Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004"

Transkript

1 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, OPAVA tel.: , fax: /

2 !" #$ Název školy: Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Sídlo školy: Opava, Mírová 3/630 Identifikaní íslo zaízení: Identifikaní íslo organizace: Identifikátor zaízení: Právní forma: Píspvková organizace s právní subjektivitou Zizovatel: Moravskoslezský kraj 28. íjna 117, Ostrava IO: editel školy: Ing. Pravdomil Gebauer Ve školním roce 2003/2004 mla SPŠ stavební Opava 14 tíd. V denním studiu byly: tyi tídy se zamením Stavebnictví-pozemní stavitelství, tyi tídy se zamením Stavebnictvístavební obnova, ti tídy se zamením Stavebnictví-podnikání ve stavebnictví a ti tídy se zamením Geodézie. Školu navštvovalo 417 student, z toho 324 chlapc a 93 dvat. Škola má široký regionální charakter: okres poet student denního studia Opava 314 Bruntál 72 Šumperk 2 Nový Jiín 16 Jeseník 7 Ostrava 3 Karviná 1 Frýdek - Místek 2 2

3 Pro výuku žák byly využívány nejen kmenové uebny jednotlivých tíd, ale také uebny výpoetní techniky, kreslírna, dv rýsovny, uebna chemie, laborato fyziky, dv jazykové uebny a stavební laborato. Pro výuku tlesné výchovy je využívána školní tlocvina, posilovna, venkovní hišt. Pro výuku odborné praxe v zimních msících se využívají dílny v suterénu školní budovy a zahradní domek. V ostatních msících probhla výuka praxe na stavbách opavských stavebních firem. Hala praxe je využívána pro odbornou praxi a pro pedvádní nových technologií ve stavebnictví. V dob konání maturitních zkoušek tj. od do probíhala trnáctidenní soustedná praxe žák na stavbách u 127 firem celého regionu severní Moravy.!!" %$&'$($ &)**+,- Naše škola byla zaazena do sít škol a vyuují se zde studijní obory, které jsou celostátn schválené rozhodnutím MŠMT R ze dne j /02-21 a doplnné.j / za dne : Kód oboru Kód oboru Forma délka studia název oboru KKOV JKOV studia (v letech) M/ /00 Stavebnictví Denní M/ /00 Geodézie Denní 4 Školy, které vyuují obor M/001 ( /00) Stavebnictví podle uebních dokument schválených dne pod.j /96-71 s úinností od , mají možnost si volit z pti povolených zamení, která se ovšem do rozhodnutí MŠMT neuvádjí. Souhrn kapacit jednotlivých zamení oboru je pak kapacitou tyletého studijního oboru M/001 ( /00) Stavebnictví. Na škole se vyuují u oboru Stavebnictví tato zamení: M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství M/001 Stavebnictví stavební obnova M/001 Stavebnictví podnikání a management. 3

4 !!!".&/$0//$10 2 ( Vyuování zajišovalo 33 interních uitel vetn editele školy a jeho zástupce, vedoucího odborné praxe a dále 3 externí uitelé. Všichni uitelé mají požadovanou kvalifikaci, zpsobilost a dlouhodobjší praxi. Ekonomicko provozní práce zabezpeuje hospodáka a sekretáka. Školník s údržbáem obsluhují kotelnu, zajišují údržbu školy a spolu se tymi uklízekami, peují o poádek a istotu ve škole a jejím okolí. Výuku jazyk zajišují tyi uitelky. Dv vyuují nmecký jazyk a dv jazyk anglický. Všechny jsou aprobované. V uplynulém školním roce nenastoupili na naši školu do pracovního pomru žádní absolventi škol. V prbhu školního roku 2003/2004 nastoupili 2 uitelé a 1 uitel odešel do dchodu. V dchodovém vku vyuovali 3 uitelé jako externí pracovníci na dohodu o vedlejší pracovní innosti. Pepotený poet pedagogických pracovník je 34,84 z toho nekvalifikovaných 0, z toho uitel interních 34,11 z toho nekvalifikovaných 0, uitel externích 0,76 z toho nekvalifikovaných 0. Aprobovanost výuky jazyk Vyuovací jazyk Uitelé AJ FJ NJ RJ Jiný Celkem Aprobovaní Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole pipravující uitele Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou Neaprobovaní (další vzdlávání u SVP) Ostatní neaprobovaní Bez uitelské kvalifikace Dchodci (=aprobovaní) Zahraniní uitelé Celkem

5 Další vzdlávání pedagogických pracovník bylo organizováno pevážn individuáln formou odborných seminá a studiem literatury. Dva uitelé prohlubovali své znalosti v tomto školním roce na Ostravské univerzit a na Slezské univerzit v Opav dálkovým studiem. V rámci projektu SIPVZ PI. bylo vyškoleno 16 vlastních uitel a 30 cizích uitel. V pedagogickém centru Opava a Ostrava se zúastovaly 4 uitelky školení a seminá anglického a nmeckého jazyka. Další vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník školy je uvedeno v následující tabulce: Organizátor Poet zúastnných eský jazyk Cizí jazyky Pedagogické centrum Opava a Ostrava 4 Matematika Pedagogické centrum Pardubice 1 Fyzika, chemie SPŠ a VOŠ Chrudim 1 Biologie, zempis Djepis, obanská výchova Pedagogické centrum Opava 4 Výtvarná výchova, hudební výchova Ekonomika Callida Praha 2 ízení, právo CZESHA Kopivnice, SPŠ sdlovací techniky Praha 4 Prevence negativních jev Pedagogické centrum Ostrava, 2 Mgr. Nmcová Opava Výchovné poradenství Pedagogické centrum Ostrava, Nadace Naše dít Praha 2 Speciální pedagogika Psychologie Doplkové pedagogické studium OU Ostrava, SU Opava 2 Odborné exkurze Tídní uitelé 29 Odborné pednášky a semináe SCHIEDEL Praha 6 Odborné pednášky a semináe Computer Agency Brno 2 Odborné pednášky a semináe VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou 1 Odborné pednášky a semináe SPŠ stavební Opava + p. Tomíek 7 Odborné pednášky a semináe Elim Opava 1 Odborné pednášky a semináe Magistrát msta Opavy 1 Odborné pednášky a semináe Bentley Institut Praha 2 CELKEM 71 5

6 !".&/%/% 3 Na školní rok 2004/2005 podalo pihlášku na naši školu celkem 141 žák základních škol. Z toho bylo pijato 90 žák. Výbr pijímaných žák byl provádn podle bodového ohodnocení výsledk z matematiky a celkového prospchu za ob pololetí osmé tídy a prvního pololetí deváté tídy a dále podle bodového ohodnocení pijímací zkoušky. Žáci s prmrem v 8. a 9. tíd do 1,3 vetn byli osvobozeni od testu z matematiky. žák. V prvním kole pijímacího ízení bylo pijato 86 žák ze 131 pihlášených. Ve druhém kole pijímacího ízení byli pijati 3 žáci. Na odvolání ve 2. kole byl pijat 1 Na obor M/001 Stavebnictví se pihlásilo 98 žák a bylo pijato 60 žák. Pehled pihlášených a pijatých žák vetn pestup dle zamení: kód oboru M/ M/001 název oboru Stavebnictví pozemní stavitelství Stavebnictví stavební obnova poet pihlášených z toho Celkem dívky poet pijatých z toho Celkem dívky M/002 Geodézie geodézie Celkem Pijato v 1. kole 86 Pijato na odvolání po 1. kole 0 Pijato ve 2. kole 3 Pijato na odvolání ve 2. kole 1 Celkem 90 " %$&45&/&$ &6 Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání student Ve školním roce 2003/2004 bylo v denním studiu 417 student, z toho 324 chlapc a 93 dvat. Celkový prmrný prospch v 1. pololetí byl 2,521. S vyznamenáním bylo 23 student, prosplo 347 student, neprosplo 47 student. 6

7 Celkový prmrný prospch ve 2. pololetí byl 2,491. S vyznamenáním bylo 29 student, prosplo 354 student, neprosplo 34 student. Celková absence student je omluvených hodin, což je prmrn 111,43 hodin na studenta. Neomluvených bylo celkem 292 hodin tj. prmrn 0,70 hodin na studenta. lenní prospchu podle jednotlivých roník za 1. pololetí šk. roku 2003/2004: Ro. Poet žák 03/04 Prosplo s vyzn. Pro- splo Neprosplo Poet ž. se sníž. stup. z chování Poet neomlu vených hodin Neklasifikováni Oprav. zkoušky I II III IV Celkem ,00 0, lenní prospchu podle jednotlivých roník za 2. pololetí šk. roku 2003/2004: Ro. Poet žák 03/04 Prosplo s vyzn. Pro- splo Neprosplo Poet ž. se sníž. Stup. z chování Poet neomlu vených hodin Neklasifikováni Oprav. zkoušky I II III IV Celkem ,00 1, Poty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí šk. r. 2003/2004: Roník První pololetí Druhé pololetí Celkem Celkem na studenta Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené I ,86 0,26 II ,87 0,35 III ,51 1,25 IV ,01 0,82 Celkem ,43 0,70 7

8 Opravné zkoušky Opravné zkoušky probhly 27. a , kterých se zúastnilo 18 student. roník tída poet zkoušených žák prosplo neprosplo I. 1.A B C II. 2.C G 2 2 III. 3.A B C G 1 1 Celkem Výsledky maturitních zkoušek V tomto školním roce maturovaly ti tídy, z toho jedna tída se zamením Stavebnictví - pozemní stavitelství, jedna tída se zamením Stavebnictví stavební obnova a jedna tída se zamením Geodézie - geodézie. Studenti studijního oboru M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství maturovali od do Celkem maturovalo 28 student. S vyznamenáním odmaturovalo 3 studenti, 25 student prosplo. Studenti studijního oboru M/001 Stavebnictví stavební obnova maturovali od do Celkem maturovalo 32 student, z toho 4 studenti prospli s vyznamenáním, 27 student prosplo a 1 student neprospl u maturity z jednoho pedmtu a maturoval v náhradním termínu. Studenti studijního oboru M/002 Geodézie - geodézie maturovali od do Maturovalo celkem 25 student, z toho 24 prosplo, 1 student prospl s vyznamenáním. Jeden student neprospl na konci školního roku z více pedmt a proto nebyl pipuštn k maturitní zkoušce. Škola se zúastnila programu Maturita na neisto 2004, Centra pro reformu maturitní zkoušky, kde jsme se nejlépe umístili v matematice na 14. míst ze 261 zúastnných škol stejného typu. V anglickém jazyce na 21. míst ze 198 zúastnných škol, v nmeckém jazyce na 22. míst z 310 zúastnných škol, v eském jazyce na 74. míst z 226 zúastnných škol. Celkov se škola umístila v první tvrtin zúastnných škol stejného typu, což potvrzuje pomrn dobrou úrove školy. Maturitní zkoušky se konaly v termínu od do Celkem z 86 žák maturovalo v ádném termínu 85 žák. Jeden žák neprospl v závru 4. roníku a bylo jemu povoleno opakování 4. roníku. Jeden žák, který neuspl u maturity z jednoho pedmtu, maturoval v náhradním termínu. S vyznamenáním maturovalo 8 žák, což je 9,4% z potu maturant. 8

9 název oboru Forma studia poet žák celkem maturovalo prospli s vyznamenáním Prospli Neprospli z jednoho pedmtu Nebyli pipuštni k maturitní zkoušce M/ M/001 Stavebnictví pozemní stavitelství Stavebnictví stavební obnova Denní Denní M/002 Geodézie - geodézie Denní Celkem Výsledky opravných maturitních zkoušek Opravné maturitní zkoušky se konaly , kterých se zúastnil 1 student z jednoho pedmtu, který uspl. Kód oboru název oboru poet zkoušených žák prosplo neprosplo M/001 Stavebnictví stavební obnova Celkem

10 !".&/&$&4,' Ve školním roce 2003/2004 neprobhla inspekce ŠI. Poslední orientaní inspekce byla ve školním roce 2002/2003 ve dnech 4. až , jejíž výsledky jsou zveejnny na internetu.!!".&/$$ Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku tlovýchovy a sportu Pro tetí roníky jsme uspoádali sportovní kurzy zamené na cykloturistiku a míové hry. Vedoucím kurzu 3.A, 3.G byl Mgr. Šrom, vedoucím kurzu 3.B, 3.C byl Mgr. Plucnar. Oba kurzy byly úspšné a splnily všechny požadavky. Bhem školního roku jsme pro žáky školy pipravili mezitídní turnaje ve florbalu, futsalu a volejbalu s tmito výsledky: Turnaj ve florbalu Kategorie 1.a 2. roníky 1. místo tída 2.G 2. místo tída 1.B 3. místo tída 1.A Kategorie 3. a 4. roníky 1. místo tída 3.A 2. místo tída 3.C 3. místo tída 3.B Turnaj ve futsalu 1. místo tída 3.C 2. místo tída 4.G 3. místo tída 2.G Turnaj ve volejbalu Kategorie 1. a 2. roník 1. místo tída 2.G 2. místo tída 1.A 3. místo tída 2.A 10

11 Kategorie 3. a 4. roník 1. místo tída 4.A 2. místo tída 3.B 3. místo tída 3.C Se školními družstvy jsme reprezentovali školu a to takto: Plavání okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2.místo reprezentovali: Pavelek Petr, Sýkora Aleš, Plachký Jakub, ernín Adam, Mazur Roman, Peterek Lumír. Pespolní bh okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2.místo reprezentovali: Obadal Zdenk, Lecián Martin, Onderka Lukáš, Krysta Michal, Gintar Jan. Šachy okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo reprezentovali: Mrkva Michal, Krautwurst Milan, Caletka Radomír, Pitrun Václav, Chodura Tomáš. Šachy stedoškolská šachová liga družstvo chlapc obsadilo 3.místo reprezentovali stejní žáci Volejbal okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo pebor Moravy družstvo chlapc obsadilo 5. místo Reprezentovali: Krempaský Tomáš, Koistka Petr, Mazur Roman, Kístek Matouš, Pavelek Jan, Kupka Ondej, Kocián Robert, Plachký Jakub. Okresní kolo družstvo dívek bez umístní Basketbal okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Suchánek Jií, Wimmer Tomáš, Peš Jaroslav, Lazorišák Pavel, Hendrych Pavel, Kapoun Pavel, Gorica Libor, Ziegler Petr, Koudela Pemysl,Krempaský Tomáš. Silový víceboj - okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Krupa Adam, ernoch Karel, Obadal Zdenk, Štencl Jakub. Olympijský šplh okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 1. místo republikové kolo družstvo chlapc obsadilo 10. místo Reprezentovali: Opla Vlastimil, Krupa Adam, Obadal Zdenk, Hanzlík Petr. 11

12 Lehká atletika okresní kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo krajské kolo družstvo chlapc obsadilo 2. místo Reprezentovali: Bušos Janis, Plachký Jakub,Bahr Filip,Kurš Jakub, Fajkus Lukáš, Štefek Roman, Bartoníek Ondej, Krysta Michal, Pavelek Petr, Sýkora Aleš, Blažej Jakub, Malchar Michal. okresní kolo družstvo dívek obsadilo 3. místo Reprezentovaly: Kleineidamová Jitka, Šromová Petra, Pustelníková Jana, Školníková Šárka, Glacová Beata, Tomanová Kateina, Vaviníková Radka, Pecháková Petra, Pracná Markéta, Rychtarová Radka Údaje o školních aktivitách na úseku kultury ve školním roce 2003/2004 prosinec 2003 Vánoní koncerty opavských pveckých sbor Vánoní koncert beseda se sólisty opery SD v Opav Olgou Procházkovou a Alexandrem Vovkem, klavír Dr. Karel Holeš Janákova filharmonie Ostrava Smetana, Dvoák, Janáek, Novák pedplatné do SD Opava Údaje o školních aktivitách na úseku matematicko-fyzikálním Matematické soutže cíl: podchycení zájmu o matematiku pro co nejširší skupinu žák, podpora matematických talent. matematická olympiáda školního kola se zúastnilo 8 žák okresního kola skupiny C dne se zúastnilo 5 student, 4 byli úspšnými ešiteli: Machel 16 bod z 18 možných Kureka 14 bod Erban, Prchalová 10 bod SPŠ stavební mla srovnatelné zastoupení se studenty MGO (5 student), Gymnázium Hluín (jen 2 studenti), SPŠ a SUPŠ (1 student). Do krajského kola byli pozváni 2 studenti (Machel, Kureka) oba úspšní ešitelé. národní soutž žák SOŠ, SOU zúastnilo se 6 student, všichni jsou úspšnými ešiteli. Mezinárodní soutž MATEMATICKÝ KLOKAN: - úast 69 student v kategorii JUNIOR - úast 19 student v kategorii STUDENT Novoroní soutž student naší školy školní akce se zúastnilo 36 student všech roník 12

13 Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku odborné výchovy 1. Grafické soutže student V letošním školním roce byly rozdleny do 5 kategorií, každá kategorie byla vyhodnocena a odmnna 3 cenami: Nejlépe a nejpknji provedená kresba historické architektury První místo : Hazuchová Klára 3.B Druhé místo : Schindler Martin 3.B Tetí místo: Frýdl Roman 3.B Nejlépe a nejpknji provedená perspektiva RD vetn stafáže a osvtlení První místo : Kalapírová Kateina 2.C Druhé místo : Hendrych Pavel 2.B Tetí místo: Kristián Erik 2.C Objemová studie drobné architektury První místo : Seipelt Michal 3.A Druhé místo : Fichna Jakub 3.A Tetí místo: Soukalová Petra 3.B Nejlépe provedený roníkový projekt pedmtu Konstrukní cviení První místo : Choleva Martin 3.A Druhé místo : Piekarczyková Libuše 3.B Tetí místo: Pracná Markéta 3.C Nejlépe a nejnápadnji provedený poítaový 3D model První místo : Vank Jakub 3.A Druhé místo : Kolarczyk Ondej 3.C Tetí místo: Choleva Martin 3.A 2. Studentské odborné soutže (SO) Zúastnili jsme se v kategorii 11 Stavebnictví, architektura, design. Pes školní kolo, okresní a krajské kolo jsme postoupili do celostátního kola, kde jsme se umístili na pkném 5. míst. Okresní kolo Opava První místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava Druhé místo : Vícha Petr SPŠ stavební Opava Tetí místo : Šrajerová Hana, Osadníková Markéta SPŠ stavební Opava 13

14 Krajské kolo Opava První místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava Celostátní kolo Tábor Páté místo : echová Monika, Kudla Michal SPŠ stavební Opava 3. Propagace školy V msíci listopadu 2003 byla uskutenna výstava grafických prací student naší školy, doplnná audiovizuálním programem o prostorách a innosti naší školy. Tato výstava mla velký úspch, což se mimo jiné odrazilo i v potu uchaze o studium na naší škole. 4. Zvyšování kvalifikace student Pro zvýšení kvalifikace student v oblasti poítaové grafiky byly u nás provedeny zkoušky certifikátu Autodesk, které byly udleny 8 studentm. 5. Zvyšování odborné úrovn pedagogických pracovník Pro zvýšení odborné úrovn pedagogických pracovník probhlo školení státní informaní politiky ve vzdlání v úrovni PI.- úvodní modul. Tohoto školení se zúastnilo 16 pedagogických pracovník. 6. Ostatní innost Pro potebu student je k dispozici knihovna s technickou literaturou a normami. Po dohod s vyuujícím výpoetní techniky je otevena po vyuovacích hodinách uebna výpoetní techniky, kde další informace týkající se odbornosti lze získat na internetových stránkách. Pro zvýšení pehledu o technických novinkách byly uspoádány prezentace vybraných firem nap. Schiedel tísložkové komíny, Tondach stešní krytiny, firma Mlýnek bidlicová krytina. Tídy 1. a 2.roník navštívily stavební veletrh Brno. Ke zvýšení odborné úrovn školy pispívá spolupráce s regionálními stavebními firmami, zejména pi zajišování ízené odborné praxe. V rámci odborných pedmt byly navštíveny rozestavné stavby realizované v neobvyklých technologiích, nap. mstská hala Mstské sady, vícepatrové parkovací stání Nákladní ul. Pro zvýšení kvality výuky je rovnž využívána spolupráce se SW firmami pi zajišování programového vybavení školy / Nemetschek, Protech, Callida a Autodesk /. 14

15 !!!" 75&/ Umístní maturant na vysokých školách 1. Studium žák na VŠ, kteí maturovali v loském roce A - z 29 žák si podalo pihlášku na VŠ 26 žák,pijato bylo 17 žák a to: 7 žák na VUT Brno 10 žák na VŠB Ostrava 4.B z 25 žák si podalo pihlášku na VŠ 21 žák, pijato bylo 20 žák a to: 8 žák na VUT Brno 5 žák na VŠB Ostrava 6 žák na VUT Praha 1 žák TU Liberec 4.C z 30 žák si podalo pihlášku na VŠ 19 žák, pijato bylo 14 žák a to: 4 žáci na VUT Brno 10 žák na VŠB Ostrava 2. Pihlášky ke studiu na VŠ letošních maturant 4.A z 29 žák si pihlášku podalo 25 žák, celkem 56 pihlášek a to na: VUT Praha 6 pihlášek VUT Brno 16 pihlášek VŠB Ostrava 24 pihlášek Ostatní 10 pihlášek 4.B z 31 žák si pihlášku podalo 23 žák, celkem 48 pihlášek a to na: VUT Praha 2 pihlášky VUT Brno 11 pihlášek VŠB Ostrava 21 pihlášek Ostatní 8 pihlášek Architektura 6 pihlášek 4.G z 26 žák si pihlášku podalo 23 žák, celkem 47 pihlášek a to na: VUT Brno 9 pihlášek VŠB Ostrava 25 pihlášek Ostatní 13 pihlášek 15

16 Hodnocení minimálního preventivního programu Souástí preventivního programu ve školním roce 2003/2004 bylo zajistit dostatenou nabídku školních a mimoškolních aktivit pro využití volného asu našich student. Pro všechny studenty 2.roník se uskutenila beseda s oblastním školským metodikem prevence Mgr. Pavlínou Nmcovou. Šlo o problematiku: Životní spokojenost a štstí a nebezpeí drog, garantem besedy byla Mgr. Daniela Štpánová. Problematika patologických jev byla prbžn zaazována do pedmtu obanské nauky. I pedmt tlesná výchova se nesouste uje jen na vlastní výuku, ale také na mimoškolní innosti. Skvlou píležitostí pro sportovní vyžití, ale i pro bližší kontakt pedagog se žáky, byly cykloturistický kurs pro žáky 3.roník i školní exkurze jednotlivých roník. Vynikajících výsledk dosáhli nadaní matematikové naší školy. Pod vedením Mgr. J. Bouchalové probhla matematická olympiáda KLOKAN. V rámci odborných pedmt se uskutenila soutž o nejlepší roníkový projekt, rovnž se zúastnili SO, kde postoupili do celostátního kola. Vyuující cizích jazyk uskutenily i letos konverzaní soutž v jazyce anglickém a nmeckém. O možnosti využití volného asu jsou naši studenti pravideln informováni prostednictvím nástnek i v rámci jednotlivých pedmt svými vyuujícími, nebo formou obžník. Nejpoužívanjší formou spolupráce na úseku primární prevence je možnost student se obrátit na výchovného poradce a preventistu se svými problémy a také spolupráce poradce, preventisty, tídních uitel a vyuujících s vedením školy, pípadn spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou v Opav. Cílem a snahou prevence patologických jev je zlepšování klimatu ve škole a co nejrychlejší a nejúinnjší ešení pípadných problém. Do píštího školního roku pipravujeme adaptaní kurs pro studenty 1. roník a také seminá psychologa pro vyuující, který je pipraví na zvládání zátžových situací ve škole. Budeme se i nadále snažit budoucí cestu našich student vést tím správným smrem a pomáhat jim v pípad poteby a také vyuujícím pipravit píjemné pracovní klima. Spolupráce s úadem práce Žáci byli o práci úadu informováni a vyzváni k individuální návštv. Nadále jsme ve spojení s Mgr. Skalickou. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opav Na žádost poradny jsme s tídními uiteli vyplovali hodnocení našich žák, pevážn 1.roník. V tomto školním roce bylo pijato 7 student s vývojovými poruchami uení, pevážn dislexií. Celkem bylo v letošním roce ve škole 25 student s poruchami uení. Uitelé byli s tmito studenty seznámeni na pedagogické porad a vyzváni k dodržování pedpis MŠMT. Byl sledován pechod žák ze základní na stední školu, nejvtší problémy byly ešeny s rodii. 16

17 Spolupráce s Domovem mládeže Problémy žák naší školy se snažíme ešit individuáln s vychovatelkami domova. Správní ízení Ve školním roce 2003/2004 vydal editel školy podle zákona. 564/90 Sb. 3 odstavec 2 tato rozhodnutí: Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání Rozhodnutí o pijetí ke studiu 94 0 Rozhodnutí o nepijetí ke studiu Rozhodnutí o perušení studia 0 0 Rozhodnutí o ukonení studia 7 0 Rozhodnutí o opakování roníku studia 13 0 Základní cíl školy je udržet vysokou úrove odborného vzdlávání pi zvyšování podíl všeobecného vzdlávání. Škola dobe funguje, pitom se opírá o kvalitní základy vybudované dobrou tradicí školy. Absolventi školy jsou úspšní jak na vysokých školách, tak i v praxi. Výuka je prbžn pizpsobována požadavkm stanovených vysokými školami, tak i stavebními firmami. Je poteba se více vnovat zapojení školy do mezinárodních projekt EU a podobných program. Škola je pomrn dobe vybavena a na veejnosti se prezentuje pedevším svými dobrými výsledky. Informace o naší škole mže veejnost získávat také prostednictvím internetových stránek s vlastní doménou Opava 15. záí 2004 Ing. Pravdomil G e b a u e r editel SPŠ stavební Opava 17

18 Píloha.1 UMÍSTNÍ ŽÁK NA SOUTŽÍCH R e g i o n á l n í s o u tže Název 1. místo 2. místo 3. místo Volejbal 8 ch Basketbal 10 ch Silový víceboj 4 ch Plavání 6 ch Šplh okresní kolo AŠSK 4 ch Šachy 5 ch Lehká atletika -SŠH 12d 12ch K r a j s k é s o u tže Název 1. místo 2. místo 5. místo Šplh 4 ch 4 ch Basketbal 8 ch Lehká atletika 12 ch Volejbal 8 ch N á r o d n í s o u tže Název 1. místo 5. místo 10.místo Šplh 4 ch Volejbal 8 ch M e z i n á r o d n í s o u tže Název 1. místo 2. místo 3. místo Matematický Klokan JUNIOR, úast 69 žák 18

19 Píloha. 2 P ÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTŽÍ Regionální soutže Název Plavání DDM Opava (AŠSK Opava) Šplh DDM Opava (AŠSK Opava) Volejbal DDM Opava (AŠSK Opava) Basketbal DDM Opava (AŠSK Opava) Silový víceboj DDM Opava (AŠSK Opava) Šachy SPŠ a SUPŠ Opava Lehká atletika DDM Opava (AŠSK Opava) K r a j s k é s o u tž e Název Šplh DDM Opava (AŠSK Opava) Basketbal AŠSK Nový Jiín Lehká atletika AŠSK Ostrava Volejbal Opava Název Šplh DDM Frýdek-Místek Volejbal Olomouc N á r o d n í s o u tž e Název M e z i n á r o d n í s o u tž e Matematický Klokan JUNIOR garant PdF UP Olomouc 19

20 Píloha. 3 PROJEKTY A PROGRAMY Mezinárodní programy a projekty (PHARE 2000, Socrates, Leonardo, Mládež, Tandem atd.) Píhraniní spolupráce (CBC a další) Projekty v rozvojových programech MŠMT a MSK Vlastní programy a projekty (rozvoj ekol. aktivit, Škola zdravého života, atd.) Získání grantu Využití evaluaních projekt CBC, Euroregion Silesia Juz wiem, kim jestes, navázaná spolupráce se školou z Ratiboe, probíhá výbr projektu Pilotní projekt, SIPVZ Zavedení do výuky CADKON pro ADT jako rozšiující nástavby Autodesk Architectural Desktop 2005, pijat, realizace probíhá Jsme školící stedisko v rámci SIPVZ, moduly Z, P, jako jediní v republice nabízíme školení Autodesk Architectural Desktopu a AllPlanu modelovací CAD software pro stavebnictví Program Rozvoj odborného vzdlávání pro rok 2004, MSK Sblížení technického vybavení školy s praxí v geodetických a technických oborech, nebyl vybrán Škola je držitelem titulu Autodesk Academia, každý rok jsou studentm na základ práce a obhajoby udlovány certifikáty Autodesk Academia. vlastní program Soutže 2004, soutž student školy v odborných disciplínách Autodesk Academia Grant, Autodesk Vizualizace v architektue testování maturant CERMAT, zúastnili se všichni maturanti Píloha. 4 20

21 DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY Spolupráce s mstem, vypracování projekt obytných a obanských budov obcí konkrétní aktivity v prolukách na území msta Opavy v rámci SO podle konkrétního zadání Magistrátu msta Opavy Spolupráce s profesními orgány (Hosp. komora, cechy, firmy a další) Aktivity žák (školní asopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Akce prezentace školy, www stránky, dny otevených dveí atd. Rada školy Spolupráce s KAIT (eská komora autorizovaných inženýr a technik) Spolupráce s místními stavebními firmami, pedevším, zajištní praxe na stavbách. Školní volejbalové družstvo chlapc a dívek. Školní futsalové družstvo chlapc dny otevených dveí a úast na burze škol v Opav, Hluín, Krnov a v Bruntále uspoádání výstavy studentských prací Chcete nás poznat?, výstavní prostory Domu U Zavené brány, Optys Sdružení rodi a pátel školy Nadaní fond školy 21

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4.

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4. .4 2004/2005 Úvodník Zdravíme všechny, kteí už mají školy, stresu a zkouškového období dost Všimli jste si, že je ve škole více místa? Asi byly úspšné maturity. V posledním ísle tohoto školního roku jsme

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více