Výroní zpráva. Vznice Horní Slavkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva. Vznice Horní Slavkov"

Transkript

1 Výroní zpráva Vznice Horní Slavkov za rok

2 Editorial Vážené dámy, vážení pánové, souhrnné informace obsažené ve Výroní zpráv Vznice Horní Slavkov za rok 2009 dokumentují vše podstatné, co se v naší vznici událo, vykonalo a jakých výsledk pi tom bylo dosaženo. Za každým údajem, se kterým se v této zpráv mžete seznámit se neskrývá pouhý statistický údaj nebo výklad, ale pedevším nespoet hodin obtavé práce píslušník a pracovník vzeské služby. Za tuto práci chci všem svým zamstnancm touto cestou podkovat nebo si uvdomuji, že mnohdy plnili služební i pracovní úkoly nad rámec svých povinností a nejednou i na úkor svého volna. V roce 2009 se podailo splnit mnoho nejrznjších úkol, které na nás byly kladeny a jejich výet by zajisté zabral nkolik stran. Za všechny bych však chtl zmínit zejména stabilizaci zamstnanc, kdy se nám podailo po mnoha letech obsadit všechna tabulková místa. K dalším významným pozitivm je navýšení zamstnanosti vznných osob, kdy jsme se po nepíznivých projevech hospodáské krize dostali z 32% na jae 2009 zpt nad hranici 50% a podailo se nám zamstnat odsouzené i na pracovištích mimo vznici. V oblasti zacházení s vznnými osobami je teba vyzdvihnout vzrstající úrove a poet aktivit programu zacházení, jakož i navyšování potu extramurálních aktivit. Zvýšili jsme nároky na káze, poádek a bezpenost. V následujících kapitolách této výroní zprávy jsou zahrnuty a konkretizovány i ostatní výsledky a úspchy pracovník Vznice Horní Slavkov, kterých jsme dosáhli v roce 2009 v jednotlivých oblastech své innosti, tak jak je zpracovaly jednotlivá oddlení a samostatné referáty. Pedstavení organizaní jednotky Vznice Horní Slavkov je profilována pro výkon trestu odntí svobody dosplých muž s ostrahou. Od roku 2008 zde vykonávají trest odntí svobody (VTOS) odsouzení s doživotním trestem odntí svobody. Normová ubytovací kapacita je stanovena na 728 míst. Ve vznici je zízeno oddlení pro výkon trestu s ostrahou s kapacitou 644 míst, specializované oddlení s poruchou duševní a poruchou chování s kapacitou 48 míst, oddlení se zesíleným stavebn technickým zabezpeením s kapacitou 36 lžek. Poslání a hlavní úkoly Vznice Horní Slavkov je organizaní jednotkou Vzeské služby eské republiky. Jejím posláním a rovnž hlavním úkolem je zajišování bezpenosti v souvislosti s naplováním úelu trestu odntí svobody. Historie a klíové mezníky Vznice Horní Slavkov (tehdejší nápravn pracovní tábor - NPT) byla vybudována v objektech zrušeného pracovišt šachty Prokop, kde se tžila uranová ruda. Byla založena v roce 1958 na základ rozhodnutí Správy Ministerstva vnitra (MV) s cílem úinn pomoci 2

3 pi realizaci rozsáhlé investiní a bytové výstavby v Západoeském kraji. Organizan byla zalenna pod Ústední tábor nápravného zaízení Ostrov byl Útvar nápravných zaízení MV (ÚNZ).1 Ostrov zrušen na základ NMS. 63/1962 a ÚNZ Horní Slavkov se stává samostatným. V roce 1968 byl NVÚ peveden do psobnosti Ministerstva spravedlnosti (MS), a to v rámci vylenní vzeství z rezortu MV a jeho podízenosti MS. Od roku 1969 se zapoalo v Horním Slavkov s výkonem trestu odsouzených zaazených ve II. NVS. K mohutnému rozmachu investiní výstavby samotného NVÚ došlo v sedmdesátých letech. Jejím cílem bylo postupn vytvoit pro píslušníky optimální služební a sociální podmínky. Pi generální pestavb byly vybudovány ubytovny pro odsouzené a v bezprostední blízkosti tehdejšího ústavu dv výrobní zóny pedané do provozu poátkem osmdesátých let. Po amnestii prezidenta republiky v lednu 1990, zde byli po dobu jednoho roku umístni i odsouzení ve III. NVS, aby se tak odlehilo Vznici Valdice. Od druhé poloviny roku 1991 zajišovala vznice rovnž výkon vazby (VV) obvinných muž pro okresy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb. Ve druhé polovin roku 1993 byl VV zabezpeován v novém, tehdy nejmodernjší technikou vybaveném typodlažním objektu. innost VV byla v roce 2002 ukonena. V druhém pololetí roku 1995 byla do Vznice Horní Slavkov zalenna dnes již samostatná Vznice Kynšperk nad Ohí. V polovin ervence 2004 bylo uvedeno do provozu oddlení se zesíleným stavebn technickým zabezpeením (OZSTZ). Toto oddlení bylo zízeno na základ nárstu organizovaného zloinu v eské republice, a tím i zvyšování potu zvláš nebezpených odsouzených. Poet zamstnanc, poet vznných Pro rok 2009 byl stanoven poetní stav zamstnanc na 313 osob, z toho 195 píslušník ve služebním pomru a 118 zamstnanc v pracovnprávním vztahu. Normoubytovací kapacita vznice je stanovena na poet 728 odsouzených, v prbhu roku byla neustále pekraována, piemž nejvyššího potu odsouzených jsme dosáhli v msíci erven, kdy jsme se dostali na poet 950 odsouzených. K bylo ve vznici celkem 897 odsouzených, což inilo 123,21 % normoubytovací kapacity. hlavní realizované kroky a úspchy v uplynulém roce - byl zahájen projekt Život po vzení ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o.s., Praha, - v rámci aktivit program zacházení vyrobili odsouzení 4 modely historických památek - podailo se významným zpsobem navýšit poet odsouzených, kteí se zúastnili extramurálních akcí, - byla zahájena píprava k realizaci pilotního projektu Program posttraumatické intervenní pée a pée o lidské zdroje jako prevence syndromu vyhoení u zamstnanc vznice, - obmna (výmna) dvou osobních služebních vozidel, - úkol naplnit volná tabulková místa píslušník byl splnn, - hlavním realizovaným krokem v oblasti IT byl pechod do nové domény v rámci projektu dvryhodná výpoetní základna (DVZ) a s tím související peinstalování všech poíta, - zvýšení a stabilizace zamstnanosti odsouzených pes hranici 50% v závru roku a podstatné snížení záporných ísel v hospodaení stediska hospodáské innosti (SH) vzniklých na zaátku roku jako dsledek hospodáské krize. Hospodaení Rozpoet 3

4 V souladu s rozpotovou skladbou platnou pro rok 2009 byl proveden rozpis stanovených závazných ukazatel rozpotu a závazných limit regulace zamstnanosti na jednotlivé rozpotové položky a to do úetního období za msíc leden Byla dodržována rozpotová káze u jednotlivých položek rozpotu vznice, tento byl prbžn upravován podle naléhavosti pedkládaných požadavk jednotlivými píkazci položek. V návaznosti na pedkládané požadavky píkazci položek byla zpracována rozpotová opatení v rámci položek jednotlivých podseskupení i v rámci položek mezi jednotlivými podseskupeními rozpotu. Pi nakládání s pidlenými rozpotovými prostedky bylo hlavním úkolem postupovat hospodárn, efektivn a úeln. Celkem bylo provedeno 86 rozpotových opatení. Schválený rozpoet pro rok 2009 v rozpotu píjm byl ve výši tis. K a upraven byl do výše tis. K a schválený rozpoet výdaj pro rok 2009 byl ve výši ve výši tis. K a upraven byl do výše tis. K tj. o tis K více jak v roce Na základ provedené objektivizace schváleného rozpotu naší vznice pro rok 2009 bylo provedeno posílení rozpotu vcných výdaj z mimorozpotových zdroj G ve výši tis. K. Platy zamstnanc Schválený rozpoet výdaj na rok 2009 na platy zamstnanc a píslušník byl ve výši tis. K a upraven byl do výše tis. K tj. o tis. K více jak v roce S ohledem na píznivý vývoj erpání prostedk na platy zamstnanc a píslušník v roce 2009 bylo povoleno G VS R udlení odmn zamstnancm vznice dle 134 zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a píslušníkm vznice dle 123 zákona. 361/2003 Sb., o služebním pomru píslušník bezpenostních sbor. V souvislosti s poskytnutím odmn byla provedena rozpotová opatení v rámci podseskupení položek 501 Platy a to celkem 5x za rok. Rok Platy v tis. K 2008 Rok 2009 Celkem Píslušníci Zamstnanci Celkem Platy porovnání s rokem Platy v tis. K Rok 2008 Rok Písl. Zam. Celkem Odmování vznných osob V prbhu roku 2009 probíhalo zamstnávání odsouzených ve Vznici Horní Slavkov i na pracovištích vnitního provozu Vznice Horní Slavkov. V pedmtné oblasti samostatný 4

5 referát zamstnávání vznných osob úzce spolupracuje s píslušnými zamstnanci G VS R, Úady práce, Hospodáskou komorou Poohí atd. Pravideln je sledován stav pohledávek u jednotlivých firem, msín jsou vyhodnocovány ekonomické výsledky pracovišt stediska hospodáské innosti (PSH). Na pracovištích u cizích subjekt a PSH se konají pravidelné výrobní porady. Od ervence roku 2000 platí stále stupnice základní složky odmny pro odsouzené, tj.: I. platová tída 4.500,00 K II. platová tída 6.750,00 K III. platová tída 9.000,00 K Odsouzení jsou pevážn zaazováni do I. platové tídy (4.500,- K). Pouze u nkterých profesí a též je-li odsouzený v dané profesi vyuen, je zpravidla zaazen do II. platové tídy (6.750,- K). Za rok 2009 bylo ve II. platové tíd zaazeno mezi odsouzenými. Celkové výdaje celkem na odmny odsouzených zaazených ve vnitním provozu Vznice Horní Slavkov. Rok 2009: ,00 K / prmrná msíní odmna 4.673,2 K V porovnání uvádíme celkové výdaje a prmrnou odmnu za rok 2005 až 2008 : Rok 2005: ,00 K / prmrná msíní odmna 4.744,40 K Rok 2006: ,00 K / ,50 K Rok 2007: ,00 K / ,50 K Rok 2008: ,00 K / ,80 K Vymáhání pohledávek K byly pohledávky v celkové výši ,58 K, z toho pohledávky za bývalými vzni ve výši ,09 K, pohledávky za vzni (tzv.živý stav) ve výši ,00 K, z hospodáské innosti ve výši ,30 K, z FKSP ve výši ,31 K a z hlavní innosti vznice ve výši ,88 K. Vymáhání pohledávek je vnována zvýšená pozornost, pravideln se zasílají upomínky dlužníkm, dotazy Policii R k pobytu dlužníka a soudm návrhy na výkon rozhodnutí i pípadné dotazy dle obanského soudního ádu. V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení celkové výše pohledávek a to o ástku ,13 K. Vzniklé škody od zaátku roku 2009 byly ve výši ,00 K. Z toho na materiálu u píslušník a zamstnanc v nulové hodnot, na penzích byly ve výši 520,00 K. Na materiálu u vz ve výši ,00 K. Projekty z finanních mechanism EU a jiné zahraniní pomoci V roce 2009 jsme zahájili projekt Život po vzení, který vzešel ze spolupráce se Sdružením pro probaci a mediaci, o.s. Toto obanské sdružení bylo úspšným pedkladatelem projektu u Ministerstva práce a sociálních vcí R k erpání píslušných evropských fond. Projekt je zamen na pachatele trestných in a osoby propuštné z výkonu trestu odntí svobody, které patí mezi znevýhodnné osoby. Zamstnávání vznných osob V roce 2009 byli ve vznici zamstnáni ods.ve vnitním provozu vznice(vp), vzdlávacích kurzech (VZK), brigádnické innosti ve prospch vznice, v provozovn 5

6 stediska hospodáské innosti (PSH) a u jednoho tzv.cizího podnikatelského subjektu. Za hlavní úspch lze považovat zvýšení a stabilizaci zamstnanosti ods. pes hranici 50% v závru roku a podstatné snížení záporných ísel v hospodaení PSH vzniklých na zaátku roku jako dsledek hospodáské krize. Vnitní provoz Zaazeno prmrn 65 ods. (7,2 %) pedevším na údržbáské, obslužné a pomocné práce dle poteb vznice v dílnách, v areálu vznice, obou kuchyních a skladech apod. Brigádnická innost a VZK Základní vzdlávání a terapeutické programy absolvovalo 72 ods. Brigádník zaazeno v prmru 79 ods. tj.,16,8 % z celkového potu vznice. Provozovny hospodáské innosti K dispozici jsou 3 objekty, kdy dva jsou pln využity zakázkami pro šest firem s celkovým potem zaazených ods.cca (cca.11%) dle množství jednotlivých zakázek. Jedná se pedevším o jednoduché kompletování propaganího materiálu pro zákazníka ze SRN. Další zakázky jsou typu zámenického opracovávání a následného kompletování držák trubek, okapových hák apod. pro firmu rovnž ze SRN. V listopadu zahájila zkušební innost firma na rzné úpravy kabeláže pro osobní automobily, kdy lze po vyhodnocení kvality práce pedpokládat trvalé zaazení cca.10 ods.(s výhledem i podstatn více). Dále byla zízena dv pracovišt mimo vznici zemní práce (4 ods.) a provádní úklidových prací v objektu sousedního strojírenského závodu (2 ods.). V prvém tvrtletí 2010 je pedpoklad uzavení smlouvy s firmou na kompletaci kovových svorek (cca 3 ods.) a místní manufakturou na výrobou porcelánu (cca.20 ods.). Celková zamstnanost Celková zamstnanost v roce 2009 kolísala pod 50%, kdy ke stabilizaci (a to na prmr cca.51%) došlo až v msících listopad a prosinec. Je nutné konstatovat, že se na celkovém hospodaení pedevším projevila probíhající hospodáská krize a to hlavn v SRN, kam je expedována pevážná ást všech výrobk. I pes poátení propad v hospodaení PSH, který dosáhl v msíci únoru až dubnu ,86- K (kdy se prakticky zastavily zakázky od odbratelských firem), se v následujících msících podailo tento propad z velké ásti eliminovat a to na ástku ,86 K (rok 2008 skonil ziskem ,07,-K). Pokud bude hospodáská krize dále slábnout, je reálný pedpoklad, že v roce 2010 bude zachován trend kladných hospodáských výsledk a tato ztráta bude vyrovnána. 6

7 Dávky sociálního zabezpeení Na dávkách sociálního zabezpeení byla v roce 2009 celkem vyplacena ástka ve výši ,00 K, z toho na nemocenské dávky a pomoc v mateství ástka ve výši ,00 K a na odchodné ástka ve výši ,00 K. 7

8 Logistika Správa majetku Vznice disponuje celkem 206 bytovými jednotkami, z nichž je 16 neobsazených a ubytovnou píslušník s ubytovací kapacitou 25 lžek a 9 lžek tranzitního ubytování. Údržba bytového fondu byla provádna na základ žádostí nájemník a to v souladu s vyhl..258/1995 Sb. Opravy, které vymezuje uvedená vyhláška si nájemníci zajišují vtšinou sami, opravy vyplývající pro vznici byly provádny v závislosti na finanních prostedcích a to vtšinou dodavatelským zpsobem (opravy a revize výtah). Pracovníky OL byly zabezpeovány práce dle plánu bžné údržby a zejména práce související s odstraováním poruch. V prbhu roku byly pedkládány podklady pro uplatování soudních spor v bytových prostorách. Vznice spolupracuje s G VS R v souvislosti s privatizací bytových dom, souvisejících pozemk a objekt dle zákona. 92/1991 Sb. Zásoby materiálu v roce 2009 se podailo udržet na stavu, který zajistil nerušený chod vznice. Materiál byl nakupován prbžn a podle pidlených finanních prostedk. Nedostatky petrvávají v zásobování int. materiálu pro vzn z ústedního skladu. Zde u nkterého materiálu dlouhodob nelze doplnit zásoby podle stanovených norem nap. runíky, kapesníky, obuv a šedá trika. I nadále se podailo v uplynulém období provádt opravy výstrojního materiálu pro vzn v krejovské díln a tím prodlužovat jeho životnost. V roce 2009 byl dodán materiál pro vzn z ústedního skladu v hodnot 1, ,- K. Je to o ,- K mén jak v roce Vyazení materiálu inilo 1, ,- K. Je to o ,- K mén než v roce Vezmeme-li v úvahu skutenost, že ve vznici je stav odsouzených navýšen, uvedená ísla vypovídají o dobré práci pracovník pi ošetování a opravách výstroje pro vzn. Z tohoto vyazeného výstrojního materiálu v roce 2009 inily ztráty ,- K (v roce 2008 : ,- K). Investiní výstavba V návaznosti na doruená rozhodnutí o úasti státního rozpotu na financování akce byly zajišovány následující investiní akce: a) Horní Slavkov Stavební úpravy obj..22 Provozní budova Finanní prostedky na tuto akci byly hrazeny z fondu SH Vznice Horní Slavkov. Celkové náklady na realizaci akce byly, vetn projektové dokumentace, vyísleny ve výši 2, ,- K. b) Horní Slavkov rekonstrukce ústedního topení a mení a regulace výrobních hal obj..12 a obj..58 Finanní prostedky na tuto akci byly hrazeny z fondu SH Vznice Horní Slavkov. Celkové náklady na realizaci akce byly vyísleny ve výši 1, ,- K. c) Horní Slavkov STA DIGITALIZACE Celkové náklady na realizaci akce byly vyísleny ve výši ,- K. Opravy nemovitostí V roce 2009 byly provedeny opravy a údržba nemovitostí v celkové výši ,- K. Z oprav byly napíklad provedeny tyto opravy: Obj..04 Ubytovna ods. C výmna okapových žlab ,00 K Obj..37 Kotce pro psy oprava havarijního stavu oken ,00 K Obj..06 Ubytovna ods. A oprava žlabu ,00 K Obj..23c a 23d Strážní vže.3 a.4 oprava oken ,00 K Obj byt. jednotek oprava zatékání do bytové jednotky ,00 K Obj..87 Poítaová sí oprava sít LAN ,00 K Na plánované opravy byly Vznici Horní Slavkov pidleny finanní prostedky na opravu okapových žlab a svod obj..44 Víceúelová provozní budova. Oprava byla vyíslena na ,- K. 8

9 Bžná údržba Opravy nemovitostí ve vlastní režii byly v roce 2009 provedeny v celkové výši ,12 K. Stravování a výživa V rámci stravování zamstnanc inily náklady do konce roku 2009 na stravné celkem 1, ,29 K s prmrným potem strávník 134 a náklady na pípravu stravy pro vzn celkem inily 17, ,11 K s prmrným potem strávník 911.Nákup potravin je provádn od stálých dodavatel s ohledem na monitoring cen, kde se vyhodnocuje nejen cenová relace potravin, ale i kvalita dodávaného zboží a dodržování platných hygienických norem Náležitost stravného ve vzeském stravování se od roku 2005 nezmnila a z tohoto dvodu je v souasné dob nedostaující. Náklady na poizování potravin jsou oproti roku 2005 podstatn vyšší. Tato situace se promítá do skladby jídelních lístk,kde napíklad kvalitní zadní masa jsou nahrazována mén kvalitními surovinami. Pro provoz kuchyn odsouzených je teba poítat v brzké dob s výmnou ty varných kotl, které jsou na hranici životnosti. Energetika a vodohospodáství Na úseku zabezpeení vznice energiemi všeho druhu byly veškeré energie na základ smluvních vztah dodávány. K inily náklady na teplo12, ,45 K, náklady na dodávku elektrické energie 4, ,40 K, na dodávku plynu ,06 K a na dodávku vody 6, ,90 K, za dodávku teplé vody ,80 K. Plyn Teplo El energie vodné stoné Rok 2008 / p. osob K 10, K 4, K 5, K Rok 2009 / p. osob K 12, K 4, K 6, K Porovnání v K Zaplacené energie v K 14, K 12, K 10, K ,00 K 6, K 4, K 2, K 0,00 K Plyn Teplo El energie vodné stoné Rok K 10, K 4, K 5, K Rok K 12, K 4, K 6, K Druhy energií 9

10 K bylo na provedení oprav energetických zaízení vyerpáno ,- K, revize a služby za ,- K. Za odvoz odpadu bylo zaplaceno ,- K. Nakládání s odpady bylo provedeno v souladu s platnými pedpisy. Smluvn jsou zajištny dodávky všech druh energií a služeb pro rok Vývoj náklad za energie bude v roce 2010 ovlivnno nárstem DPH o 1%, zvýšením ceny vodného a stoného, dále zajištním cejchování jednotlivých druh midel energií. Dle jednotlivých druh energií pedpokládáme v roce 2010 finanní prostedky na dodávku vody ve výši 6, ,- K, na dodávku tepla 13, ,- K, na dodávku plynu ,- K, na dodávku el.energie 4, ,- K a na dodávku teplé vody ,- K. Na opravy energetických zaízení pedpokládáme náklady ,- K, zajištní revizí ,- K a na odvoz odpad ,- K. Plyn kwh Teplo GJ El energie MWh Vodné stoné m3 Rok 2008 / p. osob , Rok 2009 / p. osob , Porovnání spotebovaného množství energií Spotebované množství Plyn kwh Teplo GJ El energie MWh Vodné stoné m3 Rok , Rok , Druhy energií 10

11 Výkon trestu Programy zacházení Program zacházení je zpracován na základ komplexní zprávy a je stanoven s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a píiny trestné innosti. Program zacházení u každého odsouzeného je zamen mimo jiné i na pípravu pro samostatný zpsob života po ukonení výkonu trestu a na jeho reintegraci do spolenosti. Aktivity, uvedené v programu zacházení, jsou dle svého zamení rozdleny do tchto kategorií: a) pracovní vznice vytváí podmínky pro zamstnávání odsouzených v rámci svého vnitního provozu, vlastní výroby, podnikatelské innosti. Všichni odsouzení mají v programu zacházení stanovenou povinnost vykonávat práce prospšné pro vznici. b) vzdlávací v rámci možnosti je teba vzm, u nichž jsou pro to dané pedpoklady, umožnit dokonení nebo získání vzdlání vyuit se ve vybraných oborech, navštvovat kurzy pro zvýšení a rozšíení kvalifikace a rekvalifikace profesí. Pevážn mladí odsouzení využívají nabídky ŠVS VS R a žádají si o pemístní z dvod zvýšení kvalifikace. Nejastji využívají nabídky absolvování uebních obor ve vznicích Vinaice, Plze a Rýnovice. Vznice nabízí kurzy výuky cizích jazyk a pro cizí státní píslušníky poádá kurz eského jazyka. Dležitou zmnou je zavedení povinného souboru vzdlávacích a zájmových aktivit v rámci oddílu C4-Bezdrogová zóna. c) speciáln - výchovné - jedná se o úast na ízených vzdlávacích besedách a výchovných produkcích, které vedou jednotliví specialisté vznice nebo pracovníci státních a nestátních organizací. d) zájmové aktivity - pi vytváení zájmových aktivit mají pednost takové akce, jenž v sob zahrnují krom reedukaní složky i složku nácviku zpsob ešení rzných sociálních situací, které pozitivn formují osobnost odsouzených, rozvíjí tvoivost a pozitivní vztahy k okolí. Pi souasném vyšším potu odsouzených, nad rámec normoubytovací kapacity vznice, jsme pistoupili k rozšíení sportovních aktivit, které snižují fyzické naptí a tenze psychického naptí a frustrace odsouzených z výkonu trestu odntí svobody Nedílnou souástí programu zacházení je i oblast utváení vnjších vztah. Navazování a udržování vnjších sociálních vztah návštvami a kontakty blízkých píbuzných a dalších osob je možno chápat i jako pípravu na zapojení do plnohodnotného obanského života po výkonu trestu odntí svobody. Pi hodnocení stanoveného programu zacházení vychází vychovatel z dostupné korespondence a návštv odsouzeného. Fungující rodinné a sociální vazby jsou dležité i v pípadech kázeské odmny perušení trestu i žádosti o podmínené propuštní z výkonu trestu odntí svobody. Dalším motivaním prvkem je možnost oddlené návštvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zamstnanc VS R. Na základ materiální podpory v rámci projektu Život po vzení, ve spolupráci s obanským sdružením (OS) Sdružení pro probaci a mediaci v justici, plánujeme rozšíení potu odsouzených, kteí budou zaazeni v truhláském a modeláském kroužku. Plánujeme rozšíení potu odsouzených, kteí budou zaazeni do rekvalifikaních kurz (malí natra, pomocný kucha, obsluha kovinoezu, benzínové pily apod.). Poet kurz a osob v nich zaazených je, mimo jiné, i pímo úmrný výši pidlených penz z úelov vázaných prostedk. 11

12 Specializovaná oddlení Ve Vznici Horní Slavkov je zízeno Specializované oddlení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování (SpO). Posláním programu je zmna kriminálního myšlení a chování, ešení emocionálních a vztahových problém pomocí spoleného soužití ve strukturovaném prostedí, které nabízí bezpenou atmosféru v každodenní zkušenosti, ze které lze erpat a uit se. Hlavním cílem oddlení je vytvoit systém zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odntí svobody, který psobí smrem ke snižování rizika páchání trestné innosti. Stavy odsouzených zaazených na SpO: rok osob ,, ,,- Poetní stavy odsouzených zaazených na SpO Poet ods Problémem se jeví pidlování úelov vázaných prostedk, které jsou k dispozici oddlení ve II. tvrtletí roku. Nelze tak pln reagovat na poteby nap. samoobslužných aktivit v prbhu celého roku. Problematika specifických skupin vz Ve vznici nepekroil stav odsouzených cizinc poet 80 osob. Z tohoto potu je nejvíce státních píslušník Slovenské republiky, jejichž poet dosahoval v prmru 50 % z celkového stavu cizinc. Na tyto odsouzené je nahlíženo jako na obany R. Další vtší skupinu tvoí státní píslušníci Vietnamu (15 osob) a ruskojazyní odsouzení (13 vz). Po pijetí do zdejší vznice je každý cizinec pouen v rodném jazyce (resp. jazyce, kterému rozumí). Cizojazyné peklady norem upravující výkon trestu odntí svobody jsou k dispozici na nástupním oddlení v elektronické podob. Ve vznici je zízen vzdlávací kurz výuky eského jazyka, kde si mohou odsouzení cizinci doplovat znalosti potebné ke komunikaci se zamstnanci vzeské služby. Pro odsouzené muslimského vyznání je pipravována muslimská strava. Žádosti o azyl jsou ešeny ve spolupráci sociálních pracovník a cizinecké policie. Odsouzení vyššího vku, i se sníženou fyzickou pohyblivostí, jsou pevážn ubytováni na oddíle C/0, kde je zabezpeen dovoz stravy. Programy zacházení jsou zpracovávány s pihlédnutím ke specifikám tchto skupin odsouzených. Na ubytovn F se nachází oddlení výkonu kázeských trest (OVKT), oddlení se zesíleným stavebn technickým zabezpeením (OZSTZ) a oddíl pro odsouzené zaazené ve III. Prostupné skupin vnitní diferenciace (PSVD). 12

13 Otevírání nových kapacit V uplynulém roce zstala normoubytovací kapacita ve vznici stejná. V roce 2010 plánujeme navýšení o 37 míst. V rámci pracovních aktivit bylo brigádn zaazeno 40 odsouzených po dobu tí msíc na pípravné stavební práce na ubytovn D. V této budov se pipravuje celková rekonstrukce. Spolupráce s institucemi a organizacemi V roce 2009 byla zahájena spolupráce s obanským sdružení Dm svtla a zaaly kurzy a besedy k projektu Život po vzení, které zajišuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Znovu jsme využili nabídky besed K-centra Karlovy Vary pro oblast protidrogové problematiky. Sociální pracovnice zajišují návštvu pracovnic PMS Sokolov nkolikrát msín. V minulém roce byl kladen draz na spolupráci s dalšími institucemi v rámci provádní rzných šetení (okresní státní zastupitelství, krajské státní zastupitelství, okresními správami PR, oddleními prevence a stížností jiných vznic a jiných státních organizací). Velký draz byl kladen na spolupráci mezi OSZ v Sokolov a PR OP Sokolov ve vci odhalování pachatel, kteí vnášejí mobilní telefony do vznice a zjištní zpsobu vnášení. Jako úspch lze považovat zavedení jednotného zpsobu provádní prohlídek došlé korespondence pro odsouzené, ímž se zvýšila efektivita tchto prohlídek. Vzdlávání vznných osob Vzdlávání vz V naší vznici není ŠVS. Na školní rok 2009/2010 bylo odesláno 176 pihlášek na uební obory v rámci ŠVS do jiných vznic: vznice uební obor poet pihlášek Valdice Obráb kov 5 Vinaice Provoz spol.stravování 77 Plze Zámeník 25 Strojírenská výroba 14 Rýnovice Obráb kov 31 Pardubice Výroba konfekce 24 Ve vzdlávacím kurzu zajišují externí uitelé výuku pro odsouzené s nedokoneným základním vzdláním, pop. rozšíení všeobecných znalostí eského jazyka a matematiky. Ve školním roce prošlo VZK celkem 52 vznných osob. V íjnu 2009 jsme zajistili ve spolupráci s firmou Lesma spol. s r.o., Krnov rekvalifikaní kurz Obsluha kovinoezu a benzinové sekaky pro 10 odsouzených. Na základ vydaného osvdení o rekvalifikaci jsou odsouzení postupn zaazováni do pracovní i brigádnické innosti ve vznici. 13

14 Statistika Nejvyšší dosažené vzdlání Poet bez základního vzdlání 3 nedokonené základní 52 stedoškolské odborné vzdlání s maturitou 23 stedoškolské všeobecné vzdlání s maturitou 14 stedoškolské vzdlání bez maturity 5 vyuení bez maturity 312 vyuení s maturitou 13 základní vzdlání 410 zvláštní škola 62 Nejvyšší dosažené vzdlání odsouzených 45% 7% 0% 6% 1% 3% 2% 1% 35% bez základního vzdlání nedokonené základní stedoškolské odborné vzdlání s maturitou stedoškolské všeobecné vzdlání s maturitou tedoškolské vzdlání bez maturity vyuení bez maturity vyuení s maturitou základní vzdlání zvláštní škola Vzeská a justiní stráž výsledky práce a hlavní problémy oddlení vzeské a justiní stráže, strážní služba hlavní problémy priority a) nutnost doplnní stávajících eskortních vozidle - autobus; b) nutnost provést celkovou rekonstrukci operaního stediska v soubhu s nov rekonstruovanou ubytovnou D; c) provést úplnou výmnu zastaralého stežícího systému ESSO zabezpeující stežení zóny A; d) pebudování stávajícího hlavního vchodu do vznice tak, aby jeho dispoziní ešení vytvoilo optimální podmínky k provádní kontrol vstupujících osob a jejich zavazadel v souladu s daným NG; e) dovybavit oddlení zabezpeovacími a technickými prvky (detektory kov, kamery a pohybová idla do zóny A a D, elektronické zámky v celém areálu vznice; 14

15 Dsledná a úelná metodická a kontrolní innost byla zamena na zvyšování úrovn výkonu služby na všech úsecích služební innosti vzeské a justiní stráže a dozorí služby. Zejména byly posíleny neohlášené operativní kontroly orientované pedevším na pímý výkon strážní a dozorí služby. Rovnž byla ve vtší míe zamena pozornost na pezkušování znalostí zákonných a interních norem všech píslušník s cílem dosáhnout zvýšení jejich odborných znalostí a schopnosti ešit mimoádné situace. K dosažení maximální možné míry zabránní prniku nepovolených pedmt, byl vylenn jeden píslušník oddlení vzeské a justiní stráže ke kontrole obsahu zásilek urených pro odsouzené a do zóny A byl instalován detekní rám, sloužící ke kontrole odsouzených ped a po návštv. bezpenost K plnní úkol v oblasti vnjší a vnitní bezpenosti na oddlení vzeské a justiní stráže byla v roce 2009 pijata opatení, která se zabývala ešením problém bezpenosti pedevším v oblasti prniku nepovolených pedmt do objektu vznice a eskortování vznných osob: a) v Plánu stežení zakotvena povinnost na strážním stanovišti. 14 (strážní zásahová hlídka): vždy ráno ped zahájením pohybu odsouzených s volným pohybem v prostorách vznice (zóna C, zóna D a zóna A) provede SZH vizuální kontrolu ploch (prostor), kam by velmi pravdpodobn mohly být pehazovány mobilní telefony, nebo jiné nepovolené pedmty; b) instalována pohybová idla v prostoru areálu služební kynologie a další halogenové osvtlení; c) instalovány záchytné sít na oplocení budovy dílen (zóna A); d) na str. stanovišti. 4 instalována otoná kamera; e) odsouzení z vnjšího pracovišt PENTAR nebudou procházet hlavním vjezdem do vznice; f) odsouzení ped odchodem na pracovišt a po píchodu z pracovišt PENTAR budou vždy kontrolováni na hlavním vstupu vznice pomocí RTG, detekního rámu a runího detektoru kov. eskorty druh eskorty rok 2008 rok 2009 porovnání eskort vz eskort vz eskort vz do zdravotnických zaízení k soudnímu jednání k umístní a pemístní (DESK) * * CELKEM * * v roce 2009 uvedeny pouze poty z Vznice Horní Slavkov, v roce 2008 uvádny celkové poty i z dalších vznic 15

16 služební kynologie pidlení služebních ps vyzbrojování a vystrojování úsek výzbrojní a) byly zrušeny signální pistole vz. 44/67 (10 ks) - ostatní zbran zstaly beze zmny; b) ve 2. pololetí 2009 byla provedena výmna starého KASRu za nový typ "Pepový sprej"; c) píslušníci byli vybaveni novým pouzdrem na obvazový balíek; d) byla provádna prbžná výmna starých svracích pout na ruce za pouta na dutý klíek; e) vedoucím píslušníkm OVaJS byly odebrány osobní zbran Sa vz. 61 f) projevil se nedostatek náhradních díl na zbran (Pi vz pažbiky, Sa vz zápalníky); úsek výstrojní a) byla provedena ástená výmna služebních brašen za služební tašky (zatím provedeno z jedné tetiny); b) postupn byly zavádny do výstroje nové souástky (epice zimní, rukavice, bunda fleecová); c) petrvával nedostatek nkterých výstrojních souástek služebního stejnokroje (nap. kalhoty, boty šnovací - KOBRA, polobotky - nekvalitní podrážky). Zdravotnictví poskytování zdravotní pée píslušníkm, obanským zamstnancm a vzm V roce 2009 byla zdravotní a závodní pée pro zamstnance vznice a odsouzené pacienty poskytována dvma lékai a lékaem stomatologem na plný pracovní úvazek. S jedním lékaem byla v roce 2009 uzavena dohoda o pracovní innosti s úvazkem 0,1. V rámci provádní preventivní pée o zamstnance vznice a odsouzené pacienty bylo provedeno u zamstnanc celkem 1680 vyšetení, z toho 155 preventivních a 140 dispenzárních prohlídek a u odsouzených bylo provedeno celkem vyšetení, z toho 3488 preventivních 150 dispenzárních prohlídek. 16

17 zamstnanci Odsouzení rok ošetení z toho z toho ošetení z toho z toho celkem prev.prohl. disp.prohl. celkem prev.prohl disp.prohl V roce 2009 došlo k dvma úmrtím odsouzených. 17

18 rok poet úmrtí V roce 2009 bylo vystaveno u odsouzených celkem 109 potvrzení o doasné pracovní neschopnosti (DPN), z tohoto 8 DPN bylo vystaveno pro úraz vzniklý v souvislosti s výkonem zamstnání a 3 DPN pro úrazový dj vzniklý pi jiných aktivitách. U píslušník VS R bylo k výkonu služby vystaveno celkem 114 DPN, z toho 3 DPN pro úrazový dj vzniklý pi výkonu služby, 17 DPN pro úraz vzniklý z mimoslužební innosti,0 DPN pro úraz zavinný jinou osobou a 0 DPN pi erpání komplexní lázeské pée. Obanským zamstnancm bylo vystaveno celkem 22 DPN, z tohoto 0 DPN pro pracovní úraz, 1 DPN pro úraz vzniklý v mimopracovní dob a 0 vystavení PPN si vyžádala komplexní lázeská pée. rok píslušníci obanští zamstnanci celkem pra.úraz ost.úraz láz.pée celkem pra.úraz ost.úraz láz.pée rok odsouzení celkem pra.úraz ost.úraz

19 Program Medicus je využíván všemi zamstnanci a ve všech ordinacích zdravotnického stediska. problémy zdravotního pojištní a jejich ešení ešením veškerých problém se zdravotním pojištním (nahlášení jiné pojišovny, zmny pojišoven bez nahlášení, neproplácení výkon vykázaných jiné pojišovn) by bylo zavedení jedné povinné pojišovny pro osoby ve výkonu vazby a trestu. náklady zdravotní pée ve vývoji výkony lékaú fakturovaných zdravotní pojišovnám z toho proplaceno zdravotními pojišovnami náklady na provoz ZS (léky, materiál, hygiena, služby, náklady na zdrav.techniku , , , , , , , , , ,00 0,

20 náklady na provoz ZS (léky, materiál, hygiena, služby, náklady na zdrav.techniku , , , , , , , , , ,00 0, rok výkony proplaceno náklady na náklady na provoz ZS, léky, léka,faktur. ZP ZP cizince materiál, hygiena, služby , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Personalistika Stavy zamstnanc K byl skutený stav zamstnanc vznice celkem 312 zamstnanc, z toho bylo 194 píslušník ve služebním pomru, z toho bylo 19 žen a 175 muž, Zamstnanc v pracovnprávním vztahu bylo 118 ( 50 žen a 68 muž ). Od roku 2006 dochází k navýšení potu tabulkových míst ve vznici. Poetní stavy Vznice Horní Slavkov vývoj. Odd./ref Vedení Sam.ref. pers

21 Správní Vzeská stráž Výkon trestu Ref.zam.vz.osob Prevence Ekonomické Logistiky Sam. ref. inf Zdr. stedisko Celkem Zvýšená pozornost vnována náboru nových píslušník vedla po nkolika letech k naplnní volných tabulkových míst píslušník a pispla ke stabilizaci personálu. Pohyb zamstnanc a kolísání jejich pot dokladuje tabulka Statistické údaje o potu píchod a odchod. Služební pomr Statistické údaje o potu odchod Pracovní pomr Zmna místa služebního psobišt rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok celkem Pevody mezi bezpe. Sbory 21

22 Statistické údaje o potu odchod 30 poet zamstnanc rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Služební pomr Pracovní pomr Zmna místa služebního psobišt Pevody mezi bezpe. Sbory období Služební pomr Statistické údaje o potu píchod Pracovní pomr Zmna místa služebního psobišt rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok celkem Pevody mezi bezpe. Sbory Statistické údaje o potu píchod 30 poet zamstnanc rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Služební pomr Pracovní pomr Zmna místa služebního psobišt Pevody mezi bezpe. Sbory období Rozhodování ve vcech služebního a pracovního pomru V oblasti rozhodování editele vznice ve vcech služebního pomru neprobhlo žádné odvolání proti rozhodnutí editele vznice ve vcech služebního pomru. 22

23 Ocenní zamstnanc V roce 2009 generální editel VS R ocenil práci 14 zamstnanc vznice udlením Medaile VS R za dosahování velmi dobrých pracovních výsledk. Dále pak udlil funkcionám Policie R plaketu VS R za vzájemnou spolupráci v oblasti bezpenosti. Za dlouhodobou spolupráci s Policií R byl ocenn plaketou policejního prezidenta za Vznici Horní Slavkov editel vznice a bývalý 1. zástupce editele vznice. Vzdlávání zamstnanc Vzdlávání personálu Základní odbornou pípravu v IV VS R Stráž pod Ralskem absolvovalo 18 píslušník, z toho šest s vyznamenáním. Základní odbornou pípravu pro zamstnance v pracovnprávním vztahu ukonili 3 obané. Doplkové pedagogické studium úspšn absolvovali tyi zamstnanci. editel vznice absolvoval v lednu 2009 intenzivní kombinovaný kurz ANJ I. stupn pro management. Kurz a školení se zúastnilo 63 zamstnanc vznice. muži základní 1 1 stední 22 5 ženy úplné stední vyšší odborné 1 0 bakaláské 17 5 vysokoškolské muži ženy základní stední úplné stední vyšší odborné bakaláské vysokoškolské Plány Pi porovnání údaj o vzdlání zamstnanc za období od roku 2007 do roku 2009 lze vývoj hodnotit pozitivn. Roste poet zamstnanc s vysokoškolským vzdláním bakaláského i magisterského smru. Plánem vznice, je co nejvíce stabilizovat personální obsazení a nadále pokraovat v naatém trendu vzdlávání personálu, jednak za využití institutu vzdlávání, tak i vytváením píznivých podmínek pro další vzdlávání. Legislativa 23

24 V roce 2009 bylo vydáno celkem 40 vnitních pedpis, z nichž ve 27 pípadech bylo zrušeno 48 pedchozích vnitních pedpis a to 1 z roku 2003, 1 z roku 2004, 8 z roku 2006, 10 z roku 2007, 26 z roku 2008 a 2 z roku Z naízení editele vydaných v r. 2009, je ve 26 pípadech upesován vcný základ a proto byla rušena naízení pedchozí, vycházející z pekonaného vcného základu (nap. organizace, zpsob provádní a odpovdnost za praktické provedení dílích a technických prohlídek) a 2 naízeními, bez vydání dalšího, bylo zrušeno 19 pedchozích norem. Z roku 2008 zstává po zrušení interních pedpis, ze shora uvedených dvod zatím v platnosti celkem 10 naízení editele a 1 metodický pokyn (zpsob zajišování prací s oteveným ohnm). V roce 2009 byly vydány celkem 4 metodické pokyny editele (Metodický pokyn pro manipulaci s runími bemeny, Metodický pokyn pro práci na žebíku a ve výškách, Metodický pokyn pro proplácení cestovních náhrad a Metodický pokyn pro zpsob zajišování prací ve stabilním skladovacím zaízení sypkých hmot). Za velmi dležité pedpisy jsou považovány všechny, kterými jsou upravovány podmínky výkonu služby, bezpenostní pedpisy pro výkon nkterých prací a pedpisy, které se týkají zásad výkonu trestu a zacházení s odsouzenými. Nosným trendem je snižování potu pedpis a jejich vydávání tak, aby jimi byly upravovány v rámci obecn platné právní úpravy a platných vnitních pedpis jen ty okolnosti, které jsou dležité pro úel výkonu trestu, bezpenost práce nebo specifiku chodu vznice a nejsou již upraveny obecn závaznými, pípadn platnými vnitními pedpisy VS R. Správní innosti Výsledky práce a hlavní problémy oddlení správního Hlavním úkolem správního oddlení vznice v roce 2009 bylo zajištní bezproblémového provozu modulu Vzeského informaního systému Evidence správy vz a s tím související jednotný a hospodárný postup pi vedení všeobecné a vzeské administrativy v souladu s platnými zákony a naízeními, zajištní dsledného dodržování zákonnosti v podmínkách vzeské evidence a statistiky. Na úseku evidence vz, dodržování zákonnosti a plnní ohlašovací povinnosti píslušným orgánm inným v trestním ízení nedošlo k porušení stanovených zásad. Veškerý pohyb vznných osob je veden v poítaovém programu VIS, modulu evidence správy vz. V roce 2009 bylo na správní oddlení dodáno a následn zkontrolováno celkem 1890 osobních spis odsouzených, z toho 828 osobních spis ods. umístných do zdejší vznice dispeerem G VS R a 1062 osobních spis odsouzených vrácených eskortou po soudu, vyšetování orgán Policie R, z hospitalizace apod. Bylo vypraveno 1444 osobních spis vetn evidenních karet a osobních doklad pemístných odsouzených. Dále bylo vypracováno 414 oznámení o nadcházejícím propuštní, potvrzení o propuštní vetn pohovor pi propuštní po vykonání trestu, totéž bylo provedeno u 45 odsouzených podmínn propuštných soudem. Správní oddlení zpracovalo 525 naízení dalších trest odsouzeným, pedložilo rozsudková data k 280 žádostem odsouzených o podmínné propuštní, ke 187 žádostem o peazení do jiného typu vznice a 88 návrh na ujednocení trest. Celý úsek vzeské administrativy se ve své innosti ídil naízením generálního editele VS R o postupu zamstnanc VS R pi vedení evidence vznných osob a pi vedení administrativy související s výkonem vazby, výkonem 24

25 trestu odntí svobody nebo výkonem trestního opatení (o vedení vzeské administrativy) a metodickým listem editele odboru správního, kterým se stanoví podrobnosti inností uložených v daném NG. Na úseku všeobecné administrativy jsou dodržovány zásady stanovené v naízení generální editelky VS R o vedení všeobecné administrativy, vetn kontroly dodržování lht stanovených pro vyízení písemností. Jednací protokol editele vznice je veden pehledn v souladu s píslušnými pedpisy. Archivaní a skartaní ízení probhlo dle zákona. 499/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis, o archivnictví a spisové služb ve stanovených termínech bez závad, rovnž tak pedání písemností do Národního archivu v Praze a Správního archivu VS R ve Skuti. Pro úely evidence je pravideln využíván systém právních a vnitních pedpis ASPI. V roce 2009 bylo na podatelnu vznice dorueno celkem doporuených dopis a 3106 balík. Celkem bylo vypraveno dopis, z toho 3746 doporuených a 9616 obyejných dopis. Správní oddlení pravideln kontroluje manipulaci s dokumenty a ve spolupráci s právní spisovnou vznice provádí inventarizaci všech právních a vnitních norem, služebních pedpis, razítek a peetidel. Vývoj stavu vznných osob Stavy vz v roce leden - prosinec Cizinci R CELKEM Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Vznice Horní Slavkov - Stavy odsouzených v roce CELKEM Vkové složení odsouzených 25

26 vk Poet % let 14 1,57% let 76 8,50% let ,90% let ,12% let ,47% let ,98% let 13 1,45% Vkové složení odsouzených 14% 1% 2% 9% let 19% let let 20% let let let let 35% Kategorie délky trestu Poet % do 3 msíc 12 1,34% 3-6 msíc 82 9,17% 6-9 msíc 79 8,84% 9-1 rok ,32% 1-2 roky ,59% 2-3 roky ,89% 3-5 rok ,10% 5-7 rok 43 4, rok 34 3,80% rok 25 2,80% nad 15 rok 0 0,00% doživotí 3 0,34% 26

27 Délka trestu Poet Do 3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 1-2 roky 2-3 roky 3-5 let 5-7 let 7-10 let let nad 15 let doživotí Státní píslušnost Poet Moldavsko 1 Vietnam 13 Litva 1 Jugoslávie 2 Blorusko 1 Slovensko 28 Kosovo 2 Srbsko 2 Makedonie 2 Alžírsko 2 Srbsko a erná 1 Hora Rusko 3 Burkina Faso 1 Polsko 3 Ukrajina 6 eská republika 823 Kazachstán 1 Bulharsko 2 27

28 Spolupráce s orgány innými v trestním ízení (OT) Správní oddlení v roce 2009 realizovalo 1462 žádostí o provedení eskorty k soudnímu jednání a vyšetování Policie R a 168 žádostí a dožádání OT, mstských úad, exekuních úad, úad práce apod. Spolupráce s OT - žádosti o provedení eskort Leden 123 Únor 107 Bezen 120 Duben 140 Kvten 132 erven 121 ervenec 106 Srpen 105 Záí 129 íjen 50 Listopad 124 Prosinec 205 CELKEM 1462 Datové schránky V msíci ervenci 2009 byla na podateln vznice zavedena runí evidence odeslaných dopis a v msíci listopadu byla nainstalována elektronická váha. Zprovoznní a spuštní datové schránky probhlo v msíci listopadu, vše se ešilo operativn a situaci znan zkomplikovala skutenost, že ve Vzeské služb R dosud není zaveden program spisové služby. Dosud nemáme zízen elektronický podpis. Podatelna nedisponuje výkonnou tiskárnou. Citelná je absence jakékoli metodiky, jediný stávající pedpis (pokyn OS. 2/2009) ešil pouze zaátek spuštní datových zpráv. Za dva msíce bylo do datové schránky vznice dorueno 600 datových zpráv a odesláno bylo 180 datových zpráv. Informatika Provoz informaních technologií a správa výpoetní techniky Na roní provoz výpoetní techniky byly vznici pidleny finanní prostedky ve výši ,- K. Tato ástka je o ,- K nižší než v roce 2008 a jak se ukázalo, byla nedostaující. Referát informatiky má k pipojeno k poítaové síti 135 poíta a 6 poíta lokálních bez pipojení k LAN. Je nutná postupná obnova již moráln zastaralých a nevyhovujících poíta (66 ks) a CRT monitor (72 ks). Nové poítae jsou pidlovány OI G. Zabezpeovací technologie V prbhu období je nutné vyešit opravu vnjšího zabezpeovacího okruhu vznice, jedná se o nahrazení mikrovlnného systému ESSO z r moderním elektronickým systémem. Po pidlení finanních prostedk dokonit rekonstrukci operaního stediska dle již zhotovené projektové dokumentace. Dle finanních možností pokraovat v oprav elektronické kontroly vstupu ubyt. C a F. Prbžn zajistit bezpený provoz požadované revize všech zabezpeovacích technologií. 28

29 Obnova a provoz datových a komunikaních technologií Referát zajišoval podporu uživatel, opravy výpoetní techniky, instalace nových softwarových produkt, instalace nových verzí používaných program, na serverech denní zálohování a instalace nových aktualizací operaního systému. Výdaje do zabezpeovacích technologií za rok 2009 Opravy revize Nákup mat ,25 K ,56 K ,- K Finanní požadavky pro zabezpeovací technologie na rok 2010 Opravy revize Nákup mat ,- K ,- K ,- K Výdaje do komunikaních technologií za rok 2009 Telekomunikaní poplatky Nájmy Nákup mat ,51 K ,- K ,- K Finanní požadavky pro komunikaní technologie na rok 2010 Telekomunikaní poplatky Nájmy Nákup mat ,- K ,- K ,- K Zavádní nových informaních a komunikaních systém, aplikaního softwaru Firma ICZ instalovala dva nové servery a diskové pole. Provedla pechod do nové domény v rámci projektu dvryhodná výpoetní základna (DVZ) a s tím související peinstalování všech poíta ve vznici. Firma ANETE provedla montáž a zprovoznní terminál a sníma ipových karet, které jsou souástí nového bezstravenkového systému. Na podateln nainstalovala dodavatelská firma elektronické váhy a s frankovacím strojem je pipojila k PC. Nainstalovala obslužný program. Duchovní pée Poskytování duchovní služby Kesanští duchovní, kteí psobí ve vznici jsou dále sdruženi v obanském sdružení Vzeská duchovenská pée VDP. 29

30 Podle svého povení mají za cíl pomoci odsouzeným k takové reflexi o svém život a návykm, které budou moci snadnji vést k plné reintegraci do života spolenosti a morální, etické promn. Základem je kesanství, jeho etický kodex, studium Bible, apod. Osoby, které zajišují duchovní službu ve Vznici Horní Slavkov: len VDP, koordinátor a kaplan ve Vznici Kynšperk nad Ohí, ímskokatolická církev, další osoba: eckokatolická církev a tetí: Církev adventist sedmého dne Kontrola V roce 2009 se oddlení prevence a stížností zamilo na zkvalitnní vyizování všech druh vedených protokol. Jednalo se o vyizování stížností, podání, šetení pro editele vznice, prošetování anonymního podání a prošetování trestné innosti dle ustanovení 158 odst. 3 trestního ádu a 158 odst.1 tr. ádu. Draz byl kladen na dodržování všech zákonných norem a zákonem stanovených termín. Stížnosti Poet vyízených stížností evidovaných v píslušném období, dle výtu klasifikací: rok Zpsob vyízení stížnosti Dvodná ásten dvodná Dvodná z objektivních píin, nebo nezavinná VS Nedvodná Prbžná CELKEM Policejní úkony 30

31 Trestní ízení. rok Rozdlení dle zahájení šetení dle 158 odst.3 tr. ádu šetení dle 158 odst.1 tr.ádu Rozdlení dle zpsobu vyešení zahájeno dle ustanovení 158 odst.3 tr. ádu. rok Zpsob vyešení Skutek se nestal, nejednalo se o trestný in Skutek se stal, jednalo se o trestný in Mimoádné události Poet mimoádných událostí rok Bhem roku 2009 nebylo nutné pijímat zásadní opatení. Byla pijata opatení, která vedla k zamezení pehazování mobilních telefon do vznice, došlo ke zmn systému provádní prohlídek došlé korespondence pro odsouzené, pesthování rentgenového rámu z pracovní zóny ped prohlídkovou místnost, zmn zpsobu provádní vyrozumní píjezdu rychlé záchranné služby (RZS) a vyrozumívání lékae o zdravotním stavu odsouzeného. 31

32 Kontaktní údaje Adresa vznice: Vzeská služba R Vznice Horní Slavkov Ul. Hasiská 785 P.O.BOX Podatelna tel..: tel..: fax: Další telefonická, ová a faxová spojení Provolba z veejné telefonní sít: xxx Ústedna: tel..: Vedení vznice: editel vznice: tel..: Zástupce editele vznice: tel..: Zástupce editele vznice: tel..: Sekretariát editele vznice: tel..: fax: Tisková mluví a kontaktní osoba pro styk s veejností: Odkaz na webové stránky 32

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více