Správa klí (key management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa klí (key management)"

Transkript

1 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Správa klí (key management) významná ást bezpenostní stratege nad danou doménou Základním úkolem správy klí e kontrola klíového materálu po celou dobu eho exstence, zabrauící neautorzovanému odhalení, modfkac, substtuc, opakovanému nebo nesprávnému použtí. ležtým úkolem správy klí e zastt, že klíe nkdy nebudou pístupny v otevené form. Obecné požadavky na správu klí: Utaení dat - tané klíe a pravdpodobn další nformace e nutné podržet po dobu ech penosu nebo uložení v tanost. Detekce modfkací - e teba vytvot prostedky umožuící zabránt, nebo alespo detekovat, možný neautorzovaný zásah do utaených nformací. Detekce opakovaného použtí, asová razítka - systém musí být odolný prot neautorzované duplkac zpracovávaných dat, asová razítka zašuí, že útoník nemže ako odpov na žádost podsunout ž díve zachycenou zprávu. Autentzace entt - e nutné ovt, že entta e skute tou enttou, za kterou se vydává. Autentzace pvodu dat - e nutné ovet, že zdro dat e skute tím, za který se vydává. kaz petí - odesílatel musí mít možnost zstt, zda odesílaná data byla v poádku doruena adresátov. Nebezpeí prozrazení klíe roste s dobou a ntenztou eho používání. asté zmny klí neúnosné. ešením e provádt penos klí automatcky -> používány klíe pro šfrování klí (též sekundární klíe). Nevyšší vrstva klí - tzv. master klíe - e potom dstrbuována manuáln. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 1 / 13

2 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Služby správy klí: Regstrace entt - mechansmus, prostednctvím kterého e pro systém provádna autentzace užvatel a zaízení Absolutní autentzace - poskytue vazbu mez formálním oznaením a fyzckou reprezentací dané entty. Relatvní autentzace - umožue provést novou dentfkac entty s stým formálním oznaením bez nutnost spoovat s urtou reprezentací. Generování klí - nepredkovatelný generátor náhodných ísel, pro aplkace vyžaduící nevyšší stupe bezpenost nutné generátory pracuící na skute náhodném, zvnšku neovlvntelném evu. Tvorba certfkát - certfkáty používány pro úely autentzace. Autorta provádící certfkac doplnním certfkátu k danému obektu prohlásí tento za pravý. on-lne / off lne Autentcta, verfkace - rozlšueme t druhy dentfkace entt autentcta obsahu zprávy autentcta pvodu zprávy Verfkace se týká samotného procesu dokazování urtých tvrzení, asté použtí certfkát, ovování pravost certfkát. Dstrbuce klí - procedury, kterým sou klíe doruovány enttám, ež o n legtmn žádaí. Dnes módní modulární systém správy klí, kde ednotlvé elementy protokolu spluí m odpovídaící požadavky: Šfrování - používaí se bžné (a)symetrcké algortmy nebo specální protokoly umožuící ustanovení sdíleného klíe. Kódy pro detekc modfkací - pdáním netrváln odvodtelné redundance e možno ovt, zda nedošlo ke zm penášených dat. Používaí se vhodné hašovací funkce, autentzaní kódy zpráv (MAC), a rzné MDC Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 2 / 13

3 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 kódy. Kódy pro detekc opakovaného použtí - používaí se asové známky, ítae zpráv, echž obsah se kombnue s klíem ástí penášených dat, ofsetování klí apod. Údržba klí - aktvace klí, problematka úschovy klí, výmny klí, obnovy poškozených klí, erné lstny vyzrazených klí, deaktvace klí a ech lkvdace. Služby asto sdružovány do tzv. zaízení správy klí (key management faclty), echž obsah e (fyzcky) chránn prot poškození, vyzrazení, zám, modfkac atp. íklady: zaízení pro generování klí zaízení pro pechovávání klí zaízení pro autentzac. akredtaní zaízení (enrollment facllty) - vydávání kredencál, tket Z dvodu dosažení potebné granularty popsu celého systému e možné zaízení dále sluovat do vtších celk - ednotek správy klí (key management unts), nebo též server. certfkaní autorty (certfcaton authorty) centra pro dstrbuc klí (key dstrbuton centres) atd. Servery považovány za ryhodné (trusted) funkní dryhodnost - certfkaní servery bezpodmínená dryhodnost- servery poskytuící šfrovací klíe Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 3 / 13

4 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Pont-to-pont dstrbuce klí - v pípad symetrckých algortm nutná pedchozí exstence sdíleného klíe, v pípad asymetrckých systém exstence páru klí na každém uzlu a notarzované veené klíe na klí-serveru Je-l dstrbuce klí založena na použtí symetrckých algortm, není možné zcela vylout nutnost provést stou ást tohoto procesu manuáln. Jakákolv dstrbuce klí založená na použtí determnstckých kryptografckých algortm, neumožue vylout nutnost provést stou ást tohoto procesu manuáln. Výmna exponencálních klí (D-H). Autory sou Dffe a Hellman Metoda e založena na obtížnost poítání logartm nad GF(p) 1.Uzel A vypoítá Y a X a mod a pošle e druhé stran. X a - náhodn zvolené íslo, - nkterý z generátor GF(p). 2.Obdobnou akc provede uzel B Y b. 3.Ob strany spotou K ab X a X b p mod ípadný útoník by musel K ab spoítat pouze s použtím Y a nebo Y b což nede rychle, než spoítat logartmus ednoho z ísel X a nebo X b. Má-l p okolo 300 cfer, A B potebuí ádov tsíc operací, potencální útoník zhruba operací. Dnes mnmáln 1024 bt (dále vz RSA) Dstrbuce klí založená na dentfkac komunkuících stran Ob schémata sou založena na obtížnost výpotu logartmu nad vhodným okruhem, lze e rozšít o dgtální podpsy a provádní dentfkace užvatel. p Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 4 / 13

5 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Incalzace Centrum pro autentzac klí (CAK) vybere one-way funkc f, velké prvoíslo p a prvek okruhu, který není trválním dltelem nuly. Všechna tato ísla zveení. P lo být vybráno tak, aby mlo tvar p 2 p 1, kde p e rovnž prvoíslo. CAK zvolí sv taný klí, náhodné íslo x z množny {1,, p-1} tak, aby NSD(x, p-1) = 1. Na základ tohoto ísla CAK spoítá sv veený klí x Y mod p. Regstrace užvatele Každá nová entta musí navštívt CAK se svoí dentfkací ID a obdrží tzv. rozšíenou dentfkac EID ako EID a podps (r, s ) ež SAK vypote dle vztahu r f ID 1 s EID kr x mod p1. p k Zde mod ak e náhodn zvoleno z množny {1,,p-1}, s e v systému používáno ako taný klí entty E. Dstrbuce klíe E ae chtí sdílet spolený klí k,. Entta E zašle (ID, r ) entt E a naopak. Entta E potom mže spoítat klí k, dle vztahu k s r p Y r 1 s s mod mod p EID, obdobn entta E mže spoítat klí k, k s EID r 1 s s r mod p Y mod p, Protože k, = k,, lze tyto hodnoty použít ako sdíleného klíe pro entty E ae. Popsané schéma umožue pouze nepímou autentzac klí v tom smyslu, že použtí správného klíe lze poznat pouze dle smysluplnost dešfrovaného textu. Analýza edpokládá se odolnost v neznámším útokm, protokol e z hledska možného rozbtí patrn ekvvalentní s výpotem dskrétního logartmu. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 5 / 13

6 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Výhodou protokolu e možnost unfkovaného rozšíení o autentzac zpráv vetn asových známek a dentfkace užvatel. Systém dstrbuce klí pro konference komunkuících entt schopnost vytvot spolený sdílený klí pro lbovolnou skupnu komunkuících - konferenc. Protokol umožue ustanovt sdílený taný klí bez pedchozí komunkace ednotlvých len zamýšlené konference, autentzac nformací, pedávaných v rámc procesu ustanovování klíe. Opt e nezbytná exstence dryhodného centra. Krok 1: Centrum vygenerue t velká prvoísla p, q, r a íslo n = pq. Dále nalezne dvoc (e, d) zpsobem podobným, ako v kryptosystému RSA tak, aby platlo ed 1 mod L, L NSD p 1, q 1, r 1, 3 e, d Rovnž urí prvoíslo c (3 <= c < L) a íslo g, ež e prmtvním prvkem v Galosových okruzích GF(p). GF(q) a GF(r). Pro každou enttu maící dentfkac I centrum spoítá d s I mod nr Na závr tohoto kroku entta obdrží šestc (n, r, g, e, c, S ). Pokud ž neoekáváme petí žádných dalších entt, e možné ísla p, q a d zrušt. íslo S s každá entta podrží v tanost, zbylá ísla sou spolená pro všechny. Krok 2: V rámc tohoto kroku probíhá vlastní tvorba sdíleného klíe konference. 1.Entta vygenerue náhodné íslo U které uchová v tanost a všem zašle eu E, kde E g mod n. 2.Entta vygenerue náhodné íslo P, které není dltelem p-1 a spoítá P tak, aby platlo PP 1 mod r1 L. Obísla ponechá v tanost, Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 6 / 13

7 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 sten ako náhodn vygenerované íslo V. Entt odešle tvec (X, Y, Z, F ): ep X g cp mod nr, Y Sg mod nr, P Z E ev mod nr, F X mod n. 3.Entta obdrží (X, Y, Z, F ) a oví platnost následuících kongruencí: U mod, Z X mod n e c Y X I nr Pokud se podaí ovt platnost uvedených kongruencí, entta verfkovala, že odesílatelem patých dat e opravdu entta. Entta tedy vygenerue náhodné íslo R, které rovnž podrží v tanost. Entt zašle troc (A, B, C ), kde er A X mod nr, B SX mod nr, C F mod n R er emž s ponechá A X. 4.Entta me (A, B, C ). Ovením platnost následuících kongruencí zstí, zda patá data byla opravdu zaslána enttou : cr V mod, C A mod n e c B A I nr Pokud e vše v poádku, e entta zamýšlené konference dle vztahu m K A r mod 1 P ž schopna spoítat sdílený klí 5.Získaný klí e vskutku sdíleným taným klíem konference, nebo 2 2 e PR 1PR 2... PR m P e R1R2... Rm K g modr g modr Analýza Útok na ednotlvé ást protokolu by ml být ekvvalentní s vyešením alespo ednoho ze dvou známých obtížných problém - výpoet prvoíselného rozkladu, nebo výpoet logartmu nad Galosovým polem. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 7 / 13

8 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Správa klí pro bezpenou komunkac ATM termnál Systém umožuící užvatelm platby prostednctvím bezhotovostních pevod. Každý užvatel má vlastní kartu obsahuící eho osobní údae, íslo útu atd. Každý z užvatel má rovnž pdlen PIN konstantní délky. Systém potom sestává z množství termnál sloužících ako užvatelské rozhraní a nkolka center, které s lze pedstavt ako poboky rzných bank. Protokol Klí transakce Klí karty Kk - závslý na osob matele karty Každý termnál obsahue pro každé centrum, se kterým komunkue, eden klíový regstr KR, ehož hodnota e využívána pro tvorbu klíe transakce. edp.systém v bžném provozním stavu, užvatel práv vložl kartu a dožadue se platby. 1.Termnál petl Kk a íslo útu CU eího matele a zstl, které centrum provádí správu tohoto útu. 2.Je vygenerován klí transakce KT: KT DEA Kk, KR Kk 3.Aby centrum bylo schopno sestavt klí, zpráva, kterou termnál centru posílá, obsahue v otevené podobíslo útu a dentfkac termnálu. 4.Centrum rovnž má k dspozc regstr klíe, se shodnou hodnotou a dostatené nformace o každém spravovaném útu, e schopno s ze zaslaných nformací též sestavt klí transakce. Dotaz 1.Dotaz obsahue ve form oteveného textu íslo útu a dentfkac termnálu. Užvatelovo PIN, požadovanou ástku atd., e samozem nutné separátn zašfrovat s použtím klíe transakce. 2.Autentzaní blok zprávy e vygenerován procedurou pro tvorbu autentzaního bloku zprávy. Dotaz e šfrován použtím algortmu DEA metodou CFB. Autentzaní blok zprávy vznkne ako poslední výstupní blok tohoto procesu. 3.Autentzaní blok rozdlíme na dv polovny. Levá polovna bude sloužt ako autentzaní kód. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 8 / 13

9 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Zbývaících 32 bt autentzaního bloku ozname ako rezduum dotazu RD. Termnál s e uschová pro pozdší autentzac odpovd od centra. 4.Centrum po petí dotazu zkonstruue klí transakce, od dotazu oddlí autentzaní kód, spoítá autentzaní blok zprávy a oví e. Dále s ponechá pravou ást rezduum dotazu pro pozdší použtí. Odpov 1.Centrum sestaví odpov a opt spoítá autentzaní blok zprávy. Ped poítáním autentzaního bloku centrum ppoí na zaátek zprávy RD. 2.Levá ást autentzaního bloku e ako autentzaní kód ppoena ke zpráv a odeslána termnálu. Pravou ást, ozname rezduum odpovd RO, s centrum ponechá. 3.Termnál obdobným zpsobem ako v pípad dotazu centrum vypoítá autentzaní blok a provede verfkac patých dat. Pokud e vše v poádku, v souladu s došlou odpovdí provede odpovídaící akc a dokoní svo ást transakce. I termnál s ponechá pravou ást spoítaného autentzaního bloku - rezduum odpovd. Aktualzace regstru klíe 1.Centrum zruší klí transakce, uschová pvodní hodnotu regstru klíe. 2.Nová hodnota regstru klíe e vypoítána takto: KR DEA RO RD, KR 3.Termnál zruší klí transakce a zpsobem steným ako centrum provede aktualzac svého regstru klíe. 4.Pokud se však ztratí odpov od centra, termnál pro píští transakc použe tuto starou hodnotu regstru klíe. Centrum regstr klíe naplní uschovanou pedchozí hodnotou a pokusí se znovu o autentzac. Analýza Klí transakce e end-to-end a e ednený pro každou transakc. Znalost tohoto klíe transakce a klíe karty následuící karty nemožní odvodt klí následuící transakce, an nco o pedešlé transakc. Incalzac a pípadnou rencalzac e možno provést napíklad v rámc nstalace a nebo bžné údržby termnálu použtím specální servsní karty. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 9 / 13

10 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Správa klí pomocí kontrolních vektor S každým klíem K asocován kontrolní vektor C skládaící se z množny polí specfkuících pípustné použtí klíe v rámc systému. Klí a odpovídaící kontrolní vektor kryptografcky spoeny, aby byla vylouena možnost následné zmny vektoru. Klí nastavue vlastní kryptografcký algortmus výbrem mapovací funkce, kontrolní vektor slouží k nastavování procesoru kryptografcké ednotky - e takto vymezeno povolené použtí daného klíe. Každé kryptografcké zaízení e navrženo tak, aby p pokusu o použtí klíe neprve provedlo verfkac, zda tento pokus e v souladu s povoleným rozsahem operací, ak e zaznamenáno v kontrolním vektoru. Kryptografcké spoování K a C Spoení K a C e nutné provést tak, aby nebylo možno provádt následné zmny kontrolního vektoru. Možnost: zapot kontrolní vektor do procesu šfrování a dešfrování klíe provést konkatenac klíe a kontrolního vektoru a na vznklém etzc spoítat autentzaní kód AC. Nevýhodou druhé možnost e nutnost stálého ovování AC vždy p každém použtí klíe. Algortmus pro šfrování a dešfrování klí Vstupem algortmu e kontrolní vektor C, klí pro šfrování klí KK a klí K. C e hašovací funkcí h peveden na 128-btovou hodnotu H, kterou e XOR-ován klí KK. Následn e K zašfrován klíem KKH e-d-e algortmem. Výsledkem e KK H K. Hašovací funkce zašue normalzac délky kontrolního vektoru na 128 bt. Generování klí Schéma obsahue rovnž funkc G pro tvorbu nových klí s výstupem a e key H K 2 2 e key H K 1 1 Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 10 / 13

11 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 K - ntern generovaný náhodný klí, C1 ac2 kontrolní vektory a key1 akey2 vhodné klíe - nap. master klíe ednotlvých zaízení, klíe pro šfrování klí sdílené mez odesílatele a píemce, nebo mez toto generuící zaízení a naké další zaízení v systému. H1 a H2 sou hodnoty hašovací funkce pro oba kontrolní vektory. Dstrbuce klí Zadáme vstupní parametry G (KM, C1) a (KK, C2), tedy na míst key1 e použt master klí zaízení a na míst key2 klí pro šfrování klí sdílený mez zaízení a. Výsledkem sou balíky H1 K C1 a KK H e, KM e K, C 2 2 První z nch e uložen v zaízení a druhý e dopraven do zaízení. Zde e proveden mport - došlý balík e dešfrován, penesený klí K e okamžt znovu zašfrován master klíem KM za použtí C2 a uložen. Kerberos pracovní stance považueme za nedryhodné, požadueme autentzac žadatele každém požadavku na službu. Každý užvatel a každá služba má vlastní heslo. Systém obsahue dryhodný autentzaní server. 1.V rámc phlašování do systému užvatel zadá své méno. 2.Stance zašle autentzanímu serveru zprávu {logn-name, TGS-name} TGS-name - méno akredtaního serveru. 3.Autentzaní server vyhledá šfrovací klí obou tchto entt. (klí sou zašfrovaná hesla) 4.Autentzaní server vytvoí odpov {TGS-sesson_key, sealed_tcket} zašfrue užvatelovým heslem a zašle stanc. Tcket má tvar: {logn-name, TGS-name, WS-net_address, TGS-sesson_key } Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 11 / 13

12 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 zašfrováním tcketu šfrovacím klíem TGS vznkne sealed_tcket. WSnet_address e adresa stance, TGS-sesson_key klí oznauící relac s TGS. 5.Po petí zprávy z bodu 4. stance požádá užvatele o heslo, zašfrue e a získaný klí použe k dešfrování zprávy a uschová. žádost o lbovolnou službu bude nyní teba neprve získat odpovídaící lístek. 1.Stance zašle akredtanímu serveru žádost {sealed_tcket, sealed_authentcator, end_server_name} kde authentcator má tvar {logn-name, WS-net_address, current_tme} Sealed_authentcator vznkne zašfrováním klíem TGS-sesson_key. 2.Akredtaní server dešfrue sealed_tcket, ímž získá TGS-sesson_key. Tímto klíem dešfrue sealed_authentcator, oví platnost lístku (logn-name, TGSname, WS-net_address) a porovná as. 3.Akredtaní server vyhledá heslo cílového serveru, a vytvoí klí transakce sesson-key. 4.Pracovní stanc akredtaní server zašle zprávu {sesson_key, sealed_tcket} kde sealed_tcket vznkne zašfrováním tcketu {logn-name, end_server_name, WS-net_address, sesson_key } klíem cílového serveru. ed odesláním e zpráva zašfrována klíem TGS-sesson_key. 5.Dešfrováním zprávy z pedchozího bodu stance získá tcket pro cílový server. Rovnž od akredtaního serveru dostane nový TGS-sesson_key. 6.Stance zašle cílovému serveru zprávu {sealed_tcket, sealed_authentcator, end_server_name} kde sealed_authentcator e {logn-name, WS-net_address, current_tme} zašfrovaný klíem sesson_key. 7.Cílový server dešfrue sealed_tcket a následn sealed_authentcator a provede obdobnou verfkac ako akredtaní server v bod 2. tohoto postupu. 8.Je-l vše v poádku, vyhoví požadavku a odpov zašfrue klíem sesson_key. Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 12 / 13

13 Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Materál slouží výhradn ako pomcka pro absolvování pednášky Ochrana Informací II na MFF UK V Praze. Není uren k samostudu problematky. Jeho obsah se nemusí shodovat s rozsahem látky pednášené v konkrétním semestru 13 / 13

Prob hc P Prob hc P ProbP

Prob hc P Prob hc P ProbP Charakteristika dobré šifry Množství práce vynaložené na šifrování a dešifrování by mlo být úmrné požadovanému stupni utaení. Šifrovací algoritmus by neml obsahovat zbytená omezení. Implementace algoritmu

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

Kryptografické protokoly

Kryptografické protokoly Kryptografické protokoly použijeme-li pi tvorb systému k ešení njakého problému odpovídající protokol staí pouze ovit korektnost implementace vzhledem k tomuto protokolu 1.arbitrované protokoly - arbitrem

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Metodický pokyn pro urení optimální velikosti fakturaního vodomru a profilu vodovodní pípojky.

Metodický pokyn pro urení optimální velikosti fakturaního vodomru a profilu vodovodní pípojky. Metodcký pokyn pro urení optální velkost fakturaního vodoru a proflu vodovodní pípojky. Ureno: Vodoprávní úad K využtí : Vlastník a provozovatel vodovod a odbratel ptné vody Mnsterstvo zedlství.j.: 0 535/00-6000

Více

1. Nejkratší cesta v grafu

1. Nejkratší cesta v grafu 08. Nekratší cesty. Úloha obchodního cestuícího. Heurstky a aproxmační algortmy. Metoda dynamckého programování. Problém batohu. Pseudopolynomální algortmy 1. Nekratší cesta v grafu - sled e lbovolná posloupnost

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APPLICATION OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN DESIGNING THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION SYSTEM Martn Ivan 1 Anotace: Prezentovaný

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Tonda Beneš Ochrana informace jaro 2011

Tonda Beneš Ochrana informace jaro 2011 Literatura PFLEEGER, "Security in Computing", Prentice-Hall, 1989 SCHNEIER, "Applied Cryptography", John Wiley & Sons, 1994 IBYL, "Ochrana dat v informatice", scriptum VUT, 1993 Frequently Asked Questions

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1 Technické pedpisy Zkoušky DAN Stránka 2 Historie zmn Datum revize, verze. Zmny, doplnní (popis) Vypracoval 11.7.2016, V1.0 Nové pojetí. Ruší všechny pedchozí pedpisy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Radka Luštncová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název bakalářské práce: Aplkace řezných

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UEÍ TECHICKÉ V BR FAKULTA STAVEBÍ PROF. IG. JIDICH MELCHER, DrSc. DOC. IG. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ MODUL BO02-M07 AVRHOVÁÍ OCELOVÝCH KOSTRUKCÍ A MEZÍ STAV ÚAVY STUDIJÍ OPORY

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Teorie mezinárodního obchodu

Teorie mezinárodního obchodu Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody V následujících p íkladech p edpokládejte, že sv t funguje podle klasické teorie absolutních výhod. P íklad 1 Poet hodin práce potebných k výrob 1 auta Poet

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ

LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ Lneární programování e druh matematckého programování. Matematcký model se skládá z:. účelové funkce. omezuících podmínek (vlastní omezení a podmínk nezápornost) Účelová funkce omezuící

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více