NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)"

Transkript

1 NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých životech, ve svém prostedí. A budeme schopni pracovat proti nmu, místo abychom s ním spolupracovali. Protože asto pracujeme pro nj, aniž jsme si toho vdomi. Nejlepší na tom je, že ábel musí pracovat v prostedí a zpsobem, který je mu vymezený, a nemá prostor vymýšlet nic nového. Hranice jeho psobnosti mu byly vymezeny Bohem. Názorn je to vidt v Jobovi ábel mže uinit jenom to, co mu Bh dopustí. Na to mžete íct amen, je to tak? Nebýt toho, že Bh drží ábla na uzd, vtšina z nás by už nejspíš byla po smrti. Mžete na to nahlížet negativn a mžete se na Boha rozzlobit, že áblu nkteré vci dovolil. Dopustil mu, že na vás mže být hrubý, že vás tlaí k tomu, abyste dlali špatné vci, a tak dále. Myslím, že bychom se klidn mohli na Boha zlobit, ale byla by to ztráta asu a energie. Co bychom naopak mli udlat nechat se povzbudit skuteností, že Bh drží satana na uzd. Protože Bh nejenže drží ábla na uzd, nejenže mu dal uritá omezení a hranice, ale Bh také zná váš práh bolesti. Bh ví, jaké máte slabosti, do jaké míry jste slabí a do jaké míry jste silní. Bh to ví. A tak Bh, který ábla omezuje, zárove ví, do jaké míry mže ábla vi vám uvolnit, aniž byste padli. Jinak to nejde. V 1. Korintským 10:13 je verš, který íká: Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale vrný jest Bh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale zpsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Amen. Nyní máte v ruce nco velmi podstatného, eho se mžete pidržet. Protože Bh zná slepení vaše. (Ž 103:14) Souhlasíte? Píše se, že nedopustí, abychom byli pokoušeni nad naši možnost, ale s pokušením zpsobí také i vysvobození, abychom mohli snést. Neíká se tam, že by nás Bh z toho pokušení vytrhl. Ale íká nám, že uprosted pokušení je cesta, zpsob, jak v pokušení obstát, vzepít se mu a ustát to. 1

2 To je první princip boje, který bychom se mli nauit. Kolikrát jsem nkomu radil a ten lovk mi ekl: Prost jsem si nemohl pomoci. Máte-li krev, máte-li Ducha svatého, znamená to, že jste pod pravomocí Boží. To znamená, že satan k vám nemá pístup, pokud mu Bh ten pístup nedá. A protože má pístup jen do té míry, do které mu to Bh umožní, musí vám to napovdt, že se nemusíte podídit vcem, které na vás tlaí a které vás pokouší. Tento princip platí v každé oblasti vašeho života. Je jedno, co to je. Je jedno, jestli je to v oblasti fyzické, emotivní, mentální, spoleenské nebo je to v prostedí, kterým jste obklopeni. Nezáleží na tom, co je ta vc, která vás pokouší. Bh má nad tou konkrétní vcí dohled, ví, co se dje. Bh Joba ani na chviliku neopustil. Bible íká, že Bh nás nikdy neopustí ani nezanechá. 1 To znamená, že Bh je uprosted vašeho hnvu, uprosted vaší deprese. Uprosted vaší frustrace a zoufalství i tam je Bh. A když znáte a rozumíte realit Jeho pítomnosti, máte schopnost se k Nmu natáhnout, máte k Nmu pímé spojení. Myšlenka, že si nemžete pomoci ano, v tle to tak funguje, ale ve vašem duchu, duchovních možnostech a v pravomoci Boží, pod kterou spadáte, je to lež z pekla. Mžete na to íct amen? Anebo jste takoví vítzi? Možná mluvím k nevhodnému publiku, možná si užíváte, že vás nkdo tlaí a kope, tahá a njakým zpsobem drtí. Haleluja! Náleží nám postavení autority. Byl jeden híšník, který ml lepší porozumní tohoto Božího principu, a ani neznal Ježíše, tak jak Ho známe my. Neml Ducha Božího, neml krev Boží, neznal tyto vci, a pesto ml lepší porozumní, jak to funguje, než my. Byl to ten setník, voják. Ml nemocného služebníka a vdl jen to, že Ježíš uzdravuje. A taky znal zpsob, jakým uzdravuje. Pokud setník dokázal na základ tch princip od Boha získat, co poteboval, o co více bychom my mli být na míst, kde máme pod kontrolou okolnosti, ve kterých se nacházíme. Rád bych toho setníka poznal. Sedl bych si s ním a zeptal bych se ho: Jak jsi na to sám pišel? Víte, pedkládám vám principy, s jejichž pomocí mžete bojovat s áblem. A tak až se píšt ocitnete v soužení, v problémech a v pokušeních, mjte na pamti, že Bh je v tom s vámi. A že Bh ábla omezil. Nejenže ho omezil, ale nabízí vám nco z nebeské oblasti, ím mu mžete dát pkn na frak. A mezi námi, bratí, mli bychom zaít 1 Žalm 94:14 Nebo neopustí Hospodin lidu svého, a ddictví svého nezanechá. 2

3 ábla poádn mydlit. Mli bychom áblu dát njakou ránu místo toho, abychom mu dopouštli, aby do nás natahal jiné ábly. Musíme zaít bojovat a vzpírat se. Je to jeden z princip, který vám Bh dává, když vám íká, že vám dá prostor úniku, abyste mohli snést. On neíká, že vás vytáhne ze soužení, brate Martine. On íká, že ti dá nco, aby t uschopnil, nco, co ti pomže uprosted tvého soužení, abys mohl zvítzit. A tak celá ta hra se jmenuje vítzení, pemáhání. To není bouchni a ute. Ne, je to porážení, vítzení. Sedmkrát, sedmkrát v prvních tech kapitolách Zjevení Bh íká: Tomu, kdo zvítzí, uiním to a to a to. Mli bychom pestat uvažovat jako obti. My nejsme obti okolností. Slyšíte m? Je úpln jedno, co udlá bratr nebo sestra nebo nkdo jiný v okolnostech, které m ovlivují. Já nejsem ob tch okolností. Musíme se na to podívat tak, že ábel ped nás hází rukavici a vyzývá nás. Amen. eknte amen. Potebujeme njaký hever, abychom se mohli vytáhnout ze zem do nebes. Musíte se na to dívat jako na výzvu. Jako na píležitost uplatnit svoji duchovnost. Myslíme si, že být duchovní znamená, že sem pijdeme, zazpíváme píse, mluvíme v jazycích, zatleskáme rukama a možná trochu poskoíme. S tím poskoením íkám možná. Možná poskoíme. To považujeme za duchovnost. Anebo si íkáme: být duchovní znamená íst Bibli, modlit se. To je jenom ást duchovnosti. Ale realita naší duchovnosti je v tom, co udláme s tím, co nám bylo dáno. A v naší schopnosti uvit realit Boží pítomnosti uprosted našeho problému. Proto první vc, kterou vám musí ábel udlat, aby vás dostal do obrany, je... Zeptám se vás. Má nkdo nápad, co to je? První vc, kterou ábel musí udlat? Nevra? Ne. (Dlouhé ticho.) Není divu, že máte potíže Pedstírat, že ábel neexistuje? Myslím, že mnozí to dláme. Ne. Pinutit nás, abychom s ním diskutovali? Ne. Musí udlat jedinou vc: donutit vás, abyste pemýšleli o sob. Pesn to udlá. Obrátí vaše oi na vás. Bolí vás hlava. O em pemýšlíte? Co vás první napadne? Jak se zbavit bolesti hlavy. Jak se zbavit své bolesti. Nedlám si tu legraci z nikoho, koho bolívá hlava, prosím vás. Ale snažíte se celou myslí uvažovat, jak se zbavit té vci, která vám zpsobuje bolest hlavy. Pemýšlíte o bolesti hlavy, a všechny ostatní vci 3

4 jdou stranou, protože vás bolí hlava. Vte mi, já vím, o em mluvím. as od asu m bolí hlava, a nejenom tak trošku. Je to veliká bolest hlavy, bolí m poádn. Ale já odmítnu, aby bolest hlavy ovlivnila nebo diktovala, co budu, nebo nebudu dlat. A když jsem na shromáždní a bolí m hlava, tak ji spíš nechám puknout, než abych se poddal pocitu, který m chce okrást o píležitost dotknout se podolku Božího roucha. Když máte finanní tžkosti, o em zanete pemýšlet? Nemžu zaplatit hypotéku, nemžu zaplatit splátky na auto, vysthují m z domu, nemám jídlo v lednici, dti vyhladoví k smrti a možná se mi dokonce stane, že budu muset jezdit autobusem Když jsme kdysi poprvé pijeli, tak jsme vám ani nemohli vnutit auto, nikdo ho nechtl, že prý máte autobusy. My jsme vám chtli dát auto, a nikdo ho nechtl! Bylo nám eeno: Na co auto? Máme autobusy. A te nejenže máte auto, ale nkteí máte dv nebo ti auta. Jedno v garáži, druhé ped domem a tetí za branou. Pokud onemocníte, 99,9 % z vás hned pemýšlí o umírání. Ano, zanete se bát, jste nervózní a zanete telefonovat doktorovi, kdy k nmu mžete zajít. Myslíte si snad, že Bh nedbá na vaše fyzické problémy? Myslíte si, že Bh dbá mén o vaše tlo než o duši? Všimli jste si mého hlasu, že? Ten hlas se mi vrací a zlepšuje, a tak si íkám, že pokud budu kázat, na konci konference bude v poádku. Musíme pochopit vc, se kterou jednáme. ábel nás odduchovnil. On nás úpln odduchovnil. Všechno nám dal do škatulek a piml nás uvažovat tak, jako by vci nemly žádný duchovní rozmr. Ale jednou ze základních myšlenek Bible je, že všechny vci kolem nás jsou jenom obrazem duchovní reality, ve které žijeme. A tak zanme chápat, že jsou urité principy, urité pístupové cesty, které k nám ábel má. Ale všechny ty cesty, principy, všechen prostor svobody, který je mu dán, v tom všem Bh nejdív zváží vás a m. Zváží, jestli jsme toho schopni. A víte, co je na tom všem nejúžasnjší? Že je nám to každému ušito na míru. Už jste nkdy slyšeli o strážných andlech? Kdo z vás ví na strážné andly? Co myslíte, že mají na práci? Aby nás chránili. Chvála Pánu. Mají nás chránit. Ped ím nás chrání? Pro tam jsou? Oni vám neeknou, co máte dlat. Abyste si nemysleli, že si vymýšlím, pojme do epištoly Židm. První kapitola od 5. verše. Nebo kterému kdy z andl ekl: Syn mj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opt: já budu jemu 4

5 otcem, a on mi bude synem? A opt, když uvodí prvorozeného na okršlek zem, dí: A klanjte se jemu všickni andlé Boží. Te poslouchejte: A o andlích zajisté dí: Kterýž iní andly své duchy, a služebníky své plameny ohn. Kdybyste proítali kapitolu až do konce, mluví o sezení po pravé ruce Boží, v pedposledním verši pokládá Jeho nepátele pod Jeho nohy a poslední verš: Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Máte k dispozici ást Boží armády. Stojí pímo vpravo vedle vás. Stojí hned vedle vás. ekají na píkazy. My se nemodlíme k andlm. K nim se nemodlíme. Modlíme s k Bohu, modlíme se k Synu. Ale mžu se modlit k Bohu, aby uvolnil nebeský zástup, aby se stali služebnými duchy, kteí slouží v mé situaci. A nejen to, Boží slovo také íká, že v posledním ase pošle koho? Koho pošle? Michaela. Archandla Michaela. Víte, kdo je archandl Michael? Víte, jak ho Bh používá? Pokud nevíte, musíte si to zjistit. Je to jeden z andl, který je v Boží pítomnosti. Je jako tyhvzdikový generál. Má na starosti všechny zástupy, má na starosti celou armádu, má na starosti všechny, kteí jsou k dispozici, aby bojovali za svaté. Byl to Michael, který musel zasáhnout v Danielov dob, byl to Michael, který byl vyslán Bohem. Mám pocit, že nkteí z vás jsou v situaci Michaela. Myslím, že nkteí z nás jsou v Michaelov situaci. Daniel se modlil a nco chtl po Bohu. Nco konkrétního chtl od Boha vdt. Ale v Izraeli bylo tolik tlesnosti, modloslužby, klanli se modlám a dávali svou sílu áblu. A tak bžný nebeský zástup nemohl prorazit. Kolikrát jsme se modlili, a nic jsme neslyšeli. Nemáme žádnou zptnou vazbu. Pro? A tak se pestaneme modlit. Potom z toho ješt obviníme Boha. íkáme: Bože, kde jsi? Pro jsi tak potichu? Pro mi nco nepovíš? Kde je Tvj hlas, Bože? Možná jste nkteí z vás v situaci Michaela. Možná jsou okolo vás duchové, kteí zbraují nebi, aby se prolomilo. Daniel se musel modlit a postit 21 dní jenom proto, aby mohl slyšet Boží hlas. Opt jsme u toho jsme lidé drive through rychlého oberstvení. Možná tomu dáme víkend. Možná. Protože o víkendu nepracujeme. Protože nepracujeme, tak máme trošku asu, který mžeme dát Bohu a dlat tyhle vci. Znám jedno tajemství. Pišel jsem na jednu vc: když hledám Boha a postím se, a dlám cokoliv, Bh mi vždycky dává sílu, abych to mohl dlat navzdory tomu, že se postím. Je úpln jedno, jaké je horko. Je jedno, 5

6 jak tžkou práci dlám. Je jedno, jaké zodpovdnosti na m doléhají. Vím totiž, že nehled na okolnosti, pokud chcete dosáhnout k Bohu a máte touhu nco udlat, dokážete se prodrat vcmi, které vás rozptylují. Mžete pekonat pekážky, které vám ábel neustále hází pod nohy, abyste Boha neslyšeli. Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Ješt jste ani nedostali spasení, a už máte k dispozici autoritu uprosted své situace, a už je, jaká chce. Sláva Bohu! To byla jenom taková pedehra. Amen. Pojme se podívat do 1. Janovy epištoly. Vím, že Jan byl ten, který miloval, ale Jan byl i ten, který bojoval. Nemyslím si, že se Jan nechal jen tak odstrit. Nemyslím si, že Jan byl jenom takový chudáek, takový utlaený kesánek. Myslím si, že byl docela tvras. Pokud se podíváte na historii, kterou máme zachovanou o Janovi, tak se píše, že byl apoštol, kterého nedokázali zabít. Chtli ho uvait v oleji, nechali ho roztrhat komi. Te mluvím o historických záznamech. A nakonec si ekli, že bude nejlepší, když ho pošlou nkam do exilu, aby jim sešel z oí a nepipomínal jim, že je v nm nco nesmrtelného. A tak s Janem udlali pesn to, co Bh chtl. Protože Bh už tam pro nj ml zaízenou rezervaci. Už tam ml v hotelu Patmos zamluvený pokoj. Pedstavte si, že Bh zvedl telefon Jeho sekretáka zavolala do Patmosu, provedla rezervaci a ekla: Pijede lovk jménem Jan, ekejte ho. Každý, kdo nazve své shromáždní Patmos, si íká o problém. Jediný, kdo ml opravdu rád Patmos, byli rackové. A tak nevím, na co si vbec nkdo mže stžovat. Ale chci vám íct, že s tímhle jménem máte obrovskou reputaci, na kterou se musíte dotáhnout. Máte pkn velké boty, které musíte nazout. Mli byste mít obrovské oekávání. Haleluja! To znamená, že Bh byl s Janem na každém kroku. Patmos Bohu nikdo nepodsunul za Jeho zády. Slyšíte m? Bh o Patmosu vdl pedem, protože tam na tom opuštném kamenitém ostrov ml s Janem pipravenou schzku. A z prostedku té agonie duše a místa utrpení a všeho pemáhání, ve kterém se Jan nacházel, máme knihu Zjevení. Kdyby nebyl Patmos, nebylo by Zjevení. Co by byla Bible bez Zjevení? To je závr píbhu, který nám íká, jak to všechno dopadne, a že my budeme ti, kteí zvítzí. 6

7 Musíme se zaít dívat na své okolnosti jinak. Píše se, že ábel držel vás i m v poddanosti. Ne skrze hích. Není to hích, který vás drží v podruí, není to hích, který m drží v podruí, to Bible neíká. Je to strach ze smrti. 2 Je to pud sebezáchovy, instinkt zachování si svého životního prostoru a svobody, instinkt chopit se všeho, co svt nabízí. Jan o tom mluví. Mluví o tom, že jsme zvítzili nad híchem. Pavel íká, že máme autoritu nad híchem. Boží slovo íká, že Ježíš poddal hích a smrt pod své nohy, že je porazil. Nalistujte si se mnou 1. epištolu Jana, prosím. Druhá kapitola. Dám vám ješt jeden princip bojování. Jak jsem íkal vera veer, jsou ti kategorie, proti kterým musíte bojovat. Ale to, co ty ti kategorie, ve kterých musíme zvítzit, komplikuje, jsou ti ásti naší bytosti, kterých se to týká. Všechno kvli híchu bojuje proti realit Boží. Slyšíte m? Bratí, musíme dojít k vlastnímu, osobnímu zjevení, že povaha Adama v nás je pod autoritou híchu a pod autoritou ábla. Mluvím o povaze, charakteru Adama. Nemluvím o obnovném procesu, který Bh iní v naší duši skrze krev. To je nco jiného, co bylo do lidstva extern vloženo. Máte krev Kristovu a On vám dává Ducha, abyste mohli mít rozpoznání. Nemyslím rozpoznání chyby, která je ve vašem bratrovi nebo ve vaší seste. To není duch rozlišení, rozpoznání. Nkdy zamujeme ducha rozpoznání s duchem obviování, mnozí z nás jednají v duchu obviování. To není jednání v Božím duchu rozpoznání. Protože rozlišení vám dá slitování a touhu po vysvobození pro toho lovka. Protože rozlišení vám dá touhu dotknout se podolku Božího roucha, abyste mohli každému, kdo je v problému, pinést svobodu. Duch, který byl na proroku Izaiáši, který byl na proroku Jeremiášovi, byl duch, který rozpoznal zajetí Izraele a volal k Bohu, aby mohli být vysvobozeni a poddáni Jeho autorit. Kniha Ozeáš mluví o zajetí a híchu. Ale mluví i o vykoupení a svobod. Bh chce, aby církev tomuto porozumla, abychom pestali bojovat spolu navzájem a abychom konen zaali bojovat spolen proti áblu. Bratí, poslouchejte m, nebudete vždy nutn všichni se vším souhlasit. Ani nechceme poád se vším souhlasit. Ale pokud jsme v Bohu a milujeme se navzájem, mžeme se propracovat k Boží vli uprosted neshody za pedpokladu, že se zamíme na Boha a na to, jaká je Jeho touha pro nás, a máme vli ke zmn, pokud se mýlíme. 2 Židm 2:15 A aby vysvobodil ty, kteížto bázní smrti po všecken as života svého podrobeni byli v službu. 7

8 Mnozí z nás jsou vinni híchem Uzy. Uza byl dobrák, vybrali ho z uritého dvodu, pro uritý zámr. Dovedu si pedstavit, že to byl statený muž plný nadšení a neml žádné postranní motivy. Jeho motivy byly dobré. Ale motivovaly ho mimo rámec protokolu. Uinil nco, co neml dlat. A Bh neml jinou možnost, než ho zabít. Tak ho Bh srazil a zabil ho, abychom vy a já vdli, co se stane, když jednáme nepatin, mimo rámec Ducha Božího. Sláva Bohu! Njak se možná tím vším ani dnes veer neproberu. Asi budu muset mluvit ješt jednou, bude-li prostor. Takže 1. Janova 2:15: Nemilujtež svta. Nemilujte svt. Musíme pracovat na tom, abychom nemilovali svt, musíme být vysvobozeni, abychom nemilovali svt. Je vaše zodpovdnost požádat Boha, aby vás vysvobodil. Je vaše zodpovdnost, abyste zahájili ten proces. Tu proceduru, kterou Bh ustanovil, která z vás dostane svt a vás ze svta. Ale jste to vy, kdo musí poprosit Boha, aby to udlal. Chtl jsem nové auto. Už jsem ml na parkovišti ti auta. erné a bílé. To jsou dv. A ješt jedno na farm. A ani jedno nefungovalo. Žádné už nejezdilo. Jsem farmá. Potebuji velké auto, pickupa. A ne jen tak ledajakého, potebuji silné, poádné, velké auto, skoro náklaák. Takové, které nco utáhne, do kterého se dá nco naložit. Vozím kuata a hnojivo, vozím všelijaké tžké náklady. Pokaždé, když jsem poteboval nco takového odvézt, musel jsem si takový polonáklaák pjit. A tak jsem íkal: Bože, já už si nechci pjovat. Protože vždycky, když si ho pjím, nco se na nm pokazí, a já to pak musím spravit. Víte, mám takovou smlu. Oni mají potíže s autem do té doby, než mi ho pjí. Ale ve chvíli, kdy si ho pjím, je to najednou mj problém. Celý rok má to auto njaké problémy, a zrovna když si ho pjím já, v tom okamžiku to rupne, a je to najednou na mn. Ne že by to po mn majitelé vyžadovali, ale musím to udlat proto, že vím, že to je spravedlivá vc v Bohu. A tak íkám Bohu: Potebuji náklaáek. Povím vám píbh. Zase jsem si pjil njaké auto, to se pokazilo a já jsem ho nechal spravit. Pak jsem šel za Bohem a zaal jsem si stžovat. Asi nevíte o em mluvím, nikdy si nestžujete. íkal jsem: Bože, co to je? Bylo rozbité, než jsem si ho pjil. Pro to musím spravovat já? Co to má znamenat, Bože? To není správn. Je to nkomu povdomé? To není fér. Je to tak? Bh ekl: Bylo poteba, aby to nkdo spravil, a já jsem vdl, že ty to spravíš. 8

9 Bratr Jirka íká, že až bude potebovat spravit auto, tak mi ho pjí ale bratr Burt íká: Ne, tak to nefunguje. Moje objednávky pichází z nebe. Ale víte, vlastn jsem z toho ml dobrý pocit. Cítil jsem se dobe v tom, že se Bh mohl na m spolehnout. Ml jsem dobrý pocit, že Bh ví, že se na m mže spolehnout, že mi k tomu nemusí nic íkat a ví, že se o to postarám.vypíšu šek a mžu íct: Díky, chvála Bohu. Musíme nemilovat svt. A práv uprosted všech soužení a problém Bh pináší rozdlení a oddlení mezi m a to, emu íkáme svtské pemýšlení. Protože svt nepemýšlí tak, jak pemýšlí Bh. Protože svt nepemýšlí a nejedná tak, jako pemýšlí a jedná Bh. Celou dobu musím mít na pamti princip, jak se vzpírat áblu. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Jsem tak rád, že Bh je zde velmi konkrétní. Bh mohl íct jenom: Nemilujte svt, a já bych mohl spekulovat, o em vlastn mluví. Pochopiteln bych vynechal všechny vci, které mám rád. Poslouchejte: Miluje-li kdo (muž, dít, žena) svt, není lásky Otcovy v nm. Bratí, poslouchejte. Bratí, mluvíme o milování jeden druhého. Mluvíme hodn o Boží lásce. Ale nerozumíme principm, jak ta láska funguje. Nemžete zaít milovat jeden druhého uprosted svta, který je ve vás. To je nemožné. Tyto dv vci jsou podle tohoto verše nekompatibilní. Chcete ješt další dkaz? Pojme do epištoly ímanm. V ímanech se píše, že tlesná mysl je nepítelkyn Bohu. 3 Píše se i v eštin nepátelská? Je to jako dva býci, kteí jdou proti sob. V njakých poadech o pírod vidíte obrovské býky nebo buvoly s rohy nebo dva lvy, kteí bojují o teritorium, kdo tam bude vládnout. Perou se, trhají se. Tak jsou tyto dv vci nesluitelné: Boží láska a láska ke svtu. eknu vám jedno tajemství. Míra svta nebo svtskosti, která je ve vás, ovliv- uje nebo limituje lásku, kterou do vás Bh mže vložit. Jsem všemi deseti proto, abychom se mli rádi navzájem. Ale pojme pracovat na tom, abychom vdli, co je poteba k tomu, abychom mli lásku, kterou potebujeme. Musíme pracovat, musíme nco v nás eliminovat. Musíme nco vyhladit, brate Jirko. Jsem velmi vdný za jednu vc. Když jsem zaal naslouchat kázání o poslední dob, sedl jsem u nohou uitel a instruktor, kteí kázali smrt sob samému. Pro jsem za to vdný? My jsme tomu neíkali synové Boží. Nenazývali jsme to zvst Království. 3 ímanm 8:7 Protože smýšlení tla jest nepátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned mže býti. 9

10 Tak se tomu neíkalo. Mluvili jsme o tom, kázali jsme to, uili o tom, ale nejmenovalo se to tak. íkali jsme tomu smrt sob. Když jsme procházeli stánkem, když tam byl bronzový oltá a bronzové umyvadlo, nebylo to jenom bronzové umyvadlo a bronzový oltá, ale byla to smrt, smrt a smrt. Tak to bylo. To nás uili. Že musíme umít sob. Jinými slovy, já musím zemít. Musí zemít moje já. Nemžu ho zrekonstruovat, nemžu ho zrenovovat, musím se ho zbavit. Musím ho vykopnout ze dveí. Musím ho vyhodit do koše. Anebo ješt lépe, musím ho položit na oltá a nechat ho shoet. A to, co zbude, musím vzít k umyvadlu a tam utopit. A pokud ješt nco zbývá, donesu to sem a piložím k tomu sirku. A pokud to nestaí, tak to vezmu sem, a to nkdo stráví. Vyhubení, vyhlazení. Mluví se o smrti, smrti a smrti. Te nkdo pijde a obviní m z toho, že íkám, že máme být kanibalové i co. Pokejte, to pijde. Mluvíme o zvsti smrt sob samému. Tento lovk musí zemít. Bratr Marek mluvil o Janu Ktiteli jako o skupin lidí. Co s tím má Jan Ktitel co do inní, v tom kolektivním slova smyslu, co má za práci? Co má udlat? Co se tam píše? Já se musím zmenšit. 4 Víte, zpsob, jakým se zmenšil, je velmi zvláštní. Brate, nemyslíš si, že to je trošku unikátní zpsob, jak zemít? Pišel o hlavu. Já myslím, že to je prorocké. Protože my si nemžeme nechat svoji hlavu. Ne, pokud chceme být souástí Božího Tla. Musíme o hlavu pijít. Byl prorok, víte? Všechno, co udlal, bylo prorocké. Celý jeho život byl prorocký, rozumíte tomu? Nebylo to tak, že by prorok ekl: Tak praví Pán. Prorok je prorokem od špiek bot až po vrch hlavy. Všechno, co iní, je prorocké. O Janu Ktitelovi mluvím. Ježíš ekl, že ze všech prorok byl on ten nejvtší. 5 A tak Janovo zjevení bylo vtší než zjevení všech ostatních prorok. Haleluja! A zkrátili ho o hlavu. Zdá se, že nikdo tady nechce pijít o hlavu. Ale pokud jde o hlavu, nic jiného vám nezbývá, protože pirozený lovk se musí menšit, menšit a menšit. Pojme si najít 2. Petrovu. Víte, Petr je mn osobn povzbuzením. Že ho Bh pivedl na výjimené místo navzdory Petrovi. Bh nám ukazuje urité lidi s uritým charakterem, aby nás všechny mohl povzbudit. On nevybral smetánku z lidstva. Petr vždycky moc mluvil, ale nikdy neml páte, nikdy neml sílu a integritu na svých slovech stát. A když 4 Jan 3:30 On musí rsti, já pak menšiti se. 5 Lukáš 7:28 Nebo pravím vám, vtšího proroka mezi syny ženskými nad Jana Ktitele není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, vtší jest nežli on. 10

11 zaalo jít do tuhého, tak ten rádoby tvrák utekl. Ale dokonil svj bh jako Boží muž. Bh Petra potvrdil, a to tím, že mu dovolil, aby se stal souástí Slova, kterým se vy i já mžeme sytit. Druhá Petrova 3:8: Ale tato jedna vc nebu ped vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den. Nemešká Pán s naplnním slib, (jakož nkteí za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, necht, aby kteí zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili. Pijde pak ten den Pán, jako zlodj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohn rozplynou se, zem pak i ty vci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Ponvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech. Pobožnost znamená být jako Bh. Oekávajíce a chvátajíce ku píští dne Božího, v nmžto nebesa, hoíce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohn rozplynou se. On nutn nemluví o našem pirozeném prostedí, které nazýváme svt, o kamení a stromech, ptácích a zvíatech. Kdybyste si našli a prostudovali v Bibli slovo živlové, zjistili byste, že je to stejné slovo, jaké použil Pavel v epištole Galatským, když napomínal a káral církev. íká jim: Pro se znovu obracíte k tm živlm? (Gal 4:9) Mluvil tam o zpsobu života, o form, která byla v Adamovi. Mluvil o spravedlnosti v kontrastu s tím, co bylo v Adamovi. Vrame se do Jana. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Miluje-li kdo svt, není lásky otcovy v nm. Te dávejte pozor: Nebo všecko, což jest na svt... íká vaše Bible všechno? Znamená to slovo opravdu všechno? Co všechno to všecko zahrnuje? To si musíte rozhodnout sami, nechápete to? Musíte si uvdomit, o em všem to Bible mluví a co bude použito proti vám. A rovnováha, bratí, v tom všem je Duch svatý. Církve, chtl jsem k tomu nco nakreslit, ale asi to nestihnu, církve vytvoily teologii, kde stanovily jisté seznamy vcí, o kterých íkají, že jsou spravedlivé. Ten seznam uritým zpsobem publikovaly a vyžadují po svých shromáždních, aby se ho drželi, aby dodržovali seznam toho, o em tvrdí, že je spravedlivé. Jižn od nás žijí njací lidé, kteí nosí urité obleení a uritým zpsobem si ešou vousy a vlasy, mají urité klobouky a jsou vci, které smjí, a vci, které nesmjí. Ale to je neiní o nic spravedlivjší než chlapíka, který sedí nkde v baru a pije. A mnozí z nich ani netuší o Ježíši, moci Jeho krve a o spasení. Neiní je to o nic spravedlivjší. To, když se budete držet njakého seznamu nebo zákona, z vás neuiní spravedlivé lidi. Mžu vás postavit do prostedí, 11

12 kde vás donutí udlat všechno, co íká Bible, abyste dlali proto, abyste byli spravedliví. A vyjdete z toho stejn híšní, jako když jste do toho vstupovali, protože to, co budete dlat navenek, ve vás neuiní ani kousek spravedlnosti. Není mým úkolem vás donutit ke zmn. To není moje práce. Mým úkolem je nasmrovat vás k Tomu, kdo mní. Moje práce je vás nasmrovat k Tomu, který promuje. Já vás nemžu ani zmnit, ani transformovat. Protože ta zmna pichází zevnit. Není to tak, že pichází zvenku a nco dlá vevnit, ale pichází zevnit a projevuje se venku. Pokud jsem v kontaktu s Tím, který mní, s Tím, který promuje, tak Ten, který mní, zane s tím, co vyžaduje zmnu, nco dlat. Víte, býval jsem kovboj. Ml jsem veliký klobouk a kovbojské boty. Nebyly to jen tak ledajaké boty. Byly z pravé krokodýlí kže. Protože každý kovboj musí mít boty z krokodýlí kže. A ml jsem pásek s obrovskou stíbrnou pezkou. Ml jsem doma ostruhy. Chodil jsem jako kovboj, mluvil jsem jako kovboj, dokonce jsem plival jako kovboj. Byl jsem kovboj. Bh požehnej bratru ducillovi. Protože ve mn vidl nco víc než jenom kovboje. Bh mu požehnej. ekl: Brate Burte, chci, abys se mnou cestoval do Londýna. Chvála Bohu! Tak jsem sbalil svj vak, narazil si kovbojský klobouk, naleštil jsem si svoje krokodýlky a letl jsem s ním do Londýna. Neekl ani slovo. Ani slovo o mém klobouku. Ani slovo o mých kovbojských botách. Ani slovo o mém pásku. Nekomentoval ani, jak umím plivat. Až pozdji mi ekl, že se s Mavis za m na té cest velmi intenzivn modlili, protože byli naprosto zdšeni. A když už jsem si íkal, jak jsem tu misijní cestu dobe zvládl a pochodoval jsem do letadla, šla proti mn maminka s dckem, a to dít se otoilo na maminku a eklo: Mámo, mámo, dívej, kovboj!!! Haleluja! Víte, už nejsem kovbojem. Nikdo mi neekl, abych sundal klobouk, abych se zbavil kozaek. Ani mi nikdo nemusel íkat, abych prodal svoje vzácné kon. Nikdo mi to nemusel íkat. Krom toho, že m Bh zaal mnit. Zmna musí vyjít zevnit. Zmna musí pijít zevnit. Nemžeme nikoho zmnit naízeními, píkazy a požadavky. Neíkám, že nemáme njaká pravidla nebo zásady, ale nemžete lidi zmnit ke spravedlnosti, pedlat je na spravedlivé na základ uplatování njakých naízení, Zmna pichází zevnit. Zmna pichází zevnit. Naším úkolem je pomoct vám dostat Krista dovnit! Chci do vás zasadit Boha, který vás zmní zevnit. 12

13 Nemyslete si, že jsme nemli pravidla. Anebo že bychom nemli starší nebo lidi, kteí na nco dohlížejí. Máme pravidla a naízení, musíme se chovat uritým zpsobem, bezpochyby. Ale ta zmna musí pijít zevnit. Jsme si velmi dobe vdomi toho, že pokud nemáte Krista v sob, nemáte nic, co by vás zmnilo. Musíte mít Krista v sob. To znamená spravedlnost. Pokud já uím a dávám vám instrukce nebo na nco dohlížím, cokoliv takového iním, musí to být ve spravedlnosti. Musí to být spravedlivé. A tak jsem chtl ten náklaáek. Nikdy díve jsem na tom nebyl tak, abych si ho mohl dovolit. Ale njak jsem se konen vyhrabal do stavu, kdy by to bylo možné. Šlo by to. A tak jsem se rozhlížel, jak bych ho nejvýhodnji poídil. Hledal jsem na internetu. Našel jsem firmu, která by mi na to auto pjila. Zafinancovala ho. Dali mi šek, a te mžu vyjednávat. Mžu zaít smlouvat, protože mám peníze v ruce. Kouknte. ichnte si, jak to voní. Takhle vypadají peníze, nepetrhne se to. Mám to po kup. To znamená, že si mžu vybrat barvu. Mžu si vybrat interiér. Mžu si vybrat sílu motoru. Áaaaa. A nad to všecko to auto fakt potebuji. A celou dobu z toho Boha vynechávám. Ale mám takový plíživý pocit. Mám takové tušení, že mi ekne ne. A tak se s Ním o tom radji nebavím. Jen tak vždycky íkám: Bože, Ty víš, že opravdu potebuji ten náklaáek. Bože, Ty víš, že tady nenapluju njakou svoji žádost, že? Ó, bídný já lovk! Sedím za stolem s tím šekem. Poprvé v život si mžu dovolit udlat to, co jsem vždycky chtl, a zdá se, že to sedí, že to je v poádku. A tak jsem ekl: Dobe, Bože, poslední pokus: dovol mi to. A Bh ekl: Ne. Ale, Bože,... já to budu používat pro Tebe. Bože, Tys m do toho uvedl. Ta farma, Bože víš, že mám farmu. Já mám farmu! Je to Tvoje farma, Bože! A Bh ekl: Ne. Tak jsem vzal ten šek, roztrhal jsem ho, složil, vynesl ven, položil jsem ho na trávu, vzal sirku a podpálil. ekl jsem: Bože, a Ti ta ob voní. Haleluja!!! A tak dodnes ídím tu starou, rezavou popelnici, ve které je skvlé rádio, které chválí Boha! A mžu jezdit a poslouchat Bibli a kázání, sedt v tom rezavém, kvíkajícím a klepajícím se náklaáku a chválit Boha a chválit a chválit, že pro m nco udlal, že m vysvobodil! Haleluja! Asbill se zas o trochu víc zmenšil. V tom ohni shoelo víc než jenom šek. Hoelo tam nco víc než papír, víc než kousek smetí. Bylo tam kus Asbillovy duše. Kus ze m bylo obtováno, a v Asbillovi bylo stvoeno 13

14 nco, co nebyl Asbill. Haleluja! Nemilujte vci, které jsou ve svt. Nebo všecko, což jest na svt, jako žádost tla, a žádost oí, a pýcha života, to není z Otce, ale jest z svta. Tady skoním. Svt pak hyne i žádost jeho, ale kdož iní vli Boží, ten trvá navky. Mžete íct amen? Haleluja! 14

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více