S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T"

Transkript

1 S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

2 Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk Odbr stavební úřad ddělení územníh plánvání a reginálníh rzvje nám. Svbdy 3, Blansk Zhtvitel: Jednatelé splečnsti: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Hlavní prjektant: Ing. arch. Alena Palacká Prjektanti: urbanistické řešení: Ing. arch. Alena Palacká Ing. arch. Aleš Stuchlík vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika a spje: Ing. Pavel Veselý chrana ZPF, PUPFL: Mgr. Tereza Glešvá eklgie a živtní prstředí: Mgr. Tereza Glešvá dprava: Ing. Jiří Hrnčíř Brn, říjen 2011 tel.: fax:

3 Správní rgán, který ÚP vydal: územní plán záznam účinnsti Razítk: Zastupitelstv městyse Čísl jednací a datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnsti ÚP: Městský úřad Blansk Razítk: Oprávněná úřední sba přizvatele: dbr stavební úřad ddělení územníh plánvání a reginálníh rzvje Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. Jarmila Šejnhvá Funkce: dpvědná referentka dbru Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing. arch. Alena Palacká Funkce: hlavní prjektantka 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. Vymezení zastavěnéh území Kncepce rzvje území MĚSTYSE, chrany a rzvje hdnt KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTYSE KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Ochrana kulturních, urbanistických a architektnických hdnt Ochrana přírdních hdnt území Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí Ochrana přírdních zdrjů, zemskéh pvrchu, pdzemních a pvrchvých vd Ochrana území před pvdněmi Urbanistická kncepce, vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a systému sídelní zeleně ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV Zastavitelné plchy Plchy přestavby Plchy územních rezerv VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Kncepce veřejné infrastruktury včetně pdmínek pr její umisťvání KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Silniční dprava Nemtrvá dprava Hspdářská dprava Veřejná dprava Letecká dprava Vdní dprava Statická dprava Dpravní zařízení Ochranná pásma Hluk z dpravy NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Kncepce uspřádání krajiny KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ Kncepce uspřádání krajiny, chrana krajinnéh rázu Vymezení plch v krajině ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Kncepce rzvje Plchy bicenter Plchy bikridrů

5 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a pdmínek prstrvéh uspřádání zástavby STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Plchy smíšené centrální (SC) Plchy bydlení (B) Plchy smíšené bytné (SO) Plchy rekreace (R) Plchy bčanskéh vybavení (O) Plchy veřejných prstranství (U) Plchy sídelní zeleně (Z) Plchy smíšené výrbní (SV) Plchy výrby (V) Plchy dpravní infrastruktury (D) Plchy pr technicku infrastrukturu (T) Plchy vdní a vdhspdářské (N) Plchy přírdní (E) Plchy zemědělské (P) Plchy lesní (L) Plchy smíšené nezastavěnéh území krajinná zeleň (SX) Plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské (SM) Plchy těžby nerstů (H) NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb a veřejně prspěšných patření, pr které lze uplatnit předkupní práv Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání Údaje pčtu listů územníh plánu a pčtu výkresů grafické části

6 územní plán (kncept) textvá část 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k a je vyznačen ve výkresech: I.1. Výkres základníh členění území I.2. Hlavní výkres návrh uspřádání území Hranice zastavěnéh území městyse (dále jen městyse) je vymezena ve smyslu nvéh stavebníh zákna č. 183/2006 Sb., v platném znění a v zásadě kpíruje hranici intravilánu (zastavěné území k ) zachycenu v mapách KN, rzšířenu aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. kód bce, ZSJ název městyse název katastrálníh území KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTYSE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 2.1. Kncepce rzvje území městyse Hlavní cíle kncepce rzvje městyse: histrické a mderní sídl Mravskéh Pr udržitelný rzvj bce (pilířů splečnst, hspdářství, prstředí) jsu navrženy pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území a zejména udržení kvality živtníh prstředí: splečnst cíl: mderní prsperující městys s kvalitní bčansku vybavenstí a službami návrhem plch pr bydlení s mžnstí napjení na dpravní a technicku infrastrukturu, vytvřit pdmínky pr rzvj hlavní funkce sídla bydlení a tím zajistit stabilizaci zejména mladšíh byvatelstva hspdářství cíl : pdnikání v blasti cestvníh ruchu a hrmadné rekreace, širká nabídka pracvních příležitstí návrhem plch pr specificku rekreaci, která suvisí s návštěvnstí Mravskéh (jeskyně) návrhem plch pr hrmadnu rekreaci, využívající přírdní ptenciál území prstředí cíl : kvalitní živtní prstředí, ve výjimečném přírdním prstředí vytvřením pdmínek pr cyklturistiku dřešením systému dpravní bsluhy a technické infrastruktury (zejména dkanalizvání a čištění dpadních vd) 6

7 územní plán (kncept) textvá část 2.2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území Ochrana kulturních, urbanistických a architektnických hdnt Územní plán definuje pdmínky pr chranu hdnt území: Území zásadníh významu pr charakter městyse Prstry jedinečnéh charakteru s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj městyse a které jsu dkladem zachvané urbanistické struktury: urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra městyse zástavba klem návsi, s půvdní parcelací a zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, t.j. nejstarší část, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území širší území centra městyse zahrnující prstr bčanskéh vybavení na přilehlých plchách západně d histrickéh jádra městyse pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech je žáducí respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby se nedpručuje při reknstrukcích pužití architektnických prvků, které nedpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací Dminanty urbanistické struktury Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr, uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. Ve u se jedná hlavní dminantu farní kstel P.Marie Blestné v prstru návsi. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru městyse, narušit funkci dminanty respektvat pásm chrany prstředí klem dminanty Významná drbná architektura Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti městyse. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, t.j. jejíh půsbení v sídle neb krajině Objekty charakterizující místní prstředí a tradici Jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu. Ve u jsu t architektnicky cenné stavby klem návsi. 7

8 územní plán (kncept) textvá část pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Prstrvé pdmínky chrany a rzvje hdnt území: Pr zachvání urbanistických hdnt struktury městyse budu repektvány: hlavní urbanistické sy - vymezené hlavními dpravními tahy silnic II/373 II/377 vedlejší urbanistické sy vymezené místní kmunikací v severjižním směru významné prstry městyse náves a prstr západně d návsi v centru bčanskéh vybavení významné plchy zeleně vytvářející základní kstru v zastavěném území (sídelní veřejnu zeleň), která je v územním plánu začleněna d plch veřejných prstranství průhledy na přírdní a civilizační dminanty harmnie prstředí s sídlením, chrana základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, ppř. jeh dplněním břehvými prsty pdél tků, včetně prlínání krajinné a sídelní zeleně, krdinvané s územním systémem eklgické stability charakter menšíh městečka s převažující rdinnu zástavbu charakter přírdních hrizntů, bklpující městys (nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň) přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, nad sevřeným údlím půsbení pzitivních civilizačních dminant v brazu městyse a ptlačení půsbení rušivých dminant průhledy z vnitřníh prstru městyse rzhledy z významných vyhlídkvých bdů a scénických cest významné linie v městysi říčka Punkva plchy eklgicky hdntné pr zachvání eklgické stability lesní kmplexy kvalita veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů náves, nábřežní prmenáda v centru pdél vdníh tku phda bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz u hlavních dpravních tepen krmě prtihlukvých patření prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadující zvýšenu chranu prti hluku, např. bčanské vybavení kmerční, služby apd. realizvat patření prti místním záplavám při realizaci zastavitelných plch i přestavbě využívat s hledem na přírdní pdmínky (terén) intenzivní zástavbu s vytvářením ulic, náměstí Pr změny využití území a přestavbu budu pr rzvj hdnt respektvány pdmínky: nvá zástavba bude respektvat výškvu znaci z důvdu chrany brazu bce (pkud je navržena v pdmínkách využití území), u stávající zástavby zhlednit výškvu znaci klí přechd zástavby d krajiny musí respektvat pdmínku, že zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvaná nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů mim uliční čáru bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství všechny navržené stavební plchy, ve kterých bude řešena nvá uliční síť, musí být vybaveny veřejnu zelení,zelení, rzsah bude upřesněn pdrbnější dkumentací plšný rzvj mezit s hledem na limity, dané chranu přírdních hdnt (NATURA 2000 a CHKO Mravský kras) 8

9 územní plán (kncept) textvá část Ochrana přírdních hdnt území Územní plán nenavrhuje chranu přírdních hdnt nad rámec legislativní chrany území. sk ššůvské jeskyně na území bce jsu sučástí mkřadu mezinárdníh významu České republiky Pdzemní Punkva, vymezenéh tzv. Ramsarsku úmluvu, t je úmluvu chraně mkřadů, mající mezinárdní význam, především bitpů vdníh ptactva. Pzději se chrana přenesla na všechny typy mkřadů. Pdzemní Punkva jak jeden znejrzsáhlejších jeskynních systémů České republiky je vymezena na plše 1571 ha pdzemních krasvých jeskyní, vázaných na vdní tk Punkvy na území CHKO Mravský kras Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese I.2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). hranice negativníh vlivu hluku z dpravy pdél silnic II. třídy je území zasažen negativními vlivy. Při navrhvání a umisťvání staveb d území musí být respektvány hranice negativních vlivů z dpravy (izfn) dle Textvé části C. Odůvdnění územníh plánu. Předmětem výpčtu jsu silnice II. třídy. v plchách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) navrhvaný způsb rzdílnéh využití plch dtčených předpkládanu zvýšenu hygienicku zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukvých izfn, může být realizván teprve p prvedení takvých patření, která zamezí neb budu eliminvat tut zvýšenu hygienicku zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. Například, v plše zatížené hlukem je mžné bydlení a dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) pkud se prkáže, že hlukvá zátěž je dstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku. hranice negativníh vlivu znečištění vzduší respektvat stávající a navržená pásma chrany prstředí klem ČOV (viz kap Odkanalizvání a čištění dpadních vd) respektvat stávající a navržená pásma chrany prstředí veřejných phřebišť rizik negativních vlivů z prvzu jedná se prvzy u nichž není v grafické části vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se ve stávajících a navržených plchách výrby (VP), smíšených výrbních (SV) a technické infrastruktury (TI). Negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh neb navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru a chráněnéh venkvníh prstru staveb. Při umisťvání staveb pr bydlení d plch v blízksti stávajících plch výrby, smíšené výrby, a sprtu, musí být vyhdncena hlukvá zátěž území z prvzu na těcht plchách a stavby pr bydlení smí být umístěny puze d území, ve kterém jsu ddrženy hygienické limity hluku (zejména v chráněném venkvním prstru umisťvaných staveb), ppřípadě musí být zajištěn prtihlukvým patřením pr celé území ddržení těcht limitů. Další zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: pr rzvj kvality živta regenervat kvalitu veřejných prstranství a významných plch zeleně především v území s předpkladem sciálních kntaktů náves vytvářet pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz, bezpečnu cestu dětí d škl vytvářet pdmínky pr phdu bydlení především chranu prti nadměrnému hluku a imisím z dpravy 9

10 územní plán (kncept) textvá část mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví realizvat zásbváním plynem ve všech částech sídla chrana prti radnvému riziku řešené území se nachází v blasti přechdnéh stupně pravděpdbnéh výskytu radnu: na základě měření při realizaci stavby stanvit chranu, u nvě budvaných bjektů je třeba věnvat zvýšenu pzrnst izlacím Ochrana přírdních zdrjů, zemskéh pvrchu, pdzemních a pvrchvých vd V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese I.2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) pr chranu zástavby před místními záplavami jsu navržena patření viz kap Prtierzní patření. chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP respektuje vdní zdrje a stanvená a navržená chranná pásma nacházející se v řešeném území (výčet viz Textvá část důvdnění územníh plánu kap a výkres 5). ÚP důsledně řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6 8 m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči Ochrana území před pvdněmi Viz kap Ochrana před pvdněmi. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. Základní charakteristika urbanistické kncepce Urbanistická kncepce rzvje bce umžní realizaci hlavních zásad: 1. Psílení významu bce v rámci České republiky a reginu: zatížené silnice, prcházející bcí, jsu návrhem upraveny tak, aby prstrvě umžnily vedení cykltras a chdníků a sučasně umžnily bsluhu přilehlé zástavby a využití centra bce pr bčanské vybavení a služby, cestvní ruch a parkvání pr byvatele a návštěvníky bce btížná situace parkvání je řešena návrhem samstatných parkvišť zejména u plch sprtu a hrmadné rekreace, neb je pdmínku umístění v rámci plch bčanskéh vabavení a výrby, becně je mžné budvat parkviště v plchách s rzdílným způsbem využití dle stanvených pdmínek návrh cykltras a cyklstezek umžní zlepšení prstupnsti území a napjení na reginální trasy zvýší atraktivitu území pr rekreaci a cestvní ruch 2. Psílení atraktivity bce: vymezením nvých plch pr bydlení, výrbu a rekreaci vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel v bci 10

11 územní plán (kncept) textvá část mžnstí rzšíření centrální zóny a stanvením diferencvaných pdmínek pr způsb využití, přestavbu a dstavbu území, získá centrum města zajímavější a tevřenější strukturu, atraktivní pr návštěvníky (tevření pasážemi, průchdy a intenzivnějším využitím vnitrblků) hlavní rzvj urbanistické struktury bce je navržen na plchách, navazujících na stávající zastavěné území bce: severní část rzvj plch bydlení p levé straně silnice II/373 směrem k Němčicím a údlí ptka Žďárná, kde je hlavním těžištěm plcha nad Němčickým ptkem západní část rzvj plch bydlení a hrmadné rekreace, mezi stávající zástavbu a lesem jižní část rzvj plch specifické rekrace v návaznsti na vstup d sk-ššůvských jeskyní výchdní část rzvj plch bydlení v údlí říčky Punkvy smíšené bytné plchy (SO) a smíšené výrbní plchy s nezávadnu výrbu (SV), které umžní realizvat pdnikatelské aktivity přím v místě bydlení, zamezí dlivu byvatelstva a přispějí k jeh stabilizaci; jsu navrženy pdél zatížených dpravních tahů v bci a v návaznsti na plchy bydlení, kde jsu tat území již většinu tímt způsbem využívána, neb lze prtihlukvým patřením splnit limity hluku pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel územní plán navrhuje rzvj a psílení významu stávající rekreačně sprtvní zóny na severvýchdním kraji bce a vytváří pdmínky pr situvání dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a sídelní zeleně realizací sprtvně rekreačních zařízení, revitalizací veřejných prstranství bec usiluje zvýšení přitažlivsti pr rekreaci a cestvní ruch. Obec má předpklady stát se významným centrem rekreace a cestvníh ruchu, zajímavým centrálním prstrem a unikátním přírdním klím Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: Plchy smíšené centrální Pr rzvj smíšených centrálních plch je navržena přestavbvá plcha, navazující na histrické jádr na západním kraji, becně se na plchách smíšených centrálních předpkládá průběžná výstavba, přestavba a mdernizace stávajícíh stavebníh fndu. Vznikají zde aktivity, které úzce suvisí s centrální funkcí městyse, předpkládá se zde: Plchy bydlení intenzifikace využití stávajících plch intenzivnější využití zadních traktů stávající zástavby a plnhdntné začlenění d centra bce zlepšení prpjení s plchami bčanské vybavensti západně d centra městyse, rehabilitace tku skéh ptka a části říčky Punkvy, prtékající návsí a jejich lepší začlenění d veřejných prstrů bce prpjení území prmenádu pdél skéh ptka Rzvj plch pr bydlení je navržen v návaznsti na sučasně zastavěné území: Plchy rekreace rzvj bydlení v bytvých dmech není navrhván rzvj bydlení v rdinných dmech je navržen v severní části bce p levé starně silnice II/373 a mezi stávající zástavbu a lesem pd vrchem Neselv menší lkality jsu navrženy v prlukách stávající zástavby Plchy rdinné rekreace jsu stabilizvány, navržena je plcha pr rdinnu rekreaci v návaznsti na stávající lkalitu severně d bce. Jsu navrženy dvě plchy pr hrmadnu rekreaci na severním kraji bce, které bezprstředně navazují na stávající plchy. U vstupu d sk-ššůvských jeskyní je navržena plcha specifické rekreace. 11

12 územní plán (kncept) textvá část Plchy bčanskéh vybavení Hlavní rzvjvá plcha kmerční bčanské vybavensti je navržena mezi silnicí II/373 směrem na Němčice a ptkem Žďárná v severní části bce ve vazbě na nvu bytnu zástavbu. Plchy veřejné bčanské vybavensti jsu stabilizvány, v centru bce je navržen rzšíření plchy pr Dům s pečvatelsku službu. Stávající plchy bčanské vybavensti, plchy smíšené centrální a plchy smíšené bytné pskytují dstačující rzvjvé mžnsti. Plchy sprtu Plchy sprtu jsu stabilizvány, nvé plchy nejsu navrhvány. Plchy smíšené bytné Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr bčanské vybavení, služby, řemesla, cestvní ruch. Rzvj plch smíšených bytných je situván zejména na severním kraji městyse ve vazbě na areály kempu a kupaliště. Plchy veřejných prstranství Jsu navrženy frmu uličních prstrů umžňujících bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu. Plchy sídelní zeleně Jsu navrženy jak plchy samstatných zahrad (ZZ) a plchy zeleně statní (ZO) s převažující funkcí izlační, kde je jejich funkcí chránit zástavbu před nepříznivými vlivy na živtní prstředí. Ostatní veřejná zeleň je zahrnuta d plch veřejných prstranství, neb jiných funkčních plch. Plchy smíšené výrbní Hlavní rzvj těcht plch je sustředěn na západním kraji městyse, ve vazbě na stávají plchy. Předpkládá se zde výstavba zařízení pr pdnikatelské aktivity (malé prvzvny, dílny bchdní zařízení apd.). Plchy výrby a skladvání Plchy průmyslvé výrby jsu stabilizvány, nvé plchy nejsu navrhvány. Plchy dpravní infrastruktury Plchy dpravy silniční jsu stabilizvány, jsu navrženy nvé plchy pr dpravu účelvu zajišťující dstupnst pzemků v krajině. D plch dpravní infrastruktury jsu zahrnuty plchy silnic, křižvatek, parkviště, garáže, plchy čerpacích stanic phnných hmt. Plchy technické infrastruktury Rzvj technické infrastruktury sleduje dbudvání základní technické infrastruktury s cílem dstranění hlavníh deficitu, jak je napjení na veřejný vdvd a dkanalizvání včetně čištění dpadních vd. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 12

13 územní plán (kncept) textvá část 3.2. Vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a plch územních rezerv Zastavitelné plchy 13

14 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy pdmínky využití území zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z1 BR bydlení v rdinných dmech 1,934 ha respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh Z2 BR bydlení v rdinných dmech 0,055 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství Z3 BR bydlení v rdinných dmech 0,073 ha respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 Ostrv u Macchy Němčice respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství Z4 BR bydlení v rdinných dmech 0,083 ha respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství Z5 BR bydlení v rdinných dmech 0,116 ha respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství Z6 BR bydlení v rdinných dmech 0,211 ha respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 Ostrv u Macchy Němčice respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh 14

15 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy pdmínky využití území zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 Ostrv u Macchy Němčice Z7 BR bydlení v rdinných dmech 0,628 ha respektvat pdmínky OP nadzem. elektrickéh vedení vn respektvat pdmínky chrannéh pásma vedení vdvdu respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh Z8 A BR bydlení v rdinných dmech 1,828 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh a navrženéh veřejnéh prstranství a plch pr dpravu respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávajícíh veřejnéh prstranství Z9 BR bydlení v rdinných dmech 0,079 ha respektvat pdmínky POP ČOV respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu Z10 SO smíšené bytné plchy 0,236 ha respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/377 Petrvice Rájec-Jestřebí respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu Z11 SO smíšené bytné plchy 2,635 ha respektvat pdmínky OP nadzem. elektrickéh vedení vn respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu Z12 RH rekreace hrmadná 0,997 ha umžnit parkviště pdél účelvé kmunikace respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh 15

16 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy pdmínky využití území Z13 RR rekreace rdinná 0,179 ha zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 Ostrv u Macchy Němčice Z14 RX rekreace specifická v rámci plchy umžnit parkviště a chdník pdél silnice respektvat pdmínky POP ČOV respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 Ostrv u Macchy Němčice Z15 OK bčanské vybavení kmerční 0,403 ha v rámci plchy umžnit parkviště pdél silnice respektvat pdmínky OP nadzem. elektrickéh vedení vn respektvat pdmínky OP vdvdu výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z16 SV smíšené výrbní plchy 0,798 ha v rámci plchy umžnit parkviště pdél kmunikace respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa respektvat pdmínky OP rr paprsku respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh Z17 BR bydlení v rdinných dmech 0,230 ha zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh Z18 ZO zeleň statní, izlační 0,116 ha umžnit vedení vdvdníh řadu Z19 prstranství 0,067 ha umžnit rzšíření křižvatky účelvé kmunikace a silnice II/373 Z20 prstranství 0,104 ha umžnit vytvření chdníku pdél silnice II/373 a vedení inženýrských sítí 16

17 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy pdmínky využití území Z21 prstranství 0,265 ha místní kmunikace, umžní bsluhu stávající a navržené zástavby Z22 prstranství 0,002 ha rzšíření stávající místní kmunikace Z23 prstranství 0,044 ha umžnit vytvření chdníku pdél silnice II/373 a vedení inženýrských sítí Z24 prstranství 0,035 ha místní kmunikace pr bsluhu navržených plch pr bydlení Z25 DU účelvá kmunikace 0,197 ha účelvá kmunikace pdél hranice lesa Z26 DU účelvá kmunikace 0,393 ha účelvá kmunikace dle KPÚ Z27 DU účelvá kmunikace 0,232 ha účelvá kmunikace dle KPÚ Z28 DP parkviště 0,177 ha respektvat pdmínky OP lesa 50m d hranice lesa Z29 A ZO zeleň statní, izlační 0,038 ha břehvá zeleň pdél vdteče zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu respektvat pdmínky OP nadzem. elektrickéh vedení vn Z30 B BR bydlení v rdinných dmech 0,810 ha respektvat pdmínky OP vdvdu respektvat pdmínky OP lesa 50 m d hranice lesa respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu Z31 B BR bydlení v rdinných dmech 1,856 ha respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh Z32 prstranství 0,148 ha chdník pdél silnice II/373 17

18 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 B B B A A katastrální území způsb využití plchy prstranství 0,130 ha ZO zeleň statní, izlační 0,081 ha DU účelvá kmunikace 0,042 ha pdmínky využití území DS plchy dpravy tčna autbusů prstranství prstranství BR bydlení v rdinných dmech BR bydlení v rdinných dmech BR bydlení v rdinných dmech prstranství prstranství prstranství veřejné prstranství pr lkalitu Z30 břehvé prsty pdél vdníh tku účelvá kmunikace pdél hranice lesa rzšíření stávající místní bslužné kmunikace rzšíření stávající místní bslužné kmunikace zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky OP lesa 50 m d hranice lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky OP lesa 50 m d hranice lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh zajistit bsluhu území v rámci navrženéh veřejnéh prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras a Natura 2000 výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh veřejné prstranství pr bsluhu návrhvých plch veřejné prstranství ke stávající plše rdinné rekreace veřejné prstranství pr návrhvu lkalitu Z8 DS plchy dpravy záliv pr zastávku autbusu Pzn. V suvislsti s vyřazením některých lkalit nebude prveden přečíslvání. 18

19 územní plán (kncept) textvá část Plchy přestavby 19

20 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území přestavba zadních traktů zástavby západní strany náměstí na funkci smíšenu centrální respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/377 zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu P1 SC plchy smíšené centrální 0,430 ha na styku s vdním tkem respektvat a začlenit navržené veřejné prstranství v rámci veřejnéh prstranství umžnit vedení LBK, rzšíření vdní plchy a zeleně a vytvření prmenádní cesty s průchdy d prstru návsi respektvat POP hřbitva respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba stávající zahrady za účelem uzavření blku suvislé zástavby P2 BR plchy bydlení v rdinných dmech 0,083 ha zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství respektvat pdmínky hlukvéh pásma silnice II/373 respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba části veřejnéh prstranství u plchy SV Zemspl za účelem uzavření blku suvislé zástavby rdinných dmů P3 BR plchy bydlení v rdinných dmech 0,087 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba stávajících zahrad na jižním kraji zástavby za účelem uzavření blku suvislé zástavby P4 BR plchy bydlení v rdinných dmech 0,216 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba stávajících zahrad na SV kraji zástavby pdél říčky Luhy P5 BR plchy bydlení v rdinných dmech 0,196 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství respektvat OP lesa 50 m d hranice zástavby výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh 20

21 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území přestavba stávajících zahrad na SV kraji zástavby P7 SO smíšené bytné plchy 0,125 ha zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh P8 SO smíšené bytné plchy 0,426 ha přestavba stávajících zahrad mezi plchu SV Zemspl a budvu Lesů ČR za účelem uzavření blku zástavby zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba části plchy kupaliště na hrmadnu rekreaci autkemp s mžnstí výstavby chatek P9 RH rekreace hrmadná 0,427 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky OP lesa 50 m d kraje lesa výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba části veřejnéh prstranství mezi MŠ a plchu centra na plchu bčanskéh vybavení kmerčníh P10 OK bčanské vybavení kmerční 0,121 ha zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství respektvat pdmínky CHKO Mravský kras výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh P11 BH bydlení v bytvých dmech 0,090 ha přestavba části veřejnéh prstranství a plchy bčanskéh vybavení, kde bude umžněna výstavba bytů s pečvatelsku službu zajistit bsluhu území v rámci stávajících veřejných prstranství výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh P12 SV smíšené bytné plchy 0,044 ha přestavba plchy u silnice II/373 mezi řadvými garážemi a silnicí na autpravnu zajistit bsluhu území v rámci stávající plchy pr dpravu výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh přestavba stávajících zahrad na SV kraji zástavby P13 prstranství 0,108 ha zajistit bsluhu území v rámci navržených veřejných prstranství výškvá hladina zástavby bude respektvat charakter zástavby typický pr blast Mravskéh 21

22 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území P14 prstranství 0,005 ha vytvření prmenádní trasy v zadních traktech západní strany zástavby náměstí P15 prstranství 0,016 ha prpjení pěší trasy P16 prstranství 0,009 ha průběžný chdník pdél silnice II/373 P17 prstranství 0,010 ha průběžný chdník pdél silnice II/373 P18 prstranství 0,057 ha průběžný chdník pdél silnice II/373 P19 prstranství 0,042 ha veřejné prstranství pr lkalitu P2 P20 prstranství 0,083 ha veřejné prstranství pr lkalitu P5, P7 P21 prstranství 0,043 ha prpjení Z1 a stávající zástavby RD P22 prstranství 0,014 ha veřejné prstranství před autpravnu P23 prstranství 0,009 ha rzšíření uličníh prstru P24 prstranství 0,029 ha chdník pdél silnice II/373 P25 prstranství 0,018 ha chdník pdél silnice II/373 P26 prstranství bratiště na místní kmunikaci P27 prstranství rzšíření uličníh prstru P28 prstranství rzšíření uličníh prstru P29 ZO zeleň statní, izlační břehvý prst pdél vdníh tku v centru s funkcí ÚSES P30 ZO zeleň statní, izlační břehvý prst pdél vdníh tku v centru s funkcí ÚSES 22

23 územní plán (kncept) textvá část zn. plchy P31 P32 P33 katastrální území způsb využití plchy další pdmínky využití území DS plchy dpravy záliv pr autbusvu zastávku prstranství prstranství rzšíření uličníh prstru rzšíření uličníh prstru Plchy územních rezerv Nebyly návrhem vymezeny Vymezení systému sídelní zeleně Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese I.2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Zásady pr rzvj sídelní zeleně: zeleň zahrad ZZ respektvat stabilizvané plchy zeleně zahrad, nvé plchy jsu navrženy v bezprstřední návaznsti na bytnu zástavbu zeleň statní ZO, plní zejména funkci izlační jsu navrženy nvé plchy převážně ve vazbě na plchy bydlení a smíšené bytné (dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby neb dpravní infrastruktury) pdmínky využití území umžňují realizaci izlační a kmpziční zeleně v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití (např. plchy výrby, dpravní a technické infrastruktury) 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 4.1. Kncepce dpravní infrastruktury Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese I.4 (Výkres dpravní infrastruktury) a I.2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Silniční dprava Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS (silniční dprava) jsu navrženy plchy DS pr zálivy navrhvaných autbusvých zastávek 23

24 územní plán (kncept) textvá část Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. je navržena plcha DS (Z36) pr tčnu autbusů v severní části u Obecné pdmínky pr umisťvání: v plchách dpravní infrastruktury vymezených pdle významu, umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace silnice II. třídy v zastavěném území uvažvat ve funkční skupině C jak bslužné dvupruhvé kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 12/8/50, mim zastavěné území v kategrii S 7,5/60. místní bslužné kmunikace řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. v zastavitelných plchách je mžné navrhvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace Nemtrvá dprava respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství U; náměstí, pěší trasy viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. respektvat značené turistické trasy a cykltrasy Hspdářská dprava Účelvé kmunikace: respektvat plchy dpravní infrastruktury DU (účelvé kmunikace), navržené pr bsluhu návrhvých plch, pr zlepšení prstupnsti krajiny a přístupu na pzemky a pr průchd cykltras: DU (Z25) DU (Z26) DU (Z27) respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů Veřejná dprava zachvat stávající kncepci veřejné dpravy zajištění autbusvými linkami respektvat stávající zastávky veřejné dpravy repektvat návrh zastávek v severní a jižní části řešenéh území Letecká dprava Řešené území není dtčen zájmy letecké dpravy Vdní dprava Řešené území není dtčen zájmy vdní dpravy. 24

25 územní plán (kncept) textvá část Statická dprava respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DP (parkviště): DP (Z28) plcha pr parkviště u kempu a kupaliště plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura) v řešeném území budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1 : 2,5 nepřípustné jsu parkvací stání, dstavná stání a garáže pr nákladní autmbily a autbusy a pr přívěsy těcht nákladních vzidel v plchách pr bydlení při hrmadné výstavbě nvých bytů se vyžaduje vybudvání minimálně jednh dstavnéh stání na jeden byt Dpravní zařízení respektvat stávající plchu dpravní infrastruktury dpravní zařízení DC, která služí pr čerpací stanici phnných hmt Ochranná pásma Viz Odůvdnění územníh plánu kap Ochranná pásma Hluk z dpravy Výpčet hluku viz Odůvdnění územníh plánu, kap Kncepce dpravní infrastruktury. Negativní vliv prvzu silnice je nejméně příznivý u silnic II. třídy, pvlený limit je 60 db, který je na všech silnicích splněn. Izfna hluku 55 db zasahuje d stávajících plch bydlení, prt jsu tyt plchy vymezeny jak smíšené. Zásady pr chranu stávajících a navržených plch jsu vymezeny v kap Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 1.1. Kncepce technické infrastruktury Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace v hlavním a krdinačním výkrese. respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku Kridry pr technicku infrastrukturu Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. 25

26 územní plán (kncept) textvá část Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu Nepřípustné využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: zn. účel kridru katastrální území TK 1 vdvd zakruhvání TK 2 kanalizace výtlak TK 3 tevřený příkp dvedení pvdňvých vd TK 4 tevřený příkp dvedení extravilánvých vd TK 5 pdzemní vedení vn kabelizace nadzemníh vedení TK 6 Inženýrské sítě u lkality Z Vdní hspdářství Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány realizvat zakruhvání u navrženéh vdvdníh řadu u lkality Z30 vymezen kridr Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je stabilizván (měst). Je vybudván jedntný systém zaknčený čistírnu dpadních vd. Kncepce rzvje: kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství a plch pr dpravu zastavitelné plchy řešit kmbinvaným způsbem jedntným neb ddílným systémem 26

27 územní plán (kncept) textvá část dešťvé vdy u ddílnéh systému budu dvedeny d stávajících recipientů u zastavitelných plch uvádět v maximální míře dešťvé vdy d vsaku nezhršvat dtkvé pdmínky v zastavěném a zastavitelném území při řešení hspdaření s dešťvými vdami pžadvat uvádění d vsaku, jímání, využití k zálivce je navržena čerpací stanice a trasa kanalizačníh výtlaku pr dvedení splaškvých vd z areálu htelu kridr TK2 respektvat navržené pásm chrany prstředí klem ČOV 100 m Energetika Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic; v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější pkud je t technicky mžné v severní části zastavěnéh území je navržena demntáž stávajících linek nadzemníh vedení vn (lkality Z30, Z7, Z11, Z15) pdzemní vedení vn bude veden v rámci navržených a stávajících veřejných prstranství a plch pr dpravu mim těcht plch je navržen kridr TK5 stávající slupvé trafstanice v severní části budu nahrazeny trafstanicemi zděnými síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu plchy pr ftvltaické a větrné elektrárny nejsu navrhvány Zásbvání plynem Kncepce zásbvání plynem je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávající regulační stanice plynvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu Zásbvání teplem Kncepce zásbvání teplem je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů (tepelná čerpadla, bimasa, slární energie...) Telekmunikace, radikmunikace Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy v rámci veřejných plch a plch pr dpravu realizvat kabelvu síť v návaznsti na stávající síť 27

28 územní plán (kncept) textvá část u lkalit Z6, Z7 a Z31 je navržen zrušení stávající telekmunikační sítě je navržena trasa přelžky telekmunikační sítě, a t v navrženém veřejném prstranství Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané Ochranná a bezpečnstní pásma Viz Textvá část důvdnění územníh plánu, kap Limity využití území (Ochranná pásma) Nakládání s dpady Kmunální dpad Kmunální dpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Odpady statní a nebezpečné dpady Tent druh dpadu bude i nadále likvidván mim řešené území. Pdmínky pr nakládání s dpady: respektvat stávající systém nakládání s dpady, firma SITA dváží 1x za 14 dní kmunální dpad. V městytsi jsu umístěny kntejnery na separvané slžky kmunálníh dpadu (skl bílé a barevné, plasty). mžnst situvání sběrných dvrů se připuští v plchách výrby a skladvání, v plchách smíšených výrbních, v plchách technické infrastruktury dále se pdmíněně připuští v plchách smíšených bytných plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická (příp. veřejná) infrastruktura nakládání s bilgicky rzlžitelným kmunálním dpadem je nutn řešit samstatnu studií, která vytipuje vhdnu lkalitu pr případné umístění kmpstárny neb biplynvé stanice. Územní plán takvu plchu nenavrhuje Kncepce rzvje bčanskéh vybavení Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese I.2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Kncepce rzvje bčanskéh vybavení suvisí s předpkládaným rzvjem bce a je pr danu velikst a charakter bce z větší části ptimální. Návrhem je psílená blast bchdu a služeb pr zlepšení pdmínek cestvníh ruchu, zdravtní a sciální péče. Se sutředěním zařízení bčanskéh vybavení se pčítá v centru bce, v prstru histrickéh jádra a navazujícíh nvdbéh centra bčanskéh vybavení. Pdmínky pr rzvj bčanskéh vybavení: bčanské vybavení veřejné OV stabilizvané plchy bčanskéh vybavení jsu v řešeném území respektvány nvé samstatné plchy jsu navrženy pr dplnění areálu Dmu s pečvatelsku službu a nvá plcha vedle mateřské škly v centru bčanskéh vybavení případné rzšíření neb umístění nvých zařízení je umžněn v rámci stávajících neb navržených plch smíšených bytných 28

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST

KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST KOSTELEC NAD ORLICÍ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: KOSTELEC NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.2 Přizvatel: Městský úřad Kstelec nad Orlicí Stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ - ÚZEMNÍ PLÁN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 27 001 148 Přizvatel: Městský úřad Vyškv dbr územníh plánvání a rzvje Jednatelé

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ÚZEMNÍ PLÁN PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský

Více

A T E X T O V Á Č Á S T

A T E X T O V Á Č Á S T D R N O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A T E X T O V Á Č Á S T ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 SROVNÁVACÍ TEXT A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 27 001 148 215 001 662 Přizvatel:

Více

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

Letovice, územní plán L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST L E T O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST 1 Akce: LETOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 28 001 265 Přizvatel: Městský úřad Letvice dbr výstavby a živtníh prstředí Masarykv náměstí 19,

Více

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

KAMENEC U POLIČKY TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZMĚNA č. 7 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče

ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOV NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. vydává. Městys Budišov Budišov Budišov u Třebíče Městys Budišv Budišv 360 675 03 Budišv u Třebíče NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv městyse Budišv příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ve znění

Více

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

O L Š A N Y. PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O L Š A N Y PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

MORKŮVKY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N MORKŮVKY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN DVORCE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU (výsledný návrh) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. leden 2016 Územní plán Dvrce výsledný návrh textvá část Akce Územní plán Dvrce

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice výsledný návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE výsledný návrh Evidenční čísl zhtvitele

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice upravený návrh - pr veřejné prjednání textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE UPRAVENÝ

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ÚS ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: ČESKÉ VELENICE PASTVINY územní studie Evidenční čísl: 27 008 192 Přizvatel:

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH Přizvatel: Splupracující zastupitel: Výknný přizvatel: Zpracvatel změny č. 2: OÚ Městyse Lázně Tušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Tušeň tel. 326 992 302 Ing.

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O L Š A N Y A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O L Š A N Y A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O L Š A N Y A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ)

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H A. TEXTOVÁ ÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ ST EDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ ST EDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, P íkp 8 e-mail: palacka@usbrn.cz tel.:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í územníh plánu S E N T I C E listpad 2009 OBSAH: a) pžadavky vyplývající z plitiky územníh rzvje, územně plánvací...2 b) pžadavky na řešení vyplývající z územně analytických pdkladů...4

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Olomučany Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC (návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA. Právní stav ÚP Lipůvka po vydání poslední změny (změny Lip1) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Zastupitelstvo obce Lipůvka

ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA. Právní stav ÚP Lipůvka po vydání poslední změny (změny Lip1) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Zastupitelstvo obce Lipůvka ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA Právní stav ÚP Lipůvka p vydání pslední změny (změny Lip1) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který pslední změnu ÚP vydal : Zastupitelstv bce Lipůvka Přadvé čísl pslední změny ÚP : Lip1

Více

IlINTEGROVANÝ KYJOV UZEMNI PLAN OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1/2013 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

IlINTEGROVANÝ KYJOV UZEMNI PLAN OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1/2013 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ PERAČNÍ IlINTEGRVANÝ PRGRAM EVRPSKÁ UNIE EVRPSKÝ FND PR REGINÁLNÍ RZVJ ŠANCE PR VÁŠ RZVJ V R S T V «g ^ T N l R * registrační čísl prjektu CZ.1.06/5.3.00/08.07472. UZEMNI PLAN KYJV PATŘENÍ BECNÉ PVAHY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M. Návrh Zadání Územního plánu

Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M. Návrh Zadání Územního plánu Ú Z E M N Í P L Á N L H O T K A N A D L A B E M Návrh Zadání Územníh plánu zpracvaný v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, 11 vyhlášky 500/2006 Sb., územně analytických

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský úřad Vyškv

Více

MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST

MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST MĚSTO HODONÍN I. ÚZEMNÍ PLÁN 1) TEXTOVÁ ČÁST Prjekt Územní plán Hdnín byl splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Akce : HODONÍN - územní plán upravený návrh Evidenční čísl

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV Správní rgán, který změnu č. 1 vydal : Zastupitelstv města Strmilv Datum nabytí účinnsti změny č. 1 Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Obecní úřad, Lipůvka146, Lipůvka

Obecní úřad, Lipůvka146, Lipůvka Obecní úřad, Lipůvka146, 679 22 Lipůvka -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- NÁVRH ZADÁNÍ pr vypracvání

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 majek@usbrn.cz

Více

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRMILOV (VERZE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) Správní rgán, který změnu č. 1 vydal : Zastupitelstv bce Strmilv Datum nabytí účinnsti změny č. 1 Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAČICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změnu č. 2 územníh plánu Dačice vydal: Datum nabytí účinnsti změny č. 1 územníh plánu Dačice Přizvatel: Opráv. úřední sba: Funkce: Pdpis: Zastupitelstv

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT OBSAH A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 2 B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT... 2 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN KRATOCHVILKA A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 62 Brn, Příkp 8

Více

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107 B O H U S L A V I C E Zastavitelná plcha Z107 Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání Změny č. 1 územníh plánu bce Libšvice červen / 2014 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání vypracval přizvatel Městský úřad Jičín, dbr územníh plánvání a rzvje

Více