V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY Strana 1 (celkem 24)

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Stedoeský kraj Odlouené pracovišt školy: Domov mládeže, Jiínská 1025, Mladá Boleslav I IZO editelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon editel školy Domov mládeže ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jií Šlégl editel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce Š Ing. Rudolf Víc zástupce Š PE ŠKOLSKÁ RADA Jitka Jarošová pedseda zástupce zizovatele Marta Matjková místopedseda zástupce pedagogických zamstnanc školy Miloš Brcha zástupce žák Mgr. Alexander Macke zástupce zizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupc nezletilých žák Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zamstnanc školy Poslední zmna zaazení do rejstíku škol byla uskutenna Rozhodnutím MŠMT R j. 7122/06-21 ze dne Strana 2 (celkem 24)

3 2. Charakteristika školy Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762, je stední škola s právní subjektivitou. V prbhu posledních 12-ti let zmnila škola postupn svj statut a i ve školním roce byla píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Stedoeský kraj. Pvodní zamení Stední zemdlské školy na mechanizaci zemdlství bylo v prbhu posledního desetiletí znan rozšíeno. Na základ projektu pijatého ve výbrovém ízení byla škola v minulém desetiletí zaazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ovovány zamýšlené zmny v rámci reformy eského odborného školství. Lze konstatovat, že se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform dailo s úspchy aplikovat. Jedná se pedevším o následující myšlenky: - zavedení spoleného prvního roníku (integrovaný první roník; od zrušen ) - zavedení pedmtu Úvod do svta práce - vytvoení vlastního vzdlávacího programu školy (kurikulum školy) - zaazení výuky klíových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií pi tvorb vzdlávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutenost, aby program školy i poty pijímaných žák do jednotlivých obor byly v souladu s potebami regionu a potencionálních odbratel absolvent. Škola se zamuje i na další vzdlávání dosplých. Vedle obor nástavbového studia formou denního a dálkového studia (obor podnikání a obor veejnosprávní innost) nabízí škola také jednorázové kurzy vetn kurz kvalifikaních a rekvalifikaních. S úinností od tvoí školu následující souásti: 1. Stední škola 2. Domov mládeže 3. Školní jídelna Areál školy je tvoen dvma ástmi. První ást tvoí hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou ástí je pak budova Domova mládeže, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývaovny a jídelny školy. Pro zajištní kvalitnjší výuky bude zapotebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné uebny a laboratoe, dílny, kabinety uitel i odpovídající tlocvinu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáí a díve nedostatené údržb. Po dlouhou dobu se prakticky neprovádla modernizace, mnohdy ani základní údržba. Pesto se v minulých letech podailo provést rekonstrukci ústedního topení a nkterých sociálních zaízení. Úspchem je nesporn i výmna starých devných oken za okna plastová ( ) na hlavní budov školy i na budov DM. Výrazn se za poslední rok také zvýšila bezpenost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeže instalací elektronického pístupového systému, vetn vjezdové závory. I pes tyto skutenosti jsou však nkteré ásti školy tém v katastrofálním stavu, zejména pak budova dílen. Vedení školy by v této oblasti chtlo v následujícím období využít píjm z pronájm a tyto prostedky by chtlo postupn investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech souástí školy. Na míst je podkování zizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy prbžn realizuje a financuje práv z vrácených píjm z pronájm. Strana 3 (celkem 24)

4 Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nov zaazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehož zavedením škola pipravuje žáky ke studiu na vysokých školách technického smru. Vedení školy eší i v této oblasti systematicky mnoho problém, které souvisejí zejména s ekonomickou nároností výuky. Velký kus práce byl uskutenn rovnž v oblasti revize i inovace vlastních uebních dokument. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximáln spokojenými žáky a zamstnanci, o jejichž služby je v regionu mezi veejností zájem. 3. Souásti školy I. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák/student a naplnnost (k ) Nejvyšší Skutený Poet povolený Pepotený IZO a název souásti poet žák/stud. poet poet ped. (druh/typ školy) žák v denním žák /student 1 pracovník studiu /student Stední odborná škola Stední odborné uilišt žáci a dosplí všechny formy studia Poet žák/stud. na pep. poet ped. pracovník 49,2 13,9 II. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák (strávník, ubytovaných, klient) a naplnnost (k ) IZO a název souásti (školské zaízení) Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./stráv./ klient Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./ stráv./ klient DO Zamstnanci DO Poet žák/ ubyt./ stráv./ klient Z toho cizích Pepotený poet pracovník Domov mládeže Školní jídelna Pozn.: Pokud nkterá souást školy vykazuje doplkovou innost, uvete pro jaký poet uživatel byla innost urena a jaký poet zamstnanc ji zajiš oval. Doplkovou innost oznate symbolem DO. 4. Obory vzdlání a údaje o žácích v nich I. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v denní form studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/001 Veejnosprávní innost , M/001 Technické lyceum , M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání , L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/502 Stavební provoz Strana 4 (celkem 24)

5 Kód a název oboru Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/010 Inženýrské stavitelství vodní stavby Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování H/001 Zedník E/503 Stavební výroba H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Automechanik H/007 Keramik H/001 Instalatér H/001 Tesa H/003 Opravá zemdlský stroj Obory vzdlání poskytující stední vzdlání Celkem Pozn.: V 1. roníku jsou v jedné tíd žáci obor truhlá a elektriká, ve druhé tíd pak žáci obor zedník a operátor skladování. Ve 2. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd truhlá, operátor skladování. Ve 3. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd - truhlá, elektriká a operátor skladování. Ve školním roce byl celkový poet tíd denního studia roven 21. II. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Forma studia 1 Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t L/524 Podnikání DK 78 x x L/515 Podnikání v technických povoláních DK 18 x x L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb DK 9 x x M/001 Veejnosprávní innost DK 69 x x Celkem formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná x Strana 5 (celkem 24)

6 Údaje o žácích pijatých v prbhu školního roku 2006/2007 do denního studia a OFS (poty, zaazeni do roníku, odkud pišli apod.). Jméno, píjmení roník odkud Kateina Paulusová 1. Soukromá OŠ s.r.o. Kunovice Barbora Koínková 1. HERMÉS s.r.o., Mladá Boleslav Mário Galbavý 1. zahraniní škola (Slovensko) Jan Simon 1. ISŠ technická Mlník Petr Pátek 1. SOŠ Nymburk Veronika Schadeová 1. ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 Kateina Zemanová 1. Obchodní akademie Lysá nad Labem Zdenk Šmidlík 1. ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské, Mladá Boleslav Marek Syrový 1. SPŠ, Mladá Boleslav Uvete kolik žák a kolik student dojíždí do školy z jiných kraj (celkem/z toho v denním studiu). Do školy dojíždí z jiných kraj 44 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj). Z toho v denní form vzdlávání dojíždí z jiných kraj 39 žák. 5. Vzdlávání žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a žák a student nadaných Údaje o individuáln integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Poet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 - Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 0 - S vadami ei 1 - Tlesné postižení 1 - Soubžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy uení a chování 57 (z toho 22 integrovaných) - Zkušenosti s tmito žáky Vzhledem k asovému vytížení uitel a velkému potu žák není asto možné vnovat tmto žákm potebnou individuální péi. Škola nemá ani potebné vybavení pomckami, které by umožovalo žákm s SPU nap. práci na poítai. Strana 6 (celkem 24)

7 6. Údaje o pijímacím ízení a následném pijetí uchaze do 1. roník SŠ 6. 1 Pijímací ízení do 1. roníku SŠ PIJÍMACÍ ÍZENÍ K R I T É R I A BŽNÉ DENNÍ STUDIUM (mimo obor STAVEBNÍ VÝROBA) K1 K2 Žáci, kteí se hlásí na tyletý studijní obor a mají prmrný prospch do 1,5 (vetn) nejhorší známkou chvalitebný v 1. pololetí 9. roníku základní školy a s hodnocením chování velmi dobré na konci 8. roníku i v pololetí 9. roníku, budou pijati ke vzdlávání bez absolvování písemné pijímací zkoušky. Žáci nesplující K1 absolvují pijímací zkoušku formou písemné zkoušky.celkové hodnocení pijímacího ízení pak bude následující: - výsledek pijímací zkoušky 70% - prmrný prospch v 1. pololetí 9. roníku nevýchovné pedmty 30% Dosažená bodová hodnocení (za studijní prmr a za výsledek pijímací zkoušky) budou redukována v pomru píslušných hodnot procent (viz K2). Uchaze o studium tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. K3 Žáci, kteí se ucházejí o vzdlávání ve tíletém uebním oboru a mají v 1. pololetí 9. roníku z nevýchovných pedmt prmr do 3,00 a mají chování na konci 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku hodnocené stupnm velmi dobré, budou ke vzdlávání pijati bez absolvování pijímací zkoušky. V ostatních pípadech absolvuje uchaze pijímací zkoušku formou ústního pohovoru. NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM K1 Výsledky pijímacích test: studijní pedpoklady 70% K2 Prmrný prospch ze skupiny vybraných profilových pedmt: CJL, CIJ, MAT 30% Uchazeem o vzdlávání dosažené bodové hodnoty pak budou redukovány v pomru píslušných hodnot procent (viz K1, K2). Uchaze tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. DÁLKOVÉ STUDIUM Jediným kritériem pro pijetí uchazee je výsledek písemné pijímací zkoušky. UEBNÍ OBOR STAVEBNÍ VÝROBA Uchazei o obor STAVEBNÍ VÝROBA absolvují v rámci pijímacího ízení ústní pohovor, jehož cílem bude zjištní osobnostních pedpoklad pro pijetí do daného oboru. Strana 7 (celkem 24)

8 I. Údaje o pijímacím ízení do denního studia (vetn nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2007/2008 podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru 1. kolo poet Další kola poet Odvolání poet pihl. pij. pihl. poda- kladn pij. ných vyíz. Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou M/001 Mechanizace a služby M/001 Technické lyceum M/001 Veejnosprávní innost L/524 Podnikání Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Mechanik opravá H/003 Operátor skladování H/001 Zedník Celkem Poet tíd 1 1 II. Údaje o pijímacím ízení do ostatních forem studia (vetn nástavbového studia) na SŠ podle obor vzdlání (stav k ) 1. kolo další kola Odvolání Kód a název oboru poet poet poet Poet poda- kladn tíd 1 pihl. pij. pihl. pij. ných vyíz. FS 2 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem x 1 víceoborové tídy u jednotlivých obor vzdlání oznate vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Uvete kolik žák a kolik student bylo v rámci pijímacího ízení pijato z jiných kraj (celkem/z toho do denního studia). V pijímacím ízení bylo pijato z jiných kraj 34 žák/student (Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj,). Z toho do denní formy vzdlávání bylo pijato z jiných kraj 20 žák. Strana 8 (celkem 24)

9 7. Údaje o výsledcích ve vzdlávání I. Prospch a docházka žák/student všech roník celkem (vetn závrených roník) k Prospch a docházka žák/student všech roník Poet žák/student Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Žáci celkem 424 Prospli s vyznamenáním 7 Prospli 316 Neprospli z toho opakující roník 10 Prmrný prospch žák 2,92 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 66,4/0,6 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem Žáci celkem 171 Prospli s vyznamenáním 0 Prospli 92 Neprospli 79 - z toho opakující roník 0 Prmrný prospch žák 3,2 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 70,7/3,9 Poet žák hodnocených slovn (podle typu školy): Žáky slovn nehodnotíme. V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (pezkoušení) poet žák/student, roník, obor vzdlání, pedmt, výsledky K 31. srpnu 2007 byly vykonány celkem 102 opravné zkoušky. (1. roník - 29 zkoušek,nástavbové denní studium 10, 2. roník 20, 3. roník roník - 3, dálková forma vzdlávání -19 zkoušek) Nejvíce opravných zkoušek bylo z pedmtu MATEMATIKA 60 opravných zkoušek. Osm žák se bez omluvy ke zkoušce nedostavilo. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závrených zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání M/001 Veejnosprávní innost L/515 Podnikání v technických povoláních DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem Strana 9 (celkem 24)

10 Kód a název oboru Závrená zkouška (s výuním listem): Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování E/503 Stavební výroba H/001 Zedník H/001 Truhlá Celkem Druhý termín maturitních zkoušek se konal 19. a 20. záí 2007, zkoušky konalo 19 žák, z nich 15 prosplo a 4 neprospli. Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. Druhý termín závrených zkoušek se konal v termínu Zkoušky se zúastnilo 20 žák - 15 prosplo, 5 neprosplo. Další termín opravných zkoušek je stanoven na Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. 8. Chování žák Chování žák/student (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé stední škola V textu uvete uskutenná výchovná opatení a údaje o potu žák/student, kteí byli vyloueni ze studia v prbhu hodnoceného školního roku a jejich dvodech. V prbhu školní roku 2006/2007 byla udlena následující výchovná opatení: pochvala tídního uitele - 97 žák, napomenutí tídního uitele - 17 žák, dtka tídního uitele - 55 žák, dtka uitele odborného výcviku 3 žáci, dtka editele školy - 30 žák, podmínné vylouení - 15 žák. Vylouen ze vzdlávání z kázeských dvod v roce nebyl nikdo. 9. Absolventi a jejich další uplatnní I. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Poet Nepodali Podali pihlášku Podali pihlášku Podali pihlášku Druh/typ školy absolvent pihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu stední škola Pozn.: Je zejmé, že nebudou podchyceny všechny podané pihlášky (nap. pihlášky podané na VOŠ po nepijetí na VŠ v dob po ukonení studia). Pokud máte informace o pijetí uchaze k dalšímu studiu, uvete je ve vlastní tabulce nebo v komentái. Strana 10 (celkem 24)

11 II. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem Poet absolvent celkem Podali pihlášku do nástavbového studia Podali pihlášku na jiný typ stední školy Absolventy SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem za školní rok 2006/2007 jsme nesledovali. 10. Údaje o nezamstnanosti absolvent škol Nezamstnaní absolventi škol podle statistického zjiš ování úad práce (k ) Kód a název oboru Poet absolvent škol. rok 2005/2006 Z nich poet nezamstnaných duben H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb H/003 Operátor skladování M/001 Veejnosprávní innost M/001 Veejnosprávní innost (DS) 15 3 Celkem Úrove jazykového vzdlávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu uící se cizí jazyk (k ) Jazyk Poet žák /student Poet skupin Poty žák/student ve skupin minimáln maximáln prmr Anglický jazyk Nmecký jazyk II. Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná Anglický jazyk Nmecký jazyk V komentái zhodno te úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitní i vnjší píiny. Uvete informace o jazykovém vzdlávání uitel cizích jazyk (forma, poet vzdlávajících se, dosažená úrove, úspšn složené zkoušky) a píp. vzdlávání uitel v rámci národního projektu NIDV Brána jazyk. Strana 11 (celkem 24)

12 Úrove vzdlávání v anglickém jazyce Úrove ANJ je na stedním odborném uilišti velmi nízká. Žáci picházejí s nedostatenými základy ze základní školy. Osobní zájem je mizivý a asová dotace pro výuku jazyka je pomrn nízká, takže ani pi využití nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice, audio-video technika) nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove ANJ na stední odborné škole je na solidní úrovni. Uitelé využívají nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice New Headway, asopis pro studenty Bridge, audiovizuální technika, interaktivní tabule). Dosažená úrove je limitována schopnostmi žák a také aktivním pístupem ke studiu. Vzdlávání uitel ANJ Bc. Lenka Hyková již tetím rokem studuje španlský jazyk s cílem rozšíení kvalifikace; Václav Macha zúastnil se jednorázové akce poádané Bell International (vývoj anglického jazyka), je koordinátorem projektu Comenius. Oba se podílejí na organizaci jazykov poznávacích zájezd do Velké Britanie. Drahomíra Hošková jako vyuující nesplnila pedstavy týmové práce a nezalenila se do kolektivu vyuujících ANJ, v pololetí skonil její pracovní pomr na škole. Nahradil ji nový, kvalifikovaný vyuující Mgr. Vyšohlíd, který ukonil pracovní pomr k z dvodu pracovního pomru ve Velké Británii. tvrtý vyuující Mgr. eho byl dobrým lenem týmu vyuujících ANJ, ale bohužel na konci školního roku odešel mimo školství. Brána jazyk Mgr. Marcela Ernestová, Ing. Zuzana Povšíková, Ing. Soa Dundrová navštvují kurzy anglického jazyka na jazykové škole. Úrove nmeckého jazyka Úrove nmeckého jazyka na stedním odborném uilišti je podprmrná, žáci mají nedostatené základy ze základní školy a jejich osobní zájem na výuce je mizivý, dotace hodin je nízká, takže ani pi využití všech možných prostedk bohužel nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove NEJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Pi výuce jsou využívány nejmodernjší metody (kvalitní uebnice, asopisy Spitze a Freundschaft, audiovizuální technika, materiály z internetových stránek). Dosažení lepší úrovn je omezeno schopnostmi a aktivním pístupem žák ke studiu. Vzdlávání uitel NEJ Mgr. Klára Špaková prvním rokem studuje anglický jazyk s cílem rozšíit si kvalifikaci 12. Úrove informaní a poítaové gramotnosti ve škole a) Spolená ást Škola pro poteby teoretické výuky využívá dv budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeže. Každá z budov je pipojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 4MB/s pes firewall založený na OS LINUX a ob budovy jsou propojeny privátním spojem. Všechny poítae ve škole jsou pipojeny do školní sít i k Internetu. Celkový poet PC ve škole pesahuje 100. Lokální sí je založena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je Strana 12 (celkem 24)

13 provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. b) Oblast výuky Škola má k dispozici tyi poítaové uebny. Každá z nich je povinnými vyuovacími pedmty využívána 32 až 38 hodin týdn. Vybavení jednotlivých ueben ukazuje následující tabulka. Uebna Poet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 17" CRT Ano Ano D PII Win " CRT Ne Ano Uebna D128 je v odpoledních a veerních hodinách pístupná k samostudiu studentm ubytovaným na domov mládeže. Dále mohou vyuující využívat v hlavní budov školy dv multimediální uebny vybavené uitelským PC, dataprojektorem, videopehrávaem a DVD pehrávaem. V jedné z nich je též interaktivní tabule. V každé z ueben probíhá výuka pibližn 30 hodin týdn. Další dv uebny budou vybaveny v prbhu íjna Pibližn polovina ostatních ueben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyuující je k zapjení notebook vetn penosného dataprojektoru. Jedna uebna vybavená PC, vizualizerem, dataprojektorem a videopehrávaem je i v budov domova mládeže. Ti pracovní stanice v Informaním centru jsou voln dostupné žákm v dob pestávek a ped i po vyuování a další ti stanice jsou dostupné v chodb ped uebnou SPO1. V každém z kabinet mají vyuující k dispozici jeden až dva poítae a tiskárnu. Vesms se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, vetn potebného SW pro administrativní i didaktickou innost. Pro domácí pípravu žák mohou vyuující využívat e-learningový systém Classserver výukové stránky školy. c) Správa školy Každý z vedoucích pracovník, pracovník ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence žák má k dispozici vlastní PC vetn tiskárny a potebného SW. Aktuální informace zveejuje škola na vlastních webových stránkách a interní záležitosti na školním Intranetu, který je pro zamstnance školy dostupný i ze sít Internet. d) Poítaová gramotnost Vtšina pedagogických pracovník absolvovala základní školení úrovn Z0 a pibližn tvrtina pracovník školení úrovn P0. Nkteí zamstnanci dále absolvují rozšiující moduly úrovn P. Mnohem více však vyuující využívají školení typu S dle své aprobace a poteb. Praxe však ukazuje, že pouhé proškolení na úrovni Z0 i P ješt dlouhodob nezaruuje Strana 13 (celkem 24)

14 schopnost efektivn moderní technologie využívat a naopak mnozí z tch, kteí dosud žádné školení neabsolvovali, dokáží PC používat velmi dobe. Daleko podstatnjší je mít techniku denn k dispozici, mít chu ji používat a v pípad nesnází se mít na koho obrátit. Ve všech tech zmínných bodech se škole podailo v posledním roce udlat velký krok dopedu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Poet pracovník celkem fyzický/pepotený nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná Poet žák na pepotený poet pedagog. prac. 78,5/49, /49,2 38,6 13,9 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Albrecht uitel PV 0,2 SOŠ mechanizaní P 41 Alexová uitel VVP 1,0 VŠ TEV, BRV P Mgr. 24 Balounová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, OBN P Mgr. 9 Bergman uitel PV, OV 0,85 SOŠ strojírenství P 35 Boubínová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, chemie P Mgr. Brojír uitel PV,OP,OV 0,71 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 42 erníková EX uitel OP 0,3 VŠ Technika administrativy P Ing. 25 uban uitel OV 1,0 SOU zedník N 36 Dundrová uitel OP 1,0 VŠ ekonomika vnitního obchodu P Ing. 23 Dvoák J uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 8 Dvoák M uitel OP 1,0 VŠ právo,ekonomika a ízení zemdlství N Ing. 11 Dvoáková uitel VVP 1,0 VŠ Fytotechnický P Ing. 7 Ernestová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 17 Foršt uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 14 Gapková uitel OP 1,0 SOŠ všeobecná ekonomika P 14 Havliš uitel OV, OP 1,0 VŠ tankový a automobilový N Ing. 23 Hazdra uitel OV, OP 0,93 SOŠ mící a automatizaní technika N 11 Hošková uitel VVP 0,5 GYM Zkouška ANJ N 2 Hrdinová uitel PV 0,6 SOŠ chovatelství P 12 Hybler uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 13 Hyková uitel VVP 1,0 VŠ ANJ P Bc. 11 Irain uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 2 Jamriška uitel OP 1,0 VŠ Chovatelství P Ing. 40 Jeábková EX uitel OP 0,1 VŠ uitelství 1.st, stát.zk. z kancel. psaní strojem P Mgr. 13 Jelen uitel OV,PV 1,0 SOŠ strojírenství P 28 Kasalová uitel VVP 0,5 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 38 Kestnerová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 30 Klímová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, TV P Mgr. 12 Kolín uitel OV, OP 1,0 VŠ technologie deva P Ing. 7 Strana 14 (celkem 24)

15 Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Konopá uitel OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 14 Konývková EX uitel VVP SEŠ Uitel IKT N 9 Kozák uitel OV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 12 Keek uitel RMV, OP 0,54 SOŠ strojírenství P 39 Kepel uitel RMV 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 32 Lho an uitel VVP 0,5 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 17 Ludvíková EX uitel OP 0,05 SOŠ Zdravotní sestra 1 Macha uitel VVP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby,stát. zk.anj P 14 Matjková uitel OP 1,0 SOŠ strojírenství, tech. admin. a obch. koresp. P 17 Nejedlý uitel VVP 0,7 VŠ TEV P Mgr. 40 Pantlíková uitel OP 1,0 VŠ obchod a služby P Bc. 24 Pažout uitel OP 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 44 Povšíková uitel VVP 1,0 VŠ provoz a ekonomika zemdlství P Ing. 8 Prokop uitel VVP 1,0 SOŠ strojírenství P 22 Rašínová uitel VVP 1,0 SOŠ výpoetní technika a zpracování informací N 21 eho uitel VVP 1,0 VŠ MAT,ANJ P Mgr. 3 Slánský uitel OV,PV 1,0 SOŠ pozemní stavitelství P 6 Šíma uitel OV,PV,OP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 12 Šlégl uitel VVP 1,0 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 25 Špaková uitel VVP 1,0 VŠ NEJ P Mgr. 1 Štpán uitel VVP 1,0 VŠ MAT, VYT P Mgr. 2 Štpánová uitel VVP 1,0 VŠ FYZ P Mgr. 3 Š astný uitel PV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 24 Trajhanová uitel VVP 1,0 VŠ NEJ, OBN P Mgr. 6 Urban uitel OP 1,0 VŠ strojírenská technologie P Ing. 22 Václavková uitel VVP 0,6 VŠ CHEM, FYZ P Mgr. 40 Voborský uitel VVP 1,0 VŠ ZEM, TEV P Mgr. 40 Wenzelová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 15 Zavel uitel OP 1,0 SOŠ pozemní stavby P 14 Zelený uitel RMV 0,53 SOŠ mechanizaní P 42 Poznámka: EX externista, PV praktické vyuování, OP odborné pedmty, RMV ízení motorových vozidel, OV odborný výcvik, N pedagogicky nezpsobilý, P pedagogicky zpsobilý, VVP všeobecn vzdlávací pedmty Osobní asistenty pro dti a žáky se zdravotním postižením nemáme. III. Vková struktura pedagogických pracovník (k ) Poet pedag. Z toho Prmrný do 30 let let let let nad 60 let pracovník dchodci vk Celkem ,1 z toho žen ,2 Strana 15 (celkem 24)

16 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Cviení ze stroj a zaízení 6 5 Dílenská cviení Odborný výcvik Praxe ízení motorových vozidel Motorová vozidla cviení 5 3 eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Obanská nauka Základy spoleenských vd 0 0 Djepis Aplikovaná psychologie 4 4 Spoleenská kultura 4 4 Jazykové praktikum 0,8 0,8 Konverzace v nmecké jazyce 3 3 Konverzace v anglickém jazyce 3 1 Estetická výchova 3 3 Cizojazyná korespondence 2 2 Spoleenské vdy 6 6 Psychologie 4 4 Zempis 6 6 Matematika Základy pírodních vd 8 8 Fyzika 17,5 17,5 Chemie 8 8 Základy ekologie 4 4 Tlesná výchova Právo 18 0 Právní nauka 4 0 Veejná správa 14 0 Ekonomika a sociální politika 5 5 Demografie 1 1 Veejné finance 3 3 Úetnictví Demografie a statistika 0 0 Regionalistika 2 2 Úetnictví volitelné 0 0 Strana 16 (celkem 24)

17 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Ekonomika a podnikání 7 7 Marketing 2 0 Ekonomika 6 6 Marketing a management 6 0 Korespondence 0 0 Ekonomická cviení 0,6 0,6 Chod firmy 0,6 0,6 Ekonomika podniku 7 7 Technika administrativy 13 6 Písemná elektronická komunikace 18 2 Výpoetní technika 0 0 INT 1 0 Hospodáská korespondence 1 10 Práce s poítaem 4 0 Sekretáské práce 2 0 Výpoetní technika a administrativa 0 0 Technické kreslení 9 2 Stavba stroj 7,5 7,5 Strojírenská technologie 7,5 5,5 Základy zemdlství 4 4 Technická dokumentace 1 1 Stroje a zaízení 8 6 Motorová vozidla ízení motorových vozidel 6 0 Obchodní korespondence 4 0 Servis a opravy 4 4 Elektrotechnika 4 4 Technologie 9,5 3,5 Elektronika 1 0 Automatizace 0,5 0 Elektrická mení 0 0 Elektrické stroje a pístroje 2 0 Automatická elektronická zaízení 2 0 Rozvodná zaízení 2,5 0 Diagnostická zaízení 2 2 Administrativa skladování 7 0 Zbožíznalství 7,5 7,5 Technologie skladování 7,5 0 Mechanizaní prostedky 4,5 2 Odborné kreslení 7 4 Materiály 5 1 Strana 17 (celkem 24)

18 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Výrobní zaízení 3 3 Stavební výroba 3 0 Vybrané stati 1 0 Odborný blok 0 0 Historie eské správy 0,2 0 Biologie 2 2 Technologie oprav 4 4 Chd podniku 3 3 Informaní komunikaní technologie Diagnostická zaízení 2 2 Deskriptivní geometrie 3 3 Elektrotechnika a automatizace 3,5 3,5 Pestavby budov 2 0 Prmyslové výtvarnictví 2 0 Správní ízení 2 2 Rozvodná zaízení 2,5 0 Personální zmny ve školním roce Na školu nastoupili dva vyuující anglického jazyka Mgr. Martin eho a Drahomíra Hošková. Mgr. eho vyuoval podle své aprobace i matematiku u denního i dálkového studia. Uitelka D. Hošková skonila výuku s koncem 1. pololetí a úvazek po ní pevzal Mgr. Tomáš Vyšohlíd. Noví externí vyuující pedmt technická administrativa Ing. Regina erníková z OA a VOŠE Mladá Boleslav a Eva Konývková (pedmt IKT) vyuovali u 1. roník a u dálkového studia. Na školu nastoupila nov vyuující nmeckého jazyka Mgr. Ludmila Sabolová a její psobení je na solidní úrovni zejména u maturitních tíd. Nov rovnž nastoupil Ing. Josef Ernest a jeho psobení v rámci technických odborných pedmt i v praktických pedmtech je rovnž na velmi dobré úrovni. Pracovní pomr ukonil rovnž uitel ODV a odborných pedmt Libor Prchal. 14. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník a) Studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad Služba škole Mladá Boleslav Studium pedagogiky, akreditace MŠMT 34777/ absolvoval jeden pedagog Centrum školského managementu PedF UK v Praze obor Školský management bakaláské studium - absolvoval statutární zástupce editele školy Ing. Kozák Rozšiující studium - obor informatika na Universit Hradec Králové - Mgr. Štpánová b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (prbžné studium) kurzy, semináe, školení, samostudium ba) 46 jednodenních a dvoudenních akcí (zapoítány také 1x Dny pro pedagogické sbory) bb) 14 x vícedenní akce (Mgr. Špaková se zúastnila 11 denní stáže pro uitele NEJ v SRN; J. Šíma; F. Bergman) Strana 18 (celkem 24)

19 bc) samostudium si organizují uitelé sami ve dnech stanovených editelem školy v dob vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanní náklady vynaložené na DVPP SIPVZ (ICT) K DVPP K 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Zájmová innost organizovaná školou (kroužky, ) Škola žádné kroužky neorganizuje. Žáci mají volný pístup na vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Krajský seminá - Romové Romm; státní zkoušky z psaní na klávesnici; seminá S tebou o tob problematika sexu mladých; dv akce pro mateskou školu; ti akce - Recitaní a konverzaní soutže; dva zahraniní zájezdy Víde a Velká Británie; 33 odborných exkurzí; 6 návštv filmových a divadelních pedstavení (mimo pedplatné pro zájemce); 12 odborných pednášek Programy a projekty a) Škola nebyla dosud zapojena do národních a systémových projekt OP RLZ. b) V oblasti SIPVZ jsme erpali dotaci ve výši odpovídající školám nevybaveným v projektu INDOŠ. d) Škola nebyla zapojena do program ani projekt vyhlášených Stedoeským krajem. e) Sdružení automobilového prmyslu a vzdlávací agentura Kromíž škola je partnerem projektu IQ AUTO 2.stupn. Cílem spoleného projektu je další vzdlávání uitel odborných pedmt a uitel odborného výcviku v oblasti nových metod a forem výcviku a vzdlávání ve stedním odborném školství. Finanní prostedky nebyly vloženy žádné. Spolupráce se zahraniními školami SOCRATES/COMENIUS CA Partnerství škol Název: Water a sustainable resoursce (Voda - udržitelný zdroj). Cíl: Vytvoit povdomí o dležitosti udržitelnosti vodních zdroj, šetení a ištní použité vody. Seznámit se se stavem a technologiemi úpravy pitné vody a ištní odpadních vod v zemích partner. Partnei projektu: Francie, Turecko, Španlsko, Polsko. Výsledky projektu: spolené webové stránky s prezentacemi jednotlivých zemí, kontakty mezi uiteli a žáky ( ové). Zapojení žák školy ve vdomostních, odborných, sportovních a dalších soutží Škola se zúastnila 12 sportovních soutží v rámci SŠH v regionu, nejlepší výsledky byly dosaženy v lehké atletice, pespolním bhu a silovém trojboji; dále se zúastuje konverzaních soutží 1. místo v mladší kategorii v NEJ, v umleckých soutžích úast a dobré umístní ve dvou kategoriích v soutži Novináem s MFD. Ve škole se dále uskuteují pravideln následující soutže - ANJ - konverzace - NEJ - konverzace - recitaní soutž - sportovní odbíjená, košíková, kopaná, florbal Strana 19 (celkem 24)

20 Akce uskutenné v rámci prevence sociáln patologických jev, další zpsoby jejich pedcházení ešení konfliktní situace šikany v rámci kompetence výchovných pracovník s rodii ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v MB - tída 2.D. Situace byla ešena pohovory se skupinou a s rodii jednotlivých žák. V letošním roce nebyl zaznamenán výskyt užívání návykových látek. Byla ešena otázka krádeže pedmt mezi žáky ve škole a ve spolupráci s policií vyešena. Výchovné akce zamené na multikulturní a environmentální výchovu, akce smující k výchov k humanismu apod. Zejména akce zamené na vodní zdroje - Sokrates - Comenius - odborná exkurse ve vodárn Klokoka zdroje pitné vody pro Mladou Boleslav - návštva a odborná exkurse v oblasti rybnikáství Tebo - návštva a seznámení s Jadernou elektrárnou Temelín - seminá Romové Romm - výchova k humanismu - akce Vánoce na naší škole, školní pou - návštvy divadelních pedstavení žák - pedplatné - školní asopis a jeho sledovanost a píspvková innost žák a uitel Spolupráce školy se zizovatelem, obcí, sociálními partnery, úady práce, zamstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s adou firem a institucí zejména v oblasti zajiš ování praxí pro žáky studijních a uebních obor. Jsou to nap. Magistrát msta Mladá Boleslav, Úad práce Mladá Boleslav, Krajská správa sociálního zabezpeení, obecní a mstské úady, ŠKODA AUTO a.s., M. Preymesser Logistika s.r.o. epov, AHOLD Czech Republic, a.s. Mladá Boleslav, Baumax R s.r.o., Laureta auto a.s. Aktivity školy uspoádané pro veejnost Dny otevených dveí pro veejnost 2x (listopad a prosinec 2005) Spolupráce a akce pro mateskou školku Pampeliška v Mladé Boleslavi 2x Další akce nebo innosti Prezentace školy public relations školy - vystoupení editele školy v regionálním rádiu - lánky a reklama v Boleslavském deníku - placená reklama v rzných regionálních brožurách - prezentace školy na burzách obor v Mladé Boleslavi a všech sousedních okresech - osobní návštvy vybraných základních škol v regionu a nabídka vzdlávacího programu školy - prezentace školy na bilboardech a informaních panelech - informaní letáky o škole a nabízených oborech, vlastní internetové stránky školy - spolupráce se zemdlskými školami v R - spolupráce mezi uiteli stedních škol Strana 20 (celkem 24)

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více