INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 12/ Role of the educator in social software initiatives in further and higher education : [Role pedagoga pi využívání softwarových sociálních nástroj v dalším a vysokoškolském vzdlávání] / a conceptualisation and research agenda / Shailey Minocha, Andreas Schroeder, Christoph Schneider -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy (2011), s. [889]-903. Vysvtlení pojmu sociální software (poítaové aplikace a služby, které usnadují jednání skupin a vzájemnou sociální interakci v rámci skupin). Pedstavení jejich jednotlivých forem: blogy, webové stránky typu Facebook nebo YouTube, social bookmarking. Jejich uplatnní v oblasti vzdlávání. Výsledky britského výzkumu, který se zamil na velmi dležitou roli pedagoga pi využívání tchto typ softwaru v rámci dalšího (postsekundárního nevysokoškolského) a vysokoškolského vzdlávání. software ; poítaové aplikace ; interakce ; komunikace ; skupina ; postsekundární vzdlávání ; vysokoškolské studium ; role uitele ; výsledek výzkumu ; Velká Británie 2. A Delphi study on collaborative learning in distance education : [Výzkum uení ve spolupráci v distanním vzdlávání využívající delfské metody :: perspektiva 1

2 vyuujících] / the faculty perspective / Susan O'Neill, Murray Scott, Kieran Conboy -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy (2011), s. [939]-949. Irská studie se zabývala faktory ovlivujícími uení ve spolupráci v distanním vzdlávání. K získání názor panelu expert použila delfské metody. Bylo identifikováno 17 nejdležitjších faktor od designu kurzu pes vyuovací styl tutora, dynamiku skupiny až po použitou technologii. uení ve skupin ; distanní vzdlávání ; e-learning ; psobení ; styl výuky ; vzdlávací technologie ; metoda výzkumu 3. Intelligenzwachstum in Kindheit und Jugend / [Rst inteligence v dtství a mládí] / Heiner Rindermann -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN X, -- Ro. 58,. 3. Quartal (2011), s Ve tyech rzných studiích z nmeckých spolkových zemí byl zkoumán vk nárstu inteligence žák. Výrazné zvyšování školního výkonu žák v matematice, pírodních vdách a testech porozumní textu mezi 3. a 4. roníkem ZŠ. Se vzrstajícím vkem se nárst inteligence snižuje. Inteligence v dtství a mládí se prmrn zvyšuje o 5,62 IQ - bod. V gymnáziích je vyšší rst inteligence než v ostatních typech škol. inteligence ; intelektuální vývoj ; inteligenní kvocient ; psychologický výzkum ; mení inteligence ; dtství ; mládí ; vk ; SRN 4. Teachers' learning while constructing technology-based instructional resources / [emu se uitelé uí pi vytváení výukových materiál využívajících moderních technologií] / Drew Polly -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy (2011), s. [950]-961. Americký výzkum mezi úastníky dalšího vzdlávání v podob letního tábora pro uitele základní školy, zameného na využívání nových technologií ve výuce, se zamil na proces a výsledky jejich odborného rozvoje bhem tvorby elektronických výukových materiál. Vycházel z koncepce konstruktivismu a využil Bloomovy taxonomie vzdlávacích cíl. Uitelé, kteí byli zapojeni do tvorby kurikulární mapy 2

3 a využívali pitom Google Documents a Wiki, rozvíjeli své znalosti a dovednosti jak v oblasti nových technologií, tak pedagogiky a vyuovacího obsahu. další vzdlávání uitel ; letní škola ; odborný rozvoj zamstnanc ; základní škola ; uitel ; rozvíjení schopností ; tvorba uebních pomcek ; nové technologie ; výzkum ; konstruktivistická pedagogika ; USA ; elektronický uební materiál 5. Effects of reviewing annotations and homework solutions on math learning achievement / [Vliv posuzování komentá a ešení domácích úloh na výsledky uení se matematice] / Wu-Yuin Hwang, Nian-Shing Chen, Rustam Shadiev, Jin- Sing Li -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy (2011), s. [1016] Využívání systém urených k psaní a posuzování komentá student a ešení domácích úloh pro zlepšení uení se z elektronických uebních materiál. Výsledky tchajwanského výzkumného experimentu probíhajícího 4 msíce v rámci výuky matematiky, který zkoumal psobení využití takového systému (webový systém Virtual Pen) na rozvoj myšlení a výsledky uení. nové technologie ; software ; domácí úkol ; ešení úloh ; uení ; matematika ; rozvíjení schopností ; myšlení ; prospch ; výkon ; výsledek výzkumu ; experimentální výzkum ; Tchaj-wan ; elektronický uební materiál 6. Instructional development for early career academics : [Rozvoj výuky pro zaínající vysokoškolské pedagogy :: pehled vliv] / an overview of impact / Ann Stes, Peter Van Petegem -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational research -- ISSN Ro. 53,. 4 (2011), s. [459]-474. lánek prezentuje tyi studie provedené na univerzit v belgických Antverpách. Zkoumaly, jaký vliv má program rozvoje výuky u zaínajících vysokoškolských pedagog na kvalitu výuky na vysoké škole. Výzkumu se zúastnili vysokoškolští pedagogové, kteí absolvovali tento program. Ten ml podpoit jejich kompetence a pízniv ovlivnit jejich vyuovací praxi. Výsledky tchto studií. vysokoškolský pedagog ; zaínající uitel ; výuka ; vysoká škola ; vzdlávací program ; praxe ; odborný rozvoj zamstnanc ; Belgie 3

4 7. Conceptualizing Teacher Professional Learning / [Konceptualizace profesního uení uitel] / V. Darleen Opfer, David Pedder -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Review of Educational Research -- ISSN Ro. 81,. 3 (2011), s Pehled literatury na téma profesní rozvoj praxe uitel, obnovující se systém této praxe a vliv, jaký má zkušenost uitele s uením na jeho znalosti a zmny praxe ve tíd. Jak se uitelé uí z vlastního profesního rozvoje. Podmínky podporující toto uení. uitel ; odborný rozvoj zamstnanc ; praxe ; zkušenost ; znalost ; psobení ; podmínky uení ; další vzdlávání uitel ; výchovn vzdlávací praxe ; inovace ve vzdlávání ; USA 8. Niektoré nežiaduce aspekty virtuálnej komunikácie - internet, chat, mobil / [Some undesirable aspects of virtual communication - internet,chat, mobile phone] / Ingrid Hupková -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Vychovávatel' -- ISSN Ro. 59,. 1-2 (2011), s Závislostní chování související s moderními komunikaními technologiemi (virtuální prostedí internetu, chatu a problémové užívání mobilu). Vymezení závislosti na internetu. Chat a diskusní fóra (vznik závislosti zejména u lidí s problémy v reálných sociálních vztazích). Internetové seznamování a uvádní nepravdivých informací. Problémové užívání mobilního telefonu jako jedna z forem tzv. komunikaních závislostí. informaní technologie ; Internet ; závislost ; prevence ; výchovné psobení ; psychický vývoj ; životní styl ; chatování ; mobilní telefon 9. Motivation, Achievement, and Advanced Placement Intent of High School Students Learning Science / [Motivace, prospch a úmysl pokraovat v pírodovdném vzdlávání u žák stední školy] / Robert R. Bryan, Shawn M. Glynn, Julie M. Kittleson -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN Ro. 95,. 6 (2011), s. [1049]

5 Americká studie vycházející ze sociáln kognitivní teorie zkoumala motivaci uení u letých žák úastnících se úvodního pírodovdného kurzu. Žáci vyplnili dotazník zamený na jejich vnitní motivaci, sebedvru ve vlastní schopnosti a další studijní zamení, napsali esej o své motivaci a dále s nimi byly vedeny rozhovory. Faktorem, který nejvíc korespondoval s prospchem, byla dvra ve vlastní schopnosti. Byly vyvozeny závry pro posílení motivace žák k zájmu o pírodovdné obory. motivace uení ; pírodovdný pedmt ; žák ; stední škola ; motivace ; zájem ; pírodní vdy ; sebedvra ; prospch ; pedagogický výzkum ; USA ; vk Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Josef Lukas. Katedra psychologie FSS MU Brno

Josef Lukas. Katedra psychologie FSS MU Brno VÝVOJ UČITELE: PŘEHLED RELEVANTNÍCH TEORIÍ A VÝZKUMŮ (1. ČÁST) 1 Josef Lukas Katedra psychologie FSS MU Brno Úvod Úspěšnost vzdělávacího procesu je závislá na mnoha faktorech, West a Hopkins (2003) v této

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Výchovné poradenství očima žáků základních škol Petra Kalibová, Romana Zikmundová

Výchovné poradenství očima žáků základních škol Petra Kalibová, Romana Zikmundová Sociální pedagogika / Social Education ročník 2, číslo 2, str. 102-113, Listopad 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.02.02.07 102 Výchovné poradenství očima žáků základních škol Petra Kalibová,

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více