T T. Think Together Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího modelu Evoluio of cerificaio ISO 9 ad ISO 4 ad is ifluece o he sae of aures of decisio-makig model Mari Flégl, Adrea Horická 33

2 Absrak Vývo poču implemeací ssémů maagemeu kvali podle orm ISO 9 (QMS Quali Maageme Ssem) a ssému eviromeálího maagemeu podle orm ISO 4 (EMS Eviromeal Maageme Ssem) zazameal výrazý růs během posledích ěkolika le. Je apsáo plo čláků zabývaící se ouo problemaikou. Na edé sraě se sekáváme s člák, keré popisuí příos pro cerifikovaé společosi podle ěcho orem. Na druhé sraě sou člák, keré se zabývaí chbami a příčiami eúspěchu cerifikovaých orem. V omo čláku se ebudeme zabýva příos či eúspěch cerifikace, ale pokusíme se odhadou budoucí vývo poču cerifikovaých společosí. Zdali vývo bude pokračova v růsu ebo aopak zače klesa. Výsledk budou použi v rozhodovacím modelu k ověřeí ebo případě k zpřesěí pravděpodobosího vekoru savů okolosí. Sav okolosí odrážeící očekáváí zákazíků a přísup samoého rhu k cerifikovaým ssémům QMS a EMS. Rozhodovací model vchází ze siuace, kd se společos rozhodue, zda se přimou o ssém s ohledem a očekávaé výpla. Klíčová slova ISO 9, ISO 4, Expoeciálí vrováváí, Fuzz rozhodováí Absrac Evoluio of implemeaio of Quali maageme ssem (QMS) i case of ISO 9 ad Eviromeal maageme ssem (EMS) i case of ISO 4 achieved sigifica growh durig several las ears. We ca fid a lo of aricles abou his opic. Mos of hese aricles describe he advaages for cerified compaies. O he oher had here are aricles which describe ISO pifalls ad reasos of failures. I his coribuio we are o goig o alk abou hese pifalls ad failures, bu we will r o forecas fuure evoluio of cerified compaies. Wheher he evoluio will icrease or i will decrease. The resul will be used i decisio-makig model for approvig or refiig he esimae probabiliies of he sae of aures. The saes of aures describe he cusomers expecaios ad marke edec due o he QMS ad EMS cerified ssems. The decisio-makig model is based o he siuaio where compa decides if adop hese ssems cosiderig fuure paoffs. Ke Words ISO 9, ISO 4, Expoeial smoohig, Fuzz decisiomakig ÚVOD Základí pricip cerifikace ssému kvali vžadue, ab bla orgaizace směrováa a řízea ssemaickým a asým způsobem. Úspěch může bý výsledkem uplaěí a udržováí akového ssému maagemeu kvali, ehož cílem e eusálé zvšováí výkoosi orgaizace, a o a základě pořeb zaieresovaých sra. Norma ISO 9 e založea a desei zásadách maagemeu kvali, směrodaých ak pro vrcholový maageme, ak i pro výrobu či admiisraivu a plaých pro akýkoli p orgaizace. Těcho dese zásad určue globálí cíle a ásroe pro efekiví řízeí kvali, a o ak v oblasi formulace cílů, ak při vlasím operaivím rozhodováí a řízeí všech procesů (Veber e. al., ). Zavedeí maagemeu kvali Thik Togeher Dosupé z: hp://

3 vede k upraveí viřích procesů, keré v kombiaci s akiv společosi budou geerova kokurečí výhodu. Pilar, Salomé () a York, Miree (4) poukazuí a o, že úspěšá implemeace maagemeu kvali vžadue zásadí změu ebo kompleí přebudováí orgaizačí kulur. Teoreické argume sou rozdílé, ale poukazuí a spoios mezi implemeací ISO orem a výkoosí orgaizace. To argume shromáždili do dvou hlavích skupi: spokoeos zákazíků a zlepšeí efekivosi. Jesliže společos kvaliu svých produků/služeb poom eí repuace, spokoeos zákazíků a zákazická loaalia soupe akéž. Společos aké dosáhe zlepšeí výkoosi pomocí zvýšeí produkivi, zlepšeí desigu produku/služeb a redukcí ákladů a produkci a zvýšeí prodeů (Cagazzo e. al.,, Pilar, Salomé,, Sambasiva, Fei, 8 a Šadr e. al., 6). Obě orm ISO 9 a ISO 4 mohou mí poziiví efek a fiačí výkoos orgaizace a aké a iovačí výkoos společosi (Pekovic, Galia, 9 a Pira, 6). Ačkoli cerifikace ssému EMS bla ve věšiě případů sudováa odděleě, eí implemeace přiáší podobé výhod ako QMS. Popularia ISO 4 vzrosla během posledích le (ISO, 9), kd české společosi vidí velké výhod, keré získal dík ormě ISO 9. Tao siuace povrdila eich přesvědčeí, že implemeace bude mí poziiví dopad a eich kokureceschopos (Borial, ). Dalším důležiým bodem e připoeí ke zvšuícímu se celosvěovému zámu o živoí prosředí. Moho vlád, evropské esou výimkou, dávaí velkou pozoros a eviromeálí proek a a eviromeálí mšleí. EMS e v současosi důležiý požadavek pro společosi, keré chěí prodáva své zboží a služb a svěových rzích (Doležal e. al., 9). Ačkoli e zde velké rozšířeí obou sadardů, e vidě isý pokles v poču cerifikací v ěkolika zemích (ISO, 9), keré bl hisorick lídr v éo oblasi. Důsledkem poklesu poču cerifikací může bý exisece bariér, keré odrazuí ové společosi ebo sávaící společosi od cerifikace, respekive recerifikace (Cagazzo e al.,, Šadr e. al., 6). Casadesús e. al. (8) upozorňue a možou sauraci ve vývoi implemeace ISO 9 a ISO 4. Cílem práce e a základě časových řad vývoe cerifikace ssémů ISO 9 a ISO 4 odhadou, zdali vývo dosáhl saurace a očekává se sagace či propad ebo se povrdí soupaící red. Na základě ěcho odhadů povrdi či upravi změu pravděpodobosího rozložeí savů okolosí rozhodovacího modelu, sesaveém pro rozhodováí o zavedeí orem QMS a EMS do společosi (Flégl, Brožová, ). MATERIÁLY A METODY Maeriál Maageme kvali podle ISO 9 měl, i přes mírý pokles a sagaci v ěkerých zemích, pozoruhodý růs během posledích 5 le. Zaisé e zde ěkolik důvodů pro eo růs. Zaprvé e zde velká kokurece a rzích. Trh sou zaplave moho výrobk/službami a eich cea e iž slačea éměř a do. Zadruhé zákazíci očekávaí více ež e ízkou ceu. Z ohoo důvodu zde bl prosor pro všší kvaliu produkce. Tabulka shrue vývo poču implemeací ISO 9 a svěě. Od roku 993 e Evropa epřeržiě lídr v QMS implemeaci. Je důležié aké zmíi výrazý růs Dálého východu během posledí dekád. ISBN:

4 Tabulka : ISO 9 (QMS) požadavk - celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Ekoomický rozvo v České republice během posledích dvou dekád bl výzamý. Česká republika přiala pricip západoevropských zemí v kvaliě a v živoím prosředí. Vývo v oblasi cerifikace maagemeu kvali e podobý ako výše popsaý vývo v rámci Evrop. Tabulka ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí podle růsu implemeací ISO 9 v roce 9. České společosi, v moha případech se zahraičími vlasík, pochopil velmi dobře, že v podmíkách globalizace e ué zvšova svoí kokureceschopos. QMS podle sadardu ISO 9 e efekiví ásro ak oho dosáhou. Implemeace EMS založeá a ISO 4 zazameala během posledí dekád výrazé rozšířeí. Během posledí dekád hlaví roli hrála opě Evropa a Dálý východ. Regioálí podíl Evrop e 4 % a podíl Dálého východu e 5 % (Tabulka 3). Lze ed kosaova, že vývo e zde podobý ako u orm ISO 9. Tabulka : Top zemí podle vývoe ISO 9 v roce 9 Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Výše eich podílu může bý vsvělea dík velkému rozšířeí mezi společosmi a dík silému podvědomí mezi zákazík. Osaí regio mohou mí ié sadard, keré sou více preferovaé domácími společosmi. Na druhou srau e ale ué říci, že sadard ISO se sávaí více a více populárí a meziárodě uzává. Tabulka 3: ISO 4 (EMS) požadavk celkový přehled Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). ISO 4 eí ak globálě rozšířeé ako ISO 9. Tao orma e oiž ve věšiě případů implemeováa ako rozšířeí pro QMS. Je zde výrazě méě případů, kd bla implemeováa ve společosi orma ISO 4 dříve ež ISO 9. Někeří ISBN:

5 auoři (Casadesús e. al., 8) poukázalo, že poče cerifikací ISO 9 v daé zemi e ede z fakorů vsvěluící poče případů cerifikace ISO 4. Vývo poču implemeací ISO 4 e v České republice podobý, ako bl u ISO 9. České společosi přial eo sadard vzhledem k požadavkům a všší kokureceschopos a evropském a globálím rhu. Tabulka 4 ukazue, že Česká republika se umísila v TOP zemí celosvěově vzhledem k poču implemeací. Ve výsledcích vzažeých pouze k roku 9 se Česká republika umísila a 6. mísě (ISO, 9). Tabulka 4: Top zemí podle poču ISO 4 implemeací celkově Zdro: ISO 9 surve (ISO, 9). Meod Expoeciálí vrováváí Expoeciálí vrováváí e adapiví přísup k redové složce v praxi časo používaý. Vrovávaá hodoa e zde zvláším případem klouzavého průměru, kd všech doposud pozorovaé hodo vrovávaé řad vážíme do miulosi expoeciálě klesaícími váhami (Cipra, 8). Vrovaá řada; přiom miimalizue výraz pu + + +,, kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Dochází ed k diskoováí vah, kd pozorováím vzdáleěším do miulosi přiřazueme meší váh. Jedoduché expoeciálí vrováváí se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě kosaí T r = () Cílem e aléz odhad parameru. Proože se však edá o adapiví přísup k vrováváí řad, bude eo odhad závise a časovém okamžiku, v ěmž bl provede. Ozačme b () odhad parameru provedeý v čase,. zkosruovaý a základě pozorováí, -,..., -, kerá v čase máme k dispozici. Odhad b () pak bude předsavova edak odhaduou hodou redu v čase a zároveň vrovaou hodou uvažovaé řad (Cipra, 8). Získáme e vzhledem k () miimalizací výrazu () ( ) ISBN: = (3) kde = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Jesliže derivueme (3) podle a položíme uo derivaci rovu

6 ule, pak vzhledem ke kovexě miimalizovaé fukce dosaeme odhad b () parameru v čase ako ( ) = = (4) Je zřemé, že vrovaá hodoa řad v čase e vážeým průměrem hodo éo řad do času s expoeciálě klesaícími vahami ( ), ( ), (5) Výraz (5) e však prakick epoužielý, proo se převádí a rekureí var ( α ) = α + (6) kde α = - a α = ( < α < ) se azývá vrovávací kosaa. Výhoda expoeciálího vrováváí e edoduchos výpočů. Navíc e meoda úsporá vzhledem k pořebému obemu skladovaých da (sačí skladova e předchozí vrovaou hodou). Používáme-li meodu edoduchého expoeciálího vrováváí pro předpovídáí, pak vzhledem ke vzorci (), položíme ( ) = +τ Pro libovolé τ >. Speciálě ed a koci řad e +τ ( ) = Dvoié expoeciálí vrováváí Dvoié expoeciálí vrováváí (ozačovaé éž ako Browova meoda) se používá pro řad, u kerých lze red považova za lokálě (v krákých úsecích řad) lieárí (7) (8) T r = + ( ) Odhad paramerů a v čase ozačovaé ako b () a b () získáme miimalizací výrazu = [ ( + ( ) )] () kde opě = ( < < ) e předem zvoleá diskoí kosaa. Položíme-li parciálí derivace výrazu () podle a rov ule, dosaeme sousavu ormálích rovic varu = = = = + = = = = + kerou lze zedoduši a var = ( ) = ( + ) = ( ) = = (9) () () Ab začeí blo co eedodušší, zavádí se zv. edoduchá vrovávací saisika S = ( ) = (3) ISBN:

7 Vzhledem ke vzorci (4) odpovídá S hodoě uvažovaé řad vrovaé v čase meodou edoduchého expoeciálího vrováváí. Podle (6) plaí S ( ) S = α + α (4) kde α = -. Podobě se zavádí zv. dvoiá vrovávací saisika S [ ] ( ) = S (5) = Vzah (5) e aalogický vzahu (3), proo aalogií k (4) vzah S [ ] ( ) [ ] = S + α S α (6) Pomocí zavedeých vrovávacích saisik lze sousavu (3) přepsa do varu = S (7) ( + ) [ ] = S ( ) S Z éo sousav dosaeme hledaé odhad ako α τ α τ + α α Předpověď hodo +τ provedeá v čase pak má var [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (8) α τ α α τ α [ ] τ = b ( ) + b ( ) τ = + S + S (9) + Speciálě pro τ = dosaeme vrovaou hodou uvažovaé řad ako [ ] = S S () [] Při výpoču saisik S S vužíváme rekureí vzah (4) a (6). Holova meoda Zobecěím dvoiého expoeciálího vrováváí e zv. Holova meoda (Cipra, 8), kerá vužívá dvě vrovávací kosa: α pro vrováí úrově L daé řad a γ pro vrováváí směrice T éže řad α = ( < α, γ < ) L T ( α )( L T ) ( L L ) + ( γ ) T = + + α () = γ () = L ( > ) (3) + τ = L + T τ τ (4) Sředí absoluí proceí chba MAPE Míra Mea Absolue Perceage Error (MAPE) se používá k oceěí kvali zkosruovaých předpovědí v čase. Vpoče se MAPE = h + = h+ (5) obvkle abývá hodo - %. Výsledek meší ež % zameá, že daý model e lepší ež model áhodé procházk s předpověďmi rvale a ulové úrovi,. rvale s MAPE = ISBN:

8 %. Hodoa blízké ule začí vsokou vpovídací hodou modelu. Fuzz Baesova meoda Exisue moho posupů, podle kerých rozhodovael může vbíra svá rozhoduí. Věšia z ich ale vžadue osré ohodoceí. Too ohodoceí ale může vés k euspokouícím výsledkům z důvodu epřesých odhadů (Brožová,, Boii, 997). V ěcho případech lze vuží model, keré pracuí s fuzz iformací při kosrukci modelu. Baesova meoda může bý rozšířea připušěím možosi, že sav okolosí budou mí fuzz ohodoceí a edolivé aleraiv podle kerých se bude rozhodovael rozhodova, akéž (Ross, ). Pokud předpokládáme, že esme schopi přesě defiova sav okolosí, musíme defiova prvk uiverza savů okolosí, dále fuzz sav okolosí a hodo fukce příslušosi prvků uiverza a fuzz savech okolosí. V eposledí řadě musíme defiova pravděpodobosi prvků uiverza (Ross,, Pedrcz, ). Rozhodovací abulka musí bý rozšířea vzhledem k osře ohodoceému modelu (Raiffa, 997). Rozhodovací model zahruící fuzz sav okolosí popisue Tabulka 5. Uiverzum Aleraiv Fuzz sav okolosí ~ ~ F F... F ~ P S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ F ( s ) S... P µ ~ ( s ) µ ~ ( s ) F F µ ~ ( s F ) S r µ ~ ( ) µ ~ ( )... P µ ~ ( ) r F s r F s r A v A v F s r v... v v... v A m vm m v... Tabulka 5: Rozhodovací maice s fuzz sav okolosí kde A i e i-á aleraiva, i =,..., m, F ~ e -ý fuzz sav okolosí, =,,, S k e prvek uiverza fuzz savu okolosí, k =,..., r, µ ~ ( S ) F k e fukce příslušosi prvku S k v F ~, v i e výplaa kombiace aleraiv A i a savu okolosi v m F ~, P k e pravděpodobos S k. Všech fuzz sav okolosí sou defiová a uiverzu umerických ohodoceí. Fuzz sav F ~ sou orogoálí ISBN:

9 fuzz moži. Podmíka orogoali zameá, že hodoa fukce příslušosi pro sav okolosi e dáa = ( x ) µ ~ =, k =,, (6) F k Prvím krokem při výběru elepší aleraiv fuzz Baesovou meodou (EMV očekávaá hodoa výpla) e výpoče očekávaých výpla pro aleraivu A i ~ EMV = µ p F (7) kde p i i ( ) ~ ( F ) = ( x ) p( x ) = µ ~ = (8) F Nelepší aleraiva e vbráa podle A I : max EMV i=,, m VÝSLEDKY A DISKUZE k i k (9) Pro výpoče predikce vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 bl použi sofware IBM SPSS Saisics verze 8. Predikce pro ISO 9 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 9 bl použi Holův model. Teo model evíce vsihue časovou řadu. Tabulka 6 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,973 a hodoa MAPE e 7,8. Model Poce cerifikaci ISO 9 Model_ Number of Predicors Saioar R-squared Model Fi saisics R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers,74,973 7,8.. Tabulka 6: ISO 9 hodo saisického modelu Holův model vužívá dvě vrovávací kosa α a γ. Jeich hodo sou uvede v Tabulka 7. Obě kosa esou výzamé a hladiě výzamosi,5 (α =,53, γ = ), icméě samoý model e výzamý. Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Poce_cerifika- ci_iso_9- Model_ Model No Trasformaio Alpha (Level) Gamma (Tred) Esimae SE Sig.,95,49,64,53,E-6,4,433E-5, Tabulka 7: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Proože e model výzamý, e možé provés predikci vývoe cerifikace ISO 9. U meod expoeciálího vrováváí e vhodé provádě odhad pouze a dvě období dopředu. U ISBN:

10 delšího odhadu rose míra espolehlivosi modelu a o dík posupému expoeciálímu vrováváí. Obrázek a Tabulka zázorňuí vpočíaý odhad a eho horí (UCL Upper Criical Limi) a dolí (LCL Lower Criical Mehod) ierval spolehlivosi. Model předpokládá růs poču cerifikací. V roce b měla bý přibližě sředí hodoa 5533 cerifikací a v roce b měla hodoa vsoupa a 5495 cerifikací. Predikce pro ISO 4 Pro vhodoceí časové řad cerifikace ISO 4 bl použi Browův model. Teo model bl opě vbrá ako evhoděší. Tabulka 8 popisue saisické charakerisik modelu. Idex deermiace R e,995 a hodoa MAPE e 4,858. Odhaduý model dosahue lepších charakerisik ež model pro ISO 9. Model Tabulka 8: ISO 9 hodo saisického modelu Poce_cerifikaci_ ISO_4-Model_ Number of Predicors Model Fi saisics Saioar R-squared R-squared MAPE Lug-Box Q(8) Saisics DF Sig. Number of Ouliers -,8,995 4,858.. Browův model a rozdíl od zedodušeého Holova modelu vužívá pouze edu vrovávací kosau α. Jeí hodoa e uvedea v ásleduící abulce (Tabulka 9). Kosaa α e výzamá a 5% iervalu spolehlivosi (α = ). Proložeí časové řad e vidě íže (Obrázek ). Model Poce_cerifikaci_ No ISO_4-Model_ Trasformaio Alpha (Level ad Tred) Esimae SE Sig.,95,3 7,53, Tabulka 9: Expoeciálí vrováváí paramer modelu Odhad e vzhledem k omezeí predikce u meod expoeciálího vrováváí provede pouze pro ásleduící dvě období. Tabulka a Obrázek zázorňuí vpočíaý odhad a opě i eho horí (UCL) a dolí (LCL) ierval spolehlivosi. Predikovaá hodoa pro rok e růs poču cerifikací a 574 a v roce a 93. Model Model Poce_cerifikaci_ISO_4-Model_ Forecas UCL LCL 574,7 93,8 4948,5 4, ,98 73,8 Poce_cerifikaci_ISO_9-Model_ Forecas UCL LCL 5533,7 5495, , , , ,5 Tabulka : Odhadué hodo pro ISO 9 a ISO 4 ISBN:

11 Obrázek : Predikce vývoe ISO 9 (QMS) a ISO 4 (EMS) Proože e Browův model založe a edé vrovávací kosaě, maí horí a dolí ierval spolehlivosi var rozevíraícího rchýře. Odhad a více le dopředu sou ím méě přesé. Rozhodovací model zaměřeý a posouzeí příosu cerifikace QMS a EMS podle orieace rhu a zákazíků a ISO orm (Flégl, Brožová, ) vužíval odhad vývoe cerifikace ISO 9 a ISO 4 (Tabulka ). Původí pravděpodobosi fuzz savů okolosí (Trh eorieovaé a ISO, Orieace a ISO 9, Orieace a ISO 4 a Orieace a obě orm) odrážel siuaci v roce 9 (Flégl, Brožová, ). Budoucí vývo bl odhadu eoreick bez použií saisických meod. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F F F3 F4 EMV F F F3 F4 EMV A ,8 A Profi Profi A , A ,3 A ,4 A ,6 P,8,4,, P,8,95,,55 Tabulka : Fuzz rozhodovací model pro zavedeí ISO 9 a ISO 4 (výchozí a upřesěý model) Na základě odhadu Browovou a Holovou meodu lze povrdi původí předpoklad posuu pravděpodobosí savů okolosí a hodo (,8;,95;,;,55). Vývo bude mí rosoucí edeci i v České republice. Tao změa bude zamea zvýšeí očekávaých výpla (Tabulka ) rozhodovacího modelu směrem k aleraivám založeých a cerifikaci QMS a EMS. Odhadué hodo vývoe poču cerifikací mohou bý použi i pro zpřesěí pravděpodobosího rozložeí savů okolosí z uiverza vadřuící zákazickou prefereci ISO orem. Zpřesěí bude mí seý směr,. zvýšeí pravděpodobosí pro preferece ISO orem. ZÁVĚR Z výsledků predikce vývoe cerifikace ISO orem e paré, že poče cerifikovaých firem v ásleduících dvou leech porose. U ISO 9 e pro rok v Evropě očekává růs o,44 % a pro rok růs vzhledem roku 9 o 8, %. Vývo poču cerifikovaých společosí podle orm ISO 4 zažívá posledí dobou výrazý růs oproi ISO 9. Predikce předpokládá, že poče cerifikovaých společosí soupe ISBN:

12 v roce o,7 % a v roce se empo růsu zdvoásobí a 5,4 % ve srováí k roku 9. Teo výrazý árůs lze přisoudi pozděšímu a pozvolěšímu ásupu oblíbeosi ohoo ssému. Dalším důvodem e i eí ávazos a předchozí cerifikaci QMS, kerá ve věšiě případů předchází cerifikaci EMS. V původím rozhodovacím modelu bl pravděpodobosi edolivých fuzz savů okolosí odhadu eoreick,. bez použií saisických meod. Odhad se opíral pouze o dosupé sudie a o předpoklad auorů. Odhad pomocí Browov a Holov meod povrzuí vzrůsaící red v poču cerifikovaých ssémů QMS a EMS. Pravděpodobosi savů okolosí bl ed odhadu správým směrem. Další oázkou e samoá úprava edolivých výpla v rozhodovacím modelu. Zodpovězeí éo oázk může bý áplí dalších sudií. LITERATURA Boiral, O.: Maagig wih ISO ssems: Lessos from pracice, Log rage plaig, Issue 3, Vol. 44, pp 97-, Elsevier,. Boii, Ch. P., Hausma, W. H., Bierma, H.: Quaiaive aalsis for maageme, Irwi, Boso, 997. Brožová, H.: Decisio Theor Problems wih Ierval Paoffs, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, ISBN , sr. 9-6, Hradec Králové,. Cagazzo, L., Taicchi, P., Fuiao, F.: Beefis, Barriers ad Pifalls Comig from he ISO 9 implemeaio: he impac o busiess performaces, WSEAS Trasacio o Busiess ad Ecoomics, Issue 4, Vol. 7,.. p.. ISSN Casadesús, M., Marimo, F., Heras, I.: ISO 4 diffusio afer he success of he ISO 9 model, Joural of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Cipra, T.: Fiačí ekoomerie, Praha, Ekopress, 8, 538p, ISBN ISO. The ISO surve 9. Geeva: ISO. hp:// iso/surve9.pdf upublished Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. a kol.: Proekový maageme podle IPMA, Praha, Grada Publishig, 9, ISBN Flégl, M., Brožová, H.: Mahemaical mehods for decisiomakig abou ISO 9 ad/or ISO 4 uder risk ad fuzziess, Ieraioal Joural of Mahemaical Models ad Mehods i Applied Scieces, Issue 5, Vol. 5, pp ,. Flégl, M., Brožová, H.: Decisio makig models wih fuzz values, I: Mahemaical Mehods i Ecoomics, České Buděovice,, ISBN , pp Pedrcz, W., Ekel, P., Parreiras, R.: Fuzz mulicrieria decisiomakig: models, mehods ad applicaios, Wile,, ISBN Pekovic, S., Galia, F.: From quali o iovaio: Evidece from wo Frech emploer surves, Techovaio, 9, pp 89-84, Elsevier, 9. Pilar, C., Salomé, G.: TQM ad performace: Is he relaioship so obvious?, Joural of Busiess Research, Issue 8, Vol. 64, pp , Elsevier,. Pira, Z.: Maageme iovačích akivi, Profesioal Publishig, 6. ISBN:

13 Raiffa, H.: Decisio Aalsis: Iroducor Readigs o Choices Uder Ucerai. McGraw Hill ISBN X Ross, T. J.: Fuzz logic wih egieerig applicaios. Wile,. 585 p. ISBN Sambasiva, M., Fei, N.-Y.: Evaluaio of criical success facors of implemeaio of ISO 4usig aalic hierarch process (AHP): A case sud from Malasia, J. of Cleaer Producio, 6, pp , Elsevier, 8. Šadr, I., Hercík, P., Víková, R., Peříková, R., Vápeíček, A.: Efekivos cerifikovaých ssémů, (Efecivi of cerificaed ssems), Praha, Národí iformačí sředisko pro podporu akosi, p. ISBN Veber, J., Plášková, A., Hůlová, M..: Maageme kvali, eviromeu a bezpečosi práce: Legislaiva, meod, ssém, praxe.., Praha, Maageme Press,. 359 p. ISBN York, K.M., Miree, C.E.: Causaio or covariaio: a empirical re-examiaio of he lik bewee TQM ad fiacial performace, Joural of Operaios Maageme, Issue 3, Vol., pp 9-3, Elsevier, 4. ISBN:

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Hanzák Uiverzia Karlova v Praze Maemaico-fziálí faula DIPLOMOVÁ PRÁCE omáš Hazá Deompozičí meod pro časové řad s epravidelě pozorovaými hodoami Kaedra pravděpodoosi a maemaicé saisi Vedoucí diplomové práce :

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Cost benefit analýza projektu Sociální integrace vybraných skupin obyvatel v obci Ralsko, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Iformace o zpracovaeli, zadavaeli, realizáorovi...2 2. Podsaa projeku...3 3. Srukura beeficieů...6 3.1 Vymezeí zaieresovaých subjeků...6 4. Popis ivesičí a ulové variay...7

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN

DIMENZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PREFEN DIMNZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ PRFN 1 Kulkova 10/4231, 615 00 Bro el.: 541 583 208, 297, fa.: 549 254 556 e-mail: kompozi@prefa.cz hp://www.prefa-kompozi.cz DIMNZOVÁNÍ PROFILŮ Maeriálová srukura, základí

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3

No. 1 Michal Hlaváček Difuse technologií 2001/3 No. Michl Hlváček Difuse echoloií 200/3 . Úvod Hospodářský vývoj ve svěě proděll v posledích páci leech ěkolik změ, přičemž ekoomická eorie ě věšiou v odpovídjící míře ereovl. Trdičí ekoomické eorie, keré

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad VŠB TU OSTRAVA, FEI, KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY Úvod do lýz čsových řd [Zdeje podiul dokueu.] Mri Lischová Popis čsových řd Čsová řd je uerická proěá, jejíž hodo podsě závisí čse, v ěž bl získá (posloupos

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika Co e to statistika? Statistické hodoceí výsledků zkoušek Petr Misák misak.p@fce.vutbr.cz Statistika e ako bikiy. Odhalí téměř vše, ale to edůležitěší ám zůstae skryto. (autor ezámý) Statistika uda e, má

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Souhrn vzorců z finanční matematiky

Souhrn vzorců z finanční matematiky ouh zoců z fčí ey Jedoduché úočeí polhůí předlhůí loí yádřeí Výpoče úou Výpoče úou poocí úooé szby Výpoče úou poocí úooých čísel úooých dělelů Výpoče úou součoý zoce oečý pál př edoduché polhůí úočeí oečý

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Í ž ě ě Á Á É Š ó Á ĚŘ Í Ý Í Á ě Č ú ě Ž Í ě Í ě š ú ě ě ú ě ě Ž ů Č ž ě ě Ž Ž ě Ž Ž ě Í ú ě š Š Ú ě ě Ž ě ě ě š ě Č š š ú Á ĚŘ Í Á Ý ě ě ú ů ě Í ě Č Ť š ú ě ě ě Í ě ů Č ž ě Ž Ú ě ě š ů ě ů ě ě ú ů ě Žš

Více

Ý Ř Č Ě É Ř Ř ý ě ú ý ů ý ů Í ě ú ý Ž ě ě ě ý ú ú Š ó ý ó ó Ř É ě ý ý ý ú ý Í Ů Č Í ě Í ě ú Ž ý É ě ě ý ů š ý Č Š ý Č Í ú š ú Í ý ú Ó ě ý ů ý ě ý ě ý ý Í ě ý Č ě ý ě ý ú ý Č ú Í ů ú ě ýš Í ý Ů ě ě ý ý

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více