UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jana Komínková

2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno Pedagogická regulace neformálních vztah v malé sociální skupin BAKALÁSKÁ PRÁCE Vedoucí bakaláské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracovala: Jana Komínková Brno 2006

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci na téma Pedagogická regulace neformálních vztah v malé sociální skupin zpracovala samostatn a použila jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden Jana Komínková

4 Podkování Dkuji panu doc. PhDr. Františku Vízdalovi, CSc. za velmi užitenou metodickou pomoc kterou mi poskytl pi zpracování bakaláské práce. Také bych ráda podkovala mému manželovi Karlovi za jeho podporu a pomoc, kterou mi poskytl bhem zpracování mé bakaláské práce, a kterého si nesmírn vážím. Ostopovice, 14. bezna 2006 Jana Komínková

5 OBSAH Úvod 2 1 Teoretická ást Novodobý vývoj v metodice cizích jazyk Systém metod vyuování cizího jazyka Co je tedy spolupráce? Definice kooperativního uení Znaky kooperativního vyuování Zásady kooperativní inností Cíle kooperativních uebních skupin Pracovní skupiny Metody a techniky kooperativního uení Regulativní funkce uitele pi užívání kooperativních metod Hodnocení skupinové práce Metody a techniky hodnocení 17 2 Praktická ást Kooperativní metody vyzkoušené v praxi Metoda ešení problému Metoda diskuse Metoda práce na produktu Rolové a simulaní hry Kooperativní úkoly v nejnovjší literatue Uebnice anglitiny Odborné asopisy Souasné výzkumy 34 Závr 36 Resumé 39 Anotace 40 Literatura 41

6 Pro pežití spoleenství je nutná spolupráce mezi jeho píslušníky. Pežití lidské spolenosti umožnila schopnost spolupráce jejích len. Úspchu nedosáhli tu i onde zvýhodnní jedinci, ale skupina. V lidských spoleenstvích mají nejvtší nadji na pežití ti jedinci, kteí jsou nejlépe vybaveni pro spolupráci ve skupin. Ashley Montague, 1965 Úvod Problematika metod a forem práce ve výuce patí v poslední dob k diskutovaným tématm. Z Národního programu rozvoje vzdlávání v R a následn Rámcového vzdlávacího programu vyplývá tendence a doporuení využívat moderní pedagogické metodologie. Jako bývalá uitelka anglického jazyka se v oblasti vzdlávání stále pohybuji a zajímám se o formy spolupráce ve výuce. Na základ studia nejnovjší odborné domácí i zahraniní literatury, vetn odborných lánk v dostupných odborných asopisech, v bakaláské práci hodnotím rozvíjení vztah spolupráce mezi žáky pi uplatování takových metod výuky anglického jazyka, které spolupráci mezi žáky rozvíjejí. Bhem zpracování bakaláské práce jsem využívala metody systémového pístupu a obsahové analýzy pi studování dostupné odborné literatury. V rámci praktické ásti jsem nejvíce využívala metodu pozorování spolupracujících skupin a poté metody indukce, dedukce a srovnávací metodu pro hodnocení výsledk skupinové spolupráce. Cílem práce je zhodnocení dostupných metodických materiál pro výuku anglického jazyka z hlediska toho, jak napomáhají rozvoji spolupráce mezi žáky pi výuce, vyvození závr a ponauení z tchto materiál pro zdokonalení výuky se zamením na rozvoj spolupráce. Na základ tohoto navrhuji využití takových uebních úloh pi výuce, které mohou žáci splnit jen tehdy, když budou spolupracovat. Pi zpracování práce budu vycházet z tchto pedpoklad, které se pokusím ovit : 1. Pedpokládám, že v odborné literatue týkající se metodiky výuky anglického jazyka nebude vnována pozornost rozvíjení vztah spolupráce mezi žáky, a když, tak jen prostednictvím komunikace. 2

7 2. Pedpokládám, že nkterá metodická doporuení týkající se rozvíjení spolupráce mezi žáky pi výuce anglického jazyka se mn v praxi osvdí a nkterá nikoli. Práce obsahuje dv ásti. První ást je teoretická a je v ní podán pehled poznatk z literatury o metodách výuky cizího jazyka, které podporují rozvoj spolupráce a kladných vztah mezi žáky. Vysvtluji, co je kooperativní uení, uvádím jeho typy a znaky a sousteuji se pedevším na jeho metody.v této ásti také hodnotím poznatky z odborné literatury a vybírám poznatky, jejichž využitelnost ovuji. Druhá ást obsahuje praktické využití metod sloužících k rozvíjení spolupráce, vycházím zde tedy z vlastních zkušeností. Zamuji se také na to, zda byly provedeny njaké pedagogické experimenty, které by se zabývaly ovením rozvoje spolupráce mezi žáky. V závru práce uvádím, co se mi v praxi osvdilo a co nikoli, a jaké ponauení z mého uplatování poznatk v pedagogické praxi vyplývá. Pokusím se také navrhnout takovou metodu výuky, respektive skupinového vyuování, bhem nhož budou žáci odkázáni na spolupráci a bez ní nebudou moci uební úlohu splnit. 3

8 1 Teoretická ást 1.1 Novodobý vývoj v metodice cizích jazyk Vyuování cizím jazykm prošlo v posledních nkolika desetiletích vývojem, pedevším z hlediska didaktického je tento vývoj charakterizován oživením soupeení dvou odlišných princip: - principu uvdomlosti, který tvoí základ tzv. metod rozumov poznávacích ili kognitivních a principu návyku i intuice, na kterém jsou budovány rzné metody návykové i intuitivní. Dnes se ukazuje, že žádnou metodu samu o sob nelze absolutizovat. Novodobé kvantitativní a kvalitativní nároky vyvolaly úsilí o nové, efektivnjší metody ve vyuování cizím jazykm. Šedesátá léta znamenala odklon od dívjší gramaticko pekladové metody a pozornost se pesunula na pstování eových dovedností, pedevším poslechu a mluvení. Postupn se vžilo užívání moderních zvukových a obrazových pomcek, i když v mnoha pípadech nedostatená píprava uitel, nedostatek vhodných materiál i jiné píiny brzdily modernizaní tempo a nevedly k žádoucím výsledkm. Hlubší pohled na komplexnost ešení efektivnosti ve vyuování cizím jazykm pispívá k hledání urité syntézy princip metody kognitivní a metody intuitivní a vede ke strategii mající na zeteli individualizující pístup k pedagogickému procesu v závislosti na cíli, metodách, didaktických postupech a prostedcích. Stále více se nejen ve výuce cizím jazykm klade draz na akceptování a prosazování skupinového vyuování a uplatnní vzájemné interakce žák. Souasný svt je charakterizován vzájemnou závislostí, propojeností, rychlými zmnami, a proto se stále více zvýrazuje aspekt kooperativní, který žáky vybaví do života kvalitami potebnými pro život ve spolupracující skupin. Podle autorky Kasíkové, H. (Kooperativní uení, Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: Portál, s.) pináší kooperativní uení výhody jak pro dti, tak pro uitele. U dtí se projeví v úrovni zalenní do proces uení, v kvalit myšlenkových operací, v rozsahu a úrovni ei, v kvalit dokonené práce, vyšší míe samostatnosti a nezávislosti na vzorech, vyšším sebevdomí a sebedve. Pokud si žáci na tento zpsob zvyknou, uitel si uvolní ruce pro innosti, které z asových dvod do výuky 4

9 nezaazoval tak, jak by bylo poteba. Vnuje se plnji diagnostice uební innosti, hodnocení proces i výsledk uení dtí, což se pak zptn promítne do plánování a realizace úinných postup. A tak se stále více bhem výuky cizím jazykm pechází z formy frontální, kdy základní interakce probíhají mezi uitelem a celkem tídy, na formu skupinovou, kde je tžišt interakce posunuto mezi žáky samotné. 1.2 Systém metod vyuování cizího jazyka Dosud je stále aktuálním úkolem vytváení ucelené, experimentáln a teoreticky zdvodnné koncepce vyuování gramatice daného cizího jazyka, v níž by jednotlivé dílí metody zaujímaly takové postavení, aby každá z nich tvoila uritý lánek v etzci na sebe navazujících metodických postup. Jak uvádí Jelínek, S. a kol.: (Metodické problémy vyuování cizím jazykm. II.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s.) Takovou soustavu na sebe navazujících zpsob práce ovšem nechápeme jako pedem podrobn stanovený sled inností, který by spoutával uitele i žáky, nedovoloval by žádné odchylky a neposkytoval by uiteli žádnou možnost samostatného výbru vyuovacích metod. Pro každou etapu by nemla být urena jenom jediná závazná metoda, ale ml by být naznaen pokud možno širší repertoár metod, který by uiteli umožoval v rámci dané etapy samostatn volit nejvhodnjší postupy. V první etap výuky cizích jazyk jde o úvodní seznámení žák s novými mluvnickými jevy. Tžišt nácviku by zde mlo spoívat v rzných konkrétních operacích s hotovými slovními tvary a syntaktickými konstrukcemi. V tomto stádiu je lepší uplatovat spíše metody frontální výuky s omezením pouhého mechanického drilu. V následující etap se pi procviování mluvnických jev mže zesilovat zetel žák ke gramatice zejména využíváním analogie, které lze uskuteovat pímo v prbhu praktických cviení. 5

10 V další etap se mluvnické znalosti prohlubují tím, že jsou žáci vedeni k vyšší mluvnické abstrakci, k úplnjšímu zobecování jev v gramatických pravidlech a vzorech. Postupn se žák propracovává k plné automatizaci, takže tvoení a užívání mluvnických prostedk již probíhá rychle a nevyžaduje soustedného úsilí. Proces dále pokrauje stálým a systematickým opakováním pedevším eovými cvieními. V této etap opakování pak jde hlavn o využití tzv. cviení komunikativního typu. Zde nastává prostor pro skupinovou práci a pedevším rzné formy spolupráce mezi žáky navzájem. Avšak utvoením skupin ve výuce ješt není zarueno, že v nich dojde ke spolupráci. Aby byla naplnna funkce spolupráce (kooperace), musí být dodrženy tyto zásady: lenové skupiny vystupují s více než jedním pohledem na sledovanou otázku nebo úkol, a tak dochází ke konfrontaci tchto názor. lenové skupiny jsou naklonni zkoumat tyto rzné názory a být k nim vnímaví, reagovat na n. Interakce napomáhá vývoji skupinového vdní, porozumní a posuzování záležitosti 1.3 Co je tedy spolupráce? Z hlediska sociální psychologie jde o tzv. pozitivní vzájemnou závislost lidí. Závislost proto, že v úkolových situacích jsou lidé na sob závislí v dosahování cíle - aby tohoto cíle dosáhli, potebují dalšího lovka, který smuje ke stejnému cíli. Slovo pozitivní pak oznauje to, že ze spoleného dosažení cíle mají prospch všichni zúastnní. Hodnotu kooperace mžeme vidt práv v tchto momentech: jde o dvojí úspch - úspch skupiny a jedince. V kooperativním uení se také setkáme se vzájemnou nápomocí - nejdív pomohu já tob, potom ty m, abychom se spolen posunuli k zvládnutí úkolu. 6

11 Musíme také rozeznávat rzné druhy sociální interakce ve skupin, jako jsou koakce, kooperace, rivalita a soutžení. Pi soutžení jde o vítzství, o pekonání ostatních, vtšinou pechází do rivality. Rivalita nebo-li soupeení je situace, kdy jen jeden mže vyhrát na základ zvýšení svého výkonu a svých výsledk pi snižování zásluh všech ostatních ve skupin. O koakci hovoíme, když lenové skupiny pracují relativn nezávisle, bez spolupráce, ale i bez rivality. Kooperace je, když lenové skupiny spolupracují pi dosahování uritého cíle, necítí pitom rivalitu a ani nesoutží. lenm skupiny také záleží na mezilidských vztazích a všem se spolupráce vyplácí. Obdobn lze rozdlit zpsoby uení: soutživé, individuální a kooperativní. Pi soutživém uení studenti bojují po zpsobu výhra-prohra a dochází k vzájemné negativní závislosti mezi dosaženými cíli. Studenti chápou, že uspt mohou jedin tehdy, jestliže ostatní své mety nedosáhnou. Pi individuálním uení studenti pracují každý sám. V kooperativním uení studenti pracují na úlohách ve skupinách za podmínek, které zajišují vzájemnou pozitivní závislost a spolehnutí na jednotlivce za úelem dosažení spoleného cíle, jak již bylo uvedeno. Práv na tento kooperativní druh interakce pi výuce anglického jazyka jsem se ve své práci zamila. 1.4 Definice kooperativního uení Vtšina autor se shoduje na definici popisující spolupráci ve skupinách jako uení založené na principu spolupráce pi dosahování cíl, kdy výsledky jedince jsou podporovány inností celé skupiny a skupina má prospch z innosti jednotlivce. Základem je sdílení, spolupráce a podpora. Skupinová práce je inností, jež je zábavná sama o sob, a zárove v sob skrývá obrovský uební potenciál. Umožuje procviovat si takové duševní schopnosti, jako je tvoivost, hodnocení, schopnost syntézy, analýzy a obecné dovednosti, nap. schopnost pracovat a komunikovat s jinými. Zahrnuje získávání zkušeností, ze kterých se žáci uí jedni od druhých a taktéž využívá aspekt sociálních vztah mezi žáky jako nedílnou souást reálné výchovn vzdlávací situace. Skupinové vyuování plní své poslání dobe tam, kde nejde o prosté nauení faktm a jejich reprodukci, ale v tch situacích, v nichž mají žáci ped sebou složitjší úkol nebo problém, jehož ešení vyžaduje jistou myšlenkovou námahu. 7

12 Využít tento zpsob výuky mžeme prakticky v každém pedmtu a v každé fázi vyuovacího procesu: - na zaátku vyuovací hodiny jako úvodní motivaci k tématu nebo na zjištní znalostí žák - v prbhu hodiny na zjišování pochopení probírané látky a její praktickou aplikaci - k práci v hodin jako pokraování domácí pípravy - jako zpsob ešení problém, metoda tvoivého uení - na závr hodiny ke shrnutí látky a zjištní pochopení Typy kooperativního uení: a) kooperace jako nápomoc - založena na asistenci jedné osoby druhé. Vztah mezi tím, kdo pomáhá, a komu je pomáháno, je ízen uitelem. Ten musí nastolit závislost v úkolové situaci tak, aby každý žák prezentoval uritý díl práce a spolen pak celek. b) kooperace jako vzájemnost - cíl i procedury jsou sdíleny všemi úastníky. Od zaátku jsou aktéi úkolové situace odpovdni za práci s informacemi, ešení problému i hodnocení. Vyžaduje vzájemné akceptování a minimalizaci individualistického úsilí a konfrontaci. 1.5 Znaky kooperativního vyuování: Z uvedené definice vyplývá, že kooperace ve vyuování neznamená jen rozdlení žák do skupin, ale že musí být splnno více znak, které vymezují kooperativní uení jako systém. Všichni autoi se shodují na následujících základních znacích nebo-li oprných sloupech systému kooperativního uení: rozdlení žák do menších skupin pozitivní vzájemná závislost - existuje, pokud žáci vnímají, že jsou spojeni se svými spolužáky tak, že nemohou uspt, pokud neuspjí i spolužáci. Bu 8

13 spolen poplaveme nebo se spolen potopíme. Dosahuje se jí vytyením spoleného cíle, který musí zvládnout celá skupina. interakce tváí v tvá - je zde bezprostední zptná vazba, která je nutná k zajištní efekt kooperativního vyuování, vetn rozvoje sociálních dovedností. osobní odpovdnost, osobní skládání út - výkon jednotlivce je zhodnocen a využit pro celou skupinu, všichni lenové mají z kooperativního uení užitek. Smyslem je posílení jedince. Po výuce organizované kooperativním zpsobem by mli žáci být schopni plnit podobné úkoly sami. Individuální odpovdnost je podporována individuálním testováním spoleného úkolu i vybíráním výsledku práce skupiny namátkou od jednotlivce. formování a využití interpersonálních dovedností - jejich utváení je postupné od nejjednodušších po složité. reflexe skupinové innosti - efektivita innosti je závislá na popisu skupinou a rozhodování o dalších krocích. 1.6 Zásady kooperativní innosti Vtšina odborné literatury o kooperativním uení zdrazuje dležitost heterogenních skupin. Pokud mají kooperativní innosti motivovat všechny úastníky, je teba je dkladn promyslet a plánovat - musí být voleny tak, aby každý cítil, že ze zapojení do práce skupiny bude mít njaký užitek. Cohen formuloval nkolik zásad týkající se výbru správného úkolu pro skupinu. Úkol pro kooperativní práci by ml: 1. mít více než jedno možné ešení nebo by k ešení mlo vést více možných cest. 2. být zdrojem vnitní motivace a ml by pedstavovat zajímavou výzvu pro všechny leny skupiny. 3. umožnit úastníkm, aby uplatnily rzné dovednosti, zájmy a nadání. 9

14 4. využívat rzných zdroj informací, pracovat s rznými médii a poskytovat zkušenost více smyslm. 1.7 Cíle kooperativních uebních skupin Cíle v kooperativních uebních skupinách lze rozdlit na úkolové a socioemocionální. Mezi úkolové mže patit napíklad vlastní vyjádení k látce, zkoumání pedpoklad, pozorné naslouchání, sledování vyuování, porozumní textu i slyšenému slovu apod. Do socioemocionálních cíl zahrnujeme vtší senzitivitu k druhým, povzbuzování sebedvry, osobnostní rozvoj, dávání podpory, stimulace k další práci apod. Tchto cíl se dosahuje jednak uením v malé skupin práv proto, že jde o práci ve skupin a jednak charakterem úkol a technik, které jsou aplikovány Pracovní skupiny O optimální velikosti skupiny žák se asto vedou diskuse. Jejich velikost, poet a složení vychází z celé ady faktor nap. z cíl výuky, asových možností, potu žák ve tíd, úrovn rozvoje a zkušeností. Velikost skupin je také závislá na vybrané pracovní metod a zpsobu jejího vedení. ím je skupina poetnjší, tím tžší je zajistit, aby se všichni aktivn zapojili. Nejproduktivnjší jsou obvykle dvojice, trojice a tveice, piemž je poteba uspoádat prostor pro skupinové vyuování tak, aby skupinky mohly dobe kooperovat. ada autor se shoduje, že nejastjší je rozptí skupin od dvou do pti len, aby mohlo probíhat co nejvíce inností a rozhodování bylo co nejrychlejší. Malou skupinou zde rozumíme neformální podskupinu skupiny student anglického jazyka, která byla utvoena za úelem spolupráce pro plnní zadaných úkol. Piemž lenové takovéto malé skupiny se vzájemn znají, komunikují a jsou integrováni spoleným cílem a propojenými rolemi. Charakteristickými rysy této skupiny jsou autonomie - skupina funguje nezávisle na jiných skupinách, flexibilita - aktivity skupiny jsou ízeny spíše neformálními stanovenými pravidly, intimita - úzká osobní známost 10

15 mezi leny skupiny a v neposlední ad participace - lenové investují as a úsilí do skupinových aktivit apod. V publikaci od Petty, G. Moderní vyuování: praktická píruka nalezneme nkolik návod jak rozdlovat žáky do skupin. To je možné provést: 1) Pomocí náhody - napíklad pidlením ísla skupiny každému žákovi: první, druhá, tetí; první, druhá, tetí. 2) Prostednictvím kamarádství - zde musí být jasn stanoven poet len skupiny, na kterém se musí trvat. Takovéto skupiny mohou být na pekážku, pokud chceme psobit na zmnu názor a postoj žák. 3) Podle výsledk i zkušeností žák mžeme rozdlit žáky na skupinu rychlých, prmrných i pomalých žák. Nebo mže být vytvoena skupina žák sdílející konkrétní slabinu. Tím se zabrání pasivit a snadnji se uiteli takovéto skupin pomáhá. 4) Zámrné promíchání lze použít, pokud chceme vytvoit rznorodé skupiny, v nichž by byly mezi žáky velké odlišnosti. Tyto skupiny pomáhají zabraovat žákm v zaujatosti a umožují, aby se uili jeden od druhého. 5) Výbr podle zasedacího poádku je nejastji používanou metodou. Vybíráni by však nemli být žáci sedící vedle sebe, ale za sebou, tak aby si lenové skupiny mohli lépe vzájemn vidt do tváe. Další píklady metod vytváení pracovních skupin lze nalézt v asopisu Moderní vyuování od Dagmar Sitné - lánek Metody aktivního uení. Efektivita práce skupiny Pro zajištní efektivity práce ve skupinách je nezbytnou podmínkou stanovení rolí neboli funkcí ve skupin a pravidelné stídání tchto funkcí. Funkce jsou vlastn vyjádením požadavku na charakter práce jednotlivých len skupiny. Podle vysplosti žák a náronosti výuky uruje uitel poet rolí a jejich náronost. Role ve skupin rozdluje uitel a zárove usmruje pravidelnou výmnu rolí u žák. Nkdy je možné, aby si role ve skupin rozdlili žáci sami. Pehled rolí, které lze v rámci skupiny utvoit: 1. vedoucí - organizuje práci skupiny, uruje tempo, navrhuje metody práce 11

16 2. pracovník s informacemi - ten, který rozhoduje o zpsobu práce s informacemi, vybírá a navrhuje vhodné zdroje, uruje poadí jejich zpracování 3. zapisovatel - provádí prbžné záznamy a vypracovává konené výstupy 4. mluví skupiny - shrnuje výsledky práce skupiny a prezentuje je ostatním 5. pozorovatel - sleduje, hodnotí a zaznamenává innost skupiny bu podle vlastního uvážení nebo do pedem pipraveného záznamového archu. Hodnocení práce skupiny zveejuje ve skupin nebo celé tíd 6. asomi - sleduje stanovený as, usmruje práci skupiny tak, aby se splnila Metody a techniky kooperativního uení: Metodami kooperativního uení rozumíme metody zamené na uícího se jedince, které posilují aktivní tvorbu individuální, smysluplné a propojené sít znalostí, zkušeností, postoj a názor jedince. Tyto metody navíc zcela zásadn využívají sociálních skupinových vztah. Kasíková H. uvádí ve svém díle Kooperativní uení, Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: Portál, s. uvádí 4 základní metody podporující spolupráci ve skupin: 1) diskuse Probíhá ve vtší nebo menší skupin, s obasnou úastí uitele nebo bez nho. Úelem mže být interpretace neho, co není jednoznané (obraz, báse atp.), sdílení zkušenosti, idejí a osvtlování názor, pesvdení na otázku spoleného zájmu. Diskuse mohou vést ke zvýšení individuálního porozumní nebo mohou vyžadovat vyjednávání v zájmu dosažení skupinového konsensu. 2) ešení problému Tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prostedku pro konstruktivní interakci. Nejastjší podoby této metody: tentýž úkol je souasn pidlen nkolika malým skupinám, závry a vzájemná kritika se prezentují nakonec, další podoba poítá s identifikací problému jako rámce, v kterém jednotlivé skupiny pracují na rzných aspektech úkolu. Na závr jsou tyto píspvky pospojovány. 12

17 3) práce na produktu Jejich výsledkem je konkrétní produkt, nap. dti pracují spolu ve skupin na filmu jedna skupina je odpovdná za výzkum, druhá za technické záležitosti, tetí za programové zabezpeení atp. Podobn je to s prací nap. na stánku s knihami i pi jiných technologických a konstrukních aktivitách. Aktivity pi vzniku produktu musí být koordinovány. Práce každého má vliv na produkt a byla by bezcenná, pokud by se nestala jeho souástí. Zde, stejn jako pi ešení problému, se poítá se skupinovým zhodnocením jednotlivých úsek práce nebo se mže v celé skupin porovnávat nejlepší produkt vzešlý z jednotlivých tým. Individuální píspvek a odpovdnost lze he kontrolovat. 4) simulace V simulacích berou žáci situaci nebo úkol, jako by to byl reálný skupinový život. Simulace se mže nap. zamit na rozvoj msta: žáci se v simulované situaci uí plánovat rozvoj msta, uí se základm geografického výzkumu, pedvídání zmn spojených s plánováním. Mohou být také nap. spoleenstvím, které se shromáždí kolem šachty pi dlním neštstí. Využívá se i meziskupinové soutže nap. simulace konkurzu na projekt nového dtského hišt. V simulacích jsou dti svolné myslet a reagovat zcela voln, bez fasád a blok. Pokud pijímají specifickou roli, simulace se posouvá do další metody rolové hry. 5) rolové hry Každému dítti je pidlen (nebo si samo volí) charakter nebo je stanovena perspektiva, z jaké má nazírat na problém. Role se stává uritou maskou a osoby jednají podle interpretace dané role. Role jsou voleny tak, aby odrážely rzné úhly pohledu na otázku nebo událost nap. o problému jestli dát antibiotika do stravy zvíete, mže diskutovat farmá, veteriná, vlastník supermarketu, léka apod. Tyto metody dále Kasíková rozšiuje o techniky jako jsou kontrolovaná diskuse, diskuse krok po kroku, bzuící skupiny, snhová koule, pekížené skupiny, skládaka apod. 13

18 Autorka Dagmar Sitná v asopise Moderní vyuování rozšíila tento základ o další vhodné a efektivní vyuovací metody orientované na spolupráci žák ve skupinách. Zde uvádím originální názvy metod s jejich pibližným pekladem: 1) snowballing (snhová koule) 2) brainstorming (boue mozk) 3) buzz groups (muší skupiny) 4) role play (hraní rolí) 5) rounds (koleka) 6) carousel (koloto) 7) diskuse 8) debata 9) case study (pípadová studie) 10) gold fish bowl (rybiky v akváriu) 11) mind mapping (mentální mapování) Tyto metody jsou oznaovány za zpsoby podporující interakci v zájmu kooperativní skupinové innosti. Jasn ztlesují klíovou charakteristiku skupinové práce stmelují skupinu ke sdílení a konfrontaci idejí v rámci, který pozitivn povzbuzuje lidi k interakci, kreativit a intelektovému risku. Zatímco Hunterová, M ve svém Úinném vyuování v kostce. 1. vyd. Praha: Portál, s. uvádí tyto zcela jiné techniky uitelem ízeného skupinového procviování: sledování skupinových odpovdí a poskytování zptné vazby (sborové odpovdi, signalizované odpovdi, skládané odpovdi), vzorkování individuálních odpovdí, kontrola písemných odpovdí apod. Základní typy technik mžeme rozdlit následovn: Techniky vztahující se hlavn k poznávacím cílm (znalosti, porozumní, aplikace, ešení problém, analýza, hodnocení) Techniky zaleující kreativní cíle rozpoznání nových vztah, spojování emocionálního a intelektuálního, tvorba imaginativních ešení 14

19 Techniky rozvíjející individuální nebo skupinové uvdomní, personální rst, komunikativní dovednosti, participaci, odstraování interpersonálních bariér 1.8 Regulativní funkce uitele pi užívání kooperativních metod U kooperativn vedeného zpsobu výuky lze hovoit spíše o vedení i regulaci výuky než o uení. Nevystaíme s bžnými pravidly a podmínkami užívanými pi klasické výuce. Je teba zajistit úkoly jako napíklad: - zajištní vhodného fyzikálního prostedí - stanovení metod vytváení pracovních skupin (možnosti uvedeny v kapitole Cíle kooperativních uebních skupin ) - sestavení skupiny a stanovení rolí ve skupinách (výet možných rolí uveden v kapitole Efektivita práce skupiny ) Tyto úkoly jsou velmi dležité a na jejich zvládnutí závisí úspšnost vyuování. Aby kooperativní vyuování vykazovalo píslušné efekty, více asu se vnuje sledování žákovy uební innosti, diagnostice a hodnocení. 1.9 Hodnocení skupinové práce Protože kooperativní skupinová innost pináší vtší objem interakce mezi úastníky uení, pináší i vtší zapojení do hodnocení, než je tomu pi frontální práci. Uvdomní si individuálních i skupinových aktivit se stává potebou. V tomto typu práce je proces asto dležitjší než produkt a známky nejsou tak podstatné, protože žáci vidí a slyší reakce vlastní skupiny, publika. Prohloubené uvdomní skupinových i vlastních inností se penáší na další kooperativní aktivity. Žáci jsou tak v kooperujících skupinách motivováni ke zlepšení ve výuce. Hodnocení je proto stejn dležité jako jiné aspekty skupinové práce. 15

20 Hodnotící proces má rzné možnosti: 1) lenové skupiny jsou podncováni k hodnocení jeden druhého - jedná se o hodnocení skupinové práce i jednotlivc jejími leny. Probíhá uvnit skupin, bu samostatn, bez pítomnosti uitele, nebo veejn. 2) jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny- sebehodnocení - jde o proces, kdy si každý uící se pokládá otázky zamené na to, co mu výuka pinesla. Základními otázkami jsou: Co jsem se nauil nového? Co jsem pochopil? Jednou z forem sebehodnocení, mže být sebehodnocení podle záznamového archu. Každý žák záznamový arch vyplní a pedá uiteli. 3) konená prezentace nebo produkt mže být hodnocen jinou skupinou a/nebo uitelem - pro toto hodnocení lze vytváet rzné záznamové archy, které lze použít v závru výuky. Hodnocení práce aktivního uení formou spolupráce ve skupinách se mže zdát složité. Toto hodnocení v nevyjaduje závry uení známkami. To se mže zdát uitelm jako velká nevýhoda. Nedostatky tohoto vyuování, definované uiteli, které ztžují hodnocení práce žák jsou následující: - výsledky skupinové práce picházejí až po delším ase - výsledkem práce ve skupinách je osobnostní rozvoj a ten je obtížné zmit - hodnocení jednotlivc ve skupin je obtížné, každý se projevuje jinak, má rzné osobní tempo, píspvky mají pro skupinu rzný význam - pokud uitel provádí hodnocení práce skupiny systematicky omezuje tak spontánní práci jejích len Možnosti hodnocení uitele a) hodnotit individuální skóre a zárove piíst bonus založený na tom, že všichni ve skupin dosáhnou pedem stanovených kritérií. Skupina se tudíž musí snažit pomoci i slabším žákm, aby dosáhli stanoveného kritéria (nap. 75 bod v testu). b) Hodnotit individuální skóre a opt piíst bonus, který je tentokrát založený na nejnižším skóre ve skupin. Opt nutí skupinu pomoci slabším k vyššímu skóre. 16

21 c) Zapoítat individuální skóre a piíst bonus založený na zlepšení proti pedchozímu výkonu. Tento zpsob motivace pro skupinovou práci je považován za vysoce úinný. d) Zaznamenává se jen skupinové skóre za jednotlivý produkt vytvoený skupinou. e) Zaznamenává se akademické skóre (vcné skóre), ale také skóre dané na základ sledování sociálních dovedností Metody a techniky hodnocení Pozorování Pokud zvolíme vnjšího hodnotitele, bývá pozorování asto nevalidní, povrchní. Dobrým základem pro hodnocení je použití více pozorovatel. Doporuuje se pro pozorování užít techniky akvária, kdy vtší skupina je rozdlena na dv a jedna skupina rozsazena okolo druhé plní funkci pozorovatel a hodnotitel. Po ase se skupiny v této funkci vymní. Dotazníky Dotazníky rozdané po ukonení skupinové innosti jsou nejobvyklejší metodou hodnocení v tomto typu práce. Píklady otázek: Jaké pocity máte z toho, co se odehrálo dnes ve skupin? Co jste ve skupin dlali, aby jste mohli být úspšní v ešení problému? Co jste dlali, aby vci byly lepší? Co bude poteba dlat píšt? píklad viz arch pro individuální i skupinové hodnocení. Deníky Deníky jednotlivc, pokud je skupina delší dobu pohromad, mohou mít velký význam. Zaznamenává se: - jaké myšlenky, pojmy, principy, informace se žáci nauili - co se nauili o své schopnosti diskutovat, souhlasit, vyjadovat myšlenky - pispívání jednotlivce ke skupinovým procesm - jak jednotlivec vidí skupinu jako celek as od asu se s deníky pracuje a lenové skupiny vysvtlují, co považují za dležité pro další innost skupiny. 17

22 Zptné zpravodajství Na zaátku skupinové práce podává jeden nebo dva lenové skupiny zprávu o tom, co se událo, co skupina získala minule (5-10 min). Referující leny je teba vybrat v pedchozím setkání skupiny, aby se na tento úkol pipravili. Takovýto zpsob vytváí i kontinuitu mezi setkáními skupiny. Hodnotící listy Hodnotící listy mže pipravit pro všechny skupiny uitel nebo si každá skupina mže urit pro hodnocení svá vlastní kritéria a hodnotící systém, které jsou peneseny na hodnotící list. Tento list pak mže užívat skupina nebo jiná skupina pi technice akvária - píklad níže z publikace od Kasíkové,H. Kooperativní uení, Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: Portál,1997. s Hodnotící arch pro innost skupiny 2 lenové se shodli na základních pravidlech pro práci a porozumli jim. vždy nikdy 3 Skupina reagovala na pocity vyjádené jejími leny. 4 Skupina naslouchala a reagovala na nápady a komentáe len, vyjádila uznání píspvkm. 6 Atmosféra ve skupin byla pátelská a otevená, povzbuzující leny k vyjádení kritiky. 7 Vedoucí skupiny shrnoval myšlenky skupiny. 8 Vedoucí skupiny zjišoval, zda existuje soulad mezi leny a zda lze pejít k dalšímu bodu. 9 Skupina se vypoádala se lenem, který komplikoval dosažení cíl, nap. odbíháním od tématu. 10 Skupina byla schopna projednat rozdílné pístupy tak, že se vyhnula konfliktm a diskuse se nestala destruktivní. 11 Vedoucí skupiny nedominoval ani skupina neustupovala vedoucímu a jeho posuzování píspvk. 12 Skupina hodnotila svj pokrok smrem k cílm bhem své práce a na konci. Jacques,

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Odplouváme dál

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Odplouváme dál INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Odplouváme dál CZ.1.07/1.1.32/02.0113 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Odplouváme dál Odplouváme dál Hodnotící

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více