SÍDLA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A OSÍDLENÍ II/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍDLA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A OSÍDLENÍ II/3"

Transkript

1 SÍDLA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A OSÍDLENÍ II/3

2 Vesnice X měst jak prtikladný pár setrvačnst dsavadních/stávajících představ území (průmyslvě) vyspělé státy, kulturní blasti Venkvská sídla závislá na Zemědělství (RATZEL 1891), ryblvu, lesním hspdářství Selská (závislá na zemědělství) X ne- Prvtní prdukce, míst a ple / venkv Hrnická Neměstská?

3 VLASTNOSTI / KRITÉRIA VENKOVSKÝCH SÍDEL (LIENAU 2000) Malá velikst, hustta a výška Nízká či absence střediskvsti Slabé prpjení navzájem Nedstatečná rzmanitst a kvalita pracvních míst, nízký pdíl průmyslu Převažující vyjížďka za prací Sciálně přehlédnutelná splečnst (splečenství), vyšší sciální kntrla / nižší annymita Převaha rdinných dmů (1/2)

4 Městská práva Obsahvě prázdné, bez právní síly (střední Evrpa) Ppulační velikst 2000?, mezinárdně nejedntné OSN 20 tis. Jiné vědní disciplíny: Nárdní hspdářství: sekundér, terciér Scilgie: annymita, dminance malých dmácnstí Architektura: uzavřenst, hustta Eklgie: nižší bidiverzita, umělé prstředí, vyšší zatížení

5 VÝVOJ URBANISTICKÉ FORMY VESNIC (PEŠKOVÁ, Z.): TYPOLOGIE VESNICKÝCH SÍDEL Pdle Máčela (1955): ves dvrcvá, hrmadná, lánvá, ulicvka, silniční, půdrys žebrvý, žebříčkvý, křížvý, tvaru T, L, návesní ulicvka, ves řádkvá, řetězvka, kruhlice, lesní lánvá ves, návesní Pdle Černéh (1979): lesní lánvá ves, lesní lánvá, návesní ves, silniční ves, silniční návesvka, ulicvka, řádkvá ves, návesvka, kruhlice Pdle Frlce Vařeky (1983): řadvá ves, hrmadná ves, řádkvá ves, ulicvá vesnice, lesní návesní ves, návesní vesnice, návesní silnicvka

6 TYPOLOGIE PLUŽINY (ČERNÝ, E. 1979) Plužina: všechny pzemky patřící k vesnici a využívané k zemědělským aktivitám jedním ze základních pjmů užívaných v dějinách středvěkéh sídlení. úsekvá, dělených úseků, traťvá, nepravidelná traťvá, délkvá, záhumenicvá lesní lánvé vsi, paprsčitá záhumenicvá lesní návesní vsi, kmpaktní, rzštěpená, rzptýlená.

7 FORMY VENKOVSKÝCH SÍDEL / 1 1. Rstlé (přírdní, přirzené, nepravidelné) frmy: Hrmadné vesnice: Sustředěné Rzvlněné návesní Kmunikační vesnice: Uliční, silniční, řádkvé, ptční Vísky Rzptýlené vesnice (dvrcvé)

8 FORMY VENKOVSKÝCH SÍDEL / 2 2. Pravidelné (gemetrické/nrmvé) frmy: Lánvé vesnice vesnice s lánvu/délkvu plužinu: Rzvlněné Sustředěné: lineární/rtgnální, radiální, smíšené Návesní (návesvky): rtgnální (se čtvercvu/ bdélníkvu návsí), radiální a plygnální, smíšené, malé návesní vesnice

9 FORMY VENKOVSKÝCH SÍDEL / 3 2. Pravidelné (gemetrické/nrmvé) frmy: Kmunikační vesnice: Lineární, návesní (návsí vřetenvéh, trjúhelníkvéh či jinéh tvaru) Vesnice vzniklé druhtnu parcelací dvra raabizace Ostatní gemetrické frmy vesnic Vesnice kmpnvané 3. Smíšené a statní frmy

10 BAŠE, M. (2006) SÍDLA A STAVBY NA VENKOVĚ Osídlení venkva včera, dnes a zítra? Venkv: pstupně dluhdbě vylidňvaný, hledá, resp. by měl hledat mtivaci pr udržení své partnerské prtiváhy vůči městům (s. 5) Suběh existence a prměny mnha dlišných venkvů (v ČR PERLÍN 1997) pdle: Histrických i trvajících dlišnstí reginů Úrvně vybavensti a dstupnsti velkých měst Míry dlehlsti lkalit

11 Venkvské sídlení dluh v pzadí zájmu Vstup zemědělské velkvýrby d krajiny a sídlení Odliv pracvní síly z venkva d měst Obnva nejrůznějšími frmami a z různých pzic: Památkvá chrana, sciální a eknmické aspekty, dpravní bslužnst, nvé pracvní příležitsti, eklgie Nvé pslání venkva / rehabilitace urbanismu Sběstačnst v zajišťvání ptravin jak zacházet s krajinu, multifunkční využití Architektura a urbanismus určují buducí ráz naší země (CÍLEK) Twn-planning cuntry (envirnmental) planning celé sídelní struktury, tj. neměstských sídel a vlné krajiny

12 Územní plány/plánvání venkvských bcí Hledání plch pr výstavbu RD, případně kmerčních a výrbních areálů X Prblémy existujících urbanistických frmací a tradičních staveb neřešeny Znvu bnvit reginální nadhled Regenerace venkva ptřebnu alternativu vv Mezinárdní knkurence, energetické pldiny, agrturistika

13 VENKOV, KRAJINA, OSÍDLENÍ Srvnatelné pjmy Venkv: Land; cuntry, cuntryside, rural, prvincial Vesnice: Gemeinde/Kmmune; village; campagne Krajina: Landschaft; landscape; pays; REGIO Venkvský prstr Část nezastavěná městsku zástavbu, tj. vlná krajina dplněná půvdním venkvským sídlením, tj. zemědělským, a plchami neurčenými těžbu, energetiku, dpravu či průmyslem Otázka řádvsti (veliksti, kategrie prstrvé jedntky) Stát katastr

14 VENKOV Vlná krajina (přírdní, kultivvaná/kulturní) Využívána jak mezi-prstr, inertní prstr k prpjvání důležitých center Trvalé sídlení venkvských/ zemědělských/ rurálních sídel, služící či ne- půvdnímu účelu Přechdné sídlení, určené K rekreaci Pr nábženské účely Výrbní neb výzkumné araeály Oblasti těžební Areály průmyslvé výrby a skladů K dpravě Kmerční celky

15 DEFINICE VENKOVA OECD / EU Eurstat Hustta zalidnění: byv./km2 (prvvýrba / zemědělství, těžba) disperze sídlení míra bydlení Aplikace v ČR na úrvni: Obcí: 80 % = 75 % plchy a/neb reginů: Výrazně venkvské více než 50 % venkvskéh byvatelstva (ve venkvských bcích) / 6 % byvatelstva (EU 10) Venkvské % venkvskéh byvatelstva / 60 (30) Výrazně městské s méně než 15 % / 34 (60) Pčet byvatel D 2000 trvalých Měst: 3000+? ?

16 TYPY SÍDEL PODLE ROZSAHU / 1 Venkvská samta Nejmenší typ sídelní jedntky (zástavby) v krajině Výlučná plha: zámeček, hájvna ( na dslech / na dhled ) Rzptýlená venkvská zástavba Subr slitérních stavení, samstatné hspdářské jedntky Obklpení kultivvanu krajinu, s převahu přírdníh prstředí Klnie, sada Prstrvě samstatnu X integrvanu sučástí bce, pdmíněn: Sciálně (klnie chudých), eknmicky (těžba dřeva, uhlí), využitím vlnéh času (chaty, zahrádky)

17 TYPY SÍDEL PODLE ROZSAHU / 2 Zemědělská vesnice Tradiční subr hspdářských a bytných staveb, bsahující veřejný prstr a veřejné stavby Různé prstrvé uspřádání Dstupnst vlné krajiny z většiny parcel Pst-agrární vesnice Změny charakteru zástavby vlivem města Odchd lidí z venkva d měst X imigrace nvých byvatel z měst Klektivizace zemědělství, bytvá výstavba, přiblížení venkva městu Chalupaření: individuální rekreace na venkvě, přesun starších byvatel natrval/sezónně Narušení tradičníh charakteru

18 URBANISTICKÁ KATEGORIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL PŘÍSTUPY: Přírdní pdmínky Způsb přeměny/kultivace půvdníh prstředí / adaptace úživný prstr Pr určitý pčet byvatel stabilizace sídlení, kulturní hdncení Výměra jedntlivých kultur krajinný braz, prstr Členění prstru mzaika plch: Primární základ: utváření (mrflgie) terénu Druhtné členění: plchy využívané, využitelné, nedtčené

19 URBANISTICKÁ KATEGORIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL / 1 I. Zasazení sídla d krajinnéh prstru (setting) I. Mrflgie terénu II. III. IV. Rvina, návrší, mírný svah, údlí, ktlina, kmbinace Charakter krajinnéh rámce Otevřený bzr, uzavřený, střídavě Převažující členění klníh prstru Plšné (dvudimenzinální), prstrvé (bjemvé, třídimenzinální) Převažující měřítk struktury klníh prstru Velké, malé, bě měřítka V. Významné přírdní a umělé prvky a plchy v prstrvé scéně (tj. v klí sídla) Prvky gelgické pvahy, vdní tky, vegetační pvahy, lidská díla

20 URBANISTICKÁ KATEGORIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL / 2 I. Kritéria pr vlastní sídla pdle I. Výrazné/ne- plhy II. III. IV. Na nejvyšším/nejnižším místě, svahu Prstrvéh uspřádání (frmace) zástavby Uspřádání plužiny, zástavby Rzsahu zastavěných plch Kncentrvaná sídla rzsahu maléh (d 500 m délky), středníh (-1000), velkéh (1000+), rzptýlená (plcha?) Míry změn zástavby vzhledem k prvtní frmaci Nedtčená, sučástí nvéh celku ale lkálně čitelná, sučástí nvéh celku nečitelná, půvdní neexistuje V. Pvahy rzšíření (adice) půvdní frmace VI. Stavu a míře změn parcelace zástavby VII. Převládajícíh charakteru zástavby

21 URBANISTICKÁ KATEGORIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL / 3 I. Pvahy rzšíření (adice) půvdní frmace II. III. IV. Rzšířením na krajích, prdlužváním, zřizváním zástavby pdél paralelních kmunikací, představením zástavby před půvdní uliční čáru, zřizváním nvých celků, jinak Stavu a míře změn parcelace zástavby Rzvlněná na krajích beze změn v centru; beze změn v centru i jinde; rzvlněná na krajích zahuštěná v centru; rzvlněná všude charakter seskupených samt Převládajícíh charakteru zástavby Půvdní, přestavěná, nvdbá, prlínání, paralelně Znejasnění půvdníh charakteru zástavby Přestavba (pří-, ve-, d-), zvýšení hustt X výšky zástavby

22 URBANISTICKÁ KATEGORIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL / 4 I. Pčtu a charakteru veřejných prstrů II. III. IV. Jednh, více / ppsat Uplatnění přírdních prvků a plch v zastavěné části Vyská zeleň, vdní tk/plcha důležitý, dplňkvý, nevýrazný / chybí Existence a významu dminant Přírdní bjemy (kpce, skály), umělé bjemy (věže, zámky ) Určující, lkální, vzájemně půsbící Zastupení a uplatnění kulturních památek a architektnicky cenných bjektů Vesnická památkvá rezervace/zóna, významný pdíl, něklik, slitér / nemá