Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008

2 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy za období školního roku 2007/2008 je zpracována v souladu s platnou legislativou, konkrétn s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jejím úkolem je poskytnout zizovateli, školské rad, pedagogm a široké veejnosti základní informace o prbhu a výsledcích výchovy a vzdlávání v daném školním roce. Všichni jist dobe víte, že školství prochází v souasné dob pomrn zásadní transformací. Ta se týká zejména zavádní nových kurikulárních dokument (rámcových vzdlávacích program) do praxe ve form školních vzdlávacích program a pípravy nového modelu maturitní zkoušky pro žáky ukonující stední vzdlání. V souvislosti s tím a s obecným trendem doby roste tlak na posílení podpory vzdlávání prostednictvím využívání moderních informaních technologií. Proto mi dovolte, abych vám pedstavil nejdležitjší inovace, k nimž bhem sledovaného období na škole došlo. Do oblasti, která se pímo týká výchovy a vzdlávání, patí bezesporu zahájení výuky podle školního vzdlávacího programu v prim osmiletého gymnázia, zavedení adaptaních kurz pro žáky nastupující do prvního roníku tyletého i osmiletého studia, rozšíení možností kariérového poradenství pro žáky ped volbou jejich budoucí profesní orientace a píprava projektových žádostí do OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost. V oblasti materiáln technického vybavení školy se nám podailo vybavit další tyi uebny moderní didaktickou a multimediální technikou, provést první etapu rekonstrukce školní jídelny, pejít na nový stravovací systém s internetovou aplikací. Škola rovnž prostednictvím zizovatele podala projekt na snížení energetické náronosti budov v rámci OP Životní prostedí. Z dalších aktivit uvádím alespo zahájení tetího bhu partnerské spolupráce evropských škol v rámci projektu Comenius, organizaci výbrového lyžaského kurzu v rakouských Alpách, rozšíení možností zahraniních poznávacích a výukových pobyt, konstituování studentského parlamentu. Škola se rovnž podílí na organizaci okresních a krajských kol ady olympiád a soutží. Výše uvedené inovace a aktivity se harmonicky snoubí s dlouholetou tradicí gymnázium existuje již od roku Vždy bylo pirozeným centrem všeobecné vzdlanosti v Uherském Brod a pilehlém regionu. Pevn vím, že tuto svoji roli bude i nadále plnit ke spokojenosti všech, kterým na vzdlávání budoucích generací záleží. Michal Gergela editel školy 1

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odlouená pracovišt Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PS Zizovatel Zlínský kraj, T. T. Bati 3792, Zlín editel školy (statutární orgán): Mgr. Michal Gergela Zástupce editele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce editele: Mgr. Radim Kopunec, Mgr. Eva Kopená Adresy a tel. ísla pro dálkový pístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková editel školy - Mgr. Michal Gergela zástupce Mgr. Radim Kopunec fax: , web: Datum zápisu školského rejstíku: Souásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žák Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žák školní jídelna kapacita 600 jídel 2

4 2. Školská rada Byla zízena k 1. lednu 2006 a pracovala v následujícím složení. Zástupci nezletilých žák a zletilých žák MUDr. Miroslav erný, odborný léka Polikliniky msto Uherský Brod, RNDr. Marie Kozáková, farmaceutická pracovnice lékárny Uherský Brod. Zástupci pedagogických pracovník školy Mgr. Lenka Ertlová, stedoškolská profesorka s aprobací eský jazyk, djepis, RNDr. Jaroslav Krpal, stedoškolský profesor s aprobací matematika, biologie. Zástupci zizovatele Ing. Ladislav Kryštof, starosta Uherského Brodu, len zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík, místostarosta Uherského Brodu, len zastupitelstva Zlínského kraje. 3. Pehled obor vzdlání které škola vyuuje Typ školy Poet tíd Poet žák Poet žák na tídu k Gymnázium osmileté Gymnázium tyleté Pepotený poet ped. pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka 53,3 13,28 Typ Poet žák Pepotený poet školského zaízení k pracovník Školní jídelna 708 7,04 Seznam mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole * Pi škole pracuje obanské sdružení s názvem Sdružení rodi a pátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brod, jehož registrace byla provedena MV R dne * Na škole velmi intenzivn pracuje AŠSK. Pehled vzdlávacích obor Vyuované obory Kód oboru ve školním roce 2007/2008 (KKOV) Souást školy Denní studium Poet žák Ukonilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium osmileté 7941K801 škola Gymnázium tyleté 7941K401 škola Gymnázium tyleté 7941K405 škola 8 8 3

5 4. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2007/2008 k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 55 51,14 Externí pracovníci 4 0,476 Vková struktura pedagogických pracovník Vk (k datu ) Poet let let let a více let 14 4

6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 po. Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace 5 Rok ped. praxe íslo funkce Stupe vzdlání, aprobace 1. Mgr. Anincová Yveta uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Bukvicová Marie uitel 0,762 vysokoškolské, J-VV Mgr. Bušíková Ivona uitel 1,0000 vysokoškolské, J-RJ Mgr.Cahlová Jana uitel 1,0000 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Ertlová Lenka uitel 1,0000 vysokoškolské, J-D Fornsková Martina uitel 1,0000 bakaláské FJ 6 7. Mgr. Gergela Michal editel školy 1,0000 vysokoškolské, FY-CH Goldmannová Jarmila uitel 1,0000 vysokoškolské, J-AJ 37 9 Mgr. Hauerlandová Zuzana uitel 1,0000 vysokoškolské, J-OV Mgr. Hladiš Jií uitel 1,0000 vysokoškolské, ZE-TV Vlasta Hrdá uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-TV Hromíková Michaela uitel 1,0000 stedoškolské AJ-ZSV Jahdková Hana uitel 1,0000 vysokoškolské, FJ-RJ Janeková Marcela uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Josefík Stanislav uitel 0619 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kadlíková Jana uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-ZSV 4 17 Mgr. Knotková Helena uitel 1,0000 vysokoškolské, J-NJ PaedDr. Koa Jan uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopená Eva zástupkyn editele školy 1,0000 vysokoškolské, J-D Mgr. Kopunec Radim zástupce editele školy 1,0000 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika uitel 1,0000 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman uitel 1,0000 vysokoškolské, FY-INF Mgr. Králíková Milena uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-D RNDr. Krpal Jaroslav uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Kdelová Martina uitel 1,0000 vysokoškolské, BI-ZE Mgr. Lukáš Vojtch uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Macháková Jarmila uitel 0,5238 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Machálek Karel uitel 1,0000 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Matulíková Dana uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-ŠJ Mgr. Mikesková Monika uitel 1,0000 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Mošková Andrea uitel 1,0000 vysokoškolské, J-ŠJ PhDr. Ortová Jana uitel 0,762 vysokoškolské, J-NJ RNDr. Pavlíková Marta uitel 0,619 vysokoškolské, CH-BI Pomajbík Petr uitel 1,0000 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena uitel 1,0000 vysokoškolské, J-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-D Pustinová Jana uitel 1,0000 vysokoškolské, NJ-TV Rosenfeldová Marie uitel 0,810 vysokoškolské, AJ-HV RNDr. Rytíová Božena uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. ehoová Jana uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-D Mgr. íhová Veronika uitel 1,0000 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav uitel 1,0000 vysokoškolské, J-VV PhDr. Slabáková Vra uitel 1,0000 vysokoškolské, J-AJ Slavíek Jaromír uitel 0,857 vysokoškolské, BI-ZE Mgr. Staš Radislav uitel 1,0000 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava uitel 1,0000 vysokoškolské, J-OV PhDr. Ševíková Zdeka uitel 1,0000 vysokoškolské, J-RJ 36

7 Rok ped. praxe po. Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace íslo funkce Stupe vzdlání, aprobace 50. RNDr. Škrabal Jaromír uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-NJ PhDr. Veselková Marie uitel 1,0000 vysokoškolské, AJ-RJ 34 zástupce editele školy 1,0000 vysokoškolské, MA-FY-INF RNDr. Viktorýn Drahoslav 54. Vrba Roman uitel 1,0000 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemík Zdenk uitel 1,0000 vysokoškolské, ZE-TV 25 Externisté 56. Mgr. Kundl Bohumil uitel 0,0952 vysokoškolské, NÁB 57. Ing. Bublík Radim uitel 0,0952 vysokoškolské, INF 58. Mgr Hon Milan uitel 0,0952 vysokoškolské, FIL 59. Mgr. Vlková Marie uitel 0,1904 vysokoškolské, HV Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje Tém všichni pedagogití pracovníci vyuující v tomto školním roce mli 100% odbornou a pedagogickou zpsobilost pro výuku na stedních školách. Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2007/2008 v % Požadovaný stupe vzdlání 98 Aprobovanost výuky 100 Nepedagogití pracovníci školy ve školním roce 2007/2008 poet fyzických osob K datu pepotené úvazky Interní pracovníci 15 15,67 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 Ostatní prac. Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání po. íslo Funkce obor 1. Mikesková Dana hospodáka 1 úplné stední 2. Špiková Marcela úetní 1 úplné stední 3. Staníková Irena admin. pracovnice 1 úplné stední 4. Ing. Na Igor správce sít 1 vysokoškolské 5. Polanská Anežka prac.inf.centra 1 stední odborné 6. Kolek Václav školník, topi 1,5 stední 7. Uher Jaroslav údržbá, topi 1,5 stední 8. Haluzová Nadžda uklizeka 1 základní 9. Horáková Ludmila uklizeka 1 základní 10. Kandrnálová Jana uklizeka 1 základní 11. Šrámková Vra uklizeka 1 základní 12. Tkáová Ludmila uklizeka 1 základní 13. Vlnovská Dana uklizeka 1 základní 14. Nevailová Marie uklizeka 1 základní 15. Zítková Anežka uklizeka 0,67 základní 6

8 5. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy V souladu s celoroním plánem školy na vzdlávání pedagogických pracovník zabezpeila organizace prostednictvím akreditovaných stedisek ( DESCARTES v.o.s., NIVD, SSŠ v Otrokovicích, pedagogická fakulty MU v Brn a jiných) celkem 24 vzdlávacích akcí pro své pedagogy. Celkový pehled lze rozdlit do tí základních oblastí: a) celkem 9 vzdlávacích akcí zamených na rozvoj jazykových dovedností vyuujících cizích jazyk, aplikace prezentaní techniky v hodinách cizích jazyk. Témata jednotlivých akcí byly: - jak uit nminu nmecky - seminá nmina - motivaní setkání vyuujících francouzštiny - motivaní setkání vyuujících anglitiny - malé hravé recepty do výuky nminy I - malé hravé recepty do výuky nminy II - jak uit nminu nmecky Mein Berlin - mezinárodní konference uitel anglitiny - technika hlasu v mluveném projevu Celkové náklady na kursovné inily 5700,- K, úhrada cestovních náklad inila 1936,- K, po- et úastník 5 vyuujících b) celkem 9 vzdlávacích akcí zamených na vzdlávání dalších pedagogických pracovník v jejich profesním oboru (matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie, sexuologie). Témata akcí: - setkání stedoškolských profesor biologie - syndrom vyhoení (všichni vyuující) - jak rozumt médiím - elementární ástice hmoty - nové poznatky z genetiky a mol. biologie - 3. moravský regionální kongres k sex.výchov - odmna a tresty ve školní praxi - celostátní setkání uitel matematiky gymnázií - škola uitel informatiky Celkové náklady na kursovné inily 14666,- K, úhrada cestovních náklad inila 8090,- K, po- et úastník 52 vyuující c) celkem 6 vzdlávacích akcí pro vedoucí pracovníky školy na téma: - koordinátor ICT - seminá pro editele SŠ - základy manažerského rozhodování - školský management - píprava a tvorba projektu - evropské dotace Celkové náklady na kursovné inily 9805,- K, úhrada cestovného inila 449,- K, poet úastník 4 vedoucí pracovníci. Požadavky na DVPPse nyní sousteovaly pevážn do oblasti metodologické. Z hlediska obsahu výuky se sousteujeme zejména na nové poznatky v jednotlivých disciplínách a na posilování komunikaních dovedností v jazykovém vzdlávání. V oblasti výchovy petrvává i nadále poteba absolvování témat jako agresivní jednání, jeho píiny a tlumení a boj proti stresu. Pro nepedagogické pracovníky zabezpeila škola 9 školení, seminá a kurz. Z toho 4 školení pro úetní školy na téma - cestovní náhrady ve školách v roce práce a mzdy - nemocenské a dchodové pojištní - dan v roce 2008 Celková cena kursovného tchto školení, kurz a seminá inila 3060,- K, ástka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla K. 7

9 6. Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Kritéria pijímacího ízení se zamila na: 4-letý studijní cyklus - dosažené výsledky ze ZŠ tvoí max. 20% celkového potu bod, které je možné dosáhnout u pijímacího ízení, (4/5 za studijní výsledky a 1/5 za výstupní hodnocení), - dosažený bodový zisk pijímací zkoušky z eského jazyka a literatury tvoí max. 20 %, - dosažený bodový zisk pijímací zkoušky z matematiky tvoí max. 20%, - dosažený bodový zisk z testu obecných studijních pedpoklad 40 %. - Žáci, kteí se úspšn úastnili okresních a krajských nebo oblastních kol olympiád a soutží vyhlášených MŠMT R, byli navíc preferováni v pijímacím ízení až 10 body za jednu soutž. Tyto preferující body pak pi minimálních bodových rozdílech získaných v celkovém bodovém soutu sehrávají význanou roli pro umístní žáka. Škola tak výrazn podchycuje skupinu tchto žák, kteí v 1. roníku tyletého studia pokraují v úasti na tchto soutžích jako žáci školy. - Možnost pijetí bez pijímací zkoušky, pokud uchaze dosáhl na konci 8. roníku a souasn v 1. pololetí 9. roníku prmrný prospch 1,00. 8-letý studijní cyklus - Podíl složek (prospch na ZŠ, JL, MAT, test OSP) je stejný jako u uchaze o 4 leté studium. Nehodnotí se úast v soutžích a olympiádách. Pijímací zkoušky vykonali všichni pihlášení žáci s výjimkou tch, kteí byli pijati bez pijímacích zkoušek. U 4-letého studijního cyklu bylo takových uchaze 28. Odvolací ízení proti nepijetí ve školním roce 2007/ letý studijní cyklus: 4-letý studijní cyklus: Z 28 nepijatých žák rozhodnutím editele školy podalo v pedepsané lht odvolání ke KÚ Zlín, odbor školství, mládeže a sportu 7 zákonných zástupc žáka. Odvolací orgán vyhovl žádosti 3 zákonných zástupc. Ze14 nepijatých žák rozhodnutím editele školy podalo v pedepsané lht odvolání ke KÚ Zlín, odbor školství, mládeže a sportu 9 zákonných zástupc žáka. Odvolací orgán vyhovl žádosti 5 zákonných zástupc. Škola již v prvním kole pijímacího ízení naplnila pedepsaný poet student do 1.roníku, proto druhé kolo nevypisovala. 8

10 Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého Gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Pijatí celkem Údaje o výsledcích výchovy a vzdlání žák Celkový prospch žák ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - tyleté Poet žák k Prosplo Nastoupilo studium Prosplo s vyznamenáním Neprosplo Neklasifikováno Zanechalo studia Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou (ádný termín) Poet žák v posledním roníku Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Jiné Gymnázium Komentá analyzující prospch žák, vetn problematiky neprospchu Prmrný prospch se pohyboval v rozmezí 1,263 2,054. Prmry dosažené žáky prim (1,263 a 1,511) jsou siln vyrovnané a svdí o tom, že studijn žáci dobe zvládli pechod z 1.stupn ZŠ, a to i pi vyšších nárocích a v prostedí silnjší konkurence. Ze 708 žák na konci roku prosplo s vyznamenáním 270 žák, což iní 38,1%. Šest žák k datu klasifikaní porady neprosplo, všichni byli klasifikováni. Opravnou zkoušku v ádném srpnovém termínu úspšn složili tyi studenti, dva pestali být žáky školy. Zhodnocení maturitní zkoušky Maturitní zkoušky probíhaly v dstojné a klidné atmosfée a byly všemi tymi pedsedy maturitních komisí hodnoceny na závrené porad velmi pozitivn. Vyzdvižena byla pipravenost maturujících student, úrove znalostí pi odpovdích u vylosovaných témat a vedení zkoušení pedagogy. Jeden žák v ádném termínu neprospl z jednoho pedmtu. Zaátkem záí 2008 složil maturitní zkoušku v opravném termínu. 9

11 8. Poznatky z uplatnní absolvent školy na trhu práce, úspšnost pijetí ke studiu na vysokých školách Ve školním roce 2007/2008 skládalo maturitní zkoušku na našem gymnáziu ve tyech tídách celkem 117 student. Na vysoké školy si podalo pihlášku všech 117 student a to v potu 1-6 pihlášek. Na vysokou školu bylo pijato 115 student, což iní 98,3% z potu všech maturujících. Nepijati byli 2 studenti, kteí dále studují na Státní jazykové škole Zlín a na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno. Poet pihlášených na VŠ a pijatých na VŠ podle tíd (poítána pouze jedna pihláška a jedno pijetí nebo nepijetí) : tída maturovalo pihlášeno na VŠ pijato 4.A B OA OB Výsledky pijímacího ízení na VŠ podle zamení vysokých škol msto vysoká škola fakulta Poet pijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta farmaceutická Hradec Králové 1 Fakulta lékaská Hradec Králové 2 Fakulta právnická 6 Fakulta pírodovdecká 1 Brno eské vysoké uení technické Vysoká škola ekonomická Vysoké uení technické Masarykova univerzita Fakulta architektury 2 Fakulta mezinárodních vztah 1 Fakulta financí a úetnictví 1 Fakulta elektrotechniky a komunikaních 1 technologií Fakulta informaních technologií 6 Fakulta podnikatelská 3 Fakulta stavební 4 Fakulta strojní 2 Fakulta ekonomicko - správní 3 Fakulta filozofická 4 Fakulta informatiky 1 Fakulta lékaská 9 Fakulta mediálních studií 2 Fakulta pedagogická 4 Fakulta právnická 3 Fakulta pírodovdecká 5 Fakulta sociálních studií 3 10

12 Olomouc Zlín Ostrava Opava Mendelova zemdlská a lesnická univerzita Veterinární a farmaceutická univerzita Univerzita Palackého Univerzita Tomáše Bati Vysoká škola báská technická univerzita Ostravská univerzita Slezská univerzita Fakulta agronomická 1 Fakulta provozn ekonomická 2 Fakulta zahradnická 3 Fakulta farmaceutická 2 Fakulta filozofická 5 Fakulta lékaská 7 Fakulta pedagogická 4 Fakulta právnická 1 Fakulta pírodovdecká 2 Fakulta aplikované informatiky 4 Fakulta humanitních studií 2 Fakulta managementu a ekonomiky 6 Fakulta technologická 1 Fakulta ekonomická 3 Fakulta bezpenostního inženýrství 1 Fakulta stavebního a strojního inženýrství 1 Fakulta zahraniního obchodu 1 Fakulta pedagogická 1 Fakulta pírodovdecká 2 Fakulta filozofická 2 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 25. záí Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledk a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základ informací, které zptn shromáždila od svých absolvent. První tabulka ukazuje výsledky pijetí na vysoké školy z pohledu jednotlivých tíd maturitních roník. Prmrná úspšnost celé školy pes 98 % svdí o vysoce kvalitní práci nejenom student závrených roník, ale i školy jako celku. Stejn jako v minulých letech zstává úspšnost v této oblasti vysoká. Tabulka výsledk pijímacího ízení podle zamení vysokých škol konstatuje s výjimkou škol univerzitního smru 100 % úspšnost pijímacího ízení ve všech uvedených a sledovaných typech vysokých škol. Ve srovnání s minulým školním rokem 2006/2007 z pohledu pijímacího ízení k žádné výraznjší zmn v úspšnosti nedošlo. Úspšnost pijímacího ízení na školy technického smru a škol zemdlského a farmaceutického smru je tradin vynikající (stoprocentní), výborných výsledk dosáhli naši studenti také u škol univerzitního typu - 97 %. 11

13 9. Hodnocení výsledk výchovného psobení Opatení k posílení kázn udlená bhem školního roku 2007/2008 Kázeská opatení dle 10 vyhlášky.13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, udlená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí tídním uitelem: 12 Dtka tídního uitele: 9 Dtka editele školy: 3 Podmínné vylouení ze studia: 1 Vylouení ze studia: 0 Pochvaly udlené bhem školního roku 2007/2008 Pochvala tídního uitele: Pochvala editele školy: 70 žákm 35 žákm Pochvaly tídního uitele a pochvaly editele školy byly udleny žákm za píkladnou a úspšnou reprezentaci školy v soutžích a olympiádách, za nkolikaletou úspšnou práci ve folklorním souboru školy a za práci v rámci mezinárodního projektu Comenius. Snížené stupn z chování na konci školního roku Poet % ze všech žák školy 2 uspokojivé neuspokojivé - - Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 Poet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 20 0,07 2. pololetí 2 0,01 za školní rok 22 0,06 Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2007/2008 studoval na škole dva žáci s mimoádným nadáním, Radim Laga a Jií Maas. Obma bylo na základ doporuení Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti povoleno vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. Další integrované žáky škola nemá. 12

14 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Ve školním roce 2007/2008 škola pokra ovala v realizaci úsp šného projektu Comenius zam eného na partnerství mezi evropskými školami a na práci studentských samospráv. Žáci v rámci tohoto projektu, na n mž se podílelo šest partnerských škol z Canterbury, Londýna, Berlína, Flensburgu, Barcelony a Uherského Brodu, prezentovali školu a práci studentského parlamentu a studentské rady. V rámci tohoto projektu vznikla ada u ebních materiál zpracovaných v anglickém jazyce, které pedagogové využívají ve vyu ovacích hodinách. Aktivity b hem školního roku návšt va osmiletého gymnázia anglosaského typu OPEN GATE v Babicích u í an Prosinec 2007 partnerská sch zka na Simon Langton Grammar School for Boys v Canterbury, Velká Británie Duben 2008 partnerská sch zka na Sant Estanislau de Kostka v Barcelon, Špan lsko projektová sch zka v Berlín 13

15 Soutže a olympiády poty zúastnných žák ve školním roce 2007/2008 Poty úastník soutží a olympiád v jednotlivých kolech školní rok 2007/2008 Soutže a olympiády název Poty úastník školní okresní krajské celostátní Olympiáda v eském jazyce Soutž v umleckém pednesu Literární soutže 4 Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradišt 34 Anglická konverzace gymnázií okresu UH 8 Soutž v nmecké konverzaci Djepisná olympiáda Zempisná olympiáda Eurorebus Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 101 Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 3 Pírodovdná soutž družstev škol 12 Chemická olympiáda Matematická olympiádaprogramování 2 Soutž v programování Okresní kolo soutže v informatice 3 Školní kolo soutže v Logu 8 Stedoškolská odborná innost Studentská vdecko-odborná konference 2 33 sportovních akcí, kterých se zúastnilo 307 Sportovní soutže žák bez kol 14

16 Sportovní akce 2007/2008 AKCE KDO KDY KDE SOUTŽ DOPROVOD POET Umístní 1. CORNY CUP-atletika H UH OF Pustinová 12 H CORNY CUP-atletika D UH OF Pustinová 12 D Pespolní bh H UB UBL Machálek Pespolní bh D UB UBL Machálek CORNY CUP-atletika H Val.Mez. KF Pustinová Kopaná H UB OF Zemík Florbal H UB OkF, NG Machálek,Staš Hokej - Trenín Prof UB partner 7 2:4 9. Hokej - Trenín H UB partner 7 2:9 10. Volejbal - Trenín P UB partner 7 1:3 11. Volejbal H SM OF Staš Stelba H UB UBL Hladiš Stelba D UB UBL Hladiš Volejbal D SM OF Hrdá Hokej H UB UBL Viktorýn,Koa Volejbal, organizátoi H UB UBL Staš,Zemík Volejbal, organizátoi D UB UBL Staš,Zemík Sálová kopaná H UB UBL Zemík Florbal H UH OF Machálek Košíková H UH OF Staš Florbal H UB UBL Zemík Basketbal,organizátoi H UB UBL Zemík Velikononí laka H UB UBL Staš Velikononí laka D UB UBL Staš Hokej H UB ŽSL Viktorýn Florbal D 4.4. UB UBL Hladiš Silový tyboj H 9.4. UB UBL praktikantka Hokej - Trenín Prof TR partner 4 2:0 29. Hokej - Trenín H TR partner 7 2:2 30. Volejbal - Trenín Prof TR partner 8 2:0 31. Atletika H UB UBL Pustinová Atletika D UB UBL Pustinová Minikopaná H 6.5. UB OF Machálek Basketbal Mem.p.Lásky H-S 7.5. UB Staš Basketbal Mem.p.Lásky H-M 7.5. UB Staš Kopaná H UB UBL Zemík

17 Soutže a olympiády - významná umístní a úspchy ve školním roce 2007/2008 Soutže a olympiády Kolo Píjmení a jméno Tída název kategorie okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce II 1. místo 3. místo Buráová Adéla 3. A Olympiáda v eském jazyce II 3. místo 2. místo Mášová Jana 3. A Soutž v umlec. pednesu II 1. místo 1. místo úast Goldmannová Barbora KA Soutž v umlec. pednesu III 1. místo 2.-3.místo Goldmannová Klára XA Soutž v umlec. pednesu III est.uznání Ž árská Alena 1. B Soutž v umlec. pednesu III est.uznání Mohylová Klára 1. B Soutž v umlec. pednesu IV est.uznání Vichorcová Jana YA Cena Bronislavy Millerové Jana Viktor QA Soutž Jana Piveky Jana Viktor QA Mládí kraje ocenní Goldmannová Barbora KA MF Dnes ocenní Lukešová Barbora XA Olympiáda v angl. jazyce 3.ro.+septimy 1. místo Chmurová Simona 3. A Citylingua Uherské Hradišt 1. místo Divoká Eliška OA Angl. konverzace gymnázií 3.ro.+septimy 3. místo Chmurová Simona 3. A Soutž v nm. konverzaci III. B 2. místo Balharová Šárka XB Djepisná olympiáda 1. místo Slívová Soa KB Djepisná olympiáda 2. místo Cahlová Michaela KB Djepisná olympiáda 4. místo Švestková Radka KB Zempisná olympiáda A 1. místo 2. místo Chvíla Stanislav PA Eurorebus jednotlivci 1. místo Smetana Štpán SB Eurorebus tídy - ZŠ 1. místo Rytina Matj SA Eurorebus tídy - ZŠ 1. místo Krejiík Jií SA Eurorebus tídy - ZŠ 1. místo Vaculík Ondej SA Eurorebus tídy - SŠ 1. místo Medek Michal XB Eurorebus tídy - SŠ 1. místo Kadlíková Radka XB Eurorebus tídy - SŠ 1. místo Máalík Marek XB Eurorebus jednotlivci 2. místo Krejiík Jií SA Eurorebus tídy - ZŠ 3. místo Rytina Matj SA Eurorebus tídy - ZŠ 3. místo Krejiík Jií SA Eurorebus tídy - ZŠ 3. místo Masaík Tomáš SA Matematická olympiáda B úsp.ešitel Ptáek Lukáš XA Matematická olympiáda C úsp.ešitel Májek Jan QA Matematická olympiáda Z9 3. místo Borýsek Patrik KB Matematická olympiáda Z9 úsp. ešitel Švestková Radka KB Matematická olympiáda Z místo Burá Michal TB Matematická olympiáda Z místo Smetana Štpán SB Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Remeš Patrik SB Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Rytina Matj SA Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Zemánek Pavel SB Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Janaíková Tereza SB Matematická olympiáda Z6 úsp. ešitel Kolouch Tomáš PA Pythagoriáda 6. ro.+primy 3. místo Chvíla Stanislav PA Pythagoriáda 6. ro.+primy úsp. ešitel Píška Jan PB Pythagoriáda 6. ro.+primy úsp. ešitel Kolouch Tomáš PA Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. ešitel Habarta Jaroslav SB Pythagoriáda 7.ro.+sekundy úsp. ešitel Drga Pavel SA Matematický klokan benjamín 1.místo 1. místo Smetana Štpán SB Matematický klokan benjamín 2. místo 2. místo Rytina Matj SA Matematický klokan junior 1. místo Kadlíková Radka XB Matematický klokan junior 3. místo Štpánek Roman 2. B 16

18 Fyzikální olympiáda B 3. místo Podškubka Radek YA Fyzikální olympiáda C 2. místo Ptáek Lukáš XA Fyzikální olympiáda E 2. místo 3.-4.místo Mikláš Antonín KA Fyzikální olympiáda E úsp. ešitel Surý Jan KB Fyzikální olympiáda E úsp. ešitel Zemánková Anežka KB Fyzikální olympiáda F 1. místo Burá Michal TB Fyzikální olympiáda G 3. místo Smetana Štpán SB Fyzikální olympiáda G úsp. ešitel Papírek Jan SB Fyzikální olympiáda G úsp. ešitel Žabka Jan SB Astronomická olympiáda G, H úsp. ešitel Miková Marie SA Astronomická olympiáda G, H úsp. ešitel Žabka Jan SB Astronomická olympiáda G, H úsp. ešitel Dufková Kamila SA Ekologická olympiáda družstva 2. místo Miškóci Lukáš OA Ekologická olympiáda družstva 2. místo Štpánek Ivo OA Ekologická olympiáda družstva 2. místo Urbánková Lenka OA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Dostálová Kristýna KA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Findurová Anna KA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Svízelová Simona KA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Šimoníková Denisa KA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Buršíková Hana KA Pírodovd. soutž družstev družstva starší 2. místo Šmíd Ondej KA Chemická olympiáda B úsp.ešitel Štrbová Simona YB Chemická olympiáda C úsp.ešitel Peina Jan XA Chemická olympiáda D 1. místo 2. místo Jurásková Veronika KB Chemická olympiáda D 3. místo úsp.ešitel Zemánková Anežka KB Chemická olympiáda D úsp. ešitel Pijáková Michaela TA Matematická olympiáda P 3. místo Pochobradský Michal 3. B Matematická olympiáda P úsp.ešitel Janaík Miroslav 4. A Soutž v programování mladší žáci 1. místo 3. místo Machalík Lukáš KB Soutž v programování mladší žáci 2. místo Velecký Lukáš TB Soutž v programování studenti 2. místo 2. místo 8. místo Ptáek Lukáš XA Soutž v programování studenti 3. místo Janaík Miroslav 4. A Stedoškol. odborná innost fyzika 1. místo 1. místo 13. místo Podškubka Radek YA Stedoškol. odborná innost chemie 2. místo 1. místo 10. místo Goldmannová Barbora KA Stedoškol. odborná innost chemie 2. místo 1. místo 10. místo Jurásková Veronika KB Stedoškol. odborná innost elektrotechnika 2. místo 3. místo Borýsek Martin XB Stedoškol. odborná innost informatika 2. místo 3. místo Laga Radim XB Stedoškol. odborná innost fyzika 1. místo Laga Radim XB Stedoškol. odborná innost elektrotechnika 2. místo Laga Radim XB Stedoškol. odborná innost elektrotechnika 2. místo Borýsek Martin XB Ve školním roce 2007/2008 se úastnilo všech olympiád a soutží (vetn sportovních) celkem 779 žák školy. Dosahování úspch i v krajských a celostátních kolech soutží a olympiád je dsledkem systematické práce, která vede žáky nejen k získávání znalostí v konkrétních oborech, ale i ke schopnosti pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a obhájit je v konkurenci žák dalších stedních škol. 17

19 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2007/2008 pracovalo na škole 20 zájmových kroužk s pravidelnou týdenní inností se zamením na sport, folklor, informaní technologie, literární innost, jazykové vzdlání, pírodní vdy a zdravý životní styl. Zájmové kroužky chápeme jako smysluplné trávení volného asu a zejména jako možnost, jak zvýraznit a zefektivnit práci s mimoádn nadanými žáky. Svým folklorním souborem Jakub (se složkou jak tanení, tak i hudební) se škola prezentovala na spoleenských akcích poádaných mstem Uherský Brod (ples Msta Uherský Brod a Domu kultury, studentská akademie pro veejnost, maturitní ples), Ústavem sociální pée v Bojkovicích (benefiní koncert); rovnž pijala úast na folklorních pehlídkách (Otrokovice). Kroužek Mladých debrujár Velmi poetná skupina žák nižšího stupn osmiletého gymnázia debrujár se zúastnila soutže Šifra Komenského a postoupila do celostátního kola, které se konalo ve dnech íjna 2008 na naší škole. 18

20 11. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2007/2008 byla provedena inspekce eskou školní inspekcí ve dnech listopadu Pedmtem inspekní innosti bylo podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání ve stední škole. Závrené hodnocení ŠI Celkov byla škola hodnocena jako prmrná. Pi poskytování vzdlávání bylo postupováno v souladu s právními pedpisy a schválenými uebními dokumenty. Rizika byla ojedinlá a ŠI konstatovala, že je lze pekonat. Nejvtšími pozitivy jsou podle ŠI vnitní kontrolní systém školy, plánování a metodika hospitací, podpora profesního rozvoje pedagog, spolupráce s rodii, realizace Minimálního preventivního programu a velké zapojení žák do soutží a olympiád. Jako negativní byly hodnoceny formální struktura školního vzdlávacího programu a autoevaluaní zprávy, pravidla podpory úspšnosti všech žák a pravidla jejich hodnocení, informace o výsledcích výchovy a vzdlání smrem k zákonným zástupcm. Škola v prbhu roku pijala opatení, která vedla k odstranní uvedených negativ. 19

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Nkolik slov na úvod. dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu.

Nkolik slov na úvod. dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. ! " " #$%%&#$%# Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více