NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)"

Transkript

1 NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých životech, ve svém prostedí. A budeme schopni pracovat proti nmu, místo abychom s ním spolupracovali. Protože asto pracujeme pro nj, aniž jsme si toho vdomi. Nejlepší na tom je, že ábel musí pracovat v prostedí a zpsobem, který je mu vymezený, a nemá prostor vymýšlet nic nového. Hranice jeho psobnosti mu byly vymezeny Bohem. Názorn je to vidt v Jobovi ábel mže uinit jenom to, co mu Bh dopustí. Na to mžete íct amen, je to tak? Nebýt toho, že Bh drží ábla na uzd, vtšina z nás by už nejspíš byla po smrti. Mžete na to nahlížet negativn a mžete se na Boha rozzlobit, že áblu nkteré vci dovolil. Dopustil mu, že na vás mže být hrubý, že vás tlaí k tomu, abyste dlali špatné vci, a tak dále. Myslím, že bychom se klidn mohli na Boha zlobit, ale byla by to ztráta asu a energie. Co bychom naopak mli udlat nechat se povzbudit skuteností, že Bh drží satana na uzd. Protože Bh nejenže drží ábla na uzd, nejenže mu dal uritá omezení a hranice, ale Bh také zná váš práh bolesti. Bh ví, jaké máte slabosti, do jaké míry jste slabí a do jaké míry jste silní. Bh to ví. A tak Bh, který ábla omezuje, zárove ví, do jaké míry mže ábla vi vám uvolnit, aniž byste padli. Jinak to nejde. V 1. Korintským 10:13 je verš, který íká: Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale vrný jest Bh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale zpsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Amen. Nyní máte v ruce nco velmi podstatného, eho se mžete pidržet. Protože Bh zná slepení vaše. (Ž 103:14) Souhlasíte? Píše se, že nedopustí, abychom byli pokoušeni nad naši možnost, ale s pokušením zpsobí také i vysvobození, abychom mohli snést. Neíká se tam, že by nás Bh z toho pokušení vytrhl. Ale íká nám, že uprosted pokušení je cesta, zpsob, jak v pokušení obstát, vzepít se mu a ustát to. 1

2 To je první princip boje, který bychom se mli nauit. Kolikrát jsem nkomu radil a ten lovk mi ekl: Prost jsem si nemohl pomoci. Máte-li krev, máte-li Ducha svatého, znamená to, že jste pod pravomocí Boží. To znamená, že satan k vám nemá pístup, pokud mu Bh ten pístup nedá. A protože má pístup jen do té míry, do které mu to Bh umožní, musí vám to napovdt, že se nemusíte podídit vcem, které na vás tlaí a které vás pokouší. Tento princip platí v každé oblasti vašeho života. Je jedno, co to je. Je jedno, jestli je to v oblasti fyzické, emotivní, mentální, spoleenské nebo je to v prostedí, kterým jste obklopeni. Nezáleží na tom, co je ta vc, která vás pokouší. Bh má nad tou konkrétní vcí dohled, ví, co se dje. Bh Joba ani na chviliku neopustil. Bible íká, že Bh nás nikdy neopustí ani nezanechá. 1 To znamená, že Bh je uprosted vašeho hnvu, uprosted vaší deprese. Uprosted vaší frustrace a zoufalství i tam je Bh. A když znáte a rozumíte realit Jeho pítomnosti, máte schopnost se k Nmu natáhnout, máte k Nmu pímé spojení. Myšlenka, že si nemžete pomoci ano, v tle to tak funguje, ale ve vašem duchu, duchovních možnostech a v pravomoci Boží, pod kterou spadáte, je to lež z pekla. Mžete na to íct amen? Anebo jste takoví vítzi? Možná mluvím k nevhodnému publiku, možná si užíváte, že vás nkdo tlaí a kope, tahá a njakým zpsobem drtí. Haleluja! Náleží nám postavení autority. Byl jeden híšník, který ml lepší porozumní tohoto Božího principu, a ani neznal Ježíše, tak jak Ho známe my. Neml Ducha Božího, neml krev Boží, neznal tyto vci, a pesto ml lepší porozumní, jak to funguje, než my. Byl to ten setník, voják. Ml nemocného služebníka a vdl jen to, že Ježíš uzdravuje. A taky znal zpsob, jakým uzdravuje. Pokud setník dokázal na základ tch princip od Boha získat, co poteboval, o co více bychom my mli být na míst, kde máme pod kontrolou okolnosti, ve kterých se nacházíme. Rád bych toho setníka poznal. Sedl bych si s ním a zeptal bych se ho: Jak jsi na to sám pišel? Víte, pedkládám vám principy, s jejichž pomocí mžete bojovat s áblem. A tak až se píšt ocitnete v soužení, v problémech a v pokušeních, mjte na pamti, že Bh je v tom s vámi. A že Bh ábla omezil. Nejenže ho omezil, ale nabízí vám nco z nebeské oblasti, ím mu mžete dát pkn na frak. A mezi námi, bratí, mli bychom zaít 1 Žalm 94:14 Nebo neopustí Hospodin lidu svého, a ddictví svého nezanechá. 2

3 ábla poádn mydlit. Mli bychom áblu dát njakou ránu místo toho, abychom mu dopouštli, aby do nás natahal jiné ábly. Musíme zaít bojovat a vzpírat se. Je to jeden z princip, který vám Bh dává, když vám íká, že vám dá prostor úniku, abyste mohli snést. On neíká, že vás vytáhne ze soužení, brate Martine. On íká, že ti dá nco, aby t uschopnil, nco, co ti pomže uprosted tvého soužení, abys mohl zvítzit. A tak celá ta hra se jmenuje vítzení, pemáhání. To není bouchni a ute. Ne, je to porážení, vítzení. Sedmkrát, sedmkrát v prvních tech kapitolách Zjevení Bh íká: Tomu, kdo zvítzí, uiním to a to a to. Mli bychom pestat uvažovat jako obti. My nejsme obti okolností. Slyšíte m? Je úpln jedno, co udlá bratr nebo sestra nebo nkdo jiný v okolnostech, které m ovlivují. Já nejsem ob tch okolností. Musíme se na to podívat tak, že ábel ped nás hází rukavici a vyzývá nás. Amen. eknte amen. Potebujeme njaký hever, abychom se mohli vytáhnout ze zem do nebes. Musíte se na to dívat jako na výzvu. Jako na píležitost uplatnit svoji duchovnost. Myslíme si, že být duchovní znamená, že sem pijdeme, zazpíváme píse, mluvíme v jazycích, zatleskáme rukama a možná trochu poskoíme. S tím poskoením íkám možná. Možná poskoíme. To považujeme za duchovnost. Anebo si íkáme: být duchovní znamená íst Bibli, modlit se. To je jenom ást duchovnosti. Ale realita naší duchovnosti je v tom, co udláme s tím, co nám bylo dáno. A v naší schopnosti uvit realit Boží pítomnosti uprosted našeho problému. Proto první vc, kterou vám musí ábel udlat, aby vás dostal do obrany, je... Zeptám se vás. Má nkdo nápad, co to je? První vc, kterou ábel musí udlat? Nevra? Ne. (Dlouhé ticho.) Není divu, že máte potíže Pedstírat, že ábel neexistuje? Myslím, že mnozí to dláme. Ne. Pinutit nás, abychom s ním diskutovali? Ne. Musí udlat jedinou vc: donutit vás, abyste pemýšleli o sob. Pesn to udlá. Obrátí vaše oi na vás. Bolí vás hlava. O em pemýšlíte? Co vás první napadne? Jak se zbavit bolesti hlavy. Jak se zbavit své bolesti. Nedlám si tu legraci z nikoho, koho bolívá hlava, prosím vás. Ale snažíte se celou myslí uvažovat, jak se zbavit té vci, která vám zpsobuje bolest hlavy. Pemýšlíte o bolesti hlavy, a všechny ostatní vci 3

4 jdou stranou, protože vás bolí hlava. Vte mi, já vím, o em mluvím. as od asu m bolí hlava, a nejenom tak trošku. Je to veliká bolest hlavy, bolí m poádn. Ale já odmítnu, aby bolest hlavy ovlivnila nebo diktovala, co budu, nebo nebudu dlat. A když jsem na shromáždní a bolí m hlava, tak ji spíš nechám puknout, než abych se poddal pocitu, který m chce okrást o píležitost dotknout se podolku Božího roucha. Když máte finanní tžkosti, o em zanete pemýšlet? Nemžu zaplatit hypotéku, nemžu zaplatit splátky na auto, vysthují m z domu, nemám jídlo v lednici, dti vyhladoví k smrti a možná se mi dokonce stane, že budu muset jezdit autobusem Když jsme kdysi poprvé pijeli, tak jsme vám ani nemohli vnutit auto, nikdo ho nechtl, že prý máte autobusy. My jsme vám chtli dát auto, a nikdo ho nechtl! Bylo nám eeno: Na co auto? Máme autobusy. A te nejenže máte auto, ale nkteí máte dv nebo ti auta. Jedno v garáži, druhé ped domem a tetí za branou. Pokud onemocníte, 99,9 % z vás hned pemýšlí o umírání. Ano, zanete se bát, jste nervózní a zanete telefonovat doktorovi, kdy k nmu mžete zajít. Myslíte si snad, že Bh nedbá na vaše fyzické problémy? Myslíte si, že Bh dbá mén o vaše tlo než o duši? Všimli jste si mého hlasu, že? Ten hlas se mi vrací a zlepšuje, a tak si íkám, že pokud budu kázat, na konci konference bude v poádku. Musíme pochopit vc, se kterou jednáme. ábel nás odduchovnil. On nás úpln odduchovnil. Všechno nám dal do škatulek a piml nás uvažovat tak, jako by vci nemly žádný duchovní rozmr. Ale jednou ze základních myšlenek Bible je, že všechny vci kolem nás jsou jenom obrazem duchovní reality, ve které žijeme. A tak zanme chápat, že jsou urité principy, urité pístupové cesty, které k nám ábel má. Ale všechny ty cesty, principy, všechen prostor svobody, který je mu dán, v tom všem Bh nejdív zváží vás a m. Zváží, jestli jsme toho schopni. A víte, co je na tom všem nejúžasnjší? Že je nám to každému ušito na míru. Už jste nkdy slyšeli o strážných andlech? Kdo z vás ví na strážné andly? Co myslíte, že mají na práci? Aby nás chránili. Chvála Pánu. Mají nás chránit. Ped ím nás chrání? Pro tam jsou? Oni vám neeknou, co máte dlat. Abyste si nemysleli, že si vymýšlím, pojme do epištoly Židm. První kapitola od 5. verše. Nebo kterému kdy z andl ekl: Syn mj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opt: já budu jemu 4

5 otcem, a on mi bude synem? A opt, když uvodí prvorozeného na okršlek zem, dí: A klanjte se jemu všickni andlé Boží. Te poslouchejte: A o andlích zajisté dí: Kterýž iní andly své duchy, a služebníky své plameny ohn. Kdybyste proítali kapitolu až do konce, mluví o sezení po pravé ruce Boží, v pedposledním verši pokládá Jeho nepátele pod Jeho nohy a poslední verš: Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Máte k dispozici ást Boží armády. Stojí pímo vpravo vedle vás. Stojí hned vedle vás. ekají na píkazy. My se nemodlíme k andlm. K nim se nemodlíme. Modlíme s k Bohu, modlíme se k Synu. Ale mžu se modlit k Bohu, aby uvolnil nebeský zástup, aby se stali služebnými duchy, kteí slouží v mé situaci. A nejen to, Boží slovo také íká, že v posledním ase pošle koho? Koho pošle? Michaela. Archandla Michaela. Víte, kdo je archandl Michael? Víte, jak ho Bh používá? Pokud nevíte, musíte si to zjistit. Je to jeden z andl, který je v Boží pítomnosti. Je jako tyhvzdikový generál. Má na starosti všechny zástupy, má na starosti celou armádu, má na starosti všechny, kteí jsou k dispozici, aby bojovali za svaté. Byl to Michael, který musel zasáhnout v Danielov dob, byl to Michael, který byl vyslán Bohem. Mám pocit, že nkteí z vás jsou v situaci Michaela. Myslím, že nkteí z nás jsou v Michaelov situaci. Daniel se modlil a nco chtl po Bohu. Nco konkrétního chtl od Boha vdt. Ale v Izraeli bylo tolik tlesnosti, modloslužby, klanli se modlám a dávali svou sílu áblu. A tak bžný nebeský zástup nemohl prorazit. Kolikrát jsme se modlili, a nic jsme neslyšeli. Nemáme žádnou zptnou vazbu. Pro? A tak se pestaneme modlit. Potom z toho ješt obviníme Boha. íkáme: Bože, kde jsi? Pro jsi tak potichu? Pro mi nco nepovíš? Kde je Tvj hlas, Bože? Možná jste nkteí z vás v situaci Michaela. Možná jsou okolo vás duchové, kteí zbraují nebi, aby se prolomilo. Daniel se musel modlit a postit 21 dní jenom proto, aby mohl slyšet Boží hlas. Opt jsme u toho jsme lidé drive through rychlého oberstvení. Možná tomu dáme víkend. Možná. Protože o víkendu nepracujeme. Protože nepracujeme, tak máme trošku asu, který mžeme dát Bohu a dlat tyhle vci. Znám jedno tajemství. Pišel jsem na jednu vc: když hledám Boha a postím se, a dlám cokoliv, Bh mi vždycky dává sílu, abych to mohl dlat navzdory tomu, že se postím. Je úpln jedno, jaké je horko. Je jedno, 5

6 jak tžkou práci dlám. Je jedno, jaké zodpovdnosti na m doléhají. Vím totiž, že nehled na okolnosti, pokud chcete dosáhnout k Bohu a máte touhu nco udlat, dokážete se prodrat vcmi, které vás rozptylují. Mžete pekonat pekážky, které vám ábel neustále hází pod nohy, abyste Boha neslyšeli. Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteíž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají ddin obdržeti spasení? Ješt jste ani nedostali spasení, a už máte k dispozici autoritu uprosted své situace, a už je, jaká chce. Sláva Bohu! To byla jenom taková pedehra. Amen. Pojme se podívat do 1. Janovy epištoly. Vím, že Jan byl ten, který miloval, ale Jan byl i ten, který bojoval. Nemyslím si, že se Jan nechal jen tak odstrit. Nemyslím si, že Jan byl jenom takový chudáek, takový utlaený kesánek. Myslím si, že byl docela tvras. Pokud se podíváte na historii, kterou máme zachovanou o Janovi, tak se píše, že byl apoštol, kterého nedokázali zabít. Chtli ho uvait v oleji, nechali ho roztrhat komi. Te mluvím o historických záznamech. A nakonec si ekli, že bude nejlepší, když ho pošlou nkam do exilu, aby jim sešel z oí a nepipomínal jim, že je v nm nco nesmrtelného. A tak s Janem udlali pesn to, co Bh chtl. Protože Bh už tam pro nj ml zaízenou rezervaci. Už tam ml v hotelu Patmos zamluvený pokoj. Pedstavte si, že Bh zvedl telefon Jeho sekretáka zavolala do Patmosu, provedla rezervaci a ekla: Pijede lovk jménem Jan, ekejte ho. Každý, kdo nazve své shromáždní Patmos, si íká o problém. Jediný, kdo ml opravdu rád Patmos, byli rackové. A tak nevím, na co si vbec nkdo mže stžovat. Ale chci vám íct, že s tímhle jménem máte obrovskou reputaci, na kterou se musíte dotáhnout. Máte pkn velké boty, které musíte nazout. Mli byste mít obrovské oekávání. Haleluja! To znamená, že Bh byl s Janem na každém kroku. Patmos Bohu nikdo nepodsunul za Jeho zády. Slyšíte m? Bh o Patmosu vdl pedem, protože tam na tom opuštném kamenitém ostrov ml s Janem pipravenou schzku. A z prostedku té agonie duše a místa utrpení a všeho pemáhání, ve kterém se Jan nacházel, máme knihu Zjevení. Kdyby nebyl Patmos, nebylo by Zjevení. Co by byla Bible bez Zjevení? To je závr píbhu, který nám íká, jak to všechno dopadne, a že my budeme ti, kteí zvítzí. 6

7 Musíme se zaít dívat na své okolnosti jinak. Píše se, že ábel držel vás i m v poddanosti. Ne skrze hích. Není to hích, který vás drží v podruí, není to hích, který m drží v podruí, to Bible neíká. Je to strach ze smrti. 2 Je to pud sebezáchovy, instinkt zachování si svého životního prostoru a svobody, instinkt chopit se všeho, co svt nabízí. Jan o tom mluví. Mluví o tom, že jsme zvítzili nad híchem. Pavel íká, že máme autoritu nad híchem. Boží slovo íká, že Ježíš poddal hích a smrt pod své nohy, že je porazil. Nalistujte si se mnou 1. epištolu Jana, prosím. Druhá kapitola. Dám vám ješt jeden princip bojování. Jak jsem íkal vera veer, jsou ti kategorie, proti kterým musíte bojovat. Ale to, co ty ti kategorie, ve kterých musíme zvítzit, komplikuje, jsou ti ásti naší bytosti, kterých se to týká. Všechno kvli híchu bojuje proti realit Boží. Slyšíte m? Bratí, musíme dojít k vlastnímu, osobnímu zjevení, že povaha Adama v nás je pod autoritou híchu a pod autoritou ábla. Mluvím o povaze, charakteru Adama. Nemluvím o obnovném procesu, který Bh iní v naší duši skrze krev. To je nco jiného, co bylo do lidstva extern vloženo. Máte krev Kristovu a On vám dává Ducha, abyste mohli mít rozpoznání. Nemyslím rozpoznání chyby, která je ve vašem bratrovi nebo ve vaší seste. To není duch rozlišení, rozpoznání. Nkdy zamujeme ducha rozpoznání s duchem obviování, mnozí z nás jednají v duchu obviování. To není jednání v Božím duchu rozpoznání. Protože rozlišení vám dá slitování a touhu po vysvobození pro toho lovka. Protože rozlišení vám dá touhu dotknout se podolku Božího roucha, abyste mohli každému, kdo je v problému, pinést svobodu. Duch, který byl na proroku Izaiáši, který byl na proroku Jeremiášovi, byl duch, který rozpoznal zajetí Izraele a volal k Bohu, aby mohli být vysvobozeni a poddáni Jeho autorit. Kniha Ozeáš mluví o zajetí a híchu. Ale mluví i o vykoupení a svobod. Bh chce, aby církev tomuto porozumla, abychom pestali bojovat spolu navzájem a abychom konen zaali bojovat spolen proti áblu. Bratí, poslouchejte m, nebudete vždy nutn všichni se vším souhlasit. Ani nechceme poád se vším souhlasit. Ale pokud jsme v Bohu a milujeme se navzájem, mžeme se propracovat k Boží vli uprosted neshody za pedpokladu, že se zamíme na Boha a na to, jaká je Jeho touha pro nás, a máme vli ke zmn, pokud se mýlíme. 2 Židm 2:15 A aby vysvobodil ty, kteížto bázní smrti po všecken as života svého podrobeni byli v službu. 7

8 Mnozí z nás jsou vinni híchem Uzy. Uza byl dobrák, vybrali ho z uritého dvodu, pro uritý zámr. Dovedu si pedstavit, že to byl statený muž plný nadšení a neml žádné postranní motivy. Jeho motivy byly dobré. Ale motivovaly ho mimo rámec protokolu. Uinil nco, co neml dlat. A Bh neml jinou možnost, než ho zabít. Tak ho Bh srazil a zabil ho, abychom vy a já vdli, co se stane, když jednáme nepatin, mimo rámec Ducha Božího. Sláva Bohu! Njak se možná tím vším ani dnes veer neproberu. Asi budu muset mluvit ješt jednou, bude-li prostor. Takže 1. Janova 2:15: Nemilujtež svta. Nemilujte svt. Musíme pracovat na tom, abychom nemilovali svt, musíme být vysvobozeni, abychom nemilovali svt. Je vaše zodpovdnost požádat Boha, aby vás vysvobodil. Je vaše zodpovdnost, abyste zahájili ten proces. Tu proceduru, kterou Bh ustanovil, která z vás dostane svt a vás ze svta. Ale jste to vy, kdo musí poprosit Boha, aby to udlal. Chtl jsem nové auto. Už jsem ml na parkovišti ti auta. erné a bílé. To jsou dv. A ješt jedno na farm. A ani jedno nefungovalo. Žádné už nejezdilo. Jsem farmá. Potebuji velké auto, pickupa. A ne jen tak ledajakého, potebuji silné, poádné, velké auto, skoro náklaák. Takové, které nco utáhne, do kterého se dá nco naložit. Vozím kuata a hnojivo, vozím všelijaké tžké náklady. Pokaždé, když jsem poteboval nco takového odvézt, musel jsem si takový polonáklaák pjit. A tak jsem íkal: Bože, já už si nechci pjovat. Protože vždycky, když si ho pjím, nco se na nm pokazí, a já to pak musím spravit. Víte, mám takovou smlu. Oni mají potíže s autem do té doby, než mi ho pjí. Ale ve chvíli, kdy si ho pjím, je to najednou mj problém. Celý rok má to auto njaké problémy, a zrovna když si ho pjím já, v tom okamžiku to rupne, a je to najednou na mn. Ne že by to po mn majitelé vyžadovali, ale musím to udlat proto, že vím, že to je spravedlivá vc v Bohu. A tak íkám Bohu: Potebuji náklaáek. Povím vám píbh. Zase jsem si pjil njaké auto, to se pokazilo a já jsem ho nechal spravit. Pak jsem šel za Bohem a zaal jsem si stžovat. Asi nevíte o em mluvím, nikdy si nestžujete. íkal jsem: Bože, co to je? Bylo rozbité, než jsem si ho pjil. Pro to musím spravovat já? Co to má znamenat, Bože? To není správn. Je to nkomu povdomé? To není fér. Je to tak? Bh ekl: Bylo poteba, aby to nkdo spravil, a já jsem vdl, že ty to spravíš. 8

9 Bratr Jirka íká, že až bude potebovat spravit auto, tak mi ho pjí ale bratr Burt íká: Ne, tak to nefunguje. Moje objednávky pichází z nebe. Ale víte, vlastn jsem z toho ml dobrý pocit. Cítil jsem se dobe v tom, že se Bh mohl na m spolehnout. Ml jsem dobrý pocit, že Bh ví, že se na m mže spolehnout, že mi k tomu nemusí nic íkat a ví, že se o to postarám.vypíšu šek a mžu íct: Díky, chvála Bohu. Musíme nemilovat svt. A práv uprosted všech soužení a problém Bh pináší rozdlení a oddlení mezi m a to, emu íkáme svtské pemýšlení. Protože svt nepemýšlí tak, jak pemýšlí Bh. Protože svt nepemýšlí a nejedná tak, jako pemýšlí a jedná Bh. Celou dobu musím mít na pamti princip, jak se vzpírat áblu. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Jsem tak rád, že Bh je zde velmi konkrétní. Bh mohl íct jenom: Nemilujte svt, a já bych mohl spekulovat, o em vlastn mluví. Pochopiteln bych vynechal všechny vci, které mám rád. Poslouchejte: Miluje-li kdo (muž, dít, žena) svt, není lásky Otcovy v nm. Bratí, poslouchejte. Bratí, mluvíme o milování jeden druhého. Mluvíme hodn o Boží lásce. Ale nerozumíme principm, jak ta láska funguje. Nemžete zaít milovat jeden druhého uprosted svta, který je ve vás. To je nemožné. Tyto dv vci jsou podle tohoto verše nekompatibilní. Chcete ješt další dkaz? Pojme do epištoly ímanm. V ímanech se píše, že tlesná mysl je nepítelkyn Bohu. 3 Píše se i v eštin nepátelská? Je to jako dva býci, kteí jdou proti sob. V njakých poadech o pírod vidíte obrovské býky nebo buvoly s rohy nebo dva lvy, kteí bojují o teritorium, kdo tam bude vládnout. Perou se, trhají se. Tak jsou tyto dv vci nesluitelné: Boží láska a láska ke svtu. eknu vám jedno tajemství. Míra svta nebo svtskosti, která je ve vás, ovliv- uje nebo limituje lásku, kterou do vás Bh mže vložit. Jsem všemi deseti proto, abychom se mli rádi navzájem. Ale pojme pracovat na tom, abychom vdli, co je poteba k tomu, abychom mli lásku, kterou potebujeme. Musíme pracovat, musíme nco v nás eliminovat. Musíme nco vyhladit, brate Jirko. Jsem velmi vdný za jednu vc. Když jsem zaal naslouchat kázání o poslední dob, sedl jsem u nohou uitel a instruktor, kteí kázali smrt sob samému. Pro jsem za to vdný? My jsme tomu neíkali synové Boží. Nenazývali jsme to zvst Království. 3 ímanm 8:7 Protože smýšlení tla jest nepátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned mže býti. 9

10 Tak se tomu neíkalo. Mluvili jsme o tom, kázali jsme to, uili o tom, ale nejmenovalo se to tak. íkali jsme tomu smrt sob. Když jsme procházeli stánkem, když tam byl bronzový oltá a bronzové umyvadlo, nebylo to jenom bronzové umyvadlo a bronzový oltá, ale byla to smrt, smrt a smrt. Tak to bylo. To nás uili. Že musíme umít sob. Jinými slovy, já musím zemít. Musí zemít moje já. Nemžu ho zrekonstruovat, nemžu ho zrenovovat, musím se ho zbavit. Musím ho vykopnout ze dveí. Musím ho vyhodit do koše. Anebo ješt lépe, musím ho položit na oltá a nechat ho shoet. A to, co zbude, musím vzít k umyvadlu a tam utopit. A pokud ješt nco zbývá, donesu to sem a piložím k tomu sirku. A pokud to nestaí, tak to vezmu sem, a to nkdo stráví. Vyhubení, vyhlazení. Mluví se o smrti, smrti a smrti. Te nkdo pijde a obviní m z toho, že íkám, že máme být kanibalové i co. Pokejte, to pijde. Mluvíme o zvsti smrt sob samému. Tento lovk musí zemít. Bratr Marek mluvil o Janu Ktiteli jako o skupin lidí. Co s tím má Jan Ktitel co do inní, v tom kolektivním slova smyslu, co má za práci? Co má udlat? Co se tam píše? Já se musím zmenšit. 4 Víte, zpsob, jakým se zmenšil, je velmi zvláštní. Brate, nemyslíš si, že to je trošku unikátní zpsob, jak zemít? Pišel o hlavu. Já myslím, že to je prorocké. Protože my si nemžeme nechat svoji hlavu. Ne, pokud chceme být souástí Božího Tla. Musíme o hlavu pijít. Byl prorok, víte? Všechno, co udlal, bylo prorocké. Celý jeho život byl prorocký, rozumíte tomu? Nebylo to tak, že by prorok ekl: Tak praví Pán. Prorok je prorokem od špiek bot až po vrch hlavy. Všechno, co iní, je prorocké. O Janu Ktitelovi mluvím. Ježíš ekl, že ze všech prorok byl on ten nejvtší. 5 A tak Janovo zjevení bylo vtší než zjevení všech ostatních prorok. Haleluja! A zkrátili ho o hlavu. Zdá se, že nikdo tady nechce pijít o hlavu. Ale pokud jde o hlavu, nic jiného vám nezbývá, protože pirozený lovk se musí menšit, menšit a menšit. Pojme si najít 2. Petrovu. Víte, Petr je mn osobn povzbuzením. Že ho Bh pivedl na výjimené místo navzdory Petrovi. Bh nám ukazuje urité lidi s uritým charakterem, aby nás všechny mohl povzbudit. On nevybral smetánku z lidstva. Petr vždycky moc mluvil, ale nikdy neml páte, nikdy neml sílu a integritu na svých slovech stát. A když 4 Jan 3:30 On musí rsti, já pak menšiti se. 5 Lukáš 7:28 Nebo pravím vám, vtšího proroka mezi syny ženskými nad Jana Ktitele není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, vtší jest nežli on. 10

11 zaalo jít do tuhého, tak ten rádoby tvrák utekl. Ale dokonil svj bh jako Boží muž. Bh Petra potvrdil, a to tím, že mu dovolil, aby se stal souástí Slova, kterým se vy i já mžeme sytit. Druhá Petrova 3:8: Ale tato jedna vc nebu ped vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den. Nemešká Pán s naplnním slib, (jakož nkteí za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, necht, aby kteí zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili. Pijde pak ten den Pán, jako zlodj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohn rozplynou se, zem pak i ty vci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Ponvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech. Pobožnost znamená být jako Bh. Oekávajíce a chvátajíce ku píští dne Božího, v nmžto nebesa, hoíce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohn rozplynou se. On nutn nemluví o našem pirozeném prostedí, které nazýváme svt, o kamení a stromech, ptácích a zvíatech. Kdybyste si našli a prostudovali v Bibli slovo živlové, zjistili byste, že je to stejné slovo, jaké použil Pavel v epištole Galatským, když napomínal a káral církev. íká jim: Pro se znovu obracíte k tm živlm? (Gal 4:9) Mluvil tam o zpsobu života, o form, která byla v Adamovi. Mluvil o spravedlnosti v kontrastu s tím, co bylo v Adamovi. Vrame se do Jana. Nemilujtež svta, ani tch vcí, kteréž na svt jsou. Miluje-li kdo svt, není lásky otcovy v nm. Te dávejte pozor: Nebo všecko, což jest na svt... íká vaše Bible všechno? Znamená to slovo opravdu všechno? Co všechno to všecko zahrnuje? To si musíte rozhodnout sami, nechápete to? Musíte si uvdomit, o em všem to Bible mluví a co bude použito proti vám. A rovnováha, bratí, v tom všem je Duch svatý. Církve, chtl jsem k tomu nco nakreslit, ale asi to nestihnu, církve vytvoily teologii, kde stanovily jisté seznamy vcí, o kterých íkají, že jsou spravedlivé. Ten seznam uritým zpsobem publikovaly a vyžadují po svých shromáždních, aby se ho drželi, aby dodržovali seznam toho, o em tvrdí, že je spravedlivé. Jižn od nás žijí njací lidé, kteí nosí urité obleení a uritým zpsobem si ešou vousy a vlasy, mají urité klobouky a jsou vci, které smjí, a vci, které nesmjí. Ale to je neiní o nic spravedlivjší než chlapíka, který sedí nkde v baru a pije. A mnozí z nich ani netuší o Ježíši, moci Jeho krve a o spasení. Neiní je to o nic spravedlivjší. To, když se budete držet njakého seznamu nebo zákona, z vás neuiní spravedlivé lidi. Mžu vás postavit do prostedí, 11

12 kde vás donutí udlat všechno, co íká Bible, abyste dlali proto, abyste byli spravedliví. A vyjdete z toho stejn híšní, jako když jste do toho vstupovali, protože to, co budete dlat navenek, ve vás neuiní ani kousek spravedlnosti. Není mým úkolem vás donutit ke zmn. To není moje práce. Mým úkolem je nasmrovat vás k Tomu, kdo mní. Moje práce je vás nasmrovat k Tomu, který promuje. Já vás nemžu ani zmnit, ani transformovat. Protože ta zmna pichází zevnit. Není to tak, že pichází zvenku a nco dlá vevnit, ale pichází zevnit a projevuje se venku. Pokud jsem v kontaktu s Tím, který mní, s Tím, který promuje, tak Ten, který mní, zane s tím, co vyžaduje zmnu, nco dlat. Víte, býval jsem kovboj. Ml jsem veliký klobouk a kovbojské boty. Nebyly to jen tak ledajaké boty. Byly z pravé krokodýlí kže. Protože každý kovboj musí mít boty z krokodýlí kže. A ml jsem pásek s obrovskou stíbrnou pezkou. Ml jsem doma ostruhy. Chodil jsem jako kovboj, mluvil jsem jako kovboj, dokonce jsem plival jako kovboj. Byl jsem kovboj. Bh požehnej bratru ducillovi. Protože ve mn vidl nco víc než jenom kovboje. Bh mu požehnej. ekl: Brate Burte, chci, abys se mnou cestoval do Londýna. Chvála Bohu! Tak jsem sbalil svj vak, narazil si kovbojský klobouk, naleštil jsem si svoje krokodýlky a letl jsem s ním do Londýna. Neekl ani slovo. Ani slovo o mém klobouku. Ani slovo o mých kovbojských botách. Ani slovo o mém pásku. Nekomentoval ani, jak umím plivat. Až pozdji mi ekl, že se s Mavis za m na té cest velmi intenzivn modlili, protože byli naprosto zdšeni. A když už jsem si íkal, jak jsem tu misijní cestu dobe zvládl a pochodoval jsem do letadla, šla proti mn maminka s dckem, a to dít se otoilo na maminku a eklo: Mámo, mámo, dívej, kovboj!!! Haleluja! Víte, už nejsem kovbojem. Nikdo mi neekl, abych sundal klobouk, abych se zbavil kozaek. Ani mi nikdo nemusel íkat, abych prodal svoje vzácné kon. Nikdo mi to nemusel íkat. Krom toho, že m Bh zaal mnit. Zmna musí vyjít zevnit. Zmna musí pijít zevnit. Nemžeme nikoho zmnit naízeními, píkazy a požadavky. Neíkám, že nemáme njaká pravidla nebo zásady, ale nemžete lidi zmnit ke spravedlnosti, pedlat je na spravedlivé na základ uplatování njakých naízení, Zmna pichází zevnit. Zmna pichází zevnit. Naším úkolem je pomoct vám dostat Krista dovnit! Chci do vás zasadit Boha, který vás zmní zevnit. 12

13 Nemyslete si, že jsme nemli pravidla. Anebo že bychom nemli starší nebo lidi, kteí na nco dohlížejí. Máme pravidla a naízení, musíme se chovat uritým zpsobem, bezpochyby. Ale ta zmna musí pijít zevnit. Jsme si velmi dobe vdomi toho, že pokud nemáte Krista v sob, nemáte nic, co by vás zmnilo. Musíte mít Krista v sob. To znamená spravedlnost. Pokud já uím a dávám vám instrukce nebo na nco dohlížím, cokoliv takového iním, musí to být ve spravedlnosti. Musí to být spravedlivé. A tak jsem chtl ten náklaáek. Nikdy díve jsem na tom nebyl tak, abych si ho mohl dovolit. Ale njak jsem se konen vyhrabal do stavu, kdy by to bylo možné. Šlo by to. A tak jsem se rozhlížel, jak bych ho nejvýhodnji poídil. Hledal jsem na internetu. Našel jsem firmu, která by mi na to auto pjila. Zafinancovala ho. Dali mi šek, a te mžu vyjednávat. Mžu zaít smlouvat, protože mám peníze v ruce. Kouknte. ichnte si, jak to voní. Takhle vypadají peníze, nepetrhne se to. Mám to po kup. To znamená, že si mžu vybrat barvu. Mžu si vybrat interiér. Mžu si vybrat sílu motoru. Áaaaa. A nad to všecko to auto fakt potebuji. A celou dobu z toho Boha vynechávám. Ale mám takový plíživý pocit. Mám takové tušení, že mi ekne ne. A tak se s Ním o tom radji nebavím. Jen tak vždycky íkám: Bože, Ty víš, že opravdu potebuji ten náklaáek. Bože, Ty víš, že tady nenapluju njakou svoji žádost, že? Ó, bídný já lovk! Sedím za stolem s tím šekem. Poprvé v život si mžu dovolit udlat to, co jsem vždycky chtl, a zdá se, že to sedí, že to je v poádku. A tak jsem ekl: Dobe, Bože, poslední pokus: dovol mi to. A Bh ekl: Ne. Ale, Bože,... já to budu používat pro Tebe. Bože, Tys m do toho uvedl. Ta farma, Bože víš, že mám farmu. Já mám farmu! Je to Tvoje farma, Bože! A Bh ekl: Ne. Tak jsem vzal ten šek, roztrhal jsem ho, složil, vynesl ven, položil jsem ho na trávu, vzal sirku a podpálil. ekl jsem: Bože, a Ti ta ob voní. Haleluja!!! A tak dodnes ídím tu starou, rezavou popelnici, ve které je skvlé rádio, které chválí Boha! A mžu jezdit a poslouchat Bibli a kázání, sedt v tom rezavém, kvíkajícím a klepajícím se náklaáku a chválit Boha a chválit a chválit, že pro m nco udlal, že m vysvobodil! Haleluja! Asbill se zas o trochu víc zmenšil. V tom ohni shoelo víc než jenom šek. Hoelo tam nco víc než papír, víc než kousek smetí. Bylo tam kus Asbillovy duše. Kus ze m bylo obtováno, a v Asbillovi bylo stvoeno 13

14 nco, co nebyl Asbill. Haleluja! Nemilujte vci, které jsou ve svt. Nebo všecko, což jest na svt, jako žádost tla, a žádost oí, a pýcha života, to není z Otce, ale jest z svta. Tady skoním. Svt pak hyne i žádost jeho, ale kdož iní vli Boží, ten trvá navky. Mžete íct amen? Haleluja! 14

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VZEPETE SE V PODDANOSTI!

VZEPETE SE V PODDANOSTI! VZEPETE SE V PODDANOSTI! MARTIN KLUSO (Praha, 4. kvtna 2003) To hlavní, co bych vám dnes chtl pedat, by se dalo vyjádit tmito slovy: Vzepete se v poddanosti a Bh má úžasnou schopnost obracet zlé v dobré.

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007)

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007) MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL (Tursko, bezen 2007) Chvála Pánu. Ote, dkujeme Ti za tuto píležitost, protože víme, že v ase, který jsi nám vymezil, je tato doba rozhodující a dležitá. Ote, modlíme se za

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme T, abys pi nás dokonal svoje dílo. Nedovol, aby nebylo jednáno s vcmi, se kterými jednáno být mže. Prosíme T,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE

CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Modlíme se, aby k nám Bh dnešního veera mluvil. Aby se naplnilo zaslíbení, které íká, že kde se dva nebo ti sejdou v Jeho

Více