Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace"

Transkript

1 Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost Orco Property Group oznámila, že její pedstavenstvo usplo s žádostí o soudní ochranu ped viteli na období šesti msíc, které mže být prodlouženo. Dvodem takového kroku je souasná obtížná situace na realitním a úvrovém trhu. Díky tomuto opatení chce Orco zrychlit proces strategické, provozní a finanní restrukturalizace spolenosti (navržené generálním editelem; J.F. Ott) a také zahájit diskuzi s viteli a potenciálními investory, aby došlo ke zlepšení kapitálové pozice spolenosti. Soudní slyšení probhlo u paížského obchodního soudu dne 25. bezna, piemž rozhodnutí soudu bylo vydáno dle francouzského zákona. Soudní ochrana ped viteli ( Procédure de Sauvegarde ) je právní opatení dle francouzského zákona, které umožuje spolenosti pokraovat v innosti, piemž na asov omezenou dobu chrání spolenost ped nároky vitel, aby mohlo dojít k dokonení plánu restrukturalizace. Toto opatení má být vyhrazeno i pro spolenosti, které jsou solventní. Soudní ochrana neovlivní pravomoci managementu. Pestože se v pípad Orka jedná o lucemburskou spolenost, tak dle legislativy EU (. 1346/2000 z kvtna 2000) je tento proces za uritých podmínek umožnn i spolenostem, které mají své sídlo mimo Francii. Orco uvedlo, že nyní elí kombinaci následujících nepíznivých faktor: i) zpomalení plánu prodeje vybraných aktiv (vliv souasné tržní situace), ii) problémy se splácením pjek, které byly poskytnuty dceiným spolenostem ze strany mateské spolenosti, iii) splátky úvr bankám, aby byly prodlouženy urité úvrové linky, které jsou splatné v roce Orco sdlilo, že soudní ochrana poskytne spolenosti nezbytný as pro implementaci strategické transformace a plánu finanní restrukturalizace. Dále uvádíme pehled jednotlivých krok. Z hlediska strategie se Orco chce zamit na projekty, které pinesou výnosy v letech 2009 a a) Orco se bude chtít zamit na hlavní innost (komerní pronájem a rezidenní výstavba) a opustit vedlejší innosti (logistika, hotely). b) draz bude kladen na pítomnost v klíových mstech (Praha, Berlín, Varšava, Budapeš, Bratislava) a opustit mén dležitá msta a zem. c) dceiná spolenost Orco Germany zstane strategickým zájmem spolenosti. Restrukturalizace Orco Germany se bude týkat GSG (800 tis. m2 pronajímatelných ploch v Berlín) a prodeje zejména developerských projekt. Orco Germany by se nadále mlo financovat z vlastní innosti. Z hlediska provozní innosti chce Orco posílit a urychlit opatení navržená opatení pro zlepšení finanní situace. Konkrétn se jedná o: a) urychlení programu na snižování náklad (provozní náklady) b) pesunutí kapitálových výdaj na projekty, které budou generovat výnosy v píštích 24 msících c) dokonení projekt, které již jsou pedprodány (724 byt) s cílem získat cash flow a zisk d) postupn prodávat vybraná aktiva se snahou vyhnout se prodeji za nevýhodné ceny

2 Z hlediska finanní stránky chce Orco jednat s obchodními partnery (vitelé a dležití dodavatelé) na restrukturalizaci dluhu. Jednání by mla zaít v krátké dob. Pedstavenstvo Orka povilo manažerský tým v ele s J.F. Ottem, aby zapoal diskuzi s viteli a potenciálními investory kvli zlepšení kapitálové pozice spolenosti. Orco oznámilo, že hospodáské výsledky za rok 2008 budou zveejnny 31. bezna. Spolenost dále zopakovala, že refinancovala úvry za 100 mil. EUR, z celkových 188 mil. EUR dluhu, který je splatný letos. Plánované tržby by v roce 2009 mly dosáhnout 277 mil. EUR (-7% r/r). Názor ATLANTIK FT Domníváme se, že restrukturalizace bude hodn závislá na postoji vitel a dalších obchodních partner, jejichž spolupráce je nutná k tomu, aby se Orku podailo úspšn provést restrukturalizaci. Lze pedpokládat, že i v jejich zájmu bude, aby Orco pokraovalo ve své innosti a pekalo nepíznivé období. Pípadná likvidace by totiž mohla být hodnotov destruktivní a v koneném dsledku by proto návratnost pohledávek mohla být nižší než pi variant s restrukturalizací spolenosti. Je ale otázkou, na kolik se souasný management a vitelé budou schopni dohodnout. Myslíme si, že v nejmén výhodném postavení jsou nyní akcionái, jejichž osud bude závislý na postupu jak managementu Orka, tak vitel. Uritou možností nkterých akcioná je, že se pokusí vymnit management na nejbližší valné hromad (duben). Zájem provést zmny ve vedení firmy již projevilo sdružení SOS Orco, které prý sdružuje minoritní akcionáe s celkovým 8% podílem na potu všech akcií. Z hlediska valné hromady bude dležité, kdo se jí vbec zúastní a podle toho se bude i odvíjet hlasování. Tabulka. 1: Akcionáská struktura (bezen 2009) Akcioná Poet akcií % podíl Properita inv. spol ,02% Ott & Co SA ,61% Bernard Gauthier ,90% Jardenne ,22% European Investors* * 2,90%* Martin Burda n.a. 2,66% Zamstnanci ,22% Vlastní akcie v držení Orco ,15% Ostatní** n.a. 80,32% Celkem ,00% Zdroj: Orco, ATLANTIK FT, Bloomberg *poet akcií, které byly v držení European Investors ke konci 2008, Orco od listopadu 2008 stále uvádí, že European Investors drží akcií i 4,73% **sdružení SOS Orco tvrdí, že údajn ovládá 8% akcií (více minoritních akcioná) Pedpokládáme, že z hlediska budoucího vývoje mohou vzniknout 4 základní scénáe: i) pokraování innosti, ii) kapitalizace dluhu, iii) navýšení kapitálu, iv) likvidace. Pokraování innosti V pípad, že se Orku podaí úspšn provést restrukturalizaci, pak bude pokraovat ve svém podnikání. Nejdležitjším faktorem bude otázka financování (v ideálním pípad by se jednalo o restrukturalizaci dluhu), což bude závislé na postoji vitel. Orco mže problém s financováním ešit prodejem aktiv, ale jak sama spolenost ekla, tak vlivem souasné situace na realitním trhu je prodej obtížnjší. Kapitalizace dluhu Další scéná pedstavuje možnost, že by vitelé mohli dosáhnout kapitalizace své pohledávky (dluhu) do vlastního kapitálu. To by sice vyešilo problém se zadlužením, ale na druhou stranu by to 2

3 znamenalo vydání pravdpodobn velkého množství nových akcií, což by zpsobilo edící efekt pro stávající akcionáe. Navíc by vitelé získali kontrolu nad spoleností, což by se nemuselo líbit managementu Orka. Navýšení kapitálu - vydání nových akcií Aby Orco posílilo svou kapitálovou pozici (snížení zadluženosti) a zabránilo tak vitelm v ovládnutí spolenosti, pak by muselo získat investora, který by poskytl podízený dluh (nepravdpodobné) i poskytl nový kapitál, což by však vedlo k vydání nových akcií. To by opt vedlo k edícímu efektu pro stávající akcionáe, jelikož by se pravdpodobn jednalo o velký poet nových akcií. Kdyby napíklad Orco chtlo získat 100 mil. EUR, pak by muselo být vydáno cca 17 mil. nových akcií (pi cen 157 K/akcie; poslední zavírací cena na pražské burze), ímže by poet akcií vzrostl o tém 160%. Likvidace Pokud Orco nebude schopno splnit své závazky, pak by vitelé mohli poslat spolenost do likvidace (poté, co skoní soudní ochrana ped viteli). V tomto pípad nelze íci, jaká ást i zda vbec njaká ást majetku Orka by zbyla na akcionáe po vypoádání všech zákonných pohledávek a nárok. Pokusili jsme se vypoítat teoretickou likvidaní hodnotu spolenosti pi velkém zjednodušení (viz následující kapitola). 3

4 Teoretický výpoet likvidaní hodnoty Vzhledem k tomu, že nelze vylouit, že Orku se nepodaí restrukturalizovat spolenost, pak jsme se pokusili vypoítat teoretickou likvidaní hodnotu spolenosti. Výpoet je hodn zjednodušený a vychází z úetní hodnoty všech položek bilance. Není zde zahrnut rozdíl mezi tržní a úetní hodnotou nemovitostí (fair value adjustment), které vstupují do výpotu NAV. Vzhledem k tomu, že tržní hodnota nemovitostí nyní klesá, tak lze oekávat, že tento pozitivní rozdíl v prbhu asu vymizí. Do výpotu také nejsou zahrnuty nkteré nepíznivé faktory, které by se pojily s potenciální likvidací spolenosti (nap. smluvní pokuty u rozpracovaných projekt z dvodu nedokonení projekt, atp.). Pi výpotu jsme vycházeli z tchto pedpoklad. Všechny položky týkající se závazk jsme ocenili 100% (spolenost bude muset uhradit všechny závazky). V pípad aktiv jsme u penžních prostedk, finanních aktiv, pohledávek, odložených daových pohledávek použili koeficient 100% (spolenost pi likvidaci získá 100% úetní hodnoty). U nehmotných aktiv jsme použili koeficient 50%. U zbylých pti položek aktiv (pevážn nemovitosti) jsme aplikovali rzné koeficienty, ímž jsme získali 3 základní varianty likvidaní hodnoty. Vyšší koeficient jsme vždy použili u nemovitostí, které existují i jsou v provozu (investiní majetek a hotely), a tak lze pedpokládat, že by se prodávaly s menším diskontem, než by to bylo u projekt v developerské fázi (ve výstavb), z nichž nkteré by mohly být úpln odepsány. Použité koeficienty lze vidt v následující tabulce. U našich tí základních variant jsme získali teoretickou likvidaní hodnotu, která se pohybuje od mínus 15,0 EUR/akcie do plus 8,2 EUR/akcie. Každopádn nelze vylouit, že pípadná likvidaní hodnota by byla záporná. Pro úplnost uvádíme, že poslední známá hodnota NAV (istá hodnota aktiv) na akcii byla 83,9 EUR k 1H08. Oekáváme, že ke konci roku 2008 NAV na akcii inila 70,7 EUR. Orco oznámí novou hodnotu NAV na akcii pi zveejnní výsledk (31. bezna). Tabulka. 2: Likvidaní hodnota 3 varianty Položka aktiv Var. 1: likvid. hodn. (%) Var. 2: likvid. hodn. (%) Var. 3: likvid. hodn. (%) Investiní majetek 80% 70% 80% Hotely a vlastní budovy 80% 70% 80% Zaízení budov a staveb 60% 60% 70% Projekty ve výstavb 60% 60% 70% Zásoby (rozpracované projekty) 60% 60% 70% Ostatní položky aktiv a pasiv mají stejnou likvidaní hodnotu Likvidaní hodnota na akcii (EUR) 0,6-15,0 8,2 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT Detailní popis jednotlivých variant je na následujících stranách. 4

5 Tabulka. 3: Likvidaní hodnota varianta 1 tis. EUR 9M08 Likvidaní hodnota (%) Likvidaní hodnota Nehmotná aktiva % Investiní majetek % Hotely a vlastní budovy % Zaízení budov a staveb % Projekty ve výstavb % Finanní aktiva % Odložená daová pohledávka % Zásoby (rozpracované projekty) % Obchodní pohledávky % Ostatní pohledávky % Peníze a penžní ekvivalenty % Celková aktiva Dluhopisy % Dlouhodobý finanní dluh % Rezervy % Odložený daový závazek % Derivátové instrumenty % Krátkodobý finanní dluh % Obchodní závazky % Zálohy dodavatelm % Ostatní závazky % Celkové závazky Vlastní kapitál Aktiva mínus závazky Minoritní podíly Mínus minoritní podíly Likvidaní hodnota Poet akcií (ks) Likv. hodn. na akcii (EUR) 0,6 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT 5

6 Tabulka. 4: Likvidaní hodnota varianta 2 tis. EUR 9M08 Likvidaní hodnota (%) Likvidaní hodnota Nehmotná aktiva % Investiní majetek % Hotely a vlastní budovy % Zaízení budov a staveb % Projekty ve výstavb % Finanní aktiva % Odložená daová pohledávka % Zásoby (rozpracované projekty) % Obchodní pohledávky % Ostatní pohledávky % Peníze a penžní ekvivalenty % Celková aktiva Dluhopisy % Dlouhodobý finanní dluh % Rezervy % Odložený daový závazek % Derivátové instrumenty % Krátkodobý finanní dluh % Obchodní závazky % Zálohy dodavatelm % Ostatní závazky % Celkové závazky Vlastní kapitál Aktiva mínus závazky Minoritní podíly Mínus minoritní podíly Likvidaní hodnota Poet akcií (ks) Likv. hodn. na akcii (EUR) -15,0 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT 6

7 Tabulka. 5: Likvidaní hodnota varianta 3 tis. EUR 9M08 Likvidaní hodnota (%) Likvidaní hodnota Nehmotná aktiva % Investiní majetek % Hotely a vlastní budovy % Zaízení budov a staveb % Projekty ve výstavb % Finanní aktiva % Odložená daová pohledávka % Zásoby (rozpracované projekty) % Obchodní pohledávky % Ostatní pohledávky % Peníze a penžní ekvivalenty % Celková aktiva Dluhopisy % Dlouhodobý finanní dluh % Rezervy % Odložený daový závazek % Derivátové instrumenty % Krátkodobý finanní dluh % Obchodní závazky % Zálohy dodavatelm % Ostatní závazky % Celkové závazky Vlastní kapitál Aktiva mínus závazky Minoritní podíly Mínus minoritní podíly Likvidaní hodnota Poet akcií (ks) Likv. hodn. na akcii (EUR) 8,2 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT 7

8 Doporuení 27. bezen 2009 Spolenost Orco Property Group oznámila, že její pedstavenstvo usplo s žádostí o soudní ochranu ped viteli na období šesti msíc, které mže být prodlouženo. Dvodem takového kroku je souasná obtížná situace na realitním a úvrovém trhu. Díky tomuto opatení chce Orco zrychlit proces strategické, provozní a finanní restrukturalizace spolenosti (navržené generálním editelem; J.F. Ott) a také zahájit diskuzi s viteli a potenciální investory, aby došlo ke zlepšení kapitálové pozice spolenosti. Domníváme se, že Orco pistoupilo k získání soudní ochrany ped viteli z dvodu obavy ped postupem nkterých akcioná i vitel. Pedpokládáme, že z hlediska budoucího vývoje mohou vzniknout 4 základní scénáe: i) pokraování innosti, ii) kapitalizace dluhu, iii) navýšení kapitálu, iv) likvidace. I když si myslíme, že spolenost Orco má nyní kladnou istotu hodnotu aktiv, tak vzhledem k nejistot, zda se Orku podaí provést úspšnou restrukturalizaci, existují nepíznivé scénáe, které by znamenaly ztrátu hodnoty pro stávající akcionáe. Proto jsme se rozhodli, že mníme naše dlouhodobé doporuení na prodat z pedchozího koupit (z 28. ledna 2009; pedchozí cílová cena byla 10,6 EUR/akcie). Novou cílovou cenu nestanovujeme. Krátkodobý výhled ponecháváme na stupni negativní (nepíznivý výhled pro ekonomiku a realitní trh). Patrick Vyroubal 8

9 Kontakty 27. bezen 2009 Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv David Petráek eské akcie Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK 9

10 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na 10

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group Fortuna Entertainment Group Informace k IPO; Ocenění společnosti mil. EUR 2009 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Celkové přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Hrubý zisk ze sázek (gross

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A CME Očekáváme emisi akcií na snížení dluhu, účast Time Warner pravděpodobná US GAAP, kons., mil. USD 2010* 2011 2012e 2013e Tržby 737 865 840 887 Provozní náklady 630 698 659 677 EBITDA 107 167 182 210

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 2. - 6. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,036 0.9 3.4 4.8 8.3 853 1,046 CZK/EUR 27.46 0.1-0.4-0.4-6.6 25.51 27.69 CZK/USD 20.13 0.2-2.1-1.2-3.8

Více

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP VÝSLEDKY LEDOVOU SPRCHOU PRO INVESTORY, CÍLOVÁ CENA V REVIZI 9. března 2015 Náš pohled na společnost Výsledy Fortuny za rok 2014 byly první prezentací pro investory po výrazných

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více