Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001"

Transkript

1 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, Prachatice ***************************************************************************************************************************** Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Vydaná dne 30. íjna IO: & BANK.SPOJ.:GE Capital Bank & TEL/FAX/ZAZN.: WWW / /388/

2 A Právní postavení, charakteristika školy I. Výroní zpráva o innosti školy název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 sídlo: Zlatá stezka 137, Prachatice IO: IZO zaízení: IZO editelství: telefon: faxserver: fax: website: zizovatel: Jihoeský kraj sídlo: U Stadionu 1952/2, eské Budjovice právní forma: píspvková organizace editel školy: Mgr. Alexandr Zikmund Gymnázium bylo zízeno rozhodnutím Školského úadu v Prachaticích dnem jako rozpotová organizace s plnou právní subjektivitou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne zizovací listinou Ministerstva školství,mládeže a tlovýchovy eské republiky s platností od Dodatkem ze dne pod ís.j /93-27 potom toto ministerstvo na žádost prachatického gymnázia zmnilo Gymnázium Prachatice na píspvkovou organizaci, a to s úinností od Dne pak pod ís. j / s úinností od zaadilo ministerstvo školu do sít škol pod identifikaním íslem Statutárním orgánem školy je editel, jmenovaný zizovatelem školy. Dnem došlo v souvislosti s reformou státní správy v psobnosti zákon 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke zmn zizovatele. Novým zizovatelem je Jihoeský kraj. B Pehled uebních plán se schvalovací doložkou MŠMT R -KKOV 7941K801( JKOV /00) gymnázium všeobecné osmileté -KKOV 7941K401( JKOV /00) gymnázium všeobecné tyleté oba studijní obory se ídí plány schválenými MŠMT R pod.j /99-22 ze dne s platností od Souasná koncepce školy vychází ze zákona 29/1984 Sb., který byl nkolikrát novelizován a jehož úplné platné znní je uvedeno jako zákon 258/1996 Sbírky zákon eské republiky. Podle tohoto zákona je gymnázium definováno jako všeobecn vzdlávací vnitn diferencovaná škola, která pipravuje pedevším pro studium na vysokých školách. Dále pipravuje i pro výkon nkterých inností ve státní a komunální správ, kultue a dalších oblastech. Gymnázium poskytuje úplné stední vzdlání zakonené maturitní zkouškou. Základem souasných studijních plán prachatického gymnázia jsou plány schválené MŠMT z platné od , založené na myšlence postupn zvyšované dotace volitelných pedmt a penesení ásti zodpovdnosti za podobu studijního plánu na jednotlivé školy v souladu s požadavkem decentralizace a posílení vlivu škol na jejich vlastní studijní nabídku. Variabilita tchto plán umožuje pizpsobit se zájmu student a místním podmínkám, a to pedevším systémem volitelných pedmt, který studentm dává možnost individuální profilace jejich studia. Systém volitelných pedmt zahrnuje semináe, konverzace i cviení 2

3 ke všem pedmtm základního studijního plánu, navíc latinu, a informatiku s programováním. Studijní plány zahrnují také zvýšenou dotaci hodin pro výuku cizích jazyk, v jejíž nabídce jsou nmecký jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk a jazyk ruský. Souástí výuky je pravidelná exkurzní innost. Souástí výuky tlesné výchovy jsou plroní kurzy plavání, týdenní kurzy lyžaského a sportovn-turistického výcviku Uebními osnovami nižšího gymnázia jsou osnovy Základní škola,.j /96-2, s platností od Pírodopis se ídí alternativními osnovami s ekologickým zamením.j /92-21 ze dne , s platností od Uebními osnovami vyššího a tyletého gymnázia jsou osnovy.j /91-20 ze dne s platností od ,.j /91-35 ze dne s platností od ,.j /95-21 ze dne s platností od a.j /94-23 ze dne s platností od Prosazujeme a snažíme se uplatovat takové formy a metody práce, které podporují aktivní úast žák na vyuování, které vedou k pirozené rovnováze mezi formativní a informativní stránkou výchovn vzdlávací innosti a vedou je pedevším k umní systémov se orientovat v informacích a efektivn je zpracovávat. Prosazujeme a snažíme se uplatovat a podporovat takové postupy, které jsou nároné a vyžadují spolupráci žáka a uitele, vyžadují jejich vzájemné respektování a vytváí ve škole pro zúastnné strany píjemné a pátelské prostedí. C) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a zpsobilosti Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 P.. Píjmení, jméno titul Zaazení Délka Aprobace Škola Vyuuje Pozn. praxe pedmtm 1 Beneš Jaroslav, Mgr. U, PSPJ 27 AJ,CJ VŠ AJ,CJ 2 Benešová Milada, Mgr. U 27 TV,BV VŠ TV 3 Bernatová Marie, Mgr. U 28 BI,CH VŠ BI,CH 4 Binková Veronika, Mgr. MADO 11 CJ,HV VŠ 5 Bury Jaroslav, Mgr. Ext U 25 TV VŠ TV 6 Buzická Ržena, Mgr. Ext U 1 NJ,ZE VŠ NJ 7 Dejmková Jana, Mgr. U 6 CJ,AJ VŠ CJ,AJ 8 Dolejšová Jana, Mgr. U 11 CJ,HV,VV VŠ CJ,HV,VV 9 Falková Helena, Mgr. U 23 CJ,NJ VŠ CJ,NJ 10 Hájková Jaroslava, Mgr. U 22 TV,ZE VŠ TV,ZE 11 Horová Marie, Mgr. U,VYPO 26 NJ,LA VŠ NJ,LA 12 Hrušková Michaela, Mgr. U 1 MA,INF VŠ MA,INF 13 Chán Karel, Mgr. U 11 CJ,DE VŠ CJ,DE 14 Klimeš Jan, PaedDr. U 21 DE,ON VŠ DE,ON 15 Kížek Augustin, Mgr. U 33 MA,FY VŠ MA,FY 16 Kunešová Vladimíra, Mgr. U 27 CJ,VV VŠ CJ,VV 17 Langová Eva U 4 US NJ 18 Matjíková Jitka, Ing. U 18 MA,CH VŠ MA,CH DPS 19 Myšáková Marie, Mgr. U 17 CJ,NJ VŠ CJ,NJ 20 Pecháek Karel, Mgr. U 39 CH,BI VŠ CH,BI 21 Pívozníková, Tajána, Mgr. zást.ed 25 TV,ZE VŠ ZE 22 íha Roman, Mgr. U 22 MA,FY,INF VŠ MA,FY,INF 23 Soumar Tomáš, Mgr. U 1 DE,NJ VŠ DE,NJ 24 Šíma František, Mgr. Ext U 26 MA,DG VŠ DG 25 Tesaová Libuše, Mgr. U 23 RJ,FJ,AJ VŠ AJ,FJ 26 Vošahlík Petr Ext U 9 US AJ 27 Zemek Václav, Mgr. U 27 MA,FY VŠ MA,FY 28 Zikmund Alexandr, Mgr. editel 24 MA,CH,INF VŠ MA 3

4 Provozní zamstnanci P.. Píjmení, jméno titul Pracovní a funkní zaazení Ext. Délka praxe let Vzdlání 1 Wudyová Zdeka vedoucí kanceláe, ekonomka 26 ÚSO 2 Nachlinger Jan školník, topi 20 SO 3 Nováková Marie uklizeka 33 Z 4 Kratošová Ržena uklizeka 29 SO 5 Turková Libuše uklizeka V 24 SO 6 Kadlec Karel knihovník 11 ÚSO Poznámka Poet neaprobovan vyuovaných hodin : 6,8% Celkový poet pracovník: (fyz/pep) interních 28/27,50 externích 3/ 1,93 dohody 2/ 0,38 V rámci DVVP se zúastnili pedagogití pracovníci 28 jednorázových akcí, jeden akce vícedenní, výchovná poradkyn ukonila specializaní studium. Škola má vysoce aprobovaný pedagogický sbor a vedení školy podporuje všechny aktivity vedoucí ke zvyšování jeho profesionální úrovn. Poetní stav zamstnanc odpovídá stavm pedepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tlovýchovy Krajského úadu Jihoeského kraje. D Údaje o pijímacím ízení pro rok 2001/2002 Obor 7941K401 Poet pihlášených v 1. kole: 36 Poet pijatých k : 30 Obor 7941K801 Poet pihlášených v 1. kole: 37 Poet pijatých k : 30 E Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Výsledky vzdlávání k Roník tída poet žák vyznamenání prosplo neprosplo studijní prmr obor 1 I , II , III , IV , V , , VI , :A , B , VII , , ,

5 Hodnocení chování Roník tída poet žák pochvala editele Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 pochvala tídního dtka editele dtka tídního snížený stupe z chování podmínené vylouení vylouení ze studia 1 I II III IV V VI :A B VII Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Hodnocení maturitních zkoušek tída obor poet žák pipuštno k MZ nepipuštno k MZ prosplo s vyznamenáním prosplo opakovalo ást MZ opakovalo celou MZ K F Údaje o výsledcích inspekce ŠI V termínu bezna 2002 vykonala ve škole ŠI orientaní inspekci, o emž vydala zprávu pod.j / s tímto závrem: Kvalita vzdlávání ve sledované oblasti a podmínky vzdlání byly hodnoceny jako velmi dobré. Finanní prostedky pidlené ze státního rozpotu byly v kontrolovaném období využity v souladu s úelem jejich poskytnutí a ve prospch výchovn vzdlávací innosti školy. Souasn vydala protokol pod.j / s tímto kontrolním zjištním: Pi kontrolní innosti nebylo zjištno porušení obecn závazných právních pedpis. G Údaje o mimoškolních aktivitách a dalších innostech v zápisech komisí eský jazyk V letošním školním roce 2001/2002 se podailo vybavit nižší i vyšší stupe gymnázia novými uebnicemi literatury (ítanková ada nakladatelství Fragment, resp. uebnice literatury z nakladatelství Sciencia) a nižší stupe navíc i jazykovými uebnicemi z nakladatelství Alter. Jedná se o uebnice modern pojaté, korespondující s pedpokládanou podobou státních maturit. V souvislosti s požadavky státních maturit byly také upraveny 5

6 pijímací testy z eského jazyka tak, aby zjišovaly krom znalostí také dovednosti a kreativitu uchaze. Studenti se zúastnili také tradiní olympiády v eském jazyce. V okresním kole OJ studentky Pavla Langová (3.roník) a Edita Smolová (2.A) obsadily 1. a 2. místo ve své kategorii a postoupily do kola krajského, v nmž E. Smolová obsadila 5. místo. Student Václav Kazda (V.) se úspšn zúastnil výbrového semináe, který poádal eský rozhlas. Jana Dejmková Matematika Matematice vyuovalo šest vyuujících vetn nové kolegyn Michaely Hruškové. Vyuující pracovali podle tematických plán, které až na drobné výjimky splnili. V sekund chybí dokonit uivo o mnoholenech, v prvním roníku dokonit geometrická zobrazení v rovin a ve druhém kombinatoriku. V letošním roce maturovalo z matematiky 9 student, všichni maturitu složili. Prmr známek z matematiky u maturity byl 1,56. Studenti všech roník se zapojovali do matematických soutží. V šesti tídách si studenti vyzkoušeli zajímavé úlohy Matematického klokana, v prim a sekund se kolektivn zúastnili školního kola Pythagoriády. Individuáln se studenti zúastnili školních i domácích kol Matematické olympiády. Mezi nejlepší výsledky našich student patí: V okresních kolech MO: v kat. Z6 obsadila Kateina Tomáškové z primy 4. místo, v kat. Z7 Michaela Voldichová ze sekundy 7. místo, v kat. Z8 Eva Stará z tercie 5. místo, v kat. Z9 Michal Dojar z kvarty 1. místo a jeho spolužák Jan Havlík 3. místo. V krajských kolech MO byly nejúspšnjší Antonín Wimberský a Miroslav Král ze sexty se svým 6. místem v kat. B. V okresním kole Pythagoriády obsadili v kat. 6. ro. Ondej Bambas 4. místo a v kat. 7. ro. Petr Falek rovnž 4. místo. Úspšná byla naše úast na Letní škole matematiky na Zadov, které se zúastnili ešitelé olympiád A.Wimberský, M. Dojar, B. Bluma a jako lektor Václav Zemek. Naši studenti vyhráli celotýdenní soutž družstev v ešení zajímavých mat. úloh.. Václav Zemek Anglický jazyk Ve školním roce 2001/2002 anglický jazyk studovalo 298 student, 15 z nich z nj úspšn vykonalo maturitní zkoušku. Pouze jeden student byl na konci školního roku klasifikován známkou nedostatený. Své znalosti si 45 student ovilo v praxi na školním poznávacím zájezdu do Londýna a jižní Anglie, který se uskutenil ve dnech Všichni zúastnní studenti i uitelé tento zájezd ohodnotili kladn. Další použití nabytých vdomostí v praxi se rozhodly ovit dv studentky tetího roníku, které v polovin ervna odcestovaly na tímsíní pobyt do USA. Bhem školního roku se v lednu 2002 zúastnilo 41 student školního kola Olympiády v anglickém jazyce a první ti z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo Zde naši studenti obsadili 1. a 3. místo v kategorii 1B (Nmcová ze sekundy a Pražáková z primy), 1., 2. a 3. místo v kategorii 2B (Dojar, Hrubcová, Krejová všichni z kvarty) a 1. a 3. místo v kategorii 3 (Hanžl ze septimy a Nachlinger ze sexty). Vítzové v kategoriích 2B a 3 postoupili do krajského kola, kde se ale mezi temi nejlepšími neumístili ( další poadí nebylo ureno). Mezi úspchy anglického jazyka patí také to, že se znovu podailo navázat kontakt se školou v Anglii tentokrát v Readingu a zaíná se rozvíjet korespondence týkající se zajištní výmnného pobytu student obou škol na jae ve školním roce 2002/

7 V tomto školním roce se zaala používat nová ada anglických uebnic New Headway Pre-Intermediate a ve výuce tení s porozumním se zaaly používat tituly oxfordské ady Reading stupn 1 a 2. Libuše Tesaová Nmecký jazyk Ve školním roce 2001/2002 úspšn maturovalo z nmeckého jazyka 14 student. Studentky prvního roníku Jana Trattbergerová a Kristýna Kubernová a studentky kvarty Tereza Kokešová a Julie Matjíková se zúastnily tídenního semináe s SRN. Seminá poskytl cenné informace pro zájemce o roní studium na nmeckém gymnáziu. Úspšn pokrauje spolupráce mezi pasovským a prachatickým gymnáziem. Dva studenti navštvují gymnázium v Pasov, tyi se na toto studium pipravují. Zkušenosti z pobytu v hostitelské škole zpracoval a zveejnil student Václav Kraus. Tohoto materiálu bylo dále využito na seminái ve SRN. Práce byla velmi dobe hodnocena i nmeckými pedagogy. Ti studenti tetích roník pracovali o prázdninách ve SRN, kde mohli své znalosti ovit v praxi. Olympiády v nmeckém jazyce se zúastnilo 26 student. První ti z každé kategorie postoupili do okresního kola. Všechny naše studentky získaly v okresním kole první místa ve svých kategoriích. Z.Holá a P.Langová postoupily do krajského kola. 1. kategorie M. Voldichová (sekunda) 2. kategorie Z. Holá (kvarta) 3. kategorie P. Langová (3. roník) Žáci používají uebnice podle úrovn svých znalostí. Do primy a sekundy byla zavedena nová ada uebnic Ping pong. Všechny uebnice jsou v novém pravopisu. Pi výuce je využíván asopis Juma a Freundschaft. asopis Freundschaft slouží zejména k samostatnému zpracování aktuálních reálií. Helena Falková Zempis Zempis byl vyuován ve tídách I.-VII.a 1.-3.roník vždy s dvouhodinovou dotací. Pro maturanty byl oteven Seminá ze zempisu. Plán byl ve všech tídách splnn, osnovy naplnny. Jedním z kritérií úrovn výuky pedmtu je úspšnost maturant a výsledky pijímacího ízení. Ze ty maturant byli ti velmi úspšní, ti také úspšn složili pijímací zkoušky ze zempisu. Zempisné olympiády se ve školním kole zúastnilo 36 zájemc, do okresního kola postoupili vítzové kategorií: A. Bambas O. B. Voldichová M. C. Kubeš St., Havlík J. D. Kocourek J., Langová P., Tomášková L. Do krajského kola postoupili Kubeš St. a Langová P., oba z druhého místa v okrese. Geografické exkurze: Pro kvartu uspoádána týdenní exkurze na Jižní Moravu. Tída byla doplnna zájemci z 2.B. a 3. roníku. 3. roník a VII. se v posledním ervnovém týdnu zúastnily exkurze do elektrárny Temelín a do pivovaru v Protivín. Regionálnímu zempisu je také vnována pozornost formou zpracování samostatné práce student Region Prachaticka ve tídách IV., 3.A, 3.B a VII. Jaroslava Hájková 7

8 Djepis, obanská výchova a základy spoleenských vd Soutže: Záí Organizace 4.kolo soutží Za djinami msta Prachatice úast 78 žák ZŠ a prachatického gymnázia - 12 žák prvodcovská služba pi píležitosti Dn otevených dveí památek EUROPA NOSTRA úast 3 družstev 1. Místo v okresním kole MLADÝCH HISTORIK školní kolo 8 žák Na škole psobí kroužek Mladých historik (15 žák), úzká spolupráce se SVIS MŠMT Prachatice, završením práce byl prázdninový pobyt ( ) na základn SVIS MŠMT v Nové Peci Projekt Šumava V prbhu školního roku byla na vyšším stupni gymnázia zahájena výuka podle nových uebnic. V píštím roce dojde k postupné aktualizaci maturitních otázek kompatibilních k tmto uebnicím. První zkušenosti s využíváním uebnic jsou kladné, studenti si dobe osvojují zásady práce nejen s uebnicí, ale i s bohatým doprovodným historickým materiálem. V hodinách nachází uplatnní i nov instalovaný poíta v uebnách DE ZSV OV. V píštím školním roce bude dobudováno odborná uebna djepisu a ZSV dle pedstav všech vyuujících. Jan Klimeš Fyzika Plnní asov tématických plán: Ve vtšin splnno, ve druhých ronících A,B, sext zbývá neprobrané uivo z magnetismu v rozsahu 2-3 týdn, praktická cviení z fyziky byla splnna. Fyzikální olympiáda po loském úspchu studenta Lazara v kategorii A zaznamenala uritý pokles. V kategorii Z9 (kategorie E) žáci kvarty Dojar, Vít, Havlík 4., 5., 6. místo v okresním kole. Student Král (sexta) nebyl úspšný v krajském kole kategorie C. Pro zvýšení úrovn fyziky je v dalším období nezbytné realizovat napojení rozvodu poítaové sít na areál laboratoe fyziky a uvésti do provozu druhou poítaovou uebnu. Augustin Kížek Biologie V okresním kole BIO kategorie D se umístily: T.Hlaváová(II) na 1. míst, B.Míková (I) na 6. míst a V.Chválová (I) na 7. míst. V krajském kole kategorie C se umístil J.Šastný (II) na 5. míst. Marie Bernatová Chemie Krajského kola CHO kategorie B se umístili L.Tomášková (2A) na 11. míst a L.Mráz (2B) na 21. míst. V kategorii C se umístil V. Kazda (V) na 4. míst a v kategorii D se umístili D.Orálková (III) na 20. míst a S.Kubeš (III) na 21. míst. Jitka Matjíková Informatika Okresního kola soutže v programování se zúastnili ti studenti. Vybudování druhé poítaové uebny umožní rozšíení využívání informaních technologií i do ostatních pedmt. Roman íha 8

9 Francouzský jazyk Ve školním roce 2001/2002 se po nkolika letech francouzský jazyk opt zaal vyuovat jako jazyk povinný. Vybralo si jej 15 student v tercii jako svj druhý cizí jazyk. K motivaci výuky hodn pispl zájezd do Paíže ve dnech , kterého se zúastnili i studenti ze tíd, ve kterých se francouzština nevyuuje. Protože studenti jsou teprve zaáteníci, olympiáda ve francouzském jazyce, která se poádá pímo na krajské úrovni bez pedchozích kol, se ješt nezúastnili. K výuce se používá uebnice En francais 1 spolu s píslušnými audiokazetami. Pro nedostatek finanních prostedk nebyl nákup dalších pomcek zatím možný. Libuše Tesaová Výtvarná výchova V praktické ásti pedmtu byly tématické plány splnny ve všech ronících, kde se výtvarná výchova vyuuje a už jako povinný nebo volitelný pedmt. V období ped Vánocemi probíhaly výtvarné innosti navíc po vyuování, protože ada student pipravovala vánoní dárky asto speciálními technikami jako napíklad malování na hedvábí, práce s moduritem, grafické techniky apod. Z tchto prací jsme uspoádali malou expozici v prostoru pojišovny Kooperativa. V ásti teoretické máme nkterá nesplnná témata a ta budou dobrána v poátku píštího školního roku. Velkou pomocí pro výtvarnou výchovu je instalace videa, takže nkterá teoretická témata mohou být doplnná video projekcí. Hlavní akcí v tomto školním roce byla soutž Evropa ve škole, kdy naše škola byla poadatelem ústedního republikového kola. Studenti se podíleli na organizaci soutže (Pavel Bžoch, Tomáš Wimberský) a instalaci výstavy vítzných výtvarných prací. Úspchem našich student bylo nkolik cen udlených v této soutži: 1. cenu ve vkové kategorii nad 16 let získal František Štampach, který za svj grafický list vyhrál cestu do Štrasburku, dále Jaroslava Pileková za reliéf Vilém z Rožmberka získala cenu starosty Prachatic, kolektiv student Klára Nepustilová, Pavel Hrabák, Vladimíra Zimmermannová a František Štampach získali vítzství v krajském kole této soutže. Další akcí byl ptidenní zájezd do Paíže, který vznikl ve spolupráci s pedmtem francouzský jazyk. Zájezd byl studenty i jejich rodi hodnocen jako úspšný a pokud bude dostatek zájemc z ad student, eká nás v píštím školním roce výlet tentokrát do íma, Neapole a Pompejí. Vladimíra Kunešová Hudební výchova Vybraní žáci se zúastnili soutže Jihoeský zvonek. Dobrých výsledk dosáhli hlavn v okrskovém kole: Umístní: Kategorie tídy 1. místo Andrea Prokešová (I) 2. místo Alena Vonášková (II) Kategorie tídy lidová píse 1. místo Alena Jalvková (III) 2. místo Veronika Mimrová (IV) Trio: 1. Místo A. Jalvková, L. Kuttenbergová, Kl. Nachlingerová 9

10 Kategorie tídy - umlá píse 1. místo Veronika Mimrová (IV) 2. místo Alena Jalvková (III) Duo: 1. místo Kl. Nachlingerová, Lucie Kuttenbergová V okresním kole bylo umístní následující: Kategorie tídy lidová píse 2. místo Alena Jalvková (III) 3. místo Alena Jalvková, L. Kuttenbergová, Klára Nachlingerová Kategorie tídy umlá píse 2. místo Alena Jalvková (III) 3. místo Klára Nachlingerová, L. Kuttenbergová Jana Dolejšová Sportovní soutže TV okresní kolo PLAVÁNÍ LA okresní kolo v PT H: 1.místo postup do kraje, D: 3. místo LA krajské kolo H 6. místo (z 8 družstev) KOŠÍKOVÁ okresní kolo 7.-9.tídy H: 5. místo ODBÍJENÁ okresní kolo v PT H: 1. místo postup do kraje v.b. D: 1. místo postup do kraje v.b ODBÍJENÁ krajské kolo v.b. H: 2. místo ODBÍJENÁ krajské kolo v.b. D: 6. místo KOŠÍKOVÁ Vánoní turnaj Vimperk D: 1. místo, H: 2. místo 5.3. KOŠÍKOVÁ okresní kolo Vimperk D: 2. místo, H: 2. místo KOŠÍKOVÁ okresní kolo tídy v PT D: 4. místo, H: 2. místo FLORBAL tídy Vimperk H: 3. místo KOŠÍKOVÁ tídy PT H: 2. místo 9.5. MALÁ KOPANÁ tídy Vlachovo Bezí H: 1. místo KOPANÁ roník Husinec H: 3. místo LA Pohár rozhlasu ml. žáci 9. místo LA Pohár rozhlasu ml. žákyn 10. místo Kursy Lyžaský kurs: II. - Zadov žáci si osvojili základy lyžování sjezdového i bžeckého Lyžaský kurs: 2. roník Krkonoše pro pokroilé lyžae. Turistický kurs: Morava - IV. + 2.,3.r. (doplnní potu) poznávací kurs Cykloturistický kurs: Lipno 3.r. hlavní nápl kola, vodácký výcvik, turistika Milada Benešová Výchovné poradenství Co se podailo ve školním roce 2001/2002? -Zkvalitnit výchovnou a poradenskou innost zvlášt na úrovni tzv. první linie bžné výchovné a výukové problémy se daí ešit vlastními silami. -Kde škola neumla nebo nemohla pomoci, pomohlo odborné pracovišt: 1)Pedagogicko-psychologická poradna (diagnostikování specifických poruch uení 2 žáci, skupinová diagnostika 1 tídního kolektivu), 2)Úad práce specializované pracovišt pro poradenskou innost pomoc maturantm pi volb a zamení studia na základ analýzy zájm a pedpoklad. 10

11 -Pokraovat v cílených besedách na uritá témata, nap. šikana ve školách, dotazník pání, styl uení (Jak se efektivn uit?), co a jak se studuje na VŠ nový vysokoškolský zákon atd. -Nerozmnožit ani tento rok poet uchaze o práci na ÚP v Prachaticích o žádného našeho absolventa. Všichni maturanti 28 žák pokrauje ve studiu na nkterém z navazujících typu vzdlávacích institucí nejvíce ve studiu na vysokých školách (16 žák), dále na VOŠ (8 žák) a jazykových školách (3 žáci) a 1 žák se pipravuje ke studiu na VŠ v rámci pomaturitního pípravného kurzu. Marie Horová Hodnocení programu prevence sociáln-patologických jev, zvlášt pak protidrogové prevence Pro minimální protidrogovou prevenci byl vypracován Minimální preventivní program (MPP) dle metodiky ministerstva na patiném formulái. Tento plán obsahuje jednorázové a prbžné akce zamené na primární prevenci drogových závislostí. Osvdenou akcí je základní sedmibodový dotazník pro rodie student rizikového vku (1. roník, kvinta), který jednoduchou formou umožuje rodim vas rozpoznat prvotní zjevné píznaky poátku drogového problému u dtí. Tradin dobrý dopad mají krátké vysvtlovací vstupy na témata drog v život lovka a lidstva všeobecn, zaazované organicky do výuky preventistou. V roce 2001 probhlo školení vybraných peer aktivist z 2. Roníku a sexty (viz. piložený seznam) pod vedením Mgr. Oldicha Lhotáka. Využívány jsou i tradiní osvtové formy prevence jako nástnka, plakáty a letáky s protidrogovou tematikou. Na nástnce je zveejnn seznam pracoviš v regionu, zabývajících se problémem na profesionální úrovni. V prbhu školního roku bylo diskrétn sledováno mírn problémové chování dvou studentek vyšších roník. Bhem roku se nevyskytl žádný pípad, který by musel být pedán k ešení kompetentním místm. Jaroslav Beneš Další informace - škola udržuje družební výmnné kontakty s Gymnasiem Leopoldinum v Pasov(SRN) a s OA a G v Krupin (SR) - škola úzce spolupracuje s Mstským úadem v Prachaticích, SVIS MŠMT v Prachaticích a se základními školami spádové oblasti - téma ochrany životního prostedí se stává souástí vhodných témat pírodovdných i spoleenskovdních obor - mezi prezentaní innosti patí dny otevených dveí, úast na okresním Trhu studijních píležitostí, informaní návštvy spádových základních škol, maturitní plesy, poádání kulturních a vzdlávacích akcí v budov školy, webové stránky H Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím Informace o škole jsou zveejnny dle zákona 106/1999 Sb. Ve školním roce 2001/2002 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace dle výše uvedeného zákona. 11

12 II. Výroní zpráva o hospodaení školy A Píjmy v lenní dle zákona. 564/1990 Sb.(v K) 1. Celkové píjmy Poplatky 0 3. Hospodáská innost 0 4. Ostatní píjmy B Výdaje v lenní dle zákona. 564/1990 Sb.(v K) 1. Investiní výdaje celkem Neinvestiní výdaje celkem z toho platy zamstnanc OPPP odvod zdr. a soc. pojištní uebnice a pomcky ostatní provozní náklady C Kontroly hospodaení Ve školním roce 2001/2002 nebyly provedeny kontroly hospodaení. D Úetní výkazy ( píloha ) Rozvaha Ú OÚPO 3-02 Výkaz zisku a ztráty Ú OÚPO 4-02 Píloha Ú OÚPO 5-02 Úetní výpis náklad a výnos dle úetní osnovy Komentá výkaz Výroní zpráva byla Gymnázia v Prachaticích byla projednána na porad pracovník školy dne V Prachaticích Mgr. Alexandr Zikmund 12

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2003/2004 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2003

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2003/2004 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2003 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Zpracovalo: vedení gymnázia

Zpracovalo: vedení gymnázia O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovalo: vedení gymnázia Zábeh, 7. íjna 2008 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 ehled oborvzdlání 3 ehled uebních plán

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více