KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB"

Transkript

1 KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

2 MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné platby v rámci všech svých bchdních jednáních ve všech zemích. Tent pkyn se vztahuje na Magna Internatinal Inc a všechny její dceřiné splečnsti a přidružené splečnsti ("Magna"), a na všechen Magna persnál, včetně členů představenstva, úředníků a zaměstnanců a Magna ddavatelů, pradců a zástupců. Magna si mnh let vyvíjí dbu pvěst a vítězí svu plitiku "lepší prdukt za lepší cenu". T znamená, že bchdvání se musí dít s integritu a vyhrávat se má na základě výrbků a cen, ne placením neb přijímáním úplatků a dalších nepřípustných plateb. Magna Kdex prfesinálníh chvání a etiky výslvně zakazuje úplatky a jiné nepřípustné platby. Každý zaměstnanec, který by se ůčastnil těcht činnstí bude předmětem disciplinárníh řízení až k kamžitému prpuštění. které může vést Mnh zemí má zákny, které dělají úplatkářství a jiné nepřípustné platby nezáknné, i kdyžby k nim dcházel v jiné zemi. Prušení těcht záknů je závažný trestný čin, který může vyústit v pkuty prti splečnsti a všem zaměstnancům neb jiným sbám, které jsu zapjeny (včetně manažerů, kteří dali právnění k takvému jednání). Jedinci, kteří se na něčem takvém přím pdílejí, riskují vězení. Dknce i jen zdánlivé prušení těcht záknů může mít vážný dpad na dbru pvěst Magna. C je t "Nepřípustná platba"? "Nepřípustná platba" je úplatek, ilegální prvize, neb usnadnění platby. "Úplatek" je něc cennéh - peníze, dárky, pzrnsti, phštění, výhdy či prspěch jakéhkli druhu - c byl pskytnut neb nabízen někmu pr jeh neb její sbní prspěch, a c může být viděn jak pkus vlivnění činnsti neb rzhdnutí tét sby za účelem získání neb udržení bchdu s rganizací, kteru tat sba zastupuje, a neb za účelem získaní nějaké nesprávné výhdy d tét sby neb rganizace, kteru tat sba zastupuje. "Ilegální prvize" je frma úplatku. Je t navrácení částky již zaplacené neb příjmutí takvét částky (neb částky, která má být vyplacena) jak sbní dměny za zařízení neb pdpru bchdní dhdy. "Usnadnění platby" jsu malé částky, zaplacené nižším vládním úředníkům za získání běžné služby, na kteru by Magna měla právně nárk. Příkladem by mhla být platba k urychlení zavedení telefnu neb připjení elektřiny. Magna Internatinal Inc. Guideline n Bribery & Imprper Payments 1

3 Magna pravidla týkající se nepřípustných plateb Magna zakazuje nepřípustné platby, ať už přím neb nepřím, prstřednictvím třetí sby. Magna také zakazuje vytváření falešných dkladů či záznamů v suvislsti s jakukli nepřípustnu platbu. Je zakázan vyžadvat či přijímat nepřípustnu platbu (např. d ddavatele Magna neb Magna zaměstnance), stejně jak nabízet neb zaplatit nepřípustnu platbu (např. veřejnému činiteli neb zaměstnanci zákazníka). Nabídka neb slib takvét platby znamená dpvědnst, a t i když k nezáknné platbě nikdy nedjde. Za určitých klnstí lze bchdní dar neb phštění vládníh činiteleza účelem získání neb zachvání bchdu pvažvat za úplatek, a t zejména v případě, že hdnta daru je význačná, neb phštění je pulentní (např. cestvní výdaje). Obraťte se Magna Pkyny pr dary a phštění pr lepší pchpení mžných nedrzumnění mezi dary či phštěním a pdplácením. Pkud máte nějaké tázky tm, zda dar je nevhdný, měli byste se pradit se svým reginálním neb skupinvým právním zástupcem neb ředitelem Magna pr právní záležitsti. Uplaťňvání mezinárdních záknů pr bj prti pdplácení Magna se musí řídit pdle mnhých slžitých místních a mezinárdních prtikrupčních záknů. Některé z těcht záknů jsu knkrétně zaměřeny na uplácení cizích vládních představitelů. Jedná se například zákn ve Spjených Státech Amerických Freign Crrupt Practices Act a v Kanadě Zákn pdplácení zahraničních veřejných činitelů. Některé antiúplatkářské zákny - např.zákn pdplácení ve Velké Británii - také zakazují nezáknné platby jedntlivcům v sukrmém sektru a jiné frmy kmerčníh úplatkářství. Vzhledem k šíři perací Magna p celém světě nemhu tyt pkyny řešít všechny tázky vznesené v rámci mezinárdních a místních pžadavků. Je dpvědnstí každéh zaměstnance Magna pchpit a chvat se v suladu s platnými mezinárdními a místními zákny. Pkud si nejste jisti, zda knkrétní průběh jednání je nezáknný neb jinak škdlivý pr pvěst Magna, měli byste se pradit s vedením, vaším reginálním neb skupinvým právním pradcem neb ředitelem Magna pr právní záležitsti. Kdy je pvlen Zjedndušení platby Většina zemí a řada splečnstí zakazují zjedndušení platby. Magna pvažuje zjedndušení platby za nezáknné a jak takvé jsu prt zakázány. Nicméně, tyt platby mhu být bčasně uskutečněny a t tehdy, pkud zaměstnanec, prvádějící platbu věří, že jeh zdraví neb bezpečnst je v hržení a je přesvědčen, že platba je ptřebná k zachvání jeh zdraví neb bezpečnsti. V situaci, kdy djde k takvé platbě pd hrzbu fyzickéh ublížení, nebude pvažván zaplacení za nesprávné, ale platba musí být hlášena na právní ddělení a musí být řádně zaznamenána a přesně drážet platbu a za jakých klnstí k ní dšl. Třetí strany: zástupci, ddavatelé a jiní zprstředkvatelé Magna výslvně zakazuje nepřípustné platby uskutečněné prstřednictvím třetích stran, jak jsu zástupci, ddavatelé neb jiní zprstředkvatelé. Skutečnst, že nezáknná platba se prvádí přes třetí stranu nevylučuje mžnst trestní neb bčanskprávní dpvědnsti vůči Magna neb jejímu zaměstnanci za prtiprávní činnst zprstředkvanu třetí stranu. Prtikrupční zákny nerzlišují mezi akty prvedené vámi neb někým jiným, který jedná vaším jménem. Z tht důvdu je nutné zajistit, aby zástupci neb jiné třetí sby uplatňvali Magna standard pr pdnikatelské chvání. Ve všech případech, kdy je přijímán d Magny zástupce, ddavatel neb jiný zprstředkvatel, musíte: Mít dkumentvané pdklady pr důvěru v integritu třetí strany; Učinit přiměřené krky k mnitrvání a k prevenci zneužití pravmci a Vhdně reagvat na údaje mžném zneužití pravmci. Magna Internatinal Inc. Guideline n Bribery & Imprper Payments 2

4 Pkud máte nějaké dtazy na najímaní zástupce neb bnvení stávající smluvy tak byste se měli pradit se svým reginálním neb skupinvým právním ddělením neb ředitelem pr právní záležitsti Magna. Ověřte, zda se nejedná známky riskantníh vztahu se třetí stranu neb nejsu-li viditelné tzv. "signály nebezpečí. T by měl zahrnvat situace, kdy třetí strana: zavádějící neb umělé plžky. Pkud jste si vědmi, neb se dmníváte, že někd falšuje účetní knihy a záznamy neb se jinak snaží skrývat platby, musíte t ihned nahlásit prstřednictvím Gd Business Line, přím svému manažervi, skupinvému neb firemnímu finančnímu úředníkvi, skupinvému neb reginálnímu právní mu zástupci neb jakémukliv firemnímu právníkvi v Magna. Jeví se nekvalifikvaná neb se zdá, že nemá dstatek zaměstnanců; Přestupky Je určena neb dpručena vládním úředníkem; Pžaduje, aby jeji ttžnst byla uchvána v tajnsti; Žádá platbu v htvsti neb předem, neb prstřednictvím ffshre účtů; Žádá padělání dkumentů; Žádá nebvykle vysku kmpenzace vzhledem k pskytvaným službám, neb Pžaduje náhradu za nebvykle vyské neb nedkumentvané náklady. Pkud se vyskytne některý z těcht signálů nebezpečí, je nutné další šetření a knzultace s vedením a/neb právním ddělením. Vedení záznamů: Účetní knihy a záznamy Vždy musí být vedeny přesné účetní knihy a záznamy a falšvání záznamů za účelem zakrytí úplatku je zakázán. Za účelem sledvání nezáknných plateb je důležité, aby všechny transakce byly transparentní, plně dkumentvány a kódvány na účty, které tak přesně drážejí jejich pvahu. Všechny kntrly a pstupy pr schválení musí být ddržvány a účetní knihy a záznamy musí být uchvávány detailně a s přesnstí tak, aby přesně drážely všechny transakce. Účetní knihy a záznamy Magna nesmí bsahvat žádné nepravdivé, Každá transakce, bez hledu nas její výši, může vést k prušení prtikrupčních záknů. Prt je důležité, aby každý zaměstnanec Magna rzuměl pravidlům a a neprdleně hlásíl jakékli jejich prušení, jakmile je t mžné. Magna má pravidl nulvé dvety za každé nahlášení údajnéh pchybení učiněné v dbré víře. Všechny zprávy jsu zkumány a jakékli prušení bude pvažván za mimřádně závažné a bude pstihván až d výše uknčení pracvníh pměru. Odplata kýmkli jak důsledek hlášení v dbré víře zprávu mžném prušení pravidel je výslvně zakázána. Obvinění z dvety bude pršetřen a bude přijat dpvídající disciplinární patření a t až d výše uknčení pracvníh pměru. T platí pr každéh jedntlivce, který je shledán vinným z dvetných patření. Užitečné rady VŽDY... Ujistěte se, že jste plně przuměli platným právním pžadavkům a Magna pravidlům nabízení neb přijímání darů a phštění (viz také Magna Pravidla pr dary a phštění). Prveďte příslušný due diligence při výběru a zapjení třetích stran (včetně nezávislých ddavatelů, bchdních zástupců a lbbistů). Dejte na vědmí naše prti-úplatkářské pžadavky třetím stranám frmální smluvu, tak, aby byl zajištěn, že Magna Internatinal Inc. Guideline n Bribery & Imprper Payments 3

5 aktivity třetí strany budu mnitrvány a kntrlvány p celu dbu trvání jejich smluvy. Ujistěte se, že všechny výdaje jsu přesně zaznamenány, včetně těch, které jsu zpracvány prstřednictvím pkladny. Ujistěte se, že všechny žádsti platbu prvedené zaměstnanci finančníh ddělení jsu zalženy na legitimní faktuře, schválené patřičným zaměstnancem, který má platné pdpisvé práv, a že se jedná právněnéh příjemce a platba je pr správné bchdní účely. Due diligence by měla být uplatněna u všech pdezřelých žádstí platbu. Předvídejte a plánujte dpředu pr nvé neb ptenciální klnstí, kdy my mhl djít k úplatkářství neb krupci. Okamžitě hlaste svému nadřízenému, vašemu skupinvému finančnímu úředníkvi, vašemu skupinvému neb reginálnímu právnímu pradci neb jakémukliv právníkvi v Magna náznak nesprávné platby neb bavy, které se týkají legitimity platby v htvsti neb v naturáliích, a která je nabízena, neb kteru máte v úmyslu dělat. Vyhledejte radu svéh manažera, skupinvéh finančníh úředníka, vašeh skupinvéh neb reginálníh právníh pradce neb firemníh právníka Magny před tím, než něc uděláte, ctnete-li se v situaci, kdy si nejste jisti záknem a/ neb Magna pravidly v tét blasti. NIKDY... pdbné uplácení. T zahrnuje ujednání s pliticky vlivnými sbami, splečnstmi neb rganizacemi, kde pplatky jsu nepřiměřené k nabízeným službám. Neplaťte nikmu (v htvsti neb v naturáliích) za služby, na které Magna nemá nrmálně nárk. Příklady zahrnují placení státníh úředníka za práci přesčas, za práci svátcích neb za práci, která je nad rámec jeh běžné pracvní náplně. Nedělejte nic, c by pdnítil neb usnadnil někmu jinému, a t včetně zástupce Magny, prvedení nezáknné platby. Nezřizujte "tajný" fnd. Nevyžadujte ani nepřijímejte úplatek neb prvizi. Dávejte si pzr na...! Odměny, které jsu v nepměru k pskytvaným službám.! Žádsti platby, které se jeví pdezřelé neb jsu na jmén neb jsu v blasti, které nesuvisí s transakcí, a t včetně charit neb nadací.! Základní infrmace zástupcích stávajících neb ptenciálních třetích stran, které naznačují, že by se mhl jednat činnstí, které by mhly být pvažvány za nevhdné.! Pskytvání či přijímání bchdních darů neb phštění v průběhu nabídkvéh řízení neb tendru. Nenabízejte něc hdntnéh vládnímu úředníkvi neb jiné sbě za účelem dsažení skutečné neb dmnělé výhdy. Nepvluje tajné prvize, prvize neb Magna Internatinal Inc. Guideline n Bribery & Imprper Payments 4

6 PRO DALŠÍ INFORMACE: Pr dalsi infrmace neb rady se prsím bratte na svéh skupinvéh neb blastníh právníka neb právníh pradce Magny Magna Internatinal Inc. Guideline n Bribery & Imprper Payments 5

7

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více