V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY Strana 1 (celkem 24)

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Stedoeský kraj Odlouené pracovišt školy: Domov mládeže, Jiínská 1025, Mladá Boleslav I IZO editelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon editel školy Domov mládeže ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jií Šlégl editel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce Š Ing. Rudolf Víc zástupce Š PE ŠKOLSKÁ RADA Jitka Jarošová pedseda zástupce zizovatele Marta Matjková místopedseda zástupce pedagogických zamstnanc školy Miloš Brcha zástupce žák Mgr. Alexander Macke zástupce zizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupc nezletilých žák Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zamstnanc školy Poslední zmna zaazení do rejstíku škol byla uskutenna Rozhodnutím MŠMT R j. 7122/06-21 ze dne Strana 2 (celkem 24)

3 2. Charakteristika školy Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762, je stední škola s právní subjektivitou. V prbhu posledních 12-ti let zmnila škola postupn svj statut a i ve školním roce byla píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Stedoeský kraj. Pvodní zamení Stední zemdlské školy na mechanizaci zemdlství bylo v prbhu posledního desetiletí znan rozšíeno. Na základ projektu pijatého ve výbrovém ízení byla škola v minulém desetiletí zaazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ovovány zamýšlené zmny v rámci reformy eského odborného školství. Lze konstatovat, že se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform dailo s úspchy aplikovat. Jedná se pedevším o následující myšlenky: - zavedení spoleného prvního roníku (integrovaný první roník; od zrušen ) - zavedení pedmtu Úvod do svta práce - vytvoení vlastního vzdlávacího programu školy (kurikulum školy) - zaazení výuky klíových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií pi tvorb vzdlávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutenost, aby program školy i poty pijímaných žák do jednotlivých obor byly v souladu s potebami regionu a potencionálních odbratel absolvent. Škola se zamuje i na další vzdlávání dosplých. Vedle obor nástavbového studia formou denního a dálkového studia (obor podnikání a obor veejnosprávní innost) nabízí škola také jednorázové kurzy vetn kurz kvalifikaních a rekvalifikaních. S úinností od tvoí školu následující souásti: 1. Stední škola 2. Domov mládeže 3. Školní jídelna Areál školy je tvoen dvma ástmi. První ást tvoí hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou ástí je pak budova Domova mládeže, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývaovny a jídelny školy. Pro zajištní kvalitnjší výuky bude zapotebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné uebny a laboratoe, dílny, kabinety uitel i odpovídající tlocvinu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáí a díve nedostatené údržb. Po dlouhou dobu se prakticky neprovádla modernizace, mnohdy ani základní údržba. Pesto se v minulých letech podailo provést rekonstrukci ústedního topení a nkterých sociálních zaízení. Úspchem je nesporn i výmna starých devných oken za okna plastová ( ) na hlavní budov školy i na budov DM. Výrazn se za poslední rok také zvýšila bezpenost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeže instalací elektronického pístupového systému, vetn vjezdové závory. I pes tyto skutenosti jsou však nkteré ásti školy tém v katastrofálním stavu, zejména pak budova dílen. Vedení školy by v této oblasti chtlo v následujícím období využít píjm z pronájm a tyto prostedky by chtlo postupn investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech souástí školy. Na míst je podkování zizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy prbžn realizuje a financuje práv z vrácených píjm z pronájm. Strana 3 (celkem 24)

4 Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nov zaazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehož zavedením škola pipravuje žáky ke studiu na vysokých školách technického smru. Vedení školy eší i v této oblasti systematicky mnoho problém, které souvisejí zejména s ekonomickou nároností výuky. Velký kus práce byl uskutenn rovnž v oblasti revize i inovace vlastních uebních dokument. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximáln spokojenými žáky a zamstnanci, o jejichž služby je v regionu mezi veejností zájem. 3. Souásti školy I. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák/student a naplnnost (k ) Nejvyšší Skutený Poet povolený Pepotený IZO a název souásti poet žák/stud. poet poet ped. (druh/typ školy) žák v denním žák /student 1 pracovník studiu /student Stední odborná škola Stední odborné uilišt žáci a dosplí všechny formy studia Poet žák/stud. na pep. poet ped. pracovník 49,2 13,9 II. Souásti školy nejvyšší povolený poet žák (strávník, ubytovaných, klient) a naplnnost (k ) IZO a název souásti (školské zaízení) Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./stráv./ klient Nejvyšší povolený poet žák/ ubyt./ stráv./ klient DO Zamstnanci DO Poet žák/ ubyt./ stráv./ klient Z toho cizích Pepotený poet pracovník Domov mládeže Školní jídelna Pozn.: Pokud nkterá souást školy vykazuje doplkovou innost, uvete pro jaký poet uživatel byla innost urena a jaký poet zamstnanc ji zajiš oval. Doplkovou innost oznate symbolem DO. 4. Obory vzdlání a údaje o žácích v nich I. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v denní form studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/001 Veejnosprávní innost , M/001 Technické lyceum , M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání , L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/502 Stavební provoz Strana 4 (celkem 24)

5 Kód a název oboru Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t M/010 Inženýrské stavitelství vodní stavby Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Mechanik opravá H/001 Autoelektriká H/001 Truhlá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování H/001 Zedník E/503 Stavební výroba H/002 Klempí strojírenská výroba H/001 Automechanik H/007 Keramik H/001 Instalatér H/001 Tesa H/003 Opravá zemdlský stroj Obory vzdlání poskytující stední vzdlání Celkem Pozn.: V 1. roníku jsou v jedné tíd žáci obor truhlá a elektriká, ve druhé tíd pak žáci obor zedník a operátor skladování. Ve 2. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd truhlá, operátor skladování. Ve 3. roníku jsou následující obory vzdlání v jedné tíd - truhlá, elektriká a operátor skladování. Ve školním roce byl celkový poet tíd denního studia roven 21. II. Poet tíd a žák SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Forma studia 1 Poet žák Poet tíd Prmrný poet žák/t L/524 Podnikání DK 78 x x L/515 Podnikání v technických povoláních DK 18 x x L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb DK 9 x x M/001 Veejnosprávní innost DK 69 x x Celkem formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná x Strana 5 (celkem 24)

6 Údaje o žácích pijatých v prbhu školního roku 2006/2007 do denního studia a OFS (poty, zaazeni do roníku, odkud pišli apod.). Jméno, píjmení roník odkud Kateina Paulusová 1. Soukromá OŠ s.r.o. Kunovice Barbora Koínková 1. HERMÉS s.r.o., Mladá Boleslav Mário Galbavý 1. zahraniní škola (Slovensko) Jan Simon 1. ISŠ technická Mlník Petr Pátek 1. SOŠ Nymburk Veronika Schadeová 1. ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 Kateina Zemanová 1. Obchodní akademie Lysá nad Labem Zdenk Šmidlík 1. ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské, Mladá Boleslav Marek Syrový 1. SPŠ, Mladá Boleslav Uvete kolik žák a kolik student dojíždí do školy z jiných kraj (celkem/z toho v denním studiu). Do školy dojíždí z jiných kraj 44 žák/student (Hlavní msto Praha, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Plzeský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj). Z toho v denní form vzdlávání dojíždí z jiných kraj 39 žák. 5. Vzdlávání žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a žák a student nadaných Údaje o individuáln integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Poet integrovaných Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 - Sluchové postižení 0 - Zrakové postižení 0 - S vadami ei 1 - Tlesné postižení 1 - Soubžné postižení více vadami 0 - Vývojové poruchy uení a chování 57 (z toho 22 integrovaných) - Zkušenosti s tmito žáky Vzhledem k asovému vytížení uitel a velkému potu žák není asto možné vnovat tmto žákm potebnou individuální péi. Škola nemá ani potebné vybavení pomckami, které by umožovalo žákm s SPU nap. práci na poítai. Strana 6 (celkem 24)

7 6. Údaje o pijímacím ízení a následném pijetí uchaze do 1. roník SŠ 6. 1 Pijímací ízení do 1. roníku SŠ PIJÍMACÍ ÍZENÍ K R I T É R I A BŽNÉ DENNÍ STUDIUM (mimo obor STAVEBNÍ VÝROBA) K1 K2 Žáci, kteí se hlásí na tyletý studijní obor a mají prmrný prospch do 1,5 (vetn) nejhorší známkou chvalitebný v 1. pololetí 9. roníku základní školy a s hodnocením chování velmi dobré na konci 8. roníku i v pololetí 9. roníku, budou pijati ke vzdlávání bez absolvování písemné pijímací zkoušky. Žáci nesplující K1 absolvují pijímací zkoušku formou písemné zkoušky.celkové hodnocení pijímacího ízení pak bude následující: - výsledek pijímací zkoušky 70% - prmrný prospch v 1. pololetí 9. roníku nevýchovné pedmty 30% Dosažená bodová hodnocení (za studijní prmr a za výsledek pijímací zkoušky) budou redukována v pomru píslušných hodnot procent (viz K2). Uchaze o studium tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. K3 Žáci, kteí se ucházejí o vzdlávání ve tíletém uebním oboru a mají v 1. pololetí 9. roníku z nevýchovných pedmt prmr do 3,00 a mají chování na konci 8. roníku a v 1. pololetí 9. roníku hodnocené stupnm velmi dobré, budou ke vzdlávání pijati bez absolvování pijímací zkoušky. V ostatních pípadech absolvuje uchaze pijímací zkoušku formou ústního pohovoru. NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM K1 Výsledky pijímacích test: studijní pedpoklady 70% K2 Prmrný prospch ze skupiny vybraných profilových pedmt: CJL, CIJ, MAT 30% Uchazeem o vzdlávání dosažené bodové hodnoty pak budou redukovány v pomru píslušných hodnot procent (viz K1, K2). Uchaze tak získá ve výstupu jedinou bodovou hodnotu, která bude splovat výše uvedená kritéria. DÁLKOVÉ STUDIUM Jediným kritériem pro pijetí uchazee je výsledek písemné pijímací zkoušky. UEBNÍ OBOR STAVEBNÍ VÝROBA Uchazei o obor STAVEBNÍ VÝROBA absolvují v rámci pijímacího ízení ústní pohovor, jehož cílem bude zjištní osobnostních pedpoklad pro pijetí do daného oboru. Strana 7 (celkem 24)

8 I. Údaje o pijímacím ízení do denního studia (vetn nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2007/2008 podle obor vzdlání (k ) Kód a název oboru 1. kolo poet Další kola poet Odvolání poet pihl. pij. pihl. poda- kladn pij. ných vyíz. Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou M/001 Mechanizace a služby M/001 Technické lyceum M/001 Veejnosprávní innost L/524 Podnikání Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Mechanik opravá H/003 Operátor skladování H/001 Zedník Celkem Poet tíd 1 1 II. Údaje o pijímacím ízení do ostatních forem studia (vetn nástavbového studia) na SŠ podle obor vzdlání (stav k ) 1. kolo další kola Odvolání Kód a název oboru poet poet poet Poet poda- kladn tíd 1 pihl. pij. pihl. pij. ných vyíz. FS 2 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem x 1 víceoborové tídy u jednotlivých obor vzdlání oznate vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia oznate: V - veerní, DK - dálková, D - distanní, KO - kombinovaná Uvete kolik žák a kolik student bylo v rámci pijímacího ízení pijato z jiných kraj (celkem/z toho do denního studia). V pijímacím ízení bylo pijato z jiných kraj 34 žák/student (Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj,). Z toho do denní formy vzdlávání bylo pijato z jiných kraj 20 žák. Strana 8 (celkem 24)

9 7. Údaje o výsledcích ve vzdlávání I. Prospch a docházka žák/student všech roník celkem (vetn závrených roník) k Prospch a docházka žák/student všech roník Poet žák/student Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s maturitní zkouškou Žáci celkem 424 Prospli s vyznamenáním 7 Prospli 316 Neprospli z toho opakující roník 10 Prmrný prospch žák 2,92 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 66,4/0,6 Obory vzdlání poskytující stední vzdlání s výuním listem Žáci celkem 171 Prospli s vyznamenáním 0 Prospli 92 Neprospli 79 - z toho opakující roník 0 Prmrný prospch žák 3,2 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 70,7/3,9 Poet žák hodnocených slovn (podle typu školy): Žáky slovn nehodnotíme. V textu doplnit údaje o komisionálních zkouškách (pezkoušení) poet žák/student, roník, obor vzdlání, pedmt, výsledky K 31. srpnu 2007 byly vykonány celkem 102 opravné zkoušky. (1. roník - 29 zkoušek,nástavbové denní studium 10, 2. roník 20, 3. roník roník - 3, dálková forma vzdlávání -19 zkoušek) Nejvíce opravných zkoušek bylo z pedmtu MATEMATIKA 60 opravných zkoušek. Osm žák se bez omluvy ke zkoušce nedostavilo. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závrených zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli M/001 Mechanizace a služby L/524 Podnikání M/001 Veejnosprávní innost L/515 Podnikání v technických povoláních DK M/001 Veejnosprávní innost DK Celkem Strana 9 (celkem 24)

10 Kód a název oboru Závrená zkouška (s výuním listem): Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká H/003 Operátor skladování E/503 Stavební výroba H/001 Zedník H/001 Truhlá Celkem Druhý termín maturitních zkoušek se konal 19. a 20. záí 2007, zkoušky konalo 19 žák, z nich 15 prosplo a 4 neprospli. Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. Druhý termín závrených zkoušek se konal v termínu Zkoušky se zúastnilo 20 žák - 15 prosplo, 5 neprosplo. Další termín opravných zkoušek je stanoven na Výsledky druhého termínu jsou již zahrnuty v tabulce. 8. Chování žák Chování žák/student (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé stední škola V textu uvete uskutenná výchovná opatení a údaje o potu žák/student, kteí byli vyloueni ze studia v prbhu hodnoceného školního roku a jejich dvodech. V prbhu školní roku 2006/2007 byla udlena následující výchovná opatení: pochvala tídního uitele - 97 žák, napomenutí tídního uitele - 17 žák, dtka tídního uitele - 55 žák, dtka uitele odborného výcviku 3 žáci, dtka editele školy - 30 žák, podmínné vylouení - 15 žák. Vylouen ze vzdlávání z kázeských dvod v roce nebyl nikdo. 9. Absolventi a jejich další uplatnní I. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Poet Nepodali Podali pihlášku Podali pihlášku Podali pihlášku Druh/typ školy absolvent pihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu stední škola Pozn.: Je zejmé, že nebudou podchyceny všechny podané pihlášky (nap. pihlášky podané na VOŠ po nepijetí na VŠ v dob po ukonení studia). Pokud máte informace o pijetí uchaze k dalšímu studiu, uvete je ve vlastní tabulce nebo v komentái. Strana 10 (celkem 24)

11 II. Pehled podaných pihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem Poet absolvent celkem Podali pihlášku do nástavbového studia Podali pihlášku na jiný typ stední školy Absolventy SŠ s dosaženým stedním vzdláním s výuním listem za školní rok 2006/2007 jsme nesledovali. 10. Údaje o nezamstnanosti absolvent škol Nezamstnaní absolventi škol podle statistického zjiš ování úad práce (k ) Kód a název oboru Poet absolvent škol. rok 2005/2006 Z nich poet nezamstnaných duben H/001 Mechanik opravá H/001 Elektriká M/001 Mechanizace a služby L/515 Podnikání v technických povoláních L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb H/003 Operátor skladování M/001 Veejnosprávní innost M/001 Veejnosprávní innost (DS) 15 3 Celkem Úrove jazykového vzdlávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu uící se cizí jazyk (k ) Jazyk Poet žák /student Poet skupin Poty žák/student ve skupin minimáln maximáln prmr Anglický jazyk Nmecký jazyk II. Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná Anglický jazyk Nmecký jazyk V komentái zhodno te úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období, analyzujte její vnitní i vnjší píiny. Uvete informace o jazykovém vzdlávání uitel cizích jazyk (forma, poet vzdlávajících se, dosažená úrove, úspšn složené zkoušky) a píp. vzdlávání uitel v rámci národního projektu NIDV Brána jazyk. Strana 11 (celkem 24)

12 Úrove vzdlávání v anglickém jazyce Úrove ANJ je na stedním odborném uilišti velmi nízká. Žáci picházejí s nedostatenými základy ze základní školy. Osobní zájem je mizivý a asová dotace pro výuku jazyka je pomrn nízká, takže ani pi využití nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice, audio-video technika) nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove ANJ na stední odborné škole je na solidní úrovni. Uitelé využívají nejmodernjších výukových metod (kvalitní uebnice New Headway, asopis pro studenty Bridge, audiovizuální technika, interaktivní tabule). Dosažená úrove je limitována schopnostmi žák a také aktivním pístupem ke studiu. Vzdlávání uitel ANJ Bc. Lenka Hyková již tetím rokem studuje španlský jazyk s cílem rozšíení kvalifikace; Václav Macha zúastnil se jednorázové akce poádané Bell International (vývoj anglického jazyka), je koordinátorem projektu Comenius. Oba se podílejí na organizaci jazykov poznávacích zájezd do Velké Britanie. Drahomíra Hošková jako vyuující nesplnila pedstavy týmové práce a nezalenila se do kolektivu vyuujících ANJ, v pololetí skonil její pracovní pomr na škole. Nahradil ji nový, kvalifikovaný vyuující Mgr. Vyšohlíd, který ukonil pracovní pomr k z dvodu pracovního pomru ve Velké Británii. tvrtý vyuující Mgr. eho byl dobrým lenem týmu vyuujících ANJ, ale bohužel na konci školního roku odešel mimo školství. Brána jazyk Mgr. Marcela Ernestová, Ing. Zuzana Povšíková, Ing. Soa Dundrová navštvují kurzy anglického jazyka na jazykové škole. Úrove nmeckého jazyka Úrove nmeckého jazyka na stedním odborném uilišti je podprmrná, žáci mají nedostatené základy ze základní školy a jejich osobní zájem na výuce je mizivý, dotace hodin je nízká, takže ani pi využití všech možných prostedk bohužel nelze dosáhnout uspokojivých výsledk. Úrove NEJ na stední odborné škole je na prmrné úrovni. Pi výuce jsou využívány nejmodernjší metody (kvalitní uebnice, asopisy Spitze a Freundschaft, audiovizuální technika, materiály z internetových stránek). Dosažení lepší úrovn je omezeno schopnostmi a aktivním pístupem žák ke studiu. Vzdlávání uitel NEJ Mgr. Klára Špaková prvním rokem studuje anglický jazyk s cílem rozšíit si kvalifikaci 12. Úrove informaní a poítaové gramotnosti ve škole a) Spolená ást Škola pro poteby teoretické výuky využívá dv budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeže. Každá z budov je pipojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 4MB/s pes firewall založený na OS LINUX a ob budovy jsou propojeny privátním spojem. Všechny poítae ve škole jsou pipojeny do školní sít i k Internetu. Celkový poet PC ve škole pesahuje 100. Lokální sí je založena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je Strana 12 (celkem 24)

13 provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. b) Oblast výuky Škola má k dispozici tyi poítaové uebny. Každá z nich je povinnými vyuovacími pedmty využívána 32 až 38 hodin týdn. Vybavení jednotlivých ueben ukazuje následující tabulka. Uebna Poet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 17" CRT Ano Ano D PII Win " CRT Ne Ano Uebna D128 je v odpoledních a veerních hodinách pístupná k samostudiu studentm ubytovaným na domov mládeže. Dále mohou vyuující využívat v hlavní budov školy dv multimediální uebny vybavené uitelským PC, dataprojektorem, videopehrávaem a DVD pehrávaem. V jedné z nich je též interaktivní tabule. V každé z ueben probíhá výuka pibližn 30 hodin týdn. Další dv uebny budou vybaveny v prbhu íjna Pibližn polovina ostatních ueben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyuující je k zapjení notebook vetn penosného dataprojektoru. Jedna uebna vybavená PC, vizualizerem, dataprojektorem a videopehrávaem je i v budov domova mládeže. Ti pracovní stanice v Informaním centru jsou voln dostupné žákm v dob pestávek a ped i po vyuování a další ti stanice jsou dostupné v chodb ped uebnou SPO1. V každém z kabinet mají vyuující k dispozici jeden až dva poítae a tiskárnu. Vesms se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, vetn potebného SW pro administrativní i didaktickou innost. Pro domácí pípravu žák mohou vyuující využívat e-learningový systém Classserver výukové stránky školy. c) Správa školy Každý z vedoucích pracovník, pracovník ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence žák má k dispozici vlastní PC vetn tiskárny a potebného SW. Aktuální informace zveejuje škola na vlastních webových stránkách a interní záležitosti na školním Intranetu, který je pro zamstnance školy dostupný i ze sít Internet. d) Poítaová gramotnost Vtšina pedagogických pracovník absolvovala základní školení úrovn Z0 a pibližn tvrtina pracovník školení úrovn P0. Nkteí zamstnanci dále absolvují rozšiující moduly úrovn P. Mnohem více však vyuující využívají školení typu S dle své aprobace a poteb. Praxe však ukazuje, že pouhé proškolení na úrovni Z0 i P ješt dlouhodob nezaruuje Strana 13 (celkem 24)

14 schopnost efektivn moderní technologie využívat a naopak mnozí z tch, kteí dosud žádné školení neabsolvovali, dokáží PC používat velmi dobe. Daleko podstatnjší je mít techniku denn k dispozici, mít chu ji používat a v pípad nesnází se mít na koho obrátit. Ve všech tech zmínných bodech se škole podailo v posledním roce udlat velký krok dopedu. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Poet pracovník celkem fyzický/pepotený nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná Poet žák na pepotený poet pedagog. prac. 78,5/49, /49,2 38,6 13,9 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Albrecht uitel PV 0,2 SOŠ mechanizaní P 41 Alexová uitel VVP 1,0 VŠ TEV, BRV P Mgr. 24 Balounová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, OBN P Mgr. 9 Bergman uitel PV, OV 0,85 SOŠ strojírenství P 35 Boubínová EX uitel VVP 0,1 VŠ biologie, chemie P Mgr. Brojír uitel PV,OP,OV 0,71 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 42 erníková EX uitel OP 0,3 VŠ Technika administrativy P Ing. 25 uban uitel OV 1,0 SOU zedník N 36 Dundrová uitel OP 1,0 VŠ ekonomika vnitního obchodu P Ing. 23 Dvoák J uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 8 Dvoák M uitel OP 1,0 VŠ právo,ekonomika a ízení zemdlství N Ing. 11 Dvoáková uitel VVP 1,0 VŠ Fytotechnický P Ing. 7 Ernestová uitel VVP 1,0 VŠ JL, DJ P Mgr. 17 Foršt uitel PV,OV 1,0 SOŠ strojírenství N 14 Gapková uitel OP 1,0 SOŠ všeobecná ekonomika P 14 Havliš uitel OV, OP 1,0 VŠ tankový a automobilový N Ing. 23 Hazdra uitel OV, OP 0,93 SOŠ mící a automatizaní technika N 11 Hošková uitel VVP 0,5 GYM Zkouška ANJ N 2 Hrdinová uitel PV 0,6 SOŠ chovatelství P 12 Hybler uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 13 Hyková uitel VVP 1,0 VŠ ANJ P Bc. 11 Irain uitel VVP 1,0 VŠ TEV P Mgr. 2 Jamriška uitel OP 1,0 VŠ Chovatelství P Ing. 40 Jeábková EX uitel OP 0,1 VŠ uitelství 1.st, stát.zk. z kancel. psaní strojem P Mgr. 13 Jelen uitel OV,PV 1,0 SOŠ strojírenství P 28 Kasalová uitel VVP 0,5 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 38 Kestnerová uitel VVP 1,0 VŠ CJL, DEJ P Mgr. 30 Klímová EX uitel VVP 0,1 VŠ MAT, TV P Mgr. 12 Kolín uitel OV, OP 1,0 VŠ technologie deva P Ing. 7 Strana 14 (celkem 24)

15 Pedagog. pracovník Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor, pedagogická zpsobilost Titul Délka ped. Praxe Konopá uitel OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 14 Konývková EX uitel VVP SEŠ Uitel IKT N 9 Kozák uitel OV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 12 Keek uitel RMV, OP 0,54 SOŠ strojírenství P 39 Kepel uitel RMV 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 32 Lho an uitel VVP 0,5 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 17 Ludvíková EX uitel OP 0,05 SOŠ Zdravotní sestra 1 Macha uitel VVP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby,stát. zk.anj P 14 Matjková uitel OP 1,0 SOŠ strojírenství, tech. admin. a obch. koresp. P 17 Nejedlý uitel VVP 0,7 VŠ TEV P Mgr. 40 Pantlíková uitel OP 1,0 VŠ obchod a služby P Bc. 24 Pažout uitel OP 0,5 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 44 Povšíková uitel VVP 1,0 VŠ provoz a ekonomika zemdlství P Ing. 8 Prokop uitel VVP 1,0 SOŠ strojírenství P 22 Rašínová uitel VVP 1,0 SOŠ výpoetní technika a zpracování informací N 21 eho uitel VVP 1,0 VŠ MAT,ANJ P Mgr. 3 Slánský uitel OV,PV 1,0 SOŠ pozemní stavitelství P 6 Šíma uitel OV,PV,OP 1,0 SOŠ mechanizace zemdlské výroby P 12 Šlégl uitel VVP 1,0 VŠ MAT, FYZ P RNDr. 25 Špaková uitel VVP 1,0 VŠ NEJ P Mgr. 1 Štpán uitel VVP 1,0 VŠ MAT, VYT P Mgr. 2 Štpánová uitel VVP 1,0 VŠ FYZ P Mgr. 3 Š astný uitel PV, OP 1,0 VŠ mechanizace zemdlství P Ing. 24 Trajhanová uitel VVP 1,0 VŠ NEJ, OBN P Mgr. 6 Urban uitel OP 1,0 VŠ strojírenská technologie P Ing. 22 Václavková uitel VVP 0,6 VŠ CHEM, FYZ P Mgr. 40 Voborský uitel VVP 1,0 VŠ ZEM, TEV P Mgr. 40 Wenzelová uitel VVP 1,0 VŠ JL, OBN P Mgr. 15 Zavel uitel OP 1,0 SOŠ pozemní stavby P 14 Zelený uitel RMV 0,53 SOŠ mechanizaní P 42 Poznámka: EX externista, PV praktické vyuování, OP odborné pedmty, RMV ízení motorových vozidel, OV odborný výcvik, N pedagogicky nezpsobilý, P pedagogicky zpsobilý, VVP všeobecn vzdlávací pedmty Osobní asistenty pro dti a žáky se zdravotním postižením nemáme. III. Vková struktura pedagogických pracovník (k ) Poet pedag. Z toho Prmrný do 30 let let let let nad 60 let pracovník dchodci vk Celkem ,1 z toho žen ,2 Strana 15 (celkem 24)

16 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Cviení ze stroj a zaízení 6 5 Dílenská cviení Odborný výcvik Praxe ízení motorových vozidel Motorová vozidla cviení 5 3 eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Obanská nauka Základy spoleenských vd 0 0 Djepis Aplikovaná psychologie 4 4 Spoleenská kultura 4 4 Jazykové praktikum 0,8 0,8 Konverzace v nmecké jazyce 3 3 Konverzace v anglickém jazyce 3 1 Estetická výchova 3 3 Cizojazyná korespondence 2 2 Spoleenské vdy 6 6 Psychologie 4 4 Zempis 6 6 Matematika Základy pírodních vd 8 8 Fyzika 17,5 17,5 Chemie 8 8 Základy ekologie 4 4 Tlesná výchova Právo 18 0 Právní nauka 4 0 Veejná správa 14 0 Ekonomika a sociální politika 5 5 Demografie 1 1 Veejné finance 3 3 Úetnictví Demografie a statistika 0 0 Regionalistika 2 2 Úetnictví volitelné 0 0 Strana 16 (celkem 24)

17 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Ekonomika a podnikání 7 7 Marketing 2 0 Ekonomika 6 6 Marketing a management 6 0 Korespondence 0 0 Ekonomická cviení 0,6 0,6 Chod firmy 0,6 0,6 Ekonomika podniku 7 7 Technika administrativy 13 6 Písemná elektronická komunikace 18 2 Výpoetní technika 0 0 INT 1 0 Hospodáská korespondence 1 10 Práce s poítaem 4 0 Sekretáské práce 2 0 Výpoetní technika a administrativa 0 0 Technické kreslení 9 2 Stavba stroj 7,5 7,5 Strojírenská technologie 7,5 5,5 Základy zemdlství 4 4 Technická dokumentace 1 1 Stroje a zaízení 8 6 Motorová vozidla ízení motorových vozidel 6 0 Obchodní korespondence 4 0 Servis a opravy 4 4 Elektrotechnika 4 4 Technologie 9,5 3,5 Elektronika 1 0 Automatizace 0,5 0 Elektrická mení 0 0 Elektrické stroje a pístroje 2 0 Automatická elektronická zaízení 2 0 Rozvodná zaízení 2,5 0 Diagnostická zaízení 2 2 Administrativa skladování 7 0 Zbožíznalství 7,5 7,5 Technologie skladování 7,5 0 Mechanizaní prostedky 4,5 2 Odborné kreslení 7 4 Materiály 5 1 Strana 17 (celkem 24)

18 Celkový poet hodin Z toho oduených Pedmt oduených týdn aprobovan Výrobní zaízení 3 3 Stavební výroba 3 0 Vybrané stati 1 0 Odborný blok 0 0 Historie eské správy 0,2 0 Biologie 2 2 Technologie oprav 4 4 Chd podniku 3 3 Informaní komunikaní technologie Diagnostická zaízení 2 2 Deskriptivní geometrie 3 3 Elektrotechnika a automatizace 3,5 3,5 Pestavby budov 2 0 Prmyslové výtvarnictví 2 0 Správní ízení 2 2 Rozvodná zaízení 2,5 0 Personální zmny ve školním roce Na školu nastoupili dva vyuující anglického jazyka Mgr. Martin eho a Drahomíra Hošková. Mgr. eho vyuoval podle své aprobace i matematiku u denního i dálkového studia. Uitelka D. Hošková skonila výuku s koncem 1. pololetí a úvazek po ní pevzal Mgr. Tomáš Vyšohlíd. Noví externí vyuující pedmt technická administrativa Ing. Regina erníková z OA a VOŠE Mladá Boleslav a Eva Konývková (pedmt IKT) vyuovali u 1. roník a u dálkového studia. Na školu nastoupila nov vyuující nmeckého jazyka Mgr. Ludmila Sabolová a její psobení je na solidní úrovni zejména u maturitních tíd. Nov rovnž nastoupil Ing. Josef Ernest a jeho psobení v rámci technických odborných pedmt i v praktických pedmtech je rovnž na velmi dobré úrovni. Pracovní pomr ukonil rovnž uitel ODV a odborných pedmt Libor Prchal. 14. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník a) Studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad Služba škole Mladá Boleslav Studium pedagogiky, akreditace MŠMT 34777/ absolvoval jeden pedagog Centrum školského managementu PedF UK v Praze obor Školský management bakaláské studium - absolvoval statutární zástupce editele školy Ing. Kozák Rozšiující studium - obor informatika na Universit Hradec Králové - Mgr. Štpánová b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (prbžné studium) kurzy, semináe, školení, samostudium ba) 46 jednodenních a dvoudenních akcí (zapoítány také 1x Dny pro pedagogické sbory) bb) 14 x vícedenní akce (Mgr. Špaková se zúastnila 11 denní stáže pro uitele NEJ v SRN; J. Šíma; F. Bergman) Strana 18 (celkem 24)

19 bc) samostudium si organizují uitelé sami ve dnech stanovených editelem školy v dob vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanní náklady vynaložené na DVPP SIPVZ (ICT) K DVPP K 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Zájmová innost organizovaná školou (kroužky, ) Škola žádné kroužky neorganizuje. Žáci mají volný pístup na vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Krajský seminá - Romové Romm; státní zkoušky z psaní na klávesnici; seminá S tebou o tob problematika sexu mladých; dv akce pro mateskou školu; ti akce - Recitaní a konverzaní soutže; dva zahraniní zájezdy Víde a Velká Británie; 33 odborných exkurzí; 6 návštv filmových a divadelních pedstavení (mimo pedplatné pro zájemce); 12 odborných pednášek Programy a projekty a) Škola nebyla dosud zapojena do národních a systémových projekt OP RLZ. b) V oblasti SIPVZ jsme erpali dotaci ve výši odpovídající školám nevybaveným v projektu INDOŠ. d) Škola nebyla zapojena do program ani projekt vyhlášených Stedoeským krajem. e) Sdružení automobilového prmyslu a vzdlávací agentura Kromíž škola je partnerem projektu IQ AUTO 2.stupn. Cílem spoleného projektu je další vzdlávání uitel odborných pedmt a uitel odborného výcviku v oblasti nových metod a forem výcviku a vzdlávání ve stedním odborném školství. Finanní prostedky nebyly vloženy žádné. Spolupráce se zahraniními školami SOCRATES/COMENIUS CA Partnerství škol Název: Water a sustainable resoursce (Voda - udržitelný zdroj). Cíl: Vytvoit povdomí o dležitosti udržitelnosti vodních zdroj, šetení a ištní použité vody. Seznámit se se stavem a technologiemi úpravy pitné vody a ištní odpadních vod v zemích partner. Partnei projektu: Francie, Turecko, Španlsko, Polsko. Výsledky projektu: spolené webové stránky s prezentacemi jednotlivých zemí, kontakty mezi uiteli a žáky ( ové). Zapojení žák školy ve vdomostních, odborných, sportovních a dalších soutží Škola se zúastnila 12 sportovních soutží v rámci SŠH v regionu, nejlepší výsledky byly dosaženy v lehké atletice, pespolním bhu a silovém trojboji; dále se zúastuje konverzaních soutží 1. místo v mladší kategorii v NEJ, v umleckých soutžích úast a dobré umístní ve dvou kategoriích v soutži Novináem s MFD. Ve škole se dále uskuteují pravideln následující soutže - ANJ - konverzace - NEJ - konverzace - recitaní soutž - sportovní odbíjená, košíková, kopaná, florbal Strana 19 (celkem 24)

20 Akce uskutenné v rámci prevence sociáln patologických jev, další zpsoby jejich pedcházení ešení konfliktní situace šikany v rámci kompetence výchovných pracovník s rodii ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v MB - tída 2.D. Situace byla ešena pohovory se skupinou a s rodii jednotlivých žák. V letošním roce nebyl zaznamenán výskyt užívání návykových látek. Byla ešena otázka krádeže pedmt mezi žáky ve škole a ve spolupráci s policií vyešena. Výchovné akce zamené na multikulturní a environmentální výchovu, akce smující k výchov k humanismu apod. Zejména akce zamené na vodní zdroje - Sokrates - Comenius - odborná exkurse ve vodárn Klokoka zdroje pitné vody pro Mladou Boleslav - návštva a odborná exkurse v oblasti rybnikáství Tebo - návštva a seznámení s Jadernou elektrárnou Temelín - seminá Romové Romm - výchova k humanismu - akce Vánoce na naší škole, školní pou - návštvy divadelních pedstavení žák - pedplatné - školní asopis a jeho sledovanost a píspvková innost žák a uitel Spolupráce školy se zizovatelem, obcí, sociálními partnery, úady práce, zamstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s adou firem a institucí zejména v oblasti zajiš ování praxí pro žáky studijních a uebních obor. Jsou to nap. Magistrát msta Mladá Boleslav, Úad práce Mladá Boleslav, Krajská správa sociálního zabezpeení, obecní a mstské úady, ŠKODA AUTO a.s., M. Preymesser Logistika s.r.o. epov, AHOLD Czech Republic, a.s. Mladá Boleslav, Baumax R s.r.o., Laureta auto a.s. Aktivity školy uspoádané pro veejnost Dny otevených dveí pro veejnost 2x (listopad a prosinec 2005) Spolupráce a akce pro mateskou školku Pampeliška v Mladé Boleslavi 2x Další akce nebo innosti Prezentace školy public relations školy - vystoupení editele školy v regionálním rádiu - lánky a reklama v Boleslavském deníku - placená reklama v rzných regionálních brožurách - prezentace školy na burzách obor v Mladé Boleslavi a všech sousedních okresech - osobní návštvy vybraných základních škol v regionu a nabídka vzdlávacího programu školy - prezentace školy na bilboardech a informaních panelech - informaní letáky o škole a nabízených oborech, vlastní internetové stránky školy - spolupráce se zemdlskými školami v R - spolupráce mezi uiteli stedních škol Strana 20 (celkem 24)

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více