Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,"

Transkript

1 Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t, t 3 ; ds x + y dt 3 t t + t dt 3 t t + dt t + t dt. [ 3 t + ] 3/ 3. 3 Určete x + y ds, kde je obvod trojúhelníka s vrcholy A [; ], A [; ], A 3 [; ]. Řešení: Křivka se skládá ze tří úseček, stran trojúhelníka, tj. 3. Jestliže parametrizujeme úsečku z bodu A do bodu B vztahem jsou parametrické rovnice stran trojúhelníka x A + B A t, t, A A : x, y t, t ; ds dt, A A 3 : x t, y t, t ; ds 5 dt, 3 A 3 A : x t, y, t ; ds dt. Tedy hledaný integrál je x + y ds x + y ds + x + y ds + x + y ds 3 t dt + t 5 dt + t dt Určete hmotnost oblouku paraboly y x, y <, je-li hmota rozložena s hustotou ρx, y y. Řešení: Hmotnost rovinné křivky s hustotou ρx, y najdeme integrálem m Parametrické rovnice dané křivky jsou například Tedy hmotnost křivky je m ρx, y ds. x t, y t, t ; ds x + y dt t + dt. y ds t t + dt t [ t + dt 3 t + 3/ ] 3. Typeset by AMS-TEX

2 Určete x + y ds, kde { x, y ; x + y x }. Řešení: Abychom mohli počítat křivkový integrál, musíme najít nějaké parametrické rovnice dané křivky. Naši křivku lze snadno parametrizovat v polárních souřadnicích x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r > a π < ϕ < π. Po dosazení do rovnice křivky dostaneme x + y x r r cos ϕ r cos ϕ. Protože je r >, je cos ϕ >, tj. například π ϕ π. Tedy parametrické rovnice křivky jsou například x cos ϕ, y cos ϕ sin ϕ, π ϕ π ; ds x + y dϕ dϕ. Po dosazení dostaneme π/ x + y ds cos ϕ dϕ. π/ Určete y ds, kde je část křivky popsané rovnicí x + y x y, která leží v prvním kvadrantu, tj. x >, y >. Řešení: Abychom mohli počítat křivkový integrál, musíme najít nějaké parametrické rovnice dané křivky. Naši křivku lze snadno parametrizovat v polárních souřadnicích x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r > a < ϕ < π. Po dosazení do rovnice křivky dostaneme x + y x y r 4 r cos ϕ sin ϕ r cos ϕ r cos ϕ. Protože musí být x >, y > a r >, dostaneme pro parametr ϕ nerovnosti cos ϕ sin ϕ, cos ϕ ϕ 4 π. Parametrické rovnice křivky tedy například jsou x cos ϕ cos ϕ, y cos ϕ sin ϕ, ϕ 4 π ; ds x + y dϕ dϕ cos ϕ. Hledaný křivkový integrál tedy je y ds π/4 cos ϕ sin ϕ dϕ cos ϕ π/4 sin ϕ dϕ Určete arctg y ds, kde je část Archimedovy spirály, která má v polárních souřadnicích rovnici x r ϕ a leží uvnitř kruhu se středem v počátku a s poloměrem R π/. Řešení: Polární souřadnice jsou x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r >. Máme tedy dány parametrické rovnice Archimedovy spirály x ϕ cos ϕ, y ϕ sin ϕ, ϕ >. Protože nás zajímá pouze její část, která leží v kruhu se středem v počátku a poloměrem R π, musí být x + y ϕ R 4 π < ϕ π..

3 Parametrické rovnice dané křivky tedy jsou x ϕ cos ϕ, y ϕ sin ϕ, < ϕ π ; ds x + y dϕ + ϕ dϕ. Protože je ϕ π, platí na křivce vztah arctg y x Po dosazení do daného integrálu pak dostaneme Určete π, a > }. arctg y π/ x ds ϕ + ϕ dϕ arctg ϕ sin ϕ ϕ cos ϕ arctg tg ϕ ϕ. [ 3 + ϕ ] 3/ π/ π π 6. x + y ds, kde { x, y, ; x acos t + t sin t, y asin t t cos t, t Řešení: Protože je křivka dána přímo parametrickými rovnicemi, stačí pouze najít hodnotu integrované funkce na křivce x + y a + t a ds x + y dt at dt. Po dosazení dostaneme π x + y ds a + t t dt a [ 3 + t ] 3/ π a + 4π 3/. 3 Určete těžiště homogenní křivky { x, y ; x + y R, y }. Řešení: Souřadnice těžiště x T a y T homogenní rovinné křivky najdeme pomocí integrálů x T x ds, y T y ds, kde s ds s s je délka křivky. Abychom mohli najít tyto integrály, musíme křivku nejprve parametrizovat. Pro tuto křivku je výhodná parametrizace pomocí polárních souřadnic. Když položíme x r cos ϕ a y sin ϕ, dostaneme x + y r R, tj. r R. Protože má být y, musí platit R sin ϕ. Z toho plyne třeba ϕ π. Tedy parametrické rovnice dané křivky jsou x R cos ϕ, y R sin ϕ, ϕ π ; ds x + y dϕ R dϕ. Nyní už dostaneme π s ds R dϕ πr, což dává souřadnice těžiště x ds π R cos ϕ dϕ, x T, y T π R. y ds π R sin ϕ dϕ R, Určete těžiště homogenního oblouku cykloidy dané parametrickou rovnicí { x, y ; x at sin t, y a cos t, t, π, a > }. 3

4 Řešení: Souřadnice těžiště x T a y T homogenní rovinné křivky najdeme pomocí integrálů x T x ds, y T y ds, kde s ds s s je délka křivky. Protože již máme křivku parametrizovanou, stačí najít Pak dostaneme s ds ds x + y dt a cos t dt a sin t dt. π x ds a π a sin t dt a [ cos t ] π 8a, π t sin t sin t t dt a sin t cos t + cos 3 t dt a [ ] π t cos t + 4 sin t sin t + 3 sin 3 t 8πa, y ds a π π cos t sin sin t dt a t + sin t sin 3 t dt a [ ] π 3 cos t + 3 cos 3 t 3 3 a, kde se při výpočtu integrálů použily vztahy sin α sin β cosα β cosα + β, sin α cos β sinα + β sinα β. Tedy souřadnice těžiště dané cykloidy jsou Určete x T πa, y T 4 3 a. xy ds, kde je obvod obdélníku s vrcholy A [; ], A [; ], A 3 [4; ], A 4 [4; ]. Řešení: Křivka se skládá ze čtyř úseček, stran obdélníka, tj Jestliže parametrizujeme úsečku z bodu A do bodu B vztahem jsou parametrické rovnice stran trojúhelníka Tedy hledaný integrál je x A + B A t, t, A A : x, y t, t ; ds dt, A A 3 : x 4t, y, t ; ds 4 dt, 3 A 3 A 4 : x 4, y t, t ; ds dt, 4 A 4 A : x 4 4t, y, t ; ds 4 dt, xy ds xy ds + xy ds + xy ds + xy ds Určete 5 x y ds, kde { x, y R ; x + y 4 }. 4 t dt + 6 t dt + 4.

5 Řešení: Abychom našli křivkový integrál, musíme sestrojit parametrické rovnice dané křivky. Protože je naše křivka kružnice se středem v počátku, jsou výhodné polární souřadnice x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r >. Dosadíme-li do rovnice křivky, dostaneme x + y r 4. Tedy parametrické rovnice křivky jsou například x cos ϕ, y sin ϕ, ϕ π ; ds x + y dϕ dϕ. Tedy hledaný integrál je 5 x y ds π 5 cos ϕ sin ϕ dϕ π. Určete x ds, kde je oblouk paraboly y x mezi body A [; ], B [4; 8]. Řešení: Při výpočtu křivkového integrálu musíme najít parametrické rovnice křivky. Ty lze v našem případě zvolit jako x t, y t, t 4 ; ds x + y dt + t dt. Pak pro daný křivkový integrál dostaneme Určete xy ds, kde x ds 4 { x, y ; t + t dt [ 3 + t ] 3/ x } a + y b, x >, y >, a b. Řešení: Protože je křivka částí elipsy, použijeme k její parametrizaci souřadnice r a ϕ definované vztahy x ar cos ϕ, y br sin ϕ, kde r >. Jestliže dosadíme do rovnosti, která definuje křivku, dostaneme r. Z nerovností x > a y > pak získáme, cos ϕ > a sin ϕ >. Z toho plyne, že < ϕ < π. Parametrické rovnice křivky tedy jsou x a cos ϕ, y b sin ϕ, < ϕ < π ; ds x + y dϕ a sin ϕ + b cos ϕ dϕ a křivkový integrál můžeme psát jako xy ds π/ π/ ab cos ϕ sin ϕ a sin ϕ + b cos ϕ dϕ ab cos ϕ sin ϕ b + a b sin ϕ dϕ. Poslední integrál lze najít třeba substitucí t sin ϕ. Protože dt sin ϕ cos ϕ dϕ, dostaneme xy ds ab ab b + a b t dt ab [ a 3 b 3 3 a b ab 3a + b 3a b a + ab + b. ] 3/ b + a b t 5

6 Určete y ds, kde je oblouk cykloidy dané rovnicí x at sin t, y a cos t, t, π. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí najít pouze Hledaný křivkový integrál pak je ds x + y dt a cos t dt. π π y ds a cos t a cos t dt a 3/ cos t dt 4πa 3/. Určete těžiště oblouku homogenní asteroidy dané rovnicí x /3 + y /3 a /3, x >, y > ; a >. Řešení: Souřadnice těžiště x T a y T homogenní rovinné křivky najdeme pomocí integrálů x T x ds, y T y ds, kde s ds s s je délka křivky. Abychom mohli počítat křivkové integrály, musíme najít parametrické rovnice křivky. Ty jsou pro danou asteroidu například x a cos 3 ϕ, y a sin 3 ϕ, < ϕ < π ; ds x + y dϕ 3a cos ϕ sin ϕ dϕ. Z toho dostaneme pro hledané integrály s ds 3a π/ x ds 3a π/ y ds 3a π/ [ cos ϕ sin ϕ dϕ 3a sin ϕ ] π/ 3 a, cos 4 ϕ sin ϕ dϕ 3a [ ] π/ 5 cos5 ϕ 3 5 a, sin 4 ϕ cos ϕ dϕ 3a [ ] π/ 5 sin5 ϕ 3 5 a. Tedy hledané souřadnice těžiště jsou x T y T 5 a. Určete moment setrvačnosti J z x + y ds jednoho závitu šroubovice { x, y, z ; x a cos t, y a sin t, z ht }, t, π. π Řešení: Protože je křivka definovaná parametrickými rovnicemi, stačí pro výpočet křivkového integrálu spočítat ds 4π x + y + z a dt + h dt. π Protože na křivce je x + y a, je hledaný moment setrvačnosti roven J z x + y π ds a 4π a + h π dt a 4π a + h. 6

7 Určete y + z ds, kde je dána rovnicemi x + y + z R, x y. Řešení: Abychom mohli počítat křivkový integrál, musíme najít parametrické rovnice křivky. Dosadímeli vztah x y do první rovnice, dostaneme x +z R, což je v rovině xz rovnice elipsy se středem v počátku a poloosami a R a b R. Tu lze popsat parametrickými rovnicemi x R cos ϕ, z R sin ϕ, kde ϕ π. A protože y x, dostaneme parametrické rovnice naší křivky ve tvaru x R cos ϕ, y R cos ϕ, z R sin ϕ, ϕ π ; ds x + y + z dϕ R dϕ. A protože na křivce je y + z R, je hledaný křivkový integrál roven Určete π y + z ds R Rdϕ πr. y ds, kde je dáno parametrickou rovnicí x at sin t, y a cos t, t, π. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu určit ds x + y dt a cos t dt. Pro daný integrál odsud dostaneme π π y ds a cos t a cos t dt a 3/ cos t dt πa 3/. Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu y a cos t; t π. y ds, kde je oblouk cykloidy x at sin t, Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu určit protože platí vztah ds x + y dt a cos t dt a sin t dt, cos t cos t + sin t cos t sin t sin t. Jestliže podobně upravíme y 4a sin 4 t, dostaneme z daného křivkového integrálu Riemannův integrál π π y ds 8a 3 sin 5 t dt 6a3 sin 5 u du 6a kde jsme při výpočtu použili substituci t u a rekurentní vztah který platí pro n. π sin n x dx n n π sin n x dx, π sin u du 8 5 a3, 7

8 Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu y asin t t cos t; t π. x + y ds, kde je křivka x acos t + t sin t, Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu určit A protože x + y a + t je ds x + y dt a cos t dt at dt. x + y π ds a 3 + t t dt π π + a 3. Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu a sinh t; t. xy ds, kde je část hyperboly x a cosh t, y Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu určit ds x + y dt a sinh t + cosh t dt. Pomocí tohoto vztahu dostaneme z křivkového integrálu prvního druhu Riemannův integrál xy ds a 3[ 6 a cosh t sinh t a sinh t + cosh t dt a 3 + sinh t 3/ ] a3 6 cosh + sinh 3/, sinh t cosh t + sinh t dt kde jsme při výpočtu integrálu použili substituci sinh t u. Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu x 4/3 + y 4/3 ds, kde je oblouk asteroidy x /3 + y /3 a /3. Řešení: Abychom našli křivkový integrál prvního druhu, musíme najít parametrické rovnice křivky. Danou asteroidu lze poměrně jednoduše popsat parametrickými rovnicemi x a cos 3 ϕ, y a sin 3 ϕ, ϕ π ; ds x + y dϕ 3a cos ϕ sin ϕ dϕ. Při této parametrizaci dostaneme z křivkového integrálu prvního druhu Riemannův integrál x 4/3 + y 4/3 ds π Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu a 4/3 cos 4 ϕ + sin 4 ϕ a cos ϕ sin ϕ dϕ π/ 4a 7/3 cos 5 ϕ sin ϕ + sin 5 ϕ cos ϕ dϕ 4a 7/3[ 6 cos6 ϕ + 6 sin6 ϕ ] π/ omezená křivkami r a, ϕ, ϕ π ; r a ϕ jsou polární souřadnice a7/3. exp x + y ds, kde je hranice konvexní oblasti 8

9 Řešení: Polární souřadnice jsou definovány vztahy x r cos ϕ a y r sin ϕ,kde r >. Proto mají křivky hranice dané oblasti rovnice : r a x a cos ϕ, y a sin ϕ, : ϕ x r, y, 3 : ϕ 4 π x r, y r. Abychom našli daný křivkový integrál, musíme ještě určit intervaly, které nabývají parametry na jednotlivých křivkách a element délky ds. Interval, který nabývají jednotlivé parametry určíme z podmínky, aby křivka 3 byla hranicí dané oblasti. Pak dostaneme parametrické rovnice Daný křivkový integrál tedy je x a cos ϕ, y a sin ϕ, ϕ 4 π ; ds a dϕ, x r, y, r a ; ds dr, x r, y r, r a ; ds dr. exp x + y ds exp x + y ds + exp x + y π/4 e a a dϕ + a e r dr + a e r dr 4 πea a + e a. ds + exp x + y ds 3 Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu k >, která leží uvnitř kruhu r a. x ds, kde je část logaritmické spirály r ae kϕ, Řešení: Protože vztah mezi polárními a kartézskými souřadnicemi je x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r >, jsou parametrické rovnice logaritmické spirály v kartézských souřadnicích x ae kϕ cos ϕ, y ae kϕ sin ϕ. Protože nás zajímá pouze část spirály, pro kterou je r ae kϕ < a, musí být ϕ <. Tedy parametrické rovnice dané křivky jsou x ae kϕ cos ϕ, y ae kϕ sin ϕ, ϕ, ; ds x + y dϕ a + k e kϕ dϕ. Když přepíšeme daný křivkový integrál prvního druhu na Riemannův integrál nevlastní, dostaneme x ds protože ae kϕ cos ϕ a + k e kϕ dϕ a + k e k cos ϕ dϕ e kϕ cos ϕ dϕ [ ] e kϕ sin ϕ k e kϕ sin ϕ dϕ [ ] ke kϕ cos ϕ 4k e kϕ cos ϕ dϕ k 4k k + 4k + k a, e kϕ cos ϕ dϕ. Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu x + y ds, kde je kružnice x + y ax. 9

10 Řešení: Pro výpočet daného křivkového integrálu prvního druhu je výhodné parametrizovat křivku v polárních souřadnicích x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde r rϕ >. Po dosazení do rovnice křivky, dostaneme r ar cos ϕ < r < a cos ϕ cos ϕ > π < ϕ < π. Tedy parametrické rovnice křivky jsou x a cos ϕ, y a cos ϕ sin ϕ, π < ϕ < π ; ds x + y dϕ a dϕ. Daný křivkový integrál tedy je Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu π/ x + y ds a cos ϕ a dϕ a. π/ ds y, kde je řetězovka y a cosh x a. Řešení: Protože je křivka dána jako graf funkce y yx,je přirozené považovat x za parametr. V našem případě probíhá x celou množinu R. Pro element délky křivky pak dostaneme ds + y dx + sinh x a dx cosh x a dx. Daný křivkový integrál prvního druhu je pak dán Riemannovým nevlastním integrálem, tj. ds y dx a cosh x a a dt cosh t e t dt a e t + [ arctg e t] π a a, e t + e t. kde jsme při integraci použili substituci x at a vztahu cosh t Najděte délku oblouku křivky x 3t, y 3t, z t 3 od bodu [; ; ] do bodu [3; 3; ]. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod daného křivkového integrálu prvního druhu na Riemannův integrál najít interval, který probíhá parametr t a element délky křivky ds. Parametr t zjevně probíhá interval, 3 a ds x + y + z dt t + 36t 4 dt 3 + t dt. Z toho okamžitě dostaneme s ds t dt 36. Najděte délku oblouku křivky x e t cos t, y e t sin t, z e t, < t <. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu na Riemannův integrál najít ds x + y + z dt 3 e t dt. Pak je délka s křivky rovna s ds 3 e t dt 3.

11 Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu y a sin t, z bt; t π. x + y + z ds, kde je část šroubovice x a cos t, Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu na Riemannův integrál najít Tedy hledaný integrál je ds x + y + z dt a + b dt. x + y + z π ds a + b t a + b dt 3 π 3a + 4π b a + b. Vypočtěte křivkový integrál prvního druhu z t; t t. z ds, kde je kónická šroubovice x t cos t, y t sin t, Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, stačí pro převod křivkového integrálu prvního druhu na Riemannův integrál najít Hledaný integrál tedy je z ds t ds x + y + z dt + t dt. t + t dt [ 3 + t ] 3/ t + t + t. 3 Najděte těžiště oblouku homogenní cykloidy x at sin t, y a cos t; t π. Řešení: Souřadnice těžiště x T a y T homogenní rovinné křivky najdeme pomocí křivkových integrálů prvního druhu x T x ds, y T y ds, kde s ds s s je délka křivky. Protože již máme křivku parametrizovanou, stačí najít Pak dostaneme π s ds π x ds a ds x + y dt a cos t dt a sin t dt. [ ] π a sin t dt a cos t 4a, t sin t sin t dt a π t sin t cos t + cos 3 t dt a [ ] π t cos t + 4 sin t sin t + 3 sin 3 t 6 3 a, π y ds a π cos t sin sin t dt a t + sin t sin 3 t dt a [ ] π 3 cos t + 3 cos 3 t 6 3 a,

12 kde se při výpočtu integrálů použily vztahy sin α sin β cosα β cosα + β, sin α cos β sinα + β sinα β. Tedy souřadnice těžiště dané cykloidy jsou x T y T 4 3 a. Najděte střední polární moment asteroidy x /3 + y /3 a /3, tj. číslo r dané vztahem I x + y ds sr, kde s je délka oblouku asteroidy. Řešení: Abychom našli křivkový integrál prvního druhu, musíme najít parametrické rovnice křivky. Danou asteroidu lze poměrně jednoduše popsat parametrickými rovnicemi x a cos 3 ϕ, y a sin 3 ϕ, ϕ π ; ds x + y dϕ 3a cos ϕ sin ϕ dϕ. Při této parametrizaci dostaneme pro délku asteroidy s ds 3a π Podobně je polární moment cos ϕ sin ϕ π/ [ dϕ a sin ϕ cos ϕ dϕ a sin ϕ ] π/ 6a. I x + y ds 3a 3 π cos 6 ϕ + sin 6 ϕ cos ϕ sin ϕ dϕ π/ a 3 cos 7 ϕ sin ϕ + sin 7 ϕ cos ϕ dϕ a 3[ π/ 8 cos8 ϕ + 8 ϕ] sin8 3a 3. Tedy střední polární moment r je podle definice 3a 3 6ar r a. Vypočtěte x xy dx + y xy dy kde { x, y ; y x, x }. Řešení: Jedná se o křivkový integrál druhého druhu. Protože je křivka prakticky parametrizovaná parametrem x, a tedy dy x dx, je daný integrál roven x xy dx+y xy dy x x 3 +xx 4 x 3 dx x x 3 4x 4 +x 5 dx 4 5. Vypočtěte x + y dx + x y dy, kde je křivka y x, < x <. Řešení: Křivku můžeme popsat jako sjednocení dvou diferencovatelných křivek : x t, y t, t, ; dx dt, dy dt, : x t, y t, t, ; dx dt, dy dt.

13 Při této parametrizaci křivky dostaneme pro daný integrál druhého druhu x + y dx + x y dy t + t t dt + + t t t dt t dt + t dt 4 3. Vypočtěte x + y dx + x y dy, kde { x, y ; x } a + y b. Řešení: Abychom spočítali daný křivkový integrál druhého druhu, napíšeme nejprve parametrické rovnice křivky. Protože se jedná o elipsu se středem v počátku a poloosami a a b, použijeme parametrizaci x a cos ϕ, y b sin ϕ, ϕ π ; dx a sin ϕ dϕ, dy b cos ϕ dϕ. Daný křivkový integrál druhého druhu lze pak spočítat jako Riemannův integrál x + y dx + x y dy Určete π π y dx + z dy + x dz, kde a cos ϕ + b sin ϕ a sin ϕ + a cos ϕ b sin ϕ b cos ϕ dϕ a + b sin ϕ + ab cos ϕ dϕ. { x, y, z ; x + y + z, x + y x, z > }. Řešení: Nejprve se pokusíme danou křivku parametrizovat. Vztah x + y x se poměrně jednoduše vyřeší pomocí polárních souřadnic x r cos ϕ, y r sin ϕ, kde rϕ >. Po dosazení do rovnice x + y x, dostaneme r cos ϕ >, tj. Z první rovnice pak plyne x cos ϕ, y cos ϕ sin ϕ, π < ϕ < π. z x y cos 4 ϕ cos ϕ sin ϕ sin ϕ z sin ϕ. Křivku jsme tedy parametrizovali jako sjednocení dvou na sebe navazujících křivek, kde : x cos ϕ, y cos ϕ sin ϕ, z sin ϕ ; π < ϕ <, : x cos ϕ, y cos ϕ sin ϕ, z sin ϕ ; < ϕ < π. Pro hledaný křivkový integrál pak dostaneme y dx + z dy + x dz + π/ π/ cos ϕ sin ϕ cos ϕ sin ϕ + sin ϕ cos ϕ sin ϕ + cos 5 ϕ dϕ+ cos ϕ sin ϕ cos ϕ sin ϕ + sin ϕ cos ϕ sin ϕ cos 5 ϕ 3 dϕ

14 Jestliže v prvním integrálu uděláme substituci ϕ ϕ, dostaneme Určete π/ y dx + z dy + x dz sin ϕ cos ϕ sin ϕ dϕ π 3 π π 4 4. π/ y dx + z dy + x dz po křivce { x, y, z ; x + y, x + z }. sin ϕ sin 4 ϕ dϕ Řešení: Abychom našli daný křivkový integrál druhého druhu, parametrizujeme nejprve křivku. Z rovnice x + y plyne, že můžeme zvolit x cos ϕ a y sin ϕ. Ze druhé rovnice pak dostaneme z x cos ϕ. Parametrické rovnice dané křivky jsou x cos ϕ, y sin ϕ, z cos ϕ, ϕ π. Pomocí těchto parametrických rovnic lze přepsat daný křivkový integrál druhého druhu jako π y dx + z dy + x dz sin ϕ + cos ϕ cos ϕ + cos ϕ sin ϕ dϕ π + cos ϕ + sin ϕ cos ϕ dϕ π. x + y Určete x + y dx x y x + y dy, kde je kružnice x + y R orientovaná ve směru od kladné poloosy x ke kladné poloose y. Řešení: Protože daná křivka je kružnice se středem v počátku a poloměrem R, jsou její parametrické rovnice x R cos ϕ, y R sin ϕ, ϕ π. Protože hodnotě parametru ϕ odpovídá bod [; ] a hodnotě ϕ π bod [; ], probíháme při zvolené parametrizaci křivku v předepsaném směru. Tedy daný křivkový integrál druhého druhu je x + y x + y dx x y x + y dy Určete π π R cos ϕ + R sin ϕ R sin ϕ R cos ϕ R sin ϕ R cos ϕ R dϕ dϕ π. y dx x dy, kde je určena parametrickou rovnicí x a cos 3 t, y a sin 3 t, < t < π. Řešení: Křivka je dána parametrickými rovnicemi. Protože dx 3a cos t sin t dt a dy 3a sin t cos t dt, je daný křivkový integrál roven π y dx x dy 3a π cos t sin 4 t cos 4 t sin t dt 3a cos t sin t dt 3 8 a π cos 4t dt 3 4 πa. 4

15 { Určete y dx x dy, kde x, y ; x } a + y b, x >. Řešení: Daná křivka je polovina elipsy se středem v počátku a poloosami a a b. Proto je popsána parametrickými rovnicemi x a cos ϕ a y b sin ϕ. Z podmínky x > pak plyne, že cos ϕ >, tj. π < ϕ < π. Z toho dostaneme, že hledaný křivkový integrál je y dx x dy π/ π/ ab sin ϕ ab cos ϕ dϕ πab. Určete a y dx + x dy po křivce dané parametrickou rovnicí x at sin t, y a cos t, < t < π. Řešení: Křivka je dána parametrickými rovnicemi. Protože je daný křivkový integrál roven Určete a y dx + x dy dx a cos t dt, dy a sin t dt, π a π a + cos t a cos t + at sin t a sin t dt t sin t dt a [ ] π t cos t + sin t πa. y dx x dy+z dz po obvodu trojúhelníka, jehož vrcholy jsou průsečíky roviny 3x+y+6z 6 se souřadnicovými osami. Řešení: Vrcholy trojúhelníka jsou A x [; ; ], A y [; 3; ] a A z [; ; ]. Křivka se tedy skládá ze tří úseček. Jestliže budeme popisovat úsečku z bodu A do bodu B parametrickými rovnicemi budou parametrické rovnice jednotlivých úseček x A + B A t, t, A x A y : x t, y 3t, z, t,, A y A z : x, y 3 3t, z t, t,, 3 A z A x : x t, y, z t, t,. Daný křivkový integrál lze pak počítat jako součet integrálů přes jednotlivé úsečky. Když využijeme toho, že při zvolené parametrizaci probíhá parametr t na všech úsečkách interval,, dostaneme y dx x dy + z dz 3t t 3 + t t dt 7 + t dt 6. { Určete y z dx + z x dy + x y dz, kde x, y, z ; x + y a x, a + z h, a > }, h > je orientována tak, že tečna ke křivce v bodě [a; ; ] má kladnou druhou složku, tj. ta,,,, >. 5

16 Řešení: Nejprve najdeme řešení rovnic, které popisují danou křivku, tj. najdeme její parametrické rovnice. Zvolíme-li za řešení první rovnice x a cos ϕ, y a sin ϕ, plyne z druhé rovnice z h cos ϕ. Tedy parametrické rovnice křivky jsou například x a cos ϕ, y a sin ϕ, z h cos ϕ, ϕ π. Protože naše parametrizace indukuje vektor tečny t a sin ϕ, a cos ϕ, h sin ϕ a bodu [a; ; ] odpovídá hodnota parametru ϕ, je ta,,, a,. Protože je druhá složka vektoru tečny kladná, indukuje naše parametrizace orientaci křivky shodnou s požadovanou orientací. Tedy hledaný integrál je y z dx + z x dy + x y dz π π Určete a sin ϕa sin ϕ h + h cos ϕ + a cos ϕh h cos ϕ a cos ϕ + h sin ϕa cos ϕ a sin ϕ dϕ bodem B [; 4]. a ah cos ϕ sin ϕ dϕ πaa + h. dx + y dy, kde je oblouk paraboly y x s počátečním bodem A [; ] a koncovým Řešení: Protože je křivka dána jako graf funkce y yx, můžeme zvolit za parametr přímo proměnnou x, které probíhá interval,. Proto je daný křivkový integrál roven dx + y dy + x 3 dx 7. Určete 4a y dx + x dy, kde je dáno parametrickou rovnicí x at sin t, y a cos t, t, π. Řešení: Protože je křivka dána parametricky, dostaneme přímo 4a y dx + x dy π 3a + a cos t a cos t + at sin t a sin t dt π a [ π cos t + t sin t dt a t sin t t cos t + sin t] πa. Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál, a pomocí toho určete [;3] [;] x + y dx + x y dy. Řešení: Výraz F x dx + F y dy je úplný diferenciál funkce Ux, y, když platí du dx + x y dy F x dx + F y dy F x x, F y y. 6

17 Na jednoduše souvislé oblasti Ω R stačí, aby byly funkce F x a F y diferencovatelné v Ω a aby platilo y F y x. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy úplný diferenciál v jednoduše souvislé oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě. V našem případě jsou funkce F x x + y, F y x y diferencovatelné v R a y F y x. Protože nezávisí na tom, po jaké křivce integrujeme, lze integrál počítat například po úsečce z bodu A [; ] do bodu B [; 3]. Její parametrické rovnice jsou x t, y + t, t. Tedy [;3] x + y dx + x y dy [;] + 4t dt 4. Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál, a pomocí toho určete [;] [; ] x y dx dy. Řešení: Výraz F x dx + F y dy je úplný diferenciál funkce Ux, y, když platí du dx + x y dy F x dx + F y dy F x x, F y y. Na jednoduše souvislé oblasti Ω R stačí, aby byly funkce F x a F y diferencovatelné v Ω a aby platilo y F y x. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy úplný diferenciál v jednoduše souvislé oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě. V našem případě jsou funkce F x x y, F y y x diferencovatelné v R a y F y x. Protože nezávisí na tom, po jaké křivce integrujeme, lze integrál počítat například po úsečce z bodu A [; ] do bodu B [; ]. Její parametrické rovnice jsou x, y + t, t. 7

18 Tedy [;] [; ] x y dx dy t dt. Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál a pomocí toho spočítejte kde křivka neprotíná osu Oy. [,] [;] y dx x dy x, Řešení: Výraz F x dx + F y dy je úplný diferenciál funkce Ux, y, když platí du dx + x y dy F x dx + F y dy F x x, F y y. Na jednoduše souvislé oblasti Ω R stačí, aby byly funkce F x a F y diferencovatelné v Ω a aby platilo y F y x. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy úplný diferenciál v jednoduše souvislé oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě. V našem případě jsou funkce diferencovatelné v polorovině x > a F x y x, F y x y F y x x. Protože nezávisí na tom, po jaké křivce integrujeme, lze integrál počítat například po úsečce z bodu A [; ] do bodu B [; ]. Její parametrické rovnice jsou x t, y + t, t. Tedy [,] [;] y dx x dy t + t x t dt 3. Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál a pomocí toho spočítejte kde křivka neprochází počátkem. [6;8] [;] x dx + y dy x + y, 8

19 Řešení: Výraz F x dx + F y dy je úplný diferenciál funkce Ux, y, když platí du dx + x y dy F x dx + F y dy F x x, F y y. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy úplný diferenciál v oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě a je roven [x ;y ] [x ;y ] F x dx + F y dy U x, y U x, y. Nutná podmínka pro to, aby byl výraz F x dx + F y dy úplným diferenciálem funkce, je V našem případě jsou funkce F x y F y x. x x + y, F y y x + y. Protože všude mimo bod [; ] platí y F y x xy x + y, 3/ může funkce Ux, y existovat. Pro takovou funkci musí platit x x x + y a y y x + y. Z první rovnice dostaneme integrací podle proměnné x, že musí být x dx Ux, y x + y x + y + fy, kde fy je libovolná diferencovatelná funkce nezávislá na proměnné x. Po dosazení do druhé rovnice dostaneme x + y y + fy Tedy fy, kde je libovolná konstanta a y x + y + f y y x + y f y. Proto je hledaný integrál Ux, y x + y +. [6;8] [;] x dx + y dy x + y U6, 8 U,

20 Dokažte, že je-li fu spojitá funkce a po částech hladká uzavřená křivka, je y dy. Řešení: Platí věta, že integrál F x dx + F y dy fx + y x dx + přes každou uzavřenou křivku, která leží v oblasti Ω R, právě tehdy, když v Ω existuje diferencovatelná funkce Ux, y, potenciál, taková, že F x x a F y y. Nutná podmínka pro existenci potenciálu je rovnost Protože v našem případě je y F y x. F x xf x + y, F y yf x + y, a pro každou diferencovatelnou funkci fx + y platí y F y x xyf t, kde t x + y, je podmínka splněna alespoň pro každou diferencovatelnou funkci ft. Budeme-li hledat funkci Ux, y ve tvaru Ux, y ut, kde t x + y, plyne z věty o derivaci složené funkce F x x xu t xft a F y y yu t yft u t ft ut F t, kde F t je libovolná primitivní funkce k funkci ft. Ale protože je ft podle předpokladů spojitá, její primitivní funkce F t existuje. Protože jsme našli příslušný potenciál Ux, y F x + y, platí pro každou uzavřenou křivku fx + y x dx + y dy. Vypočtěte y z dx + yz dy x dz, kde je křivka x t, y t, z t 3, t, orientovaná ve směru rostoucího parametru. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, můžeme daný křivkový integrál druhého druhu přímo přepsat na Riemannův integrál jako y z dx + yz dy x dz t 4 t 6 + t 5 t t 3t dt 3t 6 t 4 dt 35.

21 Vypočtěte y dx + z dy + x dz, kde je závit šroubovice x a cos t, y a sin t, z bt, t π, orientovaný ve směru rostoucího parametru. Řešení: Protože je křivka dána parametrickými rovnicemi, můžeme daný křivkový integrál druhého druhu přímo přepsat na Riemannův integrál jako y dx + z dy + x dz π a sin t + abt cos t + ab cos t dt [ a t 4 sin 4t + ab t sin t + cos t + sin t ] π πa. Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál a pomocí toho integrál spočítejte [6;;] [;;3] yz dx + xz dy + xy dz. Řešení: Výraz F x dx + F y dy + F z dz je úplný diferenciál funkce Ux, y, z, když platí du dx + dy + x y z dz F x dx + F y dy + F z dz F x x, F y y, F z z. Na jednoduše souvislé oblasti Ω R 3 stačí, aby byly funkce F x, F y a F z diferencovatelné v Ω a aby platilo y F y x, z F z x, F y z F z y. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy + F z dz úplný diferenciál v jednoduše souvislé oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě. V našem případě jsou funkce F x yz, F y xz, F z xy diferencovatelné v R 3 a y F y x z, z F z x y, F y z F z y x. Protože nezávisí na tom, po jaké křivce integrujeme, lze integrál počítat například po úsečce z bodu A [; ; 3] do bodu B [6; ; ]. Její parametrické rovnice jsou Tedy [6;;] [;;3] yz dx + xz dy + xy dz x + 5t, y t, z 3 t, t. 5 t3 t + 5t3 t + 5t t dt 3 66t + 3t dt.

22 Přesvědčte se, že integrovaný výraz je úplný diferenciál a pomocí toho integrál spočítejte [x ;y ;z ] [x ;y ;z ] x dx + y dy + z dz x + y + z, kde x + y + z a, x + y + z b, a >, b >. Řešení: Výraz F x dx + F y dy + F z dz je úplný diferenciál funkce Ux, y, z, když platí du dx + dy + x y z dz F x dx + F y dy + F z dz F x x, F y y, F z z. Platí věta, že když je výraz F x dx + F y dy + F z dz úplný diferenciál v oblasti Ω, nezávisí křivkový integrál druhého druhu na křivce, která leží v oblasti Ω, ale jen na hodnotách funkce v jejím počátečním a koncovém bodě a je roven [x ;y,z ] [x ;y ;z ] F x dx + F y dy + F z dz U x, y, z U x, y, z. Nutná podmínka pro to, aby byl výraz F x dx + F y dy + F z dz úplným diferenciálem funkce, je y F y x, z F z x, F y z F z y. V našem případě jsou funkce F x x x + y + z, F y y x + y + z, F z z x + y + z. Protože všude mimo bod [; ; ] platí y F y x xy x + y + z, 3/ z F y z F z x xz x + y + z, 3/ F z y yz x + y + z, 3/ může funkce Ux, y, z existovat. Pro takovou funkci musí platit x x x + y + z, y y x + y + z, z z x + y + z. Z první rovnice dostaneme integrací podle proměnné x, že musí být x dx Ux, y, z x + y + z x + y + z + fy, z, kde fy, z je libovolná diferencovatelná funkce nezávislá na proměnné x. Po dosazení do druhé rovnice dostaneme x + y y + z y + fy, z x + y + z + f y f y, z y, z. y x + y + z y

23 Tedy fy, z gz, kde diferencovatelná funkce gz je funkce pouze proměnné z a A po dosazení do třetí rovnice získáme x + y z + z + gz Tedy gz, kde je libovolná konstanta a Proto je hledaný integrál [x ;y ;z ] [x ;y ;z ] Ux, y, z x + y + z + gz. z x + y + z + g z Ux, y, z x + y + z +. z x + y + z g z. x dx + y dy + z dz Ux, y, z Ux, y, z x x + y + z + y + z x + y + z b a. Vypočtěte kde je kružnice x + y a. xy dx x y dy, Řešení: Protože je křivka kružnice se středem v počátku a poloměrem a, jsou její parametrické rovnice x a cos ϕ, y a sin ϕ, ϕ π. Při této parametrizaci dostaneme z daného křivkového integrálu Riemannův integrál xy dx x y dy π a 4 π a 3 cos ϕ sin ϕ a sin ϕ a 3 cos ϕ sin ϕ a cos ϕ dϕ cos ϕ sin ϕ dϕ a 4[ ] π sin ϕ. Vypočtěte x + y dx x y dy, kde je elipsa x a + y b. Řešení: Protože je křivka elipsa se středem v počátku a poloosami a a b, jsou její parametrické rovnice x a cos ϕ, y b sin ϕ, ϕ π. Při této parametrizaci dostaneme z daného křivkového integrálu Riemannův integrál x + y dx x y dy π π a cos ϕ + b sin ϕ a sin ϕ a cos ϕ b sin ϕ b cos ϕ dϕ b a cos ϕ sin ϕ ab dϕ 3 [ b a sin ϕ abϕ ] π πab.

24 Jakou podmínku musí splňovat diferencovatelná funkce F x, y, aby křivkový integrál F x, yy dx + x dy nezávisel na integrační cestě, ale jen na jejím počátečním a koncovém bodě? Řešení: Integrál f x dx + f y dy, kde f x a f y jsou diferencovatelné funkce na jednoduše souvislé oblasti Ω nezávisí na integrační cestě právě tehdy, když platí Protože v našem případě je musí platit f y x f x y. f x yf x, y a f y xf x, y, F xf yf x x y x y F y. F x, y gxy Pomocí křivkového integrálu určete obsah obrazce omezeného asteroidou x a cos 3 t, y a sin 3 t, t π. Řešení: Podle Greenovy věty platí pro spojitě diferencovatelné funkce P a Q na oblasti Ω vztah Q P dx + Q dy x P dx dy, y δω kde δω je kladně orientovaná hranice Ω. Jestliže zvolíme například P a Q x, dostaneme podle této věty x dy dx dy P Ω. Tedy obsah P dané oblasti lze určit jako P Ω π π x dy 3a cos 4 t sin t dt 3a cos 4 t cos 6 t dt 3 3a 4 π π Ω 3 8 πa. Pomocí Stokesovy věty vypočtěte integrál y + z dx + z + x dy + x + y dz, kde je elipsa x a sin t, y a sin t cos t, z a cos t, t π, orientovaná ve směru rostoucího parametru t. Řešení: Podle Stokesovy věty platí pro vektorové pole f f x, f y, f z, které je spojitě diferencovatelné na jednoduše souvislé oblasti Ω f ds rot f ds, δs kde S Ω a δs je kladně orientovaná hranice S. V našem případě je vektorové pole f y + z, z + x, x + y rot f,,. S 4

25 Protože je f spojitě diferencovatelné na celém R 3, je podle Stokesovy věty y + z dx + z + x dy + x + y dz. Pomocí Stokesovy věty vypočtěte integrál x + y a, x a + z, a >, h >. h y z dx + z x dy + x y dz, kde je elipsa Řešení: Vektorové pole f y z, z x, x y je spojitě diferencovatelné v celém R 3. Proto lze použít Stokesovu, podle které platí δs f ds S rot f ds, kde S Ω a δs je kladně orientovaná hranice S. Rotace vektorového pole f je rot f,,. Uzavřená křivka je průnikem válcové plochy x + y a a roviny x a + z h plochy S R 3, která je definována rovnicí. Je to hranice x a + z h, x + y < a. Tedy platí y z dx + z x dy + x y dz dy dz + dz dx + dx dy. S Abychom našli plošný integrál druhého druhu přes plochu S, zavedeme její parametrizaci. Například za parametry zvolíme proměnné x a y a plochu S budeme popisovat rovnicí Při této parametrizaci je z h a a x, x + y < a. t x,, ha, t y,, n t x t y ha,,. Jestliže budeme předpokládat, že je tato orientace plochy shodná s orientací její hranice, dostaneme z dx + z x dy + x y dz y ha + dx dy, K kde K je kruh x + y < a. Tedy poslední integrál je obsah kruhu s poloměrem a, tj. je roven πa. Tedy platí y z dx + z x dy + x y dz πaa + h. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte práci vektoru f xi + yj + zk podél části šroubovice r ia cos t + ja sin t + kbt, kde t π. 5

26 Řešení: Práce A vektorového pole f f x, f y, f z podél křivky je definován jako křivkový integrál druhého druhu A f ds f x dx + f y dy + f z dz. V našem případě je f x, y, z a křivka je dána parametrickými rovnicemi Hledaná práce tedy je A π x a cos t, y a sin t, z bt, t π. π a cos t a sin t + a sin t a cos t + bt b dt b t dt π b. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte práci vektoru f i y + j z + k x podél úsečky, která spojuje body [; ; ] a [; 4; 8]. Řešení: Práce A vektorového pole f f x, f y, f z podél křivky je definován jako křivkový integrál druhého druhu A f ds f x dx + f y dy + f z dz. V našem případě je f y, z, x a křivka je úsečka z bodu M [; ; ] do bodu M [; 4; 8]. Jestliže vezmeme parametrické rovnice úsečky dostaneme A + 3t t t x + t, y + 3t, z + 7t, t, dt [ ] 3 ln + 3t ln + 7t + 7 ln + t 88 ln. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte práci vektoru f e y z i + e z x j + e x y k podél úsečky mezi body [; ; ] a [, 3, 5]. Řešení: Práce A vektorového pole f f x, f y, f z podél křivky je definován jako křivkový integrál druhého druhu A f ds f x dx + f y dy + f z dz. V našem případě je f e y z, e z x, e x y a křivka je úsečka z bodu M [; ; ] do bodu M [; 3; 5]. Jestliže vezmeme parametrické rovnice úsečky x t, y 3t, z 5t, t, dostaneme A e t + 3e 4t + 5e t dt [ 3e t + 34 e4t] 3e e Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte práci vektoru f y + zi + z + xj + x + yk podél nejkratší kružnice na kulové ploše x + y + z 5, která spojuje body [3; 4; ] a [; ; 5]. 6

27 Řešení: Práce A vektorového pole f f x, f y, f z podél křivky je definován jako křivkový integrál druhého druhu A f ds f x dx + f y dy + f z dz. V našem případě je f y + z, z + x, x + y a křivka je oblouk kružnice se středem v počátku, od bodu [3; 4; ] do bodu [; ; 5]. Protože je tato kružnice je průnik koule x + y + z 5 a roviny kolmé k rovině xy, lze hledat její parametrické rovnice ve tvaru x 5 cos θ cos α, y 5 cos θ sin α, z 5 sin θ, kde α je konstantní úhel. Bodu [; ; 5] odpovídá hodnota parametru θ π a bodu [3; 4; ] hodnota θ. Navíc musí pro θ být 5 cos α 3 a 5 sin α 4. Jestliže dosadíme za α do, dostaneme parametrické rovnice oblouku ve tvaru Proto je A π/ π/ x 3 cos θ, y 4 cos θ, z 5 sin θ, θ π. 3 sin θ 4 cos θ + 5 sin θ 4 sin θ 3 cos θ + 5 sin θ + 5 cos θ 7 cos θ dθ 35 cos θ sin θ dθ [ 35 sin θ + 6 cos θ ] π/. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte práci vektoru f yi + xj + ck, kde c je konstanta, podél kružnice x + y, z Řešení: Práce A vektorového pole f f x, f y, f z podél křivky je definován jako křivkový integrál druhého druhu A f ds f x dx + f y dy + f z dz. V našem případě je f y, x, c, kde c je daná konstanta, a křivka je kružnice x +y, z. Protože je kružnice se středem v bodě [; ; ] a poloměrem, která leží v rovině z, můžeme psát její parametrické rovnice jako Při této volbě parametrizace dostaneme A π x + cos ϕ, y sin ϕ, z, ϕ π. sin ϕ sin ϕ + + cos ϕ cos ϕ + dϕ π + cos ϕ dϕ π. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Ukažte, že vektorové pole f yzx + y + zi + xzx + y + zj + xyx + y + zk je potenciální a najděte jeho potenciál. Řešení: Podle definice je vektorové pole f f x, f y, f z potenciální na oblasti Ω R 3, jestliže na Ω existuje dvakrát spojitě diferencovatelná funkce U Ux, y, z, potenciál, taková, že grad U f x f x, y f y, z f z. Aby existoval potenciál, musí pro vektorové pole f platit rot f, tj. f y x f x y, f z x f x z, 7 f z y f y z.

28 V našem případě jsou složky pole f rovny f x yzx + y + z, f y xzx + y + z, f z xyx + y + z. Jsou tedy spojitě diferencovatelné na celém R 3 a platí pro ně f y x f x f zx + y + z, y z x f x f yx + y + z, z z y f y z xx + y + z. Tedy podmínky jsou splněny a potenciál Ux, y, z může existovat. soustavy rovnic x f x yzx + y + z, y f y xzx + y + z, z f z xyx + y + z. Najdeme jej jako řešení x y z Jestliže rovnici x integrujeme podle proměnné x při pevném y a z, dostaneme Ux, y, z x yz + xy z + xyz + Φy, z xyzx + y + z + Φy, z, kde Φy, z je libovolná diferencovatelná funkce, která nezávisí na proměnné x. Když dosadíme tuto funkci do vztahu y, získáme xzx + y + z + Φ y xzx + y + z Φ y Φy, z Ψz, kde Ψz je libovolná diferencovatelná funkce, která závisí pouze na proměnné z. Tedy potenciál musí mít tvar Ux, y, z xyzx + y + z + Ψz. Po dosazení do rovnice z dostaneme pro funkci Ψz vztah xyx + y + z + Ψ z xyx + y + z Ψ z Ψz konstanta. A z toho plyne, že potenciál vektorového pole f je kde je libovolná konstanta. Ux, y, z xyzx + y + z +, Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Ukažte, že vektorové pole f i y + z xj / y + z xk 3/ y + z 3/ je potenciální a najděte jeho práci podél křivky, která leží v kladném oktantu, tj. x, y, z > a spojuje body [; ; 3] a [; 4; 5]. Řešení: Podle definice je vektorové pole f f x, f y, f z potenciální na oblasti Ω R 3, jestliže na Ω existuje dvakrát spojitě diferencovatelná funkce U Ux, y, z, potenciál, taková, že grad U f x f x, 8 y f y, z f z.

29 Aby existoval potenciál, musí pro vektorové pole f platit rot f, tj. f y x f x y, V našem případě jsou složky pole f rovny f z x f x z, f z y f y z. f x y + z, x f y y + z, f x 3/ z y + z. 3/ Jsou tedy spojitě diferencovatelné na polorovině y + z > a platí pro ně f y x f x y y + z, f z 3/ x f x z y + z, f z 3/ y f y z 3x y + z. 5/ Tedy podmínky jsou splněny a potenciál Ux, y, z může existovat. soustavy rovnic Najdeme jej jako řešení x f x, y + z x y f x y, y + z 3/ y z f x z. y + z 3/ z Jestliže rovnici x integrujeme podle proměnné x při pevném y a z, dostaneme Ux, y, z x y + z + Φy, z, kde Φy, z je libovolná diferencovatelná funkce, která nezávisí na proměnné x. Když dosadíme tuto funkci do vztahu y, získáme x Φ + y + z 3/ y x Φ Φy, z Ψz, y + z 3/ y kde Ψz je libovolná diferencovatelná funkce, která závisí pouze na proměnné z. Tedy potenciál musí mít tvar Ux, y, z x + Ψz. y + z Po dosazení do rovnice z dostaneme pro funkci Ψz vztah x y + z + x 3/ Ψ z y + z 3/ Ψ z Ψz konstanta. A z toho plyne, že potenciál vektorového pole f je Ux, y, z x y + z +, kde je libovolná konstanta. Protože pro potenciální vektorové pole f s potenciálem Ux, y, z na oblasti Ω platí f ds U x, y, z U x, y, z, 9

30 kde je libovolná diferencovatelná křivka, která leží v oblasti Ω, a M [ x ; y ; z ], resp. M [ x ; y ; z ], je počáteční, resp. koncový bod křivky, je integrál přes křivku, která začíná v bodě M [; ; 3] a končí v bodě M [; 4; 5] roven f ds U, 4, 5 U,, 3 3. Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Najděte potenciál vektorového pole f m r, kde m je konstanta, r xi + yj + zk a r r. r3 Řešení: Podle definice je vektorové pole f f x, f y, f z potenciální na oblasti Ω R 3, jestliže na Ω existuje dvakrát spojitě diferencovatelná funkce U Ux, y, z, potenciál, taková, že grad U f x f x, y f y, z f z. Aby existoval potenciál, musí pro vektorové pole f platit rot f, tj. f y x f x y, f z x f x z, f z y f y z. Protože r r x + y + z, jsou v našem případě složky pole f rovny mx f x x + y + z, f my 3/ y x + y + z, f mz 3/ z x + y + z. 3/ Jsou tedy spojitě diferencovatelné v celém R 3 kromě počátku a platí pro ně f y x f x y 3mxy x + y + z 5/, f z x f x z 3mxz x + y + z 5/, f z y f y z 3myz x + y + z 5/. Tedy podmínky jsou splněny a potenciál Ux, y, z může existovat. soustavy rovnic Najdeme jej jako řešení x f mx x x + y + z, 3/ y f my y x + y + z, 3/ z f mz z x + y + z. 3/ Když budeme předpokládat, že Ux, y, z ur, kde r x + y + z, dostaneme, protože platí r x x, atd., podle věty o derivaci složené funkce z těchto rovnic r x du dr r x x r du dr mx r 3 du dr m r ur m r +, kde je libovolná konstanta. Snadno se lze přesvědčit, že pro funkci Ux, y, z m x + y + z + platí m grad U x + y + z x, y, z m 3/ r 3 r, a tedy je to hledaný potenciál daného vektorového pole f. 3

31 Nechť i, j, resp. k, jsou jednotkové vektory ve směru osy x, y, resp. z. Dokažte, že vektorové pole v frr, kde r xi + yj + zk, r r a f je spojitě diferencovatelná funkce, je potenciální a najděte jeho potenciál. Řešení: Podle definice je vektorové pole v v x, v y, v z potenciální na oblasti Ω R 3, jestliže na Ω existuje dvakrát spojitě diferencovatelná funkce U Ux, y, z, potenciál, taková, že grad U v x v x, y v y, z v z. Aby existoval potenciál, musí pro vektorové pole v platit rot v, tj. v y x v x y, v z x v x z, v z y v y z. V našem případě jsou složky vektorového pole v rovny v x xfr, v y yfr, v z zfr, kde fr je libovolná spojitě diferencovatelná funkce proměnné r r x + y + z. Jsou tedy spojitě diferencovatelné v celém R 3 a platí pro ně, protože r x x x + y + z x r,..., v y x v x y xy r f r, v z x v x z xz r f r, v z y v y z yz r f r. Tedy podmínky jsou splněny a potenciál Ux, y, z může existovat. soustavy rovnic Najdeme jej jako řešení x v x xfr, y v y yfr, z v z zfr. Když budeme předpokládat, že Ux, y, z ur, kde r x + y + z, dostaneme, protože platí r x x, atd., podle věty o derivaci složené funkce z těchto rovnic r x du dr r x x r u r xfr du dr rfr. Tedy funkce ur F r, kde F r je primitivní funkce k funkci rfr, tj. F r rfr dr. Hledaný potenciál tedy je kde F r rfr a je libovolná konstanta. Ux, y, z F x + y + z +, 3

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t,

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015 doplněné o další úlohy 13. 4. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi ( e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz.

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 2009 2012 doplněné o další úlohy 3. část KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY, GREENOVA VĚTA, POTENIÁLNÍ POLE, PLOŠNÉ INTEGRÁLY, GAUSSOVA OSTROGRADSKÉHO VĚTA 7. 4. 2013

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály . Cvičení: Opakování derivace a integrál Derivace Příklad: Určete derivace následujících funkcí. f() e 5 ( 5 cos + sin ) f () 5e 5 ( 5 cos + sin ) + e 5 (5 sin + cos ) e 5 cos + 65e 5 sin. f() + ( + )

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

13. cvičení z Matematické analýzy 2

13. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z atematické analýz 2 5. - 9. května 27. konzervativní pole, potenciál Dokažte, že následující pole jsou konzervativní a najděte jejich potenciál. i F x,, z x 2 +, 2 + x, ze z, ii F x,, z x 2

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z atematické analýzy 2 8. - 2. ledna 28 4. (Greenova věta) Použijte Greenovu větu k nalezení práce síly F (x, y) (2xy 3, 4x 2 y 2 ) vykonané na částici podél křivky Γ, která je hranicí oblasti

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Matematické analýzy 11. - 15. prosince 17 11.1 (trojný integrál - Fubiniho věta) Vypočtěte (i) xyz dv, kde je ohraničeno plochami y x, x y, z xy a z. (ii) y dv, kde je ohraničeno shora rovinou

Více

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE Příklad Představme si, že máme vypočítat integrál I = f(, y) d dy, M kde M = {(, y) R 2 1 < 2 + y 2 < 4}. y M je mezikruží mezi kružnicemi o poloměru 1 a 2 a se

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n. SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

VEKTOROVÁ POLE Otázky

VEKTOROVÁ POLE Otázky VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x,

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Mtemtické nlýzy 1. - 1. prosince 18 11.1 (cylindrické souřdnice) Zpište integrály pomocí cylindrických souřdnic pk je spočítejte: () x x x +y (x + y ) dz dy dx. (b) 1 1 x 1 1 x x y (x + y

Více

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u)

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u) Diferenciální počet příklad 1 Dokažte, že funkce F, = n f 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vhovuje vztahu + 2 = nf ; 0 Řešení: Označme u = 2. Pak je F, = n fu a platí Podle vět o derivaci složené

Více

12. Křivkové integrály

12. Křivkové integrály 12 Křivkové integrály Definice 121 Jednoduchou po částech hladkou křivkou v prostoru R n rozumíme množinu bodů [x 1,, x n ], které jsou dány parametrickými rovnicemi x 1 = ϕ 1 t), x 2 = ϕ 2 t), x n = ϕ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) jako vektor s

Více

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017 z AM-DI Petr Hasil, Ph.D. hasil@mendelu.cz Verze: 1. března 017 Poznámka. Příklady označené na cvičení dělat nebudeme, protože jsou moc dlouhé, popř. složité (jako takové, nebo pro psaní na tabuli). V

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál Plošný integrál tudijní text, 16. května 2011 Plošný integrál Jednoduchý integrál jsme rozšířili zavedením křivkového integrálu. Rozlišovali jsme dva druhy integrálu, přičemž křivkový integrál 2. druhu

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE PŘEDNÁŠKA 9 DALŠÍ METODY INTEGRACE 1 9.1. Věta o substituci Věta 1 (O substituci) Necht je ϕ(x) prosté regulární zobrazení otevřené množiny X R n na množinu Y R n. Necht je M X, f(y) funkce definovaná

Více

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE INTEGRAE KOMPLEXNÍ FUNKE LEKE34-KIN auchyova obecná auchyova auchyův vzorec vičení KŘIVKOVÝ INTEGRÁL Na konci kapitoly o derivaci je uvedena souvislost existence derivace s potenciálním polem. Existuje

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

12 Trojný integrál - Transformace integrálů

12 Trojný integrál - Transformace integrálů Trojný integrál transformace integrálů) - řešené příklady 8 Trojný integrál - Transformace integrálů. Příklad Spočtěte x + y dxdydz, kde : z, x + y. Řešení Integrační obor určený vztahy z, x + y je válec.

Více

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. MECHANIKA 1 KLASICKÁ MECHANIKA Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. Klasická mechanika rychlosti těles jsou mnohem menší než rychlost světla ve

Více

Potenciál vektorového pole

Potenciál vektorového pole Kapitola 12 Potenciál vektorového pole 1 Definice a výpočet Důležitým typem vektorového pole je pole F, pro které existuje spojitě diferencovatelná funkce f tak, že F je pole gradientů funkce f, tedy F

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0 Křivkový integrál prvního druhu verze. Úvod Následující text popisuje výpočet křivkového integrálu prvního druhu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT k příprvě n zkoušku. Mohou se v něm

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1, MATEMATIKA III Program - vojný integrál. Vpočtěte dvojrozměrné integrál v obdélníku : + dd = { < > < > } ( 3), (, ) : 0,, 0,, dd = { < > < > } ( 4 ), (, ) :,3,,, + dd = { < > < > } ( ), (, ):,0,,, + dd=

Více

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL . VOJROZMĚRNÝ (VOJNÝ) INTEGRÁL Úvodem připomenutí základních integračních vzorců, bez nichž se neobejdete: [.] d = C [.] d = + C n+ n [.] d = + C n + [4.] d = ln + C [5.] sin d = cos + C [6.] cos d = sin

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Parametrické rovnice křivky

Parametrické rovnice křivky Křivkový integrál Robert Mařík jaro 2014 Tento text je tištěnou verzí prezentací dostupných z http://user.mendelu.cz/marik/am. Křivkový integrál Jedná se o rozšíření Riemannova integrálu, kdy množinou

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 24 Příklad (25 bodů) Spočtěte Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A M x 2 dxdy, kde M = {(x, y) R 2 ;

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Křivkový integrál vektorového pole

Křivkový integrál vektorového pole Kapitola 7 Křivkový integrál vektorového pole 1 Základní pojmy Křivkový integrál vektorového pole je modifikací křivkového integrálu skalární funkce, která vznikla z potřeb aplikací ve fyzice, chemii a

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod?

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod? Implicitní funkce V následujících úlohách ukažte, že uvedená rovnice určuje v jistém okolí daného bodu [ 0, y 0 ] implicitně zadanou funkci proměnné. Spočtěte první a druhou derivaci této funkce v bodě

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Podíváme se podrobněji na vektorové funkce. Jde často o zkoumání fyzikálních veličin jako tlak vzduchu, proudění tekutin a podobně. VEKTOROVÁ POLE Na zobrazení z roviny do roviny nebo z

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

Plošný integrál funkce

Plošný integrál funkce Kapitola 9 Plošný integrál funkce efinice a výpočet Plošný integrál funkce, kterému je věnována tato kapitola, je z jistého pohledu zobecněním integrálů dvojného a křivkového. Základním podnětem k jeho

Více

III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce. a = (x 0, y 0 ), h = (h 1, h 2 ).

III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce. a = (x 0, y 0 ), h = (h 1, h 2 ). III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce = f(x 0 + h 1, y 0 + h 2 ) f(x 0, y 0 ) f u (x 0, y 0 ), kde u = (h 1, h 2 ). ( ) = f(x 0 + h 1, y 0 ) f(x 0, y 0 ) x (x 0,

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Kapitola List v prostoru R 3 a jeho parametrizace

Kapitola List v prostoru R 3 a jeho parametrizace Kapitola 4 Plošné integrály 4. ist v prostoru R 3 a jeho parametrizace Klíčová slova: přípustná oblast, zanedbatelná množina, list v R 3, parametrizace listu, obor parametrů, kraj listu, tečné vektorové

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

7. Aplikace derivace 7E. Křivky. 7E. Křivky

7. Aplikace derivace 7E. Křivky. 7E. Křivky 7E. Křivky Derivace nacházejí uplatnění také při studiu křivek. Obrazně řečeno křivka v rovině je množina bodů, která vznikne pohybem pera po papíře. Předpokládáme přitom, že hrot pera je stále v kontaktu

Více

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z:

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z: PARCIÁLNÍ DERIVACE Jak derivovat reálné funkce více proměnných aby bylo možné tyto derivace použít podobně jako derivace funkcí jedné proměnné? Jestliže se okopíruje definice z jedné proměnné dostane se

Více

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) 2. Diferenciál funkce, tečná rovina. Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) df(a, h) = x (a)h + (a)h 2, h = (h, h

Více

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u,

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u, 4 VEKTOROVÁ ANALÝZA 41 Vektorová funkce Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy Jsou-li dány tři nenulové vektory, uu ( 1, u, u), vv ( 1, v,

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál Matematia III MATEMATIKA III Program - Křivový integrál 1. Vypočítejte řivové integrály po rovinných řivách : a) ds, : úseča, spojující body O=(0, 0), B = (1, ), b) ( + y ) ds, : ružnice = acos t, y= a

Více

R β α. Obrázek 1: Zadání - profil složený ze třech elementárních obrazců: 1 - rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník, 2 - čtverec, 3 - kruhová díra

R β α. Obrázek 1: Zadání - profil složený ze třech elementárních obrazců: 1 - rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník, 2 - čtverec, 3 - kruhová díra Zadání: Vypočtěte polohu těžiště, momenty setrvačnosti a deviační moment k centrálním osám a dále určete hlavní centrální momenty setrvačnosti, poloměry setrvačnosti a natočení hlavních centrálních os

Více

Funkce a základní pojmy popisující jejich chování

Funkce a základní pojmy popisující jejich chování a základní pojmy ující jejich chování Pro zobrazení z reálných čísel do reálných čísel se používá termín reálná funkce reálné proměnné. 511 f bude v této části znamenat zobrazení nějaké neprázdné podmnožiny

Více

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál.

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál. E. rožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II (6 III.6. Aplikace trojných integrálů Příklad 6. Užitím vorce pro výpočet objemu tělesa pomocí trojného integrálu (tj.v ddd ukažte, že objem

Více

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy 2. Plošný integrál. Poznámka. Obecně: integrování přes k-rozměrné útvary (k-plochy) v R n. Omezíme se na případ k = 2, n = 3. Definice. Množina S R 3 se nazve plocha, pokud S = ϕ(), kde R 2 je otevřená

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 3. Implicitní funkce Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 V této kapitole se seznámíme s dalším možným zadáním funkce jejím implicitním vyjádřením. Doplní tak nám již známé explicitní a parametrické

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3. Plošný integrál Několik pojmů Při našich úvahách budeme často vužívat skalární součin dvou vektorů. Platí F n F n cos α, kde α je úhel, který svírají vektor F a n. Vidíme, že pokud je tento úhel ostrý,

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

17 Kuželosečky a přímky

17 Kuželosečky a přímky 17 Kuželosečky a přímky 17.1 Poznámka: Polára bodu M ke kuželosečce Nechť X = [x 0,y 0 ] je bod. Zavedeme následující úpravy: x x 0 x y y 0 y xy (x 0 y + xy 0 )/ x (x 0 + x)/ y (y 0 + y)/ (x m) (x 0 m)(x

Více

PLOŠNÉ INTEGRÁLY V praxi se vyskytuje potřeba integrovat funkce nejen podle křivých čar, ale i podle křivých ploch (např. přes povrch koule).

PLOŠNÉ INTEGRÁLY V praxi se vyskytuje potřeba integrovat funkce nejen podle křivých čar, ale i podle křivých ploch (např. přes povrch koule). LOŠNÉ INTEGRÁLY V praxi se vyskytuje potřeba integrovat funkce nejen podle křivých čar, ale i podle křivých ploch (např. přes povrch koule). uzavřená hladká kraj LOCHY lochy v prostoru, které byly zatím

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více