INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí I Identifikátor zaízení: , IO: , právní forma: píspvková organizace. Tel: , (editel), fax: , htpp//: Charakteristika školy Organizace poskytuje výchovu a stední vzdlávání s maturitní zkouškou. Zabezpeuje ubytování v domov mládeže. Škola je zaazena do sít škol na základ Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tlovýchovy eské republiky. Poslední zmna zaazení do sít škol má úinnost od Sdružuje:. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí kapacita: 384 žáci, IZO Domov mládeže kapacita: 60 lžek, IZO Na základ rozhodnutí výbrové komise ze dne byla škola zaazena do trvalé vzdlávací základny rezortu Ministerstva zemdlství eské republiky. Užívá Statut fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Pírodovdecké fakulty, který jí byl udlen s platností od na základ opatení dkana Pírodovdecké fakulty ze dne eská zemdlská univerzita v Praze ustanovila rozhodnutím rektora ze dne SOŠ OTŽP cvinou školou, která zajišuje spolupráci v oblasti ízené pedagogické praxe poslucha studia uitelství odborných pedmt. Zizovatel školy Zizovatelem školy je Jihoeský kraj se sídlem v eských Budjovicích, U Zimního stadionu 952/2, eské Budjovice. Zizovací listina ze dne má tyto dodatky:. dodatek ze dne , 2. dodatek ze dne , 3. dodatek ze dne Údaje o vedení školy editel školy: Ing. Ladislav Honsa Zástupce editele: Mgr. Luboš Mixa Údaje o školské rad Školská rada byla zízena usnesením Rady Jihoeského kraje. 73/2005/RK ze dne , od Za zizovatele školy jsou výše uvedeným usnesením jmenováni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jií Kopáek CSc. Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni: Mgr. Miroslav Fiala, - -

2 Ing. Milan Bumerl CSc., za zákonné zástupce nezletilých žák a zletilé žáky byli zvoleni: Daniela Smolová, Martin Štpán. Školská rada zane pracovat po svém ustavujícím zasedání v novém školním roce 2005/06. PEHLED OBOR VZDLÁVÁNÍ Škola vyuovala ve školním roce 2004/05 následující studijní obory zakonené maturitní zkouškou :. 6-0-M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí, studium denní, délka studia 4 roky M/00 Analýza potravin, studium denní, délka studia 4 roky M/00 Technologie potravin zpracování mléka, studium denní, délka studia 4 roky. 4. Rozhodnutím MŠMT R byl zaazen nový obor M/006 Pírodovdné lyceum, který bude vyuován od V uplynulém školním roce se vyuovalo podle uebních dokument, které schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy R:. 6-0-M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí s platností od poínaje.roníkem - podle tohoto uebního dokumentu probíhalo ve školním roce 2004/2005 studium tíd.a,b, 2.A,B, 3.A,B, 4.A,B. K tomuto uebnímu dokumentu byl schválen dodatek ze dne s úinností od poínaje.roníkem. Podle tohoto dodatku probíhalo studium tíd.a,b, 2.A,B, 3.A,B, 4. A,B M/00 Analýza potravin s platností od poínaje.roníkem.- podle tohoto uebního dokumentu probíhalo studium ve tíd., 2., 3, 4. AN M/00 Technologie potravin - zpracování mléka s platností od poínaje prvním roníkem - podle tohoto uebního dokumentu probíhalo studium ve tíd. AT. PEHLED PRACOVNÍK ŠKOLY Vedení školy FUNKCE editel zástupce editele POET ZPSOBILOST ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ CELKEM

3 Uitelé PEDMTY všeobecn vzdlávací odborné POET 0 4 ZPSOBILOST ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ CELKEM Prmrný vk uitel je 42,9 roku. Vychovatelé PRACOVNÍ ZAAZENÍ POET PEDAGOGICKÁ ZPSOBILOST vedoucí vychovatelka vychovatelky 6 6 CELKEM 7 7 Prmrný vk vychovatelek iní 44,7 roku. Ostatní pracovníci školy PRACOVNÍ ZAAZENÍ POET ekonomka, administrativní pracovnice úetní vedoucí ekonomického úseku laborantka školník uklízeky 5 vrátná v domov mládeže CELKEM ÚDAJE O PIJÍMACÍM ÍZENÍ Výsledky pijímacího ízení ve školním roce 2004/2005 STUDIJNÍ OBOR CELKEM PIJATO ŽÁK POET PIHLÁŠEK CELKEM 6-0-M/ M/ Analýza potravin M/ Technologie potravin-zpracování mléka M/006 Pírodovdné lyceum

4 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDLÁVÁNÍ ŽÁK Výsledky vzdlávání žák za.pololetí školního roku 2004/2005 TÍDA POET VYZNAMENÁNÍ PROSPLO NEPROSPLO STUDIJNÍ ŽÁK PRMR.A ,24.B ,42.AT ,34 2.A ,53 2.B ,49 2.AN ,20 3.A ,24 3.B ,93 3.AN ,05 4.A ,00 4.B ,35 4.AN , Hodnocení chování žák za.pololetí školního roku 2004/2005 Snížený stupe Pochvala Pochvala Dtka tídního Dtka editele z chování za. pololetí editele tídního uitele uitele Podmínné vylouení ze studia Vylouení ze studia Vylouení z DM Výsledky vzdlávání žák za 2.pololetí školního roku 2004/2005 TÍDA POET VYZNAMENÁNÍ PROSPLO NEPROSPLO STUDIJNÍ ŽÁK PRMR.A ,6.B ,38.AT ,30 2.A ,22 2.B ,34 2.AN ,8 3.A ,06 3.B 2 5 5,85 3.AN ,86 4.A ,6 4.B ,30 4.AN ,22-4 -

5 Hodnocení chování žák za 2.pololetí školního roku 2004/2005 Snížený stupe Pochvala Pochvala Dtka tídního Dtka editele z chování za 2. pololetí editele tídního uitele uitele Podmínné vylouení ze studia Vylouení ze studia Vylouení z DM Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2004/ M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí Poet Prosplo s Opakovalo Opakovalo Pipuštno Nepipuštno Prosplo Neprosplo žák vyznamenáním ást MZ celou MZ M/00 Analýza potravin Poet Prosplo s Opakovalo Opakovalo Pipuštno Nepipuštno Prosplo Neprosplo žák vyznamenáním ást MZ celou MZ Praxe Praxe ve školním roce 2004/2005 probhly dle plánu, jež byl vypracován na základ osnov a projednán pedmtovou komisí uitel odborných pedmt. V oboru Ochrana a tvorba životního prostedí praxe probhla následovn : První roníky absolvovaly jeden týden praxe zamený na terénní a pstitelské práce. Praxe probhla v eských Žlebech na území NP Šumava. V druhém týdnu pak žáci napomáhali pi obnovování pvodního rázu rašeliništních slatí v lokalit Ruda, která je nedaleko Veselí nad Lužnicí, na okraji CHKO Tebosko. Zde žáci pracovali na proezávce porostu za pomoci runího náadí. Žáci druhého roníku absolvovali týden soustedného výcviku v práci s kovinoezem v lokalit msta Veselí nad Lužnicí, kde spolupracovali pi údržb mstských parkových ploch. V druhém týdnu žáci 2.A pracovali pod vedením odborník ze Správy NP a CHKO Šumava v lokalit eské Žleby. Zde plnili jednotlivé úkoly, jež jim byly zadány a týkaly se provozu, údržby a obnovy zmínných oblastí. Pi této innosti žáci využívali teoretické znalosti a praktické dovednosti, které si osvojili bhem pedešlé dvouleté výuky. Žáci 2.B pak spolupracovali pi statistickém výzkumu a mení se zamstnanci AVR v lokalit Nové Hrady. Žáci tetích roník zahájili praxi v tomto školním roce již na podzim, v jednotýdenním soustedném výcviku práce s jednomužnou motorovou pilou. Za pomoci jednoduchých stroj a runího náadí napomáhali obnovení pvodní vegetace v oblasti rašeliniš lokality Ruda. V jarní ásti pak žáci pokraovali dvoutýdenní odbornou individuální praxí, pi níž se žáci rozdlili do jednotlivých podnik a organizací dle své odbornosti

6 Zde pak pracovali na úkolech, jež pipravili vedoucí uitelé odborných pedmt ve spolupráci s povenou osobou organizace. Pi této innosti si prakticky ovovali své teoretické znalosti a využívali praktické dovednosti, které si osvojili bhem pedchozí výuky v laboratoích a pi terénních cvieních. tvrté roníky absolvovaly dva týdny individuální praxe již v podzimních msících. Ve vtšin pípad žáci pracovali na již zadaných úkolech a dokonovali si svá mení pro závrenou odbornou práci, kterou prezentují na závr tvrtého roníku. Píklady závrených odborných prací : Organizace (podnik) Téma AOPK R; Správa Chýnovské jeskyn Revize rekultivované skládky Kladrubská hora Správa CHKO Blaník Msto Pacov Magistrát msta eské Budjovice A.S.A. Daice spol. s r.o. Správa NP a CHKO Šumava Hydrologický výzkum stojatých a tekoucích vod Mapování výskytu norka amerického Nakládání s odpady Technologie a skládkování Sledování vodního režimu Studené Vltavy V oborech Analýza potravin a Technologie potravin probíhala praxe následovn: Žáci prvního roníku pracovali v laboratoích školy, kde si procviili základní rozbory a mení, na jejichž základ pak vyhotovili protokoly. V druhém týdnu se pak formou exkurze seznámili s jednotlivými technologickými postupy pi výrob potravin a nápoj. Napíklad bych uvedl : MADETA Jindichv Hradec LIHO Blanice VESCO Veselí nad Lužnicí OV Veselí nad Lužnicí Bohemia Regent Tebo Pro žáky. roníku oboru Technologie potravin - zpracování mléka bylo od záí 2004 oteveno nové pracovišt pro praktickou výuku v závod Madeta ípec. Pracovišt se skládá z laboratoe a uebny pro teoretickou výuku. V lednu 2005 byla uvedena do innosti školní dílna ( školní poloprovoz) pro výuku pedmtu dílenské cviení. Školní poloprovoz tvoí moderní linka, kde mohou studenti vyrábt veškeré mlékárenské výrobky krom másla. Ve školním roce 2004/05 zde probíhala výuka jedenkrát za 4 dní. V píštích letech na toto pracovišt budou docházet i studenti 2. a 3. roníku zmínného oboru. Školní poloprovoz je píkladem vzájemné spolupráce školy a vedení závodu Madeta ípec. Akciová spolenost Madeta investovala do jeho vybudování ástku 4,2 milionu korun. Ve druhém roníku byli žáci rozdleni do malých skupin na jednotlivé podniky. Napíklad: MADETA, a.s. Pekárna AGM-Agro Vyšší Brod DOMITA Tábor Pivovar Ferdinand Intersnack Choustník - 6 -

7 Zde se postupn vystídali v rzných ástech výrobních provoz. Jejich hlavním úkolem bylo poznat technologii výroby uritého produktu a základní chemické rozbory, všechny své poznatky potom zaznamenat do závrené zprávy. Žáci tetího a tvrtého roníku již pracovali samostatn (pod dohledem odpovdné osoby) v chemických a mikrobiologických laboratoích potravináských podnik. Zde plnili úkoly spojené s vlastní výrobou. Napíklad : CHEVAK Cheb Povltavské mlékárny Sedlany VESCO a.s. Veselí nad Lužnicí MILCOM a.s. Tábor GOLDIM a.s. Sobslav Analytika pitných vod Chemická a mikrobiologická kontrola potravin Chemické rozbory mouky a pšenice Hodnocení vývojových druh sýr Laboratorní rozbory Celkový prbh praxí ve školní roce 2004/2005 i hodnocení jejich odborné úrovn vyznívá kladn, jak ze strany odborných uitel, tak i ze strany povených pracovník organizací. Pedmtové exkurze Následující tabulka uvádí pehled exkurzí žák ve školním roce 2004/2005. Roník Obor Exkurze I. Analýza potravin Technologie potravin Technické muzeum Praha, kino I MAX(3D projekce)praha ZOO Dvr Králové JE Temelín Kino I MAX(3D projekce)praha, Pekárna Srnín II. Analýza potravin Yspertal - vtrné elektrárny, likvidace odpad Botanická exkurze Sezimoústecko Pekárna Srnín III. odbornost terénní ekologie Analýza potravin Akademie vd eské Budjovice - den otevených dveí BÚ AVR Tebo sbírka makrofyt Státní oblastní archiv Tebo Velká Morava, Pálava Pivovar Pelhimov - 7 -

8 Roník Obor Exkurze IV. odbornost odpady a ovzduší odbornost ochrana vody odbornost terénní ekologie RUMPOLD skládka Žele, tídní odpadu Týn nad Vltavou, výroba bionafty Mydlovary Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha Výzkumný ústav vodohospodáský Praha Novohradsko Tebo MÚ, stavební úad Praha Trója, Stromovka, Hradany ÚDAJE O DALŠÍM VZDLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Vzdlávání pedagogických pracovník školy se ídilo Plánem dalšího vzdlávání pedagogických pracovník ( dále DVPP) na školní rok 2004/05, který byl schválen editelem školy. Dalším vzdláváním si pedagogití pracovníci v prbhu celého školního roku obnovovali, upevovali a doplovali kvalifikaci. Vzdlávání vedoucích pracovník bylo zameno na následující oblasti: školení k novému školskému zákonu školení k novému zákonu o pedagogických pracovnících seminá ke kontrole zpracování mezd editelem školy bezpenost a ochrana zdraví pi práci požární ochrana Vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti cizích jazyk, se soustedilo zejména na tyto innosti: seminá k prohlubování znalostí z nmeckého a anglického jazyka doplnní kvalifikace z nmeckého jazyka Vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti Státní informaní politiky ve vzdlávání (SIPVZ) - projekt Informaní gramotnost Tato oblast obsahovala: školení základních uživatelských znalostí práce s poítaem (kurz Z) pro vychovatele domova mládeže školení úvodního modulu pro pouené uživatele ( kurz PO) pro uitele školení volitelného modulu P - tabulkové kalkulátory - pro uitele vzdlávání koordinátora informaních a komunikaních technologií Vzdlávání k prohloubení odbornosti uitel se zamilo na: semináe k píslušným pedmtm dle nabídky Stedisek služeb školám, Pedagogického centra v eských Budjovicích a nov vzniklého Národního institutu pro další vzdlávání v Praze doškolovací kurzy pro instruktory lyžaských výcvikových zájezd - 8 -

9 Vzdlávání vychovatel domova mládeže zahrnovalo zejména: semináe k rozšíení nabídky zájmových aktivit dle nabídky Stedisek služeb školám. školení k problematice pedcházení vzniku sociáln patologických jev Vzdlávání pedagogických pracovník, kteí vykonávají specializované innosti obsahovalo: vzdlávání koordinátora informaních a komunikaních technologií školení preventisty sociáln patologických jev semináe pro prohloubení znalostí výchovného poradce ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACÍCH ŠKOLY NA VEEJNOSTI Prezentace školy Dny otevených dveí Dny otevených dveí jsme upoádali 0. listopadu 2004 a 7. ledna 2005 vždy od do hodin. Zájemci o studiu si mohli prohlédnout školu a domov mládeže, získali informace o studijních oborech, vyzkoušeli si pijímací testy naneisto.zárove probhla prezentace výrobk akciové spolenosti Madeta eské Budjovice spojená s ochutnávkou. Mimo uvedené termíny dn otevených dveí mohli zájemci školu navštívit v úterý a ve tvrtek od hodin na základ telefonického ohlášení. Tato možnost platila od zaátku íjna 2004 do konce února Výstava Vzdlání a emeslo 2004 Škola se zúastnila této výstavy, která probhla na eskobudjovickém výstavišti ve dnech Ve svém stánku prezentovala nabídku studia pro školní rok 2005/2006. Burzy škol Na burzách škol jsme pedstavili možnost studia obor ochrana a tvorba životního prostedí, analýza potravin, technologie potravin - zpracování mléka a pírodovdného lycea. Zúastnili jsme se burzy škol v Táboe, eských Budjovicích, Strakonicích, Písku, Prachaticích, Jindichov Hradci, Benešov, Klatovech,Pelhimov a Tebíi. Dále jsme podali informace na schzkách k volb povolání v Bechyni, Sobslavi, Týn nad Vltavou, Chýnov a Choustníku. Maturitní ples Studenti 4. roník uspoádali 3 maturitní plesy. Maturitní ples tídy 4. A se uskutenil dne 2. ledna 2005, tídy 4. B dne 8. února 2005 a tídy 4. AN dne. února Úast žák v pedmtových soutžích Olympiáda v eském jazyce Okresního kola se zúastnili 2 žáci. Umístili se na 4. a 9. míst

10 Biologická olympiáda Školního kola se zúastnilo 8 žák. Ekologická olympiáda Regionálního kola v Mladé Vožici se zúastnilo družstvo, které obsadilo v celkovém poadí 5. místo. Sportovní soutže Škola je lenem Asociace školních sportovních klub R. V jejím rámci se zúastnila následujících sportovních soutží. sportovní akce poet zúastnných žák umístní družstva Atletický víceboj stedních škol Košíková - chlapci 8 Kopaná 2 3. místo Florbal - chlapci místo (dívky) 7. místo (chlapci) Další aktivity Klub pátel SOŠ OTŽP (sdružení rodi) Klub pispl na maturitní plesy 4. roník, na dopravu žák (exkurze,praxe), plavání žák ubytovaných v DM.Nejlepší žáky školy odmnil na konci školního roku knihami.v listopadu 2004 se konala valná hromada, kde byli rodie seznámeni s hospodaením a plánem aktivit na školní rok 2004/2005. Výbor se scházel na pravidelných schzkách nkolikrát ron. Poradní sbor SOŠ OTŽP Sdružuje zástupce vysokých škol, chránných krajinných oblastí, Národního parku Šumava, podnik, odboru životního prostedí, krajského úadu a dalších institucí. Jeho úkolem je napomáhat spojení školy s praxí, modernizovat vzdlávací programy dle poteb praxe, zapojovat studenty 3. a 4. roník formou závrených prací do konkrétních úkol organizací. Asociace vzdlávacích zaízení pro rozvoj venkovského prostoru Naše škola byla lenem Sdružení zemdlských a potravináských škol od ervna 999 do prosince Od toho msíce vznikla spojením se Sdružením zemdlských uiliš nová organizace s názvem Asociace vzdlávacích zaízení škol venkovského prostoru. Škola se stala jejím lenem. Asociace zastupuje zájmy uvedených škol vi podnikatelské sfée, školským orgánm a veejnosti. eší také koncepní otázky rozvoje obor

11 Mezinárodní projekty Žáci 3. roník se zúastnili VII. Juniorského ekologického projektu partnerských škol s názvem Pda - základ života, který se uskutenil v rakouském Yspertalu od 6. do 0. ervna Žáci pracovali v mezinárodních skupinách spolen se studenty ekologických škol z Rakouska, Ma arska a Polska. Na závr projektu se uskutenila odborná konference, kde žáci prezentovali své výsledky v anglitin. Uitelé odborných pedmt pokraovali v období záí leden 2005 v dánsko- eského projektu s názvem Modul výcviku týkající se prmyslové výroby, šetrné k životnímu prostedí, podle norem a standardu EU. Projekt zaal v loském školním roce. Dodavatelem projektu byla Selandia College Slagelse. Projekt se konal pod gescí dánského a eského ministerstva školství. Na projektu se spolupodílela SPŠ v Karviné. Výsledkem projektu je doplnní uebních osnov a uebních materiál o nové poznatky a zlepšení znalostí uitel v dané oblasti. Bhem projektu bylo dánskou stranou pedáno nkolik výukových materiál na CD - romech a v tištné podob. Tyto byly peloženy a budou dále využity ve výuce student. Spolupráce se zahraniními školami Pokraovala spolupráce s Vyšší odbornou školou pro životní prostedí a ekonomiku Yspertal (Rakousko) a Gymnáziem Tokaj (Ma arsko). Vztahy mezi uvedenými školami se upevovaly vzájemnými výmnami žák, návštvami editel a pedagogických pracovník, zejména uitel odborných pedmt a uitel jazyk. V prbhu školního roku se uskutenila exkurze žák 2. roník v yspertalské škole spojená s návštvou vtrné elektrárny a zpracovatelského podniku. V záí 2004 se konala v rakouském Yspertalu porada editel partnerských škol k otázkám další vzájemné spolupráce v píštích letech. Spolupráce s vysokými školami Pírodovdecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze SOŠ OTŽP je fakultní školou Pírodovdecké fakulty. Byly zde ovovány nové vyuovací metody, formy práce a metodické postupy v rámci výzkumné innosti uitel a diplomant fakulty. Uitelé biologických a ekologických pedmt se úastnili seminá fakulty, kde byli seznamováni s novými poznatky v pírodovdných oborech a v jejich výuce. Zárove od fakulty získali i metodické materiály. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Škola již nkolik let spolupracuje s Fakulta technologie ochrany prostedí, zejména pak s Ústavem chemie ochrany prostedí. Uitelé naší školy získávají odborné materiály pro výuku chemických a ekologických odborných pedmt. Vybraní studenti naší školy se zúastnili dne otevených dveí. Nov se rozvinula spolupráce s Ústavem technologie mléka a tuk Fakulty potravináské a biochemické technologie. eská zemdlská univerzita v Praze SOŠ OTŽP je cvinou školou katedry pedagogiky ZU v Praze. - -

12 Úast na život ve mst editel školy a nkteí uitelé pispívali svými lánky do mstského zpravodaje s názvem Veselsko. Vedení školy úzce spolupracovalo s vedením msta. Škola mstu pomáhala s údržbou vylenných ploch v rámci skupinových praxí a Dne Zem. Lyžaský výchovn vzdlávací zájezd Lyžaský výcvik žák. roníku se uskutenil ve dnech v zimním stedisku Lipno - Kramolín. Den Zem Probhl na škole dne 8. dubna Žáci upravili a uklidili parkové plochy ve mst a v okolí školy. Provedli sbr odpadk v prostoru Veselských pískoven a úklid v areálu TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Zájmové kroužky a organizace Na škole pracoval herpetologický kroužek. Zájmovou organizací žák je Klub ekologické výchovy, který sdružuje ti sekce: zoologicko - botanickou, vodáckou a ekocentrum ROJOVNÍK. Klub pracuje pod hlavikou Klubu ekologické výchovy Praha(dále jen KEV).Podílel se zejména na rozvoji ekologické výchovy žák školy, žák základních škol z Veselí nad Lužnicí a blízkého okolí. Klub vydává vlastní asopis, který je uren žákm i zamstnancm školy. asopis má název EKO a vychází jedenkrát za 2 msíce. V kvtnu 2005 uspoádal KEV ve spolupráci se školou a pod záštitou starosty msta 5.Botanickou olympiádu R.Kurky pro žáky okolních základních škol. V tomto roce byla olympiáda rozšíena i o ást zoologickou. Pednášky Pokraoval pravidelný cyklus pednášek Cesty za poznáním doprovázený diapozitivy nebo filmy. Cyklus probíhal pravideln každý msíc za úasti veselské veejnosti ve vestibulu školy. Pednášejícími byli významní cestovatelé, ochranái životního prostedí, vdci, horolezci. Pée o nauné stezky Studenti peovali v prbhu roku o naunou stezku Veselské pískovny a o národní pírodní rezervaci Ruda. V rámci praxe zde provádli údržbu a proezávky devin. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKNÍ INNOSTI PROVEDENÉ ESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve dnech 4-8. bezna 2005 probhla na škole inspekce zamená na zjištní a zhodnocení personálních a materiáln-technických podmínek, prbhu vzdlávání. Inspekce byla dále zamena tématicky na výskyt sociáln patologických jev. Zárove probhla kontrola zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák pi vzdlávání. Z výsledk inspekní innosti byla sestavena inspekní zpráva, která obsahuje následující závry. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Jeho složení umožuje plnit realizovaný vzdlávací program. Kvalitu výuky vtšiny odborných pedmt pízniv ovlivnila odpovídající kvalifikace vyuujících. Organizaní zabezpeení chodu školy je funkní a odpovídá její velikosti. Vtšinu rozhodovacích pravomocí si ponechal editel, ást úkol delegoval poveným - 2 -

13 zamstnancm. Obasná kontrola vzdlávacího procesu není dsledná a úinná. Dokumentace školy je úplná a pehledná.vedení podporuje další vzdlávání pedagogických pracovník. Zavádní nových výukových forem a metod nemá potebnou rasanci. Metodické orgány mají široké kompetence. Garantují všechny dležité okolnosti, jež ovlivují kvalitu výchovn-vzdlávacího procesu. Ve své innosti jsou vtšinou úspšné. Nedaí se jim vždy koordinovat mezipedmtové vztahy a materiáln zabezpeit nkteré vyuovací pedmty. Budova školy vyhovuje pro realizování vyuovacích obor. Žáci pracují s vhodnými uebnicemi. Všechny kmenové tídy jsou vybaveny zptným projektorem, nkteré videem. Zaízení nkterých ueben je funkní a promyšlen modernizované. Výukových pomcek má škola s výjimkou matematiky dostatek. Používá i poítaové výukové programy. Škola vyuuje podle platných uebních dokument. V humanitních pedmtech zpravidla pevažoval verbální projev vyuujících a frontální formy práce. Motivaci žák nebyla poskytována dostatená pozornost. Rozvoj komunikativních dovedností žák vyuující ve vtšin hodin podporovali. Kvalitu výuky matematiky, výpoetní techniky, chemie a fyziky pízniv ovlivovaly odborné znalosti vyuujících, jejich zájem o vyuovaný obor, funkní využívání didaktické a výpoetní techniky. Vtšina uitel volila efektivní metody práce, které podporovaly samostatné vyhledávání informací, objevování vlastních ešení a rozvíjely komunikativní dovednosti žák. Výukové postupy volili vyuující tak, aby se naplovaly obecné cíle vyuování tchto pedmt. Žáci mli vtšinou možnost podílet se aktivn na svém vzdlávání. Uitelé si k nim vytvoili partnerský vztah. Pi kontrole dodržování právních pedpis pro oblast bezpenosti a ochrany zdraví žák ve vzdlávacím procesu a s ním pímo souvisejících innostech a pi kontrole dodržování právních pedpis v zamení pro oblast vzdlávání postupovala škola v souladu s ustanovením píslušných právních pedpis. Bližší informace lze získat z inspekní zprávy a protokolu j. 357/05. INNOST DOMOVA MLÁDEŽE Charakteristika domova mládeže Domov mládeže zajišuje ubytování žák školy. Byl provozován ve dvou budovách. Chlapci byli ubytováni v budov školy, dívky v nástavb nad budovou.zš. V prbhu školního roku žák pestoupil na jinou školu, zaali dojíždt 3 žáci, nov se 2 žáci ubytovali. Poet ubytovaných k celkem dívky chlapci

14 Údaje o zájmové innosti Pravidelná zájmová innost byla zabezpeována akcemi domova mládeže, Domu dtí a mládeže Veselí nad Lužnicí, SOŠ OTŽP, Tlovýchovnou jednotou Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a dalšími organizacemi. Žáci navštvovali tlocvinu a posilovnu (4x týdn), z toho jeden den byl vyhrazen pro aerobic a sportovní kroužek v tlocvin. ZŠ Veselí nad Lužnicí. Celoron navštvovali kroužek vaení, kroužek pracovních a výtvarných dovedností, kroužek herpetologický, ekologický, kroužky jazykových kurz, výuky poíta pi DDM. Dvakrát týdn probíhal kroužek internetu v uebn školy. Dále individuáln dojíždli do Jezdeckého klubu Zálší. Úastnili se sportovních aktivit ve volejbalu, fotbalu, nohejbalu, florbalu, hokeji, plavání, odbíjené a lehké atletice. Hudební nadání prohlubovali žáci v Základní umlecké škole Veselí nad Lužnicí. V Sobslavi navštvovali kroužek aikido. Pro ubytované studenty byly bhem školního roku postupn organizovány besedy s kosmetikou p.bartoovou a akadem.malíem p. Rektorisem. Dále probhly besedy o prevenci sociáln patologických jev a kriminalit. Na pednáškách besedovali na témata AIDS, vztahy a sex a Chození, zamilování, svatba. Shlédli film Škola pocit. Bhem roku navštívili žáci 2x bazén v.budjovicích. Pro poteby individuální zájmové innosti na obou DM mli ubytovaní k dispozici televizi, video, spoleenské hry, stolní tenis, stolní fotbal a hokej, elektronické šipky, denní tisk a asopis Dívka. Z nabídky kulturní a zájmové innosti ve mst žáci navštvovali pravideln filmová pedstavení, besedy, výstavy, koncerty, divadla, sportovní utkání. Individuáln bylo využíváno pjování knih z mstské knihovny. ZÁVR Tato výroní zpráva je v souladu s 0, odst. 4, zákona. 56/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) veejná. Do výroní zprávy mže každý nahlížet a poizovat si z ní opisy a výpisy. Za cenu v míst obvyklou mže obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném pístupu k informacím tím není doteno. Výroní zpráva byla schválena Školskou radou SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí dne Ve Veselí nad Lužnicí dne Ing. Ladislav Honsa editel školy - 4 -

15 Výroní zpráva o innosti školy Školní rok 2004/05-5 -

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I Blatské sídliště 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí tel. spoj.: 38 500 5, tel. řed.: 38 500 52 fax : 38 582 802, e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I Blatské sídliště 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí tel. spoj.: 38 500 5, tel. řed.: 38 500 52 fax : 38 582 802, e-mail

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více