Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu"

Transkript

1 Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti a hržeí jejíh dalšíh ýje frmu SWOT aalýzy. SWOT aalýza byla prjedáa a pracím setkáí s eřejstí a zámku Kačia, kde byla precizáa a dplěa. Výsledá erze SWOT aalýzy byla ásledě rzesláa šem čleům řešitelskéh klektiu (12) a šem a prací dílu pzaým subjektům (75 subjektů) k hdceí ýzamsti jedtliých trzeí. Z celkéh pčtu 87 rzeslaých aalýz k hdceí se arátil 33 yplěých materiálů. U každéh bdu SWOT aalýzy byl sledá pčet hdtících, celký pčet bdů, mediá určující ýzamst jedtliých trzeí, rzsah yjadřující míru shdy respdetů a pčet esuhlasů s předkládaým trzeím. Způsb hdceí bdů SWOT aalýzy respdety a metdika yhdceí dpědí respdetů řešiteli prjektu Výzamst bdů SWOT aalýzy Respdeti byli pžádái yhdceí SWOT pmcí ásledující klasifikačí stupice: 1 bd bsahuje ejýzamější ifrmace stau území a jeh rzji 2 bd bsahuje elmi ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 3 bd bsahuje ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 4 bd bsahuje mál ýzamé ifrmace stau území a jeh rzji 5 bd bsahuje eýzamé ifrmace stau území a jeh rzji N yjadřuje zásadí esuhlas respdeta s ifrmacemi bsažeými bdu 0 respdet se k bdu echtěl yjadřat Vyhdceí ýzamsti jedtliých bdů byl prede a základě ýsledéh mediáu a je zázrě bareým predeím jejich textu ásledující škále: čereá Nejýzamější bdy (mediá = 1) čerá Velmi ýzamé bdy (mediá = 2) šedá Výzamé bdy (mediá = 3) Pz. 1.: Mediá je hdta, jež dělí řadu pdle eliksti seřazeých ýsledků a dě stejě pčeté pliy. V případě, že mediá se eral celému číslu byl uprae s přihlédutím k hdtě aritmetickéh průměru (d X,5 ahru). Pz. 2.: U žádéh z hdceých bdů ebyla ýsledá hdta mediáu yšší ež 3, cž dkazuje a relatiě yský ýzam šech bdů z hlediska hdceí respdetů. Míra shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů SWOT aalýzy Vyhdceí míry shdy respdetů a hdceí ýzamu jedtliých bdů byl prede a základě ypčteéh rzsahu bdéh hdceí z pužité klasifikačí stupice pr hdceí ýzamsti. Dále byly bdy SWOT aalýzy dplěy pčet esuhlasých dpědí (N). Míra shdy a pčet esuhlasů jsu yjádřey symbly umístěými rámečku: 1

2 Velká shda respdetů (rzsah hdceí 2) Nízká shda respdetů (rzsah hdceí =3) Odchylky e shdě respdetů (rzsah hdceí =4) 1N 2N 3N z celkéh pčtu dpědí byl zazameá 1 esuhlas s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 2 esuhlasy s uedeým trzeím z celkéh pčtu dpědí byly zazameáy 3 esuhlasy s uedeým trzeím Pz1.: Rzsah je defiá jak rzdíl maximálí a miimálí hdty řešeém subru dat. Pz2.: U žádéh z hdceých bdů ebyly zazameáy íce jak 3 esuhlasy. 2

3 Výsledá SWOT aalýza stau a akládáí s krajiu Obr. 1: Přehledá mapa zájméh území prjektu 3

4 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SILNÉ STRÁNKY I.S.1 Výhdá plha, dbrá dstupst území I.S.2 Vdí tky krajiě (Labe, Dubraa, Klejárka, Brsleka) I.S.3 Přízié klimatické pdmíky I.S.4 Přeládají úrdé půdy I.S.5 Zýšeý pdíl lesů a další zeleě e sráí s klím Kuté Hry, Čáslai, Klía I.S.6 Chráěá území přírdy: - Žehušická bra, Žehušická skalka, Kamajka, Na hrické - Erpsky ýzamá lkalita NATURA 2000 Kačia - Geá základa lesích dřei (OL, JS, DB) Kačia - Výzačé ritlgické a etmlgické lkality Kačia, Žehušická bra, Ný rybík, Vrabc, Očárecký rybík, labská ia - Nadregiálí a erpský bikridr Labská cesta - Regiálí bikridry Dubraa, Klejárka, Železé hry - Fukčí regiálí bicetra Vrabc, Žehušická bra, Ndrská bažatice, lesy Železých hr, labská ia I.S.7 Zýšeá hdta a atraktiita krajiéh rázu cetrálí části území - Kačia Žehušice: typ krajiy harmické I.S.8 Vazba a CHKO Železé hry, Plabí a a další přírdě hdtá území 4

5 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu SLABÉ STRÁNKY I.W.1 Vdí tky přeážě trdě techicky upraeé, btížě přístupé a yužitelé I.W.2 Změěý dí režim liem dlesěí a dděí, sížeí hladiy pdzemí dy a ysušeí krajiy - íce ež 20 % území ddě - elkplšá i malplšá dděí zemědělských pzemků - dděí lesů Železých hrách a s tím suisející ysušeí plch, ysycháí prameů a studáek - záik histrických rybičích susta a změy díh režimu a aazujících plchách I.W.3 Zhršeá kalita prchých i pdzemích d (li zemědělstí, absece ČOV) I.W.4 Rzklísaé stay dích tků, sezóě ízké dí stay eb apak záplay (Dubraa) I.W.5 Změěá druhá skladba lesích prstů, zejméa e prspěch brice (V ěkterých případech se jedá histricky uměle zalžeé kulturí bré a smíšeé lesy mj. a místě dříe dlesěých plch.) I.W.6 Iaze epůdíh akátu d lesů Železých hr i íži I.W.7 Lesí i elesí egetace druhě chuzeá, ruderalizaá I.W.8 Některá chráěá území přírdy elmi izlaá (Kamajka, Žehušická skalka) I.W.9 Lkálí bicetra a bikridry zemědělské krajiě čast efukčí, eprpjeá I.W.10 Neprstupst krajiy pr migraci zířat - dpraí kridry, letiště - zaplceé sady a úbčí Železých hr I.W.11 Sížeá eklgická stabilita zemědělské a urbaizaé krajiy, přeládá krajiářský typ krajiy atrpgeizaé, prdukčí, ízký pdíl krajiy harmické I.W.12 Negatií liěí phdy prstředí hlukem z jeskéh letiště 5

6 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI I.O.1 Zýšeí pdílu dích prků krajiě bu rybíků I.O.2 Reitalizace dích tků a jejich lepší přístupst I.O.3 Zlepšeí kality prchých i pdzemích d ybudáím ČOV sídlech a citliějším yužíáím chemikálií zemědělstí I.O.4 Zlepšeí zdratíh stau a druhé skladby lesích prstů pdpru půdích dmácích dřei (Dub, Habr, Lípa, Jar, Jilm) I.O.5 Vytřeí fukčí eklgické sítě stabilizující krajiu a umžňující lepší prpjeí stáajících lesích celků, chráěých území, biceter I.O.6 Zýšeí eklgické stability krajiy, bidierzity a zlepšeí hdt krajiéh rázu ytřeím pestřejší krajié struktury, zýšeím pdílu rzptýleé zeleě, traích prstů a dích I.O.7 Vypracáí éh mdelu chray přírdy a péče krajiu pstaeéh a participatiích základech I.O.8 Lepší ifrmast a praktické yužití stáajících krajitrých prgramů a dalších pdpr a chrau přírdíh dědictí 6

7 I. SWOT aalýza přírdíh pteciálu HROZBY /1N I.T.1 Tralá eutrfizace dích tků a plch liem iteziíh zemědělstí a iteziíh chu ryb rybících I.T.2 Mžé zečištěí prchých a pdzemích d pdí Brsleky a Dubray rpými prdukty při haárii a letišti Chtusice I.T.3 Další ruderalizace egetačích dprdů dích tků a jejich epřístupst I.T.4 Rizik zhršeí dí bilace a dalšíh ysušeí území liem klimatických změ I.T.5 Rizik lkálíh zasleí půd idikaé ýskytem slamilých byli (li mierálíh hjeí, sleí zek, zálah) - hspdářské areály, plí hjiště a skládky - ěkteré plchy klí sadů a úbčí Železých hr - klí kmuikací a dpraích plch se sleím zimím bdbí I.T.6 Rizik šířeí iazích epůdích druhů rstli a žičichů při změě hspdařeí krajiě (puštěí půdy) a změě klimatu I.T.7 Rstucí plarizace yužíáí krajiy mfukčím yužíáím ré půdy a pěstáím mkultur (četě průmyslých eb eergetických pldi a elkých plchách) I.T.8 Zhršeí hdt krajiéh rázu zastaáím krajiy, fragmetace a sížeí eklgické stability, změa krajiéh rázu 7

8 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N II.S.1 Krajia s elkým kulturě-histrickým pteciálem - celrepublikě ýzamé árdí kulturí památky zámek Kačia a kstel s. Jakuba, ýzamé části kmpaé krajiy, zachalé části a prky tradičě utářeé krajiy II.S.2 Zacháy staebí památky - rmáské kstely Zábří a S. Jakubu, zámek Kačia - areál zámku Ných Drech, býalá rezidece dmiikáů Ných Drech, dáreská ěž Ných Drech, areál zámku Žehušicích, kstel s. Marka Žehušicích, kstel s. Maří Magdaley Rhzci, žehušický hřbit, Čereý dmek u Ných Drů a mh dalších - drbé církeí staby - zičky, kaple, schy apd. II.S.3 Zacháy histrické krajiářské úpray, paralela území s Ledick-altickým areálem - klí Ných Drů, zámku Kačia a Žehušická bra kmpaá krajia KPZ Žehušick a s í suisející areály (Kamajka, Skalka u Třebešic, Kaňk ) - aleje, strmřadí (č. cých) - apř. Ndrská jírcá, Ndrská lipá, Satmikulášská jírcá, dubá alej Žehušice-Hrušice, samělé strmy krajiě (zejméa duby, památé strmy) a další prky krajié struktury i mim KPZ Žehušick - staré hráze a kameé msty II.S.4 Mh památek chráě - buď památkým zákem a/eb zákem chraě přírdy a krajiy II.S.5 Památky relatiě dbrém stau, případě ě praey - předeším drbé památky II.S.6 Naázáí a hlaí siličí a železičí tahy a tím pteciálí dbrá dstupst z hlediska turistickéh ruchu II.S.7 Výzamé archelgické areály pdél tků Klejárky a Dubray i jejich přítků II.S.8 Praidelé kulturí akce - NZM Kačia, Stichy slasti II.S.9 Prbíhající regeerace árdí kulturí památky Kačia a klí parké úpray II.S.10 Existece Krajié památké zóy Žehušick II.S.11 Nehmté kulturí dědictí - zemědělské pldiy malíský kře, cé dřeiy a další - ýrbí tradice - drské džbákařstí a další II.S.12 Výzamé sbsti - šlechtické rdy, architekti, umělci, ekmé, lesíci a další - Jarický, Rautekraz, Šícha a další - čestí bčaé Palacký, Rieger a další 8

9 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY /1N /1N II.W.1 Celé území je e stíu Kuté Hry II.W.2 Území leží mim hlaí rekreačí blasti II.W.3 Chybí místí kcepce rzje a péče památky a cestíh ruchu II.W.4 Některé památky chráěy pdle záka chraě přírdy a krajiy, ale e pdle památkéh záka - apř. Žehušická bra chráěa jak přírdí památka, a Kamajce chráěa paletlgická aleziště, ale e edaleké pzůstatky pailku II.W.5 Narušeí krajiářských úpra - zarůstáí, ičeí jedtliých prků - zahrada a bažatice Ných Drech, park a bra Žehušice - zaikající či již zaiklé cesty (mj. cesty krajiě rietaé a Čáslasku ěž, dále cesty Rhzec Kamajka, Rhzec Chtusice, Žehušice Hrušice, Višika cesta k Nému rybíku Ných Drech a další) II.W.6 Chátráí ěkterých ýzamých památek mj. jak důsledek edpědéh ztahu lastíků k bjektu a edstatečých mžsti jejich adekátíh yužití sučassti - řada chráěých bjektů Ných Drech, prblém dáry a Kářskéh rybíka Ných Drech, edstatečá péče Ndrsku bažatici (ezájem Lesů ČR tak malu lkalitu), zříceia lese Libuše, glrietu a Kamajce, zámecký areál Žehušicích, kstel Církici a další II.W.7 Záik histrických rybíků - dbě sé sláy pkrýaly rybíky 10 % plchy území, Pdubraí dkce 30 % II.W.8 Narušeí rázu sídel ehdými přestabami jejich itrailáu a stabami jejich klí - dříe addimezaé zemědělské areály - Brek, Kačia, S. Mikuláš, Né Dry; des zejméa bytá zástaba, ale i ýrbí plchy - Né Dry, S. Mikuláš, Církice II.W.9 Tradičí prky a struktura krajiy (rzptýleá zeleň apd.) setřey elkýrbím charakterem zemědělstí II.W.10 Slabá prpagace, případě úplá epřístupst památek II.W.11 Špatá prstupst krajiy pr pěší (zejméa edmrdce) II.W.12 Špatá dstupst eřeju dprau sbtách, edělích a sátcích II.W.13 Nedstatečě rziutá eb chybějící ifrastruktura služeb cestíh ruchu (začeí, ubytací síť, restaurace, ifrmačí cetra, lčasé a rekreačí služby pr místí i áštěíky apd.) II.W.14 Nedstatek fiačích prstředků a památky 9

10 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI II.O.1 Zpracat u kcepci chray památek a kulturí krajiy, jakž i jejich yužití - příležitst k reizi stáající kcepce památké péče zájmém území - ypracáí mdelu péče kulturí dědictí, který by byl zalže a splečé dpědsti lastíků a užiatelů památek, samspráy a rgáů státí spráy II.O.2 Využít pteciál krajiy, zejméa prstředictím šetréh turistickéh ruchu - árh reitalizace Dubray, resp. Staré Dubray, árh realizace prpjeí histrických mlýů a Dubraě apř. cyklstezku, beí histrickéh prpjeí itrailáu Kbylice se Zábřskými lesy, árh reitalizace areálu kupaliště a ě realizaéh rybíka sídle Hrka I suislsti s aázáím a klí krajiu, beí histrické spjice krajiě mezi Žehušicemi a Sulicemi p hrázi býaléh rybíka, árh reitalizace dích plch e Vlačicích, árh rekstrukce cetra bce Žehušice, árh a reitalizaci tku Brsleka a Klejárka a další II.O.3 Lepší prpagace a přístupst památek a krajiy, předeším dchaých částí kmpaé krajiy, iterpretace bhaté histrie krajiy frmu aučých stezek apd. - turistické stezky, cyklstezky, aučé stezky, ifrmačí tabule u bjektů, fukčí parkáí pr áštěíky památek a další II.O.4 Splupráce s Kutu Hru - místem a Sezamu sětéh kulturíh dědictí UNESCO II.O.5 Splupráce s bcemi, šklami, splky, firmami a majiteli bjektů II.O.6 Splupráce s Muzeem českéh eka a Kačiě, rziutí pteciálu Muzea - expzice předstaující místí tradice, zemědělsku čist, aktiity širším krajiém rámci II.O.7 Vyhlášeí dalších kulturích památek - Kamajka, Žehušická bra II.O.8 Celká reitalizace krajiářské úpray klem Kačiy (rehabilitace areálu) - ba kmpaých částí krajiy a jejich prpjeí pmcí zubaých azeb (beí plaebíh kaálu d Kačiy ke Hlízu, beí prcházkých tras Hlízském lesíku a jeh klí (apř. turistická cesta z Kačiy až k Labi, kde by pěší i cyklisté mhli yužít přízu), beí Mikulášskéh rybíka a prpjeí zámku Kačia cestami pr pěší s Kamajku a Haltýřkem, árh reitalizace ptka Čerá struha a jeh klí d Rhzce až k Lažskému mlýu a další) II.O.9 Úahy regeeraci zámecké zahrady Ných Drech II.O.10 Reitalizace parku Žehušicích II.O.11 Využití fiačích prstředků z rzjých prgramů II.O.12 Opraa památek ze sukrmých prstředků - apř. zámky Hlíz, Třebešice 10

11 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu PŘÍLEŽITOSTI /3N II.O.13 Legislatií zakteí mžsti předstíh práa a úplatý e. bezúplatý před památek d lastictí bcí případě majetkých předů památek z lastictí státu e. dalších subjektů II.O.14 Né kulturí aktiity - apř. Třebešice II.O.15 Psiláí ýzamu a áštěsti dalších památek II.O.16 Využít a lépe prpagat krajiu památku zóu 11

12 II. SWOT aalýza kulturě - histrickéh pteciálu HROZBY II.T.1 Záik ěkterých památek důsledku edstatečé péče - apř. rubeý dmek a dáreské ěž Ných Drech II.T.2 Hrzba předčaséh záiku pteciálích památek dříe, ež budu za památku prhlášey - apř. pzůstatky trze a dalších bjektů areálu cukraru Očáry II.T.3 Pkračující degradace ěkterých památek - zarůstáí přírdích lkalit, chátráí staeb II.T.4 Nehdé přestaby des chátrajících památek - zastaáí zahrady Ných Drech, přestaba památkě chráěéh dmu č. p. 112 Ných Drech II.T.5 Nesplupráce lastíků památek s místími a z th yplýající epchpeí a dcizeí - apř. Hlízě II.T.6 Pláy a zastaěí krajiy u ýstabu a krajích sídel a z th yplýající změa rázu sídel a zastaěí ěkterých histrických lkalit II.T.7 Pláy a ýstabu yskrychlstíh železičíh kridru přes krajiu úprau klí Kačiy (des sad již puště) II.T.8 Né trasáí silic I. třídy může způsbit arušeí krajiéh rázu a phledů 12

13 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.1 Kladý ztah k místu bydliště - přibližě plia byatel žijících zájmém území jsu rdáci, cž sam sbě může ytářet přízié pdmíky pr trbu ztahu k místu bydliště; dkázat se lze i a ýše kmetaé dpědi a tázku Jak silě Vás putá k místu bydliště, kde začá část respdetů přiřadila elký ýzam eje bydleí a rdiě (přes 80 %), ale také krajiě a způsbu žita (přes 55 %; předchzím aketárím šetřeí z rku % respdetů uedl, že klí krajia dpídá jejich árkům a předstaám); stejě jak předchzím aketárím šetřeí rce 2009 ětšia respdetů uedla, že spíše euažuje mžsti stěháí (přes 70 %, rce 2007 t byl 92 %); k těmt zdůděím se ážu i další dě silé stráky III.S.2 Migračě stabilí ppulace - puze malá část respdetů bu aketárích šetřeí uažala stěháí ( rce 2007 ěm euažal 92 % a rce 2009 přes 70 %) III.S.3 I přes dílčí ýhrady pauje becá spkjest byatel s kalitu žita - bu aketárích šetřeích respdeti yjádřili přeážu spkjest s kalitu žita ( rce % a rce %) III.S.4 Kladé hdceí místa bydliště - lze také říci, že byatelé mají tedeci míst bydliště hdtit spíše kladě, i když tt se může lišit pdle ýzamu a plhy daéh sídla (apř. sídla cetrálí jsu becě lépe hdcea z hlediska dstupsti a ybaesti), rce 2007 začil 96 % respdetů míst, kde žijí, jak hdé k bydleí a 66 % hdtil změy klí krajiy kladě (šem předeším s dkazem a ýstabu, u ifrastrukturu či úpray kmuikací), 89 % pak tmt zemědělském kraji epažal krajiu za zemědělsky přetěžau III.S.5 Spíše aktií splečesk-kulturí žit - splečeský žit území lze hdtit jak spíše aktií a t i s přihlédutím k chtě respdetů částečě participat a děí bci, kde žijí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů začil splečeský žit bci bydliště jak aktií a bdbý pdíl respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) - fugující splky (hasiči, ftbalý klub, rybáři, myslici, čelaři ) III.S.6 Relatiě stabilí ličská účast - účast kmuálích lbách sice ěkterých bcích miulsti ebyla příliš yská, ale becě lze říci, že se její ýše spíše stabilizala, existují šak rzdíly mezi jedtliými bcemi (apř. rce 2006 byla kmuálích lbách ěkterých bcích účast íce ež 70% Hlíz, Hrušice, Rhzec jiých byla kl 55 % Hrka I, Né Dry) III.S.7 Existece ýzaméh lkálíh zaměstaatele - území existuje ýzamý lkálí zaměstaatel (ZOS Kačia, a. s. se sídlem e Satém Mikuláši), pdle registru ekmických subjektů ČSÚ je jeh elikst 100 až 199 zaměstaců, je t šem záreň jediý zdejší zaměstaatel tét eliksti 13

14 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SILNÉ STRÁNKY /1N III.S.8 Dbré pkrytí hlaích směrů yjížďky za zaměstáím likami eřejé hrmadé dpray - pdle ýsledků aalýz se zdá, že šechy hlaí směry yjížďky za zaměstáím přes hraice bce bydliště jsu e šedí de hdě pkryty spji eřejé hrmadé dpray - ýbrá dpraí dstupst ze Zábří ad Labem d ětších měst (četě Prahy) III.S.9 Spíše příziý ýj ezaměstasti - registraá míra ezaměstasti e ětšiě bcí dsahuje méě ež 10 % a řadě sídel dšl psledím desetiletí k jejímu sížeí (íce ež djásbý pkles ezaměstasti prti rku 2002 ykazují apř. bce Berard, Hrka I, Hrušice, Rhzec), dalších bcích (apř. Hlíz, Chtusice, Zábří. L., Žehušice) se ledá ezaměstast rce 2009 phybala a bdbé úri jak rce 2002 (kl 10 %), yská ezaměstast byla bcích Třebešice a Vlačice (íce ež 15 %), zde je šem třeba pzameat, že Třebešicích byla rce 2002 ezaměstast téměř 30 % (dšl tedy ke zlepšeí situace); p dsažeí séh miima letech 2007 a 2008, ezaměstast rce 2009 zrstla, icméě až a ýjimky (apř. Vlačice) edsahuje hdt z rku

15 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce SLABÉ STRÁNKY /2N /1N /1N /1N III.W.1 Území stále hledá su idetitu - jedá se hraičí území, které mderí dbě ikdy etřil jedtý územěspráí celek a i z hlediska spádsti pdle yjížďky a djížďky je rzděleé d ěklika směrů (zejméa se jedá cetra Čásla a Kutá Hra, krajě též Chaletice či Klí) III.W.2 Rzsáhlé admiistratií změy - a sudržst blasti má li eje přítmst hraic yšších územěspráích celků, ale také miulsti uskutečěá itegrace a dezitegrace bcí jak spráích jedtek a tedy i becích kmuit, i zájmé území pršl určitým ýjem, ejětší pčet bcí území existal e 30. letech (21 bcí) a ejmeší 80. letech 20. stletí, kdy byl území rzděleé puze d 6 bcí utřeých kl ejýzamějších sídel (Církice, Chtusice, Né Dry, Satý Mikuláš, Zábří ad Labem, Žehušice), jsu t záreň také jedié bce, které, byť se změami hraic, fugaly a fugují p celé sledaé bdbí, tedy d pliy 19. stletí, ěkteré předálečé bce dkce liem slučáí druhé pliě 20. stletí zaikly a již ebyly pzději bey (Bjmay, Habrkice, Jakub, Lišice, Sulice, Satá Kateřia, Zaříčay), p rce 1989 se bil 8 bcí (Berard, Hlíz, Hrka I, Hrušice, Kbylice, Rhzec, Třebešice a Vlačice) III.W.3 Dmiace yjížďky z území bce - z hlediska ztahu k místu bydliště může mít a sudržst území li i dmiace yjížďky d zaměstáí mim jeh hraice (íce ež 60 % ekmicky aktiích), ejedá se blast, která by byla itegráa silým jádrem, které by sídlům zázemí pskytal základí služby a fukce, i když tut rli částečě plí města Čásla a Kutá Hra ležící blízk za hraicemi zájméh území III.W.4 Omezeá mžst přímé participace a rzhdáí buducsti - pdle ýsledků aketáríh šetřeí z rku 2007 ětšia respdetů (63 %) eidí ai mžst pdílet se a rzhdáí případých buducích úpraách krajiy, e které žijí, míra důěry předstaitele místí samspráy také eí jedzačě yská ( rce 2009 kládal důěru e starstu 63 % respdetů a zastupitelst 55 %, ejyšší důěře se těšili škla 69 % a susedé 73 %) III.W.5 Nízká abídka pracích příležitstí uitř zájméh území - samtém zájmém území půsbí puze ěklik meších zaměstaatelů (d 50 zaměstaců) a pdíl yjíždějících za prací mim hraice bce bydliště z celkéh pčtu ekmicky aktiích byatel je dluhdbě íce ež 60 %; také bu uskutečěých aketárích šetřeích ( rce 2007 a 2009) respdeti shdě yjadřali espkjest s abídku pracích příležitstí, kteru hdtili jak špatu ( rce 2007 se jedal 73 %, rce %), přest je ale ětšia z ich spkjea se zdejší kalitu žita III.W.6 Slabá splupráce bcí za účelem splečéh rzje - bce splupracují předeším při zajištěí chybějícíh ybaeí, ifrastruktury, běžéh przu, tedy aktuálích prblémů suisejících s jejich fukcí, chybí šak splečá strategická ize rzje území d buduca, území se epdařil zjistit žádý tímt směrem zaměřeý sazek bcí III.W.7 Krimialita a lhstejst bčaů (ykrádáí) 15

16 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce PŘÍLEŽITOSTI /1N /3N III.O.1 Ustait itegrující subjekt (fugující sazek bcí či MAS) bcí ze zájméh území prjektu za účelem pdpry a krdiaéh rzje území III.O.2 Mžst aktiizace lkálích kmuit - i když e šichi respdeti dpěděli a tázku existeci přirzeéh splečestí kladě (27 % respdetů uedl, že miulsti byatelé bci třili přirzeé splečestí, ale yí již etří a 14 % uedl, že se také splečestí tepre tří), lze říci, že ětšia má určitu předstau jeh mžé pdbě (iz celkě spíše ízký pdíl dpědí e, ikdy etřili, 13 % respdetů) - psíleí pědmí byatel místích hdtách (byatelé jsu hrdi a míst, kde žijí, mají zájem péči krajiu a zhled bce) III.O.3 Spíše yšší důěra místí sby a istituce - pdle ýsledků aketáríh šetřeí přeažují spíše kladé dpědi a tázku Pkuste se zhdtit Váš ztah k ásledujícím sbám a istitucím:, a t předeším u těch, které mají jedzačý ztah k místu bydliště respdeta (ejyšší důěru respdeti kládali d susedů a škly, dále též d starsty a zastupitelsta), t může azačat určitý skrytý pteciál pr aktiizaci místích kmuit III.O.4 Ochta participat a eřejě prspěšých aktiitách - pdle ýsledků bu aketárích šetřeí prjeují respdeti spíše zájem t participat a místím děí ( rce 2007 přibližě 50 % respdetů yjádřil chtu se pdílet a úpraách krajiy, rce 2009 přibližě 65 % respdetů uedl, že se miulsti dbrlě pdílel a akci, jejímž cílem byl přispět k bhaceí žita bci a 90 % yjádřil chtu s ěčím buducu pmci apř. s úklidem bce) III.O.5 Mžst lkalizace přidružeé ýrby z blízkých hierarchicky yšších ceter - mžý rzj území by mhla pdpřit lkalizace přidružeých ýrb áazsti a blízká cetra, jedá se šem příležitst, a kteru elze zcela spléhat při plááí buducíh rzje, území bude s ejětší praděpdbstí ždy záislé předeším a abídce pracích příležitstí za sými hraicemi III.O.6 Psíleí dalších pracích příležitstí místě - rziutím systému péče krajiu a aazujících služeb - bu místích řemesel a drbé ýrby - rziutím služeb cestíh ruchu III.O.7 Psíleí yužití eřejé dpray a úkr idiiduálí autmbilé 16

17 III. SWOT aalýza sciálíh pteciálu a trhu práce HROZBY /1N /1N /1N /2N III.T.1 Pkračáí slabé splupráce subjektů a istitucí území - ízká míra splupráce může mezat schpst jedtliých bcí a dalších subjektů efektiě řešit prblémy a uplatňat strategicku izi rzje území zalžeu a jasé předstaě jeh buducsti III.T.2 Vylidňáí a ppulačí stárutí zejméa malých sídel - přestže pčet byatel dluhdbě klesá e šech sídlech blasti, jsu t práě malá sídla, která jsu jím ejíce zasažea III.T.3 Přílišé zyšáí rzdílů mezi cetry a statími sídly - rzdíly mezi cetrálími a statími sídly eexistují puze z hlediska pčtu byatel, ale také z hlediska ybaesti, abízeých a dstupých služeb a dpraí dstupsti, lze tedy čekáat, že atraktiita těcht sídel pr buducí rzj je yšší, ež-li malých místích částí III.T.4 Nespkjest se stáající abídku pracích příležitstí při ízké azbě a zaměstáí - espkjest se stáající abídku zaměstáí může yláat u ěkterých byatel migračí estabilitu, je šem třeba připmeut, že pdle ýsledků bu aketárích šetřeí (jak z rku 2007, tak 2009) je aprstá ětšia respdetů jiak spkjea s kalitu žita místě bydliště a stěháí spíše euažuje (eí t šak zaměstáí, ale bydleí a rdia, c je áže k sučasému místu bydliště, rce 2009 puze 48 % respdetů aketáríh šetřeí uedl, že je zaměstáí putá k místu bydliště, apak 32 % uedl, že je eáže) III.T.5 Určitá záislst rzji a přilehlých cetrech - předeším z hlediska ekmickéh je území záislé a příležitstech přicházejících z ějšku, cž sižuje mžst místích byatel ezáisle rzhdat buducím ýji území III.T.6 Vyský pdíl ekmicky aktiích zemědělstí - jedá se tradičě zemědělský regi a tak yšší zaměstast priméru eí překapující ( rce 2001 se jedal 12 % ekmicky aktiích, je šem třeba pzameat, že miulsti zde byla zaměstast priméru íce ež 50% a i des je její hdta ěkterých sídlech íce ež 20 %), icméě záislst regiu a tradičích dětích ukazuje také a pteciálě ižší kkureceschpst regiu rámci yšších regiálích struktur III.T.7 Záislst a abídce pracích příležitstí ě zájméh území - území je ecetrálí a jedu z jeh dluhdbých charakteristik je přeažující deí yjížďka za zaměstáím mim hraice bce bydliště (íce ež 60 % ekmicky aktiích byatel rce 2001) a buducsti elze s ejětší praděpdbstí čekáat ýj k pačému stau, přeaha abídky pracích příležitstí pr byatele území se bude i adále acházet mim hraice území, cž s sebu ese i mezeí mžstí jejíh příméh liňáí III.T.8 Rizik sciálích aspektů suburbaizace (lidé bez zájmu bce, sciálí izlace ě přistěhaých, s cizrdé kultury apd.) 17

18 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí /1N /1N /1N /2N /1N /1N /1N /1N IV.S.1 Relatiě yraá lastická struktura lesích - yraé lastictí státu (19 %), bcí (29 %) a fyzických sb (49 %) IV.S.2 Na íce ež 50 % ýměry prstí půdy je trale udržitelé hspdařeí - deklará certifikátem IV.S.3 Plšě přeažují hspdářské lesy (86%) - jejich prirití fukcí je prdukce dřeí hmty IV.S.4 Relatiě yský pdíl (14 %) zaujímají lesy zláštíh určeí - lesy ptřebé pr zacháí bilgické růzrdsti - geá základa (a íce ež 87 ha prstí půdy se achází kalití prsty, ze kterých lze sbírat semeý materiál lesích dřei), lesy malplšých zláště chráěých územích IV.S.5 Plšě přeažujícím hspdářským tarem lesa je les yský - s ejyšší pteciálí kalitatií i katitatií prdukcí dřea, a části lesů drbém sukrmém lastictí lze čekáat zájem árat k ízkému lesu se sížeu dbu bmýtí IV.S.6 Sučasá druhá skladba lesů se blíží cílé (dpručeé) skladbě - ta je z hlediska prdukčích i mimprdukčích fukcí lesů ptimálí IV.S.7 Vysce adrmálí plšý pdíl mýtích prstů (prstů starších 80. let) - zejméa yské plšé zastupeí přestárlých listatých prstů, jejichž dřeiá skladba se blíží skladbě přirzeé, schpých zabezpečit sučasé dbě a blízké buducsti (10 20 let) dstatek dřeí hmty IV.S.8 Lesí prsty se achází pásmech s ižším imisím zatížeím IV.S.9 Optimalizaá hustta lesí dpraí sítě - dbré zpřístupěí lesích prstů pr klasicku lesicku techiku IV.S.10 Velmi kalití brí ch jeleí a dačí zěře bře Žehušice - celsětě uzáaá, kalití a dstatečě pčetá ppulace bílé frmy jeleí zěře IV.S.11 Vyská krajitrá a estetická fukce lesa IV.S.12 Dstatek pracích sil pr zemědělstí a lesictí Zemědělstí IV.S.13 Bhatá tradice zemědělské ýrby - yužíající příhdé pdmíky pr rzj zemědělstí IV.S.14 Existece a tradice specializaých ýrb - sady, krasé šklky, dříe i zeliářstí (hdé klimatické a půdí pdmíky pr křeu a listu zeleiu) apd. 18

19 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SILNÉ STRÁNKY /1N /1N /1N IV.S.15 Dbrá kalita ptrai a yský stupeň státíh dzru IV.S.16 Existující pdpra kality prduktů a iací zemědělském, ptraiářském a lesickém sektru IV.S.17 Existující pdpra multifukčíh (itegraéh) a eklgickéh zemědělstí IV.S.18 Dstatečá zkušest a persálí zajištěí pzemkých úpra - rzhdutí ydá k.ú. Hlíz, Né Dry, pzemké zahájey k.ú. Bjmay, Habrkice, Jakub, Zábří, Žehušice, přípraě ( ) jsu k.ú. Církice, Kbylice, Rhec, S. Kateřia a S. Mikuláš Vdí hspdářstí IV.S.19 Vdí tky Labe, Dubraa a Klejárka jsu zaryběé a rybářsky bhspdařaé - jedá se sprtí reíry IV.S.20 Rybíky, píska Žehušice a býalé labské rame Haíra jsu také rybářsky bhspdařaé IV.S.21 Všechy rybché rybíky jsu prduktií - rybáři se saží prdukci tz. bilgické ryby IV.S.22 Kalita dy řekách a rybících je pr ryby yhující - psledích du dekádách je patré její zlepšeí IV.S.23 Mžst kupáí pískě Žehušice - lkálě i dalších ádržích a mezeě také řece Dubraě 19

20 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY Lesí hspdářstí IV.W.1 Vyský pdíl "řemeých parcel" - a malá průměrá ýměra parcel e lastictí fyzických sb lastících méě ež 50 ha lesa rztříštěst lastictí fyzických sb IV.W.2 Nízká průměrá lesatst území (13,2 %) - ejmeší lesatst je k.ú. Vlačice (0,0 %), ejětší k.ú. Berard (49,3 %), ětší kmplexy lesů puze cetrálí, seerí a seerýchdí části IV.W.3 Zýšeé zastupeí brice a úkr dubu - prti cílé dřeié skladbě IV.W.4 Přeažují lesy s pdprůměrým až průměrým prdukčím pteciálem (54 %) IV.W.5 Silě eyraá ěká struktura - příštích smdesáti letech djde k elmi ýrazému sížeí těžebích mžstí IV.W.6 Prblémy s expazí akátu (trík akát) - utst itezií chray IV.W.7 Přemžeí čeré zěře (diké prase) a itezií mysliecké yužíáí (lesy části Železých hr) Zemědělstí /1N /1N IV.W.8 Přeažující kečí zemědělstí - téměř a celém území jsu yužíáy klasické elkýrbí techlgie, erze IV.W.9 Slabé pstaeí zemědělců a trhu IV.W.10 Nízký pdíl prdukce s yšší přidau hdtu IV.W.11 Neyjasěé lastické ztahy a rztříštěá pzemká držba IV.W.12 Nízká prpjest zemědělců a zpracatelů IV.W.13 Přeaha ájemích ztahů k zemědělské půdě IV.W.14 Vyské průměré zastupeí ré půdy a rzlze katastru (66,0 %) - maximálí zastupeí k.ú. Zaříčay (90,7 %), miimálě k.ú. Berard (35 %) IV.W.15 Malá rzmaitst čistí zemědělských pdicích IV.W.16 Malá abídka služeb a prpagace ekské turistiky IV.W.17 Špatý techický sta hspdářských bud a edstatečé yužití kapacit zemědělských areálů 20

21 IV. SWOT aalýza hspdářskéh pteciálu SLABÉ STRÁNKY IV.W.18 Špatý sta zemědělské ifrastruktury - kmuikace, zálahy atd. IV.W.19 Itezíí zemědělská elkýrba a mha místech setřela tradičí ráz krajiy a ýrazě mezila mžsti jejíh plyfukčíh yužíáí Vdí hspdářstí /2N /1N IV.W.20 Vdí bilace území je deficití IV.W.21 Prché ai pdzemí dy ejsu perspektiě yužitelé pr zásbáí byatelsta pitu du - trá zečištěí prchých i pdzemích d IV.W.22 Většia sídel emá dsud ybudaý eřejý dd IV.W.23 Vda e studích yužíaých e ětšiě bcí lkálě k zásbáí je eyhující kality - ěkde je klísaé i její mžstí IV.W.24 Vdí tky mají eyraé dí stay - a Dubraě se yskytují pměrě časté pdě a rzliy IV.W.25 Vdí tky jsu ětšiu kaalizaé, techicky upraeé - jejich eklgická hdta je sížeá (Dubraa ř.km 0,00-5,2, Brsleka, Čertka, Čerá struha, Lažský ptk, Vrchlice a další meší tky) IV.W.26 Sedimety Klejárky - mají liem důlích d z kuthrskéh rudíh reíru yské bsahy těžkých ků (l, měď, kadmium, arse) IV.W.27 Spráa dích tků plí edstatečě sje psláí (Pdí Labe, ZVHS) - euskutečňuje se cíleé přibližáí tků přírdímu stau - jsu prsazáy překaé systémy prtipdňé chray - rzpr mezi praxí státíh pdiku Pdí Labe jak spráce Dubray, který udržuje kaalizaé kryt, bagruje sedimety a tím udržuje ysku průtčst kryta, a pžadaky eklgů a chráců přírdy a reitalizaci a zpřírděí kryta a břehů řeky IV.W.28 Rybché rybíky - rzpr mezi jejich iteziím rybářským bhspdařáím, eutrfizací d a pžadaky a likidaci ráksých prstů (též pžadaek Armády ČR, letiště Chtusice) a ázry chray přírdy a zacháí bhatých ráksi a břehých prstů jak bitpů dích a mkřadích ptáků a bjžielíků 21

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad

Rorma v mzdách - suprhrubá mzda. Princip suprhrubé mzdy. Příklad Rorma v mzdách - suprhrubá mzda Od véh rku se míst prgresiví sazby daě ( 3 %) vě zavádí rovná daň z příjmů yzických osob, a t ve výši 5 % pr rk 00& a ve výši,5 % d rku 00'. S tímt také suvisí rozšířní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

casopis.qxp 28.8.2008 15:10 Page 1

casopis.qxp 28.8.2008 15:10 Page 1 casis.qx 8.8.008 15:10 age 1 casis.qx 8.8.008 15:10 age st e ř té by D y e a r e a D: za š (č l čá by e ba V Ř V Ř Ř State se aklére e-fiace Reality Straa casis.qx 8.8.008 15:10 age 3 Dekujee Vá, ze ás

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa yzikálí praktiku I Úloha č10 Měřeí oporu prouícího zuchu (erze 0/01) Úloha č 10 Měřeí rychloti prouu zuchu Měřeí záiloti íly oporu protřeí a taru tělea 1) Poůcky: Aeroyaický tuel, ikroaoetr, Pratloa trubice,

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více