Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004"

Transkript

1 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, OPAVA tel.: , fax: /

2 !" #$ Název školy: Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Sídlo školy: Opava, Mírová 3/630 Identifikaní íslo zaízení: Identifikaní íslo organizace: Identifikátor zaízení: Právní forma: Píspvková organizace s právní subjektivitou Zizovatel: Moravskoslezský kraj 28. íjna 117, Ostrava IO: editel školy: Ing. Pravdomil Gebauer Ve školním roce 2003/2004 mla SPŠ stavební Opava 14 tíd. V denním studiu byly: tyi tídy se zamením Stavebnictví-pozemní stavitelství, tyi tídy se zamením Stavebnictvístavební obnova, ti tídy se zamením Stavebnictví-podnikání ve stavebnictví a ti tídy se zamením Geodézie. Školu navštvovalo 417 student, z toho 324 chlapc a 93 dvat. Škola má široký regionální charakter: okres poet student denního studia Opava 314 Bruntál 72 Šumperk 2 Nový Jiín 16 Jeseník 7 Ostrava 3 Karviná 1 Frýdek - Místek 2 2

3 Pro výuku žák byly využívány nejen kmenové uebny jednotlivých tíd, ale také uebny výpoetní techniky, kreslírna, dv rýsovny, uebna chemie, laborato fyziky, dv jazykové uebny a stavební laborato. Pro výuku tlesné výchovy je využívána školní tlocvina, posilovna, venkovní hišt. Pro výuku odborné praxe v zimních msících se využívají dílny v suterénu školní budovy a zahradní domek. V ostatních msících probhla výuka praxe na stavbách opavských stavebních firem. Hala praxe je využívána pro odbornou praxi a pro pedvádní nových technologií ve stavebnictví. V dob konání maturitních zkoušek tj. od do probíhala trnáctidenní soustedná praxe žák na stavbách u 127 firem celého regionu severní Moravy.!!" %$&'$($ &)**+,- Naše škola byla zaazena do sít škol a vyuují se zde studijní obory, které jsou celostátn schválené rozhodnutím MŠMT R ze dne j /02-21 a doplnné.j / za dne : Kód oboru Kód oboru Forma délka studia název oboru KKOV JKOV studia (v letech) M/ /00 Stavebnictví Denní M/ /00 Geodézie Denní 4 Školy, které vyuují obor M/001 ( /00) Stavebnictví podle uebních dokument schválených dne pod.j /96-71 s úinností od , mají možnost si volit z pti povolených zamení, která se ovšem do rozhodnutí MŠMT neuvádjí. Souhrn kapacit jednotlivých zamení oboru je pak kapacitou tyletého studijního oboru M/001 ( /00) Stavebnictví. Na škole se vyuují u oboru Stavebnictví tato zamení: M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství M/001 Stavebnictví stavební obnova M/001 Stavebnictví podnikání a management. 3

4 !!!".&/$0//$10 2 ( Vyuování zajišovalo 33 interních uitel vetn editele školy a jeho zástupce, vedoucího odborné praxe a dále 3 externí uitelé. Všichni uitelé mají požadovanou kvalifikaci, zpsobilost a dlouhodobjší praxi. Ekonomicko provozní práce zabezpeuje hospodáka a sekretáka. Školník s údržbáem obsluhují kotelnu, zajišují údržbu školy a spolu se tymi uklízekami, peují o poádek a istotu ve škole a jejím okolí. Výuku jazyk zajišují tyi uitelky. Dv vyuují nmecký jazyk a dv jazyk anglický. Všechny jsou aprobované. V uplynulém školním roce nenastoupili na naši školu do pracovního pomru žádní absolventi škol. V prbhu školního roku 2003/2004 nastoupili 2 uitelé a 1 uitel odešel do dchodu. V dchodovém vku vyuovali 3 uitelé jako externí pracovníci na dohodu o vedlejší pracovní innosti. Pepotený poet pedagogických pracovník je 34,84 z toho nekvalifikovaných 0, z toho uitel interních 34,11 z toho nekvalifikovaných 0, uitel externích 0,76 z toho nekvalifikovaných 0. Aprobovanost výuky jazyk Vyuovací jazyk Uitelé AJ FJ NJ RJ Jiný Celkem Aprobovaní Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole pipravující uitele Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou Neaprobovaní (další vzdlávání u SVP) Ostatní neaprobovaní Bez uitelské kvalifikace Dchodci (=aprobovaní) Zahraniní uitelé Celkem

5 Další vzdlávání pedagogických pracovník bylo organizováno pevážn individuáln formou odborných seminá a studiem literatury. Dva uitelé prohlubovali své znalosti v tomto školním roce na Ostravské univerzit a na Slezské univerzit v Opav dálkovým studiem. V rámci projektu SIPVZ PI. bylo vyškoleno 16 vlastních uitel a 30 cizích uitel. V pedagogickém centru Opava a Ostrava se zúastovaly 4 uitelky školení a seminá anglického a nmeckého jazyka. Další vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník školy je uvedeno v následující tabulce: Organizátor Poet zúastnných eský jazyk Cizí jazyky Pedagogické centrum Opava a Ostrava 4 Matematika Pedagogické centrum Pardubice 1 Fyzika, chemie SPŠ a VOŠ Chrudim 1 Biologie, zempis Djepis, obanská výchova Pedagogické centrum Opava 4 Výtvarná výchova, hudební výchova Ekonomika Callida Praha 2 ízení, právo CZESHA Kopivnice, SPŠ sdlovací techniky Praha 4 Prevence negativních jev Pedagogické centrum Ostrava, 2 Mgr. Nmcová Opava Výchovné poradenství Pedagogické centrum Ostrava, Nadace Naše dít Praha 2 Speciální pedagogika Psychologie Doplkové pedagogické studium OU Ostrava, SU Opava 2 Odborné exkurze Tídní uitelé 29 Odborné pednášky a semináe SCHIEDEL Praha 6 Odborné pednášky a semináe Computer Agency Brno 2 Odborné pednášky a semináe VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou 1 Odborné pednášky a semináe SPŠ stavební Opava + p. Tomíek 7 Odborné pednášky a semináe Elim Opava 1 Odborné pednášky a semináe Magistrát msta Opavy 1 Odborné pednášky a semináe Bentley Institut Praha 2 CELKEM 71 5

6 !".&/%/% 3 Na školní rok 2004/2005 podalo pihlášku na naši školu celkem 141 žák základních škol. Z toho bylo pijato 90 žák. Výbr pijímaných žák byl provádn podle bodového ohodnocení výsledk z matematiky a celkového prospchu za ob pololetí osmé tídy a prvního pololetí deváté tídy a dále podle bodového ohodnocení pijímací zkoušky. Žáci s prmrem v 8. a 9. tíd do 1,3 vetn byli osvobozeni od testu z matematiky. žák. V prvním kole pijímacího ízení bylo pijato 86 žák ze 131 pihlášených. Ve druhém kole pijímacího ízení byli pijati 3 žáci. Na odvolání ve 2. kole byl pijat 1 Na obor M/001 Stavebnictví se pihlásilo 98 žák a bylo pijato 60 žák. Pehled pihlášených a pijatých žák vetn pestup dle zamení: kód oboru M/ M/001 název oboru Stavebnictví pozemní stavitelství Stavebnictví stavební obnova poet pihlášených z toho Celkem dívky poet pijatých z toho Celkem dívky M/002 Geodézie geodézie Celkem Pijato v 1. kole 86 Pijato na odvolání po 1. kole 0 Pijato ve 2. kole 3 Pijato na odvolání ve 2. kole 1 Celkem 90 " %$&45&/&$ &6 Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání student Ve školním roce 2003/2004 bylo v denním studiu 417 student, z toho 324 chlapc a 93 dvat. Celkový prmrný prospch v 1. pololetí byl 2,521. S vyznamenáním bylo 23 student, prosplo 347 student, neprosplo 47 student. 6

7 Celkový prmrný prospch ve 2. pololetí byl 2,491. S vyznamenáním bylo 29 student, prosplo 354 student, neprosplo 34 student. Celková absence student je omluvených hodin, což je prmrn 111,43 hodin na studenta. Neomluvených bylo celkem 292 hodin tj. prmrn 0,70 hodin na studenta. lenní prospchu podle jednotlivých roník za 1. pololetí šk. roku 2003/2004: Ro. Poet žák 03/04 Prosplo s vyzn. Pro- splo Neprosplo Poet ž. se sníž. stup. z chování Poet neomlu vených hodin Neklasifikováni Oprav. zkoušky I II III IV Celkem ,00 0, lenní prospchu podle jednotlivých roník za 2. pololetí šk. roku 2003/2004: Ro. Poet žák 03/04 Prosplo s vyzn. Pro- splo Neprosplo Poet ž. se sníž. Stup. z chování Poet neomlu vených hodin Neklasifikováni Oprav. zkoušky I II III IV Celkem ,00 1, Poty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí šk. r. 2003/2004: Roník První pololetí Druhé pololetí Celkem Celkem na studenta Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené I ,86 0,26 II ,87 0,35 III ,51 1,25 IV ,01 0,82 Celkem ,43 0,70 7

8 Opravné zkoušky Opravné zkoušky probhly 27. a , kterých se zúastnilo 18 student. roník tída poet zkoušených žák prosplo neprosplo I. 1.A B C II. 2.C G 2 2 III. 3.A B C G 1 1 Celkem Výsledky maturitních zkoušek V tomto školním roce maturovaly ti tídy, z toho jedna tída se zamením Stavebnictví - pozemní stavitelství, jedna tída se zamením Stavebnictví stavební obnova a jedna tída se zamením Geodézie - geodézie. Studenti studijního oboru M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství maturovali od do Celkem maturovalo 28 student. S vyznamenáním odmaturovalo 3 studenti, 25 student prosplo. Studenti studijního oboru M/001 Stavebnictví stavební obnova maturovali od do Celkem maturovalo 32 student, z toho 4 studenti prospli s vyznamenáním, 27 student prosplo a 1 student neprospl u maturity z jednoho pedmtu a maturoval v náhradním termínu. Studenti studijního oboru M/002 Geodézie - geodézie maturovali od do Maturovalo celkem 25 student, z toho 24 prosplo, 1 student prospl s vyznamenáním. Jeden student neprospl na konci školního roku z více pedmt a proto nebyl pipuštn k maturitní zkoušce. Škola se zúastnila programu Maturita na neisto 2004, Centra pro reformu maturitní zkoušky, kde jsme se nejlépe umístili v matematice na 14. míst ze 261 zúastnných škol stejného typu. V anglickém jazyce na 21. míst ze 198 zúastnných škol, v nmeckém jazyce na 22. míst z 310 zúastnných škol, v eském jazyce na 74. míst z 226 zúastnných škol. Celkov se škola umístila v první tvrtin zúastnných škol stejného typu, což potvrzuje pomrn dobrou úrove školy. Maturitní zkoušky se konaly v termínu od do Celkem z 86 žák maturovalo v ádném termínu 85 žák. Jeden žák neprospl v závru 4. roníku a bylo jemu povoleno opakování 4. roníku. Jeden žák, který neuspl u maturity z jednoho pedmtu, maturoval v náhradním termínu. S vyznamenáním maturovalo 8 žák, což je 9,4% z potu maturant. 8

9 název oboru Forma studia poet žák celkem maturovalo prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli z jednoho pedmtu Nebyli pipuštni k maturitní zkoušce M/ M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství Stavebnictví stavební obnova Denní Denní M/002 Geodézie - geodézie Denní Celkem Výsledky opravných maturitních zkoušek Opravné maturitní zkoušky se konaly , kterých se zúastnil 1 student z jednoho pedmtu, který uspl. Kód oboru název oboru poet zkoušených žák prosplo neprosplo M/001 Stavebnictví stavební obnova Celkem

10 !".&/&$&4,' Ve školním roce 2003/2004 neprobhla inspekce ŠI. Poslední orientaní inspekce byla ve školním roce 2002/2003 ve dnech 4. až , jejíž výsledky jsou zveejnny na internetu.!!".&/$$ Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku tlovýchovy a sportu Pro tetí roníky jsme uspoádali sportovní kurzy zamené na cykloturistiku a míové hry. Vedoucím kurzu 3.A, 3.G byl Mgr. Šrom, vedoucím kurzu 3.B, 3.C byl Mgr. Plucnar. Oba kurzy byly úspšné a splnily všechny požadavky. Bhem školního roku jsme pro žáky školy pipravili mezitídní turnaje ve florbalu, futsalu a volejbalu s tmito výsledky: Turnaj ve florbalu Kategorie 1.a 2. roníky 1. místo tída 2.G 2. místo tída 1.B 3. místo tída 1.A Kategorie 3. a 4. roníky 1. místo tída 3.A 2. místo tída 3.C 3. místo tída 3.B Turnaj ve futsalu 1. místo tída 3.C 2. místo tída 4.G 3. místo tída 2.G Turnaj ve volejbalu Kategorie 1. a 2. roník 1. místo tída 2.G 2. místo tída 1.A 3. místo tída 2.A 10

11 Kategorie 3. a 4. roník 1. místo tída 4.A 2. místo tída 3.B 3. místo tída 3.C Se školními družstvy jsme reprezentovali školu a to takto: Plavání okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2.místo reprezentovali: Pavelek Petr, Sýkora Aleš, Plachký Jakub, ernín Adam, Mazur Roman, Peterek Lumír. Pespolní bh okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2.místo reprezentovali: Obadal Zdenk, Lecián Martin, Onderka Lukáš, Krysta Michal, Gintar Jan. Šachy okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo reprezentovali: Mrkva Michal, Krautwurst Milan, Caletka Radomír, Pitrun Václav, Chodura Tomáš. Šachy stedoškolská šachová liga družstvo chlapc obsadilo 3.místo reprezentovali stejní žáci Volejbal okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo pebor Moravy družstvo chlapc obsadilo 5. místo Reprezentovali: Krempaský Tomáš, Koistka Petr, Mazur Roman, Kístek Matouš, Pavelek Jan, Kupka Ondej, Kocián Robert, Plachký Jakub. Okresní kolo družstvo dívek bez umístní Basketbal okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Suchánek Jií, Wimmer Tomáš, Peš Jaroslav, Lazorišák Pavel, Hendrych Pavel, Kapoun Pavel, Gorica Libor, Ziegler Petr, Koudela Pemysl,Krempaský Tomáš. Silový víceboj - okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Krupa Adam, ernoch Karel, Obadal Zdenk, Štencl Jakub. Olympijský šplh okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo republikové kolo družstvo chlapc obsadilo 10. místo Reprezentovali: Opla Vlastimil, Krupa Adam, Obadal Zdenk, Hanzlík Petr. 11

12 Lehká atletika okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Bušos Janis, Plachký Jakub,Bahr Filip,Kurš Jakub, Fajkus Lukáš, Štefek Roman, Bartoníek Ondej, Krysta Michal, Pavelek Petr, Sýkora Aleš, Blažej Jakub, Malchar Michal. okresní kolo družstvo dívek obsadilo 3. místo Reprezentovaly: Kleineidamová Jitka, Šromová Petra, Pustelníková Jana, Školníková Šárka, Glacová Beata, Tomanová Kateina, Vaviníková Radka, Pecháková Petra, Pracná Markéta, Rychtarová Radka Údaje o školních aktivitách na úseku kultury ve školním roce 2003/2004 prosinec 2003 Vánoní koncerty opavských pveckých sbor Vánoní koncert beseda se sólisty opery SD v Opav Olgou Procházkovou a Alexandrem Vovkem, klavír Dr. Karel Holeš Janákova filharmonie Ostrava Smetana, Dvoák, Janáek, Novák pedplatné do SD Opava Údaje o školních aktivitách na úseku matematicko-fyzikálním Matematické soutže cíl: podchycení zájmu o matematiku pro co nejširší skupinu žák, podpora matematických talent. matematická olympiáda školního kola se zúastnilo 8 žák okresního kola skupiny C dne se zúastnilo 5 student, 4 byli úspšnými ešiteli: Machel 16 bod z 18 možných Kureka 14 bod Erban, Prchalová 10 bod SPŠ stavební mla srovnatelné zastoupení se studenty MGO (5 student), Gymnázium Hluín (jen 2 studenti), SPŠ a SUPŠ (1 student). Do krajského kola byli pozváni 2 studenti (Machel, Kureka) oba úspšní ešitelé. národní soutž žák SOŠ, SOU zúastnilo se 6 student, všichni jsou úspšnými ešiteli. Mezinárodní soutž MATEMATICKÝ KLOKAN: - úast 69 student v kategorii JUNIOR - úast 19 student v kategorii STUDENT Novoroní soutž student naší školy školní akce se zúastnilo 36 student všech roník 12

13 Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku odborné výchovy 1. Grafické soutže student V letošním školním roce byly rozdleny do 5 kategorií, každá kategorie byla vyhodnocena a odmnna 3 cenami: Nejlépe a nejpknji provedená kresba historické architektury První místo : Hazuchová Klára 3.B Druhé místo : Schindler Martin 3.B Tetí místo: Frýdl Roman 3.B Nejlépe a nejpknji provedená perspektiva RD vetn stafáže a osvtlení První místo : Kalapírová Kateina 2.C Druhé místo : Hendrych Pavel 2.B Tetí místo: Kristián Erik 2.C Objemová studie drobné architektury První místo : Seipelt Michal 3.A Druhé místo : Fichna Jakub 3.A Tetí místo: Soukalová Petra 3.B Nejlépe provedený roníkový projekt pedmtu Konstrukní cviení První místo : Choleva Martin 3.A Druhé místo : Piekarczyková Libuše 3.B Tetí místo: Pracná Markéta 3.C Nejlépe a nejnápadnji provedený poítaový 3D model První místo : Vank Jakub 3.A Druhé místo : Kolarczyk Ondej 3.C Tetí místo: Choleva Martin 3.A 2. Studentské odborné soutže (SO) Zúastnili jsme se v kategorii 11 Stavebnictví, architektura, design. Pes školní kolo, okresní a krajské kolo jsme postoupili do celostátního kola, kde jsme se umístili na pkném 5. míst. Okresní kolo Opava První místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava Druhé místo : Vícha Petr SPŠ stavební Opava Tetí místo : Šrajerová Hana, Osadníková Markéta SPŠ stavební Opava 13

14 Krajské kolo Opava První místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava Celostátní kolo Tábor Páté místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava 3. Propagace školy V msíci listopadu 2003 byla uskutenna výstava grafických prací student naší školy, doplnná audiovizuálním programem o prostorách a innosti naší školy. Tato výstava mla velký úspch, což se mimo jiné odrazilo i v potu uchaze o studium na naší škole. 4. Zvyšování kvalifikace student Pro zvýšení kvalifikace student v oblasti poítaové grafiky byly u nás provedeny zkoušky certifikátu Autodesk, které byly udleny 8 studentm. 5. Zvyšování odborné úrovn pedagogických pracovník Pro zvýšení odborné úrovn pedagogických pracovník probhlo školení státní informaní politiky ve vzdlání v úrovni PI.- úvodní modul. Tohoto školení se zúastnilo 16 pedagogických pracovník. 6. Ostatní innost Pro potebu student je k dispozici knihovna s technickou literaturou a normami. Po dohod s vyuujícím výpoetní techniky je otevena po vyuovacích hodinách uebna výpoetní techniky, kde další informace týkající se odbornosti lze získat na internetových stránkách. Pro zvýšení pehledu o technických novinkách byly uspoádány prezentace vybraných firem nap. Schiedel tísložkové komíny, Tondach stešní krytiny, firma Mlýnek bidlicová krytina. Tídy 1. a 2.roník navštívily stavební veletrh Brno. Ke zvýšení odborné úrovn školy pispívá spolupráce s regionálními stavebními firmami, zejména pi zajišování ízené odborné praxe. V rámci odborných pedmt byly navštíveny rozestavné stavby realizované v neobvyklých technologiích, nap. mstská hala Mstské sady, vícepatrové parkovací stání Nákladní ul. Pro zvýšení kvality výuky je rovnž využívána spolupráce se SW firmami pi zajišování programového vybavení školy / Nemetschek, Protech, Callida a Autodesk /. 14

15 !!!" 75&/ Umístní maturant na vysokých školách 1. Studium žák na VŠ, kteí maturovali v loském roce A - z 29 žák si podalo pihlášku na VŠ 26 žák,pijato bylo 17 žák a to: 7 žák na VUT Brno 10 žák na VŠB Ostrava 4.B z 25 žák si podalo pihlášku na VŠ 21 žák, pijato bylo 20 žák a to: 8 žák na VUT Brno 5 žák na VŠB Ostrava 6 žák na VUT Praha 1 žák TU Liberec 4.C z 30 žák si podalo pihlášku na VŠ 19 žák, pijato bylo 14 žák a to: 4 žáci na VUT Brno 10 žák na VŠB Ostrava 2. Pihlášky ke studiu na VŠ letošních maturant 4.A z 29 žák si pihlášku podalo 25 žák, celkem 56 pihlášek a to na: VUT Praha 6 pihlášek VUT Brno 16 pihlášek VŠB Ostrava 24 pihlášek Ostatní 10 pihlášek 4.B z 31 žák si pihlášku podalo 23 žák, celkem 48 pihlášek a to na: VUT Praha 2 pihlášky VUT Brno 11 pihlášek VŠB Ostrava 21 pihlášek Ostatní 8 pihlášek Architektura 6 pihlášek 4.G z 26 žák si pihlášku podalo 23 žák, celkem 47 pihlášek a to na: VUT Brno 9 pihlášek VŠB Ostrava 25 pihlášek Ostatní 13 pihlášek 15

16 Hodnocení minimálního preventivního programu Souástí preventivního programu ve školním roce 2003/2004 bylo zajistit dostatenou nabídku školních a mimoškolních aktivit pro využití volného asu našich student. Pro všechny studenty 2.roník se uskutenila beseda s oblastním školským metodikem prevence Mgr. Pavlínou Nmcovou. Šlo o problematiku: Životní spokojenost a štstí a nebezpeí drog, garantem besedy byla Mgr. Daniela Štpánová. Problematika patologických jev byla prbžn zaazována do pedmtu obanské nauky. I pedmt tlesná výchova se nesouste uje jen na vlastní výuku, ale také na mimoškolní innosti. Skvlou píležitostí pro sportovní vyžití, ale i pro bližší kontakt pedagog se žáky, byly cykloturistický kurs pro žáky 3.roník i školní exkurze jednotlivých roník. Vynikajících výsledk dosáhli nadaní matematikové naší školy. Pod vedením Mgr. J. Bouchalové probhla matematická olympiáda KLOKAN. V rámci odborných pedmt se uskutenila soutž o nejlepší roníkový projekt, rovnž se zúastnili SO, kde postoupili do celostátního kola. Vyuující cizích jazyk uskutenily i letos konverzaní soutž v jazyce anglickém a nmeckém. O možnosti využití volného asu jsou naši studenti pravideln informováni prostednictvím nástnek i v rámci jednotlivých pedmt svými vyuujícími, nebo formou obžník. Nejpoužívanjší formou spolupráce na úseku primární prevence je možnost student se obrátit na výchovného poradce a preventistu se svými problémy a také spolupráce poradce, preventisty, tídních uitel a vyuujících s vedením školy, pípadn spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou v Opav. Cílem a snahou prevence patologických jev je zlepšování klimatu ve škole a co nejrychlejší a nejúinnjší ešení pípadných problém. Do píštího školního roku pipravujeme adaptaní kurs pro studenty 1. roník a také seminá psychologa pro vyuující, který je pipraví na zvládání zátžových situací ve škole. Budeme se i nadále snažit budoucí cestu našich student vést tím správným smrem a pomáhat jim v pípad poteby a také vyuujícím pipravit píjemné pracovní klima. Spolupráce s úadem práce Žáci byli o práci úadu informováni a vyzváni k individuální návštv. Nadále jsme ve spojení s Mgr. Skalickou. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opav Na žádost poradny jsme s tídními uiteli vyplovali hodnocení našich žák, pevážn 1.roník. V tomto školním roce bylo pijato 7 student s vývojovými poruchami uení, pevážn dislexií. Celkem bylo v letošním roce ve škole 25 student s poruchami uení. Uitelé byli s tmito studenty seznámeni na pedagogické porad a vyzváni k dodržování pedpis MŠMT. Byl sledován pechod žák ze základní na stední školu, nejvtší problémy byly ešeny s rodii. 16

17 Spolupráce s Domovem mládeže Problémy žák naší školy se snažíme ešit individuáln s vychovatelkami domova. Správní ízení Ve školním roce 2003/2004 vydal editel školy podle zákona. 564/90 Sb. 3 odstavec 2 tato rozhodnutí: Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání Rozhodnutí o pijetí ke studiu 94 0 Rozhodnutí o nepijetí ke studiu Rozhodnutí o perušení studia 0 0 Rozhodnutí o ukonení studia 7 0 Rozhodnutí o opakování roníku studia 13 0 Základní cíl školy je udržet vysokou úrove odborného vzdlávání pi zvyšování podíl všeobecného vzdlávání. Škola dobe funguje, pitom se opírá o kvalitní základy vybudované dobrou tradicí školy. Absolventi školy jsou úspšní jak na vysokých školách, tak i v praxi. Výuka je prbžn pizpsobována požadavkm stanovených vysokými školami, tak i stavebními firmami. Je poteba se více vnovat zapojení školy do mezinárodních projekt EU a podobných program. Škola je pomrn dobe vybavena a na veejnosti se prezentuje pedevším svými dobrými výsledky. Informace o naší škole mže veejnost získávat také prostednictvím internetových stránek s vlastní doménou Opava 15. záí 2004 Ing. Pravdomil G e b a u e r editel SPŠ stavební Opava 17

18 Píloha.1 UMÍSTNÍ ŽÁK NA SOUTŽÍCH R e g i o n á l n í s o u tže Název 1. místo 2. místo 3. místo Volejbal 8 ch Basketbal 10 ch Silový víceboj 4 ch Plavání 6 ch Šplh okresní kolo AŠSK 4 ch Šachy 5 ch Lehká atletika -SŠH 12d 12ch K r a j s k é s o u tže Název 1. místo 2. místo 5. místo Šplh 4 ch 4 ch Basketbal 8 ch Lehká atletika 12 ch Volejbal 8 ch N á r o d n í s o u tže Název 1. místo 5. místo 10.místo Šplh 4 ch Volejbal 8 ch M e z i n á r o d n í s o u tže Název 1. místo 2. místo 3. místo Matematický Klokan JUNIOR, úast 69 žák 18

19 Píloha. 2 P ÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTŽÍ Regionální soutže Název Plavání DDM Opava (AŠSK Opava) Šplh DDM Opava (AŠSK Opava) Volejbal DDM Opava (AŠSK Opava) Basketbal DDM Opava (AŠSK Opava) Silový víceboj DDM Opava (AŠSK Opava) Šachy SPŠ a SUPŠ Opava Lehká atletika DDM Opava (AŠSK Opava) K r a j s k é s o u tž e Název Šplh DDM Opava (AŠSK Opava) Basketbal AŠSK Nový Jiín Lehká atletika AŠSK Ostrava Volejbal Opava Název Šplh DDM Frýdek-Místek Volejbal Olomouc N á r o d n í s o u tž e Název M e z i n á r o d n í s o u tž e Matematický Klokan JUNIOR garant PdF UP Olomouc 19

20 Píloha. 3 PROJEKTY A PROGRAMY Mezinárodní programy a projekty (PHARE 2000, Socrates, Leonardo, Mládež, Tandem atd.) Píhraniní spolupráce (CBC a další) Projekty v rozvojových programech MŠMT a MSK Vlastní programy a projekty (rozvoj ekol. aktivit, Škola zdravého života, atd.) Získání grantu Využití evaluaních projekt CBC, Euroregion Silesia Juz wiem, kim jestes, navázaná spolupráce se školou z Ratiboe, probíhá výbr projektu Pilotní projekt, SIPVZ Zavedení do výuky CADKON pro ADT jako rozšiující nástavby Autodesk Architectural Desktop 2005, pijat, realizace probíhá Jsme školící stedisko v rámci SIPVZ, moduly Z, P, jako jediní v republice nabízíme školení Autodesk Architectural Desktopu a AllPlanu modelovací CAD software pro stavebnictví Program Rozvoj odborného vzdlávání pro rok 2004, MSK Sblížení technického vybavení školy s praxí v geodetických a technických oborech, nebyl vybrán Škola je držitelem titulu Autodesk Academia, každý rok jsou studentm na základ práce a obhajoby udlovány certifikáty Autodesk Academia. vlastní program Soutže 2004, soutž student školy v odborných disciplínách Autodesk Academia Grant, Autodesk Vizualizace v architektue testování maturant CERMAT, zúastnili se všichni maturanti Píloha. 4 20

21 DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY Spolupráce s mstem, vypracování projekt obytných a obanských budov obcí konkrétní aktivity v prolukách na území msta Opavy v rámci SO podle konkrétního zadání Magistrátu msta Opavy Spolupráce s profesními orgány (Hosp. komora, cechy, firmy a další) Aktivity žák (školní asopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Akce prezentace školy, www stránky, dny otevených dveí atd. Rada školy Spolupráce s KAIT (eská komora autorizovaných inženýr a technik) Spolupráce s místními stavebními firmami, pedevším, zajištní praxe na stavbách. Školní volejbalové družstvo chlapc a dívek. Školní futsalové družstvo chlapc dny otevených dveí a úast na burze škol v Opav, Hluín, Krnov a v Bruntále uspoádání výstavy studentských prací Chcete nás poznat?, výstavní prostory Domu U Zavené brány, Optys Sdružení rodi a pátel školy Nadaní fond školy 21

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Střední průmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábeží 356/1 500 03 Hradec Králové 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO 23. 6. 2005 V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV)

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2003/2004 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2003

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2003/2004 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2003 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou 25.9.2012 Schváleno pedagogickou

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 Stední odborné uilišt obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PS 779 00 tel. 585200211 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 V Olomouci dne: 29. záí 2006 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláková

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

t e c h n i c k ý c h o b o r Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Výroní zpráva o innosti za školní rok 2004/2005 RNDr.Vlastimil H ý b l, editel

t e c h n i c k ý c h o b o r Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Výroní zpráva o innosti za školní rok 2004/2005 RNDr.Vlastimil H ý b l, editel S tední odborná škola a S tední odborné uilišt t e c h n i c k ý c h o b o r Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Výroní zpráva o innosti za školní rok 2004/2005 Zpracovali : RNDr.Vlastimil H ý b l, editel

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více