VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy"

Transkript

1 Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. PEHLED OBOR VZDLÁNÍ, UEBNÍ PLÁNY 4 3. ÚDAJE O PIJÍMACÍM ÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDLÁVÁNÍ ŽÁK ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV ÚDAJE O DALŠÍM VZDLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍK (DVPP) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEEJNOSTI SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMSTNAVATEL A DALŠÍMI PARTNERY PI PLNNÍ ÚKOL VE VZDLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAM ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UENÍ ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMSTNAVATEL A DALŠÍMI PARTNERY PI PLNNÍ ÚKOL VE VZDLÁVÁNÍ ZÁVR PÍLOHY UKÁZKY LÁNK Z TISKU 71 (Tato výroní zpráva byla zpracována v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj.) 2

3 Slovo editelky Vážení tenái této výroní zprávy, ocitáme se na prahu nového školního roku a já bych chtla ve svém úvodním slov alespo ve zkratce zhodnotit loský školní rok, rok druhého spoleného soužití Gymnázia s Stední prmyslové školy elektrotechniky a informatiky pod jednou stechou. Pi startu nové školy ekala všechny usilovná práce, spousta studijních povinností, ale také navazování nových pátelství a známostí. Myslím, že spolené úsilí pineslo ovoce a že soužití student a žák odlišných zam- ení funguje a podailo se vytvoit pátelské prostedí, které odpovídá požadavkm výuky jak všeobecných, tak odborných pedmt. Žáci a studenti jsou vyuováni v prostorách, které postupn rekonstruujeme a zkrášlujeme. K rekonstrukci vestibulu, modernizaci tlocviny a vybudování nových ueben hudební výchovy, biologie, uebny plošných spoj, výpoetní techniky a laboratoí fyziky, chemie a biologie, pibyla o letošních prázdninách ješt nov zrekonstruovaná uebna zempisu, nová sociální zaízení v prostorách tlocviny, nová dlažba chodby ve druhém pate školy a pedevším jsou všechny budovy školy nov zatepleny a novou fasádou získaly jednotný vzhled. Naše škola a hlavn pak její žáci se zapojili do nkolika projekt, které jsme využili jak pro zlepšení výuky a modernizaci prostor, tak pro nákup pomcek a financování ady exkurzí. Na tomto míst bych krom každoroní zahraniní exkurze a poznávacích zájezd vy zvedla pedevším tydenní putování po esku a adu exkurzí, pi kterých žáci poznávali technické památky naší vlasti. Ve výtu aktivit školy nesmím opomenout velké úspchy, kterých žáci Gymnázia a Stední prmyslové školy elektrotechniky a informatiky dosáhli v soutžích a olympiádách. Na šest úastí v celostátních kolech olympiád a soutží v loském školním roce navázali v roce 2014/2015 v matematické soutži stedních odborných škol (žák naší školy obsadil vynikající 3. místo), v nmeckém jazyce (student naší školy získal krásné 4. místo), v Bobíku informatiky, v soutži Amavet, ve výtvarné soutži a v soutži Gymnasia cantat. Smíšený pvecký sbor Garrendo navázal na své úspchy z pedcházejících let a obsadil zlaté pásmo v republikové soutži. Patí tímto mezi tyi nejlepší stedoškolské pvecké soubory v republice. I v krajských kolech se žákm podailo zdárn uspt, o okresních kolech ani nemluv. Dkuji všem úspšným za reprezentaci školy a peji jim, aby se jim dailo i nadále. Žáci školy jsou vidt i pi rzných reprezentaních akcích, a to tlovýchovných, kulturních i spoleenských. Pi této píležitosti bych chtla podkovat všem, kteí nám v prbhu roku pomáhali a podporovali nás. Dkuji všem kolegm, všem partnerm školy, Školské rad, Sdružení rodi a pátel školy a také pedstavitelm msta Frenštátu pod Radhoštm. RNDr. Milena Vaverková editelka školy 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace Adresa: Kižíkova Frenštát pod Radhoštm IZO editelství: Identifikátor zaízení: Právní forma: píspvková organizace IO: Zizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. íjna 117, Ostrava Telefon: Internetové stránky: editelka školy: Školská rada: RNDr. Milena Vaverková 6 len, pedsedkyn Mgr. Zdeka Lešišinová 2. PEHLED OBOR VZDLÁNÍ, UEBNÍ PLÁNY Obory vzdlání K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 let K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky M/01 Elektrotechnika, studium denní, délka studia: 4 roky M/01 Informaní technologie, studium denní, délka studia: 4 roky H/01 Elektriká, studium denní, délka studia: 3 roky Charakteristika studijních obor Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky vychovává stedn technické pracovníky v tchto oborech: Elektrotechnika M/01 Obor elektrotechnika má zvolenou nápl a uspoádání tak, aby byl v žácích rozvíjen zájem o elektrotechniku a elektroniku, aby bhem studia žáci získali kognitivní, psychomotorické i postojové kompetence umožující jejich plnohodnotné profesní a obanské zapojení do demokratické spolenosti. Nápl odborných pedmt je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak pipraven na mnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah pedmt odpovídá požadavkm sociálních partner. Všeobecn vzdlávací pedmty i teoretické odborné pedmty pipravují žáky i pro úspšné studium na vysokých školách technického zamení. 4

5 Informaní technologie M/01 Obor informaní technologie má zvolenou nápl a uspoádání tak, aby byl v žácích rozvíjen zájem o informaní a komunikaní technologie a aby bhem studia žáci získali takové kognitivní, psychomotorické i postojové kompetence umožující jejich plnohodnotné profesní i obanské zapojení do demokratické spolenosti. Obsah vzdlávání je strukturován do vyuovacích pedmt, jejichž rozsah je vymezen v uebním plánu a v uebních osnovách. Pedmty se dlí na dv skupiny všeobecn vzdlávací a odborné. U všeobecn vzdlávacích pedmt je draz kladen pedevším na matematiku, informaní technologie a anglický jazyk, u odborných pedmt na programové vybavení, databázové systémy, programování v aplikacích a poítaové systémy a sít. Nápl odborných pedmt je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak pipraven na mnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah pedmt odpovídá požadavkm sociálních partner. Všeobecn vzdlávací pedmty i teoretické odborné pedmty pipravují žáky i pro úspšné studium na vysokých školách technického zamení. Elektriká H/01 Uební obor elektriká je uren pro pípravu stedoškolsky vzdlaných odborník s uplatnním ve všech standardních oblastech elektrotechniky v závislosti na odborném zamení pípravy. Tíleté denní studium je zakonené závrenou uovskou zkouškou. Píprava absolvent je koncipována tak, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní práce spojené se zapojováním, montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seizováním a údržbou konkrétních elektrotechnických zaízení. Nápl odborných pedmt je volena tak, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak pipraven na mnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah pedmt odpovídá požadavkm sociálních partner. Gymnázium pipravuje žáky ke studiu na vysokých školách, a to v oborech: Gymnázium K/41 Pro absolventy 9. tíd ZŠ, tyleté denní studium, všeobecné zamení Gymnázium K/81 Pro absolventy 5. tíd ZŠ, osmileté denní studium, všeobecné zamení Nabídka volitelných pedmt Škola nabízí studentm nadstandardní nabídku volitelných a nepovinných pedmt a zájmových útvar. Na gymnáziu v sekund, tercii a kvart byl v rámci ŠVP zaazen volitelný pedmt s dotací jedné hodiny týdn. Ve školním roce 2014/2015 si žáci volili mezi praktiky z IVT a komunikaní výchovou. Od 3. roníku a septimy si volí studenti dva volitelné pedmty s dotací po dvou hodinách týdn. Ve 4. roníku a oktáv si volí další volitelný pedmt, každý s dvouhodinovou týdenní dotací. Semináe v posledních dvou ronících umožují žákm vnovat se do hloubky pedmtm, které budou stžejní v jejich budoucí profesní orientaci. Navíc si mohou rozšíit znalosti jazyk v nepovinných kurzech španlštiny, francouzštiny, anglitiny a nminy. 5

6 Pehled volitelných pedmt: eský jazyk a literatura: Anglický jazyk: Nmecký jazyk: Francouzský jazyk: Ruský jazyk Djepis: Spoleenské vdy: Zempis: Matematika: Fyzika: Chemie: Biologie: Výpoetní technika: Výtvarná výchova: Seminá eského jazyka a literatury Seminá anglického jazyka Seminá nmeckého jazyka Seminá francouzského jazyka Seminá ruského jazyka Seminá djepisu Seminá základ spoleenských vd Seminá zempisu Seminá matematiky Seminá fyziky Seminá chemie Seminá biologie Seminá informatiky a výpoetní techniky Praktika z IVT Seminá djin umní Nepovinné pedmty a zájmové útvary: Sborový zpv Výtvarný kroužek Biologický klub Chemický klub Zempisný klub Matematický klub Fyzikální klub Vybavenost školy Škola má celkem 54 ueben, z toho je 24 ueben odborných [3 elektrotechnické laboratoe, pt ueben výpoetní techniky, 1 uebna poítaových sítí, 12 ueben praxe a odborného výcviku, 3 laboratoe (chemie, biologie, fyzika)]. Dále má škola 3 jazykové uebny, uebnu výtvarné výchovy a uebnu hudební výchovy. Souástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Škola provozuje hospodáskou innost hostinskou, ubytovací a školící. SOU Ve školním roce 2014/2015 bylo v prvním roníku uebního oboru H/01 Elektriká 11 žák, ve druhém roníku 12 žák a ve tetím roníku 16 žák (jeden žák pistoupil v prbhu školního roku). U závrených uovských zkoušek 9 žák prosplo, 6 žák prosplo s vyznamenáním a jeden neprospl. Opravnou zkoušku úspšn vykonal v záí Bhem školního roku žáci tetího roníku vykonávali produktivní práci ve spolenosti Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštm pi navíjení motor. Práce se úastnilo 7 žák. Dalších 5 žák pracovalo v jiných firmách (Continental Frenštát pod Radhoštm, Kovok Kopivnice). Žáci dostali odmnu za produktivní práci v celkové výši ,- K. Dále se naši žáci zapojili do projektu PODPORA SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM POSPOLU, kde 4 žáci pracovali ve firm Continental Frenštát pod Radhoštm v rámci odborného výcviku ty- i msíce. 6

7 Domov mládeže Na DM bylo celkem ubytováno 28 žák, z toho 27 chlapc a 1 dívka. Ubytovaní žáci byli rozdleni do dvou výchovných skupin. V Domov mládeže pracují pouze dv vychovatelky, možnosti vycházek a aktivit mimo DM jsou proto velmi omezené. Režim dne se skládá ze studijní doby, pravidelných úklid, pohovor s vychovatelem. Nenásilnou formou byli žáci vedeni k pravidelné píprav na vyuování. Velký draz je kladen na kontrolu úklidu, dodržování studijní doby, odchod do školy a zákazu kouení v prostorách školy a pilehlých pozemcích. Chlapci si sami upravovali pokoje, aby jim na DM bylo píjemn a pomáhali aktivn pi sthování a úprav okolí domova mládeže. V oblasti rozumové výchovy je snaha o kontroly pravidelné pípravy na vyuování a poskytování možností douování a vzájemné pomoci student ubytovaných na DM i picházejících ze školy. Cílená pée byla smována na budoucí maturanty. Veškerá volnoasová innost se váže hlavn ke sportovní innosti a zajištní klidného prostedí pro studium. Život na DM je obohacován rznými turnaji a sportovními aktivitami jako jsou fotbal, florbal, volejbal, stolní tenis, tenis. Akce pesahovaly i rámec školy, ubytovaní žáci se úastnili spolen s družební Hotelovou školou akcí poádaných mstem a také stediskem Kryt. Byly poádány pravidelné pohovory v rámci Minimálního preventivního programu. Hlavním tématem byla šikana. Žáci našeho DM byli zapojeni do projektu Den proti rakovin a za vybranou ástku byli pochváleni. Velký zájem byl o pedstavení Tšínského divadla. Pedplatné nám bylo uhrazeno Radou rodi pi SPŠE a SOU. Školní jídelna Školní jídelna je umístna u Domova mládeže, provozní doba je od 6.00 hod.do hod. Pipravuje a vydává se celodenní strava. V roce 2014/2015 bylo pihlášeno celkem 514 strávník: - z toho celodenn stravovaných 28 žák (píprava a výdej 5 jídel) - z toho pouze obdy 417 strávník (k výbru 2 druhy jídel) - z toho zamstnanc 59 strávník (k výbru 2 druhy) - z toho cizích strávník 10 osob Stav pracovnic v provozu: 3 vyuené kuchaky, 1 vyuená cukráka, 1 pracovnice provozu a 1 vedoucí školní jídelny. Krom hlavní innosti zajišuje školní jídelna také stravování pi innosti doplkové dle provozních možností a o prázdninách dle zájmu. Finanní normativy potravin, poplatk a výše režijních náklad byly stanoveny takto: Druh stravy norma/k=platba/k platba cizích/k Snídan s pesnídávkou 23,-K 54,-K Obd 25,-K 69,-K Svaina 5,-K 16,-K Veee 23,-K 54,-K Celodenní 76,-K 193,-K 7

8 Laboratoe školy Ve tech elektrotechnických laboratoích absolvovalo v tomto školním roce výuku elektrotechnických mení 130 žák studijních obor a 29 žák uebního oboru. Laboratoe byly rovnž využívány pi výuce pedmtu Elektrotechnika tídy informatik T3A, T4A. Pokraovala obmna starých úloh novými, zejména ve tvrtém roníku. Rozšíila se výuka grafického vývojového systému LabVIEW ve tvrtém roníku a zavedly se ti nové úlohy využívající tento systém i ve tetím roníku pro oba obory. Pro nové úlohy byly vyrobeny i nové micí pípravky a vytvoeny nové instrukní listy. Byl zakoupen trojfázový generátor 10 kw jako náhrada za starý, který už byl za hranicí životnosti. Okamžit byl pizpsoben jak elektricky, tak mechanicky a zahájeno mení nové úlohy Fázování a mení V kivek. V rámci akce Den otevených dveí probhla v laboratoích ada ukázkových mení, aby potenciální zájemci o studium získali pehled o studiu. tyi studenti tídy E4A opt využívali prostory, technické a pístrojové vybavení laboratoí, aby zdokonalili svj výrobek Kostku 3D. S ní se úastnili soutže Amavet a SO. V prosinci si pišli studenti prvního a druhého roníku VŠB, (bývalí žáci naší školy) ovit nkteré úlohy z oblasti teorie obvod a elektrických mení. Školská rada Školní rok 2014/2015 zahájila školská rada již na schzi Její lenové byli informováni o dní ve škole bhem hlavních prázdnin (úpravy vstupu do školy, nová uebna výpoetní techniky v budov C, nová dlažba a samootevírací dvee s pohybovými idly v pízemí, nové sociální zaízení a sklad chemikálií v suterénu), o personálních zmnách ve škole i o dalších plánovaných akcích (zateplení budovy školy, izolace budov B a C od zemní vlhkosti i studovna v suterénu). Školská rada také projednala a schválila znní školního ádu pro školní rok 2014/2015. editelka školy na této schzi oznámila zmny ve složení ŠR, vyhlášení doplujících voleb ze dne z dvodu ukonení lenství pana Ing. Z. Keislera, MBA a uplynutí tíletého mandátu Mgr. R. Gráfa a PaedDr. J. Šebetovského. Ze stejného dvodu skonilo lenství také Ing. D. Foriškové, Ph.D., zvolené zizovatelem. Všem bylo podkováno za aktivní innost ve Školské rad. MSK jako zizovatel školy jmenoval pro nové funkní období opt Mgr. Z. Lešišinovou a Ing. P. Kubenku. Na své další schzi konané dne se již Školská rada sešla v novém složení, byla seznámena s Výroní zprávou školy za školní rok 2013/2014, školním ádem a vzala na vdomí nejen výsledky doplujících voleb, ale také informace o výsledku maturitních zkoušek po podzimním termínu, o stavebních úpravách a investicích do objektu školy a Školní vzdlávací program obou škol. Schválila Mgr. Z. Lešišinovou pedsedkyní ŠR, Mgr. R. Gráfa jejím místopedsedou a Mgr. R. Štpána zapisovatelem jednání. lenové Školské rady: a) Za zizovatele školy: Mgr. Zdeka Lešišinová + Ing. Petr Kubenka b) Za pedagogy školy: Mgr. René Gráf + Mgr. Richard Štpán c) Za zákonné zástupce žák školy: Jan Baletka + Ing. Jaromír Bialek 8

9 Zprávu o innosti školy za rok 2014 vzala Školská rada na vdomí na schzi , seznámila se s hospodáskými výsledky, doplkovou inností školy a vývojem mezd. lenové byli seznámeni s rozpotem školy na rok 2015, s rozvojovým programem Excelence a projektem na podporu odborného vzdlávání, s koncepními zámry školy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, s výsledky prospchu a chování za 1. pololetí a se zapojením školy do dalších projekt ŠablonyFrenGP, Modernizace výuky informaních technologií a NatTech podpora pírodovdného a technického vzdlávání na stedních školách v MS kraji. Školská rada chce být i nadále v kontaktu se školou a v této spolupráci bude pokraovat. Proto se tak jako v jiných letech její lenové zajímají o výsledky vzdlávání, o školní aktivity, o úspchy žák a student, o výsledky pijímacích a maturitních zkoušek a samozejm i o investice do zkvalitování podmínek a prostedí vzdlávání na škole. Závr školního roku a pedevším hlavní prázdniny byly opt asem významných investic smujících ke zlepšení prostedí školního vzdlávání, což víme, že ocení studenti, jejich rodie i pedagogové. Pehled potu žák Škola Celkový poet žák Poet tíd Poet žák na tídu Poet žák na uitele Gymnázium víceleté , Gymnázium tyleté , Gymnázium celkem ,75 12,33 - z toho nižší stupe , vyšší stupe , Elektrotechnika , Informaní technologie , Elektriká , ŠPŠEI celkem ,13 10,57 Škola celkem ,

10 PERSONÁLNÍ ZABEZPEENÍ ŠKOLY Organizaní schéma 10

11 Uitelský sbor Uitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s vkovým prmrem 47,12 let a s tímto zastoupením jednotlivých vkových kategorií: Vkové složení pedagogického sboru let let let let let let let let Z celkového potu 57 pedagog je 29 muž a 28 žen. 11

12 Ostatní zamstnanci provozní pracovníci Celkový poet: 20 Z toho: - THP 5 pracovník (ekonom, úetní, mzdová úetní, pokladní, sekretáka) - Školní jídelna 6 pracovnic - Provoz 9 pracovník (školník, elektriká, 7 uklízeek) 3. ÚDAJE O PIJÍMACÍM ÍZENÍ Žáci pihlášení ke studiu pro školní rok 2015/2016 Název oboru Kód oboru Poet pihlášených uchaze Informaní technologie M/01 46 Elektrotechnika M/01 84 Elektriká H/01 34 Gymnázium K/41 40 Gymnázium K/81 50 Žáci, kteí odevzdali zápisový lístek ke studiu pro školní rok 2015/2016 Název oboru Kód oboru Poet pijatých k Informaní technologie M/01 22 Elektrotechnika M/01 56 Elektriká H/01 17 Gymnázium K/41 25 Gymnázium K/81 30 Škola se zapojila do pilotního ovování organizace pijímacího ízení do obor vzdlání s maturitní zkouškou s využitím centráln zadávaných jednotných test, vyhlášeného MŠMT. Dodavatelem jednotných test (eský jazyk a literatura, matematika) bylo Centrum pro zjišování výsledk vzdlávání (CERMAT). ádný termín konání jednotlivých test: 15. dubna 2015 tyleté obory vzdlání 16. dubna 2015 obory šestiletých a osmiletých gymnázií Pijímací ízení pro osmileté studium (79-41-K/81) Kritéria pijímacího ízení: I. kritérium Hodnocení na vysvdeních z pedchozího vzdlávání, a to prmrný prospch (zaokrouhlený na dv desetinná místa) na vysvdeních za 1. a 2. pololetí 4. tídy a 1. pololetí 5. tídy základní školy. Do prmrného prospchu se nepoítala známka z chování. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 54 bod, a to v pípad prmrného prospchu 1,00 v jednotlivých sledovaných pololetích (tj. 18 bod za každé pololetí). Vyšší prmrný prospch pedstavoval nižší poet bod. 12

13 Prmr od: 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 Body: 18 16, , ,5 9 7,5 6 4,5 3,0 1,5 0 Za nesplnní tohoto kritéria bylo považováno hodnocení stupnm nedostatený v kterémkoliv z pedmt ve sledovaných pololetích. II. kritérium Výsledky hodnocení dosažené pi pijímací zkoušce z test: eský jazyka a literatura maximáln 50 bod, matematika maximáln 50 bod. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 100 bod. III. kritérium Další skutenosti, které osvdovaly vhodné schopnosti, vdomosti a zájmy uchaze- e, v úvahu byla brána: - umístní na prvních tech místech v okresních a vyšších kolech vybraných soutží jednotlivc (jako jsou nap. olympiády, soutže v cizích jazycích, vdomostní soutže apod.), v úvahu nebyla brána umístní v soutžích tým, družstev, soubor apod. Body za výše uvedené aktivity byly pidlovány následovn: národní kolo regionální (krajské) kolo okresní kolo 1. místo 10. místo 12 bod 1. místo 7 bod 6 bod 2. místo 6 bod 5 bod 3. místo 5 bod 4 body Podklady pro bodové hodnocení byly erpány z kopií diplom, osvdení, certifikát apod., které pipojil uchaze jako pílohu k pihlášce ke vzdlávání. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 12 bod. V rámci celého pijímacího ízení mohl uchaze získat celkem maximáln 166 bod. Na základ hodnocení výsledk uchaze v pijímacím ízení bylo sestaveno celkové poadí úspšnosti uchaze v prvním kole pijímacího ízení. Pi rovnosti bod byly rozhodující: 1) získané body v testu z matematiky, 2) získané body v testu z eského jazyka a literatury, 3) získané body za hodnocení prospchu na základní škole. Uchaze, který k pihlášce ke studiu piložil odborný posudek školského poradenského zaízení (pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnní obsahující vyjádení o doporuení vhodného postupu pi konání pijímací zkoušky, vykonal tuto zkoušku v souladu s doporuením školského poradenského zaízení (vyhl.. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis). Pijímací ízení pro tyleté studium (79-41-K/41) I. kritérium Hodnocení na vysvdeních z pedchozího vzdlávání, a to prmrný prospch (zaokrouhlený na dv desetinná místa) na vysvdeních za 1. a 2. pololetí 8. tídy a 1. pololetí 9. tídy základní školy (nebo odpovídajících roník víceletého gymnázia). Do prmrného prospchu se nepoítala známka z chování. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 54 bod, a to v pípad prmrného prospchu 1,00 v jednotlivých sledovaných pololetích (tj. 18 bod za každé pololetí). Vyšší prmrný prospch pedstavoval nižší poet bod. V pípad prmrného prospchu 2,20 v jednotlivých sledovaných pololetích pak 0 bod atd. 13

14 Prmr od: 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 Body: 18 16, , ,5 9 7,5 6 4,5 3,0 1,5 0 Za nesplnní tohoto kritéria bylo považováno hodnocení stupnm nedostatený v kterémkoliv z pedmt ve sledovaných pololetích. II. kritérium Výsledky hodnocení dosažené pi pijímací zkoušce z test: eský jazyk a literatura maximáln 50 bod, matematika maximáln 50 bod. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 100 bod. III. kritérium Další skutenosti, které osvdovaly vhodné schopnosti, vdomosti a zájmy uchaze- e, v úvahu byla brána: - umístní na prvních tech místech okresních kol, na prvních deseti místech regionálních (krajských) a republikových (národních) kol a vybraných soutží jednotlivc (jako jsou nap. olympiády, soutže v cizích jazycích, vdomostní soutže apod.), v úvahu nebyla brána umístní v soutžích tým, družstev, soubor apod. Body za výše uvedené aktivity byly pidlovány následovn: národní (republikové) kolo regionální (krajské) kolo okresní kolo 1. místo 10. místo 12 bod 1. místo 7 bod 5 bod 2. místo 6 bod 4 body 3. místo 5 bod 3 body 4. místo 10. místo 4 body 0 bod Podklady pro bodové hodnocení byly erpány z kopií diplom, osvdení, certifikát apod., které pipojil uchaze jako pílohu k pihlášce ke vzdlávání. V rámci tohoto kritéria mohl uchaze získat maximáln 12 bod. V rámci celého pijímacího ízení mohl uchaze získat celkem maximáln 166 bod. Na základ hodnocení výsledk uchaze v pijímacím ízení bylo sestaveno celkové poadí úspšnosti uchaze v prvním kole pijímacího ízení. Pi rovnosti bod byly rozhodující: 1) získané body v testu z matematiky, 2) získané body v testu z eského jazyka a literatury, 3) získané body za hodnocení prospchu na základní škole. Uchaze, který k pihlášce ke studiu piložil odborný posudek školského poradenského zaízení (pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnní obsahující vyjádení o doporuení vhodného postupu pi konání pijímací zkoušky, vykonal tuto zkoušku v souladu s doporuením školského poradenského zaízení (vyhl.. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis). Pijímací ízení pro obory M/01 Elektrotechnika a M/01 Informaní technologie Kritéria pro pijetí byla dána: 1. výsledky pijímacích zkoušek z matematiky a eského jazyka, 2. znalostmi uchazee vyjádené hodnocením na vysvdení z pedchozího vzdlávání. 14

15 Výsledky prospchu na ZŠ byly hodnoceny na základ prmrných prospch v posledních dvou klasifikaních obdobích (2. pololetí 8. tídy a 1. pololetí 9. tídy). Studijní výsledky ze ZŠ byly bodov ohodnoceny dle prmr takto: Prmr do: 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Body: Celkový poet bod = B1 + B2 + B3 + B4 B1 poet bod za prmrný prospch z 2. pololetí 8. tídy (viz tabulka) B2 poet bod za prmrný prospch z 1. pololetí 9. tídy (viz tabulka) B3 poet bod z pijímacího testu z eského jazyka a literatury B4 poet bod z pijímacího testu z matematiky Maximáln dosažitelný poet bod byl 200. Uchazei byli seazeni sestupn podle dosaženého celkového potu bod. Pijati byli ti uchazei, kteí dosáhli vtšího bodového hodnocení. Maximální poet pijatých byl však limitován pedpokládaným potem pijímaných uchaze na píslušný obor vzdlávání. V pípad rovnosti bod bylo pihlédnuto k výsledkm pijímacího testu z matematiky. Pijímací ízení pro obor H/01 Elektriká Pijímací zkoušky na tento obor se nekonaly. Žáci byli pijati na základ studijních výsledk. Kritéria pro pijetí byla dána: - znalostmi uchazee vyjádené hodnocením na vysvdení z pedchozího vzdlávání. Výsledky prospchu na ZŠ byly hodnoceny na základ prmrných prospch v posledních dvou klasifikaních obdobích (2. pololetí 8. tídy a 1. pololetí 9. tídy), - uchaze musel mít ukonenou povinnou školní docházku a v posledních dvou klasifikaních obdobích (2. pololetí 8. tídy a 1. pololetí 9. tídy) musel prospt ve všech povinných vyuovacích pedmtech. Studijní výsledky ze ZŠ byly bodov ohodnoceny dle prmr takto: Prmr do: 1,50 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 Body: Celkový poet bod = B1 + B2 B1 poet bod za prmrný prospch z 2. pololetí 8. tídy (viz tabulka) B2 poet bod za prmrný prospch z 1. pololetí 9. tídy (viz tabulka) Maximáln dosažitelný poet bod byl 200. Uchazei byli seazeni sestupn podle dosaženého celkového potu bod. Pijati byli ti uchaze- i, kteí dosáhli vtšího bodového hodnocení. Maximální poet pijatých byl však limitován pedpokládaným potem pijímaných uchaze na píslušný obor vzdlávání. V pípad rovnosti bod bylo pihlédnuto k výsledkm z matematiky. 15

16 Pípravné kurzy k pijímacím zkouškám Pro zájemce o studium škola poádala ve dvou termínech, a to 20. února a 20. bezna 2015 pípravný kurz k pijímacím zkouškám. Žáci základních škol se mohli seznámit se strukturou a podmínkami test a mohli si naneisto vyzkoušet testy z jazyka eského a matematiky, seznámit se s výsledky a zejména s postupy ešení jednotlivých testových úloh. Kurzy byly absolventy kladn hodnoceny, a to nejen po jejich absolvování, ale zejména po vykonání test u pijímacích zkoušek. Kurz se zúastnilo celkem 184 zájemc, z toho 95 z ad absolvent 9. tíd ZŠ a 89 zájemc o osmileté studium. 16

17 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDLÁVÁNÍ ŽÁK Pehledné komplexní výsledky za školu: Prospch Prospch ve školním roce 2014/2015, 1. pololetí Tída S vyznamenáním Prosplo Neprosplo Uvolnno Prmr E1A ,72 E1B ,61 T1A ,27 E2A ,29 E2B ,31 T2A ,20 E3A ,24 E3B ,88 T3A ,45 E4A ,64 E4B ,95 T4A ,77 I.A ,36 I.B ,05 II.A ,53 II.B ,30 III.A ,56 III.B ,14 IV.A ,75 IV.B ,09 V.A ,12 VI.A ,90 VII.A ,10 VIII.A ,00 E ,97 E ,31 E ,13 17

18 Prospch ve školním roce 2014/2015, 2. pololetí Tída S vyznamenáním Prosplo Neprosplo Uvolnno Prmr E1A ,58 E1B ,46 T1A ,54 E2A ,26 E2B ,36 T2A ,21 E3A ,34 E3B ,94 T3A ,51 E4A ,56 E4B ,66 T4A ,70 I.A ,41 I.B ,97 II.A ,60 II.B ,23 III.A ,63 III.B ,16 IV.A ,74 IV.B ,04 V.A ,00 VI.A ,91 VII.A ,07 VIII.A ,90 E ,78 E ,53 E ,18 18

19 Absence žák Prmrný poet zameškaných hodin na žáka za školní rok iní 84,38 hod. Tída Omluveno [hodin] Neomluveno [hodin] Prmrná absence omluveno/neomluveno Celková absence [hodin] I.A ,66/ I.B ,75/1, II.A ,61/ II.B ,52/1, III.A ,33/ III.B ,21/2, IV.A ,74/0, IV.B ,42/1, V.A ,81/0, VI.A ,72/0, VII.A ,04/1, VIII.A ,64/0, E1A ,00/ E1B ,18/ T1A ,08/0, E2A ,79/0, E2B ,92/ T2A ,32/0, E3A ,70/0, E3B ,44/0, T3A ,78/5, E4A ,45/3, E4B ,00/1, T4A ,38/0, E ,42/0, E ,27/3, E ,38/1,

20 Výsledky maturitních zkoušek v roce 2015 Pehled výsledk maturitních zkoušek v jarním termínu ást Pedmt Obor Poet Úspšn vykonalo Prm. prospch pihlášených maturujících DT PP ÚZ praktická Spolená Profilová J M/ , M/ , K/ , K/ ,84 AJ M/ , M/ , K/ , K/ ,45 M M/ , M/ , K/ , K/ ,00 TEP M/ ,20 PRG ,40 DBS ,80 PS ,75 ELM M/ ,40 ELZ ,06 ELE ,90 TEP ,00 AUT ,50 ZSV K/ ,74 AJ ,80 NJ ,00 ZEM ,67 BIO ,25 CHE ,20 FYZ ,00 IVT ,80 MAT ,00 DEJ ,42 FYZ K/ ,00 DEJ ,00 ZSV ,33 CHE ,67 BIO ,67 MAT ,67 ANJ ,00 IVT ,29 ZEM ,75 NEJ ,00 20

21 Pehled výsledk maturitních zkoušek v podzimním termínu ást Pedmt Obor Spolená Profilová Poet Úspšn vykonalo Prm. prospch pihlášených maturujících DT PP ÚZ/PRZ J M/ , M/ ,20 AJ M/ M/ M M/ , M/ , K/ ,00 TEP M/ ,00 PRG DBS ,00 PS ,00 ELM M/ ELE ,00 TEP Pehled celkových výsledk maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015 Obor Termín prospl prospl s vyzn. Jarní termín neprospl prm. prospch prospl Podzimní termín prospl s vyzn. neprospl prm. prospch M/01 ádný , ,50 opravný , , M/01 ádný , opravný , , K/41 ádný , ,50 opravný K/81 ádný , opravný Pehled výsledk závrených zkoušek za školní rok 2014/2015 Tetí roník oboru vzdlání H/01 Elektriká ukonilo 16 žák s tmito výsledky: Obor Termín prospl prospl s vyzn. Jarní termín neprospl prm. prospch prospl Podzimní termín prospl s vyzn. neprospl prm. prospch H/01 ádný , opravný ,00 Na SOU konalo závrenou zkoušku 16 žák, z tohoto potu 1 žák neprospl. Závrenou zkoušku pak úspšn vykonal v podzimním termínu. 21

22 Realizace ŠVP ve školním roce 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 došlo ve Školním vzdlávacím programu naší školy k tmto úpravám: zmna rozvrstvení hodinové dotace v pedmtech výtvarná výchova a hudební výchova na nižším stupni gymnázia zmna uebních osnov nmeckého jazyka na vyšším stupni gymnázia nov byly vytvoeny osnovy pro nepovinný pedmt na vyšším stupni gymnázia nepovinný anglický jazyk Také byla pepracována charakteristika školy. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2014/2015 Testování žák 1. roník obor vzdlání poskytujících stední vzdlání s maturitní zkouškou Pedmt Výsledky školy v rámci Výsledky školy v rámci skupiny obor vzdlání všech testovaných škol SPŠEI (P03) Gy (P01) úspšnost percentil percentil percentil Jazyk eský 69, Matematika 59, Jazyk anglický 77, Jazyk nmecký Testování žák 3. roník obor vzdlání poskytujících stední vzdlání s maturitní zkouškou Pedmt Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny obor vzdlání gymnázium technické 22 úspšnost percentil percentil pidaná hodnota percentil pidaná hodnota Jazyk eský 71 1,5 49 1,5 Matematika 70 0,2 58 0,2 Jazyk anglický 56-0,6 50-0,6 Jazyk nmecký Pro spolenost Scio je dležité posuzovat školy v rámci konkrétních podmínek, ve kterých pracuje, tedy zejména s ohledem na obor. Proto výsledky prezentuje zvláš, porovnání bez ohledu na obor je velmi zavádjící. V loském roce se ale ukázalo, že vliv oboru je u vtšiny pedmt zanedbatelný, tedy nap. u naší školy je pidaná hodnota u všech pedmt krom Aj totožná pro oba obory.

23 Výsledky testování školy organizované ŠI Naše škola byla zaazena do výbrového zjišování výsledk žák 9. roník ZŠ a odpovídajících roník víceletých gymnázií a na žáky 3. roník vybraných obor stedních odborných škol, a to v oblasti spoleenskovdních pedmt a pírodovdných pedmt provádnou eskou školní inspekcí. Testování probhlo v termínu elektronickou formou prostednictvím inspekního systému elektronického testování InspIS SET. Výsledky testování 9. roníku (IV.A víceletého gymnázia) 23

24 24

25 Výsledky testování 3. roníku SOŠ 25

26 Výsledky pijetí maturant na VŠ ve školním roce 2014/2015 Pehled VŠ, na které byli pijati studenti tídy E4A VYSOKÁ ŠKOLA POET STUDENT VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 6 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 7 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 1 PRACOVNÍ PROCES 3 Pehled VŠ, na které byli pijati studenti tídy E4B VYSOKÁ ŠKOLA POET STUDENT VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 2 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ OSTRAVA 7 UNIVERZITA OBRANY BRNO 1 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 1 SLEZSKÁ UNIVERZITA OPAVA 1 PRACOVNÍ PROCES 7 Pehled VŠ, na které byli pijati studenti tídy T4A VYSOKÁ ŠKOLA POET STUDENT VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 6 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 1 UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC 2 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ OSTRAVA 6 PRACOVNÍ PROCES 8 26

27 Pehled VŠ, na které byli pijati žáci tídy VIII.A UNIVERZITA FAKULTA POET STUDENT UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Fakulta matematicko fyzikální- Fakulta farmaceutická v Hradci Králové Fakulta pírodovdecká Fakulta lékaská 1 3 Fakulta sociálních vd 1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV UNIVERZITA PALACKÉHO Fakulta pedagogická V OLOMOUCI Fakulta pírodovdecká VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta strojního inženýrství Fakulta informaních technologií VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Fakulta informaních technologií VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ Fakulta farmaceutická 2 UNIVERZITA BRNO UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE Fakulta humanitních studií 1 ZLÍN FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA Kamera 1 ONDÍKA STUDIUM V ZAHRANIÍ

28 Pehled VŠ, na které byli pijati studenti tídy IV.B UNIVERZITA FAKULTA POET STUDENT MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Fakulta právní Fakulta pírodovdecká 1 1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Fakulta pedagogická Fakulta pírodovdecká Fakulta sociálních vd Fakulta filozofická UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta filozofická Fakulta pírodovdecká 1 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta ekonomická 1 1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ Fakulta národohospodáská 1 PRAHA ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE Fakulta managementu a ekologie 1 ZLÍN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta architektury Fakulta strojního inženýrství Fakulta chemická Fakulta podnikatelská VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ Fakulta veterinární hygieny a 1 UNIVERZITA V BRN ekologie POLICIE R 1 PRACOVNÍ PROCES 2 28

29 Pehled úspšnosti absolvent školy pi pijímacím ízení na VŠ v letech (údaje v procentech) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% tyletéstudium osmiletéstudium SPŠEI tyleté studium Osmileté studium ,5% 93,1% 92,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SPŠEI % 100% 100% 100% 100% 100% 100% SPŠEI sleduje údaje až od r

30 5. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV Gymnázium Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Minimální preventivní program, který vycházel z vyhodnocení MPP ve školním roce 2013/2014. Na základ zhodnocení výskytu forem rizikového chování u našich student v minulém školním roce jsme stanovili priority pro letošní MPP: Prohloubit spolupráci len preventivního týmu, tídních uitel i ostatních pedagog pi vyhledávání a prevenci rizikového chování (šikanování, záškoláctví, agresivní chování, krádeže aj.). Zajistit informovanost uitel, student a rodi žák o postupu školy v pípad výskytu šikanování (viz Program proti šikanování). Zaazení program prevence užívání alkoholu, tabákových výrobk, marihuany a jiných drog. Prbžné seznamování pedagogických pracovník s aktuálními dokumenty pro problematiku rizikového chování. Budování pozitivního psychosociálního klimatu školy (zvlášt se zamit na prohlubování vztah vzájemné spolupráce a ohleduplnosti mezi studenty a pedagogy obou slouených škol - gymnázia a SPŠEI). Posílení spolupráce s odborníky (pracovníky OSPOD MÚ, Policie R, lékai). Prohloubení spolupráce s rodii žák pi vyhledávání a ešení rizikového chování. Pi vyhledávání a prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikanování, vulgární chování, kouení, požívání alkoholu aj.) jsme i v letošním roce spolupracovali s výchovnými poradkynmi a s tídními uiteli. Ve vyuovacích hodinách obanské nauky, výchovy ke zdraví a základ spoleenských vd studenti vypracovali projekty s tematikou sociáln patologických jev drogová závislost, poruchy píjmu potravy, autodestruktivní závislost, civilizaní choroby, infekní choroby, pohlavní choroby, sexuální deviace, sexuální kriminalita, psychické a fyzické týrání, šikanování, kyberšikana. V preventivních aktivitách v jednotlivých ronících jsme se zamili na problematiku lidských práv, nesnášenlivost, projevy rasismu a xenofobii. Pozornost jsme vnovali také rzným projevm a formám agresivity, nácviku asertivního jednání, rozvíjení komunikaních schopností žák a zásadám slušného chování. Pehled dalších preventivních aktivit v letošním školním roce: V pípravném týdnu v srpnu 2014 se pedagogové gymnázia zúastnili preventivního školicího programu o šikanování, který vedl okresní metodik prevence PhDr. Pavel Letý. V záí 2014 se uskutenil program pro zlepšení vztah mezi spolužáky ve tíd 2.A, lektorem byl rovnž PhDr. Pavel Letý z PPP Nový Jiín. V prbhu školního roku byl uskutenn Preventivní program pro studenty VII.A a III.B zam- ený na efektivní zvládání životních obtíží (stres, deprese, závislosti, odkládání povinností aj.), vedený PhDr. Pavlem Letým. V kvtnu 2014 se studenti VI.A a 2.B zúastnili exkurze do Osvtimi, v hodinách ZSV byla realizována beseda se studenty na téma rasová nesnášenlivost v návaznosti na film Sedm svtel. V rámci prevence rizikových forem chování nabízí naše škola prbžn mnoho dalších aktivit, do kterých se studenti mohou zapojit: školní exkurze, výlety, pvecké sdružení Garrendo, florbalový kroužek, kroužek zamený na stolní hry, vernisáže student, školní ples, dny otevených dveí, soutže aj. 30

31 SPŠEI Pro nové žáky prvních roník probhlo seznámení s minimálním preventivním programem školy a nabídka pomoci pi ešení problém ve škole i v osobním život. Besedy s tématikou šikany promítání filmu Mezi stnami a následné diskuse nad tímto filmem, které jsme doplnili dotazníkovou akcí. Pravidlem se stalo zapojení žák do akce Den proti rakovin, pokraujeme ve sbru víek od PET lahví, abychom pomohli pi zakoupení invalidního vozíku pro nemocnou holiku. V Domov mládeže probhly rovnž besedy s tématikou šikany a beseda o východním pobeží Ameriky. Metodik prevence se zúastnil pravidelných schzek s okresním metodikem prevence a Krajské konference, což je jedna z mála kvalitních akcí, kde je možnost získat dležité informace pro práci metodika. Chlapci DM se také zúastnili nkterých akcí poádaných mstem v nízkoprahovém klubu Kryt. Pro pedagogické pracovníky byla v záí školou uskutenna pednáška s tématikou šikany, kterou provádl ve škole okresní metodik prevence. Dle poteby byly ešeny problémy s náznaky šikany. 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍK (DVPP) editelka školy vydává plán DVPP v souladu s 24 zákona. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon a na základ vyhlášky. 317/2005 Sb. o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník. Plán je sestaven v souladu s potebami školy a realizací ŠVP a umožuje profesní rst pedagogických pracovník. Vedení školy v oblasti DVPP vychází vstíc zájmm a iniciativ jednotlivých pedagog a systematicky podporuje zaínající pedagogické pracovníky. Vedení školy sleduje personální rizika a pijímá potebná opatení ve form doplování pedagogického sboru a aktivní podpory dalšího vzdlávání. Na základ tohoto plánu je organizován prbh a podmínky následujících forem dalšího vzdlávání pedagogických pracovník: - institucionální formy (studium, úast na školení, semináích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdlávacími institucemi, - další vzdlávání formou samostudia. V souladu s Dlouhodobým zámrem vzdlávání a rozvoje výchovn vzdlávací soustavy Moravskoslezského kraje stanovila editelka školy pro rozvoj dalšího vzdlávání pedagogických pracovník na Gymnáziu a Stední prmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace, tyto priority: 1) zkvalitnní a modernizace vyuování zkušenosti z tvorby a realizace ŠVP 2) technická komunikace a informatika 3) pedagogická inovace podpora jazykového vzdlávání 4) aktivity v rámci jednotlivých pedmt 5) zdravý životní styl environmentální výchova 6) efektivní ízení školy 31

32 Typ kurzu, semináe (tematické zamení) Poet úastník Seminá k výuce cizích jazyk v odborných pedmtech 1 Seminá Spisová služba 1 Asociace editel stedních prmyslových škol 1 Asociace editel gymnázií 1 Seminá ŠI 1 Seminá ekonom škol 1 Konzultaní seminá k ústní maturitní zkoušce z ANJ 1 Seminá koordinátor ŠVP 1 Konzultaní seminá k hodnocení ústní zkoušky CJL pro MZ 1 Konzultaní seminá pro management škol k MZ 1 Seminá Správní ízení ve školství 1 Seminá Inovace ve výuce ekonomických pedmt 1 Konzultaní seminá k nové maturit 1 Konzultaní seminá k písemné maturitní zkoušce z CJL 1 Konzultaní seminá pro školní maturitní komisae 1 Seminá Jak uit pírodovdné a technické pedmty 2 Seminá Budoucnost je v technice 1 Seminá National Instruments 2 Seminá Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Seminá Novela Školského zákona 1 Seminá EDULAB 1 Seminá Síování škol 1 Seminá Vnitní kontrolní systém 1 Seminá Kariérní systém uitel 1 Seminá Gordic 2 Seminá Novela platových pedpis 1 Seminá Moderní obchodní korespondence 1 Seminá metodik prevence 2 Vzdlávací seminá Science Centra 4 Seminá Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 5 Seminá IT Essentials 1 Seminá CISCO 2 Seminá Mimoškolní vzdlávání a škola 1 Seminá Tvorba FKSP 1 Školení INSPIS ŠVP 1 Seminá editel CZESHA 1 Seminá Uplatování DPH 1 Seminá PAM 1 Geografický seminá 1 Seminá pro vedoucí ŠJ 1 32

33 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEEJNOSTI Celá ada pestrých a rznorodých aktivit žák a pedagog Gymnázia a Stední prmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm pispívá k prezentaci školy na veejnosti a šíení jejího dobrého jména. Škola se ve dnech 23. a 24. íjna 2014 již tradin úastnila pehlídky stedních škol Gemma 2014, která probhla v Novém Jiín a 11. listopadu pak Trhu vzdlávání ve Frýdku-Místku. Zájemci o studium se zde mohli seznámit s informacemi o naší škole, o podmínkách pijímacího ízení a s nabídkou školních i mimoškolních aktivit. Pravideln se prezentujeme prostednictvím mstského zpravodaje, do kterého každý msíc pispívá lánky o dní ve škole. Pro zájemce o studium, jejich rodie, výchovné poradce ze základních škol, ale i pro širokou veejnost byly pipraveny také Dny otevených dveí, které probhly 20. listopadu 2014 a 5. února 2015 ve všech prostorách školy. Žáci základních škol a jejich rodie se v tento den seznámili s výukou a prezentacemi didaktických technologií a pomcek v praxi. Zájemci obdrželi také pihlášky ke studiu a informaní materiály o naší škole. Den na škole Škola byla zapojena do projektu podpora pírodovdného a technického vzdlávání v Moravskoslezském kraji, reg. íslo CZ.1.07/1.1.00/ Ve školním roce 2014/2015 byly ve škole zorganizovány 2 Dny na škole, v rámci kterých byli pozváni žáci partnerských základních škol (Základní škola a Mateská škola, Frenštát pod Radhoštm, Záhuní 408, Základní škola a Mateská škola, Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, Základní škola Kopivnice, Alšova 1123, Základní škola svaté Zdislavy Kopivnice, Štefanikova 117), aby se seznámili s prostedím stední školy a hlavn s inovovanými uebními pomckami, které jsou na naší škole využívány. Bhem návštvy žáci navštívili odborné uebny biologie, chemie, fyziky, geografie a laborato robotiky. V daných uebnách byly pipraveny stanovišt, na kterých si žáci vyzkoušeli i drobné pokusy. 33

34 Jubilejní, 50. setkání radioamatér Frenštát, Již dvacet pt let uplynulo od prvého setkání radioamatér ve Frenštát pod Radhoštm. Když se na jae v roce 1990 sešla parta známých radioamatér jen tak v restauraci U Janíka, nikdo z nich netušil, co z jejich myšlenky vznikne. V následujících letech se konala setkání pod vedením Bohouše OK2VXV se železnou pravidelností poslední sobotu v dubnu a poslední sobotu v záí. Setkání se postupn sthovala po celém Frenštátu, poet úastník narstal, až jsme skonili na Stední prmyslové škole elektrotechnické. Organizaci pevzal v roce 2010 Franta OK2VFS a po slouení prmyslovky s gymnáziem pokraovala setkání hladce až do letošního padesátého. Poasí tentokrát vyslyšelo naše pání a poet zúastnných pesáhl íslo 300. Opt se podailo zajistit úast Oldicha OK2ER, který pokroil se svým vývojem magnetických smykových antén, pedvedl nkolik model v innosti, a pípadným zájemcm vysvtlil taje svých konstrukcí. Pivezl také knihu Magnetická smyková anténa, na jejímž napsání se podílel. Nemén zajímavá byla ukázka nového špikového zaízení firmy Yaesu FT-991 pro provoz na radioamatérských pásmech. Pedvádl Marek OK2VVD. Kdo chtl, mohl si provoz na zaízení vyzkoušet. Nezklamala ani firma BEN z Prahy, její zástupci pijeli již potetí s nabídkou nejen knih, ale i elektronických souástek. Tradiní tombola zakonila toto milé setkání a poadatelé mohou již zaít pemýšlet o setkání podzimním. 34

35 Umlecká innost Sborový zpv Pvecký sbor Garrendo reprezentuje školu na mnoha soutžních pehlídkách. V dubnu 2015 se v krajském kole pvecké soutže Opava Cantat v Ostrav umístil ve zlatém pásmu a postoupil do celostátního kola, které probhne v listopadu Dalšího úspchu dosáhl sbor v beznu v soutži Gymnasia Cantant, konané v Orlové, kde se umístil ve zlatém pásmu a postoupil do celostátního kola v Brn. Také zde se sbor umístil ve zlatém pásmu. Pvecký sbor již tradin vystupuje na akcích msta, a už se jedná o slavnostní pedávání maturitních vysvdení žákm frenštátských stedních škol, rozsvcování vánoního stromku nebo vystoupení u píležitosti Dne msta. Výtvarná a literární innost Ve školním roce 2014/2015 se podailo v budov C dokonit uebnu výtvarné výchovy a vytvoit malou galerii dtských prací. Stejn jako v pedchozích letech probhly zdailé vernisáže výtvarných prací žák I. A, II. A a III. A, doplnné ukázkami z vlastní literární tvorby. V listopadu 2014 se škola opt zapojila do celorepublikové akce Den poezie, který byl vnován B. Hrabalovi. Ve slohu na nižším i vyšším stupni je výuka zamena na tvrí psaní a studenti jsou schopni samostatn a neobyejn nápadit plnit zadané slohové úkoly a stylistická cviení. Mnozí studenti se samostatn zapojují do literárních soutží vyhlášených v asopisech a na internetu a své práce se snaží publikovat v tisku. Studenti vyššího stupn píší pravideln zprávy, reportáže a rozhovory do Frenštátského zpravodaje. Informují tenáe pedevším o akcích školy (exkurze, vystoupení pveckého sboru, úspchy v soutžích). Ve tíd I. A probíhaly soubžn 2 projekty, první byl Vyprávj, kdy každý týden ml jeden žák ze tídy možnost pinést do školy nco zajímavého a vyprávt o tom. Dti se dozvdly o zálibách svých nových spolužák, místech, která navštívili, nebo jiných zajímavostech. Druhým projektem 35

36 bylo vytvoení vlastní knihy nazvané Žijeme s tradicemi, kde žáci mapovali prbh roku, zmny v pírod, svátky a tradice, které se týkají jednotlivých roních období. Kniha obsahuje i nkteré práce z matematiky, anglického jazyka a výtvarné výchovy. Tetí spolený projekt pro I. A a II. A nazvaný Souboj knihomol podporuje zájem žák o etbu. Nejlepší tenái, kteí se umístili na prvním, druhém a tetím míst v jednotlivých tídách, jsou odmnni hodnotnými knihami podle vlastního výbru. Velkým pínosem byly již tradin pravidelné zájezdy do ostravských divadel. Cizí jazyky Také ve školním roce 2014/2015 pokraovala spolupráce naší školy s Cambridge Center pi píprav student ke složení mezinárodn uznávaného certifikátu z anglitiny. V tomto roce probíhal jeden kurz FCE, který navštvovalo 17 student Gymnázia i SPŠEI. Vzhledem ke zmnám ve formátu zkoušek od ledna 2015 a také proto, že v tomto školním roce navštvovali kurz studenti z nižších roník, než v pedešlých letech, nikdo z nich se neregistroval k ervnovým zkouškám a nkteí budou pokraovat v kurzu i v píštím školním roce. Dv studentky, které navštvovaly kurz v roce 2013/2014, složily v dubnu mezinárodní zkoušky IELTS s velice dobrými výsledky. Sportovní innost Cílem naší práce je vzbudit zájem žák o pohybovou aktivitu a jednotlivá sportovní odvtví nejen v hodinách tlesné výchovy, ale i v rámci kurz i soutží. Ve školním roce 2014/2015 se podailo ve škole vybudovat novou moderní posilovnu. LVVZ (lyžaský kurz) Lyžaský kurz pro žáky gymnázia a prmyslové školy probhl v pedem stanovených termínech, tentokrát s dostatenou nadílkou snhu. Tída Termín Místo II.A Velké Karlovice E1A, E1B, T1A Horní Beva V.A, I.B Velké Karlovice 36

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 Brno, kvten 2008 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více