Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky"

Transkript

1 Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace Kvaiaiví eorie eěz Ivesice Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry Charakerisiky CP CP s evým výosem (fixed icome/yield securiies) Ceé aíry s ohyblivým výosem (floaig rae securiies)... 9 III. Fiačí deriváy (fiacial derivaives).... Úvod.... Neodmíěé deriváy (evé) Podmíěé deriváy (očí)... 6 IV. Základy fiačí maemaiky.... Idexí čísla.... Úročeí a úrokové míry Fiačí (eěží) oky... 6 INFO KE ZKOUŠCE: ísemá, 6 miu, syl a) b) c), ěco se bude muse očía kalkulačku s sebou, iformace dá a web (h://www.karli.mff.cui.cz/~zichova/), ermíy jsou v SISu, výsledky by měly bý vždy večer o zkoušce v SISu, do idexu je zaíše ař. ři dalším ermíu Poz. : IMHO dobrá kiha k ředášce: Tomáš Cira Prakický růvodce fiačí a ojisou maemaikou Poz. : Nejvěší koceraci chyb v omo dokumeu ředokládám v kaiole IV Zdroje: busiess.ceer.cz, wikiedia.org, slovik-cizich-slov.abz.cz, ředášky

2 I. Základí ojmy. Peíze a kaiál eíze - rosředek směy (laidlo) lze za ě směi saky, služby, ráci, - rosředek oceěí lze omocí ich ocei majeek, závazky, směňovaé saky, - rosředek ro dočasé uchováí hodoy (jsou ám okamžiě k disozic hisorie eěz -. forma růzé komodiy (obilí, mušličky, ) - u ás kolem r. šáečky - ozději drahé kovy, ze kerých se razí mice - u ás od 6. soleí sříbré olary - oom levé kovy, aíry - Čía aírové eíze již v 7. soleí, v Evroě od 7. soleí - aírové yy: sáovky (emioval sá/aovík, ebyly kryé zlaem, zůsob oužií ařizoval aovík), bakovky (vydávají je baky, ůvodě byly kryé zlaem, hodoa byla dáa možsvím zlaa, keré rerezeovala, baka musela a vyžádáí vyda zlao, eexisovala cerálí baka, mající moool a vydáváí bakovek) - v době. sv. války řesal exisova zlaý sadard (kryí eěz zlaem), zvyšovalo se možsví eěz v oběhu objevuje se iflace, o. sv. válce exrémí ( moc eěz, klesá jejich hodoa) - ve. soleí začíají vzika cerálí baky, keré mají moool a emiováí bakovek - až do. soleí aké exisuje barerový (směý) obchod zboží za zboží ař. mezi sáy RVHP formy eěz - maerializovaá forma mice, bakovky - demaerializovaá forma bezhoovosí eíze (vklady (deozia) u bak ebo jiých fiačích isiucí, elekroické (laby řes iere, laebí kary ař. Visa, Masercard, America Exress)) - laebí kary dělíme a debeí (majiel čerá rosředky, keré má a úču, ěkdy je může i řečera řekeme, že baka oskyuje zv. kookoreí úvěr), kredií (majiel čerá rosředky formou úvěru), elekroická eěžeka (majiel čerá je eíze vložeé a karě) vklady a úvěry - ekoomický subjek může řebyečé eíze využí jako vklad ebo jako oskyuý úvěr - úvěr věřiel ůjčí dlužíkovi věřiel má vůči dlužíkovi ohledávku, dlužík má vůči věřieli závazek, dlužík je ovie o saoveé době ebo osuě o slákách vrái věřieli daou čásku lus úrok (olaek za zaůjčeí eěz), dělíme je a bakoví (oskyuje je baka je věřielem) a obchodí (odběrael laí dodavaeli fakurovaou čásku se zožděím) - vklad zaůjčeí eěz bace, baka vylácí klieům úroky z vkladu a vložeé eíze oužívá a oskyováí úvěru jiým klieům (úrok z úvěru > úrok z vkladu) - clearig vzájemé zaočeí ohledávek a závazků mezi dvěma a více subjeky (časo mezi bakam, rozsáhlejší clearigové obchody jdou řes zúčovací sředisko (clearig house), ař. klie K dá své bace B říkaz k úhradě čásky 5 Kč klieovi K baky B. Jiý klie K3 baky B dá své bace říkaz k úhradě 5 Kč klieovi K4 baky B. V rámci clearigu dojde k vzájemému zaočeí 5 Kč mezi bakou B a B a baka B uhradí bace B ouze zbylou čásku Kč. Kliei esojí vůči sobě římo jako dlužíci a věřielé a řeso byly v rámci komezováy jejich závazky.

3 - když se v obchodích vzazích jede z arerů dosae do roblémů, vziká laebí eschoos rvoí (odběrael eí schoe lai dodavaeli, emá a o fiačí rosředky) ebo druhoá (odběrael eí schoe lai dodavaeli, roože má je dosud euhrazeé ohledávky) kaiál - rosředky, keré se okamžiě esořebují, ale slouží k vyvářeí dalšího zisku - mohou o bý hmoé saky, výrobí rosředky, eíze, ceé aíry (securiies, dále je CP), - dělíme a vlasí a cizí (řijaé úvěry a závazky) kaiál. Iflace - je o ekoomický jev růs ceové hladiy a sižováí kuí síly eěz, jejím oakem je deflace iflace ažeá oávkou (demad-ull iflaio) - růs možsví eěz v oběhu, eíze ejsou dosaečě kryé abídkou saků ke směě - růs možsví bezhoovosích eěz v důsledku zvyšováí úrokových sazeb - růs oávky sořebielů v důsledku jejich řízivých očekáváí ebo eochoy soři iflace lačeá áklady (cos-ush iflaio) - růs ce eergií a surovi suě iflace - mírá (< % ročě) - ádivá ( až % ročě) - hyeriflace (> % ročě Německo o. svěové válce, Argeia, Zimbabwe, ) - zdravá iflace je mezi a 4 % ročě, o její udržeí by se měla sara cerálí baka důsledky - růs ce, mezd, eochoa ke sořeí a ivesováí reálé úrokové míry mohou bý i záoré - ař. sořící úče % ročě, míra iflace 3 % ročě reálá úroková míra je cca - % - iflace aké komlikuje orováváí hodo růzých saků v čase a ím aříklad oceňováí majeku v účeicví měřeí iflace - iflaci měří Český saisický úřad, zravidla za rok - měří se omocí ceových idexů ař. idex sořebielských ce (CPI cosumer rice idex, vyjadřuje ceovou hladiu jako růměrou úroveň ce souboru (sořebího koše) výrobků a služeb, sořebovávaých růměrou domácosí. Srovává edy áklady a áku určiého eměého souboru saků. Soubor saků je voře ěkolika sy oložek, keré vysuují jako rerezeai. Každý rerezea má v uvedeém koši svou váhu. Váha je určea odílem výdajů a daý saek a celkových výdajích domácosi. Tyo váhy jsou o určiou dobu fixí (cca 5 le), roože jejich saisické zjišťováí je velice áročé.) - vyjádřeí míry iflace ro časový ierval (, + ) omocí CPI: CPI( + ) CPI ( ) I ( ) = CPI( ) 3

4 3. Kvaiaiví eorie eěz Fisherova rasakčí rovice (rovice směy): M * V = P * Q - M (moey) možsví eěz v oběhu v daém období (rok), jedoka ař. [Kč] - V (velociy) rychlos obrau eěží jedoky (z. kolikrá eěží jedoka za daé období rojde rhem zravidla se ao veličia doočíává), [/rok] - P (rice) růměrá cea jedé rasakce, [Kč/ks] - Q (quaiy) oče rasakcí, [ks/rok] - levá sraa ředsavuje objem eěžích výdajů za daé období - ravá sraa eěží hodoa rasakcí za daé období - rovos vyjadřuje makroekoomickou odmíku rovováhy a rhu - Fisher zkoumal vzahy M, V, P, Q saisickou aalýzou zjisil, že P závisí ěsě a M (korelace vzájemý vzah), zaímco V a Q a M ezávisí měřeí M - dělíme dle likvidiy (sadá, rychlá možos zeěžeí) do skui (měových agregáů) - M = M (hoovosí oběživo bakovky a mice v oběhu) + M (hoovos v komerčích bakách s okamžiou likvidiou) + M 3 (oeraiví zůsaky komerčích bak v cerálí bace velmi krákodobé vklady, ař. jedodeí) - M = M + M (vklady a viděou (a ožádáí) a běžých účech v komerčích bakách) - M = M + M (ermíovaé vklady vklad a určiou dobu, eíze ejsou k disozici ředčasě) + M (úsoré vklady v bakách dlouhodobé vklady, u ichž se může měi zůsaek, mohou bý s výovědí lhůou ebo bez í) - M3 = M + vklady v zahraičích měách v domácích bakách - M4 = M3 + M4 (vklady v ebakovích isiucích v domácí měě) + M4 (krákodobé CP) - M5 = M4 + dlouhodobé CP v domácí měě - M se aké azývají úzké eíze (arrow moey) - M3 obdobě široké eíze (broad moey) - P lze brá CPI - P*Q vyjadřuje HDP (GDP gross domesic roduc) celková hodoa saků a služeb vyrodukovaá a daém území v daém čase - V se doočíává - říklad: Velká Briáie, rok 989, GDP = P*Q = 53 4 GBP, M = GBP => V =,67 4. Ivesice - čás říjmu (řebyečých fiačích rosředků), kerá je vložea do kaiálu za účelem řiés amíso okamžiého rosěchu zisk v budoucu - dělíme a reálé (movié drahé kovy, uměí, a emovié byy, ozemky, ) a fiačí (vklady u bak ebo jiých fiačích isiucí, oskyováí úvěrů, ákuy CP ředsavují závazek jiého ekoomického subjeku vůči ivesorov - ivesor řeší kam ivesova a kolik ivesova - diverzifikace rozděleí ivesic do více roduků za účelem sížeí rizika zráy - děleí ivesic dle rizika kozervaiví (averze k riziku, ař. do sáích CP) a rizikové (vyhledáváí rizika, ař. do cesovího ruchu) 4

5 5. Fiačí sysém - účasíci fiačího sysému vůrci rhu, fiačí zrosředkovaelé, kocový uživael - ař. ivesor kouí dům; ivesor vloží eíze do baky, baka oskye úvěr savebíkovi, savebík osaví dům; věřiel vloží eíze do baky, baka oskye úvěr dlužíkovi; dlužík emiuje CP, keré kouí baka (rimárí rh); věřiel kouí CP emiovaé bakou; věřiel kouí CP, keré baka kouila od dlužíka (sekudárí rh) kocový uživael - věřiel (leder) subjek s řebykem fiačích rosředků, ivesuje (vklady, úvěry, ákuy CP, ) - dlužík (borrower) subjek s edosakem eěžích rosředků ůjčí si eíze, ebo emiuje CP (ař. sá v roce 997 emiuje obligace kvůli ovodím) fiačí zrosředkovaelé (fiacial iermediaries) - jsou o růzé fiačí isiuce baky, ojišťovy, ivesičí fody, savebí sořiely, - řijímají vklady, oskyují úvěry, mohou akuova, rodáva, emiova CP vůrci rhu (marke makers) - ovlivňují rh ím, že akuují a rodávají CP (ro svůj rosěch) - využívají rozdíl mezi oávaými ceami (bid rice) a abízeými ceami (offer rice) edy okud bid < offer, ak akuují (za bid) a rodávají (za offer) - využívají očekáváí vývoje a rhu (akuují, očekávají-li růs; rodávají, očekávají-li okles) ožadavky kocových uživaelů a fiačí zrosředkovaele - věřielé ožadují likvidiu, bezečos, možos ivesova malé čásky - dlužíci ožadují dlouhodobé úvěry a ůjčky, ochou roisray odsoui riziko, možos ůjči si velké čásky fiačí rh = eěží rh + kaiálový rh - eěží rh rh s krákodobými fiačími akivy (slaos < rok), ař. směky, deozií cerifikáy, okladičí oukázky - kaiálový rh s dlouhodobými fiačími akivy (slaos > rok), ař. komodiy (zlao), dluhoisy, akcie, hyoéčí zásaví lisy fiacováí ekoomických akivi - zdroje ekoomického subjeku mohou bý cizí (úvěry a ůjčky) ebo vlasí (zisk, základí kaiál o jsou eěží ebo eeěží akiva odiku, se kerými je založe, u akciové solečosi jsou o akcie, u solečosi s omezeým ručeím jsou o vklady zakladaelů (ař. jede vloží auo, druhý budovu, řeí eíze, ) - vlasí + cizí zdroje = asíva (liabiliies) - akiva (asses) CP, budovy, aua, sofware, licece, raig - hodoceí ekoomických subjeků z hlediska schoosi sláce úvěry 5

6 II. Ceé aíry. Charakerisiky CP - jsou o obchodovaelé úředí lisiy ředsavující eěží hodou, slouží jako rosředek ivesováí a eěžích a kaiálových rzích - jejich odoba může bý fyzická (aírové) ebo elekroická (zázam a úču ceých aírů) - základí yy CP akcie a obligace (dluhoisy) akcie - omiálí hodoa vydaých akcií udává výši základího kaiálu akciové solečosi - majielé akcií jsou vlasíky říslušé čási solečosi s rávem odíle se a řízeí (majiel akcií může mí rozhodující vliv (> 5 % akcií), odsaý vliv ( 5 % akcií) obligace - omiálí hodoa vydaých obligací ředsavuje ro emiea úvěr, eíze získaé jejich rodejem musí o ulyuí doby slaosi vrái majielům obligací s úroky, keré se azývají kuoové laby, majielé dluhoisů jsou věřieli emiea - dělíme a krákodobé a dlouhodobé; idividuálí (emiová kus směka, deozií cerifiká) a hromadé (emiováy v sériích obligace, akcie) osoby sojeé s CP emie, majiel emie - vydá CP, ředsavuje ro ěj závazek - u obligací musí emie vylai omiálí hodou a kuoové laby - u směky musí vylai daou sumu - emie saovuje zůsob zacházeí s CP buď emise a majiele (CP volě rodáváy, změy majiele se emieovi ehlásí), ebo emise a jméo (a CP je zasáo jméo majiele a změy majiele se hlásí emieovi, ří. odléhají jeho souhlasu) - říkáme, že majiel je v kráké ozici (shor osiio) majiel - CP jsou jeho fiačí akiva a řiášejí mu růzá ráva - akcie čera dividedy, vlasické rávo, rávo a rozhodováí - obligace majieli řiáší rávo a vráceí vložeých eěz, rávo a zaručeou odměu (kuoové laby) - směka emie má ovios rolai hodou směky - věřiel je v dlouhé ozici (log osiio) rh s CP - dělíme a eěží a kaiálový; rimárí (CP jsou a ěm obchodováy orvé, ceu určuje emie cea evá ebo saoveá v aukci, obchody se realizují rosředicvím bak, keré zavádějí ové CP a rh) a sekudárí (CP, keré byly a rimárím, ceu určují vůrci rhu rosředicvím burzy) hodoa CP - omiálí hodoa (omial value) vyzačea a CP, udává se v eěžích jedokách - rží hodoa (marke value) cea, za kerou je obchodováa - kurz CP u akcií = rží hodoa, u obligací je o (rží hodoa)/(omiálí hodoa) (* %) 6

7 . CP s evým výosem (fixed icome/yield securiies) - záme, jaké laby a jakým zůsobem bude majiel ikasova výlaa úroků a jisiy (ař. u kuoové obligace o jsou kuoové laby + omiálí hodoa) vklad v bace ((demad) deos - eěží čáska zaůjčeá bace či jié isiuci - emie je ař. baka vydá ovrzeí o vkladu, majielem je vkladael - ař. bakoví úče, vkladí kížka, lze z ich kdykoli vybíra (=> malý výos) ermíovaý vklad (ime deos - vklad a určiou dobu, řed dovršeím elze vybíra bez sakcí - řiáší věší výos (ež obyčejý vklad) deozií cerifiká (cerificae of deos - oukázka baky, fyzický lisiý CP - baka se zavazuje k uvedeému dau majieli vylai vložeou jisiu a úroky - zravidla krákodobý (slaos < rok) - bývají emiováy a rodáváy s diskoem (ředlhůí úrok, ař. deozií cerifiká je vydá s omiálí hodoou Kč, rodá se za 9 Kč, ale o ulyuí doby slaosi majiel ikasuje Kč) Termíovaý vklad vložeá čáska bývá omezeá zdola ředčasý výběr možý za sakčí olaek eobchodovaelý Deozií cerifiká jisia určeá bakou elze vůbec vybra ředčasě obchodovaelý Předlhůí úrok Polhůí úrok omiálí hodoa Kč Kč rodej k dau emise za 9 Kč Kč výlaa k dau slaosi Kč Kč úrokový výos % (realizová k dau emise, rodá za sížeou ceu) úrokový výos % (realizová k dau slaos okladičí oukázka (reasury bill, T-bill) - dluží krákodobý CP (závazek emiea) - časo emiuje sá (miisersvo fiací, a kryí krákodobých schodků sáího rozoču), ČNB, KB - rimárí rodej zajišťuje ČNB (ať už je emie kdokol rodává se formou holadské aukce (ČNB vyhlásí maximálí úrokovou sazbu, zájemci mohou abídou ižší úrok, zájemci se usokojují od ejižších úroků) - ař.: Emise okladičích oukázek v objemu 5 mld. Kč Ivesor Objedávka Dohoduá úroková sazba Usokojeí objedávky A,5 mld. Kč 3 % lě B mld. Kč 4 % lě C 3 mld. Kč 5 %,5 mld. Kč D 5 mld. Kč 6 % akuova mohou je isiuce (baky, ivesičí fody, ezijí fody), e fyzické osoby - doba slaosi bývá 3 (6, 9, ) měsíců - omiálí hodoa ař. Kč 7

8 bezkuóová obligace (s ulovým kuóem, zero-couo bod) - dlouhodobý dluží CP emiovaý sáem ebo jiým subjekem za účelem dosa rosředky a delší dobu (k fiacováí rozsáhlých ivesičích záměrů dorava, odsraěí škod (ovodě)) - rimárí rodej zravidla s diskoem - doba slaosi 5 (, 5) le - o ulyuí doby slaosi vylácí emie majieli umořovací hodou (časo = omiálí hodoě) kuóová obligace (couo bod) - dlouhodobý dluží CP, emiuje je časo sá, měsa (komuálí obligace), baky - jsou obchodovaelé, až a výjimky ejsou ro fyzické osoby aramery: - doba slaosi (mauriy) m [rok] - omiálí hodoa (omial(/face/ar) value) N - umořovací hodoa (redemio value) R - kuóová sazba (couo rae) r, [%] N * r - kuoové laby (couos) C =, (vylácey emieem -krá ročě) - cea (rice) P očíá se růzými zůsoby, k růzým časovým okamžikům mezi daem emise a slaosi (sravedlivá cea (viří hodoa) kdykoli saovielá; lieárí ierolací se určuje koovaá cea k dau mezi dvěma kuóovými labami; rží cea řídí se abídkou a oávkou) - alikvoí úrokový výos oměrá čás říší kuoové laby, o kerou se uravuje cea obligace; rodej řed daem ex-kuo ásledující kuoovou labu ikasuje kuující, ale oměrou čás vrací, cea je avýšea o AUV = N * r( k), (za ředokladu, že =, je čas rodeje, k je čas vyláceí ředchozího kuóu; rodej o dau ex-kuo ásledující kuoovou labu ikasuje rodávající, kuující laí ceu sížeou o AUV = N * r( k + ) - běžý výos = C/P - výos do slaosi (yield-o-mauriy, redemio yield) viří míra výososi z ivesice do obligace, odvozuje se od sravedlivé cey vyměielá (koveribilí) obligace (coverible bod) - lze směi ař. za akcie solečosi, za ceu určeou v době emise obligací vyovědielá obligace (callable bod) - emie může vylai umořovací hodou řed daem slaosi - majiel musí bý komezová rémií ebo vyšší kuóovou sazbou obligace s rávem a rodej - zaručuje majieli rávo roda ji k určiému dau za určiou ceu věčá obligace (kozola, ereuiy) - eí udáa doba slaosi hyoečí zásaví lis (morgage bod) - dlouhodobý dluží CP emiovaý bakou, kryý zásavím rávem a emovios, výěžek z rodeje oužívá baka a oskyováí hyoečích úvěrů (savebí a byové ivesice) - doba slaosi 5 (, 5, 3) le 8

9 směka (romissory oe) - krákodobý CP - oužívá se v dodavaelsko-odběraelských vzazích - ředsavuje ísemý slib zalai o saoveé době saoveou čásku v eězích - může bý úročielá/eúročielá, a jméo (labu čerá určeá osoba)/a doručiele (labu čerá e, kdo ji ředloží), vlasí (závazek emiea realizova labu, ař. odběrael se zavazuje zalai dodavael/cizí (říkaz emiea 3. osobě realizova labu) - esko směky: ař. dodavael dodávka odběrael, odběrael laba směkou dodavael, dodavael esko směky baka, baka eskoí úvěr dodavael, odběrael slaceí úvěru baka - eskoí úvěr krákodobý úvěr, kdy baka odkouí směku řed dobou slaosi, majieli směky oskye úvěr, sížeý o úrok (disko) za dobu od eskou do de slaosi směky 3. Ceé aíry s ohyblivým výosem (floaig rae securiies) - laby, keré řiáší majieli, ejsou ředem určeé, odvozují se ař. od referečí úrokové sazby (úrokové míry), idexů (ař. CPI), od výosů z jiých CP referečí úrokové sazby LIBOR (Lodo Ierbak Offered Rae) - arimeický růměr úrokových sazeb z ůjček abízeých v : a lodýském mezibakovím rhu, růměr je usekuý (z. ejvěší a ejmeší sazby se do ěj ezaočíávají) - růměruje se řes skuiy 8 (, 6) bak a o v každé skuiě ro kokréí měu (EUR, USD, GPB, JPY) a dobu slaosi ( de, ýde, ýdy, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, rok) - očíá se deě, od roku 986, uveřejňuje ho Briish Baker s Associaio PRIBOR (Prague Ierbak Offered Rae) - aalogie LIBORu ro ražský mezibakoví rh - defiová věsíkem ČNB z roku 6 (www.cb.cz) - očíá a zveřejňuje Czech Forex Club deě v :, aké usekuý růměr (z ejméě 5 bak), měa Kč - PRIBOR je růměrá abídková sazba (růměrá sazba, za kerou baky oskyují úvěr) - žádos o o bý referečí bakou schvaluje ČNB a CFC PRIBID (Prague Ierbak Bid Rae) - růměrá oávková sazba (růměrá sazba, za kerou baky řijímají vklady) - PRIBID < PRIBOR (úroky z vkladu < úroky z úvěru) T reo sazba ČNB - T zameá dvouýdeí - reo oerace ČNB od osaích bak řijímá eíze a oskyuje jim jako roihodou CP, o dvou ýdech se o řehodí zě - reo sazba - úroková sazba, za kerou odkuuje cerálí baka od komerčích bak jimi eskoovaé směky obligace s ohyblivým kuóem (floaig rae bod, floaer) - kuó se odvíjí ař. od PRIBORu: ololeí kuoové laby, kuoová sazba = šesiměsíčí PRIBOR + kredií řirážka, % 9

10 obligace vázaé a idex (idex liked bods) - kuoové laby jsou odvozováy od idexu (ař. CPI) - ař. ovodňový dluhois z roku 997 omiálí hodoa Kč, doba slaosi 5 le, kuoová sazba ro rví rok,5 %, ro. 5. rok = árůs CPI avýšeý o,5 %, árůs CPI z roku 997 a rok 998 byl % => kuoová laba vyláceá v říju 999 byla 45 Kč, o zdaěí (5 %) 9 Kč akcie (share, sock) - obchodovaelý CP - majiel má rávo odíle se a řízeí akciové solečosi (má-li asoň % akcií), odíle se a zisku solečosi (formou divided), odíle se a likvidačím zůsaku ři záiku solečosi - ákuem akcií se realizuje majekový vklad a voří se základí kaiál - emise ových akcií ři vorbě ebo avyšováí základího kaiálu je sojea s rocesem uisováí (zájemci o koui akcií se zaíší a uisovací lisiu a ím se zaváží do určié doby odebra a uhradi určié možsví akcií) aramery: - omiálí hodoa (souhr omiálích hodo akcií = základí kaiál) - emisí ážio rozdíl mezi rodejí ceou a omiálí hodoou (okud se rodává ad omiálí hodoou) - kurz = rží cea - divideda odíl a zisku akciové solečosi, kerý čerají akcioáři, okud je solečos vylácí (eexisuje auomaický árok), mohou bý eěží (ejčasěj, majekové (výrobky aod.), odběrí rávo a akcie za zvýhoděou ceu - u akcií eí defiováa doba slaosi - saoveí rží cey je složiější ež u obligací akcie obecě mají vyšší výos ež obligace a vklady, ale aké vyšší riziko - likvidia a vysělých rzích akcie velkých solečosí ok, obecě omu ak bý emusí yy akcií: - kmeové akcie (commo socks/shares) viz výše uvedeé - riorií akcie (referred socks) řiášejí adsadardí ráva, ař. rávo a ředosí čeráí divided, rávo směy za kmeové akcie, rávo zěého odkuu, jsou rozšířeé v USA - zaměsaecké akcie a jméo kokréího zaměsace (za eíze, ebo zdarma) - ožikové akcie řiášejí majeková, ikoli rozhodovací ráva - zakladaelská (zlaá) akcie bývá je jeda, zaručuje věší odíl a rozhodováí ež akcie kmeové (drží ji řeba sá za účelem udržeí vlivu) - akcie (hlavě kmeové) jsou obchodováy a burze, ař. Burza CP Praha - akcie ejvěších solečosí se obchodují a hlavím rhu, osaí a volém, exisuje u ás i mimoburzoví rh obchodují se i osaí CP (hlavě obligace) RM sysém - zahraičí ař. New York Sock Exchage, Tokyo Sock Exchage, oměrové ukazaele - divideda a akcii (divided er share): dividedy/oče akcií - zisk a akcii (earigs er share): zisk solečosi/oče akcií - dividedový výos (divided yield): divideda a akcii/kurz akcie (j. rží cea) - akciový výos (earigs yield): zisk a akcii/kurz akcie

11 ojiska (isurace (corac)) - v širším smyslu ji lze aké ovažova za fiačí ivesici - ivesice za účelem ochray řed secifikovaým rizikem - klie laí ojišťově ojisé olaek za řevzeí rizika ojišťovou (jedorázově, ebo ve slákách) - okud asae ojisá událos, čerá klie ojisé lěí jedorázově, ebo ve slákách - asáí ojisé událosi je áhodé - ro saoveí výše ojisého a ojisého lěí se oužívají meody fiačí a ojisé maemaiky, saisiky a ravděodobosi - ojišěí dělíme a eživoí (domácosi, auomobilu, živelým ohromám, ) a a živoí (ro říad smri, ro říad dožií (ojišťova vylaí čásku, jakmile se ojišěý dožije daého věku), smíšeé (kombiace ředchozích), důchodové, ojišěí vážých chorob, ivesičí živoí ojišěí (ojišťova ivesuje eíze, klie může ovlivňova))

12 III. Fiačí deriváy (fiacial derivaives). Úvod - jsou o fiačí ásroje, jejichž hodoa je odvozea od odkladového akiva - ěkeré z ich ředsavují odmíěé ároky a určié lěí - mohou bý ve formě CP ak se azývají odvozeé CP - rví deriváy vzikají v 9. soleí komodií deriváy a lodiových a suroviových burzách - rozvoj fiačích deriváů asává v leech. soleí kvůli ejisoě kolem vývoje v oblasi měových kurzů a úrokových sazeb - fiačími deriváy jsou ermíové koraky smlouvy o obchodech s časovou rodlevou mezi uzavřeím a lěím, v okamžiku uzavřeí (sjedáí) jsou saovey odmíky defiují, zda zameá rávo či ovios koui/roda určié možsví odkladového akiva k určiému dau za určiou ceu - fiačí deriváy jsou obchodovaelé - obchodují se a burzách ebo a mimoburzovím rhu (řeážkový rh over-he-couer (OTC), účasíci obchodu vyjedávají římo mezi sebou) děleí odle odkladového akiva - komodiy komodií derivá (zlao, káva, obilí, ) - fiačí, ař. akcie akciový derivá - eíze (v určié měě) - úrokové deriváy (budoucí výměy úrokových laeb) - úvěrové deriváy (obchodováí s obligacemi aod.) - deriváy a akciový idex smlouvy o budoucích labách, keré se odvodí od hodo ějakého akciového idexu (což je vážeý růměr kurzů akcií určié možiy solečosí) moivy ke sjedáí ebo ákuu - zajišěí (hedgig) saha o redukci rizika ři obchodováí s odkladovým akivem fixací jeho cey (cea se dohode ředem) - sekulace (radig) saha o dosažeí zisku v důsledku ceového vývoje odkladového akiva. Neodmíěé deriváy (evé) - ředsavují ermíový korak, kdy oba účasíci jsou ovii k dau slaosi uskueči obchod s odkladovým akivem za ředem sjedaých odmíek, bez ohledu a o, jaká je v době slaosi cea odkladového akiva - sjedáí koraku je ro obě sray bezlaé kuec odkladového akiva je v zv. dlouhé ozici, rodávající je v zv. kráké ozici forwardy - idividuálě sjedaé ermíové koraky a budoucí dodávku odkladového akiva - lze je uzavří a libovolé možsví, ceu, daum dodáí - obchodují se a OTC rzích - výhody: vhodý ásroj ro zajišěí (omezují riziko z budoucího vývoje ce) - evýhody: elze je zruši bez dohody obou sra, málo likvidí, ěžko obchodovaelé aramery - daum slaosi (T) - cea dodávky (K)

13 - romí cea (soová, akuálí; S ; T ) skuečá cea j. je-li S K < kuce má zráu (a edy rodávající zisk, u oačé erovosi je omu aoak) - hodoa dlouhé ozice (f ; T ) zisk ebo zráa subjeku v dlouhé ozici (-f je hodoa kráké ozice), defiujeme f =, zřejmě f S K = - cea forwardu (F ) cea dodávky v říadě, že by byl forward sjedá v čase, očíá se ař. c( T ) odle vzahu F = S * e, (c závisí a yu odkladového akiva, má výzam úrokové sazby) říklady forwardů: komodií forward ař. ěsiel obilí se chce zajisi roi oklesu cey, uzavře se zracovaelem forward a dodávku sjedaého možsví obilí v čase T za ceu K, ěsiel je v kráké ozici, zracovael v dlouhé ozici; měový forward ař. odikael vyvezl výrobky a fakuruje zahraičímu odběraeli se slaosí za 3 měsíce, zároveň ze zahraičí obdržel dodávku maeriálu za 5 s dobou slaosi měsíc, kurs je 3 Kč/, chce si zajisi sávající kurs, uzavře s bakou dva forwardy: Forward č. Forward č. doba slaosi 3 měsíce měsíc čáska (rodej) 5 (áku) ozice (odikaele) kráká dlouhá kurs 3 Kč/ 3 Kč/ zajišěí roi oklesu (ař. a 8 Kč/ ) růsu (ař. a 3 Kč/ ) má zajišěo říjem 3 mil. Kč úhradu dluhu,5 mil Kč fuures - jsou o sadardizovaé forwardy lze je uzavří ouze a určiá odkladová akiva, v určiých možsvích a k určiým daům - obchodováy a ermíových burzách - ři burze fuguje clearigové sředisko, kde účasíci obchodů s fuures mají své účy a začáku složí očáečí záruku (iiial margi), a koci každého de se a základě abídky a oávky určí cea fuures a orová se s ceou a koci miulého de, zisk/zráa se řiíše a úče, okud sav úču klese od udržovací záruku (maieace margi), musí obchodík doli a úče dolňující záruku (variaio margi) - obchodík v kráké ebo dlouhé ozici se může chova dvěma zůsoby očka do doby slaosi a uskueči obchod s odkladovým akivem (ří. eěží vyrováí), ebo rovés vyrovávací rasakci (offse) roda svou ozici, ebo oevří zrcadlovou - říklad: Úče obchodíka s fuures. Obchodík zakouil de. 3. ři fuures a koui ucí zlaa za 8 USD/uce, slaos.. éhož roku, ředesaá udržovací záruka je 3 USD, očáečí záruka 4 USD, cea fuures = cea uce. Vývoj a úču: daum hodoa dolňující zisk zráa záruka sav úču fuures záruka. 3. 8, , , , , rodej 3 fuures za 3 * 77,8 =

14 sway - ředsavují dohodu o budoucí eriodické výměě eěží čásky - sjedávají/obchodují se OTC - je o ejmladší y fiačích deriváů (od 8. le. soleí) - oužívají se odle ravidel ISDA (Ieraioal Swa Dealers Associaio/Ieraioal Swas ad Derivaives Associaio) úrokové sway - směňují se úrokové laby, vzahující se ke sejému základu, ale očíaé s růzou úrokovou sazbou, ař. jeda sraa laí úroky daé evou sazbou, druhá ohyblivou (ary, couerary) - ař.: Emie dluhoisu s ohyblivým ročím kuóem, daým referečí sazbou PRIBOR avýšeou o kredií řirážku,8 % očekává růs úrokových měr, uzavře roo s bakou kuóový úrokový swa: Emie dluhoisu 6,5 % kuoové laby PRIBOR +,8 % Majiel dluhoisu swaové laby PRIBOR Baka omiálí hodoa dluhoisu je N každý rok se realizují laby: emie bace: 6,5 % N baka emieovi: + N*PRIBOR emie majieli: (PRIBOR +,8)N edy emie laí každý rok,73*n - říklad: Firmy A,B si chějí ůjči sejé čásky a sejou dobu, firma A si může ůjči za evou 8 % ebo LIBOR + %, firma B s horším raigem si může ůjči za,5 % ebo LIBOR + 3 %, firma A chce lai romělivý úrok, B chce evý. Firmy A a B uzavřou úrokový swa: Firma A sláky úvěrů 8 % Baka LIBOR +,5 % swaové laby 8,5 % Firma B LIBOR + 3 % Baka Firma A: LIBOR +,5 % + 8 % 8,5 % = LIBOR + % (baka abízela LIBOR + %) Firma B: LIBOR + 3 % + 8,5 % (LIBOR +,5 %) = % (baka abízela,5 %) - vhodá kombiace úrokového swau s jiými fiačími isrumey může vés k zv. arbiráži (realizace zisku s ulovou očáečí ivesicí) 4

15 - ař.: Baka rovede ásledující oerace a fiačím rhu: čas důvod laby říjem výdaj řijaá ůjčka ( le) N áku obligace ( le) N úrok z ůjčky LIBOR * N každý ůlrok kuoová laba swaové laby N * r, (r je ku. sazba) N * LIBOR vráceí zaůjčeé jisiy le om. hodoa obligace N N Zisk baky každý ůlrok: * ( r, arbiráž asae, okud r>i, v raxi je ale r=i N *i, (i je swa. sazba) N měové sway - směňuje se jisia v růzych měách, mohou se směňova aky úrokové laby - důvody zajišěí roi eřízivému vývoji měového kurzu, sekulace a odlišý vývoj úrokových sazeb v růzých měách, možos získa úvěr ebo ivesova výhoději v zahraičí ež v domácí měě - říklad: měový swa bez úrokových laeb měso dosalo od zahraičí baky ivesičí úvěr mil.. Ivesice, a keré ho chce ouží, hradí v Kč, úvěr je slaý za le. Měso si chce a hodou zaruči kurz 3 Kč/, laý v době řiděleí úvěru. Uzavře měový swa s uzemskou bakou s očáečí a koečou výměou v evém kurzu 3 Kč/. Tj. v čase měso dá bace mil. a dosae 3 mil. Kč, o desei leech měso bace dá 3 mil. Kč a dosae mil.. - říklad: měový swa s úrokovými labami český emie vydal obligaci v USD v hodoě mil. USD s ročími kuóovými labami daými 7 % a s dobou slaosi le. Chce se zajisi roi eřízivému vývoji dolaru vůči koruě. Uzavře edy s bakou měový swa a výměu mil. USD za Kč v současém kurzu Kč/USD a ři ročí dolarové úrokové sazbě 7 % a ročí koruové 9 %: čas akce ois očáečí výměa emie bace mil. USD, obdrží mil. Kč emie bace,9* mil. Kč swaové laby každý rok baka emieovi,7* mil. USD kuóové laby emie majieli dluhoisu,7* mil. USD zěá směa emie bace mil. Kč, obdrží mil. USD le obligace emie majieli mil. USD 5

16 3. Podmíěé deriváy (očí) - ředsavují ermíový korak, ři ěmž jede z účasíků získává rávo (ikoli ovios) uskueči obchod s odkladovým akivem - účasíci akiví (kuující/buyer, držiel/holder, dlouhá ozice/log), asiví (rodávající/seller, uisovael/wrier, kráká ozice/shor) - držiel za své rávo rozhodou se laí očí rémii oce - účasík v dlouhé ozici má rávo koui/roda určié možsví odkladového akiva za ředem sjedaou ceu v určié daum, ebo kdykoli do určiého daa - děleí oce a koui (call oce rávo kou a oce a rodej (u oce rávo roda); evroské (obchod k dau slaosi T) a americké (obchod v čase, T); kryé (účasík obchodu vlasí odkladové akivum) a ekryé (účasík obchodu odkladové akivum evlasí, ale sháí a rhu, když roisraa zažádá) - ulaěí/realizace využií ráva v dlouhé ozici - věšia ocí se sjedává a obchoduje a burze, obchodují se zaokrouhleá možsví odkladového akiva se zaokrouhleou dobou slaosi, věšiou je doba slaosi < rok - i OTC (ejsou obchodovaelé) aramery - daum slaosi (T, mauriy dae), u amerických ocí se ěkdy oužívá daum vyršeí (exiraio dae) - daum realizace (; T, exercise dae) - realizačí cea (K, exercise/srike rice) cea, za kerou může držiel oce koui/roda odkladové akivum - romí/soová cea (S ) - viří hodoa (VH, irisic value) ezáorý zisk ři realizaci oce v čase, ro call oci c VH = max(, S K), ro u oci VH = max(, K S ) c VH VH S rose rose klesá K rose klesá rose - časová hodoa ( CH, ime value) odměa, kerou by byl ochoe zalai držiel uisovaeli za možos, že v časovém iervalu (, T] vzrose viří hodoa oce; časová hodoa klesá s rosoucím až k ule; je ovlivňováa moha fakory, vyočíává se aroximaivě omocí Blackova-Scholesova vzorce oužívá ravděodobosí modelováí a áhodé rocesy - očí rémie ( OP, rice, cea oce) cea, za kerou je oce sjedáa a mimoburzovím rhu ebo obchodováa a burzovím rhu, OP = VH + CH, OP T = VH T OP Pro call oci (v evém čase) < T < OP OP OP T K S 6

17 - začeí evroská call (c), evroská u (), americká call (C), americká u (P) chováí držielů a uisovaelů ocí - vychází ze vzahu mezi ceami S a K - oce je v čase a eězích (a-he-moey), okud S = K - oce je v čase v eězích (i-he-moey), okud má držiel zisk (j. S > K u call, S < K u u) - oce je v čase mimo eíze (ou-of-he-moey), okud má držiel zráu (j. S < K u call, S > K u u) - držiel může realizova oci (koui/roda odkladové akivum), roda oci (vyrova svou dlouhou ozic, echa oci roadou - uisovael musí roda/koui odkladové akivum za realizačí ceu K, může koui rodávaou oci (vyrova svou krákou ozic - říklad: Evroská oce a akcii K = 6, kurz akcie k dau slaosi oce S T = 7, 7, ředokládejme ) oce yu call, c =, 59, v době sjedáí S T > K, držiel realizuje oci (kouí odkladové akivum akcii za K = 6 ), hrubý zisk: S T K =, 7, čisý zisk: S T K c =,3, ) u oce, =,7, S T > K, držiel erealizuje, hrubý zisk:, čisý zisk = (zráa,7 ) - evroská oce: čisý zisk (Z), cea ři sjedáí (c, res. ) Z log call: c -c K S T shor držiel (log) Z = c + max(, S uisovael (shor) Z = c max(, S T T K) K) Z u: K shor držiel (log) Z = + max(, K ST ) - K K log S T uisovael (shor) Z = max(, K ST ) call u max. zisk max. zráa max. zisk max. zráa držiel c < K, (S T eí ) uisovael c (ejrizikovější ozice) < K 7

18 - odkladovým akivem je ejčasěji měa, akcie, akciový idex, úroková sazba, ří. ějaký další fiačí derivá - říklad: Měová oce sekula očekává v horizou dvou měsíců oslabeí koruy vůči dolaru. K.. je kurz CZK/USD, kouí call oci a USD za očí rémii 6 Kč (= c/c) s dobou slaosi měsíce, realizačí cea je dáa kurzem,5 CZK/USD => 5 Kč. a) oce je americká, k. 3. je kurz,5 CZK/USD, S > K, oce se realizuje, Z = S K C = =,4 mil. Kč - ákový efek ivesice sekulaa je řádově ižší ež možý zisk/zráa - S K je hrubý zisk, o odečeí C dosaeme čisý zisk b) oce je evroská, k. 4. je kurz CZK/USD, S T > K, Z = - Kč - říklad: Oce a akcie ivesor chce své akcie chrái roi oklesu ce, a každou akcii kouí u oci, jejíž realizačí cea (K) řibližě odovídá současé ceě akcie, okud dojde k oklesu cey, u oci realizuje rodá akcie za K - říklad: Oce a akciový idex PX 5 (dřívější idex Burzy ceých aírů Praha) ledový růměr 85,5, call oce slaá. 4., objem odkladového akiva je Kč, realizačí cea K je dáa ledovým růměrem PX 5, hodoa PX 5 je 84,8, K = * 85,5, S = *84,8, oce se realizuje, držiel dosae od uisovaele (84,8 85,5) * = = 5 3 Kč (hrubý zisk) - říklad: Úroková call oce objem odkladového akiva mil. USD, realizačí cea je dáa sazbou 94,75 %, očí rémie sazbou,5 %, K = USD, c = 5 USD, v době slaosi držiel dosae od uisovaele úvěr mil. USD s úrokovou sazbou 5,5 %. Dosae USD a sláce bude mil. USD (ředlhůí úročeí), kdyby se jedalo o u oci, ak by oskyoval úvěr v é výši kombiace ocí - ivesoři obchodující s ocemi jsou buď býci (bulls), ebo medvědi (bears) - býci sekulují a růs cey odkladového akiva, medvědi a okles říklady kombiací (uvažujeme evroské oce): - oz.: u zkoušky eí ořeba zá je zaměi, sačí omu rozumě a ař. urči z obrázku, jaký ivesor by oužil daou kombiaci sraddle (V kombiace) - log (z ohledu držiele, + ozačuje áku oce) + call (K) + u (K), obě a sejou realizačí ceu, Z = c + max(, ST K) + max(, K ST ) - shor (z hlediska uisovaele) sačí všude změi zaméka, j. call (K) u (K), Z = + c + max(, ST K) max(, K ST ) - sraddle log volí ivesor, sekulující a velký ohyb, sraddle shor očekává ceovou sabiliu Z sraddle K c + + c log c K + c + K S T shor 8

19 sragle (U kombiace) - log (shor má i u dalších kombiací ouze oačá zaméka) + call (K ) + u (K ), K > K, Z = c + max(, ST K) + max(, K ST ) - mohou asa ři říady: S T < K : Z = c + K ST K < S T < K : Z = c K < S T : Z = c + ST K Z sragle K c + + c log K K S T shor syheic sock (syeická akcie) - log + call (K) u (K), Z = c + + max(, ST K) max(, K ST ) S T < K: Z = c + + ST K S T > K: Z = c + + ST K - log syheic sock býci, shor medvědi Z syheic sock K + c log S T shor risk reversal - log + call (K ) u (K ), K > K, Z = c + + max(, ST K) max(, K ST ) - log býci (avyšuje zisk o ), shor medvědi (oroi u K avyšuje zisk o c) Z risk reversal log + c K K S T K + c shor 9

20 bull call sread (rozěí call) - log + call (K ) call (K ), K < K, Z = c + c + max(, ST K) max(, ST K ) - ivesor očekává mírý růs (bull) - obdobě u sread (bull + u (K ) u (K ), K < K, Z = + + max(, K ST ) max(, K ST ) ) Z call sread bull K K + c c c + c K K S T bear buerfly sread (moýlí rozěí) - + call (K ) + call (K ) call (K 3 ), K < K, K 3 časo arimeický růměr (K a K ) - ivesor očekává vývoj ěkde kolem K 3 Z buerfly sread c c + c 3 K K 3 K S T seciálí yy ocí biárí oce - k dau slaosi T dochází k výlaě čásky X (ředem dohoduá čáska, esouvisí s S T ebo K) Z vývoj zisku (držiele) X c c K S T bariérové oce - získává ebo zrácí realizovaelos, okud cea S T řekročí určiou bariéru složeé oce - oce a oce

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na.

Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na. Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Lieárí algebra II láta z II semestru iformatiy MFF UK dle předáše Jiřího

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Obsah 1.Rozklad podle vlastních tvaru kmitu... 2 2.Výpočtové modely... 2 3. kozistentni matice hmotnosti... 2 4.Rayleigho utlum/podíl... 3 5.

Obsah 1.Rozklad podle vlastních tvaru kmitu... 2 2.Výpočtové modely... 2 3. kozistentni matice hmotnosti... 2 4.Rayleigho utlum/podíl... 3 5. Obsah Rozklad podle vlasích vau kmiu Výpočové modely 3 kozisei maice hmoosi 4Rayleigho ulum/podíl 3 5 řešeí seismicky amáhaé kosukce / seismicia 3 6 Hamoické buzeí 4 7 meody řešeí úlumu - log dekeme, polovičí

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více