ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj vlný čas.

2 Obsah: 1. Identifikační údaje základní škle 2. Obecná charakteristika šklní družiny 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD 4. Obsah vzdělávání 5. Frmy výchvně-vzdělávací práce 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání 8. Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání 9. Denní skladba činnsti ve ŠD 10. Pdmínky pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami 11. Materiální pdmínky 12. Eknmické pdmínky 13. Pdmínky BOZP 14. Persnální pdmínky 15. Kružky ŠD 16. Prgram výchvy a vzdělávání Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 2

3 1.Identifikační údaje základní škle Název škly: Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace Adresa: Ostrčilva 10/2557, Ostrava, IČ: Ředitel: Mgr. Michal Pernecký telefn: mbil: web: Zřizvatel: Statutární měst Ostrava Úřad městskéh bvdu Mravská Ostrava a Přívz Prkešv náměstí 1803/8 Mravská Ostrava ŠVP zpracvala: Mgr. Zdeňka Cvajnvá veducí šklní družiny mbil: Platnst dkumentu: d /2017 Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 3

4 2. Obecná charakteristika šklní družiny Šklní družina zabezpečuje dpčinek, rekreaci a zájmvé využití vlnéh času dětí. Rzvíjí u dětí dvednsti důležité pr živt ve splečnsti a v klektivu. Psiluje schpnst splupráce a tlerance k individualitě statních. Děti uplatňují své vědmsti, dvednsti a pstje. Činnsti šklní družiny dávají dětem mžnst zažít radst, pdprují zdravu ctižádst a zvědavst. Veškerá tat činnst služí zárveň jak prevence sciálně patlgických jevů. Šklní družina služí zárveň jak relaxace p uknčení vyučvání. Činnst ve všech blastech je dbrvlná, děti mají vždy mžnst vlastníh výběru jak trávit vlný čas. U vlnčasvých a jiných aktivit je u dětí důležitá snaha a činnst sama, ne výsledek. Mhu se aktivně pdílet na plánvání, přípravě, realizaci a hdncení všech zájmvých činnstí. Mají prstr k realizaci vlastních nápadů a být tak úspěšné. Děti nechdí d šklní družiny jen jak d úschvny, ale čeká je zde prgram s všestranným využitím všeh dstupnéh vybavení. 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD Vytváříme zdravé a příznivé sciální klima ve skupině Přistupujeme individuálně ke každému dítěti, nabídku činnstí rzvíjíme jeh sbnst Umžňujeme dětem, aby měli radst z pbytu ve šklní družině Rzvíjíme hravu frmu kmunikaci u dětí, učení a pznání, svjvání si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst Rzvíjíme sbní samstatnst dítěte a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Prstřednictvím hry pdprvat u žáků vlastní tvřivst a rzvj fantazie Ddržujeme vzájemně stanvená pravidla při splečných činnstech Vedeme děti k smysluplnému využívání vlnéh času Vybavujeme děti žáducími vědmstmi a dvednstmi Pečujeme dbré vztahy mezi dětmi Dbáme na bezpečnst dětí Umžňujeme dpčinkvé činnsti (aktivní i klidvé) a přípravu na vyučvání 4- Obsah vzdělávání Jedntlivé vzdělávací cíle jsu slučvány d kmpetencí, které vybavují žáky činnstně zaměřenými a prakticky využitelnými dvednstmi. V rámci pedaggickéh prcesu ve ŠD se priritně zaměřujeme na rzvj následujících klíčvých kmpetencí: Kmpetence k učení Žák využívá vhdné způsby pr učení Klade si tázky a hledá na ně dpvědi v encyklpediích, knihách, časpisech Umí získávat vědmsti z různých zdrjů Pdílí se na prjektech škly Pracuje v týmu, pdílí se na tvrbě a splnění daných činnstí Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 4

5 Kmpetence k řešení prblémů Chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli Vlí z daných mžnstí vhdné způsby řešení prblému Ověřuje prakticky správnst svéh rzhdnutí Svá rzhdnutí se učí bhájit a uvědmuje si zdpvědnst za své rzhdnutí Řeší samstatně neb v klektivu dané úkly Hdntí výsledek Kmpetence kmunikativní Vyjadřuje se zřetelně, umí správně klást tázky, vhdně na ně dpvídat Orientuje se v přijímaných infrmacích Kmunikuje bez stychu s vrstevníky i dspělými Sděluje své pcity a názry Je tlerantní v názrvé dlišnsti, umí nasluchat druhým Využívá příležitsti pr vzájemnu kmunikaci, kmunikuje kultivvaně Kmpetence sciální a persnální Učí se plánvat, rganizvat a hdntit Přistupuje dpvědně k úklům a pvinnstem Samstatně rzhduje svých činnstech Ovládá a řídí své chvání a jednání Chvá se zdpvědně a kultivvaně Pdílí se na vyváření příjemné atmsféry v týmu Respektuje názry a dlišnsti druhých Je hleduplný a uctivý k druhým Umí vzájemně splupracvat a pmci druhým Kmpetence bčanské Umí se rientvat v běžných živtních situacích Uvědmuje si svá práva a práva druhých Vnímá nespravedlnst, agresivitu, šikanu a dvede se jim bránit Chrání své zdraví, ddržuje hygienické návyky Má kladný vztah ke kulturním a splečenským hdntám Chápe základní eklgické prblémy Kmpetence k trávení vlnéh času Umí účelně trávit svůj vlný čas Umí si vybrat zájmvé činnsti pdle svých dispzic Rzvíjí své zájmy v rganizvaných i individuálních činnstech Aktivním trávením vlnéh času kmpenzuje stresvé situace Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 5

6 5. Frmy výchvně- vzdělávací práce Výchvně- vzdělávací prces je uskutečňván ve všech činnstech, které v průběhu dne ve ŠD prbíhají. Během řízené činnsti vychvatelka s dětmi naplňuje knkrétní výchvně vzdělávací cíle frmu spntánníh i záměrnéh učení. Důležitá je aktivní účast dětí zalžená na smyslvém vnímání, pržitkvém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně. Šklní družina rganizuje pravidelnu činnst ddělení a zájmvých útvarů. Přádá příležitstné akce jak například návštěvy kulturních akcí, rganizvané sutěže, výlety, každrčně se pakující akce jak například dětiáda, mikulášská nadílka, karneval, sprtvní dpledne ke Dni dětí a v průběhu dne nabízí spntánní aktivity, které zahrnují každdenní relaxaci p bědě, při pbytu venku, spntánní hry v rámci ranníh pbytu žáků neb v tzv. kncvé družině, kdy jsu ddělení slučvána. ŠD služí výchvě, vzdělávání a rekreaci žáků. Vše je naplňván činnstmi dpčinkvými, rekreačními, zájmvými a přípravu na vyučvání. Odpčinkvé činnsti: - dstraňují únavu, zařazujeme je p bědě splečenské hry, pslech, četba, individuální kreslení, vyprávění apd. Rekreační činnsti: - regenerace aktivní dpčinek, rganizvaná neb spntánní činnst prváděná převážně venku neb v tělcvičně (např. závdivé hry) Zájmvé činnsti: - rzvj sbnsti dítěte, seberealizace, jsu zařazvány jak individuální neb skupinvá činnst, jak rganizvaná neb spntánní aktivita. Měly by přinášet dětem uspkjení, radst a zahánět pcit z nenaplněné dby Příprava na vyučvání: - kruh činnstí, které suvisejí s plněním šklních pvinnstí prcvičvání učiva zábavnu frmu didaktických her, získávání dplňujících pznatků při vycházkách, pslechvé činnsti, práce s knihu, časpisy, vypracvání dmácích úklů (na žádst rdičů) 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání ŠD je určena pr žáky ZŠ Ostrčilva. Přednst mají žáci nižších rčníků a žáci zaměstnaných rdičů. O přijetí žáka d ŠD rzhduje ředitel škly. Kapacita šklní družiny je 260 žáků. Na škle fungují zájmvé kružky, jejichž činnst se prlíná s činnstí šklní družiny a je na ně brán hled při plánvání činnstí šklní družiny. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 6

7 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání Odhlášení žáka z dcházky d činnstí ŠD známí rdiče písemnu frmu vychvatelce ŠD. O vylučení z dcházky d ŠD rzhdne ředitel škly na základě písemnéh návrhu vychvatelky ŠD a p prjednání v pedaggické radě. O pdmínečném neb úplném vylučení rzhduje ředitel ve správním řízení. 8.Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání Zájmvé vzdělávání ve ŠD je pskytván p dbu 10 měsíců - p dbu trvání šklníh rku. P dbu pdzimních, zimních neb jarních prázdnin se p prjednání se zřizvatelem činnst ŠD přerušuje (výše úplaty zůstává stejná). Prvz šklní družiny začíná příchdem žáků d prstr ŠD. Prvzní dba ranní ŠD je d 6.30 hd. d 7.45 hd., pté dvádí vychvatelky žáky na výuku. Odplední ŠD je d hd. d hd. Žáky přivádí p vyučvání d ŠD vychvatelky. Pdmínky pr příchdy a dchdy ze ŠD jsu uvedeny ve Vnitřním řádu šklní družiny. 9. Denní skladba činnsti ve ŠD vlné hraní, hry, stavebnice, kreslení, dpčinek (dle uknčení výuky) vlné hraní, zábavné hry a sutěže, uvlňvací cvičení, hygiena a stlvání relaxace, četba, pslech hudby, phádek, dchdy dětí p bědě vlastní řízená činnst s dětmi (výtvarná, hudební, pracvní), vycházky, phybvé aktivity, zájmvé kružky v rámci ŠD vlné hraní, stlní hry, příprava na vyučvání, průběžné dchdy žáků ze ŠD 10. Pdmínky pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Respektujeme individualitu každéh žáka, vytváříme přiměřené prstředí pr jeh všestranný rzvj. Na pdmínkách pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami budeme splupracvat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rdiči a se šklu. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umžňván začleňvání d vlnčasvých aktivit a budu zajišťvány pdmínky vhdné k rzvji jejich sbnsti. Při výběru činnstí ve šklní družině, při mtivvání a hdncení žáků bude brán hled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací ptřeby. V případě nutnsti splupracujeme s dbrnými pracvišti. Pr rzvj talentvaných jedinců bude naše šklní družina nabízet další dplňkvé aktivity v blasti jejich zájmu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 7

8 11. Materiální pdmínky Šklní družina se nachází v nvě vybudvaném krčku, kde je 7 učeben, které jsu vybaveny nvým nábytkem. K dispzici je samstatné sciální zařízení. Vstupní prstry a šatní skříňky má šklní družina splečné se základní šklu. Bilingvní ddělení šklní družiny se nachází ve 4.nadzemním patře základní škly. I zde jsu třídy vybaveny nvým nábytkem. K vybavení šklní družiny patří pmůcky na výtvarné, hudební, pracvní a tělvýchvné činnsti, didaktické pmůcky, knihy, časpisy. Šklní družina může dále využívat televizry s DVD přehrávačem, CD přehrávače, k dispzici jsu různé typy a druhy stlních her a stavebnic, které se průběžně bnvují, aby dpvídaly stále nvým pžadavkům a ptřebám dětí. Šklní družina využívá také prstry základní škly ( tělcvičny, cvičnu kuchyň, třídy). Rádi bychm vybavili šklní družinu pmůckami pr sprtvní a phybvé kružky a pstupně zlepšvali zázemí zreknstruvaných prstr. K dispzici je i rzsáhlé, plcené šklní hřiště s pískvišti, prlézačkami a travnatými plchami. Šklní hřiště bezprstředně susedí s budvu základní škly a je využíván při vyučvání, sprtu a relaxaci. Užívání mimšklních prstr je šetřen pravidly bezpečnsti. 12. Eknmické pdmínky Úplata za zájmvé vzdělávání činí 140,00Kč měsíčně. Úplata se hradí převdem z účtu celé plletí najednu. Datum úhrady je uveden v Infrmacích prvzu šklní družiny, které rdiče dstávají vždy při přihlášení žáka d ŠD, a které jsu k nahlédnutí na webvých stránkách škly. Mžnst svbzení d úplaty za šklské služby ve šklní družině je dán vyhlášku č. 279/2012 Sb. kteru se mění vyhláška č.74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., s účinnstí d na základě žádsti předlžené řediteli škly. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na webvých stránkách škly. 13. Pdmínky BOZP Šklní družina zajišťuje bezpečnst fyzicku, sciální a emcinální. Vytváří zázemí pr rzvj žáků a bezpečné prstředí tak, aby se zde všichni cítili dbře. Pdpruje dbré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rdiči ale i s širku veřejnstí. Bezpečnst ve všech prstrách využívaných šklní družiny je zajištěna: Vnitřním řádem škly Vnitřním řádem ŠD Vnitřními řády specializvaných učeben V dalších prstrech se žáci řídí pkyny pedaggickéh pracvníka. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 8

9 14. Persnální pdmínky Pedaggický prvz ve šklní družině zajišťuji kvalifikvané vychvatelky, z nichž jedna vyknává funkci veducí vychvatelky. Žáci šklní družiny jsu rzděleni d ddělení v maximálním pčtu 30 žáků v každém ddělení. Pčet ddělení závisí na kapacitě šklní družiny, která činí 260 žáků. 15. Kružky ŠD Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barevní banditi Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. a 2.tříd Keramický kružek Název kružku: Malí keramici Náplň kružku: V kružku se děti naučí mnha dvednstem, jak tvřit z hlíny. Budeme pužívat různé techniky, šablny, vykrajvání z plátu, válečkvu techniku či mdelvání z hrudy. Ke zdbení výrbků budeme pužívat glazury a případně také různé jiné materiály (pytlvina, prutí, stužky). Výsledná díla si pak děti budu mci dnést dmů. Cíl kružku: U dětí se rzvíjí fantazie, schpnst prstrvéh vidění a také se zlepšuje mtrika. Navíc se děti naučí něc nvéh. Věkvé kategrie: žáci 1. až 3.tříd Nvinářský kružek Název kružku: Malý nvinář Náplň kružku: Vytvřit,,družinvý zpravdaj, naučit se získávat infrmace pmcí rzhvrů a jiných dstupných prstředků. Umět zpracvat získané infrmace, tvřit vlastní časpis, který zaujme statní a nejen že je pbaví, ale také jim něc sdělí. Cíl kružku: Osvjit si nvé praktiky získávání infrmací a ztvárnit své návrhy. Naučit se kmunikvat pmcí rzhvrů a pracvat s internetem a jinými zdrji infrmací. Věkvá kategrie: žáci 2. až 4.tříd Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barvičky Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 9

10 králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. až 4.tříd Kružek vaření Název kružku: Mladý kuchtík Náplň kružku: Kružek je zaměřen na zručnst, tvřivst a estetiku. Naučíme se připravvat kktejly, saláty, jednduché pmazánky a nejrůznější chutná a zdravá jídla. K přípravě budeme pužívat hdně vce a zeleniny a inspirací nám budu také jedntlivá rční bdbí a svátky. V některých hdinách budeme sutěžit nejchutnější a nejnápaditější jídla. Děti si své výrbky mhu sníst v kružku neb dnést dmů. Cíl kružku: rzvj trpělivsti, zručnsti, nápaditsti, smyslu pr estetiku a radst z vlastní přípravy jídel a nápjů Věkvá kategrie: žáci 2. až 5.tříd 16.Prgram výchvy a vzdělávání 1. Míst, kde žijeme Dmv rdina a její členvé, rganizace a dělba práce v rdině, zdravé rdinné prstředí, prhlubení citvéh vztahu k rdině, vyprávění rdině, rdinných tradicích (např. slavy, svátky), kreslení a malvání na témata vlný čas s rdinu, můj dům, byt, dětský pkj, pantmimické vyjádření pvlání členů rdiny. Naše škla - seznámení s prstředím škly, pracvníky škly, rientace ve škle a jejím klí, areál škly, šklní jídelna, režim ve škle, kladný vztah ke škle (výzdba ŠD, udržvání přádku, kladný vztah k zařízení, třídění dpadu), ddržvání pravidel bezpečnsti silničníh prvzu, vycházky d klí škly. Měst, kde žijeme důležitá místa ve městě Ostrava nvá radnice, muzeum, škly, kulturní památky, park, řeka Ostravice - vycházky, kreslení a malvání djmů z vycházek, blíbených míst, stavíme naše měst z kstek. Četba histrii Ostravy, klí a zajímavých místech. Pvídáme si významných lidech našeh města. Zvyky a tradice pvídání tradicích např. slava Vánc výrba přání, zdbení ŠD, mikulášská a vánční nadílka, kledy, vítání jara kreslení a malvání jara, písně s jarní tematiku, Veliknce - malvání kraslic, výzdba ŠD. 2. Lidé klem nás Vzájemné vztahy v rdině, klektivu třídy, šklní družiny, kmunikační dvednsti, pěstvání dbrých vztahů s lidmi jiné kultury a nárdnsti, jejich přijetí d klektivu, besedvání pvlání rdičů, statních členech rdiny, chvání ve šklní družině, chvání lidí na ulici, pmci a slidaritě mezi dětmi i dspělými, malvání rdiny, prtrétu kamaráda, rzlišvání rzdílu mezi slvy kamarád, splužák, výrba dárků pr rdiče, výrba přání. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 10

11 Jak se správně chvat pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, zdravení, pdávání ruky, pžádání, pděkvání, mluvání se, vhdné blékání d škly, d divadla, stlvání frma her např. na správné stlvání. Vlastnictví sukrmé - péče své věci, neber, c není tvé, veřejné - patrné zacházení se splečnými hračkami, splečné uklízení, splečná dpvědnst. 3. Lidé a čas C všechn stihneme během dne ddržvání správnéh režimu dne, smysluplné využívání vlnéh času, rientace v čase a prstru, jak se čas měří, pjmy minulst, přítmnst, buducnst, vyprávění a malvání na téma můj vlný čas, dpčinek, výrba kalendáře, evidvání svátků, narzenin, svátečních dnů. 4. Rzmanitsti přírdy Pzrvání přírdy v každém rčním bdbí (rstliny, živčichvé, nersty), živtní prstředí a jeh chrana (úklid klí ŠD), dmácí zvířátk jak ně pečujeme kreslení a malvání, péče květiny ve ŠD, tematické vycházky, sběr a využití přírdnin k pracvním a výtvarným činnstem, pvídání na téma chrana živtníh prstředí, třídíme dpad. 5. Člvěk a jeh zdraví Ppis částí lidskéh těla, první pmc (testy, kvízy), důležitá telefnní čísla, prevence nemcí a úrazů, stravvací návyky, ddržvání pitnéh režimu, tužvání, phybvé aktivity, zdravá výživa, pvídání hygieně, péči chrup, správném blékání, sestavvání zdravéh jídelníčku, kreslení a malvání vce a zeleniny, sutěž v pznávání vce a zeleniny pmcí zraku, čichu a chuti, phybvé aktivita sutěže na hřišti, míčvé hry, hry na sněhu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 11

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více