POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE Jan Černohorský, Liběna Černohorská Univerzia Pardubice, Fakula ekonomicko-správní, Úsav ekonomie Absrac: The paper deals wih possible relaion beween poliical cycle and economic growh in he Czech Republic under period Economic growh was analysed by developmen of gross domesic produc and poliical cycle was viewed hrough sae budge. Some sae expenses before las elecion are also menioned in his paper. This paper is finished by saisical survey concerning he influence of an elecion dae on gross domesic produc developmen. Keywords: poliical cycle, sae budge, gross domesic produc, elecions 1. Úvod V souvislosi s eorií a prakickým vyúsěním poliického cyklu je klíčová oázka, nakolik má vláda, jako nosiel fiskální poliiky, vůbec možnos výrazněji ovlivňova výkonnos ekonomiky a nakolik se její snaha nakonec projeví ve vývoji makroekonomických ukazaelů. Ačkoliv je někerými ekonomy schopnos úspěšného ovlivňování ekonomického vývoje poliiky zpochybňována, neznamená o, že by se poliici v předvolebním období nesnažili používa fiskální poliiku se záměrem ovlivni voliče. Fiskální poliika je oiž pod přímou konrolou vlády, jejímž hlavním cílem je znovuzvolení. 2. Sání rozpoče a růs HDP v průběhu volebních cyklů Podle hypoézy poliicko ekonomického cyklu by vládnoucí poliici měli usilova o růs HDP (a ím o pokles nezaměsnanosi) především v předvolebních obdobích, zaímco po volbách by mělo dojí ke zpomalení empa růsu s cílem zabráni inflačním lakům. Teorie poliicko ekonomického cyklu předpokládá, že před volbami se vlády snaží zvyšova výdaje a snižova daně, aby působily na růs ekonomiky a zaměsnanosi. Po volbách se pak snaží fiskální resrikcí (poklesem veřejných výdajů a růsem zdanění) zkroi rosoucí defici [SPĚVÁČEK, 2002, s. 95]. Obecně lze konsaova, že v rámci poliického cyklu exisují dvě fáze. Ve fázi předvolební (cca 2 roky před volbami) se poliici snaží děla populární opaření vedoucí k růsu spokojenosi obyvael a ve fázi povolební se snaží naopak provádě opaření nepopulární, ale v podsaě nuná k udržení dlouhodobé sabiliy veřejných financí a fiskální poliiky. Přičemž se liší důraz sran z pravého a levého spekra na ekonomické veličiny. Pravicové srany zdůrazňují především osobnos voliče a jeho samosanos a odpovědnos, levicové srany preferují především sociální jisoy, keré chějí zabezpeči zejména rovnosářským rozdělením důchodů. Nicméně jak uvádí lieraura [VOLEJNÍKOVÁ, 2005, s. 326] empirická pozorování ukazují, že levicové a pravicové srany se v rámci poliického cyklu chovají analogicky. Pro zjišění, zda exisuje bližší vzah mezi vývojem hrubého domácího produku (HDP) a deficiem sáního rozpoču (j. zda se ako může projevova poliický cyklus), je v následující abulce sledován vývoj HDP a salda sáního rozpoču. 27

2 Tab. 1: Vývoj HDP (v %) a salda SR (v mld. Kč) Růs HDP Saldo SR ,9 4,8-0,7-0,8 1,3 3,7 2,5 1,9 3,9 4,6 6,5 6,4 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,0-67,7-45,7-109,0-93,7-56,3-97,6 Pozn.: Tučným písmem jsou vyznačeny roky, ve kerých probíhaly volby do Poslanecké Sněmovny Parlamenu ČR. Pramen: ČSÚ, Minisersvo financí ČR Při vyjádření souvislosi mezi vývojem HDP a saldem sáního rozpoču korelačním koeficienem, dosaneme hodnou -0,2782. Z oho lze usuzova, že se zvyšující defici sáního rozpoču výrazněji neprojevil do růsu HDP. Okomenujme sručně vývoj v analyzovaných leech. Předvolební rok 1995 byl ve sledovaném období posledním rokem, kdy sání rozpoče skončil v přebyku. Ten se však neprojevil do sníženého hospodářského růsu, neboť HDP v roce 1995 vzrosl o 5,9 % a eno růs byl na dese le nejvyšším meziročním růsem. V omo předvolebním roce se ak nepovrdil předpoklad poliického cyklu, kdy by mělo v období před volbami docháze ke zvýšení sáních výdajů za účelem dosažení zvýšeného hospodářského růsu. Ve volebním roce 1996 pak již sání rozpoče poprvé hospodařil se schodkem. Následující volby v roce 1998 byly volbami předčasnými a z oho důvodu nelze uvažova o exisenci poliického cyklu. Jedním ze základních předpokladů poliického cyklu je oiž en, že ermín voleb je pevně dán, což v případě předčasných voleb neplaí. Termín ěcho voleb ak může bý snad zajímavý pouze z oho důvodu, že pravicové vlády u moci vysřídala poprvé od pádu komunismu vláda levicově orienovaná. Pokračující čyřleé volební období le lze ze srany vývoje sald sáního rozpoču nazva obdobím expanzivní hospodářské poliiky, neboť od volebního roku 1998 se sání rozpoče propadal do sále narůsajících sald. Rosoucí schodek v leech 1999 a 2000 byl sice doprovázen hospodářským růsem, avšak v předvolebním roce 2001, kdy byl defici sáního rozpoču nejvyšší, došlo k jeho zpomalení. Proo ani v omo případě není možné povrdi hypoézu o schopnosi poliiků ovlivni skrze sání rozpoče hospodářský vývoj. U posledního volebního období je možné u růsu HDP vysledova již od roku 2002 meziroční nárůs, kerý vrcholí v předvolebním roce 2005 rekordním růsem HDP o 6,5 %. Při om byl ale hospodářský růs ohoo období doprovázen posupným snižováním schodku sáního rozpoču ze 109 mld. Kč v roce 2003 až na 56,3 mld. Kč v roce Je zde ale nuno zmíni, že pro volební rok 2006 došlo opě k výraznému nárůsu schodku sáního rozpoču meziročně o přibližných 41 mld. Kč. 3. Výdaje sáního rozpoču přijaé před volbami 2006 Jak již bylo zmíněno výše, poliici zvlášě v předvolebních období využívají fiskální poliiku ke koupení si hlasů voličů. Za ímo účelem jsou v předvolebních obdobích schvalována množsví zákonů, jež zvyšují sociální ransfery obyvaelsvu, snižují daně, příp. nějakým jiným způsobem poziivně ovlivňují ekonomický sav obyvaelsva. Racionální volič může podporova poliika, kerý před volbami prosazuje určié výdaje, ačkoliv prezenované záměry v předvolebním období mohou bý pouze důsledkem snahy poliika o zvýšení šancí na zvolení. Volič může současně předpokláda, že se může jedna o 28

3 skuečné projevení preferencí poliika pro dané výdaje a díky exisenci asymerické informace ak může bý záměrné fiskální působení na voliče účinné. Úprava věšiny položek veřejných výdajů ale vyžaduje přijeí nových právních norem, a proo je zaížena jisým zpožděním. Snahou poliiků by ak mělo bý schválení příslušných zákonů, keré obyvaelsvo ocení (j. například nárůs sociálních dávek) v dosaečném časovém předsihu před parlamenními volbami ak, aby nabyly účinnosi pokud možno nejpozději v době konání voleb. Nemalé množsví akovýcho zákonů bylo schváleno poslanci napříč poliickým spekrem aké před volbami v roce V následujícím exu budou zmíněny někeré změny ve výdajích sáního rozpoču (zejména v sociálních dávkách), keré byly přijay Poslaneckou sněmovnou Parlamenu ČR v předvolebním období. Někeré ze schválených výdajů nabyly účinnos již v průběhu roku 2006, jiné byly naplánovány zaíži výdajovou sranu sáního rozpoču až od roku Hlavním émaem předvolebních návrhů na zvýšení sociálních dávek byla rodina. Jednou ze změn v sociálních dávkách bylo zvýšení porodného, keré se od 1. dubna 2006 (j. 2 měsíce před volbami) mělo zvýši z dosavadní čásky 8.750,-- Kč na dvojnásobek, j. na čásku ,-- Kč. Při narození dvojča by poé měla rodina obdrže ,-- Kč a při narození rojča dokonce ,-- Kč. V konečném souču by si zvýšení porodného vyžádalo navíc ročně přibližně 2 mld. Kč. Další změnou na vylepšení rodinného rozpoču poencionálních voličů bylo zavedení jednorázového příspěvku ve výši 1.000,-- Kč ěm rodičům, jejichž díě by mělo zaháji povinnou školní docházku. Teno příspěvek měl vyjí sání pokladnu na 78 mil. Kč ročně. V předvolebním období byl aké schválen zákon o zvýšení rodičovského příspěvku. Rodiče pečující o díě do 4 le by podle přijaého zákona měli pobíra míso předešlých 3.696,-- Kč čásku zhruba ve výši 7.600,-- Kč. Too zvýšení by se mělo projevi v navýšení výdajů sáního rozpoču asi o 14 mld. Kč. Další věcí byla schválená reforma nemocenského pojišění, podle keré by měli vypláce prvních 14 dní nemocenské zaměsnavaelé. Tio zaměsnavaelé by pak méně odváděli sáu, což se projeví ve výpadku na sraně příjmů ve výši 15 mld. Kč. K dalším závazkům sáu přibyl schválený růs mezd ve sáním sekoru (10 mld. Kč) a plaby za zdravoní pojišění (10 mld. Kč). Došlo aké ke zvýšení důchodů v úhrnné výši o 10 mld. Kč. Tao čáska však převyšuje o 3 mld. Kč o, co musí sá zvýši podle zákona. Reformou živoního minima se pak zvýšily sociální výdaje nejméně o 2 mld. Kč. Pokud by byly všechny předvolební změny výdajů přijay bez budoucí korekce, projevily by se v povinných sociálních výdajích sáu pro rok 2007 nárůsem o více než 65 mld. Kč. Na obrázku je vidě rozložení deficiu na jeho cyklickou a srukurální složku podle České spořielny. Je vidě znaelný nárůs srukurálního salda ve volebním roce 2006 a jeho další předpokládané zvýšení v roce

4 Obr. 1: Cyklický a srukurální defici Pramen: Česká spořielna Vzhledem k omu, že věšina nových, předvolebních výdajových opaření měla formu mandaorních výdajů, přerušil se od roku 2003 klesající podíl mandaorních výdajů na HDP a již v roce 2006 došlo k opěovnému růsu podílu s dalším nárůsem v roce 2007 (viz obr. 2). Nicméně z obrázku je parný dlouhodobý růsový rend mandaorních výdajů. mld. Kč 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Mandaorní výdaje celkem v mld. Kč Podíl na HDP (v %) % HDP Obr. 2: Vývoj mandaorních výdajů v mld. Kč a v podílu na HDP Pramen: ČSÚ, Minisersvo financí ČR 4. Tesování vlivu ermínu voleb na velikos HDP Cílem následující čási je oesova, zda je možné z vývoje české ekonomiky vysledova exisenci vzahu mezi vývojem hrubého domácího produku a ermínem voleb. Dle eorie poliicko-ekonomického cyklu, by mělo v období před volbami docháze k růsu HDP vlivem expanzivní hospodářské poliiky. Naopak v období po volbách by mělo docháze působením resrikivní hospodářské poliiky k brždění ekonomického růsu. K omuo zjišění je v práci použio dvou modelů vycházejících z regresních vzahů a pracujících s čvrleními ukazaeli vývoje HDP. U obou modelů je zohledněno časové zpoždění vývoje HDP o jedno a dvě čvrleí (zn. velikos HDP v čase -1 a -2). 30

5 4.1 Omezení při esování modelů Při snaze o použií zmíněných dvou modelů ke zjišění vzájemného vzahu mezi růsem HDP a ermínem voleb, je nuno počía s určiým omezením. Too omezení spočívá v neexisenci delších časových řad v oblasi čvrleního vývoje HDP České republiky. Českým saisickým úřadem byla ve sálých cenách zveřejněna pouze čvrlení daa počínaje rokem 1997, čímž došlo k zúžení analyzovaného období o volby v roce Vsupní daa pro esování jsou uvedeny v následující abulce. Použiá časová řada končí rokem 2006, proože právě ehdy byly zaím poslední volby do Poslanecké sněmovny (PS) Parlamenu ČR. Tab. 2: Čvrlení procenní růs HDP (ve sálých cenách) Čvrleí I. 1,4-1,7 0,3 3,2 3,2 2,1 3,0 4,0 5,9 6,6 II. -0,2-1,0 1,0 3,8 2,5 2,1 3,6 4,4 6,6 6,5 III. -1,9-0,4 1,7 3,9 2,2 0,6 3,9 4,6 6,4 6,3 IV. -2,1-0,1 2,4 3,7 1,9 1,8 3,8 5,2 7,0 6,1 Pramen: ČSÚ Pokud bychom se drželi předpokladu zmíněného v eoreické čási práce, nebylo by možné do esování zahrnou volby v roce Tyo volby byly volbami předčasnými a nebyla ak naplněna podmínka regulérnosi ermínu voleb. Too omezení by zúžilo poče pozorování pouze na volby v roce 2002 a 2006, a proo jsou do analýzy zahrnuy i výsledky voleb v roce Tímo se poče pozorování zvýšil na ři. Přehled ermínů konání voleb do PS Parlamenu ČR udává abulka. Tab. 3: Termíny voleb do PS Parlamenu ČR Termíny voleb Pramen: ČSÚ 4.2 Model Alesiny a Roubiniho Model použiý v následující čási práce vychází z práce ekonomů Albera Alesiny a Nouriela Roubiniho Poliical Cycles in OECD Economies [ALESINA, ROUBINI, 1990]. Cílem jejich práce bylo zjisi, zda může bý vývoj HDP, nezaměsnanosi a inflace sysemaicky ovlivňován ermíny voleb a změnami vlád. Při svém zkoumání pracovali s čvrleními day 18 členských zemí OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) v leech 1960 až Při esování exisence poliicko-ekonomického cyklu ve vývoji HDP ve své práci vycházeli z následně formulovaného regresního vzahu: HDP = 0 + α1hdp 1 + α 2HDP α nhdp n + α n+ 1 α PDUM + ε kde: HDP hrubý domácí produk PDUM umělá proměnná α 0 konsana α 1 až α n+1 regresní koeficieny 31

6 ε nezávislá náhodná veličina čas Pro povrzení exisence vzahu mezi velikosí HDP a ermínem voleb zavedli do regresní rovnice umělou proměnnou PDUM. Proměnná PDUM je v jejich pojeí binární veličina, kerá nabývá hodnoy 1 v pěi čvrleích před volbami a ve volebním čvrleí a hodnoy 0 v osaních čvrleích. Model by ak měl povrdi či vyvrái hypoézu, zda jsou poliici schopni ovlivni vývoj hrubého domácího produku do akové míry, aby ve čvrleích před volbami docházelo k jeho růsu. Po dosazení hodno růsu HDP České republiky do modelu byly prosřednicvím programu Microsof Excel zjišěny následující výsledky [JIROUŠEK, 2008]. Tab. 4: Výsledek esu s proměnnou PDUM Proměnná Koeficien T-saisika Hodnoa P Konsana 0,3248 2,1120 0,0421 HDP (-1) 1,3738 9,5771 3,4852 HDP (-2) -0,4254-2,8649 0,0071 PDUM -0,1636-0,8233 0,4161 Pozn.: Konsana proměnná bez zpoždění HDP (-1) proměnná se zpožděním -1 HDP (-2) proměnná se zpožděním -2 PDUM umělá proměnná Pramen: JIROUŠEK, Roman. Poliický cyklus a růs ekonomiky v ČR. [s.l.], s. Univerzia Pardubice. Pro výsledek esu je důležiá hodnoa P umělé proměnné PDUM. V případě, že by se ao hodnoa pohybovala v ěsné blízkosi 0, bylo by možné vrdi, že ve čvrleích před volbami dochází k věšímu růsu HDP, než ve čvrleích osaních. Hodnoa P má však v našem esu velikos 0,4106 a uo hodnou nelze považova za blízkou nule. Z ohoo hlediska je edy možné hypoézu o růsu HDP České republiky před volbami zamínou. 4.3 Model Galeoiho a Salforda Druhý použiý model uveřejnili ve své práci Elecoral Cycles: Do They Really Fi The Daa? ekonomové Andrea Galeoi a Gianluca Salford [GALEOTTI, SALFORD, 2001]. Také jejich práce zkoumá na panelu da 18 zemí OECD v leech 1961 až 1995 případnou schopnos poliiků ovlivňova v období před a po volbách prosřednicví fiskální poliiky ekonomické ukazaele. Při sledování vlivu ermínu voleb na vývoj růsu HDP Galeoi se Salfordem zjevně vycházeli z modelu Alesiny a Roubiniho. Svědčí o om jimi formulovaný regresní vzah: HDP = α 0 + α1hdp α nhdp n + βpreele + λpostele + ε, kde: HDP hrubý domácí produk PREele, POSTele umělé proměnné α 0 konsana α 1 až α n, β, γ regresní koeficieny ε nezávislá náhodná veličina čas 32

7 Na rozdíl od Alesiny a Roubiniho však do modelu namíso jedné umělé proměnné zavedli hned dvě proměnné PREele a POSTele. Tyo proměnné pak nabývají v modelu následujících hodno: PREele je v jejich modelu proměnná, kerá má hodnou 4 ve čvrleích konání voleb, hodnou 3 ve čvrleí předcházejícím volbám a hodno 2 a 1 v dalších dvou předcházejících čvrleích. Ve zbylých čvrleích je hodnoa 0. POSTele je chápána jako proměnná nabírající hodnoy 4 v prvním čvrleí po volbách a hodno 3, 2, 1 v následujících řech dalších čvrleích. V osaních čvrleích je pak ao proměnná rovna 0. V ako formulovaném regresním vzahu edy na rozdíl od meody Alesiny a Roubiniho není zkoumán pouze vývoj HDP v období před volbami, ale je zde zachycen i vývoj HDP v období po volbách, kdy by podle eorie poliického cyklu mělo docháze k fiskální resrikci a následnému snížení růsu HDP. Při esování ohoo regresního vzahu na čvrleních daech růsu HDP České republiky v leech 1997 až 2006 bylo opě použio programu Microsof Excel. Výsledky jsou shrnuy v níže uvedené abulce. Tab. 5: Výsledek esu s proměnnými PREele a POSTele Proměnná Koeficien T-saisika Hodnoa P Konsana 0,3126 1,7451 0,0903 HDP (-1) 1, ,0220 1,5319 HDP (-2) -0,4685-3,2858 0,0024 PREele -0,0208-0,2726 0,7868 POSTele -0,0330-0,4408 0,6622 Pozn.: Konsana proměnná bez zpoždění HDP (-1) proměnná se zpožděním -1 HDP (-2) proměnná se zpožděním -2 PREele umělá proměnná PREele POSTele umělá proměnná POSTele Pramen: JIROUŠEK, Roman. Poliický cyklus a růs ekonomiky v ČR. [s.l.], s. Univerzia Pardubice. Sejně ak, jako v případě výsledku esu meody Alesiny a Roubiniho, ani v omo případě neleží hodnoa P umělých proměnných PREele a POSTele v blízkosi 0. Proo ani z použií éo meody není možné učini závěr, že jsou poliici schopni ovlivni vývoj HDP České republiky ve sledovaném období. 5. Závěr Cílem práce bylo prozkouma, zda lze hovoři v podmínkách České republiky o poliickém cyklu. Česká ekonomika procházela hlavně v devadesáých leech obdobím přechodu k ržní ekonomice. Teno přechod nebyl zdaleka jednoduchým a byl émaem živých diskusí jak mezi ekonomy, ak mezi poliiky. Výsledky vývoje hrubého domácího produku a sáního rozpoču ak byly do značné míry ovlivňovány působením celé řady specifických fakorů, ať už vniřních či vnějších, makroekonomických či mikroekonomických, krákodobých či dlouhodobých. A právě kombinace účinků ěcho fakorů se po leech opimisického růsu v polovině devadesáých le naplno projevila v recesi, kerou české hospodářsví prošlo v leech 1997 a Na yo dva roky se Česká republika ocila v úlumu mající svůj původ 33

8 jak na poli ekonomickém, ak na poli poliickém. Po éo recesi nicméně přešel hrubý domácí produk opě do růsových hodno a ao endence pokračovala s menším výkyvem le 2001 a 2002 až do konce sledovaného období. V případě sledování fiskální poliiky v daném období, končilo hospodaření sáního rozpoču vždy, kromě roku 1995, v záporných číslech. A i když bližší zkoumání vlivu sáního rozpoču a jeho schodku na růs HDP v předvolebních leech neprokázal významnější závislos, při deailnějším pohledu na výdaje v období před volbami 2006 byl prokázán nárůs zaížení výdajové sránky rozpoču. Too zvýšení bylo způsobeno přijímáním výdajů (převážně mandaorního charakeru) poliiky napříč poliickým spekrem v měsících předcházejících červnovým volbám. Věšina přijaých výdajů měla výhradně populisický charaker, mající zaruči poliikům přízeň voličů v blížících se volbách. V konečném důsledku se však projevily v deficiu sáního rozpoču. I přes někeré škry v přijaých výdajích provedených nově sesavenou vládou, je endence k deficinosi sáního rozpoču a veřejných výdajů jako celku považována v posledních leech za výrazný problém české ekonomiky a předvolební hráky poliiků s výdajovou sránkou rozpoču eno problém nejenže neřeší, ale ješě více prohlubují. Při saisickém esování vlivu ermínu voleb na vývoj růsu HDP bylo použio dvou meod. Jejich podsaou bylo zakomponování umělé (zv. poliické) proměnné do regresních vzahů. Ani jedna z použiých esovacích meod ale exisenci poliicko-ekonomického cyklu ve vývoji HDP v daném období neprokázala. K důvodům může paři jak neexisence delších časových řad, exisence celé řady dalších fakorů ovlivňujích vývoj ekonomiky jako např. provádění měnové a kurzové poliiky. Důležiá je aké skuečnos, že ekonomický vývoj České republiky byl významně poznamenán resrukuralizací českého hospodářsví a přijímaná hospodářsko-poliická opaření byla do značné míry ovlivněna nunosí provedení reformních kroků. Závěrem je možné říci, že ačkoliv je ekonomický živo mnohem složiější a ekonomické veličiny jsou ovlivňovány mnohem věším počem proměnných, než je vládní hospodářská poliika, je možnos ovlivňování ekonomických ukazaelů ve svůj prospěch pro poliiky velmi lákavá. Proo není na mísě v budoucnosi další zkoumání vlivů poliických cyklů na ekonomické veličiny zamínou. Zvlášě ehdy, budou-li k dispozici dosaečně dlouhé časové řady ekonomických ukazaelů, umožňující důvěryhodnější esování vlivu ermínu parlamenních voleb v ČR na jejich vývoj. Použiá lieraura: [1] ALESINA, A., ROUBINI, N. Poliical Cycles in OECD Economies. NBER Working Papers Series [online]. 1990, no [ci ]. Dosupné z URL <hp:// [2] Česká spořielna. Ekonomika pod lupou [online] [ci ]. Dosupný z WWW:<hp:// >. [3] Český saisický úřad. Český saisický úřad [online] [ci ]. Dosupný z WWW: < [4] GALEOTTI, A., SALFORD, G. Elecoral Cycles: Do They Really Fi The Daa?. Tinbergen Insiue Discussion Paper [online]. 2001, no. 076/1 [ci ]. Dosupné z URL <hp:// [5] JIROUŠEK, R. Poliický cyklus a růs ekonomiky v ČR. [s.l.], s. Diplomová práce. [6] Minisersvo financí ČR. Minisersvo financí ČR [online] [ci ]. Dosupný z WWW: < 34

9 [7] SPĚVÁČEK, V. a kol. Transformace české ekonomiky: poliické, ekonomické a sociální aspeky. Praha: Linde, ISBN [8] VOLEJNÍKOVÁ, J. Moderní kompendium ekonomických eorií : od anických zdrojů až po řeí isícileí. Praha : Profess Consuling, s. ISBN [9] ŽÁK, M. Poliicko-ekonomický cyklus. Poliická ekonomie. 1998, č. 4, s Konakní adresy: Ing. Jan Černohorský, Ph.D. Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko-správní Úsav ekonomie Sudenská 95, , Pardubice el: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko-správní Úsav ekonomie Sudenská 95, , Pardubice el:

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR

Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR Insiue of Economic Sudies, Faculy of Social Sciences Charles Universiy in Prague Modely poliického cyklu a jejich esování na podmínkách ČR Radka Šiková IES Working Paper: 18/2007 Insiue of Economic Sudies,

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Finanční krize a fiskální konsolidace

Finanční krize a fiskální konsolidace Finanční krize a fiskální konsolidace Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Mezinárodní vědecká konference Bankovní insiu vysoká škola

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST CENTRUM VÝZKUMU KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST Anonín Slaný a kol. 2009 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5.

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5. TÉMA č. 5 Fiskální poliika. Rozpočové příjmy a výdaje jejich výše a srukura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí Samosudium I. Graficky znázorněe a popiše obnovení dlouhodobé rovnováhy v siuaci recese

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Komparace vývoje nezaměsnanosi v okrese Uherské Hradišě a ČR Bakalářská práce Vedoucí: prof.

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 VÁCLAV ŽĎÁREK VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY STUDIJNÍ OBOR:

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi. 24. 25. lisopadu 214 1 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje Mendelova univerzia v Brně Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Úsav demografie a aplikované saisiky Komparace nezaměsnanosi vybraných okresů Olomouckého kraje Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PODMÍNKÁCH ČR 90. LET

NĚKTERÉ ASPEKTY SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PODMÍNKÁCH ČR 90. LET NĚKTERÉ ASPEKTY SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PODMÍNKÁCH ČR 9. LET Josef Arl, Jindra Čuková, Šěpán Radkovský, Česká národní banka, Praha, Vysoká škola ekonomická, Praha Úvod Analýza spořebielské popávky paří k jednomu

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Veronika Blašková

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakula Hlavní specializace: Ekonomie HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A NÁVŠTĚVNOST HISTORICKÝCH PAMÁTEK bakalářská práce Auor: Kaeřina Jůvová Vedoucí práce: Ing. Sára

Více

Maastrichtská fiskální kritéria pohledem fiskální aritmetiky Jaromír Šindel * PRACOVNÍ VERZE PRO WORKSHOP FNH VŠE, 15. DUBNA 2009

Maastrichtská fiskální kritéria pohledem fiskální aritmetiky Jaromír Šindel * PRACOVNÍ VERZE PRO WORKSHOP FNH VŠE, 15. DUBNA 2009 Maasrichská fiskální kriéria pohledem fiskální arimeiky Jaromír Šindel * PRACOVÍ VERZE PRO WORKSHOP FH VŠE, 15. DUBA 29 1. Úvod Tao sať se zaobírá fiskální arimeikou, vzah mezi vládním rozpočovým saldem

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza nehodovosi v ČR v leech 001-006 Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

Ověření platnosti Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čtyřky v období transformace

Ověření platnosti Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čtyřky v období transformace MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Ověření planosi Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čyřky v období ransformace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Per Rozmahel,

Více

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kamila Vopaová Vypracovala: Lucie Mojžíšová Brno 10 Děkuji ímo

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Kmiání ělesa s danou budicí frekvencí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI České vysoké učení echnické v Praze, Fakula savební, Kaedra maemaiky Posílení vazby eoreických předměů

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení 1 Lineární rovnice prvního řádu 1. Najděe řešení Cauchyovy úlohy x + x g = cos, keré vyhovuje podmínce x(π) =. Máme nehomogenní lineární diferenciální ( rovnici prvního řádu. Funkce h() = g a q()

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky

Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. Auor: Radka Turečková

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikáorů Prameny abulek a grafů: ČSÚ, Eurosa C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP Sezónně očišěný HDP 2 ve 3. čvrleí 2012 mezičvrleně klesl o 0,3 % (proi 0,2 %). Meziročně

Více

5. Modifikovaný exponenciální trend

5. Modifikovaný exponenciální trend 5. Modifikovaný exponenciální rend Tvar rendu Paraer: α, β, Tr = + α β, =,..., n ( β > 0) Hodí se k odelování rendu s konsanní podíle sousedních diferencí Aspoick oezen (viz obr., α < 0,0 < β 0) α

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

LS Příklad 1.1 (Vrh tělesem svisle dolů). Těleso o hmotnosti m vrhneme svisle

LS Příklad 1.1 (Vrh tělesem svisle dolů). Těleso o hmotnosti m vrhneme svisle Obyčejné diferenciální rovnice Jiří Fišer LS 2014 1 Úvodní moivační příklad Po prosudování éo kapioly zjisíe, k čemu mohou bý diferenciální rovnice užiečné. Jak se pomocí nich dá modelova prakický problém,

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více