1. Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je Škola je zaazena do sít škol, identifikátor školy je Škola sdružuje základní školu, IZO , a školní družinu, IZO Ve školním roce 2003/2004 navštvovalo školu 341 žák. Byli rozmístni do 15 tíd. Na prvním stupni ZŠ bylo 169 žák v 7 tídách, na druhém stupni bylo 172 žák v 8 tídách. Prmrný poet žák na jednu tídu inil 22,73. Vlivem sthování a odchod nkolika žák do jiných škol v Moravské Tebové a do dtského domova se poet žák na konci roku snížil na 333. Školní družina byla dlena na dv oddlení, v nich bylo zapsáno celkem 50 dtí. Žáci ze Základní škola Linhartice a žáci ze Základní školy Staré Msto picházejí na naši školu do šestého roníku. S obma školami spolupracujeme již dlouho tak, aby žáci tchto škol plynule zvládli pechod na druhý stupe. Žáci z tchto škol navštívili naši školu, seznámili se s uspoádáním budovy a organizací vyuování, podívali se do tíd, v nkterých tídách se úastnili i ásti vyuovací hodiny, pracovali na poítaích. Spolupráce s editelkami základních škol v Linharticích a ve Starém Mst je na vynikající úrovni. S paní editelkou Beránkovou ze Základní školy Staré Msto jsme v pravidelném telefonickém spojení, paní editelka Ošadnická ze Základní školy Linhartice pravideln navštvuje naši školu, aby se podívala na své bývalé žáky, je v kontaktu s vyuujícími naší školy. Obdobn spolupracujeme s Mateskou školou Boršov, odkud k nám picházejí žáci do 1. roníku, a s Mateskou školou Piaristická ulice, z níž k nám také picházejí žáci do 1. roníku. V letošním roce jsme navázali spolupráci také s Mateskou školou v Sušicích a s Mateskou školou na Tyršové ulici. V tomto školním roce do naší školy dojíždlo 85 žák z 9 obcí, což je tém 25 % z celkového potu žák školy. Rozvrh musí tuto skutenost respektovat, žáci musí stihnout poslední odpolední autobusy. V nkolika pípadech musíme vyjít vstíc žádosti rodi a dti dojíždjící do Dtichova pouštt díve z odpoledního vyuování. Dojíždjící žáci mají možnost pi dívjším píjezdu do školy pobývat ve školní družin nebo v knihovn, která je pro n otevena. Zde mohou pracovat na poítaích, nebo knihovna je vybavena 12 staršími poítai s výukovými programy a hrami. Provoz školní družiny byl od 6.00 do hodin. V tomto školním roce msto neposkytlo finanní prostedky na dokonení fasády opravy školy. Výjimen se tedy ve škole nekutalo a neprášilo. Finanní prostedky ze státního rozpotu na ONIV pímé jsou pro kalendání rok 2004 o K nižší než v pedcházejícím roce, což má vliv na vybavování kabinet moderními pomckami, moderními uebnicemi a pracovními sešity pro žáky. Vliv na tuto skutenost má i rostoucí cena pomcek. V letošním roce ale nemusí být urená ástka na ONIV využita na vzdlávání pedagog jako v loském roce. Podailo se vyjednat s dodavatelem uebnic 10% slevu na veškeré uebnice a pracovní sešity. Knihy byly objednány u organizace, která poskytuje náhradní plnní, proto již píští rok nemusíme odvádt státu náhradní plnní.

2 Uitelé J. Skácelíková, R. Cápal, M. Krejí navázali v prbhu školného roku kontakt s pražskou firmou Kontis s. r. o., která se zabývá výrobou výukových program. Ve spolupráci s touto firmou vznikl pilotní projekt s názvem Implementace systému itutor jako nástroje pro výrobu a distribuci výukových dat a pilotní projekt Využití systému itutor jako nástroje pro vzdlávání rodi žák. Oba pilotní projekty byly vybrány Krajským úadem Pardubice k realizaci. Tší nás, že mezi tymi základními školami Pardubického kraje, jejichž pilotní projekty byly vybrány k realizaci, je naše škola. Navíc dotace, kterou získala naše škola, je nejvyšší pidlená. Tato dotace ale znamená také finanní 30% podílnictví školy na realizaci projektu. Aby bylo možno využít naplno možností zrealizovaného pilotního projektu, bylo nutno bhem prázdnin roku 2004 vybudovat novu poítaovou pracovnu. Stará pracovna s 12 PC byla nedostaující pro výuku žák i pro využívání projektu, navíc byla nevhodn umístna východní orientace. Bhem prázdnin byla vybudovaná nová PC pracovna se severní orientací, vyhovující hygienickým normám pro PC pracovny. Je v ní umístno 27 poíta pro žáky, což je optimální poet nejen pro využití poítaové pracovny žáky II. stupn, ale i pro I. stupe, který má tradin vyšší naplnnost tíd. V budoucnu pibude ješt dataprojektor a interaktivní tabule. Protože tím pišla škola o místnost kmenové tídy, bude nutno v tomto školním roce využít jako kmenovou tídu také tídu, která sloužila pro výuku výtvarné výchovy a je umístna na dvoe školy v samostatné budov. Také 30 žák první tídy pijde v záí 2004 do nového. Pro n byl zakoupen nový nábytek výškov stavitelné stoly a výškov stavitelné židle. Také byl dle požadavk paní uitelky zhotoven nábytek do 1. tídy. V poítaové uebn bylo instalováno 12 poíta, internet zajišovala firma OR CZ v rámci metropolitní sít. Internet využívali uitelé i žáci. Žáci mohli tikrát týdn v dob odpoledního volna dle rozpisu navštvovat PC pracovnu pod dohledem správce sít pana uitele Krejího a pana uitele Cápala. Dopoledne sloužil internet pi výuce pedevším pro žáky roník. V tchto tídách se vyuoval v rámci pracovních inností pedmt práce s poítaem. asto byly využívány programy pro výuku anglického jazyka, matematiky, zempisu a pírodovdy. Nevýhodou bylo, že pi potu 12 PC a 24 žák bylo nutno plit tídy a sthovat žáky tak, aby ást žák pracovala samostatn ve vedlejší tíd. 12 starších poíta bylo umístno také ve školní knihovn. Využívali je hlavn žáci 1. tíd v dob velké pestávky a žáci školní družiny. Sloužily i žákm, kteí se uili nminu ve vedlejší tíd, a mohli tyto PC pravideln užívat ke zpestení výuky a procviení uiva. V nkterých tídách nižších roník byly instalovány starší poítae, které sloužily dtem o pestávkách k hraní her, procviování uiva Práce školy ve školním roce 2003/2004 V tomto roce pracovala naše škola ve všech ronících podle uebního plánu Základní škola. j /96-2. Vedle soustavy povinných a povinn volitelných pedmt mli žáci možnost navštvovat nepovinný pedmt náboženství. Kroužky na naší škole nebyly zavedeny, protože žáci mají možnost navštvovat kroužky pi DDM Moravská Tebová. Ve druhém pololetí paní vychovatelka

3 Janíková založila s hudebn nadanými dtmi pvecký kroužek. Nacviovali vystoupení pro Domov dchodc Moravská Tebová, zpívali i dchodcm uitelm. Žáci naší školy se úastnili vtšiny soutží, jejichž poadateli byli DDM Mor. Tebová, Mstská knihovna Ladislava z Boskovic a další mstské instituce. Žáci školy se zúastovali vtšiny soutží a olympiád zaazených do skupiny A. Úastnili se i soutží ze skupiny B a C. Od roku 1995 je naše škola zaazena do sít ekologicky orientovaných škol. V letošním školním roce byla vybrána nabídka organizací TEREZA a KONIKLEC. Z nabídky organizace TEREZA se žáci 9. tíd úastnili projektu Kyselý déš, který probíhal od íjna do prosince. Žáci 8. tíd se úastnili programu Ozon. Pracovali na nm od bezna do konce ervna. Z nabídky organizace Koniklec byl zvolen projekt Studánky, íky, potky. Pracovali na nm od bezna do kvtna žáci 9. tíd. Jejich projekt byl vystaven ve výstavní síni Mánes v Praze, žáci spolu s paní uitelkou se zúastnili slavnostní vernisáže. Projekt se stal souástí putovní výstavy. Projekt byl pojmenován Jak se ti daí, Tebvko? Byl pihlášen i do mstského projektu Zdravé msto Moravská Tebová. K doplnní školní výuky poádali tídní uitelé pro všechny tídy školní výlety. Po celý rok se žáci úastnili kulturních program, které nabízejí mstské kulturní služby. Žáci vyšších roník si sami volili, který z tchto program by chtli zhlédnout. Na nižším stupni vybírali tyto programy tídní uitelé. Pro žáky 3. a 4. roníku probhl plavecký výcvik. V letošním roce se nám podailo zajistit plavecký výcvik také pro žáky 4. roníku. Dti ze školní družiny navštvovaly každý pátek bazén ZŠ na Palackého ulici. Pro žáky 7. roníku byl uspoádán lyžaský výcvikový kurz v Deštném v Orlických horách. Úastnilo se ho 34 žák a 3 instruktoi z ad vyuujících. Lékaskou službu zajišoval Mgr. Pavel Podhorný. V tomto školním roce na škole pracovala dv oddlení školní družiny, která navštvovali žáci roníku. Zapsáno bylo 50 dtí. Provoz školní družiny byl asov vymezen takto: a Vychovatelky volily pro dti pedevším sportovní a rekreaní innost, bylo tedy velmi využíváno školní hišt, tlocvina, prostory mstské parku, každý pátek chodily dti ze školní družiny plavat na ZŠ Palackého. Dti se úastnily i rzných akcí poádaných DDM, jako je pespolní bh, rzná sportovní a soutžní odpoledne, Dti Zem Ob vychovatelky se vnovaly i rozvoji pracovní, hudební a výtvarné výchovy. Souástí odpolední ve školní družin byla i píprava na vyuování a psaní domácích úkol. Je škoda, že školní družina musí mít svá oddlení v místnostech, kde se dopoledne vyuuje, takže žáci tráví as odpoinku v míst, kde krátce pedtím zažívali školní úspchy i neúspchy. Pro nkteré z nich to mže být stresujícím faktorem. Ale škola bohužel nemá další volné prostory, které by mohly sloužit pouze provozu školní družiny. Jako v minulých letech pracovala na škole žákovská knihovna a uitelská knihovna. Bhem školního roku bylo zakoupeno pouze 16 knih do uitelské knihovny v celkové cen K. Jednalo se o knihy k dalšímu vzdlávání uitel. Problémem je také zrušení knihkupectví ve mst a rostoucí ceny knih. Bhem školního roku si dti vypjily knih. Zájem byl pevážn o knihy prvního tení, žáci prvních roník patili od poloviny roku k nejpilnjším návštvníkm, zajímali se i o pohádkové knihy, o knihy píbh s dtskými hrdiny. Žáci vyšších roník si pjovali pedevším pírodovdné a historické knihy a také encyklopedie. Knihy pjovala paní uitelka Dostálová a

4 Skácelíková dvakrát týdn o velké pestávce. Souástí knihovny je i díve zmínných 12 starších poíta. Novjší knihy z uitelské knihovny jsou ve sborovn, tedy pístupné všem pedagogm. Poítaová uebna má bohatou sbírku výukových program, které sloužily žákm pedevším pro výuku jazyk, pírodovdných obor a matematiky. Menší žáci mohli procviovat vdomosti zábavnou formou pomocí rzných zábavných PC program. V rámci dotace na SIPVZ bylo nakoupeno mnoho nových program. V 7. a 9. roníku probíhala výuka pedmtu Práce na poítai, ve kterém si žáci osvojili základní úkony práce s PC a textovým editorem. V odpoledních hodinách zde mohli žáci tikrát týdn trávit pod vedením správce sít pana uitele Martina Krejího a pana uitele Romana Cápala svj volný as. Mohli využívat výukových program k procviení a prohloubení uiva, ale hlavn mohli využívat INTERNET. Jako v minulých letech pracoval na škole Klub mladých tená. Dvrnicí KM je paní uitelka Miroslava Dostálová. Zaznamenala snížený zájem o zakoupení nových knih, na nmž se mže podílet i vysoká nezamstnanost ve mst nízké mzdy. V rámci plnní úkol Minimálního preventivního programu jsme se zamili hlavn na žáky 8. a 9. roník a to v hodinách rodinné výchovy, obanské výchovy a chemie, v hodinách seminá. Rovnž tídní uitelé sledovali tuto problematiku ve svých tídách. Víme, že ada našich žák pichází bžn s drogami do styku ve svém volném ase, který tráví v zábavných podnicích pro mládež ve mst. Netší nás, že v blízkosti školy vznikají restaurace a oberstvení. Je nám známo, že nkteí žáci pravideln kouí a rovnž okusili tzv. mkké drogy. S rodii takových žák o tom byly vedeny rozhovory. Mnozí rodie to chápou jako zasahování do soukromých vcí. V prbhu školního roku jsme naštstí neešili problémy, které by souvisely s požíváním návykových látek v budov školy. Výchovná poradkyn a tídní uitelé 9. roník vnují velkou pozornost i problematice volby povolání. Vycházející žáci z 9. tíd i nižších roník se zúastnili stejn jako vloni svitavské Burzy škol, kde se mli možnost seznámit s programem jednotlivých škol v regionu. Žáci navštívili také Úad práce v Moravské Tebové a mli možnost si dle zájmu zakoupit od výchovné poradkyn brožury se seznamem stedních škol v regionu. Každé úterý probíhaly konzultace pro rodie a žáky. Z 34 žák, kteí navštvovali 9. roníky, bylo 33 žák pijato v prvním termínu, jedna žákyn nebyla pijata a po domluv s rodii si našla jinou školu až na konci školního roku. Z toho 15 žák bylo pijato na obory s maturitou, 19 žák na uební obory. Jeden žáky odešel ze sedmé tídy a jeden žák z osmé tídy. tyi žáci z pátého roníku byli pijati na Gymnázium Moravská Tebová. V tomto roce pracovala paní uitelka Dostálová se dvma skupinami žák, kteí mli diagnostikovány vývojové poruchy uení. Jednalo se o 9 žák z tídy, se kterými bylo pracováno v odpoledních hodinách dle pidleného normativu a doporuení PPP. Tyto hodiny mla paní uitelka v úvazku. Ostatním 11 žákm, u nichž byla diagnostikována VPU, byla vnována zvýšená individuální pée v bžných hodinách. Vzhledem k nedostatku financí, které Krajský úad Pardubice uril na výuku tchto žák, nebude v píštím roce možnost vyuovat nápravu VPU jako hodiny. Výchovná poradkyn spolupracovala s vyuující poskytující nápravu VPU i s ostatními vyuujícími. Spolupráce s PPP byla vcelku dobrá. Nkdy bylo teba urgovat kontrolní vyšetení.

5 Dle hodnocení nápravce VPU náprava pinesla kladné výsledky ve všech pípadech. Došlo ke zmírnní obtíží v oblasti dyslexie, dysgrafie i ke zmírnní dysortografických obtíží. Žáci navštvovali pravideln hodiny VPU, mli velký zájem o zlepšení svých problém. Od druhého pololetí zaal pracovat pvecký kroužek pod vedením paní Janíkové. Pipravovali program pro vánoní setkání uitel-dchodc Moravskotebovska. Dvakrát vystoupili s velkým úspchem i v Domov dchodc. Svým vystoupením zpestili i školní akademii. Škola má již nkolik let své www stránky. Jejich tvrcem je pan uitel Roman Cápal. Webové stránky jsou pravideln aktualizovány, jsou na nich informace ze života školy, ze soutží, hodn se využívají fotografie. S webovými stránkami se naše škola pihlásila i do soutže o nejhezí webové stránky. Bohužel nevyhrála. V souasné dob pan uitel Cápal webové stránky pepracovává, aby ješt lépe odrážely život školy, aby obsahovaly informace dležité pro rodie, žáky. Pod vedením pana uitele Krejího a pana uitele Cápala, za pomoci vyuujících jazyk paní uitelky Šafaíkové a pana uitele Navrátila (komunikovalo se v anglitin nebo nmin) se dv družstva žák školy zapojila do celostátní soutže pro žáky základních a stedních škol soutže, kterou vyhlásila firma Siemens, John Multimedia Jednalo se utvoení multimediálního projektu na vybrané téma. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách Úspchy školy v soutžích V letošním roce se naše škola zúastnila velkého množství soutží. Nkde jsme se úastnili místního kola, v jiných jsme postoupili do okresního i dokonce do krajského kola. Místní kolo Šachový turnaj 2. místo Richard Cvrkal 5. místo Erik Scholze 6. místo Jakub Schulze Velikononí šachový turnaj 5. místo Richard Cvrkal Vánoní šachový turnaj Poznávání rostlin Poznávání pírodnin 1. místo Richard Cvrkal 2. místo Erik Scholze 1. místo Lucie Purketová 1. místo Tereza Švecová 4. místo Veronika Bártová 1. místo Jií Šmída, Michaela Širková 2. místo Lucie Bílková, Veronika Zomberová 3. místo Kristýna Smítalová 4. místo Michaela Roleková

6 Poznávání živoich Chemická olympiáda Zelená tída Zpíváme pro radost Letem svtem 2004 Recitace Stolní tenis Zátopkova desítka Za pár dní (desetníky) Studentské schody Halová kopaná Pespolní bh Vybíjená Basketbal Švihadlový tyboj Dtichovský memoriál 1. místo Jan Vomela, Lucie Purketová 2. místo Monika Šaecová 3. místo Aneta Mlochová, Veronika Bártová 4. místo Tereza Švecová Lucie Plevová 1. místo II. A tída 2. místo I.A tída 3. místo IV.B tída 3. místo Michaela Draesslerová, Dominika Halousková, Jan Genuk 2. místo Barbora Juptnerová 3. místo Lucie Kullová 4. místo Vendula Haraštová Ze 72 úastník bylo 48 žák naší školy 1. místo Kamila Roleková, Michaela Roleková 2. místo Jan Csillag 3. místo Monika Chadimová, Lucie Radová 1.místo Dan Šafaík, Jan Šmída 2. místo Patrik Konený 3. místo Martin Blohlávek 3. místo ve štafetovém bhu v oblasti 2. a 3. místo v oblasti 1. místo Aneta Mlochová, Miroslav Schon 2. místo Michaela Halmová, Petra Medková, Tomáš Lorenz 3. místo Barbora Krejí 3. místo v kategorii dívka tída 1. místo Patrik Konený, Kristýna Zomberová, Kristýna Smítalová 2. místo Barbora Krejí, Tomáš Skebský, Petr Tesa, Nikola erná, Lukáš Komprda 3. místo Ladislav Konený, Aneta Škrabalová, Michal Havlík, Magdalena Bártová 3. místo hoši tída 3. místo dívky tída 2. místo Ivana Biliová 4. místo Petra Šípová 1. místo Milan David 3. místo Eliška Kolaíková, Michaela Draesslerová

7 4. místo Roman Musil, Tomáš Valigurský Pohár eského rozhlasu v atletice 3. místo straší žákyn 5. místo mladší žákyn Matematický Klokan Pythagoriáda Jak znáš svj kraj John Multimedia 2004 Stop kouení úastnilo se v kategorii Klokánek 69 žák, v kategorii Benjamín 37 žák a v kategorii Kadet 24 žák. Michal Pavliš, Ondej Štol postoupili do okresního kola Zuzana Konená, Monika Chadimová postoupily do okresního kola - úastnilo se 37 žák školy 4. místo Lucie Purketová 2 skupiny žák se zapojily do soutže o multimediální projekt firmy Siemens vytváeno v anglitin nmin celostátní soutž pro žáky ZŠ a SŠ 3. místo Nikola Kalinová Okresní kolo Biologická olympiáda C Poznávání živoich Poznávání rostlin Stolní tenis Pespolní bh 3. místo Lucie Purketová 9. místo Monika Šaecová 1. místo Jan Vomela 1. místo Monika Šaecová 4.místo Lucie Purketová 3. místo Lucie Purketová 4. místo Monika Šaecová 3. místo - ml. žáci Dan Šafaík, Martin Blohlávek, Jan Vomela 4. místo st. žáci Jan Šmída, Jaroslav Smetana, Ladislav Konený, Patrik Konený 1. místo Tomáš Skebský 3.místo Magdalena Bártová 2. místo družstvo ml. žáky - Barbora Krejí, Aneta Mlochová, Klára Maátová, Tereza Coufalová, Eva Kryštofová Krajské kolo Kinderiáda 2. místo Lukáš Komprda 3.místo Milan David, Daniela Valová 11. místo družstvo žák tída Výtvarné aktivity

8 Výkresy žák byly poslány do tchto soutží: Vitamíny na zahrádce, Svt kolem nás, Malujeme po síti, My sa nevieme sažova, Biodiverzita, Socrates, Barevný svt, Stop Kouení, V Evrop jsme všude doma, Svt oima dtí Výtvarné práce našich žák zdobily také prodejnu oberstvení firmy Moravec Pekárny na Cihláov ulici. Díky paní uitelce H. Horské a jejím kolegm panu R. Cápalovi, P. Navrátilovi byla zorganizována akce Mám rád, jsem hrdý na své msto Moravská Tebová. Její souástí bylo 5 besed s lidmi, kteí msto Moravská Tebová proslavili, s Ing. Michalem Maátem, s Ing. Jiím Štpánkem, s Romanem Langrem, s PaedDr. Jiím Blaškou, s Mgr. Milošem Kostkou. Souástí tohoto projektu bylo i sportovní zápolení s ostatními školami Moravskotebovska tyboj. Soutž mla i výtvarnou a literární ást. Její zhodnocení probhlo v zasedací místnosti Mstského úadu Moravská Tebová ve slavnostním duchu za pítomnosti zástupc msta. Výtvarné práce žák dlouho zdobily pízemní prostory budovy Mstského úadu Moravská Tebová na Olomoucké ulic 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci Uitelé Jméno funkce, aprobace Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy, J, D aprobovaná Mgr. Vlasta Odehnalová zástupkyn editelky, výchovný poradce, P-Pp aprobovaná Mgr. Andrea Draesslerová tídní I.A, roník aprobovaná Marie Trtílková tídní I. B, roník aprobovaná Mgr. Eva Šaecová tídní II., roník aprobovaná PaeDr. Zdeka Hošková tídní III., roník aprobovaná Mgr. Lucie Krajiová tídní IV. A, roník aprobovaná Mgr. Michaela Zemachová tídní IV.A, roník aprobovaná Mgr. Miroslava Dostálová tídní IV.B, roník aprobovaná Mgr. Petr Hrdina tídní V., roník aprobovaný Mgr. Vra Ferlíková tídní VI. A, M Fy aprobovaná Mgr. Miroslava Snášelová tídní VI. B, J divad. vda aprobovaná Mgr. Ivana Šípová tídní VII.A, D-Rj aprobovaná Mgr. Roman Cápal tídní VII.B, P-Tv aprobovaný Bc. Zdenka Šafaíková tídní VIII. A, Nj neaprobovaná RNDr. Alena Purketová tídní VIII.B, P-Ch aprobovaná Mgr. Martin Krejí tídní IX. A, M-Z aprobovaný Mgr. Jindich Kos tídní IX. B, Ov-D aprobovaný PaedDr. Hana Horská j-vv aprobovaná Dana Marková Tv-Rj aprobovaná Mgr. Pavel Navrátil P Tv aprobovaný

9 Vychovatelé Sylvie Janíková vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Jana Dubišarová vychovatelka, SPŠ Litomyšl kvalifikovaná Na rodiovské dovolené jsou Mgr. Gabriela Krejí a Mgr. Alena Cápalová. Od bezna 2004 je na mateské dovolené Mgr. Lucie Krajiová Provozní zamstnanci Desidérie Weissová Pavel Diviš Hana Neumanová Jana Scholzová Vra Biliová úetní školník uklízeka uklízeka uklízeka

10 2. Uební plány ve školním roce 2003/2004 Výuka ve škole probíhala podle souboru pedagogicko-organizaních informací MŠMT R ve školním roce 2003/2004 takto: l. roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j / roník Základní škola. j /96-2

11 Pehled tíd a tídních uitel - stav k Tída Poet žák Chlapci Dívky Tídní uitel I. A Draesslerová I. B Trtílková II Šaecová III Hošková IV.A Krajiová Zemachová IV. B Dostálová V Hrdina VI.A Ferlíková VI.B Snášelová VII.A Šípová VII.B Cápal VIII.A Šafaíková VIII.B Purketová IX.A Krejí IX.B Kos celkem

12 Uební plán - I. stupe Pedmt I. II. III. IV. V. eský jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika Prvouka Pírodovda 2 2 Vlastivda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické innosti Tlesná výchova Celkem hodin Nepovinné pedmty Podle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami uení se provádla individuální píprava ve roníku v potu 2 hodiny týdn. Žákm s vývojovými poruchami uení na II. stupni byla vnována individuální pée v hodinách. Množství finanních prostedk pidlených Kú Pardubice na práci se žáky s VPU bylo na rok 2004 znan nízké a naprosto neodpovídající poteb školy. Na mzdové prostedky na celý rok 2004 byly Kú Pardubice rozpotovány pouze K. Tyto prostedky byly vyerpány již v beznu. Uební plán II. stupe

13 Pedmt VI. VII. VIII. IX. eský jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Nmecký jazyk Djepis Obanská výchova Zempis Matematika Pírodopis Fyzika Chemie 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tlesná výchova Pracovní innosti Rodinná výchova Volitelné pedmty: Seminá a praktika pír. pedm Seminá ze spole. pedm Domácnost 1 Seminá z eského jazyka Seminá ze zempisu 1 1 Konverzace z cizího jazyka 1 Celkem hodin Údaje o pijímacím ízení a zaazování dtí Pi zápisu, který se konal v pátek , bylo zapsáno celkem 47 žák. Šestnácti dtem byl rozhodnutím editelky školy na základ vyšetení školní zralosti, na základ žádosti rodi, doporuení lékae nebo na základ doporuení pedagogicko-psychologické poradny povolen odklad. Jeden žáky byl po vyšetení

14 v PPP zaazen do Speciální školy v Moravské Tebové. Do první tídy tedy nastoupí 30 žák. Pijímací zkoušky do primy Gymnázia Moravská Tebová konali 4 žáci, všichni byli pijati, jeden až po odvolání. Školní docházku ukonilo 34 žák z 9. roníku a 1 žák ze 7. roníku a 1 žák z 8. roníku. Aby byli lépe informováni o možnostech dalšího studia, navštívili žáci 9. roník školy s výchovnou poradkyní burzu škol ve Svitavách. Také navštívili Úad práce Moravská Tebová, zúastnili se testování ohledn výbru zamstnání. 6. Výsledky inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2003/2004 nebyla naše škola eskou školní inspekcí navštívena.

15 Seznam vycházejících žák pro školní rok 2003/2004 IX. A Kelo Tomáš SOU Svitavy nástroja Konig Martin SOŠ technická Litomyšl mechanizace a služby Matuš Jan SOU Mor. Tebová instalatér Procházka Petr SOU automobilová Ústí n. Orlicí automechanik Schon Miroslav SOU Mor. Tebová instalatér Smetana David ISŠ technická Vysoké Mýto strojn technická administr. Smetana Jaroslav SOU Mor. Tebová instalatér Tesa Petr SOU Mor. Tebová kucha Eliášová Veronika Gymnázium Jevíko Kalinová Beáta Gymnázium Jevíko Lujková Veronika Stední policejní škola Holešov bezpenostn právní innost

16 Medková Petra Stední zem. škola agropodnikání Miínová Markéta SOU a SOŠ Polika kosmetika Plevová Lucie SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie Poízková Nikola SOU Mohelnice šití odv Razimová Petra SOU Litomyšl kvtináské a aranž. práce Sedláková Aneta SZŠ Svitavy všeobecná sestra Stará Jana OA Mohelnice informatika v ekonomice IX. B Bureš Vladimír SOU Mor. Tebová instalatér Dvoáek Lukáš SOU Vysoké Mýto nástroja Herman Michal SOU A. Citroena Boskovice autoklempí Konený Ladislav ISŠ technická Vysoké Mýto strojn tech. administrativa Navrátil Tomáš SOŠ A. Citroena Boskovice elektron. po. systémy Šmída Jan SOU Svitavy obráb kov Trneka Luboš SOU Mor. Tebová kucha Turo Josef SOU Polika kucha Abrahámová Veronika SOU Mor. Tebová krejí Burešová Klára SO Zlín tech. admin. pracovnice Houserová Michaela SOU Polika cukrá výroba Mrštná Petra SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví floristika Nádvorníková Lucie SŠ, SOU Litomyšl zahradnictví - floristika Pazdírková Lenka SZŠ Svitavy všeobecná sestra Pochylován Lenka SOU Mor. Tebová sociální pée Rubešová Veronika SPŠ chemická Pardubice aplikovaná anal. chemie VIII. A Nmec Zdenk SOU Mor. Tebová zednické práce VII. A Dosedl Lukáš SOU A. Citroena Boskovice automechanik V. Krepl Jan Gymnázium Mor. Tebová Liška Jaromír Gymnázium Mor. Tebová Bártová Magdaléna Gymnázium Mor. Tebová Švecová Tereza Gymnázium Mor. Tebová

17 5. Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák Poet známek tída výborný chvalitebný dobrý dostatený nedostatený prmr I. A ,08 I. B ,06 II ,33 III ,38 IV. A ,44 IV. B ,54 V ,68 VI. A ,84 VI. B ,96

18 VII. A ,94 VII. B ,78 VIII. A ,85 VIII. B ,86 IX. A ,07 IX. B ,27 10 žák bylo na žádost rodi podpoenou lékaskou zprávou uvolnno z hodin tlesné výchovy. Jedna žákyn má z dvod znaného potu zameškaných hodin odloženou klasifikaci. Mimoškolní aktivity vyuujících v rámci DVP, SIVP Tvorba www stránek Netradiní pojetí vlastivdy Kurz Z Kurz P Exkurze do Židovského muzea Boskovice Seminá ekologických koordinátor Využití internetu v Aj pi práci s dtmi Školení správc poítaových sítí Fonetika nmeckého jazyka Školení práce s jedy Gramatika hravou formou - nmecký jazyk Kurz MS WORD Kurz ECDL Schzka metodik primární prevence Kurz Poítaové sít na platform Kurz WORD pokroilí Kurz PHP základy skriptovacího jazyka Gramatické hry v anglitin Poítaové sít na platform MS WINT/NT 2000 pro pokroilé Seminá Školy podporující zdraví Toulky mezi pedmty Poíta ve škole 2004 Rétorika Exkurze do Židovského muzea Praha Gramatické hry v anglitin

19 Ochrana lovka za mimoádných událostí asový harmonogram mimoškolních aktivit beseda s Ing. Michalem Maátem Bh Terryho Foxe Malá kopaná 8. a 9. tídy Malá kopaná 6. a 7. tídy beseda s Ing. Jiím Štpánkem Burza stedních škol Svitavy NONSTOP tení v knihovn Pespolní bh Zátopkova desítka Pespolní bh okresní kolo

20 beseda s Mgr. Milošem Kostkou tyboj žactva pohádka pro nmináe beseda s PaedDr. Jiím Blaškou vernisáž výstavy prací žák školy Mstský úad Mor. Tebová Malá kopaná 8. a 9. tídy Studentské schody návštva žák z MŠ Tyršova pvecko-recitaní vystoupení pro dchodce návštva žák 5. tídy ze ZŠ Staré Msto pvecké vystoupení v Domov dchodc diskotéka pro žáky 8. a 9. tíd Vánoní koncert LŠU v muzeu exkurze 6. tíd do zahradnické školy v Litomyšli vystoupení žák 9. tíd pro další žáky naší školy ukázková hodina pro rodie 1. B tídy návštva žák z MŠ Piaristická Florbal 4. a 5. tída Dobrodružství veverky Rezeky - divadlo Ped oponou za oponou divadlo návštva žák z MŠ Piaristická 2. ást Kalibro srovnávací testy Florbal Florbal 8. a 9. tída Letem svtem zempisná soutž Recitace školní kolo beseda s panem Wilhelmem protifašistití bojovníci 3 ásti Povídání o drogách - muzeum výchovný program recitace oblastní kolo Djepisná olympiáda O líném Honzovi -. Divadelní pedstavení Pythagoriáda Konverzaní soutž v anglickém jazyce Letem svtem 2004 finále 1. ást výstava Ptáci a letouni Letem svtem 2004 finále 2. ást Florbal 4. a 5. tídy recitace okresní kolo Matematická olympiáda Jaromír Ježek koncert divadelní pedstavení žák 4. A tídy pro rodie Pythagoriáda okresní kolo Zempisná olympiáda Klokan tídy Švihadlový tyboj Pasování na tenáe 1. tídy Florbal tída Sportovní gymnastika Zpíváme si pro radost Poznávání pírodnin Recitaní soutž krajské kolo Matematická olympiáda okresní kolo Dopravní soutž školní kolo Florbal tídy

21 Florbal Coca-cola pohár Kinderiáda Pardubice Biologická olympiáda 8. a 9. tídy Vybíjená 4. a 5. tídy ukázka dravci pedstavení Vybíjená 4. a 5. tídy beseda o odpadcích a jejich tídní beseda o odpadcích a jejich tídní Jak Honza pišel divadlo Thepsidova kára divadlo beseda o odpadcích a jejich tídní soutž ekologických tíd beseda o odpadcích a jejich tídní Dopravní soutž okresní kolo Poznávání živoich školní kolo Pohár eského rozhlasu Pohár eského rozhlasu návštva žák ze ZŠ Linhartice Poznávání živoich oblastní kolo Mc Donalds Cup 2. a 3. tídy Mc Donalds Cup 4. a 5. tídy Školní akademie Poznávání rostlin školní kolo Mladý zahrádká soutž Poznávání rostlin oblastní kolo výlet 4. tíd pevnost Hanika konference na závr ekologického projektu Studánky, potky, íky Praha výlet 5. tída Toulovcovy maštale Den dtí na gymnáziu výlet 6. tídy Adršpašské skalní msto výlet tída Úsov, Javoíko kurz Ochrana obyvatel za mimoádných událostí výlet 8. B a 9. B Brno, Moravský kras Vybíjená tídy výlet 7. tídy Praha ukázková hodina pro rodie 1. B výlet 8. A Borová u Poliky schzka rodi budoucích prvák výchovný koncert Svt opery výlet 9. A Malá Skála divadlo na ZUŠ Mor. Tebová

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2. Výroní zpráva 2002/2003

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2. Výroní zpráva 2002/2003 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2 Výroní zpráva 2002/2003 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

V tomto školním roce škola pracovala od 1.do 8.roníku dle uebního plánu Základní školy.v 9.roníku potom podle uebního plánu.j.18730/91-20.

V tomto školním roce škola pracovala od 1.do 8.roníku dle uebního plánu Základní školy.v 9.roníku potom podle uebního plánu.j.18730/91-20. Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola s právní subjektivitou,zízená mstem Moravská Tebová jako píspvková organizace,naše IO je 6360 8944. Prostednictvím Školského úadu Svitavy dostává

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán práce školy. ve školním roce 2006/2007. Schváleno na pedagogické rad dne

Plán práce školy. ve školním roce 2006/2007. Schváleno na pedagogické rad dne Plán práce školy ve školním roce 2006/2007 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2006 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy 1 Schze pedagogické rady Schze pedagogické rady svolává a ídí editel školy,

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy :

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO 23. 6. 2005 V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV)

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Obsah výroní zprávy :

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Pedagogové ZŠ Hlaveník

Pedagogové ZŠ Hlaveník !" # A jak jsme pomohli? Sbírka Na pomoc Haiti, která byla na naší škole vyhlášena, pinesla výtžek 1503,- K. Peníze byly poslány organizaci lovk v tísni, konto SOS Haiti,. ú. 40954095 / 0300. Všem, kteí

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více