Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program DDM Luha ovice"

Transkript

1 m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová, editelka DDM Luhaovice 1

2 m dtí a mládeže Luhaovice uskuteuje zájmové vzdlávání podle tohoto Školního vzdlávacího programu. Intenzivnji než v minulosti se zamuje na stále se mnící poteby a pání úastník a tyto innosti zajišuje prostednictvím svých profesionálních pracovník vetn externích odborník. Školní vzdlávací program DDM je v souladu s 5 odst. 2 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (dále jen školský zákon). Obsahuje identifikaní údaje, charakteristiku zaízení, stanovuje cíle vzdlávání vetn jejich konkrétní podoby, formy, délku, obsah a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze, prhu a ukonování vzdlávání, vetn podmínek pro vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami, oznaení dokladu o ukoneném vzdlání. Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpenosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdlávání v DDM uskuteuje. m dtí a mládeže poskytuje služby a vzdlávání, které dopluje nebo podporuje vzdlávání v jiných subjektech v Mateských školách i Základních školách. Školní vzdlávací program se bude doplovat a aktualizovat na základ platné legislativy pro zájmové vzdlávání, vzdlávacích poteb a poptávky zájemc. 2

3 Obsah školního vzdlávacího programu: 1. Základní a identifikaní údaje organizace 2. Struktura organizace 3. Charakteristika organizace 4. Charakteristika ŠVP 5. Cíle zájmového vzdlávání operativní, specifické, globální 6. Délka a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze, prhu a ukonování zájmového vzdlávání, doklad o ukoneném vzdlávání 7. Podmínky pro vzdlávání úastník se speciálními vzdlávacími potebami 8. Klíové kompetence + výchovn vzdlávací strategie 9. Obsah výchovn vzdlávací práce oblasti, formy 10. Materiální, personální, ekonomické, hygienické a bezpenostní podmínky, psychosociální podmínky 11. Partnerství, spolupráce, spolupráce s rodii 12. Autoevaluace vnitní a vnjší hodnocení DDM 13. Závrená ustanovení 14. Dodatky a pílohy 3

4 1. Základní a identifikaní údaje organizace m dtí a mládeže Luhaovice, píspvková organizace Masarykova 76, Luhaovice íspvková organizace O: IZO: , IZO IZOVATEL : ADRESA : MSTO LUHAOVICE MSTO LUHAOVICE NÁM. 28.ÍJNA Luhaovice Datum zízení : Datum zaazení do rejstíku škol a ŠZ : od ,.j. 1152/9-ZL Datum poslední aktualizace v síti : /2006 Statutární orgán DDM Luhaovice editelka školského zaízení : Bc. Eva Tomalová, editelka DDM od Kontakt na školské zaízení DDM Luhaovice tel.: , , web: Informace poskytuje : Bc. Eva Tomalová, ed. DDM Luhaovice 4

5 2. Struktura organizace Organizaní struktura od Statutární orgán editelka DDM Bc. Eva Tomalová pedagog volného asu Jana Tomková odd. estet. a všeobec. aktivit pedagog volného asu Jana urová odd. pohyb. a všeobec. aktivit pedagog volného asu Jan Tomala úetní DDM Alena Zichová úklid DDM Petra Plášková externisté DDM externisté DDM 5

6 3. Charakteristika organizace m dtí a mládeže pracoval od pod Mstem Luhaovice, od je zizovatelem Školský úad Zlín a DDM se stává zálohovou organizací. Od Rozhodnutím MŠMT R se stal píspvkovou organizací zízenou Školským úadem ve Zlín a s úinností od se stává píspvkovou organizací Zlínského kraje. Od je zizovatelem DDM Luhaovice Msto Luhaovice. DDM Luhaovice psobí v lázeském mst, které má cca obyvatel. Další poet asi 600 lidí tvoí obyvatelstvo pilehlých vesnic. Proto DDM zasahuje svými aktivitami i sem, zvyšuje dostupnost DDM podle možností vytváí detašovaná pracovišt, a rozšiuje tak spolupráci se školami, obecními úady a institucemi ve vesnicích v nejbližším okolí. I pesto do DDM dojíždjí ješt zájemci z Biskupic, Ludkovic, Kaovic, Hivného Újezda, Polichna, Kladné Žilín, Pozlovic, Podhradí, etechova, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Sehradic, Slopného, Petrvky, Louky. a docházejí studenti SŠ s trvalými bydlišti po celé Jižní Morav. DDM maximáln pizpsobuje rozvrh hodin a termíny i hodiny konání zájmové innosti dopravní obslužnosti z tchto sm a požadavkm klient. m dtí a mládeže Luhaovice je právním subjektem, maximální kapacita organizace je stanovena na 900. Je umístn v historické dvoupodlažní budov zámku a ke své innosti má k dispozici 8 kluboven v DDM Luhaovice. DDM není vlastníkem nemovitosti, svoji innost provozuje v objektu zámku, majitelem budovy je Msto Luhaovice. Zámek je obklopen zámeckou zahradou uprosted obytné ásti msta. Umístní pln vyhovuje druhu poskytované innosti. Z dvodu omezených prostorových podmínek využívá DDM na základ smluv ke své innosti prostory jiných školských zaízení a sportovních a kulturních zaízení a prostoru v pírod pro innost kynologického kroužku. 6

7 DDM zajišuje podle úelu, k nmuž byl zízen výchovné, vzdlávací, zájmové, popípad tématické rekreaní akce, zajišuje osvtovou innost pro dti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých úastník, popípad i další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého bydlišt. innost DDM se uskuteuje ve více oblastech zájmového vzdlávání. Zájmové vzdlávání je uskuteováno tmito formami: íležitostná zájmová innost : akce, krátkodobé kurzy, místní soutže, výukové programy pravidelná zájmová innost: kroužky, kluby, dlouhodobé kurzy táborová innost spojená s pobytem - pobytové tábory krátkodobé pobytové akce pímstské tábory nabídka spontánních inností otevený klub, herna pro úastníky zájmového vzdlávání Pokud finanní podmínky a personální stav zamstnanc dovolí, mže být organizována také: osvtová innost vetn shromažování a poskytování informací pro dti, žáky a studenty, popípad i další osoby individuální práce, vytváení podmínek pro rozvoj nadání dtí, žák a student V DDM Luhaovice pracují pedagogové volného asu, externí pracovníci vedoucí zájmových kroužk, etní a uklizeka. Statutárním orgánem DDM je editelka jmenovaná radou msta Luhaovice, která ho ídí ve všech záležitostech DDM a vystupuje jako vedoucí organizace. Organizaní strukturu, zásady innosti a metody ízení upravuje Organizaní a Vnitní ád DDM Luhaovice. 7

8 4. Charakteristika ŠVP Cílem programu je nabízet innosti zamené na rzné oblasti v podntném a pátelském prostedí. Vzdláváme a vychováváme v souladu s pirozenými potebami o získávání poznatk, dovedností, navozování sociálních kontakt. Zájmová innost je založena na pímých zážitcích z innosti, vycházející áste z vlastní volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se a komunikovat. Obsah vychází ze života, poteb, zájm, pání dtí, žák a student, dosplých pi zdraznní dobrovolné asti, její rozmanitosti, pestrosti, zajímavosti a pitažlivosti tak, aby bylo možno naplovat cíle tj, zájmy celospoleenské. Náronost obsahu se pružn pizpsobuje dtem, žákm a studentm a napluje je vhodnými innosti. Pedagogové volného asu vytváí píležitosti a podmínky pro realizaci aktivit ve volném ase. Uí jedince dobe a kvalitn využívat svj volný as, chápat jej jako významnou životní hodnotu. Seznámí ho s širokou škálou volnoasových aktivit. Ve výchovn vzdlávací innosti organizace spolupracuje s rodii, školami a jinými podobn zamenými subjekty. K emu pispívá zájmové vzdlávání v naší organizaci? Vede úastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. ináší kladné emoce, prožitky. Není jen pouhým doplkem školní práce, ale souástí celého systému výchovy, celoživotního uení. Jak probíhá výchova a vzdlávání v naší organizaci? Zájmové vzdlávání, které realizuje Dm dtí a mládeže, probíhá pedevším vlastní inností dtí, žák a student, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na pímých zážitcích z innosti, vycházející áste z vlastní volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se a komunikovat. Ve struktue inností jsou zastoupeny innosti ízené i spontánní. Programy jsou koncipovány tak, aby posilovaly pirozenou touhu po poznávání a porozumní. V rozsáhlé skladbinností jsou zastoupeny nejen zájmové kroužky a kluby, ale také kurzy, akce 8

9 pro veejnost, soutže, výukové programy, pímstské tábory, spontánní innosti, pobytové akce, tábory tuzemské i zahraniní, metodická a osvtová innost Na co zamujeme? Nabídka innosti zamená na rzné oblasti umožuje získat vdomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Rozsáhlá skladba inností vytváí píležitost pro úastníky za pomoci dosplých orientovat se v zájmové innosti, hledat, a postupn nalézat zájmy stále hodnotnjší, vyhranjší a trvalejší. V jakých podmínkách? V podntném, tvím a pozitivním prostedí. lenité spektrum prostor od jednoduše vybavených k pln funkním. Rozhodující je úel innosti poítaová klubovna, keramická a výtvarná dílna, oddechová a herní klubovna s herními kouty, klubovny k pohybovým aktivitám, kuchyka. Co chceme? Podílet se na utváení žádoucích rys osobnosti. Rozvíjet tvoivost, objevovat pedpoklady jedinc, umožnit rozvoj talentm. Vytváet a utužovat sociální vztahy a vazby. Ovlivovat zdravý životní styl. Ovlivnit jednotlivce i skupiny pi výbru prostedí, ve kterých lze trávit volný as. 5. Cíle zájmového vzdlávání operativní, specifické, globální Operativní / krátkodobé /cíle zájmového vzdlávání. innost je vymezena školským zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání a vyhláškou. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdlávání. DDM pracuje podle ŠVP. V oblasti pravidelné zájmové innosti jsou definovány vzdlávací cíle na období 1 roku, tyto cíle pomáhají nov píchozím pedagogm ke zvolení adekvátní innosti - viz. píloha. 3. i své práci reagujeme na poteby úastníkinnosti a jejich požadavky, touhu pokraovat v daných innostech, i je zmnit nebo ukonit pedasn. Programy pizpsobujeme vku a individuálním možnostem 9

10 skupiny úastník. Proto si v programech a plánech necháváme dostatený prostor a nesvazujeme se píliš dopedu podrobným rozplánováním. Krátkodobé cíle jsou stanoveny každoro v plánu práce na každý školní rok viz. píloha. 2. Specifické cíle zájmového vzdlávání. Naším cílem je zajistit zájmové vzdlávání - volný as dtí a mládeže: - podporovat jeho dostupnost pro každého ( kdo o to projeví zájem ) - poskytovat služby všem vkovým kategoriím od dtí pedškolního vku pes žáky a studenty, rodie s dtmi až po dosplé podle místních poteb a podmínek a v souladu se zájmy cílových skupin - objevovat vlastní schopnosti, rozvíjet je a vytváet podmínky pro seberealizaci a sebepoznávání - spolupodílet se prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže a rozvíjet zdravý životní styl Další cíle: zajistit širší návaznost na pedškolní i školní výuku, aniž jsou opakovány postupy a innosti, které dti, žáci a studenti již znají ze školního vyuování a z mateské školy usmovat a udržovat mnohdy nahodilé zájmy, stejn jako ukázat zájmové oblasti, ve kterých se mohou úastníci uplatnit zamovat obsah zájmové innosti podle aktuálních podmínek rozvíjet schopnosti a dovednosti pedevším vlastní inností dtí, žák a student, jejich interakcí s okolím ( vnjší podnty ) a získávanou vlastní rozvíjet schopnosti být ve spolenosti ostatních lidí a kamarád, pizpsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, tolerovat se, vnímat a pijímat základní hodnoty a pravidla v tomto spoleenství uznávané osvojit si dovednosti dležité k podpoe zdraví, bezpeí, osobní pohody i pohody prostedí, vytváet si zdravé životní návyky a postoje 10

11 rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sob ( uvdomní si vlastní identity, získání sebevdomí, sebeúcty, sebedry ) získané pímými zážitky z innosti, vycházející áste z individuální volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se, bavit se a komunikovat innost chápat a zamovat ve prospch rozvoje individuálních pedpoklad i sociálních vztah jednotlivých dtí a mladých lidí a tím souasn odpovídat na naléhavou spoleenskou potebu dneška nauit se odlišit pasivní trávení volného asu od aktivního napomoct k rozvíjení a posilování klíových kompetencí Naší snahou je podílet se na rozvíjení: 1. hodnot a postoj ( afektivní cíle) 2. produktivní innosti a praktických dovedností ( psychomotorické cíle) 3. poznatk a porozumní ( kognitivní cíle ) Co to pinese úastníkm: Vytvoení základu tvoivého postoje k sob, svým vrstevníkm i ostatním lidem. Rozvíjení a využívání vlastních schopností. Možnost kompenzace neúspch ve škole, v zamstnání, a také mže být uritým návodem a stimulem jak se vyrovnat s neúspchy a nauit se tyto prohry pijímat a vyrovnat se s nimi. Globální cíle zájmového vzdlávání Vhodnou a promyšlenou nabídkou pispíváme ke kurikulární reform - vliv na volbu povolání, participaci, mobilitu.vtší sociální a profesní flexibilitu viz. píloha

12 6. Délka a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze a ukonování zájmového vzdlávání, doklad o ukoneném vzdlávání Délka a asový plán vzdlávání : innost DDM je urena pro dti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popípad další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. DDM nabízí innost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyuování. Délka a asový plán vzdlávání jsou zpracovány pedevším pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost. Pravidelná výchovná, vzdlávací a zájmová innost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V pípad nkterých aktivit se jedná o cykly víceleté. Tyto cykly na sebe voln navazují, obsahov jsou pizpsobeny vku úastníka a dosud jím absolvované délky zájmového vzdlávání (zaáteníci pokroilí). V prhu jednoletého cyklu se úastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti, v pípad víceletých cykl dále rozvíjí základní dovednosti, vdomosti a návyky. Plány jednotlivých cykl jsou souástí pedagogické dokumentace DDM, kde jsou zapsány do deník zájmových útvar v ásti Celoroní plán práce. Školní rok zaíná 1. záí a koní 31. srpna následujícího kalendáního roku. Vtšina forem vzdlávání je realizována v období školního vyuování s tím, že pravidelná výchovná, vzdlávací a zájmovou innost je zahájena podle jejího zamení v prhu záí a bhem íjna. Ukonována je bhem msíce ervna. DDM zajišuje nkteré z forem vzdlávání i v období školních prázdnin (tábory, píležitostnou innost). Pravidelná innost zpravidla 1 školní rok - pokud mají úastníci zájem, mají možnost pokraovat, dál se vzdlávat ve vybrané oblasti, pedagog zamuje obsah zájmové innosti podle aktuálních podmínek a situace do vtší šíe i hloubky. Schzky trvají zpravidla 1,0 1,5 2,0 hodiny. Schzky probíhají jednou týdn nebo jednou za 14 dní, jednou za msíc a délka trvání se ídí vkem úastník a jejich vysplostí i druhem innosti. Interval schzek vychází ze zájmu úastník, rozvrhu hodin a ekonomicko organizaních aspekt. Výbr úastník není 12

13 omezen, ídí se pouze zájmem o danou oblast. Omezení mže nastat jen v pípad dodržení pravidel BOZP pro zájmové vzdlávání a prostorovými podmínkami zaízení. Zájmové útvary pracují, dosáhne-li poet len 12. Mohou pracovat i s nižším potem len, výjimku v potu len stanovuje editel zaízení. innost zaíná každým rokem, zpravidla v polovin záí a koní zpravidla v polovinervna. V dob školních prázdnin se pravidelná innost zájmových útvar nekoná, z dvodu nízké docházky len a organizování jiných aktivit píležitostných akcí a táborové innosti. Zájmové útvary v dob prázdnin a svátk pracují jen po pedchozí domluv s editelem organizace. Další innosti jsou krátkodobjší, délka trvání vychází z charakteru, zamení, nápln, rozpotu a dalších ukazatel tak, aby byl naplnn cíl innosti. Do ostatních inností se mohou úastníci zapojit bu po pedchozím pihlášení nebo pi zahájení innosti, záleží na charakteru innosti a pedem stanovených podmínkách. O pijetí úastníka k pravidelné výchovné, vzdlávací a zájmové innosti, táborové innosti, pobytové akci a kterých píležitostných akcí akce spojená s noclehem, výlet apod. se rozhoduje na základ pijetí písemné ihlášky podepsané uchazeem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazee. V jiných ípadech se pihláška nevypisuje. ihlášky splují všechny náležitosti, které ukládá školský zákon. DDM není zatžováno vystavováním rozhodnutí o pijetí k zájmovému vzdlávání. Zájmové vzdlávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Uhrazení úplaty je podmínkou pro pijetí do nkterých forem inností, kde se zájmové vzdlávání poskytuje za úplatu. Úplata se hradí pedem. Splatnost úplaty v pravidelné výchovné, vzdlávací a zájmové innosti je editelem stanovena tak, aby byla tato úplata splatná daného roku, po pedchozí domluv s editelkou organizace mže být platba oddálena vyplnním zápisního lístku, úplata se pak uhradí nejpozdji do kalendáního roku platného školního roku.úplata je splatná jednou roní splátkou, v ojedinlých ípadech ve dvou pololetních splátkách. Souástí pihlášky není vnitní ád pro úastníky zájmové innosti, ale informace, že se s ním mohou zákonní zástupci seznámit v DDM Luhaovice. Úastníci zájmové pravidelné innosti jsou s ním seznámeni na 13

14 prvních schzkách zájmových kroužk, klub, déletrvajících kurz a všem je k dispozici na nástnkách organizace v pízemí i prvním podlaží. ihláška je platným dokumentem školského zaízení. Uchazei o zájmové vzdlávání jsou pijímáni do forem inností na základ tchto kritérií: a) Kapacita - je rzn definována pro jednotlivé formy i obory innosti. Pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost je stanovena minimálním potem 12 úastník, nižší poet z dvod bezpenostních, prostorových a jiných je povolován editelkou organizace. U dalších forem innosti je urena aktuálními podmínkami, prostorovými možnostmi a BOZP pro realizovanou innost. b) k pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost je stanovena vková hranice pro uchazee, u vtšiny dalších forem inností není rozhodujícím, ale jen doporuujícím faktorem. Vkový interval není pevn stanoven. U pobytové táborové innosti je rozhodující vk dítte - pro samostatnou úast vkovou hranicí 7 let, pokud se této innosti úastní zákonní zástupci mohou se do táborové innosti zapojit i s mladšími tmi. Prh zájmového vzdlávání je závislý na formách a typech inností a je podrobn popsán v plánu innosti na píslušný školní rok. V pípad závažného a opakovaného porušení vnitního ádu DDM je editel oprávnn úastníka vzdlávání podmíne pípadn nepodmíne vylouit. Ukonování vzdlávání - probíhá individuáln v jednotlivých zájmových innostech dle pravidel, která si stanoví vedoucí innosti, zpravidla ukonením sjednané doby zájmového vzdlávání. Úastník zájmového vzdlávání nezískává po ukonení sjednané doby v daném školním roce žádný doklad (doklad o ukonení zájmového vzdlávání není pro DDM legislativou stanoven). 14

15 7. Podmínky pro vzdlávání úastník se speciálními vzdlávacími potebami astníci se speciálními vzdlávacími potebami mají možnost se zapojit do zájmového vzdlávání, mají možnost si vybrat innosti, které odpovídají jejich možnostem a potebám. Rozsah jejich úasti je však limitován podmínkami DDM. V DDM není bezbariérový pístup vetn spec. sociálního zázemí. Naše innost je koncipována tak, aby byla dostupná i pro úastníky sociáln znevýhodnné. Vtšina aktivit je cenov velmi pijatelná. ti, žáky a studenty se speciálními vzdlávacími potebami lze po konzultaci se zákonnými zástupci individuální formou zalenit do zájmového vzdlávání. Pedagog volného asu logopedická asistentka poskytuje základní logopedickou péi prevenci vzniku poruch i, spolupracuje s praktickými lékai pro dti a dorost a klinickou logopedkou. Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytváet specifické podmínky tak, aby mohli svj talent nadále rozvíjet a prohlubovat. V pípad kdy nemžeme poskytnout dostatené podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou dále rozvíjet své schopnosti a nadání. 8. Klíové kompetence + výchovn vzdlávací strategie Kompetence = zpsobilost = souhrn vdomostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot dležitých pro osobní rozvoj a uplatnní každého lena ve spolenosti. Smyslem a cílem zájmového vzdlávání je navázat na pedškolní i školní výuku a u každého dalšího ( i dosplého ) úastníka rozvíjet a zlepšovat tuto komplexní dovednost. Vytváení klíových kompetencí respektuje individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti úastník. K jejich utváení smuje a pispívá obsah výchovn vzdlávací práce, formy a aktivity, innosti, které v naší organizaci probíhají. Vzhledem k zamení organizace na zájmové vzdlávání je kladen draz na klíové kompetence komunikativní, k trávení volného asu, sociální a personální, obanské, k podpoe zdraví, k ešení problém, dále pak pracovní, k uení. ti, žáci i studenti, dti s rodii i dosplí jsou úastníky zájmového vzdlávání v naší organizaci, proto již dále uvádíme oznaení úastník. 15

16 Vzhledem ke komplexnímu psobení DDM navazuje na pedškolní i školní výuku a dále u každého úastníka rozvíjí zejména tyto kompetence a postupy: 1. Kompetence k uení: í se s chutí, má zájem rozvíjet svj pípadný talent pro pocit úspchu, zapoatou práci dokoní, pozná vlastní pokrok a uvdomuje si chyby, které mu brání v uení = umí zhodnotit své výkony, uí se nejen spontánn, ale také vdom, vyhledává a tídí informace, samostatn pozoruje, experimentuje, klade si otázky a hledá na n odpovdi, všímá si souvislostí, získané vdomosti dává do souvislostí, získané zkušenosti uplatuje v praktických situacích a dalším uení Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - edkládají úastníkm dostatek spolehlivých informaních zdroj a vedou je k jejich vyhledávání, tídní a využívání v tví innosti, pozdji i v praktickém život - spole s úastníky rozvíjí aktivní zájem o získávání nových poznatk a dovedností významných pro uení jako jednoho z pedpoklad jejich celoživotního vzdlávání - podporují a využívají dychtivosti úastník po všem novém, jejich chuti i nadšení - uplatují aktivizující metody, které úastníkm piblíží navozenou problematiku nebo téma z rzných pohled i souvislostí a povedou je k poteb získávání a vyhledávání dalších informací a zájmu o danou a novou oblast - sebehodnocením a diskusí umožují úastníkm posuzovat vlastní pokrok 2. Komunikativní kompetence: Rozumí a domluví se, vyjaduje vlastní názory, myšlenky, sdlení, otázky i odpovdi, navozuje a udržuje kontakty, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dosplými, dokáže vyjadovat své pocity í, gestem i dalšími prostedky. Uí se poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí. Reaguje pimen na sdlení. Vyjaduje se kultivovan v písemném i ústním projevu využívá informaní i komunikaní techniky.orientuje se v rzných zdrojích informací ( bžné texty, záznamy a obrazové materiály, webové stránky ), zvládá základní manipulaci s poítaem a využívá pipojení na internet, vyzkouší si vystoupit na veejnosti v rámci kulturních a spoleenských akcí, pehlídek, soutží, výstav, vernisáží Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vedou úastníky k dovednostem formulovat vlastní myšlenky a názory na rznou problematiku - uplatují osvojené modely komunikativních dovedností s vrstevníky a s okolím pi ešení problémových situací ( schopnost vyjednávat, schopnost umní kompromisu, schopnost nalézt spolené ešení ) - rozvíjejí specifické dovednosti komunikaní obrany proti manipulaci a agresi - projevují úctu a respekt k názorm a návrhm úastník, zajímají se o jejich názory, problémy, pocity - zapojují všechny úastníky do diskuse - dávají najevo pochopení a porozumní pro jejich poteby - podporují komunikativní dovednosti potebné k domlouvání s druhými, ke spolupráci 3. Sociální a personální kompetence: Samostatn rozhoduje o svých innostech a uvdomuje si, že za n odpovídá a nese dsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit, ve skupin spolupracuje navazuje a udržuje kontakty, dokáže se prosadit i podídit 16

17 ijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, ovládat své chování, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi jejich pednostem i nedostatkm, má kladný vztah a úctu ke starším a handicapovaným spoluobanm, podílí se na vytváení píjemné tví - pracovní atmosféry, úinn spolupracuje ve skupin, pozitivn ovlivuje kvalitu spolené práce, dokáže pomáhat ostatním, posiluje své sebevdomí na základ poznání a pochopení vlastní osoby, erpá pouení z toho co si druzí lidé myslí, íkají a dlají, je schopen zapojit se do organizace innosti, ví, jak se chovat pi setkávání s neznámými lidmi. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vedou úastníky k utváení hodnotných mezilidských vztah založených na ohleduplnosti a úct k druhému lovku - vedou úastníky k tomu, že každý z nich svým podílem ovlivují utváení píjemné atmosféry - pomocí aktivizujících výukových metod rozvíjejí u úastník interakní a vztahové dovednosti pro život - podporují práci ve skupin, vedou úastníky k respektování pravidel práce v týmu a uvdomní si, že svými pracovními innostmi ovlivují kvalitu spolené práce - i spolupráci ve skupin vedou úastníky ke vzájemné pomoci i vzájemné kontrole, podporuje vzájemné hodnocení a sebehodnocení - vytváí prostor pro vlastní volbu a následné pevzetí následk za vlastní volbu - í úastníky porozumt hodnocení ostatních a uit se hodnotit sami sebe - pomáhá úastníkm vytváet pozitivní pedstavu o sob samém, podporuje jeho sebedru a samostatný rozvoj - seznamuje dti s chováním pi situacích hromadného ohrožení požár aj. nebezpeí, vyhlášení poplachu, pi dopravní nehod, dležitá telefonní ísla - napomáhá úastníkm k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - v rámci možností se podílí spole s úastníky na organizaci zejména píležitostné innosti - v rámci možností se podílí spole s úastníky na organizaci vystoupení a program pro starší a handicapované spoluobany 4. Obanské kompetence : í se plánovat, organizovat, ídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápad, k úkolm a povinnostem istupuje odpovdn, uvdomuje si svá práva i práva druhých, je si vdom svých povinností, respektuje esvení druhých lidí, váží si jejich vnitních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, týrání, krádež, zná postihy za takové protiprávní jednání, uí se respektovat, chránit a oceovat naše tradice a kulturní i historické ddictví, uvdomuje si význam ochrany životního prostedí a klaného vztahu k pírod, je si vdom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, je zodpovdný za své chování a iny, podporuje aktivní zapojování do kulturního dní a sportovních aktivit, uvdomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - nabízejí dtem, žákm a studentm dostatek píležitostí a modelových situací k uplatování osvojených poznatk a dovedností v obanském život - vedou úastníky k vyhodnocení a upozornní na nesprávné a protispoleenské jednání a chování - vedou úastníky k tomu, aby si byli vdomi svých práv i povinností - podporují smysl pro kulturu a tvoivost, vedou úastníky k poznání, že kultura a umní obohacují život lovka, rozvíjejí pozitivní vztah k umní a jeho vnímání - vedou úastníky k toleranci k minoritním skupinám ( menšinám ) spolenosti a jejich kultue - vedou úastníky k respektování názor lidí s jinými duchovními hodnotami 17

18 - vedou úastníky k pochopení nutnosti aktivní ochrany životního prostedí a podpoe a ochran zdraví - svým píkladem je pedagog nositelem hodnot a urovatelem mezí tolerance 5. Kompetence k trávení volného asu : Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného asu, umí si vybrat zájmové innosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních innostech, umí íci ne nevhodným nabídkám na využití volného asu. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - nabízejí podnty k smysluplnému trávení volného asu - respektují názory úastník, jejich individualitu a podncují jejich zájem - navozují a motivují innosti tak, aby v nich mohly být pimen úspšní všichni úastníci - nabízejí nové, atraktivní, pestré a pimené innosti - využívají pedevším jiné postupy a námty než ty, které úastníci znají ze školy - výkony úastník náležit oceují / pochvala, povzbuzení,./, šíí pohodu, dobrou náladu - smují k vytyenému cíli, na kterém se spole s úastníky pedem domluví, ale mají na pamti, že ležitý není jen výsledek, ale i proces 6. Pracovní kompetence: Dokáže používat bžné pracovní nástroje a materiály a vybavení, dodržuje pravidla bezpenosti, hygieny práce, ochrany zdraví, aktivn se zapojuje do inností a má k nim vytvoený pozitivní vztah, využívá a rozvíjí tvoivé vlastnosti a dovednosti, je schopen pracovní vytrvalosti, pistupuje k výsledkm pracovní innosti nejen z hlediska kvality a funknosti, ale i hospodárnosti, pispívá k práci skupiny, pevládá snaha dokonit výkon, zažívá uspokojení ze spolených výsled práce, bere na sebe zodpovdnost, uplatuje vlastní fantazii, prožitek i zkušenost ( ze školy, rodiny, spolku apod. ), organizuje svou vlastní práci, navrhuje další možnosti, postupy. Dodržuje zásady životního prostedí, pracuje podle daného pracovního postupu. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - seznámí a vyžaduje dodržování pravidel bezpenosti, hygieny práce, ochrany zdraví a zásadami životního prostedí - volí úkoly, které mají pro úastníky smysl a vycházejí z jejich poteb a zájm - i provozování innosti pozorují a adekvátn k tomu volí úkoly a cíle tak, aby se rozvíjela celá osobnost astník ( dovednosti, sociální uení i vdomosti ), volí komplexní cestu srdce, hlava i ruce - umožují úastníkm podílet se na plánování úkol, postup i cíl - kladou draz na opravdovou aktivitu a kreativitu úastník ( bhem inností mohou nastat situace a momenty, které není možné pedvídat a plánovat, proto je nutné pistoupit ke zmnám a improvizaci proti vodnímu plánu, kreativita je zde na míst ) - porovnávají a posuzují výsledky, spole s úastníky promýšlí další postupy - volí pracovní postupy tak, aby úastník zvládl pracovní úkon a jeho dokonení - rozvíjejí estetické cítní a vnímání prostedí - formou poradenství nabízí úastníkovi možnosti dalšího/ odbornjšího/ rozvoje zájmu - nabízí astníkm dostatek situací k propojení osvojených poznatk a dovedností pi práci v zájmových aktivitách - ují v úastníky a možnosti jejich rozvoje - podporují samostatnost jednotlivc nebo skupin - podporují, povzbuzují a budují sebedru, sebeúctu, vdomí vlastní hodnoty - vytváí situace, které dávají všem dtem, žákm a studentm reálnou možnost dosáhnout úspchu 18

19 - volí pro dti, žáky a studenty pimen obtížné úkoly vzhledem k jejich individuálním možnostem - innosti volí tak, aby v nich mohly být pimen úspšní všichni úastníci - všímají si zaujetí úastník, jejich inorodosti 7. Kompetence ešení problém : Vnímá nejrznjší problémové situace v zájmové innosti i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, pemýšlí o nesrovnalostech a jejich pinách, promýšlí a plánuje zpsob ešení problému, rozlišuje správná a chybná ešení, chápe že vyhýbání se problémm nevede k cíli, využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, iní uvážlivá rozhodnutí, svá rozhodnutí se uí obhájit, pijímá dsledky svých rozhodnutí, dokáže požádat o radu i ešení problémové situace lidi ze svého okolí, pijme situaci, která se nepovedla. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vybízí dti, žáky a studenty k porovnávání názor, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností, k vyhodnocování a vyvozování záv v rovin chování, rozhodování a jednání v rzných životních situacích - nabízí aktivní metody pracující s prožitky a zkušenostmi úastník - všímá si vztah a komunikace mezi úastníky a vede úastníky k uvdomní si vyhrocené situace, k jejímu pijetí, uvolnní a vyjádení lidskosti ( každý lovk má jakéhosi svého vnitního hlídae, který nechce ukázat, že udlal chybu, s jeho pomocí zachraujeme svou identitu a bráníme se ped viditelností nedokonalosti, pokud zpozorujeme a pipustíme své bránící se psychické mechanismy,uvidíme své EGO, piznáme si skutený stav vcí nebudeme prožívat úzkost a strach, pjde o pemnu našeho emoního uspoádání je to komplikované, rozporné, bolestivé a energeticky velmi nároné, ale lovk se pak pozastaví, omluví a snad i usmje na druhé ) - vnímá a rozpozná problémové situace, v níž úastníci sami hledají nejvhodnjší zpsob ešení/ dává prostor pro rozvoj samostatného a kritického myšlení /pimen ke svým možnostem, ípadn je usmuje - pracuje s rznými zdroji informací 8. Kompetence k podpoe zdraví: Poznání vhodné zájmové innosti využívá jako prostedku odpoinku, duševní i fyzické relaxace a regenerace sil, dbá na své osobní zdraví a zdraví druhých, osvojení dovedností a zpsob chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví, chová se odpovdn s ohledem na zdravé a bezpené prostedí ( pírodní i spoleenské), rozeznává zdravotn vhodné a škodlivé vlivy, má vytvoený názor na užívání návykových látek, má osvojené jednoduché zpsoby odmítání škodlivé látky, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí, zneužívání, šikan, ví o centrech odborné pomoci a umí vyhledat a použít jejich telefonní ísla, pedchází úrazm, uvdomuje si význam zdravého životního stylu pro svj budoucí život, poznání edpoklad i omezení, chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky a leny rodiny. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vytváí takové podmínky, aby pedcházel úrazm - dbá na dodržování pravidel bezpenosti práce - formuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví - podporuje ochranu zdraví a zdravý životní styl - usiluje zejména o radost z pohybu, nikoliv o dokonalost - využívá vhodné motivace a innosti, které posilují zájem úastník - vkládá do innosti vyvážen pohyb i relaxaci uvolnní nebo soustední a tím kompenzuje jednostrannou zátž bhem školního vyuování 19

20 - promýšlí innost tak, aby její výsledek pinesl radost, pouení i regeneraci sil úastníka - edkládá pravidla a návyky pi trávení volného asu - vhodnou nabídkou trávení volného asu pispívá k prevenci soc. pat. jev - informuje úastníky o centrech odborné pomoci a kontaktech na n - vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problém spojených s poškozením zdraví - preferuje pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 9. Obsah výchovn vzdlávací práce oblasti, formy DDM zajišuje podle úelu, k nmuž byl zízen výchovné, vzdlávací, zájmové, popípad tématické rekreaní akce, zajišují osvtovou innost pro dti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky, zákonné zástupci nezletilých úastník, popípad i další fyzické osoby Zájmové útvary pedpokládají vkov stejnorodé i rznorodé složení len, záleží na zamení zájmového vzdlávání. innost DDM se uskuteuje ve více oblastech zájmového vzdlávání technické, estetické, pírodovdné, ekologické, pohybové, turistické, tanení, spoleenskovdní a jiné s možností návaznosti, formy jsou vymezeny vyhláškou o zájmovém vzdlávání. Formy zájmového vzdlávání: - 1. Píležitostná výchovn - vzdlávací, zájmová a tématicko rekreaní innost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení pro zájmové vzdlávání / akce, sportovní akce, místní soutže, tématické akce, vycházky, výlety, exkurze, prezentaní a propaganí akce, krátkodobé kurzy, besedy, veejná vystoupení, výstavy, slavnosti, pednášky, kulturní a divadelní programy, výukové programy, besedy, poznávací vycházky /. Probíhají celoro, nepravideln ve stanovených termínech Pravidelná výchovn, vzdlávací a zájmová innost je organizována ve stálých zájmových útvarech kroužcích, klubech, déletrvajících kurzech konajících se nejmén 1x msí. Touto inností se rozumí pravideln se opakující innost zájmových útvar dtí, žák, student i dosplých, rodi s dtmi, které mají stálou lenskou základnu a pravideln se scházejí ke své innosti. Probíhají pravideln, bhem školního roku Táborová innost a další innost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení pro zájmové vzdlávání / pobytové tábory, odborná soustední, tématické zájezdy v délce trvání nad 5 dn, do 5 dn se jedná o pobytovou akci /. Jednou z forem táborové innosti jsou i pímstské tábory. Pímstské tábory probíhají v DDM, nejsou spojeny s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení, bývají tídenní až tidenní, probíhají v dob školních prázdnin. Prázdninová innost je pístupná všem dtem a mládeži bez ohledu na jejich organizovanost i místo bydlišt. Probíhá zejména o jarních a hlavních prázdninách. 20

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více