INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 9/ Syndróm vyhorenia uiteov 1. stupa základných škôl a uiteov špeciálnych základných škôl vo variante A = [] / Burnout-Syndrom der Grundschul- und Sonderschullehrer in der Variante A = Burnout Syndrome in teachers of the 1st level of primary schools and in teachers of special primary schools in the A variant / Tatiana Dubayová, Lucia Hrebeárová, Vladimír Straka -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20 In: Efeta - otvor sa : asopis pre postihnutých a udí, ktorí im chcú pomáha -- ISSN Ro. 20,. 2-3 (2010), s Cíle, hypotézy, metody (dotazník Burn-out Measure) a výsledky výzkumu, který zjišoval míru vyhoení u uitel vybraných základních a speciálních základních škol na východním Slovensku a vzájemn tyto skupiny porovnával. Výsledky ukazují, že na rozvoji syndromu vyhoení se víc podílejí faktory související s osobnostními charakteristikami pedagoga a se stylem vedení školy, spíše než typ školy nebo vk a délka praxe uitele. syndrom vyhoení ; uitel ; základní škola ; první stupe ; speciální škola ; psobení ; osobnost ; klima školy ; dotazník ; výzkum ; východní Slovensko ; Slovensko 2. Vplyv stimulaného programu na spoluprácu pedagóga a špeciálneho pedagóga v inkluzívnej škole / [Influence of stimulating programme on the cooperation between teacher and special educator in inclusive school] / Eszter Martonová ; [Pekladatel] Ondrej Matuška -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20 1

2 In: Efeta - otvor sa : asopis pre postihnutých a udí, ktorí im chcú pomáha -- ISSN Ro. 20,. 2-3 (2010), s Zakotvení integrace žák se speciálními vzdlávacími potebami v maarském školském zákon. Úskalí bránící realizaci integrace v praxi: setrvanost myšlení, neochota kompetentních osob. Pedstavení pístupu k integraci a inkluzi na jedné budapešské základní škole, kde fungují stimulaní programy, v jejichž rámci je uitelm poskytována podpora od speciálních pedagog a dalších externích odborník. Výsledky šetení mezi pedagogy školy týkajícího se jejich pístupu k integraci a vlivu stimulaních program na tento pístup. Podmínky úspšné integrace ve škole podle uitel. integrace žáka ; speciální vzdlávací poteby ; školský zákon ; výchovn vzdlávací praxe ; spolupráce ; pomoc ; uitel ; speciální pedagog ; základní škola ; Maarsko ; inkluzivní vzdlávání 3. What Experiences Help Students Become Scientists? : [Jaké zkušenosti pomáhají studentm stát se vdci? :: srovnávací studie výzkumu a dalších zdroj osobního a profesního pínosu vysokoškolák pírodovdného zamení (STEM)] / a Comparative Study of Research and Other Sources of Personal and Professional Gains for STEM Undergraduates / Heather Thiry, Sandra L. Laursen, Anne-Barrie Hunter -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of higher education -- ISSN , -- Ro. 82,. 4 (2011), s. [357]-388. V lánku jsou popsány výsledky srovnávací studie kurikulární výuky pírodovdných disciplin (STEM - Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) na tyech vysokých školách a analýza 62 rozhovor s absolventy vysoké školy. Výsledky ukazují, že zkušenosti ze stáží, zahraniních pobyt, úasti ve vdeckých organizacích a vdecké práci mimo fakultu pod adekvátním odborným dohledem, jsou pro studenty velkým pínosem po stránce intelektuální, profesní i osobní. Pomáhají lépe formovat jejich vdeckou identitu a zalenit se do vdeckých profesí. vysoká škola ; vysokoškolské studium ; student ; vdec ; vdecká innost ; zahraniní studium ; odborná praxe ; rozvíjení schopností ; pírodovdné studium ; technické studium ; USA ; stáž 4. How Do Professional Mutual Recognition Agreements Affect Higher Education? : [Jak profesní oboustranné dohody o uznávání ovlivují vysokoškolské 2

3 vzdlávání? :: zkoumání regionální politiky v Severní Americe] / Examining Regional Policy in North America / Creso Sá, Patricia Gaviria -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 69 In: Higher education policy [Tištný text] -- ISSN Ro. 24,. 3 (2011), s. [307]-330. Výzkum využívání profesních oboustranných dohod v Severní Americe (Mexiko, Kanada, USA) ve tech profesních oblastech: inženýrství, architektura, úetnictví a vedení bankovních operací, v rámci organizace NAFTA (North American Free Trade Agreement; Severoamerická dohoda pro podporu volného obchodu; vstoupila v platnost v r. 1994, podepsaly ji vlády Kanady, Mexika a USA). Vliv profesní mobility na akreditaci nových vzdlávacích program na univerzitách; piblížení národních vzdlávacích standard ke standardm dohodnutým ve smlouvách. Pi uznávání odborných kvalifikací a pro usnadnní profesní mobility se aplikují také oboustranné dohody MRA (Mutual recognition agreement); jejich poet v severní Americe stále stoupá. výzkum ; uznání kvalifikace ; psobení ; akreditace ; studijní program ; vzdlávací standard ; mezinárodní spolupráce ; zamstnanecká mobilita ; North American Free Trade Agreement (Severoamerická dohoda o volném obchodu; NAFTA) Mutual recognition agreement (Dohoda o vzájemném uznávání; MRA) ; Severní Amerika ; Mexiko ; Kanada ; USA ; dohoda ; profesní mobilita 5. The Impact of External Quality Assessment on Universities : [Vliv externího hodnocení kvality na univerzity :: zkušenost z Estonska] / the Estonian Experience / Birgit Vilgats, Mati Heidmets -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 19 In: Higher education policy [Tištný text] -- ISSN Ro. 24,. 3 (2011), s. [331]-346. Vliv externího hodnocení kvality výuky na univerzitách v Estonsku v letech 1997 a Výzkum je založen na zprávách specialist o akreditaci studijních program a rozhovorech s ídícími pracovníky a manažery univerzit. Studie zahrnuje analýzu 12 kurikulí na tech veejných univerzitách. Soupis hodnotících kritérií. Podle výsledk výzkumu kvality výuky a jejího personálního a materiálního zabezpeení externí hodnocení nepineslo do výuky na univerzitách žádné zmny. hodnocení školy ; hodnocení výuky ; univerzita ; veejná škola ; kvalita vyuování ; hodnotící kritérium ; kurikulum ; pedagogický výzkum ; Estonsko ;

4 6. Teacher Competence as a Basis for Teacher Education : [Kompetence uitele jako základ pro jejich vzdlávání :: srovnání názor uitel a pedagog pipravujících uitele v 5 západobalkánských zemích] / Comparing Views of Teachers and Teacher Educators in Five Western Balkan Countries / Nataša Panti, Theo Wubbels, Tim Mainhard -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative education review [Tištný text] -- ISSN Ro. 55,. 2 (2011), s Píspvek k problematice posunu zamení vzdlávání uitel od teoretické a odborné pípravy k pedagogickým kompetencím. Výsledky rozsáhlého výzkumu mezi uiteli, studenty uitelství a jejich pedagogy v Bosn a Hrecegovin, Chorvatsku, Makedonii, erné Hoe a Srbsku, který ve form dotazníku zjišoval jejich názory na význam ty skupin pedagogických kompetencí. Diskuse výsledk a implikace pro reformu vzdlávání uitel v kontextu decentralizovaných školských systém. uitel ; student uitelství ; vysokoškolský pedagog ; vzdlávání uitel ; reforma ; názor ; pedagogická dovednost ; zpsobilost ; výsledek výzkumu ; Balkán ; jihovýchodní Evropa 7. Schule ist doof? : [Škola je hloupá? :: právo na vzdlání z dtské perspektivy] / das Recht auf Bildung aus der Kinderperspektive / Kathrin Wagner, Gerhard Wagner -- nmina In: Grundschulunterricht Sachunterricht -- ISSN Ro. 58,. 1 (2011), s Pedstavení vyuovací hodiny ve 3. nebo 4. tíd ZŠ, ve které jsou dti podncovány ke srovnání svého vlastního zpsobu pohledu na školu a vzdlání s pohledem dtí z mén rozvinutých zemí. Ve skupinové práci se žáci zamstnávají denními innostmi tchto dtí a srovnávají jejich poznatky s vlastními zkušenostmi. Diferencovaný úsudek žák a žáky o pednostech a nevýhodách školní docházky. Píklady života dtí z rzných zemí (Kea, Indie, Mexiko), kde dti místo školní docházky pracují, aby pomohly svým rodim uživit rodinu. základní škola ; docházka ; žák ; postoj ke škole ; hodnocení školy ; efektivnost vzdlávání ; rozvinutá zem ; rozvojová zem ; dtská práce 4

5 8. Implementing Key Competences in Basic Education : [Zavádní klíových kompetencí do základního vzdlávání :: zamyšlení nad koncepcí kurikula a jeho vývojem ve Španlsku] / reflections on curriculum design and development in Spain / Alejandro Tiana, José Moya, Florencio Luengo -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 31 In: European journal of education -- ISSN Ro. 46,. 3 (2011), s. [307]-322. Vzdlávání jako získávání kompetencí posuzují autoi jednak z hlediska ekonomického (jako kvalifikaci budoucí pracovní síly a rozvoj lidských zdroj), jednak z hlediska osobnostního a sociálního (rozvoj lovka jako sociální bytosti s kritickým myšlením). Stálou zmnou konkurenního prostedí v globálních ekonomikách se mní i podoba klíových kompetencí na všech úrovních vzdlávání. Španlský Ústavní školský zákon z r. 2006; ukázky pojetí klíových kompetencí; efektivní integrace klíových kompetencí v kurikulu základní školy. vzdlávání ; hodnotící kritérium ; zpsobilostní minimum ; psobení ; ekonomické podmínky ; kurikulum ; základní škola ; školská legislativa ; ukázka ; školský zákon ; Španlsko 9. Translating Key Competences into the School Curriculum : [Pevádní klíových kompetencí do školního kurikula :: pouení z polské zkušenosti] / lessons from the Polish experience / Mirosław Dbrowski, Jerzy Winiewski -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: European journal of education -- ISSN Ro. 46,. 3 (2011), s. [323]-334. Reformy v polském základním školství po roce Školský zákon z roku 1991 znamenal redukci financování státních škol. Zavádní klíových kompetencí do vzdlávací praxe od r. 1995; dlouhodobý projekt Kreator se zamuje na tvorbu kurikulí, nových vzdlávacích standard a nové metody samostatného uení žáka. Podíl uitel na tvorb kurikulí; školní vzdlávací programy. Ukázky mnících se klíových kompetencí pro kurikulum základních škol koncem 90. let min. století. základní školství ; školská reforma ; školská legislativa ; zpsobilostní minimum ; historické hledisko ; vzdlávací standard ; role uitele ; kurikulum ; školní vzdlávací program ; vývoj kurikula ; Polsko ; století 20/21 5

6 10. The Winds of Change in Russian Higher Education : [Tendence zmny v ruském vysokoškolském vzdlávání :: hýbe Východ Západem?] / is the East moving West? / Konstantin Timoshenko -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 54 In: European journal of education -- ISSN Ro. 46,. 3 (2011), s. [397] Zatímco koncem 80. let min. století byly v západních zemích podnikatelské univerzity samozejmostí, v Ruské federaci se teprve poátkem 90. let otevely státní univerzity tržnímu prostedí (Federálním zákonem o vzdlávání z r. 1992), vtší finanní samostatnosti a autonomii v ízení. Pehled vývoje sovtského a ruského vysokého školství za posledních 24 let: druhy univerzit a vysokých škol, organizace a ízení, financování, poet student; statistická data. Integrace vysokých škol s výzkumnými pracovišti; vývoj inovaních projekt ve spolupráci s obchodním a prmyslovým sektorem. ekonomické podmínky ; školská legislativa ; univerzita ; vysoká škola ; financování ; poet student ; statistická data ; výzkum ; inovace ; vztah vysoká škola-výroba ; historické hledisko ; vysoké školství ; SSSR ; Rusko ; podnikatelská univerzita Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková