Matematika. Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Bakalářský program: Ekonomika a management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika. Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Bakalářský program: Ekonomika a management"

Transkript

1 Matematika Obálka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ Bakalářský program: Ekonomika a management Matematika doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Matematika Matematika Katedra inženýrské pedagogiky MÚVS ČVUT doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. Praha 0

3 Obsah: Úvod I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory I.. Matice, determinanty I.3. Soustavy lineárních algebraických rovnic II. DIFERENCIÁLNÍ POČET II.. Posloupnosti reálných čísel II.. Funkce základní pojmy a vlastnosti II.3. Limita a spojitost funkce II.4. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam II.5. Užití derivace, průběh funkce III. NEURČITÝ INTEGRÁL III.. Vlastnosti neurčitých integrálů, tabulkové integrály III.. Integrace metodou per partes III.3. Substituční metoda výpočtu neurčitých integrálů III.4. Integrace racionálních funkcí III.5. Integrace goniometrických funkcí a jejich mocnin IV. URČITÝ (RIEMANNŮV) INTEGRÁL IV.. Vlastnosti určitých integrálů, Newton Leibnizova formule IV.. Výpočet určitého integrálu substituční metodou a metodou per partes. IV.3. Některé geometrické aplikace určitého integrálu IV.4. Další příklady Doporučená literatura Použitá literatura

4 Úvod Toto skriptum bylo napsáno s cílem usnadnit studentům prvního ročníku MÚVS ČVUT zorientovat se v předmětu Matematika, vymezit nejdůležitější pojmy nutné pro zvládnutí předmětu a načrtnout okruh úloh, které je třeba zvládnout. Předpokládáme přitom, že skriptum bude používáno jako doplňková literatura k přednáškám a cvičením, kde se studenti podrobně seznámí se všemi postupy a metodami, jichž je k řešení úloh třeba. Nemůže jim nahradit - a ani si takový cíl neklade - souvislý výklad přednášek ani doporučenou literaturu, může však usnadnit jejich samostatnou práci v tomto předmětu, a to jak během semestru, tak i při přípravě na zkoušku. Vzhledem k omezenému rozsahu skripta je zařazeno řešení pouze přibližně dvaceti nejvíce typických úloh nebo úloh se stručným návodem k řešení. Skriptum navazuje bezprostředně na učební text Matematika I, viz [], a využívá materiálu obsaženého ve skriptech [5] a [6]. Jednotlivé části obsahují i výsledky a představují tedy obsahově samostatné a uzavřené celky. Autor bude čtenářům vděčen za všechna upozornění na eventuální tiskové chyby nebo další nedostatky. 3

5 I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Pojmy: Vektor, vektorový prostor, součet vektorů, součin reálného čísla a vektoru, skalární součin dvou vektorů, velikost vektoru, úhel dvou vektorů, vektorový součin dvou vektorů z V (E 3 ) lineární kombinace skupiny vektorů, lineární závislost/nezávislost skupiny vektorů, báze vektorového prostoru, dimenze vektorového prostoru. Vzorce: Skalární součin: u v = u v + u v +... u n v n u v = u v cos θ Velikost vektoru: Úhel dvou vektorů: Ortogonální vektory: u = u u cos θ = u v u v u v u v = 0 Ústředním pojmem lineární algebry je lineární závislost či nezávislost vektorů. Pomocí tohoto pojmu je dále definována hodnost matice, dimenze vektorového prostoru a báze vektorového prostoru. Definice: Skupinu vektorů u, u... u n nazveme lineárně závislou jestliže existují reálná čísla α, α α n tak, že u α + u α + + u n α n = o, ale alespoň jedno z čísel α, α α n je nenulové. V opačném případě nazveme skupinu vektorů lineárně nezávislou.. Vypočítejte skalární součin vektorů u = (3,, ) a v = (0,, ). Rozhodněte, zda jsou vektory kolmé. (Návod: Užijte vzorec u v = u v + u v + u 3 v 3. ) 4

6 Ř e š e n í : u v = ( ) + ( ) = 6 Vektory nejsou kolmé, protože jejich skalární součin není roven nule.. Vypočítejte kosinus úhlu ϑ, který svírají vektory x = (3,, ) a y = (0,, ). Ř e š e n í : Užijeme vzorec x y = x y cos ϑ. Odtud plyne: cos ϑ = x y x y = x y + x y + x 3 y 3 x + x + x 3 y + y + y 3 = 6 = Vypočítejte vektorový součin vektorů u = (,, ) a v = (, 0, ). Ř e š e n í : Vektorový součin u v nejprve vyjádříme determinantem, jehož první řádek tvoří jednotkové vektory i = (, 0, 0), j = (0,, 0), k = (0, 0, ), druhý řádek tvoří souřadnice vektoru u a třetí řádek tvoří souřadnice vektoru v. Determinant poté rozvineme podle prvního řádku. Dostaneme: i, j, k u v =,, = i 3 j + k = (, 3, )., 0, 4. Určete, zda jsou vektory (,, 3), (,, ) a (, 7, 8) lineárně závislé nebo nezávislé. Ř e š e n í : Určíme hodnost matice A, jejíž řádky jsou tvořeny těmito vektory, viz část I.. Jestliže hodnost matice bude rovna počtu řádek (tj. původnímu počtu vektorů), budou vektory lineárně nezávislé. Pokud bude hodnost menší než tento počet, budou vektory lineárně závislé. Matici postupně převádíme pomocí úprav, které zachovávají její hodnost, na matici trojúhelníkovou:,, 3,, 3,, 3,, ) 0, 5, 5 ) 0, 5, 5, 7, 8 0, 5, 5 0, 0, 0 5

7 3 ) ( ),, 3. 0, 5, 5 ) Ke. řádku přičteme. řádek vynásobený číslem ( ) a ke 3. řádku přičteme. řádek vynásobený číslem ( ). ). řádek přičteme ke 3. řádku. 3 ) 3. řádek je nulový, proto jej vynecháme. Poslední matice je trojúhelníkovou maticí typu 3, její hodnost je proto rovna minimu z čísel a 3, to jest. Hodnost původní čtvercové matice je tedy také. To znamená, že mezi původními vektory lze nalézt pouza dva lineárně nezávislé. Zadané tři vektory jsou tedy lineárně závislé. Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor a, který je roven lineární kombinaci α u + β v + γ w.. u = (4,, 0), v = (5, 3, ), w = (, 0, ), α =, β =, γ = Najděte vektor x, který vyhovuje zadané rovnici.. 7 x + u = 3u + 6v x, kde u = (, 0, 3, ), v = (, 0, 3, 5) Vypočítejte skalární součin zadaných vektorů. (Návod: Užijte formuli u v = u v u n v n.) 3. u = (3, 3, ), v = (4, 3, 0) Vypočítejte, jaký úhel svírají zadané vektory. (Návod: Užijte formuli cos ϑ = u v/( u v ).) 4. u = (, 3), v = (, ) Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) 5. u = (, α + 3), v = (0, + α) V následujících příkladech jsou dány vektory z V(IE ) až V(IE 4 ). Zjistěte a) zda jsou tyto vektory lineárně závislé nebo lineárně nezávislé, b) jaká je dimenze vektorového prostoru, který je danými vektory generován a c) které vektory tvoří bázi tohoto vektorového prostoru. 6

8 Rozmyslete si skutečnost, že otázku b) by bylo možné také formulovat takto: Jaká je hodnost matice, jejíž řádky (nebo sloupce) jsou tvořeny danými vektory? 6. u = (, ), v = (, 3) 7. u = (, ), v = (0, 0) 8. u = (, 4, ), v = (3,, ) 9. u = (, 5, ), v = (3, 5, 3) 0. x = (, 5), y = (0, 0), z = (5, 5). x = (, 3, ), y = (3, 0, ), z = (0, 9, 8). x = (, 0,, ), y = (3,, 5, ), z = (4, 6, 5, 0) V následujících příkladech jsou dány vektory, v jejichž souřadnicích se vyskytují parametry. Zjistěte a) pro které hodnoty parametrů jsou tyto vektory lineárně závislé a b) jaká je v těchto případech dimenze vektorového prostoru, který je danými vektory generován. (Návod: Utvořte matici, jejíž řádky jsou tvořeny zadanými vektory. V závislosti na vyskytujících se parametrech vyšetřete hodnost matice.) 3. a = (, 0, 0), b = (0,, 0), c = (α, 0, α + ), d = (α, α, 0) 4. u = (k,, 0), v = (0, k, 3), w = (0,, k) 5. u = (0,, a), v = (, a, a), w = (, 0, ) Vyjádřete vektory a, b jako lineární kombinaci vektorů u, v (respektive u, v, w ) (pokud to jde). Je vyjádření jednoznačné? (Návod: Vektor a hledejte ve tvaru a = αu + βv. Rozepište toto vyjádření do souřadnic. Obdržíte soustavu rovnic pro neznámé α a β.) 6. a = (3,, 5), b = (5, 6, 7), u = (, 3, ), v = (,, 3), w = (5,, 8) a) Tvoří následující vektory bázi vektorového prostoru V? b) Jaká je dimenze vektorového prostoru, který je danými vektory generován? Rozmyslete si skutečnost, že otázku b) by bylo možné formulovat také takto: Jaká je hodnost matice, jejíž řádky (nebo sloupce) jsou tvořeny danými vektory? 7. V = IR 3, a = (0, 7, 3), b = (5, 3, ) V následujících příkladech je zadán vektorový prostor V a jeho podmnožina V. Rozhodněte, zda V je podprostorem vektorového prostoru V. 7

9 8. V = IR 3, V = {(a, b, c); a, b, c IR, a + b = 0} 9. V = IR 4, V = {(u, v, w, x); u, v, w, x IR, u v + w 0} V následujících příkladech je V množinou, jejímiž prvky jsou funkce definované na intervalu I. Součet f + g libovolných dvou funkcí f a g z V je definován takto: (f + g)(x) = f(x) + g(x) pro x I. Součin λ f libovolného reálného čísla λ a libovolné funkce f z V je definován takto: (λ f)(x) = λ f(x) pro x I. Ověřte, zda množina V (spolu s uvedenými operacemi) je vektorovým prostorem. 0. I = (, + ), V je množina všech funkcí, které mají tvar α sin x + β cos x + γ kde α, β, γ IR.. I = (, + ), V je množina všech funkcí, které mají tvar α + β x + γ x kde α, β, γ IR. VÝSLEDKY I.. Vektory, vektorové prostory. a = (7, 0, 3). x = (, 0, 3, 4) o 5. α =, 3 6. LN, ; u, v 7. LZ, ; např. u 8. LN, ; u, v 9. LZ, ; např. u 0. LZ, ; např. x. LZ, ; např. x, y. LN, 3; x, y, z 3. pro všechna α; dim = pro α =, dim = 3 pro α 4. k = 0, 3, ; dim = 5. a =, ; dim = 6. např. a = u + v, vyjádření není jednoznačné, b vyjádřit nelze 7. ne, 8. ano 9. ne 0. ano. ano 8

10 I.. Matice, determinanty Pojmy: Součet matic, násobení matice reálným číslem, součin matic, hodnost matice, trojúhelníková matice, čtvercová matice, jednotková matice, regulární matice, singulární matice, inverzní matice, determinant čtvercové matice, Sarussovo pravidlo. Pomocí pojmu lineární závislosti skupiny vektorů je dále definována hodnost matice a dimenze vektorového prostoru. Definice: Hodnost matice je maximální počet lineárně nezávislých řádků matice. Lze dokázat, že maximální počet lineárně nezávislých řádek matice se rovná maximálnímu počtu lineárně nezávislých sloupců téže matice. Definice: Řekneme, že vektorový prostor má dimenzi rovnou přirozenému číslu n, jestliže se v tomto vektorovém prostoru najde lineárně nezávislá skupina n vektorů, a každá skupina vektorů tohoto vektorového prostoru obsahující alespoň n + vektorů je lineárně závislá.. Určete hodnost matice A, jejíž řádky jsou tvořeny vektory (, 3, 5), (, 4, 8) a (4,, 8). Je tato matice regulární? Ř e š e n í : Matici postupně převádíme pomocí úprav, které zachovávají její hodnost, na matici trojúhelníkovou:, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 8 ) 0, 0, ) 0, 0, 4,, 8 0, 0, 0, 0, 0 ( ), 3, 5 3 ). 0, 0, ) Ke. řádku přičteme. řádek vynásobený číslem ( ) a ke 3. řádku přičteme. řádek vynásobený číslem ( 4). ). řádek odečteme od 3. řádku. 3 ) 3. řádek je nulový, proto jej vynecháme. Poslední matice je trojúhelníkovou maticí typu 3, její hodnost je proto rovna minimu z čísel a 3, to jest. Hodnost původní čtvercové 9

11 matice je tedy také. Tato matice je singulární, neboť její hodnost je menší, než její rozměr (tj. počet řádků a sloupců).. Určete součin matic A B, B A, kde, 0,,, 0 A = a B =, 0, 0, 0, ( ),,, 0. 3, 0,, Ř e š e n í : A je matice typu 4 3, B matice typu 4. Součin A B tedy není definován. Součin B A je definován, výsledkem je matice ( ), 0,,,, 0,, 0 C = = 3, 0,,, 0, 0, 0, 3. Určete inverzní matici k matici A = Ř e š e n í : 3,,,,,.,, 3 ( 5,, ) 0, 0, 7 Napíšeme vedle sebe matici A a jednotkovou matici E. Pomocí úprav, spočívajících v tom, že k nějakému řádku této rozšířené matice přičítáme násobek jiného řádku, se nyní snažíme docílit toho, abychom na místě matice A získali jednotkovou matici. Na místě E pak vznikne inversní matice A. 3,,, 0, 0,, 0,, 0 ), 3, 3 3,,, 0, 0 0,, 0,, 3 0, 0,,, 3 0, 0, ) 3 ), /3, /3 0, /3, 4/3 0, 5/3, 8/3, /3, /3 0, /3, 4/3 0, 0, 4 /3, 0, 0 /3,, 0 /3, 0, /3, 0, 0 /3,, 0 3, 5, 0

12 , /3, 0 4 ) 0, /3, 0 0, 0, 4 5 ) 6 ), 0, 0 0, /3, 0 0, 0, 4, 0, 0 0,, 0 0, 0, ). řádek násobíme číslem 3. 7/, 5/, / /3, /3, /3 3, 5, /4, /4, /4 /3, /3, /3 3, 5, /4, /4, /4,, 3/4, 5/4, /4 ) Dvojnásobek. řádku odečteme od. řádku a. řádku odečteme od 3. řádku. 3 ) Pětinásobek. řádku odečteme od třetího řádku. 4 ) Ke. řádku přičteme 3 násobek 3. řádku a k. řádku přičteme násobek 3. řádku. 5 ) Od. řádku odečteme. řádek. 6 ). řádku násobíme třemi a. řádek děíme číslem 4. Inversní matice k matici A je obsažena v poslední rozšířené matici vpravo od svislé čáry. Vypočítejte matici A B. (,, 3. A = 0, 5, ), B =. A = 3, B = (,, ), 3, 4,, 3,, 3. A =, B = 4,,, 3,,, 3,,, 4 0, 3,, 0 5,, 0, 3

13 ,, 3 4. A = 3,,, B =, 0 0,, 3, 0, 0 5. Proveďte naznačené operace. ( ) 3 (,,, 6., 3,, 0 ) (,, ) T,, 0 V následujících příkladech vypočítejte matici A B B A.,, 4,, 7. A =,,, B = 4,, 0,, 3,,,, 0 3,, 8. A =,,, B = 3,, 4,, 3, 5, Nalezněte x, y IR taková, aby platila rovnice ( ) ( ) T, 3x, 9. = 3y + 6, 40, ( ) [ ( ) ( ) ]T x + y, 3, 3, 0 0. =, x y, 0, Určete hodnost zadané matice. Je-li matice čtvercová, rozhodněte, zda je regulární či singulární.,, 3,, 3.,, o. 3, 6, 9, 7, 7 4, 8,,,,, 4, 4, 3., 9, 5, 0 3, 5,, K zadaným maticím spočítejte inverzní matice (pokud existují). ( ), 0, 0,, 3, ,, 0 6.,, 3, 0, 3,, 4, 5

14 7.,, 3,, 0 8.,,,, 3 0,, 9. 0, 0, ( cos x, ) sin x sin x, cos x Nalezněte matici X, pro kterou platí,,,, 3 0. X,, 0 = 4, 3,,,,, 5 ( ) ( ),, 0. X = 0, 0, ( ),. A =, B = 0, platí A X = (A B). 3. Řešte maticovou rovnici A X B = C, ( ) ( 3, 0, kde A =, B = 5,, 3 4. Je dána matice A = ( ) 3,. Určete matici X, pro kterou, ), C = x, + x, y, + y,. z, + z, ( ),., Pro jaká x, y, z R je matice A regulární? Vypočítejte A pro x = 0, y =, z =. Vypočítejte následující determinanty cos x, sin sin x, a, a, a a, a, x a, a, x x cos x 6. 8., 5, 0, 7, 4,, 4, 0,, 0,,, a, b, 0, 0,,, 0 3

15 VÝSLEDKY I.. Matice, determinanty ( ) 3, 6, 3, 5, 3,.., 4, 3. 0, 9, 5,,, 4., 3, 5., 3 0, 4, , 4, , 5, 4 ( ) 5, 0 0, 35 4, 4, 4 4,, 0, 4, ( ) 6, 0 0, 5 9. x = 4, y = 0. x = 4, y =. 3, regulární., singulární 3. 3, singulární ( ), 0, 0, ,, 0, 0.5 9, 3,, 4, 3,, 7 6. neexistuje 7., 5, ,,, 6, 4 0, 0, 9..,, 0, 0 3,, 0, 0 3, 9, 3, 4 3, 4,, 3 ( 5, 9 ) 0.5, x y, x z, y z, ,, 0 4, 5, 5, 3, 0 ( ) 8, 9,.5,, ,, ,, 0.5. ( ) 0.5, 0.5 0, cos x a (a + x) 8. 3a b 4

16 I.3. Soustavy lineárních algebraických rovnic Pojmy: Matice soustavy, matice rozšířená, Frobeniova věta, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminace. Teorie viz skripta [], str Pomocí Frobeniovy věty vyšetřete, kolik má daná soustava lineárních algebraických rovnic řešení a tato řešení najděte. x y + 3z + 9u = 0 3x + 5y 3z 9u = 3 x 3y + z + 8u = 3 Ř e š e n í : Napíšeme rozšířenou matici soustavy a pomocí ekvivalentních úprav, tj. úprav neměnících množinu řešení odpovídající soustavy lineárních algebraických rovnic, ji převádíme na matici trojúhelníkovou:,, 3, 9 0,, 3, 9 0 3, 5, 3, 9, 3,, 8 3 ) 0,, 4, 0 3 0,,, 46,, 3, 9 0 ) 0,, 4, 0 7 0, 0, 3, ). řádek násobíme ( 3) a přičteme ke. řádku,. řádek násobíme ( ) a přičteme ke 3. řádku,. a 3. řádek vyměníme. ). řádek násobíme ( ) a přičteme ke 3. řádku. Nyní je patrné, že matice soustavy i matice rozšířená mají stejnou hodnost 3. Protože 3 < 4 (= počet neznámých), má soustava podle Frobeniovy věty nekonečně mnoho řešení. Poslední matici lze přiřadit soustavu x y + 3z + 9u = 0 y 4z 0u = 7 3z + 64u = 96 5

17 Tuto soustavu postupně řešíme od poslední rovnice k první rovnici. Poslední rovnice obsahuje neznámé z a u. u proto budeme považovat za parametr a vypočítáme: z = 3 u. Toto dosadíme do. rovnice a vypočítáme: y = 5+u. Za y a z nakonec dosadíme do. rovnice a vypočítáme: x = + u. Řešení soustavy lze tedy obecně vyjádřit: x y z u = + u 5 + u 3 u u ; u IR. Pomocí Frobeniovy věty rozhodněte, zda následující soustavy rovnic mají řešení a jaký je jejich počet.. x y = 3 x y = 0 4x 5y = 6. x y + z = 9 3x + 5y + 4z = 0 5x + y + 6z = x + y = 5x + 4y + z = 7 x + y + 5z = 33 Pomocí Frobeniovy věty vyšetřete, kolik řešení mají v závislosti na hodnotách vyskytujících se parametrů následující soustavy. 4. ax + y + z = x + ay + z = x + y + az = 5. ax 3y = ax y = 6. x y + z + u = x + y z + 4u = x + 7y 4z + u = λ Ověřte, zda je možné použít při řešení následujících soustav rovnic Cramerovo pravidlo. V kladném případě soustavu pomocí tohoto pravidla řešte. (Návod: Cramerovo pravidlo lze použít, je-li matice soustavy regulární. ) 6

18 7. 3x y + z = x + y 3z = 7 x 4y 3z = x + y z = x + y + z = 0 x + 3y + z = 0 8. x 3y + z = 0 x + y z = 3 x + y + z = Vyšetřete, jaká je v závislosti na hodnotách vyskytujících se parametrů dimenze vektorového prostoru všech řešení následujících homogenních soustav lineárních algebraických rovnic. 0. 3x + y z = 0 x y + 3z = 0 λx + 3y 4z = 0. 4x + y z = 0 x + y + 3z = 0 λx + y λz = 0 Řešte Gaussovou eliminační metodou homogenní soustavy lineárních algebraických rovnic.. 3x y + 3z = 0 x + y 5z = 0 3x + y z = 0 4. x + 3x + x 3 = 0 x x + 3x 3 = 0 3x 5x + 4x 3 = 0 x + 7x + 4x 3 = x + 4x 5x 3 + 7x 4 = 0 x 3x + 3x 3 x 4 = 0 4x + x 3x 3 + 6x 4 = 0 7x x + x 3 + 3x 4 = 0 6. x + x 3x 4 x 5 = 0 x x + x 3 x 4 = 0 4x x + 6x 3 + 3x 4 4x 5 = 0 x + 4x x 3 + 4x 4 7x 5 = 0 3. x + x + 3x 3 = 0 4x + 7x + 5x 3 = 0 x + 6x + 0x 3 = 0 x + x 4x 3 = 0 7

19 Řešte eliminační metodou následující nehomogenní soustavy lineárních algebraických rovnic. 7. x + y + 3z = 4 x + y z = 3 3x + 3y + z = 0 8. x + y + 3z = 5 x y z = x + 3y + 4z = 6 9. x 3x + x 3 = 7x 3x 3 = 7 x + x x 3 = 3 x + 4x x 3 = 6 0. x x + x 3 x 4 = x x 3x 4 = 3x x 3 + x 4 = 3 x + x x 3 + 5x 4 = 6. x x + 3x 3 4x 4 = 4 x x 3 + x 4 = 3 x + 3x 3x 4 = 7x + 3x 3 + x 4 = 3 Řešte následující soustavy lineárních algebraických rovnic s parametry.. ax + y + z = 4 x + y + z = 3 x + 4y + z = 4 3. ax y + z = x ay + z = x y + az = 4. αx + y + z = α + x + αy + z = x + y + αz = Kolik řešení (v závislosti na hodnotách vyskytujících se parametrů) mají následující soustavy lineárních algebraických rovnic? Pro zadané hodnoty parametrů soustavy vyřešte. (Návod: Užijte Frobeniovu větu.) 5. (a )x + (a + )y + z = a x y + z = x + y + 3z = [ a = ] 6. x + y + 3z = 5 3x + y + z = k x y z = 0 [ k = 5 ] 7. Určete všechny hodnoty parametru λ, pro něž má soustava 8

20 A X = O nenulové řešení a vypočítejte toto řešení: λ, 4, 7 A = 3, 4, 5, λ, 4 (Návod: Hledané hodnoty λ jsou ty hodnoty, pro které je matice A singulární a její determinant je tudíž roven nule. ) 8. Cramerovým pravidlem řešte soustavu x + 3y 3z = 4x 4y z = 3 8x 9z = 0. VÝSLEDKY I.3. Soustavy lineárních algebraických rovnic. ano. ano, 3. ano, 4. řešení pro a, ; řešení pro a = ; 0 řešení pro a =. 5. řešení pro a 0; 0 řešení pro a = řešení pro λ 5; řešení pro λ = ne; 8. ano, x =, y = 3, z = 5; 9. ne; 0. pro λ =, 0 pro λ ;. pro λ =, 0 pro λ ;. x = 0, y = 0, z = 0 3. x = 0, x = 0, x 3 = 0, x 4 = 0 4. x = p, x = p, x 3 = 7p, p IR 5. x = 0, x = 0, x 3 = 0, x 4 = 0 6. x = 5p + q, x = q, x 3 = p, x 4 = 6p, p, q IR 7. řešení neexistuje 8. x =, y =, z = 9. x = p, x = 3p, x 3 = 7p, p IR 0. x = 0, y =, z = 5 3, v = 4 3. x = 8, x = 6, x 3 =, x 4 = 3 9

21 . pro a = řešení neexistuje, 3 pro a je x = (a ), y =, z = 4a 7 (a ) 3. pro a = řešení neexistuje, pro a = je x = 6p + 4, y = p + 3, z = p, p IR, pro a, a je x = y = z = /(a ) 4. pro α = řešení neexistuje, pro α = je x = p + 4 3, y = p 3, z = p, p IR, pro α, α je x = ( α)/( α), y = 0, z = /( α) 5. pro a = 5 řešení neexistuje, pro a 5 existuje jediné řešení, pro a = je x = 3, y = 3, z = 3 6. pro k 5 řešení neexistuje, pro k = 5 existuje řešení: x= p, y= 7p, z = 5p, p IR; 7. 6p 7p pro λ = 0; 3q q pro λ =, p 0 q 0; 4p q 8. x = 45 60, y = 0 60, z ; 0

22 II. DIFERENCIÁLNÍ POČET II.. Posloupnosti reálných čísel Pojmy: Rozšířená množina reálných čísel, neurčitý výraz, okolí bodu, limita posloupnosti. Definice: Říkáme, že číslo L z rozšířené množiny reálných čísel je limitou posloupnosti {a k }, jestliže pro libovolné okolí U(L) čísla L existuje přirozené číslo N tak, že pro všechna k N platí a k U(L). Symbolický zápis: lim a k = L nebo lim n + a k = L. Aritmetické operace s (+ ), ( ) : Nechť a je reálné číslo, potom: a + (+ ) = (+ ), a (+ ) = ( ), a + ( ) = ( ) a ( ) = (+ ) a (+ ) = (+ ) pro a > 0, a (+ ) = ( ) pro a < 0, a ( ) = ( ) pro a > 0, a ( ) = (+ ) pro a < 0, ( )(+ ) = (+ ) = ( ), ( )(+ ) = (+ ) = ( ) a/(+ ) = 0, a/( ) = 0, (+ ) + (+ ) = (+ ), (+ ) ( ) = (+ ), (+ ) (+ ) = (+ ), (+ ) ( ) = ( ), ( ) + ( ) = ( ) ( ) (+ ) = ( ) ( ) ( ) = (+ ) ( ) (+ ) = ( ) Neurčité výrazy: (+ ) (+ ), ( ) ( ), (+ ) + ( ), ( ) + (+ ) 0 (+ ), 0 (, (± )/(± ), 0/0. Vypočítejte limitu lim n + n ( n + n ).

23 Ř e š e n í : Okamžitým použitím věty o součinu a rozdílu limit obdržíme výsledek (+ ) [(+ ) (+ )], který však není definován, neboť obsahuje neurčitý výraz (+ ) (+ ). Postupujeme tudíž ( takto: n + + n ) lim n ( n + n ) = n + = lim n + n ( n + n ) ( n + + n ) = lim n + lim n ( n + n ) n + n ( n + + n ) ( n + + n ) Nyní jsme dostali neurčitý výraz typu (+ )/(+ ), dělíme čitatel i jmenovatel nejvyšší mocninou n, která se vyskytuje ve jmenovateli: tedy výrazem n: = lim n + n ( n + + n ) n n = lim n + = + n +. Vypočítejte limitu lim n + n3 + + n 3 3n + n. Ř e š e n í : Okamžitým použitím věty o podílu limit obdržíme výsledek (+ )/(+ ). Toto je však výraz, který není definován, tzv. neurčitý výraz. Dělíme tedy čitatele i jmenovatele nejvyšší mocninou n ve jmenovateli, tj. mocninou 3 n n /3. Dostáváme: lim n + n3 + + n 3 3n + n = lim n + n 5/3 + /n 4/3 + n / /n /n = = +. O následujících posloupnostech rozhodněte, zda jsou rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající, monotónní, ryze monotónní, omezené zdola, omezené shora, omezené, neomezené. (Předpokládáme, že n =,, 3,...) {. } { + 3 n n } { ( ) n } { + ( ) n } 5. n + { n n + Vypočítejte následující limity. ( + 3 ) 8. lim n n + 7. lim n + } n 3n + 5 3n n + 6. n + } { n + 5 n +

24 9. lim n + 0. lim n +. lim n + n n + 3 n 3 + n + 5n 3 3n + 5n 4n + n. lim n + (n ) 4n + n (n + 5) 3. lim n + ( 4. lim n + n ) 5. lim n + n + 6. lim n + n ( n(n ) n 3 ) 7. lim n + n ( n + n ) ( 3 8. lim 5 + 8n3 n ) 9. lim n + n + (3 n) + (3 + n) (3 n) (3 + n) n + 3 n n + 5 n 5 + ( ) n + n n 9n4 + VÝSLEDKY II.. Posloupnosti reálných čísel rost. kles. nerost. nekles. mon. ryze zdola shora omez. neomez. mon. omez. omez e

25 II.. Funkce základní pojmy a vlastnosti Pojmy: Definiční obor, obor hodnot, funkce sudá, lichá, periodická, rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající, omezená shora, omezená zdola, omezená. Supremum, infimum, maximum, minimum. Stanovte definiční obory následujících funkcí. (Návod: Pokud definiční obor není explicitně zadán, je jím množina všech x, pro která má výraz, jímž je funkce definovaná, smysl. ). y = x 4x 3. y = arcsin x 4 4. y = ln (x ) 5. y = 6. y = ln (x 3x + ). y = ln (x + 3) + 5 x x + x x 7x + 6 Jsou dány funkce f a f. Sestavte složené funkce g = f f a h = f f. 7. f (x) = x, f (x) = sin x 8. f (x) = ln (x + ), f (x) = 5x + 9. f (x) = x + 5x, f (x) = sin (x + ) 0. f (x) = cos (x + ), f (x) = x + Které z následujících funkcí jsou sudé a které liché?. y = x 3 + x cos x. y = x x + x 3 3. y = cos x + cos (x) Které z následujících funkcí jsou periodické a s jakou periodou? 4. y = sin x + cos (x) 5. y = x + 6. y = cos (x/) Na základě znalosti grafů elementárních funkcí nakreslete grafy následujících funkcí. 7. y = sin (x) 8. y = arcsin (x 5) 9. y = x + 4 4

26 0. y = x +. y = ln x. y = ln x 5 VÝSLEDKY II.. Funkce základní pojmy a vlastnosti. (, 0) (4, + ). ( 3, , 5 4. (, ) (, + ) 5. 0, 3 ) ( 3, ) (, + ) 6. (, (3 5)/ (3 + 5)/, + ) 7. g(x) = (sin x), h(x) = sin x 8. g(x) = ln (5x + 3), h(x) = 5 ln (x + ) + 9. g(x) = sin (x + ) + 5 sin(x + ), h(x) = sin(x + 0x + ) 0. g(x) = cos(x + 3), h(x) = cos, x +. lichá. lichá 3. sudá 4. ano, π 5. ne 6. ano, π sup inf max min shora zdola omez. omez. omez. 7. ano ano ano 8. π/ π/ π/ π/ ano ano ano neexist. 0 ne ano ne 0. + neexist. ne ano ne. + neexist. neexist. ne ne ne. + neexist. neexist. ne ne ne 5

27 II.3. Limita a spojitost funkce Pojmy: Okolí bodu, redukované okolí bodu, definice limity funkce, funkce spojitá v bodě, rozšířená množina reálných čísel, neurčité výrazy, l Hospitalavo pravidlo. Definice limity funkce: Nechť f(x) je funkce s definičním oborem D(f), nechť L a A jsou čísla z rozšířené množiny reálných čísel a nechť existuje alespoň jedno redukované okolí R 0 (A) bodu A tak, že R 0 (A) D(f). Říkáme, že číslo L je limitou funkce f(x) v bodě A jestliže pro libovolné okolí U(L) existuje redukované okolí R(A), tak že pro všechna x R(A) platí f(x) U(L). Symbolický zápis: lim x A f(x) = L.. Vypočítejte limitu lim x 0 sin x x. Ř e š e n í : I. Počítejme nejprve limitu zprava. Pro x v nějakém dostatečně malém pravém okolí nuly, například v intervalu (0, ), je zřejmě sin x x a tg x x. Pro x (0, ) tedy platí: sin x x x x = a sin x sin x = cos x. x tg x Funkce (sin x)/x je pro x (0, ) sevřená konstantní funkcí a funkcí cos x. Obě tyto funkce mají limitu zprava v bodě 0 rovnou, proto je také (sin x)/x =. Podobně lze ukázat, že i limita zleva je rovna lim x 0+, proto lim (sin x)/x =. x 0 II. Řešení pomocí l Hospitalova pravidla. Okamžitým použitím věty o podílu limit obdržíme výsledek 0/0, což je však výraz, který není definován. Užitím l Hospitalova pravidla dostáváme: sin x cos x lim = lim =. x 0 x x 0 Je dána funkce f a kladné číslo ε. Vypočítejte hodnotu L limity lim x + f(x) a najděte reálné číslo a takové, že pro všechna x (a, + ) je f(x) U ε (L). (Návod: Užijte definici limity funkce.) 6

28 . f(x) = x +, ε = 0.0. f(x) = 5 + e x, ε = 0. Dále následují příklady na výpočet limit funkcí. Řadu těchto příkladů (limity vedoucí na neurčité výrazy 0/0 nebo ± / ± ) lze řešit též pomocí l Hospitalova pravidla. Při jeho použití je ale nutné umět derivovat! Zkuste tedy příklady tohoto typu řešit jinými metodami, nebo se k nim vraťte později a použijte l Hospitalovo pravidlo. Vypočítejte následující limity (pokud existují). 3. x 3 3x + lim x 0 x 4 5. ( 5x lim x + 6. lim x + x + /x) 3x x + 8. lim x x x + x x 9. lim x 0 tg (5x) 3x. lim x x 3 + sin (x + ) 5. lim x + arcsin 7. lim x x ex 8. lim x 0 x x + e x e x sin (x) sin x 0. lim x 0 ln (cos x) x 4. lim x x 4x + x + 7. lim x + x ( x + x ) cos x arctg x 0. lim x 0 x. lim x 0 x 3. lim x + sin x 6. lim x + 9. lim x + e x x Vypočítejte následující jednostranné limity.. lim x + x + x. lim x 0+ ( x + ) x x 4. lim x 0 arctg x x ln x 3. lim x x x (x )

29 Limity, které jsou uvedené v následujících příkladech, neexistují. Zdůvodněte, proč tomu tak je. 4. lim x 0 x 5. lim x + sin x 6. lim x x + x V jakých maximálních intervalech jsou následující funkce spojité? 7. y = x ( + x) 8. y = + x + x 3 9. y = x x 3 3x y = e x+ /x 3. y = ln x 3. y = e x VÝSLEDKY II.3. Limita a spojitost funkce. L = 0, např. a = 00. L = 0, např. a = ln π/ 5. π/ e limita zleva ( ) je různá od limity zprava (+ ) 5. zvolíme-li například x n = π/+πn, je x n +, ale lim n + sin x n neexistuje, protože sin x n = ( ) n 6. limita zleva ( ) je různá od limity zprava (+ ) 7. (, ), (, + ) 8. (, ), (, + ) 9. (, ), (, ), (, + ) 30. (, 0), (0, + ) 3. (0, ), (, + ) 3. (, 0), (0, + ) 8

30 II.4. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam Pojmy: Derivace funkce v bodě, derivace elementárních funkcí, derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu dvou funkcí, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Derivace elementárních funkcí: c = 0, (x k ) = k x k, (e x ) = e x, (a x ) = a x ln a, a > 0 (sin x) = cos x, (cos x) = sin x, (tg x) = / cos x, (cotg x) = / sin x, (ln x) = /x, (log a x) = /(x ln a), a > 0 (arcsin x) = / x (arccos x) = / x (arctg x) = /( + x ) (arccotg x) = /( + x ) Pravidla pro derivace: (a f(x)) = a f (x), (f(x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) (f(x) g(x)) = f (x) g(x) + f(x) g (x) ( ) f(x) = f (x) g(x) f(x) g (x) g(x) g (x) (f(g(x))) = f (g(x)) g (x) y = f (x), f(y) = x, (f (x)) = f (f (x)) Vypočítejte derivace následujících funkcí. Určete také, pro jaká x je derivace definovaná. a) Polynomy, racionální funkce, jejich mocniny a odmocniny. 9

31 . y = 5x + 7x. y = x x y = (x + 6) x 4. y = x + 3 x y = x + 5 x 6. y = x + x + b) Goniometrické funkce a pomocí nich vytvořené složené funkce. 7. y = sin (3x) 8. y = cos x 9. y = sin (6x) 0. y = sin (x + x + ). y = x tg x. y = + x + sin x c) Cyklometrické funkce a pomocí nich vytvořené složené funkce. 3. y = arcsin x x + 4. y = arccos x + 5. y = arctg x d) Exponenciální a logaritmické funkce a složené funkce, které jsou z nich vytvořené. 6. y = e x 7. y = e 5x x+ 8. y = e x 9. y = (e 5x + ) 0. y = ln (x + 3x + 4). y = ln ( x + + x ) e) Různé další funkce.. y = ln ( 7x + 49x + ) 3. y = e x (x + ) 4. y = arcsin x + x Najděte derivaci dané funkce f a nakreslete graf funkce f i její derivace f. (Návod: Uvědomte si, že x = x pro x > 0, x = x pro x < 0 a funkce x nemá derivaci v bodě x = 0.) 5. f(x) = x 6. f(x) = ln x 7. f(x) = x x 30

32 Vypočítejte f +(x 0 ) a f (x 0 ). (Návod: Pokud existuje limita zprava lim x x0 + f (x), má funkce f v bodě x 0 derivaci zprava f + (x 0 ) rovnou této limitě. Stejné tvrzení platí o derivaci zleva. ) 8. f(x) = x, x 0 = 0 9. f(x) = 4x x, x 0 = 4 Vypočítejte druhé derivace následujících funkcí. Určete, pro jaká x je druhá derivace definovaná. (Návod: f je rovno derivaci funkce f, tj. derivaci první derivace funkce f. ) 30. y = + x 3. y = cotg x 3. y = + x x Napište rovnici tečny a normály ke grafu funkce f v bodě [ x 0, f(x 0 ) ]. (Návod: Rovnice tečny: y y 0 = k (x x 0 ), kde y 0 = f(x 0 ) a k = f (x 0 ). Rovnice normály: y y 0 = (/k) (x x 0 ). ) 33. f(x) = ex x +, x 0 = f(x) = x sin x, x 0 = π 35. Ve kterém bodě paraboly y = x + 4x je její tečna rovnoběžná s osou x? (Návod: Najděte bod x 0 ve kterém je derivace funkce x + 4x rovna nule. Dopočítejte y 0 z rovnice paraboly. ) 36. Ve kterém bodě paraboly y = x x + 5 je její tečna kolmá k ose prvního kvadrantu? (Návod: Osou prvního kvadrantu je přímka y = x, která má směrnici k =. Najděte bod x 0, ve kterém má funkce x x + 5 derivaci k =. Dopočítejte y 0 z rovnice paraboly. ) 37. Pro jaká x D(f) existuje tečna ke grafu funkce f(x) = ln + x x v bodě [ x, f(x) ]? Existuje tečna rovnoběžná s osou x? Najděte rovnici tečny v bodě [ x 0, f ( x 0 ) ] pro x 0 = 5. 3

33 VÝSLEDKY II.4. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. 0x + 7, x (, + ). 3. x + x + 6, x (, + ) x 4x, x (, + ) x x + 5 x + 0x 3 4. (x + 5), x (, 5) ( 5, + ) x , x (, 5) 5 x (5 x) 3/ x 6. (x + ) x + x +, x (, ) (, + ) (x + ) 7. 3 cos (3x), x (, + ) 8. sin x x, x (, + ) 9. sin(6x) cos(6x), x (, + ) 0. cos (x + x + ) (x + ), x (, + ). x tg x + x cos, x ( π/ + kπ, +π/ + kπ), k celé x + cos x. + x + sin x, x (x 0, + ), 3. kde x 0 je řešení rovnice + x + sin x = 0, x (, 0) x(x + ) 4., x (0, + ) x (x + ) 5. x ( + x), x (0, + ) 6. ex, x (, + ) 7. (0x ) e 5x x+, x (, + ) 8. ex/, x (, + ) 9. 0 (e 5x + ) e 5x, x (, + ) 0. x + 3 x + 3x + 4, x (, + )., x (, + ) + x 3

34 . 7 49x x (7x + 49x + ), x (, + ) 49x + 3. e x (x + ) + 4x e x (x + ), x (, + ) 4. sgn x, x (, 0) (0, + ) + x 5. f (x) = sgn x, x 0 6. f (x) = /x, x 0 7. f (x) = x sgn x, x (, + ) 8. f +(0) =, f (0) = 9. f +(4) = 4, f (4) = ( + x ) 3/, x (, + ) cos x 3. sin 3 x, x kπ, k celé 3. 4 (x ) 3, x 33. y = 0, x = y = π (x π), y = (x π)/π 35. [, 4 ] 36. [, 7 4 ] 37. tečna existuje pro x > 0, tečna rovnoběžná s osou x je v bodě [, f( ) ], rovnice tečny v bodě [ 5, f( 5) ] je y ln (3/ 5) = (x 5)/(6 5) 33

35 II.5. Užití derivace, průběh funkce Pojmy: Funkce rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající, funkce konvexní, konkávní, lokální minimum/maximum, absolutní minimum/maximum, inflexní bod, asymptota grafu funkce. 38. Vyšetřete průběh funkce f(x) = 9 x. Ř e š e n í : a) D(f) = (, 3) ( 3, 3) (3, + ) Čitatel i jmenovatel jsou funkce spojité na (, + ), jmenovatel je v D(f) nenulový, funkce f je tedy spojitá v každém z intervalů, tvořících D(f). Pro jednostranné limity v krajních bodech intervalů, tvořících D(f), platí: lim x lim x 3 = 0, lim 9 x x 3 = +, lim 9 x x 3+ =, lim 9 x x 3+ =, lim 9 x x + 9 x = +, 9 x = 0. Funkce f je sudá, není periodická. Pro žádné x D(f) neplatí f(x) = 0, graf funkce f tedy nikde neprotíná osu x. Osu y protíná v bodě [ 0, f(0) ] [ 0, 9 ]. b) Funkce f má derivaci f (x) = [ (9 x ) ] = ( ) (9 x ) ( x) = x (9 x ) pro všechna x D(f). Pro x (, 3) je f (x) < 0, f je tedy v intervalu (, 3) klesající. Pro x ( 3, 0) je f (x) < 0, f je tedy v intervalu ( 3, 0 klesající. Pro x (0, 3) je f (x) > 0, f je tedy v intervalu 0, 3) rostoucí. Pro x (3, + ) je f (x) > 0, f je tedy v intervalu (3, + ) rostoucí. V bodě x = 0 je funkce f spojitá, je klesající v jeho levém okolí a rostoucí v jeho pravém okolí, proto má v tomto bodě ostré lokální minimum. Jiný lokální extrém nemá. Vzhledem k nekonečným limitám 34

36 v bodech 3 a 3 je funkce f neomezená (shora i zdola) a absolutní extrémy neexistují. c) Funkce f má druhou derivaci f (x) = [ x ] (9 x ) = (9 x ) x (9 x ) ( x) (9 x ) 4 = ( 6) (x 9) (x + 3) (9 x ) 4 = 6 (x + 3) (9 x ) 3. pro všechna x D(f). Pro x (, 3) je f (x) < 0, f je tedy v intervalu (, 3) konkávní. Pro x ( 3, 3) je f (x) > 0, f je tedy v intervalu ( 3, 3) konvexní. Pro x (3, + ) je f (x) < 0, f je tedy v intervalu (3, + ) konkávní. Funkce f nemá žádný inflexní bod. (Druhá derivace existuje ve všech bodech x D(f), proto by v inflexním bodě musela být rovna nule. To však není možné, neboť f (x) 0 pro všechna x D(f).) d) Funkce f má nekonečné jednostranné limity v bodech ±3, jejími svislými asymptotami jsou tedy přímky x = 3 a x = 3. Snadno zjistíme, že k = lim f(x)/x = 0 a q = lim [ f(x) kx ] = 0, x x proto přímka y = kx + q, tj. y = 0 je asymptotou funkce f pro x. Podobně, tato přímka je asymptotou i pro x +. e) Načrtněte sami graf funkce f. Najděte intervaly, ve kterých je daná funkce ryze monotónní. Určete také, je-li zde rostoucí nebo klesající. (Návod: O tom, kde je funkce rostoucí nebo klesající, rozhodněte podle znaménka první derivace.). f(x) = x 3 + 3x 36x + 4. f(x) = x + x x 3. f(x) = x e x 4. f(x) = 3x x 3 5. f(x) = x + x 35

37 6. f(x) = x ln x Určete definiční obor funkce f, vypočítejte jednostranné limity v krajních bodech intervalů tvořících definiční obor a určete intervaly, kde je funkce f rostoucí nebo klesající. Načrtněte graf funkce f. 7. f(x) = ex x 8. f(x) = x /x Rozhodněte, zda funkce f má na intervalu I maximum a minimum. V kladném případě najděte hodnotu těchto extrémů a zjistěte, ve kterých bodech jich funkce f nabývá. 9. f(x) = x 4 x + 5, I =, 0. f(x) = 5 4x, I =,. f(x) = x + 6 x 6, I =, 4. f(x) = 4 x 4, I =, 4 x 3. f(x) = x x, I =, 4. f(x) = 3 ln x 6 x + x, I = (0, 6 Najděte lokální i globální extrémy následujících funkcí (na jejich definičních oborech). 5. y = x ln x 6. y = ln x x 7. y = x + x 8. y = (4 x)3 9 ( x) 9. y = + x + x x + x 0. y = x + x. Je dána funkce f(x) = ( + x ) e x. Vyšetřete její definiční obor, vypočítejte jednostranné limity v krajních bodech definičního oboru a vyšetřete lokální extrémy. Vyšetřete, na jakých maximálních intervalech jsou následující funkce konvexní a konkávní a určete jejich inflexní body. (Návod: O tom, kde 36

38 je funkce konvexní nebo konkávní, rozhodněte pomocí znaménka druhé derivace.). y = 3x 5 40x 3 + x 3. y = x + x 4. y = + x 5. y = ln ( + x ) 6. y = ln x x + 7. y = x arctg x Vyšetřete, zda a jaké asymptoty mají následující funkce. 8. y = x3 4 x 9. y = x x 3. y = x + x 3. y = x + x 30. y = x + arctg x 33. y = x + ln x x Vyšetřete průběh následujících funkcí. 34. y = 4 x 35. y = 3 x x 36. y = e x 37. y = + x x4 38. y = x 4 x 39. y = (x + ) e /x 40. y = (x 3) x 4. y = x x + 4. y = e x x 43. y = arccos x + x 44. y = ln (4 x ) 45. y = x + arccotg x VÝSLEDKY II.5. Užití derivace, průběh funkce. f je rostoucí na (, 3 a na, + ), klesající na 3,. f je rostoucí na (, 3 a na 3, + ), klesající na 3, ), (, ), (, 3 3. f je rostoucí na (, a na 0, + ), klesající na, 0 37

39 4. f je rostoucí na,, klesající na (, a na, + ) 5. f je klesající na (, a na, + ), rostoucí na, 6. f je rostoucí na, 0) a na, + ), klesající na (, a na (0, 7. D(f) = (, ) (, ) (, + ), lim x f(x) = 0, lim x f(x) = + lim x + f(x) =, lim x f(x) =, lim x + f(x) = +, lim x + f(x) = + f je rostoucí na (, ), (, a na +, + ), klesající na, ) a na (, + 8. D(f) = (0, + ), lim x 0+ f(x) = 0, lim x + f(x) = f je rostoucí na (0, e, klesající na e, + ) 9. max I f = f( ) = f() = 3, min I f = f( ) = f() = 4 0. max I f = f( ) = 3, min I f = f() =. max I f = f(4) = 4, min I f = f() = 4. max I f = f() =, min I f = f() = 3. max I f = f() = 4, min I f = f(0) = 0 4. max I f neexistuje, min I f = f(6) = 3 ln 6 5. absolutní minimum y = ln v bodě x = 6. absolutní maximum y = /e v bodě x = e 7. lokální minimum y = v bodě x =, lokální maximum y = v bodě x = 8. lokální minimum y = v bodě x =, lokální maximum y = v bodě x = 9. absolutní minimum y = 3 v bodě x =, absolutní maximum y = 3 v bodě x = 0. absolutní minimum y = v bodě x =. D(f) = (, + ), lim x f(x) = 0, lim x + f(x) = +, f nemá lokální extrémy. konkávní na (, a na 0,, konvexní na, 0 a na, + ), inflexní body, 0, 38

40 3. konkávní na (, 3 a na 0, 3, konvexní na 3, 0 a na 3, + ), inflexní body 3, 0, 3 4. konvexní na (, + ) 5. konvexní na,, konkávní na (, a na, + ), inflexní body ± 6. konvexní na (, ), konkávní na (, + ) 7. konvexní na (, + ) 8. šikmá asymptota y = x (pro x i pro x + ), svislé asymptoty x =, x = 9. šikmá asymptota y = x (pro x i pro x + ), svislá asymptota x = 30. šikmé asymptoty y = x π/ (pro x ) a y = x + π/ (pro x + ) 3. šikmá asymptota y = (pro x i pro x + ), svislá asymptota x = 3. šikmá asymptota y = x (pro x i pro x + ), svislá asymptota x = šikmá asymptota y = x (pro x + ), svislá asymptota x = D(f) = (, ) (, ) (, + ), f je spojitá na (, ), (, ) a na (, + ), f je sudá, lim x f(x) = 0, lim x f(x) =, lim x + f(x) = +, lim x + f(x) = +, lim x ++ f(x) =, lim x + f(x) = 0, f x (x) = (4 x ) pro x D(f), f je klesající na (, ) a na (, 0, rostoucí na 0, ) a na (, + ), f má lokální minimum y 0 = 4 v bodě x 0 = 0, f (x) = 8 + 6x (4 x ) 3 pro x D(f), f je konkávní na (, ) a na (, + ), konvexní na (, ), f má asymptotu y = 0 pro x a pro x + a svislé asymptoty x = a x =. 39

41 35. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lim x f(x) = +, lim x + f(x) =, f (x) = 3 3 pro x (, 0) (0, + ), x f je klesající na (, 0 a na 8 8 7, + ), rostoucí na 0, 7, f má lokální minimum y = 0 v bodě x = 0 a lokální maximum y = 4 7 v bodě x = 8 7, f (x) = 9 3 pro x (, 0) (0, + ), x 4 f je konkávní na (, 0 a na 0, + ), f nemá asymptoty 36. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lim x f(x) = lim x + f(x) = 0, f (x) = x e x pro x D(f), f je rostoucí na (, 0 a klesající na 0, + ), f má absolutní maximum y = v bodě x = 0, f (x) = ( + 4x ) e x pro x D(f), f je konvexní na (, / a na /, + ), konkávní na /, /, f má asymptotu y = 0 pro x a pro x D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), sudá, lim x f(x) = lim x + f(x) =, f (x) = x x 3 pro x D(f), f je rostoucí na (, a na 0,, klesající na, 0 a na, + ), f má absolutní maximum y =.5 v bodech x = ±, lokální minimum y = v bodě x = 0, graf protíná osu x v bodech ± + 3, f (x) = 6x pro x D(f), f je konkávní na (, 3/3 a na 3/3, + ), konvexní na 3/3, 3/3, f nemá asymptoty 38. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), sudá, lim x f(x) = lim x + f(x) = +, f (x) = 4x 3 4x pro x D(f), f je klesající na (, a na 0,, 40

42 rostoucí na, 0 a na, + ), f má absolutní minimum y = v bodech x = ±, lokální maximum y = 0 v bodě x = 0, graf protíná osu x v bodech ± a dotýká se jí v bodě x = 0, f (x) = x 4 pro x D(f), f je konvexní na (, 3/3 a na 3/3, + ), konkávní na 3/3, 3/3, f nemá asymptoty 39. D(f) = (, 0) (0, + ), f je spojitá na (, 0) a na (0, + ), f(x) =, lim f(x) = 0, lim lim x x 0 lim x + f(x) = +, f /x (x )(x + ) (x) = e x f(x) = +, x 0+ pro x (, 0) (0, + ), f je rostoucí na (, a na, + ), klesající na, 0) a na (0,, f má lokální maximum y = e v bodě x =, lokální minimum y = 4 e v bodě x = f /x 5x + (x) = e pro x (, 0) (0, + ), x 4 f je konkávní na (, 5, konvexní na 5, 0) a na (0, + ), f má svislou asymptotu x = 0 a šikmou asymptotu y = x + 3 pro x a pro x D(f) = 0, + ), f je spojitá na 0, + ), f(0) = 0, lim x + f(x) = +, f 3 (x ) (x) = pro x (0, + ), x f je rostoucí na, + ), klesající na 0,, f má absolutní minimum y = v bodě x =, f 3 (x + ) (x) = 4x pro x (0, + ), f je konvexní na 0, + ), x f nemá asymptoty 4. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lim x f(x) =, lim x + f(x) =, f + x (x) = (x + ) pro x (, + ), x + 4

43 f je rostoucí na 0.5, + ), klesající na (, 0.5, f má absolutní minimum y = 5/ 5 v bodě x = 0.5, f (x) = 4x + 3x (x + ) 5/ pro x (, + ), f je konkávní na (, (3+ 4)/8 a na ( 3+ 4)/8, + ), konvexní na (3 + 4)/8, ( 3 + 4)/8, f má asymptotu y = pro x a y = pro x + 4. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lim x f(x) = lim x + f(x) = 0, f (x) = e x x ( x) pro x (, + ), f je rostoucí na (,, klesající na, + ), f má absolutní maximum y = e v bodě x =, f (x) = e x x (x 4x + ) pro x (, + ), f je konkávní na /, + /, konvexní na (, /, + /, + ), f má asymptotu y = 0 pro x a pro x D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lim f(x) = lim f(x) = π, x x + f (x) = sgn x ( + x ) pro x (, 0) (0, + ), f je klesající na (, 0, rostoucí na 0, + ), f má absolutní minimum y = 0 v bodě x = 0, f 4x sgn x (x) = ( + x ) pro x (, 0) (0, + ), f je konkávní na (, 0, konvexní na 0, + ), f má asymptotu y = π pro x a pro x D(f) = (, ), f je spojitá na (, ), sudá, lim f(x) = lim f(x) =, x + x + f (x) = x 4 x pro x (, ), f je rostoucí na (, 0 ), klesající na 0, ), f má absolutní maximum y = ln 4 v bodě x = 0, f 8 (x) = (4 x ) pro x (, ), f je konkávní na (, ), f má svislé asymptoty x = a x = 4

44 45. D(f) = (, + ), f je spojitá na (, + ), lichá, f(x) =, lim f(x) = +, lim x f (x) = f (x) = x + x +x pro x (, + ), f je rostoucí na (, + ), x ( + x ) pro x (, + ), f je konkávní na (, 0, konvexní na 0, + ), f má asymptotu y = x+π/ pro x a y = x pro x + 43

45 III. NEURČITÝ INTEGRÁL Pojmy: Primitivní funkce, neurčitý integrál elementárních funkcí, neurčitý integrál součtu a rozdílu funkcí, neurčitý integrál reálného násobku funkce. III.. Vlastnosti neurčitých integrálů, tabulkové integrály Tabulkové integrály: x p dx = xp+ p + + C, p, a x dx = ax + C, a > 0, a, ln a sin x dx = cos x + C, dx cos x = tg x + C, x (k + )π, dx = arcsin x + C, x x dx = ln x + C, x 0 e x dx = e x + C, cos x dx = sin x + C, dx sin = cotg x + C, x kπ, x dx ( + x = arctg x + C, ) Vzorce platí pouze na intervalech, na kterých je integrovaná funkce definovaná a spojitá.. Pomocí tabulkových integrálů vypočítejte: 3x 7 dx. (3 x ) 3 dx 3. 3 x dx 4. dx 5. x dx 6. ( u) du x 7. ( x + )(x x + ) dx 8. (x, + 3x 0,8 5x 0,38 ) dx ( ) x 9. dx 0. x ( 3 3. x x + 3 ) dx x 44 3 x 4 x x dx

46 x dx 3. + cos x + cos x dx cos x cos x sin dx 6. x 3 x 3 x x dx sin x dx VÝSLEDKY III.. Tabulkové integrály, vlastnosti neurčitých integrálů 3. 8 x8 + C, x (, + ). 7x 9x x5 7 x7 + C x 3 x + C 4. x + C 5. x + C, x 0, + ) 6. u u + C 7. 5 x x + x + C 8. 0x 0, + 5x 0, 3, 6x,38 + C, x (0, + ) 9. x ln x x + C x. ln 0 6 x x3 + C, x 0, + ). 3 ln x 9 x 7 x + C + C 3. 3x (, 5)x ln, 5 + C (tg x + x) + C, x ((k ) π, (k + )π ), k je celé číslo 5. C cotg x tg x 6. x sin x + C 45

47 III.. Integrace metodou per partes Integrace metodou per-partes: Mají-li funkce u(x) a v(x) v intervalu (a, b) spojité derivace, potom v tomto intervalu platí: u(x) v (x) dx = u(x) v(x) u (x) v(x) dx Teorie viz skripta [], str Vypočítejte integrál: Ř e š e n í : x cos x + x sin x dx. x sin x dx = x cos x dx = x cos x + x sin x x = u, sin x = v, u = x v = cos x = x = u, u = cos x = v, v = sin x = sin x dx = x cos x + x sin x + cos x + C. Metodou per partes vypočítejte:. x e x dx. x ln x dx x arctg x dx 5. x cos x dx ; x n ln x dx, n 8. arctg x dx 9. arcsin t dt x sin x dx x e x dx 46

48 0. e x sin x dx. e 7x cos 5x dx. (x 3x + ) e x dx VÝSLEDKY III.. Integrace metodou per partes. e x (x ) + C. 4 x ( ln x ) + C, x (0, + ) 3. sin x x cos x + C 4. [(x + )arctg x x] + C 5. x sin x + cos x + C 6. e x (x x + ) + C 7. x n+ n + (ln x ) + C, x (0, + ) n + 8. x arctg x ln + x + C 9. t arcsin t + t arcsin t t + C, t, 0. (ex sin x e x cos x) + C. e 7x (7 cos 5x + 5 sin 5x) 74. e x (x 5x + 7) + C + C, při integraci volte u = e 7x 47

49 III.3. Substituční metoda výpočtu neurčitých integrálů Integrace metodou substituční: Nechť funkce F (t) je primitivní funkcí k f(t) v intervalu (α, β). Nechť funkce t = φ(x) má derivaci φ (x) v intervalu (a, b) a nech t = φ(x) (α, β) pro x (a, b). Potom v intervalu (a, b) je funkce F (φ(x)) primitivní k funkci f(φ(x)) φ (x), a tedy pro x (a, b) platí: f(φ(x)) φ (x) dx = F (φ(x)) + C = f(t) dt, pro t = φ(x) Teorie viz skripta [], str Vypočítejte integrál: x 4 5x 4 dx. Ř e š e ní : Volíme postupně substituce tak, abychom integrál převedli na tvar: dt t x dx = x = s 4 5x 4 xdx = ds 5s = t = 5ds = dt 5 = 4 5s ds = dt = 4 4t 5 t dt = 5 0 arcsin t + C = 5 5s 0 arcsin + C = 5 5 x 0 arcsin + C. Existenční obor daného integrálu získáme z podmínky 4 5x 4 > 0. Dostáváme: x ( / 4 5, / 4 5). Užitím substituční metody vypočítejte následující integrály: e x. dx. dx 3. cotg x dx x + ex 4. x x + dx 5. ( + x) 5 dx cos x 3 sin x dx

50 cos 3 x sin x dx 8. cos( x) dx x 3 x dx. 3x + 8 x x + dx x 4 dx 4. x ln x dx x arcsin x sin x ( x ) dx 7. 3 e x dx + x 3 x + 3 x dx e x3 x dx x 4 x dx ln cos x cos x cos x dx dx. x 3 x 4 x dx x 5 e x dx VÝSLEDKY III.3. Substituční metoda výpočtu neurčitých integrálů. ln x + C. ln( + e x ) + C 3. ln sin x + C, x (kπ, (k + )π), k je celé číslo 4. + x + C 5. (x + ) 6 7. C 5 cos5 x 8. 3 ln 3 x + C, x, + ) 6 + C sin x + C 9. C sin( x) 0. ln(x 3x + 8) + C. C 3 e x3 49

51 [. x ln x + ] + C, x (, ), x (, + ) 3. C 4 x4 3 x3 x x ln x, x (, ), x (, + ) x x + arctg x + C [ 6 x 5 + x 5 + ln x 5 ] + C, x (0, ), x (, + ) x arcsin x 6. + x ln x + C, x (, ) 7. e cos x + C 8. 3 ln( + x 3 ) + C, x 0, + ) 9. + x + 3 ln(x + + x ) + C 0. tg x ln(cos x)+tg x x+c, x ( π +kπ, π +kπ), k je celé číslo. C e x (x 4 + x + ) 50

52 III.4. Integrace racionálních funkcí Teorie viz skripta [], str Rozložme na součin jednodušších činitelů (v reálném oboru již dále nerozložitelných) polynom Q 3 (x) = x 3 x x. Ř e š e n í : Odhadem (tj. postupným dosazováním čísel 0,,,,,...) zjistíme, že Q 3 (3) = 0, tj. polynom Q 3 má reálný kořen α = 3. Kdybychom tímto postupem reálný kořen nenalezli, mohli bychom k tomu použít tzv. Cardanových vzorců - viz kniha [4]. Polynom Q 3 je tedy beze zbytku dělitelný tzv. kořenovým činitelem (x 3). Dělením polynomů zjistíme, že Q 3 (x) : (x 3) = x + x + 4. Pomocí vzorce pro řešení kvadratické rovnice zjistíme, že polynom x + x + 4 nemá reálné kořeny, v reálném oboru je tedy nerozložitelný. Hledaný rozklad polynomu tedy je: Q 3 (x) = (x 3)(x + x + 4).. Vypočítejte neurčitý integrál 8x 03x + 5 (x )(x + 3)(x 6) dx. Ř e š e n í : Racionální funkci, kterou máme integrovat, můžeme rozložit na součet parciálních zlomků následujícím způsobem: 8x 03x + 5 (x )(x + 3)(x 6) = A x + B x C x 6 = = A(x + 3)(x 6) + B(x )(x 6) + C(x )(x + 3) (x )(x + 3)(x 6) = = (A + B + C)x + ( 3A 7B + C)x + ( 8A + 6B 3C) (x )(x + 3)(x 6) Porovnáním koeficientů u stejných mocnin x dostáváme následující soustavu rovnic pro A, B a C: A + B + C = 8 3A 7B + C = 03 = A = 4, B =, C = 7. 8A + 6B 3C = 5 5

53 Dostáváme tedy: 8x 03x + 5 (x )(x + 3)(x 6) dx = 4 dx+ x x + 3 dx 7 x 6 dx = 4 ln x + ln x ln x 6 + C, x (, 3), x ( 3, ), x (, 6), x (6, + ). 3. Vypočítejte integrál: 4x x 5x + 44 (x 4) dx. Ř e š e n í : Polynom ve jmenovateli racionální funkce, kterou integrujeme, lze rozložit takto: (x 4) = (x ) (x + ). Kořeny tohoto polynomu jsou tedy reálné, dvojnásobné. Racionální funkci, kterou máme integrovat, můžeme proto rozložit na součet parciálních zlomků následujícím způsobem: 4x x 5x + 44 (x 4) = A x + B (x ) + C x + + D (x + ) = = A(x 4)(x + ) + B(x + ) + C(x )(x 4) + D(x ) (x ) (x + ) = = [ (x ) (x + ) (A + C)x 3 + (A + B C + D)x + ] ( 4A + 4B 4C 4D)x + ( 8A + 4B + 8C + 4D) Porovnáním koeficientů u stejných mocnin x dostáváme následující soustavu rovnic pro A, B, C a D: A + C = 4 A + B C + D = 35 4A + 4B 4C 4D = 5 8A + 4B + 8C + 4D = 44 5

54 = A =, B = 3, C = 5, D = 0. Dostáváme tedy: 4x x 5x + 44 (x 4) dx = = x dx + 3 (x ) dx 5 x + dx + 0 (x + ) dx = = ln x 3 x 5 ln x + 0 x + + C, x (, ), x (, ), x (, + ). 4. Vypočítejte integrál Ř e š e n í : 7x 0x + 37 (x + )(x 4x + 3) dx. Racionální funkci, kterou máme integrovat, můžeme rozložit na součet parciálních zlomků následujícím způsobem: 7x 0x + 37 (x + )(x 4x + 3) = A x + + P x + Q (x 4x + 3) = = A(x 4x + 3) + (P x + Q)(x + ) (x + )(x 4x + 3) = = (A + P )x (4A P Q)x + (3A + Q) (x + )(x 4x + 3) Porovnáním koeficientů u stejných mocnin x dostáváme následující soustavu rovnic pro A, P a Q: A + P = 7 4A Q P = 0 3A + Q = 37 Dostáváme tedy: 53 = A = 3, P = 4, Q =.

55 7x 0x + 37 (x + )(x 4x + 3) dx = = 3 ln x + + (4x 8) + 6 (x 4x + 3) dx = = 3 ln x + + ln x 4x = 3 ln x + + ln x 4x x + dx + 6 (x ) + 9 dx = ( x 3 4x (x 4x + 3) dx = ) dx = + = 3 ln x + + ln x 4x arctg x 3 + C, x (, ), x (, + ). Vypočítejte neurčité integrály: 8 x 4. dx. 3x x dx 3. (x ) 3 dx Pomocí rozkladu na parciální zlomky vypočítejte následující neurčité integrály: u 5x 4 4. u du 5. + u x 8x + dx x 6. x 5x + 4 dx x 3 x 7. x dx x + (x + )(x + 3)(x + 5) dx x 8 9. x 3 4x + 4x dx 0. 3x x(x dx. + ) 54 x(x + ) dx

56 x x + dx 3x x dx 4. x + x 3x 3 (x )(x x + 5) dx x x 3 + 5x + 8x + 4 dx VÝSLEDKY III.4. Integrace racionálních funkcí 8. 3 ln 3x + C, x (, 3 ), x ( 3, + ) x x + x ln x + + C (u + ) 3. + C, x (, 3), x (3, + ) 4. ln + C (x 3) u x ln x 6 x 6 ln x ln x 3x+ln (x + )8 x + ln x 3 + C + C, x (, ), x (, 4), x (4, + ) +C, x (, ), x (, ), x (, + ) 8. 8 ln (x + 3) 6 (x + 5) 5 +C, x (, 5) x ( 5, 3), x ( 3, ), (x + ) x (, + ) 9. 3 x + ln (x ) x + C 0. 3 arctg x + ln(x + ) ln x + C, x (, 0), x (0, + ). ln x x + + C, x (, 0), x (0, + ) 55

57 arctg (x ) + C ln(x x + ) + 3 arctg (x ) + C ln x + + C, x (, ), x (, ), x + x (, + ) 5. ln (x x + 5) 3 x + arctgx + C, x (, ), x (, + ) 56

58 III.5. Integrace goniometrických funkcí a jejich mocnin Vypočítejte následující neurčité integrály goniometrických funkcí.. sin 7 x dx. sin 3 x dx 3. sin 3 x cos 5 x dx 4. sin x cos 5 x dx 5. sin x dx 6. sin x cos x dx 7. sin 4 + cos x 5x dx 8. dx sin x sin 3 x dx sin x 0. dx. cos x cos 3x dx sin x + cos x. cos x sin 4x dx VÝSLEDKY III.5. Integrace goniometrických funkcí a jejich mocnin cos 7 x 7 cos 8 x 8 x 8 3 cos5 x 5 sin 4x 3 cos6 x 6 + cos 3 x cos x + C. + C 4. + C 7. 3x 8 cos 6 x 6 sin 0x 0 + C 5. + cos 3 x 3 x sin x 4 sin 0x + C 60 cos x + C + C tg(x/) arctg5 + C, x ( π + kπ, π + kπ), k je celé číslo 3 3 tg x 9. ln x 4 cotg + C, x (kπ, (k + )π), k je celé číslo 0. x ln sin x + cos x + C, x ( π 4 + kπ, 3π 4 + kπ), k je celé číslo. sin 5x 0 + sin x cos 6x + C. 57 cos x 4 + C

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie

MATEMATIKA I. Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15. I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18

MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 MATEMATIKA I Požadavky ke zkoušce pro 1. ročník, skupina A 2017/18 I. Základy, lineární algebra a analytická geometrie 1. Základní pojmy (a) Základy teorie množin: množina a její prvky, podmnožina, průnik,

Více

Matematika I: Pracovní listy do cvičení

Matematika I: Pracovní listy do cvičení Matematika I: Pracovní listy do cvičení Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Pro FAST upravil Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

MATEMATIKA A Metodický list č. 1

MATEMATIKA A Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/1 BA06. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/1 BA06 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2014 1 (1) Určete rovnici kručnice o

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE 3.1 Pojem zobrazení a funkce 2 3 Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic (x, y) A B,

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vlastnosti funkcí Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Definiční obor Definiční obor funkce je množina všech čísel,

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 69 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

MATEMATIKA B. Lineární algebra I. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a

MATEMATIKA B. Lineární algebra I. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a MATEMATIKA B metodický list č. 1 Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači se seznámí

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 7. prosince 2014 Předmluva

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos 3x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y

Více

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty soubor FUNKCÍ příručka pro studenty 1 Obsah Poznámky 6 lineární funkce mocninné funkce s přirozeným exponentem o sudým o lichým s celým záporným exponentem o sudým o lichým s racionálním exponentem o druhá

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 208 Studijní program: Studijní obory: Matematika MA, MMIT, MMFT, MSTR, MNVM, MPMSE Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 008 0 doplněné o další úlohy. část DIFERENCIÁLNÍ POČET funkcí jedné proměnné Další část ( integrální počet) bude vydána na konci listopadu 9. 9. 0 Případné

Více

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015

Posloupnosti a řady. 28. listopadu 2015 Posloupnosti a řady Přednáška 5 28. listopadu 205 Obsah Posloupnosti 2 Věty o limitách 3 Řady 4 Kritéria konvergence 5 Absolutní a relativní konvergence 6 Operace s řadami 7 Mocninné a Taylorovy řady Zdroj

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13

Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Kapitola 1: Reálné funkce 1/13 Číselné množiny 2/13 N = {1, 2, 3, 4,... }... přirozená čísla N 0 = N {0} = {0, 1, 2, 3, 4,... } Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4,... }... celá čísla Q = { p q p, q Z}... racionální

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

Matematika 1 sbírka příkladů

Matematika 1 sbírka příkladů Matematika 1 sbírka příkladů RNDr. Rudolf SCHWARZ, CSc. Brno 2012 1. Poznámka Výsledky jednotlivých příkladů mají tuto barvu. 2. Poznámka Pokud je v hranatých závorkách uvedeno písmeno, označuje, ze které

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Matematická analýza pro informatiky I.

Matematická analýza pro informatiky I. Matematická analýza pro informatiky I. 2. přednáška Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 17. února 2010 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z ÚVODU DO MATEMATICKÉ ANLÝZY FUNKCE 999/000 CIFRIK Funkce F a) Zadání: Vyšetřete bez užití limit a derivací funkci : y = { x } f Definice:

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel

IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel Matematická analýza IV. Základní pojmy matematické analýzy IV.1. Rozšíření množiny reálných čísel na množině R je definováno: velikost (absolutní hodnota), uspořádání, aritmetické operace; znázornění:

Více

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry TU v Liberci Jiří Hozman 1. dubna 2010 Cvičení 2 Příklad 1. Rozhodněte, zda lze vektor x vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů u, v, w, v

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Funkce jedné proměnné

Funkce jedné proměnné Funkce jedné proměnné Příklad - V následujících příkladech v případě a) pro funkce dané rovnicí zjistěte zda jsou rostoucí klesající nebo konstantní vypočítejte průsečíky grafu s osami souřadnic a graf

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Úvod, základní pojmy, funkce

Úvod, základní pojmy, funkce Úvod, základní pojmy, funkce Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 1. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 80 Obsah 1 Matematická logika 2 Množiny 3 Funkce,

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ 2. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Funkce 2.. Definice Říkáme, že na množině D reálných čísel je definována funkce f jedné reálné proměnné, je-li dán předpis, podle kterého je ke každému číslu x D přiřazeno právě

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. Vážení studenti,

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANÉ

MATEMATICKÁ ANALÝZA STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANÉ MATEMATICKÁ ANALÝZA STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM MATEMATICKÁ ANALÝZA RNDr. Vladimíra MÁDROVÁ, CSc., RNDr. Vratislava MOŠOVÁ, CSc., Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 8 Moravská vysoká škola

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky algebra (CZMa) Systematizace a prohloubení učiva matematiky: Číselné obory, Algebraické výrazy, Rovnice, Funkce, Posloupnosti, Diferenciální

Více

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina Instrukce: Příklady řešte výhradně elementárně, bez použití nástrojů z diferenciálního a integrálního počtu. Je-li součástí řešení úlohy podmnožina reálných čísel, vyjádřete ji jako disjunktní sjednocení

Více

Zlín, 23. října 2011

Zlín, 23. října 2011 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce,

Více