Improvements to Public Spaces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Improvements to Public Spaces"

Transkript

1 Imprvements t Public Spaces

2 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80

3 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd Obecné návrhy pr zlepšení veřejných prstr Zklidňvání mtrvé dpravy Plánvání dpravy Prvky ke snížení rychlsti Pdpra pěších a cyklistiky Urbanistika a estetika veřejnéh prstředí Zlepšvání sbní bezpečnsti Regulační plán centra Vymezené území Grafické přílhy regulačníh plánu Záměry dle regulačníh plánu a statní realizvaná dpravní patření14 4 Dpravně bezpečnstní situace Změny v intenzitách dpravy mezi rky 2005 a Dpravní nehdvst na Území města Vývj nehdvsti na území města v letech 2007, 2008 a Nehdvé lkality v centru města Ústí nad Labem Křižvatka Panská x Revluční x U Trati Křižvatka Masarykva x Brněnská x Pařížská Křižvatka Masarykva x Mskevská Předmstí náměstí Předmstí úsek ulice Hrnčířská k ulici Přístavní Křižvatka Sciální péče x Na Kabátě Křižvatka Sciální péče x prstřední vjezd d Masarykvy nemcnice Křižvatka Sciální péče x výjezd z čerpací stanice PHM Křižvatka U Trati x dbčka d ulice Malá hradební Křižvatka Velká hradební x Bratislavská Úsek ulice Velké hradební mezi ulicemi Bratislavská a Dvřákva Úsek ulice Velké hradební mezi ulicemi Dvřákva a Na Schdech Úsek ulice Velké hradební mezi ulicemi Na Schdech a Důlce Křižvatka Velká hradební x Důlce Shrnutí vývje nehdvsti a pznatků z nehdvých lkalit Cyklistická infrastruktura Hdncení veřejných prstranství a dpravníh systému města Názry byvatel Názry dpravních expertů / 80

4 ZPRÁVA 7 Závěr Seznam zkratek / 80

5 Imprvements t Public Spaces 1 Úvd Úkl Imprvements t Public Spaces (Zlepšvání veřejných prstranství) na území města Ústí nad Labem je sučástí prjektu CIVITAS ARCHIMEDES a spadá pd pracvní balík Wrk Package 11. Prjekt ARCHIMEDES, jehž je měst Ústí nad Labem účastníkem, má za cíl zlepšení živtníh prstředí ve městech a zajištění kvalitnějšíh živta pr jejich byvatele. Zabývá se nejen mtrvu dpravu, ale prpaguje i dpravu pěší a cyklisticku. V případě mtrvé dpravy se jedná snahu eliminvat negativní vlivy a usměrnit a segregvat dpravu tak, aby nepředstavvala bezpečnstní rizik pr byvatele měst. Zárveň se prjekt zaměřuje na t, aby ulice nebyly zamřvány emisemi škdlivých plynů, hlukem a vibracemi z mtrvé dpravy. Prjekt pukazuje na mžnsti a výhdy nemtrvých druhů dpravy a nastiňuje mžnsti ke zppularizvání cyklistiky a pěší chůze. Dpravní infrastruktura velmi vlivňuje veřejná prstranství, nejen dpravně bezpečnstní situaci, ale i vhdnst lkality pr pěší chůzi či cyklistické využití. Dpravní systém představuje významné mezení urbanistick estetické ztvárnění veřejných prstranství a puze s vynalžením značnéh úsilí a finančních prstředků lze tut mezující pdmínku regulvat (např. městská bchvat). Vzhledem k situaci v Ústí nad Labem, kdy je centrum města zatížen velkými dpravními výkny mtrvé dpravy, je kladem důraz na hdncení dpravy a jejíh vlivu na veřejná prstranství v centrální blasti města, kde je vyská kncentrace pěších a řešení kexistence mtrvé a nemtrvé dpravy je velmi slžité. Úkl bude zpracván v následujících pstupech: - definice becných zásad zlepšvání veřejných plch - identifikace typických dpravně-bezpečnstních nedstatků veřejných prstr - hdncení veřejnsti (dtazníkvý průzkum) - hdncení dtázaných expertů na situaci veřejných prstranství ve městě Ústí nad Labem 5 / 80

6 ZPRÁVA 2 Obecné návrhy pr zlepšení veřejných prstr 2.1 Zklidňvání mtrvé dpravy Pr efektivní zklidnění dpravy je ptřeba prvést subr něklika na sebe navazujících činnstí. V první fázi je třeba prvést plánvání dpravy pr celu zájmvu blast (např. bec, kraj, stát) a na jeh základě pté zklidňvat jedntlivé lkality a knkrétní místa. Na těcht místech jsu pté realizvány prvky ke snížení rychlsti mtrvé dpravy. S klesající rychlstí vzidla klesá i jeh brzdná dráha (expnenciální závislst) a tím klesá i rizik střetu s chdcem, prtže řidič má více času k reakci a neptřebuje tlik času na výkn celéh manévru. I chdcům se snáze dhaduje rychlst pmaleji jeducíh vzidla a tím lépe vyhdntí, zda mhu přejít, či nikli a mají větší subjektivní pcit bezpečí. Z hlediska vážnsti zranění chdce je kritická rychlst střetu 30 km/h a více, kdy má chdec již minimální šanci na přežití Plánvání dpravy Dpravní plitika musí být v suladu s platným územním plánem města a měla by být v suladu se zamýšlenými změnami ve využití územních plch. Na základě dpravní plitiky se vypracuje kncepce dpravy. Pdklady pr tut kncepci je nutné získat ze sučasných i prgnózvaných přepravních prudů a plh zdrjů a cílů dpravy, i meziblastních vztahů. Pté je navržena síť dpravní infrastruktury, jejíž jedntlivé kmunikace lze dle ČSN rzdělit d funkčních skupin: A rychlstní, s funkcí dpravní B sběrné, s funkcí dpravně-bslužnu C bslužné, s funkcí bslužnu D dělící se na pdskupiny: D1 kmunikace se smíšeným prvzem D2 kmunikace nepřístupné prvzu silničních mtrvých vzidel V přiměřené míře musí být uplatněny zásady segregace (ddělení jedntlivých druhů dpravy), preference MHD a zklidnění dpravy. Samzřejmstí je řešení dpravy jak v phybu, tak v klidu. MK patřící d skupiny A služí tranzitní dpravě, přecházení chdců je vhdné řešit mimúrvňvě pdchdy a nadchdy. Platí, že zklidnění dpravy je prváděn na kmunikacích skupiny B přiměřeně dle ptřeb, a nesmí zásadně narušvat plynulst prvzu a prpustnst kmunikace. Zklidňující prvky jsu na MK skupiny C žáducí a přecházení chdců by měl být úrvňvé. Na kmunikacích skupiny D jsu zklidňující prvky zakmpnvány v jejich charakteru a phyb chdců se předpkládá v celém uličním prfilu. Nejvíce přechdů pr chdce lze nalézt na MK skupiny B. Trendem je dvádění zbytné dpravy na kmunikace vyšších funkčních skupin a tím snižvání dpravní zátěže (ptažm negativních dpadů jak je dpravní nehdvst, emise škdlivých plynů, hluka a vybrací) na statních MK v blasti. A t efektivními nástrji zajišťujícími dbru dpravní bslužnst místa, snadnu rientaci, minimální nárky na údržbu, vhdnst pr všechny druhy dpravy (IAD, MHD, cyklistická, pěší), vyhvující urbanistickým pžadavkům a chránící živtní prstředí. Nástrje usměrňvání intenzity prvzu na vybraných kmunikacích a řešení dpravy v klidu jsu především: 6 / 80

7 Imprvements t Public Spaces Regulace dpravy: jedná se časvě, finančně i na lidské zdrje nejnárčnější nástrj měnící dpravní návyky v blasti pmcí vhdných stavebních patření, prvádí se například: výstavbu silničních bchvatů měst, zpplatněním vjezdu d center, mýtným. Organizace dpravy: přizpůsbení sítě MK sučasným dpravním nárkům, snaží se sučasnu infrastrukturu c nejefektivněji využít, využívá například těcht mžnstí: systém jednsměrných a slepých kmunikací (slžitá, dluhá a pmalá trasa) tvřící neprůjezdný celek, zákazy / mezení vjezdu, zákazy dbčení na křižvatkách (nejlépe ve směru největšíh pčtu klizních bdů tedy vlev), bytné zóny, zóny Temp 30 (bsahují zklidňující prvky z pdstaty své pvahy). Řízení dpravy: přímé vlivnění phybů v knkrétním místě a ptimalizvané pr knkrétní pdmínky, např.: SSZ, svislé a vdrvné dpravní značení Prvky ke snížení rychlsti Vypracvávají se pr knkrétní lkality, kde je třeba přinutit řidiče mtrvých vzidel k pmalejší jízdě. Jedná se patření na vjezdech d bcí, v bytné zástavbě, ulici, v blízksti zařízení, kde se předpkládá zvýšený phyb chdců (náměstí, škly, sprtviště, kulturní zařízení, aj.), v suběhu kmunikací pr mtrvá vzidla s cyklistickými, v centrech měst apd. Specifické pdmínky platí pr bytné a pěší zóny, zklidňující prvky jsu přím sučástí jejich správnéh stavebníh řešení (kmunikace funkční skupiny D). Prvky ke snížení rychlsti lze rzdělit na: Psychlgické: Svislé dpravní značení: pakvané, zdůrazněné (reflexní pdklad, pdsvětlení), infrmace výskytu dětí (A12), mezení rychlsti (B20a). Radary infrmující řidiče aktuální rychlsti: hdí se spíše jak patření na vjezdu d bce, čast je instalván u přechdů s častým výskytem dětí. Varují řidiče prti náhdnému překrčení pvlené rychlsti a apelují na její ddržvání. Speciální vdrvné značení: příčné čáry, bílá klikatá čára (V12e), trjúhelníky (V17), ptická psychlgická brzda (V18), symbly svislých dpravních značek, červené zvýraznění přechdu, 3D zvýraznění atp. Naznačení výraznější perspektivy: vychýlením vdícíh pružku neb pdélnu zelení mající za úkl vyvlat v řidiči pcit zúžení jízdníh pruhu a tím h přimět ke snížení rychlsti jízdy. Odlišný kryt vzvky, kterým se zdůrazní řidiči ptřeba větší bezřetnsti. Může být jiné barvy i drsnsti než průběžná vzvka. Zdrsňující červené nástřiky (ROCBINDA) zkracují brzdnu dráhu až 33 % a zárveň mají psychlgický účinek na řidiče díky své barvě upzrňují na míst vyžadující zvýšenu pzrnst. Tvar brány : umístění světlení, blízká výsadba strmů a keřů, které ale nesmí mezvat rzhledvé pměry (před přechdem pr chdce, místem pr přecházení, 7 / 80

8 ZPRÁVA v křižvatce, apd.). Tt řešení je zalžené na principu vyvlanéh pcitu tunelvéh efektu u řidiče, který díky němu pdvědmě sníží rychlst, ale nárčné na údržbu. Při zanedbání údržby dchází k rapidnímu mezení rzhledvých pměrů a patření se stává spíše kntraprduktivní, čímž pr zklidnění přechdů pr chdce není příliš vhdné. Fyzick-psychlgické: jedná se přechdné typy mezi prvky psychlgickými a fyzickými. Na řidiče půsbí nejen pticky, ale i akusticky. Jsu prvedeny pmcí pvrchu s dlišnu drsnstí (např. žulvá dlažba, drsný nástřik), vyfrézvanými drážkami či zvýšenými pružky (d 15 mm). Fyzické: Zpmalvací prahy: reprezentují základní prvky zklidňvání dpravy spčívající ve zvýšení pvrchu vzvky. Jedná se zařízení půsbící na řidiče pticky, akusticky a hlavně fyzicky. V případě přechdů pr chdce (event. míst pr přecházení) je vhdné budvání dluhých zpmalvacích prahů integrvaných s přechdem pr chdce (přechd pr chdce je v celé délce i šířce na zvýšeném pvrchu vzvky). Tyt přechdy jsu pté bezbariérvé, prtže prahy jsu zvýšeny na úrveň chdníků. Zvýšené plchy: jsu zvláštním případem zpmalvacích prahů, typickým příkladem jsu zvýšené plchy křižvatky. Šikany: užívají se spíše v rámci bytných zón, kde se přechdy pr chdce nevyznačují. Zúžení vzvky: efekt snížení rychlsti přichází s pdvědmým dtahváním se řidiče d pstraních překážek. Jedná se velmi účinné řešení. Nutnstí je zachvání průjezdu největších vzidel, věření se prvádí pmcí vlečných křivek směrdatnéh (největšíh) vzidla. Výhdu je zkrácení délky přechdu a tím snížení pcitu hržení chdců. Zúžení šířky mezi brubami (psunutím brub a tím zmenšení šířky jízdních pruhů). Vysazené plchy: nejčastěji užívané v kmbinaci s parkvacími pruhy a v křižvatkách, kde se těmit plchami zamezí parkvání autmbilů v prstru křižvatky a narušvání rzhledvých trjúhelníků. Dělící strůvky / pásy jsu velmi efektivním nástrjem pr zvýšení dpravní bezpečnsti. Zamezují čelním srážkám jeducích vzidel a umžňují zřízení chráněnéh vyčkávacíh prstru na přechdu pr chdce (event. místa pr přecházení). Pmcí tht směrvéh rzdělení lze prjektvat i přechdy typu Z, které zabraňují přeběhnutí celé šíře vzvky naráz a pdněcují chdce k rzhledu směrem na přijíždějící vzidla. Dělící strůky / pásy mhu být: se zachváním půvdních brub čímž djde k zúžení jízdních pruhů. s psunem brub mžnst zachvání půvdní šířky jízdních pruhů, neb jejich zúžení v případě, že se střední dělící strůvek nevejde d sučasnéh prfilu. Při tét úpravě djde ke změně phybu prjíždějících vzidel z příméh na lehce vychýlený, cž má pzitivní vliv na snížení rychlsti vzidel. Okružní křižvatky: pužití pr snížení rychlsti průjezdu křižvatek, i jak zklidňující patření na vjezdu d bcí. OK za určitých klnstí zvyšují prpustnst křižvatek. Kmbinace prvků: znásbuje účinnst jedntlivých patření. Každý případ vyžaduje specifické psuzení a vhdné je navržení více variant a jejich vzájemné psuzení. Je nasnadě, že nejefektivnějšíh zklidnění dpravy se dsáhne pužitím prvků fyzických, které mají největší účinek při apelaci na snížení rychlsti řidiče a pskytují, jsu-li správně prvedeny, chranu chdcům. Zárveň ale nejvíce vlivňují plynulst dpravy a tím prpustnst danéh místa. Prt je třeba při návrhu dbát všech sučasných i buducích mezujících pdmínek a i výši pžadvané rychlsti. Mezi buducí mezující pdmínky se řadí např. uvažvané vedení linek MHD, nahrazení standardních autbusů klubvými, plánvaná výstavba v klí, apd. Velmi žáducí je při instalaci 8 / 80

9 Imprvements t Public Spaces fyzických zpmalvacích prvků instalvat i prvky psychlgické, čímž se dsáhne vyšší účinnsti celkvéh řešení. Samtné užití psychlgických prvků není vhdné na přechdech pr chdce, kde je rizik střetu vzidla s chdcem vyšší. Tyt prvky míst přechdu zvýrazňují, ale netvří fyzicku chranu pr přecházející. Zpmalvací prvky je pdle ptřeby vhdné kmbinvat s prvky aktivními. Základem je SSZ na vybraných křižvatkách a na přechdech pr chdce. Dále se jedná infrmační dpravní systémy s prměnným značením reagující na aktuální dpravní situaci. Přechdy přes MK velmi silně zatížené, větším pčtu jízdních pruhů aneb s předpkládanu velku intenzitu přecházejících chdců lze vybavit přisvícením přechdů, pdsvětleným svislým dpravním značením, aktivní detekcí chdců (rzblikáním svislé značky IP6 Přechd pr chdce, rzblikáním přisvětlení vdrvnéh značení např. LED didy v krytu vzvky) apd. Aktivní prvky by měly být realizvány splečně s fyzickým zklidňujícím patřením a mají být vyjma přisvícení přechdů pužívány v nejnutnějších případech, nejen pr svu eknmicku nárčnst i nárčnst na údržbu, ale i pr zachvání jakési zvláštnsti, která řidiče upzrní na míst, kde je ptřeba zvýšené bezřetnsti. 2.2 Pdpra pěších a cyklistiky Ideální stav je vedení cyklistických stezek, či stezek se smíšeným prvzem chdců a cyklistů segregvaně d mtrvé dpravy. Vzhledem k husttě zástavby v bcích a městech a mezenému uličnímu prstru není tt mžné a cyklisticku dpravu je tak nutn trasvat i v hlavním dpravním prstru. Je tak nutn přistupit ke kmprmisům, které budu plně respektvat bezpečnst všech účastníků dpravníh prvzu a zárveň nabídnu kntinuální trasy pr mtrvu dpravu i pr cyklisty. Vedení cyklistický tras je vhdné ve městě realizvat: V parcích a zeleni: v centrech měst např. zřízením stezek se splečným prvzem chdců a cyklistů. Tyt stezky musí být dstatečně šířkvě dimenzvány, aby mhly být uživateli bezpečně a phdlně užívány. Phyb cyklistů v parcích musí být jasně vymezen (ne všechny cesty jsu vhdné pr cyklisticku dpravu, je vhdné zachvat cesty určené jen pr pěší). V bytných a pěších zónách: pvlení vjezdu cyklistům i d zón s vylučeným či mezeným vjezdem mtrvé dpravy je stávající mderní trend, který tak činí cyklisticku dpravu atraktivní. Je však nutný vzájemný respekt cyklistů i chdců. Tyt zóny jsu čast budvány v centrech měst, kde se nachází mnh zajímavých cyklturistických cílů, a kde zpravidla dchází ke křížení cyklturistických tras. Dále se tyt zóny nacházejí bvykle v rezidenčních lkalitách v krajvých částech měst. Tyt části jsu pr cyklistiku velmi vhdné a atraktivní. Obusměrná jízda cyklistů v jednsměrných kmunikacích v rezidenčních čtvrtích: tyt kmunikace jsu zpravidla s nízku dpravní zátěží, v lkalitě atraktivní pr cyklisty, prt je žáducí cyklistům usnadnit jízdu pvlením jízdy v jednsměrných kmunikacích i prti prvzu mtrvé dpravy. Tt řešení vyžaduje kvalitní dpravní značení. P klidných místních kmunikacích v rezidenčních čtvrtích. Tt řešení nevyžaduje zvláštní úpravy a realizaci dpravníh značení. Není vhdné trasvat cykltrasy p kmunikacích silně zatížených mtrvu dpravu (např. průtahy silnic I. třídy, místní kmunikace funkčních tříd A a B). Vybudvání kvalitní sítě suvislých cyklistických kmunikací, ať již cyklistických stezek, tak i v dpravně klidných lkalitách cyklistických tras, je nejvhdnější pdpra cyklistiky ve městě. Následvat by měl zklidnění mtrvé dpravy (viz předcházející kapitla) na kmunikacích, které jsu vhdné pr cyklisty místní kmunikace funkční třídy B a C. Vhdné je i prvádění světlujících a vzdělávajících kampaní na téma: zajímavé cyklistické cíle, vedení cykltras, bezpečnstní zásady jízdy na kle, apd. 9 / 80

10 ZPRÁVA Pdpra pěší dpravy je relativně snazším úklem než pdpra cyklistů, prtže prvky pr pěší byly realizvány i v minulsti. Je všem nutn reagvat na stávající trendy a prvádět nutnu údržbu a dplnění pěší infrastruktury na místech, kde chybí. Základem infrastruktury pr pěší jsu: Suvislé chdníky pdél kmunikací v ulicích, kde se nachází pěší cíle Bezpečné přechdy pr chdce Pkud mžn bezbariérvé trasy vybavené hmatnými prvky pr zrakvě pstižené Pr pěší by měla být upravena veřejná prstranství, měla by být esteticky přívětivá tak, aby byla lidmi vyhledávána k dpčinku a relaxaci. Na vzhled veřejných prstranství jsu kladeny krmě vyských estetických nárků i funkční pžadavky. Plchy pr pěší by měly být fyzicky dděleny d plch určených mtrvé dpravě (jiné výškvé úrvně). Bezbariérvst a hmtné prvky pr nevidmé by měly být na těcht prstranstvích samzřejmstí. Důležité je vybavení prvky umžňující dpčinek (např. lavičky) a dalšími prvky městskéh mbiliáře (přístřešky, dpadkvé kše, stjany na jízdní kla, apd.). Neměla by chybět zeleň, a t i vzrstá, která pskytuje stín v letním bdbí a tlumí hluk z mtrvé dpravy. Pěší stezky v městské zeleni (parky, sady, zahrady) mají být upravené, vybavené na příhdných místech místy pr dpčívání (lavičky, altánky, apd.). Při úpravách takvýcht plch nesmí být pmenut zřízení dětských hřišť. K pěší dpravě a cyklistické dpravě patří i turistika. Ta je většinu rzšířena mim zastavěné území, ale turistické trasy čast začínají v bci na náměstí. Tyt trasy je nutné trasvat p klidných částech a kmunikacích. Prt je nutn značení těcht tras prvádět zvláště pečlivě, prtže v zastavěném území s mnha křižvatkami je ztížená rientace. Dpravní výchva je nevyhnutelnu prevencí snížení nehdvsti, a t nejen dětí, ale i dspělých. Na děti by měl být zaměřen vzdělávání na všech stupních škl i výchva rdiči. Na cílvu skupinu dspívajících a dspělých je nutn zaměřit různé bezpečnstní kampaně v médiích (rzhlas, tisk, televize), internetu i plakáty/letáčky. 2.3 Urbanistika a estetika veřejnéh prstředí Funkce jedntlivých plch jsu definvány územním plánem i regulačním plánem města. Nárky kladené na veřejné prstranství a uliční prstry ve městech jsu velmi rzmanité a čast si navzájem dprující. Každý prjekt vyžaduje specifický přístup a nalezení ptimálníh kmprmisu. Veřejná prstranství musí služit: Mtrvé dpravě v phybu Dpravě v klidu MHD a VHD Pěším Cyklistům Vzhledem ke stísněným prstrvým pdmínkám v centrech měst není většinu mžné tyt různé pžadavky realizvat segregvaně, prt je nutné jasně definvat kridry pr intenzivní mtrvu dpravu a trasy vhdné pr cyklisty a pěší dle výše ppsaných becných zásad. Esteticku vlastnst prstranství je nejlépe zlepšvat zelení (strany, keře, trávník, květiny), mbiliářem pr dpčinek byvatel (lavičky, altánky) i praktickými prvky (dpadkvé kše, stánky s bčerstvením, apd.), vdními plchami (jezírka, fntány) i terénními nervnstmi. Rvné zpevněné plchy bez/s minimem zeleně nepskytují byvatelům útulné prstředí k dpčinku, čímž nepdprují živt města. 10 / 80

11 Imprvements t Public Spaces Nezanedbatelná je i kapitla údržby a úklidu veřejných prstranství. I u sebelépe stavebně prvedenéh náměstí lze esteticku hdntu deklasvat zanedbaným úklidem. Čím útulnější prstranství s velku nabídku míst k dpčinku, tím více bude veřejnstí využíván. Cž je pžadvaný efekt, ale bhužel je díky častější a vyšší kncentraci lidí nutn pčítat s vyššími nárky na úklid. 2.4 Zlepšvání sbní bezpečnsti Snižvání kriminality na veřejných prstranstvích je úkl nesnadný, vyžaduje dluhdbé aktivní půsbení nápravných patření. Obrana prstranství před knáním kriminálních činů a nevhdným chváním sciálně nepřizpůsbivých jedinců by měla být zalžena na stavebně urbanistickém ztvárnění prstranství, vybavení kvalitním veřejným světlením a dhledem plicie, eventuelně jiných pracvníků pvěřených správcem plchy. Dhled plicie je dvjí: Prvádění pchůzek plicisty (Plicie ČR, Městská plicie) Dhled puličním systémem kamer s centrálním vyhdncváním v dispečinku. Nejlépe je všem kmbinvat ba způsby dhledu a mnitringu. Dhled pmcí kamervéh systému lkalitu kntrluje prakticky nepřetržitě, fyzická přítmnst plicejních hlídek má vyšší účinek na nepřizpůsbivé bčany. 11 / 80

12 ZPRÁVA 3 Regulační plán centra Regulační plán centra byl v rce 2006 změněn becně závaznu vyhlášku. Znění regulačníh plánu je charakterizván v následujících kapitlách. 3.1 Vymezené území Řešené území leží v k.ú. Ústí nad Labem, má rzlhu 83,765 ha a dle becně závazné vyhlášky č. 45/1996 závazných částech územníh plánu statutárníh města Ústí nad Labem, ve znění změn, se nachází ve čtvrti A0 Vnitřní měst a zahrnuje část lkalit C-1 Centrum a C-3 Centrum - jižní zahrady, D-1 Železnice a OK-4 Žižkva a celé lkality C-2 Centrum - jižní část staréh města, OV()-5 Nábřeží, GD-1 Nábřeží, D-2 Nábřeží, D-3 Nábřeží-triangl, ZP-1 Smetanvy sady a ZP - 2 Mánesvy sady. Řešené území je vymezen následvně: a) severní hranice: ulice Lndýnská, Rseveltva, park letníh kina, hranice suvislé zástavby v klínu ulic Bělehradská a Elišky Krásnhrské, ulicí Elišky Krásnhrské d ulice na Schdech, severní hranice pzemku Wlfrumvy zahrady a pzemku ve vlastnictví Ministerstva vnitra, b) výchdní hranice: ulice Důlce, Dbětická, Hrnčířská k pěti blukům, c) jižní hranice: levý břeh řeky Labe d pěti bluků k železničnímu mstu, železniční mst, hranice klejiště nádraží Ústí n.l.- západ, d) západní hranice: ulice U Trati, Panská, Klíšská k Lndýnské. 3.2 Grafické přílhy regulačníh plánu Funkční využití jedntlivých blků je stanven dle platnéh územníh plánu (v sučasnsti je připravván nvý územní, předpklad vydání je kncem rku 2011). 12 / 80

13 Imprvements t Public Spaces Obrázek 1 - Regulační plán centrální části města Ústí nad Labem hlavní výkres (zdrj: Změna regulačníh plánu, Ing.arch. Kucký, 2006) 13 / 80

14 ZPRÁVA Obrázek 2 Regulační plán centrální části města Ústí nad Labem výkres dprava VPS 03 VPS 02 VPS 06 VPS 04 VPS 01 VPS 05 (zdrj pdkladu: Změna regulačníh plánu, Ing.arch. Kucký, 2006) 3.3 Záměry dle regulačníh plánu a statní realizvaná dpravní patření Jak veřejně prspěšné stavby jsu regulačním plánu uvedeny agregvané plchy těcht staveb : VPS 01 - přelžka místní kmunikace Malá Hradební, včetně staveb prtipvdňvých patření, napjení na přilehlé kmunikace a přelžek inženýrských sítí (p.p.č.2648/1,2,3; 2649/2; 2650; 2651/1,3; 4260/1,2; 4261/1 v k.ú. Ústí nad Labem) Tent záměr byl zrealizván, místní kmunikace byla pr mtrvu dpravu, i autbusvé a trlejbusvé linky zprvzněna na pdzim rku / 80

15 Imprvements t Public Spaces VPS 02 - stavba místní kmunikace Nvá Hradební a Špitálské náměstí, včetně přelžek inženýrských sítí (p.p.č. 160/3; 617/1,2; 635/7,8,9,10; 4204/1,2; 4205/2; 4243; 4244; 4300/5 v k.ú. Ústí nad Labem) Tent záměr realizván nebyl, v sučasnsti neprbíhají stavební práce. VPS 03 - reknstrukce místní kmunikace Prkpa Diviše (p.p.č. 616; 635/1; 638/1,2; 4300/3 v k.ú. Ústí nad Labem) Tent záměr není v dbě vypracvávání realizván, na susedním pzemku prbíhá výstavba bytvéh a bchdníh centra. Místí kmunikaci Prkpa Diviše využívají stavbaři. VPS 04 - prdlužení místní kmunikace Vaníčkva na jih. včetně přelžek inženýrských sítí (p.p.č. 2581/2; 2593; 2597/1,11,17; 4249/1; 4306/2,3 v k.ú. Ústí nad Labem) Tent záměr realizván nebyl, v sučasnsti neprbíhají stavební práce. VPS 05 - reknstrukce Nábřeží v řešeném území, včetně reknstrukce silnice Přístavní ul., přelžek inženýrských sítí, staveb prtipvdňvých patření (prtipvdňvá vana, mbilní stěny) a dpravních staveb na pzemcích přiléhajících k hlavnímu nádraží.(3416/1,11,12,13,14,15,16,17; 3419/4; 4190/1,2,5,15; 4294/1; 4302/1; 4338 v k.ú. Ústí nad Labem) Stavba prbíhá d března 2009, předpkládaný termín dknčení je červen Tat prbíhající stavba představuje pr měst značnu zátěž, prtže je významně mezen průjezd p silnici I/30 (spjnice směru na Prahu a Drážďany). P dknčení lze čekávat značné zlepšení plynulsti a prpustnsti úseku a hlavně chranu pbřežní kmunikace před pvdněmi, kdy má tat stavba zajistit průjezdnst při pvdni na úseku z Lvsic d Děčína (v dbě prjektvání na úrveň přibližně pětileté vdy Q 5 ). VPS 06 - stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem v úseku Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem sever, včetně průchdu a průjezdu pd hlavním nádražím a průchdu u pěti bluků (p.p.č. 4302/1,10,24,25; 4328 v k.ú. Ústí nad Labem). Záměr byl realizván mezi červencem 2005 a zářím Průchdy pr pěší jsu v sučasnsti ddělávány. Tat akce byla spjena s reknstrukcí nádražní budvy, čímž se tent významný uzel VHD stal přívětivým prstředím pr phyb lidí. K realizvaným záměrům, které nejsu ve změně regulačníh plánu zaneseny, ale z phledu hdncení situace veřejných prstranství jsu důležité, lze zařadit: Umžnění průjezdu ulicí Masarykva pr IAD v úseku d OK Masarykva x Lndýnská x Rseveltva ke křižvatce Masarykva x Pařížská x Brněnská, tt patření byl zaveden v rce Tent záměr mající zlepšit dpravní bsluhu území přivedl d blasti značnu zbytnu dpravu. Tent prvz zatěžuje centrální blast emisemi výfukvých plynů, hlukem a vibracemi a je zdrjem zdržení spjů MHD. Tent záměr je v rzpru s v sučasnsti převládajícím názrem, že centrum měst má být klidvu blastí s minimálním výknem individuální dpravy. Lanvka na Větruši - předpkládaný prvz pr veřejnst d listpadu Tent záměr má lépe prpjit centrum města s turisticky zajímavu lkalitu zeleně se zámečkem Větruše. Využití je nejen pr turistický ruch, ale má služit i pr vlnčasvé aktivity byvatel města. 15 / 80

16 ZPRÁVA 4 Dpravně bezpečnstní situace 4.1 Změny v intenzitách dpravy mezi rky 2005 a 2010 Změny intenzit mezi rky 2005 a 2010 jsu stanveny na základě dat celstátníh sčítání dpravy (CSD) z rku 2005 a mdelvých dat z rku 2010, jelikž výsledky celstátníh sčítání dpravy z rku 2010 ještě nejsu k dispzici. Intenzita v rce 2005 je udávána jednu hdntu pr hmgenní úsek, intenzita z rku 2010 je udávána v rzpětí d d, jelikž dpravní mdel je pdrbnější. Srvnán je celkem deset prfilů. Krmě infrastrukturních změn dle regulačníh plánu centrální části města Ústí nad Labem má na intenzity dpravy vliv i dstavba úseku 0807 (Trmice hranice ČR/Německ) dálnice D8, která se napjila na německu dálnici A17 v prsinci Mim infrastrukturních změn vlivňují intenzity dpravy v rzhdující míře změny ve funkčním využití území, zejména realizace bchdních plch. Ze srvnávaných dat vyplývá, že k pklesu dpravy dšl mezi rky 2005 a 2010 puze na jednm ze sledvaných úseků na úseku č. 1 (4-2732) v ulici U Trati, kde intenzita dpravy pklesne přibližně třetinu. Ostatní úseky vykazují minimálně na jednm z prfilů nárůst dpravy. Nejvýraznější nárůst intenzity dpravy lze sledvat na úseku č. 3 (4-2183) v ulici Klíšská a Panská a t až něklik stvek prcent. Vyský nárůst dpravy klem 90 % se prjevil rvněž v ulici Pařížská (prfil č. 9 resp ). Na zbylých prfilech narstly intenzity dpravy v rzmezí 15 až 44 %. Změny v intenzitách dpravy nelze připisvat puze pstupným růstem intenzit v čase a realizací patření v rámci regulačníh plánu, ale změnám infrastruktury v širším klí a již zmíněnu změnu funkčníh využití plch. Tabulka 1 Srvnání intenzit v rce 2005 (dle SCD) a 2010 (mdelvá data) sčítací úsek Velká Hradební, Bratislavská, W. Churchila intenzita dle CSD 2005 [vz/24h] intenzita v rce 2010 (dle mdelu) d d změna intenzity v rce 2010 k rku 2005 d d abslutní [vz/24h] relativní [%] abslutní [vz/24h] relativní [%] % % Lndýnská % % Klíšská, Panská % % U trati % % Mladá Hradební, U nádraží % % Důlce % % Předmstí % % mst E. beneše % % Pařížská % % prpjení Žižkva - Pražská % % 16 / 80

17 Imprvements t Public Spaces Obrázek 3 Intenzity dpravy dle celstátníh sčítání dpravy z rku Dpravní nehdvst na Území města Vývj nehdvsti na území města v letech 2007, 2008 a 2009 Pčet dpravních nehd a jejich následky jsu hlavními ukazateli bezpečnsti pzemních kmunikací. Z databází dpravních nehd, v níž je uvedena lkalizace, příčina nehdy a další údaje, lze identifikvat nehdvé lkality včetně dpravně bezpečnstníh rizika, které se na daném místě vyskytuje. Pmcí nehdvých statistik lze vysledvat nedstatky a díky pměrně dbrému ppisu vzniku nehdy lze tyt nedstatky dstranit zavedením vhdných úprav. V mnha případech se jedná nízknákladvá řešení spčívající například v bnvě vdrvnéh dpravníh značení neb údržbě zeleně. I malé úpravy mhu představvat značné zlepšení veřejnéh prstranství. Níže jsu sumarizvány nehdvé údaje ze statistik Plicie ČR. Tyt údaje jsu dstupné i přes aplikaci Jedntná dpravní vektrvá mapa (www.jdvm.cz/pcr). Prvnávána jsu data z let 2007, 2008 a Výsledkem prvnání nehdvých statistik mezi lety je určení, zda se dpravně bezpečnstní situace na veřejných kmunikacích a ptažm na veřejných prstranstvích zlepšila. Obrázek 4 až Obrázek 6 ukazuje plhy dpravních nehd na území města. Význam brázků je kvůli malému rzlišení spíše ilustrativní. Je z nich ale vidět, že kumulace dpravních nehd je výraznější v zastavěné blasti a zvláště pak v centru, než p kraji města. Pr psuzení vývje pčtu dpravních nehd a jejích následků jsu více vypvídající údaje nehdvsti z let / 80

18 ZPRÁVA uvedené v tabulce pčtu dpravních nehd a následků (viz Tabulka 2). Tat data jsu graficky znázrněna pr větší přehlednst v grafu pčtu dpravních nehd a následků (viz Graf 1). Obrázek 4 Plha dpravních nehd v rce 2007 Obrázek 5 Plha dpravních nehd v rce 2008 (zdrj: (zdrj: Obrázek 6 Plha dpravních nehd v rce 2009 (zdrj: Z následující tabulky plyne, že na území města Ústí nad Labem se v rce 2007 udál nejvíce dpravních nehd a t více, než v rce lňském (2009), kdy byl pčet nehd ve sledvaném bdbí nejnižší Pkles pčtu dpravních byl tak mezi rky 2007 a 2009 téměř 38 %, cž je velmi pzitivní výsledek. Napak pčet nehd s následky na zdraví byl nejhrší v rce 2009 (217), ve kterém byl 53 (32 %) sbních nehd více než v rce 2007 (164). Pčet úmrtí v jedntlivých letech klesá. Následkem dpravní nehdy zemřel v rce sb méně (pkles z 11 a 4 úmrtí, tedy 64 %) než v rce Pčet těžce zraněných byl nejnižší v rce 2008 (23), lni (2009) ale dšl k těžkému zranění téměř stejnéh pčtu sb (28) jak v rce 2007 (32). Lehká zranění ale bhužel vykazují vzestupnu tendenci, nejméně jich byl v rce V rce následujícím jich byl 239 a lni (2009) 236, cž představuje 46% nárůst prti rku Pčet nehd, při kterých byla řidiči zjištěna přítmnst alkhlu v krvi, klesá, při srvnání let 2007 (80) a 2009 (41) jde pkles 49 %. 18 / 80

19 Pčet nehd celkem Pčet nehd s následky na zdraví Pčet usmrcených sb Pčet těžce zraněných sb Pčet lehce zraněných sb Pčet nehd pd vlivem alkhdu Imprvements t Public Spaces Tabulka 2 Pčet dpravních nehd a následky v letech 2007, 2008 a Pčet nehd celkem Pčet nehd s následky na zdraví Pčet usmrcených sb Pčet těžce zraněných sb Pčet lehce zraněných sb Pčet nehd pd vlivem alkhlu Celkvý pčet dpravních nehd v letech 2007, 2008 a 2009 i s pčty nehd s následky na zdraví a nehd, u kterých byla prkázána přítmnst alkhlu, je graficky znázrněn v následujícím grafu (viz Graf 1). Na tmt grafu je vidět i tendence mezirčníh vývje u jedntlivých ukazatelů. Graf 1 Pčet dpravních nehd a následky v letech 2007, 2008 a V rámci úklu zlepšvání veřejných prstr není sledvání nehdvsti na průtazích silnic městem Ústí nad Labem stěžejním ukazatelem kvality, ale přest je uveden mezirční vývj pčtu nehd na těcht kmunikacích. Tt srvnání může pmci identifikvat správná patření, která snižuji dpravně bezpečnstní rizik. Tabulka 3 uvádí sedm průtahů silnic městem s nejvyšším pčtem dpravních nehd v letech 2007, 2008 a Z tabulky vyplývá, že nejprblémvější průtahy (ve smyslu vyské nehdvsti) se během sledvaných let nemění. Prblémvými silnicemi jsu I/8, I/30, 19 / 80

20 ZPRÁVA I/62 II/261 a II/613, cž byl mžn předpkládat, prtže se jedná velmi důležité kmunikační tahy spjující významné cíle (Praha SRN). Z tabulky plyne, že pčet dpravních nehd řešených pliciích mezi jedntlivými rky klesá. Velmi pzitivní je tent trend na silnicích s vyským pčtem nehd, cž jsu především I/30 a II/613. Tyt kmunikace i přes vysku dpravní zátěž byly v nedávné dbě vybaveny zklidňujícími prvky a byl zlepšen jejich dpravně technický stav, cž se tak prjevil na snížení pčtu dpravních nehd. Tabulka 3 Průtahy silnic s nejvyšším pčtem nehd rk přadí silnice pčet nehd silnice pčet nehd silnice pčet nehd 1 I/ I/ I/ II/ II/ I/ I/ I/62 79 II/ II/ II/ II/ I/8 39 I/8 46 I/ II/ II/ II/ II/ III/ III/ Nehdvé lkality v centru města Ústí nad Labem Tat kapitla se zabývá citlivu prblematiku dpravně bezpečnstní situace v centru města. Úkl Safety Audit (Bezpečnstní audit) se tut prblematiku zabíral pdrbně. Pr ptřeby tht úklu pukázání na pakvané dpravně bezpečnstní chyby veřejných prstranství především v centru byly využity pznatky právě z úklu Metdika bezpečnstníh hdncení jedntlivých lkalit byla následující: Ppis nehdvsti, příčin a následků dpravních nehd vychází z databáze Jedntná dpravní vektrvá mapa (dále JDVM) s údaji Plicie ČR. Byla prvedena bezpečnstní inspekce stávajícíh stavu a přízena ftdkumentace. Na základě shledaných nedstatků a pvaze dpravních nehd byly navrženy vhdná patření. Pr ilustraci typických dpravně bezpečnstních prblémů je pužit ppis nehdvých lkalit z úklu Vybrány byly lkality s účastí chdců při dpravních nehdách. Jak se ukázal, dle předpkladů se jedná ve většině případů lkality nacházející se v centru města Ústí nad Labem. 20 / 80

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy... 3 1.1. Prvnání základních ukazatelů... 3 1.2. Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek... 9 2. Nehdy

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více