ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj vlný čas.

2 Obsah: 1. Identifikační údaje základní škle 2. Obecná charakteristika šklní družiny 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD 4. Obsah vzdělávání 5. Frmy výchvně-vzdělávací práce 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání 8. Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání 9. Denní skladba činnsti ve ŠD 10. Pdmínky pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami 11. Materiální pdmínky 12. Eknmické pdmínky 13. Pdmínky BOZP 14. Persnální pdmínky 15. Kružky ŠD 16. Prgram výchvy a vzdělávání Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 2

3 1.Identifikační údaje základní škle Název škly: Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace Adresa: Ostrčilva 10/2557, Ostrava, IČ: Ředitel: Mgr. Michal Pernecký telefn: mbil: web: Zřizvatel: Statutární měst Ostrava Úřad městskéh bvdu Mravská Ostrava a Přívz Prkešv náměstí 1803/8 Mravská Ostrava ŠVP zpracvala: Mgr. Zdeňka Cvajnvá veducí šklní družiny mbil: Platnst dkumentu: d /2017 Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 3

4 2. Obecná charakteristika šklní družiny Šklní družina zabezpečuje dpčinek, rekreaci a zájmvé využití vlnéh času dětí. Rzvíjí u dětí dvednsti důležité pr živt ve splečnsti a v klektivu. Psiluje schpnst splupráce a tlerance k individualitě statních. Děti uplatňují své vědmsti, dvednsti a pstje. Činnsti šklní družiny dávají dětem mžnst zažít radst, pdprují zdravu ctižádst a zvědavst. Veškerá tat činnst služí zárveň jak prevence sciálně patlgických jevů. Šklní družina služí zárveň jak relaxace p uknčení vyučvání. Činnst ve všech blastech je dbrvlná, děti mají vždy mžnst vlastníh výběru jak trávit vlný čas. U vlnčasvých a jiných aktivit je u dětí důležitá snaha a činnst sama, ne výsledek. Mhu se aktivně pdílet na plánvání, přípravě, realizaci a hdncení všech zájmvých činnstí. Mají prstr k realizaci vlastních nápadů a být tak úspěšné. Děti nechdí d šklní družiny jen jak d úschvny, ale čeká je zde prgram s všestranným využitím všeh dstupnéh vybavení. 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD Vytváříme zdravé a příznivé sciální klima ve skupině Přistupujeme individuálně ke každému dítěti, nabídku činnstí rzvíjíme jeh sbnst Umžňujeme dětem, aby měli radst z pbytu ve šklní družině Rzvíjíme hravu frmu kmunikaci u dětí, učení a pznání, svjvání si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst Rzvíjíme sbní samstatnst dítěte a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Prstřednictvím hry pdprvat u žáků vlastní tvřivst a rzvj fantazie Ddržujeme vzájemně stanvená pravidla při splečných činnstech Vedeme děti k smysluplnému využívání vlnéh času Vybavujeme děti žáducími vědmstmi a dvednstmi Pečujeme dbré vztahy mezi dětmi Dbáme na bezpečnst dětí Umžňujeme dpčinkvé činnsti (aktivní i klidvé) a přípravu na vyučvání 4- Obsah vzdělávání Jedntlivé vzdělávací cíle jsu slučvány d kmpetencí, které vybavují žáky činnstně zaměřenými a prakticky využitelnými dvednstmi. V rámci pedaggickéh prcesu ve ŠD se priritně zaměřujeme na rzvj následujících klíčvých kmpetencí: Kmpetence k učení Žák využívá vhdné způsby pr učení Klade si tázky a hledá na ně dpvědi v encyklpediích, knihách, časpisech Umí získávat vědmsti z různých zdrjů Pdílí se na prjektech škly Pracuje v týmu, pdílí se na tvrbě a splnění daných činnstí Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 4

5 Kmpetence k řešení prblémů Chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli Vlí z daných mžnstí vhdné způsby řešení prblému Ověřuje prakticky správnst svéh rzhdnutí Svá rzhdnutí se učí bhájit a uvědmuje si zdpvědnst za své rzhdnutí Řeší samstatně neb v klektivu dané úkly Hdntí výsledek Kmpetence kmunikativní Vyjadřuje se zřetelně, umí správně klást tázky, vhdně na ně dpvídat Orientuje se v přijímaných infrmacích Kmunikuje bez stychu s vrstevníky i dspělými Sděluje své pcity a názry Je tlerantní v názrvé dlišnsti, umí nasluchat druhým Využívá příležitsti pr vzájemnu kmunikaci, kmunikuje kultivvaně Kmpetence sciální a persnální Učí se plánvat, rganizvat a hdntit Přistupuje dpvědně k úklům a pvinnstem Samstatně rzhduje svých činnstech Ovládá a řídí své chvání a jednání Chvá se zdpvědně a kultivvaně Pdílí se na vyváření příjemné atmsféry v týmu Respektuje názry a dlišnsti druhých Je hleduplný a uctivý k druhým Umí vzájemně splupracvat a pmci druhým Kmpetence bčanské Umí se rientvat v běžných živtních situacích Uvědmuje si svá práva a práva druhých Vnímá nespravedlnst, agresivitu, šikanu a dvede se jim bránit Chrání své zdraví, ddržuje hygienické návyky Má kladný vztah ke kulturním a splečenským hdntám Chápe základní eklgické prblémy Kmpetence k trávení vlnéh času Umí účelně trávit svůj vlný čas Umí si vybrat zájmvé činnsti pdle svých dispzic Rzvíjí své zájmy v rganizvaných i individuálních činnstech Aktivním trávením vlnéh času kmpenzuje stresvé situace Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 5

6 5. Frmy výchvně- vzdělávací práce Výchvně- vzdělávací prces je uskutečňván ve všech činnstech, které v průběhu dne ve ŠD prbíhají. Během řízené činnsti vychvatelka s dětmi naplňuje knkrétní výchvně vzdělávací cíle frmu spntánníh i záměrnéh učení. Důležitá je aktivní účast dětí zalžená na smyslvém vnímání, pržitkvém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně. Šklní družina rganizuje pravidelnu činnst ddělení a zájmvých útvarů. Přádá příležitstné akce jak například návštěvy kulturních akcí, rganizvané sutěže, výlety, každrčně se pakující akce jak například dětiáda, mikulášská nadílka, karneval, sprtvní dpledne ke Dni dětí a v průběhu dne nabízí spntánní aktivity, které zahrnují každdenní relaxaci p bědě, při pbytu venku, spntánní hry v rámci ranníh pbytu žáků neb v tzv. kncvé družině, kdy jsu ddělení slučvána. ŠD služí výchvě, vzdělávání a rekreaci žáků. Vše je naplňván činnstmi dpčinkvými, rekreačními, zájmvými a přípravu na vyučvání. Odpčinkvé činnsti: - dstraňují únavu, zařazujeme je p bědě splečenské hry, pslech, četba, individuální kreslení, vyprávění apd. Rekreační činnsti: - regenerace aktivní dpčinek, rganizvaná neb spntánní činnst prváděná převážně venku neb v tělcvičně (např. závdivé hry) Zájmvé činnsti: - rzvj sbnsti dítěte, seberealizace, jsu zařazvány jak individuální neb skupinvá činnst, jak rganizvaná neb spntánní aktivita. Měly by přinášet dětem uspkjení, radst a zahánět pcit z nenaplněné dby Příprava na vyučvání: - kruh činnstí, které suvisejí s plněním šklních pvinnstí prcvičvání učiva zábavnu frmu didaktických her, získávání dplňujících pznatků při vycházkách, pslechvé činnsti, práce s knihu, časpisy, vypracvání dmácích úklů (na žádst rdičů) 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání ŠD je určena pr žáky ZŠ Ostrčilva. Přednst mají žáci nižších rčníků a žáci zaměstnaných rdičů. O přijetí žáka d ŠD rzhduje ředitel škly. Kapacita šklní družiny je 260 žáků. Na škle fungují zájmvé kružky, jejichž činnst se prlíná s činnstí šklní družiny a je na ně brán hled při plánvání činnstí šklní družiny. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 6

7 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání Odhlášení žáka z dcházky d činnstí ŠD známí rdiče písemnu frmu vychvatelce ŠD. O vylučení z dcházky d ŠD rzhdne ředitel škly na základě písemnéh návrhu vychvatelky ŠD a p prjednání v pedaggické radě. O pdmínečném neb úplném vylučení rzhduje ředitel ve správním řízení. 8.Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání Zájmvé vzdělávání ve ŠD je pskytván p dbu 10 měsíců - p dbu trvání šklníh rku. P dbu pdzimních, zimních neb jarních prázdnin se p prjednání se zřizvatelem činnst ŠD přerušuje (výše úplaty zůstává stejná). Prvz šklní družiny začíná příchdem žáků d prstr ŠD. Prvzní dba ranní ŠD je d 6.30 hd. d 7.45 hd., pté dvádí vychvatelky žáky na výuku. Odplední ŠD je d hd. d hd. Žáky přivádí p vyučvání d ŠD vychvatelky. Pdmínky pr příchdy a dchdy ze ŠD jsu uvedeny ve Vnitřním řádu šklní družiny. 9. Denní skladba činnsti ve ŠD vlné hraní, hry, stavebnice, kreslení, dpčinek (dle uknčení výuky) vlné hraní, zábavné hry a sutěže, uvlňvací cvičení, hygiena a stlvání relaxace, četba, pslech hudby, phádek, dchdy dětí p bědě vlastní řízená činnst s dětmi (výtvarná, hudební, pracvní), vycházky, phybvé aktivity, zájmvé kružky v rámci ŠD vlné hraní, stlní hry, příprava na vyučvání, průběžné dchdy žáků ze ŠD 10. Pdmínky pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Respektujeme individualitu každéh žáka, vytváříme přiměřené prstředí pr jeh všestranný rzvj. Na pdmínkách pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami budeme splupracvat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rdiči a se šklu. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umžňván začleňvání d vlnčasvých aktivit a budu zajišťvány pdmínky vhdné k rzvji jejich sbnsti. Při výběru činnstí ve šklní družině, při mtivvání a hdncení žáků bude brán hled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací ptřeby. V případě nutnsti splupracujeme s dbrnými pracvišti. Pr rzvj talentvaných jedinců bude naše šklní družina nabízet další dplňkvé aktivity v blasti jejich zájmu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 7

8 11. Materiální pdmínky Šklní družina se nachází v nvě vybudvaném krčku, kde je 7 učeben, které jsu vybaveny nvým nábytkem. K dispzici je samstatné sciální zařízení. Vstupní prstry a šatní skříňky má šklní družina splečné se základní šklu. Bilingvní ddělení šklní družiny se nachází ve 4.nadzemním patře základní škly. I zde jsu třídy vybaveny nvým nábytkem. K vybavení šklní družiny patří pmůcky na výtvarné, hudební, pracvní a tělvýchvné činnsti, didaktické pmůcky, knihy, časpisy. Šklní družina může dále využívat televizry s DVD přehrávačem, CD přehrávače, k dispzici jsu různé typy a druhy stlních her a stavebnic, které se průběžně bnvují, aby dpvídaly stále nvým pžadavkům a ptřebám dětí. Šklní družina využívá také prstry základní škly ( tělcvičny, cvičnu kuchyň, třídy). Rádi bychm vybavili šklní družinu pmůckami pr sprtvní a phybvé kružky a pstupně zlepšvali zázemí zreknstruvaných prstr. K dispzici je i rzsáhlé, plcené šklní hřiště s pískvišti, prlézačkami a travnatými plchami. Šklní hřiště bezprstředně susedí s budvu základní škly a je využíván při vyučvání, sprtu a relaxaci. Užívání mimšklních prstr je šetřen pravidly bezpečnsti. 12. Eknmické pdmínky Úplata za zájmvé vzdělávání činí 140,00Kč měsíčně. Úplata se hradí převdem z účtu celé plletí najednu. Datum úhrady je uveden v Infrmacích prvzu šklní družiny, které rdiče dstávají vždy při přihlášení žáka d ŠD, a které jsu k nahlédnutí na webvých stránkách škly. Mžnst svbzení d úplaty za šklské služby ve šklní družině je dán vyhlášku č. 279/2012 Sb. kteru se mění vyhláška č.74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., s účinnstí d na základě žádsti předlžené řediteli škly. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na webvých stránkách škly. 13. Pdmínky BOZP Šklní družina zajišťuje bezpečnst fyzicku, sciální a emcinální. Vytváří zázemí pr rzvj žáků a bezpečné prstředí tak, aby se zde všichni cítili dbře. Pdpruje dbré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rdiči ale i s širku veřejnstí. Bezpečnst ve všech prstrách využívaných šklní družiny je zajištěna: Vnitřním řádem škly Vnitřním řádem ŠD Vnitřními řády specializvaných učeben V dalších prstrech se žáci řídí pkyny pedaggickéh pracvníka. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 8

9 14. Persnální pdmínky Pedaggický prvz ve šklní družině zajišťuji kvalifikvané vychvatelky, z nichž jedna vyknává funkci veducí vychvatelky. Žáci šklní družiny jsu rzděleni d ddělení v maximálním pčtu 30 žáků v každém ddělení. Pčet ddělení závisí na kapacitě šklní družiny, která činí 260 žáků. 15. Kružky ŠD Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barevní banditi Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. a 2.tříd Keramický kružek Název kružku: Malí keramici Náplň kružku: V kružku se děti naučí mnha dvednstem, jak tvřit z hlíny. Budeme pužívat různé techniky, šablny, vykrajvání z plátu, válečkvu techniku či mdelvání z hrudy. Ke zdbení výrbků budeme pužívat glazury a případně také různé jiné materiály (pytlvina, prutí, stužky). Výsledná díla si pak děti budu mci dnést dmů. Cíl kružku: U dětí se rzvíjí fantazie, schpnst prstrvéh vidění a také se zlepšuje mtrika. Navíc se děti naučí něc nvéh. Věkvé kategrie: žáci 1. až 3.tříd Nvinářský kružek Název kružku: Malý nvinář Náplň kružku: Vytvřit,,družinvý zpravdaj, naučit se získávat infrmace pmcí rzhvrů a jiných dstupných prstředků. Umět zpracvat získané infrmace, tvřit vlastní časpis, který zaujme statní a nejen že je pbaví, ale také jim něc sdělí. Cíl kružku: Osvjit si nvé praktiky získávání infrmací a ztvárnit své návrhy. Naučit se kmunikvat pmcí rzhvrů a pracvat s internetem a jinými zdrji infrmací. Věkvá kategrie: žáci 2. až 4.tříd Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barvičky Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 9

10 králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. až 4.tříd Kružek vaření Název kružku: Mladý kuchtík Náplň kružku: Kružek je zaměřen na zručnst, tvřivst a estetiku. Naučíme se připravvat kktejly, saláty, jednduché pmazánky a nejrůznější chutná a zdravá jídla. K přípravě budeme pužívat hdně vce a zeleniny a inspirací nám budu také jedntlivá rční bdbí a svátky. V některých hdinách budeme sutěžit nejchutnější a nejnápaditější jídla. Děti si své výrbky mhu sníst v kružku neb dnést dmů. Cíl kružku: rzvj trpělivsti, zručnsti, nápaditsti, smyslu pr estetiku a radst z vlastní přípravy jídel a nápjů Věkvá kategrie: žáci 2. až 5.tříd 16.Prgram výchvy a vzdělávání 1. Míst, kde žijeme Dmv rdina a její členvé, rganizace a dělba práce v rdině, zdravé rdinné prstředí, prhlubení citvéh vztahu k rdině, vyprávění rdině, rdinných tradicích (např. slavy, svátky), kreslení a malvání na témata vlný čas s rdinu, můj dům, byt, dětský pkj, pantmimické vyjádření pvlání členů rdiny. Naše škla - seznámení s prstředím škly, pracvníky škly, rientace ve škle a jejím klí, areál škly, šklní jídelna, režim ve škle, kladný vztah ke škle (výzdba ŠD, udržvání přádku, kladný vztah k zařízení, třídění dpadu), ddržvání pravidel bezpečnsti silničníh prvzu, vycházky d klí škly. Měst, kde žijeme důležitá místa ve městě Ostrava nvá radnice, muzeum, škly, kulturní památky, park, řeka Ostravice - vycházky, kreslení a malvání djmů z vycházek, blíbených míst, stavíme naše měst z kstek. Četba histrii Ostravy, klí a zajímavých místech. Pvídáme si významných lidech našeh města. Zvyky a tradice pvídání tradicích např. slava Vánc výrba přání, zdbení ŠD, mikulášská a vánční nadílka, kledy, vítání jara kreslení a malvání jara, písně s jarní tematiku, Veliknce - malvání kraslic, výzdba ŠD. 2. Lidé klem nás Vzájemné vztahy v rdině, klektivu třídy, šklní družiny, kmunikační dvednsti, pěstvání dbrých vztahů s lidmi jiné kultury a nárdnsti, jejich přijetí d klektivu, besedvání pvlání rdičů, statních členech rdiny, chvání ve šklní družině, chvání lidí na ulici, pmci a slidaritě mezi dětmi i dspělými, malvání rdiny, prtrétu kamaráda, rzlišvání rzdílu mezi slvy kamarád, splužák, výrba dárků pr rdiče, výrba přání. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 10

11 Jak se správně chvat pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, zdravení, pdávání ruky, pžádání, pděkvání, mluvání se, vhdné blékání d škly, d divadla, stlvání frma her např. na správné stlvání. Vlastnictví sukrmé - péče své věci, neber, c není tvé, veřejné - patrné zacházení se splečnými hračkami, splečné uklízení, splečná dpvědnst. 3. Lidé a čas C všechn stihneme během dne ddržvání správnéh režimu dne, smysluplné využívání vlnéh času, rientace v čase a prstru, jak se čas měří, pjmy minulst, přítmnst, buducnst, vyprávění a malvání na téma můj vlný čas, dpčinek, výrba kalendáře, evidvání svátků, narzenin, svátečních dnů. 4. Rzmanitsti přírdy Pzrvání přírdy v každém rčním bdbí (rstliny, živčichvé, nersty), živtní prstředí a jeh chrana (úklid klí ŠD), dmácí zvířátk jak ně pečujeme kreslení a malvání, péče květiny ve ŠD, tematické vycházky, sběr a využití přírdnin k pracvním a výtvarným činnstem, pvídání na téma chrana živtníh prstředí, třídíme dpad. 5. Člvěk a jeh zdraví Ppis částí lidskéh těla, první pmc (testy, kvízy), důležitá telefnní čísla, prevence nemcí a úrazů, stravvací návyky, ddržvání pitnéh režimu, tužvání, phybvé aktivity, zdravá výživa, pvídání hygieně, péči chrup, správném blékání, sestavvání zdravéh jídelníčku, kreslení a malvání vce a zeleniny, sutěž v pznávání vce a zeleniny pmcí zraku, čichu a chuti, phybvé aktivita sutěže na hřišti, míčvé hry, hry na sněhu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Ostrčilva 10, Ostrava Název prgramu: Kd si hraje, nezlbí. Obsah: Identifikační údaje základní škle Obecná charakteristika šklní družiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracval: Schválil: Základní škla Pardubice, Bratranců Veverků 866, se sídlem Bratranců Veverků 866, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Pedaggická

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Liběšice příspěvkvá rganizace Předlžila: Schválil: Naděžda Umanvá, vychvatelka ŠD Mgr. Jan Tábrský, ředitel škly Platnst dkumentu:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Šklní vzdělávací prgram šklní družiny Základní škla a mateřská škla Telecí Telecí 178, 569 94 Telecí Identifikační údaje šklní družině Název adresa škly: Základní škla a mateřská škla Telecí Telecí 178

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Přílha č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ a MŠ Kšetice Platnst: 1. 9. 2008 1. Charakteristika šklní družiny Šklní družina při ZŠ a MŠ Kšetice má 3 ddělení. D 1. ddělení chdí žáci 1. a 2.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více