ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV"

Transkript

1 Základní škla Kvářv, kres Písek Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla Kvářv, kres Písek Kvářv 80, Kvářv Mgr. Libr Mandvec Kntakty: Telefn Web Zařazení d sítě škl: IZO škly REDIZO IČO Zřizvatel: Obec Kvářv, Kvářv 63, Kvářv, Telefn: , Fax: , Platnst dkumentu d: Verze: č. 1 červenec 2007 Pdpis ředitele škly Razítk škly - 1 -

2 2. Charakteristika škly Úplnst a velikst škly Základní škla Kvářv, kres Písek je úplnu základní šklu s pstupným rčníkem. V kaţdém rčníku je zřízena vţdy jedna třída. Jde spádvu šklu pr Obec Kvářv (včetně jejích něklik vesnic a sad), ale také pr Obec Hrazany, Obec Kstelec nad Vltavu a část Obce Hrejkvice. Většina ţáků tak d škly djíţdí a je závislá především na autbusvých spjích. Škla se nachází v krajvé, klidné části bce Kvářv a její výhdu je ucelený areál zahrnující veškeré ptřebné bjekty pr prvz základní škly a jejích sučástí. Kapacita základní škly je 300 ţáků, kapacita šklní druţiny 90 ţáků a kapacita šklní jídelny 300 ţáků. Vybavení škly A) Prstrvé Areál škly se skládá ze staré budvy, nvé budvy, tělcvičny, šklníh dvra, šklníh pzemku a šklníh hřiště. Přím před šklu se nachází zastávka autbusu a parkviště, jeţ sluţí zaměstnancům škly a rdičům, kteří vyzvedávají své děti ze škly či šklní druţiny. Stará budva, jejíţ hlavní část byla pstavena jiţ v rce 1930, sluţí především celému prvnímu stupni. V tét budvě sídlí vedení škly, jsu zde dvě pčítačvé učebny, dvě ddělení šklní druţiny a šatny. Na ni přím navazuje tělcvična, cvičná kuchyňka a ktelna. Nvá budva, dknčená v smdesátých letech minuléh stletí, je spjena se staru budvu prsklenu spjvací chdbu a její hlavní část sluţí druhému stupni. Krmě čtyř kmenvých tříd se zde nachází učebna pr přírdvědné předměty a třetí ddělení šklní druţiny (šklní klub s knihvnu). Sučástí nvé budvy je učebna pr praktické činnsti (dílny) a šklní jídelna, na niţ navazuje šklní kuchyně. Ke shrmáţďvání při slavnstních příleţitstech, ale také ke hrám, ddechu i výuce sluţí jedntlivé části šklníh dvra. Na dvůr navazuje šklní pzemek a šklní hřiště, jeţ sluţí mim výuku celé veřejnsti. Velku reknstrukcí pršla škla na přelmu stletí (zateplení, výměna ken na 1.stupni, přechd na tpení LTO), výměna ken na 2.stupni pak byla učiněna v rce V sučasnsti na reknstrukci čekají ještě půvdní pdlahy na 1.stupni. B) Materiální Škla je standardně vybavena učebnicemi a učebními pmůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukvý sftware. Pr další studium a práci ţáků i pedaggů je k dispzici v rámci šklníh klubu šklní knihvna. Literatura, učebnice, učební pmůcky a výukvý SW jsu průběţně dplňvány nvé. V rámci jedntlivých předmětů jsu spravvány jedntlivé kabinety a sbírky učebních pmůcek. Obnvu vyţaduje především šklní nábytek ve třídách skříně, lavice, ţidle a tabule. C) Technické Jednu z pririt škly ve výuce i v běţném chdu škly je vyuţití infrmačních a kmunikačních technlgií. Z th vychází i vybavenst škly tut techniku. Pr výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsu určeny 2 učebny výpčetní techniky (v jedné 13 stanic, v druhé 15 stanic). Pr práci i zábavu jsu ţákům k dispzici další pčítače ve šklních druţinách i kmenvých třídách. D buducna je plánván vytvřit celšklní síť s rzmístěním pčítačů i d jedntlivých kabinetů. Pčítače v jedné z PC učeben jsu prpjeny d pčítačvé sítě, přes kteru mají ţáci i učitelé přístup na Internet. Kaţdý pracvník i ţák škly má své přístupvé hesl d šklní pčítačvé sítě, svůj prstr na serveru pr ukládání dat a svu vu schránku s adresu. V jedné z PC učeben je umístěna kpírka pr ptřeby učitelů. Téměř plvina tříd bsahuje videpřehrávače, pr - 2 -

3 výuku jsu samzřejmě k dispzici CD přehrávače, zpětné prjektry a nvě i jeden přensný dataprjektr s ntebkem. Škla p technické stránce dispnuje přiměřeně vybavenými učebnami dílen a vaření. Nejen pr ptřeby zájmvé činnsti se vyuţívá keramická pec. D) Hygienické Pitný reţim ţáků je zajišťván várnicemi s čajem umístěnými na chdbách, distribucí dtvanéh mléka a aktuální nabídku šklníh bufetu. Pr dpčinek je k dispzici šklní druţina (celkem tři ddělení, z nichţ třetí sluţí i ţákům druhéh stupně jak šklní klub) a PC učebna s připjením na internet. Od jara d pdzimu sluţí ţákům velkých přestávkách v případě pěknéh pčasí šklní dvůr. Zde se také nachází pevný stůl pr stlní tenis a přensitelné lavičky. Ţáci 1.stupně mhu vyuţívat dpčivné kutky s kbercem ve třídách, ţáci 2.stupně stly na stlní tenis na chdbě. Sciální zařízení pr ţáky jsu p reknstrukci, nedstatečné jsu talety z hlediska kapacity na 1.stupni. Charakteristika pedaggickéh sbru Pedaggický sbr tvří ředitel, zástupce ředitele, přibliţně 15 učitelů a 2 vychvatelky šklní druţiny. Sbr je smíšený s většinvu převahu ţen, věkvě je pestrý d mladých splupracvníků aţ p zkušené klegy. Aprbvanst sbru činí zhruba 85 %, kvalifikvanst 90 %. Ve škle pracuje výchvný pradce, ICT krdinátr a metdik prevence sciálně patlgických jevů. Všichni pedaggičtí pracvníci se účastní různých frem dalšíh vzdělávání. Priritními blastmi DVPP jsu psychlgie, pedaggika, mderní metdy v didaktice předmětů, základy cizíh jazyka a v nepslední řadě i práce s výpčetní a kmunikační techniku. V uplynulých letech téměř 100 % pedaggů pršl úrvní Z ve šklení práce na pčítači v prjektu PI SIPVZ, téměř plvina z nich zvládne i úrveň P. Škla preferuje vzdělávací semináře pr celý tým. Charakteristika žáků Ţáci kvářvské škly pcházejí z Kvářva a klních vsí a sad. V sučasnsti ji nenavštěvují ţádné děti cizích státních příslušníků či minritních etnik. Dluhleté zkušensti jsu s integrací ţáků se SPU i ţáků s jiným zdravtním pstiţením. Kaţdý integrvaný ţák má vypracván na základě dpručení PPP neb SPC vlastní individuální vzdělávací plán. Dluhdbé prjekty, mezinárdní splupráce Krmě jednrázvých akcí a aktivit, které pdprují, ţivují neb dplňují tradiční výuku (exkurze, výlety, vystupení pr veřejnst, návštěvy kulturních představení, sprtvní kurzy apd.), škla rganizuje následující prgramy a prjekty: PEER prgram (starší ţáci šklí mladší v blasti prevence sciálně patlgických jevů) Prgram EVVO (práce ţáků celé škly na envirnmentální témata) Evrpský den jazyků Evrpský den (pznávání jazyka i kultury evrpských zemí) Abslventské práce (tvrba a bhajba dbrné práce na zvlené téma) Splupráce se šklu z partnerské bce Seftigen, Švýcarsk (výměnné pbyty) Prjekty na 1.stupni (třídní prjekty završené prjektvým dnem) Plicejní pes Ajax (prjekt na plicejní tematiku) Prjekt Já, bčan (hledání řešení knkrétníh veřejnéh prblému) - 3 -

4 Splupráce s rdiči a jinými subjekty Rdiče dstávají infrmace výsledcích vzdělávání prstřednictvím ţákvských kníţek, na třídních schůzkách, případně při knzultacích sbně či telefnicky dle přání rdičů. Rdiče jsu činnsti škly infrmváni prstřednictvím šklníh zpravdaje a webvých stránek škly. Při škle pracuje také Občanské sdruţení rdičů (OSR), jehţ cílem je získávat a sdruţvat finanční prstředky na pdpru výuky, materiálníh zázemí škly a trávení vlnéh času ţáků. Krmě OSR se můţe k aktuálním prblémům vzdělávání a výchvy dětí na škle vyjadřvat také šklská rada, jejímiţ členy jsu záknní zástupci ţáků. Základem vzdělávání integrvaných ţáků je splupráce s PPP Písek. Stejná instituce je také partnerem pr uskutečňvání aktivit v blasti prevence sciálně patlgických jevů. V tét blasti se svědčuje také kperace s krizvým centrem Arkáda. V blasti kulturních akcí splupracuje škla s Obcí Kvářv (kulturní prgramy veřejných akcí, becní knihvna) a Občanským sdruţením Kvářvan. Tradiční šklní ples je rganizván splečně se Zemědělským druţstvem Kvářv. Velmi důleţitá je také splupráce se zahraniční partnersku šklu ve švýcarském Seftigenu. O šklních i mimšklních akcích škla infrmuje veřejnst prstřednictvím týdeníku Milevské nviny, pravidelně pak v Obecním zpravdaji Obce Kvářv. Servisní služby A) Šklní družina Šklní druţina je základním článkem výchvy mim vyučvání a jejím hlavním psláním je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a relaxace ţáků. Vhdné střídání práce a dpčinku přispívá k dstranění únavy z předchzí šklní činnsti, učí je ušlechtilé zábavě, pmáhá uspkjvat a rzvíjet kulturní ptřeby a rzmanité zájmy ţáků. Mim činnsti výchvně vzdělávací plní ŠD funkci sciální, tzn. dhled nad ţáky p určitu dbu před neb p sknčení vyučvání, významnu rli hraje v tmt hledu zvláště pr ţáky djíţdějící, kteří čekají na djezd autbusu. Základní dvě ddělení sluţí ţákům z 1.stupně, třetí ddělení (šklní klub) je rganizván i pr ptřeby ţáků druhéh stupně. Všechna tři ddělení mají pr svůj prvz samstatnu místnst, která je vţdy za tímt účelem vybavena. Šklní klub sluţí zárveň jak knihvna a ţáci si zde mhu číst, vypracvávat dmácí úkly, připravvat referáty, hrát stlní hry se svými spluţáky, malvat, pvídat si či hrát PC hry. B) Zájmvé kružky Krmě šklní druţiny mhu ţáci svůj vlný čas trávit také v jedntlivých zájmvých kruţcích. Vzhledem k velké vzdálensti d zařízení přím k zájmvé činnsti určených (DDM Milevsk) patří širká nabídka zájmvých kruţků k přirzenému pslání venkvské škly jak vlnčasvéh centra jejích ţáků. Aktuální nabídka kruţků se dvíjí d zájmu ţáků a ptenciálu pedaggů či splupracvníků z řad rdičů. Zastupeny jsu většinu zájmvé činnsti umělecké (např. flklrní subry, divadl, keramika), sprtvní (např. cyklistika, turistika, tenis, phybvé hry) i pznávací (např. chránci přírdy, anglický jazyk, zdravtníci). C) Šklní jídelna Sučástí ZŠ Kvářv je také šklní jídelna, která sluţí ţákům i zaměstnancům škly. Strávníci vyuţívají tzv. bezstravenkvý systém, v rámci něhţ se platby dehrávají prstřednictvím inkasa a výdej bědů se uskutečňuje pmcí laminvých karet. Zatím není k dispzici výběr ze dvu jídel

5 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření škly Budeme usilvat t, aby naše škla byla místem, kde: dětem se dstává kvalitníh základníh vzdělání splečně se základy etických a estetických pravidel je umţněn rzvj kaţdéh ţáka (včetně ţáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a ţáků mimřádně nadaných) ţák se učí vědmstem a dvednstem vyuţitelným v dalším ţivtě a při dalším vzdělávání jsu vyuţívány variabilní, mderní a činnstní metdy výuky funguje dbrá splupráce mezi ţáky, mezi ţáky a učiteli, mezi učiteli a rdiči panuje atmsféra důvěry, přátelství a partnerství jsu ţáci mtivváni pzitivním hdncením vzdělávání se uskutečňuje v příjemném, funkčním a estetickém prstředí Budeme žáky vzdělávat tak, aby abslvent naší škly: vládal pznatky smysluplné, prpjené a vyuţitelné v ţivtě uměl vyhledat a zpracvat infrmace uměl splupracvat a byl hleduplný a tlerantní k jiným lidem a kulturám tvřivě pracval a dkázal vnímat estetičn dkázal samstatně a zdpvědně řešit prblémy dkázal prsazvat sebe a své názry, ne však na úkr druhých uměl hdntit sebe i statní byl dbře jazykvě vybaven uměl pracvat s infrmačními technlgiemi byl mtivván k dalšímu vzdělávání uměl uplatnit zásady slušnéh chvání v různých situacích Chceme, aby přednstmi naší škly byl především: kvalitní vzdělání příslušící základní škle (znalsti, dvednsti, pstje, návyky) přátelské, příjemné a bezpečné klima škly (důvěra, partnerství, práva a pvinnsti) prpjenst výuky s činnstmi a rituály (smysluplné šklní a mimšklní akce) dbré pdmínky pr výuku cizích jazyků a infrmatiky širká nabídka zájmvých aktivit (zájmvé kruţky) rzvíjení flklrních tradic reginu - 5 -

6 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE K UČENÍ rganizuje si učení, vyuţívá vhdné frmy a metdy, dkáţe kncentrvat pzrnst, plánuje další studium a celţivtní učení vyhledává, třídí, prpjuje a puţívá infrmace vytváří si kmplexnější phled na matematické, přírdní, splečenské a kulturní jevy, uvádí věci d suvislsti uplatňuje samstatnst a tvřivst, pzruje, experimentuje, výsledky prvná a závěry vyuţije v buducnsti dkáţe psudit své výkny a diskutvat nich, má pzitivní vztah ke vzdělávání vnímá a chápe prblémy vznikající ve škle (při výuce i mim ni - prblémvé vyučvání i prblémy v rámci chvání a kmunikace) umí vyhledat infrmace k řešení prblému - prvná různé varianty a srvná je s dsavadní zkušenstí a názrem druhých a překnává překáţky při řešení prblému 3.2 Výchvné a vzdělávací strategie Střídáme různé metdy a frmy práce (frntální výuka, výuka ve skupině, výuka na pčítači, tvrba prjektů). Učíme ţáky samstatné práci. Rzlišujeme ve výuce základní nezbytné učiv a učiv rzšiřující, dplňující. Zadáváme zajímavé dmácí úkly. Učíme ţáky vybrat nejvhdnější způsb, jak získat infrmace. Vyţadujeme, aby ţák studval sustavně, návazně a své vědmsti prhlubval. Klademe důraz na t, aby ţák četl s przuměním, uměl pracvat s textem. Naučíme ţáka úměrně věku pracvat s pčítačem a internetem. Vedeme ţáky k samstatnému zpracvání výpisků, výtahu, shrnutí. Pdprujeme puţívání cizíh jazyka. Organizujeme tvrbu a bhajbu abslventských prací, pvinně v 9. rčníku. Zadáváme ţákům referáty. Vedeme ţáky, aby pchpené, prpjené infrmace vyzkušeli v praktické situaci. Připravujeme labratrní práce. Učíme práci s chybu. Klademe ţákvi tevřené tázky, zadáváme prblémvé úkly, pdněcujeme tvřivst, umţňujeme realizvat vlastní nápady. Přistupujeme individuálně k ţákvi, abychm maximalizvali jeh šanci prţít úspěch. Pdprujeme ţáky v účasti na lympiádách a sutěţích a připravujeme je na ně. Puţíváme převáţně pzitivní hdncení, učíme trpělivsti, pvzbuzujeme, pěstujeme vůli. Kntrlujeme a ceňujeme průběţně pkrk při výuce v předmětech. Učíme sebehdncení. Učíme ţáky prblémům předcházet. Při třídnických hdinách řešíme prblémy (kázeň, knflikty mezi ţáky, neddrţení pravidel, kmunikace s druhými). Zadáváme netradiční úlhy a úlhy z praktickéh ţivta. Zadáváme úkly, k jejichţ splnění ţáci vyuţívají infrmační technlgie

7 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ dkáţe samstatně puţívat různé způsby a pstupy řešení prblémů v jedntlivých předmětech věřuje výsledky řešení a hdntí je vzhledem k jiným prblémům i k rzvji sebe sama kriticky myslí, rzhduje se uváţlivě a zdpvědně, dkáţe bhájit a zhdntit své činy vládá kultivvaný ústní a písemný prjev a frmuluje své myšlenky umí diskutvat (vyslechne druhé, snaţí se jim przumět a přiměřeně reagvat, dkáţe bhájit svůj názr vhdnu argumentací) rientuje se v různých typech textů, záznamů, brázků, schémat i zvuků a neverbálních prjevů kmunikace a pracuje s nimi vyuţívá infrmační a kmunikační technlgie vyuţívá v běţném šklním ţivtě získané kmunikativní dvednsti (šklní klima vztahy, splupráce) splupracuje ve skupině, přijímá svu rli a snaţí se přispět k úspěchu skupiny je tlerantní, hleduplný k statním a umí pţádat pmc a pmci druhým při splupráci v týmu dkáţe druhé pchpit, cenit a pučit se d nich vládá svje jednání a chvání, hdntí je a vytváří si Vedeme k samstatnsti, tvřivsti a lgickému myšlení. Pdprujeme řešení úlh něklika způsby. Učíme ţáky na mdelvých příkladech algritmy řešení prblémů. Kntrlujeme a ceňujeme, jak ţáci prakticky zvládají řešení prblémů. Realizujeme s ţáky prjekty - ţáci plánují, připravují, realizují a hdntí své práce. Vedeme ţáky k úhlednému a čitelnému písemnému prjevu. Vytváříme situace, při nichţ ţáci výstiţně, suvisle a lgicky kmunikují. Vedeme ţáky k tmu, aby uměli vyjadřvat písemně své myšlenky. Učíme ţáka číst ptichu i výrazně nahlas a recitvat vhdné umělecké texty. Rzvíjíme slvní zásbu ţáků. Dáváme ţákvi prstr diskutvat, prjevit suhlas/nesuhlas, říci čemu nerzuměl, parafrázvat text vlastními slvy, reagvat na pcity druhéh. Pdprujeme praktické vyuţití cizíh jazyka (prjekty, el. kmunikace, znalsti reálií). Učíme ţáky uţívat nnverbální sdělení a reagvat na ně, puţíváme prvky dramatické výchvy. Učíme ţáky přehledně zpracvat infrmace v grafech, diagramech, tabulkách; rientvat se v mapách a plánech. Ve většině předmětů vyuţíváme při výuce pčítače. Pdprujeme a rganizujeme jazykvé výjezdy ţáků d zahraničí. Vedeme ţáka ke vhdné kmunikaci se spluţáky, učiteli a statními dspělými ve škle i mim šklu. Přádáme akce, při nichţ ţáci vystupují na veřejnsti. Při výuce puţíváme skupinvu práci. Usilujeme t, aby ţáci střídali rle ve skupině, respektvali dhdnutá pravidla, dělili se pmůcky a materiál. Vyţadujeme při skupinvé práci vzájemnu pmc a kntrlu. Budujeme pzitivní třídní a šklní klima. Učíme ţáky základům kperace a týmvé práce. Vytváříme takvé situace, při nichţ by mhl zaţít pcit úspěchu a uspkjení kaţdý ţák

8 KOMPETENCE PRACOVNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ přiměřenu sebedůvěru a sebeúctu respektuje názry a přesvědčení druhých, je empatický a dmítá jakékli násilí uvědmuje si význam pravidel a nrem, umí psudit správnst jednání, zná svá práva a pvinnsti a ddrţuje je chvá se zdpvědně, chrání své zdraví a pmůţe v krizvých situacích je aktivní při kulturním a sprtvním dění, uvědmuje si a chrání naše tradice, kulturní a histrické dědictví (vlastenectví) chrání ţivtní prstředí, chápe eklgické suvislsti a envirnmentální prblémy pracuje efektivně, bezpečně s různými nástrji, materiály a vybavením, ddrţuje vymezená pravidla, plní své pvinnsti a závazky, dkáţe se přizpůsbit nvým pracvním pdmínkám pracuje kvalitně a hspdárně, při práci chrání důleţité hdnty (zdraví své i druhých, ţivtní prstředí apd.) dkáţe bjektivně zhdntit a reálně psudit své mţnsti pr další vzdělání a prfesní rientaci chápe pdstatu, cíl a rizik pdnikání Pskytujeme ţákvi pzitivní zpětnu vazbu. Respektujeme a učíme respektvat individuální rzdíly mezi ţáky (ţáci se zdravtním mezením, ţáci znevýhdnění, ţáci nadaní). Prjednáváme se ţáky jejich přestupky vůči šklnímu řádu. Vytváříme pravidla splečně se ţáky. Při výuce vyuţíváme texty, které mají emcinální a etický bsah. Pdprujeme ţákvsku samsprávu. Vedeme ţáky k chraně fyzickéh a duševníh zdraví. V rámci pchdvéh cvičení zařazujeme tematiku chrany člvěka za mimřádných situací. Učíme ţáky prakticky zvládnut zásady první pmci. Přádáme kulturní a sprtvní akce. Seznamujeme ţáky s histrií a tradicemi své škly, bce, reginu, země. Zapjujeme ţáky d veřejně prspěšných aktivit. Uvádíme příklady nárdní hrdsti a vlastenectví. Udrţujeme a rzvíjíme flklrní tradice reginu. Přádáme mimšklní akce zaměřené na seznamvání s uměním a histrií. Na příkladech ţáky učíme spjitst minulsti a sučasnsti. Zapjujeme d výuky aktuální splečenské dění. Vnímáme, chraňujeme a zlepšujeme ţivtní prstředí ve škle a jejím klí. Třídíme dpady. Zapjujeme envirnmentální výchvu d předmětů. Učíme ţáky rganizvat si práci a zdpvídat za výsledek. Vyţadujeme, aby ţáci udrţvali své pracvní míst v přádku a vládali pracvní nástrje, vybavení, technlgie. Vyţadujeme dknčení práce v dhdnutém termínu a v dhdnuté kvalitě. Vyţadujeme, aby ţáci vědmě šetřili zdrje a energii. Vyţadujeme, aby ţáci ddrţvali pravidla bezpečnsti a předcházeli rizikům. Vedeme ţáky prstřednictvím testů a sebehdncení k psuzení svých mţnstí při vlbě pvlání. Zapjujeme ţáky aktivně d blasti světa práce prstřednictví pracvních činnstí. Vytváříme zajímavu nabídku vlitelných předmětů. Organizujeme exkurze, přednášky a diskuse k vlbě pvlání. Učíme ţáky vytvářet prjekty

9 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu pvaţváni ţáci se zdravtním pstiţením, ţáci se zdravtním znevýhdněním a ţáci se sciálním znevýhdněním. (vycházíme ze zákna č.561/2004 a vyhlášky č. 73/2005). Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími ptřebami je nutná splupráce škly, ţáka, jeh rdičů a šklskéh pradenskéh zařízení. Naše škla usiluje vytváření prstru pr rzvíjení sbnsti kaţdéh ţáka. Svým bsahem se vzdělávací prces ţáků se speciálními vzdělávacími ptřebami zásadně nedlišuje d vzdělávání statních ţáků, výrazné dlišnsti mhu být v metdách a nárcích učitele. Pr ţáky, kteří byli dpručeni PPP k integraci, zpracvává třídní učitel na začátku šklníh rku individuální vzdělávací plán (IVP). Jeh platnst je většinu jeden šklní rk. IVP vychází ze specifických vzdělávacích ptřeb ţáka, upravuje bsah, frmy a pdmínky vzdělávání. Třídní učitel také seznámí pedaggy, rdiče a spluţáky s pstiţením ţáka, úlevami a způsby hdncení. Velký důraz klade na pravidelnu a efektivní kmunikaci a splupráci s rdiči. Vedení škly zajistí: připravenst učitelů a jedntný přístup všech vyučujících k těmt ţákům vhdnu rganizaci výuky příznivé a příjemné klima ve šklním prstředí vhdné didaktické, relaxační a kmpenzační pmůcky pr ţáka v případě ptřeby asistenta, splupráci s PPP, PSC, lgpedem, psychlgem Třídní učitel 1. stupně a vyučující danéh předmětu na 2. stupni: věnuje se ţákvi individuálně, čast pakuje a prcvičuje prbrané učiv snaţí se reedukaci specifických chyb a vyuţívá reedukačních pstupů pdle druhu a stupně pruchy ţáka respektuje jeh zdravtní stav a při hdncení zhledňuje druh, stupeň a míru pstiţení neb znevýhdnění psiluje získané vědmsti a dvednsti prstřednictvím přiměřených metd, puţívá speciální metdy a frmy, střídá pracvní temp dbá na t, aby ţák kmpenzval své znevýhdnění jinými činnstmi, ve kterých je úspěšný Výchvný pradce: eviduje, kntrluje a zakládá vyšetření z PPP, IVP splupracuje s rdiči a PPP - 9 -

10 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimřádně nadaných Za ţáky mimřádně nadané jsu pvaţváni ţáci, jejichţ rzlţení schpnstí dsahuje mimřádné úrvně při vyské tvřivsti v celém kruhu činnstí neb v jedntlivých rzumvých blastech, phybvých, uměleckých a sciálních dvednstech (vycházíme ze zákna č.561/2004 a vyhlášky č. 73/2005). V případě mimřádnéh nadání ţáka škla usiluje rzvíjení a pdpru tht talentu. Při zjišťvání mimřádnéh nadání ţáků škla splupracuje s pradenským pracvištěm a na základě závěrů dbrnéh vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán (IVP). Ten vypracvává třídní učitel. Velmi důleţitá je splupráce škly, ţáka, jeh rdičů a šklskéh pradenskéh zařízení. Mimřádně nadaní ţáci se vyznačují někdy specifickými způsby učení a chvání na jedné straně t je dbrá paměť, zvýšená mtivace v předmětech, které reprezentují jejich nadání, nadprůměrný rzsah znalstí v určitém bru, rychlé pracvní temp, na druhé straně t můţe být například nechta ke splupráci v klektivu, prblematický přístup k pravidlům šklní práce, skln k perfekcinalismu, intrverze či špatná kncentrace. Pr učitele t znamená nejen vyšší nárky na přípravu na vyučvání, ale také vyšší nárky na vedení takvéh ţáka. Způsb výuky těcht ţáků vychází důsledně z principu individualizace a vnitřní diferenciace: Průměrní ţáci plní úkly v rámci základníh učiva, nadprůměrní a nadaní překračují bsah základníh učiva. Respektujeme jejich vlastní temp a individuální pstupy řešení úlh a situací. Zadáváme jim nárčnější samstatné úkly neb je pvěřujeme nárčnějšími částmi při řešení splečnéh úklu. Mhu být pvěřváni vedením a řízením skupin. Vedeme je k tleranci a chtě pmáhat méně nadaným spluţákům. Mimřádně nadaní ţáci se mhu seberealizvat ve šklních prjektech. V sutěţích a lympiádách reprezentují šklu. Na základě kmisinálních zkušek lze mimřádně nadanéh ţáka přeřadit d vyššíh rčníku (na kmisinální zkušky škla takvéh ţáka nepřipravuje)

11 Kreativita VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) ČJ/INT (dmýšlení příběhů, vymýšlení příběhů, líčení apd.) ČJ/INT (dmýšlení příběhů, vymýšlení příběhů, líčení apd.) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) ČJ/INT (Básnické prstředky, báseň) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) OV/INT (Test tvřivsti) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) Psychhygiena PRV/INT (Dbrá rganizace času, hledání pmci při ptíţích) ČJ/INT (Stresvé situace dramatizace) PRV/INT (Význam aktivníh dpčinku) PRV/INT (Hledání pmci při ptíţích) VkZ/INT (Zvládání stresvých situací) VkZ/INT (Zvládání stresvých situací, rganizace vlnéh času) Seberegulace a seberganizace ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) VkZ/INT (Organizace vlastníh času, plánvání učení) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) Sebepznání a sebepjetí PRV/INT (Seznámení s klektivem, míst ţáka v klektivu); ČJ/INT (Sdělvání infrmací sbě, sdělvání pznatků druhých mé sbě) PRV/INT (Setkávání s lidmi, chvání k vrstevníkům, dspělým) ČJ/INT (vyuţití vlnéh času) PRV/INT (Lidské mje těl) ČJ/INT (Charakteristika) OV/INT (Mje psychika - temperament, pstje, hdnty) Rzvj schpnstí pznávání ČJ/INT (UČIVO), M/INT (UČIVO); VV/INT (Barvy), HV/INT (Zvuky), PČ/INT (Materiály), TV/INT (Pvely a pkyny) ČJ/INT (UČIVO zapamatvání, básničky, vyhledávání) M/INT (UČIVO) ČJ/INT (UČIVO zapamatvání, básničky, vyhledávání) M/INT (UČIVO) ČJ, VL, PŘ/INT (dvednsti pr učení a studium vyhledávání infrmací, referáty) ČJ, VL, PŘ/INT (dvednsti pr učení a studium vyhledávání infrmací, referáty) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) ČJ/INT (dvednsti pr učení a studium výtah, přednes) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) Tematické kruhy 3.5 Začlenění průřezvých témat 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

12 Hdnty, pstje, praktická etika PRV/INT (Vytváření pvědmí kvalitách typu dpvědnst - naše třída,, klektiv, pmc) ČJ/INT (Phádky, příběhy) PRV/INT (Ţebříček hdnt) ČJ/INT (Phádky, příběhy) ČJ/INT (Phádky, příběhy) ČJ/INT (ukázky z literatury mrální a nemrální jednání) VL/INT (Ţebříček hdnt, vlastní názr) ČJ/INT (ukázky z literatury mrální a nemrální jednání) OV/INT (Mrálka a mravnst analýzy vlastních a cizích pstjů) Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti PRV/INT (Situace typu Jak se zachváš kdyţ. ) VkZ/INT (řešení prblémů, krizvých situací) VkZ/INT (řešení prblémů, krizvých situací) Kperace a kmpetice ČJ, M/INT (Seberegulace sutěţe, knkurence) ČJ, M/INT (Seberegulace sutěţe, knkurence) OV/INT (Skupinvá práce dpvědnst, pravidla, rganizace) Kmunikace ČJ/INT (Dvednsti pr sdělvání verbální i neverbální) ČJ/INT (Dvednsti pr sdělvání verbální i neverbální) ČJ/INT (Omluva, prsba, pzdrav, ţádst) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) VkZ/INT (Verbální a neverbální kmunikace, řeč lidských skutků) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) ČJ/INT (Verbální a neverbální kmunikace, diskuse, prslv) Mezilidské vztahy PRV/INT (Naše třída, rdina, škla péče dbré vztahy, empatie, pdpra, pmc) ČJ/INT (záţitky, phádky) PRV/INT (Význam dbrých vztahů pr splečnst) OV/INT (Respektvání, řešení knfliktů) OV/INT (Chvání pdprující dbré vztahy) Pznávání lidí PRV/INT (Vzájemné pznávání ve třídě, sdělení sbě frmu hry) ČJ/INT (Charakteristika) AJ/INT (Vzájemné pznávání, představvání) VkZ/INT (Vzájemné pznávání ve třídě) SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ Tt jsem já, ale tebe respektuji prvky OSV nutn uplatňvat ve všech předmětech, při jakýchkli situacích hry, cvičení, mdelvé situace, diskuse, kaţddenní rituály, pravidla

13 Principy demkracie jak frmy vlády a způsbu rzhdvání OV/INT (Demkracie, anarchie, diktatura) OV/P (prjekt Já, bčan) Frmy participace bčanů v plitickém živtě OV/INT (Naše bec bec jak zákl.jedntka samsprávy) OV/P (Exkurze na OÚ) OV/INT (Vlební systémy a demkratické vlby) OV/P (prjekt Já, bčan) Občan, bčanská splečnst a stát P (Plicejní pes Ajax) VL/INT (Stát a jeh představitelé) OV/INT (Listina zákl.práv a svbd, práva a pvinnsti, suţití s minrit.) OV/P (prjekt Já, bčan) Občanská splečnst a škla PRV/INT (Návštěva knihvny prgram) PRV/INT (Práva a pvinnsti ţáků) VL/P (Exkurze na OÚ) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) OV/INT (Naše škla demkratické vztahy, partnerství, principy) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) OV/P (prjekt Já, bčan) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) Tématické kruhy 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. stupeň 2. stupeň Dbrý bčan ví, práva a pvinnsti ctí principy VDO nutné uplatňvat při kaţdé vhdné příleţitsti (šklní pravidla práva a pvinnsti, řešení knfliktů, knkrétní prblematika škly a bce ) pdpra šklníh parlamentu ( třída) prjekt Já, bčan řešení knkrétníh veřejnéh prblému bce

14 Jsme Evrpané D/INT (Křeny a zdrje evr. civilizace, klíčvé mezníky evr.histrie) Z/INT (Evrpská unie, c Evrpu spjuje a rzděluje) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) OV/INT (E.integrace, instituce EU, mez.instituce) Z/INT (mezinárdní instituce, EU evr.integrace,) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) Objevujeme Evrpu a svět P (Den Evrpy) ČJ/INT (Příběhy a ţivt dětí z evr. zemí četba) P (Den Evrpy VL/INT (Naše vlast a Evrpa, Evrpa a svět) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) Z/INT (Evr. krajiny, Evrpa a svět, ţivt Evrpanů) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) Evrpa a svět nás zajímá HV/INT (Lidvá slvesnst, zvyky a tradice nárdů Evrpy) ČJ/INT (Význam cizích jazyků) P (Den Evrpy) ČJ/INT (Ţivt v jiných zemích čtení) VL/INT (Práce s mapu Evrpa) P (Den Evrpy) VL/INT (Záţitky a zkušensti z Evrpy a světa, naši susedé) AJ/INT (Evrp. krajiny, Evrpa a svět) P (Den Evrpy) AJ, NJ/INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) P (Den Evrpy) AJ, NJ/INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) Z/INT (Naši susedé, zkušensti a záţitky z Evrpy a světa) P (Den Evrpy), AJ, NJ /INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) P (Den Evrpy), AJ, NJ /INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) Tématické kruhy 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupeň 2. stupeň Barvu pleti nevnímáme, hlavně že se rádi máme pstje frmulvané VkMEGS (evrpanství) je třeba vysvětlvat a bhajvat při vhdných příleţitstech prjekt Den Evrpy (Den jazyků) celšklní prjekt evrpských zemích pdpra a rzvíjení kntaktů s evrpskými šklami (Švýcarsk apd.)

15 Princip sciálníh smíru a slidarity PRV/INT (Pmc ptřebným pstiţení, lidé v nuzi) OV/INT (Seznamvání se základními lidskými právy) OV/INT (dstranění diskriminace vůči etn. skupinám, lidská práva) Multikulturalita AJ, NJ/INT (Význam uţívání cizíh jazyka drzumění, celţivtní vzdělávání) OV/INT (multikulturalita vývj, bhacvání) Etnický půvd OV/INT (různé etn.skupiny, prjevy rasismu, dlišné vnímání) PŘ/INT Lidské vztahy PRV/INT (Uplatňvání principu slušnéh chvání) ČJ/INT (Vztahy mezi kulturami) PRV/INT (Splupráce, vzájemná pmc) ČJ/INT (Lidské vztahy v literatuře) VL/INT (Rdina a splečnst) ČJ/INT (Lidské vztahy v literatuře) VzZ/INT (Vztahy v rdině, škle, splupráce) OV/INT (slušné chvání, empatie a slidarita) OV/INT (tlerance a splupráce bez hledu na rzdíly, předsudky a steretypy, slušné chvání) Kulturní diference P/ Tradice, zvyky, Vánční den P/ Tradice, zvyky, Veliknční den P/ Návštěva reginálníh muzea OV/INT (respektvání zvláštnstí různých etnik) Tématické kruhy 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Ač jsme z nárdů různých, lidmi jsme pstje frmulvané MK je třeba vyjadřvat vlastním příkladem, chváním a jazykem prjekty charitativníh rázu (např. Adpce na dálku)

16 Vztah člvěka k prstředí ČJ/INT (Naše bec) PRV/INT (Úklid klí škly) PRV/INT (Úklid klí škly) PRV/INT (Úklid klí škly) VV/INT (Naše bec) PŘ/INT (UČIVO) VV/INT (C nepatří d přírdy) PŘ/INT (UČIVO) F/INT (Znečišťvání atmsféry, skleníkvý efekt, zónvé díry) Z/INT (Prstředí a zdraví, ţivtní styl, principy udrţitelnsti rzvje) VV/INT (Náš ţivtní styl, aktuální eklgický prblém) Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí PRV/INT (Úklid klí škly) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (UČIVO) OV/INT (Odpady, chrana přírdy, změny v krajině) Z/INT (Vliv zemědělství, průmyslu, dpravy na ŢP) Základní pdmínky živta PRV/INT (Ţivá přírda) PRV/P (Vánční strm pr zvířata) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (UČIVO) CH/INT (Druhy energie, vliv na ţivtní prstředí) F/INT (Energie, sluneční záření) Z/INT (Přírdní zdrje, význam a hrţení vdy, půdy, vzduší) CH/INT (Druhy energie, chrana ţiv. prstředí) F/INT (energie jaderná) Eksystémy PRV/INT (Les v našem prstředí, význam lesa) PRV/P (V lese, na luce, na pli)) VV/INT (Les, u rybníka) PŘ/P (U rybníka) PŘ/INT (Přírdní splečenstva) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (Stavba, význam přirzených eksystémů) CH/INT (Vda, vzduch vliv, chrana) Z/INT (Kulturní krajina, lidská sídla, les) Tématick é kruhy 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Jsi sučástí přírdy, chraň ji pţadavky EVVO je třeba naplňvat zvláště v praktické rvině (vztah k prstředí, učení v přírdě, šetření energiemi, vycházky apd.) prgram EVVO dvě témata na šklní rk (hdncení prací ţáků) třídění dpadů ve škle: nádby na třídění, separace jedntlivých druhů dpadu, sběry mţné prjekty: Den země, Kvářvská naučná stezka, Ohrţená zvířata apd

17 práce v realizačním týmu ČJ,VV/INT (Kreslený seriál) ČJ, INF/P (redakce 1 čísla třídn. časpisu představení třídy) ČJ, INF/P (redakce 1 čísla třídn. časpisu rzlučení třídy) tvrba mediálníh sdělení INF/INT (tvrba mediálníh sdělení na PC) ČJ, INF/P (Tvrba šklníh časpisu) fungvání a vliv médií ve splečnsti ČJ/INT (Rle filmu a televize v ţivtě jedntlivce, úvaha, fejetn) vnímání autra mediálních sdělení ČJ/INT (Publicistické útvary úvaha) stavba mediálních sdělení ČJ/INT (Práce s textem časpisu výtah) interpretace vztahu med. sdělení a reality ČJ/INT (zpráva, známení, reklama) ČJ/INT (zpráva, známení, reklama) kritické čtení a vnímání med. sdělení ČJ/INT (Klamavá reklama reálnst a nereálnst TV klipů) ČJ/INT (kritické čtení a vnímání med. sdělení) OV/INT (kritický přístup, bulvár versus seriózní infrmace) Tématické kruhy 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Pravda mívá různé tváře, pznejme tu pravu ke kritickému a aktivnímu přístupu k infrmacím je třeba vést ţáky jiţ d 1.rčníku pdpra šklníh časpisu prjekt třídní časpis v 6. a 9.třídě splupráce ČJ a Inf

18 Vzdělávací blast Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Umění a kultura 4. Učební plán UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vzdělávací br (předmět) Minimální dtace Dispnibilní dtace Český jazyk Anglický jazyk (NJ) Matematika Infrmatika Prvuka Vlastivěda Přírdvěda Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Tělesná výchva Člvěk a svět práce Pracvní činnsti Celkem vyučvacích hdin Celkem na 1. stupni vyučvacích hdin 118 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací blast Vzdělávací br (předmět) Minimální Dispnibil dtace ní dtace Jazyk a jazykvá Český jazyk ,5 15 2,5 kmunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika ,5 15 1,5 Infrmační a kmunikační technlgie Infrmatika Člvěk a splečnst Dějepis Občanská výchva Člvěk a přírda Umění a kultura Člvěk a zdraví Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Hudební výchva Výtvarná výchva Tělesná výchva Výchva ke zdraví Člvěk a svět práce Pracvní činnsti Vlitelné předměty Celkem vyučvacích hdin Celkem na 2. stupni vyučvacích hdin

19 Pznámky k učebnímu plánu: 1.stupeň Vyučvací předmět Český jazyk je na 1. stupni výrazně psílen, a t 9 hdin. Důvdy jsu tyt: důraz na dbré svjení mateřskéh jazyka (čtení, psaní, gramatika), rzvíjení schpnstí ţáků pracvat s textem a infrmacemi, výchva ke čtenářství a realizace průřezvých témat. Vyučvací předmět Matematika je psílen 4 hdiny kvůli dstatečnému upevnění matematických dvednstí. Vyučvací předmět Přírdvěda je psílen 1 hdinu vzhledem k rzšiřujícímu učivu a praktické stránce předmětu. 2.stupeň Vyučvací předmět Český jazyk je psílen 2,5 hdiny: 1 hdina v smém rčníku na důkladné prcvičení nárčnéh učiva ze syntaxe a 0,5 hdiny na pakvání veškeréh učiva ČJ na základní škle (dplněn je vlitelným předmětem Cvičení z ČJ pr přípravu k přijímacím zkuškám 0,5 hdiny týdně). Vyučvací předmět Matematika je psílen 1,5 hdiny na pakvání veškeréh učiva M na základní škle (dplněn je vlitelným předmětem Cvičení z M pr přípravu k přijímacím zkuškám 0,5 hdiny týdně). Vyučvací předmět Infrmatika je psílen 1 hdinu z důvdu tvrby a multimediálníh zpracvání abslventské práce ţáka 9. třídy a realizace průřezvéh tématu mediální výchva. Vyučvací předměty Fyzika, Přírdpis, Zeměpis a Chemie jsu jak vzdělávací blast Člvěk a přírda psíleny 5 hdin pr důkladné svjení základu těcht předmětů a pr realizaci průřezvých témat. Vzdělávací blast Člvěk a zdraví je psílena 2 hdiny z důvdu praktické aplikace sbnstně sciální výchvy a psílení phybvých činnstí ţáků. Vzdělávací předmět Pracvní činnsti je psílen 1 hdinu za účelem rzvje manuálních dvednstí ţáků v kaţdém rčníku 2. stupně. Vlitelné předměty Vlitelné předměty jsu nabízeny na druhém stupni v rčníku, v rčníku 2 hdiny, v rčníku 3 hdiny. Vzhledem k pčtu ţáků prbíhá rzdělení d skupin vţdy v rámci dvu rčníků. Nabídka bsahuje vţdy druhý cizí jazyk (Německý jazyk vlitelný), knkrétní výběr statních je dán persnálními, technickými a prstrvými mţnstmi škly a zájmem a ptřebami ţáků a jejich rdičů viz aktuální přílha k ŠVP. Nepvinné předměty Jak nepvinný předmět je nabízen Nábţenství pr rčník. Knkrétní skupiny jsu tvřeny dle pčtu dětí

20 Český jazyk Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) Matematika Infrmatika Prvuka Vlastivěda Přírdvěda Dějepis Občanská výchva Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Hudební výchva Tělesná výchva Výchva ke zdraví Pracvní činnsti 5. Učební snvy

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence:

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence: 3. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu 3.1. Zaměření škly Výchvné a vzdělávací strategie škly vycházejí z analýzy vlastních mžnstí a schpnstí pedaggickéh sbru, pžadavků veřejnsti a navázání na tradice

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Ostrčilva 10, Ostrava Název prgramu: Kd si hraje, nezlbí. Obsah: Identifikační údaje základní škle Obecná charakteristika šklní družiny

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více