ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa školy eská 354, Liberec 25 Kraj Liberecký Identifikaní íslo Bankovní spojení /0300 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma píspvková organizace Zaazení do sít škol Datum poslední zmny s úinností od zaazení do rejstíku škol Statutární msto Liberec, Název zizovatele nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1 Základní škola Souásti školy Školní jídelna Školní družina Zástupce zizovatele: Mgr. Drahomíra Hoení Zástupce rodi: Školská rada Josef Háza Zástupce pedagogických pracovník školy: Mgr. Šárka Brixiová editelka: PaedDr. Jitka Mikešová zástupkyn: Mgr. Šárka Klímová Vedoucí pracovníci vedoucí školní jídelny: Hana Tmová vedoucí vychovatelka: Renata Melzerová hospodáka: Libuše Malíová Pehled hlavní innosti školy (podle zizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její innost je vymezena zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy eské republiky. 107/2005 Sb., o školním stravování.

3 1. 2 Souásti školy (k ) souásti školy skutený poet žák kapacita Základní škola Školní jídelna 427 (k ) 600 Školní družina Škola využívá celkem 24 kmenových ueben. Odborná výuka pak probíhá také ve specializovaných uebnách: Fyzika - chemie 1 Jazykové uebny 2 Pracovní ateliéry 3 Hudebna 1 Kreslírna 1 Pírodopis 1 Multimediální uebny 2 Tlocviny 2 Florbalová hala 1 Herny školní družiny 5 Žákovské knihovny Charakteristika školy Základní škola je právnickou osobou, v souladu s rozhodnutím MŠMT R o zaazení do sít škol, pedškolních a školských zaízení. Poskytuje základní vzdlání s rozšíenou výukou cizích jazyk Materiáln technické podmínky pro výuku Základní škola je umístna v budov, která oslavila v roce 2003 své stoleté výroí. Prošla postupnou rekonstrukcí a modernizací, aby odpovídala rostoucím požadavkm na výchovn vzdlávací proces a potebám uitel i žák. Stavební úpravy vytvoily bezbariérovým pístupem podmínky pro vzdlávání a výchovu žák s tlesným postižením. Škola je tvoena komplexem dvou budov, pro 1. a 2. stupe. Architektonické ešení zajišuje vlastní zázemí a nadstandardní prostory žákm 1. tíd i ostatním dtem mladšího školního vku, spolená chodba, jídelna, atrium a velká tlocvina propojuje oba stupn základní školy. Pes celonárodní demografický úbytek dtí školního vku je naše škola nadále pln vytížena vzhledem ke své stavebn hygienické kapacit. Maximáln je naplnna školní družina. Prostorové podmínky pro výuku 22 tíd jsou vyhovující. Úrove materiálního vybavení školy je limitována výší pidlených finanních prostedk v rozpotu školy, pomáhá nám i sdružení rodi KRPŠ. Zdravé a chutné stravování žák i zamstnanc zajišuje prostorná školní jídelna. Kvalitní pedagogický sbor uitel s aprobacemi pro všechny vzdlávací pedmty základní školy vetn jazyk a informatiky garantuje rovný pístup ke vzdlávání všem žákm s ohledem na osobní maximum, individuální pístup k nadaným žákm, ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou pak také individuální pístup k žákm s vývojovými poruchami uení. Škola nabízí navíc rozšíenou výuku jazyk zatím od 3. postupného roníku.

4 Dlouholetá vzájemn výhodná spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci pinesla základní škole statut fakultní školy, poskytující zázemí pro ízenou praxi student, vedení zájmových kroužk, besedy apod. Moderní poítaový software škola využívá k výuce informatiky žák, uitelé pak pro pímou vyuovací innost v naukových i nkterých výchovných pedmtech. Ve škole je 58 pípojných míst, která jsou zapojena do sít strukturovanou kabeláží UTP s trvalým pipojením na internet prostednictvím bezdrátového mikrovlnného zaízení s rychlostí 1 Mbs. Škola si klade vysoké cíle. Poskytnout dtem kvalitní základ celoživotního vzdlání, vytvoit kladný postoj ke škole i vzdlávání vbec, nabídnout širokou škálu volnoasových aktivit. Žáci si mohou vybírat dle svých zájm z pestré nabídky povinn volitelných, nepovinných pedmt a zájmových kroužk. Podporujeme tvoivost, spolupráci a možnost volby. Materiáln technické vybavení a specializované uebny umožují realizaci moderních metod práce, aktivizaních pístup. V letošním roce jsme dosáhli kvalitativn velkého zlepšení ve vybavení školy. Podailo se instalovat novou interaktivní tabuli do specializované uebny chemie a fyziky, krom tchto pedmt je využívána také k výuce jazyk a ostatních pedmt. V tsné návaznosti byla vymnna klasická erná tabule za bílou keramickou, abychom prašností nepoškozovali technické vybavení. Poídili jsme 16 nových poíta a vybavili jimi celou poítaovou uebnu, do zaátku nového školního roku budou také pipojeny k internetu. Do keramické dílny jsme koupili další keramickou pec vtších rozmr. Pro poteby žák slouží žákovská knihovna, školské úelové zaízení poskytující odborné, studijn pracovní, knihovnické a informaní služby pro žáky. Je každoron doplována, denn pístupná dtem.

5 Základní údaje o pracovnících školy celkem fyzický/pepotený 2. Personální údaje Poet pracovník Poet žák na pepotený poet pedag. pracovník nepedagogických fyzický/pepotený pedagogických fyzický/pepotený pedagogických zpsobilost pedagog. a odborná , lenní zamstnanc podle vku a pohlaví vk muži ženy celkem % do 20 let let let let let ,5 61 a více let ,5 celkem ,0 % ,0 x Pehled odborné a pedagogické zpsobilosti, vkové skladby pedagog OPZ do 30 let 31 až let až dchodový 40 let až 50 let dch. vk vk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 5/2 8/7 12/12 5/5 3/2 33/28 OZ PZ žádná 3/ /1 Poznámky: OPZ odborná a pedagogická zpsobilost, OZ pouze odborná zpsobilost, PZ pouze pedagogická zpsobilost, PP pracovní pomr V tabulce jsou uvádny poty pepotené na úvazky. *) Dchodový vk do této kategorie zahrnujeme všechny pracovníky, kteí mají ze zákona nárok na odchod do starobního dchodu lenní zamstnanc podle vzdlání a pohlaví vzdlání dosažené muži ženy celkem % základní ,5 vyuen ,5 stední odborné úplné stední ,5 vyšší odborné vysokoškolské ,5 celkem ,0

6 2. 3 lenní pedagogických pracovník podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace spluje nespluje kvalifikaci kvalifikaci celkem % uitel 1. stupn základní školy uitel 2. stupn základní školy ,5 uitel náboženství vychovatel ,5 pedagog volného asu asistent pedagoga trenér celkem , Pehled aprobovanosti výuky Pedmt Celkový poet hodin týdn Vyuováno s odbornou a pedagogickou zpsobilostí Poet Poet t. j. hodin vyuujících % týdn Vyuováno bez odborné a pedagogické zpsobilosti Poet Poet t. j. hodin vyuujících % týdn Matematika I. st Prvouka eský jazyk Pírodovda Vlastivda Matematika II. st eský jazyk II. st Chemie Fyzika Aj I. a II. st Nj I. a II. st Fj II. st Djepis Zempis Pírodopis Pehled pracovník podle aprobovanosti Pedagogický pracovník Pracovní zaazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupe vzdlání, obor Titul Délka ped. Praxe Brixiová Šárka uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 25 epiková Jana uitelka 1 vysokoškolské - MA/ ZE Mgr. 4 Hampacher Petr uitel 0,36 4. ro. FP TUL CH/AJ za studia Havelková Jitka uitelka 0,73 vysokoškolské RJ/AJ / D PaedDr. 29 Herainová Vra uitelka 1 vysokoškolské J/NJ Mgr. 17 Houšová Eva uitelka 1 vysokoškolské 1. st. za studia Hozáková Michaela uitelka 0,55 vysokoškolské NJ/MA Mgr. 12 Jansová Martina uitelka 1 vysokoškolské BIOL. Mgr. 15 Javrek Alois uitel 0,55 vysokoškolské TV/ZE Mgr. 1 Kadleík Daniel uitel 1 vysokoškolské TV/ZE Mgr. za studia Klímová Šárka zástupkyn 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 19

7 Koláová Pavla uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 17 Krajová Eva uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 27 Král Petr uitel 0,5 3. ro. FP TUL J/OV za studia Maršíková Lenka uitelka 1 vysokoškolské MA/INF Mgr.. 9 Mikešová Jitka editelka 1 vysokoškolské 1.st. PaedDr. 23 Ministrová Jana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. za studia Mudrochová Dana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 19 Nosek Jií uitel 0,95 vysokoškolské FY/MA Mgr. 39 Palubová Kateina uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 15 Papas Periklis uitel 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 7 Plocková Anna uitelka 1 vysokoškolské J/D Mgr. 27 Prchalová Marie uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 7 Roháová Olga uitelka 1 vysokoškolské MA/AJ Mgr. 9 Soukupová Jarmila uitelka 1 vysokoškolské 1. st Mgr. 19 Strnadová Jitka uitelka 0,18 vysokoškolské FY/MA Mgr. 43 Stíbrná Jana uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 9 Šneibergová Libuše uitelka 1 vysokoškolské D/J Mgr. 27 Vakrmanová Šárka uitelka 1 vysokoškolské 1. st. PaedDr. 19 Vítová Libuše uitelka 1 vysokoškolské 1. st. Mgr. 22 Vykyplová Miroslava uitelka 1 vysokoškolské - J/TV PaedDr. 40 Melzerová Renata vedoucí vychovatelka 1 stedoškolské 22 Cinibulková Hana vychovatelka 0,88 stedoškolské 22 Kuerová Eva vychovatelka 1 vyšší odborné 23 Makaroviová Vra vychovatelka 0,82 stedoškolské 15 Vogel Aleš vychovatel 0,95 stedoškolské Zaazení pracovník do platových tíd platová tída poet zaazených pracovník

8 Platové podmínky pracovník Školní rok 2004/ / /2007 Celkový poet pracovník 52 46,56 48,54 Poet pedagogických pracovník 35,5 32,78 34,27 Prmrná výše msíní mzdy pedagogických pracovník Prmrná výše msíní mzdy nepedagog Prmrná výše nenárokových složek mzdy pedagog Prmrná výše nenárokových složek mzdy nepedagog Trvání pracovního pomru doba trvání poet % do 5 let 9 16,5 do 10 let 7 13 do 15 let 3 5,5 do 20 let nad 20 let celkem , Celkový údaj o vzniku a skonení pracovního pomru zamstnanc nástupy a odchody poet nástupy 13 odchody 7 Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili na školu na zaátku škol. roku Petr Hampacher 4. roník Pedagogické fakulty TUL, chemie anglický jazyk Eva Houšová Pedagogická fakulta TUL, uitelství 1. st.(odklad státnic, rok v Anglii) Mgr.Michaela Pedagogická fakulta TUL, nmecký jazyk matematika, ZŠ 5. kvtna Hozáková Mgr.Daniel Kadleík Pedagogická fakulta U JEP Ústí nad Labem; zempis tlesná výchova Petr Král Pedagog. fakulta TUL; 3. roník, eský jazyk obanská výchova Mgr.Jana Ministrová Pedagogická fakulta TUL; uitelství pro 1. stupe ZŠ Poet pedagogických pracovník, kteí odešli ze školy v prbhu školního roku Jaroslava Kulišová - vychovatelka, výpov pro nadbytenost Eva Slabá - vychovatelka, ukonení pracovního pomru odchod ze školství Mgr. Jan Resl - odchod do dchodu Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili v prbhu školního roku Mgr. Jií Nosek Aleš Vogel - uitel, matematika fyzika, od za uitele Resla - vychovatel ŠD, od místo vychovatelky Slabé Na škole nepracuje osobní asistent pro dti a žáky se zdravotním postižením, ani asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením (sociálním znevýhodnním).

9 3. Vzdlávací program školy ZŠ eská je pln organizovanou základní školou se školní družinou a jídelnou. Ve tídách 1. stupn je realizován schválený vzdlávací program Obecná škola. j / Ve tídách 2. stupn navazuje schválený vzdlávací program Základní škola. j /96-2. Vzdlávací program Základní škola mají i 3. a 4. roníky Pehled vzdlávacích program školy Vzdlávací Školní rok 2006/2007. j. MŠMT program roníky poet žák Obecná škola / roník 218 Základní škola / roník 212 Základní škola / B, 4. B, 5. B 77 Škola nabízí rozšíenou výuku cizích jazyk podle schváleného vzdlávacího programu MŠMT. j / Realizována je od školního roku 2004/05 již od 3. roníku. Zvolené vzdlávací programy vyhovují sociálnímu složení žák, kteí dosahují velmi dobrých výsledk ve srovnávacích celorepublikových testech, vdomostních olympiádách a soutžích a zejména u pijímacích ízení na stední školy. Do vzdlávacích program jsou zakomponovány další vzdlávací okruhy jako enviromentální a dopravní výchova, nápl programu Zdravá škola a volba povolání. Pro žáky s poruchami uení je pipraven individuální vzdlávací program pizpsobený jejich schopnostem, umožující v rámci jejich možností pístup ke vdomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výbru dalšího vzdlávání po ukonení základní školy. Pro žáky s vadou ei jsou realizována ve škole pravidelná logopedická cviení. Rovnž nadaným žákm je vnována individuální pée, rozvíjející problémové úkoly. Vedení školy ve spolupráci s pedmtovými komisemi zajišuje návaznost uiva v jednotlivých ronících na základ vypracovaných tematických plán školy se strun vymezenými tematickými celky probíraného uiva v daném pedmtu a asovým rozložením v roníku. Jsou pro vyuující závazné pro daný školní rok a jejich zmnu mže provést pouze editel školy na návrh pedmtové komise a to vždy na základ zkušeností získaných v práv probhlém školním roce. Rozdlení žák do skupin a plnní hodinových dotací pedmt ve všech ronících je v souladu s pedepsanými dokumenty. Základní cíle výchovn vzdlávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovn vzdlávací práce školy má žák prbžn získat kvalitní základní vzdlání, vytvoit si podmínky pro další vzdlávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnní v život a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatn myslet, svobodn se rozhodovat a projevovat v souladu s obecn uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je pipravit žáky po stránce výchovné i vzdlávací tak, aby mohli pedevším pokraovat ve studiu na stední škole.

10 3. 2 Volitelné pedmty a zájmové kroužky Škola nabízí tyto povinn volitelné pedmty: volitelný eský jazyk, nmecký jazyk, francouzský jazyk pro 7. a 8. roník cviení z matematiky pro 8. roník cviení z eského jazyka pro 9. roník informatika pro 9. roník Z nepovinných pedmt je na výbr: Zdravotní tlesná výchova (1. 9. roník) Sborový zpv Sedmikráska, Kopretina (1. 9. roník) Dyslektická pée (1. 5. roník) Pohybové hry (4. roníky) Logopedická pée (1. 5. roník) Zájmové útvary: Sport Pohybové hry (1. roníky) Badminton (2. 5. roník) Florbal (2. 5. roník) Florbalová liga (2. stupe) Volejbal (2. stupe) Basketbal (2. stupe) Bišní tance (2. stupe) Estetika Výtvarný kroužek (1. a 2. roník) Keramika (1. a 2. roník, roník, roník) Foto-kroužek (2. stupe) Flétna (1. roníky, roník) Ostatní Dopravní výchova (3. 5. roník, roník) Informatika (2. 3. roník, roník, 5. roníky) Zdravotní výchova (1. a 2. stupe) Pírodovdná praktika (9. roníky) 3. 3 Úrove jazykového vzdlávání na škole Uitelé cizích jazyk rozložení kvalifikace Kvalifikace vyuujících Poet uitel Rodilí Jazyk celkem pedagogická ástená žádná mluví i odborná anglický nmecký francouzský

11 Úrove jazykového vzdlávání ve sledovaném období V letošním školním roce byly v naší škole s rozšíenou výukou jazyk vyuovány cizí jazyky: anglický, nmecký a francouzský. Tídami s rozšíenou výukou jazyk jsou poínaje tetím roníkem tídy oznaené písmenem B. Od školního roku 2007/2008 zaínáme s výukou anglitiny již od 2. roníku, nebudeme mnit utvoené dtské kolektivy, tvoit jazykové a nejazykové tídy. Diferenciace probhne uvnit tíd, dlením na skupiny, z nichž jedna se bude vnovat cizímu jazyku hloubji. Vtšina zákonných zástupc, rozhodujících za dti mladšího školního vku o volb cizího jazyka, upednostuje jazyk anglický. Nmecký jazyk se stává jazykem na druhém míst i v našem kraji blízko nmeckých hranic. Stejn tak je to s jazykem francouzským, kde máme dokonce kvalifikovanou vyuující, zatímco se mnoho škol potýká s problémem zabezpeit výuku pln aprobovaným pedagogem, kterých je velmi málo. Francouzský a nmecký jazyk byl vyuován jako pedmt volitelný. Pi výuce cizích jazyk jsou používány tradiní metody a formy práce, ale v rámci možností (pedevším materiáln-technického vybavení školy) jsou zavádny i nové zpsoby výuky. Další vzdlávání pedagogických pracovník závisí na nabídce vzdlávacích institucí. tyi uitelé 1. stupn úspšn dokonili první rok studia anglitiny národního projektu Brána jazyk. Pihlášeni jsou do druhého roníku. Nkteí uitelé navštvují soukromé kurzy. Kvalifikovaní pedagogové se vnují samostudiu, shromažují informace o nových trendech ve vyuování cizích jazyk a nové poznatky si pedávají na pravidelných schzkách pedmtové komise cizích jazyk. Maximum asu bylo v letošním školním roce vnováno píprav nového ŠVP, podle kterého bude probíhat výuka od školního roku 2007/2008.

12 4. 1 Pehled vývoje potu tíd a žák 4. Údaje o žácích Poet tíd Celkový poet žák Poet žák na jednu tídu Poet žák na uitele 2004/ / / / / / / / / / / / ,09 22,82 23,05 17,07 17,02 17, Poty zapsaných a zaazených žák do 1. roníku ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tídy ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tídy ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zapsaní do 1. tídy Poet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tídy Poty žák pijatých ke studiu ve školním roce 2006/2007 Druh/typ školy Poet žák pihlášených Poet žák pijatých Poet pijatých ve 2. kole Podali pihlášku na jiný typ školy Poet nepijatých žák Gymnázium osmileté Gymnázium šestileté Gymnázium tyleté SOŠ Konzervato SOU OU, PrŠ

13 5. Hodnocení žák 5. 1 Pehled prospchu žák ve školním roce 2006/2007 (k ) POET ŽÁK PROSPLI S PROSPLI NEPROSPLI VYZNAMENÁNÍM Roník 2005/ / / / / / / / I. st II. st Údaje o výsledcích ve vzdlávání Prospch a docházka žák všech roník celkem (k ) Prospch a docházka žák všech roník Poet žák Žáci celkem 508 Prospli s vyznamenáním 279 Prospli 225 Neprospli 4 - z toho opakující roník 2 Prmrný poet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,80/ 1, Údaje o chování žák Chování žák (k ) Stupe školy Hodnocení chování 1. pololetí/2. pololetí editelská dtka uspokojivé neuspokojivé 1. stupe 3/4 0/2 1/0 2. stupe 9/10 3/9 1/ Pochvaly udlené na konci školního roku 2006/2007 Stupe školy Poet udlených pochval 1. stupe stupe 42

14 5. 5 Komisionální pezkoušení žák Opravnou zkoušku konala žákyn 5. A Monika Ludvíková dne 29. srpna z matematiky s výsledkem dostaten. Postoupila do 6. roníku Opakování roníku Na konci 2. pololetí nebylo možno hodnotit žákyni 6. A Martinu Kaschelovou z jedenácti pedmt z dvodu nedostatku podklad pro objektivní hodnocení zavinného dlouhodobou neomluvenou absencí. Náhradní termíny hodnocení byly stanoveny od do Žákyn k dnešnímu dni ( ) konala 8 rozdílových zkoušek, ze zempisu, djepisu a eského jazyka s výsledkem nedostaten, nedostavila se na zkoušku z obanské výchovy a pírodopisu. Do dalšího roníku nepostoupí, bude opakovat 6. roník Údaje o absenci žák (k ) Poty zameškaných vyuovacích hodin ve školním roce 2006/2007 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Školní rok celkem prmr na žáka celkem prmr na žáka I. pololetí , ,85 II. pololetí , ,02 Celkem za školní rok , ,87

15 6. 1 Hospitaní innost 6. Prbh a výsledky vzdlávání Hospitace probíhaly dle pipraveného harmonogramu v prbhu celého roku, nejintenzivnji v 1. pololetí školního roku. Soubžn s hospitováním vedení školy u jednotlivých vyuujících, s cílem seznámení se s jednotlivými uiteli, jejich pístupy, metodami a stylem práce, probíhaly také vzájemné hospitace uitel, zamené na metodickou pomoc zaínajícím kolegm. O každé hospitaní návštv je veden ádný hospitaní protokol. S jednotlivými vyuujícími byl proveden také pohospitaní rozhovor zahrnující konstruktivní kritiku vedle kladného hodnocení zdailých ástí hodiny byly naznaeny možnosti intenzivnjšího využití reálného asu výuky, zhodnoceny zvolené metody a organizaní formy vzhledem k cíli a obsahové náplni vyuovací hodiny Závry z hospitaní a kontrolní innosti Závry hospitaní innosti jsou pozitivní. Nebyly shledány žádné významnjší odborné i pedagogické chyby, uitelé využívají aktivizujících metod, vhodn volí organizaní formy práce vzhledem k výchovn vzdlávacím cílm i podmínkám. Uplatují pedagogické zásady, pedevším zásadu názornosti a pimenosti vku i schopnostem. Dbají, aby žáci pracovali na své osobní maximum, respektují osobnost žáka, uplatují individuální pístup. Vyuovací hodiny jsou dobe pipravené, s promyšlenou strukturou, stídáním inností, uplatováním zptné vazby, moderních metod práce nahrazujících klasické frontální vyuování. Také interaktivní tabule, která v jiných školách svádí uitele opt k frontální výuce, je u nás využívána aktivizujícím zpsobem, nap. ke skupinové práci na stanovištích, stídání zajímavých inností (viz hodina nmeckého jazyka, kvten 2007). V hodinách nechybí spravedlivé hodnocení, povzbuzování i zasloužená pochvala, uitelm je pipomínáno, že by mly tyto pozitivní dsledky pevládat nad negativními (napomínání a tresty). Akoli v tabulkách musíme uvádt ti naše mladé uitele jako nekvalifikované, jedná se o studenty pedagogické fakulty, odborn i pedagogicky pipravené, kterým chybí již jen uritá zkouška nebo diplomová práce. Také oni pinesli z akademické pdy do našeho školského terénu moderní metody práce, zdravé nadšení, tvoivost a nápaditost. V jedné ze žákovských anket, která probíhala ve druhém pololetí, se mnohokrát vyjádili žáci školy jmenovit na adresu mladých uitel velmi pozitivn, oceovali zajímavé metody práce, ve velkém potu pevyšujícím limit se pihlásili k jednomu z tchto mladých uitel do pírodovdného praktika, zaínající paní uitelku chválili písemn i rodie dtí. Úrove každodenní výchovn vzdlávací práce našich uitel je vysoká, pravideln sledovaná, podporovaná dalšími vzdlávacími nabídkami a píležitostmi Srovnávací vzdlávací výsledky školy v rámci kraje i celé R Souhrnné výsledky 9. tíd v jednotlivých testech Matematické dovednosti Dovednosti v eském jazyce Obecné dovednosti skóre úspšnost skóre úspšnost skóre úspšnost 9. A B C škola kraj R zákl. školy R gymnázia R celkem

16 Souhrnné výsledky 5. tíd v jednotlivých testech Matematické dovednosti Dovednosti v eském jazyce Obecné dovednosti skóre úspšnost skóre úspšnost skóre úspšnost 5. A B škola kraj R celkem

17 7. Další vzdlávání pedagogických pracovník 7. 1 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináe, školení, samostudium Pedagog Zamení akce Vzdlávací institut Místo konání Datum Brixiová Šárka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Jansová Martina Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Klímová Šárka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Mikešová Jitka Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Šneibergová Libuše Vzdlávací program k ŠVP ZŠ Chrudim Chrudim Brixiová Šárka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Jansová Martina PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Klímová Šárka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Mikešová Jitka PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové Melzerová Renata PAU píprava ŠVP SZŠ Hradec Králové epiková Jana Mimoádné události NIDV Liberec Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Herainová Vra Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Houšová Eva Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Hozáková Michaela Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Javrek Alois Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Maršíková Lenka Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Ministrová Jana Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Roháová Olga Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Šneibergová Libuše Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Plocková Anna Užití multimédií ve výuce ZŠ 30 hodin ZŠ eská podzim 2006 Hozáková Michaela Kouzelná hra se slovy PhDr. V. Hutarová Liberec Den uitel nminy Goethe-institut Praha Javrek Alois Zdravotník zotavov. akcí K Liberec jaro 40 hod Král Petr Zdravotník zotavov. akcí K Liberec jaro 40 hod Krajová Eva Kurz anglického jazyka Gymnázium Jeron. Liberec záí - erven Tvorba a realizace ŠVP NIDV Liberec Mikešová Jitka Autoevaluace školy NIDV Liberec Mikešová Jitka Školení BOZP a PO J. K. marketing Liberec Klímová Šárka Školení BOZP a PO J. K. marketing Liberec Mikešová Jitka Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec Mikešová Jitka Nový zákoník práce Zeman ZŠ Sokolovská Mikešová Jitka 1. pomoc pi šikanování NIDV Liberec Mikešová Jitka Nová školská legislativa Služba škole MB Smržovka Mudrochová Dana Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Palubová Kateina Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Prchalová Marie Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Vítová Libuše Kurz anglického jazyka NIDV - MEJA OA Liberec záí - erven Papas Periklis Studium metodik preven. NIDV Liberec 2 roky Šneibergová Libuše Právní odpovdnost NIDV Liberec Šneibergová Libuše Brána jazyk franc. jazyk PF Liberec záí - erven Melzerová Renata Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Cinibulková Hana Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Kuerová Eva Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Makaroviová Vra Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006 Slabá Eva Školení pou. uživatel Gymnázium Jeron. Liberec prosinec 2006

18 7. 2 Tvorba školního vzdlávacího programu Seminá pro tvorbu ŠVP steda : školení celého pedagogického sboru místo konání: ZŠ ESKÁ akreditace MŠMT R v systému DVPP Program: Píprava školy na RVP a ŠVP Nápl semináe: seznámení s RVP ZV, podstata zmn v obsahu vzdlávání (kurikulární reforma), získávání pehledu a orientace v otázkách spojených s Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání a školními vzdlávacími programy v návaznostmi na kompetence pedagogického sboru potebné pro úspšnou tvorbu ŠVP. Seznámení se základními kroky tvorby školního vzdlávacího programu a jeho propojení s koncepcí školy. struktura RVP ZV jako závazného dokumentu teorie a praxe klíových kompetencí smysl a funkce tvorba školního vzdlávacího programu klíové kompetence vzdlávací oblasti a pedmty oekávané výstupy a uivo rámcový uební plán prezová témata souásti školního vzdlávacího programu nové vyuovací metody a pístupy zkušenosti pilotní školy a píklady z praxe jako inspirace Lektorské zajištní: Mgr. Jaroslav Kotal, bývalý editel ZŠ Londýnská, Praha. Pilotní škola v ovování programu RVP ZV. Finanní náklady inily 4 650,-K. Nejvtší asovou zátž školního roku zasahující do volného asu pedagogických pracovník pedstavovala tvorba nového školního vzdlávacího programu: UÍME SE, ABYCHOM SE DOMLUVILI A V ŽIVOT NEZTRATILI pracovní setkání k tvorb a realizaci ŠVP školení k realizaci ŠVP, každý stupe školy oddlen školící programy k tvorb ŠVP v Hradci Králové v rámci PAU (editelka, zástupkyn, koordinátorky ŠVP a hlavní vychovatelka ŠD) listopad plnní konkrétních úkol v rámci tvorby ŠVP celodenní vzdlávací program v ZŠ DR. MALÍKA v Chrudimi (editelka, zástupkyn, koordinátorky ŠVP a výchovné poradkyn) leden zadáno samostudium všem pedagogm školy termínované do , dkladné seznámení s Rámcovým vzdlávacím programem, píprava otázek školení celého pedagogického sboru hodin lektor: bývalý editel ZŠ LONDÝNSKÁ Mgr. Jaroslav Kotal

19 úkol: vedoucí tým navrhují charakteristiky pedmt projednání nového uebního plánu školení k formální stránce ŠVP, formální náležitosti vyplování pedvedení tabulek zkrácené vyuování (1. st. 4 hodiny, 2. st. 5 hodin) týmová práce na ŠVP vyplování tabulek: uivo/roník/charakteristika pedmtu hodin PÁTEK hodin - školení a pracovní odpoledne uitel 1. stupn STEDA hodin - školení a pracovní odpoledne uitel 2. stupn SOBOTA pokraování týmové spolupráce pi tvorb ŠVP STEDA školení a pracovní setkání pedagog, zadání termínovaných úkol STEDA hod - ŠVP další pracovní setkání uitel, zadání termínovaných úkol STEDA hodin - pracovní setkání pedagogického sboru, zadání termínovaných úkol STEDA hodin - další pracovní odpoledne k ŠVP, zadání termínovaných úkol

20 8. 1 Školní družina 8. Zájmové vzdlávání: školní družina Oddlení Poet žák Poet žák pravidelná docházka nepravidelná docházka Poet vychovatelek celkem Školní klub škola nemá Materiáln technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny nadstandardní 5 heren vyhovující sportovní, herní, výtvarné aj. náiní pravideln obnovováno Škola dlouhodob žádá o navýšení kapacity školní družiny, pro které jsou pipraveny veškeré podmínky prostorové, technické i materiální. Kontrolní zjištní Krajské hygienické stanice provedené dne zjistilo dostaující plošné ukazatele i kapacitn dostaující hygienické zaízení. Každoron pevyšuje zájem rodi o umístní dítte mladšího školního vku, vetn dojíždjících žák ze vzdálených ástí Liberce (našich spádových oblastí), kapacitní možnosti zaazení do školní družiny. Letos je to již tém o 30 dtí. Intenzivní jednání v zájmu zlepšení této situace a umístní rostoucího potu nejmladších školák ve školní družin bylo zahájeno v ervnu 2007, pokraovalo celé prázdniny a v našem úsilí vytrváme, dokud nezajistíme bezpeí dtí do návratu rodi ze zamstnání a kvalitní volnoasové aktivity.

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne 20. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva o

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Č. J. 181/11 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1. 1 Základní údaje... 4 1. 2 Součásti školy...

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více