1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je Škola je zaazena do sít škol, identifikátor školy je Škola sdružuje základní školu, IZO , a školní družinu, IZO Ve školním roce 2003/2004 navštvovalo školu 341 žák. Byli rozmístni do 15 tíd. Na prvním stupni ZŠ bylo 169 žák v 7 tídách, na druhém stupni bylo 172 žák v 8 tídách. Prmrný poet žák na jednu tídu inil 22,73. Vlivem sthování a odchod nkolika žák do jiných škol v Moravské Tebové a do dtského domova se poet žák na konci roku snížil na 333. Školní družina byla dlena na dv oddlení, v nich bylo zapsáno celkem 50 dtí. Žáci ze Základní škola Linhartice a žáci ze Základní školy Staré Msto picházejí na naši školu do šestého roníku. S obma školami spolupracujeme již dlouho tak, aby žáci tchto škol plynule zvládli pechod na druhý stupe. Žáci z tchto škol navštívili naši školu, seznámili se s uspoádáním budovy a organizací vyuování, podívali se do tíd, v nkterých tídách se úastnili i ásti vyuovací hodiny, pracovali na poítaích. Spolupráce s editelkami základních škol v Linharticích a ve Starém Mst je na vynikající úrovni. S paní editelkou Beránkovou ze Základní školy Staré Msto jsme v pravidelném telefonickém spojení, paní editelka Ošadnická ze Základní školy Linhartice pravideln navštvuje naši školu, aby se podívala na své bývalé žáky, je v kontaktu s vyuujícími naší školy. Obdobn spolupracujeme s Mateskou školou Boršov, odkud k nám picházejí žáci do 1. roníku, a s Mateskou školou Piaristická ulice, z níž k nám také picházejí žáci do 1. roníku. V letošním roce jsme navázali spolupráci také s Mateskou školou v Sušicích a s Mateskou školou na Tyršové ulici. V tomto školním roce do naší školy dojíždlo 85 žák z 9 obcí, což je tém 25 % z celkového potu žák školy. Rozvrh musí tuto skutenost respektovat, žáci musí stihnout poslední odpolední autobusy. V nkolika pípadech musíme vyjít vstíc žádosti rodi a dti dojíždjící do Dtichova pouštt díve z odpoledního vyuování. Dojíždjící žáci mají možnost pi dívjším píjezdu do školy pobývat ve školní družin nebo v knihovn, která je pro n otevena. Zde mohou pracovat na poítaích, nebo knihovna je vybavena 12 staršími poítai s výukovými programy a hrami. Provoz školní družiny byl od 6.00 do hodin. V tomto školním roce msto neposkytlo finanní prostedky na dokonení fasády opravy školy. Výjimen se tedy ve škole nekutalo a neprášilo. Finanní prostedky ze státního rozpotu na ONIV pímé jsou pro kalendání rok 2004 o K nižší než v pedcházejícím roce, což má vliv na vybavování kabinet moderními pomckami, moderními uebnicemi a pracovními sešity pro žáky. Vliv na tuto skutenost má i rostoucí cena pomcek. V letošním roce ale nemusí být urená ástka na ONIV využita na vzdlávání pedagog jako v loském roce. Podailo se vyjednat s dodavatelem uebnic 10% slevu na veškeré uebnice a pracovní sešity. Knihy byly objednány u organizace, která poskytuje náhradní plnní, proto již píští rok nemusíme odvádt státu náhradní plnní.

2 Uitelé J. Skácelíková, R. Cápal, M. Krejí navázali v prbhu školného roku kontakt s pražskou firmou Kontis s. r. o., která se zabývá výrobou výukových program. Ve spolupráci s touto firmou vznikl pilotní projekt s názvem Implementace systému itutor jako nástroje pro výrobu a distribuci výukových dat a pilotní projekt Využití systému itutor jako nástroje pro vzdlávání rodi žák. Oba pilotní projekty byly vybrány Krajským úadem Pardubice k realizaci. Tší nás, že mezi tymi základními školami Pardubického kraje, jejichž pilotní projekty byly vybrány k realizaci, je naše škola. Navíc dotace, kterou získala naše škola, je nejvyšší pidlená. Tato dotace ale znamená také finanní 30% podílnictví školy na realizaci projektu. Aby bylo možno využít naplno možností zrealizovaného pilotního projektu, bylo nutno bhem prázdnin roku 2004 vybudovat novu poítaovou pracovnu. Stará pracovna s 12 PC byla nedostaující pro výuku žák i pro využívání projektu, navíc byla nevhodn umístna východní orientace. Bhem prázdnin byla vybudovaná nová PC pracovna se severní orientací, vyhovující hygienickým normám pro PC pracovny. Je v ní umístno 27 poíta pro žáky, což je optimální poet nejen pro využití poítaové pracovny žáky II. stupn, ale i pro I. stupe, který má tradin vyšší naplnnost tíd. V budoucnu pibude ješt dataprojektor a interaktivní tabule. Protože tím pišla škola o místnost kmenové tídy, bude nutno v tomto školním roce využít jako kmenovou tídu také tídu, která sloužila pro výuku výtvarné výchovy a je umístna na dvoe školy v samostatné budov. Také 30 žák první tídy pijde v záí 2004 do nového. Pro n byl zakoupen nový nábytek výškov stavitelné stoly a výškov stavitelné židle. Také byl dle požadavk paní uitelky zhotoven nábytek do 1. tídy. V poítaové uebn bylo instalováno 12 poíta, internet zajišovala firma OR CZ v rámci metropolitní sít. Internet využívali uitelé i žáci. Žáci mohli tikrát týdn v dob odpoledního volna dle rozpisu navštvovat PC pracovnu pod dohledem správce sít pana uitele Krejího a pana uitele Cápala. Dopoledne sloužil internet pi výuce pedevším pro žáky roník. V tchto tídách se vyuoval v rámci pracovních inností pedmt práce s poítaem. asto byly využívány programy pro výuku anglického jazyka, matematiky, zempisu a pírodovdy. Nevýhodou bylo, že pi potu 12 PC a 24 žák bylo nutno plit tídy a sthovat žáky tak, aby ást žák pracovala samostatn ve vedlejší tíd. 12 starších poíta bylo umístno také ve školní knihovn. Využívali je hlavn žáci 1. tíd v dob velké pestávky a žáci školní družiny. Sloužily i žákm, kteí se uili nminu ve vedlejší tíd, a mohli tyto PC pravideln užívat ke zpestení výuky a procviení uiva. V nkterých tídách nižších roník byly instalovány starší poítae, které sloužily dtem o pestávkách k hraní her, procviování uiva Práce školy ve školním roce 2003/2004 V tomto roce pracovala naše škola ve všech ronících podle uebního plánu Základní škola. j /96-2. Vedle soustavy povinných a povinn volitelných pedmt mli žáci možnost navštvovat nepovinný pedmt náboženství. Kroužky na naší škole nebyly zavedeny, protože žáci mají možnost navštvovat kroužky pi DDM Moravská Tebová. Ve druhém pololetí paní vychovatelka

3 Janíková založila s hudebn nadanými dtmi pvecký kroužek. Nacviovali vystoupení pro Domov dchodc Moravská Tebová, zpívali i dchodcm uitelm. Žáci naší školy se úastnili vtšiny soutží, jejichž poadateli byli DDM Mor. Tebová, Mstská knihovna Ladislava z Boskovic a další mstské instituce. Žáci školy se zúastovali vtšiny soutží a olympiád zaazených do skupiny A. Úastnili se i soutží ze skupiny B a C. Od roku 1995 je naše škola zaazena do sít ekologicky orientovaných škol. V letošním školním roce byla vybrána nabídka organizací TEREZA a KONIKLEC. Z nabídky organizace TEREZA se žáci 9. tíd úastnili projektu Kyselý déš, který probíhal od íjna do prosince. Žáci 8. tíd se úastnili programu Ozon. Pracovali na nm od bezna do konce ervna. Z nabídky organizace Koniklec byl zvolen projekt Studánky, íky, potky. Pracovali na nm od bezna do kvtna žáci 9. tíd. Jejich projekt byl vystaven ve výstavní síni Mánes v Praze, žáci spolu s paní uitelkou se zúastnili slavnostní vernisáže. Projekt se stal souástí putovní výstavy. Projekt byl pojmenován Jak se ti daí, Tebvko? Byl pihlášen i do mstského projektu Zdravé msto Moravská Tebová. K doplnní školní výuky poádali tídní uitelé pro všechny tídy školní výlety. Po celý rok se žáci úastnili kulturních program, které nabízejí mstské kulturní služby. Žáci vyšších roník si sami volili, který z tchto program by chtli zhlédnout. Na nižším stupni vybírali tyto programy tídní uitelé. Pro žáky 3. a 4. roníku probhl plavecký výcvik. V letošním roce se nám podailo zajistit plavecký výcvik také pro žáky 4. roníku. Dti ze školní družiny navštvovaly každý pátek bazén ZŠ na Palackého ulici. Pro žáky 7. roníku byl uspoádán lyžaský výcvikový kurz v Deštném v Orlických horách. Úastnilo se ho 34 žák a 3 instruktoi z ad vyuujících. Lékaskou službu zajišoval Mgr. Pavel Podhorný. V tomto školním roce na škole pracovala dv oddlení školní družiny, která navštvovali žáci roníku. Zapsáno bylo 50 dtí. Provoz školní družiny byl asov vymezen takto: a Vychovatelky volily pro dti pedevším sportovní a rekreaní innost, bylo tedy velmi využíváno školní hišt, tlocvina, prostory mstské parku, každý pátek chodily dti ze školní družiny plavat na ZŠ Palackého. Dti se úastnily i rzných akcí poádaných DDM, jako je pespolní bh, rzná sportovní a soutžní odpoledne, Dti Zem Ob vychovatelky se vnovaly i rozvoji pracovní, hudební a výtvarné výchovy. Souástí odpolední ve školní družin byla i píprava na vyuování a psaní domácích úkol. Je škoda, že školní družina musí mít svá oddlení v místnostech, kde se dopoledne vyuuje, takže žáci tráví as odpoinku v míst, kde krátce pedtím zažívali školní úspchy i neúspchy. Pro nkteré z nich to mže být stresujícím faktorem. Ale škola bohužel nemá další volné prostory, které by mohly sloužit pouze provozu školní družiny. Jako v minulých letech pracovala na škole žákovská knihovna a uitelská knihovna. Bhem školního roku bylo zakoupeno pouze 16 knih do uitelské knihovny v celkové cen K. Jednalo se o knihy k dalšímu vzdlávání uitel. Problémem je také zrušení knihkupectví ve mst a rostoucí ceny knih. Bhem školního roku si dti vypjily knih. Zájem byl pevážn o knihy prvního tení, žáci prvních roník patili od poloviny roku k nejpilnjším návštvníkm, zajímali se i o pohádkové knihy, o knihy píbh s dtskými hrdiny. Žáci vyšších roník si pjovali pedevším pírodovdné a historické knihy a také encyklopedie. Knihy pjovala paní uitelka Dostálová a

4 Skácelíková dvakrát týdn o velké pestávce. Souástí knihovny je i díve zmínných 12 starších poíta. Novjší knihy z uitelské knihovny jsou ve sborovn, tedy pístupné všem pedagogm. Poítaová uebna má bohatou sbírku výukových program, které sloužily žákm pedevším pro výuku jazyk, pírodovdných obor a matematiky. Menší žáci mohli procviovat vdomosti zábavnou formou pomocí rzných zábavných PC program. V rámci dotace na SIPVZ bylo nakoupeno mnoho nových program. V 7. a 9. roníku probíhala výuka pedmtu Práce na poítai, ve kterém si žáci osvojili základní úkony práce s PC a textovým editorem. V odpoledních hodinách zde mohli žáci tikrát týdn trávit pod vedením správce sít pana uitele Martina Krejího a pana uitele Romana Cápala svj volný as. Mohli využívat výukových program k procviení a prohloubení uiva, ale hlavn mohli využívat INTERNET. Jako v minulých letech pracoval na škole Klub mladých tená. Dvrnicí KM je paní uitelka Miroslava Dostálová. Zaznamenala snížený zájem o zakoupení nových knih, na nmž se mže podílet i vysoká nezamstnanost ve mst nízké mzdy. V rámci plnní úkol Minimálního preventivního programu jsme se zamili hlavn na žáky 8. a 9. roník a to v hodinách rodinné výchovy, obanské výchovy a chemie, v hodinách seminá. Rovnž tídní uitelé sledovali tuto problematiku ve svých tídách. Víme, že ada našich žák pichází bžn s drogami do styku ve svém volném ase, který tráví v zábavných podnicích pro mládež ve mst. Netší nás, že v blízkosti školy vznikají restaurace a oberstvení. Je nám známo, že nkteí žáci pravideln kouí a rovnž okusili tzv. mkké drogy. S rodii takových žák o tom byly vedeny rozhovory. Mnozí rodie to chápou jako zasahování do soukromých vcí. V prbhu školního roku jsme naštstí neešili problémy, které by souvisely s požíváním návykových látek v budov školy. Výchovná poradkyn a tídní uitelé 9. roník vnují velkou pozornost i problematice volby povolání. Vycházející žáci z 9. tíd i nižších roník se zúastnili stejn jako vloni svitavské Burzy škol, kde se mli možnost seznámit s programem jednotlivých škol v regionu. Žáci navštívili také Úad práce v Moravské Tebové a mli možnost si dle zájmu zakoupit od výchovné poradkyn brožury se seznamem stedních škol v regionu. Každé úterý probíhaly konzultace pro rodie a žáky. Z 34 žák, kteí navštvovali 9. roníky, bylo 33 žák pijato v prvním termínu, jedna žákyn nebyla pijata a po domluv s rodii si našla jinou školu až na konci školního roku. Z toho 15 žák bylo pijato na obory s maturitou, 19 žák na uební obory. Jeden žáky odešel ze sedmé tídy a jeden žák z osmé tídy. tyi žáci z pátého roníku byli pijati na Gymnázium Moravská Tebová. V tomto roce pracovala paní uitelka Dostálová se dvma skupinami žák, kteí mli diagnostikovány vývojové poruchy uení. Jednalo se o 9 žák z tídy, se kterými bylo pracováno v odpoledních hodinách dle pidleného normativu a doporuení PPP. Tyto hodiny mla paní uitelka v úvazku. Ostatním 11 žákm, u nichž byla diagnostikována VPU, byla vnována zvýšená individuální pée v bžných hodinách. Vzhledem k nedostatku financí, které Krajský úad Pardubice uril na výuku tchto žák, nebude v píštím roce možnost vyuovat nápravu VPU jako hodiny. Výchovná poradkyn spolupracovala s vyuující poskytující nápravu VPU i s ostatními vyuujícími. Spolupráce s PPP byla vcelku dobrá. Nkdy bylo teba urgovat kontrolní vyšetení.

5 Dle hodnocení nápravce VPU náprava pinesla kladné výsledky ve všech pípadech. Došlo ke zmírnní obtíží v oblasti dyslexie, dysgrafie i ke zmírnní dysortografických obtíží. Žáci navštvovali pravideln hodiny VPU, mli velký zájem o zlepšení svých problém. Od druhého pololetí zaal pracovat pvecký kroužek pod vedením paní Janíkové. Pipravovali program pro vánoní setkání uitel-dchodc Moravskotebovska. Dvakrát vystoupili s velkým úspchem i v Domov dchodc. Svým vystoupením zpestili i školní akademii. Škola má již nkolik let své www stránky. Jejich tvrcem je pan uitel Roman Cápal. Webové stránky jsou pravideln aktualizovány, jsou na nich informace ze života školy, ze soutží, hodn se využívají fotografie. S webovými stránkami se naše škola pihlásila i do soutže o nejhezí webové stránky. Bohužel nevyhrála. V souasné dob pan uitel Cápal webové stránky pepracovává, aby ješt lépe odrážely život školy, aby obsahovaly informace dležité pro rodie, žáky. Pod vedením pana uitele Krejího a pana uitele Cápala, za pomoci vyuujících jazyk paní uitelky Šafaíkové a pana uitele Navrátila (komunikovalo se v anglitin nebo nmin) se dv družstva žák školy zapojila do celostátní soutže pro žáky základních a stedních škol soutže, kterou vyhlásila firma Siemens, John Multimedia Jednalo se utvoení multimediálního projektu na vybrané téma. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách Úspchy školy v soutžích V letošním roce se naše škola zúastnila velkého množství soutží. Nkde jsme se úastnili místního kola, v jiných jsme postoupili do okresního i dokonce do krajského kola. Místní kolo Šachový turnaj 2. místo Richard Cvrkal 5. místo Erik Scholze 6. místo Jakub Schulze Velikononí šachový turnaj 5. místo Richard Cvrkal Vánoní šachový turnaj Poznávání rostlin Poznávání pírodnin 1. místo Richard Cvrkal 2. místo Erik Scholze 1. místo Lucie Purketová 1. místo Tereza Švecová 4. místo Veronika Bártová 1. místo Jií Šmída, Michaela Širková 2. místo Lucie Bílková, Veronika Zomberová 3. místo Kristýna Smítalová 4. místo Michaela Roleková

6 Poznávání živoich Chemická olympiáda Zelená tída Zpíváme pro radost Letem svtem 2004 Recitace Stolní tenis Zátopkova desítka Za pár dní (desetníky) Studentské schody Halová kopaná Pespolní bh Vybíjená Basketbal Švihadlový tyboj Dtichovský memoriál 1. místo Jan Vomela, Lucie Purketová 2. místo Monika Šaecová 3. místo Aneta Mlochová, Veronika Bártová 4. místo Tereza Švecová Lucie Plevová 1. místo II. A tída 2. místo I.A tída 3. místo IV.B tída 3. místo Michaela Draesslerová, Dominika Halousková, Jan Genuk 2. místo Barbora Juptnerová 3. místo Lucie Kullová 4. místo Vendula Haraštová Ze 72 úastník bylo 48 žák naší školy 1. místo Kamila Roleková, Michaela Roleková 2. místo Jan Csillag 3. místo Monika Chadimová, Lucie Radová 1.místo Dan Šafaík, Jan Šmída 2. místo Patrik Konený 3. místo Martin Blohlávek 3. místo ve štafetovém bhu v oblasti 2. a 3. místo v oblasti 1. místo Aneta Mlochová, Miroslav Schon 2. místo Michaela Halmová, Petra Medková, Tomáš Lorenz 3. místo Barbora Krejí 3. místo v kategorii dívka tída 1. místo Patrik Konený, Kristýna Zomberová, Kristýna Smítalová 2. místo Barbora Krejí, Tomáš Skebský, Petr Tesa, Nikola erná, Lukáš Komprda 3. místo Ladislav Konený, Aneta Škrabalová, Michal Havlík, Magdalena Bártová 3. místo hoši tída 3. místo dívky tída 2. místo Ivana Biliová 4. místo Petra Šípová 1. místo Milan David 3. místo Eliška Kolaíková, Michaela Draesslerová

7 4. místo Roman Musil, Tomáš Valigurský Pohár eského rozhlasu v atletice 3. místo straší žákyn 5. místo mladší žákyn Matematický Klokan Pythagoriáda Jak znáš svj kraj John Multimedia 2004 Stop kouení úastnilo se v kategorii Klokánek 69 žák, v kategorii Benjamín 37 žák a v kategorii Kadet 24 žák. Michal Pavliš, Ondej Štol postoupili do okresního kola Zuzana Konená, Monika Chadimová postoupily do okresního kola - úastnilo se 37 žák školy 4. místo Lucie Purketová 2 skupiny žák se zapojily do soutže o multimediální projekt firmy Siemens vytváeno v anglitin nmin celostátní soutž pro žáky ZŠ a SŠ 3. místo Nikola Kalinová Okresní kolo Biologická olympiáda C Poznávání živoich Poznávání rostlin Stolní tenis Pespolní bh 3. místo Lucie Purketová 9. místo Monika Šaecová 1. místo Jan Vomela 1. místo Monika Šaecová 4.místo Lucie Purketová 3. místo Lucie Purketová 4. místo Monika Šaecová 3. místo - ml. žáci Dan Šafaík, Martin Blohlávek, Jan Vomela 4. místo st. žáci Jan Šmída, Jaroslav Smetana, Ladislav Konený, Patrik Konený 1. místo Tomáš Skebský 3.místo Magdalena Bártová 2. místo družstvo ml. žáky - Barbora Krejí, Aneta Mlochová, Klára Maátová, Tereza Coufalová, Eva Kryštofová Krajské kolo Kinderiáda 2. místo Lukáš Komprda 3.místo Milan David, Daniela Valová 11. místo družstvo žák tída Výtvarné aktivity

8 Výkresy žák byly poslány do tchto soutží: Vitamíny na zahrádce, Svt kolem nás, Malujeme po síti, My sa nevieme sažova, Biodiverzita, Socrates, Barevný svt, Stop Kouení, V Evrop jsme všude doma, Svt oima dtí Výtvarné práce našich žák zdobily také prodejnu oberstvení firmy Moravec Pekárny na Cihláov ulici. Díky paní uitelce H. Horské a jejím kolegm panu R. Cápalovi, P. Navrátilovi byla zorganizována akce Mám rád, jsem hrdý na své msto Moravská Tebová. Její souástí bylo 5 besed s lidmi, kteí msto Moravská Tebová proslavili, s Ing. Michalem Maátem, s Ing. Jiím Štpánkem, s Romanem Langrem, s PaedDr. Jiím Blaškou, s Mgr. Milošem Kostkou. Souástí tohoto projektu bylo i sportovní zápolení s ostatními školami Moravskotebovska tyboj. Soutž mla i výtvarnou a literární ást. Její zhodnocení probhlo v zasedací místnosti Mstského úadu Moravská Tebová ve slavnostním duchu za pítomnosti zástupc msta. Výtvarné práce žák dlouho zdobily pízemní prostory budovy Mstského úadu Moravská Tebová na Olomoucké ulic 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci Uitelé Jméno funkce, aprobace Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy, J, D aprobovaná Mgr. Vlasta Odehnalová zástupkyn editelky, výchovný poradce, P-Pp aprobovaná Mgr. Andrea Draesslerová tídní I.A, roník aprobovaná Marie Trtílková tídní I. B, roník aprobovaná Mgr. Eva Šaecová tídní II., roník aprobovaná PaeDr. Zdeka Hošková tídní III., roník aprobovaná Mgr. Lucie Krajiová tídní IV. A, roník aprobovaná Mgr. Michaela Zemachová tídní IV.A, roník aprobovaná Mgr. Miroslava Dostálová tídní IV.B, roník aprobovaná Mgr. Petr Hrdina tídní V., roník aprobovaný Mgr. Vra Ferlíková tídní VI. A, M Fy aprobovaná Mgr. Miroslava Snášelová tídní VI. B, J divad. vda aprobovaná Mgr. Ivana Šípová tídní VII.A, D-Rj aprobovaná Mgr. Roman Cápal tídní VII.B, P-Tv aprobovaný Bc. Zdenka Šafaíková tídní VIII. A, Nj neaprobovaná RNDr. Alena Purketová tídní VIII.B, P-Ch aprobovaná Mgr. Martin Krejí tídní IX. A, M-Z aprobovaný Mgr. Jindich Kos tídní IX. B, Ov-D aprobovaný PaedDr. Hana Horská j-vv aprobovaná Dana Marková Tv-Rj aprobovaná Mgr. Pavel Navrátil P Tv aprobovaný

9 Vychovatelé Sylvie Janíková vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Jana Dubišarová vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Na rodiovské dovolené jsou Mgr. Gabriela Krejí a Mgr. Alena Cápalová. Od bezna 2004 je na mateské dovolené Mgr. Lucie Krajiová Provozní zamstnanci Desidérie Weissová Pavel Diviš Hana Neumanová Jana Scholzová Vra Biliová úetní školník uklízeka uklízeka uklízeka

10 2. Uební plány ve školním roce 2003/2004 Výuka ve škole probíhala podle souboru pedagogicko-organizaních informací MŠMT R ve školním roce 2003/2004 takto: l. roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j /96-2

11 Pehled tíd a tídních uitel - stav k Tída Poet žák Chlapci Dívky Tídní uitel I. A Draesslerová I. B Trtílková II Šaecová III Hošková IV.A Krajiová Zemachová IV. B Dostálová V Hrdina VI.A Ferlíková VI.B Snášelová VII.A Šípová VII.B Cápal VIII.A Šafaíková VIII.B Purketová IX.A Krejí IX.B Kos celkem

12 Uební plán - I. stupe Pedmt I. II. III. IV. V. eský jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika Prvouka Pírodovda 2 2 Vlastivda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické innosti Tlesná výchova Celkem hodin Nepovinné pedmty Podle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami uení se provádla individuální píprava ve roníku v potu 2 hodiny týdn. Žákm s vývojovými poruchami uení na II. stupni byla vnována individuální pée v hodinách. Množství finanních prostedk pidlených Kú Pardubice na práci se žáky s VPU bylo na rok 2004 znan nízké a naprosto neodpovídající poteb školy. Na mzdové prostedky na celý rok 2004 byly Kú Pardubice rozpotovány pouze K. Tyto prostedky byly vyerpány již v beznu. Uební plán II. stupe

13 Pedmt VI. VII. VIII. IX. eský jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Nmecký jazyk Djepis Obanská výchova Zempis Matematika Pírodopis Fyzika Chemie 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tlesná výchova Pracovní innosti Rodinná výchova Volitelné pedmty: Seminá a praktika pír. pedm Seminá ze spole. pedm Domácnost 1 Seminá z eského jazyka Seminá ze zempisu 1 1 Konverzace z cizího jazyka 1 Celkem hodin Údaje o pijímacím ízení a zaazování dtí Pi zápisu, který se konal v pátek , bylo zapsáno celkem 47 žák. Šestnácti dtem byl rozhodnutím editelky školy na základ vyšetení školní zralosti, na základ žádosti rodi, doporuení lékae nebo na základ doporuení pedagogicko-psychologické poradny povolen odklad. Jeden žáky byl po vyšetení

14 v PPP zaazen do Speciální školy v Moravské Tebové. Do první tídy tedy nastoupí 30 žák. Pijímací zkoušky do primy Gymnázia Moravská Tebová konali 4 žáci, všichni byli pijati, jeden až po odvolání. Školní docházku ukonilo 34 žák z 9. roníku a 1 žák ze 7. roníku a 1 žák z 8. roníku. Aby byli lépe informováni o možnostech dalšího studia, navštívili žáci 9. roník školy s výchovnou poradkyní burzu škol ve Svitavách. Také navštívili Úad práce Moravská Tebová, zúastnili se testování ohledn výbru zamstnání. 6. Výsledky inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2003/2004 nebyla naše škola eskou školní inspekcí navštívena.

15 Seznam vycházejících žák pro školní rok 2003/2004 IX. A Kelo Tomáš SOU Svitavy nástroja Konig Martin SOŠ technická Litomyšl mechanizace a služby Matuš Jan SOU Mor. Tebová instalatér Procházka Petr SOU automobilová Ústí n. Orlicí automechanik Schon Miroslav SOU Mor. Tebová instalatér Smetana David ISŠ technická Vysoké Mýto strojn technická administr. Smetana Jaroslav SOU Mor. Tebová instalatér Tesa Petr SOU Mor. Tebová kucha Eliášová Veronika Gymnázium Jevíko Kalinová Beáta Gymnázium Jevíko Lujková Veronika Stední policejní škola Holešov bezpenostn právní innost

16 Medková Petra Stední zem. škola agropodnikání Miínová Markéta SOU a SOŠ Polika kosmetika Plevová Lucie SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie Poízková Nikola SOU Mohelnice šití odv Razimová Petra SOU Litomyšl kvtináské a aranž. práce Sedláková Aneta SZŠ Svitavy všeobecná sestra Stará Jana OA Mohelnice informatika v ekonomice IX. B Bureš Vladimír SOU Mor. Tebová instalatér Dvoáek Lukáš SOU Vysoké Mýto nástroja Herman Michal SOU A. Citroena Boskovice autoklempí Konený Ladislav ISŠ technická Vysoké Mýto strojn tech. administrativa Navrátil Tomáš SOŠ A. Citroena Boskovice elektron. po. systémy Šmída Jan SOU Svitavy obráb kov Trneka Luboš SOU Mor. Tebová kucha Turo Josef SOU Polika kucha Abrahámová Veronika SOU Mor. Tebová krejí Burešová Klára SO Zlín tech. admin. pracovnice Houserová Michaela SOU Polika cukrá výroba Mrštná Petra SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví floristika Nádvorníková Lucie SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví - floristika Pazdírková Lenka SZŠ Svitavy všeobecná sestra Pochylován Lenka SOU Mor. Tebová sociální pée Rubešová Veronika SPŠ chemická Pardubice aplikovaná anal. chemie VIII. A Nmec Zdenk SOU Mor. Tebová zednické práce VII. A Dosedl Lukáš SOU A. Citroena Boskovice automechanik V. Krepl Jan Gymnázium Mor. Tebová Liška Jaromír Gymnázium Mor. Tebová Bártová Magdaléna Gymnázium Mor. Tebová Švecová Tereza Gymnázium Mor. Tebová

17 5. Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák Poet známek tída výborný chvalitebný dobrý dostatený nedostatený prmr I. A ,08 I. B ,06 II ,33 III ,38 IV. A ,44 IV. B ,54 V ,68 VI. A ,84 VI. B ,96

18 VII. A ,94 VII. B ,78 VIII. A ,85 VIII. B ,86 IX. A ,07 IX. B ,27 10 žák bylo na žádost rodi podpoenou lékaskou zprávou uvolnno z hodin tlesné výchovy. Jedna žákyn má z dvod znaného potu zameškaných hodin odloženou klasifikaci. Mimoškolní aktivity vyuujících v rámci DVP, SIVP Tvorba www stránek Netradiní pojetí vlastivdy Kurz Z Kurz P Exkurze do Židovského muzea Boskovice Seminá ekologických koordinátor Využití internetu v Aj pi práci s dtmi Školení správc poítaových sítí Fonetika nmeckého jazyka Školení práce s jedy Gramatika hravou formou - nmecký jazyk Kurz MS WORD Kurz ECDL Schzka metodik primární prevence Kurz Poítaové sít na platform Kurz WORD pokroilí Kurz PHP základy skriptovacího jazyka Gramatické hry v anglitin Poítaové sít na platform MS WINT/NT 2000 pro pokroilé Seminá Školy podporující zdraví Toulky mezi pedmty Poíta ve škole 2004 Rétorika Exkurze do Židovského muzea Praha Gramatické hry v anglitin

19 Ochrana lovka za mimoádných událostí asový harmonogram mimoškolních aktivit beseda s Ing. Michalem Maátem Bh Terryho Foxe Malá kopaná 8. a 9. tídy Malá kopaná 6. a 7. tídy beseda s Ing. Jiím Štpánkem Burza stedních škol Svitavy NONSTOP tení v knihovn Pespolní bh Zátopkova desítka Pespolní bh okresní kolo

20 beseda s Mgr. Milošem Kostkou tyboj žactva pohádka pro nmináe beseda s PaedDr. Jiím Blaškou vernisáž výstavy prací žák školy Mstský úad Mor. Tebová Malá kopaná 8. a 9. tídy Studentské schody návštva žák z MŠ Tyršova pvecko-recitaní vystoupení pro dchodce návštva žák 5. tídy ze ZŠ Staré Msto pvecké vystoupení v Domov dchodc diskotéka pro žáky 8. a 9. tíd Vánoní koncert LŠU v muzeu exkurze 6. tíd do zahradnické školy v Litomyšli vystoupení žák 9. tíd pro další žáky naší školy ukázková hodina pro rodie 1. B tídy návštva žák z MŠ Piaristická Florbal 4. a 5. tída Dobrodružství veverky Rezeky - divadlo Ped oponou za oponou divadlo návštva žák z MŠ Piaristická 2. ást Kalibro srovnávací testy Florbal Florbal 8. a 9. tída Letem svtem zempisná soutž Recitace školní kolo beseda s panem Wilhelmem protifašistití bojovníci 3 ásti Povídání o drogách - muzeum výchovný program recitace oblastní kolo Djepisná olympiáda O líném Honzovi -. Divadelní pedstavení Pythagoriáda Konverzaní soutž v anglickém jazyce Letem svtem 2004 finále 1. ást výstava Ptáci a letouni Letem svtem 2004 finále 2. ást Florbal 4. a 5. tídy recitace okresní kolo Matematická olympiáda Jaromír Ježek koncert divadelní pedstavení žák 4. A tídy pro rodie Pythagoriáda okresní kolo Zempisná olympiáda Klokan tídy Švihadlový tyboj Pasování na tenáe 1. tídy Florbal tída Sportovní gymnastika Zpíváme si pro radost Poznávání pírodnin Recitaní soutž krajské kolo Matematická olympiáda okresní kolo Dopravní soutž školní kolo Florbal tídy

21 Florbal Coca-cola pohár Kinderiáda Pardubice Biologická olympiáda 8. a 9. tídy Vybíjená 4. a 5. tídy ukázka dravci pedstavení Vybíjená 4. a 5. tídy beseda o odpadcích a jejich tídní beseda o odpadcích a jejich tídní Jak Honza pišel divadlo Thepsidova kára divadlo beseda o odpadcích a jejich tídní soutž ekologických tíd beseda o odpadcích a jejich tídní Dopravní soutž okresní kolo Poznávání živoich školní kolo Pohár eského rozhlasu Pohár eského rozhlasu návštva žák ze ZŠ Linhartice Poznávání živoich oblastní kolo Mc Donalds Cup 2. a 3. tídy Mc Donalds Cup 4. a 5. tídy Školní akademie Poznávání rostlin školní kolo Mladý zahrádká soutž Poznávání rostlin oblastní kolo výlet 4. tíd pevnost Hanika konference na závr ekologického projektu Studánky, potky, íky Praha výlet 5. tída Toulovcovy maštale Den dtí na gymnáziu výlet 6. tídy Adršpašské skalní msto výlet tída Úsov, Javoíko kurz Ochrana obyvatel za mimoádných událostí výlet 8. B a 9. B Brno, Moravský kras Vybíjená tídy výlet 7. tídy Praha ukázková hodina pro rodie 1. B výlet 8. A Borová u Poliky schzka rodi budoucích prvák výchovný koncert Svt opery výlet 9. A Malá Skála divadlo na ZUŠ Mor. Tebová

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více