T T. Think Together Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího modelu Evoluio of cerificaio ISO 9 ad ISO 4 ad is ifluece o he sae of aures of decisio-makig model Mari Flégl, Adrea Horická 33

2 Absrak Vývo poču implemeací ssémů maagemeu kvali podle orm ISO 9 (QMS Quali Maageme Ssem) a ssému eviromeálího maagemeu podle orm ISO 4 (EMS Eviromeal Maageme Ssem) zazameal výrazý růs během posledích ěkolika le. Je apsáo plo čláků zabývaící se ouo problemaikou. Na edé sraě se sekáváme s člák, keré popisuí příos pro cerifikovaé společosi podle ěcho orem. Na druhé sraě sou člák, keré se zabývaí chbami a příčiami eúspěchu cerifikovaých orem. V omo čláku se ebudeme zabýva příos či eúspěch cerifikace, ale pokusíme se odhadou budoucí vývo poču cerifikovaých společosí. Zdali vývo bude pokračova v růsu ebo aopak zače klesa. Výsledk budou použi v rozhodovacím modelu k ověřeí ebo případě k zpřesěí pravděpodobosího vekoru savů okolosí. Sav okolosí odrážeící očekáváí zákazíků a přísup samoého rhu k cerifikovaým ssémům QMS a EMS. Rozhodovací model vchází ze siuace, kd se společos rozhodue, zda se přimou o ssém s ohledem a očekávaé výpla. Klíčová slova ISO 9, ISO 4, Expoeciálí vrováváí, Fuzz rozhodováí Absrac Evoluio of implemeaio of Quali maageme ssem (QMS) i case of ISO 9 ad Eviromeal maageme ssem (EMS) i case of ISO 4 achieved sigifica growh durig several las ears. We ca fid a lo of aricles abou his opic. Mos of hese aricles describe he advaages for cerified compaies. O he oher had here are aricles which describe ISO pifalls ad reasos of failures. I his coribuio we are o goig o alk abou hese pifalls ad failures, bu we will r o forecas fuure evoluio of cerified compaies. Wheher he evoluio will icrease or i will decrease. The resul will be used i decisio-makig model for approvig or refiig he esimae probabiliies of he sae of aures. The saes of aures describe he cusomers expecaios ad marke edec due o he QMS ad EMS cerified ssems. The decisio-makig model is based o he siuaio where compa decides if adop hese ssems cosiderig fuure paoffs. Ke Words ISO 9, ISO 4, Expoeial smoohig, Fuzz decisiomakig ÚVOD Základí pricip cerifikace ssému kvali vžadue, ab bla orgaizace směrováa a řízea ssemaickým a asým způsobem. Úspěch může bý výsledkem uplaěí a udržováí akového ssému maagemeu kvali, ehož cílem e eusálé zvšováí výkoosi orgaizace, a o a základě pořeb zaieresovaých sra. Norma ISO 9 e založea a desei zásadách maagemeu kvali, směrodaých ak pro vrcholový maageme, ak i pro výrobu či admiisraivu a plaých pro akýkoli p orgaizace. Těcho dese zásad určue globálí cíle a ásroe pro efekiví řízeí kvali, a o ak v oblasi formulace cílů, ak při vlasím operaivím rozhodováí a řízeí všech procesů (Veber e. al., ). Zavedeí maagemeu kvali Thik Togeher Dosupé z: hp://www.hikogeher.cz/

3 vede k upraveí viřích procesů, keré v kombiaci s akiv společosi budou geerova kokurečí výhodu. Pilar, Salomé () a York, Miree (4) poukazuí a o, že úspěšá implemeace maagemeu kvali vžadue zásadí změu ebo kompleí přebudováí orgaizačí kulur. Teoreické argume sou rozdílé, ale poukazuí a spoios mezi implemeací ISO orem a výkoosí orgaizace. To argume shromáždili do dvou hlavích skupi: spokoeos zákazíků a zlepšeí efekivosi. Jesliže společos kvaliu svých produků/služeb poom eí repuace, spokoeos zákazíků a zákazická loaalia soupe akéž. Společos aké dosáhe zlepšeí výkoosi pomocí zvýšeí produkivi, zlepšeí desigu produku/služeb a redukcí ákladů a produkci a zvýšeí prodeů (Cagazzo e. al.,, Pilar, Salomé,, Sambasiva, Fei, 8 a Šadr e. al., 6). Obě orm ISO 9 a ISO 4 mohou mí poziiví efek a fiačí výkoos orgaizace a aké a iovačí výkoos společosi (Pekovic, Galia, 9 a Pira, 6). Ačkoli cerifikace ssému EMS bla ve věšiě případů sudováa odděleě, eí implemeace přiáší podobé výhod ako QMS. Popularia ISO 4 vzrosla během posledích le (ISO, 9), kd české společosi vidí velké výhod, keré získal dík ormě ISO 9. Tao siuace povrdila eich přesvědčeí, že implemeace bude mí poziiví dopad a eich kokureceschopos (Borial, ). Dalším důležiým bodem e připoeí ke zvšuícímu se celosvěovému zámu o živoí prosředí. Moho vlád, evropské esou výimkou, dávaí velkou pozoros a eviromeálí proek a a eviromeálí mšleí. EMS e v současosi důležiý požadavek pro společosi, keré chěí prodáva své zboží a služb a svěových rzích (Doležal e. al., 9). Ačkoli e zde velké rozšířeí obou sadardů, e vidě isý pokles v poču cerifikací v ěkolika zemích (ISO, 9), keré bl hisorick lídr v éo oblasi. Důsledkem poklesu poču cerifikací může bý exisece bariér, keré odrazuí ové společosi ebo sávaící společosi od cerifikace, respekive recerifikace (Cagazzo e al.,, Šadr e. al., 6). Casadesús e. al. (8) upozorňue a možou sauraci ve vývoi implemeace ISO 9 a ISO 4. Cílem práce e a základě časových řad vývoe cerifikace ssémů ISO 9 a ISO 4 odhadou, zdali vývo dosáhl saurace a očekává se sagace či propad ebo se povrdí soupaící red. Na základě ěcho odhadů povrdi či upravi změu pravděpodobosího rozložeí savů okolosí rozhodovacího modelu, sesaveém pro rozhodováí o zavedeí orem QMS a EMS do společosi (Flégl, Brožová, ). MATERIÁLY A METODY Maeriál Maageme kvali podle ISO 9 měl, i přes mírý pokles a sagaci v ěkerých zemích, pozoruhodý růs během posledích 5 le. Zaisé e zde ěkolik důvodů pro eo růs. Zaprvé e zde velká kokurece a rzích. Trh sou zaplave moho výrobk/službami a eich cea e iž slačea éměř a do. Zadruhé zákazíci očekávaí více ež e ízkou ceu. Z ohoo důvodu zde bl prosor pro všší kvaliu produkce. Tabulka shrue vývo poču implemeací ISO 9 a svěě. Od roku 993 e Evropa epřeržiě lídr v QMS implemeaci. Je důležié aké zmíi výrazý růs Dálého východu během posledí dekád. ISBN:

4 Tabulka : ISO 9 (QMS) požadavk - celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Ekoomický rozvo v České republice během posledích dvou dekád bl výzamý. Česká republika přiala pricip západoevropských zemí v kvaliě a v živoím prosředí. Vývo v oblasi cerifikace maagemeu kvali e podobý ako výše popsaý vývo v rámci Evrop. Tabulka ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí podle růsu implemeací ISO 9 v roce 9. České společosi, v moha případech se zahraičími vlasík, pochopil velmi dobře, že v podmíkách globalizace e ué zvšova svoí kokureceschopos. QMS podle sadardu ISO 9 e efekiví ásro ak oho dosáhou. Implemeace EMS založeá a ISO 4 zazameala během posledí dekád výrazé rozšířeí. Během posledí dekád hlaví roli hrála opě Evropa a Dálý východ. Regioálí podíl Evrop e 4 % a podíl Dálého východu e 5 % (Tabulka 3). Lze ed kosaova, že vývo e zde podobý ako u orm ISO 9. Tabulka : Top zemí podle vývoe ISO 9 v roce 9 Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Výše eich podílu může bý vsvělea dík velkému rozšířeí mezi společosmi a dík silému podvědomí mezi zákazík. Osaí regio mohou mí ié sadard, keré sou více preferovaé domácími společosmi. Na druhou srau e ale ué říci, že sadard ISO se sávaí více a více populárí a meziárodě uzává. Tabulka 3: ISO 4 (EMS) požadavk celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). ISO 4 eí ak globálě rozšířeé ako ISO 9. Tao orma e oiž ve věšiě případů implemeováa ako rozšířeí pro QMS. Je zde výrazě méě případů, kd bla implemeováa ve společosi orma ISO 4 dříve ež ISO 9. Někeří ISBN:

5 auoři (Casadesús e. al., 8) poukázalo, že poče cerifikací ISO 9 v daé zemi e ede z fakorů vsvěluící poče případů cerifikace ISO 4. Vývo poču implemeací ISO 4 e v České republice podobý, ako bl u ISO 9. České společosi přial eo sadard vzhledem k požadavkům a všší kokureceschopos a evropském a globálím rhu. Tabulka 4 ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí celosvěově vzhledem k poču implemeací. Ve výsledcích vzažeých pouze k roku 9 se Česká republika umísila a 6. mísě (ISO, 9). Tabulka 4: Top zemí podle poču ISO 4 implemeací celkově Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Meod Expoeciálí vrováváí Expoeciálí vrováváí e adapiví přísup k redové složce v praxi časo používaý. Vrovávaá hodoa e zde zvláším případem klouzavého průměru, kd všech doposud pozorovaé hodo vrovávaé řad vážíme do miulosi expoeciálě klesaícími váhami (Cipra, 8). Vrovaá řada; přiom miimalizue výraz pu + + +,, kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Dochází ed k diskoováí vah, kd pozorováím vzdáleěším do miulosi přiřazueme meší váh. Jedoduché expoeciálí vrováváí se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě kosaí T r = () Cílem e aléz odhad parameru. Proože se však edá o adapiví přísup k vrováváí řad, bude eo odhad závise a časovém okamžiku, v ěmž bl provede. Ozačme b () odhad parameru provedeý v čase,. zkosruovaý a základě pozorováí, -,..., -, kerá v čase máme k dispozici. Odhad b () pak bude předsavova edak odhaduou hodou redu v čase a zároveň vrovaou hodou uvažovaé řad (Cipra, 8). Získáme e vzhledem k () miimalizací výrazu () ( ) ISBN: = (3) kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Jesliže derivueme (3) podle a položíme uo derivaci rovu

6 ule, pak vzhledem ke kovexě miimalizovaé fukce dosaeme odhad b () parameru v čase ako ( ) = = (4) Je zřemé, že vrovaá hodoa řad v čase e vážeým průměrem hodo éo řad do času s expoeciálě klesaícími vahami ( ), ( ), (5) Výraz (5) e však prakick epoužielý, proo se převádí a rekureí var ( α ) = α + (6) kde α = - a α = ( < α < ) se azývá vrovávací kosaa. Výhoda expoeciálího vrováváí e edoduchos výpočů. Navíc e meoda úsporá vzhledem k pořebému obemu skladovaých da (sačí skladova e předchozí vrovaou hodou). Používáme-li meodu edoduchého expoeciálího vrováváí pro předpovídáí, pak vzhledem ke vzorci (), položíme ( ) = +τ Pro libovolé τ >. Speciálě ed a koci řad e +τ ( ) = Dvoié expoeciálí vrováváí Dvoié expoeciálí vrováváí (ozačovaé éž ako Browova meoda) se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě (v krákých úsecích řad) lieárí (7) (8) T r = + ( ) Odhad paramerů a v čase ozačovaé ako b () a b () získáme miimalizací výrazu = [ ( + ( ) )] () kde opě = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Položíme-li parciálí derivace výrazu () podle a rov ule, dosaeme sousavu ormálích rovic varu = = = = + = = = = + kerou lze zedoduši a var = ( ) = ( + ) = ( ) = = (9) () () Ab začeí blo co eedodušší, zavádí se zv. edoduchá vrovávací saisika S = ( ) = (3) ISBN:

7 Vzhledem ke vzorci (4) odpovídá S hodoě uvažovaé řad vrovaé v čase meodou edoduchého expoeciálího vrováváí. Podle (6) plaí S ( ) S = α + α (4) kde α = -. Podobě se zavádí zv. dvoiá vrovávací saisika S [ ] ( ) = S (5) = Vzah (5) e aalogický vzahu (3), proo aalogií k (4) vzah S [ ] ( ) [ ] = S + α S α (6) Pomocí zavedeých vrovávacích saisik lze sousavu (3) přepsa do varu = S (7) ( + ) [ ] = S ( ) S Z éo sousav dosaeme hledaé odhad ako α τ α τ + α α Předpověď hodo +τ provedeá v čase pak má var [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (8) α τ α α τ α [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (9) + Speciálě pro τ = dosaeme vrovaou hodou uvažovaé řad ako [ ] = S S () [] Při výpoču saisik S S vužíváme rekureí vzah (4) a (6). Holova meoda Zobecěím dvoiého expoeciálího vrováváí e zv. Holova meoda (Cipra, 8), kerá vužívá dvě vrovávací kosa: α pro vrováí úrově L daé řad a γ pro vrováváí směrice T éže řad α = ( < α, γ < ) L T ( α )( L T ) ( L L ) + ( γ ) T = + + α () = γ () = L ( > ) (3) + τ = L + T τ τ (4) Sředí absoluí proceí chba MAPE Míra Mea Absolue Perceage Error (MAPE) se používá k oceěí kvali zkosruovaých předpovědí v čase. Vpoče se MAPE = h + = h+ (5) obvkle abývá hodo - %. Výsledek meší ež % zameá, že daý model e lepší ež model áhodé procházk s předpověďmi rvale a ulové úrovi,. rvale s MAPE = ISBN:

8 %. Hodoa blízké ule začí vsokou vpovídací hodou modelu. Fuzz Baesova meoda Exisue moho posupů, podle kerých rozhodovael může vbíra svá rozhoduí. Věšia z ich ale vžadue osré ohodoceí. Too ohodoceí ale může vés k euspokouícím výsledkům z důvodu epřesých odhadů (Brožová,, Boii, 997). V ěcho případech lze vuží model, keré pracuí s fuzz iformací při kosrukci modelu. Baesova meoda může bý rozšířea připušěím možosi, že sav okolosí budou mí fuzz ohodoceí a edolivé aleraiv podle kerých se bude rozhodovael rozhodova, akéž (Ross, ). Pokud předpokládáme, že esme schopi přesě defiova sav okolosí, musíme defiova prvk uiverza savů okolosí, dále fuzz sav okolosí a hodo fukce příslušosi prvků uiverza a fuzz savech okolosí. V eposledí řadě musíme defiova pravděpodobosi prvků uiverza (Ross,, Pedrcz, ). Rozhodovací abulka musí bý rozšířea vzhledem k osře ohodoceému modelu (Raiffa, 997). Rozhodovací model zahruící fuzz sav okolosí popisue Tabulka 5. Uiverzum Aleraiv Fuzz sav okolosí ~ ~ F F... F ~ P S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ F ( s ) S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ ( s F ) S r µ ~ ( ) µ ~ ( )... P µ ~ ( ) r F s r F s r A v A v F s r v... v v... v A m vm m v... Tabulka 5: Rozhodovací maice s fuzz sav okolosí kde A i e i-á aleraiva, i =,..., m, F ~ e -ý fuzz sav okolosí, =,,, S k e prvek uiverza fuzz savu okolosí, k =,..., r, µ ~ ( S ) F k e fukce příslušosi prvku S k v F ~, v i e výplaa kombiace aleraiv A i a savu okolosi v m F ~, P k e pravděpodobos S k. Všech fuzz sav okolosí sou defiová a uiverzu umerických ohodoceí. Fuzz sav F ~ sou orogoálí ISBN:

9 fuzz moži. Podmíka orogoali zameá, že hodoa fukce příslušosi pro sav okolosi e dáa = ( x ) µ ~ =, k =,, (6) F k Prvím krokem při výběru elepší aleraiv fuzz Baesovou meodou (EMV očekávaá hodoa výpla) e výpoče očekávaých výpla pro aleraivu A i ~ EMV = µ p F (7) kde p i i ( ) ~ ( F ) = ( x ) p( x ) = µ ~ = (8) F Nelepší aleraiva e vbráa podle A I : max EMV i=,, m VÝSLEDKY A DISKUZE k i k (9) Pro výpoče predikce vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 bl použi sofware IBM SPSS Saisics verze 8. Predikce pro ISO 9 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 9 bl použi Holův model. Teo model evíce vsihue časovou řadu. Tabulka 6 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,973 a hodoa MAPE e 7,8. Model Poce cerifikaci ISO 9 Model_ Number of Predicors Saioar R-squared Model Fi saisics R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers,74,973 7,8.. Tabulka 6: ISO 9 hodo saisického modelu Holův model vužívá dvě vrovávací kosa α a γ. Jeich hodo sou uvede v Tabulka 7. Obě kosa esou výzamé a hladiě výzamosi,5 (α =,53, γ = ), icméě samoý model e výzamý. Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Poce_cerifika- ci_iso_9- Model_ Model No Trasformaio Alpha (Level) Gamma (Tred) Esimae SE Sig.,95,49,64,53,E-6,4,433E-5, Tabulka 7: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Proože e model výzamý, e možé provés predikci vývoe cerifikace ISO 9. U meod expoeciálího vrováváí e vhodé provádě odhad pouze a dvě období dopředu. U ISBN:

10 delšího odhadu rose míra espolehlivosi modelu a o dík posupému expoeciálímu vrováváí. Obrázek a Tabulka zázorňuí vpočíaý odhad a eho horí (UCL Upper Criical Limi) a dolí (LCL Lower Criical Mehod) ierval spolehlivosi. Model předpokládá růs poču cerifikací. V roce b měla bý přibližě sředí hodoa 5533 cerifikací a v roce b měla hodoa vsoupa a 5495 cerifikací. Predikce pro ISO 4 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 4 bl použi Browův model. Teo model bl opě vbrá ako evhoděší. Tabulka 8 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,995 a hodoa MAPE e 4,858. Odhaduý model dosahue lepších charakerisik ež model pro ISO 9. Model Tabulka 8: ISO 9 hodo saisického modelu Poce_cerifikaci_ ISO_4-Model_ Number of Predicors Model Fi saisics Saioar R-squared R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers -,8,995 4,858.. Browův model a rozdíl od zedodušeého Holova modelu vužívá pouze edu vrovávací kosau α. Jeí hodoa e uvedea v ásleduící abulce (Tabulka 9). Kosaa α e výzamá a 5% iervalu spolehlivosi (α = ). Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Model Poce_cerifikaci_ No ISO_4-Model_ Trasformaio Alpha (Level ad Tred) Esimae SE Sig.,95,3 7,53, Tabulka 9: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Odhad e vzhledem k omezeí predikce u meod expoeciálího vrováváí provede pouze pro ásleduící dvě období. Tabulka a Obrázek zázorňuí vpočíaý odhad a opě i eho horí (UCL) a dolí (LCL) ierval spolehlivosi. Predikovaá hodoa pro rok e růs poču cerifikací a 574 a v roce a 93. Model Model Poce_cerifikaci_ISO_4-Model_ Forecas UCL LCL 574,7 93,8 4948,5 4, ,98 73,8 Poce_cerifikaci_ISO_9-Model_ Forecas UCL LCL 5533,7 5495, , , , ,5 Tabulka : Odhadué hodo pro ISO 9 a ISO 4 ISBN:

11 Obrázek : Predikce vývoe ISO 9 (QMS) a ISO 4 (EMS) Proože e Browův model založe a edé vrovávací kosaě, maí horí a dolí ierval spolehlivosi var rozevíraícího rchýře. Odhad a více le dopředu sou ím méě přesé. Rozhodovací model zaměřeý a posouzeí příosu cerifikace QMS a EMS podle orieace rhu a zákazíků a ISO orm (Flégl, Brožová, ) vužíval odhad vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 (Tabulka ). Původí pravděpodobosi fuzz savů okolosí (Trh eorieovaé a ISO, Orieace a ISO 9, Orieace a ISO 4 a Orieace a obě orm) odrážel siuaci v roce 9 (Flégl, Brožová, ). Budoucí vývo bl odhadu eoreick bez použií saisických meod. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F F F3 F4 EMV F F F3 F4 EMV A ,8 A Profi Profi A , A ,3 A ,4 A ,6 P,8,4,, P,8,95,,55 Tabulka : Fuzz rozhodovací model pro zavedeí ISO 9 a ISO 4 (výchozí a upřesěý model) Na základě odhadu Browovou a Holovou meodu lze povrdi původí předpoklad posuu pravděpodobosí savů okolosí a hodo (,8;,95;,;,55). Vývo bude mí rosoucí edeci i v České republice. Tao změa bude zamea zvýšeí očekávaých výpla (Tabulka ) rozhodovacího modelu směrem k aleraivám založeých a cerifikaci QMS a EMS. Odhadué hodo vývoe poču cerifikací mohou bý použi i pro zpřesěí pravděpodobosího rozložeí savů okolosí z uiverza vadřuící zákazickou prefereci ISO orem. Zpřesěí bude mí seý směr,. zvýšeí pravděpodobosí pro preferece ISO orem. ZÁVĚR Z výsledků predikce vývoe cerifikace ISO orem e paré, že poče cerifikovaých firem v ásleduících dvou leech porose. U ISO 9 e pro rok v Evropě očekává růs o,44 % a pro rok růs vzhledem roku 9 o 8, %. Vývo poču cerifikovaých společosí podle orm ISO 4 zažívá posledí dobou výrazý růs oproi ISO 9. Predikce předpokládá, že poče cerifikovaých společosí soupe ISBN:

12 v roce o,7 % a v roce se empo růsu zdvoásobí a 5,4 % ve srováí k roku 9. Teo výrazý árůs lze přisoudi pozděšímu a pozvolěšímu ásupu oblíbeosi ohoo ssému. Dalším důvodem e i eí ávazos a předchozí cerifikaci QMS, kerá ve věšiě případů předchází cerifikaci EMS. V původím rozhodovacím modelu bl pravděpodobosi edolivých fuzz savů okolosí odhadu eoreick,. bez použií saisických meod. Odhad se opíral pouze o dosupé sudie a o předpoklad auorů. Odhad pomocí Browov a Holov meod povrzuí vzrůsaící red v poču cerifikovaých ssémů QMS a EMS. Pravděpodobosi savů okolosí bl ed odhadu správým směrem. Další oázkou e samoá úprava edolivých výpla v rozhodovacím modelu. Zodpovězeí éo oázk může bý áplí dalších sudií. LITERATURA Boiral, O.: Maagig wih ISO ssems: Lessos from pracice, Log rage plaig, Issue 3, Vol. 44, pp 97-, Elsevier,. Boii, Ch. P., Hausma, W. H., Bierma, H.: Quaiaive aalsis for maageme, Irwi, Boso, 997. Brožová, H.: Decisio Theor Problems wih Ierval Paoffs, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, ISBN , sr. 9-6, Hradec Králové,. Cagazzo, L., Taicchi, P., Fuiao, F.: Beefis, Barriers ad Pifalls Comig from he ISO 9 implemeaio: he impac o busiess performaces, WSEAS Trasacio o Busiess ad Ecoomics, Issue 4, Vol. 7,.. p.. ISSN Casadesús, M., Marimo, F., Heras, I.: ISO 4 diffusio afer he success of he ISO 9 model, Joural of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Cipra, T.: Fiačí ekoomerie, Praha, Ekopress, 8, 538p, ISBN ISO. The ISO surve 9. Geeva: ISO. hp://www.iso.org/ iso/surve9.pdf upublished Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. a kol.: Proekový maageme podle IPMA, Praha, Grada Publishig, 9, ISBN Flégl, M., Brožová, H.: Mahemaical mehods for decisiomakig abou ISO 9 ad/or ISO 4 uder risk ad fuzziess, Ieraioal Joural of Mahemaical Models ad Mehods i Applied Scieces, Issue 5, Vol. 5, pp ,. Flégl, M., Brožová, H.: Decisio makig models wih fuzz values, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, České Buděovice,, ISBN , pp Pedrcz, W., Ekel, P., Parreiras, R.: Fuzz mulicrieria decisiomakig: models, mehods ad applicaios, Wile,, ISBN Pekovic, S., Galia, F.: From quali o iovaio: Evidece from wo Frech emploer surves, Techovaio, 9, pp 89-84, Elsevier, 9. Pilar, C., Salomé, G.: TQM ad performace: Is he relaioship so obvious?, Joural of Busiess Research, Issue 8, Vol. 64, pp , Elsevier,. Pira, Z.: Maageme iovačích akivi, Profesioal Publishig, 6. ISBN:

13 Raiffa, H.: Decisio Aalsis: Iroducor Readigs o Choices Uder Ucerai. McGraw Hill ISBN X Ross, T. J.: Fuzz logic wih egieerig applicaios. Wile,. 585 p. ISBN Sambasiva, M., Fei, N.-Y.: Evaluaio of criical success facors of implemeaio of ISO 4usig aalic hierarch process (AHP): A case sud from Malasia, J. of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Šadr, I., Hercík, P., Víková, R., Peříková, R., Vápeíček, A.: Efekivos cerifikovaých ssémů, (Efecivi of cerificaed ssems), Praha, Národí iformačí sředisko pro podporu akosi, p. ISBN Veber, J., Plášková, A., Hůlová, M..: Maageme kvali, eviromeu a bezpečosi práce: Legislaiva, meod, ssém, praxe.., Praha, Maageme Press,. 359 p. ISBN York, K.M., Miree, C.E.: Causaio or covariaio: a empirical re-examiaio of he lik bewee TQM ad fiacial performace, Joural of Operaios Maageme, Issue 3, Vol., pp 9-3, Elsevier, 4. ISBN:

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické SBORNÍK prací účasníků vědeckého semináře e dokorského sudia Fakula informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické Vědecký seminář se uskuečnil dne 17. února 011 pod zášiou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka,

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více