INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí I Identifikátor zaízení: , IO: , právní forma: píspvková organizace. Tel: , (editel), fax: , htpp//: Charakteristika školy Organizace poskytuje výchovu a stední vzdlávání s maturitní zkouškou. Zabezpeuje ubytování v domov mládeže. Škola je zaazena do sít škol na základ Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tlovýchovy eské republiky. Poslední zmna zaazení do sít škol má úinnost od Sdružuje:. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí kapacita: 384 žáci, IZO Domov mládeže kapacita: 60 lžek, IZO Na základ rozhodnutí výbrové komise ze dne byla škola zaazena do trvalé vzdlávací základny rezortu Ministerstva zemdlství eské republiky. Užívá Statut fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Pírodovdecké fakulty, který jí byl udlen s platností od na základ opatení dkana Pírodovdecké fakulty ze dne eská zemdlská univerzita v Praze ustanovila rozhodnutím rektora ze dne SOŠ OTŽP cvinou školou, která zajišuje spolupráci v oblasti ízené pedagogické praxe poslucha studia uitelství odborných pedmt. Zizovatel školy Zizovatelem školy je Jihoeský kraj se sídlem v eských Budjovicích, U Zimního stadionu 952/2, eské Budjovice. Zizovací listina ze dne má tyto dodatky:. dodatek ze dne , 2. dodatek ze dne , 3. dodatek ze dne Údaje o vedení školy editel školy: Ing. Ladislav Honsa Zástupce editele: Mgr. Luboš Mixa Údaje o školské rad Školská rada byla zízena usnesením Rady Jihoeského kraje. 73/2005/RK ze dne , od Za zizovatele školy jsou výše uvedeným usnesením jmenováni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jií Kopáek CSc. Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni: Mgr. Miroslav Fiala, - -

2 Ing. Milan Bumerl CSc., za zákonné zástupce nezletilých žák a zletilé žáky byli zvoleni: Daniela Smolová, Martin Štpán. Školská rada zane pracovat po svém ustavujícím zasedání v novém školním roce 2005/06. PEHLED OBOR VZDLÁVÁNÍ Škola vyuovala ve školním roce 2004/05 následující studijní obory zakonené maturitní zkouškou :. 6-0-M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí, studium denní, délka studia 4 roky M/00 Analýza potravin, studium denní, délka studia 4 roky M/00 Technologie potravin zpracování mléka, studium denní, délka studia 4 roky. 4. Rozhodnutím MŠMT R byl zaazen nový obor M/006 Pírodovdné lyceum, který bude vyuován od V uplynulém školním roce se vyuovalo podle uebních dokument, které schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy R:. 6-0-M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí s platností od poínaje.roníkem - podle tohoto uebního dokumentu probíhalo ve školním roce 2004/2005 studium tíd.a,b, 2.A,B, 3.A,B, 4.A,B. K tomuto uebnímu dokumentu byl schválen dodatek ze dne s úinností od poínaje.roníkem. Podle tohoto dodatku probíhalo studium tíd.a,b, 2.A,B, 3.A,B, 4. A,B M/00 Analýza potravin s platností od poínaje.roníkem.- podle tohoto uebního dokumentu probíhalo studium ve tíd., 2., 3, 4. AN M/00 Technologie potravin - zpracování mléka s platností od poínaje prvním roníkem - podle tohoto uebního dokumentu probíhalo studium ve tíd. AT. PEHLED PRACOVNÍK ŠKOLY Vedení školy FUNKCE editel zástupce editele POET ZPSOBILOST ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ CELKEM

3 Uitelé PEDMTY všeobecn vzdlávací odborné POET 0 4 ZPSOBILOST ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ CELKEM Prmrný vk uitel je 42,9 roku. Vychovatelé PRACOVNÍ ZAAZENÍ POET PEDAGOGICKÁ ZPSOBILOST vedoucí vychovatelka vychovatelky 6 6 CELKEM 7 7 Prmrný vk vychovatelek iní 44,7 roku. Ostatní pracovníci školy PRACOVNÍ ZAAZENÍ POET ekonomka, administrativní pracovnice úetní vedoucí ekonomického úseku laborantka školník uklízeky 5 vrátná v domov mládeže CELKEM ÚDAJE O PIJÍMACÍM ÍZENÍ Výsledky pijímacího ízení ve školním roce 2004/2005 STUDIJNÍ OBOR CELKEM PIJATO ŽÁK POET PIHLÁŠEK CELKEM 6-0-M/ M/ Analýza potravin M/ Technologie potravin-zpracování mléka M/006 Pírodovdné lyceum

4 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDLÁVÁNÍ ŽÁK Výsledky vzdlávání žák za.pololetí školního roku 2004/2005 TÍDA POET VYZNAMENÁNÍ PROSPLO NEPROSPLO STUDIJNÍ ŽÁK PRMR.A ,24.B ,42.AT ,34 2.A ,53 2.B ,49 2.AN ,20 3.A ,24 3.B ,93 3.AN ,05 4.A ,00 4.B ,35 4.AN , Hodnocení chování žák za.pololetí školního roku 2004/2005 Snížený stupe Pochvala Pochvala Dtka tídního Dtka editele z chování za. pololetí editele tídního uitele uitele Podmínné vylouení ze studia Vylouení ze studia Vylouení z DM Výsledky vzdlávání žák za 2.pololetí školního roku 2004/2005 TÍDA POET VYZNAMENÁNÍ PROSPLO NEPROSPLO STUDIJNÍ ŽÁK PRMR.A ,6.B ,38.AT ,30 2.A ,22 2.B ,34 2.AN ,8 3.A ,06 3.B 2 5 5,85 3.AN ,86 4.A ,6 4.B ,30 4.AN ,22-4 -

5 Hodnocení chování žák za 2.pololetí školního roku 2004/2005 Snížený stupe Pochvala Pochvala Dtka tídního Dtka editele z chování za 2. pololetí editele tídního uitele uitele Podmínné vylouení ze studia Vylouení ze studia Vylouení z DM Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2004/ M/00 Ochrana a tvorba životního prostedí Poet Prosplo s Opakovalo Opakovalo Pipuštno Nepipuštno Prosplo Neprosplo žák vyznamenáním ást MZ celou MZ M/00 Analýza potravin Poet Prosplo s Opakovalo Opakovalo Pipuštno Nepipuštno Prosplo Neprosplo žák vyznamenáním ást MZ celou MZ Praxe Praxe ve školním roce 2004/2005 probhly dle plánu, jež byl vypracován na základ osnov a projednán pedmtovou komisí uitel odborných pedmt. V oboru Ochrana a tvorba životního prostedí praxe probhla následovn : První roníky absolvovaly jeden týden praxe zamený na terénní a pstitelské práce. Praxe probhla v eských Žlebech na území NP Šumava. V druhém týdnu pak žáci napomáhali pi obnovování pvodního rázu rašeliništních slatí v lokalit Ruda, která je nedaleko Veselí nad Lužnicí, na okraji CHKO Tebosko. Zde žáci pracovali na proezávce porostu za pomoci runího náadí. Žáci druhého roníku absolvovali týden soustedného výcviku v práci s kovinoezem v lokalit msta Veselí nad Lužnicí, kde spolupracovali pi údržb mstských parkových ploch. V druhém týdnu žáci 2.A pracovali pod vedením odborník ze Správy NP a CHKO Šumava v lokalit eské Žleby. Zde plnili jednotlivé úkoly, jež jim byly zadány a týkaly se provozu, údržby a obnovy zmínných oblastí. Pi této innosti žáci využívali teoretické znalosti a praktické dovednosti, které si osvojili bhem pedešlé dvouleté výuky. Žáci 2.B pak spolupracovali pi statistickém výzkumu a mení se zamstnanci AVR v lokalit Nové Hrady. Žáci tetích roník zahájili praxi v tomto školním roce již na podzim, v jednotýdenním soustedném výcviku práce s jednomužnou motorovou pilou. Za pomoci jednoduchých stroj a runího náadí napomáhali obnovení pvodní vegetace v oblasti rašeliniš lokality Ruda. V jarní ásti pak žáci pokraovali dvoutýdenní odbornou individuální praxí, pi níž se žáci rozdlili do jednotlivých podnik a organizací dle své odbornosti

6 Zde pak pracovali na úkolech, jež pipravili vedoucí uitelé odborných pedmt ve spolupráci s povenou osobou organizace. Pi této innosti si prakticky ovovali své teoretické znalosti a využívali praktické dovednosti, které si osvojili bhem pedchozí výuky v laboratoích a pi terénních cvieních. tvrté roníky absolvovaly dva týdny individuální praxe již v podzimních msících. Ve vtšin pípad žáci pracovali na již zadaných úkolech a dokonovali si svá mení pro závrenou odbornou práci, kterou prezentují na závr tvrtého roníku. Píklady závrených odborných prací : Organizace (podnik) Téma AOPK R; Správa Chýnovské jeskyn Revize rekultivované skládky Kladrubská hora Správa CHKO Blaník Msto Pacov Magistrát msta eské Budjovice A.S.A. Daice spol. s r.o. Správa NP a CHKO Šumava Hydrologický výzkum stojatých a tekoucích vod Mapování výskytu norka amerického Nakládání s odpady Technologie a skládkování Sledování vodního režimu Studené Vltavy V oborech Analýza potravin a Technologie potravin probíhala praxe následovn: Žáci prvního roníku pracovali v laboratoích školy, kde si procviili základní rozbory a mení, na jejichž základ pak vyhotovili protokoly. V druhém týdnu se pak formou exkurze seznámili s jednotlivými technologickými postupy pi výrob potravin a nápoj. Napíklad bych uvedl : MADETA Jindichv Hradec LIHO Blanice VESCO Veselí nad Lužnicí OV Veselí nad Lužnicí Bohemia Regent Tebo Pro žáky. roníku oboru Technologie potravin - zpracování mléka bylo od záí 2004 oteveno nové pracovišt pro praktickou výuku v závod Madeta ípec. Pracovišt se skládá z laboratoe a uebny pro teoretickou výuku. V lednu 2005 byla uvedena do innosti školní dílna ( školní poloprovoz) pro výuku pedmtu dílenské cviení. Školní poloprovoz tvoí moderní linka, kde mohou studenti vyrábt veškeré mlékárenské výrobky krom másla. Ve školním roce 2004/05 zde probíhala výuka jedenkrát za 4 dní. V píštích letech na toto pracovišt budou docházet i studenti 2. a 3. roníku zmínného oboru. Školní poloprovoz je píkladem vzájemné spolupráce školy a vedení závodu Madeta ípec. Akciová spolenost Madeta investovala do jeho vybudování ástku 4,2 milionu korun. Ve druhém roníku byli žáci rozdleni do malých skupin na jednotlivé podniky. Napíklad: MADETA, a.s. Pekárna AGM-Agro Vyšší Brod DOMITA Tábor Pivovar Ferdinand Intersnack Choustník - 6 -

7 Zde se postupn vystídali v rzných ástech výrobních provoz. Jejich hlavním úkolem bylo poznat technologii výroby uritého produktu a základní chemické rozbory, všechny své poznatky potom zaznamenat do závrené zprávy. Žáci tetího a tvrtého roníku již pracovali samostatn (pod dohledem odpovdné osoby) v chemických a mikrobiologických laboratoích potravináských podnik. Zde plnili úkoly spojené s vlastní výrobou. Napíklad : CHEVAK Cheb Povltavské mlékárny Sedlany VESCO a.s. Veselí nad Lužnicí MILCOM a.s. Tábor GOLDIM a.s. Sobslav Analytika pitných vod Chemická a mikrobiologická kontrola potravin Chemické rozbory mouky a pšenice Hodnocení vývojových druh sýr Laboratorní rozbory Celkový prbh praxí ve školní roce 2004/2005 i hodnocení jejich odborné úrovn vyznívá kladn, jak ze strany odborných uitel, tak i ze strany povených pracovník organizací. Pedmtové exkurze Následující tabulka uvádí pehled exkurzí žák ve školním roce 2004/2005. Roník Obor Exkurze I. Analýza potravin Technologie potravin Technické muzeum Praha, kino I MAX(3D projekce)praha ZOO Dvr Králové JE Temelín Kino I MAX(3D projekce)praha, Pekárna Srnín II. Analýza potravin Yspertal - vtrné elektrárny, likvidace odpad Botanická exkurze Sezimoústecko Pekárna Srnín III. odbornost terénní ekologie Analýza potravin Akademie vd eské Budjovice - den otevených dveí BÚ AVR Tebo sbírka makrofyt Státní oblastní archiv Tebo Velká Morava, Pálava Pivovar Pelhimov - 7 -

8 Roník Obor Exkurze IV. odbornost odpady a ovzduší odbornost ochrana vody odbornost terénní ekologie RUMPOLD skládka Žele, tídní odpadu Týn nad Vltavou, výroba bionafty Mydlovary Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha Výzkumný ústav vodohospodáský Praha Novohradsko Tebo MÚ, stavební úad Praha Trója, Stromovka, Hradany ÚDAJE O DALŠÍM VZDLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Vzdlávání pedagogických pracovník školy se ídilo Plánem dalšího vzdlávání pedagogických pracovník ( dále DVPP) na školní rok 2004/05, který byl schválen editelem školy. Dalším vzdláváním si pedagogití pracovníci v prbhu celého školního roku obnovovali, upevovali a doplovali kvalifikaci. Vzdlávání vedoucích pracovník bylo zameno na následující oblasti: školení k novému školskému zákonu školení k novému zákonu o pedagogických pracovnících seminá ke kontrole zpracování mezd editelem školy bezpenost a ochrana zdraví pi práci požární ochrana Vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti cizích jazyk, se soustedilo zejména na tyto innosti: seminá k prohlubování znalostí z nmeckého a anglického jazyka doplnní kvalifikace z nmeckého jazyka Vzdlávání pedagogických pracovník v oblasti Státní informaní politiky ve vzdlávání (SIPVZ) - projekt Informaní gramotnost Tato oblast obsahovala: školení základních uživatelských znalostí práce s poítaem (kurz Z) pro vychovatele domova mládeže školení úvodního modulu pro pouené uživatele ( kurz PO) pro uitele školení volitelného modulu P - tabulkové kalkulátory - pro uitele vzdlávání koordinátora informaních a komunikaních technologií Vzdlávání k prohloubení odbornosti uitel se zamilo na: semináe k píslušným pedmtm dle nabídky Stedisek služeb školám, Pedagogického centra v eských Budjovicích a nov vzniklého Národního institutu pro další vzdlávání v Praze doškolovací kurzy pro instruktory lyžaských výcvikových zájezd - 8 -

9 Vzdlávání vychovatel domova mládeže zahrnovalo zejména: semináe k rozšíení nabídky zájmových aktivit dle nabídky Stedisek služeb školám. školení k problematice pedcházení vzniku sociáln patologických jev Vzdlávání pedagogických pracovník, kteí vykonávají specializované innosti obsahovalo: vzdlávání koordinátora informaních a komunikaních technologií školení preventisty sociáln patologických jev semináe pro prohloubení znalostí výchovného poradce ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACÍCH ŠKOLY NA VEEJNOSTI Prezentace školy Dny otevených dveí Dny otevených dveí jsme upoádali 0. listopadu 2004 a 7. ledna 2005 vždy od do hodin. Zájemci o studiu si mohli prohlédnout školu a domov mládeže, získali informace o studijních oborech, vyzkoušeli si pijímací testy naneisto.zárove probhla prezentace výrobk akciové spolenosti Madeta eské Budjovice spojená s ochutnávkou. Mimo uvedené termíny dn otevených dveí mohli zájemci školu navštívit v úterý a ve tvrtek od hodin na základ telefonického ohlášení. Tato možnost platila od zaátku íjna 2004 do konce února Výstava Vzdlání a emeslo 2004 Škola se zúastnila této výstavy, která probhla na eskobudjovickém výstavišti ve dnech Ve svém stánku prezentovala nabídku studia pro školní rok 2005/2006. Burzy škol Na burzách škol jsme pedstavili možnost studia obor ochrana a tvorba životního prostedí, analýza potravin, technologie potravin - zpracování mléka a pírodovdného lycea. Zúastnili jsme se burzy škol v Táboe, eských Budjovicích, Strakonicích, Písku, Prachaticích, Jindichov Hradci, Benešov, Klatovech,Pelhimov a Tebíi. Dále jsme podali informace na schzkách k volb povolání v Bechyni, Sobslavi, Týn nad Vltavou, Chýnov a Choustníku. Maturitní ples Studenti 4. roník uspoádali 3 maturitní plesy. Maturitní ples tídy 4. A se uskutenil dne 2. ledna 2005, tídy 4. B dne 8. února 2005 a tídy 4. AN dne. února Úast žák v pedmtových soutžích Olympiáda v eském jazyce Okresního kola se zúastnili 2 žáci. Umístili se na 4. a 9. míst

10 Biologická olympiáda Školního kola se zúastnilo 8 žák. Ekologická olympiáda Regionálního kola v Mladé Vožici se zúastnilo družstvo, které obsadilo v celkovém poadí 5. místo. Sportovní soutže Škola je lenem Asociace školních sportovních klub R. V jejím rámci se zúastnila následujících sportovních soutží. sportovní akce poet zúastnných žák umístní družstva Atletický víceboj stedních škol Košíková - chlapci 8 Kopaná 2 3. místo Florbal - chlapci místo (dívky) 7. místo (chlapci) Další aktivity Klub pátel SOŠ OTŽP (sdružení rodi) Klub pispl na maturitní plesy 4. roník, na dopravu žák (exkurze,praxe), plavání žák ubytovaných v DM.Nejlepší žáky školy odmnil na konci školního roku knihami.v listopadu 2004 se konala valná hromada, kde byli rodie seznámeni s hospodaením a plánem aktivit na školní rok 2004/2005. Výbor se scházel na pravidelných schzkách nkolikrát ron. Poradní sbor SOŠ OTŽP Sdružuje zástupce vysokých škol, chránných krajinných oblastí, Národního parku Šumava, podnik, odboru životního prostedí, krajského úadu a dalších institucí. Jeho úkolem je napomáhat spojení školy s praxí, modernizovat vzdlávací programy dle poteb praxe, zapojovat studenty 3. a 4. roník formou závrených prací do konkrétních úkol organizací. Asociace vzdlávacích zaízení pro rozvoj venkovského prostoru Naše škola byla lenem Sdružení zemdlských a potravináských škol od ervna 999 do prosince Od toho msíce vznikla spojením se Sdružením zemdlských uiliš nová organizace s názvem Asociace vzdlávacích zaízení škol venkovského prostoru. Škola se stala jejím lenem. Asociace zastupuje zájmy uvedených škol vi podnikatelské sfée, školským orgánm a veejnosti. eší také koncepní otázky rozvoje obor

11 Mezinárodní projekty Žáci 3. roník se zúastnili VII. Juniorského ekologického projektu partnerských škol s názvem Pda - základ života, který se uskutenil v rakouském Yspertalu od 6. do 0. ervna Žáci pracovali v mezinárodních skupinách spolen se studenty ekologických škol z Rakouska, Ma arska a Polska. Na závr projektu se uskutenila odborná konference, kde žáci prezentovali své výsledky v anglitin. Uitelé odborných pedmt pokraovali v období záí leden 2005 v dánsko- eského projektu s názvem Modul výcviku týkající se prmyslové výroby, šetrné k životnímu prostedí, podle norem a standardu EU. Projekt zaal v loském školním roce. Dodavatelem projektu byla Selandia College Slagelse. Projekt se konal pod gescí dánského a eského ministerstva školství. Na projektu se spolupodílela SPŠ v Karviné. Výsledkem projektu je doplnní uebních osnov a uebních materiál o nové poznatky a zlepšení znalostí uitel v dané oblasti. Bhem projektu bylo dánskou stranou pedáno nkolik výukových materiál na CD - romech a v tištné podob. Tyto byly peloženy a budou dále využity ve výuce student. Spolupráce se zahraniními školami Pokraovala spolupráce s Vyšší odbornou školou pro životní prostedí a ekonomiku Yspertal (Rakousko) a Gymnáziem Tokaj (Ma arsko). Vztahy mezi uvedenými školami se upevovaly vzájemnými výmnami žák, návštvami editel a pedagogických pracovník, zejména uitel odborných pedmt a uitel jazyk. V prbhu školního roku se uskutenila exkurze žák 2. roník v yspertalské škole spojená s návštvou vtrné elektrárny a zpracovatelského podniku. V záí 2004 se konala v rakouském Yspertalu porada editel partnerských škol k otázkám další vzájemné spolupráce v píštích letech. Spolupráce s vysokými školami Pírodovdecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze SOŠ OTŽP je fakultní školou Pírodovdecké fakulty. Byly zde ovovány nové vyuovací metody, formy práce a metodické postupy v rámci výzkumné innosti uitel a diplomant fakulty. Uitelé biologických a ekologických pedmt se úastnili seminá fakulty, kde byli seznamováni s novými poznatky v pírodovdných oborech a v jejich výuce. Zárove od fakulty získali i metodické materiály. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Škola již nkolik let spolupracuje s Fakulta technologie ochrany prostedí, zejména pak s Ústavem chemie ochrany prostedí. Uitelé naší školy získávají odborné materiály pro výuku chemických a ekologických odborných pedmt. Vybraní studenti naší školy se zúastnili dne otevených dveí. Nov se rozvinula spolupráce s Ústavem technologie mléka a tuk Fakulty potravináské a biochemické technologie. eská zemdlská univerzita v Praze SOŠ OTŽP je cvinou školou katedry pedagogiky ZU v Praze. - -

12 Úast na život ve mst editel školy a nkteí uitelé pispívali svými lánky do mstského zpravodaje s názvem Veselsko. Vedení školy úzce spolupracovalo s vedením msta. Škola mstu pomáhala s údržbou vylenných ploch v rámci skupinových praxí a Dne Zem. Lyžaský výchovn vzdlávací zájezd Lyžaský výcvik žák. roníku se uskutenil ve dnech v zimním stedisku Lipno - Kramolín. Den Zem Probhl na škole dne 8. dubna Žáci upravili a uklidili parkové plochy ve mst a v okolí školy. Provedli sbr odpadk v prostoru Veselských pískoven a úklid v areálu TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Zájmové kroužky a organizace Na škole pracoval herpetologický kroužek. Zájmovou organizací žák je Klub ekologické výchovy, který sdružuje ti sekce: zoologicko - botanickou, vodáckou a ekocentrum ROJOVNÍK. Klub pracuje pod hlavikou Klubu ekologické výchovy Praha(dále jen KEV).Podílel se zejména na rozvoji ekologické výchovy žák školy, žák základních škol z Veselí nad Lužnicí a blízkého okolí. Klub vydává vlastní asopis, který je uren žákm i zamstnancm školy. asopis má název EKO a vychází jedenkrát za 2 msíce. V kvtnu 2005 uspoádal KEV ve spolupráci se školou a pod záštitou starosty msta 5.Botanickou olympiádu R.Kurky pro žáky okolních základních škol. V tomto roce byla olympiáda rozšíena i o ást zoologickou. Pednášky Pokraoval pravidelný cyklus pednášek Cesty za poznáním doprovázený diapozitivy nebo filmy. Cyklus probíhal pravideln každý msíc za úasti veselské veejnosti ve vestibulu školy. Pednášejícími byli významní cestovatelé, ochranái životního prostedí, vdci, horolezci. Pée o nauné stezky Studenti peovali v prbhu roku o naunou stezku Veselské pískovny a o národní pírodní rezervaci Ruda. V rámci praxe zde provádli údržbu a proezávky devin. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKNÍ INNOSTI PROVEDENÉ ESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve dnech 4-8. bezna 2005 probhla na škole inspekce zamená na zjištní a zhodnocení personálních a materiáln-technických podmínek, prbhu vzdlávání. Inspekce byla dále zamena tématicky na výskyt sociáln patologických jev. Zárove probhla kontrola zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák pi vzdlávání. Z výsledk inspekní innosti byla sestavena inspekní zpráva, která obsahuje následující závry. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Jeho složení umožuje plnit realizovaný vzdlávací program. Kvalitu výuky vtšiny odborných pedmt pízniv ovlivnila odpovídající kvalifikace vyuujících. Organizaní zabezpeení chodu školy je funkní a odpovídá její velikosti. Vtšinu rozhodovacích pravomocí si ponechal editel, ást úkol delegoval poveným - 2 -

13 zamstnancm. Obasná kontrola vzdlávacího procesu není dsledná a úinná. Dokumentace školy je úplná a pehledná.vedení podporuje další vzdlávání pedagogických pracovník. Zavádní nových výukových forem a metod nemá potebnou rasanci. Metodické orgány mají široké kompetence. Garantují všechny dležité okolnosti, jež ovlivují kvalitu výchovn-vzdlávacího procesu. Ve své innosti jsou vtšinou úspšné. Nedaí se jim vždy koordinovat mezipedmtové vztahy a materiáln zabezpeit nkteré vyuovací pedmty. Budova školy vyhovuje pro realizování vyuovacích obor. Žáci pracují s vhodnými uebnicemi. Všechny kmenové tídy jsou vybaveny zptným projektorem, nkteré videem. Zaízení nkterých ueben je funkní a promyšlen modernizované. Výukových pomcek má škola s výjimkou matematiky dostatek. Používá i poítaové výukové programy. Škola vyuuje podle platných uebních dokument. V humanitních pedmtech zpravidla pevažoval verbální projev vyuujících a frontální formy práce. Motivaci žák nebyla poskytována dostatená pozornost. Rozvoj komunikativních dovedností žák vyuující ve vtšin hodin podporovali. Kvalitu výuky matematiky, výpoetní techniky, chemie a fyziky pízniv ovlivovaly odborné znalosti vyuujících, jejich zájem o vyuovaný obor, funkní využívání didaktické a výpoetní techniky. Vtšina uitel volila efektivní metody práce, které podporovaly samostatné vyhledávání informací, objevování vlastních ešení a rozvíjely komunikativní dovednosti žák. Výukové postupy volili vyuující tak, aby se naplovaly obecné cíle vyuování tchto pedmt. Žáci mli vtšinou možnost podílet se aktivn na svém vzdlávání. Uitelé si k nim vytvoili partnerský vztah. Pi kontrole dodržování právních pedpis pro oblast bezpenosti a ochrany zdraví žák ve vzdlávacím procesu a s ním pímo souvisejících innostech a pi kontrole dodržování právních pedpis v zamení pro oblast vzdlávání postupovala škola v souladu s ustanovením píslušných právních pedpis. Bližší informace lze získat z inspekní zprávy a protokolu j. 357/05. INNOST DOMOVA MLÁDEŽE Charakteristika domova mládeže Domov mládeže zajišuje ubytování žák školy. Byl provozován ve dvou budovách. Chlapci byli ubytováni v budov školy, dívky v nástavb nad budovou.zš. V prbhu školního roku žák pestoupil na jinou školu, zaali dojíždt 3 žáci, nov se 2 žáci ubytovali. Poet ubytovaných k celkem dívky chlapci

14 Údaje o zájmové innosti Pravidelná zájmová innost byla zabezpeována akcemi domova mládeže, Domu dtí a mládeže Veselí nad Lužnicí, SOŠ OTŽP, Tlovýchovnou jednotou Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a dalšími organizacemi. Žáci navštvovali tlocvinu a posilovnu (4x týdn), z toho jeden den byl vyhrazen pro aerobic a sportovní kroužek v tlocvin. ZŠ Veselí nad Lužnicí. Celoron navštvovali kroužek vaení, kroužek pracovních a výtvarných dovedností, kroužek herpetologický, ekologický, kroužky jazykových kurz, výuky poíta pi DDM. Dvakrát týdn probíhal kroužek internetu v uebn školy. Dále individuáln dojíždli do Jezdeckého klubu Zálší. Úastnili se sportovních aktivit ve volejbalu, fotbalu, nohejbalu, florbalu, hokeji, plavání, odbíjené a lehké atletice. Hudební nadání prohlubovali žáci v Základní umlecké škole Veselí nad Lužnicí. V Sobslavi navštvovali kroužek aikido. Pro ubytované studenty byly bhem školního roku postupn organizovány besedy s kosmetikou p.bartoovou a akadem.malíem p. Rektorisem. Dále probhly besedy o prevenci sociáln patologických jev a kriminalit. Na pednáškách besedovali na témata AIDS, vztahy a sex a Chození, zamilování, svatba. Shlédli film Škola pocit. Bhem roku navštívili žáci 2x bazén v.budjovicích. Pro poteby individuální zájmové innosti na obou DM mli ubytovaní k dispozici televizi, video, spoleenské hry, stolní tenis, stolní fotbal a hokej, elektronické šipky, denní tisk a asopis Dívka. Z nabídky kulturní a zájmové innosti ve mst žáci navštvovali pravideln filmová pedstavení, besedy, výstavy, koncerty, divadla, sportovní utkání. Individuáln bylo využíváno pjování knih z mstské knihovny. ZÁVR Tato výroní zpráva je v souladu s 0, odst. 4, zákona. 56/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) veejná. Do výroní zprávy mže každý nahlížet a poizovat si z ní opisy a výpisy. Za cenu v míst obvyklou mže obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném pístupu k informacím tím není doteno. Výroní zpráva byla schválena Školskou radou SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí dne Ve Veselí nad Lužnicí dne Ing. Ladislav Honsa editel školy - 4 -

15 Výroní zpráva o innosti školy Školní rok 2004/05-5 -

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Blatské sídliště 600, 39 8 Veselí nad Lužnicí tel.spoj. : 38 500 5, tel. řed. : 38 5002 52 fax : 38 582 802, e-mail : info@sos-veseli.cz Výroční

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I Blatské sídliště 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí tel. spoj.: 38 500 5, tel. řed.: 38 500 52 fax : 38 582 802, e-mail

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více