vás zmní zevnit. 12

13 Nemyslete si, že jsme nemli pravidla. Anebo že bychom nemli starší nebo lidi, kteí na nco dohlížejí. Máme pravidla a naízení, musíme se chovat uritým zpsobem, bezpochyby. Ale ta zmna musí pijít zevnit. Jsme si velmi dobe vdomi toho, že pokud nemáte Krista v sob, nemáte nic, co by vás zmnilo. Musíte mít Krista v sob. To znamená spravedlnost. Pokud já uím a dávám vám instrukce nebo na nco dohlížím, cokoliv takového iním, musí to být ve spravedlnosti. Musí to být spravedlivé. A tak jsem chtl ten náklaáek. Nikdy díve jsem na tom nebyl tak, abych si ho mohl dovolit. Ale njak jsem se konen vyhrabal do stavu, kdy by to bylo možné. Šlo by to. A tak jsem se rozhlížel, jak bych ho nejvýhodnji poídil. Hledal jsem na internetu. Našel jsem firmu, která by mi na to auto pjila. Zafinancovala ho. Dali mi šek, a te mžu vyjednávat. Mžu zaít smlouvat, protože mám peníze v ruce. Kouknte. ichnte si, jak to voní. Takhle vypadají peníze, nepetrhne se to. Mám to po kup. To znamená, že si mžu vybrat barvu. Mžu si vybrat interiér. Mžu si vybrat sílu motoru. Áaaaa. A nad to všecko to auto fakt potebuji. A celou dobu z toho Boha vynechávám. Ale mám takový plíživý pocit. Mám takové tušení, že mi ekne ne. A tak se s Ním o tom radji nebavím. Jen tak vždycky íkám: Bože, Ty víš, že opravdu potebuji ten náklaáek. Bože, Ty víš, že tady nenapluju njakou svoji žádost, že? Ó, bídný já lovk! Sedím za stolem s tím šekem. Poprvé v život si mžu dovolit udlat to, co jsem vždycky chtl, a zdá se, že to sedí, že to je v poádku. A tak jsem ekl: Dobe, Bože, poslední pokus: dovol mi to. A Bh ekl: Ne. Ale, Bože,... já to budu používat pro Tebe. Bože, Tys m do toho uvedl. Ta farma, Bože víš, že mám farmu. Já mám farmu! Je to Tvoje farma, Bože! A Bh ekl: Ne. Tak jsem vzal ten šek, roztrhal jsem ho, složil, vynesl ven, položil jsem ho na trávu, vzal sirku a podpálil. ekl jsem: Bože, a Ti ta ob voní. Haleluja!!! A tak dodnes ídím tu starou, rezavou popelnici, ve které je skvlé rádio, které chválí Boha! A mžu jezdit a poslouchat Bibli a kázání, sedt v tom rezavém, kvíkajícím a klepajícím se náklaáku a chválit Boha a chválit a chválit, že pro m nco udlal, že m vysvobodil! Haleluja! Asbill se zas o trochu víc zmenšil. V tom ohni shoelo víc než jenom šek. Hoelo tam nco víc než papír, víc než kousek smetí. Bylo tam kus Asbillovy duše. Kus ze m bylo obtováno, a v Asbillovi bylo stvoeno 13

14 nco, co nebyl Asbill. Haleluja! Nemilujte vci, které jsou ve svt. Nebo všecko, což jest na svt, jako žádost tla, a žádost oí, a pýcha života, to není z Otce, ale jest z svta. Tady skoním. Svt pak hyne i žádost jeho, ale kdož iní vli Boží, ten trvá navky. Mžete íct amen? Haleluja! 14

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku 1986. Brzy tady bude zaátek

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více