1. Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je Škola je zaazena do sít škol, identifikátor školy je Škola sdružuje základní školu, IZO , a školní družinu, IZO Ve školním roce 2003/2004 navštvovalo školu 341 žák. Byli rozmístni do 15 tíd. Na prvním stupni ZŠ bylo 169 žák v 7 tídách, na druhém stupni bylo 172 žák v 8 tídách. Prmrný poet žák na jednu tídu inil 22,73. Vlivem sthování a odchod nkolika žák do jiných škol v Moravské Tebové a do dtského domova se poet žák na konci roku snížil na 333. Školní družina byla dlena na dv oddlení, v nich bylo zapsáno celkem 50 dtí. Žáci ze Základní škola Linhartice a žáci ze Základní školy Staré Msto picházejí na naši školu do šestého roníku. S obma školami spolupracujeme již dlouho tak, aby žáci tchto škol plynule zvládli pechod na druhý stupe. Žáci z tchto škol navštívili naši školu, seznámili se s uspoádáním budovy a organizací vyuování, podívali se do tíd, v nkterých tídách se úastnili i ásti vyuovací hodiny, pracovali na poítaích. Spolupráce s editelkami základních škol v Linharticích a ve Starém Mst je na vynikající úrovni. S paní editelkou Beránkovou ze Základní školy Staré Msto jsme v pravidelném telefonickém spojení, paní editelka Ošadnická ze Základní školy Linhartice pravideln navštvuje naši školu, aby se podívala na své bývalé žáky, je v kontaktu s vyuujícími naší školy. Obdobn spolupracujeme s Mateskou školou Boršov, odkud k nám picházejí žáci do 1. roníku, a s Mateskou školou Piaristická ulice, z níž k nám také picházejí žáci do 1. roníku. V letošním roce jsme navázali spolupráci také s Mateskou školou v Sušicích a s Mateskou školou na Tyršové ulici. V tomto školním roce do naší školy dojíždlo 85 žák z 9 obcí, což je tém 25 % z celkového potu žák školy. Rozvrh musí tuto skutenost respektovat, žáci musí stihnout poslední odpolední autobusy. V nkolika pípadech musíme vyjít vstíc žádosti rodi a dti dojíždjící do Dtichova pouštt díve z odpoledního vyuování. Dojíždjící žáci mají možnost pi dívjším píjezdu do školy pobývat ve školní družin nebo v knihovn, která je pro n otevena. Zde mohou pracovat na poítaích, nebo knihovna je vybavena 12 staršími poítai s výukovými programy a hrami. Provoz školní družiny byl od 6.00 do hodin. V tomto školním roce msto neposkytlo finanní prostedky na dokonení fasády opravy školy. Výjimen se tedy ve škole nekutalo a neprášilo. Finanní prostedky ze státního rozpotu na ONIV pímé jsou pro kalendání rok 2004 o K nižší než v pedcházejícím roce, což má vliv na vybavování kabinet moderními pomckami, moderními uebnicemi a pracovními sešity pro žáky. Vliv na tuto skutenost má i rostoucí cena pomcek. V letošním roce ale nemusí být urená ástka na ONIV využita na vzdlávání pedagog jako v loském roce. Podailo se vyjednat s dodavatelem uebnic 10% slevu na veškeré uebnice a pracovní sešity. Knihy byly objednány u organizace, která poskytuje náhradní plnní, proto již píští rok nemusíme odvádt státu náhradní plnní.

2 Uitelé J. Skácelíková, R. Cápal, M. Krejí navázali v prbhu školného roku kontakt s pražskou firmou Kontis s. r. o., která se zabývá výrobou výukových program. Ve spolupráci s touto firmou vznikl pilotní projekt s názvem Implementace systému itutor jako nástroje pro výrobu a distribuci výukových dat a pilotní projekt Využití systému itutor jako nástroje pro vzdlávání rodi žák. Oba pilotní projekty byly vybrány Krajským úadem Pardubice k realizaci. Tší nás, že mezi tymi základními školami Pardubického kraje, jejichž pilotní projekty byly vybrány k realizaci, je naše škola. Navíc dotace, kterou získala naše škola, je nejvyšší pidlená. Tato dotace ale znamená také finanní 30% podílnictví školy na realizaci projektu. Aby bylo možno využít naplno možností zrealizovaného pilotního projektu, bylo nutno bhem prázdnin roku 2004 vybudovat novu poítaovou pracovnu. Stará pracovna s 12 PC byla nedostaující pro výuku žák i pro využívání projektu, navíc byla nevhodn umístna východní orientace. Bhem prázdnin byla vybudovaná nová PC pracovna se severní orientací, vyhovující hygienickým normám pro PC pracovny. Je v ní umístno 27 poíta pro žáky, což je optimální poet nejen pro využití poítaové pracovny žáky II. stupn, ale i pro I. stupe, který má tradin vyšší naplnnost tíd. V budoucnu pibude ješt dataprojektor a interaktivní tabule. Protože tím pišla škola o místnost kmenové tídy, bude nutno v tomto školním roce využít jako kmenovou tídu také tídu, která sloužila pro výuku výtvarné výchovy a je umístna na dvoe školy v samostatné budov. Také 30 žák první tídy pijde v záí 2004 do nového. Pro n byl zakoupen nový nábytek výškov stavitelné stoly a výškov stavitelné židle. Také byl dle požadavk paní uitelky zhotoven nábytek do 1. tídy. V poítaové uebn bylo instalováno 12 poíta, internet zajišovala firma OR CZ v rámci metropolitní sít. Internet využívali uitelé i žáci. Žáci mohli tikrát týdn v dob odpoledního volna dle rozpisu navštvovat PC pracovnu pod dohledem správce sít pana uitele Krejího a pana uitele Cápala. Dopoledne sloužil internet pi výuce pedevším pro žáky roník. V tchto tídách se vyuoval v rámci pracovních inností pedmt práce s poítaem. asto byly využívány programy pro výuku anglického jazyka, matematiky, zempisu a pírodovdy. Nevýhodou bylo, že pi potu 12 PC a 24 žák bylo nutno plit tídy a sthovat žáky tak, aby ást žák pracovala samostatn ve vedlejší tíd. 12 starších poíta bylo umístno také ve školní knihovn. Využívali je hlavn žáci 1. tíd v dob velké pestávky a žáci školní družiny. Sloužily i žákm, kteí se uili nminu ve vedlejší tíd, a mohli tyto PC pravideln užívat ke zpestení výuky a procviení uiva. V nkterých tídách nižších roník byly instalovány starší poítae, které sloužily dtem o pestávkách k hraní her, procviování uiva Práce školy ve školním roce 2003/2004 V tomto roce pracovala naše škola ve všech ronících podle uebního plánu Základní škola. j /96-2. Vedle soustavy povinných a povinn volitelných pedmt mli žáci možnost navštvovat nepovinný pedmt náboženství. Kroužky na naší škole nebyly zavedeny, protože žáci mají možnost navštvovat kroužky pi DDM Moravská Tebová. Ve druhém pololetí paní vychovatelka

3 Janíková založila s hudebn nadanými dtmi pvecký kroužek. Nacviovali vystoupení pro Domov dchodc Moravská Tebová, zpívali i dchodcm uitelm. Žáci naší školy se úastnili vtšiny soutží, jejichž poadateli byli DDM Mor. Tebová, Mstská knihovna Ladislava z Boskovic a další mstské instituce. Žáci školy se zúastovali vtšiny soutží a olympiád zaazených do skupiny A. Úastnili se i soutží ze skupiny B a C. Od roku 1995 je naše škola zaazena do sít ekologicky orientovaných škol. V letošním školním roce byla vybrána nabídka organizací TEREZA a KONIKLEC. Z nabídky organizace TEREZA se žáci 9. tíd úastnili projektu Kyselý déš, který probíhal od íjna do prosince. Žáci 8. tíd se úastnili programu Ozon. Pracovali na nm od bezna do konce ervna. Z nabídky organizace Koniklec byl zvolen projekt Studánky, íky, potky. Pracovali na nm od bezna do kvtna žáci 9. tíd. Jejich projekt byl vystaven ve výstavní síni Mánes v Praze, žáci spolu s paní uitelkou se zúastnili slavnostní vernisáže. Projekt se stal souástí putovní výstavy. Projekt byl pojmenován Jak se ti daí, Tebvko? Byl pihlášen i do mstského projektu Zdravé msto Moravská Tebová. K doplnní školní výuky poádali tídní uitelé pro všechny tídy školní výlety. Po celý rok se žáci úastnili kulturních program, které nabízejí mstské kulturní služby. Žáci vyšších roník si sami volili, který z tchto program by chtli zhlédnout. Na nižším stupni vybírali tyto programy tídní uitelé. Pro žáky 3. a 4. roníku probhl plavecký výcvik. V letošním roce se nám podailo zajistit plavecký výcvik také pro žáky 4. roníku. Dti ze školní družiny navštvovaly každý pátek bazén ZŠ na Palackého ulici. Pro žáky 7. roníku byl uspoádán lyžaský výcvikový kurz v Deštném v Orlických horách. Úastnilo se ho 34 žák a 3 instruktoi z ad vyuujících. Lékaskou službu zajišoval Mgr. Pavel Podhorný. V tomto školním roce na škole pracovala dv oddlení školní družiny, která navštvovali žáci roníku. Zapsáno bylo 50 dtí. Provoz školní družiny byl asov vymezen takto: a Vychovatelky volily pro dti pedevším sportovní a rekreaní innost, bylo tedy velmi využíváno školní hišt, tlocvina, prostory mstské parku, každý pátek chodily dti ze školní družiny plavat na ZŠ Palackého. Dti se úastnily i rzných akcí poádaných DDM, jako je pespolní bh, rzná sportovní a soutžní odpoledne, Dti Zem Ob vychovatelky se vnovaly i rozvoji pracovní, hudební a výtvarné výchovy. Souástí odpolední ve školní družin byla i píprava na vyuování a psaní domácích úkol. Je škoda, že školní družina musí mít svá oddlení v místnostech, kde se dopoledne vyuuje, takže žáci tráví as odpoinku v míst, kde krátce pedtím zažívali školní úspchy i neúspchy. Pro nkteré z nich to mže být stresujícím faktorem. Ale škola bohužel nemá další volné prostory, které by mohly sloužit pouze provozu školní družiny. Jako v minulých letech pracovala na škole žákovská knihovna a uitelská knihovna. Bhem školního roku bylo zakoupeno pouze 16 knih do uitelské knihovny v celkové cen K. Jednalo se o knihy k dalšímu vzdlávání uitel. Problémem je také zrušení knihkupectví ve mst a rostoucí ceny knih. Bhem školního roku si dti vypjily knih. Zájem byl pevážn o knihy prvního tení, žáci prvních roník patili od poloviny roku k nejpilnjším návštvníkm, zajímali se i o pohádkové knihy, o knihy píbh s dtskými hrdiny. Žáci vyšších roník si pjovali pedevším pírodovdné a historické knihy a také encyklopedie. Knihy pjovala paní uitelka Dostálová a

4 Skácelíková dvakrát týdn o velké pestávce. Souástí knihovny je i díve zmínných 12 starších poíta. Novjší knihy z uitelské knihovny jsou ve sborovn, tedy pístupné všem pedagogm. Poítaová uebna má bohatou sbírku výukových program, které sloužily žákm pedevším pro výuku jazyk, pírodovdných obor a matematiky. Menší žáci mohli procviovat vdomosti zábavnou formou pomocí rzných zábavných PC program. V rámci dotace na SIPVZ bylo nakoupeno mnoho nových program. V 7. a 9. roníku probíhala výuka pedmtu Práce na poítai, ve kterém si žáci osvojili základní úkony práce s PC a textovým editorem. V odpoledních hodinách zde mohli žáci tikrát týdn trávit pod vedením správce sít pana uitele Martina Krejího a pana uitele Romana Cápala svj volný as. Mohli využívat výukových program k procviení a prohloubení uiva, ale hlavn mohli využívat INTERNET. Jako v minulých letech pracoval na škole Klub mladých tená. Dvrnicí KM je paní uitelka Miroslava Dostálová. Zaznamenala snížený zájem o zakoupení nových knih, na nmž se mže podílet i vysoká nezamstnanost ve mst nízké mzdy. V rámci plnní úkol Minimálního preventivního programu jsme se zamili hlavn na žáky 8. a 9. roník a to v hodinách rodinné výchovy, obanské výchovy a chemie, v hodinách seminá. Rovnž tídní uitelé sledovali tuto problematiku ve svých tídách. Víme, že ada našich žák pichází bžn s drogami do styku ve svém volném ase, který tráví v zábavných podnicích pro mládež ve mst. Netší nás, že v blízkosti školy vznikají restaurace a oberstvení. Je nám známo, že nkteí žáci pravideln kouí a rovnž okusili tzv. mkké drogy. S rodii takových žák o tom byly vedeny rozhovory. Mnozí rodie to chápou jako zasahování do soukromých vcí. V prbhu školního roku jsme naštstí neešili problémy, které by souvisely s požíváním návykových látek v budov školy. Výchovná poradkyn a tídní uitelé 9. roník vnují velkou pozornost i problematice volby povolání. Vycházející žáci z 9. tíd i nižších roník se zúastnili stejn jako vloni svitavské Burzy škol, kde se mli možnost seznámit s programem jednotlivých škol v regionu. Žáci navštívili také Úad práce v Moravské Tebové a mli možnost si dle zájmu zakoupit od výchovné poradkyn brožury se seznamem stedních škol v regionu. Každé úterý probíhaly konzultace pro rodie a žáky. Z 34 žák, kteí navštvovali 9. roníky, bylo 33 žák pijato v prvním termínu, jedna žákyn nebyla pijata a po domluv s rodii si našla jinou školu až na konci školního roku. Z toho 15 žák bylo pijato na obory s maturitou, 19 žák na uební obory. Jeden žáky odešel ze sedmé tídy a jeden žák z osmé tídy. tyi žáci z pátého roníku byli pijati na Gymnázium Moravská Tebová. V tomto roce pracovala paní uitelka Dostálová se dvma skupinami žák, kteí mli diagnostikovány vývojové poruchy uení. Jednalo se o 9 žák z tídy, se kterými bylo pracováno v odpoledních hodinách dle pidleného normativu a doporuení PPP. Tyto hodiny mla paní uitelka v úvazku. Ostatním 11 žákm, u nichž byla diagnostikována VPU, byla vnována zvýšená individuální pée v bžných hodinách. Vzhledem k nedostatku financí, které Krajský úad Pardubice uril na výuku tchto žák, nebude v píštím roce možnost vyuovat nápravu VPU jako hodiny. Výchovná poradkyn spolupracovala s vyuující poskytující nápravu VPU i s ostatními vyuujícími. Spolupráce s PPP byla vcelku dobrá. Nkdy bylo teba urgovat kontrolní vyšetení.

5 Dle hodnocení nápravce VPU náprava pinesla kladné výsledky ve všech pípadech. Došlo ke zmírnní obtíží v oblasti dyslexie, dysgrafie i ke zmírnní dysortografických obtíží. Žáci navštvovali pravideln hodiny VPU, mli velký zájem o zlepšení svých problém. Od druhého pololetí zaal pracovat pvecký kroužek pod vedením paní Janíkové. Pipravovali program pro vánoní setkání uitel-dchodc Moravskotebovska. Dvakrát vystoupili s velkým úspchem i v Domov dchodc. Svým vystoupením zpestili i školní akademii. Škola má již nkolik let své www stránky. Jejich tvrcem je pan uitel Roman Cápal. Webové stránky jsou pravideln aktualizovány, jsou na nich informace ze života školy, ze soutží, hodn se využívají fotografie. S webovými stránkami se naše škola pihlásila i do soutže o nejhezí webové stránky. Bohužel nevyhrála. V souasné dob pan uitel Cápal webové stránky pepracovává, aby ješt lépe odrážely život školy, aby obsahovaly informace dležité pro rodie, žáky. Pod vedením pana uitele Krejího a pana uitele Cápala, za pomoci vyuujících jazyk paní uitelky Šafaíkové a pana uitele Navrátila (komunikovalo se v anglitin nebo nmin) se dv družstva žák školy zapojila do celostátní soutže pro žáky základních a stedních škol soutže, kterou vyhlásila firma Siemens, John Multimedia Jednalo se utvoení multimediálního projektu na vybrané téma. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách Úspchy školy v soutžích V letošním roce se naše škola zúastnila velkého množství soutží. Nkde jsme se úastnili místního kola, v jiných jsme postoupili do okresního i dokonce do krajského kola. Místní kolo Šachový turnaj 2. místo Richard Cvrkal 5. místo Erik Scholze 6. místo Jakub Schulze Velikononí šachový turnaj 5. místo Richard Cvrkal Vánoní šachový turnaj Poznávání rostlin Poznávání pírodnin 1. místo Richard Cvrkal 2. místo Erik Scholze 1. místo Lucie Purketová 1. místo Tereza Švecová 4. místo Veronika Bártová 1. místo Jií Šmída, Michaela Širková 2. místo Lucie Bílková, Veronika Zomberová 3. místo Kristýna Smítalová 4. místo Michaela Roleková

6 Poznávání živoich Chemická olympiáda Zelená tída Zpíváme pro radost Letem svtem 2004 Recitace Stolní tenis Zátopkova desítka Za pár dní (desetníky) Studentské schody Halová kopaná Pespolní bh Vybíjená Basketbal Švihadlový tyboj Dtichovský memoriál 1. místo Jan Vomela, Lucie Purketová 2. místo Monika Šaecová 3. místo Aneta Mlochová, Veronika Bártová 4. místo Tereza Švecová Lucie Plevová 1. místo II. A tída 2. místo I.A tída 3. místo IV.B tída 3. místo Michaela Draesslerová, Dominika Halousková, Jan Genuk 2. místo Barbora Juptnerová 3. místo Lucie Kullová 4. místo Vendula Haraštová Ze 72 úastník bylo 48 žák naší školy 1. místo Kamila Roleková, Michaela Roleková 2. místo Jan Csillag 3. místo Monika Chadimová, Lucie Radová 1.místo Dan Šafaík, Jan Šmída 2. místo Patrik Konený 3. místo Martin Blohlávek 3. místo ve štafetovém bhu v oblasti 2. a 3. místo v oblasti 1. místo Aneta Mlochová, Miroslav Schon 2. místo Michaela Halmová, Petra Medková, Tomáš Lorenz 3. místo Barbora Krejí 3. místo v kategorii dívka tída 1. místo Patrik Konený, Kristýna Zomberová, Kristýna Smítalová 2. místo Barbora Krejí, Tomáš Skebský, Petr Tesa, Nikola erná, Lukáš Komprda 3. místo Ladislav Konený, Aneta Škrabalová, Michal Havlík, Magdalena Bártová 3. místo hoši tída 3. místo dívky tída 2. místo Ivana Biliová 4. místo Petra Šípová 1. místo Milan David 3. místo Eliška Kolaíková, Michaela Draesslerová

7 4. místo Roman Musil, Tomáš Valigurský Pohár eského rozhlasu v atletice 3. místo straší žákyn 5. místo mladší žákyn Matematický Klokan Pythagoriáda Jak znáš svj kraj John Multimedia 2004 Stop kouení úastnilo se v kategorii Klokánek 69 žák, v kategorii Benjamín 37 žák a v kategorii Kadet 24 žák. Michal Pavliš, Ondej Štol postoupili do okresního kola Zuzana Konená, Monika Chadimová postoupily do okresního kola - úastnilo se 37 žák školy 4. místo Lucie Purketová 2 skupiny žák se zapojily do soutže o multimediální projekt firmy Siemens vytváeno v anglitin nmin celostátní soutž pro žáky ZŠ a SŠ 3. místo Nikola Kalinová Okresní kolo Biologická olympiáda C Poznávání živoich Poznávání rostlin Stolní tenis Pespolní bh 3. místo Lucie Purketová 9. místo Monika Šaecová 1. místo Jan Vomela 1. místo Monika Šaecová 4.místo Lucie Purketová 3. místo Lucie Purketová 4. místo Monika Šaecová 3. místo - ml. žáci Dan Šafaík, Martin Blohlávek, Jan Vomela 4. místo st. žáci Jan Šmída, Jaroslav Smetana, Ladislav Konený, Patrik Konený 1. místo Tomáš Skebský 3.místo Magdalena Bártová 2. místo družstvo ml. žáky - Barbora Krejí, Aneta Mlochová, Klára Maátová, Tereza Coufalová, Eva Kryštofová Krajské kolo Kinderiáda 2. místo Lukáš Komprda 3.místo Milan David, Daniela Valová 11. místo družstvo žák tída Výtvarné aktivity

8 Výkresy žák byly poslány do tchto soutží: Vitamíny na zahrádce, Svt kolem nás, Malujeme po síti, My sa nevieme sažova, Biodiverzita, Socrates, Barevný svt, Stop Kouení, V Evrop jsme všude doma, Svt oima dtí Výtvarné práce našich žák zdobily také prodejnu oberstvení firmy Moravec Pekárny na Cihláov ulici. Díky paní uitelce H. Horské a jejím kolegm panu R. Cápalovi, P. Navrátilovi byla zorganizována akce Mám rád, jsem hrdý na své msto Moravská Tebová. Její souástí bylo 5 besed s lidmi, kteí msto Moravská Tebová proslavili, s Ing. Michalem Maátem, s Ing. Jiím Štpánkem, s Romanem Langrem, s PaedDr. Jiím Blaškou, s Mgr. Milošem Kostkou. Souástí tohoto projektu bylo i sportovní zápolení s ostatními školami Moravskotebovska tyboj. Soutž mla i výtvarnou a literární ást. Její zhodnocení probhlo v zasedací místnosti Mstského úadu Moravská Tebová ve slavnostním duchu za pítomnosti zástupc msta. Výtvarné práce žák dlouho zdobily pízemní prostory budovy Mstského úadu Moravská Tebová na Olomoucké ulic 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci Uitelé Jméno funkce, aprobace Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy, J, D aprobovaná Mgr. Vlasta Odehnalová zástupkyn editelky, výchovný poradce, P-Pp aprobovaná Mgr. Andrea Draesslerová tídní I.A, roník aprobovaná Marie Trtílková tídní I. B, roník aprobovaná Mgr. Eva Šaecová tídní II., roník aprobovaná PaeDr. Zdeka Hošková tídní III., roník aprobovaná Mgr. Lucie Krajiová tídní IV. A, roník aprobovaná Mgr. Michaela Zemachová tídní IV.A, roník aprobovaná Mgr. Miroslava Dostálová tídní IV.B, roník aprobovaná Mgr. Petr Hrdina tídní V., roník aprobovaný Mgr. Vra Ferlíková tídní VI. A, M Fy aprobovaná Mgr. Miroslava Snášelová tídní VI. B, J divad. vda aprobovaná Mgr. Ivana Šípová tídní VII.A, D-Rj aprobovaná Mgr. Roman Cápal tídní VII.B, P-Tv aprobovaný Bc. Zdenka Šafaíková tídní VIII. A, Nj neaprobovaná RNDr. Alena Purketová tídní VIII.B, P-Ch aprobovaná Mgr. Martin Krejí tídní IX. A, M-Z aprobovaný Mgr. Jindich Kos tídní IX. B, Ov-D aprobovaný PaedDr. Hana Horská j-vv aprobovaná Dana Marková Tv-Rj aprobovaná Mgr. Pavel Navrátil P Tv aprobovaný

9 Vychovatelé Sylvie Janíková vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Jana Dubišarová vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Na rodiovské dovolené jsou Mgr. Gabriela Krejí a Mgr. Alena Cápalová. Od bezna 2004 je na mateské dovolené Mgr. Lucie Krajiová Provozní zamstnanci Desidérie Weissová Pavel Diviš Hana Neumanová Jana Scholzová Vra Biliová úetní školník uklízeka uklízeka uklízeka

10 2. Uební plány ve školním roce 2003/2004 Výuka ve škole probíhala podle souboru pedagogicko-organizaních informací MŠMT R ve školním roce 2003/2004 takto: l. roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j /96-2

11 Pehled tíd a tídních uitel - stav k Tída Poet žák Chlapci Dívky Tídní uitel I. A Draesslerová I. B Trtílková II Šaecová III Hošková IV.A Krajiová Zemachová IV. B Dostálová V Hrdina VI.A Ferlíková VI.B Snášelová VII.A Šípová VII.B Cápal VIII.A Šafaíková VIII.B Purketová IX.A Krejí IX.B Kos celkem

12 Uební plán - I. stupe Pedmt I. II. III. IV. V. eský jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika Prvouka Pírodovda 2 2 Vlastivda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické innosti Tlesná výchova Celkem hodin Nepovinné pedmty Podle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami uení se provádla individuální píprava ve roníku v potu 2 hodiny týdn. Žákm s vývojovými poruchami uení na II. stupni byla vnována individuální pée v hodinách. Množství finanních prostedk pidlených Kú Pardubice na práci se žáky s VPU bylo na rok 2004 znan nízké a naprosto neodpovídající poteb školy. Na mzdové prostedky na celý rok 2004 byly Kú Pardubice rozpotovány pouze K. Tyto prostedky byly vyerpány již v beznu. Uební plán II. stupe

13 Pedmt VI. VII. VIII. IX. eský jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Nmecký jazyk Djepis Obanská výchova Zempis Matematika Pírodopis Fyzika Chemie 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tlesná výchova Pracovní innosti Rodinná výchova Volitelné pedmty: Seminá a praktika pír. pedm Seminá ze spole. pedm Domácnost 1 Seminá z eského jazyka Seminá ze zempisu 1 1 Konverzace z cizího jazyka 1 Celkem hodin Údaje o pijímacím ízení a zaazování dtí Pi zápisu, který se konal v pátek , bylo zapsáno celkem 47 žák. Šestnácti dtem byl rozhodnutím editelky školy na základ vyšetení školní zralosti, na základ žádosti rodi, doporuení lékae nebo na základ doporuení pedagogicko-psychologické poradny povolen odklad. Jeden žáky byl po vyšetení

14 v PPP zaazen do Speciální školy v Moravské Tebové. Do první tídy tedy nastoupí 30 žák. Pijímací zkoušky do primy Gymnázia Moravská Tebová konali 4 žáci, všichni byli pijati, jeden až po odvolání. Školní docházku ukonilo 34 žák z 9. roníku a 1 žák ze 7. roníku a 1 žák z 8. roníku. Aby byli lépe informováni o možnostech dalšího studia, navštívili žáci 9. roník školy s výchovnou poradkyní burzu škol ve Svitavách. Také navštívili Úad práce Moravská Tebová, zúastnili se testování ohledn výbru zamstnání. 6. Výsledky inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2003/2004 nebyla naše škola eskou školní inspekcí navštívena.

15 Seznam vycházejících žák pro školní rok 2003/2004 IX. A Kelo Tomáš SOU Svitavy nástroja Konig Martin SOŠ technická Litomyšl mechanizace a služby Matuš Jan SOU Mor. Tebová instalatér Procházka Petr SOU automobilová Ústí n. Orlicí automechanik Schon Miroslav SOU Mor. Tebová instalatér Smetana David ISŠ technická Vysoké Mýto strojn technická administr. Smetana Jaroslav SOU Mor. Tebová instalatér Tesa Petr SOU Mor. Tebová kucha Eliášová Veronika Gymnázium Jevíko Kalinová Beáta Gymnázium Jevíko Lujková Veronika Stední policejní škola Holešov bezpenostn právní innost

16 Medková Petra Stední zem. škola agropodnikání Miínová Markéta SOU a SOŠ Polika kosmetika Plevová Lucie SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie Poízková Nikola SOU Mohelnice šití odv Razimová Petra SOU Litomyšl kvtináské a aranž. práce Sedláková Aneta SZŠ Svitavy všeobecná sestra Stará Jana OA Mohelnice informatika v ekonomice IX. B Bureš Vladimír SOU Mor. Tebová instalatér Dvoáek Lukáš SOU Vysoké Mýto nástroja Herman Michal SOU A. Citroena Boskovice autoklempí Konený Ladislav ISŠ technická Vysoké Mýto strojn tech. administrativa Navrátil Tomáš SOŠ A. Citroena Boskovice elektron. po. systémy Šmída Jan SOU Svitavy obráb kov Trneka Luboš SOU Mor. Tebová kucha Turo Josef SOU Polika kucha Abrahámová Veronika SOU Mor. Tebová krejí Burešová Klára SO Zlín tech. admin. pracovnice Houserová Michaela SOU Polika cukrá výroba Mrštná Petra SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví floristika Nádvorníková Lucie SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví - floristika Pazdírková Lenka SZŠ Svitavy všeobecná sestra Pochylován Lenka SOU Mor. Tebová sociální pée Rubešová Veronika SPŠ chemická Pardubice aplikovaná anal. chemie VIII. A Nmec Zdenk SOU Mor. Tebová zednické práce VII. A Dosedl Lukáš SOU A. Citroena Boskovice automechanik V. Krepl Jan Gymnázium Mor. Tebová Liška Jaromír Gymnázium Mor. Tebová Bártová Magdaléna Gymnázium Mor. Tebová Švecová Tereza Gymnázium Mor. Tebová

17 5. Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák Poet známek tída výborný chvalitebný dobrý dostatený nedostatený prmr I. A ,08 I. B ,06 II ,33 III ,38 IV. A ,44 IV. B ,54 V ,68 VI. A ,84 VI. B ,96

18 VII. A ,94 VII. B ,78 VIII. A ,85 VIII. B ,86 IX. A ,07 IX. B ,27 10 žák bylo na žádost rodi podpoenou lékaskou zprávou uvolnno z hodin tlesné výchovy. Jedna žákyn má z dvod znaného potu zameškaných hodin odloženou klasifikaci. Mimoškolní aktivity vyuujících v rámci DVP, SIVP Tvorba www stránek Netradiní pojetí vlastivdy Kurz Z Kurz P Exkurze do Židovského muzea Boskovice Seminá ekologických koordinátor Využití internetu v Aj pi práci s dtmi Školení správc poítaových sítí Fonetika nmeckého jazyka Školení práce s jedy Gramatika hravou formou - nmecký jazyk Kurz MS WORD Kurz ECDL Schzka metodik primární prevence Kurz Poítaové sít na platform Kurz WORD pokroilí Kurz PHP základy skriptovacího jazyka Gramatické hry v anglitin Poítaové sít na platform MS WINT/NT 2000 pro pokroilé Seminá Školy podporující zdraví Toulky mezi pedmty Poíta ve škole 2004 Rétorika Exkurze do Židovského muzea Praha Gramatické hry v anglitin

19 Ochrana lovka za mimoádných událostí asový harmonogram mimoškolních aktivit beseda s Ing. Michalem Maátem Bh Terryho Foxe Malá kopaná 8. a 9. tídy Malá kopaná 6. a 7. tídy beseda s Ing. Jiím Štpánkem Burza stedních škol Svitavy NONSTOP tení v knihovn Pespolní bh Zátopkova desítka Pespolní bh okresní kolo

20 beseda s Mgr. Milošem Kostkou tyboj žactva pohádka pro nmináe beseda s PaedDr. Jiím Blaškou vernisáž výstavy prací žák školy Mstský úad Mor. Tebová Malá kopaná 8. a 9. tídy Studentské schody návštva žák z MŠ Tyršova pvecko-recitaní vystoupení pro dchodce návštva žák 5. tídy ze ZŠ Staré Msto pvecké vystoupení v Domov dchodc diskotéka pro žáky 8. a 9. tíd Vánoní koncert LŠU v muzeu exkurze 6. tíd do zahradnické školy v Litomyšli vystoupení žák 9. tíd pro další žáky naší školy ukázková hodina pro rodie 1. B tídy návštva žák z MŠ Piaristická Florbal 4. a 5. tída Dobrodružství veverky Rezeky - divadlo Ped oponou za oponou divadlo návštva žák z MŠ Piaristická 2. ást Kalibro srovnávací testy Florbal Florbal 8. a 9. tída Letem svtem zempisná soutž Recitace školní kolo beseda s panem Wilhelmem protifašistití bojovníci 3 ásti Povídání o drogách - muzeum výchovný program recitace oblastní kolo Djepisná olympiáda O líném Honzovi -. Divadelní pedstavení Pythagoriáda Konverzaní soutž v anglickém jazyce Letem svtem 2004 finále 1. ást výstava Ptáci a letouni Letem svtem 2004 finále 2. ást Florbal 4. a 5. tídy recitace okresní kolo Matematická olympiáda Jaromír Ježek koncert divadelní pedstavení žák 4. A tídy pro rodie Pythagoriáda okresní kolo Zempisná olympiáda Klokan tídy Švihadlový tyboj Pasování na tenáe 1. tídy Florbal tída Sportovní gymnastika Zpíváme si pro radost Poznávání pírodnin Recitaní soutž krajské kolo Matematická olympiáda okresní kolo Dopravní soutž školní kolo Florbal tídy

21 Florbal Coca-cola pohár Kinderiáda Pardubice Biologická olympiáda 8. a 9. tídy Vybíjená 4. a 5. tídy ukázka dravci pedstavení Vybíjená 4. a 5. tídy beseda o odpadcích a jejich tídní beseda o odpadcích a jejich tídní Jak Honza pišel divadlo Thepsidova kára divadlo beseda o odpadcích a jejich tídní soutž ekologických tíd beseda o odpadcích a jejich tídní Dopravní soutž okresní kolo Poznávání živoich školní kolo Pohár eského rozhlasu Pohár eského rozhlasu návštva žák ze ZŠ Linhartice Poznávání živoich oblastní kolo Mc Donalds Cup 2. a 3. tídy Mc Donalds Cup 4. a 5. tídy Školní akademie Poznávání rostlin školní kolo Mladý zahrádká soutž Poznávání rostlin oblastní kolo výlet 4. tíd pevnost Hanika konference na závr ekologického projektu Studánky, potky, íky Praha výlet 5. tída Toulovcovy maštale Den dtí na gymnáziu výlet 6. tídy Adršpašské skalní msto výlet tída Úsov, Javoíko kurz Ochrana obyvatel za mimoádných událostí výlet 8. B a 9. B Brno, Moravský kras Vybíjená tídy výlet 7. tídy Praha ukázková hodina pro rodie 1. B výlet 8. A Borová u Poliky schzka rodi budoucích prvák výchovný koncert Svt opery výlet 9. A Malá Skála divadlo na ZUŠ Mor. Tebová

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO 23. 6. 2005 V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV)

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více