Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu"

Transkript

1 Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti a hržeí jejíh dalšíh ýje frmu SWOT aalýzy. SWOT aalýza byla prjedáa a pracím setkáí s eřejstí a zámku Kačia, kde byla precizáa a dplěa. Výsledá erze SWOT aalýzy byla ásledě rzesláa šem čleům řešitelskéh klektiu (12) a šem a prací dílu pzaým subjektům (75 subjektů) k hdceí ýzamsti jedtliých trzeí. Z celkéh pčtu 87 rzeslaých aalýz k hdceí se arátil 33 yplěých materiálů. U každéh bdu SWOT aalýzy byl sledá pčet hdtících, celký pčet bdů, mediá určující ýzamst jedtliých trzeí, rzsah yjadřující míru shdy respdetů a pčet esuhlasů s předkládaým trzeím. Způsb hdceí bdů SWOT aalýzy respdety a metdika yhdceí dpědí respdetů řešiteli prjektu Výzamst bdů SWOT aalýzy Respdeti byli pžádái yhdceí SWOT pmcí ásledující klasifikačí stupice: 1 bd bsahuje ejýzamější ifrmace stau území a jeh rzji 2 bd bsahuje elmi ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 3 bd bsahuje ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 4 bd bsahuje mál ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 5 bd bsahuje eýzamé ifrmace stau území a jeh rzji N yjadřuje zásadí esuhlas respdeta s ifrmacemi bsažeými bdu 0 respdet se k bdu echtěl yjadřat Vyhdceí ýzamsti jedtliých bdů byl prede a základě ýsledéh mediáu a je zázrě bareým predeím jejich textu ásledující škále: čereá Nejýzamější bdy (mediá = 1) čerá Velmi ýzamé bdy (mediá = 2) šedá Výzamé bdy (mediá = 3) Pz. 1.: Mediá je hdta, jež dělí řadu pdle eliksti seřazeých ýsledků a dě stejě pčeté pliy. V případě, že mediá se eral celému číslu byl uprae s přihlédutím k hdtě aritmetickéh průměru (d X,5 ahru). Pz. 2.: U žádéh z hdceých bdů ebyla ýsledá hdta mediáu yšší ež 3, cž dkazuje a relatiě yský ýzam šech bdů z hlediska hdceí respdetů. Míra shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů SWOT aalýzy Vyhdceí míry shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů byl prede a základě ypčteéh rzsahu bdéh hdceí z pužité klasifikačí stupice pr hdceí ýzamsti. Dále byly bdy SWOT aalýzy dplěy pčet esuhlasých dpědí (N). Míra shdy a pčet esuhlasů jsu yjádřey symbly umístěými rámečku: 1

2 Velká shda respdetů (rzsah hdceí 2) Nízká shda respdetů (rzsah hdceí =3) Odchylky e shdě respdetů (rzsah hdceí =4) 1N 2N 3N z celkéh pčtu dpědí byl zazameá 1 esuhlas s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 2 esuhlasy s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 3 esuhlasy s uedeým trzeím Pz1.: Rzsah je defiá jak rzdíl maximálí a miimálí hdty řešeém subru dat. Pz2.: U žádéh z hdceých bdů ebyly zazameáy íce jak 3 esuhlasy. 2

3 Výsledá SWOT aalýza stau a akládáí s krajiu Obr. 1: Přehledá mapa zájméh území prjektu 3

4 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SILNÉ STRÁNKY I.S.1 Výhdá plha, dbrá dstupst území I.S.2 Vdí tky krajiě (Labe, Dubraa, Klejárka, Brsleka) I.S.3 Přízié klimatické pdmíky I.S.4 Přeládají úrdé půdy I.S.5 Zýšeý pdíl lesů a další zeleě e sráí s klím Kuté Hry, Čáslai, Klía I.S.6 Chráěá území přírdy: - Žehušická bra, Žehušická skalka, Kamajka, Na hrické - Erpsky ýzamá lkalita NATURA 2000 Kačia - Geá základa lesích dřei (OL, JS, DB) Kačia - Výzačé ritlgické a etmlgické lkality Kačia, Žehušická bra, Ný rybík, Vrabc, Očárecký rybík, labská ia - Nadregiálí a erpský bikridr Labská cesta - Regiálí bikridry Dubraa, Klejárka, Železé hry - Fukčí regiálí bicetra Vrabc, Žehušická bra, Ndrská bažatice, lesy Železých hr, labská ia I.S.7 Zýšeá hdta a atraktiita krajiéh rázu cetrálí části území - Kačia Žehušice: typ krajiy harmické I.S.8 Vazba a CHKO Železé hry, Plabí a a další přírdě hdtá území 4

5 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SLABÉ STRÁNKY I.W.1 Vdí tky přeážě trdě techicky upraeé, btížě přístupé a yužitelé I.W.2 Změěý dí režim liem dlesěí a dděí, sížeí hladiy pdzemí dy a ysušeí krajiy - íce ež 20 % území ddě - elkplšá i malplšá dděí zemědělských pzemků - dděí lesů Železých hrách a s tím suisející ysušeí plch, ysycháí prameů a studáek - záik histrických rybičích susta a změy díh režimu a aazujících plchách I.W.3 Zhršeá kalita prchých i pdzemích d (li zemědělstí, absece ČOV) I.W.4 Rzklísaé stay dích tků, sezóě ízké dí stay eb apak záplay (Dubraa) I.W.5 Změěá druhá skladba lesích prstů, zejméa e prspěch brice (V ěkterých případech se jedá histricky uměle zalžeé kulturí bré a smíšeé lesy mj. a místě dříe dlesěých plch.) I.W.6 Iaze epůdíh akátu d lesů Železých hr i íži I.W.7 Lesí i elesí egetace druhě chuzeá, ruderalizaá I.W.8 Některá chráěá území přírdy elmi izlaá (Kamajka, Žehušická skalka) I.W.9 Lkálí bicetra a bikridry zemědělské krajiě čast efukčí, eprpjeá I.W.10 Neprstupst krajiy pr migraci zířat - dpraí kridry, letiště - zaplceé sady a úbčí Železých hr I.W.11 Sížeá eklgická stabilita zemědělské a urbaizaé krajiy, přeládá krajiářský typ krajiy atrpgeizaé, prdukčí, ízký pdíl krajiy harmické I.W.12 Negatií liěí phdy prstředí hlukem z jeskéh letiště 5

6 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI I.O.1 Zýšeí pdílu dích prků krajiě bu rybíků I.O.2 Reitalizace dích tků a jejich lepší přístupst I.O.3 Zlepšeí kality prchých i pdzemích d ybudáím ČOV sídlech a citliějším yužíáím chemikálií zemědělstí I.O.4 Zlepšeí zdratíh stau a druhé skladby lesích prstů pdpru půdích dmácích dřei (Dub, Habr, Lípa, Jar, Jilm) I.O.5 Vytřeí fukčí eklgické sítě stabilizující krajiu a umžňující lepší prpjeí stáajících lesích celků, chráěých území, biceter I.O.6 Zýšeí eklgické stability krajiy, bidierzity a zlepšeí hdt krajiéh rázu ytřeím pestřejší krajié struktury, zýšeím pdílu rzptýleé zeleě, traích prstů a dích I.O.7 Vypracáí éh mdelu chray přírdy a péče krajiu pstaeéh a participatiích základech I.O.8 Lepší ifrmast a praktické yužití stáajících krajitrých prgramů a dalších pdpr a chrau přírdíh dědictí 6

7 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu HROZBY /1N I.T.1 Tralá eutrfizace dích tků a plch liem iteziíh zemědělstí a iteziíh chu ryb rybících I.T.2 Mžé zečištěí prchých a pdzemích d pdí Brsleky a Dubray rpými prdukty při haárii a letišti Chtusice I.T.3 Další ruderalizace egetačích dprdů dích tků a jejich epřístupst I.T.4 Rizik zhršeí dí bilace a dalšíh ysušeí území liem klimatických změ I.T.5 Rizik lkálíh zasleí půd idikaé ýskytem slamilých byli (li mierálíh hjeí, sleí zek, zálah) - hspdářské areály, plí hjiště a skládky - ěkteré plchy klí sadů a úbčí Železých hr - klí kmuikací a dpraích plch se sleím zimím bdbí I.T.6 Rizik šířeí iazích epůdích druhů rstli a žičichů při změě hspdařeí krajiě (puštěí půdy) a změě klimatu I.T.7 Rstucí plarizace yužíáí krajiy mfukčím yužíáím ré půdy a pěstáím mkultur (četě průmyslých eb eergetických pldi a elkých plchách) I.T.8 Zhršeí hdt krajiéh rázu zastaáím krajiy, fragmetace a sížeí eklgické stability, změa krajiéh rázu 7

8 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N II.S.1 Krajia s elkým kulturě-histrickým pteciálem - celrepublikě ýzamé árdí kulturí památky zámek Kačia a kstel s. Jakuba, ýzamé části kmpaé krajiy, zachalé části a prky tradičě utářeé krajiy II.S.2 Zacháy staebí památky - rmáské kstely Zábří a S. Jakubu, zámek Kačia - areál zámku Ných Drech, býalá rezidece dmiikáů Ných Drech, dáreská ěž Ných Drech, areál zámku Žehušicích, kstel s. Marka Žehušicích, kstel s. Maří Magdaley Rhzci, žehušický hřbit, Čereý dmek u Ných Drů a mh dalších - drbé církeí staby - zičky, kaple, schy apd. II.S.3 Zacháy histrické krajiářské úpray, paralela území s Ledick-altickým areálem - klí Ných Drů, zámku Kačia a Žehušická bra kmpaá krajia KPZ Žehušick a s í suisející areály (Kamajka, Skalka u Třebešic, Kaňk ) - aleje, strmřadí (č. cých) - apř. Ndrská jírcá, Ndrská lipá, Satmikulášská jírcá, dubá alej Žehušice-Hrušice, samělé strmy krajiě (zejméa duby, památé strmy) a další prky krajié struktury i mim KPZ Žehušick - staré hráze a kameé msty II.S.4 Mh památek chráě - buď památkým zákem a/eb zákem chraě přírdy a krajiy II.S.5 Památky relatiě dbrém stau, případě ě praey - předeším drbé památky II.S.6 Naázáí a hlaí siličí a železičí tahy a tím pteciálí dbrá dstupst z hlediska turistickéh ruchu II.S.7 Výzamé archelgické areály pdél tků Klejárky a Dubray i jejich přítků II.S.8 Praidelé kulturí akce - NZM Kačia, Stichy slasti II.S.9 Prbíhající regeerace árdí kulturí památky Kačia a klí parké úpray II.S.10 Existece Krajié památké zóy Žehušick II.S.11 Nehmté kulturí dědictí - zemědělské pldiy malíský kře, cé dřeiy a další - ýrbí tradice - drské džbákařstí a další II.S.12 Výzamé sbsti - šlechtické rdy, architekti, umělci, ekmé, lesíci a další - Jarický, Rautekraz, Šícha a další - čestí bčaé Palacký, Rieger a další 8

9 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY /1N /1N II.W.1 Celé území je e stíu Kuté Hry II.W.2 Území leží mim hlaí rekreačí blasti II.W.3 Chybí místí kcepce rzje a péče památky a cestíh ruchu II.W.4 Některé památky chráěy pdle záka chraě přírdy a krajiy, ale e pdle památkéh záka - apř. Žehušická bra chráěa jak přírdí památka, a Kamajce chráěa paletlgická aleziště, ale e edaleké pzůstatky pailku II.W.5 Narušeí krajiářských úpra - zarůstáí, ičeí jedtliých prků - zahrada a bažatice Ných Drech, park a bra Žehušice - zaikající či již zaiklé cesty (mj. cesty krajiě rietaé a Čáslasku ěž, dále cesty Rhzec Kamajka, Rhzec Chtusice, Žehušice Hrušice, Višika cesta k Nému rybíku Ných Drech a další) II.W.6 Chátráí ěkterých ýzamých památek mj. jak důsledek edpědéh ztahu lastíků k bjektu a edstatečých mžsti jejich adekátíh yužití sučassti - řada chráěých bjektů Ných Drech, prblém dáry a Kářskéh rybíka Ných Drech, edstatečá péče Ndrsku bažatici (ezájem Lesů ČR tak malu lkalitu), zříceia lese Libuše, glrietu a Kamajce, zámecký areál Žehušicích, kstel Církici a další II.W.7 Záik histrických rybíků - dbě sé sláy pkrýaly rybíky 10 % plchy území, Pdubraí dkce 30 % II.W.8 Narušeí rázu sídel ehdými přestabami jejich itrailáu a stabami jejich klí - dříe addimezaé zemědělské areály - Brek, Kačia, S. Mikuláš, Né Dry; des zejméa bytá zástaba, ale i ýrbí plchy - Né Dry, S. Mikuláš, Církice II.W.9 Tradičí prky a struktura krajiy (rzptýleá zeleň apd.) setřey elkýrbím charakterem zemědělstí II.W.10 Slabá prpagace, případě úplá epřístupst památek II.W.11 Špatá prstupst krajiy pr pěší (zejméa edmrdce) II.W.12 Špatá dstupst eřeju dprau sbtách, edělích a sátcích II.W.13 Nedstatečě rziutá eb chybějící ifrastruktura služeb cestíh ruchu (začeí, ubytací síť, restaurace, ifrmačí cetra, lčasé a rekreačí služby pr místí i áštěíky apd.) II.W.14 Nedstatek fiačích prstředků a památky 9

10 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI II.O.1 Zpracat u kcepci chray památek a kulturí krajiy, jakž i jejich yužití - příležitst k reizi stáající kcepce památké péče zájmém území - ypracáí mdelu péče kulturí dědictí, který by byl zalže a splečé dpědsti lastíků a užiatelů památek, samspráy a rgáů státí spráy II.O.2 Využít pteciál krajiy, zejméa prstředictím šetréh turistickéh ruchu - árh reitalizace Dubray, resp. Staré Dubray, árh realizace prpjeí histrických mlýů a Dubraě apř. cyklstezku, beí histrickéh prpjeí itrailáu Kbylice se Zábřskými lesy, árh reitalizace areálu kupaliště a ě realizaéh rybíka sídle Hrka I suislsti s aázáím a klí krajiu, beí histrické spjice krajiě mezi Žehušicemi a Sulicemi p hrázi býaléh rybíka, árh reitalizace dích plch e Vlačicích, árh rekstrukce cetra bce Žehušice, árh a reitalizaci tku Brsleka a Klejárka a další II.O.3 Lepší prpagace a přístupst památek a krajiy, předeším dchaých částí kmpaé krajiy, iterpretace bhaté histrie krajiy frmu aučých stezek apd. - turistické stezky, cyklstezky, aučé stezky, ifrmačí tabule u bjektů, fukčí parkáí pr áštěíky památek a další II.O.4 Splupráce s Kutu Hru - místem a Sezamu sětéh kulturíh dědictí UNESCO II.O.5 Splupráce s bcemi, šklami, splky, firmami a majiteli bjektů II.O.6 Splupráce s Muzeem českéh eka a Kačiě, rziutí pteciálu Muzea - expzice předstaující místí tradice, zemědělsku čist, aktiity širším krajiém rámci II.O.7 Vyhlášeí dalších kulturích památek - Kamajka, Žehušická bra II.O.8 Celká reitalizace krajiářské úpray klem Kačiy (rehabilitace areálu) - ba kmpaých částí krajiy a jejich prpjeí pmcí zubaých azeb (beí plaebíh kaálu d Kačiy ke Hlízu, beí prcházkých tras Hlízském lesíku a jeh klí (apř. turistická cesta z Kačiy až k Labi, kde by pěší i cyklisté mhli yužít přízu), beí Mikulášskéh rybíka a prpjeí zámku Kačia cestami pr pěší s Kamajku a Haltýřkem, árh reitalizace ptka Čerá struha a jeh klí d Rhzce až k Lažskému mlýu a další) II.O.9 Úahy regeeraci zámecké zahrady Ných Drech II.O.10 Reitalizace parku Žehušicích II.O.11 Využití fiačích prstředků z rzjých prgramů II.O.12 Opraa památek ze sukrmých prstředků - apř. zámky Hlíz, Třebešice 10

11 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI /3N II.O.13 Legislatií zakteí mžsti předstíh práa a úplatý e. bezúplatý před památek d lastictí bcí případě majetkých předů památek z lastictí státu e. dalších subjektů II.O.14 Né kulturí aktiity - apř. Třebešice II.O.15 Psiláí ýzamu a áštěsti dalších památek II.O.16 Využít a lépe prpagat krajiu památku zóu 11

12 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu HROZBY II.T.1 Záik ěkterých památek důsledku edstatečé péče - apř. rubeý dmek a dáreské ěž Ných Drech II.T.2 Hrzba předčaséh záiku pteciálích památek dříe, ež budu za památku prhlášey - apř. pzůstatky trze a dalších bjektů areálu cukraru Očáry II.T.3 Pkračující degradace ěkterých památek - zarůstáí přírdích lkalit, chátráí staeb II.T.4 Nehdé přestaby des chátrajících památek - zastaáí zahrady Ných Drech, přestaba památkě chráěéh dmu č. p. 112 Ných Drech II.T.5 Nesplupráce lastíků památek s místími a z th yplýající epchpeí a dcizeí - apř. Hlízě II.T.6 Pláy a zastaěí krajiy u ýstabu a krajích sídel a z th yplýající změa rázu sídel a zastaěí ěkterých histrických lkalit II.T.7 Pláy a ýstabu yskrychlstíh železičíh kridru přes krajiu úprau klí Kačiy (des sad již puště) II.T.8 Né trasáí silic I. třídy může způsbit arušeí krajiéh rázu a phledů 12

13 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.1 Kladý ztah k místu bydliště - přibližě plia byatel žijících zájmém území jsu rdáci, cž sam sbě může ytářet přízié pdmíky pr trbu ztahu k místu bydliště; dkázat se lze i a ýše kmetaé dpědi a tázku Jak silě Vás putá k místu bydliště, kde začá část respdetů přiřadila elký ýzam eje bydleí a rdiě (přes 80 %), ale také krajiě a způsbu žita (přes 55 %; předchzím aketárím šetřeí z rku % respdetů uedl, že klí krajia dpídá jejich árkům a předstaám); stejě jak předchzím aketárím šetřeí rce 2009 ětšia respdetů uedla, že spíše euažuje mžsti stěháí (přes 70 %, rce 2007 t byl 92 %); k těmt zdůděím se ážu i další dě silé stráky III.S.2 Migračě stabilí ppulace - puze malá část respdetů bu aketárích šetřeí uažala stěháí ( rce 2007 ěm euažal 92 % a rce 2009 přes 70 %) III.S.3 I přes dílčí ýhrady pauje becá spkjest byatel s kalitu žita - bu aketárích šetřeích respdeti yjádřili přeážu spkjest s kalitu žita ( rce % a rce %) III.S.4 Kladé hdceí místa bydliště - lze také říci, že byatelé mají tedeci míst bydliště hdtit spíše kladě, i když tt se může lišit pdle ýzamu a plhy daéh sídla (apř. sídla cetrálí jsu becě lépe hdcea z hlediska dstupsti a ybaesti), rce 2007 začil 96 % respdetů míst, kde žijí, jak hdé k bydleí a 66 % hdtil změy klí krajiy kladě (šem předeším s dkazem a ýstabu, u ifrastrukturu či úpray kmuikací), 89 % pak tmt zemědělském kraji epažal krajiu za zemědělsky přetěžau III.S.5 Spíše aktií splečesk-kulturí žit - splečeský žit území lze hdtit jak spíše aktií a t i s přihlédutím k chtě respdetů částečě participat a děí bci, kde žijí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů začil splečeský žit bci bydliště jak aktií a bdbý pdíl respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) - fugující splky (hasiči, ftbalý klub, rybáři, myslici, čelaři ) III.S.6 Relatiě stabilí ličská účast - účast kmuálích lbách sice ěkterých bcích miulsti ebyla příliš yská, ale becě lze říci, že se její ýše spíše stabilizala, existují šak rzdíly mezi jedtliými bcemi (apř. rce 2006 byla kmuálích lbách ěkterých bcích účast íce ež 70% Hlíz, Hrušice, Rhzec jiých byla kl 55 % Hrka I, Né Dry) III.S.7 Existece ýzaméh lkálíh zaměstaatele - území existuje ýzamý lkálí zaměstaatel (ZOS Kačia, a. s. se sídlem e Satém Mikuláši), pdle registru ekmických subjektů ČSÚ je jeh elikst 100 až 199 zaměstaců, je t šem záreň jediý zdejší zaměstaatel tét eliksti 13

14 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.8 Dbré pkrytí hlaích směrů yjížďky za zaměstáím likami eřejé hrmadé dpray - pdle ýsledků aalýz se zdá, že šechy hlaí směry yjížďky za zaměstáím přes hraice bce bydliště jsu e šedí de hdě pkryty spji eřejé hrmadé dpray - ýbrá dpraí dstupst ze Zábří ad Labem d ětších měst (četě Prahy) III.S.9 Spíše příziý ýj ezaměstasti - registraá míra ezaměstasti e ětšiě bcí dsahuje méě ež 10 % a řadě sídel dšl psledím desetiletí k jejímu sížeí (íce ež djásbý pkles ezaměstasti prti rku 2002 ykazují apř. bce Berard, Hrka I, Hrušice, Rhzec), dalších bcích (apř. Hlíz, Chtusice, Zábří. L., Žehušice) se ledá ezaměstast rce 2009 phybala a bdbé úri jak rce 2002 (kl 10 %), yská ezaměstast byla bcích Třebešice a Vlačice (íce ež 15 %), zde je šem třeba pzameat, že Třebešicích byla rce 2002 ezaměstast téměř 30 % (dšl tedy ke zlepšeí situace); p dsažeí séh miima letech 2007 a 2008, ezaměstast rce 2009 zrstla, icméě až a ýjimky (apř. Vlačice) edsahuje hdt z rku

15 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SLABÉ STRÁNKY /2N /1N /1N /1N III.W.1 Území stále hledá su idetitu - jedá se hraičí území, které mderí dbě ikdy etřil jedtý územěspráí celek a i z hlediska spádsti pdle yjížďky a djížďky je rzděleé d ěklika směrů (zejméa se jedá cetra Čásla a Kutá Hra, krajě též Chaletice či Klí) III.W.2 Rzsáhlé admiistratií změy - a sudržst blasti má li eje přítmst hraic yšších územěspráích celků, ale také miulsti uskutečěá itegrace a dezitegrace bcí jak spráích jedtek a tedy i becích kmuit, i zájmé území pršl určitým ýjem, ejětší pčet bcí území existal e 30. letech (21 bcí) a ejmeší 80. letech 20. stletí, kdy byl území rzděleé puze d 6 bcí utřeých kl ejýzamějších sídel (Církice, Chtusice, Né Dry, Satý Mikuláš, Zábří ad Labem, Žehušice), jsu t záreň také jedié bce, které, byť se změami hraic, fugaly a fugují p celé sledaé bdbí, tedy d pliy 19. stletí, ěkteré předálečé bce dkce liem slučáí druhé pliě 20. stletí zaikly a již ebyly pzději bey (Bjmay, Habrkice, Jakub, Lišice, Sulice, Satá Kateřia, Zaříčay), p rce 1989 se bil 8 bcí (Berard, Hlíz, Hrka I, Hrušice, Kbylice, Rhzec, Třebešice a Vlačice) III.W.3 Dmiace yjížďky z území bce - z hlediska ztahu k místu bydliště může mít a sudržst území li i dmiace yjížďky d zaměstáí mim jeh hraice (íce ež 60 % ekmicky aktiích), ejedá se blast, která by byla itegráa silým jádrem, které by sídlům zázemí pskytal základí služby a fukce, i když tut rli částečě plí města Čásla a Kutá Hra ležící blízk za hraicemi zájméh území III.W.4 Omezeá mžst přímé participace a rzhdáí buducsti - pdle ýsledků aketáríh šetřeí z rku 2007 ětšia respdetů (63 %) eidí ai mžst pdílet se a rzhdáí případých buducích úpraách krajiy, e které žijí, míra důěry předstaitele místí samspráy také eí jedzačě yská ( rce 2009 kládal důěru e starstu 63 % respdetů a zastupitelst 55 %, ejyšší důěře se těšili škla 69 % a susedé 73 %) III.W.5 Nízká abídka pracích příležitstí uitř zájméh území - samtém zájmém území půsbí puze ěklik meších zaměstaatelů (d 50 zaměstaců) a pdíl yjíždějících za prací mim hraice bce bydliště z celkéh pčtu ekmicky aktiích byatel je dluhdbě íce ež 60 %; také bu uskutečěých aketárích šetřeích ( rce 2007 a 2009) respdeti shdě yjadřali espkjest s abídku pracích příležitstí, kteru hdtili jak špatu ( rce 2007 se jedal 73 %, rce %), přest je ale ětšia z ich spkjea se zdejší kalitu žita III.W.6 Slabá splupráce bcí za účelem splečéh rzje - bce splupracují předeším při zajištěí chybějícíh ybaeí, ifrastruktury, běžéh przu, tedy aktuálích prblémů suisejících s jejich fukcí, chybí šak splečá strategická ize rzje území d buduca, území se epdařil zjistit žádý tímt směrem zaměřeý sazek bcí III.W.7 Krimialita a lhstejst bčaů (ykrádáí) 15

16 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce PŘÍLEŽITOSTI /1N /3N III.O.1 Ustait itegrující subjekt (fugující sazek bcí či MAS) bcí ze zájméh území prjektu za účelem pdpry a krdiaéh rzje území III.O.2 Mžst aktiizace lkálích kmuit - i když e šichi respdeti dpěděli a tázku existeci přirzeéh splečestí kladě (27 % respdetů uedl, že miulsti byatelé bci třili přirzeé splečestí, ale yí již etří a 14 % uedl, že se také splečestí tepre tří), lze říci, že ětšia má určitu předstau jeh mžé pdbě (iz celkě spíše ízký pdíl dpědí e, ikdy etřili, 13 % respdetů) - psíleí pědmí byatel místích hdtách (byatelé jsu hrdi a míst, kde žijí, mají zájem péči krajiu a zhled bce) III.O.3 Spíše yšší důěra místí sby a istituce - pdle ýsledků aketáríh šetřeí přeažují spíše kladé dpědi a tázku Pkuste se zhdtit Váš ztah k ásledujícím sbám a istitucím:, a t předeším u těch, které mají jedzačý ztah k místu bydliště respdeta (ejyšší důěru respdeti kládali d susedů a škly, dále též d starsty a zastupitelsta), t může azačat určitý skrytý pteciál pr aktiizaci místích kmuit III.O.4 Ochta participat a eřejě prspěšých aktiitách - pdle ýsledků bu aketárích šetřeí prjeují respdeti spíše zájem t participat a místím děí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) III.O.5 Mžst lkalizace přidružeé ýrby z blízkých hierarchicky yšších ceter - mžý rzj území by mhla pdpřit lkalizace přidružeých ýrb áazsti a blízká cetra, jedá se šem příležitst, a kteru elze zcela spléhat při plááí buducíh rzje, území bude s ejětší praděpdbstí ždy záislé předeším a abídce pracích příležitstí za sými hraicemi III.O.6 Psíleí dalších pracích příležitstí místě - rziutím systému péče krajiu a aazujících služeb - bu místích řemesel a drbé ýrby - rziutím služeb cestíh ruchu III.O.7 Psíleí yužití eřejé dpray a úkr idiiduálí autmbilé 16

17 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce HROZBY /1N /1N /1N /2N III.T.1 Pkračáí slabé splupráce subjektů a istitucí území - ízká míra splupráce může mezat schpst jedtliých bcí a dalších subjektů efektiě řešit prblémy a uplatňat strategicku izi rzje území zalžeu a jasé předstaě jeh buducsti III.T.2 Vylidňáí a ppulačí stárutí zejméa malých sídel - přestže pčet byatel dluhdbě klesá e šech sídlech blasti, jsu t práě malá sídla, která jsu jím ejíce zasažea III.T.3 Přílišé zyšáí rzdílů mezi cetry a statími sídly - rzdíly mezi cetrálími a statími sídly eexistují puze z hlediska pčtu byatel, ale také z hlediska ybaesti, abízeých a dstupých služeb a dpraí dstupsti, lze tedy čekáat, že atraktiita těcht sídel pr buducí rzj je yšší, ež-li malých místích částí III.T.4 Nespkjest se stáající abídku pracích příležitstí při ízké azbě a zaměstáí - espkjest se stáající abídku zaměstáí může yláat u ěkterých byatel migračí estabilitu, je šem třeba připmeut, že pdle ýsledků bu aketárích šetřeí (jak z rku 2007, tak 2009) je aprstá ětšia respdetů jiak spkjea s kalitu žita místě bydliště a stěháí spíše euažuje (eí t šak zaměstáí, ale bydleí a rdia, c je áže k sučasému místu bydliště, rce 2009 puze 48 % respdetů aketáríh šetřeí uedl, že je zaměstáí putá k místu bydliště, apak 32 % uedl, že je eáže) III.T.5 Určitá záislst rzji a přilehlých cetrech - předeším z hlediska ekmickéh je území záislé a příležitstech přicházejících z ějšku, cž sižuje mžst místích byatel ezáisle rzhdat buducím ýji území III.T.6 Vyský pdíl ekmicky aktiích zemědělstí - jedá se tradičě zemědělský regi a tak yšší zaměstast priméru eí překapující ( rce 2001 se jedal 12 % ekmicky aktiích, je šem třeba pzameat, že miulsti zde byla zaměstast priméru íce ež 50% a i des je její hdta ěkterých sídlech íce ež 20 %), icméě záislst regiu a tradičích dětích ukazuje také a pteciálě ižší kkureceschpst regiu rámci yšších regiálích struktur III.T.7 Záislst a abídce pracích příležitstí ě zájméh území - území je ecetrálí a jedu z jeh dluhdbých charakteristik je přeažující deí yjížďka za zaměstáím mim hraice bce bydliště (íce ež 60 % ekmicky aktiích byatel rce 2001) a buducsti elze s ejětší praděpdbstí čekáat ýj k pačému stau, přeaha abídky pracích příležitstí pr byatele území se bude i adále acházet mim hraice území, cž s sebu ese i mezeí mžstí jejíh příméh liňáí III.T.8 Rizik sciálích aspektů suburbaizace (lidé bez zájmu bce, sciálí izlace ě přistěhaých, s cizrdé kultury apd.) 17

18 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí /1N /1N /1N /2N /1N /1N /1N /1N IV.S.1 Relatiě yraá lastická struktura lesích - yraé lastictí státu (19 %), bcí (29 %) a fyzických sb (49 %) IV.S.2 Na íce ež 50 % ýměry prstí půdy je trale udržitelé hspdařeí - deklará certifikátem IV.S.3 Plšě přeažují hspdářské lesy (86%) - jejich prirití fukcí je prdukce dřeí hmty IV.S.4 Relatiě yský pdíl (14 %) zaujímají lesy zláštíh určeí - lesy ptřebé pr zacháí bilgické růzrdsti - geá základa (a íce ež 87 ha prstí půdy se achází kalití prsty, ze kterých lze sbírat semeý materiál lesích dřei), lesy malplšých zláště chráěých územích IV.S.5 Plšě přeažujícím hspdářským tarem lesa je les yský - s ejyšší pteciálí kalitatií i katitatií prdukcí dřea, a části lesů drbém sukrmém lastictí lze čekáat zájem árat k ízkému lesu se sížeu dbu bmýtí IV.S.6 Sučasá druhá skladba lesů se blíží cílé (dpručeé) skladbě - ta je z hlediska prdukčích i mimprdukčích fukcí lesů ptimálí IV.S.7 Vysce adrmálí plšý pdíl mýtích prstů (prstů starších 80. let) - zejméa yské plšé zastupeí přestárlých listatých prstů, jejichž dřeiá skladba se blíží skladbě přirzeé, schpých zabezpečit sučasé dbě a blízké buducsti (10 20 let) dstatek dřeí hmty IV.S.8 Lesí prsty se achází pásmech s ižším imisím zatížeím IV.S.9 Optimalizaá hustta lesí dpraí sítě - dbré zpřístupěí lesích prstů pr klasicku lesicku techiku IV.S.10 Velmi kalití brí ch jeleí a dačí zěře bře Žehušice - celsětě uzáaá, kalití a dstatečě pčetá ppulace bílé frmy jeleí zěře IV.S.11 Vyská krajitrá a estetická fukce lesa IV.S.12 Dstatek pracích sil pr zemědělstí a lesictí Zemědělstí IV.S.13 Bhatá tradice zemědělské ýrby - yužíající příhdé pdmíky pr rzj zemědělstí IV.S.14 Existece a tradice specializaých ýrb - sady, krasé šklky, dříe i zeliářstí (hdé klimatické a půdí pdmíky pr křeu a listu zeleiu) apd. 18

19 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N /1N /1N IV.S.15 Dbrá kalita ptrai a yský stupeň státíh dzru IV.S.16 Existující pdpra kality prduktů a iací zemědělském, ptraiářském a lesickém sektru IV.S.17 Existující pdpra multifukčíh (itegraéh) a eklgickéh zemědělstí IV.S.18 Dstatečá zkušest a persálí zajištěí pzemkých úpra - rzhdutí ydá k.ú. Hlíz, Né Dry, pzemké zahájey k.ú. Bjmay, Habrkice, Jakub, Zábří, Žehušice, přípraě ( ) jsu k.ú. Církice, Kbylice, Rhec, S. Kateřia a S. Mikuláš Vdí hspdářstí IV.S.19 Vdí tky Labe, Dubraa a Klejárka jsu zaryběé a rybářsky bhspdařaé - jedá se sprtí reíry IV.S.20 Rybíky, píska Žehušice a býalé labské rame Haíra jsu také rybářsky bhspdařaé IV.S.21 Všechy rybché rybíky jsu prduktií - rybáři se saží prdukci tz. bilgické ryby IV.S.22 Kalita dy řekách a rybících je pr ryby yhující - psledích du dekádách je patré její zlepšeí IV.S.23 Mžst kupáí pískě Žehušice - lkálě i dalších ádržích a mezeě také řece Dubraě 19

20 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí IV.W.1 Vyský pdíl "řemeých parcel" - a malá průměrá ýměra parcel e lastictí fyzických sb lastících méě ež 50 ha lesa rztříštěst lastictí fyzických sb IV.W.2 Nízká průměrá lesatst území (13,2 %) - ejmeší lesatst je k.ú. Vlačice (0,0 %), ejětší k.ú. Berard (49,3 %), ětší kmplexy lesů puze cetrálí, seerí a seerýchdí části IV.W.3 Zýšeé zastupeí brice a úkr dubu - prti cílé dřeié skladbě IV.W.4 Přeažují lesy s pdprůměrým až průměrým prdukčím pteciálem (54 %) IV.W.5 Silě eyraá ěká struktura - příštích smdesáti letech djde k elmi ýrazému sížeí těžebích mžstí IV.W.6 Prblémy s expazí akátu (trík akát) - utst itezií chray IV.W.7 Přemžeí čeré zěře (diké prase) a itezií mysliecké yužíáí (lesy části Železých hr) Zemědělstí /1N /1N IV.W.8 Přeažující kečí zemědělstí - téměř a celém území jsu yužíáy klasické elkýrbí techlgie, erze IV.W.9 Slabé pstaeí zemědělců a trhu IV.W.10 Nízký pdíl prdukce s yšší přidau hdtu IV.W.11 Neyjasěé lastické ztahy a rztříštěá pzemká držba IV.W.12 Nízká prpjest zemědělců a zpracatelů IV.W.13 Přeaha ájemích ztahů k zemědělské půdě IV.W.14 Vyské průměré zastupeí ré půdy a rzlze katastru (66,0 %) - maximálí zastupeí k.ú. Zaříčay (90,7 %), miimálě k.ú. Berard (35 %) IV.W.15 Malá rzmaitst čistí zemědělských pdicích IV.W.16 Malá abídka služeb a prpagace ekské turistiky IV.W.17 Špatý techický sta hspdářských bud a edstatečé yužití kapacit zemědělských areálů 20

21 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY IV.W.18 Špatý sta zemědělské ifrastruktury - kmuikace, zálahy atd. IV.W.19 Itezíí zemědělská elkýrba a mha místech setřela tradičí ráz krajiy a ýrazě mezila mžsti jejíh plyfukčíh yužíáí Vdí hspdářstí /2N /1N IV.W.20 Vdí bilace území je deficití IV.W.21 Prché ai pdzemí dy ejsu perspektiě yužitelé pr zásbáí byatelsta pitu du - trá zečištěí prchých i pdzemích d IV.W.22 Většia sídel emá dsud ybudaý eřejý dd IV.W.23 Vda e studích yužíaých e ětšiě bcí lkálě k zásbáí je eyhující kality - ěkde je klísaé i její mžstí IV.W.24 Vdí tky mají eyraé dí stay - a Dubraě se yskytují pměrě časté pdě a rzliy IV.W.25 Vdí tky jsu ětšiu kaalizaé, techicky upraeé - jejich eklgická hdta je sížeá (Dubraa ř.km 0,00-5,2, Brsleka, Čertka, Čerá struha, Lažský ptk, Vrchlice a další meší tky) IV.W.26 Sedimety Klejárky - mají liem důlích d z kuthrskéh rudíh reíru yské bsahy těžkých ků (l, měď, kadmium, arse) IV.W.27 Spráa dích tků plí edstatečě sje psláí (Pdí Labe, ZVHS) - euskutečňuje se cíleé přibližáí tků přírdímu stau - jsu prsazáy překaé systémy prtipdňé chray - rzpr mezi praxí státíh pdiku Pdí Labe jak spráce Dubray, který udržuje kaalizaé kryt, bagruje sedimety a tím udržuje ysku průtčst kryta, a pžadaky eklgů a chráců přírdy a reitalizaci a zpřírděí kryta a břehů řeky IV.W.28 Rybché rybíky - rzpr mezi jejich iteziím rybářským bhspdařáím, eutrfizací d a pžadaky a likidaci ráksých prstů (též pžadaek Armády ČR, letiště Chtusice) a ázry chray přírdy a zacháí bhatých ráksi a břehých prstů jak bitpů dích a mkřadích ptáků a bjžielíků 21

Setkání ke stavu krajiny na dolních tocích Doubravy a Klejnárky zámek Kačina

Setkání ke stavu krajiny na dolních tocích Doubravy a Klejnárky zámek Kačina VI. SWOT ANALÝZA VI.1. Úd Vzhledem k tmu, že ifrmace bsažeé tét kapitle bezprstředě suisí s prací dílu připraau rámci aktiity SWOT ANALÝZA druhém plletí 2009, ěuje se údí část tht dkumetu zhdceí tht setkáí.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Participative SWOT analysis as a way to identify conflicts in the landscape Participativní SWOT analýza jako nástroj identifikace konfliktů v krajině

Participative SWOT analysis as a way to identify conflicts in the landscape Participativní SWOT analýza jako nástroj identifikace konfliktů v krajině Participatie SWOT aalysis as a way to idetify coflicts i the ladscape Participatií SWOT aalýza jako ástroj idetifikace kofliktů krajiě Zdeěk LIPSKÝ a, Leka STROBLOVÁ b, Marti WEBER b a Přírodoědecká fakulta

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Odchylka přímek. ϕ 0;180. Předpoklady: 7208, 7306

Odchylka přímek. ϕ 0;180. Předpoklady: 7208, 7306 74 Odchlka římek Předklad: 708, 706 Př : Zakj a rej defiici a mžé hdt: a) laimetrick zaedeé dchlk římek b) úhl ektrů zaedeéh aaltické gemetrii Na základě ráí arhi st r ýčet dchlk římek aaltické gemetrii

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

( ) Spoříme a půjčujeme II. Předpoklady:

( ) Spoříme a půjčujeme II. Předpoklady: 4..14 Spříme a půjčujeme II Předpklady: 04013 Př. 1: Hza ulžil a 3 rky d baky 20 000 Kč s rčí úrkvu míru 0,48 %. Úrk mu baka každý rk desílá a běžý účet. Jaku částku bude p třech letech dispvat, pkud ic

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg Vše c dmácí díla chata a chalupa ptřebuje ka kdr kdr KOMBIOVAÉ BRUSKY Válcá bruska KOMBIOVAÉ BRUSKY služí k brušeí a leštěí dřea aglmerátů a plastů Jsu určey pr kutly a řemeslíky Mají stablí kstrukc zajšťující

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Digitalizace televizního vysílání. IX. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IX. Vlna Digitalizace teleizníh ysílání IX. Vlna Zpráa z ýzkumu Klesárá, Tmek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha čeren 212 1 Obsah 1. Základní infrmace ýzkumu 2. Infrmanst digitálním teleizním ysílání 3. Technické

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Geometrická optika. Fermatův princip

Geometrická optika. Fermatův princip Fermatův pricip Gemetrická ptika světl se šíří mezi dvěma bdy A a A p takvé dráze, že dba k prběhutí tét dráhy je extrémí eb staciárí ve srváí s jakukliv susedí drahu A A δv ( A, A ) δ ( x, y, z) ds 0

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad Rorma v mzdách - suprhrubá mzda Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a t ve výši 5 % pr rk 00& a ve výši,5 % d rku 00'. S tímt také suvisí rozšířní

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

971 Kohout kulový PN 160

971 Kohout kulový PN 160 971 971 Khut kulvý PN 160 Pužití k úplému uzavřeí eb tevřeí průtku prvzí tekutiy, která může kulvým khutem prudit běma směry jsu určey pr pužití v běžých měřících kruzích systémů průmyslvé autmatizace

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Přílha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Metdika pr zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v aktualizaci ÚAP ORP Jihlava vychází z metdiky zpracvané na ÚÚP v rce 2012 brázky kartgramů mají

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více