Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program DDM Luha ovice"

Transkript

1 m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová, editelka DDM Luhaovice 1

2 m dtí a mládeže Luhaovice uskuteuje zájmové vzdlávání podle tohoto Školního vzdlávacího programu. Intenzivnji než v minulosti se zamuje na stále se mnící poteby a pání úastník a tyto innosti zajišuje prostednictvím svých profesionálních pracovník vetn externích odborník. Školní vzdlávací program DDM je v souladu s 5 odst. 2 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (dále jen školský zákon). Obsahuje identifikaní údaje, charakteristiku zaízení, stanovuje cíle vzdlávání vetn jejich konkrétní podoby, formy, délku, obsah a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze, prhu a ukonování vzdlávání, vetn podmínek pro vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami, oznaení dokladu o ukoneném vzdlání. Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpenosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdlávání v DDM uskuteuje. m dtí a mládeže poskytuje služby a vzdlávání, které dopluje nebo podporuje vzdlávání v jiných subjektech v Mateských školách i Základních školách. Školní vzdlávací program se bude doplovat a aktualizovat na základ platné legislativy pro zájmové vzdlávání, vzdlávacích poteb a poptávky zájemc. 2

3 Obsah školního vzdlávacího programu: 1. Základní a identifikaní údaje organizace 2. Struktura organizace 3. Charakteristika organizace 4. Charakteristika ŠVP 5. Cíle zájmového vzdlávání operativní, specifické, globální 6. Délka a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze, prhu a ukonování zájmového vzdlávání, doklad o ukoneném vzdlávání 7. Podmínky pro vzdlávání úastník se speciálními vzdlávacími potebami 8. Klíové kompetence + výchovn vzdlávací strategie 9. Obsah výchovn vzdlávací práce oblasti, formy 10. Materiální, personální, ekonomické, hygienické a bezpenostní podmínky, psychosociální podmínky 11. Partnerství, spolupráce, spolupráce s rodii 12. Autoevaluace vnitní a vnjší hodnocení DDM 13. Závrená ustanovení 14. Dodatky a pílohy 3

4 1. Základní a identifikaní údaje organizace m dtí a mládeže Luhaovice, píspvková organizace Masarykova 76, Luhaovice íspvková organizace O: IZO: , IZO IZOVATEL : ADRESA : MSTO LUHAOVICE MSTO LUHAOVICE NÁM. 28.ÍJNA Luhaovice Datum zízení : Datum zaazení do rejstíku škol a ŠZ : od ,.j. 1152/9-ZL Datum poslední aktualizace v síti : /2006 Statutární orgán DDM Luhaovice editelka školského zaízení : Bc. Eva Tomalová, editelka DDM od Kontakt na školské zaízení DDM Luhaovice tel.: , , web: Informace poskytuje : Bc. Eva Tomalová, ed. DDM Luhaovice 4

5 2. Struktura organizace Organizaní struktura od Statutární orgán editelka DDM Bc. Eva Tomalová pedagog volného asu Jana Tomková odd. estet. a všeobec. aktivit pedagog volného asu Jana urová odd. pohyb. a všeobec. aktivit pedagog volného asu Jan Tomala úetní DDM Alena Zichová úklid DDM Petra Plášková externisté DDM externisté DDM 5

6 3. Charakteristika organizace m dtí a mládeže pracoval od pod Mstem Luhaovice, od je zizovatelem Školský úad Zlín a DDM se stává zálohovou organizací. Od Rozhodnutím MŠMT R se stal píspvkovou organizací zízenou Školským úadem ve Zlín a s úinností od se stává píspvkovou organizací Zlínského kraje. Od je zizovatelem DDM Luhaovice Msto Luhaovice. DDM Luhaovice psobí v lázeském mst, které má cca obyvatel. Další poet asi 600 lidí tvoí obyvatelstvo pilehlých vesnic. Proto DDM zasahuje svými aktivitami i sem, zvyšuje dostupnost DDM podle možností vytváí detašovaná pracovišt, a rozšiuje tak spolupráci se školami, obecními úady a institucemi ve vesnicích v nejbližším okolí. I pesto do DDM dojíždjí ješt zájemci z Biskupic, Ludkovic, Kaovic, Hivného Újezda, Polichna, Kladné Žilín, Pozlovic, Podhradí, etechova, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Sehradic, Slopného, Petrvky, Louky. a docházejí studenti SŠ s trvalými bydlišti po celé Jižní Morav. DDM maximáln pizpsobuje rozvrh hodin a termíny i hodiny konání zájmové innosti dopravní obslužnosti z tchto sm a požadavkm klient. m dtí a mládeže Luhaovice je právním subjektem, maximální kapacita organizace je stanovena na 900. Je umístn v historické dvoupodlažní budov zámku a ke své innosti má k dispozici 8 kluboven v DDM Luhaovice. DDM není vlastníkem nemovitosti, svoji innost provozuje v objektu zámku, majitelem budovy je Msto Luhaovice. Zámek je obklopen zámeckou zahradou uprosted obytné ásti msta. Umístní pln vyhovuje druhu poskytované innosti. Z dvodu omezených prostorových podmínek využívá DDM na základ smluv ke své innosti prostory jiných školských zaízení a sportovních a kulturních zaízení a prostoru v pírod pro innost kynologického kroužku. 6

7 DDM zajišuje podle úelu, k nmuž byl zízen výchovné, vzdlávací, zájmové, popípad tématické rekreaní akce, zajišuje osvtovou innost pro dti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých úastník, popípad i další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého bydlišt. innost DDM se uskuteuje ve více oblastech zájmového vzdlávání. Zájmové vzdlávání je uskuteováno tmito formami: íležitostná zájmová innost : akce, krátkodobé kurzy, místní soutže, výukové programy pravidelná zájmová innost: kroužky, kluby, dlouhodobé kurzy táborová innost spojená s pobytem - pobytové tábory krátkodobé pobytové akce pímstské tábory nabídka spontánních inností otevený klub, herna pro úastníky zájmového vzdlávání Pokud finanní podmínky a personální stav zamstnanc dovolí, mže být organizována také: osvtová innost vetn shromažování a poskytování informací pro dti, žáky a studenty, popípad i další osoby individuální práce, vytváení podmínek pro rozvoj nadání dtí, žák a student V DDM Luhaovice pracují pedagogové volného asu, externí pracovníci vedoucí zájmových kroužk, etní a uklizeka. Statutárním orgánem DDM je editelka jmenovaná radou msta Luhaovice, která ho ídí ve všech záležitostech DDM a vystupuje jako vedoucí organizace. Organizaní strukturu, zásady innosti a metody ízení upravuje Organizaní a Vnitní ád DDM Luhaovice. 7

8 4. Charakteristika ŠVP Cílem programu je nabízet innosti zamené na rzné oblasti v podntném a pátelském prostedí. Vzdláváme a vychováváme v souladu s pirozenými potebami o získávání poznatk, dovedností, navozování sociálních kontakt. Zájmová innost je založena na pímých zážitcích z innosti, vycházející áste z vlastní volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se a komunikovat. Obsah vychází ze života, poteb, zájm, pání dtí, žák a student, dosplých pi zdraznní dobrovolné asti, její rozmanitosti, pestrosti, zajímavosti a pitažlivosti tak, aby bylo možno naplovat cíle tj, zájmy celospoleenské. Náronost obsahu se pružn pizpsobuje dtem, žákm a studentm a napluje je vhodnými innosti. Pedagogové volného asu vytváí píležitosti a podmínky pro realizaci aktivit ve volném ase. Uí jedince dobe a kvalitn využívat svj volný as, chápat jej jako významnou životní hodnotu. Seznámí ho s širokou škálou volnoasových aktivit. Ve výchovn vzdlávací innosti organizace spolupracuje s rodii, školami a jinými podobn zamenými subjekty. K emu pispívá zájmové vzdlávání v naší organizaci? Vede úastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení. ináší kladné emoce, prožitky. Není jen pouhým doplkem školní práce, ale souástí celého systému výchovy, celoživotního uení. Jak probíhá výchova a vzdlávání v naší organizaci? Zájmové vzdlávání, které realizuje Dm dtí a mládeže, probíhá pedevším vlastní inností dtí, žák a student, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na pímých zážitcích z innosti, vycházející áste z vlastní volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se a komunikovat. Ve struktue inností jsou zastoupeny innosti ízené i spontánní. Programy jsou koncipovány tak, aby posilovaly pirozenou touhu po poznávání a porozumní. V rozsáhlé skladbinností jsou zastoupeny nejen zájmové kroužky a kluby, ale také kurzy, akce 8

9 pro veejnost, soutže, výukové programy, pímstské tábory, spontánní innosti, pobytové akce, tábory tuzemské i zahraniní, metodická a osvtová innost Na co zamujeme? Nabídka innosti zamená na rzné oblasti umožuje získat vdomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Rozsáhlá skladba inností vytváí píležitost pro úastníky za pomoci dosplých orientovat se v zájmové innosti, hledat, a postupn nalézat zájmy stále hodnotnjší, vyhranjší a trvalejší. V jakých podmínkách? V podntném, tvím a pozitivním prostedí. lenité spektrum prostor od jednoduše vybavených k pln funkním. Rozhodující je úel innosti poítaová klubovna, keramická a výtvarná dílna, oddechová a herní klubovna s herními kouty, klubovny k pohybovým aktivitám, kuchyka. Co chceme? Podílet se na utváení žádoucích rys osobnosti. Rozvíjet tvoivost, objevovat pedpoklady jedinc, umožnit rozvoj talentm. Vytváet a utužovat sociální vztahy a vazby. Ovlivovat zdravý životní styl. Ovlivnit jednotlivce i skupiny pi výbru prostedí, ve kterých lze trávit volný as. 5. Cíle zájmového vzdlávání operativní, specifické, globální Operativní / krátkodobé /cíle zájmového vzdlávání. innost je vymezena školským zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání a vyhláškou. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdlávání. DDM pracuje podle ŠVP. V oblasti pravidelné zájmové innosti jsou definovány vzdlávací cíle na období 1 roku, tyto cíle pomáhají nov píchozím pedagogm ke zvolení adekvátní innosti - viz. píloha. 3. i své práci reagujeme na poteby úastníkinnosti a jejich požadavky, touhu pokraovat v daných innostech, i je zmnit nebo ukonit pedasn. Programy pizpsobujeme vku a individuálním možnostem 9

10 skupiny úastník. Proto si v programech a plánech necháváme dostatený prostor a nesvazujeme se píliš dopedu podrobným rozplánováním. Krátkodobé cíle jsou stanoveny každoro v plánu práce na každý školní rok viz. píloha. 2. Specifické cíle zájmového vzdlávání. Naším cílem je zajistit zájmové vzdlávání - volný as dtí a mládeže: - podporovat jeho dostupnost pro každého ( kdo o to projeví zájem ) - poskytovat služby všem vkovým kategoriím od dtí pedškolního vku pes žáky a studenty, rodie s dtmi až po dosplé podle místních poteb a podmínek a v souladu se zájmy cílových skupin - objevovat vlastní schopnosti, rozvíjet je a vytváet podmínky pro seberealizaci a sebepoznávání - spolupodílet se prevenci sociáln patologických jev u dtí a mládeže a rozvíjet zdravý životní styl Další cíle: zajistit širší návaznost na pedškolní i školní výuku, aniž jsou opakovány postupy a innosti, které dti, žáci a studenti již znají ze školního vyuování a z mateské školy usmovat a udržovat mnohdy nahodilé zájmy, stejn jako ukázat zájmové oblasti, ve kterých se mohou úastníci uplatnit zamovat obsah zájmové innosti podle aktuálních podmínek rozvíjet schopnosti a dovednosti pedevším vlastní inností dtí, žák a student, jejich interakcí s okolím ( vnjší podnty ) a získávanou vlastní rozvíjet schopnosti být ve spolenosti ostatních lidí a kamarád, pizpsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, tolerovat se, vnímat a pijímat základní hodnoty a pravidla v tomto spoleenství uznávané osvojit si dovednosti dležité k podpoe zdraví, bezpeí, osobní pohody i pohody prostedí, vytváet si zdravé životní návyky a postoje 10

11 rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sob ( uvdomní si vlastní identity, získání sebevdomí, sebeúcty, sebedry ) získané pímými zážitky z innosti, vycházející áste z individuální volby, dtské zvídavosti, poteby zamstnávat se, bavit se a komunikovat innost chápat a zamovat ve prospch rozvoje individuálních pedpoklad i sociálních vztah jednotlivých dtí a mladých lidí a tím souasn odpovídat na naléhavou spoleenskou potebu dneška nauit se odlišit pasivní trávení volného asu od aktivního napomoct k rozvíjení a posilování klíových kompetencí Naší snahou je podílet se na rozvíjení: 1. hodnot a postoj ( afektivní cíle) 2. produktivní innosti a praktických dovedností ( psychomotorické cíle) 3. poznatk a porozumní ( kognitivní cíle ) Co to pinese úastníkm: Vytvoení základu tvoivého postoje k sob, svým vrstevníkm i ostatním lidem. Rozvíjení a využívání vlastních schopností. Možnost kompenzace neúspch ve škole, v zamstnání, a také mže být uritým návodem a stimulem jak se vyrovnat s neúspchy a nauit se tyto prohry pijímat a vyrovnat se s nimi. Globální cíle zájmového vzdlávání Vhodnou a promyšlenou nabídkou pispíváme ke kurikulární reform - vliv na volbu povolání, participaci, mobilitu.vtší sociální a profesní flexibilitu viz. píloha

12 6. Délka a asový plán vzdlávání, podmínky pijímání uchaze a ukonování zájmového vzdlávání, doklad o ukoneném vzdlávání Délka a asový plán vzdlávání : innost DDM je urena pro dti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popípad další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. DDM nabízí innost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyuování. Délka a asový plán vzdlávání jsou zpracovány pedevším pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost. Pravidelná výchovná, vzdlávací a zájmová innost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V pípad nkterých aktivit se jedná o cykly víceleté. Tyto cykly na sebe voln navazují, obsahov jsou pizpsobeny vku úastníka a dosud jím absolvované délky zájmového vzdlávání (zaáteníci pokroilí). V prhu jednoletého cyklu se úastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti, v pípad víceletých cykl dále rozvíjí základní dovednosti, vdomosti a návyky. Plány jednotlivých cykl jsou souástí pedagogické dokumentace DDM, kde jsou zapsány do deník zájmových útvar v ásti Celoroní plán práce. Školní rok zaíná 1. záí a koní 31. srpna následujícího kalendáního roku. Vtšina forem vzdlávání je realizována v období školního vyuování s tím, že pravidelná výchovná, vzdlávací a zájmovou innost je zahájena podle jejího zamení v prhu záí a bhem íjna. Ukonována je bhem msíce ervna. DDM zajišuje nkteré z forem vzdlávání i v období školních prázdnin (tábory, píležitostnou innost). Pravidelná innost zpravidla 1 školní rok - pokud mají úastníci zájem, mají možnost pokraovat, dál se vzdlávat ve vybrané oblasti, pedagog zamuje obsah zájmové innosti podle aktuálních podmínek a situace do vtší šíe i hloubky. Schzky trvají zpravidla 1,0 1,5 2,0 hodiny. Schzky probíhají jednou týdn nebo jednou za 14 dní, jednou za msíc a délka trvání se ídí vkem úastník a jejich vysplostí i druhem innosti. Interval schzek vychází ze zájmu úastník, rozvrhu hodin a ekonomicko organizaních aspekt. Výbr úastník není 12

13 omezen, ídí se pouze zájmem o danou oblast. Omezení mže nastat jen v pípad dodržení pravidel BOZP pro zájmové vzdlávání a prostorovými podmínkami zaízení. Zájmové útvary pracují, dosáhne-li poet len 12. Mohou pracovat i s nižším potem len, výjimku v potu len stanovuje editel zaízení. innost zaíná každým rokem, zpravidla v polovin záí a koní zpravidla v polovinervna. V dob školních prázdnin se pravidelná innost zájmových útvar nekoná, z dvodu nízké docházky len a organizování jiných aktivit píležitostných akcí a táborové innosti. Zájmové útvary v dob prázdnin a svátk pracují jen po pedchozí domluv s editelem organizace. Další innosti jsou krátkodobjší, délka trvání vychází z charakteru, zamení, nápln, rozpotu a dalších ukazatel tak, aby byl naplnn cíl innosti. Do ostatních inností se mohou úastníci zapojit bu po pedchozím pihlášení nebo pi zahájení innosti, záleží na charakteru innosti a pedem stanovených podmínkách. O pijetí úastníka k pravidelné výchovné, vzdlávací a zájmové innosti, táborové innosti, pobytové akci a kterých píležitostných akcí akce spojená s noclehem, výlet apod. se rozhoduje na základ pijetí písemné ihlášky podepsané uchazeem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazee. V jiných ípadech se pihláška nevypisuje. ihlášky splují všechny náležitosti, které ukládá školský zákon. DDM není zatžováno vystavováním rozhodnutí o pijetí k zájmovému vzdlávání. Zájmové vzdlávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Uhrazení úplaty je podmínkou pro pijetí do nkterých forem inností, kde se zájmové vzdlávání poskytuje za úplatu. Úplata se hradí pedem. Splatnost úplaty v pravidelné výchovné, vzdlávací a zájmové innosti je editelem stanovena tak, aby byla tato úplata splatná daného roku, po pedchozí domluv s editelkou organizace mže být platba oddálena vyplnním zápisního lístku, úplata se pak uhradí nejpozdji do kalendáního roku platného školního roku.úplata je splatná jednou roní splátkou, v ojedinlých ípadech ve dvou pololetních splátkách. Souástí pihlášky není vnitní ád pro úastníky zájmové innosti, ale informace, že se s ním mohou zákonní zástupci seznámit v DDM Luhaovice. Úastníci zájmové pravidelné innosti jsou s ním seznámeni na 13

14 prvních schzkách zájmových kroužk, klub, déletrvajících kurz a všem je k dispozici na nástnkách organizace v pízemí i prvním podlaží. ihláška je platným dokumentem školského zaízení. Uchazei o zájmové vzdlávání jsou pijímáni do forem inností na základ tchto kritérií: a) Kapacita - je rzn definována pro jednotlivé formy i obory innosti. Pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost je stanovena minimálním potem 12 úastník, nižší poet z dvod bezpenostních, prostorových a jiných je povolován editelkou organizace. U dalších forem innosti je urena aktuálními podmínkami, prostorovými možnostmi a BOZP pro realizovanou innost. b) k pro pravidelnou výchovnou, vzdlávací a zájmovou innost je stanovena vková hranice pro uchazee, u vtšiny dalších forem inností není rozhodujícím, ale jen doporuujícím faktorem. Vkový interval není pevn stanoven. U pobytové táborové innosti je rozhodující vk dítte - pro samostatnou úast vkovou hranicí 7 let, pokud se této innosti úastní zákonní zástupci mohou se do táborové innosti zapojit i s mladšími tmi. Prh zájmového vzdlávání je závislý na formách a typech inností a je podrobn popsán v plánu innosti na píslušný školní rok. V pípad závažného a opakovaného porušení vnitního ádu DDM je editel oprávnn úastníka vzdlávání podmíne pípadn nepodmíne vylouit. Ukonování vzdlávání - probíhá individuáln v jednotlivých zájmových innostech dle pravidel, která si stanoví vedoucí innosti, zpravidla ukonením sjednané doby zájmového vzdlávání. Úastník zájmového vzdlávání nezískává po ukonení sjednané doby v daném školním roce žádný doklad (doklad o ukonení zájmového vzdlávání není pro DDM legislativou stanoven). 14

15 7. Podmínky pro vzdlávání úastník se speciálními vzdlávacími potebami astníci se speciálními vzdlávacími potebami mají možnost se zapojit do zájmového vzdlávání, mají možnost si vybrat innosti, které odpovídají jejich možnostem a potebám. Rozsah jejich úasti je však limitován podmínkami DDM. V DDM není bezbariérový pístup vetn spec. sociálního zázemí. Naše innost je koncipována tak, aby byla dostupná i pro úastníky sociáln znevýhodnné. Vtšina aktivit je cenov velmi pijatelná. ti, žáky a studenty se speciálními vzdlávacími potebami lze po konzultaci se zákonnými zástupci individuální formou zalenit do zájmového vzdlávání. Pedagog volného asu logopedická asistentka poskytuje základní logopedickou péi prevenci vzniku poruch i, spolupracuje s praktickými lékai pro dti a dorost a klinickou logopedkou. Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytváet specifické podmínky tak, aby mohli svj talent nadále rozvíjet a prohlubovat. V pípad kdy nemžeme poskytnout dostatené podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou dále rozvíjet své schopnosti a nadání. 8. Klíové kompetence + výchovn vzdlávací strategie Kompetence = zpsobilost = souhrn vdomostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot dležitých pro osobní rozvoj a uplatnní každého lena ve spolenosti. Smyslem a cílem zájmového vzdlávání je navázat na pedškolní i školní výuku a u každého dalšího ( i dosplého ) úastníka rozvíjet a zlepšovat tuto komplexní dovednost. Vytváení klíových kompetencí respektuje individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti úastník. K jejich utváení smuje a pispívá obsah výchovn vzdlávací práce, formy a aktivity, innosti, které v naší organizaci probíhají. Vzhledem k zamení organizace na zájmové vzdlávání je kladen draz na klíové kompetence komunikativní, k trávení volného asu, sociální a personální, obanské, k podpoe zdraví, k ešení problém, dále pak pracovní, k uení. ti, žáci i studenti, dti s rodii i dosplí jsou úastníky zájmového vzdlávání v naší organizaci, proto již dále uvádíme oznaení úastník. 15

16 Vzhledem ke komplexnímu psobení DDM navazuje na pedškolní i školní výuku a dále u každého úastníka rozvíjí zejména tyto kompetence a postupy: 1. Kompetence k uení: í se s chutí, má zájem rozvíjet svj pípadný talent pro pocit úspchu, zapoatou práci dokoní, pozná vlastní pokrok a uvdomuje si chyby, které mu brání v uení = umí zhodnotit své výkony, uí se nejen spontánn, ale také vdom, vyhledává a tídí informace, samostatn pozoruje, experimentuje, klade si otázky a hledá na n odpovdi, všímá si souvislostí, získané vdomosti dává do souvislostí, získané zkušenosti uplatuje v praktických situacích a dalším uení Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - edkládají úastníkm dostatek spolehlivých informaních zdroj a vedou je k jejich vyhledávání, tídní a využívání v tví innosti, pozdji i v praktickém život - spole s úastníky rozvíjí aktivní zájem o získávání nových poznatk a dovedností významných pro uení jako jednoho z pedpoklad jejich celoživotního vzdlávání - podporují a využívají dychtivosti úastník po všem novém, jejich chuti i nadšení - uplatují aktivizující metody, které úastníkm piblíží navozenou problematiku nebo téma z rzných pohled i souvislostí a povedou je k poteb získávání a vyhledávání dalších informací a zájmu o danou a novou oblast - sebehodnocením a diskusí umožují úastníkm posuzovat vlastní pokrok 2. Komunikativní kompetence: Rozumí a domluví se, vyjaduje vlastní názory, myšlenky, sdlení, otázky i odpovdi, navozuje a udržuje kontakty, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dosplými, dokáže vyjadovat své pocity í, gestem i dalšími prostedky. Uí se poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí. Reaguje pimen na sdlení. Vyjaduje se kultivovan v písemném i ústním projevu využívá informaní i komunikaní techniky.orientuje se v rzných zdrojích informací ( bžné texty, záznamy a obrazové materiály, webové stránky ), zvládá základní manipulaci s poítaem a využívá pipojení na internet, vyzkouší si vystoupit na veejnosti v rámci kulturních a spoleenských akcí, pehlídek, soutží, výstav, vernisáží Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vedou úastníky k dovednostem formulovat vlastní myšlenky a názory na rznou problematiku - uplatují osvojené modely komunikativních dovedností s vrstevníky a s okolím pi ešení problémových situací ( schopnost vyjednávat, schopnost umní kompromisu, schopnost nalézt spolené ešení ) - rozvíjejí specifické dovednosti komunikaní obrany proti manipulaci a agresi - projevují úctu a respekt k názorm a návrhm úastník, zajímají se o jejich názory, problémy, pocity - zapojují všechny úastníky do diskuse - dávají najevo pochopení a porozumní pro jejich poteby - podporují komunikativní dovednosti potebné k domlouvání s druhými, ke spolupráci 3. Sociální a personální kompetence: Samostatn rozhoduje o svých innostech a uvdomuje si, že za n odpovídá a nese dsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit, ve skupin spolupracuje navazuje a udržuje kontakty, dokáže se prosadit i podídit 16

17 ijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, ovládat své chování, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi jejich pednostem i nedostatkm, má kladný vztah a úctu ke starším a handicapovaným spoluobanm, podílí se na vytváení píjemné tví - pracovní atmosféry, úinn spolupracuje ve skupin, pozitivn ovlivuje kvalitu spolené práce, dokáže pomáhat ostatním, posiluje své sebevdomí na základ poznání a pochopení vlastní osoby, erpá pouení z toho co si druzí lidé myslí, íkají a dlají, je schopen zapojit se do organizace innosti, ví, jak se chovat pi setkávání s neznámými lidmi. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vedou úastníky k utváení hodnotných mezilidských vztah založených na ohleduplnosti a úct k druhému lovku - vedou úastníky k tomu, že každý z nich svým podílem ovlivují utváení píjemné atmosféry - pomocí aktivizujících výukových metod rozvíjejí u úastník interakní a vztahové dovednosti pro život - podporují práci ve skupin, vedou úastníky k respektování pravidel práce v týmu a uvdomní si, že svými pracovními innostmi ovlivují kvalitu spolené práce - i spolupráci ve skupin vedou úastníky ke vzájemné pomoci i vzájemné kontrole, podporuje vzájemné hodnocení a sebehodnocení - vytváí prostor pro vlastní volbu a následné pevzetí následk za vlastní volbu - í úastníky porozumt hodnocení ostatních a uit se hodnotit sami sebe - pomáhá úastníkm vytváet pozitivní pedstavu o sob samém, podporuje jeho sebedru a samostatný rozvoj - seznamuje dti s chováním pi situacích hromadného ohrožení požár aj. nebezpeí, vyhlášení poplachu, pi dopravní nehod, dležitá telefonní ísla - napomáhá úastníkm k dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - v rámci možností se podílí spole s úastníky na organizaci zejména píležitostné innosti - v rámci možností se podílí spole s úastníky na organizaci vystoupení a program pro starší a handicapované spoluobany 4. Obanské kompetence : í se plánovat, organizovat, ídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápad, k úkolm a povinnostem istupuje odpovdn, uvdomuje si svá práva i práva druhých, je si vdom svých povinností, respektuje esvení druhých lidí, váží si jejich vnitních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, týrání, krádež, zná postihy za takové protiprávní jednání, uí se respektovat, chránit a oceovat naše tradice a kulturní i historické ddictví, uvdomuje si význam ochrany životního prostedí a klaného vztahu k pírod, je si vdom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, je zodpovdný za své chování a iny, podporuje aktivní zapojování do kulturního dní a sportovních aktivit, uvdomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - nabízejí dtem, žákm a studentm dostatek píležitostí a modelových situací k uplatování osvojených poznatk a dovedností v obanském život - vedou úastníky k vyhodnocení a upozornní na nesprávné a protispoleenské jednání a chování - vedou úastníky k tomu, aby si byli vdomi svých práv i povinností - podporují smysl pro kulturu a tvoivost, vedou úastníky k poznání, že kultura a umní obohacují život lovka, rozvíjejí pozitivní vztah k umní a jeho vnímání - vedou úastníky k toleranci k minoritním skupinám ( menšinám ) spolenosti a jejich kultue - vedou úastníky k respektování názor lidí s jinými duchovními hodnotami 17

18 - vedou úastníky k pochopení nutnosti aktivní ochrany životního prostedí a podpoe a ochran zdraví - svým píkladem je pedagog nositelem hodnot a urovatelem mezí tolerance 5. Kompetence k trávení volného asu : Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného asu, umí si vybrat zájmové innosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních innostech, umí íci ne nevhodným nabídkám na využití volného asu. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - nabízejí podnty k smysluplnému trávení volného asu - respektují názory úastník, jejich individualitu a podncují jejich zájem - navozují a motivují innosti tak, aby v nich mohly být pimen úspšní všichni úastníci - nabízejí nové, atraktivní, pestré a pimené innosti - využívají pedevším jiné postupy a námty než ty, které úastníci znají ze školy - výkony úastník náležit oceují / pochvala, povzbuzení,./, šíí pohodu, dobrou náladu - smují k vytyenému cíli, na kterém se spole s úastníky pedem domluví, ale mají na pamti, že ležitý není jen výsledek, ale i proces 6. Pracovní kompetence: Dokáže používat bžné pracovní nástroje a materiály a vybavení, dodržuje pravidla bezpenosti, hygieny práce, ochrany zdraví, aktivn se zapojuje do inností a má k nim vytvoený pozitivní vztah, využívá a rozvíjí tvoivé vlastnosti a dovednosti, je schopen pracovní vytrvalosti, pistupuje k výsledkm pracovní innosti nejen z hlediska kvality a funknosti, ale i hospodárnosti, pispívá k práci skupiny, pevládá snaha dokonit výkon, zažívá uspokojení ze spolených výsled práce, bere na sebe zodpovdnost, uplatuje vlastní fantazii, prožitek i zkušenost ( ze školy, rodiny, spolku apod. ), organizuje svou vlastní práci, navrhuje další možnosti, postupy. Dodržuje zásady životního prostedí, pracuje podle daného pracovního postupu. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - seznámí a vyžaduje dodržování pravidel bezpenosti, hygieny práce, ochrany zdraví a zásadami životního prostedí - volí úkoly, které mají pro úastníky smysl a vycházejí z jejich poteb a zájm - i provozování innosti pozorují a adekvátn k tomu volí úkoly a cíle tak, aby se rozvíjela celá osobnost astník ( dovednosti, sociální uení i vdomosti ), volí komplexní cestu srdce, hlava i ruce - umožují úastníkm podílet se na plánování úkol, postup i cíl - kladou draz na opravdovou aktivitu a kreativitu úastník ( bhem inností mohou nastat situace a momenty, které není možné pedvídat a plánovat, proto je nutné pistoupit ke zmnám a improvizaci proti vodnímu plánu, kreativita je zde na míst ) - porovnávají a posuzují výsledky, spole s úastníky promýšlí další postupy - volí pracovní postupy tak, aby úastník zvládl pracovní úkon a jeho dokonení - rozvíjejí estetické cítní a vnímání prostedí - formou poradenství nabízí úastníkovi možnosti dalšího/ odbornjšího/ rozvoje zájmu - nabízí astníkm dostatek situací k propojení osvojených poznatk a dovedností pi práci v zájmových aktivitách - ují v úastníky a možnosti jejich rozvoje - podporují samostatnost jednotlivc nebo skupin - podporují, povzbuzují a budují sebedru, sebeúctu, vdomí vlastní hodnoty - vytváí situace, které dávají všem dtem, žákm a studentm reálnou možnost dosáhnout úspchu 18

19 - volí pro dti, žáky a studenty pimen obtížné úkoly vzhledem k jejich individuálním možnostem - innosti volí tak, aby v nich mohly být pimen úspšní všichni úastníci - všímají si zaujetí úastník, jejich inorodosti 7. Kompetence ešení problém : Vnímá nejrznjší problémové situace v zájmové innosti i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, pemýšlí o nesrovnalostech a jejich pinách, promýšlí a plánuje zpsob ešení problému, rozlišuje správná a chybná ešení, chápe že vyhýbání se problémm nevede k cíli, využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, iní uvážlivá rozhodnutí, svá rozhodnutí se uí obhájit, pijímá dsledky svých rozhodnutí, dokáže požádat o radu i ešení problémové situace lidi ze svého okolí, pijme situaci, která se nepovedla. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vybízí dti, žáky a studenty k porovnávání názor, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností, k vyhodnocování a vyvozování záv v rovin chování, rozhodování a jednání v rzných životních situacích - nabízí aktivní metody pracující s prožitky a zkušenostmi úastník - všímá si vztah a komunikace mezi úastníky a vede úastníky k uvdomní si vyhrocené situace, k jejímu pijetí, uvolnní a vyjádení lidskosti ( každý lovk má jakéhosi svého vnitního hlídae, který nechce ukázat, že udlal chybu, s jeho pomocí zachraujeme svou identitu a bráníme se ped viditelností nedokonalosti, pokud zpozorujeme a pipustíme své bránící se psychické mechanismy,uvidíme své EGO, piznáme si skutený stav vcí nebudeme prožívat úzkost a strach, pjde o pemnu našeho emoního uspoádání je to komplikované, rozporné, bolestivé a energeticky velmi nároné, ale lovk se pak pozastaví, omluví a snad i usmje na druhé ) - vnímá a rozpozná problémové situace, v níž úastníci sami hledají nejvhodnjší zpsob ešení/ dává prostor pro rozvoj samostatného a kritického myšlení /pimen ke svým možnostem, ípadn je usmuje - pracuje s rznými zdroji informací 8. Kompetence k podpoe zdraví: Poznání vhodné zájmové innosti využívá jako prostedku odpoinku, duševní i fyzické relaxace a regenerace sil, dbá na své osobní zdraví a zdraví druhých, osvojení dovedností a zpsob chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví, chová se odpovdn s ohledem na zdravé a bezpené prostedí ( pírodní i spoleenské), rozeznává zdravotn vhodné a škodlivé vlivy, má vytvoený názor na užívání návykových látek, má osvojené jednoduché zpsoby odmítání škodlivé látky, zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí, zneužívání, šikan, ví o centrech odborné pomoci a umí vyhledat a použít jejich telefonní ísla, pedchází úrazm, uvdomuje si význam zdravého životního stylu pro svj budoucí život, poznání edpoklad i omezení, chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky a leny rodiny. Výchovné a vzdlávací strategie pedagoga Pedagogové: - vytváí takové podmínky, aby pedcházel úrazm - dbá na dodržování pravidel bezpenosti práce - formuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví - podporuje ochranu zdraví a zdravý životní styl - usiluje zejména o radost z pohybu, nikoliv o dokonalost - využívá vhodné motivace a innosti, které posilují zájem úastník - vkládá do innosti vyvážen pohyb i relaxaci uvolnní nebo soustední a tím kompenzuje jednostrannou zátž bhem školního vyuování 19

20 - promýšlí innost tak, aby její výsledek pinesl radost, pouení i regeneraci sil úastníka - edkládá pravidla a návyky pi trávení volného asu - vhodnou nabídkou trávení volného asu pispívá k prevenci soc. pat. jev - informuje úastníky o centrech odborné pomoci a kontaktech na n - vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problém spojených s poškozením zdraví - preferuje pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 9. Obsah výchovn vzdlávací práce oblasti, formy DDM zajišuje podle úelu, k nmuž byl zízen výchovné, vzdlávací, zájmové, popípad tématické rekreaní akce, zajišují osvtovou innost pro dti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky, zákonné zástupci nezletilých úastník, popípad i další fyzické osoby Zájmové útvary pedpokládají vkov stejnorodé i rznorodé složení len, záleží na zamení zájmového vzdlávání. innost DDM se uskuteuje ve více oblastech zájmového vzdlávání technické, estetické, pírodovdné, ekologické, pohybové, turistické, tanení, spoleenskovdní a jiné s možností návaznosti, formy jsou vymezeny vyhláškou o zájmovém vzdlávání. Formy zájmového vzdlávání: - 1. Píležitostná výchovn - vzdlávací, zájmová a tématicko rekreaní innost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení pro zájmové vzdlávání / akce, sportovní akce, místní soutže, tématické akce, vycházky, výlety, exkurze, prezentaní a propaganí akce, krátkodobé kurzy, besedy, veejná vystoupení, výstavy, slavnosti, pednášky, kulturní a divadelní programy, výukové programy, besedy, poznávací vycházky /. Probíhají celoro, nepravideln ve stanovených termínech Pravidelná výchovn, vzdlávací a zájmová innost je organizována ve stálých zájmových útvarech kroužcích, klubech, déletrvajících kurzech konajících se nejmén 1x msí. Touto inností se rozumí pravideln se opakující innost zájmových útvar dtí, žák, student i dosplých, rodi s dtmi, které mají stálou lenskou základnu a pravideln se scházejí ke své innosti. Probíhají pravideln, bhem školního roku Táborová innost a další innost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení pro zájmové vzdlávání / pobytové tábory, odborná soustední, tématické zájezdy v délce trvání nad 5 dn, do 5 dn se jedná o pobytovou akci /. Jednou z forem táborové innosti jsou i pímstské tábory. Pímstské tábory probíhají v DDM, nejsou spojeny s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává innost školského zaízení, bývají tídenní až tidenní, probíhají v dob školních prázdnin. Prázdninová innost je pístupná všem dtem a mládeži bez ohledu na jejich organizovanost i místo bydlišt. Probíhá zejména o jarních a hlavních prázdninách. 20

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více