U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s"

Transkript

1 F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s Z á vrená bakaláská práce Š k o l s k ý m a n a g e m e n t V e d o u c í p r á c e : M g r. R e n é S z o t k o w s k i, P h. D. Olomouc 2011

2 Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakaláskou práci vypracoval samostatn a uvedl v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil. V Olomouci dne Herbert Novotný

3 Podkování Dkuji vedoucímu práce Mgr. René Szotkowskému, Ph.D. za pomoc, praktické rady a odborné vedení bhem vypracování bakaláské práce. Dkuji editeli Konzervatoe P. J. Vejvanovského v Kromíži MgA. Miroslavu Šiškovi za jeho podporu a souhlas s výzkumným šetením. Dkuji paní Mgr. Dagmar Šimkové a studentm konzervatoe, kteí byli ochotni na tomto výzkumu spolupracovat a tím pispt k optimálnímu nastavení podmínek zaínajícím uitelm na SZUŠ D-MUSIC Kromíž. Dkuji editeli a uitelm SZUŠ D-MUSIC Kromíž za vstícnost a spolupráci na dotazníkovém šetení.

4 Anotace V bakaláské práci na téma Uvádní zaínajících uitel do praxe se vnuji souasné problematice zaínajících uitel nastupujících do praxe obecn a dále tuto problematiku specifikuji na zaínající uitele základních umleckých škol, konkrétn na uitele umleckých pedmt specializovaných na výuku hudebních obor, které jsou v ZUŠ stžejní. Cílem teoretické ásti je shromáždit odborná vyjádení, názory a poznatky odborník na problematiku uvádní zaínajících uitel do praxe obecn a dále specifikovat na zaínající uitele umleckých pedmt specializujících se na výuku hry na hudební nástroje. Zamuji se na vlivy, které na zaínajícího uitele psobí z jeho pedcházející profesní pípravy, vnitního prostedí i okolí školy, na níž zaíná a jak jej v jeho zaínající kariée v kladném i záporném smyslu ovlivují. Cílem praktické ásti je ovit, jak se teoretická tvrzení promítají do praxe zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v SZUŠ D- MUSIC s.r.o. Kromíž a jaké pedagogické kompetence získávají studenti v konzervatoi, usnadující jim vstup do pedagogické praxe na ZUŠ. Cílem práce je zjistit a pojmenovat poteby zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v Soukromé ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, porovnat je s potebami student konzervatoe a navrhnout opatení, která by pomohla zaínajícím uitel lépe zvládnout vstup do uitelské praxe. Klíová slova Zaínající uitel ZUŠ, uvádjící uitel, start, adaptace, stabilizace, pedpoklady, kompetence, praxe.

5 Annotation In my thesis called Introducing of young teachers into profession I attend to current problem of introducing of beginning teachers into profession generally and then I focus on beginning teachers of Art schools, especially the teachers of art focused on musical instruments teaching which is the most important part of education at these schools. The aim of theoretical part is to summarize special opinion and experience of specialists in the questions of introducing of young teachers into profession and then to specify on teachers of musical instruments. I focus on things which influence beginning teachers, for example their previous preparing, school atmosphere and background of the school where he started and how the teacher is influenced by this in either positive or negative way. The aim of practical part is to verify in which way the theoretical opinion affects the profession of beginning art teachers of musical instruments in SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, what kind of pedagogical competence, easing enter into peadgogical profession, are acquired by academy of music pupils. The aim of this thesis is to find out and name the needs of beginning teachers in Soukromá ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž, to compare them with needs of the pupils and to propose equipment which could help beginning teachers to enter into their profession. Key words Teraine teacher ZUŠ, stating teacher, start, adaptation, stabilisation, premises, competece, experience.

6 Obsah Úvod... 8 TEORETICKÁ ÁST Teoretický vstup Uitel Profese uitel Kvalifikace uitel Zpsobilost a kompetence pro výkon funkce pedagogického pracovníka Profesní kompetence pedagogického pracovníka Profesní a životní dráhy uitel Píprava na povolání uitel umleckých pedmt Pedpoklady pro studium umleckých obor v konzervatoi Studium umleckých obor zamených na výuku hudby Kompetence pro funkci uitele umleckých pedmt Profesní a životní dráhy uitele hudby v základní umlecké škole Profesní start uitele zaáteníka v základní umlecké škole Profesní adaptace uitele základní umlecké školy (první kroky ve výkonu uitelského povolání) Profesní stabilizace (zkušený uitel, uitel - expert) Uvádní uitel hudby do praxe Uvádjící uitel S ím mže uvádjící uitel pomoci Seznámení s provozem školy Pomoc pi píprav a realizaci výuky Pomoc pi rozvíjení vztahu s rodii Informace o ostatních okolnostech práce a provozu školy Formy spolupráce zaínajícího a uvádjícího uitele Možné metody práce uvádjícího uitele Kvalita pípravy výzkumná sdlení Slabé stránky pípravného vzdlávání uitel shrnutí hlavních produkt kritiky Odborníci nabízejí ešení Možné ešení i pro uitele základních umleckých škol... 33

7 5 Shrnutí teoretické ásti, která navazuje na praktickou ást PRAKTICKÁ ÁST Teoretický vstup do praktické ásti zhodnocení aktuálního stavu ešené problematiky Volba metodologie przkumu Výzkumné metody charakteristika metody sbru dat Výzkumné položky dotazníku Cíl przkumu Struktura przkumného vzorku a jeho výbr Pedvýzkum Prbh przkumu Vyhodnocení przkumu Shrnutí a diskuse Návrh opatení na zavedení povinné praxe v základní umlecké škole Závr Seznam použité literatury Pílohy Píloha. 1. Vzor dotazníku administrovaného studentm Konzervatoe P. J. Vejvanovského Kromíž Píloha. 2. Vzor dotazníku administrovaného uitelm SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kromíž Píloha. 3. Písemný rozhovor s editelem Konzervatoe P. J. Vejvanovského Kromíž

8 Úvod Pracuji jako uitel hudby již 16 let a dobe si vzpomínám na horké chvilky, kterými jist prošel každý zaínající uitel hudby. Problémy zaínajících uitel se tehdy nikdo nezabýval. Musel jsem se spolehnout na mé znalosti z konzervatoe a vstícné spolupracovníky, kteí byli ochotni poradit a pomoci. Pozdji jako vedoucí poboky Soukromé základní umlecké školy D-MUSIC s.r.o. Kromíž, poboka Best, zodpovdný za kvalitu výuky zaínajících uitel, jsem v podstat ešil stejné problémy ovšem z pozice uvádjícího uitele. V souasné dob je téma zaínajících uitel a jejich uvádní do pedagogické praxe jedním z nejdiskutovanjších. Nelze jej však pojmout pouze v širokém kontextu, ale je teba se zaobírat jednotlivými atributy, které zaínajícího uitele ovlivují. Jedním z mnoha je osoba uitele, kterého posláním je nejen vzdlávat, ale i formovat žákovy postoje a zájmy, pomáhat vytváet individuální i kolektivní vztahy. Na jeho osobnosti záleží, jak dokáže žáky motivovat, zaujmout, použít formu výuky, která žáky baví a probíranou látku si snáze osvojí. Jak dokáže do výuky propašovat vzájemnou úctu, respekt k osob uitele, základy spoleenského chování a pitom si udržet potebný odstup mezi žákem a uitelem. S tímto tak íkajíc darem od Boha se narodí jen málo lidí, pevážn se musí všechny tyto schopnosti nauit. Zaínající uitel pichází do praxe s uritými ideály, teoretickými znalostmi a oekáváním, zda se naplní. Tší se na svou první tídu, i když urité obavy, jak bude žáky pijat, v podvdomí každého z nich jsou. Nkteí rádi pijmou radu starších a zkušenjších pedagog, ale jsou i tací, kteí se ve všem chtjí spolehnout na sebe. Zde hrají uritou roli i vlivy, které na zaínajícího uitele psobí z jeho pedcházející profesní pípravy, vnitního prostedí i okolí školy a následn jej ovlivují v jeho zaínající kariée. Práce uitel v základních umleckých školách je svým zpsobem specifická, ale v základech se nevymyká hlavním zásadám výkonu pedagogické profese. Uitelé získávají odborné vzdlání a aprobaci studiem v konzervatoi, kde mimo svj hlavní obor studují odborné i všeobecné pedmty k získání pedagogických kompetencí. Uitel hudby pevážn vyuuje individuáln, pouze v urených pedmtech jako je hudební nauka a souborová hra se výuky úastní kolektiv žák, vtšinou rozdílného vku. Ve výuce o to více hraje roli osobnost uitele, jak dokáže svým psobením žáka pro hudbu nadchnout nebo jej odradit. K tomu mže pispt pomoc a podpora v zaátcích jeho uitelské kariéry. 8

9 Inspirací pi výbru tématu bakaláské práce pro mne byla skutenost, že také Soukromá základní umlecká škola D-MUSIC s.r.o. Kromíž, kde v souasné dob psobím, se snaží vycházet vstíc potebám zaínajících uitel. Chtl bych proto touto bakaláskou prací pispt k optimálnímu nastavení podmínek zaínajícím uitelm na soukromé základní umlecké škole D-MUSIC s.r.o., Kromíž. V bakaláské práci na téma Uvádní zaínajících uitel do praxe se vnuji souasné problematice zaínajících uitel nastupujících do praxe obecn a dále tuto problematiku specifikuji na zaínající uitele základních umleckých škol, konkrétn na uitele umleckých pedmt zamených na výuku hudebních obor, které jsou v základní umlecké škole stžejní. Práce je rozdlena do dvou ástí teoretické a praktické. Cílem teoretické ásti je shromáždit relevantní názory a poznatky odborník na problematiku uvádní zaínajících uitel do praxe obecn a dále dle vlastních zkušeností specifikovat na zaínající uitele umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor. Dále se zamit na vlivy, které na zaínajícího uitele hudby psobí z jeho pedcházející profesní pípravy v konzervatoi, vnitního prostedí i okolí školy, na níž zaíná a následn identifikovat jak se tyto vlivy promítají do procesu zaínajícího uitele hudby v kladném i záporném smyslu. Cílem praktické ásti je ovit jak se teoretické vstupy promítají do praxe zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v soukromé základní umlecké škole D-MUSIC s.r.o. Kromíž, jaké pedagogické kompetence získávají studenti v konzervatoi, a jak jim získané kompetence usnadující vstup do pedagogické praxe v základní umlecké škole. Výstupem bakaláské práce je zjistit a pojmenovat poteby zaínajících uitel umleckých pedmt specializujících se na výuku hudebních obor v soukromé základní umlecké škole s.r.o. Kromíž, porovnat je s potebami student konzervatoe a navrhnout opatení, která by pomohla zaínajícím uitel lépe zvládnout vstup do uitelské praxe. 9

10 TEORETICKÁ ÁST Teoretický vstup Základními initeli vzdlávacího procesu jsou uitel, uivo a žák (student). K uvedení do problematiky tématu, které je zamené na uitele a jeho uvádní do praxe, se proto úvodem zamuji na jednoho z hlavních initel vzdlávacího procesu uitele. V první kapitole seznamuji s obecnými pojmy uitel, uitelská profese, požadovanou kvalifikací, kterou musí získat ten, kdo se chce stát uitelem a také s pedpoklady pro výkon uitelské profese. Druhá kapitola navazuje na pedchozí text vývojovými etapami, kterými každý uitel v prbhu své profesní a životní dráhy prochází a dále specifikuji na uitele umleckých pedmt konkrétn na uitele hudby, podmínky studia, pedpoklady a kompetence, které potebuje k tomuto povolání získat. Tetí kapitola je zamena na uvádní zaínajících uitel do pedagogické praxe, úlohu uvádjícího uitele, jeho postoje k zaínajícímu uiteli, možné formy, metody a oblasti spolupráce. V závru teoretické ásti uvádím výsledky výzkum našich pedních odborník na zmínnou problematiku a jejich návrhy ešení. Bakaláskou práci uzavírám shrnutím jednotlivých kapitol a uvedením do praktické ásti bakaláské práce. 10

11 1 Uitel Kdo je uitel? V jazyce bžné, neodborné komunikace je záležitost jasná: Výraz uitel oznauje osobu, která vyuuje ve škole, jak se o tom každý lovk sám v mládí pesvdil jako žák i student. 1 Odborn bychom uitele nazvali edukátorem, což je profesionál, který provádí edukaci (nkoho vyuuje, vychovává, školí, zacviuje, trénuje, instruuje aj.) 2 Uitel je ten, kdo udržuje sociální smír, kulturu a hodnoty, má smysl pro všeobecnou slušnost, solidaritu, smysl pro následky svého jednání ve prospch druhého lovka. Empatie a zodpovdnost jsou podstatnými kvalitami uitel. Pojetí uitelské profese smuje více k poslání až k altruismu. 3 Uitel je jeden ze základních initel výchovn vzdlávacího procesu, profesionáln kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovdný za pípravu, ízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradin byl uitel považován za hlavní subjekt vzdlávání, zajišující ve vyuování pedávání poznatk žákm. Souasné pojetí uitele, vycházející z rozšíeného profesionálního modelu, zdrazuje jeho subjektov-objektové role v interakci se žáky a prostedím. Uitel má spoluvytváet edukaní prostedí, organizovat a koordinovat innost žák, monitorovat proces uení. Stoupá význam sociálních rolí uitele v interakci se žáky, v týmu uitel, ve spolupráci s rodii a komunitou. Specifické funkce uitele vyplývají z rozdílného charakteru inností na uritých stupních a typech škol, jímž odpovídají píslušné aprobace. Dále z diferenciace rolí ve výchovn vzdlávacím procesu. Spoleenský status uitelského povolání v jednotlivých zemích je závislý na tradici a významu, který je pisuzován vzdlání ve spolenosti. 4 Tyto pojmy a jejich výklad se vztahují obecn k uiteli, bez ohledu na to jakou pímou pedagogickou innost vykonává a na jakém stupni vzdlávání, tedy i k uitelm základních umleckých škol. V souvislosti s inností uitele hovoíme o povolání, i profesi uitel. 1 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 17. ISBN PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 17. ISBN VAŠUTOVÁ, J. Profese uitele v eském vzdlávacím kontext. 1. vyd. Brno : Paido, s. 16. ISBN PRCHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, s ISBN

12 1.1 Profese uitel V sociologickém výkladu spolenosti zaujímá pojem profese dležité místo, nebo je jednou z kategorií sociální stratifikace (tj. rozvrstvení spolenosti). Profese znamená povolání spojené s uritou kvalifikací nebo odbornými znalostmi a dovednostmi, vtšinou vykonávané na základ zákonného oprávnní. To pln odpovídá i chápání uitelské profese Kvalifikace uitel Kvalifikaci uitele je možné získat studiem pedagogiky, ímž se rozumí vzdlání získané studiem v akreditovaném vzdlávacím programu v oblasti pedagogických vd. Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná pímou vyuovací, pímou výchovnou, pímou speciáln pedagogickou nebo pímou pedagogicko-psychologickou innost pímým psobením na vzdlávaného, kterým uskuteuje výchovu a vzdlávání na základ zvláštního právního pedpisu (dále jen pímá pedagogická innost ); je zamstnancem právnické osoby, která vykonává innost školy, nebo zamstnancem státu, nebo editelem školy, není-li k právnické osob vykonávající innost školy v pracovnprávním vztahu nebo není-li zamstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zamstnanec, který vykonává pímou pedagogickou innost v zaízení sociálních služeb. 6 Pímou pedagogickou innost vykonává: uitel, pedagog v zaízení pro další vzdlávání pedagogických pracovník, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného asu, asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník, 7 5 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 19. ISBN Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne

13 Tento výet kompletuje možnosti uplatnní pedagog v rzných specializacích uitelského povolání. Každá z nich má svá specifika v odborném kvalifikaním zamení uitele, dležitá pro tu kterou pedagogickou innost, což platí také pro uitele hudby v základních umleckých školách. Obecn však pedagogická innost zahrnuje budování vzájemných vztah ve škole i mimo ní a k tomu jsou teba jisté pedpoklady, které musí každý uitel, tedy i uitel hudby prokázat. 1.3 Zpsobilost a kompetence pro výkon funkce pedagogického pracovníka Blížovský, Kuerová, Kurelová a kol. aj. uvádí, že k uitelskému povolání je teba mít odbornou zpsobilost, což znamená mít dostatek osvojených vdomostí, dovedností a návyk z oboru, mít jisté vlastnosti, poteby, a sociální zralost, motivaní zpsobilost, tedy odpovídající motivy a zamení. V souasném školním prostedí se stále více setkáváme s problematickým chováním žák, proto je také teba mít výkonovou zpsobilost, což znamená znanou odolnost proti zátži. Neopomenutelná je však i tzv. tvoivá zpsobilost, zahrnující mimo jiné i tvoivé prvky k ešení nadstandardních situací. 8 Spoleensky nejvýznamnjší složkou tvoivosti uitel a vychovatel je pedagogická tvoivost. Pedagogickou tvoivostí se probouzejí nové schopnosti a vlastnosti lovka, jeho postoje, vztahy, zkušenosti, city, nové kvality lidského rozumu i jednání, nové kvality osobnosti, sociálních vztah a kolektiv. 9 Pedagogická tvoivost je tak pedpokladem a prostedkem rozvíjení všech druh lidské tvoivosti vetn tvoivosti v oblasti umní života. Konkrétní tvoivá výchovn-vzdlávací innost je celistvá, komplexní BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN

14 Pedagogické mistrovství a umní osobnosti uitele tkví práv v nezastupitelné, jedinené a pedagogicky úinné integraci všech systémotvorných prvk a vztah výchovy v neustálém znovuobnovování její vývojové dynamiky v daných podmínkách. Podstatou pedagogické tvoivosti je navozování, vedení a optimalizace pedagogického procesu. 11 Všechny výše uvedené zpsobilosti jsou pro souasného uitele nezbytné a odvodnitelné. Tvoivá zpsobilost však je ve školství nco nového, co pináší do škol kreativitu, nové metody a formy výuky, požadavky na individualitu a osobnost dítte. Tvoivá zpsobilost hraje velkou roli i ve výchovném procesu na základních umleckých školách, nebo nap. pomáhá uiteli zpopularizovat výuku, používat takové metody, které jsou dtem blízké a tak udržet zájem. Je zejmé, že nkteré zpsobilosti uitele mají jádro v jeho naturelu (empatie, schopnost motivovat, spravedlnost apod.), jiné je teba získat studiem a dlouholetou praxí. Všechny však velmi ovlivují profesní život uitele Profesní kompetence pedagogického pracovníka Pojem profesní kompetence se zpravidla charakterizuje jako komplexní soubor uritých dispozic a dovedností uitele, který je složen z dílích i speciálních kompetencí. O jaké kompetence se jedná: kompetence odborn pedmtové (vdecké základy daných pedmt), kompetence psychodidaktické (vytváení píznivých podmínek pro uení, dobré pracovní klima, ízení procesu žákova uení), kompetence komunikativní (ve vztahu k dtem i dosplým sociálním partnerm školy), kompetence organizaní a ídící (plánování a projektování své innosti, navozování a udržování ádu a systému), kompetence diagnostická (jak žák myslí, cítí, jedná a pro, jaké to má píiny, jak mu pomoci), kompetence poradenská a konzultativní (zejména ve vztahu k rodim), kompetence reflexe své vlastní innosti (na základ analýzy vlastní innosti umt modifikovat své chování, pístupy, metody), BLÍŽOVSKÝ, B., KUEROVÁ, S., KURELOVÁ, M., a kol. aj. Stedoevropský uitel na prahu uící se spolenosti 21. století. 1. vyd. Brno : Konvoj, s ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN

15 Anglický odborník Ch. Kyriacou popsal 7 klíových dovedností, které pedstavují obsah pedagogické kompetence uitele: Plánování a píprava (dovednost formulovat cíle uební jednotky, dovednost volit co nejlepší prostedky jejich dosažení), ízení vyuovací jednotky (takové ízení, aby byla udržena pozornost, zájem a aktivita ve výuce), Klima tídy (dovednosti potebné pro udržení pozitivních postoj žák k výuce), Káze (dovednosti potebné k udržení poádku a ešení všech projev nežádoucího chování žák), Hodnocení prospchu žák, Reflexe vlastní práce (dovednosti potebné pro hodnocení vlastní pedagogické práce s cílem jejího zlepšení), 13 Jak uvádí Obst v publikaci Didaktika sekundárního vzdlávání Uvdomní si svých pípadných nedostatk je nutný zaátek k jejich odstraování. Profesní zpsobilost i kompetence mají pímý vliv na profesní i životní dráhu uitele, které zmiuji v následující podkapitole Profesní a životní dráhy uitel Profesní dráha obecn, je objektivní prbh konkrétn vykonávané profesní innosti bhem života lovka, sled povolání. Podobn jako v jiných profesích, i v uitelství existují urité vývojové etapy a typické životní dráhy. To je dáno práv staletou tradicí tohoto povolání, v nmž se podobn, jako u emeslnických povolání - reprodukují urité ustálené cykly profesního vývoje u všech jedinc dané skupiny. V uitelské profesi mají tyto cykly zvláštní význam, nebo se obecn soudí, že jsou ve vztahu k výkonnosti, respektive kvalit práce uitel podle hypotézy, že ím vyšší je etapa profesní dráhy uitel (tedy ím je uitel profesn zkušenjší), tím je uitelova práce kvalitnjší OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdlávání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s ISBN PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s ISBN

16 Protože vývoj dráhy uitel je dosti prozkoumaný, dají se identifikovat jeho jednotlivé etapy. Volba uitelské profese (motivace ke studiu uitelství); Profesní start (uitel zaáteník); Profesní adaptace (první kroky ve výkonu uitelského povolání); Profesní stabilizace (zkušený uitel, uitel expert); Profesní vyhasínání (vyhoení); 16 Profesní a životní dráha uitele je zmapováním jeho innosti, do které se promítají všechny jeho úspchy, i nezdary uitelského povolání. Osobnost uitele se však formuje již v dob studia, kdy se tíbí jeho názory a postoje k uitelskému povolání, životu školy i celé spolenosti. Student si pináší ze své rodiny urité zvyklosti a hodnoty, které po dobu studia ovlivuje školní prostedí a také lidé, se kterými se v probhu studia setkává. Následující kapitola je proto zamena na pedpoklady a podmínky studia uitele umleckých pedmt, jejím zvláštnostem a odlišnostem, které toto studium pináší. 16 PRCHA, J. Uitel: souasné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha : Portál, s. 24. ISBN

17 2 Píprava na povolání uitel umleckých pedmt Píprav na povolání uitele umleckých pedmt pedchází zpravidla studium na základní umlecké škole. Zde získává budoucí uitel základní znalosti a dovednosti v oboru, který si zvolil ke studiu. Definice uitele umleckých odborných pedmt je, jak jsem již uvedl na samém zaátku mé práce, v podstat totožná s definicí uitele obecn. Vzdlávání je stejn tak koncipováno ve tech stupních, stední vzdlání s maturitní zkouškou, vyšší odborné a vysokoškolské. 17 Uitel umleckých odborných pedmt v základní umlecké škole, stední odborné škole a konzervatoi získává odbornou kvalifikaci: 18 Vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, b) vyšším odborným vzdláním získaným ukonením osmiletého nebo šestiletého vzdlávacího programu oboru vzdlání konzervatoe, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, c) vyšším odborným vzdláním získaným ukonením akreditovaného vzdlávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdlání, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne

18 d) stedním vzdláním s maturitní zkouškou získaným ukonením odpovídající ásti vzdlávacího programu konzervatoe a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném vysokou školou a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky, nebo e) stedním vzdláním s maturitní zkouškou získaným ukonením vzdlávacího programu stední odborné školy v oboru vzdlání, který odpovídá charakteru vyuovaného umleckého pedmtu, a vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu v oblasti pedagogických vd, nebo vzdláváním v programu celoživotního vzdlávání uskuteovaném VŠ a zameném na pedagogiku, nebo studiem pedagogiky. editel základní umlecké školy, stední odborné školy a konzervatoe mže v odvodnných pípadech rozhodnout, že upouští od pedpokladu splnní odborné kvalifikace u uitele umleckého pedmtu, který vykonává umlecko-pedagogickou innost, pokud je nebo byl výkonným umlcem. Rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou. Tímto rozhodnutím se pro pracovnprávní úely považuje pedpoklad odborné kvalifikace uitele na dané škole za splnný Pedpoklady pro studium umleckých obor v konzervatoi Uchaze o studium v konzervatoi musí mimo teoretických znalostí ve všeobecných pedmtech, prokázat nesporný talent ve zvoleném odboru úspšným složením talentových zkoušek. Pro výsledek pijímacího ízení je praktická ást pijímací zkoušky rozhodující. Pi hodnocení talentové zkoušky je vycházeno z tchto hodnotících kritérií: praktická zkouška: hodnocení úrovn talentu a dovedností uchazee ve he na zvolený hudební nástroj v oboru Hudba (stupnice, akordy, etudy, pednesová skladba, hra zpamti) anebo úrovn hudebního talentu v oboru Klasický zpv (kvalita hlasového materiálu a funkní zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu, 2 lidové písn a 2 umlé písn s klavírním doprovodem - zpv zpamti podmínkou) Zák.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, v platném znní, ze dne Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 18

19 teoretická zkouška: ovení znalostí z hudební teorie (intervaly, stupnice, akordy, intonace, sluchová analýza, rytmus, rozhled v hudební kultue) - pro oba obory shodný obsah, pihlíží se také k výsledkm pedchozího vzdlávání Studium umleckých obor zamených na výuku hudby V konzervatoi se vyuuje podle uebního plánu denní formy vzdlávání v tchto oborech: HUDBA N/001 a ZPV N/001, schválených MŠMT R za úelem dosažení shody se zákonem. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 3. kvtna 2005,.j.: / Hudební obory v konzervatoi tvoí podstatnou ást nabízených specializací. Student pichází na konzervato se základními znalostmi hry na hudební nástroj a oekává, že za pomoci pedagoga se bude jeho talent rozvíjet. K rozvíjení talentu pispívá forma individuální výuky a samotná práce s žákem, která je od každého pedagoga jedinená a neopakovatelná. Je jeho vizitkou, která pitahuje další studenty i zájem orchestr o n na postech prvních hrá sólov nároných part. Zpsob individuální výuky je jeden z hlavních vliv, které si student sebou nese do své budoucí profese. Mezi n patí nap. technika hry, postoj pi interpretaci, výraz v hudb, vnímání hudby, ale i chování a pístup uitele, jeho snaha nejen pedávat zkušenosti, ale i utváet umleckou osobnost studenta. 24 Rozvoj talentu je podporován také dalšími možnostmi školy, mezi nž patí koncerty pro širokou umleckou veejnost, odborné semináe, národní soutže nap. Koncertino Praga, Smetanova Litomyšl, Bohemia eský rozhlas, Klavírní soutž Pro Bohemia, Kromížské interpretaní kurzy Sforzato apod Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 23 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 24 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 25 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 19

20 Studenti se touto formou prezentují ped veejností a získávají zkušenosti na umleckém poli. Pro uitele je umístní jeho žáka také uritým ocenním a zaazením mezi uznávané pedagogy. Na tchto umleckých setkáních získávají studenti cenné zkušenosti, zbavují se trémy a navazují kontakty v umlecké branži, které mohou pozdji využít nap. k odborným stážím na jiných školách s umleckým zamením. Tyto akce jsou pínosné jak pro úastníky, tak pro lektory i jejich organizátory. 26 Dalším vlivem, který psobí na studenta konzervatoe je vnitní prostedí školy. Je to vlastn jeho druhý domov, kde tráví vtšinu dne. Dostává tím prostor ke cviení na hudební nástroj, ale i navazování kontakt s profesory a spolužáky z vyšších roník. Vnitní prostedí školy je urující pro vytváení vhodného edukaního prostedí žák a student, tj. nové prostedí, do kterého žáci rádi chodí, ve kterém se rádi vzdlávají a které je povzbuzuje ke spolupráci a aktivní úasti na procesu vzdlávání. 27 Konzervatoe nabízí také dny otevených dveí, kde se pedstavují uchazei o studium v konzervatoi a zde si již uitelé mapují kvalitu a talent žák základních umleckých škol, kteí mají zájem o studium v konzervatoi. Uchazei získávají pehled o podmínkách talentových zkoušek a nároky jaké škola na uchazee o studium má. 28 Vedení konzervatoe se zamuje pedevším na udržení úrovn školy a rozvoje jejich specifik, inovaci vzdlávacích program a posílení moderních metodických postup s aspektem na konkurenceschopnost, na další zvyšování kvality výuky a postupný rozvoj klíových kompetencí žák a student. Škola napluje uební plány podle schválených vzdlávacích dokument v souladu se školským zákonem a zjišuje povinné vzdlávací pedmty. Pedagogové jsou smováni k rozvíjení zájmu mladého lovka o umlecké obory s cílem vychovat z nj profesionálního umlce, pedagoga Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 27 SVTLÍK, J. Marketingové ízení školy. 1. vyd. Praha : ASPI, a.s., s. 62. ISBN Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 29 Dokumenty školy. Konzervato P. J. Vejvanovského Kromíž. [Online] [Citace: 25. únor 2011.] 20

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH ASOCIACE KNIHOVEN VYSOKÝCH ŠKOL ESKÉ REPUBLIKY Odborná komise pro informaní vzdlávání a informaní gramotnost KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ESKÉ REPUBLICE Doporuující materiál Asociace

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více