FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 NEURČITÝ INTEGRÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý, Oto Přibyl 004

3 Obsah Úvod 4. Cíle modulu Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Základní pojmy. 6 Základní integrační metody. 4 Integrace racionálních funkcí. 5 5 Integrace goniometrických funkcí První typ Druhý typ Třetí typ Integrace iracionálních funkcí. 6. První typ Druhý typ Kontrolní otázky. 8 Autotest. 9 Výsledky cvičení a autotestu. 0 Studijní prameny. 6 A Vzorová zadání kontrolních testů. 7

4 Úvod. Cíle modulu. Odstavec. Porozumět pojmům primitivní funkce a neurčitý integrál, uvědomit si, že primitivní funkce byly definovány na otevřených intervalech. Znát základní vlastnosti neurčitého integrálu. Po prostudování byste měli být schopni nalézt po úpravách primitivní funkce k různým jednoduchým funkcím, určit obory platnosti a zkontrolovat si derivováním správnost výsledku integrování. Odstavec. Dobrá znalost tabulky primitivních funkcí a oborů platnosti je nezbytnou podmínkou pro zvládání dalšího tetu. Po prostudování byste měli umět rozpoznat, kdy je vhodné pro výpočet integrálu použít metodu per partes, kdy a jakou substituční metodu a správnou volbou složek nebo substituce jej vyřešit. K získání této schopnosti je nezbytné si vyřešit dostatečné množství příkladů, což ostatně platí pro všechny odstavce tohoto modulu. Odstavec 4. Po prostudování byste měli umět zintegrovat parciální zlomky, které odpovídají jednonásobným nebo vícenásobným reálným kořenům jmenovatele racionální funkce a dvojicím jednonásobných kompleně sdružených kořenů. Seznámíte se také s rekurentním vzorcem a s výpočtem integrálů parciálních zlomků, odpovídajících dvojici vícenásobných kompleně sdružených kořenů. Odstavec 5. Naučíte se, jak volit substituce, abyste převedli integrály některých goniometrických funkcí na racionální funkce. Měli byste umět použít tyto jednotlivé goniometrické substituce. Na základě znalostí vztahů mezi goniometrickými funkcemi umět vypočítat integrály ze součinů funkcí sinus a kosinus různých argumentů. Odstavec 6. Seznámíte se s tím, jak můžete racionalizovat některé integrály obsahující odmocniny. Je zapotřebí umět tyto substituce správně určit a jejich použitím převést integrand na racionální funkci. Připomeneme si, že pro výpočet některých typů integrálů obsahujících odmocniny můžete použít. substituční metodu nebo metodu per partes. Také tyto početní postupy musíte zvládnout.. Požadované znalosti. Dobře ovládat derivování funkcí, rozklady racionálních funkcí na parciální zlomky, znát základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi.. Doba potřebná ke studiu. Přibližně lze odhadnout potřebnou dobu ke studiu jednorozměrného integrálu na 5 hodin. Pro získání zkušeností a zručnosti ve výpočtu primitivních funkcí bude ještě zřejmě zapotřebí další čas závislý na dosavadní početní prai studenta. 4

5 .4 Klíčová slova. Primitivní funkce, neurčitý integrál, vlastnosti neurčitého integrálu, metoda per partes, první a druhá substituční metoda, integrace racionální funkce, integrace goniometrických funkcí, integrace iracionálních funkcí. 5

6 Základní pojmy. Definice.. Řekneme, že funkce F je primitivní funkcí k funkci f na otevřeném intervalu I R, jestliže pro každé I platí F () = f (). Poznámka.. (a) Necht F je primitivní funkcí k funkci f na otevřeném intervalu I. Potom funkce F c () = F () + c, I, kde c R je libovolná konstanta, je také primitivní funkcí k funkci f na intervalu I. Obrázek : Nejednoznačnost eistence primitivní funkce. (b) Pro libovolný bod 0 I a každé y 0 R eistuje jedna primitivní funkce F k funkci f na I, pro kterou platí F ( 0 ) = y 0 (graf funkce F prochází bodem [ 0, y 0 ]). (c) Funkce F je spojitá na intervalu I. Poznámka.. Jsou-li F, G primitivní funkce k funkci f na otevřeném intervalu I, pak eistuje takové číslo c R, že platí G () = F () + c na I. Množinu všech těchto primitivních funkcí obvykle nazýváme neurčitým integrálem funkce f na I a značíme jej f () d. 6

7 Poznámka.. V literatuře je možné se také setkat s definicí primitivních funkcí na obecnějších množinách, nežli jsou intervaly (např. sjednocení intervalů). Tato obecnější definice však má některé nevýhody (např. primitivní funkce se nemusí lišit o konstantu). V dalším tetu se seznámíme s různými metodami výpočtu primitivních funkcí. Je vhodné si ale uvědomit, že i když nám následující Věta. zaručuje eistenci primitivní funkce ke každé spojité funkci na otevřeném intervalu, přesto se v aplikačních úlohách vyskytují takové spojité funkce na intervalu, k nimž neeistují primitivní funkce, které se dají vyjádřit jako konečné lineární kombinace funkcí složených z elementárních funkcí. Patří k nim např. e d, e d, sin d, cos d, k sin d, kde 0 < k <, apod. Říkáme pak často, že tyto integrály jsou tzv. neelementární. Věta.. Každá funkce spojitá na otevřeném intervalu I má na tomto intervalu primitivní funkci. Příklad.. Ukážeme příklad konstrukce primitivní funkce F k funkci f v intervalu (0, ). Funkce f je dána takto:, (0, ], f() =, (, ). Podle Věty. primitivní funkce eistuje. Zvolme primitivní funkce v jednotlivých intervalech takto: F () =, (0, ), F () = + d, (, ), kde d je konstanta. Protože funkce F musí být spojitá, zvolíme konstantu d tak, aby Odtud d = /. Tedy celkem Přitom F +() = lim + lim F () = lim F () = +. F () =, (0, ],, (, ). =, F () = lim = lim ( + ) =. Vidíme tedy, že funkce F je spojitá v bodě a F () = f() pro každé (0, ). Je tedy funkce F primitivní k funkci f na (0, ). Grafy funkcí f a F jsou znázorněny na obrázku. 7

8 Poznámka.4. Funkce g definovaná na intervalu (0, ) takto, (0, ], g() =, (, ), nemá na tomto intervalu primitivní funkci ve smyslu naší definice. Poznámka.5. Eistují však i nespojité funkce, k nimž je možno nalézt primitivní funkce. Věta.. Jestliže eistují primitivní funkce k funkcím f a g na otevřeném intervalu I, pak platí cf () d = c f () d, (f () + g ()) d = f () d + kde c 0 je libovolná reálná konstanta. g () d, Obrázek : Příklad.. 8

9 Poznámka.6. Zobrazení A f f d je lineární zobrazení lineárního prostoru C 0 (I) do lineárního prostoru C (I). Toto tvrzení plyne z Věty.. Tabulkové integrály. Z tabulky derivací dostáváme okamžitě tabulku primitivních funkcí. V následujících vzorcích je c R libovolná konstanta: n d = n+ n + + c, α d = α+ α + + c, R, N { }, (0, ), α R, α, d = ln + c, (0, ) nebo (, 0), a d = a ln a + c, R, >, je konstanta, sin d = cos + c, R, cos d = sin + c, R, sin d = cot + c, (kπ, (k + )π), k Z, d = tg + c, ((k )π/, (k + )π/), k Z, cos d = arcsin + c, (, ), d = arctg + c, R, + sinh d = cosh + c, R, cosh d = sinh + c, R, cosh d = tanh + c, R, sinh d = coth + c, (0, ) nebo (, 0). Poznámka.7. (k druhému vzorci v předešlé tabulce - možnost rozšíření integračních oborů) Je-li α = p/q Q, α, p, q nesoudělná, pak 9

10 (a) (b) je-li α < 0 a je-li α > 0 a q sudé, pak (0, ), q liché, pak R, q sudé, pak (0, ), q liché, pak (, 0) nebo (0, ), Příklad.. Hmotný bod koná přímočarý pohyb takový, že jeho zrychlení roste rovnoměrně s časem a za prvních 0 s pohybu naroste z nulové hodnoty na 5 m s. Jaká je rychlost pohybu hmotného bodu v čase t = 0 s a jakou dráhu hmotný bod vykonal, jestliže v čase t = 0 byl v klidu? Řešení. Zřejmě pro zrychlení a platí a = kt, kde k = a 0 /t 0 = / m s. Odtud v(t) = a(t) dt = kt dt = kt + c. Protože v(0) = 0 dostáváme, že c = 0. Odtud v(0) = 5 m. Pro dráhu s máme s(t) = v(t) dt = k t dt = 6 kt + d. Vzhledem k tomu, že s(0) = 0 dostáváme, že d = 0 a tedy s(0) = 8. m. Cvičení.. Užitím základních vztahů spočtěte dané integrály na daných oborech: ( a) ) d na (0, ) ; 4 b) d na (0, ) ; c) d) e) f) + d na (0, ) ; cos + sin d na ( π, π sin tg d d na R; na ( π, π ). ) ; 0

11 Základní integrační metody. Věta.. (První substituční metoda.) Necht funkce f má primitivní funkci F na otevřeném intervalu J. Necht funkce ϕ zobrazuje otevřený interval I do J a má na intervalu I konečnou derivaci. Potom F ϕ je primitivní funkcí k funkci (f ϕ) ϕ na intervalu I a platí f (ϕ (t)) ϕ (t) dt = F (ϕ (t)) + c, c R. Důkaz. Plyne přímo z věty o derivaci složené funkce. Příklad.. Vypočtěte primitivní funkci k dané funkci g(t) na daném intervalu: a) g (t) = t cos(t + ) na R. Řešení. Daná funkce je spojitá na R a podle Věty. eistuje primitivní funkce. t cos ( t + ) t dt = + = t dt = d = cos d b) g (t) = Řešení. t na R. + t4 t + t 4 dt = = sin + c = sin ( t + ) + c. t = u tdt = du = + u du = 6 + ( u = ) du = u = 6 + d = 6 arctg + c 6 t 6 = arctg + c. du = d Věta.. (Druhá substituční metoda.) Necht funkce ϕ zobrazuje otevřený interval I na interval J a necht má konečnou derivaci ϕ 0 na I. Je-li G primitivní funkcí k funkci (f ϕ) ϕ na I, pak funkce G ϕ je primitivní k f na J a platí f () d = f (ϕ(t)) ϕ (t) dt = G(t) + c = G ( ϕ () ) + c.

12 Důkaz. Z předpokladu, že ϕ 0 plyne, že funkce ϕ je spojitá a ϕ > 0 nebo ϕ < 0. Z tohoto dostáváme, že funce ϕ je ryze monotonní a eistuje tedy inverzní funkce ϕ, která je spojitá a má konečnou derivaci. Pro libovolné J tedy platí ( G ( ϕ () )) = G ( ϕ () ) ( ϕ () ) = G (t) ϕ (t) = f (ϕ(t)) ϕ (t) = f (ϕ(t)) = f(). ϕ (t) Příklad.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci na intervalu J = (, ). Řešení. Položme ϕ(t) = sin t, I = ( π/, π/), ϕ : ( π/, π/) (, ), ϕ 0 na J. = sin t = ϕ (t) d = t = arcsin = ϕ (t) = sin t cos t dt d = cos t dt = cos t cos t dt = cos t dt + cos t = dt = (t + ) sin t = (t + sin t cos t) = ( ) t + sin t sin t = ( ) arcsin + + c. Věta.. (Metoda per partes.) Necht funkce u, v mají spojité derivace na otevřeném intervalu I. Potom na I platí u()v () d + u () v () d = u()v (). Důkaz. Plyne z věty o derivaci součinu funkcí a definice primitivní funkce. Příklad.. Vypočtěte primitivní funkci k dané funkci na daném intervalu: (a) f () = e na R. Řešení. e d = u() = u () = v () = e v() = e = e e d = ( ) e + c.

13 (b) f () = ln na (0, ). Řešení. ln d = u() = ln v () = u () = / v() = = ln d = (ln ) + c. (c) f () = ln Řešení. kde Celkem tedy na (0, ). ln d = u() = ln, v () = u () = ln, v() = = ln + I, ln I = d = u() = ln, v () = u () =, v() = = ln + d = ln = ln + + c. ln d = ln + ln + + c, R +. (d) f () = arctg na R. Řešení. u() = arctg, v () = arctg d = u () =, v() = = 4 4 arctg ( 4 ) + d 4 + = 4 4 arctg ( + ) d 4 + = 4 4 arctg ( ) 4 + arctg = 4 4 arctg c.

14 Příklad.4. Vypočtěte integrál I = e sin d na R. Řešení. e sin d = Tedy = a odtud pro R u() = e u () = e u() = e u () = e v () = sin v() = cos = e cos + e cos d v () = cos v() = sin = e ( cos + sin ) e sin d. I = e (sin cos ) I, e sin d = e (sin cos ) + c, c R. Poznámka.. Analogickým způsobem lze počítat integrály e a sin b d, e a cos b d na R, kde a, b jsou libovolné reálné konstanty. Příklad.5. Kombinací první substituční metody a metody per partes vypočítejte integrály I = 5 e d, J = arctg d na R. Řešení. I = = = J = = t d = dt = t e t dt u(t) = t, v (t) = e t u (t) = t, v(t) = e t = t e t t e t dt u(t) = t, v (t) = e t u (t) =, v(t) = e t = t e t t e t + e t dt = e ( 4 + ) + c; u() = arctg, v () = u () = +, v() = = arctg J, 4

15 kde J = Celkem tedy + d = + = t d = dt = ln t = ln( + ) + c. arctg d = arctg ln( + ) + c. Cvičení.. Užitím substitučních metod spočtěte dané integrály na daných oborech: ( ) a) 4 d na 4, ; sin b) ( cos 4 d na π, π ) ; c) d na R; 5 + d) arcsin d na (, ) ; e) f) d na R; d na ( 5, ). Cvičení.. Užitím metody per partes spočtěte dané integrály na daných oborech: a) cos(4 + ) d na R; b) sin d na R; c) log d na (0, ) ; d) arctg d na R; e) e cos 5 d na R; f) ln d na (0, ). 4 Integrace racionálních funkcí. Jak již víme z teorie racionálních funkcí, můžeme zadanou ryzí racionální funkci 5

16 rozložit na parciální zlomky tvaru (I) A (a + b) l (II) B + C (p + q + r) k kde k, l N, a 0, p 0, q 4pr < 0, A 0 a B + C 0. Je zřejmé, že pro integraci parciálních zlomků typu (I) můžeme použít substituci a + b = t, která převede tento typ na tabulkový integrál t l dt. Příklad 4.. ( + 4) 5 d = + 4 = t d = dt = t 5 dt = ( + 4) 4 + c, kde (, 4/) nebo ( 4/, ). Integrace parciálních zlomků tvaru (II) je již trošku náročnější. Nejprve se budeme zabývat případem, kdy k =. Pak je vhodné upravit integrand na tvar K f () f() + L f(), který již snadno integrujeme pomocí první substituční metody. Příklad 4.. Vypočtěte integrál + + d. Řešení. Integrovaná funkce je definovaná pro všechna R a + + > 0 na R. + + d = ( + ) + + d = d + + d = I I I = + + = t, t > 0 ( + )d = dt = t dt = ln t = ln( + + ), I = ( + ) + d = 4 + ( + 4 ) + d = = t d = dt = dt t + = arctg t = arctg t = + arctg. 6

17 Celkem kde c R je libovolné. I I = ln( + + ) arctg + + c, Příklad d = 9 = 9 I + I d d 9 I = = t (8 + 6)d = dt = t dt = ln t + c = ln( ) + c I = ( + ) + 4 d = + = t d = dt = t + 4 dt = + arctg + c. 6 Celkem dostáváme d = 9 ln( ) + + arctg + c. 8 Zbývá nám integrace parciálních zlomků tvaru Nejdříve upravíme integrand na tvar B + C (p k, k >, k N. + q + r) K f () (f()) k + L (f()) k. První sčítanec integrujeme podle první substituční metody, ve druhém sčítanci upravíme výraz / (f()) k na tvar / (t + a ) k a primitivní funkci určíme užitím rekurentního vztahu ( (t + a k+ dt = ) ka t (t + a ) k + (k ) ) (t + a ) k dt. Nyní si tento rekurentní vztah odvodíme užitím metody per partes. Označme J k = (t + a ) k dt. 7

18 J k = = = = a odtud dostáváme rovnici u() = (t + a ) k v (t) = u kt () = (t + a ) k+ v(t) = t t (t + a ) k + k t (t + a k+ dt ) t (t (t + a ) k + k + a ) a (t + a ) k+ dt t (t + a ) k + k (t + a k dt ka ) (t + a ) J k = t (t + a ) k + kj k ka J k+. k+ dt Příklad 4.4. Vypočtěte integrál d Řešení. d = d na (, ) d = (I I ) I = I = = t, t > 0 d = dt = dt = ln t = ln( ), t ( + ) d = d d = J + J J = + + = t ( + )d = dt = t dt = ln t = ln( + + ) J = ( ) d = 4 + ( ) + + d = = t = t + dt = arctg t = arctg + + c d = dt Celkem tedy d = ln ln arctg + + c pro (, ). 8

19 Příklad (4 4 + ) d = 4 = 4 I + 4I, 8 4 (4 4 + ) d + 4 ( ( ) + ) d I = I = = t (8 4)d = dt = ( ( ) + ) d = = t d = dt = ( t 4 (t + ) + 4 ( = 8 t dt = t + c = c = (t + ) dt ) t + dt = ( t 8 t + + arctg t ) + c arctg ) + c. Závěrem máme + (4 4 + ) d = 4 4 (4 4 + ) + arctg + c. Cvičení 4.. Spočtěte dané integrály na daných oborech: a) 4 d na R; b) + d + na (, ) ; c) d 4 na (0, ) ; d) e) f) d na (0, ) ; d na (, 0) ; + 5 ln + ( ln ln + ) d na (0, ). 9

20 5 Integrace goniometrických funkcí. Zavedeme nejprve pojem polynomu n proměnných: P (u, u,..., u n ) = m m k =0 k =0 m n k n=0 kde n N, a k k...k n R, k i, m i jsou celá nezáporná čísla. je racionální funkce n proměnných. Rozlišíme tři základní typy integrálů. 5. Typ R(sin, cos ) d. a k k...k n u k u k... u kn n, R(u, u,..., u n ) = P (u, u,..., u n ) Q(u, u,..., u n ) Necht R(u, v) = P (u, v) Q(u, v) je racionální funkce dvou proměnných u = sin a v = cos. Integraci funkcí tohoto typu lze převést na integraci funkcí racionálních v proměnné t zavedením následujících substitucí: ) Platí-li R( u, v) = R(u, v), položíme cos = t. ) Platí-li R(u, v) = R(u, v), položíme sin = t. ) Platí-li R( u, v) = R(u, v), položíme tg = t. 4) V ostatních případech položíme tg = t. Při zavedení substituce tg = t využijeme tyto vztahy (pro lehké zapamatování je můžeme získat z následujícího obrázku:) cos =, sin = t. + t + t Při substituci tg = t dostaneme: 0

21 cos = cos sin = t + t, sin = sin cos = t + t. Příklad 5.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci na intervalu R. Řešení. cos + 4 sin R(u, v) = ( v) + 4u = v = R(u, v). + 4u Zvolíme substituci sin = t. cos + 4 sin d = sin = t t cos d = dt = + 4t dt = ( ) 5 + dt = ( t + 5 ) 4 + 4t 4 arctg t + c = ( sin + 5 ) 4 arctg( sin ) + c. Příklad 5.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci 4 sin 4 sin cos + 7 cos na intervalu (0, π/). Řešení. R( u, v) = 4( u) 4( u)( v) + 7( v) = = R(u, v). 4u 4uv + 7v Zvolíme substituci tg = t. 4 sin 4 sin cos + 7 cos d tg = t sin = t +t = = arctg t dt cos = +t d = = +t dt ( 4 t 4t + 7 +t +t +t ) + t dt = 4t 4t + 7 dt = = t arctg + c = 6 6 tg arctg + c 6 6 (t ) + 6 dt

22 Příklad 5.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci na intervalu (0, π/4). Řešení. Zvolíme substituci tg = t. 4 5 sin tg = t sin = t 4 5 sin d = +t = arctg t cos = t +t d = dt +t = ( ) 4 0t +t ( + t ) dt = t 5t + dt = ( t ) dt + c = (ln t ln t ) + c t = ln tg tg + c. 5. Typ sin α sin β d. Necht α, β R. K výpočtu integrálů sin α sin β d, sin α cos β d, použijeme vzorce cos α cos β d. sin α sin β = [cos(α β) cos(α + β)], cos α cos β = [cos(α β) + cos(α + β)], sin α cos β = [sin(α + β) + sin(α β)]. Příklad 5.4. Vypočtěte primitivní funkci k funkci sin cos na R. Řešení. Použijeme vzorec sin α cos β = [sin(α + β) + sin(α β)]. sin cos d = (sin 5 + sin ) d = 0 cos 5 cos + c.

23 5. Typ sin m cos n d. Necht m, n jsou celá nezáporná a sudá čísla. Pro výpočet integrálu sin m cos n d použijeme vzorce sin = ( cos ), cos = ( + cos ), sin = sin cos. Příklad 5.5. Vypočtěte primitivní funkci k funkci sin 4 cos na R. Řešení. sin 4 cos d = sin sin d = ( cos 4) ( cos ) d 4 6 = ( cos cos 4 + cos 4 cos ) d 6 = ( ) d cos 4 d cos d + cos 4 cos d 6 = ( 6 4 sin 4 sin + 4 sin + ) sin 6 + c = ( 6 4 sin 4 4 sin + ) sin 6 + c. Cvičení 5.. Spočtěte dané integrály na daných oborech: a) sin cos d cos + na R; b) sin 5 cos d + cos + cos na ( π, π) ; c) sin d + cos na R; d) d + cos na R; e) f) sin + sin cos d na (0, π d na R. cos sin + 5 ) ; 6 Integrace iracionálních funkcí. Opět odlišíme dva základní typy integrálů iracionálních funkcí.

24 6. Typ ( R, q a+b c+d, q a+b c+d,..., qm ) a+b c+d d. Necht R je racionální funkce m + proměnných. Uvažujme funkci R, q a + b a + b a + b c + d, q c + d,..., qm, c + d kde a, b, c, d R, přičemž ad bc 0. Integraci funkcí tohoto typu lze převést na integraci funkcí racionálních v proměnné t. Vyjdeme-li ze vztahu a + b c + d = ts, kde s je nejmenší společný násobek čísel q, q,...,q m, dostaneme = dts b a ct s. Příklad 6.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci 4 + na intervalu (, ). Řešení d = = t = t + t 4 d = 0t dt (t 4) t ( = 0 (t + ) (t 4) dt = t + + t + ) dt t t + = ln t arctg t + c 4+ = ln arctg + c. Příklad 6.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci 4 + na intervalu (0, ). 4

25 Řešení. 4 + d = = t d = t dt = t 6 t 4 t t 5 + t 6 t dt = t + dt = (t ) dt = 6t t + c = c. 6. Typ R(, p + q + r) d. Necht R(u, v) = P (u, v) Q(u, v) je racionální funkce dvou proměnných u, v a p, q, r R, p 0. Uvažujme integrál R(, p + q + r) d. Pokud má polynom p + q + r dvojnásobný reálný kořen, pak jde o integraci racionální funkce; dva různé reálné kořeny, pak můžeme převést integrál na integrál typu R, q a + b a + b a + b c + d, q c + d,..., qm d; c + d komplení kořeny, pak tento případ snadno převedeme jednoduchými úpravami a lineární substitucí na následující tvar: R(, + ) d, který dále můžeme počítat s použitím: (a) (b) Eulerovy substituce = t t, d = t + dt, t která převede daný integrál na integrál z racionální funkce (substituce se někdy píše ve tvaru + = t ); goniometrické substituce = tg t, d = cos t dt, která převede daný integrál na integrál z funkce R(cos t, sin t); 5

26 (c) hyperbolické substituce = sinh t, d = cosh t dt, nebo = cosh t, d = sinh t dt, která převede daný integrál na integrál z funkce R(cosh t, sinh t). Ve všech výše uvedených případech používáme Větu. (Druhá substituční metoda). Příklad 6.. Vypočtěte primitivní funkci k funkci ( + 4) + 4. Řešení. Funkce je definovaná na množině (, 4) (, ). Uvažujme interval (, ) a použijeme Větu.. Pak ( + 4) + 4 d = ( + 4) d +4 t = = = 4t + +4 t 0t d = dt ( t ) ( t ) 0t = 5t ( t ) dt = dt = 5 5 t = c. Integrály typu A + B a + b + c d, kde A, B, a, b, c R, A 0, a 0, lze řešit výhodně tak, že je převedeme na součet integrálů f () K f() d + L f() d, které již snadno vypočteme. Příklad 6.4. Vypočtěte primitivní funkci k funkci. 6

27 Řešení. d = d ( + ) d = arcsin + + c, kde (, + ). Příklad 6.5. Vypočtěte integrál + d na R. + + Řešení d = = = I + I, + ( + ) + d = u + du = + u + = u d = du u du + + u + u du kde I = + u = s u du = s ds = ds = s = + u = + + ; I = ln(u + + u ) = ln( ). Celkem dostáváme d = ln( ) + c pro R. Příklad 6.6. Vypočtěte primitivní funkci k funkci na R. + 7

28 Řešení. Zvolíme Eulerovu substituci podle bodu (a), kde t (0, ) a použijeme Větu.. d = = t t + d = t + dt t t + = dt + (t ) t 4t = (t +) 4t t + dt = t = ln ( + + ) + c. dt = ln t t Příklad 6.7. Vypočtěte primitivní funkci k funkci + na R. Řešení. Zvolíme hyperbolickou substituci podle bodu (c), kde t (, ). + = sinh t t = argsinh d = d = cosh tdt = + sinh t cosh t dt = cosh t dt = ( + cosh t) dt = (t + ) sinh t = (t + sinh t cosh t) = ( ) t + sinh t + sinh t = ( argsinh + + ) = [ ln( + + ) + ] + + c. Poznámka 6.. Předešlý příklad lze též řešit metodou per partes při současném využití výsledku z Příkladu 6.6 tohoto odstavce. Příklad 6.8. Vypočtěte integrál 4 d. 8

29 Řešení. Daná funkce je definovaná pro ( 5, + 5). 4 d = 5 = 5 ( ) + d = = u d = 5du ( 5u ) u du = 5 5 u u du 0 u du = 5 5I 0I, kde I = u = s u du = s ds = 5 5 ( 4 ) 4, I = u du. = s ds = s = ( u ) u Dle Příkladu. pak máme Celkem dostáváme I = [ = 4 d = ( arcsin u + u u ) arcsin pro ( 5, + 5). ( ) ] 4. 5 ( 4 ) ( + ) 4 5 arcsin c Příklad 6.9. Vypočtěte integrál 5 ( ) d. Řešení. Integrovaná funkce je definovaná pro (, ). I = = u, ( u d = u du = ) dt = u u u u + c = ( ) + c 9

30 Cvičení 6.. Spočtěte dané integrály na daných oborech: a) + d na (0, ) ; + b) d na (0, ) ; 7 c) d) e) f) + d na (, ) ; d na (, ) ; d na (, ) ; + + d na R. 0

31 7 Kontrolní otázky. Definujte primitivní funkci a neurčitý integrál a uved te jejich základní vlastnosti. Znáte nějaké neelementární integrály? V čem spočívá jejich neelementárnost? Uved te větu o integraci metodou per partes. Čím se liší. a. substituční metoda? Zformulujte znění odpovídajících vět. Vysvětlete myšlenkový postup výpočtu primitivní funkce k parciálním zlomkům tvaru B + C (p + q + r) k, kde polynom ve jmenovateli má komplení kořeny. Vysvětlete postup při integraci racionální funkce. Odvod te rekurentní vztah pro výpočet integrálu (t + a ) k dt. Co je cílem substitucí při řešení R(sin, cos ) d? Jak se řeší integrály typu sin α sin β d apod.? Odvod te, čemu se rovná sin, cos při substituci tg. Popište postup při řešení integrálů tvaru A + B a + b + c d. Jak lze vypočítat integrály tvaru a + b + c d?

32 8 Autotest. Spočtěte dané integrály na daných oborech: + ln ) ln 4 d na ( ) 0, e 4 ; ) e sin(+) d na R; ) 4) cos cos + sin d na ( π 4, π 4 d na (0, ) ; ) ; 5) 6) 7) 8) 9) 0) sin (0, sin cos d na π ) ; ( ) d na R; 6 ln + 7 ( ln + ln ) d na ; 5 d na (, ) ; + cos( ) cos + d na R; cos d na R. 9 Výsledky cvičení a autotestu. Cvičení.. a) b) c) 4 4 ln c; 45 ( ) + c; ( ) + c; d) + cos + c; e) sin + c; f) tg + c.

33 Cvičení.. a) 4 ln 4 + c = 4 ln(4 ) + c pro ( 4, ); b) c) d) e) cos + c; (5 + ) c; 4 arcsin4 + c; 5 arctg + + c; 5 f) arcsin + Cvičení.. a) b) sin(4 + ) 4 + c. + cos(4 + ) 6 + c; 8 ( sin cos ) + c; c) log ln 0 + c; d) arctg 6 ln ( + 9 ) + c; e) e 9 f) ln Cvičení 4.. (5 sin 5 + cos 5) + c; ln 4 + c. a) ln ( ) arctg c; b) 5 ln + ln + + c; c) + ln + c; d) ln c; e) ln + + c;

34 f) 5 ln ln ln + + arctg ln + c. Cvičení 5.. a) arctg (cos ) cos + c; b) cos c) d) + cos cos4 4 + c; cos cos + ln cos + + c; ( ) tg arctg + c; e) f) ln tg tg + + c; arctg tg + c. 5 Cvičení 6.. a) + ln( + ) + c; b) ln + c; c) + arctg + c; d) ( ) + 4 arcsin + c; e) 4 ( + 4) ln ( ) + c; f) ln c. Autotest. 8 ) 5 ) e (ln 4) 5 + ) sin + cos + c; (ln 4) + c; ( cos ( + ) + sin ( + )) + c; 4) arcsin ( ) + c; 4

35 5) tg + + ln tg + c; tg ( ) ( ) 6) ln + c; 7) ( ) arctg ( + ) + c; 8) 9) 5 4 ( ) + 4/5 5 ( ) + 9/5 + c; 9 0 sin sin + c; 0 6 0) sin + 4 cos sin + c. 8 5

36 0 Studijní prameny. [] Bourbaki, N.: Funkcii dejstvitelnovo peremennovo. Moskva 965. [] Brabec, J., Hrůza, B.: Matematická analýza I. SNTL, Praha 985. [] Daněček, J., Dlouhý, O., Koutková, H., Prudilová, K., Sekaninová, J., Slatinský, E.: Sbírka příkladů z matematika I. VUT FAST Cerm, Brno 000. [4] Fichtengolc, G. M.: Kurz diferencialnovo i integralnovo iscislenija II. Nauka, Moskva 95. [5] Milota, J.: Matematická analýza I II. SPN, Praha 978. [6] Prudnikov, A. P., Bryčkov, J. A., Maričev, O. I.: Integrály i rjady. Nauka, Moskva 98. [7] Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky I. Prometheus, Praha 995. [8] Schwabik, Š.: Integrace v R. Kurzweilova teorie. Karolinum, UK Praha 999. [9] Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikovákované matematiky II. SNTL, Praha 986. [0] Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha

37 A Vzorová zadání kontrolních testů. Matematika,. semestr Zpracoval: Test č. Jméno: Adresa: Vhodnými úpravami vypočtěte integrály: ( ) + sin a) d b) + cos d cos + cos sin c) d d) d cos +. Vhodnou substitucí řešte integrály: a) c) d b) ( + ) d d) d 5 ( 5 ln ) d. Metodou per partes vypočtěte: a) ( ) sin( ) d b) e cos d c) arcsin d d) ln d e) + 4 d př. a b c d a b c d a b c d e ma. bodů zís. bodů opravil(a)

38 Matematika,. semestr Zpracoval: Test č. 4 Jméno: Adresa: Vypočtěte integrály racionálních funkcí: a) 4 d 7 c) d b) d. Vhodnými substitucemi řešte integrály: + a) d c) e) b) 0 sin d d) + + cos d sin 5 cos 5 d + ( + )( ) d př. a b c a b c d e ma. bodů zís. bodů opravil(a)

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 6. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 23 Obsah

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I. KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-6:P7.] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ NEURČITÝ INTEGRÁL NEURČITÝ INTEGRÁL Průvodce studiem V kapitole Diferenciální počet funkcí jedné proměnné jste se seznámili s derivováním funkcí Jestliže znáte derivace

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí)

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí) Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 7. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 /

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a] KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-8:P7.a] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Ostrava 0 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/ BA07 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 0 () Integrace užitím základních vzorců.

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/1 BA06 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2014 1 (1) Určete rovnici kručnice o

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika AA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2005 () Jsou dány matice A = AB BA. [ AB BA

Více

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MATEMATIKA II Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04..0/..5./006

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je Derivace funkce a jej geometrický význam Je dána funkce f) 3 6 + 9 + a naším úkolem je určit směrnici tečny v bodě [; f)] Pro libovolné lze směrnici sečny danou body [; f)] a [; f)] spočítat jako f) f)

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3 I. Určitý integrál I.. Eistence určitých integrálů Zjistěte, zda eistují určité integrály : Příklad. + + d Řešení : Ano eistuje, protože funkce f() + + je spojitá na intervalu,. Příklad. + 4 d Řešení :

Více

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε.

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε. LIMITA FUNKCE Pojem ity unkce charakterizuje chování unkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých unkce není deinovaná Zápis ( ) L Přesněji to vyjadřuje deinice: znamená, že pro

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace Derivace funkce Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Směrnice přímk Derivace a její geometrický význam 3 Definice derivace 4 Pravidla a vzorce pro derivování 5 Tečna a normála 6 Derivace

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 5 Celkem bodů Bodů 8

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Mezi elementární komplexní funkce se obvykle počítají tyto funkce: f(z) = az + b,

Mezi elementární komplexní funkce se obvykle počítají tyto funkce: f(z) = az + b, Elementární funkce Mezi elementární komplení funkce se obvykle počítají tyto funkce:. Lineární funkce Lineární funkce je funkce tvaru f(z) az + b, kde a a b jsou konečná komplení čísla. Její derivace je

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

Elementární funkce. Polynomy

Elementární funkce. Polynomy Elementární funkce 1 Elementární funkce Elementární funkce jsou níže uvedené funkce a jejich složenin : 1. Polnom.. Racionální funkce. 3. Mocninné funkce. 4. Eponenciální funkce. 5. Logaritmické funkce.

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Fourierovy řady I. Marek Lampart Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), na

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

METODICKÝ NÁVOD MODULU

METODICKÝ NÁVOD MODULU Centrum celoživotního vzdělávání METODICKÝ NÁVOD MODULU Název Základy matematiky modulu: Zkratka: ZM Počet kreditů: 4 Semestr: Z/L Mentor: Petr Dolanský Tutor: Petr Dolanský I OBSAH BALÍČKU STUDIJNÍCH

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika BA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 005 () Určete rovnici kručnice o poloměru

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Derivace funkcí jedné proměnné / 9 Matematika pro PEF PaE 4. Derivace funkcí jedné proměnné Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Derivace funkcí jedné proměnné Nejjednodušší derivace 2 / 9 Derivace

Více

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce Matematická analýza 1b 9. Primitivní funkce 9.1 Základní vlastnosti Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Úvod Dostali jste do rukou sbírku příkladů k přednášce Matematika B - Sbírka úloh. Tato sbírka je doplněním tetu Fuchs,

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1 Přehled zákldních vzorců pro Mtemtiku 1 1. Limity funkcí definice Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, δ > 0 tk, že pro : ( δ, δ), pltí f() ( ɛ, ɛ) Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, c > 0 tk, že pro : > c,

Více

7 Integrální počet funkce

7 Integrální počet funkce 7 Integrální počet funkce jedné proměnné 7.. Úvodní historické poznámky........................................... 65 7.2. Primitivní funkce...................................................... 66 7.3.

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

(5) Primitivní funkce

(5) Primitivní funkce (5) Primitivní funkce Kristýna Kuncová Matematika B2 18/19 Kristýna Kuncová (5) Primitivní funkce 1 / 20 Def: Primitivní funkce Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu (a,

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d ŘEŠENÉ

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

16. Goniometrické rovnice

16. Goniometrické rovnice @198 16. Goniometrické rovnice Definice: Goniometrická rovnice je taková rovnice, ve které proměnná (neznámá) vystupuje pouze v goniometrických funkcích. Řešit goniometrické rovnice znamená nalézt všechny

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I Matematická analýza I Cvičení 1 (4. 10. 2016) Definice absolutní hodnoty. Řešení nerovnic s absolutními hodnotami. Geometrická interpretace řešení nerovnice x + 1 < 3. Komplexní čísla a operace s nimi,

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

Řešení. Označme po řadě F (z) Odtud plyne, že

Řešení. Označme po řadě F (z) Odtud plyne, že Úloha Nechť ~ R(, ) a Y = Jinak řečeno, Y je odmocnina čísla vybraného zcela náhodně z intervalu (, ) Popište rozdělení veličiny Y a určete jeho modus, medián, střední hodnotu a rozptyl Řešení Označme

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar Řešte v : má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě opět jedno řešení. Sjednocením obou případů dostaneme úplné

Více

Definice (Racionální mocnina). Buď,. Nechť, kde a a čísla jsou nesoudělná. Pak: 1. je-li a sudé, (nebo) 2. je-li liché, klademe

Definice (Racionální mocnina). Buď,. Nechť, kde a a čísla jsou nesoudělná. Pak: 1. je-li a sudé, (nebo) 2. je-li liché, klademe Úvodní opakování. Mocnina a logaritmus Definice ( -tá mocnina). Pro každé klademe a dále pro každé, definujeme indukcí Dále pro všechna klademe a pro Později budeme dokazovat následující větu: Věta (O

Více

Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 19. z aˇr ı 2016 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 19. z aˇr ı / 19

Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 19. z aˇr ı 2016 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 19. z aˇr ı / 19 Matematika 1 Jiří Fišer 19. září 2016 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MAT1 19. září 2016 1 / 19 Zimní semestr KMA MAT1 1 Úprava algebraických výrazů. Číselné obory. 2 Kombinatorika, základy teorie

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

Goniometrické a hyperbolické funkce

Goniometrické a hyperbolické funkce Kapitola 5 Goniometrické a hyperbolické funkce V této kapitole budou uvedeny základní poznatky týkající se goniometrických funkcí - sinus, kosinus, tangens, kotangens a hyperbolických funkcí - sinus hyperbolický,

Více

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: s1a64/cd/index.htm.

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné:   s1a64/cd/index.htm. KMA/MAT1 Přednáška a cvičení č. 11 30. listopadu 2017 [KS] Jaromír Kuben Petra Šarmanová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: http://homel.vsb.cz/ s1a64/cd/inde.htm. 1

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

1 1 x. (arcsinx) = (arccosx) = (arctanx) = x 2. (arcctg) = (e x ) = e x

1 1 x. (arcsinx) = (arccosx) = (arctanx) = x 2. (arcctg) = (e x ) = e x .cvičení 0..009 Teorie Definice. Necht f je reálná funkce a a R. Jestliže eistuje lim h 0 f(a + h) f(a), h pak tuto limitu nazýváme derivací funkce f v bodě a. Značíme f f(a + h) f(a) (a) := lim. h 0 h

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE

4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE 4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE V této kapitole se dozvíte: jak jsou definovány goniometrické rovnice a nerovnice; jak se řeší základní typy goniometrických rovnic a nerovnic. Klíčová slova této

Více

1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL

1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL 1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL V předchozím semestru jsme se seznámili s derivováním funkcí. Nyní se přesuneme k integrování funkce, což je vlastně zpětný proces k derivaci. Ukážeme si, jakým

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

MATEMATIKA I DIFERENCIÁLNÍ POČET I FAKULTA STAVEBNÍ MODUL BA01 M05, GA01 M04 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

MATEMATIKA I DIFERENCIÁLNÍ POČET I FAKULTA STAVEBNÍ MODUL BA01 M05, GA01 M04 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL BA0 M05, GA0 M04 DIFERENCIÁLNÍ POČET I LIMITA A SPOJITOST FUNKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 0 Typeset

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Pro různé situace se hodí různé metody (výpočtu!). Jak již bylo několikrát zdůrazněno,

Více

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Limita funkce FIT ČVUT v Praze 3.týden (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Definice funkce. Zobrazení (f, D f ), jehož definiční obor D f i obor hodnot H f je podmnožinou množiny reálných čísel, se nazývá

Více

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012 Neurčitý integrál Robert Mařík 4. března 0 V tomto souboru jsou vysvětleny a na příkladech s postupným řešením demonstrovány základní integrační metody. Ikonka za integrálem načte integrál do online aplikace

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Funkce základní pojmy a vlastnosti

Funkce základní pojmy a vlastnosti Funkce základní pojm a vlastnosti Základ všší matematik LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺın společného

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

MATEMATIKA B 2. Integrální počet 1

MATEMATIKA B 2. Integrální počet 1 metodický list č. 1 Integrální počet 1 V tomto tématickém celku se posluchači seznámí s některými definicemi, větami a výpočetními metodami užívanými v části matematiky obecně známé jako integrální počet

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x )

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x ) 6 Výklad Definice 6 Nechť je 0 vnitřním bodem definičního oboru D f funkce f ( ) Funkce proměnné d = 0 definovaná vztahem df ( 0) = f ( 0) d se nazývá diferenciál funkce f ( ) v bodě 0, jestliže platí

Více

Integrální počet funkcí jedné proměnné

Integrální počet funkcí jedné proměnné Integrální počet funkcí jedné proměnné V diferenciálním počtu jsme určovali derivaci funkce jedné proměnné a pomocí ní vyšetřovali řadu vlastností této funkce. Pro připomenutí: derivace má uplatnění tam,

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe.

Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe. Kapitola Neurčitý integrál Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe.. Primitivní funkce... Primitivní funkce Funkce F se nazývá primitivní k funkci f

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25

Matematika 2 Úvod ZS09. KMA, PřF UP Olomouc. Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Matematika 2 Úvod Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 25 Studijní materiály web předmětu: aix-slx.upol.cz/ fiser St. Trávníček: Matematická analýza kag.upol.cz/travnicek/1-matan.

Více

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!.

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!. 8. Elementární funkce I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k = k!. Vlastnosti exponenciální funkce: a) řada ( ) konverguje absolutně

Více