T T. Think Together Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího modelu Evoluio of cerificaio ISO 9 ad ISO 4 ad is ifluece o he sae of aures of decisio-makig model Mari Flégl, Adrea Horická 33

2 Absrak Vývo poču implemeací ssémů maagemeu kvali podle orm ISO 9 (QMS Quali Maageme Ssem) a ssému eviromeálího maagemeu podle orm ISO 4 (EMS Eviromeal Maageme Ssem) zazameal výrazý růs během posledích ěkolika le. Je apsáo plo čláků zabývaící se ouo problemaikou. Na edé sraě se sekáváme s člák, keré popisuí příos pro cerifikovaé společosi podle ěcho orem. Na druhé sraě sou člák, keré se zabývaí chbami a příčiami eúspěchu cerifikovaých orem. V omo čláku se ebudeme zabýva příos či eúspěch cerifikace, ale pokusíme se odhadou budoucí vývo poču cerifikovaých společosí. Zdali vývo bude pokračova v růsu ebo aopak zače klesa. Výsledk budou použi v rozhodovacím modelu k ověřeí ebo případě k zpřesěí pravděpodobosího vekoru savů okolosí. Sav okolosí odrážeící očekáváí zákazíků a přísup samoého rhu k cerifikovaým ssémům QMS a EMS. Rozhodovací model vchází ze siuace, kd se společos rozhodue, zda se přimou o ssém s ohledem a očekávaé výpla. Klíčová slova ISO 9, ISO 4, Expoeciálí vrováváí, Fuzz rozhodováí Absrac Evoluio of implemeaio of Quali maageme ssem (QMS) i case of ISO 9 ad Eviromeal maageme ssem (EMS) i case of ISO 4 achieved sigifica growh durig several las ears. We ca fid a lo of aricles abou his opic. Mos of hese aricles describe he advaages for cerified compaies. O he oher had here are aricles which describe ISO pifalls ad reasos of failures. I his coribuio we are o goig o alk abou hese pifalls ad failures, bu we will r o forecas fuure evoluio of cerified compaies. Wheher he evoluio will icrease or i will decrease. The resul will be used i decisio-makig model for approvig or refiig he esimae probabiliies of he sae of aures. The saes of aures describe he cusomers expecaios ad marke edec due o he QMS ad EMS cerified ssems. The decisio-makig model is based o he siuaio where compa decides if adop hese ssems cosiderig fuure paoffs. Ke Words ISO 9, ISO 4, Expoeial smoohig, Fuzz decisiomakig ÚVOD Základí pricip cerifikace ssému kvali vžadue, ab bla orgaizace směrováa a řízea ssemaickým a asým způsobem. Úspěch může bý výsledkem uplaěí a udržováí akového ssému maagemeu kvali, ehož cílem e eusálé zvšováí výkoosi orgaizace, a o a základě pořeb zaieresovaých sra. Norma ISO 9 e založea a desei zásadách maagemeu kvali, směrodaých ak pro vrcholový maageme, ak i pro výrobu či admiisraivu a plaých pro akýkoli p orgaizace. Těcho dese zásad určue globálí cíle a ásroe pro efekiví řízeí kvali, a o ak v oblasi formulace cílů, ak při vlasím operaivím rozhodováí a řízeí všech procesů (Veber e. al., ). Zavedeí maagemeu kvali Thik Togeher Dosupé z: hp://www.hikogeher.cz/

3 vede k upraveí viřích procesů, keré v kombiaci s akiv společosi budou geerova kokurečí výhodu. Pilar, Salomé () a York, Miree (4) poukazuí a o, že úspěšá implemeace maagemeu kvali vžadue zásadí změu ebo kompleí přebudováí orgaizačí kulur. Teoreické argume sou rozdílé, ale poukazuí a spoios mezi implemeací ISO orem a výkoosí orgaizace. To argume shromáždili do dvou hlavích skupi: spokoeos zákazíků a zlepšeí efekivosi. Jesliže společos kvaliu svých produků/služeb poom eí repuace, spokoeos zákazíků a zákazická loaalia soupe akéž. Společos aké dosáhe zlepšeí výkoosi pomocí zvýšeí produkivi, zlepšeí desigu produku/služeb a redukcí ákladů a produkci a zvýšeí prodeů (Cagazzo e. al.,, Pilar, Salomé,, Sambasiva, Fei, 8 a Šadr e. al., 6). Obě orm ISO 9 a ISO 4 mohou mí poziiví efek a fiačí výkoos orgaizace a aké a iovačí výkoos společosi (Pekovic, Galia, 9 a Pira, 6). Ačkoli cerifikace ssému EMS bla ve věšiě případů sudováa odděleě, eí implemeace přiáší podobé výhod ako QMS. Popularia ISO 4 vzrosla během posledích le (ISO, 9), kd české společosi vidí velké výhod, keré získal dík ormě ISO 9. Tao siuace povrdila eich přesvědčeí, že implemeace bude mí poziiví dopad a eich kokureceschopos (Borial, ). Dalším důležiým bodem e připoeí ke zvšuícímu se celosvěovému zámu o živoí prosředí. Moho vlád, evropské esou výimkou, dávaí velkou pozoros a eviromeálí proek a a eviromeálí mšleí. EMS e v současosi důležiý požadavek pro společosi, keré chěí prodáva své zboží a služb a svěových rzích (Doležal e. al., 9). Ačkoli e zde velké rozšířeí obou sadardů, e vidě isý pokles v poču cerifikací v ěkolika zemích (ISO, 9), keré bl hisorick lídr v éo oblasi. Důsledkem poklesu poču cerifikací může bý exisece bariér, keré odrazuí ové společosi ebo sávaící společosi od cerifikace, respekive recerifikace (Cagazzo e al.,, Šadr e. al., 6). Casadesús e. al. (8) upozorňue a možou sauraci ve vývoi implemeace ISO 9 a ISO 4. Cílem práce e a základě časových řad vývoe cerifikace ssémů ISO 9 a ISO 4 odhadou, zdali vývo dosáhl saurace a očekává se sagace či propad ebo se povrdí soupaící red. Na základě ěcho odhadů povrdi či upravi změu pravděpodobosího rozložeí savů okolosí rozhodovacího modelu, sesaveém pro rozhodováí o zavedeí orem QMS a EMS do společosi (Flégl, Brožová, ). MATERIÁLY A METODY Maeriál Maageme kvali podle ISO 9 měl, i přes mírý pokles a sagaci v ěkerých zemích, pozoruhodý růs během posledích 5 le. Zaisé e zde ěkolik důvodů pro eo růs. Zaprvé e zde velká kokurece a rzích. Trh sou zaplave moho výrobk/službami a eich cea e iž slačea éměř a do. Zadruhé zákazíci očekávaí více ež e ízkou ceu. Z ohoo důvodu zde bl prosor pro všší kvaliu produkce. Tabulka shrue vývo poču implemeací ISO 9 a svěě. Od roku 993 e Evropa epřeržiě lídr v QMS implemeaci. Je důležié aké zmíi výrazý růs Dálého východu během posledí dekád. ISBN:

4 Tabulka : ISO 9 (QMS) požadavk - celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Ekoomický rozvo v České republice během posledích dvou dekád bl výzamý. Česká republika přiala pricip západoevropských zemí v kvaliě a v živoím prosředí. Vývo v oblasi cerifikace maagemeu kvali e podobý ako výše popsaý vývo v rámci Evrop. Tabulka ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí podle růsu implemeací ISO 9 v roce 9. České společosi, v moha případech se zahraičími vlasík, pochopil velmi dobře, že v podmíkách globalizace e ué zvšova svoí kokureceschopos. QMS podle sadardu ISO 9 e efekiví ásro ak oho dosáhou. Implemeace EMS založeá a ISO 4 zazameala během posledí dekád výrazé rozšířeí. Během posledí dekád hlaví roli hrála opě Evropa a Dálý východ. Regioálí podíl Evrop e 4 % a podíl Dálého východu e 5 % (Tabulka 3). Lze ed kosaova, že vývo e zde podobý ako u orm ISO 9. Tabulka : Top zemí podle vývoe ISO 9 v roce 9 Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Výše eich podílu může bý vsvělea dík velkému rozšířeí mezi společosmi a dík silému podvědomí mezi zákazík. Osaí regio mohou mí ié sadard, keré sou více preferovaé domácími společosmi. Na druhou srau e ale ué říci, že sadard ISO se sávaí více a více populárí a meziárodě uzává. Tabulka 3: ISO 4 (EMS) požadavk celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). ISO 4 eí ak globálě rozšířeé ako ISO 9. Tao orma e oiž ve věšiě případů implemeováa ako rozšířeí pro QMS. Je zde výrazě méě případů, kd bla implemeováa ve společosi orma ISO 4 dříve ež ISO 9. Někeří ISBN:

5 auoři (Casadesús e. al., 8) poukázalo, že poče cerifikací ISO 9 v daé zemi e ede z fakorů vsvěluící poče případů cerifikace ISO 4. Vývo poču implemeací ISO 4 e v České republice podobý, ako bl u ISO 9. České společosi přial eo sadard vzhledem k požadavkům a všší kokureceschopos a evropském a globálím rhu. Tabulka 4 ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí celosvěově vzhledem k poču implemeací. Ve výsledcích vzažeých pouze k roku 9 se Česká republika umísila a 6. mísě (ISO, 9). Tabulka 4: Top zemí podle poču ISO 4 implemeací celkově Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Meod Expoeciálí vrováváí Expoeciálí vrováváí e adapiví přísup k redové složce v praxi časo používaý. Vrovávaá hodoa e zde zvláším případem klouzavého průměru, kd všech doposud pozorovaé hodo vrovávaé řad vážíme do miulosi expoeciálě klesaícími váhami (Cipra, 8). Vrovaá řada; přiom miimalizue výraz pu + + +,, kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Dochází ed k diskoováí vah, kd pozorováím vzdáleěším do miulosi přiřazueme meší váh. Jedoduché expoeciálí vrováváí se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě kosaí T r = () Cílem e aléz odhad parameru. Proože se však edá o adapiví přísup k vrováváí řad, bude eo odhad závise a časovém okamžiku, v ěmž bl provede. Ozačme b () odhad parameru provedeý v čase,. zkosruovaý a základě pozorováí, -,..., -, kerá v čase máme k dispozici. Odhad b () pak bude předsavova edak odhaduou hodou redu v čase a zároveň vrovaou hodou uvažovaé řad (Cipra, 8). Získáme e vzhledem k () miimalizací výrazu () ( ) ISBN: = (3) kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Jesliže derivueme (3) podle a položíme uo derivaci rovu

6 ule, pak vzhledem ke kovexě miimalizovaé fukce dosaeme odhad b () parameru v čase ako ( ) = = (4) Je zřemé, že vrovaá hodoa řad v čase e vážeým průměrem hodo éo řad do času s expoeciálě klesaícími vahami ( ), ( ), (5) Výraz (5) e však prakick epoužielý, proo se převádí a rekureí var ( α ) = α + (6) kde α = - a α = ( < α < ) se azývá vrovávací kosaa. Výhoda expoeciálího vrováváí e edoduchos výpočů. Navíc e meoda úsporá vzhledem k pořebému obemu skladovaých da (sačí skladova e předchozí vrovaou hodou). Používáme-li meodu edoduchého expoeciálího vrováváí pro předpovídáí, pak vzhledem ke vzorci (), položíme ( ) = +τ Pro libovolé τ >. Speciálě ed a koci řad e +τ ( ) = Dvoié expoeciálí vrováváí Dvoié expoeciálí vrováváí (ozačovaé éž ako Browova meoda) se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě (v krákých úsecích řad) lieárí (7) (8) T r = + ( ) Odhad paramerů a v čase ozačovaé ako b () a b () získáme miimalizací výrazu = [ ( + ( ) )] () kde opě = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Položíme-li parciálí derivace výrazu () podle a rov ule, dosaeme sousavu ormálích rovic varu = = = = + = = = = + kerou lze zedoduši a var = ( ) = ( + ) = ( ) = = (9) () () Ab začeí blo co eedodušší, zavádí se zv. edoduchá vrovávací saisika S = ( ) = (3) ISBN:

7 Vzhledem ke vzorci (4) odpovídá S hodoě uvažovaé řad vrovaé v čase meodou edoduchého expoeciálího vrováváí. Podle (6) plaí S ( ) S = α + α (4) kde α = -. Podobě se zavádí zv. dvoiá vrovávací saisika S [ ] ( ) = S (5) = Vzah (5) e aalogický vzahu (3), proo aalogií k (4) vzah S [ ] ( ) [ ] = S + α S α (6) Pomocí zavedeých vrovávacích saisik lze sousavu (3) přepsa do varu = S (7) ( + ) [ ] = S ( ) S Z éo sousav dosaeme hledaé odhad ako α τ α τ + α α Předpověď hodo +τ provedeá v čase pak má var [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (8) α τ α α τ α [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (9) + Speciálě pro τ = dosaeme vrovaou hodou uvažovaé řad ako [ ] = S S () [] Při výpoču saisik S S vužíváme rekureí vzah (4) a (6). Holova meoda Zobecěím dvoiého expoeciálího vrováváí e zv. Holova meoda (Cipra, 8), kerá vužívá dvě vrovávací kosa: α pro vrováí úrově L daé řad a γ pro vrováváí směrice T éže řad α = ( < α, γ < ) L T ( α )( L T ) ( L L ) + ( γ ) T = + + α () = γ () = L ( > ) (3) + τ = L + T τ τ (4) Sředí absoluí proceí chba MAPE Míra Mea Absolue Perceage Error (MAPE) se používá k oceěí kvali zkosruovaých předpovědí v čase. Vpoče se MAPE = h + = h+ (5) obvkle abývá hodo - %. Výsledek meší ež % zameá, že daý model e lepší ež model áhodé procházk s předpověďmi rvale a ulové úrovi,. rvale s MAPE = ISBN:

8 %. Hodoa blízké ule začí vsokou vpovídací hodou modelu. Fuzz Baesova meoda Exisue moho posupů, podle kerých rozhodovael může vbíra svá rozhoduí. Věšia z ich ale vžadue osré ohodoceí. Too ohodoceí ale může vés k euspokouícím výsledkům z důvodu epřesých odhadů (Brožová,, Boii, 997). V ěcho případech lze vuží model, keré pracuí s fuzz iformací při kosrukci modelu. Baesova meoda může bý rozšířea připušěím možosi, že sav okolosí budou mí fuzz ohodoceí a edolivé aleraiv podle kerých se bude rozhodovael rozhodova, akéž (Ross, ). Pokud předpokládáme, že esme schopi přesě defiova sav okolosí, musíme defiova prvk uiverza savů okolosí, dále fuzz sav okolosí a hodo fukce příslušosi prvků uiverza a fuzz savech okolosí. V eposledí řadě musíme defiova pravděpodobosi prvků uiverza (Ross,, Pedrcz, ). Rozhodovací abulka musí bý rozšířea vzhledem k osře ohodoceému modelu (Raiffa, 997). Rozhodovací model zahruící fuzz sav okolosí popisue Tabulka 5. Uiverzum Aleraiv Fuzz sav okolosí ~ ~ F F... F ~ P S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ F ( s ) S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ ( s F ) S r µ ~ ( ) µ ~ ( )... P µ ~ ( ) r F s r F s r A v A v F s r v... v v... v A m vm m v... Tabulka 5: Rozhodovací maice s fuzz sav okolosí kde A i e i-á aleraiva, i =,..., m, F ~ e -ý fuzz sav okolosí, =,,, S k e prvek uiverza fuzz savu okolosí, k =,..., r, µ ~ ( S ) F k e fukce příslušosi prvku S k v F ~, v i e výplaa kombiace aleraiv A i a savu okolosi v m F ~, P k e pravděpodobos S k. Všech fuzz sav okolosí sou defiová a uiverzu umerických ohodoceí. Fuzz sav F ~ sou orogoálí ISBN:

9 fuzz moži. Podmíka orogoali zameá, že hodoa fukce příslušosi pro sav okolosi e dáa = ( x ) µ ~ =, k =,, (6) F k Prvím krokem při výběru elepší aleraiv fuzz Baesovou meodou (EMV očekávaá hodoa výpla) e výpoče očekávaých výpla pro aleraivu A i ~ EMV = µ p F (7) kde p i i ( ) ~ ( F ) = ( x ) p( x ) = µ ~ = (8) F Nelepší aleraiva e vbráa podle A I : max EMV i=,, m VÝSLEDKY A DISKUZE k i k (9) Pro výpoče predikce vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 bl použi sofware IBM SPSS Saisics verze 8. Predikce pro ISO 9 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 9 bl použi Holův model. Teo model evíce vsihue časovou řadu. Tabulka 6 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,973 a hodoa MAPE e 7,8. Model Poce cerifikaci ISO 9 Model_ Number of Predicors Saioar R-squared Model Fi saisics R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers,74,973 7,8.. Tabulka 6: ISO 9 hodo saisického modelu Holův model vužívá dvě vrovávací kosa α a γ. Jeich hodo sou uvede v Tabulka 7. Obě kosa esou výzamé a hladiě výzamosi,5 (α =,53, γ = ), icméě samoý model e výzamý. Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Poce_cerifika- ci_iso_9- Model_ Model No Trasformaio Alpha (Level) Gamma (Tred) Esimae SE Sig.,95,49,64,53,E-6,4,433E-5, Tabulka 7: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Proože e model výzamý, e možé provés predikci vývoe cerifikace ISO 9. U meod expoeciálího vrováváí e vhodé provádě odhad pouze a dvě období dopředu. U ISBN:

10 delšího odhadu rose míra espolehlivosi modelu a o dík posupému expoeciálímu vrováváí. Obrázek a Tabulka zázorňuí vpočíaý odhad a eho horí (UCL Upper Criical Limi) a dolí (LCL Lower Criical Mehod) ierval spolehlivosi. Model předpokládá růs poču cerifikací. V roce b měla bý přibližě sředí hodoa 5533 cerifikací a v roce b měla hodoa vsoupa a 5495 cerifikací. Predikce pro ISO 4 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 4 bl použi Browův model. Teo model bl opě vbrá ako evhoděší. Tabulka 8 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,995 a hodoa MAPE e 4,858. Odhaduý model dosahue lepších charakerisik ež model pro ISO 9. Model Tabulka 8: ISO 9 hodo saisického modelu Poce_cerifikaci_ ISO_4-Model_ Number of Predicors Model Fi saisics Saioar R-squared R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers -,8,995 4,858.. Browův model a rozdíl od zedodušeého Holova modelu vužívá pouze edu vrovávací kosau α. Jeí hodoa e uvedea v ásleduící abulce (Tabulka 9). Kosaa α e výzamá a 5% iervalu spolehlivosi (α = ). Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Model Poce_cerifikaci_ No ISO_4-Model_ Trasformaio Alpha (Level ad Tred) Esimae SE Sig.,95,3 7,53, Tabulka 9: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Odhad e vzhledem k omezeí predikce u meod expoeciálího vrováváí provede pouze pro ásleduící dvě období. Tabulka a Obrázek zázorňuí vpočíaý odhad a opě i eho horí (UCL) a dolí (LCL) ierval spolehlivosi. Predikovaá hodoa pro rok e růs poču cerifikací a 574 a v roce a 93. Model Model Poce_cerifikaci_ISO_4-Model_ Forecas UCL LCL 574,7 93,8 4948,5 4, ,98 73,8 Poce_cerifikaci_ISO_9-Model_ Forecas UCL LCL 5533,7 5495, , , , ,5 Tabulka : Odhadué hodo pro ISO 9 a ISO 4 ISBN:

11 Obrázek : Predikce vývoe ISO 9 (QMS) a ISO 4 (EMS) Proože e Browův model založe a edé vrovávací kosaě, maí horí a dolí ierval spolehlivosi var rozevíraícího rchýře. Odhad a více le dopředu sou ím méě přesé. Rozhodovací model zaměřeý a posouzeí příosu cerifikace QMS a EMS podle orieace rhu a zákazíků a ISO orm (Flégl, Brožová, ) vužíval odhad vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 (Tabulka ). Původí pravděpodobosi fuzz savů okolosí (Trh eorieovaé a ISO, Orieace a ISO 9, Orieace a ISO 4 a Orieace a obě orm) odrážel siuaci v roce 9 (Flégl, Brožová, ). Budoucí vývo bl odhadu eoreick bez použií saisických meod. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F F F3 F4 EMV F F F3 F4 EMV A ,8 A Profi Profi A , A ,3 A ,4 A ,6 P,8,4,, P,8,95,,55 Tabulka : Fuzz rozhodovací model pro zavedeí ISO 9 a ISO 4 (výchozí a upřesěý model) Na základě odhadu Browovou a Holovou meodu lze povrdi původí předpoklad posuu pravděpodobosí savů okolosí a hodo (,8;,95;,;,55). Vývo bude mí rosoucí edeci i v České republice. Tao změa bude zamea zvýšeí očekávaých výpla (Tabulka ) rozhodovacího modelu směrem k aleraivám založeých a cerifikaci QMS a EMS. Odhadué hodo vývoe poču cerifikací mohou bý použi i pro zpřesěí pravděpodobosího rozložeí savů okolosí z uiverza vadřuící zákazickou prefereci ISO orem. Zpřesěí bude mí seý směr,. zvýšeí pravděpodobosí pro preferece ISO orem. ZÁVĚR Z výsledků predikce vývoe cerifikace ISO orem e paré, že poče cerifikovaých firem v ásleduících dvou leech porose. U ISO 9 e pro rok v Evropě očekává růs o,44 % a pro rok růs vzhledem roku 9 o 8, %. Vývo poču cerifikovaých společosí podle orm ISO 4 zažívá posledí dobou výrazý růs oproi ISO 9. Predikce předpokládá, že poče cerifikovaých společosí soupe ISBN:

12 v roce o,7 % a v roce se empo růsu zdvoásobí a 5,4 % ve srováí k roku 9. Teo výrazý árůs lze přisoudi pozděšímu a pozvolěšímu ásupu oblíbeosi ohoo ssému. Dalším důvodem e i eí ávazos a předchozí cerifikaci QMS, kerá ve věšiě případů předchází cerifikaci EMS. V původím rozhodovacím modelu bl pravděpodobosi edolivých fuzz savů okolosí odhadu eoreick,. bez použií saisických meod. Odhad se opíral pouze o dosupé sudie a o předpoklad auorů. Odhad pomocí Browov a Holov meod povrzuí vzrůsaící red v poču cerifikovaých ssémů QMS a EMS. Pravděpodobosi savů okolosí bl ed odhadu správým směrem. Další oázkou e samoá úprava edolivých výpla v rozhodovacím modelu. Zodpovězeí éo oázk může bý áplí dalších sudií. LITERATURA Boiral, O.: Maagig wih ISO ssems: Lessos from pracice, Log rage plaig, Issue 3, Vol. 44, pp 97-, Elsevier,. Boii, Ch. P., Hausma, W. H., Bierma, H.: Quaiaive aalsis for maageme, Irwi, Boso, 997. Brožová, H.: Decisio Theor Problems wih Ierval Paoffs, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, ISBN , sr. 9-6, Hradec Králové,. Cagazzo, L., Taicchi, P., Fuiao, F.: Beefis, Barriers ad Pifalls Comig from he ISO 9 implemeaio: he impac o busiess performaces, WSEAS Trasacio o Busiess ad Ecoomics, Issue 4, Vol. 7,.. p.. ISSN Casadesús, M., Marimo, F., Heras, I.: ISO 4 diffusio afer he success of he ISO 9 model, Joural of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Cipra, T.: Fiačí ekoomerie, Praha, Ekopress, 8, 538p, ISBN ISO. The ISO surve 9. Geeva: ISO. hp://www.iso.org/ iso/surve9.pdf upublished Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. a kol.: Proekový maageme podle IPMA, Praha, Grada Publishig, 9, ISBN Flégl, M., Brožová, H.: Mahemaical mehods for decisiomakig abou ISO 9 ad/or ISO 4 uder risk ad fuzziess, Ieraioal Joural of Mahemaical Models ad Mehods i Applied Scieces, Issue 5, Vol. 5, pp ,. Flégl, M., Brožová, H.: Decisio makig models wih fuzz values, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, České Buděovice,, ISBN , pp Pedrcz, W., Ekel, P., Parreiras, R.: Fuzz mulicrieria decisiomakig: models, mehods ad applicaios, Wile,, ISBN Pekovic, S., Galia, F.: From quali o iovaio: Evidece from wo Frech emploer surves, Techovaio, 9, pp 89-84, Elsevier, 9. Pilar, C., Salomé, G.: TQM ad performace: Is he relaioship so obvious?, Joural of Busiess Research, Issue 8, Vol. 64, pp , Elsevier,. Pira, Z.: Maageme iovačích akivi, Profesioal Publishig, 6. ISBN:

13 Raiffa, H.: Decisio Aalsis: Iroducor Readigs o Choices Uder Ucerai. McGraw Hill ISBN X Ross, T. J.: Fuzz logic wih egieerig applicaios. Wile,. 585 p. ISBN Sambasiva, M., Fei, N.-Y.: Evaluaio of criical success facors of implemeaio of ISO 4usig aalic hierarch process (AHP): A case sud from Malasia, J. of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Šadr, I., Hercík, P., Víková, R., Peříková, R., Vápeíček, A.: Efekivos cerifikovaých ssémů, (Efecivi of cerificaed ssems), Praha, Národí iformačí sředisko pro podporu akosi, p. ISBN Veber, J., Plášková, A., Hůlová, M..: Maageme kvali, eviromeu a bezpečosi práce: Legislaiva, meod, ssém, praxe.., Praha, Maageme Press,. 359 p. ISBN York, K.M., Miree, C.E.: Causaio or covariaio: a empirical re-examiaio of he lik bewee TQM ad fiacial performace, Joural of Operaios Maageme, Issue 3, Vol., pp 9-3, Elsevier, 4. ISBN:

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt OBEKTOVÁ ALGEBRA Zdeěk Pezlar Úsav Iformaiky, Provozě-ekoomická fakula MZLU, Bro, ČR Absrak V objekovém modelu da defiujeme objekové schéma (řídu) jako čveřici skládající se ze jméa řídy, aribuů, domé

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

1.6. Srovnání empirických a teoretických parametrů (4.-5.předn.)

1.6. Srovnání empirických a teoretických parametrů (4.-5.předn.) .6. rováí empirických a eoreických paramerů (4.-5.před.) Cíle: - pravděpodobosí zkoumáí výběrového saisického souboru: kvaifikace eoreických paramerů, srováí eoreických a empirických paramerů (Probable

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu 4. eziárodí koferece Řízeí a odelováí fiačích rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekooická fakula, kaedra Fiací.-. září 8 Meody odhadu popávky a abídky v podíkách erovovážého odelu Pavla Vodová Absrak Cíle ohoo

Více

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy

6 Algoritmy ořezávání a testování polohy 6 lgorim ořezáváí a esováí poloh Sudijí íl Teo blok je věová problemaie vzájemé poloh grafikýh primiiv, zejméa poloze bodu vzhledem k mohoúhelíku včeě jedolivýh speifikýh varia jako jsou čřúhelík, jehož

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků

Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků Medelova zemědělsk{ a lesick{ uiverzia v Brě Provozě ekoomick{ fakula Úsav saisik a operačího výzkumu Aalýza savebího spořeí, jako meod zhodoceí volých prosředků Bakal{řsk{ pr{ce Vedoucí pr{ce Ig. V{clav

Více

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik Aalýza volailiy devizových kurzů vybraých ekoomik Radek BEDNAŘÍK, VŠB TU Osrava i Absrac This paper is focused o he hisorical developme of seleced exchage raes' volailiy, ha is: AUD, CAD, DEM, DKK, EUR,

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION ARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM RODUCT LIFE TESTS J.Tůa * Suary: The paper deals wih a saisial ehod for he evaluaio of life es resuls. I is supposed ha oly soe of he es

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák Uiverzia Karlova v Praze Maemaico-fziálí faula DIPLOMOVÁ PRÁCE omáš Hazá Deompozičí meod pro časové řad s epravidelě pozorovaými hodoami Kaedra pravděpodoosi a maemaicé saisi Vedoucí diplomové práce :

Více

ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce

ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU ANALÝZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě Přidělování násupišních koleí v modelu železniční sanice s vužiím neuronové síě Michael Bažan, Anonín Kavička Realizace rozhodovacích mechanismů v simulačních modelech dopravních ssémů e spoena s problémem

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Teováí hypoéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Teováí hypoéz Teováí hypoéz Nechť je áhodá proměá, kerá má diribučí fukci Fx, ϑ. Předpokládejme, že záme var diribučí fukce víme jaké má rozděleí a ezáme

Více

Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR

Vývoj cen vybraných zemědělských komodit v ČR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozě ekoomická fakula Úsav saisik a operačího výzkumu Vývoj ce vbraých zemědělských komodi v ČR Diplomová práce Vedoucí práce: prof. Ig. Mila Palá,

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Matematika 2 (BMA2 + KMA2)

Matematika 2 (BMA2 + KMA2) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Maemaika BMA KMA Auoři eu: Prof RNDr Fraišek Melkes, CSc Mgr Mari Řeáč FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Řešení soustav lineárních rovnic

Řešení soustav lineárních rovnic Řešeí sousv lieáríc rovic Sousv lieáríc rovic Sousvou m lieáríc rovic o ezámýc rozumíme sousvu : Kde ij i R M m m Čísl ij zýváme koeficiey sousvy čísl i soluí čley Uvedeou sousvu udeme zči Sm m M m Homogeí

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projeku CZ..7/.5./34.58 Číslo maeriálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_7_Klopé obvody RS, JK, D, T. Název školy Auor Temaická oblas Ročík Sředí odborá škola a Sředí odboré učilišě, Dubo Ig. Miroslav Krýdl

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více

Časová zátěž Na prostudování této kapitoly a splnění úkolů s ní spojených budete potřebovat asi 8 hodin studia.

Časová zátěž Na prostudování této kapitoly a splnění úkolů s ní spojených budete potřebovat asi 8 hodin studia. Kapiola 0.: Úvod do aalýzy časových řad Cíl kapioly Po prosudováí éo kapioly budee umě - očisi časovou řadu od důsledků kaledářích variací - graficky zázori okamžikovou i iervalovou časovou řadu - vypočía

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

7 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD TRENDOVÁ SLOŽKA

7 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD TRENDOVÁ SLOŽKA Elea Mielcová Radmila Soklasová a Jaroslav Ramík; Saisické program 7 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD TRENDOVÁ SLOŽKA RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Aalýza časových řad umožňuje maemaickým modelem popsa jev a základě časově

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

Nelineární systémy. 3 / Matematické základy

Nelineární systémy. 3 / Matematické základy Nelieárí sysémy 3 / Maemaické základy Přehled 1. Úvod 2. Příklady 3. Maemaické základy 4. Sabilia a Lyapuovova fukce 5. Řízeí NS pomocí přibližé liearizace. Gai schedulig 6. Řízeí NS pomocí srukurálích

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5 Fakula srojího ižeýrsví VUT v Brě Úsav kosruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 5 Čelí soukolí se šikmými zuby hp://www.audiforum.l/ Moderaio is bes, ad o avoid all exremes. PLUTARCHOS Čelí soukolí

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Garant: Eva KISLINGEROVÁ. Téma Metody mezipodnikového srovnávání. Téma 12. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Garant: Eva KISLINGEROVÁ. Téma Metody mezipodnikového srovnávání. Téma 12. Eva Kislingerová PE 30 Podiková ekoomika Garat: Eva KISLINGEROVÁ Téma Metody mezipodikového srováváí Eva Kisligerová Téma Eva Kisligerová Vysoká škola ekoomická v Praze 003 - Mezipodikové srováváí Poprvé 956- koferece

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

VÝKONOVÉ DIODY 5000 A 0,1 A I FAV 50 V U RRM V

VÝKONOVÉ DIODY 5000 A 0,1 A I FAV 50 V U RRM V VÝKONOVÉ DIODY Výkoové polovodičové diody se v aplikacích používají k zabezpečeí průchodu proudu jedím směrem, ejčasěji k usměrňováí sřídavého proudu.,1 A I AV 5 A 5 V RRM 1 V Věkerých aplikacích je požadová

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN DIMNZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PRFN 1 Kulkova 10/4231, 615 00 Bro el.: 541 583 208, 297, fa.: 549 254 556 e-mail: kompozi@prefa.cz hp://www.prefa-kompozi.cz DIMNZOVÁNÍ PROFILŮ Maeriálová srukura, základí

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Sední rmslová škola elekroechnická a Všší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 3 LABORATORNÍ CVIENÍ Sední rmslová škola elekroechnická Píjmení: Hladna íslo úloh: 2 Jméno: Jan Daum mení: 3. ÍJNA 2006 Školní

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci

Pravděpodobnostní model doby setrvání ministra školství ve funkci Pravděpodobostí model doby setrváí miistra školství ve fukci Základí statistická iferece Data Zdro: http://www.msmt.cz/miisterstvo/miistri-skolstvi-od-roku-848. Ke statistickému zpracováí byla vzata pozorováí

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika Přijímací řízeí akademický rok 0/0 c. studium Kompletí zěí testových otázek matematika Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá. Které číslo doplíte místo 8? 6 6 8 C. Které číslo

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Kaedra chemie PřF UHK Příklady aplikací ANN QSAR a QSPR

Více

Příklady časových řad a jejich použití. Z2069 Statistické metody a zpracování dat II Analýza časových řad vývoj cen akcií objem obchodování na burze

Příklady časových řad a jejich použití. Z2069 Statistické metody a zpracování dat II Analýza časových řad vývoj cen akcií objem obchodování na burze Přílad časových řad a jejich použií hp://www.cru.uea.ac.u/cru/ifo/warmig/ 3 Objem obchodu (iervalová řada Kurz acie (oamžiová řada 5 Z69 Saisicé meod a zpracováí da II Aalýza časových řad vývoj ce acií

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj)

Rozhodovací stromy. Úloha klasifikace objektů do tříd. Top down induction of decision trees (TDIDT) - metoda divide and conquer (rozděl a panuj) Rozhodovací stromy Úloha klasifikace objektů do tříd. Top dow iductio of decisio trees (TDIDT) - metoda divide ad coquer (rozděl a pauj) metoda specializace v prostoru hypotéz stromů (postup shora dolů,

Více

Přírodovědecká fakulta NÁHODNÉ PROCESY. Ivan Křivý

Přírodovědecká fakulta NÁHODNÉ PROCESY. Ivan Křivý Přírodovědecká fakula NÁHODNÉ PROCESY Iva Křivý OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA NÁHODNÉ PROCESY Iva Křivý ANOTACE Předkládaá disačí opora předsavue úvod do eorie áhodých procesů. Je určea

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 2. část: Základy matematického programováí, dopraví úloha. 1 Úvodí pomy Metody a podporu rozhodováí lze obecě dělit a: Eaktí metody metody zaručuící alezeí optimálí řešeí, apř. Littlův algortimus, Hakimiho

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I

TESTOVÁNÍ a DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ I ESOVÁNÍ a DIAGNOSIKA VÝROBNÍCH SROJŮ I Leraura: Skra: Zdeěk Vorlíček: Solehlvos a dagoska výrobích srojů ČVU Praha 99 Vorlíček, Rudolf: Dagoska VS ČVU Praha 98 Ka.. Úvod: Proč se zabýváme esováím a dagoskou

Více

Část IV. Analýza časových řad. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Část IV. Analýza časových řad. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Čás IV. Aalýza časových řad Ig. Michal Dorda, Ph.D. Časovou řadou rozuíe posloupos věcě a prosorově srovaelých pozorováí (da), kerá jsou jedozačě uspořádáa z hlediska času ve sěru iulos příoos. Časovou

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více