ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj vlný čas.

2 Obsah: 1. Identifikační údaje základní škle 2. Obecná charakteristika šklní družiny 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD 4. Obsah vzdělávání 5. Frmy výchvně-vzdělávací práce 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání 8. Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání 9. Denní skladba činnsti ve ŠD 10. Pdmínky pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami 11. Materiální pdmínky 12. Eknmické pdmínky 13. Pdmínky BOZP 14. Persnální pdmínky 15. Kružky ŠD 16. Prgram výchvy a vzdělávání Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 2

3 1.Identifikační údaje základní škle Název škly: Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace Adresa: Ostrčilva 10/2557, Ostrava, IČ: Ředitel: Mgr. Michal Pernecký telefn: mbil: web: Zřizvatel: Statutární měst Ostrava Úřad městskéh bvdu Mravská Ostrava a Přívz Prkešv náměstí 1803/8 Mravská Ostrava ŠVP zpracvala: Mgr. Zdeňka Cvajnvá veducí šklní družiny mbil: Platnst dkumentu: d /2017 Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 3

4 2. Obecná charakteristika šklní družiny Šklní družina zabezpečuje dpčinek, rekreaci a zájmvé využití vlnéh času dětí. Rzvíjí u dětí dvednsti důležité pr živt ve splečnsti a v klektivu. Psiluje schpnst splupráce a tlerance k individualitě statních. Děti uplatňují své vědmsti, dvednsti a pstje. Činnsti šklní družiny dávají dětem mžnst zažít radst, pdprují zdravu ctižádst a zvědavst. Veškerá tat činnst služí zárveň jak prevence sciálně patlgických jevů. Šklní družina služí zárveň jak relaxace p uknčení vyučvání. Činnst ve všech blastech je dbrvlná, děti mají vždy mžnst vlastníh výběru jak trávit vlný čas. U vlnčasvých a jiných aktivit je u dětí důležitá snaha a činnst sama, ne výsledek. Mhu se aktivně pdílet na plánvání, přípravě, realizaci a hdncení všech zájmvých činnstí. Mají prstr k realizaci vlastních nápadů a být tak úspěšné. Děti nechdí d šklní družiny jen jak d úschvny, ale čeká je zde prgram s všestranným využitím všeh dstupnéh vybavení. 3. Cíle výchvně-vzdělávací práce ve ŠD Vytváříme zdravé a příznivé sciální klima ve skupině Přistupujeme individuálně ke každému dítěti, nabídku činnstí rzvíjíme jeh sbnst Umžňujeme dětem, aby měli radst z pbytu ve šklní družině Rzvíjíme hravu frmu kmunikaci u dětí, učení a pznání, svjvání si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst Rzvíjíme sbní samstatnst dítěte a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Prstřednictvím hry pdprvat u žáků vlastní tvřivst a rzvj fantazie Ddržujeme vzájemně stanvená pravidla při splečných činnstech Vedeme děti k smysluplnému využívání vlnéh času Vybavujeme děti žáducími vědmstmi a dvednstmi Pečujeme dbré vztahy mezi dětmi Dbáme na bezpečnst dětí Umžňujeme dpčinkvé činnsti (aktivní i klidvé) a přípravu na vyučvání 4- Obsah vzdělávání Jedntlivé vzdělávací cíle jsu slučvány d kmpetencí, které vybavují žáky činnstně zaměřenými a prakticky využitelnými dvednstmi. V rámci pedaggickéh prcesu ve ŠD se priritně zaměřujeme na rzvj následujících klíčvých kmpetencí: Kmpetence k učení Žák využívá vhdné způsby pr učení Klade si tázky a hledá na ně dpvědi v encyklpediích, knihách, časpisech Umí získávat vědmsti z různých zdrjů Pdílí se na prjektech škly Pracuje v týmu, pdílí se na tvrbě a splnění daných činnstí Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 4

5 Kmpetence k řešení prblémů Chápe, že vyhýbání se prblémům nevede k cíli Vlí z daných mžnstí vhdné způsby řešení prblému Ověřuje prakticky správnst svéh rzhdnutí Svá rzhdnutí se učí bhájit a uvědmuje si zdpvědnst za své rzhdnutí Řeší samstatně neb v klektivu dané úkly Hdntí výsledek Kmpetence kmunikativní Vyjadřuje se zřetelně, umí správně klást tázky, vhdně na ně dpvídat Orientuje se v přijímaných infrmacích Kmunikuje bez stychu s vrstevníky i dspělými Sděluje své pcity a názry Je tlerantní v názrvé dlišnsti, umí nasluchat druhým Využívá příležitsti pr vzájemnu kmunikaci, kmunikuje kultivvaně Kmpetence sciální a persnální Učí se plánvat, rganizvat a hdntit Přistupuje dpvědně k úklům a pvinnstem Samstatně rzhduje svých činnstech Ovládá a řídí své chvání a jednání Chvá se zdpvědně a kultivvaně Pdílí se na vyváření příjemné atmsféry v týmu Respektuje názry a dlišnsti druhých Je hleduplný a uctivý k druhým Umí vzájemně splupracvat a pmci druhým Kmpetence bčanské Umí se rientvat v běžných živtních situacích Uvědmuje si svá práva a práva druhých Vnímá nespravedlnst, agresivitu, šikanu a dvede se jim bránit Chrání své zdraví, ddržuje hygienické návyky Má kladný vztah ke kulturním a splečenským hdntám Chápe základní eklgické prblémy Kmpetence k trávení vlnéh času Umí účelně trávit svůj vlný čas Umí si vybrat zájmvé činnsti pdle svých dispzic Rzvíjí své zájmy v rganizvaných i individuálních činnstech Aktivním trávením vlnéh času kmpenzuje stresvé situace Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 5

6 5. Frmy výchvně- vzdělávací práce Výchvně- vzdělávací prces je uskutečňván ve všech činnstech, které v průběhu dne ve ŠD prbíhají. Během řízené činnsti vychvatelka s dětmi naplňuje knkrétní výchvně vzdělávací cíle frmu spntánníh i záměrnéh učení. Důležitá je aktivní účast dětí zalžená na smyslvém vnímání, pržitkvém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně. Šklní družina rganizuje pravidelnu činnst ddělení a zájmvých útvarů. Přádá příležitstné akce jak například návštěvy kulturních akcí, rganizvané sutěže, výlety, každrčně se pakující akce jak například dětiáda, mikulášská nadílka, karneval, sprtvní dpledne ke Dni dětí a v průběhu dne nabízí spntánní aktivity, které zahrnují každdenní relaxaci p bědě, při pbytu venku, spntánní hry v rámci ranníh pbytu žáků neb v tzv. kncvé družině, kdy jsu ddělení slučvána. ŠD služí výchvě, vzdělávání a rekreaci žáků. Vše je naplňván činnstmi dpčinkvými, rekreačními, zájmvými a přípravu na vyučvání. Odpčinkvé činnsti: - dstraňují únavu, zařazujeme je p bědě splečenské hry, pslech, četba, individuální kreslení, vyprávění apd. Rekreační činnsti: - regenerace aktivní dpčinek, rganizvaná neb spntánní činnst prváděná převážně venku neb v tělcvičně (např. závdivé hry) Zájmvé činnsti: - rzvj sbnsti dítěte, seberealizace, jsu zařazvány jak individuální neb skupinvá činnst, jak rganizvaná neb spntánní aktivita. Měly by přinášet dětem uspkjení, radst a zahánět pcit z nenaplněné dby Příprava na vyučvání: - kruh činnstí, které suvisejí s plněním šklních pvinnstí prcvičvání učiva zábavnu frmu didaktických her, získávání dplňujících pznatků při vycházkách, pslechvé činnsti, práce s knihu, časpisy, vypracvání dmácích úklů (na žádst rdičů) 6. Pdmínky přijímání a průběhu zájmvéh vzdělávání ŠD je určena pr žáky ZŠ Ostrčilva. Přednst mají žáci nižších rčníků a žáci zaměstnaných rdičů. O přijetí žáka d ŠD rzhduje ředitel škly. Kapacita šklní družiny je 260 žáků. Na škle fungují zájmvé kružky, jejichž činnst se prlíná s činnstí šklní družiny a je na ně brán hled při plánvání činnstí šklní družiny. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 6

7 7. Pdmínky uknčvání zájmvéh vzdělávání Odhlášení žáka z dcházky d činnstí ŠD známí rdiče písemnu frmu vychvatelce ŠD. O vylučení z dcházky d ŠD rzhdne ředitel škly na základě písemnéh návrhu vychvatelky ŠD a p prjednání v pedaggické radě. O pdmínečném neb úplném vylučení rzhduje ředitel ve správním řízení. 8.Délka a časvý plán zájmvéh vzdělávání Zájmvé vzdělávání ve ŠD je pskytván p dbu 10 měsíců - p dbu trvání šklníh rku. P dbu pdzimních, zimních neb jarních prázdnin se p prjednání se zřizvatelem činnst ŠD přerušuje (výše úplaty zůstává stejná). Prvz šklní družiny začíná příchdem žáků d prstr ŠD. Prvzní dba ranní ŠD je d 6.30 hd. d 7.45 hd., pté dvádí vychvatelky žáky na výuku. Odplední ŠD je d hd. d hd. Žáky přivádí p vyučvání d ŠD vychvatelky. Pdmínky pr příchdy a dchdy ze ŠD jsu uvedeny ve Vnitřním řádu šklní družiny. 9. Denní skladba činnsti ve ŠD vlné hraní, hry, stavebnice, kreslení, dpčinek (dle uknčení výuky) vlné hraní, zábavné hry a sutěže, uvlňvací cvičení, hygiena a stlvání relaxace, četba, pslech hudby, phádek, dchdy dětí p bědě vlastní řízená činnst s dětmi (výtvarná, hudební, pracvní), vycházky, phybvé aktivity, zájmvé kružky v rámci ŠD vlné hraní, stlní hry, příprava na vyučvání, průběžné dchdy žáků ze ŠD 10. Pdmínky pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Respektujeme individualitu každéh žáka, vytváříme přiměřené prstředí pr jeh všestranný rzvj. Na pdmínkách pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami budeme splupracvat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rdiči a se šklu. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umžňván začleňvání d vlnčasvých aktivit a budu zajišťvány pdmínky vhdné k rzvji jejich sbnsti. Při výběru činnstí ve šklní družině, při mtivvání a hdncení žáků bude brán hled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací ptřeby. V případě nutnsti splupracujeme s dbrnými pracvišti. Pr rzvj talentvaných jedinců bude naše šklní družina nabízet další dplňkvé aktivity v blasti jejich zájmu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 7

8 11. Materiální pdmínky Šklní družina se nachází v nvě vybudvaném krčku, kde je 7 učeben, které jsu vybaveny nvým nábytkem. K dispzici je samstatné sciální zařízení. Vstupní prstry a šatní skříňky má šklní družina splečné se základní šklu. Bilingvní ddělení šklní družiny se nachází ve 4.nadzemním patře základní škly. I zde jsu třídy vybaveny nvým nábytkem. K vybavení šklní družiny patří pmůcky na výtvarné, hudební, pracvní a tělvýchvné činnsti, didaktické pmůcky, knihy, časpisy. Šklní družina může dále využívat televizry s DVD přehrávačem, CD přehrávače, k dispzici jsu různé typy a druhy stlních her a stavebnic, které se průběžně bnvují, aby dpvídaly stále nvým pžadavkům a ptřebám dětí. Šklní družina využívá také prstry základní škly ( tělcvičny, cvičnu kuchyň, třídy). Rádi bychm vybavili šklní družinu pmůckami pr sprtvní a phybvé kružky a pstupně zlepšvali zázemí zreknstruvaných prstr. K dispzici je i rzsáhlé, plcené šklní hřiště s pískvišti, prlézačkami a travnatými plchami. Šklní hřiště bezprstředně susedí s budvu základní škly a je využíván při vyučvání, sprtu a relaxaci. Užívání mimšklních prstr je šetřen pravidly bezpečnsti. 12. Eknmické pdmínky Úplata za zájmvé vzdělávání činí 140,00Kč měsíčně. Úplata se hradí převdem z účtu celé plletí najednu. Datum úhrady je uveden v Infrmacích prvzu šklní družiny, které rdiče dstávají vždy při přihlášení žáka d ŠD, a které jsu k nahlédnutí na webvých stránkách škly. Mžnst svbzení d úplaty za šklské služby ve šklní družině je dán vyhlášku č. 279/2012 Sb. kteru se mění vyhláška č.74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., s účinnstí d na základě žádsti předlžené řediteli škly. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na webvých stránkách škly. 13. Pdmínky BOZP Šklní družina zajišťuje bezpečnst fyzicku, sciální a emcinální. Vytváří zázemí pr rzvj žáků a bezpečné prstředí tak, aby se zde všichni cítili dbře. Pdpruje dbré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rdiči ale i s širku veřejnstí. Bezpečnst ve všech prstrách využívaných šklní družiny je zajištěna: Vnitřním řádem škly Vnitřním řádem ŠD Vnitřními řády specializvaných učeben V dalších prstrech se žáci řídí pkyny pedaggickéh pracvníka. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 8

9 14. Persnální pdmínky Pedaggický prvz ve šklní družině zajišťuji kvalifikvané vychvatelky, z nichž jedna vyknává funkci veducí vychvatelky. Žáci šklní družiny jsu rzděleni d ddělení v maximálním pčtu 30 žáků v každém ddělení. Pčet ddělení závisí na kapacitě šklní družiny, která činí 260 žáků. 15. Kružky ŠD Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barevní banditi Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. a 2.tříd Keramický kružek Název kružku: Malí keramici Náplň kružku: V kružku se děti naučí mnha dvednstem, jak tvřit z hlíny. Budeme pužívat různé techniky, šablny, vykrajvání z plátu, válečkvu techniku či mdelvání z hrudy. Ke zdbení výrbků budeme pužívat glazury a případně také různé jiné materiály (pytlvina, prutí, stužky). Výsledná díla si pak děti budu mci dnést dmů. Cíl kružku: U dětí se rzvíjí fantazie, schpnst prstrvéh vidění a také se zlepšuje mtrika. Navíc se děti naučí něc nvéh. Věkvé kategrie: žáci 1. až 3.tříd Nvinářský kružek Název kružku: Malý nvinář Náplň kružku: Vytvřit,,družinvý zpravdaj, naučit se získávat infrmace pmcí rzhvrů a jiných dstupných prstředků. Umět zpracvat získané infrmace, tvřit vlastní časpis, který zaujme statní a nejen že je pbaví, ale také jim něc sdělí. Cíl kružku: Osvjit si nvé praktiky získávání infrmací a ztvárnit své návrhy. Naučit se kmunikvat pmcí rzhvrů a pracvat s internetem a jinými zdrji infrmací. Věkvá kategrie: žáci 2. až 4.tříd Výtvarně pracvní kružek Název kružku: Barvičky Náplň kružku: V kružku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jak je malba tempervými barvami,tuší, tvrba se sádry,tvření ze zažehlvacích Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 9

10 králku,malvání klvatinu atd. Také budeme vyrábět s materiály jak jsu látky, králky, přírdniny, prvázky,bavlnky,papír,plyšvé bambulky,plyšvé drátky,lepenky,plystyren,barvy na skl atd. Htvé výrbky si děti dnášejí dmů. Cíl kružku: rzvj fantazie a jemné mtriky, zdknalvat se i v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým výtvarným materiálem a technikami. Radst z vlastnručně vyrbených výrbků. Věkvá kategrie: žáci 1. až 4.tříd Kružek vaření Název kružku: Mladý kuchtík Náplň kružku: Kružek je zaměřen na zručnst, tvřivst a estetiku. Naučíme se připravvat kktejly, saláty, jednduché pmazánky a nejrůznější chutná a zdravá jídla. K přípravě budeme pužívat hdně vce a zeleniny a inspirací nám budu také jedntlivá rční bdbí a svátky. V některých hdinách budeme sutěžit nejchutnější a nejnápaditější jídla. Děti si své výrbky mhu sníst v kružku neb dnést dmů. Cíl kružku: rzvj trpělivsti, zručnsti, nápaditsti, smyslu pr estetiku a radst z vlastní přípravy jídel a nápjů Věkvá kategrie: žáci 2. až 5.tříd 16.Prgram výchvy a vzdělávání 1. Míst, kde žijeme Dmv rdina a její členvé, rganizace a dělba práce v rdině, zdravé rdinné prstředí, prhlubení citvéh vztahu k rdině, vyprávění rdině, rdinných tradicích (např. slavy, svátky), kreslení a malvání na témata vlný čas s rdinu, můj dům, byt, dětský pkj, pantmimické vyjádření pvlání členů rdiny. Naše škla - seznámení s prstředím škly, pracvníky škly, rientace ve škle a jejím klí, areál škly, šklní jídelna, režim ve škle, kladný vztah ke škle (výzdba ŠD, udržvání přádku, kladný vztah k zařízení, třídění dpadu), ddržvání pravidel bezpečnsti silničníh prvzu, vycházky d klí škly. Měst, kde žijeme důležitá místa ve městě Ostrava nvá radnice, muzeum, škly, kulturní památky, park, řeka Ostravice - vycházky, kreslení a malvání djmů z vycházek, blíbených míst, stavíme naše měst z kstek. Četba histrii Ostravy, klí a zajímavých místech. Pvídáme si významných lidech našeh města. Zvyky a tradice pvídání tradicích např. slava Vánc výrba přání, zdbení ŠD, mikulášská a vánční nadílka, kledy, vítání jara kreslení a malvání jara, písně s jarní tematiku, Veliknce - malvání kraslic, výzdba ŠD. 2. Lidé klem nás Vzájemné vztahy v rdině, klektivu třídy, šklní družiny, kmunikační dvednsti, pěstvání dbrých vztahů s lidmi jiné kultury a nárdnsti, jejich přijetí d klektivu, besedvání pvlání rdičů, statních členech rdiny, chvání ve šklní družině, chvání lidí na ulici, pmci a slidaritě mezi dětmi i dspělými, malvání rdiny, prtrétu kamaráda, rzlišvání rzdílu mezi slvy kamarád, splužák, výrba dárků pr rdiče, výrba přání. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 10

11 Jak se správně chvat pravidla slušnéh chvání, principy demkracie, zdravení, pdávání ruky, pžádání, pděkvání, mluvání se, vhdné blékání d škly, d divadla, stlvání frma her např. na správné stlvání. Vlastnictví sukrmé - péče své věci, neber, c není tvé, veřejné - patrné zacházení se splečnými hračkami, splečné uklízení, splečná dpvědnst. 3. Lidé a čas C všechn stihneme během dne ddržvání správnéh režimu dne, smysluplné využívání vlnéh času, rientace v čase a prstru, jak se čas měří, pjmy minulst, přítmnst, buducnst, vyprávění a malvání na téma můj vlný čas, dpčinek, výrba kalendáře, evidvání svátků, narzenin, svátečních dnů. 4. Rzmanitsti přírdy Pzrvání přírdy v každém rčním bdbí (rstliny, živčichvé, nersty), živtní prstředí a jeh chrana (úklid klí ŠD), dmácí zvířátk jak ně pečujeme kreslení a malvání, péče květiny ve ŠD, tematické vycházky, sběr a využití přírdnin k pracvním a výtvarným činnstem, pvídání na téma chrana živtníh prstředí, třídíme dpad. 5. Člvěk a jeh zdraví Ppis částí lidskéh těla, první pmc (testy, kvízy), důležitá telefnní čísla, prevence nemcí a úrazů, stravvací návyky, ddržvání pitnéh režimu, tužvání, phybvé aktivity, zdravá výživa, pvídání hygieně, péči chrup, správném blékání, sestavvání zdravéh jídelníčku, kreslení a malvání vce a zeleniny, sutěž v pznávání vce a zeleniny pmcí zraku, čichu a chuti, phybvé aktivita sutěže na hřišti, míčvé hry, hry na sněhu. Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více