8. Termodynamika a molekulová fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Termodynamika a molekulová fyzika"

Transkript

1 8. erodynaika a olekulová fyzika Princi energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne ěla být jeho všeobecná latnost zochybněna, což v atoové fyzice není vyloučeno, stal by se náhle aktuální roblé eretua obile, jehož existence by řestala být absolutně nesyslná. Max Planck Následující text navazuje na ředchozí 7. kaitolu, která ojednávala ředevší o energii a transforaci energie z hlediska terodynaiky. Nyní se budee zabývat alikacei terodynaických zákonů a entroií. 8. Ideální lyn a alikace rvního zákona terodynaiky Pro zjednodušení dalšího výkladu je nutné si zavést a definovat oje ideálního lynu. Molekuly ideálního stejnorodého lynu ovažujee za kuličky o stejné velikosti a hotnosti. Jsou dokonale ružné a jejich rozěry jsou vzhlede k rostoru, ve které se ohybují, zanedbatelně alé. Při srážkách olekul ulatňujee zákony echaniky - zákon zachování hybnosti a zachování energie. Dále zanedbáváe vzájená ůsobení olekul a tedy neuvažujee otenciální energii, takže vnitřní energie soustavy ideálního lynu je tvořena součte kinetických energií translačního ohybu olekul soustavy. Pokud se ideální lyn nachází v terodynaické rovnováze latí důležitá věta: Rovnoěrné rozložení olekul lynu, ři něž je v každé objeové jednotce týž očet olekul, je nejravděodobnější, takže ředstavuje rovnovážné rozdělení olekul, v něž se lyn vždy ustálí.

2 Hustota lynu je ak v každé ístě a čase stejná. Reálné lyny (nař. vodík, dusík, kyslík) se ři alých tlacích a nízkých hustotách chovají jako ideální. Stavová rovnice ideálního lynu Stav každé terodynaické soustavy je v dané čase určen stavovýi veličinai (tlak-, obje-, telota-, látkové nožství-n). Uvažuje nyní o lynné soustavě, která ři telotě a tlaku zaujíá obje. Dříve než uvedee tvar stavové rovnice, seznáíe se s eiricky odvozenýi zákony, které udávají vztah ezi dvěa stavovýi veličinai za ředokladu, že jedna z nich se neění. (a) Zákon Boyle-Marriotův vyjadřuje závislost ezi tlake a objee ři stálé telotě (konst.) a je vyjádřen vztahe:. konst. (8.) nebo-li., konst. (8.). Zěna stavu lynu ři konstantní telotě se nazývá zěna izoterická. Graficky se jedná o závislost () vyjádřené rovnoosou hyerbolou, kterou nazýváe izotera (viz obr. 8..). > konst konst Obr 8..: P diagra izoterické exanze ideálního lynu

3 (b) Zákony Gay-Lussacův a Charlesův analogicky vyjadřují závislost objeu na telotě lynu ři konstantní tlaku a závislost tlaku lynu na telotě ři konstantní objeu. Pro rvní říad ůžee tedy sát:, konst., (8.3) nebo-li obje lynu ři stálé tlaku je řío úěrný absolutní telotě. ento říad nazýváe izobarickou zěnou a říka závislosti () je izobara (viz obr. 8.. A). Pro druhý říad analogicky latí:, konst., (8.) nebo-li tlak lynu za stálého objeu je řío úěrný absolutní telotě. akový roces ak nazvee izochorickou zěnou a říka závislosti () je izochora (viz obr. 8.. B). ýše uvedené zákony latí jen ro ideální lyn. konst. konst. K K (A) (B) Obr. 8..: (A) izobarická zěna, (B) izochorická zěna Převeďe nyní lyn do stavu charakterizovaného veličinai, ři konst. Jde tedy o izochorickou zěnu, ro kterou v toto říadě latí:. (8.5) Dále rovedee izoterickou zěnu, ři které se zění tlak z hodnoty na a obje z hodnoty na. Následně ůžee nasat rovnici:. (8.6) 3

4 Dosadíe-li rovnici 8.5 do rovnice 8.6 dostanee stavovou rovnici ro ideální lyn: nebo konst. (8.7) Z řednášek z cheie víe, že odle Avogadrova zákona zaujíá jeden ol libovolného lynu ři dané tlaku a telotě vždy stejný obje. Naříklad ol libovolného lynu za norálních odínek, tj. ři 73K a tlaku,3. 5 Pa zaujíá obje,d 3, takže oto ůžee nasat rovnici 8.7 jako:, (8.8) R kde R je olární lynová konstanta (R [,3. 5 Pa., ]/73K8,3JK - ol - ). Rovnice 8.8 latí ro ol lynu. Pokud chcee zobecnit rovnici ro n olů lynu, usíe dosadit za obje veličinu olárního objeu (definovaný vztahe /) a rovnice dostane následující tvar: kde n je očet olů. nr, (8.9) Měrná a olární teelná kaacita Na základě rovnice 7.9, kde jse nevzali v úvahu infinitesiální zěny, lze nasat obecnější výraz ro teelnou kaacitu soustavy a následně i ro ěrnou teelnou kaacitu: d K, (8.) d d c. (8.) d Měrná teelná kaacita lynů odstatně závisí na to, jaké zěně je lyn ři zahřívání odroben a nabývá roto různých hodnot. Pokud se ři zahřívání neění tlak lynu ale ouze jeho obje, hovoříe o ěrné teelné kaacitě za konstantního tlaku (c ). Analogicky - neění-li se obje lynu ale jen tlak, luvíe o ěrné teelné kaacitě za konstantního objeu (c ). Poěr těchto kaacit se nazývá Poissonova konstanta, kterou využijee ozději ři výkladu adiabatického děje: c. (8.) c

5 U všech látek je c >c, je tedy vždy >. Pro terodynaické úvahy zavádíe ještě oje olární teelná kaacita: d d za konstantního tlaku C a za konstantního objeu C, (8.3) n d n d kde n je látkové nožství. Alikace rvního zákona terodynaiky Budee-li zabývat izochorický děje, ři které soustava řijíá telo δ a její telota se zvýší o d, ak se získané telo sotřebuje ouze na zvýšení vnitřní energie, rotože d je rovno nule (obje se neění). o znaená, že v rovnici 7. rvního terodynaického zákona vyadne člen ro ráci: de vnitřní δ. yjádříe-li telo oocí olární teelné kaacity (8.3) a za tlak dosadíe do rovnice 7. výsledek ze stavové rovnice, lze nasat rvní větu terodynaiky ro n olů lynu jako: d δ C d + nr (8.) terodynaice rozlišujee čtyři základní terodynaické děje. Proveďe nyní diskuzi jednotlivých rocesů: (a) Děj izochorický - zde je konst., tzn., že d, lyn nekoná ráci a tedy: k devnitřni C d C ( k ), (8.5) kde je očáteční k konečná telota. (b) Děj izobarický - zde je konst., ale obje se ění, tudíž člen ro ráci je nenulový a soustava koná ráci roti vnější silá, ale zároveň i roste její vnitřní energie: k k devnitřni + δ C d + d C ( k ) + ( k ). (8.6) elo získané výěnou s okolí se rovná zvýšení jeho vnitřní energie a ráci, kterou soustava vykoná roti vnější silá. (c) Děj izoterický - zde je konst., tzn., že d nebo-li C d, ůžee I. zákon terodynaiky řesat do tvaru: δ d d. (8.7) 5

6 Při izoterické ději se telo získané soustavou výěnou s okolí sotřebuje jen na vykonání ráce a vnitřní energie se neění, tzn.: d. (8.8) zhlede k tou, že tlak není konstantní a je funkcí objeu, lze ho vyjádřit oocí stavové rovnice ( R /), kterou dosadíe do rovnice (8.8): R d R ln. (8.9) říadě, že soustava koná ráci, a obje se zvětšuje ( > ), jedná se o izoterickou exanzi, ři níž soustava řijíá z okolí telo (+δ) a koná stejnou ráci (-δ), tedy δ -δ. Pokud se obje soustavy zenšuje jde o izoterickou koresi, ( < ), ři níž je ráce sotřebována (+δ) a soustava dodává do okolí telo (-δ), tedy -δ δ. (d) Děj adiabatický Nyní řeše izolovanou soustavu, která si s okolí neůže vyěňovat telo, tzn, že δ. Z rvní věty lyne: δ de. (8.) ýraz 8. znaená, že ři adiabatické ději soustava koná ráci na úkor své vnitřní energie a latí: vnitřni C d C d C ( ) C ( ). (8.) δ Pokud je ráce vykonaná soustavou kladná, hovoříe o adiabatické exanzi, ři níž klesne telota ( > ) a vnitřní energie soustavy se zenší. Pokud je ráce záorná, jedná se o adiabatickou koresi, ři níž je vykonána ráce (okolí) na soustavě, telota soustavy vzroste ( > ) a vnitřní energie se zvýší. Odvoďe si nyní vztah ro závislost tlaku na objeu ři adiabatické ději. Z rovnice 8. lyne: C d + d. (8.) Protože tato rovnice 8. obsahuje tři stavové veličiny, vyjádříe si telotu (d) oocí objeu a tlaku ze stavové rovnice, ze které diferenciací dostanee: d + d d + d Rd d. (8.3) R 6

7 Dosadíe-li za d do rovnice 8., dostanee: C ( C d + d + d R + R d kterou zintegrujee: )d + C d +, d Použijee-li tzv. Mayerův vztah (bez odvození: C C +R ) a vydělíe C, ůžee oocí rovnice 8. ro Poissonovu konstantu vyjádřit rovnici: d + d, ln + ln ln K, a následně o odlogaritování dostanee: konst., (8.) což je rovnice ro adiabatický děj, která se nazývá Poissonova rovnice. ato rovnice udává závislost ezi tlake a objee. zhlede k tou, že telota zde není konstantní je často vhodné vyjádřit si závislosti ezi objee a telotou a ezi tlake a telotou. Uvedee si zde tyto závislosti alesoň bez odvození: a (8.5) Grafický vyjádření rovnice 8. je křivka, kterou nazýváe adiabata (viz. obr. 8..3). Poissonova rovnice řioíná svý tvare rovnici Boyle-Mariotteovu ro izoterický děj. Obě rovnice vyjadřují funkční závislost (). Nicéně, C > C a tedy >. Stlačíe-li lyn z objeu na adiabaticky, vzroste tlak lynu více, kdyby korese roběhla izotericky. Obr. 8..3: Srovnání adiabaty s izoterou. 7

8 8. Kruhový děj, ráce lynu a Carnotův cyklus Kruhový děje rozuíe roces, ři které soustava rochází rocese s určitý očte stavových zěn, řičež se nakonec vrací zět do ůvodního stavu. Jedná se tedy o děj, kdy se neění vnitřní energie systéu: d E d E. (8.6) vnitřni vnitřni Systé však ůže v některých fázích kruhového děje řijíat z okolí telo (+ ) a v jiných fázích telo odevzdávat okolí (- ). Celkové řijaté telo je oto - a užití II. zákona terodynaiky (rovnice 7.) dostanee: δ δ. (8.7) Celková ráce, kterou soustava běhe jednoho cyklu vykoná, se tedy rovná -. Jinak řečeno ůže soustava běhe kruhového děje řijíat od okolí telo a vykonávat ak ekvivalentní ráci. Pro teoretické úvahy v rovnovážné terodynaice je důležitý tzv. vratný děj. Aby kruhový děj byl jako celek vratný, usí být vratné všechny fáze, kterýi systé rochází. Je také nutné si uvědoit, že vratné děje jsou liitní, idealizované říady, a reálné systéy rochází vždy nevratnýi rocesy. Stejně je tou tak i u Carnotova cyklu, který je též vratný kruhový děje. Carnotův cyklus roce 8 francouzský inženýr Nicolas-Léonard-Sadi Carnot (796-83) osal teoretický teelný stroj, dnes označovaný jako Carnotův stroj. ento idealizovaný stroj racuje na rinciu vratného kruhového děje, který se nazývá Carnotův cyklus. e své době byl tento cyklus, jako yšlenkový exerient, veli důležitý ro další rozvoj nejen teoretické terodynaiky, ale řisěl i k rozvoji teelných strojů. e své vědecké ublikaci, Réflexions sur la uissance otrice du feu, et sur les achines rores a déveloer cette uissance, také Sadi Carnot vyslovil následující teoré (Carnotův): Účinnost vratného teelného stroje nezávisí na racovní látce, ale na telotách ohřívače a chladiče, nebo-li na řijaté tele a odevzdané ratný teelný stroj á axiální účinnost. 8

9 Účinnost teelného stroje je definována jako odíl ráce vykonané v růběhu jednoho cyklu a tela dodaného běhe jednoho cyklu: η. (8.8) Carnotův cyklus je tvořen čtyři stavovýi vratnýi ději (viz obr. 8..): ) izoterická exanze (ři telotě ) ) adiabatická exanze 3) izoterická korese (ři telotě ) ) adiabatická korese Obr. 8..: Carnotův cyklus, kde >. 9

10 Carnotův teelný stroj racuje se dvěa lázněi ohřívače s telotou a chladiče s telotou. Uvažuje dále jako racovní édiu ol ideálního lynu, který je uzavřen v dokonale teelně izolované válci s íste, který se ohybuje bez tření. álec uvedee do styku s oběa lázněi, ohřívače i chladiče, o telotách >. Předokládeje, že teelná kaacita obou lázní je tak veliká, aby se ři teelné výěně s lyne ve válci telota lázní nezěnila. Nyní roveďe diskuzi jednotlivých fází Carnotova cyklu, jehož diagra je na obr. 8..: Obr. 8..: diagra Carnotova cyklu. (a) Izoterická exanze yjdee ze stavu A, kde je lyn charakterizován stavovýi veličinai, a je v teelné kontaktu s ohřívače o telotě. Díky styku s ohřívače získává lyn energii rostřednictví tela. Probíhá tedy izoterická exanze ři telotě, kdy se lyn rozene z objeu na, tlak klesne z hodnoty na a systé řejde do stavu B (viz obr. 8..). Platí, že, (8.9)

11 a současně se ři izoterické ději neění vnitřní energie soustavy (de vnitřní ), lyn odebírá z ohřívače telo + a vykoná ráci (- ): ln R. (8.3) Grafický znázornění izoterické exanze je na obr. 8.. izotera A B. (b) Adiabatická exanze Soustava se nachází ve stavu B. Nyní dokonale izolujee lyn od ohřívače, tzn., že ohřívač není v teelné kontaktu s lyne. Plyn si nevyěňuje energii s okolí ( ) a adiabaticky se rozíná z objeu na 3, tlak klesne z hodnoty na 3 a telota rovněž klesne z hodnoty na. Platí rovnice 33 Soustava koná ráci na úkor své vnitřní energie a tedy latí. (8.3) E C ) C ( ). (8.3) vnitřni ( Křivkou adiabatické exanze diagrau, obr. 8..., je adiabata B C. Soustava dosěla ze stavu (,, ) na konec cesty ta, kde á hodnoty 3, 3,. K dokončení cyklu je otřeba uskutečnit cestu zět do výchozího stavu A. (c) Izoterická korese Na začátku této fáze uvedee systé do teelného kontaktu s chladiče a ůsobení vnějších sil vykonáe ráci na systéu, nebo-li rovedee izoterickou koresi. lak vzroste ( 3 < )a obje klesne ( 3 > )za konstantní teloty, tedy latí (8.33) 33 nitřní energie lynu se neění (de vnitřní ), vnější síly vykonají ráci na systéu (+ 3 ) a lyn odevzdá chladiči stejně velkou energii rostřednictví tela (- ): R 3 3 R ln. (8.3) 3 Izotera C D je ak grafický znázornění izoterické korese v diagrau na obr (d) adiabatická korese Až soustava dosěje do bodu D (obr. 8..), oět dokonale izolujee lyn od chladiče, což znaená, že chladič není v teelné kontaktu s lyne. Plyn dále adiabaticky stlačujee až se systé dostane do výchozího stavu A, řičež telota vzroste na (> ), tlak vzroste z na a obje klesne na ( > ). Zase latí, že. (8.35)

12 Práce, kterou vykonají vnější síly ři adiabatické koresi, zvětší vnitřní energii systéu na ůvodní hodnotu, ři čež latí: ( ) vnitřni C E. (8.36) Adiabata D-A je graficky znázorněna na obr Celková ráce vykonaná běhe celého Carnotova cyklu je součte všech rací vykonaných nebo sotřebovaných v jednotlivých fázích, tedy: ) ( ) ( ) ( ) ( 3 celková ( ) ( ) 3 celková ln ln C R C R + 3 celková ln ln R R (8.37) Nyní si z rovnic (8.9), (8.3), (8.33) a (8.35) vyjádříe vztahy ezi říslušnýi objey. Po vynásobení rovnic áe (8.38) ztah 8.38 dosadíe do vztahu 8.37 ro celkovou ráci ři jedno Carnotově cyklu a řeíšee na tvar: celková ln ) ( ln ln R R R (8.39) Jelikož je > a > je >, jedná se o racovní zisk ři Carnotově cyklu, jenž je v diagrau 8.. znázorněn růžovou lochou. Je tedy zřejé ze vztahu 8.39, že adiabatické děje k celkovéu racovníu zisku neřisívají a odílejí se na ně jen izoterické děje. Nyní si dosazení do rovnice 8.8 vyjádříe účinnost Carnotova stroje: celková ) ln ( ) ln ( R R η, (8.) to znaená, že o úravě a s oužití vzorce 8.37 dostanee: η, (8.) což je důkaz Carnotova teoréu.

13 ideální Carnotově cyklu jsou všechny jeho fáze vratné. Proto celý tento děj ůže robíhat oboustranně. Probíhá-li kruhový děj ve sěru, který je ostuně určen stavy A, B, C, D, A (viz obr. 8..), hovoříe o říé cyklu a jde o teelný stroj. Probíhá-li ve sěru oačné, tzn. A, D, C, B, A, ak se jedná o neříý cyklus a robíhá takto: (a) Plyn se adiabaticky rozíná a telota klesne z na. (b) Plyn se izotericky rozíná ři telotě, a aby telota neklesala, odebere z chladiče telo. (c) Plyn je adiabaticky stlačen a jeho telota vzroste z na. (d) Plyn je izotericky stlačen ři telotě, a aby telota nevzrostla, odevzdá lyn ohřívači telo. ýsledke je skutečnost, že lyn odebírá z chladnější lázně telo a řijíá z okolí energii rostřednictví echanické ráce, která se ění v telo. Jinak řečeno odevzdá lyn ohřívači telo A+. ýsledke je ochlazení chladiče a zařízení ak racuje jako chladící stroj. 8.3 Druhá věta terodynaiky a entroie vratných i nevratných dějů eelné stroje racující na rinciu vratného kruhového děje jsou schony soustavně ěnit telo na ráci. Nicéně žádný stroj, ani racující za ideálních odínek (vratně, cyklicky, bez tření a jiných ztrát), neřeění veškeré telo odebrané z ohřívače zcela na ráci. ždy je část tela (tedy ) ředána okolí nebo-li chladiči, což á za následek vzrůst jeho teloty. elo nelze zcela řeěnit na echanickou ráci, rotože ři této řeěně je část tela ředána z tělesa telejšího na těleso chladnější. ato část tela se ze systéu nenávratně vytratí a je v teelné stroji nevyužitelná. souladu s rvní větou terodynaiky se energie saozřejě neztrácí, ale ění se ve foru éněcennou - telo. Jinak řečeno - ři řeěně teelné energie na jiné druhy energie vždy část zůstává ve forě tela, avšak jiné druhy energie lze ěnit v teelnou beze zbytku. Rudolf Clausius (8-888) na základě těchto oznatků rozšířil a zobecnil závěry Sadiho Carnota o teelných strojích do forulace druhého zákona terodynaiky (865): Při styku dvou soustav s různýi telotai řechází telo vždy z tělesa telejšího na chladnější a nikdy naoak. 3

14 Forulací druhého zákona terodynaiky bylo vysloveno několik, všechny však hovoří o totéž. Uveďe si zde ještě větu Maxe Plancka (858-97): Není ožné sestrojit eriodicky racující teelný stroj, který by nedělal nic jiného, než jen odebíral telo z ohřívače a konal rovnocennou ráci. Druhá věta terodynaiky tak oezuje obecnou latnost rvní věty terodynaiky. eelný stroj, který by byl schoen řeěnit veškerou teelnou energii na ráci, tzn. ěl by % účinnost, se nazývá eretuu obile. druhu a nelze jej tedy sestrojit. cyklus): raťe se nyní ke Carnotově teoréu a vztahu o účinnosti Carnotova stroje (vratný Po úravě dostanee: η.,,. (8.) Obecně se oěr tela (řijatého nebo odevzdaného) ku telotě, ři které se řenos uskutečňuje, nazývá redukované telo a rovnici lze také řesat do tvaru:, (8.3) tzn., že ři vratné Carnotově cyklu je celkové redukované telo rovno nule. Představe si obecnější říad kruhového děje, ři něž robíhá teelná výěna ři více telotách. Z akroskoického hlediska robíhá kruhový děj ři sojitě se ěnících telotách a teelná energie je rovněž ředávána sojitě (na atoární úrovni to saozřejě nelatí - kvantová teorie). Poto ůžee rovnici 8.3 řesat do tvaru: d, (8.) vrat Rovnice 8. se někdy také nazývá rovnicí Clausiovou. Je zřejé, že se rovnice 8.3 vztahuje k vratnéu cyklu, tzn. energie se v sytéu běhe cyklu zachovává. Polože si ale

15 otázku, jak se zění situace, když budou jednotlivé děje v cyklu nevratné, tj. když uskutečníe exanzi tak rychle, že se tlak na ustuující ístu nestačí vyrovnávat na hodnotu odovídající stavové rovnici R / nebo když ři zětné koresi nastanou ztráty tření. Poto bude ráce vykonaná ři rvní ději (izoter. exanzi) a jí odovídající odběr tela z ohřívače enší, než by odovídalo rovnici 8.3 latné ro vratný děj. Zatíco ráce vynaložená na zětnou cestu a energie ředaná okolí (chladiči) teelný řenose ři izoterické koresi bude naoak větší, než odovídá rovnici 8.3. o znaená, že účinnost ři nevratné cyklu je enší. Z ohřívače se do chladiče řevede teelný řenose ve srovnání s vratnou realizací děje větší nožství energie, což se děje na úkor jejího využití ro řeěnu na echanickou ráci kde nevrat < nebo (8.5) d <, (8.6) nevrat nevrat je vetší než. Obecně tedy latí: d. (8.7) Entroie vratných a nevratných dějů Pokusíe se nyní shrnout ředchozí úvahy a závěry. První věta terodynaiky definuje řeěnu tela v jiné druhy energie, avšak již nehovoří o to, za jakých odínek a jak k této řeěně dochází. odstatě je rvní věta terodynaiky z fyzikálního hlediska jen jinak vyjádřený zákon zachování energie. Energie neůže vzniknout ani se ztratit saa od sebe nebo-li echanická ráce se ůže řeěnit v ekvivalentní telo a naoak. ato transforace energie tedy ůže robíhat neoezeně v obou sěrech. Druhá věta terodynaiky ná však říká, že oboustranný roces není neoezený, a roto oezuje rvní větu terodynaiky: echanickou ráci ůžee zcela řeěnit na telo, avšak získané telo nelze (z Carnotova cyklu) transforovat na echanickou ráci beze zbytku. šechny reálné děje v řírodě robíhají jednosěrně a sějí saovolně do rovnovážného stavu. ento rovnovážný stav (stav klidu) ůžee orušit a obrátit děj tak, aby se vrátil do očátečního stavu, je k tou však zaotřebí vnější zásah. ději, ve které se 5

16 systé vzdaluje od rovnováhy, je nutno systéu dodávat energii z okolí či jiného terodynaického systéu, který následně íří sá do rovnovážného stavu. akže druhá věta terodynaiky dělí děje neodorující rvní větě na ty, které ohou robíhat saovolně, a na ty, které saovolně robíhat neohou. Proto v této souvislosti Rudolf Clausius (8-888) definoval takovou stavovou funkci, která by se ěnila ři saovolných dějích. ato funkce, která je kvantitativní írou stuně nevratnosti děje a tí i saovolnosti děje a kritérie rovnovážného stavu, se nazývá entroie (z řeckého slova "τροπη" - transforace, vnitřní zěna). Z definice tedy vylývají následující vztahy: d d S, (8.8) B d S SB SA. (8.9) Entroie á ro druhou větu terodynaiky stejný význa, jako vnitřní energie ro rvní větu terodynaiky. Jednotkou entroie je J.K -. Zěna entroie systéu je dána jako odíl řírůstku tela ři vratné ději za konstantní teloty. Entroie á následující vlastnosti: a) Její hodnota závisí jen na stavu systéu a ne na cestě, o níž se systé do daného stavu dostal. Je to aditivní veličina, což znaená, že zěna entroie charakterizující určitý děj je rovna součtu zěn entroií jednotlivých dílčích rocesů, ze kterých se děj skládá. b) Zěna entroie udává sěr, který děj robíhá a je také írou "vzdálenosti" soustavy od rovnováhy. Určíe si nyní zěnu entroie ři vratné dějí ideálního lynu ři řechodu ze stavu, kde á obje, telotu, do stavu s objee a telotou. Dosadíe-li do rvní věty terodynaiky za telo z rovnice 8.8, dostanee ro nekonečně alou vratnou zěnu systéu: ds C d + d, (8.5) vydělení rovnice telotou, dosazení ze stavové rovnice za tlak a zintegrování dostáváe: A S S S +. (8.5) C ln R ln 6

17 Z rovnic 8.8 a 8. zároveň také lyne, že ro všechny vratné rocesy usí být logicky zěna entroie: d S. (8.5) vrat Jinak řečeno rovnice 8.5 znaená, že ři vratných rocesech zůstává sua entroie zachována. Dosazení de vnitřní C d do rovnice 8.5 dostáváe sojení rvní a druhé věty terodynaiky, které se často nazývá základní rovnicí terodynaiky ro vratné děje: de vnitřni ds d (8.53) Kruhový děj je nevratný, jeli alesoň jedna jeho část nevratná. Je-li tedy děj jako celek nevratný, ak latí d nevrat d + tedy d < nevrat vrat vrat d <, (8.5) d. (8.55) Ze sojení rovnic 8.5 a 8.55 je tedy zřejé, že entroie ři kruhové ději, jehož alesoň jedna část je nevratná, roste. Přírůstek entroie je ak kladný a je írou nevratnosti děje. Pro izolovanou soustavu (d ), kde robíhají jen adiabatické děje, je ak entroie S >. (8.56) izolované soustavě, která není v rovnovážné stavu (různé tlaky a teloty), robíhají saovolné děje (tlaky a teloty se vyrovnávají) a soustava sěje do rovnovážného stavu. ento roces bude robíhat tak dlouho, dokud entroie nedosáhne největší ožné hodnoty za daných odínek. ýše uvedené lze shrnout a jinak forulovat druhou větu terodynaiky: všechny sontánní děje vedou ke vzrůstu entroie celku, který se skládá jak ze saotného systéu, tak i z jeho okolí. Z rovnice 8.5 je zřejé, že ři izoterické exanzi entroie roste (jelikož a > ) a ři izoterické koresi zase klesá. Při této úvaze ale určujee ouze zěnu entroie, nikoliv její absolutní hodnotu. uto absolutní hodnotu lze určit jedině okud víe, kde leží nulový bod entroie. O existenci tohoto nulového bodu nás inforuje třetí věta terodynaiky, která byla orvé forulovaná althere Nernste (86-9): ři 7

18 telotě rovné absolutní nule nabývá entroie cheicky čisté látky nulové hodnoty. Mateaticky lze třetí větu terodynaiky vyjádřit: li S (8.57) 8. Statistická interretace entroie Prozatí jse se zabývali entroií jako ouze fenoenologickou veličinou charakterizující akroskoický stav soustavy. Entroii však ůžee definovat i statistický zůsobe. Ludwig Boltzann (8-96) navrhnul vztah, který vyjadřuje souvislost ezi ikroskoický stave a entroií: S k ln, (8.58) kde k B, J.K - je Boltzannova konstanta (ozn. R k B N A, N A je Avogadrovo číslo) a je tzv. terodynaická ravděodobnost. ato veličina je definována jako očet ikroskoických stavů stavebních jednotek (atoy, olekuly, elektrony, atd.) systéu (hoty), kterýi je ožné uskutečnit jeden konkrétní akroskoický stav. Následující říklad ukáže blíže, co terodynaická ravděodobnost znaená. Představe si krabici obsahující lyn s určitý očte olekul N v její levé olovině a N v ravé olovině (viz obr. 8..). Celkový očet olekul (jsou nerozlišitelné) v celé krabici je tedy N N + N. každé okažiku se bude určitá olekula nacházet buď v levé nebo v ravé části krabice, rotože obě části krabice jse obrazně rozdělili tak, že ají stejný obje. B Obr. 8..: Izolovaná krabice obsahující N N + N olekul Na obrázku 8.. je znázorněn jeden z ožných akrostavů, které jsou rozlišitelné, tzn., že áe určitý očet olekul N a N. Nejse už ale schoni rozlišit, jestli se určitá olekula nachází v N nebo N. uto situaci nazvee ikrostave, který je tedy nerozlišitelný. A je jisté, že každý ikrostav á v dané akrostavu stejnou ravděodobnost. 8

19 erodynaická ravděodobnost ná říká, kolik ikrostavů ůže nastat v dané akrostavu, ateaticky vyjádřeno: N! N. (8.59)!! Platí-li N N (neusořádaný systé), je zřejé, že terodynaická ravděodobnost dosáhne axiální ožné hodnoty a tudíž i entroie bude axiální. ento závěr je zcela v souladu s tvrzení, že sěje-li systé saovolně do rovnováhy, ak entroie vzrůstá až dosáhne za daných odínek axiální hodnoty. Má-li rovnoěrně rozložené olekuly v celé krabici (N N ), jedná se o rovnovážný stav a taky o nejravděodobnější situaci. Uveďe si ještě konkrétní výočet ro izolovanou krabici, kterou znovu rozdělíe na levou a ravou olovinu, a která bude obsahovat 6 olekul (viz tabulka 8.). Z tabulky je zřejé, že čtvrtý akrostav á největší očet ikrostavů, a tudíž největší entroii. Jedná se totiž o rovnovážný stav, kdy jsou olekuly lynu rovnoěrně rozloženy v celé krabici. N abulka 8. Makrostav erodynaická ravděodobnost (očet ikrostavů) Entroie Číslo (N ;N ) S [J.K - ] (6;) 6!/(6!!) (5;) 6!/(5!!) 6, (;) 6!/(!!) 5 3,7. -3 (3;3) 6!/(3!3!), (;) 6!/(!!) 5 3, (;5) 6!/(!5!) 6, (;6) 6!/(!6!) 8.5 Entroie a inforace Z ředchozích úvah lze entroii také interretovat jako veličinu vyjadřující íru chaosu. erodynaickou ravděodobnost a entroii lze oužít i ke stanovení íry inforace soustavy. ezěe si text nasaný na této stránce, který je vytvořen jedinou kobinací ísen. (Je nyní otázkou jakou inforaci bude obsahovat text ro člověka, který jej bude číst. o je dost subjektivní záležitost. Pro člověka, který neuí číst, je inforace na této stránce nulová. Nyní doufeje, že člověk s 9

20 technický vzdělání, který uí číst, si z tohoto textu odnese inforaci o vyšší hodnotě:-).) Kroě této jediné kobinace ísen lze dosáhnout zcela náhodného rozdělení jednotlivých ísen, jestliže necháe očítač dostatečný očte kroků rozházet ísena na této stránce. Při každé kroku, kdy necháe náhodně vybrané íseno řesunout na zcela náhodně vybrané ísto, dosahujee stále nižší inforační hodnoty. Je veli álo ravděodobné, že se ná odaří i ři velké očtu okusů alesoň jednou sestavit text,či alesoň některá slova, do ůvodní odoby. Existuje saozřejě větší ravděodobnost tvorby slabik, enší ravděodobnost vzniku delších slov či vět a rakticky zanedbatelná je ravděodobnost tvorby vět či odstavců. akto zřeházený text ůže ředstavovat systé a jednotlivá ísenka částice (nař. olekuly), z nichž se systé skládá. Jak lyne z našich úvah, udává ravděodobnost stavu systéu četnost výskytu daného rozložení částic ři nohokrát oakovaných okusech, res. očet zůsobů, kterýi lze dané rozložení částic uskutečnit. idíe, že existuje úlný vztah ezi ravděodobností systéu a stuně jeho neusořádanosti. Stavy s ravidelný usořádání (axiální usořádání soustavy) ají na rozdíl od stavů s nahodilý usořádání veli alou ravděodobnost výskytu. Pokud jde o stueň inforace, ak ná stránka usořádaná do slov a vět dává určitou inforaci. Rozházení textu oklesne usořádanost a také stueň inforace. Protože odle Boltzannovy rovnice 8.58 existuje úěrnost ezi entroií a ravděodobností, nabízí se ožnost stanovit oocí entroie i íru inforace soustavy. ztah ezi entroií a inforací byl odvozen a ublikován v roce 877 Ludwige Boltzanne (8-96) a stal se jední ze základů teorie inforace. Podle této teorie je inforace obsažená v nějaké textu či zrávě obecně dána oklese entroie čtenáře či říjece zrávy a naoak. Systé o entroii S řijetí zrávy obsahující inforaci I sníží svou entroii na S. Lze tedy vyjádřit vzat ezi entroií a inforací: S konst.i (8.6) Hodnotu konstanty ve vztahu 8.6 stanovíe následující zůsobe. Množství inforace obsažené v nějaké zrávě je dáno logarite odílu ravděodobnosti jevu o získání inforace a ravděodobností jevu řed ziske inforace : log, (8.6) I Zěna entroie odovídající zěně ravděodobnosti z na je S k ln (8.6)

21 Jednotkou inforace je bit, což je nožství inforace obsažené v odovídající zrávě o jevu, jehož ravděodobnost je rovna / (záis zrávy v binární kódu). Ze vztahů 8.6 a 8.6 je zřejé, že k řevedení nožství inforace, vyjádřeného v bitech, na zěnu entroie, je třeba řevést logaritus ři základu na řirozený logaritus a vynásobit Boltzannovou konstantou. Ze vztahu 8.6 lyne S k ln k ln I I log I, (8.63) ki ln, ,6937,957. Pro hodnotu konstanty ze vztahu 8.6 tedy dostanee S 3 I, (8.6) kde - S [J.K - ] je úbytek entroie soustavy a I [bit] je inforace. Entroie ůže být také cháána jako střední hodnota inforace na jeden sybol zrávy. ato yšlenka byla orvé vyslovena a vzorec odvozen a ublikován v roce 956 Claude Elwoode Shannone (96-): H K s i 3 I. P i ln P i, (8.65) kde P i je ravděodobnost jevu a konstantu K lze odvodit stejně jako v říadě Boltzannovy entroie. akto vyjádřená inforace á saozřejě jiné jednotky [bit] než Boltzannova. 8.6 erodynaická funkce - entalie ředchozích odstavcích jse si vysvětlili oje entroie, která je kritérie rovnováhy. Entroii však ůžee jednoduše oužít ro izolované systéy (nevyěňuje si s okolí hotu ani energii), kterých je v reálné světě oravdu álo. Kdybycho entroii chtěli oužít ro ois rocesů v uzavřených systéech (vyěňuje si s okolí ouze energii) nebo dokonce v otevřených systéech (vyěňuje si s okolí jak energii tak i hotu), useli bycho začít studovat nerovnovážnou terodynaiku a to je vravdě dosti náročná oblast fyziky a cheie. Kritériu rovnováhy na základě entroie je říliš obecné. raxi konáe obvykle ěření, ři něž soustava s okolí interaguje. Pokud chcee tyto exerienty i nadále oisovat oocí rovnovážné terodynaiky, je nutné definovat rovnováhu i v říadě, že systé interaguje s okolí. Budee tedy hledat vhodnější terodynaickou funkci, než je entroie. ato funkce by ěla být nezávislá na okolních

22 systéech. Poocí rvní věty terodynaické ůžee vyjádřit olární teelnou kaacitu jako: d devnitřni d C +. (8.66) d d d Z rovnice 8.66 je zřejé, že ři izochorické ději (d ) dostanee ro olární teelnou kaacitu za konstantního objeu vztah: C E vnitřni d. (8.67) Podobně si zde bez odvození uveďe i vztah ro olární teelnou kaacitu za konstantního tlaku: C ( Evnitřni + d, (8.68) kde (E vnitřní + ) je nová stavová funkce, kterou nazýváe teelný obsah soustavy neboli entalii H. Jedná se o terodynaickou funkci, která á ro izobarické děje odobný význa jako vnitřní energie. edy: H E vnitřni +. (8.69) Pro olární teelnou kaacitu za konstantního tlaku ůžee nasat: C ( H. (8.7) d Fyzikální interretaci entalie ůžee rovést následující úvahou. Má-li být araetre soustavy tlak, nesí jeho hodnota záviset na vlastnostech lynu. oho lze dosáhnout tak, že soustavu vytvoříe oocí nádoby uzavřené íste, na který oložíe závaží o hotnosti. lak lynu v nádobě g/s oto závisí jen na vnějších odínkách, tzn. na hotnosti závaží, loše ístu S a na tíhové zrychlení. Entalie lynu v nádobě je oto: g H E + Evnitřni + Sh Evnitřni + gh S vnitřni, kde h je výška slouce lynu od íste. Entalie lynu v nádobě se skládá z vnitřní energie lynu a z otenciální energie závaží. Energii, kterou lyn získá teelný řenose z okolí, zde sotřebuje nejen na zvětšení vnitřní energie lynu, ale také na zvětšení otenciální energie závaží (lyn koná ráci). Přioeňe si teď rvní větu terodynaiky d de vnitřní + d, kterou ale lze vyjádřit i oocí entalie E vnitřní H (viz rovnice 8.69). Pokud rovnici 8.69 zdiferencujee a dosadíe ji do rvní věty terodynaiky: d dh d d + d,

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

11. Tepelné děje v plynech

11. Tepelné děje v plynech 11. eelné děje v lynech 11.1 elotní roztažnost a rozínavost lynů elotní roztažnost obje lynů závisí na telotě ři stálé tlaku. S rostoucí telotou se roztažnost lynů ři stálé tlaku zvětšuje. Součinitel objeové

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Termodynamika ideálního plynu

Termodynamika ideálního plynu Přednáška 5 Termodynamika ideálního lynu 5.1 Základní vztahy ro ideální lyn 5.1.1 nitřní energie ideálního lynu Alikujme nyní oznatky získané v ředchozím textu na nejjednodužší termodynamickou soustavu

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Popis fyzikálního chování látek

Popis fyzikálního chování látek Popis fyzikálního chování látek pro vysvětlení noha fyzikálních jevů již nevystačíe s pouhý echanický popise Terodynaika oblast fyziky, která kroě echaniky zkouá vlastnosti akroskopických systéů, zejéna

Více

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 3..8 Přeěny energie v echanické oscilátoru Předoklady: 0050, 03007 Pedagogická oznáka: Odvození zákona zachování energie rovádí na vodorovné ružině, rotože je říočařejší. Pro zájece je uvedeno na konci

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ I N E S I C E D O R O Z O J E Z D Ě L Á Á N Í SRUKURA A LASNOSI PLYNŮ. Ideální lyn ředstavuje model ideálního lynu, který často oužíváme k oisu různých dějů. Naříklad ozději ředokládáme, že všechny molekuly

Více

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604 .6.6 Sytá ára Předolady: 604 Oaování: aaliny se vyařují za aždé teloty. Nejrychlejší částice uniají z aaliny a stává se z nich ára. Do isy nalijee vodu voda se ostuně vyařuje naonec zůstane isa rázdná,

Více

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE Obsa Energie... 1 Kinetická energie... 1 Potenciální energie... Konzervativní síla... Konzervativníu silovéu oli odovídá dru otenciální

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2 Obsah KRUHOÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM Studijní text ro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý Základní ojmy ztahy užívané ři oisu kruhových dějů s ideálním lynem Přehled základních dějů v ideálním

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

MĚŘENÍ VLHKOSTI. Vlhkoměr CHM 10 s kapacitní sondou

MĚŘENÍ VLHKOSTI. Vlhkoměr CHM 10 s kapacitní sondou MĚŘENÍ VLHKOSTI 1. Úkol ěření a) Zěřte relativní vlhkost vzduchu v laboratoři sychroetre a oocí řístrojů s kaacitní olyerní sondou. b) S oocí tabulek a vzorců v teoretické úvodu vyočítejte rosný bod, absolutní

Více

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy ERMODYNAMIKA. AXIOMAICKÁ ÝSABA KLASICKÉ D.. Základní ojmy Soustava (systém) je část rostoru od okolí oddělený stěnou uzavřená - stěna brání výměně hmoty mezi soustavou a okolím vers. otevřená (uzavřená

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KINEICKÁ EORIE PLYNŮ IDEÁLNÍ PLYN plyn skládající se z velkého počtu veli alých částic stejné hotnosti částice jsou stejně velké a ají tvar koule všechny polohy a všechny sěry pohybu částice jsou stejně

Více

Hustota plynů - jak ji změřit?

Hustota plynů - jak ji změřit? eletrh náadů učitelů fyziky 9 Hustota lynů - jak ji zěřit? ER SÁDEK, UKÁŠ AWERA edagogická fakulta U, Brno Abstrakt ěření hustoty evných látek a kaalin je běžná laboratorní úloha na řadě škol, nicéně ěření

Více

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu. 7. Měření dutých objemů omocí komrese lynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol : Určete objem skleněné láhve s kohoutem komresí lynu. Pomůcky Měřený objem (láhev s kohoutem), seciální lynová byreta

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční odorou Oeračním rogramu Vzděláání ro konkurenceschonost Králoéhradeckého kraje ermodynamika Ing. Jan Jemelík Ideální lyn: - ideálně stlačitelná

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

III. Základy termodynamiky

III. Základy termodynamiky III. Základy termodynamiky 3. ermodynamika FS ČU v Praze 3. Základy termodynamiky 3. Úvod 3. Základní ojmy 3.3 Základní ostuláty 3.4 Další termodynamické funkce volná energie a volná entalie 3.5 Kritérium

Více

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout? 2.6.7 Fázový diagram Předoklady: 2606 Př. 1: Poiš děje zakreslené v diagramu křivky syté áry. Za jakých odmínek mohou roběhnout? 4 2 1 3 1) Sytá ára je za stálého tlaku zahřívána. Zvětšuje svůj objem a

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 2 TERMODYNAMIKA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 2 TERMODYNAMIKA YSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ BRNĚ FAKULA SAEBNÍ PAEL SCHAUER APLIKOANÁ FYZIKA MODUL ERMODYNAMIKA SUDIJNÍ OPORY PRO SUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOANOU FORMOU SUDIA Recenzoval: Prof. RNDr. omáš Ficker, CSc. Pavel Schauer,

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ PŘEŇOVÁNÍ PÍSOVÝCH SPALOVACÍCH MOORŮ Účinnou cestou ke zvyšování výkonů PSM je zvyšování středního efektivního tlaku oběhu e oocí řelňování. Současně se tí zravidla zvyšuje i celková účinnost otoru. Zvyšování

Více

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1 Joule-Thomsonův jev Fyzikální raktikum z molekulové fyziky a termodynamiky Teoretický rozbor Entalie lynu Při Joule-Thomsonově jevu dochází k nevratné exanzi lynů do rostředí s nižším tlakem. Pro ilustraci

Více

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny TERMIKA VIII Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí Joule uv a Thomson uv okus ro reálné lyny 1 Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí Maxwellova rychlostní rozdělovací funkce se

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky FSI VUT Brně, Energetický ústa Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Paelek, CSc. TERMOMECHANIKA 4. Prní zákon termodynamiky OSNOVA 4. KAPITOLY. forma I. zákona termodynamiky Objemoá

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Výsledky úloh. Obsah KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku

Výsledky úloh. Obsah KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku ýsledky úloh C R, C R, κ 0, 0,088 0, 0,8 KRUHOÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM Studijní text ro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku 6 η 0,8 ( ){ { Obsah Přemysl Šedivý Základní ojmy ztahy užívané ři oisu kruhových

Více

Stavová rovnice. Ve stavu termodynamické rovnováhy termodynamicky homogenní soustavy jsou všechny vnitřní parametry Y i

Stavová rovnice. Ve stavu termodynamické rovnováhy termodynamicky homogenní soustavy jsou všechny vnitřní parametry Y i ermodynamický ostulát: Stavová rovnice e stavu termodynamické rovnováhy termodynamicky homogenní soustavy jsou všechny vnitřní arametry Y i určeny jako funkce všech vnějších arametrů X j a teloty Y i f

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

13. Skupenské změny látek

13. Skupenské změny látek 13. Skuenské změny látek Skuenství je konkrétní forma látky, charakterizovaná ředevším usořádáním částic v látce a rojevující se tyickými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Pro označení skuenství se

Více

1.4. II. věta termodynamiky

1.4. II. věta termodynamiky ... věta termodynamiky Slovní formulace: homsonova formulace: Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by konal práci, přičemž by ochlazoval jediné těleso, jehož teplota by byla všude stejná,

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9. Voda a vodní pára Při výpočtech příkladů, které jsou zaěřeny na výpočty vody a vodní páry je důležité si paatovat veličiny, které jsou kritické a z hlediska výpočtu i nezbytné. Jedná se o hodnoty teploty

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

Fázové přechody. navzájem nezávislé chemicky čisté látky obsažené v termod.soustavě

Fázové přechody. navzájem nezávislé chemicky čisté látky obsažené v termod.soustavě Fázoé řechody Složky soustay s: nazáje nezáislé cheicky čisté látky obsažené terod.soustaě Fáze látky f: hoogenní soubor olekul, který je akroskoické ěřítku ostře ohraničen od jiných souborů olekul, které

Více

Model tenisového utkání

Model tenisového utkání Model tenisového utkání Jan Šustek Semestrální rojekt do ředmětu Náhodné rocesy 2005 V této ráci se budu zabývat modelem tenisového utkání. Vstuními hodnotami budou úsěšnosti odání jednotlivých hráčů,

Více

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY Vlhký vzduch - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní áry okuující solečný objem - homogenní směs nastává okud je voda ve směsi v lynném stavu - heterogenní směs ve

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m 29 10 3 kg mol 1 p =? Příklady

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m 29 10 3 kg mol 1 p =? Příklady Příklady 1. Jaký je tlak vzduchu v pneuatice nákladního autoobilu při teplotě C a hustotě 8, kg 3? Molární hotnost vzduchu M 9 1 3 kg ol 1. t C T 93 K -3 ρ 8, kg, M 9 1 3 kg ol 1 p? p R T R T ρ M V M 8,31

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

Molekulová fyzika. Reálný plyn. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Molekulová fyzika. Reálný plyn. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Molekulová fyzik Reálný lyn Prof. RNDr. Enuel Svood, CSc. Reálný lyn Existence vzájeného silového ůsoení ezi částicei (tzv. vn der Wlsovské síly) Odudivá síl ezi částicei (interkce řekryvová) ři dosttečně

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá.

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá. 21 Entroie AnonymnÌ n is na zdi v jednè kav rniëce na Pecan Street v Austinu v Texasu n m sdïluje: Ñ»as je z sob, jak B h zajistil, aby se vöechno nestalo najednouì.»as m takè smïr: nïkterè dïje se odehr

Více

Hlavní body. Teplotní závislosti fyzikálních veličin. Teplota, měření

Hlavní body. Teplotní závislosti fyzikálních veličin. Teplota, měření e r i k a Havní body epota, ěření epotní závisosti fyzikáních veičin Kinetická teorie pynů Maxweova rozděovací funkce epo, ěrné tepo, kaorietrie epota Je zákadní veičinou, kterou neze odvodit? Čověk ji

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

Identifikátor materiálu: ICT 2 54 Identifikátor ateriálu: ICT 2 54 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjece podpory název ateriálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního ateriálu Druh interaktivity

Více

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov Termo realizaci inovovaných technicko-ekonomických VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízen zení budov Vodní ára - VP Vaříme a dodáváme vodní áru VP: mokrou, suchou, sytou, řehřátou nízkotlakou, středotlakou

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Modularizace a odernizace studijního prograu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní odul MOLEKULOÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Renata Holubová Oloouc 1 Zpracováno v ráci řešení projektu Evropského sociálního

Více

Srovnání klasického a kvantového oscilátoru. Ondřej Kučera

Srovnání klasického a kvantového oscilátoru. Ondřej Kučera Srovnání klasického a kvantového oscilátoru Ondřej Kučera Seestrální projekt 010 Obsah 1. Úvod... 3. Teorie k probleatice... 4.1. Mechanika... 4.1.1. Klasická echanika... 4.1.1.1. Klasický oscilátor...

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3. Vnitřní energie U Vnitřní energie U je stavová veličina U = U (p, V, T), ale závisí pouze na teplotě (experiment Gay-Lussac / Joule) U = f(t) Pro měrnou vnitřní energii (tedy pro vnitřní energii jednoho

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Pohyb soustavy hmotných bodů

Pohyb soustavy hmotných bodů Pohyb soustavy hotných bodů Tato kapitola se zabývá úlohai, kdy není ožné těleso nahradit jední hotný bode, předevší při otáčení tělesa. Těžiště soustavy hotných bodů a tělesa Při hodu nějaký složitější

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele EKONOMETRIE 4. řednáška Modely chování sotřebitele Rozočtové omezení Sotřebitel ři svém rozhodování resektuje tzv. rozočtové omezení x + x y, kde x i množství i-té sotřební komodity, i cena i-té sotřební

Více

7. Fázové přeměny Separace

7. Fázové přeměny Separace 7. Fázové řeměny Searace Fáze Fázové rovnováhy Searace látek Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7. Fázové řeměny Searace fáze - odlišitelný stav látky v systému; v určité

Více

Teplota a nultý zákon termodynamiky

Teplota a nultý zákon termodynamiky Termodynamika Budeme se zabývat fyzikou oisující děje, ve kterých se telota nebo skuenství látky (obecně - stav systému) mění skrze řenos energie. Tato část fyziky se nazývá termodynamika. Jak záhy uvidíme,

Více

4 SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE

4 SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE Vyzařovaná energie tělese se přenáší elektroagnetický vlnění o různé délce vlny. Podle toho se rozlišuje záření rentgenové, ultrafialové, světelné, infračervené a elektroagnetické

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek). Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Hydrostatika Kapaliny málo stlačitelné, za rovnovážného stavu nemohou vznikat tečná napětí, jsou dokonale pružné.

ZÁKLADNÍ POZNATKY Hydrostatika Kapaliny málo stlačitelné, za rovnovážného stavu nemohou vznikat tečná napětí, jsou dokonale pružné. ZÁKLDNÍ POZNTKY Hydrostatika Kaaliny málo stlačitelné, za rovnovážného stavu nemohou vznikat tečná naětí, jsou dokonale ružné. Tlak v kaalině F, F. S S tlaková síla Pascalův zákon : Tlak je na všech místech

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických ohonů, otelování,ochlazování motorů Určeno ro studenty kombinované formy FS, ředmětu Elektrotechnika II an Dudek únor 2007 Elektrický ohon Definice (dle ČSN 34 5170): Elektrický ohon

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Praktikum 1. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č...xvi... Název: Studium Brownova pohybu

Praktikum 1. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č...xvi... Název: Studium Brownova pohybu Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktiku 1 Úloha č...xvi... Název: Studiu Brownova pohybu Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 7.3.2012 Odevzdal dne:... ožný počet

Více

Vnitřní energie Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Vnitřní energie Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Náze a adesa školy: Střední škola ůysloá a uěleká, Oaa, řísěkoá oganizae, Paskoa 399/8, Oaa, 7460 Náze oeačního ogau: OP zděláání o konkueneshonost, oblast odoy.5 Registační číslo ojektu: CZ..07/.5.00/34.09

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

IV. Fázové rovnováhy dokončení

IV. Fázové rovnováhy dokončení IV. Fázové rovnováhy dokončení 4. Fázové rovnováhy Ústav rocesní a zracovatelské techniky 1 4.3.2 Soustava tuhá složka kaalná složka Dvousložková soustava s 2 Křivka rozustnosti T nenasycený roztok nasycený

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. CHEMICKÁ ENERGETIKA Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá fyzikální disciplína termodynamika. Z široké oblasti obecné termodynamiky se chemická termodynamika zajímá o chemické

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Vnitřní energie a její zěna erodynaická soustava Vnitřní energie a její zěna První terodynaický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Eanuel Svoboda, CSc. erodynaická soustava a její stav erodynaická soustava

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Dynamické programování

Dynamické programování ALG Dynamické rogramování Nejdelší rostoucí odoslounost Otimální ořadí násobení matic Nejdelší rostoucí odoslounost Z dané oslounosti vyberte co nejdelší rostoucí odoslounost. 5 4 9 5 8 6 7 Řešení: 4 5

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Posloupnosti a řady funkcí. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Poslounosti a řady funkcí študenti MFF 15. augusta 2008 1 3 Poslounosti a řady funkcí Požadavky Sojitost za ředokladu stejnoměrné konvergence Mocninné

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Kinetick teorie plyn

Kinetick teorie plyn 0 Kinetick teorie lyn P edstavte si, ûe jste se r vï vr tili z lyûa skè t ry do romrzlè chaty; co udïl te nejd Ìv? NejsÌö zatoìte v kamnech ó a roë? ÿeklo by se, ûe kamna zv öì obsah vnit nì (ÑteelnÈì)

Více