ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa školy eská 354, Liberec 25 Kraj Liberecký Identifikaní íslo Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma píspvková organizace Zaazení do sít škol Datum poslední zmny s úinností od zaazení do rejstíku škol Statutární msto Liberec, Název zizovatele nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1 Základní škola Souásti školy Školní jídelna Školní družina Zástupce zizovatele: Mgr. Drahomíra Hoení Zástupce rodi: Školská rada Josef Háza Zástupce pedagogických pracovník školy: Mgr. Šárka Brixiová editelka: PaedDr. Jitka Mikešová zástupkyn: Mgr. Šárka Klímová Vedoucí pracovníci vedoucí školní jídelny: Hana Tmová vedoucí vychovatelka: Renata Melzerová hospodáka: Libuše Malíová Pehled hlavní innosti školy (podle zizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její innost je vymezena zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy eské republiky. 107/2005 Sb., o školním stravování.

3 1. 2 Souásti školy (k ) souásti školy skutený poet žák kapacita Základní škola Školní jídelna 427 (k ) 600 Školní družina Škola využívá celkem 24 kmenových ueben. Odborná výuka pak probíhá také ve specializovaných uebnách: Fyzika - chemie 1 Jazykové uebny 2 Pracovní ateliéry 3 Hudebna 1 Kreslírna 1 Pírodopis 1 Multimediální uebny 2 Tlocviny 2 Florbalová hala 1 Herny školní družiny 5 Žákovské knihovny Charakteristika školy Základní škola je právnickou osobou, v souladu s rozhodnutím MŠMT R o zaazení do sít škol, pedškolních a školských zaízení. Poskytuje základní vzdlání s rozšíenou výukou cizích jazyk Materiáln technické podmínky pro výuku Základní škola je umístna v budov, která oslavila v roce 2003 své stoleté výroí. Prošla postupnou rekonstrukcí a modernizací, aby odpovídala rostoucím požadavkm na výchovn vzdlávací proces a potebám uitel i žák. Stavební úpravy vytvoily bezbariérovým pístupem podmínky pro vzdlávání a výchovu žák s tlesným postižením. Škola je tvoena komplexem dvou budov, pro 1. a 2. stupe. Architektonické ešení zajišuje vlastní zázemí a nadstandardní prostory žákm 1. tíd i ostatním dtem mladšího školního vku, spolená chodba, jídelna, atrium a velká tlocvina propojuje oba stupn základní školy. Pes celonárodní demografický úbytek dtí školního vku je naše škola nadále pln vytížena vzhledem ke své stavebn hygienické kapacit. Maximáln je naplnna školní družina. Prostorové podmínky pro výuku 22 tíd jsou vyhovující. Úrove materiálního vybavení školy je limitována výší pidlených finanních prostedk v rozpotu školy, pomáhá nám i sdružení rodi KRPŠ. Zdravé a chutné stravování žák i zamstnanc zajišuje prostorná školní jídelna. Kvalitní pedagogický sbor uitel s aprobacemi pro všechny vzdlávací pedmty základní školy vetn jazyk a informatiky garantuje rovný pístup ke vzdlávání všem žákm s ohledem na osobní maximum, individuální pístup k nadaným žákm, ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou pak také individuální pístup k žákm s vývojovými poruchami uení. Škola nabízí navíc rozšíenou výuku jazyk zatím od 3. postupného roníku.

4 Dlouholetá vzájemn výhodná spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci pinesla základní škole statut fakultní školy, poskytující zázemí pro ízenou praxi student, vedení zájmových kroužk, besedy apod. Moderní poítaový software škola využívá k výuce informatiky žák, uitelé pak pro pímou vyuovací innost v naukových i nkterých výchovných pedmtech. Ve škole je 58 pípojných míst, která jsou zapojena do sít strukturovanou kabeláží UTP s trvalým pipojením na internet prostednictvím bezdrátového mikrovlnného zaízení s rychlostí 1 Mbs. Škola si klade vysoké cíle. Poskytnout dtem kvalitní základ celoživotního vzdlání, vytvoit kladný postoj ke škole i vzdlávání vbec, nabídnout širokou škálu volnoasových aktivit. Žáci si mohou vybírat dle svých zájm z pestré nabídky povinn volitelných, nepovinných pedmt a zájmových kroužk. Podporujeme tvoivost, spolupráci a možnost volby. Materiáln technické vybavení a specializované uebny umožují realizaci moderních metod práce, aktivizaních pístup. V letošním roce jsme dosáhli kvalitativn velkého zlepšení ve vybavení školy. Podailo se instalovat novou interaktivní tabuli do specializované uebny chemie a fyziky, krom tchto pedmt je využívána také k výuce jazyk a ostatních pedmt. V tsné návaznosti byla vymnna klasická erná tabule za bílou keramickou, abychom prašností nepoškozovali technické vybavení. Poídili jsme 16 nových poíta a vybavili jimi celou poítaovou uebnu, do zaátku nového školního roku budou také pipojeny k internetu. Do keramické dílny jsme koupili další keramickou pec vtších rozmr. Pro poteby žák slouží žákovská knihovna, školské úelové zaízení poskytující odborné, studijn pracovní, knihovnické a informaní služby pro žáky. Je každoron doplována, denn pístupná dtem.

5 Základní údaje o pracovnících školy celkem fyzický/pepotený 2. Personální údaje Poet pracovník Poet žák na pepotený poet pedag. pracovník nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná , lenní zamstnanc podle vku a pohlaví vk muži ženy celkem % do 20 let let let let let ,5 61 a více let ,5 celkem ,0 % ,0 x Pehled odborné a pedagogické zpsobilosti, vkové skladby pedagog OPZ do 30 let 31 až let až dchodový 40 let až 50 let dch. vk vk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 5/2 8/7 12/12 5/5 3/2 33/28 OZ PZ žádná 3/ /1 Poznámky: OPZ odborná a pedagogická zpsobilost, OZ pouze odborná zpsobilost, PZ pouze pedagogická zpsobilost, PP pracovní pomr V tabulce jsou uvádny poty pepotené na úvazky. *) Dchodový vk do této kategorie zahrnujeme všechny pracovníky, kteí mají ze zákona nárok na odchod do starobního dchodu lenní zamstnanc podle vzdlání a pohlaví vzdlání dosažené muži ženy celkem % základní ,5 vyuen ,5 stední odborné úplné stední ,5 vyšší odborné vysokoškolské ,5 celkem ,0

6 2. 3 lenní pedagogických pracovník podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace spluje nespluje kvalifikaci kvalifikaci celkem % uitel 1. stupn základní školy uitel 2. stupn základní školy ,5 uitel náboženství vychovatel ,5 pedagog volného asu asistent pedagoga trenér celkem , Pehled aprobovanosti výuky Pedmt Celkový poet hodin týdn Vyuováno s odbornou a pedagogickou zpsobilostí Poet Poet t. j. hodin vyuujících % týdn Vyuováno bez odborné a pedagogické zpsobilosti Poet Poet t. j. hodin vyuujících % týdn Matematika I. st Prvouka eský jazyk Pírodovda Vlastivda Matematika II. st eský jazyk II. st Chemie Fyzika Aj I. a II. st Nj I. a II. st Fj II. st Djepis Zempis Pírodopis Pehled pracovník podle aprobovanosti Pedagogický pracovník Pracovní zaazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor Titul Délka ped. Praxe Brixiová Šárka uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 25 epiková Jana uitelka 1 vysokoškolské - MA/ ZE Mgr. 4 Hampacher Petr uitel 0,36 4. ro. FP TUL CH/AJ za studia Havelková Jitka uitelka 0,73 vysokoškolské RJ/AJ / D PaedDr. 29 Herainová Vra uitelka 1 vysokoškolské J/NJ Mgr. 17 Houšová Eva uitelka 1 vysokoškolské 1. st. za studia Hozáková Michaela uitelka 0,55 vysokoškolské NJ/MA Mgr. 12 Jansová Martina uitelka 1 vysokoškolské BIOL. Mgr. 15 Javrek Alois uitel 0,55 vysokoškolské TV/ZE Mgr. 1 Kadleík Daniel uitel 1 vysokoškolské TV/ZE Mgr. za studia Klímová Šárka zástupkyn 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 19

7 Koláová Pavla uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 17 Krajová Eva uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 27 Král Petr uitel 0,5 3. ro. FP TUL J/OV za studia Maršíková Lenka uitelka 1 vysokoškolské MA/INF Mgr.. 9 Mikešová Jitka editelka 1 vysokoškolské 1.st. PaedDr. 23 Ministrová Jana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. za studia Mudrochová Dana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 19 Nosek Jií uitel 0,95 vysokoškolské FY/MA Mgr. 39 Palubová Kateina uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 15 Papas Periklis uitel 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 7 Plocková Anna uitelka 1 vysokoškolské J/D Mgr. 27 Prchalová Marie uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 7 Roháová Olga uitelka 1 vysokoškolské MA/AJ Mgr. 9 Soukupová Jarmila uitelka 1 vysokoškolské 1. st Mgr. 19 Strnadová Jitka uitelka 0,18 vysokoškolské FY/MA Mgr. 43 Stíbrná Jana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 9 Šneibergová Libuše uitelka 1 vysokoškolské D/J Mgr. 27 Vakrmanová Šárka uitelka 1 vysokoškolské 1. st. PaedDr. 19 Vítová Libuše uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 22 Vykyplová Miroslava uitelka 1 vysokoškolské - J/TV PaedDr. 40 Melzerová Renata vedoucí vychovatelka 1 stedoškolské 22 Cinibulková Hana vychovatelka 0,88 stedoškolské 22 Kuerová Eva vychovatelka 1 vyšší odborné 23 Makaroviová Vra vychovatelka 0,82 stedoškolské 15 Vogel Aleš vychovatel 0,95 stedoškolské Zaazení pracovník do platových tíd platová tída poet zaazených pracovník

8 Platové podmínky pracovník Školní rok 2004/ / /2007 Celkový poet pracovník 52 46,56 48,54 Poet pedagogických pracovník 35,5 32,78 34,27 Prmrná výše msíní mzdy pedagogických pracovník Prmrná výše msíní mzdy nepedagog Prmrná výše nenárokových složek mzdy pedagog Prmrná výše nenárokových složek mzdy nepedagog Trvání pracovního pomru doba trvání poet % do 5 let 9 16,5 do 10 let 7 13 do 15 let 3 5,5 do 20 let nad 20 let celkem , Celkový údaj o vzniku a skonení pracovního pomru zamstnanc nástupy a odchody poet nástupy 13 odchody 7 Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili na školu na zaátku škol. roku Petr Hampacher 4. roník Pedagogické fakulty TUL, chemie anglický jazyk Eva Houšová Pedagogická fakulta TUL, uitelství 1. st.(odklad státnic, rok v Anglii) Mgr.Michaela Pedagogická fakulta TUL, nmecký jazyk matematika, ZŠ 5. kvtna Hozáková Mgr.Daniel Kadleík Pedagogická fakulta U JEP Ústí nad Labem; zempis tlesná výchova Petr Král Pedagog. fakulta TUL; 3. roník, eský jazyk obanská výchova Mgr.Jana Ministrová Pedagogická fakulta TUL; uitelství pro 1. stupe ZŠ Poet pedagogických pracovník, kteí odešli ze školy v prbhu školního roku Jaroslava Kulišová - vychovatelka, výpov pro nadbytenost Eva Slabá - vychovatelka, ukonení pracovního pomru odchod ze školství Mgr. Jan Resl - odchod do dchodu Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili v prbhu školního roku Mgr. Jií Nosek Aleš Vogel - uitel, matematika fyzika, od za uitele Resla - vychovatel ŠD, od místo vychovatelky Slabé Na škole nepracuje osobní asistent pro dti a žáky se zdravotním postižením, ani asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením (sociálním znevýhodnním).

9 3. Vzdlávací program školy ZŠ eská je pln organizovanou základní školou se školní družinou a jídelnou. Ve tídách 1. stupn je realizován schválený vzdlávací program Obecná škola. j / Ve tídách 2. stupn navazuje schválený vzdlávací program Základní škola. j /96-2. Vzdlávací program Základní škola mají i 3. a 4. roníky Pehled vzdlávacích program školy Vzdlávací Školní rok 2006/2007. j. MŠMT program roníky poet žák Obecná škola / roník 218 Základní škola / roník 212 Základní škola / B, 4. B, 5. B 77 Škola nabízí rozšíenou výuku cizích jazyk podle schváleného vzdlávacího programu MŠMT. j / Realizována je od školního roku 2004/05 již od 3. roníku. Zvolené vzdlávací programy vyhovují sociálnímu složení žák, kteí dosahují velmi dobrých výsledk ve srovnávacích celorepublikových testech, vdomostních olympiádách a soutžích a zejména u pijímacích ízení na stední školy. Do vzdlávacích program jsou zakomponovány další vzdlávací okruhy jako enviromentální a dopravní výchova, nápl programu Zdravá škola a volba povolání. Pro žáky s poruchami uení je pipraven individuální vzdlávací program pizpsobený jejich schopnostem, umožující v rámci jejich možností pístup ke vdomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výbru dalšího vzdlávání po ukonení základní školy. Pro žáky s vadou ei jsou realizována ve škole pravidelná logopedická cviení. Rovnž nadaným žákm je vnována individuální pée, rozvíjející problémové úkoly. Vedení školy ve spolupráci s pedmtovými komisemi zajišuje návaznost uiva v jednotlivých ronících na základ vypracovaných tematických plán školy se strun vymezenými tematickými celky probíraného uiva v daném pedmtu a asovým rozložením v roníku. Jsou pro vyuující závazné pro daný školní rok a jejich zmnu mže provést pouze editel školy na návrh pedmtové komise a to vždy na základ zkušeností získaných v práv probhlém školním roce. Rozdlení žák do skupin a plnní hodinových dotací pedmt ve všech ronících je v souladu s pedepsanými dokumenty. Základní cíle výchovn vzdlávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovn vzdlávací práce školy má žák prbžn získat kvalitní základní vzdlání, vytvoit si podmínky pro další vzdlávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnní v život a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatn myslet, svobodn se rozhodovat a projevovat v souladu s obecn uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je pipravit žáky po stránce výchovné i vzdlávací tak, aby mohli pedevším pokraovat ve studiu na stední škole.

10 3. 2 Volitelné pedmty a zájmové kroužky Škola nabízí tyto povinn volitelné pedmty: volitelný eský jazyk, nmecký jazyk, francouzský jazyk pro 7. a 8. roník cviení z matematiky pro 8. roník cviení z eského jazyka pro 9. roník informatika pro 9. roník Z nepovinných pedmt je na výbr: Zdravotní tlesná výchova (1. 9. roník) Sborový zpv Sedmikráska, Kopretina (1. 9. roník) Dyslektická pée (1. 5. roník) Pohybové hry (4. roníky) Logopedická pée (1. 5. roník) Zájmové útvary: Sport Pohybové hry (1. roníky) Badminton (2. 5. roník) Florbal (2. 5. roník) Florbalová liga (2. stupe) Volejbal (2. stupe) Basketbal (2. stupe) Bišní tance (2. stupe) Estetika Výtvarný kroužek (1. a 2. roník) Keramika (1. a 2. roník, roník, roník) Foto-kroužek (2. stupe) Flétna (1. roníky, roník) Ostatní Dopravní výchova (3. 5. roník, roník) Informatika (2. 3. roník, roník, 5. roníky) Zdravotní výchova (1. a 2. stupe) Pírodovdná praktika (9. roníky) 3. 3 Úrove jazykového vzdlávání na škole Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná anglický nmecký francouzský

11 Úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období V letošním školním roce byly v naší škole s rozšíenou výukou jazyk vyuovány cizí jazyky: anglický, nmecký a francouzský. Tídami s rozšíenou výukou jazyk jsou poínaje tetím roníkem tídy oznaené písmenem B. Od školního roku 2007/2008 zaínáme s výukou anglitiny již od 2. roníku, nebudeme mnit utvoené dtské kolektivy, tvoit jazykové a nejazykové tídy. Diferenciace probhne uvnit tíd, dlením na skupiny, z nichž jedna se bude vnovat cizímu jazyku hloubji. Vtšina zákonných zástupc, rozhodujících za dti mladšího školního vku o volb cizího jazyka, upednostuje jazyk anglický. Nmecký jazyk se stává jazykem na druhém míst i v našem kraji blízko nmeckých hranic. Stejn tak je to s jazykem francouzským, kde máme dokonce kvalifikovanou vyuující, zatímco se mnoho škol potýká s problémem zabezpeit výuku pln aprobovaným pedagogem, kterých je velmi málo. Francouzský a nmecký jazyk byl vyuován jako pedmt volitelný. Pi výuce cizích jazyk jsou používány tradiní metody a formy práce, ale v rámci možností (pedevším materiáln-technického vybavení školy) jsou zavádny i nové zpsoby výuky. Další vzdlávání pedagogických pracovník závisí na nabídce vzdlávacích institucí. tyi uitelé 1. stupn úspšn dokonili první rok studia anglitiny národního projektu Brána jazyk. Pihlášeni jsou do druhého roníku. Nkteí uitelé navštvují soukromé kurzy. Kvalifikovaní pedagogové se vnují samostudiu, shromažují informace o nových trendech ve vyuování cizích jazyk a nové poznatky si pedávají na pravidelných schzkách pedmtové komise cizích jazyk. Maximum asu bylo v letošním školním roce vnováno píprav nového ŠVP, podle kterého bude probíhat výuka od školního roku 2007/2008.

12 4. 1 Pehled vývoje potu tíd a žák 4. Údaje o žácích Poet tíd Celkový poet žák Poet žák na jednu tídu Poet žák na uitele 2004/ / / / / / / / / / / / ,09 22,82 23,05 17,07 17,02 17, Poty zapsaných a zaazených žák do 1. roníku ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tídy ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tídy ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tídy Poty žák pijatých ke studiu ve školním roce 2006/2007 Druh/typ školy Poet žák pihlášených Poet žák pijatých Poet pijatých ve 2. kole Podali pihlášku na jiný typ školy Poet nepijatých žák Gymnázium osmileté Gymnázium šestileté Gymnázium tyleté SOŠ Konzervato SOU OU, PrŠ

13 5. Hodnocení žák 5. 1 Pehled prospchu žák ve školním roce 2006/2007 (k ) POET ŽÁK PROSPLI S PROSPLI NEPROSPLI VYZNAMENÁNÍM Roník 2005/ / / / / / / / I. st II. st Údaje o výsledcích ve vzdlávání Prospch a docházka žák všech roník celkem (k ) Prospch a docházka žák všech roník Poet žák Žáci celkem 508 Prospli s vyznamenáním 279 Prospli 225 Neprospli 4 - z toho opakující roník 2 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,80/ 1, Údaje o chování žák Chování žák (k ) Stupe školy Hodnocení chování 1. pololetí/2. pololetí editelská dtka uspokojivé neuspokojivé 1. stupe 3/4 0/2 1/0 2. stupe 9/10 3/9 1/ Pochvaly udlené na konci školního roku 2006/2007 Stupe školy Poet udlených pochval 1. stupe stupe 42

14 5. 5 Komisionální pezkoušení žák Opravnou zkoušku konala žákyn 5. A Monika Ludvíková dne 29. srpna z matematiky s výsledkem dostaten. Postoupila do 6. roníku Opakování roníku Na konci 2. pololetí nebylo možno hodnotit žákyni 6. A Martinu Kaschelovou z jedenácti pedmt z dvodu nedostatku podklad pro objektivní hodnocení zavinného dlouhodobou neomluvenou absencí. Náhradní termíny hodnocení byly stanoveny od do Žákyn k dnešnímu dni ( ) konala 8 rozdílových zkoušek, ze zempisu, djepisu a eského jazyka s výsledkem nedostaten, nedostavila se na zkoušku z obanské výchovy a pírodopisu. Do dalšího roníku nepostoupí, bude opakovat 6. roník Údaje o absenci žák (k ) Poty zameškaných vyuovacích hodin ve školním roce 2006/2007 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Školní rok celkem prmr na žáka celkem prmr na žáka I. pololetí , ,85 II. pololetí , ,02 Celkem za školní rok , ,87

15 6. 1 Hospitaní innost 6. Prbh a výsledky vzdlávání Hospitace probíhaly dle pipraveného harmonogramu v prbhu celého roku, nejintenzivnji v 1. pololetí školního roku. Soubžn s hospitováním vedení školy u jednotlivých vyuujících, s cílem seznámení se s jednotlivými uiteli, jejich pístupy, metodami a stylem práce, probíhaly také vzájemné hospitace uitel, zamené na metodickou pomoc zaínajícím kolegm. O každé hospitaní návštv je veden ádný hospitaní protokol. S jednotlivými vyuujícími byl proveden také pohospitaní rozhovor zahrnující konstruktivní kritiku vedle kladného hodnocení zdailých ástí hodiny byly naznaeny možnosti intenzivnjšího využití reálného asu výuky, zhodnoceny zvolené metody a organizaní formy vzhledem k cíli a obsahové náplni vyuovací hodiny Závry z hospitaní a kontrolní innosti Závry hospitaní innosti jsou pozitivní. Nebyly shledány žádné významnjší odborné i pedagogické chyby, uitelé využívají aktivizujících metod, vhodn volí organizaní formy práce vzhledem k výchovn vzdlávacím cílm i podmínkám. Uplatují pedagogické zásady, pedevším zásadu názornosti a pimenosti vku i schopnostem. Dbají, aby žáci pracovali na své osobní maximum, respektují osobnost žáka, uplatují individuální pístup. Vyuovací hodiny jsou dobe pipravené, s promyšlenou strukturou, stídáním inností, uplatováním zptné vazby, moderních metod práce nahrazujících klasické frontální vyuování. Také interaktivní tabule, která v jiných školách svádí uitele opt k frontální výuce, je u nás využívána aktivizujícím zpsobem, nap. ke skupinové práci na stanovištích, stídání zajímavých inností (viz hodina nmeckého jazyka, kvten 2007). V hodinách nechybí spravedlivé hodnocení, povzbuzování i zasloužená pochvala, uitelm je pipomínáno, že by mly tyto pozitivní dsledky pevládat nad negativními (napomínání a tresty). Akoli v tabulkách musíme uvádt ti naše mladé uitele jako nekvalifikované, jedná se o studenty pedagogické fakulty, odborn i pedagogicky pipravené, kterým chybí již jen uritá zkouška nebo diplomová práce. Také oni pinesli z akademické pdy do našeho školského terénu moderní metody práce, zdravé nadšení, tvoivost a nápaditost. V jedné ze žákovských anket, která probíhala ve druhém pololetí, se mnohokrát vyjádili žáci školy jmenovit na adresu mladých uitel velmi pozitivn, oceovali zajímavé metody práce, ve velkém potu pevyšujícím limit se pihlásili k jednomu z tchto mladých uitel do pírodovdného praktika, zaínající paní uitelku chválili písemn i rodie dtí. Úrove každodenní výchovn vzdlávací práce našich uitel je vysoká, pravideln sledovaná, podporovaná dalšími vzdlávacími nabídkami a píležitostmi Srovnávací vzdlávací výsledky školy v rámci kraje i celé R Souhrnné výsledky 9. tíd v jednotlivých testech Matematické dovednosti Dovednosti v eském jazyce Obecné dovednosti skóre úspšnost skóre úspšnost skóre úspšnost 9. A B C škola kraj R zákl. školy R gymnázia R celkem

16 Souhrnné výsledky 5. tíd v jednotlivých testech Matematické dovednosti Dovednosti v eském jazyce Obecné dovednosti skóre úspšnost skóre úspšnost skóre úspšnost 5. A B škola kraj R celkem

17 7. Další vzdlávání pedagogických pracovník 7. 1 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináe, školení, samostudium Pedagog Zamení akce Vzdlávací institut Místo konání Datum Brixiová Šárka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Jansová Martina Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Klímová Šárka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Mikešová Jitka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Šneibergová Libuše Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Brixiová Šárka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Jansová Martina PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Klímová Šárka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Mikešová Jitka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Melzerová Renata PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové epiková Jana Mimoádné události NIDV Liberec Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Herainová Vra Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Houšová Eva Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Hozáková Michaela Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Javrek Alois Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Maršíková Lenka Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Ministrová Jana Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Roháová Olga Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Šneibergová Libuše Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Plocková Anna Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Hozáková Michaela Kouzelná hra se slovy PhDr. V. Hutarová Liberec Den uitel nminy Goethe-institut Praha Javrek Alois Zdravotník zotavov. akcí K Liberec jaro 40 hod Král Petr Zdravotník zotavov. akcí K Liberec jaro 40 hod Krajová Eva Kurz anglického jazyka Gymnázium Jeron. Liberec záí - erven Tvorba a realizace ŠVP NIDV Liberec Mikešová Jitka Autoevaluace školy NIDV Liberec Mikešová Jitka Školení BOZP a PO J. K. marketing Liberec Klímová Šárka Školení BOZP a PO J. K. marketing Liberec Mikešová Jitka Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec Mikešová Jitka Nový zákoník práce Zeman ZŠ Sokolovská Mikešová Jitka 1. pomoc pi šikanování NIDV Liberec Mikešová Jitka Nová školská legislativa Služba škole MB Smržovka Mudrochová Dana Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Palubová Kateina Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Prchalová Marie Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Vítová Libuše Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Papas Periklis Studium metodik preven. NIDV Liberec 2 roky Šneibergová Libuše Právní odpovdnost NIDV Liberec Šneibergová Libuše Brána jazyk franc. jazyk PF Liberec záí - erven Melzerová Renata Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Cinibulková Hana Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Kuerová Eva Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Makaroviová Vra Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Slabá Eva Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006

18 7. 2 Tvorba školního vzdlávacího programu Seminá pro tvorbu ŠVP steda : školení celého pedagogického sboru místo konání: ZŠ ESKÁ akreditace MŠMT R v systému DVPP Program: Píprava školy na RVP a ŠVP Nápl semináe: seznámení s RVP ZV, podstata zmn v obsahu vzdlávání (kurikulární reforma), získávání pehledu a orientace v otázkách spojených s Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání a školními vzdlávacími programy v návaznostmi na kompetence pedagogického sboru potebné pro úspšnou tvorbu ŠVP. Seznámení se základními kroky tvorby školního vzdlávacího programu a jeho propojení s koncepcí školy. struktura RVP ZV jako závazného dokumentu teorie a praxe klíových kompetencí smysl a funkce tvorba školního vzdlávacího programu klíové kompetence vzdlávací oblasti a pedmty oekávané výstupy a uivo rámcový uební plán prezová témata souásti školního vzdlávacího programu nové vyuovací metody a pístupy zkušenosti pilotní školy a píklady z praxe jako inspirace Lektorské zajištní: Mgr. Jaroslav Kotal, bývalý editel ZŠ Londýnská, Praha. Pilotní škola v ovování programu RVP ZV. Finanní náklady inily 4 650,-K. Nejvtší asovou zátž školního roku zasahující do volného asu pedagogických pracovník pedstavovala tvorba nového školního vzdlávacího programu: UÍME SE, ABYCHOM SE DOMLUVILI A V ŽIVOT NEZTRATILI pracovní setkání k tvorb a realizaci ŠVP školení k realizaci ŠVP, každý stupe školy oddlen školící programy k tvorb ŠVP v Hradci Králové v rámci PAU (editelka, zástupkyn, koordinátorky ŠVP a hlavní vychovatelka ŠD) listopad plnní konkrétních úkol v rámci tvorby ŠVP celodenní vzdlávací program v ZŠ DR. MALÍKA v Chrudimi (editelka, zástupkyn, koordinátorky ŠVP a výchovné poradkyn) leden zadáno samostudium všem pedagogm školy termínované do , dkladné seznámení s Rámcovým vzdlávacím programem, píprava otázek školení celého pedagogického sboru hodin lektor: bývalý editel ZŠ LONDÝNSKÁ Mgr. Jaroslav Kotal

19 úkol: vedoucí tým navrhují charakteristiky pedmt projednání nového uebního plánu školení k formální stránce ŠVP, formální náležitosti vyplování pedvedení tabulek zkrácené vyuování (1. st. 4 hodiny, 2. st. 5 hodin) týmová práce na ŠVP vyplování tabulek: uivo/roník/charakteristika pedmtu hodin PÁTEK hodin - školení a pracovní odpoledne uitel 1. stupn STEDA hodin - školení a pracovní odpoledne uitel 2. stupn SOBOTA pokraování týmové spolupráce pi tvorb ŠVP STEDA školení a pracovní setkání pedagog, zadání termínovaných úkol STEDA hod - ŠVP další pracovní setkání uitel, zadání termínovaných úkol STEDA hodin - pracovní setkání pedagogického sboru, zadání termínovaných úkol STEDA hodin - další pracovní odpoledne k ŠVP, zadání termínovaných úkol

20 8. 1 Školní družina 8. Zájmové vzdlávání: školní družina Oddlení Poet žák Poet žák pravidelná docházka nepravidelná docházka Poet vychovatelek celkem Školní klub škola nemá Materiáln technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny nadstandardní 5 heren vyhovující sportovní, herní, výtvarné aj. náiní pravideln obnovováno Škola dlouhodob žádá o navýšení kapacity školní družiny, pro které jsou pipraveny veškeré podmínky prostorové, technické i materiální. Kontrolní zjištní Krajské hygienické stanice provedené dne zjistilo dostaující plošné ukazatele i kapacitn dostaující hygienické zaízení. Každoron pevyšuje zájem rodi o umístní dítte mladšího školního vku, vetn dojíždjících žák ze vzdálených ástí Liberce (našich spádových oblastí), kapacitní možnosti zaazení do školní družiny. Letos je to již tém o 30 dtí. Intenzivní jednání v zájmu zlepšení této situace a umístní rostoucího potu nejmladších školák ve školní družin bylo zahájeno v ervnu 2007, pokraovalo celé prázdniny a v našem úsilí vytrváme, dokud nezajistíme bezpeí dtí do návratu rodi ze zamstnání a kvalitní volnoasové aktivity.

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. J. 203/08 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více