leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel a jié přízaky astmatu u dětí ve věku 0-8 let Kazuistika - Turerův sydrom Téma čísla: kašel

2 Beiersdorf - Nosí spray

3 t i r á ž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16-18, Praha 10 sekretariát: tel.: , fax: redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS J.E.P. Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s.r.o. GSM: ) Vedoucí redakčí rady: MUDr. Mila Kudy Redakčí rada: MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: PhDr. Jaa Kratochvílová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10x ročě, v ákladu výtisků. Povoleo Miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemých souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Příspěvky zasílejte a adresu redakce v elektroické podobě (disketa, ) spolu s jedou písemou kopií. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsahovou stráku vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE - Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16-18, Praha 10 GSM: je pro izerety o b s a h... Přehled čiosti SPLDD za měsíc prosiec Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů 5 Zdravotí pojišťovy a jak to všecho dopadlo 6 Staovisko prezideta ČLK k výběru regulačích poplatků 8 Lékaři si zjedodušují medicíu 9 Rok, kdy má přijít revoluce 11 Platby u doktora? Najít lepší argumety 11 Iformace OSPDL ČLS JEP 13 doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Dlouhodobý kašel společý problém pediatra a alergologa 14 MUDr. Tomáš Kočí Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba 16 prim. MUDr. Jiří Novák a kol. Kašel a jié přízaky astmatu u dětí ve věku 0-8 let 19 MUDr. Odřej Veselý, MUDr. Marie Nečasová Kazuistika: Růstová retardace jako klíčový diagostický přízak u dívky s Turerovým sydromem 25 Zajímavosti ze světa odboré literatury 27 Aktuality 28 Řádková izerce 34 Středová příloha: VYHLÁŠKA č. 383/2007 Sb. o staoveí hodot bodu... Nakladatelství UMÚN s.r.o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amaloval ústy Thomas Kahlau VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

4 e d i t o r i a l... Vážeé čteářky, čteáři, kolegové, letoším rokem vstupuje Vox v této podobě již do osmého roku své existece. Je shoda okolostí, že souběžě vstupujeme do roku, jehož posledí číslice letopočtu je totožá s ročíkem Vašeho časopisu. V ovodobé české historii se opakovaě v ěkterých osmičkových letech přihodily zásadí události, které měly egativí dopad a život v ašich zeměpisých šířkách. Aiž bych chtěl přeceňovat ebo podceňovat osmičkovou symboliku, chci věřit, že se ový osmičkový rok obejde bez zásadích egativ pro lékaře soukromíky a bude pro ás ekoomicky příosý a legislativě trasparetí, bez áhlých otřesů. Prví dy letošího roku jsou, kromě prozatím platého zavedeí koruového domia regulačích poplatků, také ve zameí svérázých mediálích výkladů metodiky pro realizaci jejich výběru v praxi. Poplatkové domio se jistě eobejde bez arušeí vztahů praktický lékař paciet, zejméa po fiačích spekulacích o statisícových ročích příjmech praktických lékařů avíc. Určitě tomu také eprospěje avizovaý boj o zpoplatňováí dětí regulačími poplatky. Bez odezvy také určitě ezůstae fakt, že české zdravotictví prožívá další test Drymlem, kdy se postupuje podle hesla, co se mi elíbí, poruším. Rok 2008 bude také ve zameí příprav řady ových zákoů, které by v roce 2009 měly uskutečit ejrozsáhlejší změy od dob trasformace zdravotictví z 90. let. Chtěl bych věřit, že fiálí podoba této legislativy se estae předmětem politických hrátek a kotrmelců či osobího politického zápasu, jako v případě staovováí věkové hraice pro výběr regulačích poplatků. Musíme se také připravit a situaci, kdy kokrétí obsah vzájemých smluv mezi zdravotími pojišťovami a poskytovateli bude domlouvá idividuálě, a to včetě výše a způsobu úhrady. Předpokládaým zrušeím DŘ k hodotám bodu, výši úhrad a regulačích omezeí, doposud realizovaé v případě edohody vyhláškou MZ, bude bezesporu velkým rizikem i výzvou pro aše jedotlivá zdravotická zařízeí i celé SPLDD. Nelze vyloučit, že ěkteré zdravotí pojišťovy využijí tohoto svého právího posíleí, zeužijí svou ekoomickou převahu a budou vucovat jedotlivým lékařům smlouvy jakéhokoli typu a obsahu. Bude velice záležet a koordiaci aktivit většiy aší čleské základy s vedeím SPLDD a aopak. Nesmíme dopustit, aby došlo k ekoomické a smluví likvidaci epohodlých a eposlušých lékařů, kteří se i v deších dech saží pochopit důvody smluví kličkovaé eje ze stray VZP, ale i ěkterých dalších pojišťove. Bude také třeba být ve střehu v těch krajích, kde dochází k majetkovému a persoálímu propojeí mezi pojišťovou a poskytovatelem. Bude uté se zamyslet, zda vůbec a jak jsme schopi čelit jedostraému tlaku těchto zdravotických hypermarketů. Neměli bychom dopustit, aby došlo k ohrožeí čiosti ašich praxí ebo docházelo k omezeí výkou lékařského povoláí jako povoláí svobodého. Na otázku, jaký bude rok 2008 a co od ěj dětští praktici mohou očekávat, eí jedoduchá odpověď. Určitě ale víme, že osmý ročík Voxu Vás osloví částečou změou své grafiky při současém zachováí obsahu jedotlivých rubrik. Ty budou přiášet i adále ejovější iformace profesího charakteru, legislativích ávrhů a změ i oviek v jedotlivých oborech tak, abyste je mohli využít ve své každodeí praxi. Připravili jsme v edičím pláu řadu zajímavých témat. Redakčí rada věří, že Vás zaujmou odboré čláky o itoxikaci v dětském věku, potraviových alergiích, ových ifekčích oemocěích, hypertezi v dětském věku ebo problematika autoimuitích oemocěí. Zvláští pozorost budeme věovat problematice sociálí pediatrie, eoatologie a očího lékařství. Na prahu ového roku mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým hodě zdraví, osobí spokojeosti a klidu a práci. Nám všem, dětským praktikům, pak schopost vyrovat se bez ztráty ervů a pomyslé kytičky se všemi změami, které budoucost přiese do ašeho každodeího života. Váš Mila Kudy p ř i p r a v u j e m e... Itoxikace v dětském věku VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 v t o m t o č í s l e i z e r u j í... BABY-VAC BEIERSDORF INPHARM MSD SERVIER STIEFEL úředí hodiy SPLDD ČR... Podělí 9,00-15,00 Úterý 8,00-17,00 Středa 8,00-15,00 Čtvrtek 8,00-15,00 Čley Výboru zpravidla zastihete v těchto hodiách: Téma čísla: intoxikace V DĚTSKÉM VĚKU Úterý 15,00-18,00 - MUDr. Pavel Neugebauer 9,00-11,30 - MUDr. Eva Vitoušová 17,00-18,00 - MUDr. Jiřia Dvořáková Středa 16,00-18,00 - MUDr. Haa Cabrochová 15,00-18,00 - MUDr. Mila Kudy 17,00-18,00 - MUDr. Jiřia Dvořáková 15,00-18,00 - MUDr. Pavel Neugebauer 4 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

5 Přehled čiosti SPLDD za měsíc prosiec 2007 MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Prosiec je tradičě pro mohé svátečím měsícem, provoěým váočím cukrovím a se spoustou shou kolem sháěí dárků pro své ejbližší. Ve zdravotictví je prosiec již tradičě měsícem překotého dokočováí příprav a další rok, v posledích dech se vydávají často velmi důležité vyhlášky, a pro ás fiišují jedáí se zdravotími pojišťovami. Jiak tomu ebylo ai v závěru roku loňského občaské sdružeí pro ehealth uspořádalo semiář a téma elektroické preskripce. Předí odboríci si a toto téma vyměili své ázory a ám lékařům ezbylo, ež se vážě zamyslet: Chyteme te techický vlak? Opustíme papírováí ve zdravotictví a přejdeme a digitálí výměu iformací? Pomalu ale jistě se budeme muset problematikou elektroizace ve zdravotictví velmi vážě zabývat, vědu, výzkum a pokrok zkrátka ezastavíme a půdě Stomatologické komory jedala Koalice soukromých lékařů, blíže a jiém místě v Mladé Boleslavi jsme se se zástupci Zdravotí pojišťovy ŠKODA sažili ajít průsečíky v představách o detailech spolupráce v roce 2008 v úhradovém systému, dlužo podotkout, že, přes chvílemi emotiví výměu ázorů, se vesměs dařilo průsečíky acházet, ebo se k im alespoň přiblížit v obdobém duchu se koalo jedáí se zdravotí pojišťovou Metal Aliace, ta ás svou abídkou dokoce mile překvapila IZIP ám představil svou aktuálí abídku spolupráce. Zda bude možá spolupráce v rámci apříklad projektů řízeé péče ukáží ásledující měsíce se svými smluvími partery jsme si v prostorách Bradýského zámku připili a spolupráci v dalším roce také s Revírí bratrskou pokladou jsme fializovali svá jedáí o úhradách v roce Ai z tohoto jedáí jsme eodcházeli espokojei a půdě VZP byla fializace dohod samozřejmě složitější, po tomto jedáí zůstalo stále moho otazíků pracoví aalytická komise Sdružeí diskutovala výstupy z proběhlých jedáí o možostech zaváděí prvků řízeé péče do fiále šla i jedáí o možých změách Metodiky VZP, tetokráte byly a programu změy avržeé rehabilitačími pracovíky ke koci se achýlila také jedáí se Zdravotí pojišťovou miisterstva vitra. Při výstupech z jedáí s touto pojišťovou zůstala v ěkterých bodech a aší straě řekěme rozpačitost, přesto ai toto jedáí elze hodotit jako eúspěch a posledí chvíli se podařilo dotáhout k přijatelému koci jedáí s VZP Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 4. prosice Výsledky sjezdu ČLK MUDr. Jelíek a MUDr. Jojko iformovali o jedáí sjezdu ČLK, který se koal ve dech v Brě. Viceprezidet ČLK ebyl opět zvole. Delegáty sjezdu byl přímo z jedáí pozvá miistr zdravotictví, který s imi po svém příjezdu diskutoval o současých problémech ve zdravotictví a dalších krocích připravovaé reformy. Sjezd odmítl poslaecký ávrh ovely "zákoa o komorách. 2. Prodlužováí pracoví doby lékařů Čleové Koalice emají výzamé ámitky proti miisterskému ávrhu a prodlužováí pracoví doby lékařů. Systém užívaý v deší době jedozačě vede k obcházeí zákoíku práce. Lékaři, kteří pracoví smlouvu s delší pracoví dobou dle ávrhu MZ uzavřou, budou zvýhoděi vyšším mzdovým základem. Možost dobrovolě asmlouvat delší pracoví dobu může vést ke sížeí ekoomických tlaků a restrukturalizaci lůžkových zařízeí, což je esporě část utá pro provedeí úspěšé reformy českého zdravotictví. 3. Uzavíráí smluv s ambulatími zařízeími v emocicích Podle iformace, kterou má KSL k dispozici, chystá se VZP ČR uzavřít s ambulacemi v lůžkových zařízeích smlouvy typu A, které umožňují registraci pacietů u praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, gyekologů a zubích lékařů. Teto postup je v rozporu s přepokládaým vývojem, podle kterého by ambulace emocic měly poskytovat pouze superspecializovaou péči ebo péči v bezprostředí souvislosti s lůžkovou péčí (příjmy a ásledé kotroly). Čleové Koalice se rozhodli písemě oslovit ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka a předsedu Správí rady Bc. Marka Šajdra a požádat je o oficiálí staovisko pojišťovy. 4. Smlouvy se zdravotími pojišťovami Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR připravuje podět k Ústaví- VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 5

6 mu soudu k prošetřeí obsahu rámcové smlouvy. MUDr. Neugebauer požádal čley Koalice o podporu. Text stížosti, jakmile bude hotov, slíbil MUDr. Neugebauer dát a vědomí ostatím čleům KSL 6. Spolupráce s Uií zaměstavatelských svazů Koalice soukromých lékařů má zájem dále spolupracovat s Uií zaměstavatelských svazů jako exterí kozultat. Vzhledem k tomu, že KSL eí právický subjekt, emůže hradit čleské příspěvky. 7. Růzé Česká lékáreská komora pozvala zástupce PL a jedáí ke geerické substituci. Návrh dohody s lékáríky zatím zástupci PL epotvrdili. Podle iformace Dr. Jelíka je třeba dořešit výdej léků v ordiacích lékařů mimo pracoví dobu lékáreské pohotovosti. Vstupováí lékáríka do medikace lékaře je bez dořešeí garace odpovědosti epřijatelé. MUDr. Tauterma iformoval o své účasti a sjezdu sloveského Sdružeí ambulatích specialistů a o problémech, které mají soukromí lékaři a Slovesku v souvislosti s vytěsňováím ze státí sítě. Iformoval také o své účasti a posledím setkáí sdružeí E.A.N.A., slíbil rozeslat všem iformaci o jeho aktivitách k umožěí ostatím orgaizacím projedat možost stát se jeho čley. Pro Vox připravil: MUDr. Pavel Neugebauer Zdravotí pojišťovy a jak to všecho dopadlo Jedáí o typových smlouvách byla ukočea vesměs podpisem protokolu, ve kterém jsou vyjádřey aše připomíky. Většiou se jedá o připomíky, které jsou v rozporu s textem rámcové smlouvy ve vyhlášce, proto ZP odmítly změy. I proto připravovalo Sdružeí podáí k Ústavímu soudu a text této vyhlášky. Pokládali jsme za důležité vyjádřit připomíky v protokolu, aby mohla být provedea případá změa, kdyby Ústaví soud rozhodl v áš prospěch. ZP by se pak emohly vymlouvat a to, že jsme původí text odsouhlasili. Smlouvy jsme doporučili podepisovat pouze z důvodu respektováí aktuálího právího stavu tedy při platosti příslušé vyhlášky. Výsledky ceových jedáí ke di alezete v ásledujících textech. Všeobecá zdravotí pojišťova Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá eí uto s touto smlouvou okamžitě podepsat i přílohu č. 2, platost této přílohy z předchozí smlouvy prodloužea do koce červa 08, dohoduté změy jsou součástí ceového dodatku dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (od doby eurčité, přes 8 či 5 let, možost jedat i o 1 roku) Ceový dodatek Předlože a odsouhlase fiálí ávrh, text odpovídá ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč boifikace a sledovaé áklady bude až dle výsledku hospodařeí, resp. dle dodržeí zdravotě pojistého pláu (dále ZPP) všechy prevece, tedy i poviá očkováí, budou hrazey ve výši odpovídající hodotě bodu 1,10 Kč. Stejě budou hrazey i výkoy kočící 1 (vstupí vyšetřeí) pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít základí kapitačí sazbu avýšeou o 2,-Kč z kapitačí platby budou vyjmuty výkoy odběrů (09111, 09115, 09117, 09119, a 09133), jejich úhrada bude stejě jako u ostatích eprevetivích výkoů hrazea výkoově s hodotou bodu 1,- Kč VZP garatuje vyčerpáí všech fiačích prostředků daých ZPP 2008 pro segmet praktických lékařů ve formě boifikací obdobě jako v roce Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Zdravotí pojišťova miisterstva vitra ČR Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předlože a odsouhlase fiálí text, odpovídá ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč boifikace a sledovaé áklady bude až po skočeí roku 2008 v hodotách max. +2,50 Kč boifikace prevecí bude zařazea samostatým dodatkem až v průběhu roku 2008 pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít základí kapitačí sazbu avýšeou o 1,- Kč, při realizaci vlastího školeí absolveta o 4,- Kč z kapitačí platby budou vyjmuty výkoy odběrů (09111, 09115, 09117, 09119, a 09133), jejich úhrada bude stejě jako u ostatích eprevetivích výkoů hrazea výkoově s hodotou bodu 1,- Kč Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Vojeská zdravotí pojišťova Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předlože a odsouhlase fiálí text, odpovídá ašim předložeým požadavkům 6 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

7 základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč boifikace a sledovaé áklady bude až po skočeí roku 2008 v hodotách max. +2,- Kč všechy prevece, tedy i poviá očkováí, budou hrazey ve výši odpovídající hodotě bodu 1,10 Kč. Stejě budou hrazey i výkoy kočící 1 (vstupí vyšetřeí) pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít základí kapitačí sazbu avýšeou o 2,-Kč, při realizaci vlastího školeí absolveta o 4,- Kč boifikace celoživotího vzděláváí +1,- Kč k základí kapitačí platbě z kapitačí platby budou vyjmuty výkoy odběrů (09111, 09115, 09117, 09119, 09123, a 09241), jejich úhrada bude stejě jako u ostatích eprevetivích výkoů hrazea výkoově s hodotou bodu 1,- Kč Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Zdravotí pojišťova ŠKODA Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami epodepsá icméě dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předložey a odsouhlasey fiálí parametry textu, odpovídají ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč sledováí plěí staoveého % prevetivích prohlídek možost boifikace o 2,- Kč ohodoceí aktiví účasti a semiářích pořádaých ZPŠ - možost boifikace o 1,- Kč vytvořeí a realizace objedacích systémů pro registrovaé kliety možost boifikace 0,50 Kč sledováí komplexí fiačí ákladovosti registrovaé klietely možost boifikace o 5 Kč ohodoceí uděleí akreditace MZ pro praktického lékaře možost boifikace 0,50 Kč ohodoceí vlastího školeí absolveta možost boifikace 1 Kč sledováí parametrů kvality péče možost boifikace o 3 Kč Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Revírí bratrská poklada Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatost, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předložey a odsouhlasey fiálí parametry textu, odpovídají ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč boifikace a sledovaé áklady s možostí avýšeí základí kapitačí platby až o 10,- Kč výkoy prevece (02022, 02032) budou hrazey ve výši odpovídající hodotě bodu 1,10 Kč pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR při realizaci vlastího školeí absolveta budou mít zvýšeu základí kapitačí sazbu o 4,- Kč z kapitačí platby budou vyjmuty výkoy odběrů (09111, 09117, 09119), jejich úhrada bude stejě jako u ostatích eprevetivích výkoů hrazea výkoově s hodotou bodu 1,- Kč Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Zdravotí pojišťova Metal-Aliace Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předlože a odsouhlase fiálí text, odpovídá ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 43,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč boifikace a sledovaé áklady s možostí avýšeí základí kapitačí platby až o 10,- Kč výkoy prevece a očkováí (02022, 02032, a 02120) budou hrazey ve výši odpovídající hodotě bodu 1,10 Kč pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít základí kapitačí sazbu avýšeou o 1,-Kč, při realizaci vlastího školeí absolveta o 5,- Kč boifikace celoživotího vzděláváí +1,- Kč k základí kapitačí platbě z kapitačí platby budou vyjmuty výkoy odběrů (09111, 09115, 09117, 09119, 09123, 09133), jejich úhrada bude stejě jako u ostatích eprevetivích výkoů hrazea výkoově s hodotou bodu 1,- Kč boifikace rozšířeí ordiačích hodi dvakrát týdě do 19:00 hod, základí sazba zvýšea o 1 Kč. Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Česká árodí zdravotí pojišťova Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek Předložey a odsouhlasey fiálí parametry textu, odpovídají ašim předložeým požadavkům základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč zvýšeí kapitačí sazby dle komplexí ákladovosti maximálě až i o 11 Kč boifikace prevecí až o 2 Kč a kapitaci boifikace stability kmee až o 1 Kč a kapitaci boifikace komuikace přes portál 1 Kč a kapitaci zvýšeí kapitačí sazby za doložeou účast a celoživotím vzděláváí 1 Kč a kapitaci pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít kapitačí sazbu avýšeou o 2,- Kč pracoviště, které školí školece v přípravě zvýšeí kapitace o 4,-Kč z kapitačí platby budou vyjmuty kódy odběrů Doporučeí: dohoduté podmíky ebráí idividuálě jedat o podpisu Smlouvy i ceového dodatku Hutická zdravotí pojišťova Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek V době tvorby tohoto materiálu epředlože a eodsouhlase fiálí ávrh VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 7

8 základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč vyhodoceí komplexí fiačí ákladovosti avýšeí kapitačí sazby a jedicového pojištěce = +11,- ; + 2,- ; + 7,- Kč. Kokrétí avýšeí kapitačí sazby je závislé a vyhodoceí ákladovosti a zapojeí praktického lékaře do aktivit řízeé péče. pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít kapitačí sazbu avýšeou o 1,- Kč a jedicového pojištěce, při vlastím školeí absolveta o 4,- Kč a jedicového pojištěce boifikace vedoucí ke zvýšeí počtu prevetivích prohlídek = 1,10 Kč/bod za všechy vykázaé prevetiví prohlídky v rámci úhrad výkoů mimo kapitaci (kódy , 01195; 02022, 02032) Doporučeí: v době tvorby tohoto materiálu dohoduté podmíky esplňovaly požadavky předložeé ze stray SPLDD (do kódů hrazeých 1,10 Kč zařadit ještě kódy očkováí, z kapitace vyjmout výkoy odběrů), proto bylo doporučeo s podpisem smlouvy vyčkat koečých výsledků jedáí Oborová zdravotí pojišťova zaměstaců bak, pojišťove a stavebictví Typová smlouva Protokol s ašimi připomíkami podepsá dohodut příslib možosti idividuálích odchylek apř. doba splatosti, dle požadavku PLDD (příslib jedat i o možosti platosti smlouvy a 1 rok) Ceový dodatek V době tvorby tohoto materiálu epředlože a eodsouhlase fiálí ávrh základí hodota kapitace 42,- Kč, základí hodota bodu 1,- Kč vyhodoceí komplexí hodoceí ákladovosti avýšeí kapitačí sazby a jedicového pojištěce = až +10,- Kč pracoviště, která doloží akreditaci MZ ČR, budou mít kapitačí sazbu avýšeou o 1,- Kč a registrovaého pojištěce, při vlastím školeí absolveta o 5,- Kč a registrovaého pojištěce boifikace celoživotího vzděláváí +1,- Kč k základí kapitačí platbě boifikace +1,- Kč a registrovaého pojištěce, apř. za zajištěí zdravotí péče v eatraktiví oblasti, dostupost zdravotí péče v odpoledích hodiách, participace a LSPP, možost telefoického kotaktu po ordiačích hodiách, atp. Zásady pro hodoceí tohoto kritéria zveřejí zdravotí pojišťova a svých www. strákách do Doporučeí: v době tvorby tohoto materiálu dohoduté podmíky esplňovaly požadavky předložeé ze stray SPLDD (kódy prevece a očkováí hradit s hodotou bodu 1,10 Kč, z kapitace vyjmout výkoy odběrů), proto bylo doporučeo s podpisem smlouvy vyčkat koečých výsledků jedáí Pro Vox připravil: MUDr. Pavel Neugebauer Staovisko prezideta ČLK k výběru regulačích poplatků De se koalo hodiové setkáí miistra Julíka a jeho áměstků se čley tzv. Rady poskytovatelů, a které byl pozvá i prezidet ČLK. Po skočeí setkáí se koala společá tisková koferece, během íž požádal tiskový mluvčí miistra všechy účastíky o vyjádřeí. Předkládáme vyjádřeí prezideta ČLK MUDr. Milaa Kubka. Česká lékařská komora zatím eřeší žádou stížost pacieta, kterého by lékaři kvůli ezaplaceí poplatku odmítli ošetřit. Jako prezideta lékařské komory me těší, že lékaři osvědčili svoji profesí hrdost a stavovskou čest. Chápu, že sdělovací prostředky věují regulačím poplatkům velkou pozorost, avšak je třeba připomeout, že základí problém chroicky podfiacovaého českého zdravotictví zůstává eřeše. Reálé výdaje a zdravotictví budou v roce 2008 stagovat. Kvůli v létě schváleému zákou o stabilizaci veřejých rozpočtů (zmražeí plateb za státí pojištěce, osvobozeí příjmů ad 4-ásobek průměré mzdy od placeí pojistého a zvýšeí DPH a léky z 5% a 9%) bude mít je samotá VZP a úhradu zdravotí péče podle svého zdravotě pojistého pláu méě o 7 mld. Kč (celý systém veřejého zdravotího pojištěí tedy cca o 10 mld. méě). Pláovaý árůst výdajů pojišťove o 6,5% pohltí iflace. Pacieti poplatky platí, protože musí hrozí jim vymahačské firmy i exekuce a pochopitelě si echtějí rozhěvat svého lékaře. Lékaři poplatky vybírají, protože musí hrozí ám pokuta ,- Kč, a to třeba i opakovaě a od každé pojišťovy. Postoj jedotlivých skupi lékařů k poplatkům se liší: Praktičtí lékaři: legitimě vidí v poplatcích další zdroj svých příjmů, zvýšeou admiistrativu zvládou, větší problémy bude mít cca 1/3 soukromých lékařů, kteří epracující a PC Ambulatí specialisté: poplatky jim přiesou meší fiačí efekt, přetrvává obava, zda výos z poplatků vykompezuje možý pokles příjmů od pojišťove způsobeý sížeím hodoty bodu o 5% a poklesem počtu pacietů Lékaři zaměstaci: začá část jich je k poplatkům lhostejá Jsem rád, že pacieti pochopili, že my lékaři jsme si tyto poplatky evymysleli, a většia z ich se i v situaci, která je pro obě stray poěkud žiatí (strkat svému lékaři do kasičky 30 koru) chová slušě. Chaos, který zavládl ve zdravotických zařízeích, eí větší ež jsme předpokládali. Doufám, že ústaví soud rozhode v této věci co možá ejdříve, aby bylo jaso, a věřím, že přiejmeším zruší oy drakoické pokuty hrozící lékařům. Sociálí úosost poplatků a férovost 5 000,- Kč ochraého limitu, do kterého se ezapočítávají poplatky za hospitalizaci ebo za LSPP ai doplatky a léky v plé výši, tu echť posoudí občaé sami. Lékaři zkrátka evímají regulačí poplatky jako svůj hlaví problém. 8 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

9 Lékaři si zjedodušují medicíu Rozhovor s miistrem zdravotictví Zaváděí poplatků eí reforma. Sedm reformích zákoů teprve přijde, říká miistr zdravotictví Tomáš Julíek. LN V aketě LN Osobost roku 2007 jste se umístil a devátém místě až za Fratiškem Procházkou, který ukradl půl miliardy koru. Zvykáte si pomalu, že jste epopulárí? Nevím, jestli jsem vždycky epopulárí. Tak defétistický ejsem. Ale to slovo pomalu je asi správé. Pomalu si zvykám. LN Váš mluvčí žádal, aby rozhovor ebyl o poplatcích. Už jsou vám tak protivé? Mým úkolem bylo dotáhout poplatky do reality. Z toho hlediska mám svědomí čisté. Teď astává praktická fáze, která leží mimo mou kompeteci. Nemám vliv a to, zda si každý lékař přečetl metodiku. Nemám sílu zkotrolovat všechy automaty a placeí poplatků v emocicích. Ale velmi vímám, že před kocem roku, kdy už se občaé smířili s tím, že budou plit ové poviosti, se rozpoutala kampaň - myslím tu podpisovou akci ebo aktivity Vladimíra Drymla, bývalého áměstka miistra Davida Ratha. LN Lidé po zavedeí poplatků častěji léky kupují, místo aby šli k lékaři pro recept. Nebojíte se trochu, že to může, řečeo pateticky, zhoršit zdraví lidu? Ti lidé přece ejčastěji kupují stejý lék, jaký by si echali předepsat. Co by se jim asi tak mohlo stát se zdravím, když kupují lék? Ale zeužiji té vaší otázky a posuu to dál. Obrovská spotřeba léčiv a epřiměřeé spoléháí a jejich efekt je v české společosti mimo jakýkoliv evropský průměr. My Češi si myslíme, že každá ávštěva lékaře má být zakočea receptem, lékem, a pak se uzdravím. Tak tomu ale vůbec eí. Na viě jsou eje pacieti, ale i lékaři. Zjedodušují medicíu a to, že předepíšou lék. Třeba a úkor strašě důležitého terapeutického prostředku, kterým je rozhovor s pacietem. LN Proč jsou Češi podle vás tak mimo průměr? Celosvětový tred je u ás zesíle relikty státího zdravotictví a pateralistického přístupu lékařů. A devótím přijímáím úkoů a svém těle od pacieta. Často slyším: Jak bych mohl ebrat lék, který mi pa doktor předepsal? Člověk dává všac svoje tělo, zdraví a vůbec svoji existeci ějakému profesioálovi, o kterém si z epochopitelých důvodů myslí, že je aprosto dokoalý a předepíše mu, co je pro ěj správé. Přičemž by ho mělo varovat už to, že te člověk s ím ěkdy ai pořádě epromluví. Tak jak, sakra, může vědět, co o potřebuje? Vztah doktor-paciet se zjedodušuje a to, že se předepíše lék, píche ijekce ebo se udělá diagostické vyšetřeí. Ale vlastě se edozvíte, proč a ač to mělo být. Právě proto je potřeba avodit ormálí vztahy. Každý by si měl uvědomit, že čerpáí zdravotích služeb může být rizikem. My pacieti ejsme od toho, abychom vše, co řeke lékař, přijali jako fakt. Když to úplě zjedoduším, měli bychom s aším doktorem začít polemizovat. LN Advokát Mila Vašíček tvrdí, že lékař emůže předat dlužé poplatky vymahačské firmě. Prý by porušil lékařské tajemství. Tehle argumet jsme vůbec epřijali. Tady eí přece potřeba sdělovat žádé citlivé údaje, je údaje o dlužíkovi, a e o jeho emoci. Nevidím žádý rozdíl mezi tím, zda ěkdo dluží lékaři ebo otáři. LN Ředitel vrchlabské emocice Vladimír Dryml už se těší a soud kvůli tomu, že od pacietů do osmácti let evybírá poplatky. Budete ho za evybíráí ějak popotahovat? Mě pa Dryml ezajímá. Měl by zajímat zdravotí pojišťovu, protože epochybě porušuje záko, a jeho porušováí avíc propaguje. LN Věc s Ústavím soudem ale vypadá vážěji. Co kdyby záko, který zavádí poplatky, zrušil? Odstoupil byste? Posté opakuji, že zaváděí poplatků epovažuji za reformu, je za stabilizačí opatřeí. Nespojuji s ím tím pádem své bytí či ebytí. S poplatky ale souvisí ěkteré další změy, které jsme připravili. Například dopad zvýšeé daě z přidaé hodoty u léků kompezujeme tak, že úměrě sižujeme marži lékáríků. Jestliže by se toto zrušilo, pak by všechy léky byly s doplatkem a astala by paradoxí věc: situace by se pro paciety zhoršila. Nebo ěkteré skupiy lékařů, praktici a dětští lékaři, by měly fiačí výpadek. Také fiačí pláy zdravotích pojišťove jsou už ějak astaveé. Najedou by ěkteré věci, které lékaři sice kometovali, ale po ěkolika týdech ebo měsících už a ě budou astavei, ztratily oporu v zákoě. Ústaví soud takto většiou erozhoduje. Nechci vytvářet tlak a soud, jako to dělá opozice, ať tuto složitou problematiku v klidu projedá. Chci je říct, že je to citlivý mechaismus. LN Do půl roku chcete vyhodotit, zda ějaká skupia pacietů eí výrazě zevýhoděa. Které skupiy budete sledovat? Můžeme sledovat jakékoliv skupiy. Díky osobím účtům se pojišťova poprvé dozví, kolik platí kokrétí člověk s kokrétí diagózou. Také všichi poskytovatelé musí začít dávat pojišťově údaje, poprvé se dozví, jaký byl doplatek kokrétího pacieta v kokrétí lékárě. Tyto údaje jsou důležité pro staoveí doplatků a ěkterá léčiva. Může se totiž ukázat, že ěkterý astmatik, který je zároveň srdcař, doplácí zbytečě moho. Zároveň je to i ochraa pro zdravotí pojišťovy, protože budou platit vše, co je ad pětitisícový limit. Vyšším doplatkem zároveň vysíláme sigál, že teto lék emusí být tak důležitý. Neplatí to absolutě, ale paciet by to měl registrovat. Měl by se lékaře přiejmeším zeptat: Opravdu to musím brát, když to má tak vysoký doplatek? Lékař mu buď odpoví, teto lék je pro vás důležitý, ebo poradí, teto lék brát můžete, ale emusíte, je ahraditelý tím a tím... LN Jak jsou lékaři motivovái, aby tohle lidem opravdu řekli? Zatím velmi málo. Ale souvisí to s výzvou, kterou jsem řekl a začátku: Polemizujte s lékařem, je to vaše tělo, vaše zdraví. Buďte aktiví, ptejte se, eechte se odbýt. To musí přimět i aše mlčící lékaře, aby promluvili. Co bude chybět dál, jsou iformace od zdravotích pojišťove. Neiformují své kliety. Jako by za ě a akoec ai za ty peíze vůbec ecítily odpovědost. LN Trasformaci pojišťove chcete letos v balíku sedmi reformích zákoů prosadit. Chcete apříklad, aby mohly abízet růzé variaty pojištěí - stadardí péči, řízeou péči, variatu s vysokou spoluúčastí pacieta... To, co zmiňujete, jsou typy produktů. Ale to eí jediý kokurečí prvek. My jim dovolíme, aby se i v tom stadardu lišily a přidávaly k základímu ároku, který bude ze zákoa garatovaý. Když apříklad bude garace, že kyčel bude odoperovaý do šesti měsíců, mohou k tomu přihodit: do pěti měsíců. Přesě z těchto důvodů chceme, aby pojišťovy byly akciové společosti, které mohou geerovat zisk. Budou pak mít ěkolikaásobě větší VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 9

10 zájem pro kliety ěco udělat, získat je. LN Kolik stávajících pojišťove podle vás zkrachuje? To se edá odhadout. Už proto e, že chceme dovolit, aby vzikly regioálí pojišťovy, a jejich role je jiá ež těch celostátích. Ale bylo by eodpovědé, kdybychom epočítali s pojistkami proti krachu. Záko avrheme tak, aby se potíže pojišťovy daly odhalit včas. Opatřeí začou běžet ještě dřív, ež pojišťova zače platit pozdě doktorům. Nemusí to být ještě uceá správa, ale už dochází k zásahům dozorového orgáu. Lékaři se echávají ohlupovat kritikou vedeí České lékařské komory. Jedím z hesel je, že pojišťovy budou silější. Nejsilější je jeda pojišťova, kterou avrhuje pa poslaec Rath. Z jedoho pohledu ale přece je silější budou - budou daleko víc odpovědé a budou ekompromisí k ekvalitě. Budou daleko víc kotrolovat výkoy doktora. LN Jak budou kotrolovat kvalitu práce lékařů? Mezi pojišťovou a poskytovateli se vytvoří určitý stadard a pak se pozorují odchylky od ěj. Když se třeba u ějakého lékaře objeví předepisováí ějakého léčiva, které se emá objevovat víc ež u třetiy pacietů, častěji, stae se dotyčý předmětem kotroly. LN Pojišťova zjistí, že ěkde špatě operují třeba žlučík? Do detailu kokrétího případu jít emůže, to už je spíš stížostí ageda. Ale a základě ějakého idikátoru odhalí, že se u ějakého doktora ebo emocice opakovaě objevuje ějaký problém - léčí draze ebo se objevují výkoy, léky, které by se objevovat eměly. Může se objevit idividuálí případ, který se od průměru liší. Ale odlišosti by se eměly objevovat opakovaě. Pak by se te, kdo estadardě ordiuje, stal předmětem kotroly. LN Určíte pojišťovám produkty - stadardí péči, řízeou péči, variatu s vysokou spoluúčastí, které mají klietům abízet? Přímo takhle jim to estaovíme. Staovíme je, co te který produkt musí splňovat. Zjedodušeě, lidé, kteří jsou zvyklí a to, co je, pokračují ve stadardím produktu. Lidé, kteří přistoupí a omezeí stadardu především v tom, jak se pohybují po systému zdravotí péče - to zameá, že jdou je do zařízeí, které jim pojišťova předurčí -, dostaou bous. Třetí variata je výsostě aktiví, já aktivě řídím přiejmeším běžou péči o sebe, starám se o preveci a tak dále. Jsou to tři modely, které by se ve společosti měly rozložit podle zvyklostí, stáří, emocosti. Každý si bude moci z produktů vybrat. LN A vy byste si vybral který? Já osobě? Takhle jsem o tom epřemýšlel, počkám, co mi pojišťovy abídou, a budu si rád vybírat. Ale myslím, že ebude špatý, pokud ho pojišťovy dobře astaví, te produkt s vysokou spoluúčastí. Jakkoliv už jsem starší a měl bych myslet a zadí kolečka, zároveň vím, že se vyplatí spolupodílet se a běžých výkoech a mít z toho potom ějaký prospěch, bous. LN To prakticky zameá, že si budu třeba do deseti tisíc platit péči sama... Nechtěl bych, aby tam padaly ějaké částky, ale přibližě takhle a je pro určitou oblast medicíy. Neplatí to pro akutí medicíu, bude tam apsaé, že teto typ péče tam espadá a spoluúčast bude do tolika a tolika koru. LN Vystavím se riziku, že zaplatím třeba deset tisíc a za to dostau a koci roku bous? Peíze? I peíze. LN Aebo zuby... Aebo aturálí plěí. LN Kritici amítají, že pojišťovy sice slíbí bous, ale až a koci roku řekou jak velký. Pojišťova musí slibovat je reálé. Samozřejmě výše bousu bude záviset a jejím hospodářském výsledku. Ale musí ějakou dohodou garatovat, že z toho paciet ěco bude mít a troufout si říci, co miimálě slíbí. Bousových programů může být víc, eje za to, že se účastíte určitého produktu, ale také za správý životí styl, za to, že jste u pojišťovy, která prosperuje a má zisk... LN Vaši předchůdci často kočili ve fukci proto, že se jich vzdala jejich straa, když začali být epopulárí. Máte podporu ODS? Zatím mám podporu opravdu silou, především od premiéra, který řídí vládu jako vládu reformí. Samozřejmě je to vždycky i hra politické úososti, ale já stojím za tím, že jsem ji žádým způsobem epřekročil. To, co připravujeme, je pozitiví. I když to provází aprosté iracioality, jako že pojišťovyakciové společosti ukradou peíze. S tím se budeme muset vypořádat. Ale uzejte, že se a to těžko reaguje. LN Očekáváte, že vámi připravovaé zákoy projdou sěmoví 102 s přeběhlíky, ebo přesvědčíte opozici? Naděje u opozice je velmi malá, ale je kvůli tademu ParoubekRath. U moha poslaců ČSSD vidím, že ěkteré věci považují za rozumé, ale aráží a totálí blok tohoto tademu. Pokud edojde k průlomu v klubu ČSSD, musím spoléhat a 102. Ale ai to ebude jedoduché. LN Zase se začalo mluvit o ávratu Jiřího Čuka do vlády, jaký je váš ázor a tuto věc? Vímám to úplě stejě jako premiér. Jde o stabilitu koalice a premiér je zjevě ve dvou tlacích, mezi postojem zeleých jako jedoho z koaličích parterů a situací v lidové straě, která evyhodotila Čukovo působeí ve vládě jako egativí a eodvolala ho z čela stray. Hovořit s předsedou stray, který je mimo vládu, má svá rizika. LN To je takové opatré ao, ale e hed? Můžete to tak klidě přeložit. Vážíte, zda udržíte tuto koalici, která dělá reformí změy, stabilí, ebo ji ohrozíte, Čuek bude propírá médii, druhý koaličí parter se k tomu postaví egativě. Je to hodě pragmatické. LN Zároveň to paralyzuje miisterstvo pro místí rozvoj. Až tak pragmaticky jsem to brát echtěl, protože tam máme peíze pro resort. LN Vy osobě Čukovi věříte? Tomu, co říkal, jak se hájil? Osobě... Já evím, jestli v politice ěco takového je. Setkal jsem se s ím jako s obyčejým lidovým člověkem, který do toho šel s vervou. Když jsem se s ím jako s vládím kolegou a ěčem domluvil, tak jeho slovo platilo. Toho si v politice hodě ceím. Převzato: LN 5. leda 2008 Vaše dotazy... Otázka: Je sice pěké, že s kapitovaých výkoů vypadly odběrové výkoy, apř. kód , ale u většiy zůstala kategorie Q což zameá, že si je emohu vykázat zároveň s kliickým vyšetřeím (regulačím poplatkem). Tz., že aby me byly tyto výkoy proplacey, musím si pozvat pacieta a další de. Je to tak? Odpověď: V sezamu výkoů mají skutečě tyto kódy výkoů omezeí Q (resp. jde o zařazeí do kategorie výkoů s ozačeím Q = elze vykázat souběžě s kódy kliického vyšetřeí). Jelikož ale je vazba pouze a vykázáí výkoů kliického vyšetřeí, a ty my máme u registrovaých v kapitaci, takže u registrovaých evykazujeme, budou tyto výkoy proplácey i v případě souběhu s kliickým vyšetřeím, a to bez jakékoliv vazby a výběr regulačího poplatku. Tedy bude proplace výko a v případě kliického vyšetřeí paciet zaplatí 30 Kč, pokud eí od poplatku ze zákoa osvoboze Jediou výjimkou budou eregistrovaí, eboť tam se vykazují kliická vyšetřeí. Telefoicky ještě ověřeo u dr. Pokorého z ústředí ZP. 10 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

11 Rok, kdy má přijít revoluce Miistr zdravotictví Tomáš Julíek svede v roce 2008 bitvu o sedm reformích zákoů. Vše asvědčuje tomu, že to bude bitva více politická ež odborá. Měly by to být ejvětší změy v českém zdravotictví od roku1992, kdy byl v Česku zavede systém veřejého zdravotího pojištěí. Zda budou odvážé vize skutečě aplěy, rozhode osud sedmi ových zákoů, které chce miistr zdravotictví Tomáš Julíek v průběhu roku 2008 protlačit parlametem. Prví ohlasy i z řad koaličích zákoodárců apovídají, že to vůbec ebude mít lehké. Nové práví ormy mají překopat téměř vše, a čem poskytováí a fiacováí zdravotí péče u ás zatím stojí. Tři zákoy (o zdravotích službách, o specifických zdravotích službách a o zdravotické záchraé službě) se týkají poskytováí zdravotí péče, tři (o veřejém zdravotím pojištěí, o zdravotích pojišťovách a o Úřadu pro dohled ad zdravotími pojišťovami) měí pravidla hry pro správce pojistého. Posledí práví předpis (o uiverzitích emocicích a uiverzitích pracovištích) má ošetřit rozvoj zdravotictví, kokrétě vědu, výzkum a vzděláváí. Za lepší si budeme moct připlatit Miistr má za to, že a jeho ávrzích vydělají všichi - pacieti, zdravotická zařízeí, lékaři i pojišťovy. Že dojde k arováí evyvážeých vztahů lékař - paciet, paciet - pojišťova, pojišťova - lékař. Že a koci změ bude dobře astaveý regulovaý trh, suveréí, dobře iformovaý paciet, kvalití zdravotická zařízeí i svébyté, leč kotrolovaé pojišťovy. Jaké tedy mají astat změy? Julíek chce především koečě jasě vymezit to, co je a co eí hrazeo z veřejého zdravotího pojištěí. Paciety přitom ujišťuje, že se současý rozsah hrazeé péče ijak zásadě zužovat ebude. K tomu jim chce koečě umožit, aby si mohli za lepší péči (apř. adstadardí materiály, ové léčebé postupy atd.) připlatit sami ze svého. Na rozdíl od současé praxe, kdy si dejme tomu zájemce o lepší kyčelí kloub musí teoreticky zaplatit za celý zákrok (v praxi se to ale obvykle řeší úplatkem lékaři), by si v budoucu je doplatil rozdíl v ceě použitého materiálu. V zákoě o zdravotích službách mají být také lépe ež des ošetřea práva pacietů včetě systému podáváí stížostí. Revolučí ovikou pro kliety zdravotích pojišťove má být také možost vybrat si z více abídek pojistých pláů. Pojišťovy dostaou zadáí, co všecho musí klietům zajistit, ale zároveň s tím získají i svobodu abízet v rámci svých fiačích možostí i alterativy. Podle představ miisterstva by kromě zachováí současé podoby smluvího vztahu s klietem mohly pojišťovy abízet určité výhody včetě fiačích bousů výměou za příslib pacieta buď si za určité typy péče částečě platit v hotovosti, ebo se při volbě zdravotického zařízeí podvolit výběru své pojišťovy. Ta by se aopak s klietem rozdělila o část takto vziklých úspor. Pojišťovy by se také staly hlavím garatem dostuposti a kvality poskytovaé péče. Zákoy mají usadit život i lékařům a zdravotickým zařízeím. Julíek chce do praxe koečě zavést možost dědit či prodávat ordiaci, aiž by po splěí základích podmíek zaikly dotyčému pracovišti licece a smluví vztahy s pojišťovami. Zároveň by lékaři mohli začít pracovat i a živosteský list pro více zaměstavatelů. Záko totiž má umožit tzv. samostatý výko lékařské profese. Nový Úřad pro dohled ad zdravotími pojišťovami má smluvím parterům zaručovat včasé platby i fiačí zdraví kotrolovaých istitucí. V hlaví roli lidovci Návrhy ovšem obsahují také ěkolik kotroverzích pasáží, které se elíbí eje levicové opozici, ale i vládím lidovcům. Skupia zákoodárců KDU-ČSL kolem poslace Ludvíka Hovorky apříklad esouhlasí s pasážemi zákoa o zdravotích pojišťovách, které správce zdravotických fiací převádějí a obchodí práví formu (mají vzikout akciové společosti) a hovoří o možosti geerovat přiměřeý zisk. Podle Hovorky a spol. jde o velmi riskatí krok pro celý systém zdravotí péče. Lidovcům se elíbí ai součást ávrhu zákoa o specifických zdravotích službách, která má umožit umělé oploděí i osamělým žeám bez partera. Odporuje to totiž tradičím představám o rodiě. Námitky mají i k převáděí současých státem řízeých fakultích emocic a uiverzití emocice -akciovky zřizovaé státem a uiverzitami. Vzhledem ke křehké síle vládí koalice, podporovaé dvěma evyzpytatelými poslaeckými přeběhlíky Milošem Melčákem a Michalem Pohakou, může být pro Julíkovy ávrhy ztráta každého hlasu osudá. O zákoech, které yí mají podobu věcých záměrů, se proto epochybě povede ještě velká politická debata. Převzato: LN 2. leda 2008 Platby u doktora? Najít lepší argumety Miisterstvo zdravotictví tvrdí: Lékaři emají právo evybírat poplatky. Jedou je to ařízeo a basta! Opozičí politici zas obviňují vládu, že když obírá lidi o třicetikoruy, porušuje ústavu. Někteří doktoři eříkají ai tak, ai tak. Domívají se však, že olupováí bezmocých, tedy dětí a důchodců, je porušeím hippokratovské přísahy. Jak to tedy je? 1) Bezplatá péče je iluze. Jistě, existuje bezplatá, dokoce ideálí zdravotí péče. Mohou se z í však těšit je absolutí moarchové a diktátoři. Případě poddaí, které echají moarchové a diktátoři koupat v ropém zlatém dešti. Nebo a druhé straě jsou zdarma ošetřei ti, kteří emají ic a lékař a ich koá milosrdeství. V ormálí svobodé zemi buď člověk platí pojištěí, ebo je za ěj - ale zase z daí občaů - platí stát. Nebo musí lékaři vyrovat účet hotově. Platby jsou však a rozdíl od koupě rohlíků rozděley solidárě, socialisticky. Podle ducha zákoů máte právo a stejé ošetřeí, ať platíte do poklady tisíce, desetitisíce ebo jedotlivé koruy měsíčě. Pokud pak mají ústaví soudci v hlavě ěco jiého ež VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 11

12 paragrafy - a to mají - musí buď zrušit zdravotí pojištěí spolu s poplatky, ebo obojí poechat. 2) Je emravé, když třicet či šedesát koru musí dát i ti ejbezmocější, tedy děti a důchodci? Co se týče důchodců, je věc jasá. Jsou to plohodotí svobodí lidé. Jakákoliv úleva by zde byla jejich poižováím. Nebo přizáím státu (bohužel asi pravdivým), že je příliš uzácký a to, aby jim vyplácel solidí pezi. U dětí je problém větší: emohou se samy rozhodovat. Nemají apříklad svobodu ejít k doktorovi, ale k léčiteli, či přechodit chřipku. Navíc za ě stejě musí platit rodiče, což je efér zejméa vůči chudším rodiám s více dětmi. Lze si tedy představit reformu, v íž děti u doktora eplatí. Nemá to však ic společého s ějakou přísahou, ale s erovoprávým postaveím edospělých lidí vůči dospělým, které je z dobrých důvodů od počátku psaých ději zavedeo. Na druhou strau eí ijak emravé po dětech peíze požadovat. Za dopravu, rohlíky a podobě také platí a také to postihuje více chudší rodiče s moha dětmi. 3) Mají být trestái lékaři, kteří evybírají? Vlastě tak škodí sami sobě. Praktici dostaou měsíčě o tisíce či desetitisíce míň. Nemocice přijdou o větší částky. Méě peěz se dostae i do zdravotího systému a účel reformy, zlepšit péči o zvlášť těžce emocé a ostatím pacietům dát větší důstojost a komfort, může být ohrože. Ježe může stát ařizovat ěkomu, aby se evzdal části svého zisku? Odpověď je a prví pohled jasá: Nikoliv. Byla by to odporá byrokratická svévole. Druhý pohled je jako obvykle složitější. Ti, kteří evybírají, eježe se stavějí do role jediých spravedlivých. Ačkoliv zdálivě ztrácejí, získávají obrovskou kokurečí výhodu. Mezi emocicemi pauje tuhý boj. A do které odvedou rodiče děti? Do té, kde je to s příplatkem, ebo do té zadarmo? Zkusme třikrát hádat. Ježe eí saha o získáí výhody a trhu zcela oprávěá? I když její maskováí ušlechtilými úmysly zaváí pokryteckou trapostí? Zvláště pravicová vláda, která chce co ejméě regulovat, by tuto oprávěost měla, ba musí uzat. Nařizovat svobodým lidem, že musí kasírovat druhé a o kolik, je zpozdilé. Když chce stát doutit lékaře, aby si echali platit všichi a ode všech, musí přijít a chytřejší argumety, ež je klacek a bič. Doufejme, že je v dalších fázích reformy ajde. Převzato: MF DNES 8. leda 2008 Sdružeí praktických lékařů ČR, Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odborou společostí praktických lékařů ČLS JEP si Vás dovolují pozvat a 2. Kogres primárí péče, který se koá ve dech v TOP HOTELU Praha, Cogress Hall, Blažimská 1781/4, Praha 4. Přihlášku alezete a webových strákách sdružeí a pořádající agetury ( Pátek Slavostí zahájeí I. Blok Psychiatrie MUDr. Pavel Bém / Vliv extrémí zátěže a psychiku MUDr. Haa Papežová, CSc. / Metálí aorexie doc. MUDr. Já Praško Pavlov, CSc./ Sydrom vyhořeí Kazuistiky II. Blok Ifekce doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. / Lymphadeitidy ifekčího původu MUDr. Haa Roháčová, Ph.D. / Nemoci přeášeé klíšťaty v ČR MUDr. Dita Smíšková / Zooosy v primárí péči Kazuistiky III. Blok Gyekologie MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. / Nové pohledy a atikocepci MUDr. Radim Uzel, CSc. / Sexuálí problematika v primárí péči doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. / Prevece HPV z pohledu gyekologa MUDr. Haa Cabrochová / Prevece HPV z pohledu praktického lékaře Sobota IV. Blok Rehabilitace, eurologie doc. MUDr. Marti Bojar, CSc. / Neuroboreliózy Mgr. Michaela Veverková / Problematika temporo-madibulárího kloubu doc. PaedDr. Pavel Kolář / Současý pohled a stabilitu páteře doc. MUDr. Jiří Radvaský, CSc. / Sportoví rizika zátěže V. Blok Porucha chováí MUDr. Pavel Kabícek, CSc. / Rizikové chováí u dospívajících Mgr. Pavel Ruml / Duševí pomoc MUDr. Tamara Tošerová / Poruchy chováí ve starším věku MUDr. Ja Trubačík / Jak se pije a Slovácku VI. Blok Neodkladá péče MUDr. Jiří Pokorý / Neodkladé stavy u dospělých - a co bych chtěl zvlášť upozorit doc. MUDr. Iva Novák, CSc. / Neodkladé stavy u dětí MUDr. Jiří Pokorý / Stížosti, žaloby, skadalizováí lékařů. Existuje možost obray? Kazuistiky 12 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

13 Zpráva z čiosti OSPDL ČLS JEP Novorozeecký screeig Ke koci loňského roku se dostaly ěkteré aše ordiace do problému, jak zajistit odběrový papírek pro rescreeig hypotyreozy. Důvodem byl árůst počtu těchto vyšetřeí s odvoláím se a metodický poky přijatý již v roce 2003 (viz íže), který připouští vliv jodové dezifekce a výsledek screeigu a to je také důvodem, proč je rescreeig požadová u fyziologických ovorozeců porozeých sekcí (per SC). Rozdíly mohou být daé e vždy jasým dodržováím tohoto pokyu a ebo tím, že ěkteré porodice již považují jodovou dezifekci za zastaralou a potecioálě rizikovou z důvodu možé alergické reakce. Bohužel výsledkem árůstu počtu rescreeigů bylo ozámeí pro PLDD (zatím pouze v Praze), že si mají sami zajistit odběrový papírek. Vážeá paí doktorko, vážeý pae doktore, vzhledem k tomu, že v současé době se začíají používat ové screeigové odběrové papíry s průvodkou, bude uté si je opatřit pro případ pro případ, že ovorozeec bude potřebovat 2. odběr po propuštěí. Poviost abírat 2. screeigy zůstává v platosti beze změ, ale porodice je již ebudou poskytovat. Děkujeme za pochopeí. To ale vůbec eí jedoduché, jediou možostí je ákup 100 ks (v průměru a 10 i více let pro běžou ordiaci!) za ceu Kč u firmy Marco. Teto materiál pak ásledě ikdo eproplácí. Metodický ávod k zajištěí celoplošého ovorozeeckého laboratorího screeigu a ásledé péče z roku 2003 Citace: 1) Na téma screeig PKU: V případě propuštěí dítěte dříve ež za 72 hodi po arozeí iformuje lékař matku a ve Zprávě o ovorozeci uvědomí příslušého (registrujícího) praktického lékaře o děti a dorost (dále PLDD) o utosti zajistit MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 v době mezi hodiami života odběr kapilárí krve a odběrový papírek pro PKU a odeslat ho spolu s předepsaými údaji o dítěti (viz čláek 2 odstavec 1) do příslušé screeigové laboratoře. Odběrový papírek pro screeig PKU a formulář s požadovaými údaji přiloží propouštějící lékař ke Zprávě o ovorozeci. 2) Na téma screeig SKH: U ovorozeců s porodí hmotostí <1500 g a u závažě emocých ovorozeců léčeých a JIP se provádí rescreeig (sekudárí screeig) mezi dem po arozeí. Rescreeig je třeba zajistit rověž po podáí léků s obsahem jodu (př. Amiodaro), jodových kotrastích látek a jodových dezifekčích látek aplikovaých a větší plochu kůže matce v posledím trimestru těhoteství a během porodu. U ovorozeců léčeých dopamiem se provede odběr za 24 hodi po ukočeí léčby. Při převodu krve, plazmy ebo výměé trasfuzi se odběr krve a SKH zajistí před prvím výkoem. Vzhledem k tomu, že citace ai jiá ustaoveí eřeší zcela jedozačě problematiku zodpovědosti za zajištěí odběrového materiálu pro rescrereig SKH, ale částečě řeší v případě PKU, předáváme celou problematiku k projedáí Komisi péče o dítě a MZČR. V současosti doporučujeme s odkazem a citaci (závěrečá věta u screeigu PKU), požádat ovorozeecké odděleí o příslušý odběrový papírek. Upozorňujeme, že dle dostupých iformací je uvedeý problém řeše pouze v Praze, ostatí ovorozeecká odděleí v případě žádosti o rescreeig papírky zasílají. Páteří vzdělávací témata 2008: Ophtalmologie Neoatologie Vzhledem k faktu, že MZ ČR doposud evydalo příslušý metodický poky, jak postupovat při výběru regulačích poplatků ve vztahu k dispezárí vyhlášce, eí teto materiál obsaže v tomto čísle. Dát vajíčka k ledu může být riskatí Na kofereci Americké společosti pro reprodukčí medicíu koaé ve Washigtou vedli američtí lékaři dlouhé diskuse o zmrazováí lidských vajíček. Poptávka po této techice mezi zákazicemi kliik roste. Lékaři ale zatím edospěli k jedozačému závěru o bezpečosti celé procedury. Zmrazováí vajíček považují spíše za experimetálí postup. Zmrazeí vajíček představuje jedu z mála adějí apříklad pro žey, které čeká léčba ádorového oemocěí a kterým hrozí, že jim cytostatika či ozařováí jejich vlastí vajíčka zičí. Po úspěšé léčbě mohou tyto žey počít vlastí děti je díky vajíčkům, která jim lékaři odložili v zamražeém stavu. V posledí době přicházejí a kliiky s žádostí o zamražeí vajíček stále častěji i žey, které emají žádé zdravotí problémy. Založeí rodiy odsouvají a pozdější dobu a zmrazeím vajíček si chtějí vytvořit zálohu pro případ, že by je zaskočil eúprosý čas. Uvědomují si, že se mohou rozhodout pro mateřství v době, kdy už vajíčka v jejich těle ebudou mít pro početí dítěte potřebou kvalitu. Vajíčko je jeda z ejvětších buěk a je poměrě citlivé a jakékoli změy. Mrazeí pro ě představuje těžkou zkoušku. Vajíčko je vystaveo působeí ěkterých chemikálií, které ho chráí před účiky ízkých teplot, ale a druhé straě jsou do určité míry toxické. Ai ochlazováí až a teplotu tekutého dusíku, kde může vajíčko při -196 stupích Celsia strávit řadu let, buňce esvědčí. Narozeí dětí z vajíčka, které bylo po ějakou dobu zamražeé, eí zdaleka běžé. Jejich celkový počet odhadli účastíci washigtoské koferece a 300 až 600. Hodoceí úspěšosti této procedury je komplikovaé. Počet dětí, jež se arodily z rozmražeých vajíček a trpí ějakou poruchou, azačuje, že mražeí vajíček by mohlo být celkem bezpečé. Výskyt vrozeých postižeí je ižší ež jedo proceto a pohybuje se a úrovi srovatelé s dětmi počatými přirozeě. Děti arozeé s defektem ale epředstavují všechy případy, kdy došlo k arušeí vývoje. Musíme k tomu připočítat i případy, kdy byl defekt objeve ještě během těhoteství a lékaři provedli iterrupci. Tyto počty však ezáme, řekl a kofereci Kutluk Oktay z ewyorské Weill Corell Medical Colledge. Hodoceí účiosti celé procedury ztěžuje i skutečost, že pro mražeí vajíček se používají velmi odlišé postupy. Novější metody, které jsou moha experty považováy za výrazě bezpečější, se ještě eprosadily v takovém měřítku, aby bylo možé jejich účiost objektivě zhodotit. Převzato: LN 30. říja

14 Dlouhodobý kašel společý problém pediatra a alergologa doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. Odděleí alergologie a kliické imuologie, Fakultí emocice Olomouc Souhr Kašel patří k základím obraým reflexům dýchacích cest, kterým se orgaismus saží odstrait ežádoucí vější škodliviy, které se do dýchacích cest dostaly. To zameá, že je přízakem této probíhající obraé reakce a můžeme se s ím setkat v růzé formě u všech oemocěí dýchacích cest. Pokud je suchý a dráždivý, zameá to, že je projevem především podrážděí respiračího epitelu a ervových zakočeí, která zprostředkovávají astartováí kašlového reflexu. Pokud je vlhký, produktiví, zameá to, že se ke kašli přidaly ještě další obraé mechaismy dýchacích cest, kterými jsou zvýšeá tvorba hleu hleovými žlázkami epitelu dýchacích cest a zvýšeý pohyb řasiek respiračího epitelu. Podle typu kašle můžeme usuzovat a převažující postižeí určité části dýchacích cest. Velmi typický je dráždivý až dávivý štěkavý kašel u postižeí oblastí kolem hlasivkových vazů. U bakteriálích brochitid můžeme často pozorovat vlhký produktiví kašel, hlavě v raích hodiách s auskultačím álezem zvučých brochitických feomeů. Z hlediska trváí můžeme rozlišovat kašel jedorázový, krátkodobý, který se objevuje při jedorázové expozici dráždivého podětu prudká změa teploty ebo vlhkosti prostředí, expozice růzými chemickými poděty, jako jsou kouře, dýmy ebo mechaickými poděty, jakými jsou růzé druhy prachu ebo drobá cizí tělesa, apříklad částečky potravy aspirovaé při jídle, které se podaří kašlovým reflexem ihed odstrait. U běžých virových a bakteriálích ifekcí dýchacích cest trvá kašel většiou 1-2 týdy, pokud trvá déle jak 3-4 týdy, hovoříme o chroickém kašli. Z etiologického hlediska jsou ejčastějšími příčiami kašle ifekce dýchacích cest, především virové, ásledují ifekce bakteriálí, sporadicky pak ifekce mykotické a zcela vzácě ifekce parazitárí. Po ifekcích druhou ejčastější příčiou protrahovaého ebo chroického kašle jsou zřejmě alergie. Další příčiy jsou již mohem méě časté. U dětí připadají v úvahu: aspirace cizích těles, gastroezofageálí reflux, vrozeé aomálie dýchacích cest, plicí hyperteze, srdečí vady, ádory v oblasti dýchacích cest a v mediastiu, u starších dětí připadá v úvahu i léčba arteriálí hyperteze betablokátory a ACE-ihibitory. Kašel, který vziká při ifekcích dýchacích cest trvá většiou ěkolik dů až týdů a délka jeho trváí záleží a itezitě probíhající ifekce a a úrovi obrayschoposti orgaismu se s touto ifekcí vypořádat. Obecě platí, že virové ifekce většiou vyvolávají suchý dráždivý kašel bez větší produkce hleu, kdežto bakteriálí ifekce přecházejí po velmi krátké úvodí fázi dráždivého suchého kašle do kašle vlhkého a produktivího. Některé bakterie (apř. Haemophillus iflueze, paraiflueze, Coryebacterium difterie, pseudodiftericum) často vyvolávají typický dráždivý až dávivý kašel, který může a svého etiologického původce upozorit, ale edá se a to jedozačě spolehout. U drtivé většiy respiračích ifekcí by měl kašel vymizet do 1-3 týdů. Pokud kašel trvá více jak 3-4 týdy, hovoříme o chroickém kašli. Te může být způsobe edostatečou léčbou probíhající ifekce ebo sížeou obrayschopostí orgaismu, který se s touto ifekcí edokázal vypořádat. V posledí době se často s protrahovaým ebo chroickým kašlem setkáváme u ifekcí atypickými bakteriemi Mycoplazma peumoie a Chlamydia peumoie, a které je potřeba myslet, a které je možo serologicky idetifikovat a ásledě pak lege artis léčit. Chroický kašel v ambulaci alergologie a kliické imuologie Do ambulací AKI jsou s dlouhodobým kašlem odesíláy k vyšetřeí a léčbě děti se dvěma rámcovými diagózami: 1. podezřeí a alergii dýchacích cest 2. podezřeí a poruchu imuity s projevy recidivujících či protrahovaě probíhajících ifekcí dýchacích cest Alergie dýchacích cest Alergická oemocěí jsou v aši populaci velmi častá. Posledí světově publikovaé údaje dokládají, že geetickou vlohu pro alergii v sobě ese téměř 60% veškeré populace. Asi 25% populace má kliické projevy alergie (alergickou rýmu, ekzém, kopřivku, průduškové astma, aafylaktické reakce). V České republice je evidováo kolem astmatiků (předpokládá se, že dalších eí diagostikovaých). V růzých věkových skupiách je do 10-15% dětské populace. Alergickou rýmou trpí až 20% populace. Ve statistikách stále zazameáváme mírý árůst alergických oemocěí. Kašel je u alergiků avoze alergickým záětem v dýchacích cestách, hlavě v brochiálí slizici. Působeím zevích alergeů proikajících do dýchacích cest dochází u alergiků k podrážděí slizice a podslizičích struktur, uvolěí mediátorů alergického záětu (histami, leukotriey, prostagladiy, PAF), které mohou přímo dráždit ervová zakočeí dostředivých ervových vláke zprostředkujících kašlový reflex ebo prostředictvím otoku ve slizici a podslizičím prostoru mohou mechaicky dráždit tato ervová zakočeí. Podle charakteru expozice můžeme pozorovat kašel árazový, přechodý (při áhodém kotaktu s příčiým alergeem apř. při ávštěvě v domácosti kde chovají ějaké domácí zvíře), kašel sezóího charakteru (apř. v období s vysokou vzdušou kocetrací pylů stromů, dřevi, travi, obilovi, byli, plevelů), v určitém prostředí (apř. kotakt s alergey roztočů ebo zvířecí alergey při pobytu u babičky, u kamarádů, v rekreačím zařízeí). Na alergický kašel by se mělo myslet vždy u dětí, v jejichž ejbližší rodiě se vyskytuje alergické oemocěí (rodiče, sourozeci, babička, dědeček) a pokud je kašel vázá a kokrétí 14 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

15 prostředí, čiost, fyzickou zátěž ebo ročí dobu. Bohužel, praktický lékař často ejdříve má v podezřeí ifekčí etiologii a bez podrobějšího vyšetřeí zaléčí kašlající dítě atibiotiky a při eúspěchu spíše zvolí ještě další atibiotikum ež přistoupí k objasěí etiologie. Přitom laboratorí odlišeí ifekčího záětu od alergického ebývá časově ai ekoomicky áročé. U ifekčí etiologie ám velmi pomůže vyšetřeí sedimetace erytrocytů, CRP, leukocytů + diff. rozpočtu, bakteriologické vyšetřeí sputa ebo výtěrů osohltau, případě serologická vyšetřeí a respiračí viry, mykoplazmata či chlamydie. Alergický záět je možo i v ambulaci praktického lékaře idetifikovat zjištěím vyšších hladi IgE ebo álezem eoziofilie v diff. rozpočtu, ale hlavě pečlivou aamézou a odlišeím ifekčího záětu. U alergických pacietů se často setkáváme s projevy i tzv. slizičí či brochiálí hyperreaktivity, kdy typické alergické projevy jako jsou slzeí a zarudutí spojivek, osí obstrukce, sekrece, kýcháí a taky dráždivý kašel jsou avozey obecě agresivími zevími dráždidly spouštěči, jakými jsou změy teploty a vlhkosti prostředí, cigaretový kouř, expozice výfukovými plyy, růzé kouře a dýmy, kosmetika, laky a podobě. Brochiálí hyperreaktivita může být avozea i proběhlou ifekcí dýchacích cest a může přetrvávat i ěkolik měsíců po zičeí ifekčího ages. Je důležité si uvědomit, že přízaky této slizičí a brochiálí hyperreaktivity emusí být provázey laboratorími zámkami atopie, projevují se je kliickými přízaky. Léčba kašle spojeého s alergickým záětem Kašel v tomto případě (může se jedat i o kašlovou variatu průduškového astmatu, u které se astma projevuje je kašlem) se léčí jako alergický záět. Prvím léčebým postupem by měla být saha o zjištěí příčiého alergeu ebo spouštěče a jeho elimiace. Léky prví volby jsou většiou atihistamiika ejlépe 2. geerace (cetirizi, loratadi) aebo atihistamiika s imuomodulačími účiky (levocetirizi, desloratadi), která můžeme používat i dlouhodobě. Atihistamiika 1. geerace (bisulepi, dimetide, clemasti) používáme pro jejich sedativí působeí je a oc. V případě edostatečého efektu jsou k dispozici atileukotriey (motelukast), ebo ihalačí formy léků - kromoy (edocromil) ebo ihalačí kortikosteroidy (budesoid, flutikaso, ciklesoid). Velmi přízivě se uplatňuje u těchto stavů klimatická léčba (pobyt v lesím, horském a přímořském prostředí, ve kterém je miimálí obsah agresivích dráždidel ve vdechovaém vzduchu) a to eje istitucioálí (lázeňské ebo ozdravé pobyty), ale i víkedové pobyty a rodiá rekreace. Poruchy imuity Primárě dlouhodobým kašlem se většiou eprojevují primárí imuodeficity, které mívají závažější kliické projevy (těžší průběhy a časté recidivy ifekcí dýchacího systému, kůže, GIT) již v raém dětském věku. Dlouhodobým kašlem u dětí se však může projevovat sekudárí často je přechodá fukčí porucha imuity (edostatečá regeerace imuitího systému po předchozí ifekci často se uplatňuje při zařazováí edoléčeých dětí do kolektivích zařízeí) ebo ještě plě edozrálý imuití systém (plé vyzráváí imuitího systému a obraých reakcí je idividuálí a e každé dítě zvláde vřazeí do kolektivího zařízeí v kterémkoliv věku bez zdravotí újmy). Velmi často přicházejí do ambulací alergologie a kliické imuologie děti s projevy perzistující rýmy a dráždivého kašle s růzou úroví expektorace s álezem zvětšeé adeoidí vegetace (AV) ebo s výše uvedeými projevy, které přetrvávají i po jejím odstraěí. Na tomto místě je potřeba si uvědomit, že zvětšeá adeoidí vegetace eí příčiou kliických projevů perzistující rýmy a kašle, ale jejich důsledkem. Kašel je zde vyvolává zatékáím hleů po stěách osohltau do středích dýchacích cest (tzv. postazálí drip ), což po ahromaděí hleů v těchto středích dýchacích cestách hlavě v průběhu spáku,vyvolává hlavě po probuzeí - ataky dráždivého až dávivého kašle. Příčiou perzistující rýmy a kašle u těchto stavů je edostatečě zvládutý záět v oblasti osohltau, edostatečá rekovalescece a regeerace, což ásledě provokuje zvětšeí objemu a čiosti imuitího lymfatického systému, k ěmuž patří i místí adeoidí vegetace. Správá kauzálí léčba stav stabilizuje a postupě dochází i ke zmešeí AV. Odstraěí adeoidí vegetace je a místě je u jedozačě idikovaých stavů (hypertrofie AV vyvolávající opakovaé záěty středouší, zhoršeí sluchu, vady při výslovosti huhňavost). Možo však říci, že pokud k těmto jedozačým idikacím dochází, je to zámkou selháí léčby a léčebých opatřeí, jejich esprávé volby ebo jejich edodržováím. Viu pak můžeme hledat jak a straě lékařů, tak etrpělivých rodičů. Léčba kašle spojeého se sekudárími poruchami imuity Při prvím kotaktu s dítětem trpícím chroickým kašlem je uté vyloučit aktuálí ifekčí příčiu (viz výše uvedeá vyšetřeí) a kauzálí léčbou likvidovat zjištěou příčiu (atibiotika, ativirotika, atimykotika). Pokud eacházíme zámky aktuálí ifekce a eacházíme základí laboratorí zámky imuodeficitů (protilátkový deficit, leukocytopeii, lymfocytopeii), postupujeme obecě protizáětlivou léčbou dostatečá rekovalescece a regeerace, obecě pestrá roborující strava. Ke zlepšeí regeerace a povzbuzeí imuitích fukcí je možo použít dostupých imuostimulátorů defiovaých a registrovaých jako léčiva (bakteriálí imuomodulátory Brocho-vaxom, Luivac, Ribomuyl) ebo ve formě potraviových doplňků (apř. přípravky obsahující extrakty echiacey). Užitečé bývají proplachy osu Vicetkou ebo přípravky s mořskou solí, které apomáhají čištěí, zvlhčeí a regeeraci osí slizice. Jako doplňující léčba bývá užitečé podáí atihistamiik 2. geerace ebo imuomodulačích aebo krátkodobé podáí itraazálích kortikosteroidů (budesoid,flutikaso, mometaso). Tak jako u alergických dětí i v případě dětí s protrahovaým kašlem a podkladě imuitím je velmi užitečá klimatická léčba (pobyt v lesím, horském a přímořském prostředí, ve kterém je miimálí obsah agresivích dráždidel ve vdechovaém vzduchu) a to eje istitucioálí (lázeňské ebo ozdravé pobyty), ale i víkedové pobyty a rodiá rekreace. Všecha výše uvedeá vyšetřeí a léčebé postupy je možo uskutečit již praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě edostatečého efektu je pak idikováo podrobé vyšetřeí alergologem a kliickým imuologem. Závěr Uvedeý čláek eí podrobým rozborem difereciálí diagostiky chroického kašle u dětí, ale mapuje ejčastější styčé body a problémy, které u dětí s protrahovaým aebo chroickým kašlem musí řešit praktický lékař pro děti a dorost a taky alergolog a kliický imuolog. Velká část základích laboratorích vyšetřeí a léčebých postupů je dostupá praktickým lékařům, ale ejsou dostatečě využíváa. Při potížích s chroickým kašlem je ze stray praktických lékařů častěji přistupováo k empirickému asazováí atibiotické léčby ež k hlubšímu aamestickému a laboratorímu rozboru stavu. Ne vždy je atraktiví jít do střetu s rodiči, kteří se domáhají rychlého a účiého řešeí, stra dostatečé řádé rekovalescece. Literatura u autora VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 15

16 Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba MUDr. Tomáš Kočí AstmaCetrum Česká Lípa Souhr Kašel je velmi častý a ěkdy obtížě řešitelý problém, a to jak pro paciety, tak i pro jejich lékaře. Dalo by se říci, že je takovým pediatrickým evergreeem, obzvláště v jarím a podzimím období. Úspěšá léčba chroického kašle vyžaduje správou difereciálí diagostiku, pokud možo alezeí příčiy kašle a kauzálí léčbu. Nejčastějšími příčiami déletrvajícího kašle (bez ohledu a věk dítěte) jsou kašel po respiračí, především virové ifekci, chroická rhiosiusitida se zatékáím do osohltau, asthma brochiale a gastroezofageálí reflux. Základí vyšetřovací algoritmus zahruje podrobou aamézu, fyzikálí vyšetřeí dítěte, základí laboratorí vyšetřeí, RTG plic, ORL vyšetřeí a vyšetřeí plicí fukce (spirometrii). Někdy bývá zjištěo i ěkolik příči chroického kašle (2-3) současě. Při podezřeí, že určitá diagóza je příčiou chroického kašle, se doporučuje zahájit příslušou léčbu. Úspěch této léčby je považová za potvrzeí diagózy. Kašel je fyziologický obraý reflexí mechaismus, sloužící k očišťováí dýchacích cest od sekretu a cizorodého materiálu. Je vyvolá stimulací sezorických receptorů především v tracheobrochiálím stromu, ale občas i mimo ěj (ve vějším zvukovodu, paraasálích dutiách, a pleuře, perikardu, ve farygu ebo v žaludku). V případě, že kašel plí svou fyziologickou fukci, eí třeba se zepokojovat a kašel potlačovat. Problém astává v případě, když itezita kašle a jeho dlouhé trváí eodpovídá průběhu běžé emoci, a také v případě, když jeho příčia eí jasá. Akutí kašel v délce trváí do 3 týdů se objevuje ejčastěji při virových ebo bakteriálích ifekcích horích cest dýchacích. I zdravé předškolí děti mívají za rok v průměru 5-8 virových respiračích ifekcí. Potom rodiče často líčí kašel jako epřetržitý, ale ve skutečosti se jedá o opakovaé akutí epizody kašláí. Za chroický je považová kašel, trvající u dětí epřetržitě více ež 3 ebo 4 týdy, většiou při egativím výsledku vyšetřeí RTG plic. Jde o velmi častý problém s výskytem u 20-30% dětí, v rodiách kuřáků se uvádí až 50%. Strategie vyšetřeí Pricipem diagostiky pokud již z aamézy eí určitá diagóza atolik pravděpodobá, že je přímo zaháje terapeutický test - je postupé vylučováí ejčastějších příči kašle podle kliického posouzeí pravděpodobosti jejich výskytu. Vodítkem je důkladá aaméza a základí vyšetřeí. Používáme kombiaci vyšetřovacího algoritmu (viz dále) a použití léčebého pokusu. Úspěch použité léčby (léčebého pokusu) je považová za potvrzeí příslušé diagózy. V případě, že se úspěch při léčbě předpokládaé příčiy edostaví (ebo a žádou z příči eí kliické podezřeí), je pokračováo v systematickém vyšetřovacím protokolu. Podle věku dítěte se výskyt ejčastějších příči kašle liší (v kojeeckém věku jsou ejčastější GER, vrozeé aomálie, cystická fibrosa; u batolat vdechutá cizí tělesa a adeoidí vegetace; u školích dětí brochiálí astma). Vyšetřovací postup Základím úkolem je odlišit běžý kašel u jiak zdravého dítěte od kašle jako přízaku závažějšího oemocěí. 1. Aaméza V rodié aaméze je třeba pátrat především po atopii a astmatu. V osobí aaméze jsou důležité údaje o ovorozeeckém období, prospíváí, předchozích oemocěích, ekzému. Údaje o yějším oemocěí musí obsahovat iformace, týkající se trváí kašle, jeho charakteru, diurálí variability, tolerace ámahy, vlivu smíchu ebo pláče, vlivu teplotích změ. Ptáme se a proděláí předchozí respiračí ifekce. Pátráme po chroické rýmě, chrápáí. Chroický vlhký kašel je vždy vážým álezem a musí vést k důkladému vyšetřeí a k vyloučeí cystické fibrosy a imuodeficiece. Náhlý začátek obtíží vyvolává podezřeí a aspiraci cizího tělesa. Kuřácká aaméza. 2. Objektiví vyšetřeí Nezbytou součástí fyzikálího vyšetřeí jsou parametry růstu a vývoje dítěte. 3. Základí laboratorí vyšetřeí k posouzeí parametrů záětu: FW (CRP), kompletí kreví obraz. V případě podezřeí také serologické vyšetřeí k vyloučeí ifekčí etiologie kašle (respiračí viry, chlamydie, mykoplasma, pertusse, parapertusse) 4. Nativí zadopředí RTG vyšetřeí plic 5. Spirometrie = vyšetřeí plicí fukce (ejčastěji metodou křivka průtok objem). Je-li prokázáa obstrukce dýchacích cest, provádíme ásledě brochodilatačí test (apříklad ihalací Vetoliu). Je-li klidová spirometrie ormálí, doporučuje se provést test brochoprovokačí (u dětí ejčastěji volým 6ti miutovým během). Tato vyšetřeí pomohou odpovědět a otázku, zda příčiou kašle je brochiálí astma. Poz. Někdy je jako alterativa těchto vyšetřeí doporučováo domácí měřeí vrcholové výdechové rychlosti (PEF) pomocí výdechoměru, ale tato metoda má výzam omezeý. 6. Podrobé ORL vyšetřeí při podezřeí a chroickou rýmu se zatékáím do oso- 16 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

17 hltau. (Případé RTG ebo CT vyšetřeí paraazálích duti idikuje ORL specialista). U dětí je uto zdůrazit pátráí po zvětšeé adeoidí vegetaci. Základí metodou ORL vyšetřováí se stává osí edoskopie. 7. Alergologické vyšetřeí vzhledem k alergii jako časté příčiě chroické rýmy i brochiálího astmatu (vyšetřeí kožími testy a/ebo vyšetřeí specifických IgE protilátek). 8. Jako další ejčastější příčia kašle bývá zjišťová gastroezofageálí reflux. Stadardem k jeho průkazu je jícová 24-hodiová dvoukaálová ph metrie (se současým sledováím a zapisováím epizod kašle). Vzhledem k problematické dostuposti a relativí ivazivosti tohoto vyšetřeí je při kliickém podezřeí doporučeo zahájit léčebý pokus ihibitorem protoové pumpy (omeprazol 1-2 x 10-20mg po dobu 2-4 měsíců), případě v kombiaci s prokietiky, vždy v kombiaci s atirefluxím režimem a dietou. U kojeců je doporučea úprava kozistece stravy, režimová opatřeí a případě prokietika jako léčba prví volby. 9. Při specifickém podezřeí, především při přízacích chroického záětu průdušek s vykašláváím, jsou doporučea vyšetřeí chloridů v potu (k vyloučeí cystické fibrosy) a základích tříd imuoglobuliů IgG,IgA,IgM s případým podrobějším imuologickým vyšetřeím (k vyloučeí imuodeficiece). 10. Při eúspěchu uvedeých postupů je většiou uto idikovat další speciálí vyšetřeí (podrobé peumologické vyšetřeí případě s vyšetřeím brochoskopickým, podrobé fukčí plicí vyšetřeí, (HR)CT, Matoux, fukčí testy cilií, kardiologické vyšetřeí, vyšetřeí alfa-1 atitrypsiu a další). Příos brochoskopie je zvlášť výzamý především u těch pacietů, kde existuje aamestické podezřeí a vdechuté cizí těleso ebo a vrozeé aomálie. Nejčastější příčiy chroického kašle a jejich léčba Základím požadavkem a úspěšou léčbu je zjištěí příčiy kašle a její kauzálí léčba. Stav po respiračí virové ifekci ( Postifekčí kašel ) Jako postifekčí je ozačová perzistující, eproduktiví kašel, který začíá v časové ávazosti a respiračí ifekci (až u čtvrtiy pacietů s chroickým kašlem). Předpokládá se, že příčiou postifekčího kašle je přetrvávající záět v dýchacích cestách s přechodě zvýšeou brochiálí reaktivitou. Předcházela-li vziku kašle respiračí ifekce a eí-li u pacieta patro žádé riziko, většiou je doporučeo pacieta ebo rodiče uklidit a vyčkat 6-8 týdů při symptomatické léčbě. Zvláštím typem je pertussoidí kašel (postihuje i očkovaé děti), přicházející v záchvatech, dusivý, s lapáím po dechu ebo se zvraceím. Diagostika je serologická při vzestupu titru protilátek. Bez ohle- Lokálí atibiotická a protizáětlivá léčba Praktické baleí Lék pro každou rodiu Speciálí aplikátor pro děti Příjemější dávkováí Složeí: Fusafugium 0,5 g ve 100 ml roztoku. Charakteristika: Mikroizovaý aerosol obsahující 10 ml (400 odměřeých dávek) roztoku se třemi ástavci (1 ústí ástavec a 2 osí ástavce). Idikace: Lokálí léčba záětů a ifekcí slizice hltau a dýchacích cest při rhiitis, siusitis, rhiopharygitis, larygitis, pharygitis, tosillitis, stavech po tosilektomii, tracheitis, brochitis. Dávkováí a způsob podáváí: Přípravek je urče pro ihalaci ústy a osem. Dávkováí je stejé pro všechy idikace. Dospělí: Obvykle 4krát deě 2 vstřiky do každé osí dírky a 4 vstřiky do úst. Děti ad 30 měsíců: Obvykle 4krát deě 1 až 2 vstřiky do každé osí dírky a 2 až 4 vstřiky do úst. K dosažeí maximálího a dlouhodobého účiku je třeba dodržovat dávkováí a podáváí přípravku 8-10 dí. Kotraidikace: Děti mladší 30 měsíců, zámá ebo předpokládaá přecitlivělost a účiou látku ebo pomocé látky. Speciálí upozorěí: Idikace eopravňuje k dlouhodobé terapii, protože může dojít k porušeí rovováhy mikrobiálí flóry s ebezpečím šířeí bakteriálí ifekce. V případě přízaků celkové ifekce je uté podáí systémového atibiotika. Iterakce: Dosud ebyly zazameáy žádé lékové iterakce s topicky podávaým fusafugiem, ai při současém podáváí se systémovými atibiotiky. Nežádoucí účiky: Zřídka se mohou vyskytout bukofarygeálí iritace a záchvaty kýcháí. Jsou zpravidla přechodé a evyžadují přerušeí léčby. Uchováváí: Uchovávejte při teplotě do 50 C. Nádobka se esmí propichovat a ai prázdá vhazovat do ohě. Registračí číslo: 15/833/92-S/C. Přesé iformace o preskripci viz Souhr údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékárách i bez lékařského předpisu. Přípravek eí hraze z prostředků veřejého zdravotího pojištěí. Další iformace lze vyžádat a adrese: Servier, s.r.o., Praha City Ceter, Klimetská 46, Praha 1, tel.: , fax: , Držitel registračího rozhodutí: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garier; Neuilly-sur-Seie, Fracie. Datum posledí revize textu: Červeec motaz (190x130).idd :40:33 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 17

18 du a léčbu (makrolidová atibiotika) může dále kašel přetrvávat řadu měsíců. Chroická rhiosiusitis ( Sydrom zadí rýmy ) Paciet má ucpaý os, přetrvávající výtok z osu, bolesti v obličeji a pocity zatékáí do osohltau, ěkdy s popotahováím. Typické je chrápáí a porucha sluchu u batolat a předškolích dětí. Při vyšetřeí bývá patrý záět slizice osohltau se stékajícím hleem a zduřelá osí slizice. Léčebě se podávají itraasálě steroidy a atihistamiika, ěkdy v kombiaci se sympatikomimetiky působícími dekogestivě. Při zřejmých zámkách ifekce (bakteriálí siusitida) jsou idikováa také atibiotika, a to a dostatečě dlouhou dobu (2-3 týdy). Výzam bakteriologického vyšetřeí prostého výtěru z osu a z krku je k idikaci atibiotik sporý. Někdy léčebě pomáhají výplachy osu saliickým roztokem. V případě průkazu alergie je doporuče protialergický režim a u vybraých pacietů alergeová imuoterapie. Chirurgický výko idikuje ORL specialista (adeotomie, polypektomie, úprava aatomických poměrů v ose). Astma brochiale ( Cough variat astma ) Pro asthma brochiale svědčí, když je suchý dráždivý kašel provoková ámahou, smíchem, chladým vzduchem. Pacieti mívají očí exacerbace kašle ěkdy i s probouzeím.typické astmatické zámky jako pískoty a plicích ebo tíha a hrudíku mohou u tohoto typu astmatu zcela chybět. Doporučeá léčba je stejá jako stadardí doporučeí pro léčbu astmatu, základem léčby jsou ihalačí kortikosteroidy. V ěkterých případech jsou úspěšé atileukotriey. V případě poifekčího začátku kašle je zvláště u malých dětí ezbyté diagosu astmatu potvrdit ásledým přerušeím prevetiví protiastmatické léčby a zazameáím případého ávratu obtíží. Gastroesophageálí reflux (GER) je uvádě jako příčia chroického kašle v miimálě 15% případů. GER se může vyskytovat ve všech věkových skupiách a u většiy starších dětí emá žádé gastroitestiálí přízaky. Proto je léčba (léčebý test) s omeprazolem v trváí alespoň 2-3 měsíce doporuče tehdy, když reflux eí jako příčia kašle vylouče. Léčbou druhé volby je přidáí prokietik. Dále se doporučuje dieta s vyloučeím potravi a léků, které idukují ebo zhoršují GER (teofyli, káva čaj a kakao, tučá a dráždivá jídla, syceé ápoje), vyloučeí jídla a pití 2 hodiy před ulehutím, sížeí tělesé hmotosti. U kojeců je doporučea úprava kozistece stravy (atireflexí mléka, přídavky pevé stravy) a režimová opatřeí. Cisaprid byl pro ežádoucí účiky a převodí systém srdce vyřaze z preskripce. V úzce idikovaých případech se provádí léčba chirurgická (fudoplikace). Pasiví kouřeí uvádí se až 50% výskyt chroického kašle u dětí v rodiách, kde oba rodiče kouří. Chroická brochitida. Brochiektasie Jsou uváděy jako příčia chroického kašle asi u 4% pacietů. Obvykle jsou přízakem jié základí emoci (chroická ifekce, imuodeficiece, cystická fibrosa, opakovaé aspirace, cizí těleso). Léčba se řídí zjištěou základí příčiou. Hypotoická dyskiesa průdušice ( Nestabilí trachea, Tracheobrochiálí kolaps ) Těmito ázvy jsou ozačováy stavy hlučého, drsého, hýkavého kašle s občasou záchvatovitou dušostí ebo se stridorem. Vziká vibrací vzduchu při estabilitě a vyšší kolapsibilitě tracheálí stěy. Příčia eí zámá, uvažuje se o záětlivém poškozeí tracheobrochiálí stěy při chroické brochitidě ebo i po běžé respiračí ifekci. Podobý kliický obraz může mít i méě výzamý céví útlak dýchacích cest. Diagostika je edoskopická (hypotoie, estabilita a zužováí průdušice). Určité podezřeí můžeme mít z tvaru křivky průtok-objem při spirometrickém vyšetřeí. Farmakologická léčba krom symptomatického použití atitussik eexistuje, zkouší se dýcháí s pozitivím přetlakem a aplikace stetů. Užíváí ACE ihibitorů Vzhledem k tomu, že i u dospívajících hypertoiků mohou být používáa tato atihyperteziva, je třeba vědět, že asi u 10-15% pacietů užívajících tyto léky se objevuje kašel - většiou brzy po zahájeí léčby. Lék je třeba úplě vysadit, sížeí dávky ebo změa přípravku ve stejé skupiě stav ezlepší. Psychogeí kašel - většiou eproduktiví pokašláváí ebo čištěí hrdla má ěkdy podobu eurotického tiku ebo může jít o štěkavý až bizarí kašel. Léčba je symptomatická, lze přechodě podat atitusika, vhodá je spolupráce s psychologem evet. psychiatrem a ěkdy apříklad pobyt v dětské léčebě za účelem vyřazeí dítěte z jeho běžého prostředí. Idiopatický kašel je diagosou per exclusioem. Symptomatická léčba by měla být u chroického kašle výjimkou. K potlačeí kašle se využívají atitusika kodeiová i ekodeiová, ěkdy ihalace ipratropia bromidu ebo edokromilu. U produktivího kašle je krom řady farmak využíváa ihalačí léčba a fyzioterapie, důležitá je dostatečá hydratace. Závěr Kašel jako přízak je ěkdy chybě léče symptomaticky, což má za ásledek komplikace eodhaleé a eléčeé základí choroby. Kašel je výrazý a velmi obtěžující symptom, ale cílem léčby emůže být potlačeí tohoto reflexu, ýbrž pokud možo odstraěí příčiy kašle. Literatura u autora 18 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

19 Kašel a jié přízaky astmatu u dětí ve věku 0-8 let Jiří Novák*, Alois Zapletal**, Peter Čižár***, Jaroslav Fábry +, Václava Gutová ++, Ludmila Kopecká*, Jarmila Křikavová +++, Broislava Novotá, Vladimír Pohaka +, Eva Sadílková*, Fratišek Zápalka * Odděleí dětí a dorostu a Alergologie a kliická imuologie, Litomyšl **Laboratoř pro fukčí diagostiku, I. Lékařská fakulta, Praha Motol ***Detská kliika, FN Bratislava + Šrobárov ústav detskej TaRCH, Dolý Smokovec ++ Ústav kliické imuologie a alergologie, FN Plzeň +++ Ambulace pro alergologii a kliickou imuologii, Český Krumlov Ambulace pro alergologii, III. Iterí kliika, FN Bro Bohuice Dětská kliika FN Olomouc Souhr Pro průduškové astma malých dětí je přízačé vysoké proceto oemocěí s atypickým průběhem. K jejich vyhledáí slouží předložeých 10 skupi přízaků se sesitivitou pro astma více ež 95 %. Úvod Myšleka časého a včasého zahájeí léčby astmatu se začala diskutovat v devadesátých letech miulého století. Vychází ze závěrů studií přirozeého vývoje astmatu a účiku ihalačích kortikosteroidů (IKS): 1) Polovia případů perzistetího astmatu začíá v časém období života. Ve věku do 6 let je to % případů. 2) K poruše fukce plic dochází také převážě v prvích letech života. Astma, které eí těžkého stupě, od šesti let života již většiou eprogreduje. 3) Bylo opakovaě prokázáo, že pravděpodobost závažějších systémových účiků IKS je při ízkém dávkováí malá. Základí podmíkou včasé terapie astmatu je vyhledáí astmatiků v populaci pískajících, kašlajících a opakovaě stoajících malých dětí a jejich odlišeí od pacietů se stejými, ale přechodými symptomy eastmatického původu. Pokud je vůbec možé vývoj ireparabilích brochiálích změ ovlivit, měl by být takový pokus učiě v prvích letech života. Přes současé pokroky zůstává diagostika astmatu v útlém dětství stále velkou svízelí. Skóre symptomů v postupě iovovaých variatách podle Martieze, Rodriguezové a Guilbertové patří mezi ojediělé materiály s kokrétím ávodem. Vychází z Tucsoské studie, započaté v Arizoě v r áborem 1246 ovorozeců, kteří byly kliicky, biochemicky a spirometricky sledovái v průběhu celého dětství. Ve vztahu ke Středí Evropě v roce 2008 však tato klíčová studie jeví ěkteré zásadí problémy. Jde kromě jiého i o omezeý počet hodoceých přízaků, v jehož důsledku je predikčí přesost jmeovaých skóre pouze kolem 50 %, tedy pro praxi evyhovující. Je tedy třeba hledat další diagostické možosti. Difereciálě diagosticky je sděleí zaměřeo především a hlaví problém časé odlišeí prvích projevů astmatu od eastmatických obstrukcí dolích cest dýchacích (DCD). Astma u malých dětí se často projevuje pouze sporadickými exacerbacemi v rámci ifekcí dýchacích cest, které však ěkdy bývají i velmi závažého charakteru a vyžadují si proto prevetiví farmakoterapii. Jiou podobou počíajícího astmatu v dětském věku mohou být i četé respiračí ifekty bez dušostí či pískotů, aebo jeom déletrvající či recidivující suchý kašel v růzých variatách. Často jsou jediým přízakem pouze zátěžové symptomy, případě jeom sížeá tělesá výkoost. K těmto poměrě běžým obrazům dětského astmatu klasifikačí schéma Globálí iiciativy pro astma (GINA) epřihlíží. Idikačí kriteria kosezu GINA pro léčbu ejsou často splěa ai tam, kde by kotrolí terapie mohla mít blahodárý dopad a kvalitu života a další vývoj dítěte. Je tomu tak z důvodu reálého průběhu astmatu malých dětí, potíží s techickým provedeím spirometrie ebo měřeím variability PEF a moha dalších problémů a odchylek, které jsou pro dětský věk specifické. Iracioálí přeášeí diagostiky astmatu a idikací prevetiví medikace z dospělého věku a malé děti vede tak často ke kofúzi a ezahájeí vhodé terapie. Sad i z tohoto důvodu farmakoterapie části ašich dětských pacietů eodpovídá ai posledímu kosezu GINA, který věuje astmatu předškolích dětí stále málo pozorosti. Nesrovatelě více údajů o klasifikaci a léčbě astmatu malých dětí je možo alézt v Americkém paelu expertů EPR (NIH NHLBI), obzvláště v jeho posledí, třetí verzi. Astma malých dětí jeví tedy speciálí problematiku, spojeou s diagostikou a léčbou. Při pohledu z pozice astmatu dospělých jsou přízačé časté atypické projevy. Zůstává tedy otázkou, zda adále považovat dětské astma za totožé s astmatem dospělých jeom proto, že se předpokládá společá patogeeze a patofyziologie. Řešeí problémů dětského astmatu by emělo, podle autorů III. Meziárodího pediatrického kosezu pro maagemet dětského astmatu (MPKDA), vycházet z extrapolace výsledků studií dospělých a děti. V těchto souvislostech se také často upozorňuje a edostatek kvalitích studií astmatu u malých dětí. Kvalití studie, ezávislé a farmaceutických firmách, probíhají v posledích letech v USA pod zastřešeím NHLBI. Každodeí praxe si řešeí dušostí charakteru obstrukce DCD vyžaduje. Protože jde o velké počty malých pacietů s opakovaými obtížemi, VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8 19

20 tab. č. 1 Dotazík pro rodiče podle Fairaa a Woolcockové z Cetre for Sleep disorders ad respiratory failure St. George Hospital, Kogarah Australia (Chest, 1999) 1. mělo Vaše dítě posledích 12 mesíců kašel, který trval déle ež 3 týdy a byl ve spojitosti s respiračí ifekcí? 2. vyšetřoval v posledích 12. měsících Vaše dítě lékař pro kašel trvající déle ež 3 týdy, který byl ve spojitosti s respiračí ifekcí? 3. užívalo Vaše dítě posledích 12 měsíců ějaké léky proti kašli trvajícímu déle ež 3 týdy, který ebyl v souvislosti s respiračí ifekcí? 4. mají zmey počasí vliv a zhoršeí kašle? 5. zhoršuje cvičeí kašel Vašeho dítěte? 6. zhoršuje smích kašel Vašeho dítěte? 7. zhoršuje pití chladých ápojů kašel Vašeho dítěte? 8. zhoršuje se suchý kašel Vašeho dítěte během de? 9. zhoršuje se vlhký kašel Vašeho dítěte během de? 10. ruší v posledích 12 měsíců kašel spáek Vašeho dítěte? 11. ruší v posledích 12 měsíců kašel Vašeho dítěte Váš spáek? tab. č. 2 Hodoty celkového IgE u smíšeé populace (Wah) Věk (roky) 1 rok 2 roky 3 roky 5 roky 6 roky HODNOTY PRŮMĚRNÉ Dívky 50. perc Chlapci 50. perc HODNOTY ZVÝŠENÉ Chlapci 75. perc Dívky 75. perc HODNOTY VYSOKÉ PERCENTIL Chlapci 90. perc Dívky 90. perc HODNOTY VYSOKÉ PERCENTIL Chlapci 95. perc Dívky 95. perc tab. č. 3 Hodoceí výsledků klidové spirometrie podle Zapletala Klasifikace obstrukce periferích dýchacích Jié vyšetřovaé parametry a jejich cest podle prof. Zapletala. přibližý vztah k obstrukci DCD. MEF25 MEF50 MEF75, PEF FEV1 FVC Lehká 54-67%.h %.h. orm. orm. orm. Rozdíl SD - 2 až -3 SD - 2 až - 3 SD Středí %.h %.h. < 72 %.h. < 84 %.h. orm. Rozdíl SD - 3 až - 4 SD - 3 až - 4 SD < - 2 SD Těžká < %.h. < %.h. < 60 %.h. < 84 %.h. Rozdíl SD - 4 až - 5 SD - 4 až - 5 SD < - 2 SD Velmi těžká < 36 %.h. < 44 %.h. < 50 %.h. < 50 %.h.? Rozdíl SD < - 5 SD < - 5 SD MEF 25 a MEF 50 (maximálí výdechové rychlosti a úrovi 25 ebo 50 % vitálí kapacity),.h. áležité hodoty, FEV 1 -úsilově vydechutý plicí objem za prví vteřiu, dříve vteřiová vitálí kapacita, FVC -úsilově vydechutá vitálí kapacita plic, Aex - Plocha pod křivkou MEFV, SD směrodatá odchylka ějak se postupovat musí. Jejich léčbu elze odkládat s očekáváím a velký meziárodí kosezus v budoucosti. Potřebujeme proto eje diagostické skóre astmatu, ale i vodítko k jeho léčbě, odrážející také deší pokroky v pozáí účiků farmakoterapie. Potřebé hodoceí by mělo směřovat k rozšířeí idikací prevetiví medikace oproti klasickému pojetí GINA zejméa o stavy, které ejsou vysloveě těžké, ale zhoršují kvalitu života. Zde se běžě doporučuje, ve shodě s deším pojetím farmakoterapie, relativě eškodé ízké dávkováí ihalačích kortikosteroidů a také využíváí atileukotrieů. Předložeé sděleí vychází z pětiletého prospektivího kliického sledováí, hodoceí a ověřováí u souboru 268 dětí s dg. susp. asthma brochiale ve věku 0 8 let i z porováí výsledků s příslušou literaturou. Materiál má sloužit jako přehled přízaků a ejčastějších rizikových faktorů u ašich dětí s respiračími symptomy. Současě bylo vypracováo i číselé vyjádřeí a hodoceí skóre astmatu, skóre idikací terapie astmatu a skóre potvrzeí diagózy astmatu (materiály ze Setkáí lékařů ČR a SR v Litomyšli). Vlastí, číselé vyhodoceí skóre eí předmětem tohoto sděleí. 10 skupi údajů a přízaků pro skóre astmatu je zahruto v íže uvedeých 10 odstavcích s případými idexy a) c): 1. Klidové stavy ztížeého dýcháí 1a) Pískoty při dýcháí jako auskultačí feomé typický pro průduškové astma vzikají v důsledku rozechvíváí geeralizovaě zúžeých stě cetrálích brochů proudícím vzduchem. Obstrukce periferích dýchacích cest eí slyšitelá. Pískoty se objevují eje ve výdechu, ale ěkdy i v ádechu. Mohou být růzého počtu (hustoty) i jakékoli itezity (od distačích feomeů až po slabé pískoty, slyšitelé jeom foedoskopem při forsírovaém dýcháí). Doba přetrváváí poslechového álezu může být téměř jakákoli. Někdy je možé zastihout řídké ebo ojediělé pískoty i ze sporadicky zúžeých ečetých průdušek ebo také pro jejich částečou obstrukci hleem. V těchto případech ebývají patré přízaky 20 VOX PEDIATRIAE lede/2008 č. 1 ročík 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Jan Zahradník, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jan Zahradník, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Pohled do historie fiačí matematiky Ja Zahradík, Pedagogická fakulta Jihočeské uiverzity v Českých Budějovicích Úvod Častým tématem diskusí současých ekoomů je ízká úroveň fiačí gramotosti ašich občaů.

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více