VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení"

Transkript

1 VŠB - echnická univerzita Otrava Fakulta trojní Katera automatizační techniky a řízení Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů čílicovou imulací a na laboratorním moelu teplovzušného agregátu Vypracoval: Otrava:

2 Stuentká tvůrčí a oborná činnot Obah:. SEZNAM POUŽIÝCH ZNAČEK A ZKRAEK.... ÚVOD MEODY SYNÉZY POPIS MEODY SIMC OVĚŘENÍ MEODY SIMC V SIMULAČNÍM PROGRAMU OVĚŘENÍ MEODY SIMC NA REÁLNÉM MODELU ZÁVĚR SEZNAM POUŽIÉ LIERAURY... Seznam použitých značek a zkratek G o G R G S G * wy I IMC k i k p P PI PID PID i q SIMC t D I i VM u w W y Y - přeno otevřeného regulačního obvou - přeno regulátoru - přeno regulované outavy - požaovaný přeno řízení regulačního obvou - integrační regulátor - internal moel control - koeficient přenou (zeílení) regulované outavy - zeílení analogového regulátoru - proporcionální regulátor - proporcionálně integrační regulátor - proporcionálně integračně erivační regulátor - proporcionálně integračně erivační regulátor interakcí - tupeň atatimu - Skogeta (rep. imple) internal moel control - (pojitý) ča - erivační čaová kontanta - opravní zpožění - integrační čaová kontanta - etrvačná čaová kontanta - teplovzušný moel - akční veličina - žáaná veličina - obraz žáané veličiny - regulovaná, výtupní veličina - obraz regulované veličiny Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

3 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 3 Úvo ato práce ověřuje méně známou metou eřizování regulátorů, kterou je SIMC z hleika kvality regulace a tato metoa je aplikována pro řízení reálného moelu teplovzušného obvou. Nejříve je ověřovaná metoa porobně popána. Je ze uveen i příkla tanovení vztahů pro výpočet tavitelných parametrů regulátoru určeného pro typovou outavu. Dále je ze etaven přehle všech typových regulovaných outav a pro ně anou metoou přiřazené regulátory e vztahy výpočtů tavitelných parametrů. Pro kažou z těchto typových regulovaných outav je v imulačním programu vytvořeno chéma regulačního obvou přílušným regulátorem. Regulační pochoy jou vykreleny a amotatně zhonoceny. V polení čáti práce je metoa použita při řízení reálné úlohy. Pro vě regulované outavy, u nichž byly etaveny přenoy, jou ze navrženy regulátory a jejich tavitelné parametry pole ověřované metoy. Pro obě outavy přílušnými regulátory jou vykreleny průběhy regulačních pochoů a v závěru zhonoceny. 3 Metoy yntézy Syntézou regulačního obvou rozumíme tanovení truktury a parametrů regulačního obvou, aby byly plněny požaavky, které klaeme na regulační pocho. Při návrhu regulačního obvou vycházíme z provozních pomínek, které jou pro funkci regulačního obvou požaovány jako např. požaavky na pracovní protřeí, požaavky na režim provozu, požaavky na rozměry a hmotnot zařízení at. [Balátě, 003]. 3. Popi metoy SIMC yto metoy patří mezi výpočetně méně náročné metoy. Seřízení regulátorů těmito metoami lze uplatnit pro regulaci outav opravním zpožěním. Pro aný tvar přenou regulované outavy a anou nerovnot kontant přenou a totiž určuje jeen, nanejvýš va typy regulátorů, kterými může být outava regulována. Parametry tohoto regulátoru jou ány jenouchými výpočty z kontant regulované outavy. Při regulaci e bue vycházet z jenouchého regulačního obvou poruchou na vtupu i výtupu z regulované outavy. Schéma tohoto regulačního obvou je zobrazeno na Obr. [Vítečková, Víteček, 006, Otrava]. Obr. Schéma regulačního obvou Metoa vychází z regulace interním moelem. Pro návrh regulátoru lze použít vztah pro přímou yntézu [Skoeta, 003] G () () ( ) () * Gwy =, () G - G R * S wy Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

4 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 4 Přepokláá e, že požaovaný přeno řízení regulačního obvou má tvar * Gwy () = e, () w + Čaová kontanta w je pro metou IMC jeiný volitelný parametr při výpočtu tavitelných parametrů regulátoru. outo volbu lze zíkat různě rychlé oezvy ytému na kokovou změnu žáané veličiny w(t). Něky e čaová kontanta w označuje pímenem λ a pak e jená o λ eřízení. Naproti tomu metoa SIMC vyjařuje čaovou kontantu jako w =. Aby bylo ocíleno rychlejší oezvy ytému na změnu poruchové veličiny v (t) půobící na vtupu o regulované outavy, oporučuje metoa SIMC volit integrační čaovou kontantu I pole vztahu = min, 4 + (3) I [ ( )] w Stanovení parametrů regulátoru pole metoy SIMC bue ukázáno pro regulovanou outavu přenoem: k GS () = e, ( + )( + ) (4) Po oazení vztahů () a (4) o vztahu () e otane () ( + )( + ) GR = k + e (5) Použitím aproximace e G () = w e ze vztahu (5) obrží přeno regulátoru ve tvaru ( + )( + ) R k( w + ) Nyní je možno vybrat i mezi přenoem PID regulátoru nebo PID regulátoru interakcí, což naznačuje vztah (6). Dále buou ovozeny vztahy pro výpočet tavitelných parametrů regulátoru pro PID regulátor interakcí, který má přeno G R () k p ( + D)( + I ) = k p ( + D)( + ) = (7) I I I D = Doazením kompenzace čaových kontant =, o vztahu (7) a porovnáním obrženého přenou regulátoru přenoem regulátoru ze vztahu (6) otaneme vztah pro zeílení regulátoru * k p = (8) k( w + ) Pro tanovení regulátoru pro integrační regulovanou outavu jou použity přepoklay w >> ω >>, (9) což znamená že e pracovní kmitočty e pohybují na honotou. Potom lze přenoy proporcionálních regulovaných outav nahrait přenoy integračních regulovaných outav (viz vztahy (0) a ()), což znamená, že opovíající i regulované outavy buou regulovány tejným typem regulátoru. (6) Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

5 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 5 k k k e = e e (0) + + k k k e = e e () ( + )( + ) ( + ) + ( + ) Přehle regulovaných outav vhoných pro použití ané metoy a tavitelné parametry regulátorů pro aný typ regulované outavy je uveen v ab ab. Honoty tavitelných parametrů regulátorů pro metou SIMC Regulátor Regulovaná outava * yp * * Poznámka k p k e I - k - 8 k k e PI + 8 k - > 8 ( + )( + ) k e PID i PID k k + k ( 8 ) + 6 k k 8 e PI k 9 PID i k k e ( +) PID 6k I D > 8 8 > Ověření metoy SIMC v imulačním programu Pro imulaci regulačního pochou bylo použito protřeí programu MatLab Simulink. Nejříve byly etaveny regulační obvoy pole Obr.. Pro kažou typovou outavu z ab. byly navrženy přílušné typy regulátorů a pole opovíajících vztahů určeny tavitelné parametry. Aby byla ukázána chopnot takto eřízených regulátorů otraňovat vliv poruch na vtupu a výtupu z regulované outavy, byly zaveeny kokové změny těchto poruch na honotu 0,5. Nejříve byla zaveena porucha na vtupu o regulované outavy a po určité Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

6 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 6 obě byla také zaveena porucha na výtupu z regulované outavy. Nakonec byly průběhy regulačních pochoů vykreleny a eitovány viz níže. Obr.. Průběhy veličiny proporcionální outavy ieální, tab. ř. Při eřízení I regulátoru metoou SIMC pro regulovanou outavu proporcionální ieální byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ = 4,% při obě regulace t r =& 70. ento překmit potvrzuje, že při eřízení regulátoru metoou SIMC otaneme přibližně tejný průběh regulované veličiny jako při eřízení regulátoru metoou požaovaného moelu pro překmit κ = 5%. Pole přepoklau ošlo i k otranění vlivu poruch půobících pře i za regulovanou outavou. rvalá regulační ochylka je nulová. Obr. 3 Průběhy veličiny proporcionální outavy e etrvačnotí. řáu, tab. ř. Při eřízení PI regulátoru metoou SIMC pro regulovanou outavu proporcionální e etrvačnotí. řáu a poměru kontant <8 byl opět obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ = 4,% při obě regulace t r =& 70. Vlivy poruch byly opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byl použit regulátor integrační ložkou. Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

7 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 7 Obr. 4 Průběhy veličiny proporcionální outavy e etrvačnotí. řáu, tab. ř. 3 Při eřízení PI regulátoru metoou SIMC pro regulovanou outavu proporcionální e etrvačnotí. řáu a poměru kontant >8 byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ = 4,6% při obě regulace t r =& 8. Poměr kontant regulované outavy způobil mnohem rychlejší oezvy ytému na kokové změny poruchových veličin a vtupní veličiny. Vlivy poruch byly opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byl použit regulátor integrační ložkou. Obr. 5 Průběhy veličiny proporcionální outavy e etrvačnotí. řáu, tab. ř. 4, 6 Při eřízení PID regulátoru bez filtrace erivační ložky a PID regulátoru interakcí metoou SIMC pro regulovanou outavu proporcionální e etrvačnotí. řáu a poměru kontant <8 byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ =,3% při obě regulace t r =& 70. Při použití filtru erivační ložky PID regulátoru bylo oaženo nížení relativního překmitu na honotu κ = 3,4% při obě regulace t r =& 55. Ve všech přípaech byly vlivy poruch opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byly použity regulátory integrační ložkou. Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

8 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 8 Obr. 6 Průběhy veličiny proporcionální outavy e etrvačnotí. řáu, tab. ř. 5, 7 Při eřízení PID regulátoru bez filtrace erivační ložky a PID regulátoru interakcí metoou SIMC pro regulovanou outavu proporcionální e etrvačnotí. řáu a poměru kontant >8 byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ = 4,9% při obě regulace t r =& 40. Při použití filtru erivační ložky PID regulátoru bylo oaženo nížení relativního překmitu na honotu κ =,8% při obě regulace t r =& 8. Poměr kontant regulované outavy způobil mnohem rychlejší oezvy ytému na kokové změny poruchových veličin a vtupní veličiny. Vlivy poruch byly opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byly použity regulátor integrační ložkou. Obr. 7 Průběhy veličiny integrační outavy ieální, tab. ř. 8 Při eřízení PI regulátoru metoou SIMC pro regulovanou outavu integrační ieální byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ = 7,8% při obě regulace t r =& 00. ak velký překmit způobuje tabilní (záporná) nula, která e vykytuje v přenou řízení. Jená e o výraz + v čitateli G wy. Vlivy poruch byly opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byl použit regulátor integrační ložkou. Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

9 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 9 Obr. 8 Průběhy veličiny integrační outavy e etrvačnotí. řáu, q=, tab. ř. 9, 0 Při eřízení PID regulátoru a PID regulátoru interakcí metoou SIMC pro regulovanou outavu integrační e etrvačnotí. řáu a tupněm atatimu byl obržen pro jenotkový kok žáané veličiny relativní překmit přibližně κ =,% při obě regulace t r =& 50. Filtrace erivační ložky PID regulátoru v tomto přípaě nemá myl. Vlivy poruch byly opět otraněny, přičemž vliv poruchy vtupující pře regulovanou outavou byl otraněn bez překmitu. rvalá regulační ochylka je nulová, poněvaž byl použit regulátor integrační ložkou. 3.3 Ověření metoy SIMC na reálném moelu Pro reálné ověření regulačního pochou byl použit moel teplovzušného agregátu. Návo k obluze je popán v [Smutný, 00] a [Škuta, Smutný, 005]. Metoou SIMC byly eřízeny regulátory pro vě regulační outavy efinované jako termitory umítěné v různé vzálenoti o baňky žárovky. Nejříve byly ovšem obě regulované outavy ientifikovány pomocí vou boů oezvy přechoové charakteritiky. Přenoy obou regulovaných outav mají tvar:, 5,08 G = e () 7,43 + rep.,995 5,785 G = e (3), ke G je přeno regulované outavy termitoru na baňce žárovky, G je přeno regulované outavy termitoru 5mm o baňky žárovky. Metoou navržené parametry pro regulované přenoy termitorů G, G : * 7,43 * pro G : k p = = = & 0, 8 I = = 7,43 (4) k, 5,08 *,7875 * pro G : k p = = = & 0, 945 I = =,7875 (5) k,995 5,785 Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

10 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 0 Obr. 9 Průběhy veličin regulovaných outav vou termitorů Jak je viět na Obr. 9 regulační pochoy ytémů regulátory eřízenými metoou SIMC jou bez překmitu (jená e tepelné ěje). Vlivy poruchové veličiny realizované puštěním poruchového ventilátoru v čae t=50 byly otraněny a trvalé regulační ochylky jou nulové (jako při imulaci). 4 Závěr ato práce popiuje jeen ruh yntézy regulačního obvou. Převěčili jme e o faktu, že eříit regulátor metoou SIMC je poměrně jenouchá a rychlá záležitot. Přičemž kvalita regulace je poměrně vyoká až na nemalé překmity, které vznikají při regulaci integračních outav. Metoa byla ověřena imulačně. Pro jenotlivé přenoy regulovaných outav byly opočítány tavitelné parametry regulátorů, které jou již metoou vybrány pro eřízení aných outav. Ze imulovaných průběhů lze vyčít, že na rychlot a kvalitu regulace, při použití této metoy, má největší vliv poíl etrvačné čaové kontanty a opravního zpožění. Dále je ze viět chopnot regulátorů eřízenými anou metoou otranění vlivu poruch vtupujících pře i za regulovanou outavou. Metoa určuje pro kažou regulovanou outavu použití regulátoru integrační ložkou, což způobuje nulovou trvalou regulační ochylku. Metoa by mohla být v praxi poměrně čato používána, poněvaž výpočty tavitelných parametrů jou čaově nenáročné záležitoti a regulační pochoy vykazují velkou kvalitu. Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

11 Stuentká tvůrčí a oborná činnot 5 Seznam použité literatury BALÁĚ, J Automatické řízení.. vy. Praha: BEN technická literatura, Praha, ISBN FARANA, R., SMUNÝ, L, VÍEČEK, A., VÍEČKOVÁ, M Zpracování závěrečných prací z oblati automatizace a informatiky.. vy. Otrava: katera automatizační techniky a řízení, VŠB U Otrava, SKOGEKAS, S. Simple analytic rule for moel reuction an PID controller tuning. Moeling, Ientification an Control [online]. RONDEIM : Department of Chemical Engineering, Norwegian Univerity of Science an echnology. 00. Available from Worl Wie Web: <URL: tuningpid/finalpaper.pf>. SMUNÝ, L. 00. Řízení teplovzušného moelu VM pomocí PC a mikropočítačové jenotky CRL. Návo k laboratorní úloze. Otrava : katera automatizační techniky a řízení, VŠB-U Otrava, tran. ŠKUA, J., SMUNÝ, L POPIS VM 005 [ONLINE]. Otrava : katera automatizační techniky a řízení, VŠB-U Otrava, 005. Dotupný z www: <URL: VÍEČKOVÁ, M., VÍEČEK, A Záklay automatické regulace.. vy. Otrava: katera automatizační techniky a řízení, VŠB U Otrava, ISBN VÍEČKOVÁ, M., VÍEČEK, A Seřízení regulátorů metoou SIMC. Zlín. UB ve Zlíně. tr ISBN Ověření méně známé metoy eřizování regulátorů

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VOKÁ ŠKOLA BÁŇKÁ TECHNICKÁ NIVEZITA OTAVA FAKLTA TOJNÍ ZÁKLAD ATOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 9. týden doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Otrava 03 doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Vyoká škola báňká Technická univerzita Otrava

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ týden doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Otrava 013 doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Vyoká škola báňká Technická univerzita

Více

METODA NÁSOBNÉHO DOMINANTNÍHO PÓLU PRO REGULÁTORY SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI A PROPORCIONÁLNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM

METODA NÁSOBNÉHO DOMINANTNÍHO PÓLU PRO REGULÁTORY SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI A PROPORCIONÁLNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM ntrnational onfrnc Fbruary 0 -, 00 BERNES AN NFORMAS VŠNÁ BOA, Slova Rpublic MEOA NÁSOBNÉHO OMNANNÍHO ÓLU RO REULÁOR SE VĚMA SUN VOLNOS A ROORONÁLNÍ SOUSAV S ORAVNÍM ZOŽĚNÍM Miluš Vítčová - Antonín Vítč,

Více

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou Automatizace Úloha č. Identifikace regulované outavy Strejcovou metodou Petr Luzar 008/009 Zadání. Zapojte regulační obvod reálnou tepelnou outavou a eznamte e monitorovacím a řídicím programovým ytémem

Více

Jednoduché seřízení regulátorů metodou SIMC

Jednoduché seřízení regulátorů metodou SIMC Jnouché řízní rgulátorů mtoou IMC Miluš Vítčová Abtrat Člán tručně popiu nouchou mtou řizování rgulátorů navržnou ogtam pro rgulované outavy opravním zpožěním. Mtoa ává obré výly i při použití poměrně

Více

Robustnost regulátorů PI a PID

Robustnost regulátorů PI a PID Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics Paper 45 Robustnost regulátorů PI a PID VÍTEČKOVÁ, Miluše Doc. Ing., CSc., katedra ATŘ, FS

Více

7 - Ustálený stav kmitavý a nekmitavý, sledování a zadržení poruchy

7 - Ustálený stav kmitavý a nekmitavý, sledování a zadržení poruchy 7 - Utálený tav kmitavý a nekmitavý, ledování a zadržení poruchy Michael Šebek Automatické řízení 018 31-3-18 Automatické řízení - ybernetika a robotika zeílení ytému na frekvenci ω je G( jω) - viz amplitudový

Více

Vzorový test k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního oboru Automatické řízení a informatika (2012)

Vzorový test k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního oboru Automatické řízení a informatika (2012) Vzorový tet k přijímacím zkouškám do navazujícího magiterkého tudijního oboru Automatické řízení a informatika (22). Sekvenční logický obvod je: a) obvod, v němž je výtupní tav určen na základě vtupních

Více

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. )

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. ) ( LEVEL 3 Laplaceova tranformace jako nátroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. ) Podívejme e tentokrát na dynamiku pracovní edačky řidiče prizmatem matematiky aneb trocha teorie jitě nikomu neuškodí...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Řízení tepelného výkonu horkovodu simulace řízeného systému i řídicího algoritmu

Řízení tepelného výkonu horkovodu simulace řízeného systému i řídicího algoritmu Řízení tepelného výkonu horkovodu imulace řízeného ytému i řídicího algoritmu Operating of heat rate hot water pipe imulation of control ytem and control algorithm Bc. Michaela Pliková Diplomová práce

Více

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁRH SMYKOÉ ÝZTUŽE ŽB TRÁMU Navrhněte mykovou výztuž v poobě třmínků o ŽB noníku uveeného na obrázku. Kromě vlatní tíhy je noník zatížen boovou ilou o obvoového pláště otatním tálým rovnoměrným zatížením

Více

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0) Vyztužená těna na poajném tropu (v.0) Výpočetní pomůcka pro poouzení zěné, vyztužené těny na poajném tropu Smazat zaané honoty Nápověa - čti pře prvním použitím programu!!! O programu 0. Pomínka rešení:

Více

SROVNÁNÍ METOD SYNTÉZY PRO ŘÍZENÍ SOUSTAV S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM

SROVNÁNÍ METOD SYNTÉZY PRO ŘÍZENÍ SOUSTAV S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNCKÁ UNVERZA OSRAVA UNVERZNÍ SUDJNÍ ROGRAM MECHARONKA KAEDRA AUOMAZAČNÍ ECHNKY A ŘÍZENÍ SROVNÁNÍ MEOD SYNÉZY RO ŘÍZENÍ SOUSAV S DORAVNÍM ZOŽDĚNÍM COMARSON OF SYNHESS MEHODS FOR LANS

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZIT V LIBERCI Savová regulace Liberec Ing. irolav Vavroušek . Savová regulace V práci e budu zabýva analýzou yému popaného diferenciální rovnicí: Řešení bude probíha pomocí yému TLB...

Více

5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky

5. cvičení návrh a posouzení výztuže desky 5. cvičení návrh a poouzení výztuže eky Jenotky Ve tatických výpočtech e nejčatěji pracuje jenotkami íly (N, kn), napětí (kpa, MPa) a élky (mm, cm, m). Jako nejjenoušší prevenci chyb oporučuji vžy oazovat

Více

VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička

VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU Ing. Aleš Hrdlička Katedra technické kybernetiky a vojenké robotiky Vojenká akademie v Brně E-mail: hrdlicka@c.vabo.cz Úvod Tento článek popiuje jednoduchou

Více

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot Martin Hunčovský 1,*, Petr Siegelr 1,* 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky, Technická 4, 166 07 Praha

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ. Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ. Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2 PAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2 Abstract The paper reviews briefly one of the propose probabilistic assessment concepts. The potential of the propose

Více

Podpora výuky předmětu "Teorie automatického řízení I" Petr Žajdlík

Podpora výuky předmětu Teorie automatického řízení I Petr Žajdlík Podpora výuky předmětu "Teorie automatického řízení I" Petr Žajdlík Bakalářká práce 6 ABSTRAKT Abtrakt čeky Tato bakalářká práce e zabývá vzorovým vypracováním zápočtových protokolů polu návrhem zadání

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha čílo teoretická čát Filtry proudovými konvejory Laboratorní úloha je zaměřena na eznámení e principem činnoti proudových konvejorů druhé generace a

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah 30.0.07 Akademický rok 07/08 Připravil: Radim Farana Automatizační technika Regulátory Obsah Analogové konvenční regulátory Regulátor typu PID Regulátor typu PID i Regulátor se dvěma stupni volnosti Omezení

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

Příklady k přednášce 20 - Číslicové řízení

Příklady k přednášce 20 - Číslicové řízení Příklady k přednášce 0 - Čílicové řízení Micael Šebek Automatické řízení 07-4- Vzorkování: vzta mezi a z pro komplexní póly Spojitý ignál má Laplaceův obraz póly v, Dikrétní ignál má z-obraz αt yt ( )

Více

C Charakteristiky silničních motorových vozidel

C Charakteristiky silničních motorových vozidel C Chaaktetky lnčních otoových vozel Toto téa e zabývá záklaní etoa tanovení někteých povozních chaaktetk lnčních otoových vozel, kteé pak náleně louží k pouzování užtných vlatnotí těchto vozel. Stanovení

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového noníku Uvažujte železobetonový protě podepřený noník (Obr. 1) o průřezu b = 00 mm h = 600 mm o rozpětí l = 60 m. Noník je oučátí kontrukce objektu pro kladování

Více

1. Matematický model identifikované soustavy

1. Matematický model identifikované soustavy IDENTIFIKACE SOUSTAVY SEDAČKY SEDAČKA C.I.E.B TYPOVÉ ŘADY 5 A NÁVRH REGULAČNÍHO OBVODU GHARAZI SAYED MOHSEN Technická univerita v Liberci, fakulta trojní, katedra aplikované kybernetiky, Hálkova 6, 46

Více

Komentovaný příklad návrhu prefamonolitického stropu

Komentovaný příklad návrhu prefamonolitického stropu FKULT STVEBNÍ, ČVUT V PRZE Komentovaný příkla návrhu preamonolitického tropu Výuková pomůcka Ing. Joe Flár 1.1.01 Tento okument vznikl za inanční popory projektu FRVŠ 39/01/G1 Navrhování betonových a zěných

Více

Systém vztahů obecné pružnosti Zobecněný Hookeův zákon

Systém vztahů obecné pružnosti Zobecněný Hookeův zákon Stém vtahů obecné pružnoti Zobecněný Hookeův ákon V PPI e řešil úloh pružnoti u prutů. Pro řešení pouvů napětí a přetvoření obecného 3D těleo je třeba etavit a řešit tém vtahů obecné pružnoti. Jeho řešení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ECHNICÁ UNIVERZIA V LIBERCI FAULA SROJNÍ atedra aplikované kybernetiky Obor 3922 Automatizované ytémy řízení ve trojírentví Zaměření Automatizace inženýrkých prací Programový modul pro automatické eřízení

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSIY OF ECHNOLOGY FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ ÚSAV AUOMAIZACE A INFORMAIKY FACULY OF MECHANICAL ENGINEERING INSIUE OF AUOMAION AND COMPUER SCIENCE ŘÍZENÍ NEKMIAVÝCH

Více

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x) 11 Implicitní funkce Definice 111 (implicitní funkce) Nechť F : R 2 R je funkce a [x 0, y 0 ] R 2 je takový bo, že F (x 0, y 0 ) = 0 Řekneme, že funkce y = f(x) je v okolí bou [x 0, y 0 ] zaána implicitně

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ Slaboprouý obzor oč 69 (3) Čílo 4 J Kalou: Přípěvek k ohaům účinnoti pínaných tejnoměrných měničů PŘÍSPĚVEK K OHAŮM ÚČNNOS SPÍNANÝH SEJNOSMĚNÝH MĚNČŮ oc ng Jarolav Kalou Sc Katera elektrotechniky; Fakulta

Více

4. Práce, výkon, energie

4. Práce, výkon, energie 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hledika je podmíněno vzájemným ilovým půobením těle, která e přitom vzhledem ke zvolené vztažné outavě přemíťují. Vztahy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDÍCÍ TECHNIKY. Optimální nastavení PID regulátorů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDÍCÍ TECHNIKY. Optimální nastavení PID regulátorů ČESÉ VYSOÉ UČENÍ TECHNICÉ V PRAZE FAULTA ELETROTECHNICÁ ATEDRA ŘÍDÍCÍ TECHNIY BAALÁŘSÁ PRÁCE Optmální natavení PID regulátorů Praha 2008 Aam Chalupa Prohlášení Prohlašuj, že jem vou bakalářkou prác vypracoval

Více

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM P Kytka J Novák ČVUT v Praze Fakulta tavební katedra fyziky Práce e zabývá analýzou průchodu paprků koutovým odražečem což je typ hranolu který je

Více

Laboratorní model CE 151 Kulička na ploše

Laboratorní model CE 151 Kulička na ploše Laboratorní model CE 5 Kulička na ploše CE 5 Ball and Plate Apparatu Bc. Mirolav Kirchner Diplomová práce 0 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 0 4 ABSTRAKT Tato diplomové práce e zabývá reálným

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

Automatizační technika. Obsah. Algebra blokových schémat Vývojové diagramy. Algebra blokových schémat

Automatizační technika. Obsah. Algebra blokových schémat Vývojové diagramy. Algebra blokových schémat Akademický rok 07/08 Připravil: adim Farana Automatizační technika Algebra blokových chémat, vývojové diagramy Obah Algebra blokových chémat ývojové diagramy Algebra blokových chémat elikou výhodou popiu

Více

Konečný automat Teorie programovacích jazyků

Konečný automat Teorie programovacích jazyků Konečný automat Teorie programovacích jazyků oc. Ing. Jiří Rybička, Dr. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně rybicka@menelu.cz Automaty v běžném životě Konečný automat Metoy konstrukce konečného automatu

Více

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0) Překla z vyztuženého ziva (v 1.0) Výpočetní pomůcka pro poouzení zěného vyztuženého překlau Smazat zaané honoty Nápověa - čti pře prvním použitím programu!!! O programu 0. Pomínka prutového či těnového

Více

ZÁKLADY AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V TEORII

ZÁKLADY AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V TEORII VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V TEORII Ing. Romana Garzinová, Ph.D. Ing. Ondřej Zimný, Ph.D. prof. Ing. Zora Jančíková, CSc.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SYNTÉZA MODERNÍCH STRUKTUR KMITOČTOVÝCH FILTRŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SYNTÉZA MODERNÍCH STRUKTUR KMITOČTOVÝCH FILTRŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Útav teoretické a experimentální elektrotechniky Ing. Martin Friedl SYNTÉZA MODERNÍCH STRUKTUR KMITOČTOVÝCH FILTRŮ SYNTHESIS

Více

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy Úloha č. pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu záklaní vztahy Veení Fourriérův zákon veení tepla, D: Hustota tepelného toku je úměrná změně teploty ve směru šíření tepla, konstantou úměrnosti je součinitel

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 8. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 2013 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

1 Úvod do číslicové regulace

1 Úvod do číslicové regulace Automatické říení II Úvod do čílicové regulace V náledujícím textu budou uvedeny ákladní vlatnoti, popiy a přehledy týkající e problematiky čílicové regulace. Některé kapitol budou také obahovat řešené

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

VLIV VELIKOSTI VZORKOVACÍ PERIODY NA NÁVRH DISKRÉTNÍHO REGULAČNÍHO OBVODU

VLIV VELIKOSTI VZORKOVACÍ PERIODY NA NÁVRH DISKRÉTNÍHO REGULAČNÍHO OBVODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 013 7-4-14 Opakování: Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy tvoří okruh, ale ne těleo (Okruh tvoří také celá číla, těleo

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky. Bakalářská práce. Řízení Trojkolového vozíku

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky. Bakalářská práce. Řízení Trojkolového vozíku Západočeká univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kbernetik Bakalářká práce Řízení Trojkolového vozíku Plzeň, 23 Jan Holub Prohlášení Předkládám tímto k poouzení a obhajobě bakalářkou práci

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace

REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace EP-egulace EP EGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení Obr.. Schéma uzavřené regulační myčky Obr.. Ukazatele kvality regulace V regulačních pohonech pouzujeme kvalitu regulace nejčatěji dle přechodové charakteritiky,

Více

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB Analýza arametrů měřených řive aomoace a vergence oa v rogramu MATLAB Václav Baxa*, Jarolav Duše*, Mirolav Dotále** *Katera raioeletroniy, FEL ČVUT Praha **Oční oělení, Nemocnice, Litomyšl Abtrat Práce

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 203 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Doplňky k přednášce 23 Diskrétní systémy Diskrétní frekvenční charakteristiky

Doplňky k přednášce 23 Diskrétní systémy Diskrétní frekvenční charakteristiky Doplňky k přednášce 3 Dikrétní ytémy Dikrétní frekvenční charakteritiky Michael Šebek Automatické řízení 011-1-11 Automatické řízení - Kybernetika a robotika e jω Matematika: Komplexní exponenciála = coω+

Více

Pružnost a plasticita II

Pružnost a plasticita II Pružnost a plastcta II 3. ročník bakalářského stua oc. Ing. Martn Kresa Ph.D. Katera stavební mechank Řešení nosných stěn metoou sítí 3 Řešení stěn metoou sítí metoa sítí (metoa konečných ferencí) těnová

Více

Aplikace experimentálních identifikačních metod pro modelování reálných procesů. Bc. Miroslav Husek

Aplikace experimentálních identifikačních metod pro modelování reálných procesů. Bc. Miroslav Husek Aplikace experimentálních identifikačních metod pro modelování reálných proceů Bc. Mirolav Huek Diplomová práce 017 ***nacannované zadání. 1*** ***nacannované zadání. *** Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 V tomto dokumentu předkládáme podmínky přechodu Venuše pře luneční kotouč 8. června roku 2004. Naše výpočty jme založili na planetárních teoriích VSOP87 vytvořených

Více

Regulační obvod s měřením regulováné veličiny

Regulační obvod s měřením regulováné veličiny Regulační obvod s měřením regulováné veličiny Zadání Soustava vyššího řádu je vytvořena z několika bloků nižšího řádu, jak je patrno z obrázku. Odvoďte výsledný přenos soustavy vyššího řádu popisující

Více

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Jaroslav Hlava THIKÁ UIVZIT V LII Fakulta mechatroniky, informatiky a meioborových stuií Tento materiál vnikl v rámci rojektu F Z..7/../7.47 eflexe ožaavků růmyslu na výuku v oblasti automatického říení

Více

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení - Regulátory Michael Šebe Automaticé řízení 7 6-3-7 Nejjednodušší regulátory Automaticé řízení - Kybernetia a robotia v jitém mylu nejjednodušší regulátor je On-Off (Bang-bang) má jen dvě možné výtupní

Více

KP1 2. úloha / 2. část

KP1 2. úloha / 2. část KP1 2. úloha / 2. část Konzultace příš7 týen opaají L - v ponělí 19.3. jsem v zahraničí - střea pátek jsem nakonferenci + jenání v Břeclavi Omlouvám se. Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor

k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor METODICKÝ LIST k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor Téma DUM: spojitá regulace test 1 Anotace: Digitální učební materiál DUM - slouží k výuce regulátorů

Více

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými . přenáška Grafické řešení úloh LP se věma nenámými Moel úlohy lineárního programování, který obsahuje poue vě nenámé, le řešit graficky v rovině pravoúhlých souřaných os. V této rovině se nejprve obraí

Více

Frekvenční metody syntézy

Frekvenční metody syntézy Frevenční metody yntézy Autor: etr Havel, havelp@fel.cvut.cz 23..25 Frevenční metody návrhu e naží upravit frevenční charateritiu otevřené myčy L ta, aby výledná frevenční charateritia uzavřené myčy T

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů. Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl loužit jako vzor pro tvorbu vašich vlatních protokolů. Na příkladech je zde ukázán právný zápi výledků i formát tabulek a grafů.

Více

Příklady k přednášce 16 - Pozorovatel a výstupní ZV

Příklady k přednášce 16 - Pozorovatel a výstupní ZV Příklady k přednášce 6 - Pozorovatel a výtupní ZV Michael Šebek Automatické řízení 08 6-4-8 Příklad: Pozorovatel pro kyvadlo naivně pro kyvadlo frekvencí ω 0 a rovnicemi x 0 x 0 navrhneme pozorovatel dvojitým

Více

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK OCELOVÉHO RÁMU METODOU IMPORTANCE SAMPLING

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK OCELOVÉHO RÁMU METODOU IMPORTANCE SAMPLING I. ročník celostátní konference POLEHLIVOT KONTRUKCÍ Téma: Rozvoj koncepcí posuku spolehlivosti stavebních konstrukcí 15.3.2000 Dům techniky Ostrava IBN 80-02-01344-1 73 PRAVDĚPODOBNOTNÍ POUDEK OCELOVÉHO

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 016 15-4-17 Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy netvoří těleo (jako reálná číla, racionální funkce, ) ale okruh (jako

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS Moely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RDS EÓRIA A PRAX Příspěvek popisuje tvorbu ynamických moelů elektrických strojů a transformátorů vhoných

Více

21 Diskrétní modely spojitých systémů

21 Diskrétní modely spojitých systémů 21 Dikrétní modely pojitýc ytémů Micael Šebek Automatické řízení 2015 29-4-15 Metoda emulace Automatické řízení - Kybernetika a robotika pojitý regulátor nazývá e také aproximace, dikrétní ekvivalent,

Více

( s) ( ) ( ) ( ) Stabilizace systému pomocí PID regulátoru. Řešený příklad: Zadání: Uvažujme řízený systém daný přenosovou funkcí

( s) ( ) ( ) ( ) Stabilizace systému pomocí PID regulátoru. Řešený příklad: Zadání: Uvažujme řízený systém daný přenosovou funkcí tbilizce ytému pomocí regulátoru Řešený příld: Zdání: Uvžujme řízený ytém dný přenoovou funcí ) ožte, že je ytém netbilní. ) Nvrhněte dnému ytému regulátor, terý bude ytém tbilizovt. ) Úpěšnot vého nárhu

Více

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Regulační obvod s měřením akční veličiny

Regulační obvod s měřením akční veličiny Regulační obvod s měřením akční veličiny Zadání Soustava vyššího řádu je vytvořena z několika bloků nižšího řádu, jak je patrno z obrázku. Odvoďte výsledný přenos soustavy vyššího řádu popisující dané

Více

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí Před A3M38VBM, J. Ficher, kat. měření, ČVUT FL Praha Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí v. 2011 Materiál je určen pouze jako pomocný materiál pro tudenty zapané v předmětu: Videometrie a bezdotykové

Více

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..8 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 7 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně píše minut na řešení příkladů

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u CHYTRÉ TECHNICKÉ

Více

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení 2015 24-3-15 - Regulátory Michael Šebe Automaticé řízení 5 4-3-5 Nejjednodušší regulátory Automaticé řízení - Kybernetia a robotia v jitém mylu nejjednodušší regulátor je On-Off (Bang-bang) má jen dvě možné výtupní

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 23 2-4-3 L { } Dopravní zpoždění v Laplaceově tranformaci v ( + τ ) { f t } { } t f(): t f() t = t

Více

MODELOVÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ

MODELOVÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ Simulace buov a techniky prostřeí 21 6. konference IBPSA-CZ Praha, 8. a 9. 11. 21 MODELOVÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ Vlaimír Zmrhal, Tomáš Matuška, Jan Schwarzer Ústav techniky prostřeí, Fakulta

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Protředky automatického řízeí Měřící a řídící řetězec Vypracoval: Petr Oadík Akademický rok: 006/007 Semetr: letí Zadáí Navrhěte měřicí

Více