Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010"

Transkript

1 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání Oleksandr Supnyskyy Jaromíra Koíková Ludvík Michalička VÚPSV Praha 2006

2 Vydal Výzkumný úsav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměsí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výisků, poče sran 44 Tisk: VÚPSV Recenze: doc. Ing. Daniel Münich (CERGE-EI) Ing. Věra Havlíčková (Národní vzdělávací fond) Doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Vysoká škola báňská, Osrava) ISBN

3 Meodika využiá při vypracování prognózy vznikla v rámci mezinárodního projeku Regular Forecasing of he Training Needs: Comparaive Analysis, Elaboraion and Applicaion of Mehodology - Pravidelné předvídání vzdělávacích pořeb: srovnávací analýza, vypracování a aplikace meodologie, s finanční podporou Evropské komise pod vedením Národní observaoře zaměsnanosi a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. a za přímé účasi CERGE-EI (Cenrum pro ekonomický výzkum a posgraduální vzdělávání Univerziy Karlovy), ROA (Výzkumné cenrum pro vzdělávání a rh práce) Univerzia Maasrich, Holandsko a ESRI (Úsav pro ekonomický a sociální výzkum), Irsko. Evropská komise neodpovídá za výsledky a využií éo meodiky. 3

4 Obsah 1. ÚVOD MODEL ROA - CERGE V ROCE Vsupní daa Makroekonomická predikce Výběrové šeření pracovních sil Absolveni škol Popávka po práci Náhradní popávka Expanzní popávka Subsiuční popávka Shif - share analýza VÝSLEDKOVÁ ČÁST Náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech Expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech Náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech Expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech Subsiuční popávka Shif - share analýza Absolveni Koeficieny napěí na rhu práce SHRNUTÍ DODATEK A - EXPANZNÍ POPTÁVKA DODATEK B - NÁHRADNÍ POPTÁVKA DODATEK C - SUBSTITUČNÍ POPTÁVKA DODATEK D - SHIFT-SHARE ANALÝZA DODATEK E - INDIKÁTORY NAPĚTÍ NA TRHU PRÁCE DODATEK F - TABULKY VZDĚLANOSTNÍCH A ZAMĚST. KLASTRŮ LITERATURA

5 1. ÚVOD Model Výzkumného cenra pro vzdělání a rh práce při univerziě v Maasrichu (ROA) byl upraven na naše podmínky pracovníky CERGE-EI UK (proo se v dalším označuje jako model ROA-CERGE, či zkráceně jako model ). Je založen na odhadu a analýze oků keré určují nabídku pracovních mís a popávku po pracovních silách na rhu práce. Model ROA - CERGE odhaduje v současnosi poměry na rhu práce v České republice v leech 2006 až Klade si za cíl vyvoři věší ransparennos rhu práce a pomáha všem, keří na něj vsupují či se na něm pořebují z profesních důvodů orienova. Cílem éo zprávy je popsa současný sav vývoje modelu, provés prognózu vzdělanosních pořeb a upozorni na nedosaky, keré je řeba odsrani. Z analýzy souborů Výběrového šeření pracovních sil (VŠPS) a dalších vsupních da odhadujeme yo údaje o rhu práce: Průměrný poče zaměsnaných v prvních dvou čvrleích roku 2005 je isíc osob. V období mezi ley 2006 až 2010 odhadujeme popávku po práci na 793 isíc pracovních mís. Z nich 238 isíc mís vznikne expanzí průmyslu a služeb. 555 isíc mís se uvolní odchody do důchodu, na maeřské dovolené a z podobných důvodů. Na eno rh práce budou vsupova absolveni škol, jejich poče v období 2006 až 2010 odhadujeme na 661 isíc. Lze očekáva i zájem o práci asi 191 isíce nezaměsnaných, keří jsou v současnosi v nezaměsnanosi méně než jeden rok. Z uvedených da je parné, že rh práce bude v uvedeném období napjaý, proože v někerých vzdělanosních a zaměsnanosních kaegoriích bude převažova nabídka práce nad popávkou. Model analyzuje rh práce hlouběji. Popisuje jej z hlediska specificky vzdělaných příchozích a aké z hlediska zaměsnavaelů popávajících pracovníky s určiým vzděláním. Pro příchozí na rh práce se odhaduje šance pro získání vhodného zaměsnání a šance zaměsnavaelů specificky vzdělané pracovníky nají. Výsledky mají slouži decizní sféře k vorbě opaření na odsranění nerovnováhy na rhu práce a mají aké pomáha s volbou oboru sudia žákům a sudenům. Výsledky prognózy vzdělanosních pořeb nelze dosud uvolni. Hlavním důvodem je velký rozpyl výsledků pro někeré vzdělanosní a zaměsnanosní klasry a z oho vyplývající nunos sdruži je ve věší celky. Tyo důvody jsou popsány v exu zprávy am, kde se popisují slabá mísa modelu, převážně při odhadování náhradní a expanzní popávky. 5

6 2. MODEL ROA - CERGE V ROCE 2005 Model odhaduje popávku po práci v období le v definovaných vzdělanosních a zaměsnanosních klasrech. Tyo klasry byly vymezeny na základě kombinace klasrové analýzy a experního posouzení pro účely použií v omo modelu. Jsou popsány v kapiole 10, dodaku F. Popávku po práci ve vzdělanosních klasrech model porovnává s nabídkou práce v omo období a sanovuje koeficieny vyjadřující šanci absolvenů škol na získání vhodného zaměsnání. Práce na rozvoji modelu v roce 2005 vycházely ze savu modelu popsaného v (7) a byly zaměřeny na zpřesňování modelu a jeho přibližování reálným podmínkám, jak je popsáno v následujících odsavcích. Model byl zdokonalen hlavně v ěcho oblasech: Na základě zjišěných odchylek frekvencí vzdělanosních a zaměsnanosních klasrů a jejich podmnožin od reálných poměrů v populaci byla zahájena saisická inerpreace frekvencí a bylo zpřesněno odhadování náhradní popávky. Byl vybudován apará umožňující výběr regresní meody při odhadování expanzní popávky a upřesněno odhadování expanzní popávky. Byla změněna funkce subsiuční popávky ak, jak se domníváme, že ve skuečnosi funguje, j. shora dolů, kdy pracovníci s vyšším vzděláním nahrazují pracovníky s podobným, avšak nižším vzděláním. Byla provedena shif-share analýza vývoje zaměsnanosi, kerá slouží k dokonalejší inerpreaci expanzní popávky ve vzdělanosních a zaměsnanosních klasrech. Byla zavedena korekce na hospodářský cyklus, kerá eliminuje vliv krákodobých změn zaměsnanosi, daných hospodářským cyklem, na zaměsnanos v klasrech a věkových kohorách, a edy na odhad náhradní popávky. Vedle akuálního odhadu poču absolvenů škol ve srukuře, kerá vyhovuje modelu, byly provedeny korekce podílu ěch absolvenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu na vysokých školách. Bylo přiom zjišěno, že se yo podíly proi údajům z roku 2002 mění ve prospěch pokračování ve sudiu na vysokých školách. Následující body popisují práci, kerá je obsažena v přiložené sudii s názvem Technická sudie rozšíření a zkvalinění současné programové implemenace modelu ROA- CERGE-EI. Tao sudie vznikla podle smlouvy mezi VÚPSV a CERGE-EI v CERGE-EI a obsahuje podklady popisující rozšíření funkcí modelu ve čyřech základních směrech. Model bude o yo body rozšířen v následujícím roce. Rozšíření modelu zohledňující rozdílné paricipační chování mužů a žen na rhu práce. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a samoné programové insrumeny upravující segmen nahrazovací popávky ak, aby zohledňoval rozdílné pracovní charakerisiky mužů a žen a především o, jak se promíají do jejich paricipačního chování. Porovnání saré a navržené meodologie založené na skuečných daech ukazuje, že uvedená rozšíření nemají zásadnější dopad na agregání výsledky, ale projevují se ve specifických vzdělanosně-profesních segmenech, keré jsou ypické pro jedno z obou pohlaví. Analýza saisické věrohodnosi však ukázala, že v současnosi používané, poměrně podrobné vzdělanosně-profesní dělení se po zavedení rozlišení dle pohlaví pro řadu vzdělanosně-profesních skupin dosává na hranici saisické věrohodnosi. Alernaivní deailnější srukuralizace skupin zaměsnanosi v budoucnosi bude edy možno realizova pouze při snížení poču základních vzdělanosně-profesních skupin. 6

7 V rámci rozšíření segmenu nahrazovací popávky byly aké provedeny úpravy jak daové, ak programové, keré při výpoču nahrazovací popávky zohledňují paricipační chování mladších generací na rhu práce (o původní model neumožňuje). Zároveň byl připraven programový insrumen umožňující modelova alernaivní scénáře posunu sauárního věku odchodu do důchodu, kerý může bý případně využi ke speciálním ad hoc analýzám navazujícím na analyické práce spojené s přípravou penzijní reformy. Zpřesnění kvaniaivního přílivu absolvenů škol na rh práce. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a programové insrumeny umožňující komplexní využií dosupných daových a saisických informací o dynamice srukury oků osob mezi sředním a erciálním supněm vzdělání a rhem práce. Navržená meodologie využívá údajů z regisru přihlášek na vysoké školy, keré umožňují podrobnější rozklad agregáních údajů o absolvenech sředních škol a přijaých na školy vysoké dle oborů jak sředoškolských (absolveni), ak vysokoškolských (uchazeči). Ukazuje se, že na základě ěcho údajů lze významně zpřesni predikce absolvenů škol přicházejících na rh práce. Analýza cilivosi ukazuje, že dodaečná informace o ocích ve vzdělávacím sysému zpřesňuje predikované oky pracovní síly, a o především v dynamicky se vyvíjejících vzdělávacích oborech. Mezisekorová analýza. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a samoné programové insrumeny umožňující sysemaické využií informací z zv. inpu-oupu sekorových maic, keré publikuje ČSÚ a keré popisují srukuru produkčního procesu ekonomiky. Navržená meodologie umožňuje dvě rozdílná využií modelu. Za prvé poskyuje alernaivní predikce sekorové zaměsnanosi k doposud používaným predikcím založeným na modelu HERMIN, případně na jiných zdrojích, jakým je v současnosi předpověď budoucí zaměsnanosi v odvěvích uvedená v [15] a předsavuje ak doplňkový korekční násroj. Za druhé meodologie umožňuje ad hoc simulace dopadu velkých invesičních projeků na vzdělanosně profesní pořeby rhu práce. 2.1 Vsupní daa Makroekonomická predikce Predikce zaměsnanosi do roku 2010 v celém národním hospodářsví a predikce zaměsnanosi v jednolivých odvěvích je jedním ze vsupů pro výpoče expanzní popávky podle vzdělanosních skupin. Kvalia ěcho predikcí se promíá do výsledků expanzní popávky, a ím do celkových výsledků V dalším používaná Projekce zaměsnanosi v ČR na období 2005 až 2010 v členění dle ekonomických odvěví [15] vznikla v Národní observaoři zaměsnanosi a vzdělávání NOZV-NVF. Je o odvěvová predikce zaměsnanosi, vzniklá jako experní odhad založený na kombinaci modelových propočů, názorech odborníků a dalších informacích, keré byly k omuo účelu shromážděny, zpracovány a vyhodnoceny. Predikce zaměsnanosi ve všech odvěvích OKEČ byla vyhoovena ve řech varianách: variana dolní odhad, horní odhad a variana NO, 1 s nimiž model dále pracuje 1 Variana Národní observaoře zaměsnanosi a vzdělávání, arimeický průměr varian horní a dolní, kerá je dále korigovaná o vývojové rendy prosazující se v zahraničí. 7

8 Podle variany NO a variany dolní rozpěí do roku 2010 dojde k poklesu zaměsnanosi v následujících odvěvích: - zemědělsví, - lesnicví, - veřejná správa, - savebnicví, - školsví. Růs zaměsnanosi se očekává v následujících odvěvích: - dobývaní nerosných surovin, - obchod a opravy moorových vozidel, - činnosi v oblasi nemoviosí, - zdravoní a veerinární činnosi. Podle variany horní rozpěí do roku 2010 dojde k poklesu zaměsnanosi v odvěvích: - veřejná správa, - školsví. Porosou následující odvěví: - lesnicví, - dobývaní nerosných surovin, - obchod a opravy moorových vozidel, - činnosi v oblasi nemoviosí, - zdravoní a veerinární činnosi. T a b u l k a 1 Projekce vývoje zaměsnanosi do r podle odvěvi, poče osob v is. odvěví, sekor variana NO variana "dolní rozpěí" variana "horní rozpěí" empo růsu empo růsu empo růsu zemědělsví, myslivos ad. 154,2 147,7-0,86% 141,8-1,66% 154,9 0,09% lesnicví, rybolov a chov ryb 37,4 34,8-1,41% 33,1-2,44% 39,2 0,92% dobývání nerosných surovin 49,1 55,0 2,30% 49,2 0,03% 56,4 2,82% zpracovaelský průmysl 1 279, ,0 0,01% 1 255,3-0,38% 1 279,0 0,00% výroba a rozvod elekřiny 77,9 78,0 0,02% 72,8-1,35% 77,5-0,11% savebnicví 456,0 433,0-1,03% 417,6-1,74% 441,7-0,63% obchod, opravy mo. vozidel 617,3 658,5 1,30% 644,8 0,88% 650,5 1,05% pohosinsví a ubyování 180,9 179,0-0,21% 163,6-1,99% 174,0-0,78% doprava, skladování a spoje 358,5 365,9 0,41% 357,6-0,05% 364,1 0,31% peněžnicví a pojišťovnicví 96,2 95,0-0,25% 90,0-1,32% 96,5 0,06% činnosi v oblasi nemovi. ad. 276,8 301,8 1,75% 288,3 0,82% 293,1 1,15% veř. správa, obrana, soc. zab. 327,8 311,6-1,01% 308,9-1,18% 314,4-0,84% školsví 294,3 279,0-1,06% 266,4-1,97% 272,2-1,55% zdrav., veerinární a soc. čin. 327,3 345,0 1,06% 335,1 0,47% 344,2 1,01% osaní veřejné a soc. služby 193,5 191,5-0,21% 187,9-0,58% 191,4-0,22% Zdroj: NOZV-NVF , ,8 0,12% 4 612,5-0,49% 4 749,1 0,10% 8

9 2.1.2 Výběrové šeření pracovních sil Výběrové šeřeni pracovních sil (VŠPS) Českého saisického úřadu je zdrojem informace pro analýzu vývoje popávky podle vzdělanosních skupin. Panel zahrnuje více než respondenů ročně a každé čvrleí se vymění 20 % z nich. Poče respondenů je proporcionální velikosi okresů. Výběr domácnosí v každém okrese je náhodný, ve vybrané domácnosi jsou do šeření zahrnui všichni členové. Tao náhodnos výběru zaručuje, že ve výběrovém šeření je každá vzdělanosní skupina reprezenována proporcionálně svému skuečnému poču. Váha respondena odpovídá jeho reprezenaci v daném okresu, dané věkové skupině a daném pohlaví. Podhodnocen je poče cizinců. ČSÚ v roce 2005 uváděl, že počy cizinců zjišěné v byech v rámci VŠPS jsou éměř 4krá nižší než oficiální údaje Minisersva vnira a cizinecké policie Absolveni škol Tabulky absolvenů škol s výhledem na celé prognózované období připravují pracovníci Úsavu pro informace ve vzdělávání. Srukura je shodná se srukurou vzdělanosních klasrů popsaných v abulce 32. Tao vsupní daa se nyní vyznačují dramaickým zvyšováním poču absolvenů vysokých škol kerý je zvlášť markanní v posledních dvou leech a porvá po celé odhadované období Je o zásluhou inenzivního zavádění bakalářských programů na vysokých školách v posledních dvou leech. Poče zapsaných k bakalářskému sudiu na veřejných vysokých školách eprve ve školním roce 2003/2004 přesáhl poče zapsaných ke sudiu magiserskému a v následujícím roce 2004/2005 byl na ěcho školách poče zapsaných bakalářů a zapsaných k magiserskému sudiu jen Model předpokládá, že v roce 2010 bude opoušě vysoké školy přes 47 isíc absolvenů, edy asi 1,27násobek poču absolvenů vysokých škol z roku Vyhlídka na nalezení odpovídajícího mísa pro absolveny vysokých škol se ak zhorší, jak je parné z abulky 26, kde se u vysokoškolských kaegorií objevuje převaha nabídky práce nad popávkou, a o i po předpokládané subsiuci popsané v kapiole 3.5 a v abulce 22. Z Úsavu pro informace ve vzdělávání pocházejí i údaje o poču absolvenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu na vysokých školách. Tao daa jsme původně ročně nesledovali, proože jsme se domnívali, že se vzorce chování sředoškoláků v omo ohledu nebudou rychle měni. Ukazuje se, že omu ak není a následující abulka ukazuje, že se podíl sudenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu, až na výjimky rychle zvyšuje. 9

10 T a b u l k a 2 Počy absolvenů sředních škol keří pokračují ve sudiu na vysokých školách 2000* 2004** vzdělání pokračují ve sudiu na VŠ odcházejí na rh práce pokračují ve sudiu na VŠ odcházejí na rh práce 12 SŠ s ma., obecná příprava 73% 27% 78% 22% 13 SŠ s ma., přírodní vědy 26% 74% 56% 44% 14 SŠ s ma., srojírensví 27% 73% 37% 63% 15 SŠ s ma., elekroechnika 24% 76% 41% 59% 16 SŠ s ma., savebnicví 45% 55% 48% 52% 17 SŠ s ma., zemědělsví 22% 78% 27% 73% 18 SŠ s ma., zdravonicví 11% 89% 27% 73% 19 SŠ s ma., ekonomika 27% 73% 18% 82% 20 SŠ s ma., právní vědy 9% 91% 15% 85% 21 SŠ s ma., učielsví 13% 87% 40% 60% 22 SŠ s ma., osaní 37% 63% 33% 67% * Zdroj: Uchazeč Do poču jsou zahrnui nově přijaí sudeni VŠ, keří absolvovali sřední školu v roce 1998 až ** Zdroj: UIV Do poču jsou zahrnui nově přijaí sudeni VŠ, keří absolvovali sřední školu v roce Popávka po práci Náhradní popávka Náhradní popávkou v odhadovaném období rozumíme změnu celkové popávky po práci ve vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii, kerá je dána počem uvolněných pracovních mís. Důvody uvolnění pracovního mísa mohou bý: odchod do důchodu, změna zaměsnání a jiné. Podsané je, že pracovní mísa zůsávají zachována a jsou obsazována. Mísa, kerá jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní popávky nezapočíávají. Posup pro sanovení náhradní popávky pro vzdělanosní i zaměsnanecké klasry je shodný. Proože se ýká odhadovaného období, v našem případě období le 2006 až 2010, je zřejmé, že jde o odhad náhradní popávky. Teno odhad vychází ze znalosi náhradní popávky ve sledovaném období, či v několika minulých sledovaných obdobích, pokud jsou aková daa k dispozici. Náhradní popávka je nejvěší čásí popávky po práci a model odhaduje, že v leech 2006 až 2010 dosáhne náhradní popávka výše 500 is. pracovních mís. Výpoče náhradní popávky ve sledovaném období obsahuje krok, kdy v abulkách, keré obsahují čenosi jednolivých druhů vzdělání či zaměsnání a věkové kaegorie, sledujeme s odsupem 5 le kohory respondenů s věkem le, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, le. 2 V dané vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii se pro každou věkovou kohoru sanoví změna ve sledovaném období. Dojde-li v mezidobí k poklesu, jde z hlediska náhradní popávky o volná mísa. Souče ěcho poklesů pro všechny věkové kaegorie definuje celkový poče volných mís pro vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii. 2 Věková kohora le je v poslední verzi již do modelu zahrnua. 10

11 Při prověřování výsledků modelu jsme zjisili, že exisuje klasr, pro kerý můžeme eno krok urči exakně z vrdých da z vyčerpávajícího šeření v celé populaci. Jelikož v ČR exisuje povinné člensví v lékařské komoře, lze získa čenosi věkových kohor všech lékařů resoru Minisersva zdravonicví v posledních leech. Porovnání změn věkových kohor podle údajů ÚZIS a údajů VŠPS je v následujících abulkách. Tabulka 4 obsahuje změny, k jakým došlo ve věkových kohorách za 2 poslední pěileá období. Je zřejmé, že změny v údajích ÚZIS jsou malé a usálené v čase (ve sloupcích) T a b u l k a 3 Změny velikosi kohor lékařů a zubařů za pě le podle ÚZIS období Zvýrazněná hodnoa 47 v abulce 3 například znamená, že kohora 40 až 44leých v roce 2003 byla o 47 věší, než byla kohora 35 až 39leých v roce Tabulka 4 uvádí yo výpočy ze souboru VŠPS. Zvýrazněná hodnoa v abulce 4 znamená, že kohora 40 až 44leých v roce 2003 byla o menší, než byla kohora 35 až 39leých v roce Rozdíly hodno v obou abulkách jsou obrovské. Je parné, že správné rozdíly vypočíané na základě vyčerpávajícího šeření ÚZIS jsou o řád či dva menší, až na kohoru 45 až 49leých nemění v čase (ve sloupcích) znaménko, zaímco údaje z abulky 4 vůbec neodpovídají realiě. Záporné rozdíly model při expanzi celého klasru inerpreuje jako čás náhradní popávky. Model poom může podáva falešné informace. T a b u l k a 4 Změny velikosi kohor lékařů a zubařů během pěi le podle VŠPS období Při sudiu rozdílů mezi údaji z abulek 3 a 4 jsme dospěli ke zjišění, že je řeba brá v úvahu saisické vlasnosi frekvencí. Tyo frekvence jsou náhodnými veličinami, proože byly zjišěny na souboru VŠPS, kerý je vybírán náhodně. Dá se edy zjišťova jejich rozdělení, průměr a rozpyl a další saisické charakerisiky. Z nich je pro naše účely užiečný inerval spolehlivosi (IS). Inerval spolehlivosi používá maemaická saisika k odhadu inervalu, v němž se s určiou pravděpodobnosí (například s pravděpodobnosí 95 %) skuečná hodnoa náhodné veličiny, v našem případě frekvence, nachází. Český saisický úřad publikuje k Výběrovému šeření pracovních sil abulky pořebné k určení inervalu spolehlivosi pro frekvence podsouborů. Pro klasr lékařů a věkové kohory z roku 2005 (kerý je reprezenován prvními dvěma čvrleími) vyplývají yo 95 % inervaly spolehlivosi: T a b u l k a 5 95% inervaly spolehlivosi pro čenosi kohor klasru VŠ zdravonicví v r kohory zjišěná frekvence horní hranice IS dolní hranice IS

12 Připomeňme, že v éo abulce jde o čenosi věkových kohor. Rozdíly ako nepřesných kohor mohou bý ješě nepřesnější a odud plynou údaje z abulky 4. Inerval spolehlivosi kohor z abulky 5 je přibližně % okolo naměřené hodnoy, a edy pro naše účely značně široký. Z maemaicko-saisické analýzy vyplývá, že směrodaná odchylka a aké šířka inervalu se zvěšuje se zmenšováním frekvence (velikosi) klasru. Více o éo problemaice uvádíme v dodaku B, kde aké popisujeme opaření, kerá jsme pro výpoče náhradní popávky použili. Vyplývá z nich, že výsledky pro klasry, pro něž nemáme k dispozici hisorická daa, nelze nijak zpřesni, a edy odhady náhradní popávky mohou bý značně nepřesné, a nejhorší je, že neumíme zjisi žádnou míru éo nepřesnosi. V současnosi používáme hisorická daa od roku 1994 pouze u klasrů s vysokoškolským vzděláním, kde jsme dokázali propoji daa VŠPS před rokem 2001 s day pozdějšími. Sudium saisických vlasnosí náhradní popávky a dalších složek modelu bude náplní plánované spolupráce se saisiky Expanzní popávka Expanzní popávku model chápe jako celkovou změnu popávky po práci pro danou zaměsnanosní či vzdělanosní kaegorii v odhadovaném období. V modelu ROA - CERGE se expanzní popávka definuje jako rozdíl mezi zaměsnanosí na konci a na začáku odhadovaného období. Proože se ýká odhadovaného období, v našem případě období le 2006 až 2010, je zřejmé, že jde o odhad expanzní popávky. Teno odhad může bý kladný nebo záporný podle růsu či poklesu popávky po práci. Expanzní popávka se počíá shodně pro vzdělanosní i zaměsnanecké klasry. Model odhaduje, že v leech 2006 až 2010 vznikne expanzí ekonomiky 29,5 is. nových mís. Při výpoču expanzní popávky je rozhodující použí vhodný regresní model, pomocí něhož se vyrovnává frekvence zaměsnanosi v klasru v minulém období a exrapoluje se na odhadované období 2006 až Pro vysokoškolské klasry byly sesaveny časové řady na období 1994 až 2005, i když v omo období došlo k několikanásobné změně vzdělanosní klasifikace. Podařilo se ím vylepši kvaliu regrese, exrapolaci a výpoče expanzní popávky. I ak někeré časové řady vykazují velký rozpyl hodno. To bylo důvodem k doplnění o robusní meodu lineární regrese, kerá analyzuje vyrovnávaná daa a vylučuje odlehlá pozorování. Model byl navíc upraven, akže uživael má během chodu programu možnos vybra někerou z meod lineární regrese a exrapolace, včeně exrapolace ypu Same as before. Jsme si vědomi, že exrapolace na pě le přináší značný rozpyl do odhadu expanzní popávky a my uo skuečnos dosud neumíme při výpoču expanzní popávky vyhodnoi. Také ao problemaika bude zahrnua do spolupráce se saisiky Subsiuční popávka Subsiuční popávka vysihuje siuaci, kdy se popávka po pracovnících s daným vzděláním uspokojuje pracovníky s jiným, podobným ypem vzdělání. K subsiuci dochází ehdy, když exisuje převis nabídky určiého ypu vzdělání, nebo ehdy, když exisuje nedosaek lidí s určiým ypem vzdělání. O "subsiuční popávce" se edy uvažuje jen ve spojiosi se vzdělanosními klasry a model odhaduje, že subsiucí se v období 2006 až 2010 zaplní přibližně 125 is. pracovních mís, jak je uvedeno na posledním řádku abulky 22 ve sloupci Subsiuční popávka. Vzhledem k rosoucímu poču vysokoškolsky vzdělaných 12

13 absolvenů model avizuje velké napěí v určiých segmenech rhu práce, určených právě pro vysokoškoláky. Předpokládáme, že někeří z nich budou vykonáva zaměsnání vykonávaná dosud sředoškoláky a uo skuečnos model inerpreuje jako subsiuci směrem dolů, kdy pracovníci s vyšším vzděláním mohou nahrazova pracovníky se sejným či nižším vzděláním. Podrobnosi o úpravě subsiuční popávky jsou uvedeny v dodaku C. 2.3 Shif - share analýza Při sledování odhadu expanzní popávky v prognózovaném období dochází ke změně zaměsnanosi ve vzdělanosním či zaměsnanosním klasru. Shif - share analýza dává odpověď na oázku, co je hlavní příčinou růsu či poklesu zaměsnanosi v omo časovém inervalu. Může o bý změna zaměsnanosi v odvěví, kam klasr náleží, či změna poču pracovníků v určiém zaměsnání nebo i změna poču sejně vzdělaných pracovníků. Popřípadě o může bý inerakce všech ří fakorů. Shif - share analýza edy pomáhá vysvěli příčiny prognózovaných změn. Podrobnosi a příklad, jak se analýza projevuje, jsou ve výsledkové čási v kapiole 3.6 a v dodaku D. 13

14 3. VÝSLEDKOVÁ ČÁST Ve výsledkové čási pracujeme s varianou NO odhadu vývoje zaměsnanosi a pro všechny variany vývoje zaměsnanosi uvádíme výsledky syneických koeficienů v kapiole 3.8 Koeficieny napěí na rhu práce. 3.1 Náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech Náhradní popávka je definována v dodaku B. Ve výsledkové čási uvádíme vzdělanosní klasry s nejvyšší predikovanou náhradní popávkou, počíáno v absoluních číslech. Je zřejmé, že o je popávka v klasrech s velkými čenosmi. Vysvělení použiých zkraek: SbM sřední vzdělání bez mauriy, ISCED 0-2 SsM sřední vzdělání s mauriou, ISCED 3-4 VŠ vysokoškolské vzdělání (včeně VOŠ), ISCED 5,6 T a b u l k a 6 Nejvyšší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru SbM řízení a obsluha srojů, srojírensví, hunicví ,42% SbM obchod služby ,75% SsM ekonomika, obchod ,82% SbM savebnicví ,40% SsM srojírensví ,32% Nejmenší náhradní popávku model předpokládá v ěcho klasrech: T a b u l k a 7 Nejnižší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru VŠ osaní vědy a nauky ,75% VŠ přírodní vědy ,09% SsM učielsví ,81% VŠ osaní společenské obory ,25% SsM přírodní vědy ,27% Vzhledem k omu, že pořadí je silně ovlivněno celkovou velikosí klasru, uvádíme klasry s nejvěší a nejmenší predikovanou náhradní popávkou, relaivně k velikosi klasru v roce Seřazení podle relaivních změn je zajímavějším srovnáním hlavně pro y, keří do klasru paří. Následující abulka uvádí klasry, v nichž se obmění nejvěší díl zaměsnaných. 14

15 T a b u l k a 8 Nejvyšší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 velikosi klasru SbM chemie, poravinářsví ,36% SsM zemědělsví a veerinářsví ,36% SsM savebnicví ,37% SbM obchod, služby ,75% SbM savebnicví ,40% Klasry s nejmenší relaivní náhradní popávkou jsou yo: T a b u l k a 9 Nejnižší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 velikosi klasru VŠ přírodní vědy ,09% SsM učielsví ,81% VŠ ekonomika, obchod ,46% VŠ osaní společenské obory ,25% SsM přírodní vědy ,27% 3.2 Expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech Expanzní popávka je definována v dodaku A. Následující abulky uvádějí vzdělanosní klasry s nejvěší a nejmenší expanzní popávkou. Expanzní popávka může nabýva záporných hodno, odpovídá o redukci klasru. Redukce vzdělanosního klasru může nasáva při odchodech do důchodu, když školsví podobně vzdělané pracovní síly dále neprodukuje (klasr osob bez vzdělání) nebo omezuje (někeré učební obory). Z hodnocení byly vyloučeny klasry bez vzdělání a sřední s mauriou, právnické vzdělání, proože jsou málo čené a vykazují velmi nepravděpodobné výsledky. T a b u l k a 10 Nejvyšší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru SsM ekonomika, obchod ,10% VŠ ekonomika, obchod ,22% SsM elekroechnika ,60% SbM řízení a obsluha srojů srojírensví, hunicví ,51% SbM savebnicví ,17% 15

16 T a b u l k a 11 Nejnižší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru základní vzdělání ,80% SbM zemědělsví a lesní hospodářsví ,22% SbM elekroechnika, doprava, spoje ,51% obecná příprava (gymnázia) ,74% SbM exil, oděvnicví, výroba obuvi ,48% SsM učielsví ,47% T a b u l k a 12 Nejvyšší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru VŠ přírodní vědy ,36% VŠ ekonomika, obchod ,22% VŠ osaní společenské obory ,33% VŠ elekroechnika ,76% SsM ekonomika, obchod ,10% T a b u l k a 13 Nejnižší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru základní vzdělání ,80% SbM zemědělsví a lesní hospodářsví ,22% SsM učielsví ,47% VŠ osaní vědy a nauky ,94% SbM elekroechnika, doprava, spoje ,51% 3.3 Náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech Ve výsledkové čási uvádíme zaměsnanosní klasry s nejvyšší očekávanou náhradní popávkou počíáno v absoluních číslech. Je o popávka ve velkých klasrech, keré se vyskyují v následující abulce 14. T a b u l k a 14 Nejvyšší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 721,722 formíři, svářeči, kováři % 832 řidiči moorových vozidel % 311 echnici v průmyslu % 52 prodavači, manekýni a předváděči zboží % 413,414,419 pracovníci ve skladech, dopravě, knihovnách, pošách % 16

17 Nejmenší náhradní popávku model předpokládá v ěcho klasrech: T a b u l k a 15 Nejnižší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 743 kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných % oborech 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 816 obsluha elekrárenských a příbuzných zařízení % 92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělsví, lesnicví, rybářsví a příbuzných % oborech 824 obsluha auomaických nebo poloauomaických dřevoobráběcích srojů % Nulová náhradní popávka v klasrech v abulce 15 a 17 vzniká ím, že v klasrech je záporná expanzní popávka, edy proo, že celková zaměsnanos v klasru se bude snižova. V akové siuaci model předpokládá, že uvolněná pracovní mísa se nebudou obsazova novými pracovníky. Klesající zaměsnanos v absoluních číslech v klasru KZAM 743 je parná z abulky 19. T a b u l k a 16 Nejvyšší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 811 obsluha důlního zařízení, razících šíů a zařízení na zpracování nerosů % 314,316 echnici v dopravě % 711 kvalifikovaní dělníci - horníci a osaní v dolech % 61 kvalifikovaní dělníci v zemědělsví, lesnicví, rybářsví, myslivosi - orienovaní na rh i samozásobielé % 11,12 zákonodárci, vyšší úředníci, vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací, společnosí, podniků % T a b u l k a 17 Nejnižší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM 743 povolání kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz. oborech absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru % 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 914,915 domovníci, školníci, vrání, nosiči % 912,913 čisiči bo, pomocníci, uklízeči a pradláci, pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech % 516 ochrana a osraha % 17

18 3.4 Expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech Expanzní popávka je definována v dodaku A. Následující abulky uvádějí zaměsnanosní klasry s nejvěší a nejmenší expanzní popávkou. Expanzní popávka může nabýva záporných hodno, odpovídá o redukci klasru. T a b u l k a 18 Nejvyšší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové v klasru 2005 vel. klasru 341, 342 zprosředkovaelé a ageni % 24 osaní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení % 513,514,515 obsluhující pracovníci v osobních službách, pečovaelé % 828,829 monážní dělníci /práce na monážních linkách/ % 817 obsluha auomaických monážních linek a průmyslových roboů % T a b u l k a 19 Nejnižší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, savebnicví, v dopravě a v příbuzných oborech kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru % % 343, 346 odborní adminisraivní pracovníci % 912,913 čisiči bo, pomocníci, uklízeči a pradláci, pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech % 23 odborní pedagogičí pracovníci % T a b u l k a 20 Nejvyšší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 817 obsluha auomaických monážních linek a průmyslových roboů % 824 obsluha auomaických nebo poloauomaických dřevoobráběcích srojů % 711 kvalifikovaní dělníci - horníci a osaní v dolech % 341, 342 zprosředkovaelé a ageni % 823 obsluha srojů na výrobu pryžových a plasových výrobků % 18

19 T a b u l k a 21 Nejnižší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové v klasru 2005 vel. klasru 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 816 obsluha elekrárenských a příbuzných zařízení % 743 kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz % oborech 92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zeměděl., lesnicví, rybářsví a příbuzných oborech % 344, 345 celníci, policisé % 3.5 Subsiuční popávka Subsiuční popávka modeluje chování pracovníků, keří z různých důvodů přijímají zaměsnání vykonávaná převážně pracovníky s jiným, podobným vzděláním. V modelu ROA- CERGE pomáhá snižova převahu nabídky práce nad popávkou ím, že simuluje odchod lépe kvalifikovaných pracovníků na mísa vykonávaná pracovníky s podobným vzděláním na sejném či nižším supni. Vyhlídky vysokoškolsky vzdělaných absolvenů či sředoškolsky vzdělaných absolvenů s mauriou se po subsiuci ve věšině klasrů zlepšují. Zlepšení vyhlídek na získání zaměsnání je indikováno snížením koeficienu IFLM po subsiuci. Podrobněji je ao meoda definována v dodaku C. Následující abulka 22 dokumenuje působení subsiuční popávky ve vzdělanosních klasrech. Sloupec mezera je rozdíl mezi nabídkou práce danou počem absolvenů a krákodobě nezaměsnaných a popávkou po práci - součem expanzní a náhradní popávky. Kladná mezera indikuje převahu nabídky práce, záporná mezera znamená převahu popávky po práci nad nabídkou. 19

20 T a b u l k a 22 Subsiuční popávka vzdělání mezera subsiuční zaměsnaných popávka v klasru r bez vzdělání základní vzdělání SbM řízení a obsluha srojů, srojír., hunicví SbM elekroechnika, doprava, spoje SbM chemie, poravinářsví SbM exil, oděvnicví, výroba obuvi SbM zpracování dřeva SbM savebnicví SbM zemědělsví a lesní hospodářsví SbM obchod, služby SbM osaní obecná příprava (gymnázia) SsM přírodní vědy SsM srojírensví SsM elekroechnika SsM savebnicví SsM zemědělsví a veerinářsví SsM zdravonicví SsM ekonomika, obchod SsM právní vědy SsM učielsví SsM osaní VŠ přírodní vědy VŠ srojírensví VŠ elekroechnika VŠ savebnicví VŠ osaní echnické obory VŠ zemědělsví a veerinářsví VŠ zdravonicví VŠ ekonomika, obchod VŠ právní vědy VŠ učielsví VŠ osaní společenské obory VŠ osaní vědy a nauky celkem Shif - share analýza Shif-share analýza odpovídá na oázku: keré fakory ovlivňují vývoj zaměsnanosi v dané vzdělanosní skupině? Tao analýza edy nepřispívá ke upřesnění samoných predikcí, ale dokáže je lépe inerpreova. Efek odvěví idenifikuje vliv změn v odvěvové srukuře národního hospodářsví. Teno efek vyjadřuje vliv echnologického progresu, vývoje produkiviy a jiných makroekonomických fakorů, keré působí na vývoj zaměsnanosi podle odvěví. Následující abulka ukazuje, že efek odvěví je kladný pro věšinu vzdělanosních skupin, což odpovídá omu, že se očekává expanze celkové zaměsnanosi o 238 is. osob. Záporný efek odvěví odhadujeme jen pro vzdělanosní skupiny zemědělsví, savebnicví a učielsví. Je o pravděpodobně způsobeno ím, že užiá makroekonomická prognóza 20

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000

VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000 VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000 Úav pro informace ve vzdělávání Praha 2002 Úav pro informace ve vzdělávání Sekce měření výledků vzdělávání ISBN 80-211-0415-5 ÚVOD Hodnocení výledků

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více