Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu"

Transkript

1 Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti a hržeí jejíh dalšíh ýje frmu SWOT aalýzy. SWOT aalýza byla prjedáa a pracím setkáí s eřejstí a zámku Kačia, kde byla precizáa a dplěa. Výsledá erze SWOT aalýzy byla ásledě rzesláa šem čleům řešitelskéh klektiu (12) a šem a prací dílu pzaým subjektům (75 subjektů) k hdceí ýzamsti jedtliých trzeí. Z celkéh pčtu 87 rzeslaých aalýz k hdceí se arátil 33 yplěých materiálů. U každéh bdu SWOT aalýzy byl sledá pčet hdtících, celký pčet bdů, mediá určující ýzamst jedtliých trzeí, rzsah yjadřující míru shdy respdetů a pčet esuhlasů s předkládaým trzeím. Způsb hdceí bdů SWOT aalýzy respdety a metdika yhdceí dpědí respdetů řešiteli prjektu Výzamst bdů SWOT aalýzy Respdeti byli pžádái yhdceí SWOT pmcí ásledující klasifikačí stupice: 1 bd bsahuje ejýzamější ifrmace stau území a jeh rzji 2 bd bsahuje elmi ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 3 bd bsahuje ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 4 bd bsahuje mál ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 5 bd bsahuje eýzamé ifrmace stau území a jeh rzji N yjadřuje zásadí esuhlas respdeta s ifrmacemi bsažeými bdu 0 respdet se k bdu echtěl yjadřat Vyhdceí ýzamsti jedtliých bdů byl prede a základě ýsledéh mediáu a je zázrě bareým predeím jejich textu ásledující škále: čereá Nejýzamější bdy (mediá = 1) čerá Velmi ýzamé bdy (mediá = 2) šedá Výzamé bdy (mediá = 3) Pz. 1.: Mediá je hdta, jež dělí řadu pdle eliksti seřazeých ýsledků a dě stejě pčeté pliy. V případě, že mediá se eral celému číslu byl uprae s přihlédutím k hdtě aritmetickéh průměru (d X,5 ahru). Pz. 2.: U žádéh z hdceých bdů ebyla ýsledá hdta mediáu yšší ež 3, cž dkazuje a relatiě yský ýzam šech bdů z hlediska hdceí respdetů. Míra shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů SWOT aalýzy Vyhdceí míry shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů byl prede a základě ypčteéh rzsahu bdéh hdceí z pužité klasifikačí stupice pr hdceí ýzamsti. Dále byly bdy SWOT aalýzy dplěy pčet esuhlasých dpědí (N). Míra shdy a pčet esuhlasů jsu yjádřey symbly umístěými rámečku: 1

2 Velká shda respdetů (rzsah hdceí 2) Nízká shda respdetů (rzsah hdceí =3) Odchylky e shdě respdetů (rzsah hdceí =4) 1N 2N 3N z celkéh pčtu dpědí byl zazameá 1 esuhlas s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 2 esuhlasy s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 3 esuhlasy s uedeým trzeím Pz1.: Rzsah je defiá jak rzdíl maximálí a miimálí hdty řešeém subru dat. Pz2.: U žádéh z hdceých bdů ebyly zazameáy íce jak 3 esuhlasy. 2

3 Výsledá SWOT aalýza stau a akládáí s krajiu Obr. 1: Přehledá mapa zájméh území prjektu 3

4 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SILNÉ STRÁNKY I.S.1 Výhdá plha, dbrá dstupst území I.S.2 Vdí tky krajiě (Labe, Dubraa, Klejárka, Brsleka) I.S.3 Přízié klimatické pdmíky I.S.4 Přeládají úrdé půdy I.S.5 Zýšeý pdíl lesů a další zeleě e sráí s klím Kuté Hry, Čáslai, Klía I.S.6 Chráěá území přírdy: - Žehušická bra, Žehušická skalka, Kamajka, Na hrické - Erpsky ýzamá lkalita NATURA 2000 Kačia - Geá základa lesích dřei (OL, JS, DB) Kačia - Výzačé ritlgické a etmlgické lkality Kačia, Žehušická bra, Ný rybík, Vrabc, Očárecký rybík, labská ia - Nadregiálí a erpský bikridr Labská cesta - Regiálí bikridry Dubraa, Klejárka, Železé hry - Fukčí regiálí bicetra Vrabc, Žehušická bra, Ndrská bažatice, lesy Železých hr, labská ia I.S.7 Zýšeá hdta a atraktiita krajiéh rázu cetrálí části území - Kačia Žehušice: typ krajiy harmické I.S.8 Vazba a CHKO Železé hry, Plabí a a další přírdě hdtá území 4

5 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SLABÉ STRÁNKY I.W.1 Vdí tky přeážě trdě techicky upraeé, btížě přístupé a yužitelé I.W.2 Změěý dí režim liem dlesěí a dděí, sížeí hladiy pdzemí dy a ysušeí krajiy - íce ež 20 % území ddě - elkplšá i malplšá dděí zemědělských pzemků - dděí lesů Železých hrách a s tím suisející ysušeí plch, ysycháí prameů a studáek - záik histrických rybičích susta a změy díh režimu a aazujících plchách I.W.3 Zhršeá kalita prchých i pdzemích d (li zemědělstí, absece ČOV) I.W.4 Rzklísaé stay dích tků, sezóě ízké dí stay eb apak záplay (Dubraa) I.W.5 Změěá druhá skladba lesích prstů, zejméa e prspěch brice (V ěkterých případech se jedá histricky uměle zalžeé kulturí bré a smíšeé lesy mj. a místě dříe dlesěých plch.) I.W.6 Iaze epůdíh akátu d lesů Železých hr i íži I.W.7 Lesí i elesí egetace druhě chuzeá, ruderalizaá I.W.8 Některá chráěá území přírdy elmi izlaá (Kamajka, Žehušická skalka) I.W.9 Lkálí bicetra a bikridry zemědělské krajiě čast efukčí, eprpjeá I.W.10 Neprstupst krajiy pr migraci zířat - dpraí kridry, letiště - zaplceé sady a úbčí Železých hr I.W.11 Sížeá eklgická stabilita zemědělské a urbaizaé krajiy, přeládá krajiářský typ krajiy atrpgeizaé, prdukčí, ízký pdíl krajiy harmické I.W.12 Negatií liěí phdy prstředí hlukem z jeskéh letiště 5

6 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI I.O.1 Zýšeí pdílu dích prků krajiě bu rybíků I.O.2 Reitalizace dích tků a jejich lepší přístupst I.O.3 Zlepšeí kality prchých i pdzemích d ybudáím ČOV sídlech a citliějším yužíáím chemikálií zemědělstí I.O.4 Zlepšeí zdratíh stau a druhé skladby lesích prstů pdpru půdích dmácích dřei (Dub, Habr, Lípa, Jar, Jilm) I.O.5 Vytřeí fukčí eklgické sítě stabilizující krajiu a umžňující lepší prpjeí stáajících lesích celků, chráěých území, biceter I.O.6 Zýšeí eklgické stability krajiy, bidierzity a zlepšeí hdt krajiéh rázu ytřeím pestřejší krajié struktury, zýšeím pdílu rzptýleé zeleě, traích prstů a dích I.O.7 Vypracáí éh mdelu chray přírdy a péče krajiu pstaeéh a participatiích základech I.O.8 Lepší ifrmast a praktické yužití stáajících krajitrých prgramů a dalších pdpr a chrau přírdíh dědictí 6

7 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu HROZBY /1N I.T.1 Tralá eutrfizace dích tků a plch liem iteziíh zemědělstí a iteziíh chu ryb rybících I.T.2 Mžé zečištěí prchých a pdzemích d pdí Brsleky a Dubray rpými prdukty při haárii a letišti Chtusice I.T.3 Další ruderalizace egetačích dprdů dích tků a jejich epřístupst I.T.4 Rizik zhršeí dí bilace a dalšíh ysušeí území liem klimatických změ I.T.5 Rizik lkálíh zasleí půd idikaé ýskytem slamilých byli (li mierálíh hjeí, sleí zek, zálah) - hspdářské areály, plí hjiště a skládky - ěkteré plchy klí sadů a úbčí Železých hr - klí kmuikací a dpraích plch se sleím zimím bdbí I.T.6 Rizik šířeí iazích epůdích druhů rstli a žičichů při změě hspdařeí krajiě (puštěí půdy) a změě klimatu I.T.7 Rstucí plarizace yužíáí krajiy mfukčím yužíáím ré půdy a pěstáím mkultur (četě průmyslých eb eergetických pldi a elkých plchách) I.T.8 Zhršeí hdt krajiéh rázu zastaáím krajiy, fragmetace a sížeí eklgické stability, změa krajiéh rázu 7

8 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N II.S.1 Krajia s elkým kulturě-histrickým pteciálem - celrepublikě ýzamé árdí kulturí památky zámek Kačia a kstel s. Jakuba, ýzamé části kmpaé krajiy, zachalé části a prky tradičě utářeé krajiy II.S.2 Zacháy staebí památky - rmáské kstely Zábří a S. Jakubu, zámek Kačia - areál zámku Ných Drech, býalá rezidece dmiikáů Ných Drech, dáreská ěž Ných Drech, areál zámku Žehušicích, kstel s. Marka Žehušicích, kstel s. Maří Magdaley Rhzci, žehušický hřbit, Čereý dmek u Ných Drů a mh dalších - drbé církeí staby - zičky, kaple, schy apd. II.S.3 Zacháy histrické krajiářské úpray, paralela území s Ledick-altickým areálem - klí Ných Drů, zámku Kačia a Žehušická bra kmpaá krajia KPZ Žehušick a s í suisející areály (Kamajka, Skalka u Třebešic, Kaňk ) - aleje, strmřadí (č. cých) - apř. Ndrská jírcá, Ndrská lipá, Satmikulášská jírcá, dubá alej Žehušice-Hrušice, samělé strmy krajiě (zejméa duby, památé strmy) a další prky krajié struktury i mim KPZ Žehušick - staré hráze a kameé msty II.S.4 Mh památek chráě - buď památkým zákem a/eb zákem chraě přírdy a krajiy II.S.5 Památky relatiě dbrém stau, případě ě praey - předeším drbé památky II.S.6 Naázáí a hlaí siličí a železičí tahy a tím pteciálí dbrá dstupst z hlediska turistickéh ruchu II.S.7 Výzamé archelgické areály pdél tků Klejárky a Dubray i jejich přítků II.S.8 Praidelé kulturí akce - NZM Kačia, Stichy slasti II.S.9 Prbíhající regeerace árdí kulturí památky Kačia a klí parké úpray II.S.10 Existece Krajié památké zóy Žehušick II.S.11 Nehmté kulturí dědictí - zemědělské pldiy malíský kře, cé dřeiy a další - ýrbí tradice - drské džbákařstí a další II.S.12 Výzamé sbsti - šlechtické rdy, architekti, umělci, ekmé, lesíci a další - Jarický, Rautekraz, Šícha a další - čestí bčaé Palacký, Rieger a další 8

9 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY /1N /1N II.W.1 Celé území je e stíu Kuté Hry II.W.2 Území leží mim hlaí rekreačí blasti II.W.3 Chybí místí kcepce rzje a péče památky a cestíh ruchu II.W.4 Některé památky chráěy pdle záka chraě přírdy a krajiy, ale e pdle památkéh záka - apř. Žehušická bra chráěa jak přírdí památka, a Kamajce chráěa paletlgická aleziště, ale e edaleké pzůstatky pailku II.W.5 Narušeí krajiářských úpra - zarůstáí, ičeí jedtliých prků - zahrada a bažatice Ných Drech, park a bra Žehušice - zaikající či již zaiklé cesty (mj. cesty krajiě rietaé a Čáslasku ěž, dále cesty Rhzec Kamajka, Rhzec Chtusice, Žehušice Hrušice, Višika cesta k Nému rybíku Ných Drech a další) II.W.6 Chátráí ěkterých ýzamých památek mj. jak důsledek edpědéh ztahu lastíků k bjektu a edstatečých mžsti jejich adekátíh yužití sučassti - řada chráěých bjektů Ných Drech, prblém dáry a Kářskéh rybíka Ných Drech, edstatečá péče Ndrsku bažatici (ezájem Lesů ČR tak malu lkalitu), zříceia lese Libuše, glrietu a Kamajce, zámecký areál Žehušicích, kstel Církici a další II.W.7 Záik histrických rybíků - dbě sé sláy pkrýaly rybíky 10 % plchy území, Pdubraí dkce 30 % II.W.8 Narušeí rázu sídel ehdými přestabami jejich itrailáu a stabami jejich klí - dříe addimezaé zemědělské areály - Brek, Kačia, S. Mikuláš, Né Dry; des zejméa bytá zástaba, ale i ýrbí plchy - Né Dry, S. Mikuláš, Církice II.W.9 Tradičí prky a struktura krajiy (rzptýleá zeleň apd.) setřey elkýrbím charakterem zemědělstí II.W.10 Slabá prpagace, případě úplá epřístupst památek II.W.11 Špatá prstupst krajiy pr pěší (zejméa edmrdce) II.W.12 Špatá dstupst eřeju dprau sbtách, edělích a sátcích II.W.13 Nedstatečě rziutá eb chybějící ifrastruktura služeb cestíh ruchu (začeí, ubytací síť, restaurace, ifrmačí cetra, lčasé a rekreačí služby pr místí i áštěíky apd.) II.W.14 Nedstatek fiačích prstředků a památky 9

10 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI II.O.1 Zpracat u kcepci chray památek a kulturí krajiy, jakž i jejich yužití - příležitst k reizi stáající kcepce památké péče zájmém území - ypracáí mdelu péče kulturí dědictí, který by byl zalže a splečé dpědsti lastíků a užiatelů památek, samspráy a rgáů státí spráy II.O.2 Využít pteciál krajiy, zejméa prstředictím šetréh turistickéh ruchu - árh reitalizace Dubray, resp. Staré Dubray, árh realizace prpjeí histrických mlýů a Dubraě apř. cyklstezku, beí histrickéh prpjeí itrailáu Kbylice se Zábřskými lesy, árh reitalizace areálu kupaliště a ě realizaéh rybíka sídle Hrka I suislsti s aázáím a klí krajiu, beí histrické spjice krajiě mezi Žehušicemi a Sulicemi p hrázi býaléh rybíka, árh reitalizace dích plch e Vlačicích, árh rekstrukce cetra bce Žehušice, árh a reitalizaci tku Brsleka a Klejárka a další II.O.3 Lepší prpagace a přístupst památek a krajiy, předeším dchaých částí kmpaé krajiy, iterpretace bhaté histrie krajiy frmu aučých stezek apd. - turistické stezky, cyklstezky, aučé stezky, ifrmačí tabule u bjektů, fukčí parkáí pr áštěíky památek a další II.O.4 Splupráce s Kutu Hru - místem a Sezamu sětéh kulturíh dědictí UNESCO II.O.5 Splupráce s bcemi, šklami, splky, firmami a majiteli bjektů II.O.6 Splupráce s Muzeem českéh eka a Kačiě, rziutí pteciálu Muzea - expzice předstaující místí tradice, zemědělsku čist, aktiity širším krajiém rámci II.O.7 Vyhlášeí dalších kulturích památek - Kamajka, Žehušická bra II.O.8 Celká reitalizace krajiářské úpray klem Kačiy (rehabilitace areálu) - ba kmpaých částí krajiy a jejich prpjeí pmcí zubaých azeb (beí plaebíh kaálu d Kačiy ke Hlízu, beí prcházkých tras Hlízském lesíku a jeh klí (apř. turistická cesta z Kačiy až k Labi, kde by pěší i cyklisté mhli yužít přízu), beí Mikulášskéh rybíka a prpjeí zámku Kačia cestami pr pěší s Kamajku a Haltýřkem, árh reitalizace ptka Čerá struha a jeh klí d Rhzce až k Lažskému mlýu a další) II.O.9 Úahy regeeraci zámecké zahrady Ných Drech II.O.10 Reitalizace parku Žehušicích II.O.11 Využití fiačích prstředků z rzjých prgramů II.O.12 Opraa památek ze sukrmých prstředků - apř. zámky Hlíz, Třebešice 10

11 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI /3N II.O.13 Legislatií zakteí mžsti předstíh práa a úplatý e. bezúplatý před památek d lastictí bcí případě majetkých předů památek z lastictí státu e. dalších subjektů II.O.14 Né kulturí aktiity - apř. Třebešice II.O.15 Psiláí ýzamu a áštěsti dalších památek II.O.16 Využít a lépe prpagat krajiu památku zóu 11

12 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu HROZBY II.T.1 Záik ěkterých památek důsledku edstatečé péče - apř. rubeý dmek a dáreské ěž Ných Drech II.T.2 Hrzba předčaséh záiku pteciálích památek dříe, ež budu za památku prhlášey - apř. pzůstatky trze a dalších bjektů areálu cukraru Očáry II.T.3 Pkračující degradace ěkterých památek - zarůstáí přírdích lkalit, chátráí staeb II.T.4 Nehdé přestaby des chátrajících památek - zastaáí zahrady Ných Drech, přestaba památkě chráěéh dmu č. p. 112 Ných Drech II.T.5 Nesplupráce lastíků památek s místími a z th yplýající epchpeí a dcizeí - apř. Hlízě II.T.6 Pláy a zastaěí krajiy u ýstabu a krajích sídel a z th yplýající změa rázu sídel a zastaěí ěkterých histrických lkalit II.T.7 Pláy a ýstabu yskrychlstíh železičíh kridru přes krajiu úprau klí Kačiy (des sad již puště) II.T.8 Né trasáí silic I. třídy může způsbit arušeí krajiéh rázu a phledů 12

13 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.1 Kladý ztah k místu bydliště - přibližě plia byatel žijících zájmém území jsu rdáci, cž sam sbě může ytářet přízié pdmíky pr trbu ztahu k místu bydliště; dkázat se lze i a ýše kmetaé dpědi a tázku Jak silě Vás putá k místu bydliště, kde začá část respdetů přiřadila elký ýzam eje bydleí a rdiě (přes 80 %), ale také krajiě a způsbu žita (přes 55 %; předchzím aketárím šetřeí z rku % respdetů uedl, že klí krajia dpídá jejich árkům a předstaám); stejě jak předchzím aketárím šetřeí rce 2009 ětšia respdetů uedla, že spíše euažuje mžsti stěháí (přes 70 %, rce 2007 t byl 92 %); k těmt zdůděím se ážu i další dě silé stráky III.S.2 Migračě stabilí ppulace - puze malá část respdetů bu aketárích šetřeí uažala stěháí ( rce 2007 ěm euažal 92 % a rce 2009 přes 70 %) III.S.3 I přes dílčí ýhrady pauje becá spkjest byatel s kalitu žita - bu aketárích šetřeích respdeti yjádřili přeážu spkjest s kalitu žita ( rce % a rce %) III.S.4 Kladé hdceí místa bydliště - lze také říci, že byatelé mají tedeci míst bydliště hdtit spíše kladě, i když tt se může lišit pdle ýzamu a plhy daéh sídla (apř. sídla cetrálí jsu becě lépe hdcea z hlediska dstupsti a ybaesti), rce 2007 začil 96 % respdetů míst, kde žijí, jak hdé k bydleí a 66 % hdtil změy klí krajiy kladě (šem předeším s dkazem a ýstabu, u ifrastrukturu či úpray kmuikací), 89 % pak tmt zemědělském kraji epažal krajiu za zemědělsky přetěžau III.S.5 Spíše aktií splečesk-kulturí žit - splečeský žit území lze hdtit jak spíše aktií a t i s přihlédutím k chtě respdetů částečě participat a děí bci, kde žijí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů začil splečeský žit bci bydliště jak aktií a bdbý pdíl respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) - fugující splky (hasiči, ftbalý klub, rybáři, myslici, čelaři ) III.S.6 Relatiě stabilí ličská účast - účast kmuálích lbách sice ěkterých bcích miulsti ebyla příliš yská, ale becě lze říci, že se její ýše spíše stabilizala, existují šak rzdíly mezi jedtliými bcemi (apř. rce 2006 byla kmuálích lbách ěkterých bcích účast íce ež 70% Hlíz, Hrušice, Rhzec jiých byla kl 55 % Hrka I, Né Dry) III.S.7 Existece ýzaméh lkálíh zaměstaatele - území existuje ýzamý lkálí zaměstaatel (ZOS Kačia, a. s. se sídlem e Satém Mikuláši), pdle registru ekmických subjektů ČSÚ je jeh elikst 100 až 199 zaměstaců, je t šem záreň jediý zdejší zaměstaatel tét eliksti 13

14 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.8 Dbré pkrytí hlaích směrů yjížďky za zaměstáím likami eřejé hrmadé dpray - pdle ýsledků aalýz se zdá, že šechy hlaí směry yjížďky za zaměstáím přes hraice bce bydliště jsu e šedí de hdě pkryty spji eřejé hrmadé dpray - ýbrá dpraí dstupst ze Zábří ad Labem d ětších měst (četě Prahy) III.S.9 Spíše příziý ýj ezaměstasti - registraá míra ezaměstasti e ětšiě bcí dsahuje méě ež 10 % a řadě sídel dšl psledím desetiletí k jejímu sížeí (íce ež djásbý pkles ezaměstasti prti rku 2002 ykazují apř. bce Berard, Hrka I, Hrušice, Rhzec), dalších bcích (apř. Hlíz, Chtusice, Zábří. L., Žehušice) se ledá ezaměstast rce 2009 phybala a bdbé úri jak rce 2002 (kl 10 %), yská ezaměstast byla bcích Třebešice a Vlačice (íce ež 15 %), zde je šem třeba pzameat, že Třebešicích byla rce 2002 ezaměstast téměř 30 % (dšl tedy ke zlepšeí situace); p dsažeí séh miima letech 2007 a 2008, ezaměstast rce 2009 zrstla, icméě až a ýjimky (apř. Vlačice) edsahuje hdt z rku

15 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SLABÉ STRÁNKY /2N /1N /1N /1N III.W.1 Území stále hledá su idetitu - jedá se hraičí území, které mderí dbě ikdy etřil jedtý územěspráí celek a i z hlediska spádsti pdle yjížďky a djížďky je rzděleé d ěklika směrů (zejméa se jedá cetra Čásla a Kutá Hra, krajě též Chaletice či Klí) III.W.2 Rzsáhlé admiistratií změy - a sudržst blasti má li eje přítmst hraic yšších územěspráích celků, ale také miulsti uskutečěá itegrace a dezitegrace bcí jak spráích jedtek a tedy i becích kmuit, i zájmé území pršl určitým ýjem, ejětší pčet bcí území existal e 30. letech (21 bcí) a ejmeší 80. letech 20. stletí, kdy byl území rzděleé puze d 6 bcí utřeých kl ejýzamějších sídel (Církice, Chtusice, Né Dry, Satý Mikuláš, Zábří ad Labem, Žehušice), jsu t záreň také jedié bce, které, byť se změami hraic, fugaly a fugují p celé sledaé bdbí, tedy d pliy 19. stletí, ěkteré předálečé bce dkce liem slučáí druhé pliě 20. stletí zaikly a již ebyly pzději bey (Bjmay, Habrkice, Jakub, Lišice, Sulice, Satá Kateřia, Zaříčay), p rce 1989 se bil 8 bcí (Berard, Hlíz, Hrka I, Hrušice, Kbylice, Rhzec, Třebešice a Vlačice) III.W.3 Dmiace yjížďky z území bce - z hlediska ztahu k místu bydliště může mít a sudržst území li i dmiace yjížďky d zaměstáí mim jeh hraice (íce ež 60 % ekmicky aktiích), ejedá se blast, která by byla itegráa silým jádrem, které by sídlům zázemí pskytal základí služby a fukce, i když tut rli částečě plí města Čásla a Kutá Hra ležící blízk za hraicemi zájméh území III.W.4 Omezeá mžst přímé participace a rzhdáí buducsti - pdle ýsledků aketáríh šetřeí z rku 2007 ětšia respdetů (63 %) eidí ai mžst pdílet se a rzhdáí případých buducích úpraách krajiy, e které žijí, míra důěry předstaitele místí samspráy také eí jedzačě yská ( rce 2009 kládal důěru e starstu 63 % respdetů a zastupitelst 55 %, ejyšší důěře se těšili škla 69 % a susedé 73 %) III.W.5 Nízká abídka pracích příležitstí uitř zájméh území - samtém zájmém území půsbí puze ěklik meších zaměstaatelů (d 50 zaměstaců) a pdíl yjíždějících za prací mim hraice bce bydliště z celkéh pčtu ekmicky aktiích byatel je dluhdbě íce ež 60 %; také bu uskutečěých aketárích šetřeích ( rce 2007 a 2009) respdeti shdě yjadřali espkjest s abídku pracích příležitstí, kteru hdtili jak špatu ( rce 2007 se jedal 73 %, rce %), přest je ale ětšia z ich spkjea se zdejší kalitu žita III.W.6 Slabá splupráce bcí za účelem splečéh rzje - bce splupracují předeším při zajištěí chybějícíh ybaeí, ifrastruktury, běžéh przu, tedy aktuálích prblémů suisejících s jejich fukcí, chybí šak splečá strategická ize rzje území d buduca, území se epdařil zjistit žádý tímt směrem zaměřeý sazek bcí III.W.7 Krimialita a lhstejst bčaů (ykrádáí) 15

16 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce PŘÍLEŽITOSTI /1N /3N III.O.1 Ustait itegrující subjekt (fugující sazek bcí či MAS) bcí ze zájméh území prjektu za účelem pdpry a krdiaéh rzje území III.O.2 Mžst aktiizace lkálích kmuit - i když e šichi respdeti dpěděli a tázku existeci přirzeéh splečestí kladě (27 % respdetů uedl, že miulsti byatelé bci třili přirzeé splečestí, ale yí již etří a 14 % uedl, že se také splečestí tepre tří), lze říci, že ětšia má určitu předstau jeh mžé pdbě (iz celkě spíše ízký pdíl dpědí e, ikdy etřili, 13 % respdetů) - psíleí pědmí byatel místích hdtách (byatelé jsu hrdi a míst, kde žijí, mají zájem péči krajiu a zhled bce) III.O.3 Spíše yšší důěra místí sby a istituce - pdle ýsledků aketáríh šetřeí přeažují spíše kladé dpědi a tázku Pkuste se zhdtit Váš ztah k ásledujícím sbám a istitucím:, a t předeším u těch, které mají jedzačý ztah k místu bydliště respdeta (ejyšší důěru respdeti kládali d susedů a škly, dále též d starsty a zastupitelsta), t může azačat určitý skrytý pteciál pr aktiizaci místích kmuit III.O.4 Ochta participat a eřejě prspěšých aktiitách - pdle ýsledků bu aketárích šetřeí prjeují respdeti spíše zájem t participat a místím děí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) III.O.5 Mžst lkalizace přidružeé ýrby z blízkých hierarchicky yšších ceter - mžý rzj území by mhla pdpřit lkalizace přidružeých ýrb áazsti a blízká cetra, jedá se šem příležitst, a kteru elze zcela spléhat při plááí buducíh rzje, území bude s ejětší praděpdbstí ždy záislé předeším a abídce pracích příležitstí za sými hraicemi III.O.6 Psíleí dalších pracích příležitstí místě - rziutím systému péče krajiu a aazujících služeb - bu místích řemesel a drbé ýrby - rziutím služeb cestíh ruchu III.O.7 Psíleí yužití eřejé dpray a úkr idiiduálí autmbilé 16

17 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce HROZBY /1N /1N /1N /2N III.T.1 Pkračáí slabé splupráce subjektů a istitucí území - ízká míra splupráce může mezat schpst jedtliých bcí a dalších subjektů efektiě řešit prblémy a uplatňat strategicku izi rzje území zalžeu a jasé předstaě jeh buducsti III.T.2 Vylidňáí a ppulačí stárutí zejméa malých sídel - přestže pčet byatel dluhdbě klesá e šech sídlech blasti, jsu t práě malá sídla, která jsu jím ejíce zasažea III.T.3 Přílišé zyšáí rzdílů mezi cetry a statími sídly - rzdíly mezi cetrálími a statími sídly eexistují puze z hlediska pčtu byatel, ale také z hlediska ybaesti, abízeých a dstupých služeb a dpraí dstupsti, lze tedy čekáat, že atraktiita těcht sídel pr buducí rzj je yšší, ež-li malých místích částí III.T.4 Nespkjest se stáající abídku pracích příležitstí při ízké azbě a zaměstáí - espkjest se stáající abídku zaměstáí může yláat u ěkterých byatel migračí estabilitu, je šem třeba připmeut, že pdle ýsledků bu aketárích šetřeí (jak z rku 2007, tak 2009) je aprstá ětšia respdetů jiak spkjea s kalitu žita místě bydliště a stěháí spíše euažuje (eí t šak zaměstáí, ale bydleí a rdia, c je áže k sučasému místu bydliště, rce 2009 puze 48 % respdetů aketáríh šetřeí uedl, že je zaměstáí putá k místu bydliště, apak 32 % uedl, že je eáže) III.T.5 Určitá záislst rzji a přilehlých cetrech - předeším z hlediska ekmickéh je území záislé a příležitstech přicházejících z ějšku, cž sižuje mžst místích byatel ezáisle rzhdat buducím ýji území III.T.6 Vyský pdíl ekmicky aktiích zemědělstí - jedá se tradičě zemědělský regi a tak yšší zaměstast priméru eí překapující ( rce 2001 se jedal 12 % ekmicky aktiích, je šem třeba pzameat, že miulsti zde byla zaměstast priméru íce ež 50% a i des je její hdta ěkterých sídlech íce ež 20 %), icméě záislst regiu a tradičích dětích ukazuje také a pteciálě ižší kkureceschpst regiu rámci yšších regiálích struktur III.T.7 Záislst a abídce pracích příležitstí ě zájméh území - území je ecetrálí a jedu z jeh dluhdbých charakteristik je přeažující deí yjížďka za zaměstáím mim hraice bce bydliště (íce ež 60 % ekmicky aktiích byatel rce 2001) a buducsti elze s ejětší praděpdbstí čekáat ýj k pačému stau, přeaha abídky pracích příležitstí pr byatele území se bude i adále acházet mim hraice území, cž s sebu ese i mezeí mžstí jejíh příméh liňáí III.T.8 Rizik sciálích aspektů suburbaizace (lidé bez zájmu bce, sciálí izlace ě přistěhaých, s cizrdé kultury apd.) 17

18 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí /1N /1N /1N /2N /1N /1N /1N /1N IV.S.1 Relatiě yraá lastická struktura lesích - yraé lastictí státu (19 %), bcí (29 %) a fyzických sb (49 %) IV.S.2 Na íce ež 50 % ýměry prstí půdy je trale udržitelé hspdařeí - deklará certifikátem IV.S.3 Plšě přeažují hspdářské lesy (86%) - jejich prirití fukcí je prdukce dřeí hmty IV.S.4 Relatiě yský pdíl (14 %) zaujímají lesy zláštíh určeí - lesy ptřebé pr zacháí bilgické růzrdsti - geá základa (a íce ež 87 ha prstí půdy se achází kalití prsty, ze kterých lze sbírat semeý materiál lesích dřei), lesy malplšých zláště chráěých územích IV.S.5 Plšě přeažujícím hspdářským tarem lesa je les yský - s ejyšší pteciálí kalitatií i katitatií prdukcí dřea, a části lesů drbém sukrmém lastictí lze čekáat zájem árat k ízkému lesu se sížeu dbu bmýtí IV.S.6 Sučasá druhá skladba lesů se blíží cílé (dpručeé) skladbě - ta je z hlediska prdukčích i mimprdukčích fukcí lesů ptimálí IV.S.7 Vysce adrmálí plšý pdíl mýtích prstů (prstů starších 80. let) - zejméa yské plšé zastupeí přestárlých listatých prstů, jejichž dřeiá skladba se blíží skladbě přirzeé, schpých zabezpečit sučasé dbě a blízké buducsti (10 20 let) dstatek dřeí hmty IV.S.8 Lesí prsty se achází pásmech s ižším imisím zatížeím IV.S.9 Optimalizaá hustta lesí dpraí sítě - dbré zpřístupěí lesích prstů pr klasicku lesicku techiku IV.S.10 Velmi kalití brí ch jeleí a dačí zěře bře Žehušice - celsětě uzáaá, kalití a dstatečě pčetá ppulace bílé frmy jeleí zěře IV.S.11 Vyská krajitrá a estetická fukce lesa IV.S.12 Dstatek pracích sil pr zemědělstí a lesictí Zemědělstí IV.S.13 Bhatá tradice zemědělské ýrby - yužíající příhdé pdmíky pr rzj zemědělstí IV.S.14 Existece a tradice specializaých ýrb - sady, krasé šklky, dříe i zeliářstí (hdé klimatické a půdí pdmíky pr křeu a listu zeleiu) apd. 18

19 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N /1N /1N IV.S.15 Dbrá kalita ptrai a yský stupeň státíh dzru IV.S.16 Existující pdpra kality prduktů a iací zemědělském, ptraiářském a lesickém sektru IV.S.17 Existující pdpra multifukčíh (itegraéh) a eklgickéh zemědělstí IV.S.18 Dstatečá zkušest a persálí zajištěí pzemkých úpra - rzhdutí ydá k.ú. Hlíz, Né Dry, pzemké zahájey k.ú. Bjmay, Habrkice, Jakub, Zábří, Žehušice, přípraě ( ) jsu k.ú. Církice, Kbylice, Rhec, S. Kateřia a S. Mikuláš Vdí hspdářstí IV.S.19 Vdí tky Labe, Dubraa a Klejárka jsu zaryběé a rybářsky bhspdařaé - jedá se sprtí reíry IV.S.20 Rybíky, píska Žehušice a býalé labské rame Haíra jsu také rybářsky bhspdařaé IV.S.21 Všechy rybché rybíky jsu prduktií - rybáři se saží prdukci tz. bilgické ryby IV.S.22 Kalita dy řekách a rybících je pr ryby yhující - psledích du dekádách je patré její zlepšeí IV.S.23 Mžst kupáí pískě Žehušice - lkálě i dalších ádržích a mezeě také řece Dubraě 19

20 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí IV.W.1 Vyský pdíl "řemeých parcel" - a malá průměrá ýměra parcel e lastictí fyzických sb lastících méě ež 50 ha lesa rztříštěst lastictí fyzických sb IV.W.2 Nízká průměrá lesatst území (13,2 %) - ejmeší lesatst je k.ú. Vlačice (0,0 %), ejětší k.ú. Berard (49,3 %), ětší kmplexy lesů puze cetrálí, seerí a seerýchdí části IV.W.3 Zýšeé zastupeí brice a úkr dubu - prti cílé dřeié skladbě IV.W.4 Přeažují lesy s pdprůměrým až průměrým prdukčím pteciálem (54 %) IV.W.5 Silě eyraá ěká struktura - příštích smdesáti letech djde k elmi ýrazému sížeí těžebích mžstí IV.W.6 Prblémy s expazí akátu (trík akát) - utst itezií chray IV.W.7 Přemžeí čeré zěře (diké prase) a itezií mysliecké yužíáí (lesy části Železých hr) Zemědělstí /1N /1N IV.W.8 Přeažující kečí zemědělstí - téměř a celém území jsu yužíáy klasické elkýrbí techlgie, erze IV.W.9 Slabé pstaeí zemědělců a trhu IV.W.10 Nízký pdíl prdukce s yšší přidau hdtu IV.W.11 Neyjasěé lastické ztahy a rztříštěá pzemká držba IV.W.12 Nízká prpjest zemědělců a zpracatelů IV.W.13 Přeaha ájemích ztahů k zemědělské půdě IV.W.14 Vyské průměré zastupeí ré půdy a rzlze katastru (66,0 %) - maximálí zastupeí k.ú. Zaříčay (90,7 %), miimálě k.ú. Berard (35 %) IV.W.15 Malá rzmaitst čistí zemědělských pdicích IV.W.16 Malá abídka služeb a prpagace ekské turistiky IV.W.17 Špatý techický sta hspdářských bud a edstatečé yužití kapacit zemědělských areálů 20

21 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY IV.W.18 Špatý sta zemědělské ifrastruktury - kmuikace, zálahy atd. IV.W.19 Itezíí zemědělská elkýrba a mha místech setřela tradičí ráz krajiy a ýrazě mezila mžsti jejíh plyfukčíh yužíáí Vdí hspdářstí /2N /1N IV.W.20 Vdí bilace území je deficití IV.W.21 Prché ai pdzemí dy ejsu perspektiě yužitelé pr zásbáí byatelsta pitu du - trá zečištěí prchých i pdzemích d IV.W.22 Většia sídel emá dsud ybudaý eřejý dd IV.W.23 Vda e studích yužíaých e ětšiě bcí lkálě k zásbáí je eyhující kality - ěkde je klísaé i její mžstí IV.W.24 Vdí tky mají eyraé dí stay - a Dubraě se yskytují pměrě časté pdě a rzliy IV.W.25 Vdí tky jsu ětšiu kaalizaé, techicky upraeé - jejich eklgická hdta je sížeá (Dubraa ř.km 0,00-5,2, Brsleka, Čertka, Čerá struha, Lažský ptk, Vrchlice a další meší tky) IV.W.26 Sedimety Klejárky - mají liem důlích d z kuthrskéh rudíh reíru yské bsahy těžkých ků (l, měď, kadmium, arse) IV.W.27 Spráa dích tků plí edstatečě sje psláí (Pdí Labe, ZVHS) - euskutečňuje se cíleé přibližáí tků přírdímu stau - jsu prsazáy překaé systémy prtipdňé chray - rzpr mezi praxí státíh pdiku Pdí Labe jak spráce Dubray, který udržuje kaalizaé kryt, bagruje sedimety a tím udržuje ysku průtčst kryta, a pžadaky eklgů a chráců přírdy a reitalizaci a zpřírděí kryta a břehů řeky IV.W.28 Rybché rybíky - rzpr mezi jejich iteziím rybářským bhspdařáím, eutrfizací d a pžadaky a likidaci ráksých prstů (též pžadaek Armády ČR, letiště Chtusice) a ázry chray přírdy a zacháí bhatých ráksi a břehých prstů jak bitpů dích a mkřadích ptáků a bjžielíků 21

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více