U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s"

Transkript

1 F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s Z á vrená bakaláská práce Š k o l s k ý m a n a g e m e n t V e d o u c í p r á c e : M g r. R e n é S z o t k o w s k i, P h. D. Olomouc 2011

2 Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakaláskou práci vypracoval samostatn a uvedl v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil. V Olomouci dne Herbert Novotný

3 Podkování Dkuji vedoucímu práce Mgr. René Szotkowskému, Ph.D. za pomoc, praktické rady a odborné vedení bhem vypracování bakaláské práce. Dkuji editeli Konzervatoe P. J. Vejvanovského v Kromíži MgA. Miroslavu Šiškovi za jeho podporu a souhlas s výzkumným šetením. Dkuji paní Mgr. Dagmar Šimkové a studentm konzervatoe, kteí byli ochotni na tomto výzkumu spolupracovat a tím pispt k optimálnímu nastavení podmínek zaínajícím uitelm na SZUŠ D-MUSIC Kromíž. Dkuji editeli a uitelm SZUŠ D-MUSIC Kromíž za vstícnost a spolupráci na dotazníkovém šetení.

4 Anotace V bakaláské práci na téma Uvádní zaínajících uitel do praxe se vnuji souasné problematice zaínajících uitel nastupujících do praxe obecn a dále tuto problematiku specifikuji na zaínající uitele základních umleckých škol, konkrétn na uitele umleckých pedmt specializovaných na výuku hudebních obor, které jsou v ZUŠ stžejní. Cílem teoretické ásti je shromáždit odborná vyjádení, názory a poznatky odborník na problematiku uvádní zaínajících uitel do praxe obecn a dále specifikovat na zaínající uitele umleckých pedmt specializujících se na výuku hry na hudební nástroje. Zamuji se na vlivy, které na zaínajícího uitele psobí z jeho pedcházející profesní pípravy, vnitního prostedí i okolí školy, na níž zaíná a jak jej v jeho zaínající kariée v kladném i záporném smyslu ovlivují. Cílem praktické ásti je ovit, jak se teoretická tvrzení promítají do praxe zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v SZUŠ D- MUSIC s.r.o. Kromíž a jaké pedagogické kompetence získávají studenti v konzervatoi, usnadující jim vstup do pedagogické praxe na ZUŠ. Cílem práce je zjistit a pojmenovat poteby zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v Soukromé ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, porovnat je s potebami student konzervatoe a navrhnout opatení, která by pomohla zaínajícím uitel lépe zvládnout vstup do uitelské praxe. Klíová slova Zaínající uitel ZUŠ, uvádjící uitel, start, adaptace, stabilizace, pedpoklady, kompetence, praxe.

5 Annotation In my thesis called Introducing of young teachers into profession I attend to current problem of introducing of beginning teachers into profession generally and then I focus on beginning teachers of Art schools, especially the teachers of art focused on musical instruments teaching which is the most important part of education at these schools. The aim of theoretical part is to summarize special opinion and experience of specialists in the questions of introducing of young teachers into profession and then to specify on teachers of musical instruments. I focus on things which influence beginning teachers, for example their previous preparing, school atmosphere and background of the school where he started and how the teacher is influenced by this in either positive or negative way. The aim of practical part is to verify in which way the theoretical opinion affects the profession of beginning art teachers of musical instruments in SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, what kind of pedagogical competence, easing enter into peadgogical profession, are acquired by academy of music pupils. The aim of this thesis is to find out and name the needs of beginning teachers in Soukromá ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, to compare them with needs of the pupils and to propose equipment which could help beginning teachers to enter into their profession. Key words Teraine teacher ZUŠ, stating teacher, start, adaptation, stabilisation, premises, competece, experience.

6 Obsah Úvod... 8 TEORETICKÁ ÁST Teoretický vstup Uitel Profese uitel Kvalifikace uitel Zpsobilost a kompetence pro výkon funkce pedagogického pracovníka Profesní kompetence pedagogického pracovníka Profesní a životní dráhy uitel Píprava na povolání uitel umleckých pedmt Pedpoklady pro studium umleckých obor v konzervatoi Studium umleckých obor zamených na výuku hudby Kompetence pro funkci uitele umleckých pedmt Profesní a životní dráhy uitele hudby v základní umlecké škole Profesní start uitele zaáteníka v základní umlecké škole Profesní adaptace uitele základní umlecké školy (první kroky ve výkonu uitelského povolání) Profesní stabilizace (zkušený uitel, uitel - expert) Uvádní uitel hudby do praxe Uvádjící uitel S ím mže uvádjící uitel pomoci Seznámení s provozem školy Pomoc pi píprav a realizaci výuky Pomoc pi rozvíjení vztahu s rodii Informace o ostatních okolnostech práce a provozu školy Formy spolupráce zaínajícího a uvádjícího uitele Možné metody práce uvádjícího uitele Kvalita pípravy výzkumná sdlení Slabé stránky pípravného vzdlávání uitel shrnutí hlavních produkt kritiky Odborníci nabízejí ešení Možné ešení i pro uitele základních umleckých škol... 33

7 5 Shrnutí teoretické ásti, která navazuje na praktickou ást PRAKTICKÁ ÁST Teoretický vstup do praktické ásti zhodnocení aktuálního stavu ešené problematiky Volba metodologie przkumu Výzkumné metody charakteristika metody sbru dat Výzkumné položky dotazníku Cíl przkumu Struktura przkumného vzorku a jeho výbr Pedvýzkum Prbh przkumu Vyhodnocení przkumu Shrnutí a diskuse Návrh opatení na zavedení povinné praxe v základní umlecké škole Závr Seznam použité literatury Pílohy Píloha. 1. Vzor dotazníku administrovaného studentm Konzervatoe P. J. Vejvanovského Kromíž Píloha. 2. Vzor dotazníku administrovaného uitelm SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž Píloha. 3. Písemný rozhovor s editelem Konzervatoe P. J. Vejvanovského Kromíž

8 Úvod Pracuji jako uitel hudby již 16 let a dobe si vzpomínám na horké chvilky, kterými jist prošel každý zaínající uitel hudby. Problémy zaínajících uitel se tehdy nikdo nezabýval. Musel jsem se spolehnout na mé znalosti z konzervatoe a vstícné spolupracovníky, kteí byli ochotni poradit a pomoci. Pozdji jako vedoucí poboky Soukromé základní umlecké školy D-MUSIC s.r.o. Kromíž, poboka Best, zodpovdný za kvalitu výuky zaínajících uitel, jsem v podstat ešil stejné problémy ovšem z pozice uvádjícího uitele. V souasné dob je téma zaínajících uitel a jejich uvádní do pedagogické praxe jedním z nejdiskutovanjších. Nelze jej však pojmout pouze v širokém kontextu, ale je teba se zaobírat jednotlivými atributy, které zaínajícího uitele ovlivují. Jedním z mnoha je osoba uitele, kterého posláním je nejen vzdlávat, ale i formovat žákovy postoje a zájmy, pomáhat vytváet individuální i kolektivní vztahy. Na jeho osobnosti záleží, jak dokáže žáky motivovat, zaujmout, použít formu výuky, která žáky baví a probíranou látku si snáze osvojí. Jak dokáže do výuky propašovat vzájemnou úctu, respekt k osob uitele, základy spoleenského chování a pitom si udržet potebný odstup mezi žákem a uitelem. S tímto tak íkajíc darem od Boha se narodí jen málo lidí, pevážn se musí všechny tyto schopnosti nauit. Zaínající uitel pichází do praxe s uritými ideály, teoretickými znalostmi a oekáváním, zda se naplní. Tší se na svou první tídu, i když urité obavy, jak bude žáky pijat, v podvdomí každého z nich jsou. Nkteí rádi pijmou radu starších a zkušenjších pedagog, ale jsou i tací, kteí se ve všem chtjí spolehnout na sebe. Zde hrají uritou roli i vlivy, které na zaínajícího uitele psobí z jeho pedcházející profesní pípravy, vnitního prostedí i okolí školy a následn jej ovlivují v jeho zaínající kariée. Práce uitel v základních umleckých školách je svým zpsobem specifická, ale v základech se nevymyká hlavním zásadám výkonu pedagogické profese. Uitelé získávají odborné vzdlání a aprobaci studiem v konzervatoi, kde mimo svj hlavní obor studují odborné i všeobecné pedmty k získání pedagogických kompetencí. Uitel hudby pevážn vyuuje individuáln, pouze v urených pedmtech jako je hudební nauka a souborová hra se výuky úastní kolektiv žák, vtšinou rozdílného vku. Ve výuce o to více hraje roli osobnost uitele, jak dokáže svým psobením žáka pro hudbu nadchnout nebo jej odradit. K tomu mže pispt pomoc a podpora v zaátcích jeho uitelské kariéry. 8

9 Inspirací pi výbru tématu bakaláské práce pro mne byla skutenost, že také Soukromá základní umlecká škola D-MUSIC s.r.o. Kromíž, kde v souasné dob psobím, se snaží vycházet vstíc potebám zaínajících uitel. Chtl bych proto touto bakaláskou prací pispt k optimálnímu nastavení podmínek zaínajícím uitelm na soukromé základní umlecké škole D-MUSIC s.r.o., Kromíž. V bakaláské práci na téma Uvádní zaínajících uitel do praxe se vnuji souasné problematice zaínajících uitel nastupujících do praxe obecn a dále tuto problematiku specifikuji na zaínající uitele základních umleckých škol, konkrétn na uitele umleckých pedmt zamených na výuku hudebních obor, které jsou v základní umlecké škole stžejní. Práce je rozdlena do dvou ástí teoretické a praktické. Cílem teoretické ásti je shromáždit relevantní názory a poznatky odborník na problematiku uvádní zaínajících uitel do praxe obecn a dále dle vlastních zkušeností specifikovat na zaínající uitele umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor. Dále se zamit na vlivy, které na zaínajícího uitele hudby psobí z jeho pedcházející profesní pípravy v konzervatoi, vnitního prostedí i okolí školy, na níž zaíná a následn identifikovat jak se tyto vlivy promítají do procesu zaínajícího uitele hudby v kladném i záporném smyslu. Cílem praktické ásti je ovit jak se teoretické vstupy promítají do praxe zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v soukromé základní umlecké škole D-MUSIC s.r.o. Kromíž, jaké pedagogické kompetence získávají studenti v konzervatoi, a jak jim získané kompetence usnadující vstup do pedagogické praxe v základní umlecké škole. Výstupem bakaláské práce je zjistit a pojmenovat poteby zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v soukromé základní umlecké škole s.r.o. Kromíž, porovnat je s potebami student konzervatoe a navrhnout opatení, která by pomohla zaínajícím uitel lépe zvládnout vstup do uitelské praxe. 9

10 TEORETICKÁ ÁST Teoretický vstup Základními initeli vzdlávacího procesu jsou uitel, uivo a žák (student). K uvedení do problematiky tématu, které je zamené na uitele a jeho uvádní do praxe, se proto úvodem zamuji na jednoho z hlavních initel vzdlávacího procesu uitele. V první kapitole seznamuji s obecnými pojmy uitel, uitelská profese, požadovanou kvalifikací, kterou musí získat ten, kdo se chce stát uitelem a také s pedpoklady pro výkon uitelské profese. Druhá kapitola navazuje na pedchozí text vývojovými etapami, kterými každý uitel v prbhu své profesní a životní dráhy prochází a dále specifikuji na uitele umleckých pedmt konkrétn na uitele hudby, podmínky studia, pedpoklady a kompetence, které potebuje k tomuto povolání získat. Tetí kapitola je zamena na uvádní zaínajících uitel do pedagogické praxe, úlohu uvádjícího uitele, jeho postoje k zaínajícímu uiteli, možné formy, metody a oblasti spolupráce. V závru teoretické ásti uvádím výsledky výzkum našich pedních odborník na zmínnou problematiku a jejich návrhy ešení. Bakaláskou práci uzavírám shrnutím jednotlivých kapitol a uvedením do praktické ásti bakaláské práce. 10

11 1 Uitel Kdo je uitel? V jazyce bžné, neodborné komunikace je záležitost jasná: Výraz uitel oznauje osobu, která vyuuje ve škole, jak se o tom každý lovk sám v mládí pesvdil jako žák i student. 1 Odborn bychom uitele nazvali edukátorem, což je profesionál, který provádí edukaci (nkoho vyuuje, vychovává, školí, zacviuje, trénuje, instruuje aj.) 2 Uitel je ten, kdo udržuje sociální smír, kulturu a hodnoty, má smysl pro všeobecnou slušnost, solidaritu, smysl pro následky svého jednání ve prospch druhého lovka. Empatie a zodpovdnost jsou podstatnými kvalitami uitel. Pojetí uitelské profese smuje více k poslání až k altruismu. 3 Uitel je jeden ze základních initel výchovn vzdlávacího procesu, profesionáln kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovdný za pípravu, ízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradin byl uitel považován za hlavní subjekt vzdlávání, zajišující ve vyuování pedávání poznatk žákm. Souasné pojetí uitele, vycházející z rozšíeného profesionálního modelu, zdrazuje jeho subjektov-objektové role v interakci se žáky a prostedím. Uitel má spoluvytváet edukaní prostedí, organizovat a koordinovat innost žák, monitorovat proces uení. Stoupá význam sociálních rolí uitele v interakci se žáky, v týmu uitel, ve spolupráci s rodii a komunitou. Specifické funkce uitele vyplývají z rozdílného charakteru inností na uritých stupních a typech škol, jímž odpovídají píslušné aprobace. Dále z diferenciace rolí ve výchovn vzdlávacím procesu. Spoleenský status uitelského povolání v jednotlivých zemích je závislý na tradici a významu, který je pisuzován vzdlání ve spolenosti. 4 Tyto pojmy a jejich výklad se vztahují obecn k uiteli, bez ohledu na to jakou pímou pedagogickou innost vykonává a na jakém stupni vzdlávání, tedy i k uitelm základních umleckých škol. V souvislosti s inností uitele hovoíme o povolání, i profesi uitel. 1 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 17. ISBN PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 17. ISBN VAŠUTOVÁ, J. Profese uitele v eském vzdlávacím kontext. 1. vyd. Brno : Paido, s. 16. ISBN PRCHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, s ISBN

12 1.1 Profese uitel V sociologickém výkladu spolenosti zaujímá pojem profese dležité místo, nebo je jednou z kategorií sociální stratifikace (tj. rozvrstvení spolenosti). Profese znamená povolání spojené s uritou kvalifikací nebo odbornými znalostmi a dovednostmi, vtšinou vykonávané na základ zákonného oprávnní. To pln odpovídá i chápání uitelské profese Kvalifikace uitel Kvalifikaci uitele je možné získat studiem pedagogiky, ímž se rozumí vzdlání získané studiem v akreditovaném vzdlávacím programu v oblasti pedagogických vd. Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná pímou vyuovací, pímou výchovnou, pímou speciáln pedagogickou nebo pímou pedagogicko-psychologickou innost pímým psobením na vzdlávaného, kterým uskuteuje výchovu a vzdlávání na základ zvláštního právního pedpisu (dále jen pímá pedagogická innost ); je zamstnancem právnické osoby, která vykonává innost školy, nebo zamstnancem státu, nebo editelem školy, není-li k právnické osob vykonávající innost školy v pracovnprávním vztahu nebo není-li zamstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zamstnanec, který vykonává pímou pedagogickou innost v zaízení sociálních služeb. 6 Pímou pedagogickou innost vykonává: uitel, pedagog v zaízení pro další vzdlávání pedagogických pracovník, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného asu, asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník, 7 5 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 19. ISBN Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne

13 Tento výet kompletuje možnosti uplatnní pedagog v rzných specializacích uitelského povolání. Každá z nich má svá specifika v odborném kvalifikaním zamení uitele, dležitá pro tu kterou pedagogickou innost, což platí také pro uitele hudby v základních umleckých školách. Obecn však pedagogická innost zahrnuje budování vzájemných vztah ve škole i mimo ní a k tomu jsou teba jisté pedpoklady, které musí každý uitel, tedy i uitel hudby prokázat. 1.3 Zpsobilost a kompetence pro výkon funkce pedagogického pracovníka Blížovský, Kuerová, Kurelová a kol. aj. uvádí, že k uitelskému povolání je teba mít odbornou zpsobilost, což znamená mít dostatek osvojených vdomostí, dovedností a návyk z oboru, mít jisté vlastnosti, poteby, a sociální zralost, motivaní zpsobilost, tedy odpovídající motivy a zamení. V souasném školním prostedí se stále více setkáváme s problematickým chováním žák, proto je také teba mít výkonovou zpsobilost, což znamená znanou odolnost proti zátži. Neopomenutelná je však i tzv. tvoivá zpsobilost, zahrnující mimo jiné i tvoivé prvky k ešení nadstandardních situací. 8 Spoleensky nejvýznamnjší složkou tvoivosti uitel a vychovatel je pedagogická tvoivost. Pedagogickou tvoivostí se probouzejí nové schopnosti a vlastnosti lovka, jeho postoje, vztahy, zkušenosti, city, nové kvality lidského rozumu i jednání, nové kvality osobnosti, sociálních vztah a kolektiv. 9 Pedagogická tvoivost je tak pedpokladem a prostedkem rozvíjení všech druh lidské tvoivosti vetn tvoivosti v oblasti umní života. Konkrétní tvoivá výchovn-vzdlávací innost je celistvá, komplexní BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN

14 Pedagogické mistrovství a umní osobnosti uitele tkví práv v nezastupitelné, jedinené a pedagogicky úinné integraci všech systémotvorných prvk a vztah výchovy v neustálém znovuobnovování její vývojové dynamiky v daných podmínkách. Podstatou pedagogické tvoivosti je navozování, vedení a optimalizace pedagogického procesu. 11 Všechny výše uvedené zpsobilosti jsou pro souasného uitele nezbytné a odvodnitelné. Tvoivá zpsobilost však je ve školství nco nového, co pináší do škol kreativitu, nové metody a formy výuky, požadavky na individualitu a osobnost dítte. Tvoivá zpsobilost hraje velkou roli i ve výchovném procesu na základních umleckých školách, nebo nap. pomáhá uiteli zpopularizovat výuku, používat takové metody, které jsou dtem blízké a tak udržet zájem. Je zejmé, že nkteré zpsobilosti uitele mají jádro v jeho naturelu (empatie, schopnost motivovat, spravedlnost apod.), jiné je teba získat studiem a dlouholetou praxí. Všechny však velmi ovlivují profesní život uitele Profesní kompetence pedagogického pracovníka Pojem profesní kompetence se zpravidla charakterizuje jako komplexní soubor uritých dispozic a dovedností uitele, který je složen z dílích i speciálních kompetencí. O jaké kompetence se jedná: kompetence odborn pedmtové (vdecké základy daných pedmt), kompetence psychodidaktické (vytváení píznivých podmínek pro uení, dobré pracovní klima, ízení procesu žákova uení), kompetence komunikativní (ve vztahu k dtem i dosplým sociálním partnerm školy), kompetence organizaní a ídící (plánování a projektování své innosti, navozování a udržování ádu a systému), kompetence diagnostická (jak žák myslí, cítí, jedná a pro, jaké to má píiny, jak mu pomoci), kompetence poradenská a konzultativní (zejména ve vztahu k rodim), kompetence reflexe své vlastní innosti (na základ analýzy vlastní innosti umt modifikovat své chování, pístupy, metody), BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN

15 Anglický odborník Ch. Kyriacou popsal 7 klíových dovedností, které pedstavují obsah pedagogické kompetence uitele: Plánování a píprava (dovednost formulovat cíle uební jednotky, dovednost volit co nejlepší prostedky jejich dosažení), ízení vyuovací jednotky (takové ízení, aby byla udržena pozornost, zájem a aktivita ve výuce), Klima tídy (dovednosti potebné pro udržení pozitivních postoj žák k výuce), Káze (dovednosti potebné k udržení poádku a ešení všech projev nežádoucího chování žák), Hodnocení prospchu žák, Reflexe vlastní práce (dovednosti potebné pro hodnocení vlastní pedagogické práce s cílem jejího zlepšení), 13 Jak uvádí Obst v publikaci Didaktika sekundárního vzdlávání Uvdomní si svých pípadných nedostatk je nutný zaátek k jejich odstraování. Profesní zpsobilost i kompetence mají pímý vliv na profesní i životní dráhu uitele, které zmiuji v následující podkapitole Profesní a životní dráhy uitel Profesní dráha obecn, je objektivní prbh konkrétn vykonávané profesní innosti bhem života lovka, sled povolání. Podobn jako v jiných profesích, i v uitelství existují urité vývojové etapy a typické životní dráhy. To je dáno práv staletou tradicí tohoto povolání, v nmž se podobn, jako u emeslnických povolání - reprodukují urité ustálené cykly profesního vývoje u všech jedinc dané skupiny. V uitelské profesi mají tyto cykly zvláštní význam, nebo se obecn soudí, že jsou ve vztahu k výkonnosti, respektive kvalit práce uitel podle hypotézy, že ím vyšší je etapa profesní dráhy uitel (tedy ím je uitel profesn zkušenjší), tím je uitelova práce kvalitnjší OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s ISBN

16 Protože vývoj dráhy uitel je dosti prozkoumaný, dají se identifikovat jeho jednotlivé etapy. Volba uitelské profese (motivace ke studiu uitelství); Profesní start (uitel zaáteník); Profesní adaptace (první kroky ve výkonu uitelského povolání); Profesní stabilizace (zkušený uitel, uitel expert); Profesní vyhasínání (vyhoení); 16 Profesní a životní dráha uitele je zmapováním jeho innosti, do které se promítají všechny jeho úspchy, i nezdary uitelského povolání. Osobnost uitele se však formuje již v dob studia, kdy se tíbí jeho názory a postoje k uitelskému povolání, životu školy i celé spolenosti. Student si pináší ze své rodiny urité zvyklosti a hodnoty, které po dobu studia ovlivuje školní prostedí a také lidé, se kterými se v probhu studia setkává. Následující kapitola je proto zamena na pedpoklady a podmínky studia uitele umleckých pedmt, jejím zvláštnostem a odlišnostem, které toto studium pináší. 16 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 24. ISBN

17 2 Píprava na povolání uitel umleckých pedmt Píprav na povolání uitele umleckých pedmt pedchází zpravidla studium na základní umlecké škole. Zde získává budoucí uitel základní znalosti a dovednosti v oboru, který si zvolil ke studiu. Definice uitele umleckých odborných pedmt je, jak jsem již uvedl na samém zaátku mé práce, v podstat totožná s definicí uitele obecn. Vzdlávání je stejn tak koncipováno ve tech stupních, stední vzdlání s maturitní zkouškou, vyšší odborné a vysokoškolské. 17 Uitel umleckých odborných pedmt v základní umlecké škole, stední odborné škole a konzervatoi získává odbornou kvalifikaci: 18 Vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, b) vyšším odborným vzdláním získaným ukonením osmiletého nebo šestiletého vzdlávacího programu oboru vzdlání konzervatoe, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, c) vyšším odborným vzdláním získaným ukonením akreditovaného vzdlávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdlání, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne

18 d) stedním vzdláním s maturitní zkouškou získaným ukonením odpovídající ásti vzdlávacího programu konzervatoe a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, nebo e) stedním vzdláním s maturitní zkouškou získaným ukonením vzdlávacího programu stední odborné školy v oboru vzdlání, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláváním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném VŠ a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky. editel základní umlecké školy, stední odborné školy a konzervatoe mže v odvodnných pípadech rozhodnout, že upouští od pedpokladu splnní odborné kvalifikace u uitele umleckého pedmtu, který vykonává umlecko-pedagogickou innost, pokud je nebo byl výkonným umlcem. Rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou. Tímto rozhodnutím se pro pracovnprávní úely považuje pedpoklad odborné kvalifikace uitele na dané škole za splnný Pedpoklady pro studium umleckých obor v konzervatoi Uchaze o studium v konzervatoi musí mimo teoretických znalostí ve všeobecných pedmtech, prokázat nesporný talent ve zvoleném odboru úspšným složením talentových zkoušek. Pro výsledek pijímacího ízení je praktická ást pijímací zkoušky rozhodující. Pi hodnocení talentové zkoušky je vycházeno z tchto hodnotících kritérií: praktická zkouška: hodnocení úrovn talentu a dovedností uchazee ve he na zvolený hudební nástroj v oboru Hudba (stupnice, akordy, etudy, pednesová skladba, hra zpamti) anebo úrovn hudebního talentu v oboru Klasický zpv (kvalita hlasového materiálu a funkní zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu, 2 lidové písn a 2 umlé písn s klavírním doprovodem - zpv zpamti podmínkou) Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 18

19 teoretická zkouška: ovení znalostí z hudební teorie (intervaly, stupnice, akordy, intonace, sluchová analýza, rytmus, rozhled v hudební kultue) - pro oba obory shodný obsah, pihlíží se také k výsledkm pedchozího vzdlávání Studium umleckých obor zamených na výuku hudby V konzervatoi se vyuuje podle uebního plánu denní formy vzdlávání v tchto oborech: HUDBA N/001 a ZPV N/001, schválených MŠMT R za úelem dosažení shody se zákonem. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 3. kvtna 2005,.j.: / Hudební obory v konzervatoi tvoí podstatnou ást nabízených specializací. Student pichází na konzervato se základními znalostmi hry na hudební nástroj a oekává, že za pomoci pedagoga se bude jeho talent rozvíjet. K rozvíjení talentu pispívá forma individuální výuky a samotná práce s žákem, která je od každého pedagoga jedinená a neopakovatelná. Je jeho vizitkou, která pitahuje další studenty i zájem orchestr o n na postech prvních hrá sólov nároných part. Zpsob individuální výuky je jeden z hlavních vliv, které si student sebou nese do své budoucí profese. Mezi n patí nap. technika hry, postoj pi interpretaci, výraz v hudb, vnímání hudby, ale i chování a pístup uitele, jeho snaha nejen pedávat zkušenosti, ale i utváet umleckou osobnost studenta. 24 Rozvoj talentu je podporován také dalšími možnostmi školy, mezi nž patí koncerty pro širokou umleckou veejnost, odborné semináe, národní soutže nap. Koncertino Praga, Smetanova Litomyšl, Bohemia eský rozhlas, Klavírní soutž Pro Bohemia, Kromížské interpretaní kurzy Sforzato apod Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 23 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 24 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 25 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 19

20 Studenti se touto formou prezentují ped veejností a získávají zkušenosti na umleckém poli. Pro uitele je umístní jeho žáka také uritým ocenním a zaazením mezi uznávané pedagogy. Na tchto umleckých setkáních získávají studenti cenné zkušenosti, zbavují se trémy a navazují kontakty v umlecké branži, které mohou pozdji využít nap. k odborným stážím na jiných školách s umleckým zamením. Tyto akce jsou pínosné jak pro úastníky, tak pro lektory i jejich organizátory. 26 Dalším vlivem, který psobí na studenta konzervatoe je vnitní prostedí školy. Je to vlastn jeho druhý domov, kde tráví vtšinu dne. Dostává tím prostor ke cviení na hudební nástroj, ale i navazování kontakt s profesory a spolužáky z vyšších roník. Vnitní prostedí školy je urující pro vytváení vhodného edukaního prostedí žák a student, tj. nové prostedí, do kterého žáci rádi chodí, ve kterém se rádi vzdlávají a které je povzbuzuje ke spolupráci a aktivní úasti na procesu vzdlávání. 27 Konzervatoe nabízí také dny otevených dveí, kde se pedstavují uchazei o studium v konzervatoi a zde si již uitelé mapují kvalitu a talent žák základních umleckých škol, kteí mají zájem o studium v konzervatoi. Uchazei získávají pehled o podmínkách talentových zkoušek a nároky jaké škola na uchazee o studium má. 28 Vedení konzervatoe se zamuje pedevším na udržení úrovn školy a rozvoje jejich specifik, inovaci vzdlávacích program a posílení moderních metodických postup s aspektem na konkurenceschopnost, na další zvyšování kvality výuky a postupný rozvoj klíových kompetencí žák a student. Škola napluje uební plány podle schválených vzdlávacích dokument v souladu se školským zákonem a zjišuje povinné vzdlávací pedmty. Pedagogové jsou smováni k rozvíjení zájmu mladého lovka o umlecké obory s cílem vychovat z nj profesionálního umlce, pedagoga Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 27 SVTLÍK, J. Marketingové ízení školy. 1. vyd. Praha : ASPI, a.s., s. 62. ISBN Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 29 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 20

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více