ervenec msíce (%) Zaátek roku (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1, ,478 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 2.29% 0 bp. -33 bp. -37 bp bp. 2.28% 4.58% 10-letý SD 3.75/ % -2 bp. 3 bp. 140 bp. 90 bp. 4.21% 5.90% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 7, KB 3, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 9,086 19,685 mil. EUR mil. K 4,500 3,000 1,500 0 PX 3/07 8/07 10/0714/0716/0720/0722/0724/0728/0730/07 Index 1,100 1, Titulky CME kupuje MediaPro Entertainment Komerní banka zveejní výsledky hospodaení za 1H Erste Bank: Výsledky za 1H09 CME vykázala ve 2Q09 istý zisk, ale provozní úrove zklamala AAA Auto oznámilo vyšší istý zisk za 2Q09 TEFO2 vykázala ve 2Q09 slabší tržby Unipetrol zveejnil slabé provozní údaje EZ získal výluné právo na výstavbu uhelné elektrárny v Nmecku CME oekává zotavení reklamního trhu ve 2010 Erste Bank: Hlavní akcioná chce udržet podíl voln obchodovaných akcií okolo 50% TEF O2: Nejvyšší správní soud potvrdil podkutu 205 mil. K za období roku 2005 ECM: Antimonopolní úad povolil vytvoení realitního fondu FCP Rst pojišovacího trhu zpomalil Výhled na tento týden Tento týden na domácí burze bude ve znamení výsledk Komerní banky, která bude vyhlašovat svá ísla ve stedu (5. srpna). Oekáváme, že by istý zisk za 1H09 mohl poklesnout o 17,7% r/r pedevším díky zvýšené tvorb opravných položek na zhoršující se úvrové portfolio (což je spolené aktuáln pro vtšinu klasických bank). Dané výsledky bychom hodnotili jako solidní a optovn by se prokázala konzervativnost, která se aktuáln domácím bankám vyplácí. Z pohledu celkového sentimentu budou investoi v píštím týdnu sledovat zveejování výsledk evropských bank (Barclays, HSBC, UBS, UniCredit, Societe Generale, KBC a další). Koncentrace dat z finanního odvtví bude velká. Investoi se zamí pedevším na to, jak jsou banky schopny elit souasným ekonomickým podmínkám a jak se mní jejich úvrová portfolia. Krom firemních výsledk se investoi rovnž budou vnovat makroekonomickým datm a to v USA reportu o nezamstnanosti za ervenec (pátek). Oekává se rst na 9,6% z 9,5% za erven. Prbžná týdenní data však ukazují, že nezamstnanost a na vysoké úrovni pekvapuje svým prbhem pedevším u prbžných dat. V EU bude zasedání ECB, kde se neoekává žádná zmna, tedy ponechání základní úrokové sazby na 1,5 %. V R bude rovnž jednání NB. Zde se oekává rovnž ponechání úrokových sazeb na 1,0 %. Celkov se domníváme, že by trh mohl v píštím týdnu navázat na pozitivní náladu a to pedevším díky lepšímu než oekávanému výsledku vývoje amerického HDP za 2Q09. Jemné ochlazení pro investory mže jako tradin pinést nervozita ped zveejnním pátení americké msíní nezamstnanosti. Nicmén zde se domníváme, že samotný údaj mže spíše pekvapit v návaznosti na celkem dobrá prbžná data. Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO>

2 Akciový trh Zprávy z trhu Uplynulý týden se na trhy dostavili optovn výrazní kupci a BCPP nebyla výjimkou. Index PX si pipsal 3,5 % t/t na 1065,8 bod. Pro finanní trhy dobrou zprávou je zvýšený píliv finanních prostedk do akciových fond a dobré výsledky amerického HDP (-1,0 %) pozitivn pekonaly oekávání trhu (-1,5 %). Nejvíce rostoucím titulem týdne na pražské burze byly AAA Auto (+27,1 % na 11,7 K). Hlavním dvodem bylo oznámení solidních výsledk. Naopak nejvíce klesajícím titulem byl Pegas Nonwovens (-2,3 % na 377 K). Reakce na tento titul nebyla podpoena žádnými fundamentálními zprávami. Výraznji po výsledcích za 1H09, které pekonaly oekávání trhu, posílily akcie Erste Bank (+14,5% t/t) a uzavely týden na 639,8 K. Akcie EZu se také tšily všeobecnému zájmu investor a posílily o 7,8% t/t na 966 K/akcii. Akcie NWR posílily o 10% t/t, když reagovaly na zprávy o oživení oceláského sektoru. Index Zavírací cena Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1, ,478.2 DJIA 9, , ,782.4 NASDAQ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1, ,453.7 Euro Stoxx 50 2, , ,445.7 Varšava (WIG 20) 2, , ,730.0 Budapeš (BUX) 17, , ,738.1 CME Mimoádná zpráva Spolenost CME oznámila, že uzavela dohodu o koupi spolenosti MediaPro Entertainment, která je jedním z významných výrobc a distributor televizní a filmové tvorby ve stední a východní Evrop. Prodávající stranu pedstavují spolenosti MediaPro Management a MediaPro BV, které jsou vtšinov ovládané prezidentem CME (Adrian Sarbu), a ve kterých má již CME menšinové podíly (8,7% resp. 10%). V rámci transakce prodávající strana obdrží 10 mil. USD v hotovosti, 2,2 mil. nových akcií CME, právo koupit až 850 tis. akcií CME za cenu 21,75 USD/akcie, dále dojde k pevzetí dluhu ve výši 35,6 mil. USD a CME odevzdá své menšinové podíly v MediaPro Management a MediaPro BV. CME chce svou vlastní televizní tvorbu spojit inností MediaPro Entertainment a získat tak ve stedndobém horizontu synergickou výhodu (vyšší kvalita produkce, nákladové úspory). CME tak dosáhne vertikální integrace, kdy bude vyrábt, vysílat a distribuovat filmovou a televizní tvorbu. Danou transakci vnímáme neutráln. Píspvek MediaPro Entertainment do celkových tržeb CME bude pedstavovat mén než 10% celkových tržeb (po vylouení vnitropodnikových tržeb; CME nakupuje u MediaPro Entertainment). Na druhou stranu se zvýší celkový dluh CME o cca 3%. EBITDA marže u MediaPro Entertainment byla v roce 2008 pouhých 14%, což je pod prmrem CME (29% v roce 2008). CME sice za koupi aktiv zaplatí v hotovosti jen 10 mil. USD, což však bude kompenzováno vydáním 2,2 mil. nových akcií (cca 4% edící efekt pro souasné akcionáe). Riziko dalšího naední, ale pouze nepatrného (do 1%), pedstavuje možnost vydání až 850 tis. akcií, za které by CME inkasovala 21,75 USD/akcie, což by edící efekt výrazn omezilo. Dále bylo oznámeno, že Adrian Sarbu byl jmenován výkonným editelem CME (tato pozice byla dosud volná po odchodu M. Garina do dchodu). Sarbu dosud psobil jako prezident a provozní editel CME.

3 Komerní banka Projekce výsledk hospodaení Komerní banka (KB) oznámí své konsolidované výsledky za 1H 2009 (IFRS) ve stedu 5. srpna ped otevením trhu. Odhadujeme pokles istého zisku o 17,7 % y/y na mil. K, a to kvli pokraujícímu zhoršování kvality úvrového portfolia KB a související zvýšené tvorby opravných položek ke špatným úvrm. Rst provozních výnosy by ml nadále zpomalovat díky postupnému zpomalování rstu úrokových výnos (+4,0 % r/r) a poklesu poplatk (-9,1 %). Podle naší projekce by zisk z finanních operací ml dosáhnout mil. K (+28,3 % r/r), tento výsledek by ml být podpoen píznivými podmínkami na trhu (vysoká volatilita na trzích a rostoucí ceny akcií). Provozní náklady by mly dle našeho odhadu klesnout o 3,7 % na mil. K díky úsporným opatením. Pomr náklad k výnosm by ml tak zaznamenat další pokles na 41,5 % (44,5 % v 1H 2008). Jelikož slábnoucí rst výnos je kompenzován úsporou náklad, provozní zisk by ml dosáhnout solidního 9,0% r/r rstu. Nejvtším problémem je v souvislosti s finanní krizí rostoucí poet nesplácených úvr. Nárst opravných položek zaal již v roce 2008 (+133 % r/r) a zrychlil v 1Q 2009 (+245 % r/r). Naše projekce v 1H2009 poítá s opravnými položkami ve výši mil. K (+250 % r/r), což je ásten ovlivnno tvorbou opravných položek kvli expozicí vi zbankrotovanému distributorovi elektrické energie Moravia Energo v 1Q (zhruba 650 mil. K). Oekáváme, že vyšší tvorba opravných položek bude pokraovat bhem celého roku Celkov oekáváme, že se investoi zamí hlavn na vývoj nesplácených úvr. Tato položka je velice volatilní a tžko se predikuje, jelikož je výrazn ovlivnna malým potem velkých korporátních klient. Nicmén vzhledem k silnému provoznímu výkonu by KB mla být schopná vstebat i relativn výrazné zhoršení podmínek na trhu. Neoekáváme žádnou výraznou reakci investor na oznámené výsledky, jelikož hlavní položky výsledovky by se mly nadále vyvíjet v souladu s trendem, který jsme mohly pozorovat v pedchozích tvrtletích a jakékoli výrazné pekvapení vi oekávání trhu by bylo pravdpodobn zpsobeno jednorázovými vlivy. Kons., IFRS (mil. K) e1h H 2008 r/r Celkové provozní výnosy ,3% isté úrokové výnosy ,0% Výnosy z poplatk a provizí ,1% Zisk z finanních operací ,3% Celkové provozní náklady ,7% Provozní zisk ,0% Opravné položky ,4% Zisk ped zdanním ,0% istý zisk *) ,7% Zdroje: Projekce a výpoty KB, ATLANTIK FT. *Po minoritách.

4 Erste Bank Zveejnné výsledky hospodaení Zveejnné výsledky Erste Group (EG) za 1H 2009 pekonaly oekávání trhu jak na provozní úrovni (1 776 mil. EUR; odhad AFT: mil. EUR), tak na úrovni istého zisku (467 mil. EUR; odhad trhu: 417 mil. EUR). Toto pozitivní pekvapení je zpsobeno pedevším výnosy z obchodní innosti (343 mil. EUR oproti odhadu trhu 245 mil. EUR), kde banka tžila z píznivých tržních podmínek a mírn vyššími úrokovými výnosy. isté úrokové výnosy stouply o 8,6 % r/r na mil. EUR (odhad trhu: mil. EUR). Souasná krize se projevila ve výrazném zpomalení úvrové expanze, klientské úvry vzrostly od zaátku tohoto roku pouze o 1,5 % na 128,1 mld. EUR. Výnosy z poplatk a provizí pokraovaly v propadu. Za reportované období dosáhly 888 mil. EUR (-11,4 % r/r). Nejvyšší propad zaznamenaly poplatky z cenných papír (-22,0 %) a poplatky z úvr (-17,1 %). Transakní poplatky, tvoící nejvtší ást celkových poplatk (44%) poklesly o 6,3 % díky nižší aktivit klient. Provozní náklady poklesly o 2,1 % na mil. EUR, v souladu s tržním oekáváním ( mil. EUR). Jedinou rostoucí položkou byly administrativní náklady (+0,6 %). Náklady na zamstnance klesly o 3,1 %, když nárst prmrných mezd byl vykompenzován poklesem potu zamstnanc (-2,4 %) a pozitivním kurzovým vlivem. Odpisy klesly o 4,7 % na 179,3 mil. EUR. Pomr náklad k výnosm klesl na 52,5 % (z 57,3 % v 1H 2008), což ukazuje, že Erste udržuje náklady po kontrolu. Do budoucna lze oekávat další snižování tohoto pomru. Zhoršující se makroekonomická situace a nárst rizikových úvr vedly k dalšímu výraznému nárstu opravných položek, které za první pololetí dosáhly 888 mil. EUR, výrazn více než oekával trh (817 mil. EUR). Pomr nesplácených úvr v celkovém úvrovém portfoliu banky vzrostl na 3,6 % (z 2,9 % v 4Q 2008), do budoucna lze oekávat další postupné zhoršování. Celkové rizikové náklady dosáhly 141 b.b. Celkov vnímáme zveejnné výsledky neutráln, Erste sice pekonala oekávání jak na provozní úrovni, tak na úrovni istého zisku, na druhou stranu pekvapiv vyšší opravné položky a dlouhodobá neudržitelnost takto vysokých výnos z obchodování mohou vézt investory k vyšší opatrnosti. kons., IFRS (mil. EUR) 1H 2009 r/r odhad AFT odhad trhu Celkové provozní výnosy ,0% isté úrokové výnosy ,6% Výnosy z poplatk ,4% Zisk z obchodování ,1% Celkové provozní náklady ,1% Opravné položky ,5% istý zisk*) ,7% Zdroj: Erste Bank, ATLANTIK FT. Unipetrol Unipetrol zveejnil údaje o své provozní výkonnosti. Rafinérská marže ve 2Q09 tak klesla na 1,3 USD/barel (-81% r/r). Diferenciál ropy Brent/Ural klesl pouze na 0,9 USD/barel (-79%). Objem rafinérské produkce dosáhl v 1Q tis. tun (-18 % r/r). Výkonnost rafinérie tak bude ve 2Q09 velice slabá vlivem souasných ekonomických podmínek. Negativn bude na výkonnost psobit i silnjší koruna. V petrochemii došlo k mezironímu propadu produkce o 16% (na 437 tis.tun). Marže z olefin i polyolefin byly stále slabé. Negativn se projeví i dopad ostávky etylénové jednotky v Kralupech. Prodané objemy v maloobchod (Benzina) byly meziron o 1% nižší, dvodem je hlavn stav ekonomiky, který negativn ovlivuje tranzitní pepravu. Unipetrol oekává, že vykázaný provozní výsledek na úrovni EBIT bude horší než výsledek za 1Q09 (ztráta na EBIT ve výši 127 mil. K), ale lepší než EBIT ve 4Q08 (ztráta ve výši 1261 mil.k). EBITDA by mla být ve 2Q09 kladná. To, že budou výsledky za 2Q09 ješt slabší než za 1Q09 není pro trh (zejména díky dalšímu poklesu marží v rafinérii a slabým objemm) pekvapivé. Pokles objem (kvli poklesu ekonomiky) napí všemi segmenty jsme také oekávali.

5 CME CME zveejnila výsledky za 2Q09, které na provozní úrovni pinesly negativní pekvapení, kdežto úrove istého zisku pekvapila pozitivn. Tržby poklesly o 39% r/r na 186,2 mil. USD vlivem oslabení lokálních mn vi dolaru a silnému poklesu trhu reklamy (ekonomická recese). Náš odhad byl 196,0 mil. USD a trh ekal 194,0 mil. USD. EBITDA se propadla o 75% r/r na 29,7 mil. USD (oek. AFT: 44,3 mil. USD, oek. trh: 42,1 mil. USD), když silný pokles tržeb byl jen ásten kompenzován poklesem provozních náklad (-39% vs. -15%). EBITDA marže oslabila na 15,9% (-23,2 p.b. r/r). EBIT poklesl o 88% r/r na 11,7 mil. USD a byl nižší než naše i tržní oekávání (25,3 mil. USD resp. 27,0 mil. USD). Provozní úrove pinesla negativní pekvapení, ímž se potvrzuje silný dopad ekonomické recese na reklamní výdaje firem. Reklamní trh je obecn více cyklický než vývoj HDP. Na finanní úrovni spolenost vykázala pekvapivý zisk 16,8 mil. USD (díky kurzovým vlivm) oproti námi oekávaným nákladm 22,3 mil. USD. Pozitivní pekvapení dle nás plyne z pecenní vnitropodnikových pjek, jejichž struktura však není známa. Celkov spolenost vykázala istý zisk ve výši 24,1 mil. USD (-62% r/r; 68 mil. USD v 2Q08), který tak pekonal odhad oekávané ztráty (oek.: -22 mil. USD, oek. trh: -11 mil. USD). Negativní pekvapení na provozní úrovni bylo více než kompenzováno pozitivním pekvapením u kurzových vliv. Výsledky jsou podobn slabé jako v 1Q a ukazují na silnou cyklinost reklamního trhu. Domníváme se, že tržní reakce by se mla zejména odvíjet od provozní úrovn, která pinesla negativní pekvapení. Souasné ekonomické prostedí (recese) by mlo nadále vytváet tlak na hospodaení spolenosti, jelikož reklamní výdaje firem byly výrazn omezeny. Myslíme si, že k postupnému zotavení reklamního trhu by mohlo dojít v prbhu píštího roku. kons. US GAAP (mil. USD) 2Q09 r/r 2Q08 eaft etrh Tržby 186,2-39% 304,8 196,0 194,0 EBITDA 29,7-75% 120,1 44,3 42,1 EBITDA marže 15,9% -23,2 p.b. 39,1% 22,6% - EBIT 11,7-88% 98,7 25,3 27,0 EBIT marže 6,3% -25,8 p.b. 32,1% 12,9% - Finanní náklady -16,8 n.a. 24,3 62,5 - istý zisk 24,1-62% 63,5-22,5-11,1 Zdroj: CME, Reuters, ATLANTIK FT Telefónica O2 R Telefonica O2 R (TEF O2) zveejnila své konsolidované výsledky za 2Q09 podle mezinárodních úetních standard (IFRS). Výsledky jsou zklamáním na úrovni tržeb a istého zisku. Provozní úrove OIBDA je v souladu s oekáváním. Výsledky jsou dle oekávání pozitivn ovlivnny jednorázovou položkou vratky z vyrovnání sporu s T-Mobile ve výši 900 mil. K. Výhled pro celý rok 2009 na provozní výsledek a provozní finanní tok (cash flow) potvrzen. Výsledky vzhledem ke zklamání na tržbách hodnotíme lehce negativn s tím, že jsou mírnny potvrzením výhledu na rok 2009 pro provozní úrove. Celkov se projevuje vliv jak regulatorních krok. tak souasné hospodáské recese na spotebu i telekomunikaních služeb. Jen pipomínáme, že výraznjší negativní reakce trhu bude pípadn mírnna faktem, že se titul obchoduje až do 4. záí s nárokem na hrubou dividendu ve výši 50 K/akcii i 10,4% hrubým dividendovým výnosem. V mil. K kons. IFRS 2Q09 r/r Oek. AFT Oek. TRH Tržby ,6% OIBDA ,9% OIBDA marže 48,4% 0,3 p.b. 47,3% - EBIT ,0% istý zisk ,6% EPS (CZK, p.a.) 38,2-8,6% 43,5 - Zdroje: Telefonica O2 CR a ATLANTIK FT

6 AAA Auto AAA Auto zveejnilo vybraná data týkající se hospodaení spolenosti ve 2Q09. Detailní výsledky budou zveejnny 27. srpna. Tržby ve 2Q09 meziron poklesly o 43% na 47,3 mil. EUR a byly v souladu s naším odhadem 47,8 mil. EUR. Pokles je dán nižším potem prodaných voz (slabší poptávka, uzavení poboek) a nižší prmrnou cenou za prodané auto. Oproti 1Q09 tržby vzrostly o 22% (vyšší poet prodaných voz). Hrubý zisk klesl o 33% r/r na 11,7 mil. EUR (-42% vi 1Q09) a byl vyšší než náš odhad 10,4 mil. EUR. Marže hrubého zisku vzrostla o 3,8 p.b. r/r na 24,7%, což je historicky nejvyšší hodnota, a výrazn pekonala náš odhad 21,7%. Vyšší než oekávaná marže byla pravdpodobn zpsobena vyšší marží u aut a / nebo vyšším podílem finanních služeb. EBITDA se zvýšila na 2,9 mil. EUR (1,1 mil. EUR v 2Q08) a pekonala náš odhad 2,4 mil. EUR), když vyšší než oekávaný hrubý zisk byl ásten kompenzován vyššími než oekávanými provozními náklady (8,9 mil. EUR vs. oek. 8,3 mil. EUR). Provozní náklady se meziron snížily o 46% (vliv úsporných opatení a nižšího potu poboek). EBIT dosáhl 2,3 mil. EUR (oek. 1,8 mil. EUR; 0,2 mil. EUR v 2Q08). Celkov spolenost zaznamenala istý zisk 1,6 mil. EUR (-2,5 mil. EUR v 2Q08), který byl vyšší než naše oekávání (1,2 mil. EUR) zejména díky vyššímu než oekávanému hrubému zisku (ásten kompenzováno vyššími než oekávanými provozními náklady). Spolenosti se podailo dosáhnout cíle istého zisku ve 2Q09, k emuž jí pomohla realizace úsporných opatení a strategie zvýšení ziskovosti i pi nižším objemu tržeb. Výsledky vnímáme pozitivn, avšak souasné nepíznivé ekonomické podmínky budou dále vytváet tlak na tržby, což by mohlo ohrozit cíl istého zisku za celý rok IFRS, kons. (mil. EUR) 2Q09 r/r 2Q08 eaft 1Q09 Tržby 47,3-43% 83,2 47,8 38,7 Hrubý zisk 11,7-33% 17,4 10,4 8,2 Hrubý zisk marže 24,7% 3,8 p.b. 20,9% 21,7% 21,2% EBITDA 2,9 164% 1,1 2,4 0,6 EBIT 2,3 1050% 0,2 1,8-0,01 istý zisk bez minorit 1,6 n.a. -2,5 1,2-0,9 Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT Zprávy ze spoleností CME Na konferenním hovoru s analytiky CME sdlila, že dno reklamního trhu oekává ve 3Q09 se stabilizací ve 4Q09. Reklamní inzerenti prý zstávají stále opatrní. V roce 2010 by mlo nastat zotavení a v roce 2011 by se reklamní trh ml vrátit na úrove roku Myslíme si, že návrat na úrove roku 2008 by mohl nastat jen pi variant rychlého zotavení ekonomiky, což se nám zdá jako mén reálný scéná. Tržní podíl CME na klíových trzích se letos zvýšil o 5 p.b. Mezi cíle pro 2H09 patí udržet vdí pozici na klíových trzích pi minimálních nákladech, zvýšit sledovanost na Ukrajin a v Bulharsku, zvýšit tržní podíl na všech trzích, prozkoumat možnosti refinancování dluhu a hledat možnosti pro financování bulharské divize. V delším asovém horizontu chce CME dosáhnout kladné EBITDA na Ukrajin (r. 2012) a v Bulharsku (r. 2013), což považujeme za optimistický názor. Pokud jde o Ukrajinu, tak v pípad, že se tam v píštím roce nezlepší ekonomické podmínky, pak je pravdpodobné, že bude využita opce na prodej 51% podílu. Celoroní výhled hospodaení bude poskytnut pi investorském dni (15. až 16. íjna). Dle deníku Dnes jsou mediální agentury v R skeptické k potenciální plánu CME zvyšovat cenu reklamy již od letošního roku. CME chce totiž využít vyššího tržního podílu k tomu, aby v budoucnu petavila tento podíl do vyšší ceny reklamy. Cena reklamy totiž letos klesla v dsledku ekonomické recese a trh se dostal na úrove roku Inzerující firmy naznaují, že s vyššími cenami za reklamu nepoítají. CME oficiáln neoznámila, kdy zane zvyšovat cenu reklamu. Domníváme se, že pípadný nárst cen za reklamu na píští rok by byl pouze mírný i žádný, jelikož marketingové rozpoty firem jsou stále napjaté.

7 ECM Dle TK Úad pro ochranu hospodáské soutže povolil vložení aktiv PPF Group a 5 spoleností ECM Group NV (mateská spolenost na burze obchodované ECM REI) do specializovaného realitního fondu FCP se sídlem v Lucembursku. Fond se zamí na investice do nemovitostí sloužících k dlouhodobému pronájmu. Dle mluvího skupiny PPF daná transakce není souástí plánovaného vytvoení realitního holdingu mezi PPF a ECM Group NV, do kterého bude mj. vložen 40% podíl v ECM Group NV. Pt výše uvedených spoleností, které jsou zárove i souástí ECM REI, zstane nadále zcela pod kontrolou ECM REI, i když budou nyní souástí realitního fondu FCP. Zpráva nemá žádný dopad na obchodování s akciemi ECM REI. Erste Bank Andreas Treichel (CEO Erste Group) v rámci prezentace výsledk hospodaení ekl, že hlavní akcioná (Erste Foundation) chce udržet podíl voln obchodovaných akcií (free float) okolo 50 %, což také znamená, že by byl proti pípadnému navýšení podílu Caixa Critéria nad úrove 10 %. V souasné dob jsou hlavními akcionái banky Erste Foundation (31,1 %), rakouské spoitelny (dohromady 9,3 %) a práv Caixa Critéria (5,1 %). Critéria již díve podepsala dohodu, která ji umožuje navýšit svj podíl až na úrove 10 %. Na základ takovýchto prohlášení mohou vzniknout spekulace o potenciálním zájmu investor ovládnout výraznjší podíly ve spolenosti. Generální editel také ekl, že banka by mla vyplácet dividendy za rok Bližší informace nebyly uvedeny. Telefónica O2 R Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu ve výši 205 mil. K (0,6 K/akcii) pro Telefonicu O2 CR za období roku 2005, která byla spolenosti pvodn udlena od Úadu pro ochranu hospodáské soutže za údajné zneužití dominance na trhu. Spolenost již pokutu v minulosti uhradila a proto tuto zprávu považujeme za neutrální. EZ EZ vera sdlil, že získal výluné právo na výstavbu uhelné elektrárny v lokalit Profen v Nmecku o výkonu 600 MW. Toto právo získal EZ spolen s J&T pi koupi 100% podílu v tžební spolenosti MIBRAG v Nmecku. Podrobnosti vyrovnání s partnerem v projektu koup dolu MIBRAG spoleností J&T nebudou dle slov EZu zveejnny. Dle deníku HN získá J&T za to, že se nebude na výstavb elektrárny podílet nkolik milion eur. To, že bude EZ stavt elektrárnu v Nmecku díky koupi dolu MIBRAG je trhu známo. Celkov vnímáme projekt pozitivn, protože umožní EZu úast na výrob elektiny na Nmeckém trhu a elektrárna bude mít vlastní zdroj uhlí pro svj provoz. Výstavba je trhu známa, proto hodnotíme zprávu neutráln. Pojišovnictví Podle údaj eské asociace pojišoven pedepsaly pojišovny v prvním pololetí na pojistném 70,6 mld. korun, což je o 1,7 % více než za stejné období minulého roku. Údaje ukazují, že kvli finanní krizi zpomaluje také rst pojišovacího trhu (v roce 2008 byl nárst +4,9 % a v ,6 %). Nicmén tento dopad je oproti jiným odvtvím ekonomiky mírný a pojistné pedstavuje pro pojišovny relativn stabilní zdroj píjm. Vyšší nárst zaznamenalo neživotní pojištní (+2,2 %) než životní pojištní (+1,0 %).

8 Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 msíce Rok historie Týdenní objem cena rel. rel. min max mil. K rel. TEF O , CEZ ,290 3,749-8 Unipetrol PMCR 7, ,764 7, KB 3, ,520 4,205 1, Erste ,074 1, Orco CME , ECM Pegas AAA Auto VIG , NWR , Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled TEF O Koupit Neutrální CEZ Koupit Neutrální Unipetrol Revize Revize Revize PMCR Koupit Neutrální CETV USD Koupit Neutrální Orco Nehodnoceno Prodat Negativní ECM Prodat Negativní Pegas Koupit Neutrální AAA Auto Prodat Negativní NWR Revize Revize Revize Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Držet Neutrální Erste ,3 EUR Držet Neutrální VIG ,7 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

9 Ekonomika Koruna k euru bhem týdne pozvolna oslabila v klidném obchodování z úrovn 25,50 na 25,60 CZK/EUR. Devizový trh bez reakce pešel lepší výsledky z prmyslu (pátek). Na rozdíl od koruny ostatní mny v regionu zaznamenaly volatilnjší obchodování a pipsaly si i mírné zisky. Koruna by v dalších dnech mla pokraovat v pozvolném oslabování zpt k úrovní 26 korun za euro. Dležitým faktorem bude vývoji globálních finanních trh a kurzu dolaru.na závr roku poítáme s posílením koruny až k úrovním 25,20 CZK/EUR. Dolar k euru bhem týdne bez jasného trendu osciloval v pásmu 1,40-43 USD/EUR a kurz reagoval na zmny sentimentu na finanních trzích. Hladina 1,43 se opakovan ukázala jako dostaten silná prozatím zastavit tlaky na oslabení dolaru. Krátkodob mže pokraovat volatilnjší obchodování, dležitým faktorem se stane rezistence úrovn 1,43 a také vyznní oekávaných makrodat (ISM, nezamstnanost). Ve stedndobém pohledu (týdny, msíce) oekáváme tlak na slabšímu dolaru a možný je pokles až na úrovn 1,45 USD/EUR. Koruna k dolaru se bez jasného trendu obchodovala v širším pásmu 17,90-18,20 CZK/USD v závislosti na pohybech parity USD/EUR. Krátkodob oekáváme pokraování volatilního obchodování v širokém pásmu kolem 1 korun za dolar. Na konci roku oekáváme i výraznjší posílení koruny pod 18 korun za dolar. Tento týden budou zveejnny výsledky obchodní bilance a zasedne bankovní rada NB. U zahraniního obchodu oekáváme udržení pebytku na úrovni 12 mld. korun. U centrální banky zmnu sazeb neoekáváme, protože pípadné výhody snížení v souasnosti tžko vyrovnávají pípadná rizika. USD Koruna 6/07 8/07 10/07 14/07 16/07 20/07 22/07 24/07 28/07 30/07 PRIBOR EUR USD EUR T 6M 3/07 8/07 10/07 14/07 16/07 20/07 22/07 24/07 28/07 30/07 Výnosová kivka penžního trhu 31/7/ /6/2009 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD USD/EUR PRIBOR Fixing Týden (bb) 3 msíce (bb) Zaátek roku (bb) Rok (bb) min max 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r -3.4 '1Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál '04/ Spotebitelská inflace %, r/r 1.2 '06/ Obchodní bilance mld. CZK 12.0 '04/ Bžný úet % HDP -3.1 ' Nezamstnanost % 8.0 '06/

10 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 19, , Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun SD 3.80/15 11-Apr SD 4.60/18 18-Aug SD 3.75/20 12-Sep Komodity Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max ropa - Brent ropa - WTI Zlato Elektina Úhlí Hliník M Pšenice Kukuice Komoditní trhy v minulém týdnu vzrostly o více jak 2% a rst protáhly na 3 týdny v ad. Rst šel napí celým trhem. Motorem se stala oekávání rychlejšího oživení ekonomiky. Ropa i pes nejasný trend se opt po msíci vrátila zpt k úrovni 70 dolar za barel. Výrazné rsty zaznamenaly i technické kovy (nikl +7% t/t; hliník +5%). M - USD/t 6000 Kukuice - USD/100bu 420 Uhlí 1Y ARA - USD/t 100 Elektina - EUR/MWh 59 Ropa - Brent USD/bbl 75 Zlato - USD/oz 1, M Kukuice /07 8/07 10/0714/0716/0720/0722/0724/0728/0730/ Uhlí Elektina /07 8/07 10/0714/0716/0720/0722/0724/0728/0730/ Ropal - Brent Zlato 6/07 8/07 10/0714/0716/0720/0722/0724/0728/0730/

11 Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 3/8/ :00 Eurozóna Index nákupních manažer prmyslu 07/09f /8/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra prmyslu 07/ /8/ R Státní rozpoet 07/ mld. CZK 3/8/ Barclays GBP 0.59 GBP 3/8/ HSBC USD 0.41 USD 3/8/ Linde EUR 4.27 EUR 3/8/ Metro EUR 1.23 EUR 4/8/2009 9:00 Rumunsko PPI 06/ % y/y 4/8/2009 9:00 Slovensko Maloobchodní tržby 06/ % y/y -12.3% y/y 4/8/ :00 Eurozóna PPI 06/09-0.2% m/m -0.2% m/m 4/8/ :00 Eurozóna PPI 06/ % y/y -5.8% y/y 4/8/ Rumunsko Centrální banka- úrokové sazby % 9.00% 4/8/ CVS Caremark USD 2.23 USD 4/8/ Duke Energy USD 1.08 USD 4/8/ Entergy USD 6.39 USD 4/8/ Gillette USD 0.59 USD 4/8/ Kraft Foods USD 1.95 USD 4/8/ BMW EUR 0.49 EUR 4/8/ Beiersdorf EUR 2.48 EUR 4/8/ BNP Paribas EUR 3.07 EUR 4/8/ Deutsche Boerse EUR 5.42 EUR 4/8/ Muenchener Rueckversicherungs EUR 7.48 EUR 4/8/ MunichRe EUR 7.48 EUR 4/8/ RHI EUR 2.61 EUR 4/8/ UBS CHF CHF 4/8/ UniCredit EUR 0.26 EUR 4/8/ Richter Gedeon - - 2,531 HUF 2,227 HUF 4/8/ Bank Pekao PLN PLN 5/8/ :00 Eurozóna Index firemní aktivity služeb 07/09f /8/ :00 Eurozóna Maloobchodní tržby 06/ % y/y -3.3% y/y 5/8/ :00 Eurozóna Maloobchodní tržby 06/ % y/y 5/8/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra služeb 07/ /8/ Allstate USD USD 5/8/ Baker Hughes USD 5.32 USD 5/8/ Cisco Systems USD 1.35 USD 5/8/ Devon Energy USD USD 5/8/ Procter & Gamble USD 3.86 USD 5/8/ Adidas EUR 3.25 EUR 5/8/ AXA EUR 0.44 EUR 5/8/ Henkel EUR 2.82 EUR 5/8/ Lloyds TSB Group GBP 0.11 GBP 5/8/ OMV EUR 4.6 EUR 5/8/ Palfinger EUR 1.24 EUR 5/8/ Societe Generale EUR 3.38 EUR 5/8/ Swiss Re CHF CHF 5/8/ Egis - - 2,171 HUF 1,500 HUF 5/8/ RABA HUF HUF 5/8/ Bank Zachodni WBK PLN PLN 5/8/2009 8:30 R Komerní banka: Výsledky hospodaení za 1H09 1H 09 5,3 mld. CZK - 6,5 mld. CZK 6/8/2009 9:00 R Obchodní bilance 06/ mld. CZK 12.5 mld. CZK 11.7 mld. CZK 6/8/2009 9:00 Maarsko Prmyslová výroba 06/09p % y/y -22.1% y/y 6/8/ :00 Nmecko Prmyslová zakázky 06/09-0.6% m/m 4.4% m/m 6/8/ :00 Británie BOE rozhodnutí o úrok. sazbách % 0.50% 6/8/ :45 Eurozóna ECB rozhodnutí o úrok. sazbách % 1.00% 6/8/ :30 USA Poet nových žádostí o podporu v nezamstnanosti , ,000 6/8/ :30 USA Celkový poet žádostí o podporu v nezamstnanosti - - 6,245,000 6,197,000 6/8/ R NB: Úrokové sazby % 1.50% 1.50% 6/8/ AIG USD USD 6/8/ Comcast USD 0.87 USD 6/8/ I2 Technologies USD 4.05 USD 6/8/ Thomson Reuters Corporation USD 1.92 USD 6/8/ Williams Companies USD 2.44 USD 6/8/ Altana EUR 0.76 EUR 6/8/ Commerzbank EUR 0 EUR 6/8/ Deutsche Telekom EUR 0.34 EUR 6/8/ Hannover Rueckversicherung EUR EUR 6/8/ Hellenic Telecommun EUR 1.23 EUR 6/8/ KBC Bankverzekeringsholding EUR EUR

12 6/8/ Novo Nordisk DKK DKK 6/8/ Portugal Telecom EUR 0.64 EUR 6/8/ Telecom Italia EUR 0.11 EUR 6/8/ Unilever EUR 1.79 EUR 6/8/ Zurich Financial Services USD 21.8 USD 6/8/ Magyar Telekom HUF HUF 6/8/ BRE Bank PLN PLN 7/8/2009 9:00 Rumunsko Prmyslová výroba 06/ % y/y 7/8/2009 9:00 Slovensko Prmyslová výroba 06/ % y/y -23.9% y/y 7/8/ :00 Nmecko Prmyslová výroba 06/ % y/y -17.9% y/y 7/8/ :00 Nmecko Prmyslová výroba 06/09-0.5% m/m 3.7% m/m 7/8/ :30 USA Zmna potu pracovních míst (bez zemdlství) 07/ , ,000 7/8/ :30 USA Nezamstnanost 07/09-9.6% 9.5% 7/8/ AES USD 1.84 USD 7/8/ Allianz EUR EUR 7/8/ Andritz EUR 2.73 EUR 7/8/ Logica GBP 0.03 GBP 7/8/ Royal Bank Of Scotland GBP GBP 7/8/ FHB MORTGAGE BAN HUF HUF

13 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

14 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,205-5.4-15.2-33.6-36.0 1,168 1,936 CZK/EUR 24.81-1.6-5.0 6.8 10.0 22.95 27.57 CZK/USD 18.02-7.9-19.8 0.3 7.7 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478-5.2-5.5-18.6-19.8 1,405 1,936 CZK/EUR 23.84 1.1 5.9 10.5 17.0 23.84 28.78 CZK/USD 15.10 2.9 5.8 16.5 29.2 15.10 21.34 PRIBOR

Více

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 951 10.0 47.8 10.8-41.7 629 1,634 CZK/EUR 27.01-0.2 2.6-0.6-9.9 22.95 29.57 CZK/USD 19.34-1.6 11.8-0.6-24.1 14.43 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,899 0.9 1.0 19.5 28.7 1,475 1,904 CZK/EUR 27.51 0.2 3.8-0.1 2.6 27.41 28.78 CZK/USD 19.40 0.6 6.7 8.5 14.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,815 1.8-0.1 14.2 14.7 1,565 1,936 CZK/EUR 26.62-1.3 3.5 3.1 3.3 26.00 28.78 CZK/USD 18.08 1.1 7.2 14.8 13.7 17.71 21.82 PRIBOR

Více

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,112-3.4-1.9 29.5 28.8 629 1,196 CZK/EUR 26.11-0.7-2.8 2.7-2.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.43 0.1 1.8 9.3 12.8 17.00 23.49 PRIBOR

Více

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824 4.6-5.3-4.0-47.4 629 1,711 CZK/EUR 26.47 3.4 1.6 1.4-5.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.63 4.8-1.6-2.1-23.0 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 865-6.6 34.9 0.7-48.7 629 1,685 CZK/EUR 26.95-1.1 4.1-0.4-7.7 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 0.0 14.2 0.9-18.3 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,139-2.7 23.1 32.8-21.7 629 1,478 CZK/EUR 25.48 0.8 4.4 5.1-4.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.79 1.7 6.6 7.4-7.8 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 774 3.1-11.8-9.8-49.8 700 1,711 CZK/EUR 27.92 0.0-16.2-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.80-1.3-15.5-13.5-24.8 14.43 21.80 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,564 3.1-13.9-13.9-8.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.33 0.4 4.9 4.9 9.7 24.90 28.78 CZK/USD 16.04 2.7 11.3 11.3 23.8 15.95 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 841 2.1-4.1-2.0-45.2 629 1,711 CZK/EUR 26.40 0.3 0.8 1.7-5.8 22.95 29.57 CZK/USD 19.75-0.7-0.1-2.8-25.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,094-7.0-3.6-2.1 49.1 629 1,220 CZK/EUR 26.19 0.2-1.8 0.9 6.2 25.13 29.57 CZK/USD 19.15-1.2-10.4-3.9 11.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,177-0.6 3.1 5.3 52.0 629 1,220 CZK/EUR 26.24-0.6 1.1 0.7 6.0 25.13 29.57 CZK/USD 18.93-2.6-5.0-2.7 13.2 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 810-9.3-44.4-55.4-54.8 700 1,856 CZK/EUR 25.32-0.9-3.2 4.9 5.0 22.95 26.81 CZK/USD 20.07-1.8-20.1-11.0-10.4 14.43 20.38 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478 1.6-12.3-18.6-17.4 1,399 1,936 CZK/EUR 24.80-1.6 0.9 6.9 10.5 22.95 27.70 CZK/USD 16.90-2.4-5.0 6.5 16.8 14.43 20.33 PRIBOR

Více

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 8. dubna 2009 V píštích týdnech vlastníci firem obchodovaných na pražské burze rozhodnou (v pípad Telefóniky O2 CR již rozhodli) o dividendách ze zisk za rok 2008. Dividenda

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,701 3.9 10.3-6.3-6.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.0 0.7 6.0 11.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.06 0.7 6.4 11.2 23.0 15.61 21.46 PRIBOR

Více

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 834-1.3 11.1-2.8-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.63 0.6 4.6 0.8-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.11 2.1 6.5-4.6-24.5 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,454 0.5-11.2-19.9-17.0 1,399 1,936 CZK/EUR 24.36-2.0 2.7 8.5 13.2 22.95 28.05 CZK/USD 16.23-5.8-0.4 10.2 20.8 14.43 20.73 PRIBOR

Více

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.8 0.0-12.5-51.1 700 1,711 CZK/EUR 27.92-1.3-11.7-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.52-3.6-8.6-12.0-22.1 14.43 21.52 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 863 15.9-41.6-52.4-51.3 700 1,856 CZK/EUR 25.37 1.3-2.3 4.7 3.3 22.95 26.62 CZK/USD 19.99 2.1-18.3-10.6-11.5 14.43 20.66 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) 7. - 11. Leden 2008 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,657-5.8-12.7-8.7 4.3 1,565 1,936 CZK/EUR 25.89 0.9 5.9 2.8 6.5 25.89 28.78 CZK/USD 17.52 1.1 9.7 3.1 17.7

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,455-0.1-12.9-19.8-17.6 1,399 1,936 CZK/EUR 24.41 0.5 2.6 8.3 12.0 22.95 27.77 CZK/USD 16.50 1.2-3.7 8.7 18.6 14.43 20.35 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 877 0.8-1.3 2.2-47.1 700 1,711 CZK/EUR 26.60 1.1-7.0 0.9-2.7 22.95 26.89 CZK/USD 19.74-2.2-6.4-2.7-12.6 14.43 20.66 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 8. - 12. září 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 101.2 0.3-4.8-25.0 5.4 27.9 79.0 145.3 ropa - Brent 97.6-0.1-6.3-27.5 4.0 28.0 76.2 146.1

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,542 3.2-14.1-15.1-9.0 1,405 1,936 CZK/EUR 25.21 2.2 5.4 5.3 10.5 25.21 28.78 CZK/USD 17.17 3.5 5.5 5.0 20.5 17.17 21.60 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. leden 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 92.7-1.1-5.3 17.3-3.4 66.6 50.5 99. ropa - Brent 91.1-1.2-5.9 18.9-3.0 65.0 51.6 97. zemní

Více

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 724-1.4-10.7-15.7-53.1 700 1,711 CZK/EUR 28.65-2.6-13.1-6.7-13.7 22.95 28.68 CZK/USD 22.27-3.2-11.0-15.9-29.7 14.43 22.29 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 926 2.7 42.8 7.9-44.6 629 1,685 CZK/EUR 26.65 0.9 7.6 0.7-6.3 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 4.4 15.3 0.9-19.7 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,116-2.3 27.4 30.0-7.4 629 1,205 CZK/EUR 25.46-1.1 1.7 5.2-2.6 23.78 29.57 CZK/USD 17.46-1.9 5.7 9.1 3.1 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,566 0.1-11.1-13.8-10.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.10 0.9 3.9 5.7 10.0 24.90 28.78 CZK/USD 15.95 0.5 10.0 11.8 23.2 15.88 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 901-8.3 24.5 5.0-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.89-0.7 6.1-0.2-7.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.93-1.7 10.5-3.7-24.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,110-3.5-2.8 29.3 34.9 629 1,196 CZK/EUR 25.84-0.7-1.5 3.8 0.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.67-2.3-1.1 8.0 9.4 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,637-1.4 9.5-9.8-10.7 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 1.0 2.9 6.0 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 16.17 1.3 9.1 10.6 22.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.9-47.6-58.6-60.7 751 1,936 CZK/EUR 25.00-0.4-5.3 6.1 6.9 22.95 26.98 CZK/USD 19.81-6.6-30.8-9.6-6.1 14.43 20.38 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,447 0.9-12.8-20.3-18.4 1,399 1,936 CZK/EUR 23.88-0.5 5.5 10.3 14.9 22.95 28.21 CZK/USD 15.35-1.3 6.3 15.1 24.7 14.43 20.73 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,274-3.2-13.8-29.8-29.9 1,168 1,936 CZK/EUR 24.41-2.0-2.4 8.3 11.3 22.95 27.58 CZK/USD 16.70-0.9-10.6 7.6 13.6 14.43 19.57 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 1. - 5. prosinec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 40.8-6.5-25.0-61.6-57.5-53.8 40.8 145.3 ropa - Brent 39.7-6.0-25.7-61.8-57.7-55.2 39.7

Více

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 881 5.6 13.7 2.6-46.9 629 1,711 CZK/EUR 26.67-0.1 4.5 0.7-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.09 0.1 7.8-4.6-22.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,537-1.6-19.5-15.3-6.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.88 1.3 3.6 2.8 7.9 25.84 28.78 CZK/USD 17.63 1.7 5.6 2.5 18.3 17.38 21.82 PRIBOR

Více

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 957 0.7 38.3 11.5-39.7 629 1,634 CZK/EUR 26.65 1.4-0.9 0.8-10.2 22.95 29.57 CZK/USD 19.01 1.7 6.9 1.1-21.0 14.43 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,444 1.7-5.8-20.4-22.5 1,405 1,936 CZK/EUR 23.43 0.8 6.1 12.0 16.9 23.43 28.30 CZK/USD 14.70 2.2 6.9 18.7 28.1 14.70 20.73 PRIBOR

Více

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 932-2.7 27.7 8.6-40.2 629 1,559 CZK/EUR 26.21 1.7 1.7 2.4-8.7 22.95 29.57 CZK/USD 18.80 1.1 4.2 2.2-20.9 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,685 0.8 7.6-7.2-8.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.2 0.3 6.0 11.5 24.74 28.78 CZK/USD 16.09-1.1 2.7 11.0 23.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 944 6.2 11.7 10.0-33.7 629 1,478 CZK/EUR 25.90 0.4 3.3 3.5-12.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.37 1.6 10.6 4.4-26.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M 2.29% 0 bp. -38 bp. -37

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,572 0.7 2.3-13.4-13.6 1,405 1,936 CZK/EUR 25.24-0.6 2.4 5.2 10.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.15-1.8 8.4 10.7 21.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,156 1.2 24.0 34.7-12.2 629 1,316 CZK/EUR 25.14 1.3 4.1 6.4-5.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.09 2.2 9.1 11.1-3.2 16.19 23.49 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 11. - 15. srpen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 113.8-1.1-1.2-9.9 18.5 58.1 69.3 145.3 ropa - Brent 112.6-0.1-0.7-10.0 19.9 59.8 68.7

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,633-3.1 11.2-10.1-11.3 1,405 1,936 CZK/EUR 24.59 1.8 1.8 7.7 13.5 24.59 28.78 CZK/USD 15.58 3.1 4.5 13.8 26.3 15.58 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,671-1.8 8.7-7.9-8.4 1,405 1,936 CZK/EUR 25.07-0.1 0.0 5.8 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 15.91 1.0 5.9 12.0 24.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010 Erste Bank Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku Kons., IFRS (mil. EUR) 2009 r/r e2010 r/r e2011 r/r Celkové provozní výnosy 7 579 8,3% 7 913 4,4% 8 189 3,5% Čistý úrokový výnos 5 221 6,3%

Více

15. - 19. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,150 3.3 0.0 2.9 77.4 631 1,220 CZK/EUR 25.74 1.0 0.7 2.6 10.7 25.13 28.84 CZK/USD 18.90 1.0-8.4-2.6 15.9 17.00 22.48 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,882 3.6-0.3 18.4 29.3 1,439 1,904 CZK/EUR 27.57-0.2 4.0-0.3 2.0 27.41 28.78 CZK/USD 19.51-1.0 7.6 8.0 12.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 3. - 7. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 61.0 0.4-10.0-47.0-36.4-36.6 60.8 145.3 ropa - Brent 57.4-0.1-12.2-49.4-38.9-38.5 57.4

Více

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 734-5.2-17.9-14.5-50.9 700 1,711 CZK/EUR 27.91 0.0-11.2-3.9-8.3 22.95 28.55 CZK/USD 21.57 1.1-9.4-12.2-21.2 14.43 22.06 PRIBOR

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 876-2.1 6.3 2.1-38.3 629 1,478 CZK/EUR 25.89 0.5 2.2 3.6-9.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.52-0.1 5.6 3.6-23.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,517 0.7-14.3-16.4-10.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.43-1.3 4.0 4.5 9.1 24.90 28.78 CZK/USD 16.48-2.9 10.8 8.9 21.5 15.95 21.46 PRIBOR

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,183-0.2 0.7 5.9 57.6 629 1,220 CZK/EUR 26.08-0.5-0.7 1.3 6.6 25.13 29.57 CZK/USD 18.45-2.2-6.9-0.1 14.3 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%)

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,732-0.2 0.3 1.4 S&P 500 USA 1,284-0.2 0.8 2.1 Nasdaq USA 2,735-0.1 0.9 2.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,916 1.3 2.8 3.9 DAX Německo

Více

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 788 7.9-7.0-8.2-49.6 629 1,711 CZK/EUR 27.40-2.8-3.9-2.1-8.2 22.95 29.57 CZK/USD 20.62-5.1-9.7-7.3-28.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 31. květen - 4. červen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,135-2.9-1.2 1.6 21.8 876 1,315 CZK/EUR 25.87 0.0-0.4 2.2 4.1 25.06

Více

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,189 0.0 7.2 6.4 62.9 730 1,220 CZK/EUR 25.41 0.5 3.4 3.8 4.7 25.13 27.59 CZK/USD 18.76-1.2-2.3-1.8 4.4 17.00 20.95 PRIBOR 6M

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 1,234 0.6 6.7 10.5 46.8 812 1,243 CZK/EUR 25.20 0.7 4.1 4.6 4.5 25.13 27.09 CZK/USD 18.67 0.7-2.3-1.3 5.5 17.00 20.95 PRIBOR

Více

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%)

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 9,870-2.6-4.1-6.4 S&P 500 USA 1,041-3.1-4.9-7.6 Nasdaq USA 2,135-3.8-5.6-6.8 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,556-4.2-6.9-13.8 DAX Německo

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 13. - 17. říjen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 71.9 2.9-7.5-44.3-25.1-18.9 69.9 145.3 ropa - Brent 69.6 4.9-6.1-46.5-25.8-16.9 66.3 146.1

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,562-5.8-16.8-14.0-3.7 1,562 1,936 CZK/EUR 26.21-1.2 3.7 1.5 5.8 25.84 28.78 CZK/USD 17.93-2.3 5.8 0.9 16.8 17.38 21.82 PRIBOR

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 889-26.3-38.5-51.0-53.2 889 1,936 CZK/EUR 24.87-0.2-6.1 6.6 9.6 22.95 27.57 CZK/USD 18.55-3.0-26.1-2.6 4.4 14.43 19.45 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,533-2.1-7.5-15.5-13.1 1,405 1,936 CZK/EUR 24.96 0.6 3.6 6.3 10.7 24.90 28.78 CZK/USD 15.80 1.0 9.9 12.6 23.8 15.80 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 24. - 28. květen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,170 2.9 2.8 4.7 29.8 865 1,315 CZK/EUR 25.88-1.1 0.1 2.2 4.0 25.06 27.01

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 819-0.5-37.8-54.9-53.7 700 1,818 CZK/EUR 26.46-1.5-10.5 0.6 0.1 22.95 26.62 CZK/USD 19.01 2.5-14.9-5.2-3.0 14.43 20.66 PRIBOR

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK 8.-12. Záí 2008 Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,291-6.1-18.7-28.9-26.7 1,291 1,936 CZK/EUR 24.15 2.8 0.1 9.3 11.9 22.95 27.64 CZK/USD 16.98 2.5-8.0 6.1 14.1

Více

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3 měsíce (%) Začátek roku (%)

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 3. - 7. leden 2011 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,243 1.5 8.5 1.5 7.9 1,093 1,315 CZK/EUR 24.57 2.3 0.0 2.3 7.1 24.43 26.31 CZK/USD

Více