V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY Strana 1 (celkem 24)

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Stedoeský kraj Odlouené pracovišt školy: Domov mládeže, Jiínská 1025, Mladá Boleslav I IZO editelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon editel školy Domov mládeže ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jií Šlégl editel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce Š Ing. Rudolf Víc zástupce Š PE ŠKOLSKÁ RADA Jitka Jarošová pedseda zástupce zizovatele Marta Matjková místopedseda zástupce pedagogických zamstnanc školy Miloš Brcha zástupce žák Mgr. Alexander Macke zástupce zizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupc nezletilých žák Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zamstnanc školy Poslední zmna zaazení do rejstíku škol byla uskutenna Rozhodnutím MŠMT R j. 7122/06-21 ze dne Strana 2 (celkem 24)

3 2. Charakteristika školy Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762, je stední škola s právní subjektivitou. V prbhu posledních 12-ti let zmnila škola postupn svj statut a i ve školním roce byla píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Stedoeský kraj. Pvodní zamení Stední zemdlské školy na mechanizaci zemdlství bylo v prbhu posledního desetiletí znan rozšíeno. Na základ projektu pijatého ve výbrovém ízení byla škola v minulém desetiletí zaazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ovovány zamýšlené zmny v rámci reformy eského odborného školství. Lze konstatovat, že se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform dailo s úspchy aplikovat. Jedná se pedevším o následující myšlenky: - zavedení spoleného prvního roníku (integrovaný první roník; od zrušen ) - zavedení pedmtu Úvod do svta práce - vytvoení vlastního vzdlávacího programu školy (kurikulum školy) - zaazení výuky klíových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií pi tvorb vzdlávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutenost, aby program školy i poty pijímaných žák do jednotlivých obor byly v souladu s potebami regionu a potencionálních odbratel absolvent. Škola se zamuje i na další vzdlávání dosplých. Vedle obor nástavbového studia formou denního a dálkového studia (obor podnikání a obor veejnosprávní innost) nabízí škola také jednorázové kurzy vetn kurz kvalifikaních a rekvalifikaních. S úinností od tvoí školu následující souásti: 1. Stední škola 2. Domov mládeže 3. Školní jídelna Areál školy je tvoen dvma ástmi. První ást tvoí hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou ástí je pak budova Domova mládeže, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývaovny a jídelny školy. Pro zajištní kvalitnjší výuky bude zapotebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné uebny a laboratoe, dílny, kabinety uitel i odpovídající tlocvinu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáí a díve nedostatené údržb. Po dlouhou dobu se prakticky neprovádla modernizace, mnohdy ani základní údržba. Pesto se v minulých letech podailo provést rekonstrukci ústedního topení a nkterých sociálních zaízení. Úspchem je nesporn i výmna starých devných oken za okna plastová ( ) na hlavní budov školy i na budov DM. Výrazn se za poslední rok také zvýšila bezpenost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeže instalací elektronického pístupového systému, vetn vjezdové závory. I pes tyto skutenosti jsou však nkteré ásti školy tém v katastrofálním stavu, zejména pak budova dílen. Vedení školy by v této oblasti chtlo v následujícím období využít píjm z pronájm a tyto prostedky by chtlo postupn investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech souástí školy. Na míst je podkování zizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy prbžn realizuje a financuje práv z vrácených píjm z pronájm. Strana 3 (celkem 24)

4 Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nov zaazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehož zavedením škola pipravuje žáky ke studiu na vysokých školách technického smru. Vedení školy eší i v této oblasti systematicky mnoho problém, které souvisejí zejména s ekonomickou nároností výuky. Velký kus práce byl uskutenn rovnž v oblasti revize i inovace vlastních uebních dokument. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximáln spokojenými žáky a zamstnanci, o jejichž služby je v regionu mezi veejností zájem. 3. Souásti školy I. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák/student a naplnnost (k ) Nejvyšší Skutený Poet povolený Pepotený IZO a název souásti poet žák/stud. poet poet ped. (druh/typ školy) žák v denním žák /student 1 pracovník studiu /student Stední odborná škola Stední odborné uilišt žáci a dosplí všechny formy studia Poet žák/stud. na pep. poet ped. pracovník 49,2 13,9 II. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák (strávník, ubytovaných, klient) a naplnnost (k ) IZO a název souásti (školské zaízení) Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./stráv./ klient Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./ stráv./ klient DO Zamstnanci DO Poet žák/ ubyt./ stráv./ klient Z toho cizích Pepotený poet pracovník Domov mládeže Školní jídelna Pozn.: Pokud nkterá souást školy vykazuje doplkovou innost, uvete pro jaký poet uživatel byla innost urena a jaký poet zamstnanc ji zajiš oval. Doplkovou innost oznate symbolem DO. 4. Obory vzdlání a údaje o žácích v nich I. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v denní form studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/001 Veejnosprávní innost , M/001 Technické lyceum , M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání , L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/502 Stavební provoz Strana 4 (celkem 24)

5 Kód a název oboru Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/010 Inženýrské stavitelství vodní stavby Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování H/001 Zedník E/503 Stavební výroba H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Automechanik H/007 Keramik H/001 Instalatér H/001 Tesa H/003 Opravá zemdlský stroj Obory vzdlání poskytující stední vzdlání Celkem Pozn.: V 1. roníku jsou v jedné tíd žáci obor truhlá a elektriká, ve druhé tíd pak žáci obor zedník a operátor skladování. Ve 2. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd truhlá, operátor skladování. Ve 3. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd - truhlá, elektriká a operátor skladování. Ve školním roce byl celkový poet tíd denního studia roven 21. II. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Forma studia 1 Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t L/524 Podnikání DK 78 x x L/515 Podnikání v technických povoláních DK 18 x x L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb DK 9 x x M/001 Veejnosprávní innost DK 69 x x Celkem formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná x Strana 5 (celkem 24)

6 Údaje o žácích pijatých v prbhu školního roku 2006/2007 do denního studia a OFS (poty, zaazeni do roníku, odkud pišli apod.). Jméno, píjmení roník odkud Kateina Paulusová 1. Soukromá OŠ s.r.o. Kunovice Barbora Koínková 1. HERMÉS s.r.o., Mladá Boleslav Mário Galbavý 1. zahraniní škola (Slovensko) Jan Simon 1. ISŠ technická Mlník Petr Pátek 1. SOŠ Nymburk Veronika Schadeová 1. ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 Kateina Zemanová 1. Obchodní akademie Lysá nad Labem Zdenk Šmidlík 1. ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské, Mladá Boleslav Marek Syrový 1. SPŠ, Mladá Boleslav Uvete kolik žák a kolik student dojíždí do školy z jiných kraj (celkem/z toho v denním studiu). Do školy dojíždí z jiných kraj 44 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj). Z toho v denní form vzdlávání dojíždí z jiných kraj 39 žák. 5. Vzdlávání žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a žák a student nadaných Údaje o individuáln integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Poet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 - Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 0 - S vadami ei 1 - Tlesné postižení 1 - Soubžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy uení a chování 57 (z toho 22 integrovaných) - Zkušenosti s tmito žáky Vzhledem k asovému vytížení uitel a velkému potu žák není asto možné vnovat tmto žákm potebnou individuální péi. Škola nemá ani potebné vybavení pomckami, které by umožovalo žákm s SPU nap. práci na poítai. Strana 6 (celkem 24)

7 6. Údaje o pijímacím ízení a následném pijetí uchaze do 1. roník SŠ 6. 1 Pijímací ízení do 1. roníku SŠ PIJÍMACÍ ÍZENÍ K R I T É R I A BŽNÉ DENNÍ STUDIUM (mimo obor STAVEBNÍ VÝROBA) K1 K2 Žáci, kteí se hlásí na tyletý studijní obor a mají prmrný prospch do 1,5 (vetn) nejhorší známkou chvalitebný v 1. pololetí 9. roníku základní školy a s hodnocením chování velmi dobré na konci 8. roníku i v pololetí 9. roníku, budou pijati ke vzdlávání bez absolvování písemné pijímací zkoušky. Žáci nesplující K1 absolvují pijímací zkoušku formou písemné zkoušky.celkové hodnocení pijímacího ízení pak bude následující: - výsledek pijímací zkoušky 70% - prmrný prospch v 1. pololetí 9. roníku nevýchovné pedmty 30% Dosažená bodová hodnocení (za studijní prmr a za výsledek pijímací zkoušky) budou redukována v pomru píslušných hodnot procent (viz K2). Uchaze o studium tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. K3 Žáci, kteí se ucházejí o vzdlávání ve tíletém uebním oboru a mají v 1. pololetí 9. roníku z nevýchovných pedmt prmr do 3,00 a mají chování na konci 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku hodnocené stupnm velmi dobré, budou ke vzdlávání pijati bez absolvování pijímací zkoušky. V ostatních pípadech absolvuje uchaze pijímací zkoušku formou ústního pohovoru. NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM K1 Výsledky pijímacích test: studijní pedpoklady 70% K2 Prmrný prospch ze skupiny vybraných profilových pedmt: CJL, CIJ, MAT 30% Uchazeem o vzdlávání dosažené bodové hodnoty pak budou redukovány v pomru píslušných hodnot procent (viz K1, K2). Uchaze tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. DÁLKOVÉ STUDIUM Jediným kritériem pro pijetí uchazee je výsledek písemné pijímací zkoušky. UEBNÍ OBOR STAVEBNÍ VÝROBA Uchazei o obor STAVEBNÍ VÝROBA absolvují v rámci pijímacího ízení ústní pohovor, jehož cílem bude zjištní osobnostních pedpoklad pro pijetí do daného oboru. Strana 7 (celkem 24)

8 I. Údaje o pijímacím ízení do denního studia (vetn nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2007/2008 podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru 1. kolo poet Další kola poet Odvolání poet pihl. pij. pihl. poda- kladn pij. ných vyíz. Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou M/001 Mechanizace a služby M/001 Technické lyceum M/001 Veejnosprávní innost L/524 Podnikání Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Mechanik opravá H/003 Operátor skladování H/001 Zedník Celkem Poet tíd 1 1 II. Údaje o pijímacím ízení do ostatních forem studia (vetn nástavbového studia) na SŠ podle obor vzdlání (stav k ) 1. kolo další kola Odvolání Kód a název oboru poet poet poet Poet poda- kladn tíd 1 pihl. pij. pihl. pij. ných vyíz. FS 2 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem x 1 víceoborové tídy u jednotlivých obor vzdlání oznate vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Uvete kolik žák a kolik student bylo v rámci pijímacího ízení pijato z jiných kraj (celkem/z toho do denního studia). V pijímacím ízení bylo pijato z jiných kraj 34 žák/student (Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj,). Z toho do denní formy vzdlávání bylo pijato z jiných kraj 20 žák. Strana 8 (celkem 24)

9 7. Údaje o výsledcích ve vzdlávání I. Prospch a docházka žák/student všech roník celkem (vetn závrených roník) k Prospch a docházka žák/student všech roník Poet žák/student Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Žáci celkem 424 Prospli s vyznamenáním 7 Prospli 316 Neprospli z toho opakující roník 10 Prmrný prospch žák 2,92 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 66,4/0,6 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem Žáci celkem 171 Prospli s vyznamenáním 0 Prospli 92 Neprospli 79 - z toho opakující roník 0 Prmrný prospch žák 3,2 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 70,7/3,9 Poet žák hodnocených slovn (podle typu školy): Žáky slovn nehodnotíme. V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (pezkoušení) poet žák/student, roník, obor vzdlání, pedmt, výsledky K 31. srpnu 2007 byly vykonány celkem 102 opravné zkoušky. (1. roník - 29 zkoušek,nástavbové denní studium 10, 2. roník 20, 3. roník roník - 3, dálková forma vzdlávání -19 zkoušek) Nejvíce opravných zkoušek bylo z pedmtu MATEMATIKA 60 opravných zkoušek. Osm žák se bez omluvy ke zkoušce nedostavilo. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závrených zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání M/001 Veejnosprávní innost L/515 Podnikání v technických povoláních DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem Strana 9 (celkem 24)

10 Kód a název oboru Závrená zkouška (s výuním listem): Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování E/503 Stavební výroba H/001 Zedník H/001 Truhlá Celkem Druhý termín maturitních zkoušek se konal 19. a 20. záí 2007, zkoušky konalo 19 žák, z nich 15 prosplo a 4 neprospli. Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. Druhý termín závrených zkoušek se konal v termínu Zkoušky se zúastnilo 20 žák - 15 prosplo, 5 neprosplo. Další termín opravných zkoušek je stanoven na Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. 8. Chování žák Chování žák/student (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé stední škola V textu uvete uskutenná výchovná opatení a údaje o potu žák/student, kteí byli vyloueni ze studia v prbhu hodnoceného školního roku a jejich dvodech. V prbhu školní roku 2006/2007 byla udlena následující výchovná opatení: pochvala tídního uitele - 97 žák, napomenutí tídního uitele - 17 žák, dtka tídního uitele - 55 žák, dtka uitele odborného výcviku 3 žáci, dtka editele školy - 30 žák, podmínné vylouení - 15 žák. Vylouen ze vzdlávání z kázeských dvod v roce nebyl nikdo. 9. Absolventi a jejich další uplatnní I. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Poet Nepodali Podali pihlášku Podali pihlášku Podali pihlášku Druh/typ školy absolvent pihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu stední škola Pozn.: Je zejmé, že nebudou podchyceny všechny podané pihlášky (nap. pihlášky podané na VOŠ po nepijetí na VŠ v dob po ukonení studia). Pokud máte informace o pijetí uchaze k dalšímu studiu, uvete je ve vlastní tabulce nebo v komentái. Strana 10 (celkem 24)

11 II. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem Poet absolvent celkem Podali pihlášku do nástavbového studia Podali pihlášku na jiný typ stední školy Absolventy SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem za školní rok 2006/2007 jsme nesledovali. 10. Údaje o nezamstnanosti absolvent škol Nezamstnaní absolventi škol podle statistického zjiš ování úad práce (k ) Kód a název oboru Poet absolvent škol. rok 2005/2006 Z nich poet nezamstnaných duben H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb H/003 Operátor skladování M/001 Veejnosprávní innost M/001 Veejnosprávní innost (DS) 15 3 Celkem Úrove jazykového vzdlávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu uící se cizí jazyk (k ) Jazyk Poet žák /student Poet skupin Poty žák/student ve skupin minimáln maximáln prmr Anglický jazyk Nmecký jazyk II. Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná Anglický jazyk Nmecký jazyk V komentái zhodno te úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitní i vnjší píiny. Uvete informace o jazykovém vzdlávání uitel cizích jazyk (forma, poet vzdlávajících se, dosažená úrove, úspšn složené zkoušky) a píp. vzdlávání uitel v rámci národního projektu NIDV Brána jazyk. Strana 11 (celkem 24)

12 Úrove vzdlávání v anglickém jazyce Úrove ANJ je na stedním odborném uilišti velmi nízká. Žáci picházejí s nedostatenými základy ze základní školy. Osobní zájem je mizivý a asová dotace pro výuku jazyka je pomrn nízká, takže ani pi využití nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice, audio-video technika) nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove ANJ na stední odborné škole je na solidní úrovni. Uitelé využívají nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice New Headway, asopis pro studenty Bridge, audiovizuální technika, interaktivní tabule). Dosažená úrove je limitována schopnostmi žák a také aktivním pístupem ke studiu. Vzdlávání uitel ANJ Bc. Lenka Hyková již tetím rokem studuje španlský jazyk s cílem rozšíení kvalifikace; Václav Macha zúastnil se jednorázové akce poádané Bell International (vývoj anglického jazyka), je koordinátorem projektu Comenius. Oba se podílejí na organizaci jazykov poznávacích zájezd do Velké Britanie. Drahomíra Hošková jako vyuující nesplnila pedstavy týmové práce a nezalenila se do kolektivu vyuujících ANJ, v pololetí skonil její pracovní pomr na škole. Nahradil ji nový, kvalifikovaný vyuující Mgr. Vyšohlíd, který ukonil pracovní pomr k z dvodu pracovního pomru ve Velké Británii. tvrtý vyuující Mgr. eho byl dobrým lenem týmu vyuujících ANJ, ale bohužel na konci školního roku odešel mimo školství. Brána jazyk Mgr. Marcela Ernestová, Ing. Zuzana Povšíková, Ing. Soa Dundrová navštvují kurzy anglického jazyka na jazykové škole. Úrove nmeckého jazyka Úrove nmeckého jazyka na stedním odborném uilišti je podprmrná, žáci mají nedostatené základy ze základní školy a jejich osobní zájem na výuce je mizivý, dotace hodin je nízká, takže ani pi využití všech možných prostedk bohužel nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove NEJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Pi výuce jsou využívány nejmodernjší metody (kvalitní uebnice, asopisy Spitze a Freundschaft, audiovizuální technika, materiály z internetových stránek). Dosažení lepší úrovn je omezeno schopnostmi a aktivním pístupem žák ke studiu. Vzdlávání uitel NEJ Mgr. Klára Špaková prvním rokem studuje anglický jazyk s cílem rozšíit si kvalifikaci 12. Úrove informaní a poítaové gramotnosti ve škole a) Spolená ást Škola pro poteby teoretické výuky využívá dv budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeže. Každá z budov je pipojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 4MB/s pes firewall založený na OS LINUX a ob budovy jsou propojeny privátním spojem. Všechny poítae ve škole jsou pipojeny do školní sít i k Internetu. Celkový poet PC ve škole pesahuje 100. Lokální sí je založena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je Strana 12 (celkem 24)

13 provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. b) Oblast výuky Škola má k dispozici tyi poítaové uebny. Každá z nich je povinnými vyuovacími pedmty využívána 32 až 38 hodin týdn. Vybavení jednotlivých ueben ukazuje následující tabulka. Uebna Poet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 17" CRT Ano Ano D PII Win " CRT Ne Ano Uebna D128 je v odpoledních a veerních hodinách pístupná k samostudiu studentm ubytovaným na domov mládeže. Dále mohou vyuující využívat v hlavní budov školy dv multimediální uebny vybavené uitelským PC, dataprojektorem, videopehrávaem a DVD pehrávaem. V jedné z nich je též interaktivní tabule. V každé z ueben probíhá výuka pibližn 30 hodin týdn. Další dv uebny budou vybaveny v prbhu íjna Pibližn polovina ostatních ueben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyuující je k zapjení notebook vetn penosného dataprojektoru. Jedna uebna vybavená PC, vizualizerem, dataprojektorem a videopehrávaem je i v budov domova mládeže. Ti pracovní stanice v Informaním centru jsou voln dostupné žákm v dob pestávek a ped i po vyuování a další ti stanice jsou dostupné v chodb ped uebnou SPO1. V každém z kabinet mají vyuující k dispozici jeden až dva poítae a tiskárnu. Vesms se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, vetn potebného SW pro administrativní i didaktickou innost. Pro domácí pípravu žák mohou vyuující využívat e-learningový systém Classserver výukové stránky školy. c) Správa školy Každý z vedoucích pracovník, pracovník ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence žák má k dispozici vlastní PC vetn tiskárny a potebného SW. Aktuální informace zveejuje škola na vlastních webových stránkách a interní záležitosti na školním Intranetu, který je pro zamstnance školy dostupný i ze sít Internet. d) Poítaová gramotnost Vtšina pedagogických pracovník absolvovala základní školení úrovn Z0 a pibližn tvrtina pracovník školení úrovn P0. Nkteí zamstnanci dále absolvují rozšiující moduly úrovn P. Mnohem více však vyuující využívají školení typu S dle své aprobace a poteb. Praxe však ukazuje, že pouhé proškolení na úrovni Z0 i P ješt dlouhodob nezaruuje Strana 13 (celkem 24)

14 schopnost efektivn moderní technologie využívat a naopak mnozí z tch, kteí dosud žádné školení neabsolvovali, dokáží PC používat velmi dobe. Daleko podstatnjší je mít techniku denn k dispozici, mít chu ji používat a v pípad nesnází se mít na koho obrátit. Ve všech tech zmínných bodech se škole podailo v posledním roce udlat velký krok dopedu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Poet pracovník celkem fyzický/pepotený nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná Poet žák na pepotený poet pedagog. prac. 78,5/49, /49,2 38,6 13,9 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Albrecht uitel PV 0,2 SOŠ mechanizaní P 41 Alexová uitel VVP 1,0 VŠ TEV, BRV P Mgr. 24 Balounová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, OBN P Mgr. 9 Bergman uitel PV, OV 0,85 SOŠ strojírenství P 35 Boubínová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, chemie P Mgr. Brojír uitel PV,OP,OV 0,71 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 42 erníková EX uitel OP 0,3 VŠ Technika administrativy P Ing. 25 uban uitel OV 1,0 SOU zedník N 36 Dundrová uitel OP 1,0 VŠ ekonomika vnitního obchodu P Ing. 23 Dvoák J uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 8 Dvoák M uitel OP 1,0 VŠ právo,ekonomika a ízení zemdlství N Ing. 11 Dvoáková uitel VVP 1,0 VŠ Fytotechnický P Ing. 7 Ernestová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 17 Foršt uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 14 Gapková uitel OP 1,0 SOŠ všeobecná ekonomika P 14 Havliš uitel OV, OP 1,0 VŠ tankový a automobilový N Ing. 23 Hazdra uitel OV, OP 0,93 SOŠ mící a automatizaní technika N 11 Hošková uitel VVP 0,5 GYM Zkouška ANJ N 2 Hrdinová uitel PV 0,6 SOŠ chovatelství P 12 Hybler uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 13 Hyková uitel VVP 1,0 VŠ ANJ P Bc. 11 Irain uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 2 Jamriška uitel OP 1,0 VŠ Chovatelství P Ing. 40 Jeábková EX uitel OP 0,1 VŠ uitelství 1.st, stát.zk. z kancel. psaní strojem P Mgr. 13 Jelen uitel OV,PV 1,0 SOŠ strojírenství P 28 Kasalová uitel VVP 0,5 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 38 Kestnerová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 30 Klímová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, TV P Mgr. 12 Kolín uitel OV, OP 1,0 VŠ technologie deva P Ing. 7 Strana 14 (celkem 24)

15 Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Konopá uitel OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 14 Konývková EX uitel VVP SEŠ Uitel IKT N 9 Kozák uitel OV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 12 Keek uitel RMV, OP 0,54 SOŠ strojírenství P 39 Kepel uitel RMV 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 32 Lho an uitel VVP 0,5 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 17 Ludvíková EX uitel OP 0,05 SOŠ Zdravotní sestra 1 Macha uitel VVP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby,stát. zk.anj P 14 Matjková uitel OP 1,0 SOŠ strojírenství, tech. admin. a obch. koresp. P 17 Nejedlý uitel VVP 0,7 VŠ TEV P Mgr. 40 Pantlíková uitel OP 1,0 VŠ obchod a služby P Bc. 24 Pažout uitel OP 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 44 Povšíková uitel VVP 1,0 VŠ provoz a ekonomika zemdlství P Ing. 8 Prokop uitel VVP 1,0 SOŠ strojírenství P 22 Rašínová uitel VVP 1,0 SOŠ výpoetní technika a zpracování informací N 21 eho uitel VVP 1,0 VŠ MAT,ANJ P Mgr. 3 Slánský uitel OV,PV 1,0 SOŠ pozemní stavitelství P 6 Šíma uitel OV,PV,OP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 12 Šlégl uitel VVP 1,0 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 25 Špaková uitel VVP 1,0 VŠ NEJ P Mgr. 1 Štpán uitel VVP 1,0 VŠ MAT, VYT P Mgr. 2 Štpánová uitel VVP 1,0 VŠ FYZ P Mgr. 3 Š astný uitel PV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 24 Trajhanová uitel VVP 1,0 VŠ NEJ, OBN P Mgr. 6 Urban uitel OP 1,0 VŠ strojírenská technologie P Ing. 22 Václavková uitel VVP 0,6 VŠ CHEM, FYZ P Mgr. 40 Voborský uitel VVP 1,0 VŠ ZEM, TEV P Mgr. 40 Wenzelová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 15 Zavel uitel OP 1,0 SOŠ pozemní stavby P 14 Zelený uitel RMV 0,53 SOŠ mechanizaní P 42 Poznámka: EX externista, PV praktické vyuování, OP odborné pedmty, RMV ízení motorových vozidel, OV odborný výcvik, N pedagogicky nezpsobilý, P pedagogicky zpsobilý, VVP všeobecn vzdlávací pedmty Osobní asistenty pro dti a žáky se zdravotním postižením nemáme. III. Vková struktura pedagogických pracovník (k ) Poet pedag. Z toho Prmrný do 30 let let let let nad 60 let pracovník dchodci vk Celkem ,1 z toho žen ,2 Strana 15 (celkem 24)

16 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Cviení ze stroj a zaízení 6 5 Dílenská cviení Odborný výcvik Praxe ízení motorových vozidel Motorová vozidla cviení 5 3 eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Obanská nauka Základy spoleenských vd 0 0 Djepis Aplikovaná psychologie 4 4 Spoleenská kultura 4 4 Jazykové praktikum 0,8 0,8 Konverzace v nmecké jazyce 3 3 Konverzace v anglickém jazyce 3 1 Estetická výchova 3 3 Cizojazyná korespondence 2 2 Spoleenské vdy 6 6 Psychologie 4 4 Zempis 6 6 Matematika Základy pírodních vd 8 8 Fyzika 17,5 17,5 Chemie 8 8 Základy ekologie 4 4 Tlesná výchova Právo 18 0 Právní nauka 4 0 Veejná správa 14 0 Ekonomika a sociální politika 5 5 Demografie 1 1 Veejné finance 3 3 Úetnictví Demografie a statistika 0 0 Regionalistika 2 2 Úetnictví volitelné 0 0 Strana 16 (celkem 24)

17 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Ekonomika a podnikání 7 7 Marketing 2 0 Ekonomika 6 6 Marketing a management 6 0 Korespondence 0 0 Ekonomická cviení 0,6 0,6 Chod firmy 0,6 0,6 Ekonomika podniku 7 7 Technika administrativy 13 6 Písemná elektronická komunikace 18 2 Výpoetní technika 0 0 INT 1 0 Hospodáská korespondence 1 10 Práce s poítaem 4 0 Sekretáské práce 2 0 Výpoetní technika a administrativa 0 0 Technické kreslení 9 2 Stavba stroj 7,5 7,5 Strojírenská technologie 7,5 5,5 Základy zemdlství 4 4 Technická dokumentace 1 1 Stroje a zaízení 8 6 Motorová vozidla ízení motorových vozidel 6 0 Obchodní korespondence 4 0 Servis a opravy 4 4 Elektrotechnika 4 4 Technologie 9,5 3,5 Elektronika 1 0 Automatizace 0,5 0 Elektrická mení 0 0 Elektrické stroje a pístroje 2 0 Automatická elektronická zaízení 2 0 Rozvodná zaízení 2,5 0 Diagnostická zaízení 2 2 Administrativa skladování 7 0 Zbožíznalství 7,5 7,5 Technologie skladování 7,5 0 Mechanizaní prostedky 4,5 2 Odborné kreslení 7 4 Materiály 5 1 Strana 17 (celkem 24)

18 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Výrobní zaízení 3 3 Stavební výroba 3 0 Vybrané stati 1 0 Odborný blok 0 0 Historie eské správy 0,2 0 Biologie 2 2 Technologie oprav 4 4 Chd podniku 3 3 Informaní komunikaní technologie Diagnostická zaízení 2 2 Deskriptivní geometrie 3 3 Elektrotechnika a automatizace 3,5 3,5 Pestavby budov 2 0 Prmyslové výtvarnictví 2 0 Správní ízení 2 2 Rozvodná zaízení 2,5 0 Personální zmny ve školním roce Na školu nastoupili dva vyuující anglického jazyka Mgr. Martin eho a Drahomíra Hošková. Mgr. eho vyuoval podle své aprobace i matematiku u denního i dálkového studia. Uitelka D. Hošková skonila výuku s koncem 1. pololetí a úvazek po ní pevzal Mgr. Tomáš Vyšohlíd. Noví externí vyuující pedmt technická administrativa Ing. Regina erníková z OA a VOŠE Mladá Boleslav a Eva Konývková (pedmt IKT) vyuovali u 1. roník a u dálkového studia. Na školu nastoupila nov vyuující nmeckého jazyka Mgr. Ludmila Sabolová a její psobení je na solidní úrovni zejména u maturitních tíd. Nov rovnž nastoupil Ing. Josef Ernest a jeho psobení v rámci technických odborných pedmt i v praktických pedmtech je rovnž na velmi dobré úrovni. Pracovní pomr ukonil rovnž uitel ODV a odborných pedmt Libor Prchal. 14. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník a) Studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad Služba škole Mladá Boleslav Studium pedagogiky, akreditace MŠMT 34777/ absolvoval jeden pedagog Centrum školského managementu PedF UK v Praze obor Školský management bakaláské studium - absolvoval statutární zástupce editele školy Ing. Kozák Rozšiující studium - obor informatika na Universit Hradec Králové - Mgr. Štpánová b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (prbžné studium) kurzy, semináe, školení, samostudium ba) 46 jednodenních a dvoudenních akcí (zapoítány také 1x Dny pro pedagogické sbory) bb) 14 x vícedenní akce (Mgr. Špaková se zúastnila 11 denní stáže pro uitele NEJ v SRN; J. Šíma; F. Bergman) Strana 18 (celkem 24)

19 bc) samostudium si organizují uitelé sami ve dnech stanovených editelem školy v dob vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanní náklady vynaložené na DVPP SIPVZ (ICT) K DVPP K 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Zájmová innost organizovaná školou (kroužky, ) Škola žádné kroužky neorganizuje. Žáci mají volný pístup na vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Krajský seminá - Romové Romm; státní zkoušky z psaní na klávesnici; seminá S tebou o tob problematika sexu mladých; dv akce pro mateskou školu; ti akce - Recitaní a konverzaní soutže; dva zahraniní zájezdy Víde a Velká Británie; 33 odborných exkurzí; 6 návštv filmových a divadelních pedstavení (mimo pedplatné pro zájemce); 12 odborných pednášek Programy a projekty a) Škola nebyla dosud zapojena do národních a systémových projekt OP RLZ. b) V oblasti SIPVZ jsme erpali dotaci ve výši odpovídající školám nevybaveným v projektu INDOŠ. d) Škola nebyla zapojena do program ani projekt vyhlášených Stedoeským krajem. e) Sdružení automobilového prmyslu a vzdlávací agentura Kromíž škola je partnerem projektu IQ AUTO 2.stupn. Cílem spoleného projektu je další vzdlávání uitel odborných pedmt a uitel odborného výcviku v oblasti nových metod a forem výcviku a vzdlávání ve stedním odborném školství. Finanní prostedky nebyly vloženy žádné. Spolupráce se zahraniními školami SOCRATES/COMENIUS CA Partnerství škol Název: Water a sustainable resoursce (Voda - udržitelný zdroj). Cíl: Vytvoit povdomí o dležitosti udržitelnosti vodních zdroj, šetení a ištní použité vody. Seznámit se se stavem a technologiemi úpravy pitné vody a ištní odpadních vod v zemích partner. Partnei projektu: Francie, Turecko, Španlsko, Polsko. Výsledky projektu: spolené webové stránky s prezentacemi jednotlivých zemí, kontakty mezi uiteli a žáky ( ové). Zapojení žák školy ve vdomostních, odborných, sportovních a dalších soutží Škola se zúastnila 12 sportovních soutží v rámci SŠH v regionu, nejlepší výsledky byly dosaženy v lehké atletice, pespolním bhu a silovém trojboji; dále se zúastuje konverzaních soutží 1. místo v mladší kategorii v NEJ, v umleckých soutžích úast a dobré umístní ve dvou kategoriích v soutži Novináem s MFD. Ve škole se dále uskuteují pravideln následující soutže - ANJ - konverzace - NEJ - konverzace - recitaní soutž - sportovní odbíjená, košíková, kopaná, florbal Strana 19 (celkem 24)

20 Akce uskutenné v rámci prevence sociáln patologických jev, další zpsoby jejich pedcházení ešení konfliktní situace šikany v rámci kompetence výchovných pracovník s rodii ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v MB - tída 2.D. Situace byla ešena pohovory se skupinou a s rodii jednotlivých žák. V letošním roce nebyl zaznamenán výskyt užívání návykových látek. Byla ešena otázka krádeže pedmt mezi žáky ve škole a ve spolupráci s policií vyešena. Výchovné akce zamené na multikulturní a environmentální výchovu, akce smující k výchov k humanismu apod. Zejména akce zamené na vodní zdroje - Sokrates - Comenius - odborná exkurse ve vodárn Klokoka zdroje pitné vody pro Mladou Boleslav - návštva a odborná exkurse v oblasti rybnikáství Tebo - návštva a seznámení s Jadernou elektrárnou Temelín - seminá Romové Romm - výchova k humanismu - akce Vánoce na naší škole, školní pou - návštvy divadelních pedstavení žák - pedplatné - školní asopis a jeho sledovanost a píspvková innost žák a uitel Spolupráce školy se zizovatelem, obcí, sociálními partnery, úady práce, zamstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s adou firem a institucí zejména v oblasti zajiš ování praxí pro žáky studijních a uebních obor. Jsou to nap. Magistrát msta Mladá Boleslav, Úad práce Mladá Boleslav, Krajská správa sociálního zabezpeení, obecní a mstské úady, ŠKODA AUTO a.s., M. Preymesser Logistika s.r.o. epov, AHOLD Czech Republic, a.s. Mladá Boleslav, Baumax R s.r.o., Laureta auto a.s. Aktivity školy uspoádané pro veejnost Dny otevených dveí pro veejnost 2x (listopad a prosinec 2005) Spolupráce a akce pro mateskou školku Pampeliška v Mladé Boleslavi 2x Další akce nebo innosti Prezentace školy public relations školy - vystoupení editele školy v regionálním rádiu - lánky a reklama v Boleslavském deníku - placená reklama v rzných regionálních brožurách - prezentace školy na burzách obor v Mladé Boleslavi a všech sousedních okresech - osobní návštvy vybraných základních škol v regionu a nabídka vzdlávacího programu školy - prezentace školy na bilboardech a informaních panelech - informaní letáky o škole a nabízených oborech, vlastní internetové stránky školy - spolupráce se zemdlskými školami v R - spolupráce mezi uiteli stedních škol Strana 20 (celkem 24)

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2009/2010 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Výroní zpráva o škole za školní rok 2010/2011 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286, 224 261 173 E mail: info@skvorecky.cz

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více