ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV"

Transkript

1 Základní škla Kvářv, kres Písek Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla Kvářv, kres Písek Kvářv 80, Kvářv Mgr. Libr Mandvec Kntakty: Telefn Web Zařazení d sítě škl: IZO škly REDIZO IČO Zřizvatel: Obec Kvářv, Kvářv 63, Kvářv, Telefn: , Fax: , Platnst dkumentu d: Verze: č. 1 červenec 2007 Pdpis ředitele škly Razítk škly - 1 -

2 2. Charakteristika škly Úplnst a velikst škly Základní škla Kvářv, kres Písek je úplnu základní šklu s pstupným rčníkem. V kaţdém rčníku je zřízena vţdy jedna třída. Jde spádvu šklu pr Obec Kvářv (včetně jejích něklik vesnic a sad), ale také pr Obec Hrazany, Obec Kstelec nad Vltavu a část Obce Hrejkvice. Většina ţáků tak d škly djíţdí a je závislá především na autbusvých spjích. Škla se nachází v krajvé, klidné části bce Kvářv a její výhdu je ucelený areál zahrnující veškeré ptřebné bjekty pr prvz základní škly a jejích sučástí. Kapacita základní škly je 300 ţáků, kapacita šklní druţiny 90 ţáků a kapacita šklní jídelny 300 ţáků. Vybavení škly A) Prstrvé Areál škly se skládá ze staré budvy, nvé budvy, tělcvičny, šklníh dvra, šklníh pzemku a šklníh hřiště. Přím před šklu se nachází zastávka autbusu a parkviště, jeţ sluţí zaměstnancům škly a rdičům, kteří vyzvedávají své děti ze škly či šklní druţiny. Stará budva, jejíţ hlavní část byla pstavena jiţ v rce 1930, sluţí především celému prvnímu stupni. V tét budvě sídlí vedení škly, jsu zde dvě pčítačvé učebny, dvě ddělení šklní druţiny a šatny. Na ni přím navazuje tělcvična, cvičná kuchyňka a ktelna. Nvá budva, dknčená v smdesátých letech minuléh stletí, je spjena se staru budvu prsklenu spjvací chdbu a její hlavní část sluţí druhému stupni. Krmě čtyř kmenvých tříd se zde nachází učebna pr přírdvědné předměty a třetí ddělení šklní druţiny (šklní klub s knihvnu). Sučástí nvé budvy je učebna pr praktické činnsti (dílny) a šklní jídelna, na niţ navazuje šklní kuchyně. Ke shrmáţďvání při slavnstních příleţitstech, ale také ke hrám, ddechu i výuce sluţí jedntlivé části šklníh dvra. Na dvůr navazuje šklní pzemek a šklní hřiště, jeţ sluţí mim výuku celé veřejnsti. Velku reknstrukcí pršla škla na přelmu stletí (zateplení, výměna ken na 1.stupni, přechd na tpení LTO), výměna ken na 2.stupni pak byla učiněna v rce V sučasnsti na reknstrukci čekají ještě půvdní pdlahy na 1.stupni. B) Materiální Škla je standardně vybavena učebnicemi a učebními pmůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukvý sftware. Pr další studium a práci ţáků i pedaggů je k dispzici v rámci šklníh klubu šklní knihvna. Literatura, učebnice, učební pmůcky a výukvý SW jsu průběţně dplňvány nvé. V rámci jedntlivých předmětů jsu spravvány jedntlivé kabinety a sbírky učebních pmůcek. Obnvu vyţaduje především šklní nábytek ve třídách skříně, lavice, ţidle a tabule. C) Technické Jednu z pririt škly ve výuce i v běţném chdu škly je vyuţití infrmačních a kmunikačních technlgií. Z th vychází i vybavenst škly tut techniku. Pr výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsu určeny 2 učebny výpčetní techniky (v jedné 13 stanic, v druhé 15 stanic). Pr práci i zábavu jsu ţákům k dispzici další pčítače ve šklních druţinách i kmenvých třídách. D buducna je plánván vytvřit celšklní síť s rzmístěním pčítačů i d jedntlivých kabinetů. Pčítače v jedné z PC učeben jsu prpjeny d pčítačvé sítě, přes kteru mají ţáci i učitelé přístup na Internet. Kaţdý pracvník i ţák škly má své přístupvé hesl d šklní pčítačvé sítě, svůj prstr na serveru pr ukládání dat a svu vu schránku s adresu. V jedné z PC učeben je umístěna kpírka pr ptřeby učitelů. Téměř plvina tříd bsahuje videpřehrávače, pr - 2 -

3 výuku jsu samzřejmě k dispzici CD přehrávače, zpětné prjektry a nvě i jeden přensný dataprjektr s ntebkem. Škla p technické stránce dispnuje přiměřeně vybavenými učebnami dílen a vaření. Nejen pr ptřeby zájmvé činnsti se vyuţívá keramická pec. D) Hygienické Pitný reţim ţáků je zajišťván várnicemi s čajem umístěnými na chdbách, distribucí dtvanéh mléka a aktuální nabídku šklníh bufetu. Pr dpčinek je k dispzici šklní druţina (celkem tři ddělení, z nichţ třetí sluţí i ţákům druhéh stupně jak šklní klub) a PC učebna s připjením na internet. Od jara d pdzimu sluţí ţákům velkých přestávkách v případě pěknéh pčasí šklní dvůr. Zde se také nachází pevný stůl pr stlní tenis a přensitelné lavičky. Ţáci 1.stupně mhu vyuţívat dpčivné kutky s kbercem ve třídách, ţáci 2.stupně stly na stlní tenis na chdbě. Sciální zařízení pr ţáky jsu p reknstrukci, nedstatečné jsu talety z hlediska kapacity na 1.stupni. Charakteristika pedaggickéh sbru Pedaggický sbr tvří ředitel, zástupce ředitele, přibliţně 15 učitelů a 2 vychvatelky šklní druţiny. Sbr je smíšený s většinvu převahu ţen, věkvě je pestrý d mladých splupracvníků aţ p zkušené klegy. Aprbvanst sbru činí zhruba 85 %, kvalifikvanst 90 %. Ve škle pracuje výchvný pradce, ICT krdinátr a metdik prevence sciálně patlgických jevů. Všichni pedaggičtí pracvníci se účastní různých frem dalšíh vzdělávání. Priritními blastmi DVPP jsu psychlgie, pedaggika, mderní metdy v didaktice předmětů, základy cizíh jazyka a v nepslední řadě i práce s výpčetní a kmunikační techniku. V uplynulých letech téměř 100 % pedaggů pršl úrvní Z ve šklení práce na pčítači v prjektu PI SIPVZ, téměř plvina z nich zvládne i úrveň P. Škla preferuje vzdělávací semináře pr celý tým. Charakteristika žáků Ţáci kvářvské škly pcházejí z Kvářva a klních vsí a sad. V sučasnsti ji nenavštěvují ţádné děti cizích státních příslušníků či minritních etnik. Dluhleté zkušensti jsu s integrací ţáků se SPU i ţáků s jiným zdravtním pstiţením. Kaţdý integrvaný ţák má vypracván na základě dpručení PPP neb SPC vlastní individuální vzdělávací plán. Dluhdbé prjekty, mezinárdní splupráce Krmě jednrázvých akcí a aktivit, které pdprují, ţivují neb dplňují tradiční výuku (exkurze, výlety, vystupení pr veřejnst, návštěvy kulturních představení, sprtvní kurzy apd.), škla rganizuje následující prgramy a prjekty: PEER prgram (starší ţáci šklí mladší v blasti prevence sciálně patlgických jevů) Prgram EVVO (práce ţáků celé škly na envirnmentální témata) Evrpský den jazyků Evrpský den (pznávání jazyka i kultury evrpských zemí) Abslventské práce (tvrba a bhajba dbrné práce na zvlené téma) Splupráce se šklu z partnerské bce Seftigen, Švýcarsk (výměnné pbyty) Prjekty na 1.stupni (třídní prjekty završené prjektvým dnem) Plicejní pes Ajax (prjekt na plicejní tematiku) Prjekt Já, bčan (hledání řešení knkrétníh veřejnéh prblému) - 3 -

4 Splupráce s rdiči a jinými subjekty Rdiče dstávají infrmace výsledcích vzdělávání prstřednictvím ţákvských kníţek, na třídních schůzkách, případně při knzultacích sbně či telefnicky dle přání rdičů. Rdiče jsu činnsti škly infrmváni prstřednictvím šklníh zpravdaje a webvých stránek škly. Při škle pracuje také Občanské sdruţení rdičů (OSR), jehţ cílem je získávat a sdruţvat finanční prstředky na pdpru výuky, materiálníh zázemí škly a trávení vlnéh času ţáků. Krmě OSR se můţe k aktuálním prblémům vzdělávání a výchvy dětí na škle vyjadřvat také šklská rada, jejímiţ členy jsu záknní zástupci ţáků. Základem vzdělávání integrvaných ţáků je splupráce s PPP Písek. Stejná instituce je také partnerem pr uskutečňvání aktivit v blasti prevence sciálně patlgických jevů. V tét blasti se svědčuje také kperace s krizvým centrem Arkáda. V blasti kulturních akcí splupracuje škla s Obcí Kvářv (kulturní prgramy veřejných akcí, becní knihvna) a Občanským sdruţením Kvářvan. Tradiční šklní ples je rganizván splečně se Zemědělským druţstvem Kvářv. Velmi důleţitá je také splupráce se zahraniční partnersku šklu ve švýcarském Seftigenu. O šklních i mimšklních akcích škla infrmuje veřejnst prstřednictvím týdeníku Milevské nviny, pravidelně pak v Obecním zpravdaji Obce Kvářv. Servisní služby A) Šklní družina Šklní druţina je základním článkem výchvy mim vyučvání a jejím hlavním psláním je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a relaxace ţáků. Vhdné střídání práce a dpčinku přispívá k dstranění únavy z předchzí šklní činnsti, učí je ušlechtilé zábavě, pmáhá uspkjvat a rzvíjet kulturní ptřeby a rzmanité zájmy ţáků. Mim činnsti výchvně vzdělávací plní ŠD funkci sciální, tzn. dhled nad ţáky p určitu dbu před neb p sknčení vyučvání, významnu rli hraje v tmt hledu zvláště pr ţáky djíţdějící, kteří čekají na djezd autbusu. Základní dvě ddělení sluţí ţákům z 1.stupně, třetí ddělení (šklní klub) je rganizván i pr ptřeby ţáků druhéh stupně. Všechna tři ddělení mají pr svůj prvz samstatnu místnst, která je vţdy za tímt účelem vybavena. Šklní klub sluţí zárveň jak knihvna a ţáci si zde mhu číst, vypracvávat dmácí úkly, připravvat referáty, hrát stlní hry se svými spluţáky, malvat, pvídat si či hrát PC hry. B) Zájmvé kružky Krmě šklní druţiny mhu ţáci svůj vlný čas trávit také v jedntlivých zájmvých kruţcích. Vzhledem k velké vzdálensti d zařízení přím k zájmvé činnsti určených (DDM Milevsk) patří širká nabídka zájmvých kruţků k přirzenému pslání venkvské škly jak vlnčasvéh centra jejích ţáků. Aktuální nabídka kruţků se dvíjí d zájmu ţáků a ptenciálu pedaggů či splupracvníků z řad rdičů. Zastupeny jsu většinu zájmvé činnsti umělecké (např. flklrní subry, divadl, keramika), sprtvní (např. cyklistika, turistika, tenis, phybvé hry) i pznávací (např. chránci přírdy, anglický jazyk, zdravtníci). C) Šklní jídelna Sučástí ZŠ Kvářv je také šklní jídelna, která sluţí ţákům i zaměstnancům škly. Strávníci vyuţívají tzv. bezstravenkvý systém, v rámci něhţ se platby dehrávají prstřednictvím inkasa a výdej bědů se uskutečňuje pmcí laminvých karet. Zatím není k dispzici výběr ze dvu jídel

5 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření škly Budeme usilvat t, aby naše škla byla místem, kde: dětem se dstává kvalitníh základníh vzdělání splečně se základy etických a estetických pravidel je umţněn rzvj kaţdéh ţáka (včetně ţáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a ţáků mimřádně nadaných) ţák se učí vědmstem a dvednstem vyuţitelným v dalším ţivtě a při dalším vzdělávání jsu vyuţívány variabilní, mderní a činnstní metdy výuky funguje dbrá splupráce mezi ţáky, mezi ţáky a učiteli, mezi učiteli a rdiči panuje atmsféra důvěry, přátelství a partnerství jsu ţáci mtivváni pzitivním hdncením vzdělávání se uskutečňuje v příjemném, funkčním a estetickém prstředí Budeme žáky vzdělávat tak, aby abslvent naší škly: vládal pznatky smysluplné, prpjené a vyuţitelné v ţivtě uměl vyhledat a zpracvat infrmace uměl splupracvat a byl hleduplný a tlerantní k jiným lidem a kulturám tvřivě pracval a dkázal vnímat estetičn dkázal samstatně a zdpvědně řešit prblémy dkázal prsazvat sebe a své názry, ne však na úkr druhých uměl hdntit sebe i statní byl dbře jazykvě vybaven uměl pracvat s infrmačními technlgiemi byl mtivván k dalšímu vzdělávání uměl uplatnit zásady slušnéh chvání v různých situacích Chceme, aby přednstmi naší škly byl především: kvalitní vzdělání příslušící základní škle (znalsti, dvednsti, pstje, návyky) přátelské, příjemné a bezpečné klima škly (důvěra, partnerství, práva a pvinnsti) prpjenst výuky s činnstmi a rituály (smysluplné šklní a mimšklní akce) dbré pdmínky pr výuku cizích jazyků a infrmatiky širká nabídka zájmvých aktivit (zájmvé kruţky) rzvíjení flklrních tradic reginu - 5 -

6 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE K UČENÍ rganizuje si učení, vyuţívá vhdné frmy a metdy, dkáţe kncentrvat pzrnst, plánuje další studium a celţivtní učení vyhledává, třídí, prpjuje a puţívá infrmace vytváří si kmplexnější phled na matematické, přírdní, splečenské a kulturní jevy, uvádí věci d suvislsti uplatňuje samstatnst a tvřivst, pzruje, experimentuje, výsledky prvná a závěry vyuţije v buducnsti dkáţe psudit své výkny a diskutvat nich, má pzitivní vztah ke vzdělávání vnímá a chápe prblémy vznikající ve škle (při výuce i mim ni - prblémvé vyučvání i prblémy v rámci chvání a kmunikace) umí vyhledat infrmace k řešení prblému - prvná různé varianty a srvná je s dsavadní zkušenstí a názrem druhých a překnává překáţky při řešení prblému 3.2 Výchvné a vzdělávací strategie Střídáme různé metdy a frmy práce (frntální výuka, výuka ve skupině, výuka na pčítači, tvrba prjektů). Učíme ţáky samstatné práci. Rzlišujeme ve výuce základní nezbytné učiv a učiv rzšiřující, dplňující. Zadáváme zajímavé dmácí úkly. Učíme ţáky vybrat nejvhdnější způsb, jak získat infrmace. Vyţadujeme, aby ţák studval sustavně, návazně a své vědmsti prhlubval. Klademe důraz na t, aby ţák četl s przuměním, uměl pracvat s textem. Naučíme ţáka úměrně věku pracvat s pčítačem a internetem. Vedeme ţáky k samstatnému zpracvání výpisků, výtahu, shrnutí. Pdprujeme puţívání cizíh jazyka. Organizujeme tvrbu a bhajbu abslventských prací, pvinně v 9. rčníku. Zadáváme ţákům referáty. Vedeme ţáky, aby pchpené, prpjené infrmace vyzkušeli v praktické situaci. Připravujeme labratrní práce. Učíme práci s chybu. Klademe ţákvi tevřené tázky, zadáváme prblémvé úkly, pdněcujeme tvřivst, umţňujeme realizvat vlastní nápady. Přistupujeme individuálně k ţákvi, abychm maximalizvali jeh šanci prţít úspěch. Pdprujeme ţáky v účasti na lympiádách a sutěţích a připravujeme je na ně. Puţíváme převáţně pzitivní hdncení, učíme trpělivsti, pvzbuzujeme, pěstujeme vůli. Kntrlujeme a ceňujeme průběţně pkrk při výuce v předmětech. Učíme sebehdncení. Učíme ţáky prblémům předcházet. Při třídnických hdinách řešíme prblémy (kázeň, knflikty mezi ţáky, neddrţení pravidel, kmunikace s druhými). Zadáváme netradiční úlhy a úlhy z praktickéh ţivta. Zadáváme úkly, k jejichţ splnění ţáci vyuţívají infrmační technlgie

7 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ dkáţe samstatně puţívat různé způsby a pstupy řešení prblémů v jedntlivých předmětech věřuje výsledky řešení a hdntí je vzhledem k jiným prblémům i k rzvji sebe sama kriticky myslí, rzhduje se uváţlivě a zdpvědně, dkáţe bhájit a zhdntit své činy vládá kultivvaný ústní a písemný prjev a frmuluje své myšlenky umí diskutvat (vyslechne druhé, snaţí se jim przumět a přiměřeně reagvat, dkáţe bhájit svůj názr vhdnu argumentací) rientuje se v různých typech textů, záznamů, brázků, schémat i zvuků a neverbálních prjevů kmunikace a pracuje s nimi vyuţívá infrmační a kmunikační technlgie vyuţívá v běţném šklním ţivtě získané kmunikativní dvednsti (šklní klima vztahy, splupráce) splupracuje ve skupině, přijímá svu rli a snaţí se přispět k úspěchu skupiny je tlerantní, hleduplný k statním a umí pţádat pmc a pmci druhým při splupráci v týmu dkáţe druhé pchpit, cenit a pučit se d nich vládá svje jednání a chvání, hdntí je a vytváří si Vedeme k samstatnsti, tvřivsti a lgickému myšlení. Pdprujeme řešení úlh něklika způsby. Učíme ţáky na mdelvých příkladech algritmy řešení prblémů. Kntrlujeme a ceňujeme, jak ţáci prakticky zvládají řešení prblémů. Realizujeme s ţáky prjekty - ţáci plánují, připravují, realizují a hdntí své práce. Vedeme ţáky k úhlednému a čitelnému písemnému prjevu. Vytváříme situace, při nichţ ţáci výstiţně, suvisle a lgicky kmunikují. Vedeme ţáky k tmu, aby uměli vyjadřvat písemně své myšlenky. Učíme ţáka číst ptichu i výrazně nahlas a recitvat vhdné umělecké texty. Rzvíjíme slvní zásbu ţáků. Dáváme ţákvi prstr diskutvat, prjevit suhlas/nesuhlas, říci čemu nerzuměl, parafrázvat text vlastními slvy, reagvat na pcity druhéh. Pdprujeme praktické vyuţití cizíh jazyka (prjekty, el. kmunikace, znalsti reálií). Učíme ţáky uţívat nnverbální sdělení a reagvat na ně, puţíváme prvky dramatické výchvy. Učíme ţáky přehledně zpracvat infrmace v grafech, diagramech, tabulkách; rientvat se v mapách a plánech. Ve většině předmětů vyuţíváme při výuce pčítače. Pdprujeme a rganizujeme jazykvé výjezdy ţáků d zahraničí. Vedeme ţáka ke vhdné kmunikaci se spluţáky, učiteli a statními dspělými ve škle i mim šklu. Přádáme akce, při nichţ ţáci vystupují na veřejnsti. Při výuce puţíváme skupinvu práci. Usilujeme t, aby ţáci střídali rle ve skupině, respektvali dhdnutá pravidla, dělili se pmůcky a materiál. Vyţadujeme při skupinvé práci vzájemnu pmc a kntrlu. Budujeme pzitivní třídní a šklní klima. Učíme ţáky základům kperace a týmvé práce. Vytváříme takvé situace, při nichţ by mhl zaţít pcit úspěchu a uspkjení kaţdý ţák

8 KOMPETENCE PRACOVNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ přiměřenu sebedůvěru a sebeúctu respektuje názry a přesvědčení druhých, je empatický a dmítá jakékli násilí uvědmuje si význam pravidel a nrem, umí psudit správnst jednání, zná svá práva a pvinnsti a ddrţuje je chvá se zdpvědně, chrání své zdraví a pmůţe v krizvých situacích je aktivní při kulturním a sprtvním dění, uvědmuje si a chrání naše tradice, kulturní a histrické dědictví (vlastenectví) chrání ţivtní prstředí, chápe eklgické suvislsti a envirnmentální prblémy pracuje efektivně, bezpečně s různými nástrji, materiály a vybavením, ddrţuje vymezená pravidla, plní své pvinnsti a závazky, dkáţe se přizpůsbit nvým pracvním pdmínkám pracuje kvalitně a hspdárně, při práci chrání důleţité hdnty (zdraví své i druhých, ţivtní prstředí apd.) dkáţe bjektivně zhdntit a reálně psudit své mţnsti pr další vzdělání a prfesní rientaci chápe pdstatu, cíl a rizik pdnikání Pskytujeme ţákvi pzitivní zpětnu vazbu. Respektujeme a učíme respektvat individuální rzdíly mezi ţáky (ţáci se zdravtním mezením, ţáci znevýhdnění, ţáci nadaní). Prjednáváme se ţáky jejich přestupky vůči šklnímu řádu. Vytváříme pravidla splečně se ţáky. Při výuce vyuţíváme texty, které mají emcinální a etický bsah. Pdprujeme ţákvsku samsprávu. Vedeme ţáky k chraně fyzickéh a duševníh zdraví. V rámci pchdvéh cvičení zařazujeme tematiku chrany člvěka za mimřádných situací. Učíme ţáky prakticky zvládnut zásady první pmci. Přádáme kulturní a sprtvní akce. Seznamujeme ţáky s histrií a tradicemi své škly, bce, reginu, země. Zapjujeme ţáky d veřejně prspěšných aktivit. Uvádíme příklady nárdní hrdsti a vlastenectví. Udrţujeme a rzvíjíme flklrní tradice reginu. Přádáme mimšklní akce zaměřené na seznamvání s uměním a histrií. Na příkladech ţáky učíme spjitst minulsti a sučasnsti. Zapjujeme d výuky aktuální splečenské dění. Vnímáme, chraňujeme a zlepšujeme ţivtní prstředí ve škle a jejím klí. Třídíme dpady. Zapjujeme envirnmentální výchvu d předmětů. Učíme ţáky rganizvat si práci a zdpvídat za výsledek. Vyţadujeme, aby ţáci udrţvali své pracvní míst v přádku a vládali pracvní nástrje, vybavení, technlgie. Vyţadujeme dknčení práce v dhdnutém termínu a v dhdnuté kvalitě. Vyţadujeme, aby ţáci vědmě šetřili zdrje a energii. Vyţadujeme, aby ţáci ddrţvali pravidla bezpečnsti a předcházeli rizikům. Vedeme ţáky prstřednictvím testů a sebehdncení k psuzení svých mţnstí při vlbě pvlání. Zapjujeme ţáky aktivně d blasti světa práce prstřednictví pracvních činnstí. Vytváříme zajímavu nabídku vlitelných předmětů. Organizujeme exkurze, přednášky a diskuse k vlbě pvlání. Učíme ţáky vytvářet prjekty

9 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu pvaţváni ţáci se zdravtním pstiţením, ţáci se zdravtním znevýhdněním a ţáci se sciálním znevýhdněním. (vycházíme ze zákna č.561/2004 a vyhlášky č. 73/2005). Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími ptřebami je nutná splupráce škly, ţáka, jeh rdičů a šklskéh pradenskéh zařízení. Naše škla usiluje vytváření prstru pr rzvíjení sbnsti kaţdéh ţáka. Svým bsahem se vzdělávací prces ţáků se speciálními vzdělávacími ptřebami zásadně nedlišuje d vzdělávání statních ţáků, výrazné dlišnsti mhu být v metdách a nárcích učitele. Pr ţáky, kteří byli dpručeni PPP k integraci, zpracvává třídní učitel na začátku šklníh rku individuální vzdělávací plán (IVP). Jeh platnst je většinu jeden šklní rk. IVP vychází ze specifických vzdělávacích ptřeb ţáka, upravuje bsah, frmy a pdmínky vzdělávání. Třídní učitel také seznámí pedaggy, rdiče a spluţáky s pstiţením ţáka, úlevami a způsby hdncení. Velký důraz klade na pravidelnu a efektivní kmunikaci a splupráci s rdiči. Vedení škly zajistí: připravenst učitelů a jedntný přístup všech vyučujících k těmt ţákům vhdnu rganizaci výuky příznivé a příjemné klima ve šklním prstředí vhdné didaktické, relaxační a kmpenzační pmůcky pr ţáka v případě ptřeby asistenta, splupráci s PPP, PSC, lgpedem, psychlgem Třídní učitel 1. stupně a vyučující danéh předmětu na 2. stupni: věnuje se ţákvi individuálně, čast pakuje a prcvičuje prbrané učiv snaţí se reedukaci specifických chyb a vyuţívá reedukačních pstupů pdle druhu a stupně pruchy ţáka respektuje jeh zdravtní stav a při hdncení zhledňuje druh, stupeň a míru pstiţení neb znevýhdnění psiluje získané vědmsti a dvednsti prstřednictvím přiměřených metd, puţívá speciální metdy a frmy, střídá pracvní temp dbá na t, aby ţák kmpenzval své znevýhdnění jinými činnstmi, ve kterých je úspěšný Výchvný pradce: eviduje, kntrluje a zakládá vyšetření z PPP, IVP splupracuje s rdiči a PPP - 9 -

10 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimřádně nadaných Za ţáky mimřádně nadané jsu pvaţváni ţáci, jejichţ rzlţení schpnstí dsahuje mimřádné úrvně při vyské tvřivsti v celém kruhu činnstí neb v jedntlivých rzumvých blastech, phybvých, uměleckých a sciálních dvednstech (vycházíme ze zákna č.561/2004 a vyhlášky č. 73/2005). V případě mimřádnéh nadání ţáka škla usiluje rzvíjení a pdpru tht talentu. Při zjišťvání mimřádnéh nadání ţáků škla splupracuje s pradenským pracvištěm a na základě závěrů dbrnéh vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán (IVP). Ten vypracvává třídní učitel. Velmi důleţitá je splupráce škly, ţáka, jeh rdičů a šklskéh pradenskéh zařízení. Mimřádně nadaní ţáci se vyznačují někdy specifickými způsby učení a chvání na jedné straně t je dbrá paměť, zvýšená mtivace v předmětech, které reprezentují jejich nadání, nadprůměrný rzsah znalstí v určitém bru, rychlé pracvní temp, na druhé straně t můţe být například nechta ke splupráci v klektivu, prblematický přístup k pravidlům šklní práce, skln k perfekcinalismu, intrverze či špatná kncentrace. Pr učitele t znamená nejen vyšší nárky na přípravu na vyučvání, ale také vyšší nárky na vedení takvéh ţáka. Způsb výuky těcht ţáků vychází důsledně z principu individualizace a vnitřní diferenciace: Průměrní ţáci plní úkly v rámci základníh učiva, nadprůměrní a nadaní překračují bsah základníh učiva. Respektujeme jejich vlastní temp a individuální pstupy řešení úlh a situací. Zadáváme jim nárčnější samstatné úkly neb je pvěřujeme nárčnějšími částmi při řešení splečnéh úklu. Mhu být pvěřváni vedením a řízením skupin. Vedeme je k tleranci a chtě pmáhat méně nadaným spluţákům. Mimřádně nadaní ţáci se mhu seberealizvat ve šklních prjektech. V sutěţích a lympiádách reprezentují šklu. Na základě kmisinálních zkušek lze mimřádně nadanéh ţáka přeřadit d vyššíh rčníku (na kmisinální zkušky škla takvéh ţáka nepřipravuje)

11 Kreativita VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) VV, PČ/INT (vyuţívání kreativity při tvrbě) ČJ/INT (dmýšlení příběhů, vymýšlení příběhů, líčení apd.) ČJ/INT (dmýšlení příběhů, vymýšlení příběhů, líčení apd.) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) ČJ/INT (Básnické prstředky, báseň) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) OV/INT (Test tvřivsti) PČ, VV/ INT (realizace vlastních nápadů a pstupů při práci s různými materiály) Psychhygiena PRV/INT (Dbrá rganizace času, hledání pmci při ptíţích) ČJ/INT (Stresvé situace dramatizace) PRV/INT (Význam aktivníh dpčinku) PRV/INT (Hledání pmci při ptíţích) VkZ/INT (Zvládání stresvých situací) VkZ/INT (Zvládání stresvých situací, rganizace vlnéh času) Seberegulace a seberganizace ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) ČJ, TV, M /INT (plnění úklů, přijmutí práţky, cenění dbréh výknu, rganizace času); PRV/INT (Sebevládání vztahy ve třídě) VkZ/INT (Organizace vlastníh času, plánvání učení) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) TV/INT (Sebevládání, rzhdvání ve vypjatých situacích) Sebepznání a sebepjetí PRV/INT (Seznámení s klektivem, míst ţáka v klektivu); ČJ/INT (Sdělvání infrmací sbě, sdělvání pznatků druhých mé sbě) PRV/INT (Setkávání s lidmi, chvání k vrstevníkům, dspělým) ČJ/INT (vyuţití vlnéh času) PRV/INT (Lidské mje těl) ČJ/INT (Charakteristika) OV/INT (Mje psychika - temperament, pstje, hdnty) Rzvj schpnstí pznávání ČJ/INT (UČIVO), M/INT (UČIVO); VV/INT (Barvy), HV/INT (Zvuky), PČ/INT (Materiály), TV/INT (Pvely a pkyny) ČJ/INT (UČIVO zapamatvání, básničky, vyhledávání) M/INT (UČIVO) ČJ/INT (UČIVO zapamatvání, básničky, vyhledávání) M/INT (UČIVO) ČJ, VL, PŘ/INT (dvednsti pr učení a studium vyhledávání infrmací, referáty) ČJ, VL, PŘ/INT (dvednsti pr učení a studium vyhledávání infrmací, referáty) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) ČJ/INT (dvednsti pr učení a studium výtah, přednes) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) AJ, NJ/ INT (Pslech s przuměním) Tematické kruhy 3.5 Začlenění průřezvých témat 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

12 Hdnty, pstje, praktická etika PRV/INT (Vytváření pvědmí kvalitách typu dpvědnst - naše třída,, klektiv, pmc) ČJ/INT (Phádky, příběhy) PRV/INT (Ţebříček hdnt) ČJ/INT (Phádky, příběhy) ČJ/INT (Phádky, příběhy) ČJ/INT (ukázky z literatury mrální a nemrální jednání) VL/INT (Ţebříček hdnt, vlastní názr) ČJ/INT (ukázky z literatury mrální a nemrální jednání) OV/INT (Mrálka a mravnst analýzy vlastních a cizích pstjů) Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti PRV/INT (Situace typu Jak se zachváš kdyţ. ) VkZ/INT (řešení prblémů, krizvých situací) VkZ/INT (řešení prblémů, krizvých situací) Kperace a kmpetice ČJ, M/INT (Seberegulace sutěţe, knkurence) ČJ, M/INT (Seberegulace sutěţe, knkurence) OV/INT (Skupinvá práce dpvědnst, pravidla, rganizace) Kmunikace ČJ/INT (Dvednsti pr sdělvání verbální i neverbální) ČJ/INT (Dvednsti pr sdělvání verbální i neverbální) ČJ/INT (Omluva, prsba, pzdrav, ţádst) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) VkZ/INT (Verbální a neverbální kmunikace, řeč lidských skutků) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) AJ/INT (Kmunikace v různých situacích) ČJ/INT (Verbální a neverbální kmunikace, diskuse, prslv) Mezilidské vztahy PRV/INT (Naše třída, rdina, škla péče dbré vztahy, empatie, pdpra, pmc) ČJ/INT (záţitky, phádky) PRV/INT (Význam dbrých vztahů pr splečnst) OV/INT (Respektvání, řešení knfliktů) OV/INT (Chvání pdprující dbré vztahy) Pznávání lidí PRV/INT (Vzájemné pznávání ve třídě, sdělení sbě frmu hry) ČJ/INT (Charakteristika) AJ/INT (Vzájemné pznávání, představvání) VkZ/INT (Vzájemné pznávání ve třídě) SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ Tt jsem já, ale tebe respektuji prvky OSV nutn uplatňvat ve všech předmětech, při jakýchkli situacích hry, cvičení, mdelvé situace, diskuse, kaţddenní rituály, pravidla

13 Principy demkracie jak frmy vlády a způsbu rzhdvání OV/INT (Demkracie, anarchie, diktatura) OV/P (prjekt Já, bčan) Frmy participace bčanů v plitickém živtě OV/INT (Naše bec bec jak zákl.jedntka samsprávy) OV/P (Exkurze na OÚ) OV/INT (Vlební systémy a demkratické vlby) OV/P (prjekt Já, bčan) Občan, bčanská splečnst a stát P (Plicejní pes Ajax) VL/INT (Stát a jeh představitelé) OV/INT (Listina zákl.práv a svbd, práva a pvinnsti, suţití s minrit.) OV/P (prjekt Já, bčan) Občanská splečnst a škla PRV/INT (Návštěva knihvny prgram) PRV/INT (Práva a pvinnsti ţáků) VL/P (Exkurze na OÚ) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) OV/INT (Naše škla demkratické vztahy, partnerství, principy) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) OV/P (prjekt Já, bčan) P (Šklní parlament) P (Šklní parlament) Tématické kruhy 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. stupeň 2. stupeň Dbrý bčan ví, práva a pvinnsti ctí principy VDO nutné uplatňvat při kaţdé vhdné příleţitsti (šklní pravidla práva a pvinnsti, řešení knfliktů, knkrétní prblematika škly a bce ) pdpra šklníh parlamentu ( třída) prjekt Já, bčan řešení knkrétníh veřejnéh prblému bce

14 Jsme Evrpané D/INT (Křeny a zdrje evr. civilizace, klíčvé mezníky evr.histrie) Z/INT (Evrpská unie, c Evrpu spjuje a rzděluje) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) OV/INT (E.integrace, instituce EU, mez.instituce) Z/INT (mezinárdní instituce, EU evr.integrace,) D/INT (klíčvé mezníky evr.histrie) Objevujeme Evrpu a svět P (Den Evrpy) ČJ/INT (Příběhy a ţivt dětí z evr. zemí četba) P (Den Evrpy VL/INT (Naše vlast a Evrpa, Evrpa a svět) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) Z/INT (Evr. krajiny, Evrpa a svět, ţivt Evrpanů) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) P (Den Evrpy) NJ/INT (Státy v Evrpě, známá města, zajímavsti, kntakty) Evrpa a svět nás zajímá HV/INT (Lidvá slvesnst, zvyky a tradice nárdů Evrpy) ČJ/INT (Význam cizích jazyků) P (Den Evrpy) ČJ/INT (Ţivt v jiných zemích čtení) VL/INT (Práce s mapu Evrpa) P (Den Evrpy) VL/INT (Záţitky a zkušensti z Evrpy a světa, naši susedé) AJ/INT (Evrp. krajiny, Evrpa a svět) P (Den Evrpy) AJ, NJ/INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) P (Den Evrpy) AJ, NJ/INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) Z/INT (Naši susedé, zkušensti a záţitky z Evrpy a světa) P (Den Evrpy), AJ, NJ /INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) P (Den Evrpy), AJ, NJ /INT (Evrpa a svět, státní a evr. symbly, ţivt Evrpanů, angl./německy mluvící státy, vzájemná krespndence) Tématické kruhy 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupeň 2. stupeň Barvu pleti nevnímáme, hlavně že se rádi máme pstje frmulvané VkMEGS (evrpanství) je třeba vysvětlvat a bhajvat při vhdných příleţitstech prjekt Den Evrpy (Den jazyků) celšklní prjekt evrpských zemích pdpra a rzvíjení kntaktů s evrpskými šklami (Švýcarsk apd.)

15 Princip sciálníh smíru a slidarity PRV/INT (Pmc ptřebným pstiţení, lidé v nuzi) OV/INT (Seznamvání se základními lidskými právy) OV/INT (dstranění diskriminace vůči etn. skupinám, lidská práva) Multikulturalita AJ, NJ/INT (Význam uţívání cizíh jazyka drzumění, celţivtní vzdělávání) OV/INT (multikulturalita vývj, bhacvání) Etnický půvd OV/INT (různé etn.skupiny, prjevy rasismu, dlišné vnímání) PŘ/INT Lidské vztahy PRV/INT (Uplatňvání principu slušnéh chvání) ČJ/INT (Vztahy mezi kulturami) PRV/INT (Splupráce, vzájemná pmc) ČJ/INT (Lidské vztahy v literatuře) VL/INT (Rdina a splečnst) ČJ/INT (Lidské vztahy v literatuře) VzZ/INT (Vztahy v rdině, škle, splupráce) OV/INT (slušné chvání, empatie a slidarita) OV/INT (tlerance a splupráce bez hledu na rzdíly, předsudky a steretypy, slušné chvání) Kulturní diference P/ Tradice, zvyky, Vánční den P/ Tradice, zvyky, Veliknční den P/ Návštěva reginálníh muzea OV/INT (respektvání zvláštnstí různých etnik) Tématické kruhy 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Ač jsme z nárdů různých, lidmi jsme pstje frmulvané MK je třeba vyjadřvat vlastním příkladem, chváním a jazykem prjekty charitativníh rázu (např. Adpce na dálku)

16 Vztah člvěka k prstředí ČJ/INT (Naše bec) PRV/INT (Úklid klí škly) PRV/INT (Úklid klí škly) PRV/INT (Úklid klí škly) VV/INT (Naše bec) PŘ/INT (UČIVO) VV/INT (C nepatří d přírdy) PŘ/INT (UČIVO) F/INT (Znečišťvání atmsféry, skleníkvý efekt, zónvé díry) Z/INT (Prstředí a zdraví, ţivtní styl, principy udrţitelnsti rzvje) VV/INT (Náš ţivtní styl, aktuální eklgický prblém) Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí PRV/INT (Úklid klí škly) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (UČIVO) OV/INT (Odpady, chrana přírdy, změny v krajině) Z/INT (Vliv zemědělství, průmyslu, dpravy na ŢP) Základní pdmínky živta PRV/INT (Ţivá přírda) PRV/P (Vánční strm pr zvířata) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (UČIVO) CH/INT (Druhy energie, vliv na ţivtní prstředí) F/INT (Energie, sluneční záření) Z/INT (Přírdní zdrje, význam a hrţení vdy, půdy, vzduší) CH/INT (Druhy energie, chrana ţiv. prstředí) F/INT (energie jaderná) Eksystémy PRV/INT (Les v našem prstředí, význam lesa) PRV/P (V lese, na luce, na pli)) VV/INT (Les, u rybníka) PŘ/P (U rybníka) PŘ/INT (Přírdní splečenstva) PŘ/INT (UČIVO) PŘ/INT (Stavba, význam přirzených eksystémů) CH/INT (Vda, vzduch vliv, chrana) Z/INT (Kulturní krajina, lidská sídla, les) Tématick é kruhy 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Jsi sučástí přírdy, chraň ji pţadavky EVVO je třeba naplňvat zvláště v praktické rvině (vztah k prstředí, učení v přírdě, šetření energiemi, vycházky apd.) prgram EVVO dvě témata na šklní rk (hdncení prací ţáků) třídění dpadů ve škle: nádby na třídění, separace jedntlivých druhů dpadu, sběry mţné prjekty: Den země, Kvářvská naučná stezka, Ohrţená zvířata apd

17 práce v realizačním týmu ČJ,VV/INT (Kreslený seriál) ČJ, INF/P (redakce 1 čísla třídn. časpisu představení třídy) ČJ, INF/P (redakce 1 čísla třídn. časpisu rzlučení třídy) tvrba mediálníh sdělení INF/INT (tvrba mediálníh sdělení na PC) ČJ, INF/P (Tvrba šklníh časpisu) fungvání a vliv médií ve splečnsti ČJ/INT (Rle filmu a televize v ţivtě jedntlivce, úvaha, fejetn) vnímání autra mediálních sdělení ČJ/INT (Publicistické útvary úvaha) stavba mediálních sdělení ČJ/INT (Práce s textem časpisu výtah) interpretace vztahu med. sdělení a reality ČJ/INT (zpráva, známení, reklama) ČJ/INT (zpráva, známení, reklama) kritické čtení a vnímání med. sdělení ČJ/INT (Klamavá reklama reálnst a nereálnst TV klipů) ČJ/INT (kritické čtení a vnímání med. sdělení) OV/INT (kritický přístup, bulvár versus seriózní infrmace) Tématické kruhy 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Pravda mívá různé tváře, pznejme tu pravu ke kritickému a aktivnímu přístupu k infrmacím je třeba vést ţáky jiţ d 1.rčníku pdpra šklníh časpisu prjekt třídní časpis v 6. a 9.třídě splupráce ČJ a Inf

18 Vzdělávací blast Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Umění a kultura 4. Učební plán UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vzdělávací br (předmět) Minimální dtace Dispnibilní dtace Český jazyk Anglický jazyk (NJ) Matematika Infrmatika Prvuka Vlastivěda Přírdvěda Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Tělesná výchva Člvěk a svět práce Pracvní činnsti Celkem vyučvacích hdin Celkem na 1. stupni vyučvacích hdin 118 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací blast Vzdělávací br (předmět) Minimální Dispnibil dtace ní dtace Jazyk a jazykvá Český jazyk ,5 15 2,5 kmunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika ,5 15 1,5 Infrmační a kmunikační technlgie Infrmatika Člvěk a splečnst Dějepis Občanská výchva Člvěk a přírda Umění a kultura Člvěk a zdraví Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Hudební výchva Výtvarná výchva Tělesná výchva Výchva ke zdraví Člvěk a svět práce Pracvní činnsti Vlitelné předměty Celkem vyučvacích hdin Celkem na 2. stupni vyučvacích hdin

19 Pznámky k učebnímu plánu: 1.stupeň Vyučvací předmět Český jazyk je na 1. stupni výrazně psílen, a t 9 hdin. Důvdy jsu tyt: důraz na dbré svjení mateřskéh jazyka (čtení, psaní, gramatika), rzvíjení schpnstí ţáků pracvat s textem a infrmacemi, výchva ke čtenářství a realizace průřezvých témat. Vyučvací předmět Matematika je psílen 4 hdiny kvůli dstatečnému upevnění matematických dvednstí. Vyučvací předmět Přírdvěda je psílen 1 hdinu vzhledem k rzšiřujícímu učivu a praktické stránce předmětu. 2.stupeň Vyučvací předmět Český jazyk je psílen 2,5 hdiny: 1 hdina v smém rčníku na důkladné prcvičení nárčnéh učiva ze syntaxe a 0,5 hdiny na pakvání veškeréh učiva ČJ na základní škle (dplněn je vlitelným předmětem Cvičení z ČJ pr přípravu k přijímacím zkuškám 0,5 hdiny týdně). Vyučvací předmět Matematika je psílen 1,5 hdiny na pakvání veškeréh učiva M na základní škle (dplněn je vlitelným předmětem Cvičení z M pr přípravu k přijímacím zkuškám 0,5 hdiny týdně). Vyučvací předmět Infrmatika je psílen 1 hdinu z důvdu tvrby a multimediálníh zpracvání abslventské práce ţáka 9. třídy a realizace průřezvéh tématu mediální výchva. Vyučvací předměty Fyzika, Přírdpis, Zeměpis a Chemie jsu jak vzdělávací blast Člvěk a přírda psíleny 5 hdin pr důkladné svjení základu těcht předmětů a pr realizaci průřezvých témat. Vzdělávací blast Člvěk a zdraví je psílena 2 hdiny z důvdu praktické aplikace sbnstně sciální výchvy a psílení phybvých činnstí ţáků. Vzdělávací předmět Pracvní činnsti je psílen 1 hdinu za účelem rzvje manuálních dvednstí ţáků v kaţdém rčníku 2. stupně. Vlitelné předměty Vlitelné předměty jsu nabízeny na druhém stupni v rčníku, v rčníku 2 hdiny, v rčníku 3 hdiny. Vzhledem k pčtu ţáků prbíhá rzdělení d skupin vţdy v rámci dvu rčníků. Nabídka bsahuje vţdy druhý cizí jazyk (Německý jazyk vlitelný), knkrétní výběr statních je dán persnálními, technickými a prstrvými mţnstmi škly a zájmem a ptřebami ţáků a jejich rdičů viz aktuální přílha k ŠVP. Nepvinné předměty Jak nepvinný předmět je nabízen Nábţenství pr rčník. Knkrétní skupiny jsu tvřeny dle pčtu dětí

20 Český jazyk Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) Matematika Infrmatika Prvuka Vlastivěda Přírdvěda Dějepis Občanská výchva Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Hudební výchva Tělesná výchva Výchva ke zdraví Pracvní činnsti 5. Učební snvy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více