Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001"

Transkript

1 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, Prachatice ***************************************************************************************************************************** Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Vydaná dne 30. íjna IO: & BANK.SPOJ.:GE Capital Bank & TEL/FAX/ZAZN.: WWW / /388/

2 A Právní postavení, charakteristika školy I. Výroní zpráva o innosti školy název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 sídlo: Zlatá stezka 137, Prachatice IO: IZO zaízení: IZO editelství: telefon: faxserver: fax: website: zizovatel: Jihoeský kraj sídlo: U Stadionu 1952/2, eské Budjovice právní forma: píspvková organizace editel školy: Mgr. Alexandr Zikmund Gymnázium bylo zízeno rozhodnutím Školského úadu v Prachaticích dnem jako rozpotová organizace s plnou právní subjektivitou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno dne zizovací listinou Ministerstva školství,mládeže a tlovýchovy eské republiky s platností od Dodatkem ze dne pod ís.j /93-27 potom toto ministerstvo na žádost prachatického gymnázia zmnilo Gymnázium Prachatice na píspvkovou organizaci, a to s úinností od Dne pak pod ís. j / s úinností od zaadilo ministerstvo školu do sít škol pod identifikaním íslem Statutárním orgánem školy je editel, jmenovaný zizovatelem školy. Dnem došlo v souvislosti s reformou státní správy v psobnosti zákon 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke zmn zizovatele. Novým zizovatelem je Jihoeský kraj. B Pehled uebních plán se schvalovací doložkou MŠMT R -KKOV 7941K801( JKOV /00) gymnázium všeobecné osmileté -KKOV 7941K401( JKOV /00) gymnázium všeobecné tyleté oba studijní obory se ídí plány schválenými MŠMT R pod.j /99-22 ze dne s platností od Souasná koncepce školy vychází ze zákona 29/1984 Sb., který byl nkolikrát novelizován a jehož úplné platné znní je uvedeno jako zákon 258/1996 Sbírky zákon eské republiky. Podle tohoto zákona je gymnázium definováno jako všeobecn vzdlávací vnitn diferencovaná škola, která pipravuje pedevším pro studium na vysokých školách. Dále pipravuje i pro výkon nkterých inností ve státní a komunální správ, kultue a dalších oblastech. Gymnázium poskytuje úplné stední vzdlání zakonené maturitní zkouškou. Základem souasných studijních plán prachatického gymnázia jsou plány schválené MŠMT z platné od , založené na myšlence postupn zvyšované dotace volitelných pedmt a penesení ásti zodpovdnosti za podobu studijního plánu na jednotlivé školy v souladu s požadavkem decentralizace a posílení vlivu škol na jejich vlastní studijní nabídku. Variabilita tchto plán umožuje pizpsobit se zájmu student a místním podmínkám, a to pedevším systémem volitelných pedmt, který studentm dává možnost individuální profilace jejich studia. Systém volitelných pedmt zahrnuje semináe, konverzace i cviení 2

3 ke všem pedmtm základního studijního plánu, navíc latinu, a informatiku s programováním. Studijní plány zahrnují také zvýšenou dotaci hodin pro výuku cizích jazyk, v jejíž nabídce jsou nmecký jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk a jazyk ruský. Souástí výuky je pravidelná exkurzní innost. Souástí výuky tlesné výchovy jsou plroní kurzy plavání, týdenní kurzy lyžaského a sportovn-turistického výcviku Uebními osnovami nižšího gymnázia jsou osnovy Základní škola,.j /96-2, s platností od Pírodopis se ídí alternativními osnovami s ekologickým zamením.j /92-21 ze dne , s platností od Uebními osnovami vyššího a tyletého gymnázia jsou osnovy.j /91-20 ze dne s platností od ,.j /91-35 ze dne s platností od ,.j /95-21 ze dne s platností od a.j /94-23 ze dne s platností od Prosazujeme a snažíme se uplatovat takové formy a metody práce, které podporují aktivní úast žák na vyuování, které vedou k pirozené rovnováze mezi formativní a informativní stránkou výchovn vzdlávací innosti a vedou je pedevším k umní systémov se orientovat v informacích a efektivn je zpracovávat. Prosazujeme a snažíme se uplatovat a podporovat takové postupy, které jsou nároné a vyžadují spolupráci žáka a uitele, vyžadují jejich vzájemné respektování a vytváí ve škole pro zúastnné strany píjemné a pátelské prostedí. C) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a zpsobilosti Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 P.. Píjmení, jméno titul Zaazení Délka Aprobace Škola Vyuuje Pozn. praxe pedmtm 1 Beneš Jaroslav, Mgr. U, PSPJ 27 AJ,CJ VŠ AJ,CJ 2 Benešová Milada, Mgr. U 27 TV,BV VŠ TV 3 Bernatová Marie, Mgr. U 28 BI,CH VŠ BI,CH 4 Binková Veronika, Mgr. MADO 11 CJ,HV VŠ 5 Bury Jaroslav, Mgr. Ext U 25 TV VŠ TV 6 Buzická Ržena, Mgr. Ext U 1 NJ,ZE VŠ NJ 7 Dejmková Jana, Mgr. U 6 CJ,AJ VŠ CJ,AJ 8 Dolejšová Jana, Mgr. U 11 CJ,HV,VV VŠ CJ,HV,VV 9 Falková Helena, Mgr. U 23 CJ,NJ VŠ CJ,NJ 10 Hájková Jaroslava, Mgr. U 22 TV,ZE VŠ TV,ZE 11 Horová Marie, Mgr. U,VYPO 26 NJ,LA VŠ NJ,LA 12 Hrušková Michaela, Mgr. U 1 MA,INF VŠ MA,INF 13 Chán Karel, Mgr. U 11 CJ,DE VŠ CJ,DE 14 Klimeš Jan, PaedDr. U 21 DE,ON VŠ DE,ON 15 Kížek Augustin, Mgr. U 33 MA,FY VŠ MA,FY 16 Kunešová Vladimíra, Mgr. U 27 CJ,VV VŠ CJ,VV 17 Langová Eva U 4 US NJ 18 Matjíková Jitka, Ing. U 18 MA,CH VŠ MA,CH DPS 19 Myšáková Marie, Mgr. U 17 CJ,NJ VŠ CJ,NJ 20 Pecháek Karel, Mgr. U 39 CH,BI VŠ CH,BI 21 Pívozníková, Tajána, Mgr. zást.ed 25 TV,ZE VŠ ZE 22 íha Roman, Mgr. U 22 MA,FY,INF VŠ MA,FY,INF 23 Soumar Tomáš, Mgr. U 1 DE,NJ VŠ DE,NJ 24 Šíma František, Mgr. Ext U 26 MA,DG VŠ DG 25 Tesaová Libuše, Mgr. U 23 RJ,FJ,AJ VŠ AJ,FJ 26 Vošahlík Petr Ext U 9 US AJ 27 Zemek Václav, Mgr. U 27 MA,FY VŠ MA,FY 28 Zikmund Alexandr, Mgr. editel 24 MA,CH,INF VŠ MA 3

4 Provozní zamstnanci P.. Píjmení, jméno titul Pracovní a funkní zaazení Ext. Délka praxe let Vzdlání 1 Wudyová Zdeka vedoucí kanceláe, ekonomka 26 ÚSO 2 Nachlinger Jan školník, topi 20 SO 3 Nováková Marie uklizeka 33 Z 4 Kratošová Ržena uklizeka 29 SO 5 Turková Libuše uklizeka V 24 SO 6 Kadlec Karel knihovník 11 ÚSO Poznámka Poet neaprobovan vyuovaných hodin : 6,8% Celkový poet pracovník: (fyz/pep) interních 28/27,50 externích 3/ 1,93 dohody 2/ 0,38 V rámci DVVP se zúastnili pedagogití pracovníci 28 jednorázových akcí, jeden akce vícedenní, výchovná poradkyn ukonila specializaní studium. Škola má vysoce aprobovaný pedagogický sbor a vedení školy podporuje všechny aktivity vedoucí ke zvyšování jeho profesionální úrovn. Poetní stav zamstnanc odpovídá stavm pedepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tlovýchovy Krajského úadu Jihoeského kraje. D Údaje o pijímacím ízení pro rok 2001/2002 Obor 7941K401 Poet pihlášených v 1. kole: 36 Poet pijatých k : 30 Obor 7941K801 Poet pihlášených v 1. kole: 37 Poet pijatých k : 30 E Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Výsledky vzdlávání k Roník tída poet žák vyznamenání prosplo neprosplo studijní prmr obor 1 I , II , III , IV , V , , VI , :A , B , VII , , ,

5 Hodnocení chování Roník tída poet žák pochvala editele Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 pochvala tídního dtka editele dtka tídního snížený stupe z chování podmínené vylouení vylouení ze studia 1 I II III IV V VI :A B VII Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Hodnocení maturitních zkoušek tída obor poet žák pipuštno k MZ nepipuštno k MZ prosplo s vyznamenáním prosplo opakovalo ást MZ opakovalo celou MZ K F Údaje o výsledcích inspekce ŠI V termínu bezna 2002 vykonala ve škole ŠI orientaní inspekci, o emž vydala zprávu pod.j / s tímto závrem: Kvalita vzdlávání ve sledované oblasti a podmínky vzdlání byly hodnoceny jako velmi dobré. Finanní prostedky pidlené ze státního rozpotu byly v kontrolovaném období využity v souladu s úelem jejich poskytnutí a ve prospch výchovn vzdlávací innosti školy. Souasn vydala protokol pod.j / s tímto kontrolním zjištním: Pi kontrolní innosti nebylo zjištno porušení obecn závazných právních pedpis. G Údaje o mimoškolních aktivitách a dalších innostech v zápisech komisí eský jazyk V letošním školním roce 2001/2002 se podailo vybavit nižší i vyšší stupe gymnázia novými uebnicemi literatury (ítanková ada nakladatelství Fragment, resp. uebnice literatury z nakladatelství Sciencia) a nižší stupe navíc i jazykovými uebnicemi z nakladatelství Alter. Jedná se o uebnice modern pojaté, korespondující s pedpokládanou podobou státních maturit. V souvislosti s požadavky státních maturit byly také upraveny 5

6 pijímací testy z eského jazyka tak, aby zjišovaly krom znalostí také dovednosti a kreativitu uchaze. Studenti se zúastnili také tradiní olympiády v eském jazyce. V okresním kole OJ studentky Pavla Langová (3.roník) a Edita Smolová (2.A) obsadily 1. a 2. místo ve své kategorii a postoupily do kola krajského, v nmž E. Smolová obsadila 5. místo. Student Václav Kazda (V.) se úspšn zúastnil výbrového semináe, který poádal eský rozhlas. Jana Dejmková Matematika Matematice vyuovalo šest vyuujících vetn nové kolegyn Michaely Hruškové. Vyuující pracovali podle tematických plán, které až na drobné výjimky splnili. V sekund chybí dokonit uivo o mnoholenech, v prvním roníku dokonit geometrická zobrazení v rovin a ve druhém kombinatoriku. V letošním roce maturovalo z matematiky 9 student, všichni maturitu složili. Prmr známek z matematiky u maturity byl 1,56. Studenti všech roník se zapojovali do matematických soutží. V šesti tídách si studenti vyzkoušeli zajímavé úlohy Matematického klokana, v prim a sekund se kolektivn zúastnili školního kola Pythagoriády. Individuáln se studenti zúastnili školních i domácích kol Matematické olympiády. Mezi nejlepší výsledky našich student patí: V okresních kolech MO: v kat. Z6 obsadila Kateina Tomáškové z primy 4. místo, v kat. Z7 Michaela Voldichová ze sekundy 7. místo, v kat. Z8 Eva Stará z tercie 5. místo, v kat. Z9 Michal Dojar z kvarty 1. místo a jeho spolužák Jan Havlík 3. místo. V krajských kolech MO byly nejúspšnjší Antonín Wimberský a Miroslav Král ze sexty se svým 6. místem v kat. B. V okresním kole Pythagoriády obsadili v kat. 6. ro. Ondej Bambas 4. místo a v kat. 7. ro. Petr Falek rovnž 4. místo. Úspšná byla naše úast na Letní škole matematiky na Zadov, které se zúastnili ešitelé olympiád A.Wimberský, M. Dojar, B. Bluma a jako lektor Václav Zemek. Naši studenti vyhráli celotýdenní soutž družstev v ešení zajímavých mat. úloh.. Václav Zemek Anglický jazyk Ve školním roce 2001/2002 anglický jazyk studovalo 298 student, 15 z nich z nj úspšn vykonalo maturitní zkoušku. Pouze jeden student byl na konci školního roku klasifikován známkou nedostatený. Své znalosti si 45 student ovilo v praxi na školním poznávacím zájezdu do Londýna a jižní Anglie, který se uskutenil ve dnech Všichni zúastnní studenti i uitelé tento zájezd ohodnotili kladn. Další použití nabytých vdomostí v praxi se rozhodly ovit dv studentky tetího roníku, které v polovin ervna odcestovaly na tímsíní pobyt do USA. Bhem školního roku se v lednu 2002 zúastnilo 41 student školního kola Olympiády v anglickém jazyce a první ti z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo Zde naši studenti obsadili 1. a 3. místo v kategorii 1B (Nmcová ze sekundy a Pražáková z primy), 1., 2. a 3. místo v kategorii 2B (Dojar, Hrubcová, Krejová všichni z kvarty) a 1. a 3. místo v kategorii 3 (Hanžl ze septimy a Nachlinger ze sexty). Vítzové v kategoriích 2B a 3 postoupili do krajského kola, kde se ale mezi temi nejlepšími neumístili ( další poadí nebylo ureno). Mezi úspchy anglického jazyka patí také to, že se znovu podailo navázat kontakt se školou v Anglii tentokrát v Readingu a zaíná se rozvíjet korespondence týkající se zajištní výmnného pobytu student obou škol na jae ve školním roce 2002/

7 V tomto školním roce se zaala používat nová ada anglických uebnic New Headway Pre-Intermediate a ve výuce tení s porozumním se zaaly používat tituly oxfordské ady Reading stupn 1 a 2. Libuše Tesaová Nmecký jazyk Ve školním roce 2001/2002 úspšn maturovalo z nmeckého jazyka 14 student. Studentky prvního roníku Jana Trattbergerová a Kristýna Kubernová a studentky kvarty Tereza Kokešová a Julie Matjíková se zúastnily tídenního semináe s SRN. Seminá poskytl cenné informace pro zájemce o roní studium na nmeckém gymnáziu. Úspšn pokrauje spolupráce mezi pasovským a prachatickým gymnáziem. Dva studenti navštvují gymnázium v Pasov, tyi se na toto studium pipravují. Zkušenosti z pobytu v hostitelské škole zpracoval a zveejnil student Václav Kraus. Tohoto materiálu bylo dále využito na seminái ve SRN. Práce byla velmi dobe hodnocena i nmeckými pedagogy. Ti studenti tetích roník pracovali o prázdninách ve SRN, kde mohli své znalosti ovit v praxi. Olympiády v nmeckém jazyce se zúastnilo 26 student. První ti z každé kategorie postoupili do okresního kola. Všechny naše studentky získaly v okresním kole první místa ve svých kategoriích. Z.Holá a P.Langová postoupily do krajského kola. 1. kategorie M. Voldichová (sekunda) 2. kategorie Z. Holá (kvarta) 3. kategorie P. Langová (3. roník) Žáci používají uebnice podle úrovn svých znalostí. Do primy a sekundy byla zavedena nová ada uebnic Ping pong. Všechny uebnice jsou v novém pravopisu. Pi výuce je využíván asopis Juma a Freundschaft. asopis Freundschaft slouží zejména k samostatnému zpracování aktuálních reálií. Helena Falková Zempis Zempis byl vyuován ve tídách I.-VII.a 1.-3.roník vždy s dvouhodinovou dotací. Pro maturanty byl oteven Seminá ze zempisu. Plán byl ve všech tídách splnn, osnovy naplnny. Jedním z kritérií úrovn výuky pedmtu je úspšnost maturant a výsledky pijímacího ízení. Ze ty maturant byli ti velmi úspšní, ti také úspšn složili pijímací zkoušky ze zempisu. Zempisné olympiády se ve školním kole zúastnilo 36 zájemc, do okresního kola postoupili vítzové kategorií: A. Bambas O. B. Voldichová M. C. Kubeš St., Havlík J. D. Kocourek J., Langová P., Tomášková L. Do krajského kola postoupili Kubeš St. a Langová P., oba z druhého místa v okrese. Geografické exkurze: Pro kvartu uspoádána týdenní exkurze na Jižní Moravu. Tída byla doplnna zájemci z 2.B. a 3. roníku. 3. roník a VII. se v posledním ervnovém týdnu zúastnily exkurze do elektrárny Temelín a do pivovaru v Protivín. Regionálnímu zempisu je také vnována pozornost formou zpracování samostatné práce student Region Prachaticka ve tídách IV., 3.A, 3.B a VII. Jaroslava Hájková 7

8 Djepis, obanská výchova a základy spoleenských vd Soutže: Záí Organizace 4.kolo soutží Za djinami msta Prachatice úast 78 žák ZŠ a prachatického gymnázia - 12 žák prvodcovská služba pi píležitosti Dn otevených dveí památek EUROPA NOSTRA úast 3 družstev 1. Místo v okresním kole MLADÝCH HISTORIK školní kolo 8 žák Na škole psobí kroužek Mladých historik (15 žák), úzká spolupráce se SVIS MŠMT Prachatice, završením práce byl prázdninový pobyt ( ) na základn SVIS MŠMT v Nové Peci Projekt Šumava V prbhu školního roku byla na vyšším stupni gymnázia zahájena výuka podle nových uebnic. V píštím roce dojde k postupné aktualizaci maturitních otázek kompatibilních k tmto uebnicím. První zkušenosti s využíváním uebnic jsou kladné, studenti si dobe osvojují zásady práce nejen s uebnicí, ale i s bohatým doprovodným historickým materiálem. V hodinách nachází uplatnní i nov instalovaný poíta v uebnách DE ZSV OV. V píštím školním roce bude dobudováno odborná uebna djepisu a ZSV dle pedstav všech vyuujících. Jan Klimeš Fyzika Plnní asov tématických plán: Ve vtšin splnno, ve druhých ronících A,B, sext zbývá neprobrané uivo z magnetismu v rozsahu 2-3 týdn, praktická cviení z fyziky byla splnna. Fyzikální olympiáda po loském úspchu studenta Lazara v kategorii A zaznamenala uritý pokles. V kategorii Z9 (kategorie E) žáci kvarty Dojar, Vít, Havlík 4., 5., 6. místo v okresním kole. Student Král (sexta) nebyl úspšný v krajském kole kategorie C. Pro zvýšení úrovn fyziky je v dalším období nezbytné realizovat napojení rozvodu poítaové sít na areál laboratoe fyziky a uvésti do provozu druhou poítaovou uebnu. Augustin Kížek Biologie V okresním kole BIO kategorie D se umístily: T.Hlaváová(II) na 1. míst, B.Míková (I) na 6. míst a V.Chválová (I) na 7. míst. V krajském kole kategorie C se umístil J.Šastný (II) na 5. míst. Marie Bernatová Chemie Krajského kola CHO kategorie B se umístili L.Tomášková (2A) na 11. míst a L.Mráz (2B) na 21. míst. V kategorii C se umístil V. Kazda (V) na 4. míst a v kategorii D se umístili D.Orálková (III) na 20. míst a S.Kubeš (III) na 21. míst. Jitka Matjíková Informatika Okresního kola soutže v programování se zúastnili ti studenti. Vybudování druhé poítaové uebny umožní rozšíení využívání informaních technologií i do ostatních pedmt. Roman íha 8

9 Francouzský jazyk Ve školním roce 2001/2002 se po nkolika letech francouzský jazyk opt zaal vyuovat jako jazyk povinný. Vybralo si jej 15 student v tercii jako svj druhý cizí jazyk. K motivaci výuky hodn pispl zájezd do Paíže ve dnech , kterého se zúastnili i studenti ze tíd, ve kterých se francouzština nevyuuje. Protože studenti jsou teprve zaáteníci, olympiáda ve francouzském jazyce, která se poádá pímo na krajské úrovni bez pedchozích kol, se ješt nezúastnili. K výuce se používá uebnice En francais 1 spolu s píslušnými audiokazetami. Pro nedostatek finanních prostedk nebyl nákup dalších pomcek zatím možný. Libuše Tesaová Výtvarná výchova V praktické ásti pedmtu byly tématické plány splnny ve všech ronících, kde se výtvarná výchova vyuuje a už jako povinný nebo volitelný pedmt. V období ped Vánocemi probíhaly výtvarné innosti navíc po vyuování, protože ada student pipravovala vánoní dárky asto speciálními technikami jako napíklad malování na hedvábí, práce s moduritem, grafické techniky apod. Z tchto prací jsme uspoádali malou expozici v prostoru pojišovny Kooperativa. V ásti teoretické máme nkterá nesplnná témata a ta budou dobrána v poátku píštího školního roku. Velkou pomocí pro výtvarnou výchovu je instalace videa, takže nkterá teoretická témata mohou být doplnná video projekcí. Hlavní akcí v tomto školním roce byla soutž Evropa ve škole, kdy naše škola byla poadatelem ústedního republikového kola. Studenti se podíleli na organizaci soutže (Pavel Bžoch, Tomáš Wimberský) a instalaci výstavy vítzných výtvarných prací. Úspchem našich student bylo nkolik cen udlených v této soutži: 1. cenu ve vkové kategorii nad 16 let získal František Štampach, který za svj grafický list vyhrál cestu do Štrasburku, dále Jaroslava Pileková za reliéf Vilém z Rožmberka získala cenu starosty Prachatic, kolektiv student Klára Nepustilová, Pavel Hrabák, Vladimíra Zimmermannová a František Štampach získali vítzství v krajském kole této soutže. Další akcí byl ptidenní zájezd do Paíže, který vznikl ve spolupráci s pedmtem francouzský jazyk. Zájezd byl studenty i jejich rodi hodnocen jako úspšný a pokud bude dostatek zájemc z ad student, eká nás v píštím školním roce výlet tentokrát do íma, Neapole a Pompejí. Vladimíra Kunešová Hudební výchova Vybraní žáci se zúastnili soutže Jihoeský zvonek. Dobrých výsledk dosáhli hlavn v okrskovém kole: Umístní: Kategorie tídy 1. místo Andrea Prokešová (I) 2. místo Alena Vonášková (II) Kategorie tídy lidová píse 1. místo Alena Jalvková (III) 2. místo Veronika Mimrová (IV) Trio: 1. Místo A. Jalvková, L. Kuttenbergová, Kl. Nachlingerová 9

10 Kategorie tídy - umlá píse 1. místo Veronika Mimrová (IV) 2. místo Alena Jalvková (III) Duo: 1. místo Kl. Nachlingerová, Lucie Kuttenbergová V okresním kole bylo umístní následující: Kategorie tídy lidová píse 2. místo Alena Jalvková (III) 3. místo Alena Jalvková, L. Kuttenbergová, Klára Nachlingerová Kategorie tídy umlá píse 2. místo Alena Jalvková (III) 3. místo Klára Nachlingerová, L. Kuttenbergová Jana Dolejšová Sportovní soutže TV okresní kolo PLAVÁNÍ LA okresní kolo v PT H: 1.místo postup do kraje, D: 3. místo LA krajské kolo H 6. místo (z 8 družstev) KOŠÍKOVÁ okresní kolo 7.-9.tídy H: 5. místo ODBÍJENÁ okresní kolo v PT H: 1. místo postup do kraje v.b. D: 1. místo postup do kraje v.b ODBÍJENÁ krajské kolo v.b. H: 2. místo ODBÍJENÁ krajské kolo v.b. D: 6. místo KOŠÍKOVÁ Vánoní turnaj Vimperk D: 1. místo, H: 2. místo 5.3. KOŠÍKOVÁ okresní kolo Vimperk D: 2. místo, H: 2. místo KOŠÍKOVÁ okresní kolo tídy v PT D: 4. místo, H: 2. místo FLORBAL tídy Vimperk H: 3. místo KOŠÍKOVÁ tídy PT H: 2. místo 9.5. MALÁ KOPANÁ tídy Vlachovo Bezí H: 1. místo KOPANÁ roník Husinec H: 3. místo LA Pohár rozhlasu ml. žáci 9. místo LA Pohár rozhlasu ml. žákyn 10. místo Kursy Lyžaský kurs: II. - Zadov žáci si osvojili základy lyžování sjezdového i bžeckého Lyžaský kurs: 2. roník Krkonoše pro pokroilé lyžae. Turistický kurs: Morava - IV. + 2.,3.r. (doplnní potu) poznávací kurs Cykloturistický kurs: Lipno 3.r. hlavní nápl kola, vodácký výcvik, turistika Milada Benešová Výchovné poradenství Co se podailo ve školním roce 2001/2002? -Zkvalitnit výchovnou a poradenskou innost zvlášt na úrovni tzv. první linie bžné výchovné a výukové problémy se daí ešit vlastními silami. -Kde škola neumla nebo nemohla pomoci, pomohlo odborné pracovišt: 1)Pedagogicko-psychologická poradna (diagnostikování specifických poruch uení 2 žáci, skupinová diagnostika 1 tídního kolektivu), 2)Úad práce specializované pracovišt pro poradenskou innost pomoc maturantm pi volb a zamení studia na základ analýzy zájm a pedpoklad. 10

11 -Pokraovat v cílených besedách na uritá témata, nap. šikana ve školách, dotazník pání, styl uení (Jak se efektivn uit?), co a jak se studuje na VŠ nový vysokoškolský zákon atd. -Nerozmnožit ani tento rok poet uchaze o práci na ÚP v Prachaticích o žádného našeho absolventa. Všichni maturanti 28 žák pokrauje ve studiu na nkterém z navazujících typu vzdlávacích institucí nejvíce ve studiu na vysokých školách (16 žák), dále na VOŠ (8 žák) a jazykových školách (3 žáci) a 1 žák se pipravuje ke studiu na VŠ v rámci pomaturitního pípravného kurzu. Marie Horová Hodnocení programu prevence sociáln-patologických jev, zvlášt pak protidrogové prevence Pro minimální protidrogovou prevenci byl vypracován Minimální preventivní program (MPP) dle metodiky ministerstva na patiném formulái. Tento plán obsahuje jednorázové a prbžné akce zamené na primární prevenci drogových závislostí. Osvdenou akcí je základní sedmibodový dotazník pro rodie student rizikového vku (1. roník, kvinta), který jednoduchou formou umožuje rodim vas rozpoznat prvotní zjevné píznaky poátku drogového problému u dtí. Tradin dobrý dopad mají krátké vysvtlovací vstupy na témata drog v život lovka a lidstva všeobecn, zaazované organicky do výuky preventistou. V roce 2001 probhlo školení vybraných peer aktivist z 2. Roníku a sexty (viz. piložený seznam) pod vedením Mgr. Oldicha Lhotáka. Využívány jsou i tradiní osvtové formy prevence jako nástnka, plakáty a letáky s protidrogovou tematikou. Na nástnce je zveejnn seznam pracoviš v regionu, zabývajících se problémem na profesionální úrovni. V prbhu školního roku bylo diskrétn sledováno mírn problémové chování dvou studentek vyšších roník. Bhem roku se nevyskytl žádný pípad, který by musel být pedán k ešení kompetentním místm. Jaroslav Beneš Další informace - škola udržuje družební výmnné kontakty s Gymnasiem Leopoldinum v Pasov(SRN) a s OA a G v Krupin (SR) - škola úzce spolupracuje s Mstským úadem v Prachaticích, SVIS MŠMT v Prachaticích a se základními školami spádové oblasti - téma ochrany životního prostedí se stává souástí vhodných témat pírodovdných i spoleenskovdních obor - mezi prezentaní innosti patí dny otevených dveí, úast na okresním Trhu studijních píležitostí, informaní návštvy spádových základních škol, maturitní plesy, poádání kulturních a vzdlávacích akcí v budov školy, webové stránky H Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím Informace o škole jsou zveejnny dle zákona 106/1999 Sb. Ve školním roce 2001/2002 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace dle výše uvedeného zákona. 11

12 II. Výroní zpráva o hospodaení školy A Píjmy v lenní dle zákona. 564/1990 Sb.(v K) 1. Celkové píjmy Poplatky 0 3. Hospodáská innost 0 4. Ostatní píjmy B Výdaje v lenní dle zákona. 564/1990 Sb.(v K) 1. Investiní výdaje celkem Neinvestiní výdaje celkem z toho platy zamstnanc OPPP odvod zdr. a soc. pojištní uebnice a pomcky ostatní provozní náklady C Kontroly hospodaení Ve školním roce 2001/2002 nebyly provedeny kontroly hospodaení. D Úetní výkazy ( píloha ) Rozvaha Ú OÚPO 3-02 Výkaz zisku a ztráty Ú OÚPO 4-02 Píloha Ú OÚPO 5-02 Úetní výpis náklad a výnos dle úetní osnovy Komentá výkaz Výroní zpráva byla Gymnázia v Prachaticích byla projednána na porad pracovník školy dne V Prachaticích Mgr. Alexandr Zikmund 12

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více