Bakalářská práce 2008 Anna Krafková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce 2008 Anna Krafková"

Transkript

1 Unverzta Karlova v Praze Fakulta socálních věd Insttut ekonomckých studí Bakalářská práce 008 Anna Krafková 0

2 Unverzta Karlova v Praze Fakulta socálních věd Insttut ekonomckých studí Bakalářská práce Strategcký defct Vypracovala: Anna Krafková Vedoucí bakalářské práce: PhDr Martn Gregor, PhD. Akademcký rok: 007/08

3 Prohlášení: Prohlašuj, že jsem bakalářskou prác vypracovala samostatně a použla pouze uvedené prameny a lteraturu. V Praze dne Anna Krafková

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala PhDr. Martnu Gregorov, PhD. za cenné rady, přpomínky a motvac př vedení mé bakalářské práce. 3

5 Abstrakt V posledních desetletích vznkla řada poltcko-ekonomckých teorí snažících se objasnt pozorovanou akumulac veřejných defctů. Tato práce se soustředí na skupnu modelů, které dluh vysvětlují jako důsledek poltcké stratege. V textu jsou představeny předpoklady a závěry základních navržených hypotéz. Zvláštní pozornost je věnována modelu Lambertn, který je popsán detalněj, dskutovány jsou možnost jeho rozšíření a zobecnění. Závěrem je prezentována emprcká evdence strategckého dluhu. Abstract In last decades several hypotheses tryng to explan the accumulaton of publc debt were proposed. Ths paper focuses on the group of theores explanng the debt as a result of strategc behavour of poltcans. Presented are basc hypotheses, ther assumptons and results. In more detals Lambertn model s dscussed, ncluded s also dscusson about possble extensons and generalzatons of the model. At the end the emprcal evdence for the strategc use of debt s presented. 4

6 Obsah. Úvod Tř modely strategckého dluhu Lambertn model Předpoklady modelu Optmalzace spotřebtele Optmalzace vlády Závěr modelu Lambertn, dskuse předpokladů modelu Defnce příjmu Defnce daňového základu Závěr Alternatvní modely strategckého dluhu Předpoklady Model Tabelln, Alesna Model Persson, Svensson Teore Partsan Cycles Porovnání modelů Emprcká evdence strategckého dluhu Petterson-Ldbom Lambertn Závěr Seznam základních pramenů a odborné lteratury: Příloha

7 . Úvod Od polovny 70.let 0.století dochází ve většně vyspělých zemí světa k nárůstu defctů veřejných rozpočtů. Ekonomcké teore 70. let nedokázaly tento fenomén vysvětlt, a proto vznkla řada nových poltcko-ekonomckých modelů, které se snažly podstatu vládního dluhu objasnt. Centrem pozornost se stala zejména dvě témata: Za prvé, proč se nevyrovnaný státní rozpočet začal objevovat v posledních dvacet č třcet letech spíše než kdy dříve? A za druhé, čím je dáno, že v některých průmyslových zemích dochází k hromadění veřejného dluhu spíše než v jných? Nové modely vznkly zejména jako reakce na teor vyrovnávání daní v průběhu hospodářského cyklu (Barro, 979 a Lucas a Stockley, 983). Barro argumentuje, že vzhledem k dstorznímu účnku daní, je optmální poltkou vlády rovnoměrné rozložení daňové břemene v průběhu cyklu. To znamená vytvoření vládního dluhu v období recese, které je kompenzováno přebytkem v období expanze. K vyrovnání rozpočtu tedy nedochází každým rokem, mělo by však k němu dojít v rámc hospodářského cyklu. Emprcká data posledních desetletí však tento teoretcký rámec nepotvrzují. Graf č.: Vývoj vládního dluhu, %HDP (zdrojová data tabulka č.4 vz příloha) 80 Evropská Une 70 Průměr Graf ukazuje, jakým způsobem se v průměru vyvíjel poměr vládního dluhu k HDP v posledních třcet letech v 8 vyspělých zemích světa. Je zde patrný rostoucí trend Vzorek zahrnuje následující země: Austrále, Belge, Rakousko, Kanada, Dánsko, Fnsko, France, Německo, Řecko, Itále Japonsko, Nzozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Brtáne a USA 6

8 ukazatele, od roku 970 (37,5%) do roku 00 (64%), který Barrova teore nevysvětluje. Také nepozorujeme žádné výraznější kolísání v rámc hospodářské cyklu. Další otázkou, na kterou Barrova teore nedává odpověď, jsou velké rozdíly ve výš dluhu v jednotlvých zemích. Graf č.: Vývoj vládního dluhu, %HDP (zdrojová data tabulka č.4 vz příloha) Belge Itale Norsko Nemecko Tento fakt lustruje Graf č., který zaznamenává vývoj poměru dluhu k HDP ve dvou zemích s nejvyšším průměrem (Belge a Itále) a dvou zemích s nejnžším průměrem (Norsko a Německo). Absolutně dosáhla v roce 970 nejvyšší hodnoty ukazatele Velká Brtáne (78%) a nejnžší Japonsko (0,5%). V roce 00, náležela nejvyšší hodnota Japonsku (9,4%) a nejnžší Austrál (,6%). V osmdesátých letech proto začaly vznkat nové modely, které by lépe korespondovaly s emprckou evdencí. Zpochybněny byly základní předpoklady Barrova modelu. Jedním z nejdskutovanějších se stala jeho představa o nekonečném horzontu, v rámc kterého ční jednc svá rozhodnutí, a v neposlední řadě také zanedbání poltckých a nsttuconálních vlvů. Nově vznklé modely klasfkoval Perrot (995) a Alesna (997) do sedm skupn: () () () (v) modely založené na oportunsmu poltků a navtě volčů modely založené na předpokladu deologe poltků modely redstrbučních konflktů modely konflktů mez poltckým stranam 7

9 (v) (v) (v) modely geografcky rozptýlených zájmů modely zdůrazňující efekty rozpočtových nsttucí modely dluhu jako strategcké proměnné Ad (), první skupnu tvoří modely, které vysvětlují dluh jako důsledek oportunsmu poltků a krátkozrakost volčů (Nordhaus, 975). Poltc zvýší dočasně vládní výdaje v předvolebním období tak, aby přesvědčl navní volče. Výsledkem jejch poltky je pak zvýšení vládního dluhu těsně před volbam, a následné snížení v období po volbách. V podstatě se jedná o jeden z modelů strategckého dluhu, jejchž analýza je předmětem této práce, neboť poltcká stratege je určujícím faktorem př rozhodování o výš vládního defctu. Námtky vůč tomuto přístupu spočívají především ve zpochybnění základního předpokladu o tom, že volč podléhají fskální luz. Není zřejmé, proč by měl volč systematcky podhodnocovat daňové náklady relatvně k výhodám plynoucím z výdajů. Navíc teore nepodává dobré vysvětlení pro rozdíly v akumulac dluhu mez zeměm. Na druhou stranu je nutné podotknout, že tato teore je podpořena slnou emprckou evdencí (např. Blas and Nadeau, 99; Alesna, Roubn wth Cohen 997). Ad (), modely založené na odlšných preferencích poltckých stran (Hbbs, 986) vycházejí z defnce pravcové vlády jako zastánce restrktvní poltky a levcové jako zastánce expanzvní poltky. Větší vládní defct se tedy očekává v stuac, kdy je levcová vláda u moc, nžší naopak vládne-l pravce. Teore pomáhá vysvětlt zjevné rozdíly mez výší dluhu v jednotlvých zemích, ne zcela však popsuje akumulac pozorovanou v posledních letech. Ad (), jná skupna teorí klade důraz na efekt mezgenerační redstrbuce př tvorbě rozpočtu. Tyto modely vznkly uvolněním Barrova předpokladu o nekonečnost horzontu, v rámc kterého se volč rozhodují. Předpokládá se, že rozhodovatelé čelí určtému časovému omezení během nějž musí být rozpočet vyrovnán. Současné generace přtom čerpají výhody práva hlasovat o podobě rozpočtu, které budoucí generace nemají, ale jsou to právě budoucí generace, které následky rozpočtu ponesou. Závěrem modelu pak je, že sobecké generace budou volt pro vládní defct. Cukerman a Meltzer (989), Alesna a Perott (995), Persson a Tabelln (999) 8

10 Prot teor se však staví přítomnost mezgeneračního altrusmu, tedy fakt, že současné generace se většnou zajímají o budoucí. Stupeň altrusmu v jednotlvých zemích pak může být teoretckým vysvětlením jejch rozdílných rozpočtových poltk. Nevypovídá však nc o pozorované akumulac dluhu posledních let. Ad (v), velké pozornost se dostalo modelům analyzujícím stuac, ve které o veřejném rozpočtu rozhodují společně poltcké strany, mez nmž panují zřejmé neshody. Jsou-l názory poltků více roztříštěné, bude shoda na redukc veřejného rozpočtu těžší. Teore tedy ukazuje, že koalční vlády jsou obvykle více náchylné k vytvoření vládního dluhu než vlády tvořené jednou stranou (Alesna a Perott, 995). Ad (v), další teore považují za významný faktor ovlvňující vládní rozpočet geografcké oddělení míst, které z výhod veřejných výdajů čerpají a míst, které na tyto výdaje nesou náklady (Alesna a Perot 995). Příkladem takovéto poltky je přecenění beneftů z podpory jednoho regonu, odhlasované příslušnou lokální nsttucí, které neúměrně zatěžuje všechny daňové poplatníky a nejenom obyvatele příslušného regonu. Ad (v), alternatvní vysvětlení podstaty vládního dluhu nabízejí modely založené na analýze nsttuconálního rámce. Zákony, regulace a pravdla, podle kterých je rozpočet schvalován, mají významně ovlvnt konečnou podobu rozpočtu. Je zřejmé, že uzákoněné restrkce fskální poltky (například zákon o vyrovnaném rozpočtu nebo jné regulace) vedou k redukc vládního dluhu. Na druhou stranu vláda tímto omezením ztrácí nástroj pro fskální stablzace v průběhu hospodářského cyklu. Poztvní dopad takovéto poltky není tedy evdentní. Důležtá role je přpsována pravdlům, jmž je řízen rozpočtový proces. Předpokládá se například, že proběhne-l hlasování o celkové výš výdajů dříve než hlasování o jejch alokac, bude rozpočet spíše vyrovnaný než v stuac kdy probíhá hlasování v opačném pořadí. Změnou legslatvy nebo více obecných nsttuconálních změn tak může dojít k redukc veřejného dluhu. Ad (v), konečně poslední skupnu tvoří modely, které vysvětlují akumulac veřejného dluhu posledních let jako důsledek strategckého jednání poltků. Jejch analýza bude předmětem této práce. V následující část budou naznačeny hlavní myšlenky modelů tohoto typu. V dalším textu pak bude podrobně rozebrán model Lambertn, 9

11 spolu s jeho možným rozšířením a zobecněním, stručněj budou představeny modely Persson, Svensson a Tabelln, Alesna. Závěrem bude prezentována emprcká evdence strategckého dluhu.. Tř modely strategckého dluhu V zásadě byly navrženy tř typy modelů, v nchž veřejný dluh vystupuje jako strategcká proměnná. Jedná se o práce Persson a Svensson (989), Tabelln a Alesna (990) a Lambertn (999). Všechny tyto teore předpokládají, že poltc jsou svázán dodržením jstého mezčasového rozpočtového omezení, to znamená, že objem výdajů stávajícího období determnuje objem výdajů obdobích následujících, neboť rozpočet musí být nejpozděj do konce posledního období vyrovnán, nepřpouští se možnost nesplacení dluhu. Tímto se od základu odlšují od Barrovy teore, která předpokládá nekonečný horzont rozhodování. Dalším společným předpokladem je exstence pouze dvou poltckých stran s výrazně odlšným preferencem co se týče objemu, případně struktury veřejných výdajů. Argumentace jakým způsobem je vládní dluh strategcky využt je však u každého z modelů zcela odlšná a autoř také prezentují odlšné závěry. Tabelln a Alesna rozlšují volče na dvě skupny podle jejch preferencí ohledně struktury veřejných výdajů. Předpokládají, že exstují dva druhy veřejných statků, přčemž jedna skupna volčů výrazně preferuje jeden typ před druhým. Stuac lustrují na příkladu, kdy jedné skupně záleží více na žvotním prostředí, a proto je jejch preferovaným veřejným statkem čsté ovzduší, zatímco druhá skupna dává přednost výdajům na veřejnou obranu. Preference skupn jsou reprezentovány poltckým stranam, lberální stranou v případě prvním a konzervatvní v případě druhém. Pokud se vládnoucí konzervatvní strana domnívá, že nevyhraje volby, volí poltku státního defctu utratí více prostředků na národní obranu než tomu dovoluje rozpočtové omezení. Tím omezí nastupující lberální vládu ve svých výdajích na čsté ovzduší, neboť ty budou svázané splacením dluhu z období mnulého. Přestože se v příštím období nebude konzervatvní vláda podílet na moc, může zanecháním dluhu významně ovlvnt strukturu výdajů dalšího období. Zcela analogcky může postupovat vláda lberální, je-l ona vládou prvního období. Tabelln a Alesna tak nabízejí závěr: poltcká strana, která 0

12 očekává prohru ve volbách, volí poltku státního defctu, a to bez ohledu na svou poltckou orentac. Persson a Svensson zase vycházejí z předpokladu, že se volč lší ve svých preferencích ohledně objemu veřejných výdajů. Zatímco někteří volč preferují vzdělání č zdravotnctví jako soukromé statky, jní by je uvítal jako statky veřejné. Volč reprezentovaní lberální stranou požadují výrazně vyšší podíl veřejných výdajů než volč strany konzervatvní. Dle tohoto modelu konzervatvní strana, která očekává neúspěch ve volbách, zanechá dluh. Splácením dluhu sváže ruce nastupující lberální vládě, která se bude muset krott ve svých výdajích a přblíží se tudíž poltce vlády konzervatvní. Stejným způsobem však nemůže postupovat vláda lberální. Ta naopak, v případě nejstoty ohledně volebního výsledku, zanechá vládní přebytek, čímž zajstí vládě druhého období dostatečné prostředky k fnancování veřejných statků. Opět se tak v druhém období poltka pravcové strany přblíží levcové. Závěrem pak je, že stratege využtí vládního dluhu závsí na poltcké orentac: pravce, očekává-l prohru, volí poltku defctu, zatímco levce volí poltku přebytku státního rozpočtu. Model Lambertn je postaven na zcela odlšné argumentac. Výše uvedené teore ukazují, že poltc mohou ovlvnt podobu budoucích výdajů formou nepřímou a sce omezením rozpočtu nastupující vlády. Lambertn však dokazuje, že využtím vládního dluhu s poltc mohou zajstt podporu ve volbách a podílet se tak na vládě následujícího období přímo. Konzervatvní strana je v modelu charakterzována jako strana reprezentující zájmy vysokopříjmových skupn, zatímco lberální strana zastupuje nízkopříjmové skupny. Obě strany budou-l chtít vyhrát ve volbách musí získat hlas volče medána, který o výsledku voleb rozhoduje. Lambertn ukazuje, že změnou daňové sazby (která vzhledem k danému rozpočtovému omezení povede k vytvoření vládního dluhu, resp.přebytku) můžou poltcké strany manpulovat s bohatstvím volče medána a zařadt ho tak do vysokopříjmové, resp. nízko-příjmové, skupny tak, aby získaly jeho hlas. Závěr modelu je v podstatě totožný s modelem Persson a Svensson - pravce v stuac nejstoty volí defct, levce přebytek státního rozpočtu avšak vysvětlení je dametrálně odlšné.

13 3. Lambertn model Základní charakterstkou modelu Lambertn je předpoklad o tom, že preference volčů jsou dentcké a pouze výše jejch příjmu hraje rol v rozhodování o volbě poltcké strany. Je uvažován systém dvou poltckých stran, strany konzervatvní, jež reprezentuje zájmy vysokopříjmových skupn, a strany lberální, jež je podporována volč s nžším příjmy. Lambertn ukazuje, že volbou daňového systému můžou poltc manpulovat s výší příjmu volčů tak, aby s zajstl poltckou podporu. Čelí-l vláda danému rozpočtovému omezení, odrazí se změna daňového systému ve výš vládního dluhu. 3. Předpoklady modelu Preference volčů jsou charakterzovány užtkovou funkcí U, U = ln c + β ln c, () kde c s je soukromá spotřeba období s, β je osobní dskontní faktor. Svět trvá dvě období, s =,. Exstuje možnost vypůjčovat s a půjčovat za světovou úrokovou míru r, přčemž ale všechny dluhy musejí být do konce druhého období splaceny. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že úroková míra je konstantní a platí β + r =. r ( ) Znamená to, že nepředpokládáme rozdílnou úrokovou míru domácí a světové ekonomky. Dále se přepokládá, že lberální strana je podporována volč s nžším příjmem (L), naopak konzervatvní strana je zastávána bohatší vrstvou (R). Volč medán (M) má své preference na pomezí obou poltk. Objem vládních výdajů g je v modelu určen exogenně, vláda podléhá určtému omezení, danému například ústavou, které j nařzuje poskytovat konstantní množství veřejných statků. Vláda na počátku období musí rozhodnout jaký daňový systém a daňové sazby zvolí, aby pokryla výdaje na požadované množství statků. Přtom je ještě omezena podobou daňového schématu, který je pro každou z nch charakterstcký (bude specfkováno dále).

14 Průběh poltcké hry je následující: vláda prvního období je zvolena náhodně. Rozhodne o daňovém systému a mezní daňové sazbě, kterým determnuje vládní defct. Následují volby, z nchž vyjde vláda druhého období. V druhém období je její poltka svázána dodržením mezčasového rozpočtového omezení. 3. Optmalzace spotřebtele Volč maxmalzuje svoj užtkovou funkc U : ( β ) B = arg maxu = arg max ln c + ln c, =L,M,R. () Je přtom svázán mezčasovým rozpočtovým omezením ( ( )) c w T + d T c + = w0 ( T + d( T )) B + + r + r, (3) kde, w jsou příjmy -tého rozhodovatele v prvním a druhém období, přčemž platí w0 w < w < w R. Předpokládáme, že nomnální výše příjmu je stálá, příjem druhého období L M je tedy roven příjmu prvního období zvýšeného o zhodnocené úspory, 0 ( ) w = w + B + r. (4) B, úspory prvního období, jsou defnované jako rozdíl příjmu, daňových výdajů a spotřeby, ( ( )) B = w T + d T c. (5) 0 Dle předpokladu musí být úspory do konce druhého období utraceny. T s je daň období s jako funkce w, dt ( ) jsou náklady spojené s výběrem daní. Pro zjednodušení uvažujeme s s dt ( ) = T /. 3

15 Podmínky prvního řádu optmalzace jsou : U B ( ln c β ln c ) + = = B ( ln ( w0 ( T d( T )) B ) β ln ( B ( r) w0 T d( T) )) = = 0 B U = + ( r) 0 B c c β + =. Předpokládáme, že β ( + r) =, píšeme tedy U = + = 0 c = c c. (6) B c c Výsledkem maxmalzace je, že rozhodovatel v optmu vyrovnává spotřebu v průběhu žvota. To je evdentní důsledek toho, že ) okamžtý užtek v obou obdobích je dentcká konkávní funkce a ) spotřebu lze vyrovnávat na trzích s kaptálem ( úsporam) bez dodatečných nákladů. Optmální výše úspor je pak B T = ( T ) ( T ) + T + r (7) a spotřeba maxmalzující užtek ( T ) ( T ) c = w0 ( + r) T + + T +. (8) + r 3.3 Optmalzace vlády 3.3. Pokud se na počátku druhého období nekonají volby 4

16 Vláda na počátku každého období rozhoduje o podobě daňového schématu. Předpokladem je, že konzervatvní vláda preferuje nejméně progresvní systém, který je možný, zatímco lberální vláda preferuje systém vysoce progresvní. Dále ( ) 0 předpokládejme, že regresvní daňový systém nelze uvalt, tj. nutně platí T w. Označením progresvní daňový systém budeme mít v tomto textu na mysl daňové schéma defnované níže jako (0). Nemíní se tím tedy, v lteratuře běžně používaný, pojem progresvní (resp. regresvní) pro systém, v němž je efektvní daňová sazba rostoucí (resp.klesající) funkcí příjmu. Vyjádřeno formálně, konzervatvc zastávají daňové schéma T s = t = L, M, R s =,. (9) s Lberálové pak preferují schéma τ pro ws s T s = τ s τ s a + α pro w s ( a, b ) (0) + φα pro w b, s kde ab,, α > 0 a φ > jsou exogenně dané koefcenty. Koefcent φ představuje míru progresvty zdanění a bude jednou z klíčových proměnných př optmalzac poltky L M R vlády. Dle předpokladů modelu nutně platí w0 a< w0 < b w0. Pokud není rozhodování ovlvněno volebním očekáváním, bude vláda maxmalzovat užtkovou funkc svého volče j = L, R: ( J, J ) arg max j arg max ( ln j ln j T T = U = c +β c ), () na mezčasovém rozpočtovém omezení +. () ( ) ( ) + r T + T = + r g g 5

17 Poltc mohou v prvním období přesáhnout svým výdaj sumu vybraných daní o vládní dluh D, defnovaný jako D= g T, (3) ten však musí být v následujícím období splacen, možnost nesplacení závazků model nepřpouští. Dluh může být fnancován z domova ze zahrančí, není tedy nutné v modelu řešt otázku jeho korespondence s domácím úsporam. Popšme nejprve poltku pravcové strany. Pravcová vláda volí takovou daňovou sazbu, která maxmalzuje užtek volče R. Řeší tedy úlohu: (, ) arg max R R R t t = U = arg max ( ln c +β ln c ). (4) Svázána dodržením mezčasového rozpočtového omezení (), pro konzervatvní vládu (zastávající schéma rovné daně) ve tvaru ( ) 3 3 ( ) + r t + t = + r g+ g. (5) Z rovnce (5) vyjádříme jako funkc t : t t g g = ( + r) + ( +r) t. 3 3 Dále vláda musí vzít př svém rozhodování v úvahu funkc spotřeby maxmalzující užtek volče, která je závslá na stanovených sazbách pravcové strany bude mít tvar t, t (8). Funkce pro volče 0 ( ) t t c R = w R + r t+ + t + + r. (6) 6

18 Vyjádřením daňové sazby t ze vztahu (5) a dosazením do funkce optmální spotřeby (6) dostáváme kompletní omezení, které musí vláda splnt: g g R c = w + r t r + + r t + + r 3 3 (7) ( + r) + ( + ) R t g g ( ) ( ) ( ) r t Podmínky optmalzace prvního řádu jsou potom: ( + r) R U + r + r g = ( + t) + + ( + r R ) t + t c + r + r 3 + r ( + r) + r + r g + β ( + t) + + ( + r) 0 R c + r + r 3 + r t = Z předpokladů modelu víme, že ( r) β + =, proto rovnc přepíšeme do tvaru ( + r) + r + r g ( + t) + + ( + r) t = + r + r 3 + r + r + r g ( + t ) + + ( + r) + r + r + r 3 + r ( + r) t (8) g Řešením rovnce je optmální daňová sazba období jedna t = a ze vztahu (5) pak 3 g nutně platí t =. Výsledkem poltky konzervatvní vlády je nulový vládní defct 3 D = 0. Analogcky levcová vláda maxmalzuje užtek volče L: L L L ( τ, τ) = arg maxu = arg max ( ln c + β ln ) c. 7

19 Její mezčasové rozpočtové omezení odpovídá rovnc (vzhledem k defnc preferované progresvní daňové poltky (0) ): ( τ α φ ) ( τ α( φ) ) ( r) ( r) ( ) = + g + g ( r) ( g α( + φ) ) ( r) τ = + + τ. (9) 3 Stejným způsobem jako vláda konzervatvní bere v úvahu optmální spotřební funkc volče L : L L τ τ c = w0 ( + r) τ + + τ + + r, (0) takže celkové omezení můžeme přepsat takto: c L ( g α( + φ) ) τ ( + r) τ + + ( + r) ( + r) τ 3 + r ( g α( + φ) ) ( + r) ( + r) τ 3 + l = w 0 () Napíšeme podmínku maxmalzace prvního řádu : ( g α( + φ) ) ( + r) R U + r + r = ( + τ) + + ( + r) τ + R t c + r + r 3 + r, + r + r ( g α( + φ) ) ( + r) + β ( + τ) + + ( + r) τ = 0 R c + r + r 3 + r do které dosadíme předpoklad ( r) β + = a rovnc zjednodušíme: 8

20 r ( g α( + φ) ) ( + r) ( τ ) ( r) + r = + r + r 3 + r + r + r ( + τ ) + + ( + r) + r + r + r 3 + r ( g α( + φ) ) ( + r). () τ ( ) g α + φ Jejím řešením je optmální daňová sazba τ =. Ze vztahu (9) jednoduše 3 g α ( + φ ) odvodíme optmální daňovou sazbu τ = a je evdentní, že levcová vláda 3 volí ve svém optmu poltku nulového defctu, D = 0 Shrňme nyní výše odvozené závěry. Vláda v stuac, kdy nečelí žádné předvolební nejstotě, zvolí poltku vyrovnaného rozpočtu, a to bez ohledu na její poltckou orentac. Optmální poltkou bude vždy nulový vládní defct, D = 0. Lšt se bude pouze poltka struktury daní, dle preferencí stran. Konzervatvní vláda přjme daňové schéma T = t = T = t = = L, M, P. 3 g Lberální vláda zvolí T L L T M M T R ( + φ) g α = τ = T = τ = 3 3 g α 3 ( + φ) = τ + α = T = τ + α = R g α = τ + α( + φ) = T = τ + α( + φ) = ( φ ) (3) 3.3. Pokud se na počátku druhého období konají volby Předpokládejme nyní, že se počátku druhého období se konají volby. Uvažujeme většnový systém, tj. vítěz voleb musí získat alespoň dva ze tří hlasů L, M, R. Preference 9

21 skupn L a R jsou jednoznačné, neboť jsou přímo reprezentovány stranou lberálů a konzervatvců. Klíčovým se pro poltky stane hlas skupny M, volče medána. Zsk hlasu M znamená výhru ve volbách, proto je zřejmé, že poltcké strany budou ochotny odchylovat se od své frst-best poltky tak, aby tento hlas získaly. Není jednoznačně určeno, zda je volč medán v lepší stuac v případě daňového schématu lberální č konzervatvní strany. Porovnáním optmálních daňových sazeb obou stran lze nahlédnout, že volč M odevzdá svůj hlas konzervatvní straně, bude-l platt t < τ+ α. To znamená, bude-l platt, že medánová daň v progresvním systému bude vyšší než průměrná daň. Dosazením optmálních daní konzervatvní a lberální vlády dostáváme formální podmínku ( ) g g α 3 + φ < + < φ < Platí-l však φ >, odevzdá volč M svůj hlas lberálům. Hodnota koefcentu φ, který představuje progresvtu daňového systému, tedy bude mít zásadní vlv na jeho rozhodování. Nechť je náhodou určená vláda prvního období vládou konzervatvní. Je-l φ > a vládní strana se drží své preferované poltky (t =g/3 a D=0), volby prohraje, protože volč medán s polepší volbou lberálů. Strana může být zvolena jedně tehdy, změní-l svou poltku. Snížení daňové sazby v období jedna zvýší bohatství medána, který se tak na počátku druhého období zařadí do vysokopříjmové skupny. Tím bude mít sklon odevzdat svůj hlas konzervatvcům. Změna daňové sazby spolu se závazkem konstantních vládních výdajů vede k defctu, který se takto stává strategckým nástrojem k získání poltcké podpory. Výše uvedený závěr odvodíme nyní formálně. Chce-l konzervatvní strana získat podporu ve volbách, v stuac kdy φ >, řeší opět maxmalzační problém (). Kromě omezení danému vztahem (), bude vláda čelt dalšímu omezení 0

22 wm b, (4) tj. vláda musí zajstt, aby příjem volče M na počátku druhého období byl natolk vysoký, že se pro něj stane pravcová poltka výhodnější, resp. musí zajstt, aby volč medán spadl do pásma vyššího zdanění. Medánová daň v progresvním systému se pak stává vyšší než průměrná daň. To je jednoduše zajštěno tím, že exstuje skupna volčů L, kteří platí nžší daň a zároveň celkový objem veřejných výdajů systému je neměnný, exogenně daný. Ze defnce příjmu druhého období (4) a výše úspor maxmalzující užtek volče (7), může psát nové omezení takto: ( ( ) ( )) 0 + r wm + t + d t t d t + r Rozhodování vlády je nyní podmíněno třem rovnostm: b. (5) D g = 3 t + D t = 3 g+ ( + r) D g+ ( + r) D= 3 t t = 3 0 ( t) ( t ) + r wm + t + t = b + r g (6) Vyjádřením t, t z prvních dvou rovnc, jejch dosazením do rovnce třetí a algebrackým úpravam získáme podmínku optmalty: ( ) ( ) g+ + r D g+ + r D g D g D + r b wm 3 + = r 0 ( ) g r D r( r) 6D ( r+ ) 8 ( b w 0 M ) = r Jejím řešením je vládní defct

23 3 g 3 g r D = r 3 r 3 + r a daňová sazba M ( b w 0 ) (7) g g g r t = r 3 r 3 + r M ( b w ) 0. (8) M Přpomeňme, že platí w < b, lze tedy snadno nahlédnout, že D > 0. 0 Drží-l se poltcké strany svých preferovaných daňových schémat, rozhoduje se volč M na počátku druhého období mez volbou t a τ, kde g + ( + r) D g + ( + r) D + αφ = < = + αφ. 3 3 τ t Je evdentní, že poltka konzervatvní strany je pro něj výhodnější, neboť t < τ + αφ. Volby skončí v tomto případě vítězstvím pravce. Stručně ještě konstatujme, že platí-l < φ, vyhraje volby pravce se svou frst-best poltkou, tedy schématem rovné daně a nulovým defctem. V takovém případě neexstuje strategcký defct. Analogcky analyzujme stuac, v níž je vláda prvního období lberální. Pokud platí < φ a vláda se drží své preferované poltky, volby zcela jstě prohraje. Změníl však vláda daňovou poltku tak, aby volče medána zařadla do nízkopříjmové skupny a tím získala jeho podporu, volby vyhraje. Medánová daň se v tomto případě stane nžší než průměrná daň. To je dáno tím, že exstuje ještě skupna volčů R, kteří platí vyšší daň v progresvním systému a přtom celkový objem výdajů je exogenní. Formálně vláda čelí v tomto případě dodatečnému omezení danému nerovností: w M a. (9)

24 Podmínku můžeme opět přepsat do tvaru: ( ( ) ( )) 0 + r wm + T + d T T d T + r a. (30) Pro algebracké zjednodušení, uvažujme nyní nulové náklady spojené s výběrem daní, w 0 M + r + r τ + α τ + α ( ) a. (3) Podmínky rozpočtového omezení jsou dány takto: ( φ) g α + D g = 3τ + α( + φ) + D τ = 3 g+ ( + r) D α( + φ) g+ ( + r) D= 3τ + α( + φ) τ =. (3) 3 Řešením problému je vládní přebytek 3 M D = ( w0 α ) < 0. (33) + r Levce zařazením volče M do nízkopříjmové skupny získá jeho hlas, ale jen za cenu poltky nenulového rozpočtového přebytku. To není úplně ntutvní závěr. Vláda v prvním období ustanoví velm vysoké daně, za což j střední třída odmění hlasem ve volbách, neboť to pro n znamená lepší mezčasový daňový mx. Model tak dochází k paradoxnímu výsledku, že zvýšení daní přnáší volební úspěch. Dodejme, že bude-l platt φ >, vyhraje levce se svou preferovanou poltkou, kterou je progresvní systém a nulový defct. Strategcký přebytek v tomto případě nevznká. 3

25 3.4 Závěr modelu Model dokazuje, že defct státního rozpočtu může být použt konzervatvním vládním stranam jako prostředek k zajštění s volebního úspěchu. Stanovením výše průměrné daňové sazby mohou poltc manpulovat s příjmem volče medána, který ve volbách rozhoduje. Konzervatvní strana, očekává-l volební prohru, sníží daňovou sazbu, čímž zvýší příjem volče medána. Medán se takto zařadí do skupny bohatých volčů a podpoří stranu konzervatvní. Důsledkem této poltky je vytvoření vládního defctu. Naopak strana lberální ve stejné stuac daňovou sazbu zvýší, sníží tím příjem medána a tím jeho příjem následujícího období, čímž s zajstí jeho podporu. Vláda lberálů tak aplkuje poltku rozpočtového přebytku. 4. Lambertn, dskuse předpokladů modelu V předchozí kaptole byl prezentován jednoduchý model poltcké ekonome, který ukazuje, jakým způsobem může být defct státního rozpočtu využt strategcky, k ovlvnění volebního výsledku. Další část textu bude věnována dskus jeho předpokladů a testování robustnost výsledků modelu vůč různým rozšířením a zobecněním. 4. Defnce příjmu Původní model předpokládá, že příjem spotřebtele je nomnálně stálý v čase. To lze snadno nahlédnout z rovnce (4), která defnuje příjem druhého období jako nomnální příjem prvního období zvýšený o zhodnocené úspory. Analyzujme nyní, jak se změní závěry modelu, defnujeme-l příjem odlšně. Předpokládejme, že namísto nomnálního bude v čase stálý spotřebtelův příjem reálný. Redefnujme tedy příjem druhého období následovně ( ) ( w = w0 + r + B + r). (34) 4

26 Analýzu začneme opět optmalzací spotřebtele. Spotřebtel maxmalzuje svou užtkovou funkc () na nově defnovaném rozpočtovém omezení ( + ) + ( + ) ( + ( ) ) c w 0 r B r T d T c + = w0 ( T + d( T )) B + + r + r. (35) Vyjádříme podmínku prvního řádu optmalzace ( ln c β ln c ) U + = = B B, ( ln ( w0 ( T + dt ( )) B) + β ln ( B( + r) + w0( + r) T dt ( ) )) = = 0 B jejíž řešení vede ke stejnému výsledku jako řešení optmalzace modelu původního, tj. c = c c. Optmální výše úspor pak bude dána vztahem: B = T ( ) ( ) r T T T w0r. (36) Jejch výše je v porovnání s původním modelem, který předpokládá konstantní nomnální příjem, nžší o wr 0 + r (lze nahlédnou srovnáním s rovncí optmálních úspor (8)). To je dáno tím, že spotřebtel vyrovnává spotřebu v čase, a vzhledem k tomu, že v budoucnu očekává zvýšený příjem, stačí mu nyní vytvořt menší úspory. Funkce optmální spotřeby pak bude: ( r + ) ( T ) ( T ) c = w0 ( + r) T + + T +. (37) + r + r 5

27 Optmalzac vlády rozdělíme na případ, kdy se na počátku druhého období konají, resp. nekonají volby. Nekonají-l se na počátku příštího období volby, volí vláda poltku, která maxmalzuje užtkovou funkc () na mezčasovém rozpočtovém omezení T ( w 0)( + r ) + T ( w ) = ( + r ) g + g. (38) Zapíšeme podmínku prvního řádu j J ( ln ln ) U j c +β c = = 0 T T, její řešení povede, stejně jako v modelu původním, k rovnc (8), vládne-l pravce, resp. () je-l u moc levce. Z výsledků předchozí kaptoly je tedy zřejmé, že pravcová vláda g g zvolí poltku t =, t =, D = 0, zatímco levcová zvolí 3 3 ( ) g α + φ τ =, D = 0. 3 ( ) g α + φ τ =, 3 Zabývejme se nyní stuací, kdy se na počátku druhého období konají volby. Předpokládejme, že u moc je pravcová vláda, a platí φ >. Analogcky s původním modelem, chce-l konzervatvní strana získat podporu ve volbách, musí změnt svou poltku tak, aby získala hlas volče medána. Čl musí zajstt, aby medán spadl do skupny volčů s vyšším příjmy a konzervatvce podpořl. Stále je přtom svázána dodržením mezčasového rozpočtového omezení (38). Dodatečnou podmínku, kterou vláda musí splnt, zapšme formálně: wm b. Z defnce (0) a funkce optmální spotřeby (3) j můžeme psát jako 6

28 0 + r 0 ( T ) ( T) wm ( + r) + wmr T + + T + b + r + r 0 ( T ) ( T) wm T + + T + r b. (39) + Optmální poltka vlády tak musí splňovat tyto tř rovnost: g = 3 t + D t = g D 3 ( ) g + + r D g + ( + r) D = 3 t t = 3 + r 0 ( T ) ( T) wm T + + T + = b. (40) + r Vyjádřením t, t úpravam dostaneme rovnc z prvních dvou rovnc, jejch dosazením do rovnce třetí a algebrackým ( ) ( ) g + + r D g + + r D g D g D + r 0 + = b wm r g r D r( r) 6D ( r ) 8 + b w M = 3 0, + r jejímž řešením je optmální vládní defct 3 g 3 g D = r r 3 r 3 + r + r M b w 0 (4) a optmální daňová sazba 7

29 g g g M = r 0 t b w. (4) 3 r 3 r 3 + r + r Výsledkem tohoto modelu je, že vládní defct bude větší než nula pouze v případě, kdy platí nerovnost w M 0 + r < b. + r T a platí tehdy, je-l příjem volče medána dostatečně vzdálený od hrance b. M V opačném případě, tj. blíží-l se hodnota w 0 k b, bude optmální poltkou rozpočtový přebytek. Přjmeme-l tedy předpoklad o konstantním reálném příjmu v čase (namísto nomnálního), platí závěry modelu Lambertn pouze za specfckých okolností. M w 0 4. Defnce daňového základu Dále se budeme zabývat tím, zda-l se změní závěry modelu, defnujeme-l jným způsobem daňový základ. Lambertn považuje za daňový základ příjem volče w0, w. Z defnce (4) vyplývá, že základ pro výpočet daně v sobě zahrnuje úspory. Zkusme nyní odvodt závěry modelu pro případ, kdy a) zdanění podléhá jenom spotřeba, tj. daňový systém bude mít podobu nepřímých spotřebních daní b) zdanění podléhají jenom úspory, tj. zdaněny budou pouze kaptálové příjmy. 4.. Spotřeba Defnujme jako základ pro výpočet daně spotřebu, namísto příjmu. Formálně vyjádřeno daňovým základem období jedna a dva bude: c = w B 0 0 ( ) c = w + B + r 0. (43) 8

30 Potom daňové schéma lberální vlády redefnujeme následovně, τ s pro g g c s a 3 9 g g g g T c s ( a, b s = τ s + α pro ) s=,. (44) 9 τ s + φα pro g g c s b 3 9 L M R Schém a takto volíme proto, že nadále předpokládáme w0 a < w0 < b w0. P řpomeňme defnc příjmů w L 0, w M 0, w R 0 : T 0 0 w = c T (uvažujeme nulové úspory, neboť spotřebtel v optmu svou spotřebu vyrovnává). Z těchto dvou vztahů pak přímo plyne rozdělení skupn na základě spotřeby: L T M T c0 a T < c0 < b T c 0 R, kde za T dosadíme hodnotu g g nutnou k pokrytí exogenně stanovených veřejných 3 9 výdajů. Konzervatvní strana bude stále zastávat poltku rovné daně, tj. T s = t = L, M, R s =,. (45) s Nekonají-l se v příštím období volby, budou se strany držet svých preferovaných poltk, odvozených v původním modelu. Budeme se tedy zabývat pouze stuací, kdy se volby konají. Opět uvažujme případ, kdy je ve vládě konzervatvní strana a zároveň platí φ >. 9

31 Bude-l s chtít vláda zajstt znovuzvolení, potřebuje zajstt, aby se volč medán zařadl do skupny s vysokou spotřebou, tedy splnt podmínku c M b g g. (46) 3 9 Vláda přtom musí vzít v úvahu funkc optmální spotřeby volče (8), která je reakcí na danou poltku t, t (odvození vz část 3). M M t t c = w0 ( + r) t + + t + + r. Předpokládejme, že vláda nejprve zvolí a ohlásí svou poltku, kterou skutečně dodrží, subjekty se této poltce přzpůsobí. Pro zjednodušení uvažujme, že vláda má zajštěné fnancování veřejných výdajů (které je povnna poskytnout) pro případ, kdy subjekty zvolí tak nízkou spotřebu, že daňové výběry na pokrytí vládních výdajů nestačí. Představme s to jako podporu vládní poltky nějakou slnou meznárodní organzací, např. Meznárodní měnový fond. Nové rozpočtové omezení pak můžeme psát jako: M t t g g w0 ( + r) t + + t + b (47) + r 3 9 Stále platné je také mezčasové rozpočtové omezení vlády (), podmínky optmalzace budou mít podobu tří rovnc: g = t + D t = 3 g D 3 ( r) g + + g + ( + r) D = 3t t = 3 D 30

32 t t w g g M r t r ( + ) + t = b. (48) Dosazením a algebrackým úpravam získáváme podmínku M g g w0 b+ + = 3 9 g D ( g D) g + ( + r) D ( g + ( + r) D) = ( + r) r M g g = ( ) ( ) D r g g 6 8 w0 b ( ) ( 0 ) M D + r g 8 w b = 0, jejímž řešením je optmální vládní defct D g M M ( ) + ( w b) 0 g w b = = 3 + r + r (49) a daňové sazby g t = 3 g r M ( w b) (50) t g 0 g + 3 = + ( + r ) 3 + r M ( w b). (5) Výsledkem optmalzace pravcové vlády, v modelu založeném na zdanění spotřeby, je vždy nezáporný vládní defct (očekává-l se vláda volební prohru). Defct 3

33 bude tím větší, čím větší bude rozdíl mez příjmem volče medána M w0 a hrancí pásma zdanění b. Zvětšovat se bude také s rostoucím objemem veřejných výdajů g. 4.. Úspory Předpokládejme nyní, že základem pro výpočet daně jsou pouze úspory. Konzervatvní vláda volče njak nerozlšuje a stanoví každému stejnou daň. Lberální strana rozlší volče do třech skupn L,M,R, a mez ně náklady redstrbuuje takovým způsobem, aby volč s nejnžším úsporam platl nejméně. Znamená to, že vláda stanoví hranc úspor B tak, že volč nacházející se pod touto hrancí mají z redstrbuce čstý příjem, volč nacházející se pod hrancí mají z redstrbuce čstou ztrátu. Pro B bude platt: B = b w, (5) M 0 L M R aby byl dodržen předpoklad modelu w0 a < w0 < b w0. Pokud je vládou prvního období vláda konzervatvní, bude uslovat o zařazení volče medána do skupny s vyšším úsporam. Tato skupna evd entně podpoří pravc, nebo ť v jejím daňovém systému nedochází k žádnému přerozdělování, zatímco v systému levcové strany dojde k přerozdělení, na kterém bude tratt. Pravcová poltka se tak stane pro medána jednoznačně výhodnější. Formálně, chce-l získat pravce podporu medána musí zajstt: > =. (53) M M B B b w0 Př volbě daně je svázána dodržením rozpočtového omezení: g = t + D t 3 g D = 3 ( ) g + + r D g + ( + r) D = 3 t t =. 3 3

34 Optmální výše úspor medána je (vz rovnce (7), kaptola 3): B M ( t) ( t) t + t =, + r proto můžeme podmínku (53) zapsat takto: ( t ) ( t ) + t t M > b w0. + r Dosazením podmínky rozpočtového omezení, řeší vláda problém: ( r D) ( ) g + ( + ) g + + r D g D ( g D) M = b w0 + r (54) ( ) ( M 0 ) = 0, Dr D g b w jehož výsledkem je defct: D g g = r r 3 3 M ( b w0 ). (55) Protože platí b > w, platí také D > 0. Docházíme k výsledku totožnému s výsledkem M 0 modelu původního. To znamená, že modfkujeme-l daňový základ tak, že bude mít podobu daní z úspor, závěry modelu se nezmění. 33

35 4.3 Závěr V této kaptole bylo ukázáno, jakým způsobem model reaguje na změny v některých předpokladech. Konkrétně jsme se zabýval změnou v defncích příjmu a daňového základu. Ukázalo se, že pokud budeme předpokládat v čase stálý reálný příjem, namísto nomnálního, nedojde nutně ke vznku vládního defctu. Predkce původního modelu se tak pro tento případ nepotvrdly. Dále jsme odvodl výsledky modelů založených na odlšné defnc daňového základu. Optmalzace poltky pravcové strany vedla v těchto modelech ke stejným závěrům jako model původní. 34

36 5. Alternatvní modely strategckého dluhu V této sekc budou stručně prezentovány modely strategckého dluhu navržené Tabellnm, Alesnou a Perssonem, Svenssonem. Závěr kaptoly se pak zaměří na jejch porovnání s modelem Lambertn. 5. Předpoklady Oba modely strategckého dluhu analyzují rozhodování vlády v stuac nejstoty ohledně volebního výsledku. Předpokládají malou otevřenou ekonomku, jejíž obyvatelé mají heterogenní preference. Charakter preferencí je popsán užtkovou funkcí volče, která je v každém modelu vymezena odlšně. Exstují dvě poltcké strany zastávající rozdílné zájmy volčů. Předpokládá se exstence dvou období. V každém období vláda rozhoduje o podobě veřejných výdajů. Přpouští se možnost vlády vypůjčovat s a půjčovat za světovou úrokovou míru r, nejpozděj v druhém období však musí být všechny dluhy splaceny. Aby vláda ve volbách uspěla, musí získat podporu většny, to znamená, že o výsledku voleb rozhoduje hlas volče medána. Základní charakterstkou obou modelů je fakt, že ačkolv ndvduální preference jsou stálé v čase, dentta medána nemusí být nutně tatáž v prvním a druhém období (proto také nejstota ohledně výsledku voleb). Změny v denttě medána v čase mohou být způsobeny změnou charakteru volební populace, například změnou věkové struktury. 5. Model Tabelln, Alesna Tabelln a Allesna předpokládají, že preference volčů jsou charakterzovány užtkovou funkcí ve tvaru U = E u g + u f t= α ( t) ( α ) ( t), (56) 35

37 kde gt a f t jsou výdaje na dva typy veřejných statků v období t =,. Nechť g představuje výdaje na národní obranu a f výdaje na čsté ovzduší. Koefcent α 0, dentfkuje volče. Znamená to, že rozhodovatelé jsou heterogenní ve svých preferencích ohledně struktury veřejných výdajů. Volč s α < 0.5 získávají více užtku z národní obrany než z čstého ovzduší, jejch zájmy jsou reprezentovány konzervatvní stranou. Volč s α > 0.5 naopak preferují čsté ovzduší namísto národní obrany, jejch zájmy jsou zastávány stranou lberální. Dále se předpokládá, že úroková míra r = 0, proto v užtkové funkc nehraje žádnou rol dskontní faktor. Toto zjednodušení neubírá na obecnost, protože v modelu uvažujeme konečný počet období. E ( ) je faktor očekávání, ve funkc je zahrnut kvůl nejstotě ohledně dentty volčů v budoucím období. Mezčasové rozpočtové omezení, kterému vláda čelí je dané rovncí g + f + g + f =, (57) neboť se předpokládá, že společnost je vybavena jednou jednotkou výstupu v každém období. Model přpouští možnost vytvoření dluhu, mezčasově však musí být vyrovnán. Poltcká rovnováha pak bude řešením maxmalzace užtkové funkce (56) za podmínek rozpočtového omezení (57) pro α = α M, kde α M charakterzuje preference volče medána. Z výsledků optmalzace 3 lze odvodt dva základní závěry: M ) pokud E ( α ) ) α, potom D > 0 M D je tím větší, čím větší je rozdíl mez D = D E α α a platí ( ( ) ) M M M M D ( E( α ) α ) M M E ( α ) α > 0. M α a E ( α M ), tj. 3 Formální odvození vz Tabelln, Alesna: Votng on the budget defct 36

38 To znamená, že defct, který vláda vytvoří, bude závset na stabltě preferencí volče medána v čase. Očekává-l vláda změnu preferencí medána (tj. prohru ve volbách) s jstou poztvní pravděpodobností, aplkuje poltku veřejného defctu. Defct pak bude tím větší, čím větší bude tato pravděpodobnost. Logku modelu lustrujme na případě, kdy α = 0 nebo α =, takže konzervatvc mají užtek pouze z národní obrany a lberálové naopak pouze z čstého ovzduší. Proto konzervatvc poskytují pouze veřejný statek g, lberálové pouze veřejný statek f. Je-l s konzervatvní vláda jsta volební výhrou, zvolí poltku vyrovnaného rozpočtu, neboť optmální je spotřebu vyrovnávat v čase. Pokud ale konzervatvní strana očekává prohru s pravděpodobností p, zvolí poltku rozpočtového defctu. Redukuje tím objem veřejných výdajů nadcházejícího období (budoucí vláda sníží veřejné výdaje, neboť bude zatížena splácením dluhu vytvořeného v období prvním), redukce se ale s pravděpodobností p budou týkat pouze výdajů na statky, ze kterých konzervatvc nemají žádný užtek. Naopak zvýší výdaje stávajícího období, ze kterých užtek mají. Čím vyšší bude pravděpodobnost p, tím vyšší bude defct. Analogcky vytváří strategcký defct vláda lberální. Formálně vyvodíme tento závěr z rovnce očekávaného užtku pro konzervatvní stranu (předpokládejme nejprve, že vládnoucí strana je konzervatvní): = ( + ) + ( ) ( ) + ( 0) = ( + ) + ( ) ( ) R EU u D p u D p u u D p u D. (58) Rovnce lustruje, že s pravděpodobností p nastane v příštím období stuace, ve kterém bude užtek konzervatvní vlády nulový (bude platt víme, že u( f ) = 0 ). Řešíme podmínku optmalty: g = 0, f = D a z předpokladu ug ( + D) = ( p) ug ( D) (59) 37

39 u u g g ( + D) = ( p) < ( D) ( ) ( ) u + D < u D D>0 g g, kde ug značí první dervac užtkové funkcí vzhledem k g. Výsledkem optmalzace je nenulový vládní dluh. Zcela analogcky lze lustrovat stuac pro případ, kdy je vládní strana lberální. 5.3 Model Persson, Svensson V modelu Persson, Svensson, exstuje pouze jeden typ veřejných statků g. Preference rozhodovatele jsou charakterzovány užtkovou funkcí = + t= U E u c H g ( t) α ( t). (60) Volč jsou v tomto případě heterogenní, co se týče užtku z poskytovaného objemu veřejných statků. Volč charakterzovaní nízkou hodnotou koefcentu α, konzervatvc, získávají malý užtek z veřejných statků, zatímco volč s vysokým α, lberálové, C L naopak. Položme α = α pro zastánce konzervatvců, α = α pro lberály a nechť platí C L 0 < α < α. Stejně jako v modelu Tabelln, Alesna se předpokládá nulová úroková míra. Optmální poltka vlády bude opět výsledkem maxmalzace užtkové funkce (60) volče medána. Svázána bude dodržením mezčasového rozpočtového omezení, které vyjadřuje podmínku, že všechny výdaje musí být mezčasově pokryty vládním příjmy: + = τ + τ, (6) g g kde τ, τ jsou vládní příjmy v čase,. 38

40 Výsledky optmalzace 4 jsou shrnuty takto: ) konzervatvní strana aplkuje poltku vládního defctu, který bude přímo úměrný pravděpodobnost její volební prohry ) lberální vláda aplkuje poltku rozpočtového přebytku, který bude přímo úměrný pravděpodobnost její prohry ve volbách. Pokud s je konzervatvní vláda jsta svým znovuzvolením, je optmální poltkou vyrovnaný rozpočet. Aplkuje-l tutéž poltku v stuac kladné pravděpodobnost prohry ve volbách, bude veřejná spotřeba nízká v stávajícím období, ale s pravděpodobností p > 0 bude vysoká v nadcházejícím období, což není v zájmu vlády. Aby konzervatvní vláda vyrovnala spotřebu veřejných statků v čase, sníží daně a zvýší veřejné výdaje v současnost. Vznká tak strategcký defct. Čím vyšší je pravděpodobnost prohry p a L C čím vyšší je stupeň polarzace poltckých systémů ( α α ), tím vyšší bude defct. Na druhou stranu, očekává-l volební porážku strana lberální s pravděpodobností p > 0, zvýší daně a redukuje veřejné výdaje tak, aby zajstla vyrovnání spotřeby v čase. Vznká strategcký přebytek. Námtkou vůč přístupu Perssona a Svenssona je exstence ještě jného efektu ovlvňujícího volbu rozpočtové poltky. Ilustrujme ho na následujícím obrázku. 4 Formální odvození vz Persson, Svensson: Why a stubborn conservatve would run a budget defct: Polcy wth tme nconsstent preferences 39

41 Obrázek znázorňuje křvky mezních užtků z veřejných výdajů pro levcové ( u ) a pravcové vlády ( u ). Dle předpokladů modelu preferuje pravcová vláda menší objem R g veřejných výdajů, proto je její funkce položena níže. Optmální poltky vlád jsou dány průsečíkem křvek jejch mezních užtků s křvkou mezních nákladů na veřejné statky ( MC g ) to znamená pravcová vláda volí v optmu veřejné výdaje g L. g R L g, levcová vláda Model Persson, Svensson predkuje, že očekává-l pravcová vláda prohru ve volbách, bude redukovat výdaje budoucí vlády tím, že zanechá vládní defct. V prvním období tedy vláda poskytne preferovaný objem veřejných výdajů g R, které však částečně fnancuje dluhem. Na počátku druhého období se konají volby, které vyhraje levce. Levce bude skutečně nucena kvůl závazkům ze splácením dluhů snížt objem veřejných výdajů z g L na g L. V grafcké analýze to znamená, že pravcová vláda se bude vytvořením dluhu snažt redukovat plochu R, tedy náklady na veřejné výdaje, ze kterých nemá žádný užtek, a to se jí skutečně podaří. Ncméně kromě těchto nákladů musí být v druhém období zaplaceny ještě všechny závazky plynoucí z vytvořeného dluhu, které jsou dány plochou S. Pravcová vláda tak svým jednáním v prvním období získá plochu velkost Q, ale 40

42 v druhém období ztratí plochu o velkost S. Porovnáním zsků a ztrát je evdentní, že dluhová poltka není pro pravcovou vládu njak výhodná. 5.4 Teore Partsan Cycles Pro doplnění uveďme, že na podobných základech jako modely prezentované v této sekc jsou postaveny také teore Partsan Cycles, které se taktéž zabývají změnou chování poltků v souvslost s volebním cyklem (Mles, Ferrett, 994; Alesna 987). Opět se předpokládá systém dvou poltckých stran s odlšným preferencem. Levcové vlády jako zastánc nžších příjmových skupn volčů jsou charakterzovány preferencí nízké nezaměstnanost, když nastává na úkor vyšší nflace. Pravcové vlády naopak upřednostňují nžší nflac, a to za cenu vyšší nezaměstnanost. Pokud se konají volby, budou poltc uslovat o zsk hlasu volče medána, jehož preference jsou na pomezí poltk obou stran. Snaha o podporu volče medána může vést k odklonu poltckých stran od jejch jnak preferované poltky. Konkrétně, chce-l pravcová strana získat podporu ve volbách, může dočasně zvýšt nflac například redukcí mzdové ndexace nebo zvýšením nomnálního dluhu aby tak svou poltku přblížla levcovým volčům. Výsledkem stratege bude vyšší pravděpodobnost volebního úspěchu. Jelkož skutečná nflace bude vyšší než očekávaná nflace, projeví se tato poltka dočasným zvýšeným tempem růstu v období po volbách. 5.5 Porovnání modelů Zásadní odlšností modelu Lambertn od modelů prezentovaných v této sekc, je předpoklad exogennost veřejných výdajů. Persson, Svensson Tabelln, Alesna umožňují poltkům vytvářet defct (resp. přebytek) rozhodováním o objemu veřejných výdajů. V modelu Lambertn jsou však poltc svázán poskytnutím daného množství veřejných statků, poltc tedy rozhodují pouze o tom, jakým způsobem skrze volbu daňového schématu rozdělí náklady na tyto statky mez jednotlvé skupny volčů. Oba typy modelů mají naprosto odlšnou logku. V modelech Persson, Svensson a Tabelln Alesna je ukázáno, jak současní poltc ovlvňují budoucí vlády stanovením výše veřejných výdajů. Jelkož jsou budoucí vlády svázány dodržením mezčasového rozpočtového omezení, promítne se nutně rozhodnutí současné vlády do poltky vlád 4

43 budoucích. Tento mechansmus však není umožněn, přjmeme-l předpoklad o exogennost veřejných výdajů. Lambertn svůj model staví na zcela jné argumentac, ukazuje, že vhodným zvolením daňového systému mohou poltc manpulovat preferencem volče medána tak, aby s zajstl znovuzvolení. Klíčovým předpokladem této teore je popsání preferencí volčů pouze na základě výše jejch příjmů. To je další velká odlšnost od jných modelů, které rozlšují volče obvykle na základě jejch preferencí ohledně výše, případně struktury veřejných výdajů. Podstatným rozdílem modelů je také motvace, která vede poltky k vytvoření vládního defctu. V modelech Persson, Svensson a Tabelln, Alesna je touto motvací omezení poltky svého nástupce, kterým přblíží jeho poltku svým preferencím. Neexstuje však možnost změnt svého nástupce. Zatímco model Lambertn ukazuje, že skrze výš vládního defctu je možné ovlvnt volební výsledek a zvolt tak vládu druhého období. 6. Emprcká evdence strategckého dluhu Emprcké stude se zaměřují na testování dvou základních hypotéz strategckého dluhu. První, navržená Tabellnm a Alesnou (TA), předpokládá, že vláda vždy v stuac očekávané volební prohry zanechá vládní dluh. Poltcká orentace vlády v jejch modelu nehraje žádnou rol. Druhá, prezentována Persssonem a Svenssonem (PS), předpokládá, že pouze pravcová vláda akumuluje více dluhu, pokud očekává volební porážku, zatímco levcová vláda ve stejné stuac vytvoří rozpočtový přebytek. K totožnému závěru dochází model Lambertn. Celkem bylo provedeno pět emprckých studí strategckého užtí vládního dluhu: Grll, Mascandaro, and Tabelln (99), Cran and Tollnson (993), Franzese (998), Lambertn (003) a Pettersson-Ldbom (00). První čtyř jmenované nepotvrzují žádnou systematckou evdenc strategckého chování vlády. Petterrsson-Ldbom jako jedný nachází statstckou evdenc závslost výše vládního dluhu a očekávaného výsledku voleb. Dvě nejnovější stude, které docházejí k odlšným závěrům, budou prezentovány v této část textu. 4

MODEL IS-LM-BP.

MODEL IS-LM-BP. MODEL IS-LM-BP OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Otevřená

Více

MODEL IS-LM.

MODEL IS-LM. MODEL IS-LM OBECNÁ FAKTA Krátké období: Nedochází ke změně cenové hladny r= Nevyužté kapacty v ekonomce pod potencálním produktem Úroková míra endogenní nepadá z nebes je určována v modelu Uzavřená ekonomka!

Více

Řešené problémy. 1) Ekonomika je charakterizována těmito údaji: C = 0,8 (1 - t)y, I = i, G = 400 a t = 0,25.

Řešené problémy. 1) Ekonomika je charakterizována těmito údaji: C = 0,8 (1 - t)y, I = i, G = 400 a t = 0,25. Řešené problémy ) Ekonomka je charakterzována těmto údaj: C =,8 ( - t)y, I = 5-5, G = 4 a t =,25. a) Jaká je rovnce křvky poptávky po autonomních výdajích? A = A - b A = 5 5 + 4 = 9 5 b) Jaká je rovnce

Více

Ekonomie II. Model IS-LM. Fiskální a monetární politika Část II.

Ekonomie II. Model IS-LM. Fiskální a monetární politika Část II. Ekonome II Model IS-LM. Fskální a monetární poltka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magsterského studjního programu Fakulty vojenského leadershpu Regstrační

Více

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE

MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE MONETÁRNÍ A FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE Stále krátké období NEMĚNÍ SE P!! Dopady fskální/monetární poltky na a S tím spojené další proměnné:

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. Makroekonomie. Ostrava: MC Prom, str

FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. Makroekonomie. Ostrava: MC Prom, str Lteratura: FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. Makroekonome. Ostrava: MC Prom, 1994. str. 17-27. DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonome. Praha: SPN a Nadace Economcs,1994. ISBN 80-04-25 556-6. Kaptola 3. PAULÍK,

Více

8 Monetární politika. Teoretická východiska. Cíle a nástroje monetární politiky. Monetární politika v modelu IS-LM

8 Monetární politika. Teoretická východiska. Cíle a nástroje monetární politiky. Monetární politika v modelu IS-LM 8 Monetární poltka Teoretcká východska Cíle a nástroje monetární poltky Monetární poltka je druhem hospodářské poltky, která prostřednctvím ovlvňování nabídky peněz v ekonomce, usluje o dosažení makroekonomckých

Více

Model IS-LM Zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží a služeb a trhu peněz.

Model IS-LM Zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží a služeb a trhu peněz. 3 Určení rovnovážné produkce v modelu -LM Teoretcká východska Model -LM je neokeynesánským modelem, jeho autorem je anglcký ekonom J.R. Hcks. Model -LM Zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží a služeb

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

v cenových hladinách. 2

v cenových hladinách. 2 roblematka reálné konvergence Reálná konvergence vmezuje sblžování ekonomcké úrovn dané zem s vbraným ukazatel vsplých zemí, nebo s jejch například ekonomckým uskupením. ato metoda je založena na konvergenc

Více

cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice klesá KUPNÍ SÍLA peněz měření inflace:

cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice klesá KUPNÍ SÍLA peněz měření inflace: Inflace je růst všeobecné cenové hladny. Inflace 22.3.2012 cenová hladna průměrná cenová hladna v ekonomce klesá KUPNÍ SÍLA peněz měření nflace: 1. ndex spotřebtelských cen 2. ndex cen výrobců 3. deflátor

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 7 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Kinetika spalovacích reakcí

Kinetika spalovacích reakcí Knetka spalovacích reakcí Základy knetky spalování - nauka o průběhu spalovacích reakcí a závslost rychlost reakcí na různých faktorech Hlavní faktory: - koncentrace reagujících látek - teplota - tlak

Více

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků Podmínky přjetí uprchlíků a důvěra v kompetence poltků Březen / Duben 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdnů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 5 301 111, fax: 5 301 101 e-mal:

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody Neparametrcké metody Přestože parametrcké metody zaujímají klíčovou úlohu ve statstcké analýze dat, je možné některé problémy řešt př neparametrckém přístupu. V této přednášce uvedeme neparametrcké odhady

Více

1. Mezinárodní trh peněz

1. Mezinárodní trh peněz 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme

Více

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +...

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +... sou fnance důležté? nanční management Základní pojmy e NPV důležté? Základy úrokového počtu reálná aktva fnanční aktva hmotná aktva nehmotná aktva sou fnance důležté? Kolk a do jakých aktv má frma nvestovat?

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 9 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 8 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

u (x i ) U i 1 2U i +U i+1 h 2. Na hranicích oblasti jsou uzlové hodnoty dány okrajovými podmínkami bud přímo

u (x i ) U i 1 2U i +U i+1 h 2. Na hranicích oblasti jsou uzlové hodnoty dány okrajovými podmínkami bud přímo Metoda sítí základní schémata h... krok sítě ve směru x, tj. h = x x q... krok sítě ve směru y, tj. q = y j y j τ... krok ve směru t, tj. τ = j... hodnota přblžného řešení v uzlu (x,y j ) (Possonova rovnce)

Více

Peníze. Historie vzniku peněz. Nabídka peněz. Funkce peněz. PŘEDNÁŠKA č. 9. Peníze. Trh peněz

Peníze. Historie vzniku peněz. Nabídka peněz. Funkce peněz. PŘEDNÁŠKA č. 9. Peníze. Trh peněz Peníze PŘEDNÁŠKA č. 9 Peníze Trh peněz 1 2 Hstore vznku peněz Peníze jsou zvláštním statkem, který zprostředkovává výměnu ost. statků a jsou všeobecným ekvvalentem Vlastnost peněz trvanlvost přenosnost

Více

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ RAKC POPTÁVKY DOMÁCNOTÍ PO NRGII NA ZVYŠOVÁNÍ NRGTICKÉ ÚČINNOTI: TORI A JJÍ DŮLDKY PRO KONTRUKCI MPIRICKY OVĚŘITLNÝCH MODLŮ tela Rubínová, Unverzta Karlova v Praze, Centrum pro otázky žvotního prostředí,

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019 Matematka I A ukázkový test 1 pro 2018/2019 1. Je dána soustava rovnc s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napšte Frobenovu větu (předpoklady + tvrzení). b) Vyšetřete

Více

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojšťoven Zátěžových testů se účastní tuzemské pojšťovny které dohromady představují přblžně 90 % pojstného trhu. Výpočty provádějí samotné pojšťovny dle metodky

Více

7. STATISTICKÝ SOUBOR S JEDNÍM ARGUMENTEM

7. STATISTICKÝ SOUBOR S JEDNÍM ARGUMENTEM 7. STATISTICKÝ SOUBOR S JEDNÍM ARGUMENTEM Průvodce studem Předchozí kaptoly byly věnovány pravděpodobnost a tomu, co s tímto pojmem souvsí. Nyní znalost z počtu pravděpodobnost aplkujeme ve statstce. Předpokládané

Více

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM

Studijní opora MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA. Část 1 Model IS-LM Studjní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonome) Téma 2 MODEL IS-LM, FISKÁLNÍ A MONETÁRNÍ POLITIKA Část 1 Model IS-LM Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity Fnanční matematka Téma: Důchody Současná hodnota anuty Důchody Defnce: Důchodem se rozumí pravdelné platby ve stejné výš, tzv. anuty Pozor na nejednotnost termnologe Různé možnost rozdělení důchodů Členění

Více

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má Tepelná kapacta C x = C V = ( ) dq ( ) du Dulong-Pettovo pravdlo: U = 3kT N C V = 3kN x V = T ( ) ds x Tepelná kapacta mřížky Osclátor s kvantovanou energí E n = ( n + 2) hν má střední hodnotu energe (po

Více

2. cvičení. Úrokování

2. cvičení. Úrokování BANKOVNICTVÍ 2. cvčení Úrokování ÚROK, ÚROKOVÁ MÍRA Úroková míra vyjadřuje poměr výnosu k vloženému (půjčenému) kaptálu, a to buď v relatvním (např. 0,1), nebo procentním (např. 10 %) vyjádření. Úrok je

Více

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU

URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU URČOVÁNÍ TRENDŮ A JEJICH VÝZNAM PRO EKONOMIKU Rudolf Kampf ÚVOD Pro marketng, management a vůbec pro člověka je jstě důležté vědět, jak se bude vyvíjet stuace v ekonomce, stuace v určtém státě z hledska

Více

2.5. MATICOVÉ ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ROVNIC

2.5. MATICOVÉ ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ROVNIC 25 MATICOVÉ ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak lze obecnou soustavu lneárních rovnc zapsat pomocí matcového počtu; přesnou formulac podmínek řeštelnost soustavy lneárních rovnc

Více

POROVNÁNÍ MEZI SKUPINAMI

POROVNÁNÍ MEZI SKUPINAMI POROVNÁNÍ MEZI SKUPINAMI Potřeba porovnání počtů mez určtým skupnam jednců např. porovnání počtů onemocnění mez kraj nebo okresy v prax se obvykle pracuje s porovnáním na 100.000 osob. Stuace ale nebývá

Více

Společné zátěžové testy ČNB a pojišťoven v ČR

Společné zátěžové testy ČNB a pojišťoven v ČR Společné zátěžové testy ČNB a pojšťoven v ČR Zátěžových testů se účastní tuzemské pojšťovny které dohromady představují přblžně 99 % trhu tuzemských pojšťoven. Výpočty provádějí samotné pojšťovny dle metodky

Více

Ivana Linkeová SPECIÁLNÍ PŘÍPADY NURBS REPREZENTACE. 2 NURBS reprezentace křivek

Ivana Linkeová SPECIÁLNÍ PŘÍPADY NURBS REPREZENTACE. 2 NURBS reprezentace křivek 25. KONFERENCE O GEOMETRII A POČÍTAČOVÉ GRAFICE Ivana Lnkeová SPECIÁLNÍ PŘÍPADY NURBS REPREZENTACE Abstrakt Příspěvek prezentuje B-splne křvku a Coonsovu, Bézerovu a Fergusonovu kubku jako specální případy

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA. Algebraický tvar komplexního čísla

KOMPLEXNÍ ČÍSLA. Algebraický tvar komplexního čísla KOMPLEXNÍ ČÍSLA Příklad Řešte na množně reálných čísel rovnc: x + = 0. x = Rovnce nemá v R řešení. Taková jednoduchá rovnce a nemá na množně reálných čísel žádné řešení! Co s tím? Zavedeme tzv. magnární

Více

Vysoké školy ekonomické v Praze

Vysoké školy ekonomické v Praze Strana 1 / 7 Grantový řád Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký vysokoškolský výzkum na Vysoké škole ekonomcké v Praze. Jméno:

Více

Dohledové zátěžové testy vybraných pojišťoven

Dohledové zátěžové testy vybraných pojišťoven Dohledové zátěžové testy vybraných pojšťoven Zátěžových testů se účastní tuzemské pojšťovny které dohromady představují více než 90 % trhu tuzemských pojšťoven. Výpočty provádějí samotné pojšťovny dle

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

OPTIMALIZACE PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ SECURITY PORTFOLIO OPTIMALIZATION

OPTIMALIZACE PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ SECURITY PORTFOLIO OPTIMALIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS OPTIMALIZACE PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ SECURITY

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

VLIV APLIKOVANÉ TECHNOLOGIE NA EFEKTIVNOST V SEKTORU VÝROBY MLÉKA # THE EFFECT OF APPLIED TECHNOLOGY ON THE EFFICIENCY IN DAIRY PRODUCTION

VLIV APLIKOVANÉ TECHNOLOGIE NA EFEKTIVNOST V SEKTORU VÝROBY MLÉKA # THE EFFECT OF APPLIED TECHNOLOGY ON THE EFFICIENCY IN DAIRY PRODUCTION VLIV APLIKOVANÉ TECHNOLOGIE NA EFEKTIVNOST V SEKTORU VÝROBY MLÉKA # THE EFFECT OF APPLIED TECHNOLOGY ON THE EFFICIENCY IN DAIRY PRODUCTION JELÍNEK, Ladslav Abstract The objectve of the contrbuton s to

Více

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První Numercká matematka 1 Parabolcké rovnce Budeme se zabývat rovncí t = D u x (1) tato rovnce určuje chování funkce u(t, x), která závsí na dvou proměnných. První proměnná t mívá význam času, druhá x bývá

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

9 Kolmost vektorových podprostorů

9 Kolmost vektorových podprostorů 9 Kolmost vektorových podprostorů Od kolmosti dvou vektorů nyní přejdeme ke kolmosti dvou vektorových podprostorů. Budeme se zabývat otázkou, kdy jsou dva vektorové podprostory na sebe kolmé a jak to poznáme.

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení REGRESNÍ ANALÝZA 13. cvčení Závslost náhodných velčn Závslost mez kvanttatvním proměnným X a Y: Funkční závslost hodnotam nezávsle proměnných je jednoznačně dána hodnota závslé proměnné. Y=f(X) Stochastcká

Více

Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti

Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti WORKING PAPER č. 9/2006 Metodologe měření a hodnocení makroekonomcké konkurenceschopnost Pavlína Balcarová Mchal Beneš Červen 2006 Řada studí Workng Papers Centra výzkumu konkurenční schopnost české ekonomky

Více

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty)

1. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených produkt pro finální užití (ne meziprodukty) Mak 3 : agregátní nabídka a otávka. Agregátní nabídka AS :úhrn nabízených rodukt ro fnální užtí (ne mezrodukty) 2. Determnanty AS : využtelné výrobní zdroje (ráce, katál, da) techncký okrok hos. oltka

Více

Osově namáhaný prut základní veličiny

Osově namáhaný prut základní veličiny Pružnost a pevnost BD0 Osově namáhaný prut základní velčny ormálová síla půsoící v průřezu osově namáhaného prutu se získá ntegrací normálového napětí po ploše průřezu. da A Vzhledem k rovnoměrnému rozložení

Více

Analýza některých dílčích aspektů přechodu penzijního systému směrem k NDC 1. Úvod

Analýza některých dílčích aspektů přechodu penzijního systému směrem k NDC 1. Úvod Analýza některých dílčích aspektů přechodu penzjního systému směrem k NDC 1 Úvod Česká republka zdědla po socalstckém Československu penzjní systém, který poskytoval značně nvelzované penze. Hlavním cílem

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Statika soustavy těles v rovině

Statika soustavy těles v rovině Statka soustavy těles v rovně Zpracoval: Ing. Mroslav yrtus, Ph.. U mechancké soustavy s deálním knematckým dvojcem znázorněné na obrázku určete: počet stupňů volnost početně všechny reakce a moment M

Více

4 Parametry jízdy kolejových vozidel

4 Parametry jízdy kolejových vozidel 4 Parametry jízdy kolejových vozdel Př zkoumání jízdy železnčních vozdel zjšťujeme většnou tř základní charakterstcké parametry jejch pohybu. Těmto charakterstkam jsou: a) průběh rychlost vozdel - tachogram,

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

ANALÝZA PRODUKCE OLEJNIN ANALYSIS OF OIL SEED PRODUCTION. Lenka Šobrová

ANALÝZA PRODUKCE OLEJNIN ANALYSIS OF OIL SEED PRODUCTION. Lenka Šobrová ANALÝZA PRODUKCE OLEJNIN ANALYSIS OF OIL SEED PRODUCTION Lenka Šobrová Anotace: Olejnny patří mez významné zemědělské plodny. Nejvýznamnější zástupc této skupny se však v jednotlvých částech světa lší,

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

Ing. Barbora Chmelíková 1

Ing. Barbora Chmelíková 1 Numercká gramotnost 1 Obsah BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA TYPY ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ vs SLOŽENÉ ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ FREKVENCE ÚROČENÍ KOMBINOVANÉ ÚROČENÍ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA SPOJITÉ

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE Jana Valečková 1 1 Vysoká škola báňská-techncká unverzta Ostrava, Ekonomcká fakulta, Sokolská

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Ondřej Pavlačka Praha, 18. ledna 2011 Cíle projektu Vytvořit matematický model pro oceňování přijímaného

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Společnost. Společnost. Rodina/Domácnost. Zdravotní péče. Pojistné na zdravotní pojištění. Důchody (S, I, V) Dávky nemocenského pojištění

Společnost. Společnost. Rodina/Domácnost. Zdravotní péče. Pojistné na zdravotní pojištění. Důchody (S, I, V) Dávky nemocenského pojištění Společnost Společnost Transfery k rodině Transfery ke společnosti Zdravotní péče Důchody (S, I, V) Pojistné na zdravotní pojištění Dávky nemocenského pojištění Pojistné na důchodové pojištění Peněžitá

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

IDS a drážní doprava - prostředek udržitelného rozvoje dopravy

IDS a drážní doprava - prostředek udržitelného rozvoje dopravy Rudolf Mrzena 1 IDS a drážní doprava - prostředek udržtelného rozvoje dopravy Klíčová slova: ntegrovaný dopravní systém, udržtelný rozvoj, vlv dopravy na okolí 1. Úvod Integrované systémy osobní dopravy

Více

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin Teoretcké modely dskrétních náhodných velčn Velčny, kterým se zabýváme, bývají nejrůznější povahy. Přesto však estují skupny náhodných velčn, které mají podobně rozloženou pravděpodobnostní funkc a lze

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Hodnocení využití parku vozidel

Hodnocení využití parku vozidel Hodnocení využtí parku vozdel Všechna kolejová vozdla přdělená jednotlvým DKV (provozním jednotkám) tvoří bez ohledu na jejch okamžté použtí jejch nventární stav. Evdenční stav se skládá z vozdel vlastního

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova unverzta v Brně Provozně ekonomcká fakulta Ústav ekonome Endogenta teore optmálních měnových oblastí: vlv zahrančního obchodu na sladěnost hospodářských cyklů v Evropské un Dplomová práce Autorka:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin Teoretcké modely dskrétních náhodných velčn Velčny, kterým se zabýváme, bývají nejrůznější povahy. Přesto však estují skupny náhodných velčn, které mají podobně rozloženou pravděpodobnostní funkc a lze

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Masarykova unverzta Ekonomcko správní fakulta Fnanční matematka dstanční studjní opora Frantšek Čámský Brno 2005 Tento projekt byl realzován za fnanční podpory Evropské une v rámc programu SOCRATES Grundtvg.

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář, listopad 2017 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Nejdůležitější

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Matematky Řetězové zlomky Dplomová práce Brno 04 Autor práce: Bc. Petra Dvořáčková Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. Bblografcký záznam

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více