K R O K Z A K R O K E M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O K Z A K R O K E M"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM. 53, ŘÍČANY K R O K Z A K R O K E M PŘEDKLADATEL: MGR. DANIEL KOHOUT, ŘEDITEL ZŠ A KOORDINÁTOR ŠVP Č.j.: 234/ZŠ/ Účinnst d: Pčet přílh: 3 0

2 OBSAH strana 1. Identifikační údaje Charakteristika šklní družiny Frmy a metdy práce, cíle šklní družiny Výchvně vzdělávací kruhy Člvěk a jeh svět Míst kde žijeme Lidé klem nás Lidé a čas Rzmanitst přírdy 4.2. Člvěk a jeh zdraví 5. Rzvíjené kmpetence Kmpetence k učení 5.2. Kmpetence k řešení prblému 5.3. Kmpetence kmunikativní 5.4. Kmpetence sciální a interpersnální 5.5. Kmpetence bčanské 5.6. Kmpetence k trávení vlnéh času 6. Evaluace Tematický plán práce šklní družiny..9 1

3 1. Identifikační údaje Základní škla u Říčanskéh lesa, Šklní 2400/4, Říčany, Praha výchd Adresa: Šklní 2400/4, Říčany Ředitel škly: Právní frma: Mgr. Daniel Khut příspěvkvá rganizace IČ: IZO: REDIZO: ID datvé schránky: Elektrnická pdatelna: 67xqtiz Tel: Šklní družina při Základní škle u Říčanskéh lesa, Šklní 2400/4, Říčany, Praha výchd IZO: Hlavní vychvatelka: Blanka Petráskvá 2

4 2. Charakteristika šklní družiny Hlavním psláním družiny je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a relaxace žáků p abslvvání výuky ve škle. Šklní družina je mezistupněm mezi výchvu ve škle a výchvu v rdině, není sciální službu. Zájmvé vzdělávání ve šklní družině je nutné chápat jak sučást splečenské adaptace žáka. Šklní družina je sučástí základní škly, nachází se v bjektu ZŠ. Její sučástí je vlastní šatna a samstatný vchd. Má 8 ddělení s kapacitu d 240 žáků. Každé ddělení vede kvalifikvaná vychvatelka s dbrným vzděláním. Prvzní dba je každý všední den d 6:30 d 8:15 a dále pak d knce vyučvání žáků d 17:00 hdin. Pr svu činnst šklní družina využívá 4 samstatné herny a 4 třídy vybavené pr výtvarné a rukdělné činnsti. Dětské herny jsu navrženy a kncipvány pdle nejnvějších trendů pr pbyt a relaxaci dětí. Pracvní třídy jsu vybaveny stavitelným nábytkem s hledem na různu výšku žáků a mnžstvím pracvních materiálů a pmůcek (barevné papíry, nůžky, barvy, štětce, lepidla ). Dále má k dispzici pčítačvu učebnu, tělcvičnu a sprtvní hřiště, keramicku dílnu a kuchyňku. Jedntlivá ddělení jsu vybavena audi-vide techniku (televize, DVD a CD přehrávače, PC), stlními hrami, stavebnicemi a různými hračkami, dětskými knihami a časpisy, nástrji pr hudební výchvu (bubínky, flétny ). Pr pbyt venku je družina vybavena sprtvními ptřebami (bruče, míče, švihadla ) a věcmi na zahradu (lpatky, kyblíky, trakaře, bábvky ). Materiální vybavení je velmi bhaté a pskytuje vychvatelkám kvalitní zázemí pr výkn své činnsti. O přijetí žáka k zájmvému vzdělávání ve ŠD rzhduje ředitel ZŠ na základě žádsti záknnéh zástupce (zápisní lístek) pdané v řádném termínu. Přijímáni jsu žáci 1. stupně vždy na jeden šklní rk. V případě naplnění maximální kapacity ŠD jsu žáci přijímání dle následujících kritérií: 1) žáci, z nižších rčníků 2) mladší žáci dle data narzení Ve výjimečných případech má ředitel škly práv psudit přijetí žáka individuálně. Pčet žáků ve ŠD se řídí platnými nrmami. Žáci jsu rzděleni d jedntlivých ddělení (rzdělení je stálé - z rganizačních důvdů mhu být ddělení spjvána). Případné dhlášení žáka ze ŠD a jakékliv změny je nutné prvést písemnu frmu. Pkud djde k pakvanému prušení řádu, může být žák ze šklní družiny vylučen. Respektujeme individualitu každéh žáka. Při výběru činnstí ve ŠD, při mtivvání a hdncení žáků vytváříme přiměřené prstředí pr jeh všestranný rzvj. Ve ŠD jsu vytvářeny také pdmínky pr vzdělávání žáků se zdravtním pstižením, zdravtním znevýhdněním neb sciálním znevýhdněním. Dle stupně a charakteru jejich handicapu je umžňván začleňvání d vlnčasvých aktivit a jsu zajišťvány pdmínky vhdné k rzvji jejich sbnsti. Pr rzvj nadaných žáků nabízí ŠD další dplňkvé aktivity v blasti jejich zájmu. Přihlášením žáka d ŠD vzniká záknným zástupcům pvinnst hradit úplatu ve výši 300,-Kč měsíčně. Platba prběhne bezhtvstně (platební údaje bdrží žák v ŠD, splatnst je 14 dnů). Pplatek za ŠD je placen ve dvu dílčích platbách: září - prsinec 1200,-Kč a leden - červen 1800,-Kč. Ředitel škly může rzhdnut snížení neb prminutí úplaty ve ŠD na základě důvdněné žádsti rdičů (pkud je prkázán nárk na vyplácení pmci v hmtné nuzi). Účastníkvi náleží vrácení části úplaty za následující celé měsíce, kdy přestane žák šklní družinu navštěvvat. Finanční prstředky placené rdiči jsu pužity na neinvestiční výdaje spjené s prvzem ŠD (např. pmůcky či pracvní materiál, sptřeba energie), ze státníh rzpčtu jsu hrazeny zejména mzdvé náklady. Šklní družina zajišťuje pr děti pitný režim. Bezpečnst a chranu zdraví uvádí řád šklní družiny. 3

5 3. Frmy a metdy práce, cíle šklní družiny Frmy činnstí Příležitstné akce: besídky pr rdiče výstavy výlety za pznáním (muzeum, radnice) divadelní představení práce v keramické dílně Plánvaná a řízená zaměstnání: sprtvní a phybvé aktivity rzumvé hry výtvarná a rukdělná pracvní činnst hudební a dramatická vystupení Průběžné činnsti: tematické vycházky rientace ve škle a blízkém klí, ve městě pravidla kmunikace v klektivu, s dspělým vyprávění dmvě, rdině aktuální témata ve světě, republice, městě Spntánní, individuální činnsti: vlastní aktivita žáků, činnsti na přání Metdy práce Rzhvr, diskuse ve skupině Vyprávění, vysvětlvání Vlastní pržitek žáka, zážitek Nápdba Ppis Mžnst vlby Spluúčast a vlastní aktivita žáků Cíle šklní družiny Frmu hry umžnit žákům svjit si strategie učení a schpnst splupráce Pdněcvat lgické a tvřivé myšlení, fantazii Vést k tevřené kmunikaci, tleranci, hleduplnsti Mtivvat je k aktivnímu rzvji vlastní sbnsti, celživtnímu učení Naučit je smysluplnému využívání vlnéh času Umžnit jim seberealizaci ve skupině i individuálně Rzvíjet a uplatňvat hygienické návyky Respektvat výsledky práce a názry druhých Pukázat na rzlišvání práv a pvinnstí Vést k zdpvědnému chvání k statním, sbě samému, přírdě 4

6 4. Výchvně vzdělávací kruhy 4.1 Člvěk a jeh svět Míst kde žijeme Rzhvry na téma můj dmv, mje rdina Kreslení pkjíčků, členů rdiny Seznámení s budvu škly a blízkým klím, bezpečná cesta d škly, šklní řád a řád šklní družiny Orientační hry p budvě škly Kreslení plánu škly Důležitá místa v bci (zdravtní středisk, plicie, pšta, becní úřad ) Histrické památky Orientace v mapě města Dějiny a významné památky našeh reginu Zvyky našeh kraje Hlavní měst Praha Česká Republika, Evrpa, svět rzdíly, zajímavsti Vědmstní kvízy Lidé klem nás Vytváření pzitivníh prstředí ve ŠD vztahy se splužáky, hleduplnst, tlerance, respekt Základy slušnéh chvání stlvání, dpravní prstředky, pzdrav Úcta k sbě samému, druhým a starším Lidské vlastnsti Lidé s různými pruchami Kultura sužití v jiných zemích, srvnání (využití denníh tisku) Práva a pvinnsti, základní lidská práva, práva dítěte, řád ŠD a škly Osbní a splečné vlastnictví Lidé a čas Denní režim Orientace v čase minulst, přítmnst, buducnst časvá sa, plánvání Členění rku na rční bdbí, měsíce, dny v týdnu, hdiny Narzeniny a výrčí v rdině Význam lidvých tradic Veliknce, Vánce, Maspust, pálení čardějnic Rzmanitst přírdy Pzrvání změn v přírdě, dle rčníh bdbí Péče pkjvé rstliny Využití přírdnin k výtvarné činnsti Mdelvání vce Sluneční sustava Den a nc Fauna a flra na statních kntinentech Ochrana živčichů a rstlin Sběr papíru Třídění dpadu dma i ve škle Eklgické katastrfy, živelné phrmy (záplavy, sucha ) 5

7 4.2. Člvěk a jeh zdraví Základní hygienické návyky, udržvání přádku Odpčinek a relaxace Živtspráva a phyb zdraví živtní styl Stravvací návyky, ptravinvá pyramida, jídelníček Sprtvní a phybvé hry, sprtvní kluby Prevence úrazů První pmc Důležitá telefnní čísla Prevence sciálně patlgických jevů (alkhl, drgy, kuření) Vzdělávací prgram má dluhdbý charakter. V rámci tht prgramu je tvřen rční tematický plán práce, ve kterém jsu knkretizvány výchvně vzdělávací kruhy a jedntlivé činnsti. 6

8 5. Rzvíjené kmpetence 5.1. Kmpetence k učení Pchpení nutnsti přípravy na vyučvání Aktivně se zúčastňuje didaktických her Orientuje se, chápe a sám si vyhledává infrmace Vybírá si vhdné způsby práce k dsažení nejefektivnějšíh výsledku Umí psudit a zhdntit svůj výkn Rzpznává pdstatu a příčinu prblému 5.2. Kmpetence k řešení prblému Aktivně pracuje s dbrnu literaturu Nabízí více mžnstí při řešení prblémů Vyhledává infrmace Pznatky aplikuje d praxe Při praktických činnstech pstupuje prmyšleně 5.3. Kmpetence kmunikativní Dkáže vyjádřit své myšlenky a názry v suvislém ústním prjevu Nasluchá, ve vhdný kamžik se dkáže zapjit d diskuze Splupracuje v týmu 5.4. Kmpetence sciální a interpersnální Navazuje a udržuje kntakty a přátelství Vhdně kmunikuje s lidmi Dkáže pmc pskytnut, ale i ní pžádat Respektuje názry druhých Hdntí svjí práci a práci statních Plánuje s hledem na situaci 5.5. Kmpetence bčanské Respektuje druhé Umí se vcítit d situace druhých Uvědmuje si pvinnst pstavit se fyzickému a psychickému násilí Uvědmuje si svá práva a pvinnsti Rzhduje se s hledem na situaci Pskytne pmc dle svých mžnstí Aktivně se zapjuje d kulturníh živta Chápe eklgické a envirnmentální suvislsti 5.6. Kmpetence k trávení vlnéh času Dkáže si vybrat vhdnu aktivitu a zapjit se Rzvíjí své zájmy v rganizvaných i individuálních činnstech Dkáže dmítnut nevhdnu nabídku Organizuje zájmvé činnsti Respektuje pravidla 7

9 6. Evaluace Prvním úklem bude charakteristika výchzíh stavu, abychm mhli prvést pzdější hdncení a srvnání. Oblasti evaluace budu vycházet z RVP, ale budu z nich vybrány priritní blasti, zásadní pr šklní družinu. Hdncení také bude vyplývat ze zásad pedaggiky vlnéh času. Mžnsti a cíle se zhdntí s hledem na mžnsti škly, šklní družiny, na ptřeby žáků, rdičů, veřejnsti, ale i zaměstnanců. Hlavními metdami, které se pužijí, bude rzhvr s rdiči ažáky, pzrvání, hspitace a v závěru šklníh rku dtazník či anketa. Dplňujícími metdami budu rzbr prváděných aktivit a vlastní pedaggické činnsti, analýza příčin neúspěchu. Výstupy budu dkumentvány. Stanvení kritérií k analýze vývje bude dluhdbým úklem. Harmngram autevaluace bude zpracván s hledem na evaluační činnst škly. Následně bude vypracván vyhdncení s návrhem vhdných dpručení a řešení. 8

10 7. Tematický plán práce šklní družiny ZÁŘÍ Seznámení se šklním řádem a řádem ŠD - bezpečnst Prvz šklní jídelny hygiena, stlvání Orientace ve škle kreslíme plánek škly Cesta d škly přechdy, dpravní značky, semafry, dpravní prstředky Úklid místa a hraček Seznamvací hry pznávání pdle hlasu, hmatu Prázdninvé zážitky - kreslíme, vyprávíme Splečná disctéka Phyb a pbyt venku ŘÍJEN Pzrujeme prměny přírdy Pdzim v zahradě mdelujeme vce a zeleninu, pznáváme pdle chuti, hmatu a vůně Sběr kaštanů a šípků vyrábíme zvířátka a krále Otisky listů, kláže Tiskátka z brambr Stavba dmečků z přírdnin Pranstiky, pdzimní pčasí Puzzliáda Den UNICEF jak a kde pmáhá, kmu, jak mhu přispět LISTOPAD Drakiáda výrba draků Barvy pdzimu v klvatině Sušíme vce křížaly Můj vysněný pkjíček PROSINEC Vánční besídka s psezením u cukrví a čaje Čert a Mikuláš nadílka Advent a Vánce význam, zvyky, jak t chdí jinde ve světě Zpěv kled Výzdba třídy výrba zdb, vystřihujeme sněhvé vlčky Ježíškva pšta dpis Ježíškvi Výrba vánčníh přání Vánční výzdba města vycházka Filmy s Vánční tematiku LEDEN Zimní sprty Živčichvé v zimě vycházka ke krmelci Stpy zvěře a ptáků ve sněhu Výrba krmítka Sněhuláci z papíru, vaty, krupice Nvý rk výrba kalendáře Mezinárdní den tuleňů, lachtanů a velryb kreslíme, vyprávíme, zjišťujeme infrmace ÚNOR Maspustní karneval výrba masek Sv. Valentýn přání Části lidskéh těla Zásady první pmci - kvíz Lidé s různým pstižením 9

11 BŘEZEN Veliknce tradice, zvyky, kledy Pleteme pmlázku, malujeme vajíčka Básničky s jarní tematiku Vyprávíme dmácích mazlíčcích ftky z dmva nástěnka Výzdba družiny Pěvecká sutěž DO-RE-MI DUBEN Čardějnice vyprávíme, malujeme Pzrujeme jarní práce na zahradě i na pli Návrat ptáků ze zimních krajin pznáváme druhy (vlaštvka, jiřička, čáp, špaček, kukačka) Vycházka p histrických památkách našeh města a důležitých institucích (plicie, pšta, lékárna, bchd, městský úřad, kulturní dům ) Histrie města, znak, státní vlajka Mezinárdní den knihy mje nejblíbenější kniha Den Země naše měst, republika, kntinent, jeden svět, vesmír KVĚTEN Indiánský den převleky, indiánská sprtvní lympiáda Malujeme na chdník Mezinárdní den rdiny Mje rdina tradice, zvyky, výrčí Představení pvlání rdičů pzvat rdiče d družiny ČERVEN Oslava Dne dětí Otisk dlaní - klaun Hrady z písku sutěž Mje kl Bezpečnst prázdninách (na kle, u vdy ) Důležitá telefnní čísla Pravidelné měsíční činnsti Pučení bezpečnsti před každu činnstí a akcí Ddržvání správné hygieny, stlvání, chvání Didaktické hry, křížvky, rébusy, stlní a splečenské hry, hlavlamy, stavebnice Hudebně phybvé hry Výtvarné a rukdělné dílny Čtenářská kénka práce s knihu, časpisy, encyklpedie, atlasy Využívání tělcvičny a šklníh hřiště ve vyhrazených hdinách Pravidelný pbyt venku (sprtvní, turistická a přírdvědná činnst, dpravní výchva) Seznam přílh: Řád šklní družiny Zápisní lístek Vzr žádsti prminutí úplaty V Říčanech dne Mgr. Daniel Khut ředitel ZŠ 10

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více