Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010"

Transkript

1 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání Oleksandr Supnyskyy Jaromíra Koíková Ludvík Michalička VÚPSV Praha 2006

2 Vydal Výzkumný úsav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměsí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výisků, poče sran 44 Tisk: VÚPSV Recenze: doc. Ing. Daniel Münich (CERGE-EI) Ing. Věra Havlíčková (Národní vzdělávací fond) Doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Vysoká škola báňská, Osrava) ISBN

3 Meodika využiá při vypracování prognózy vznikla v rámci mezinárodního projeku Regular Forecasing of he Training Needs: Comparaive Analysis, Elaboraion and Applicaion of Mehodology - Pravidelné předvídání vzdělávacích pořeb: srovnávací analýza, vypracování a aplikace meodologie, s finanční podporou Evropské komise pod vedením Národní observaoře zaměsnanosi a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. a za přímé účasi CERGE-EI (Cenrum pro ekonomický výzkum a posgraduální vzdělávání Univerziy Karlovy), ROA (Výzkumné cenrum pro vzdělávání a rh práce) Univerzia Maasrich, Holandsko a ESRI (Úsav pro ekonomický a sociální výzkum), Irsko. Evropská komise neodpovídá za výsledky a využií éo meodiky. 3

4 Obsah 1. ÚVOD MODEL ROA - CERGE V ROCE Vsupní daa Makroekonomická predikce Výběrové šeření pracovních sil Absolveni škol Popávka po práci Náhradní popávka Expanzní popávka Subsiuční popávka Shif - share analýza VÝSLEDKOVÁ ČÁST Náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech Expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech Náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech Expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech Subsiuční popávka Shif - share analýza Absolveni Koeficieny napěí na rhu práce SHRNUTÍ DODATEK A - EXPANZNÍ POPTÁVKA DODATEK B - NÁHRADNÍ POPTÁVKA DODATEK C - SUBSTITUČNÍ POPTÁVKA DODATEK D - SHIFT-SHARE ANALÝZA DODATEK E - INDIKÁTORY NAPĚTÍ NA TRHU PRÁCE DODATEK F - TABULKY VZDĚLANOSTNÍCH A ZAMĚST. KLASTRŮ LITERATURA

5 1. ÚVOD Model Výzkumného cenra pro vzdělání a rh práce při univerziě v Maasrichu (ROA) byl upraven na naše podmínky pracovníky CERGE-EI UK (proo se v dalším označuje jako model ROA-CERGE, či zkráceně jako model ). Je založen na odhadu a analýze oků keré určují nabídku pracovních mís a popávku po pracovních silách na rhu práce. Model ROA - CERGE odhaduje v současnosi poměry na rhu práce v České republice v leech 2006 až Klade si za cíl vyvoři věší ransparennos rhu práce a pomáha všem, keří na něj vsupují či se na něm pořebují z profesních důvodů orienova. Cílem éo zprávy je popsa současný sav vývoje modelu, provés prognózu vzdělanosních pořeb a upozorni na nedosaky, keré je řeba odsrani. Z analýzy souborů Výběrového šeření pracovních sil (VŠPS) a dalších vsupních da odhadujeme yo údaje o rhu práce: Průměrný poče zaměsnaných v prvních dvou čvrleích roku 2005 je isíc osob. V období mezi ley 2006 až 2010 odhadujeme popávku po práci na 793 isíc pracovních mís. Z nich 238 isíc mís vznikne expanzí průmyslu a služeb. 555 isíc mís se uvolní odchody do důchodu, na maeřské dovolené a z podobných důvodů. Na eno rh práce budou vsupova absolveni škol, jejich poče v období 2006 až 2010 odhadujeme na 661 isíc. Lze očekáva i zájem o práci asi 191 isíce nezaměsnaných, keří jsou v současnosi v nezaměsnanosi méně než jeden rok. Z uvedených da je parné, že rh práce bude v uvedeném období napjaý, proože v někerých vzdělanosních a zaměsnanosních kaegoriích bude převažova nabídka práce nad popávkou. Model analyzuje rh práce hlouběji. Popisuje jej z hlediska specificky vzdělaných příchozích a aké z hlediska zaměsnavaelů popávajících pracovníky s určiým vzděláním. Pro příchozí na rh práce se odhaduje šance pro získání vhodného zaměsnání a šance zaměsnavaelů specificky vzdělané pracovníky nají. Výsledky mají slouži decizní sféře k vorbě opaření na odsranění nerovnováhy na rhu práce a mají aké pomáha s volbou oboru sudia žákům a sudenům. Výsledky prognózy vzdělanosních pořeb nelze dosud uvolni. Hlavním důvodem je velký rozpyl výsledků pro někeré vzdělanosní a zaměsnanosní klasry a z oho vyplývající nunos sdruži je ve věší celky. Tyo důvody jsou popsány v exu zprávy am, kde se popisují slabá mísa modelu, převážně při odhadování náhradní a expanzní popávky. 5

6 2. MODEL ROA - CERGE V ROCE 2005 Model odhaduje popávku po práci v období le v definovaných vzdělanosních a zaměsnanosních klasrech. Tyo klasry byly vymezeny na základě kombinace klasrové analýzy a experního posouzení pro účely použií v omo modelu. Jsou popsány v kapiole 10, dodaku F. Popávku po práci ve vzdělanosních klasrech model porovnává s nabídkou práce v omo období a sanovuje koeficieny vyjadřující šanci absolvenů škol na získání vhodného zaměsnání. Práce na rozvoji modelu v roce 2005 vycházely ze savu modelu popsaného v (7) a byly zaměřeny na zpřesňování modelu a jeho přibližování reálným podmínkám, jak je popsáno v následujících odsavcích. Model byl zdokonalen hlavně v ěcho oblasech: Na základě zjišěných odchylek frekvencí vzdělanosních a zaměsnanosních klasrů a jejich podmnožin od reálných poměrů v populaci byla zahájena saisická inerpreace frekvencí a bylo zpřesněno odhadování náhradní popávky. Byl vybudován apará umožňující výběr regresní meody při odhadování expanzní popávky a upřesněno odhadování expanzní popávky. Byla změněna funkce subsiuční popávky ak, jak se domníváme, že ve skuečnosi funguje, j. shora dolů, kdy pracovníci s vyšším vzděláním nahrazují pracovníky s podobným, avšak nižším vzděláním. Byla provedena shif-share analýza vývoje zaměsnanosi, kerá slouží k dokonalejší inerpreaci expanzní popávky ve vzdělanosních a zaměsnanosních klasrech. Byla zavedena korekce na hospodářský cyklus, kerá eliminuje vliv krákodobých změn zaměsnanosi, daných hospodářským cyklem, na zaměsnanos v klasrech a věkových kohorách, a edy na odhad náhradní popávky. Vedle akuálního odhadu poču absolvenů škol ve srukuře, kerá vyhovuje modelu, byly provedeny korekce podílu ěch absolvenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu na vysokých školách. Bylo přiom zjišěno, že se yo podíly proi údajům z roku 2002 mění ve prospěch pokračování ve sudiu na vysokých školách. Následující body popisují práci, kerá je obsažena v přiložené sudii s názvem Technická sudie rozšíření a zkvalinění současné programové implemenace modelu ROA- CERGE-EI. Tao sudie vznikla podle smlouvy mezi VÚPSV a CERGE-EI v CERGE-EI a obsahuje podklady popisující rozšíření funkcí modelu ve čyřech základních směrech. Model bude o yo body rozšířen v následujícím roce. Rozšíření modelu zohledňující rozdílné paricipační chování mužů a žen na rhu práce. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a samoné programové insrumeny upravující segmen nahrazovací popávky ak, aby zohledňoval rozdílné pracovní charakerisiky mužů a žen a především o, jak se promíají do jejich paricipačního chování. Porovnání saré a navržené meodologie založené na skuečných daech ukazuje, že uvedená rozšíření nemají zásadnější dopad na agregání výsledky, ale projevují se ve specifických vzdělanosně-profesních segmenech, keré jsou ypické pro jedno z obou pohlaví. Analýza saisické věrohodnosi však ukázala, že v současnosi používané, poměrně podrobné vzdělanosně-profesní dělení se po zavedení rozlišení dle pohlaví pro řadu vzdělanosně-profesních skupin dosává na hranici saisické věrohodnosi. Alernaivní deailnější srukuralizace skupin zaměsnanosi v budoucnosi bude edy možno realizova pouze při snížení poču základních vzdělanosně-profesních skupin. 6

7 V rámci rozšíření segmenu nahrazovací popávky byly aké provedeny úpravy jak daové, ak programové, keré při výpoču nahrazovací popávky zohledňují paricipační chování mladších generací na rhu práce (o původní model neumožňuje). Zároveň byl připraven programový insrumen umožňující modelova alernaivní scénáře posunu sauárního věku odchodu do důchodu, kerý může bý případně využi ke speciálním ad hoc analýzám navazujícím na analyické práce spojené s přípravou penzijní reformy. Zpřesnění kvaniaivního přílivu absolvenů škol na rh práce. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a programové insrumeny umožňující komplexní využií dosupných daových a saisických informací o dynamice srukury oků osob mezi sředním a erciálním supněm vzdělání a rhem práce. Navržená meodologie využívá údajů z regisru přihlášek na vysoké školy, keré umožňují podrobnější rozklad agregáních údajů o absolvenech sředních škol a přijaých na školy vysoké dle oborů jak sředoškolských (absolveni), ak vysokoškolských (uchazeči). Ukazuje se, že na základě ěcho údajů lze významně zpřesni predikce absolvenů škol přicházejících na rh práce. Analýza cilivosi ukazuje, že dodaečná informace o ocích ve vzdělávacím sysému zpřesňuje predikované oky pracovní síly, a o především v dynamicky se vyvíjejících vzdělávacích oborech. Mezisekorová analýza. Sudie obsahuje popis problému, meodiku a samoné programové insrumeny umožňující sysemaické využií informací z zv. inpu-oupu sekorových maic, keré publikuje ČSÚ a keré popisují srukuru produkčního procesu ekonomiky. Navržená meodologie umožňuje dvě rozdílná využií modelu. Za prvé poskyuje alernaivní predikce sekorové zaměsnanosi k doposud používaným predikcím založeným na modelu HERMIN, případně na jiných zdrojích, jakým je v současnosi předpověď budoucí zaměsnanosi v odvěvích uvedená v [15] a předsavuje ak doplňkový korekční násroj. Za druhé meodologie umožňuje ad hoc simulace dopadu velkých invesičních projeků na vzdělanosně profesní pořeby rhu práce. 2.1 Vsupní daa Makroekonomická predikce Predikce zaměsnanosi do roku 2010 v celém národním hospodářsví a predikce zaměsnanosi v jednolivých odvěvích je jedním ze vsupů pro výpoče expanzní popávky podle vzdělanosních skupin. Kvalia ěcho predikcí se promíá do výsledků expanzní popávky, a ím do celkových výsledků V dalším používaná Projekce zaměsnanosi v ČR na období 2005 až 2010 v členění dle ekonomických odvěví [15] vznikla v Národní observaoři zaměsnanosi a vzdělávání NOZV-NVF. Je o odvěvová predikce zaměsnanosi, vzniklá jako experní odhad založený na kombinaci modelových propočů, názorech odborníků a dalších informacích, keré byly k omuo účelu shromážděny, zpracovány a vyhodnoceny. Predikce zaměsnanosi ve všech odvěvích OKEČ byla vyhoovena ve řech varianách: variana dolní odhad, horní odhad a variana NO, 1 s nimiž model dále pracuje 1 Variana Národní observaoře zaměsnanosi a vzdělávání, arimeický průměr varian horní a dolní, kerá je dále korigovaná o vývojové rendy prosazující se v zahraničí. 7

8 Podle variany NO a variany dolní rozpěí do roku 2010 dojde k poklesu zaměsnanosi v následujících odvěvích: - zemědělsví, - lesnicví, - veřejná správa, - savebnicví, - školsví. Růs zaměsnanosi se očekává v následujících odvěvích: - dobývaní nerosných surovin, - obchod a opravy moorových vozidel, - činnosi v oblasi nemoviosí, - zdravoní a veerinární činnosi. Podle variany horní rozpěí do roku 2010 dojde k poklesu zaměsnanosi v odvěvích: - veřejná správa, - školsví. Porosou následující odvěví: - lesnicví, - dobývaní nerosných surovin, - obchod a opravy moorových vozidel, - činnosi v oblasi nemoviosí, - zdravoní a veerinární činnosi. T a b u l k a 1 Projekce vývoje zaměsnanosi do r podle odvěvi, poče osob v is. odvěví, sekor variana NO variana "dolní rozpěí" variana "horní rozpěí" empo růsu empo růsu empo růsu zemědělsví, myslivos ad. 154,2 147,7-0,86% 141,8-1,66% 154,9 0,09% lesnicví, rybolov a chov ryb 37,4 34,8-1,41% 33,1-2,44% 39,2 0,92% dobývání nerosných surovin 49,1 55,0 2,30% 49,2 0,03% 56,4 2,82% zpracovaelský průmysl 1 279, ,0 0,01% 1 255,3-0,38% 1 279,0 0,00% výroba a rozvod elekřiny 77,9 78,0 0,02% 72,8-1,35% 77,5-0,11% savebnicví 456,0 433,0-1,03% 417,6-1,74% 441,7-0,63% obchod, opravy mo. vozidel 617,3 658,5 1,30% 644,8 0,88% 650,5 1,05% pohosinsví a ubyování 180,9 179,0-0,21% 163,6-1,99% 174,0-0,78% doprava, skladování a spoje 358,5 365,9 0,41% 357,6-0,05% 364,1 0,31% peněžnicví a pojišťovnicví 96,2 95,0-0,25% 90,0-1,32% 96,5 0,06% činnosi v oblasi nemovi. ad. 276,8 301,8 1,75% 288,3 0,82% 293,1 1,15% veř. správa, obrana, soc. zab. 327,8 311,6-1,01% 308,9-1,18% 314,4-0,84% školsví 294,3 279,0-1,06% 266,4-1,97% 272,2-1,55% zdrav., veerinární a soc. čin. 327,3 345,0 1,06% 335,1 0,47% 344,2 1,01% osaní veřejné a soc. služby 193,5 191,5-0,21% 187,9-0,58% 191,4-0,22% Zdroj: NOZV-NVF , ,8 0,12% 4 612,5-0,49% 4 749,1 0,10% 8

9 2.1.2 Výběrové šeření pracovních sil Výběrové šeřeni pracovních sil (VŠPS) Českého saisického úřadu je zdrojem informace pro analýzu vývoje popávky podle vzdělanosních skupin. Panel zahrnuje více než respondenů ročně a každé čvrleí se vymění 20 % z nich. Poče respondenů je proporcionální velikosi okresů. Výběr domácnosí v každém okrese je náhodný, ve vybrané domácnosi jsou do šeření zahrnui všichni členové. Tao náhodnos výběru zaručuje, že ve výběrovém šeření je každá vzdělanosní skupina reprezenována proporcionálně svému skuečnému poču. Váha respondena odpovídá jeho reprezenaci v daném okresu, dané věkové skupině a daném pohlaví. Podhodnocen je poče cizinců. ČSÚ v roce 2005 uváděl, že počy cizinců zjišěné v byech v rámci VŠPS jsou éměř 4krá nižší než oficiální údaje Minisersva vnira a cizinecké policie Absolveni škol Tabulky absolvenů škol s výhledem na celé prognózované období připravují pracovníci Úsavu pro informace ve vzdělávání. Srukura je shodná se srukurou vzdělanosních klasrů popsaných v abulce 32. Tao vsupní daa se nyní vyznačují dramaickým zvyšováním poču absolvenů vysokých škol kerý je zvlášť markanní v posledních dvou leech a porvá po celé odhadované období Je o zásluhou inenzivního zavádění bakalářských programů na vysokých školách v posledních dvou leech. Poče zapsaných k bakalářskému sudiu na veřejných vysokých školách eprve ve školním roce 2003/2004 přesáhl poče zapsaných ke sudiu magiserskému a v následujícím roce 2004/2005 byl na ěcho školách poče zapsaných bakalářů a zapsaných k magiserskému sudiu jen Model předpokládá, že v roce 2010 bude opoušě vysoké školy přes 47 isíc absolvenů, edy asi 1,27násobek poču absolvenů vysokých škol z roku Vyhlídka na nalezení odpovídajícího mísa pro absolveny vysokých škol se ak zhorší, jak je parné z abulky 26, kde se u vysokoškolských kaegorií objevuje převaha nabídky práce nad popávkou, a o i po předpokládané subsiuci popsané v kapiole 3.5 a v abulce 22. Z Úsavu pro informace ve vzdělávání pocházejí i údaje o poču absolvenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu na vysokých školách. Tao daa jsme původně ročně nesledovali, proože jsme se domnívali, že se vzorce chování sředoškoláků v omo ohledu nebudou rychle měni. Ukazuje se, že omu ak není a následující abulka ukazuje, že se podíl sudenů sředních škol, keří pokračují ve sudiu, až na výjimky rychle zvyšuje. 9

10 T a b u l k a 2 Počy absolvenů sředních škol keří pokračují ve sudiu na vysokých školách 2000* 2004** vzdělání pokračují ve sudiu na VŠ odcházejí na rh práce pokračují ve sudiu na VŠ odcházejí na rh práce 12 SŠ s ma., obecná příprava 73% 27% 78% 22% 13 SŠ s ma., přírodní vědy 26% 74% 56% 44% 14 SŠ s ma., srojírensví 27% 73% 37% 63% 15 SŠ s ma., elekroechnika 24% 76% 41% 59% 16 SŠ s ma., savebnicví 45% 55% 48% 52% 17 SŠ s ma., zemědělsví 22% 78% 27% 73% 18 SŠ s ma., zdravonicví 11% 89% 27% 73% 19 SŠ s ma., ekonomika 27% 73% 18% 82% 20 SŠ s ma., právní vědy 9% 91% 15% 85% 21 SŠ s ma., učielsví 13% 87% 40% 60% 22 SŠ s ma., osaní 37% 63% 33% 67% * Zdroj: Uchazeč Do poču jsou zahrnui nově přijaí sudeni VŠ, keří absolvovali sřední školu v roce 1998 až ** Zdroj: UIV Do poču jsou zahrnui nově přijaí sudeni VŠ, keří absolvovali sřední školu v roce Popávka po práci Náhradní popávka Náhradní popávkou v odhadovaném období rozumíme změnu celkové popávky po práci ve vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii, kerá je dána počem uvolněných pracovních mís. Důvody uvolnění pracovního mísa mohou bý: odchod do důchodu, změna zaměsnání a jiné. Podsané je, že pracovní mísa zůsávají zachována a jsou obsazována. Mísa, kerá jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní popávky nezapočíávají. Posup pro sanovení náhradní popávky pro vzdělanosní i zaměsnanecké klasry je shodný. Proože se ýká odhadovaného období, v našem případě období le 2006 až 2010, je zřejmé, že jde o odhad náhradní popávky. Teno odhad vychází ze znalosi náhradní popávky ve sledovaném období, či v několika minulých sledovaných obdobích, pokud jsou aková daa k dispozici. Náhradní popávka je nejvěší čásí popávky po práci a model odhaduje, že v leech 2006 až 2010 dosáhne náhradní popávka výše 500 is. pracovních mís. Výpoče náhradní popávky ve sledovaném období obsahuje krok, kdy v abulkách, keré obsahují čenosi jednolivých druhů vzdělání či zaměsnání a věkové kaegorie, sledujeme s odsupem 5 le kohory respondenů s věkem le, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, le. 2 V dané vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii se pro každou věkovou kohoru sanoví změna ve sledovaném období. Dojde-li v mezidobí k poklesu, jde z hlediska náhradní popávky o volná mísa. Souče ěcho poklesů pro všechny věkové kaegorie definuje celkový poče volných mís pro vzdělanosní či zaměsnanosní kaegorii. 2 Věková kohora le je v poslední verzi již do modelu zahrnua. 10

11 Při prověřování výsledků modelu jsme zjisili, že exisuje klasr, pro kerý můžeme eno krok urči exakně z vrdých da z vyčerpávajícího šeření v celé populaci. Jelikož v ČR exisuje povinné člensví v lékařské komoře, lze získa čenosi věkových kohor všech lékařů resoru Minisersva zdravonicví v posledních leech. Porovnání změn věkových kohor podle údajů ÚZIS a údajů VŠPS je v následujících abulkách. Tabulka 4 obsahuje změny, k jakým došlo ve věkových kohorách za 2 poslední pěileá období. Je zřejmé, že změny v údajích ÚZIS jsou malé a usálené v čase (ve sloupcích) T a b u l k a 3 Změny velikosi kohor lékařů a zubařů za pě le podle ÚZIS období Zvýrazněná hodnoa 47 v abulce 3 například znamená, že kohora 40 až 44leých v roce 2003 byla o 47 věší, než byla kohora 35 až 39leých v roce Tabulka 4 uvádí yo výpočy ze souboru VŠPS. Zvýrazněná hodnoa v abulce 4 znamená, že kohora 40 až 44leých v roce 2003 byla o menší, než byla kohora 35 až 39leých v roce Rozdíly hodno v obou abulkách jsou obrovské. Je parné, že správné rozdíly vypočíané na základě vyčerpávajícího šeření ÚZIS jsou o řád či dva menší, až na kohoru 45 až 49leých nemění v čase (ve sloupcích) znaménko, zaímco údaje z abulky 4 vůbec neodpovídají realiě. Záporné rozdíly model při expanzi celého klasru inerpreuje jako čás náhradní popávky. Model poom může podáva falešné informace. T a b u l k a 4 Změny velikosi kohor lékařů a zubařů během pěi le podle VŠPS období Při sudiu rozdílů mezi údaji z abulek 3 a 4 jsme dospěli ke zjišění, že je řeba brá v úvahu saisické vlasnosi frekvencí. Tyo frekvence jsou náhodnými veličinami, proože byly zjišěny na souboru VŠPS, kerý je vybírán náhodně. Dá se edy zjišťova jejich rozdělení, průměr a rozpyl a další saisické charakerisiky. Z nich je pro naše účely užiečný inerval spolehlivosi (IS). Inerval spolehlivosi používá maemaická saisika k odhadu inervalu, v němž se s určiou pravděpodobnosí (například s pravděpodobnosí 95 %) skuečná hodnoa náhodné veličiny, v našem případě frekvence, nachází. Český saisický úřad publikuje k Výběrovému šeření pracovních sil abulky pořebné k určení inervalu spolehlivosi pro frekvence podsouborů. Pro klasr lékařů a věkové kohory z roku 2005 (kerý je reprezenován prvními dvěma čvrleími) vyplývají yo 95 % inervaly spolehlivosi: T a b u l k a 5 95% inervaly spolehlivosi pro čenosi kohor klasru VŠ zdravonicví v r kohory zjišěná frekvence horní hranice IS dolní hranice IS

12 Připomeňme, že v éo abulce jde o čenosi věkových kohor. Rozdíly ako nepřesných kohor mohou bý ješě nepřesnější a odud plynou údaje z abulky 4. Inerval spolehlivosi kohor z abulky 5 je přibližně % okolo naměřené hodnoy, a edy pro naše účely značně široký. Z maemaicko-saisické analýzy vyplývá, že směrodaná odchylka a aké šířka inervalu se zvěšuje se zmenšováním frekvence (velikosi) klasru. Více o éo problemaice uvádíme v dodaku B, kde aké popisujeme opaření, kerá jsme pro výpoče náhradní popávky použili. Vyplývá z nich, že výsledky pro klasry, pro něž nemáme k dispozici hisorická daa, nelze nijak zpřesni, a edy odhady náhradní popávky mohou bý značně nepřesné, a nejhorší je, že neumíme zjisi žádnou míru éo nepřesnosi. V současnosi používáme hisorická daa od roku 1994 pouze u klasrů s vysokoškolským vzděláním, kde jsme dokázali propoji daa VŠPS před rokem 2001 s day pozdějšími. Sudium saisických vlasnosí náhradní popávky a dalších složek modelu bude náplní plánované spolupráce se saisiky Expanzní popávka Expanzní popávku model chápe jako celkovou změnu popávky po práci pro danou zaměsnanosní či vzdělanosní kaegorii v odhadovaném období. V modelu ROA - CERGE se expanzní popávka definuje jako rozdíl mezi zaměsnanosí na konci a na začáku odhadovaného období. Proože se ýká odhadovaného období, v našem případě období le 2006 až 2010, je zřejmé, že jde o odhad expanzní popávky. Teno odhad může bý kladný nebo záporný podle růsu či poklesu popávky po práci. Expanzní popávka se počíá shodně pro vzdělanosní i zaměsnanecké klasry. Model odhaduje, že v leech 2006 až 2010 vznikne expanzí ekonomiky 29,5 is. nových mís. Při výpoču expanzní popávky je rozhodující použí vhodný regresní model, pomocí něhož se vyrovnává frekvence zaměsnanosi v klasru v minulém období a exrapoluje se na odhadované období 2006 až Pro vysokoškolské klasry byly sesaveny časové řady na období 1994 až 2005, i když v omo období došlo k několikanásobné změně vzdělanosní klasifikace. Podařilo se ím vylepši kvaliu regrese, exrapolaci a výpoče expanzní popávky. I ak někeré časové řady vykazují velký rozpyl hodno. To bylo důvodem k doplnění o robusní meodu lineární regrese, kerá analyzuje vyrovnávaná daa a vylučuje odlehlá pozorování. Model byl navíc upraven, akže uživael má během chodu programu možnos vybra někerou z meod lineární regrese a exrapolace, včeně exrapolace ypu Same as before. Jsme si vědomi, že exrapolace na pě le přináší značný rozpyl do odhadu expanzní popávky a my uo skuečnos dosud neumíme při výpoču expanzní popávky vyhodnoi. Také ao problemaika bude zahrnua do spolupráce se saisiky Subsiuční popávka Subsiuční popávka vysihuje siuaci, kdy se popávka po pracovnících s daným vzděláním uspokojuje pracovníky s jiným, podobným ypem vzdělání. K subsiuci dochází ehdy, když exisuje převis nabídky určiého ypu vzdělání, nebo ehdy, když exisuje nedosaek lidí s určiým ypem vzdělání. O "subsiuční popávce" se edy uvažuje jen ve spojiosi se vzdělanosními klasry a model odhaduje, že subsiucí se v období 2006 až 2010 zaplní přibližně 125 is. pracovních mís, jak je uvedeno na posledním řádku abulky 22 ve sloupci Subsiuční popávka. Vzhledem k rosoucímu poču vysokoškolsky vzdělaných 12

13 absolvenů model avizuje velké napěí v určiých segmenech rhu práce, určených právě pro vysokoškoláky. Předpokládáme, že někeří z nich budou vykonáva zaměsnání vykonávaná dosud sředoškoláky a uo skuečnos model inerpreuje jako subsiuci směrem dolů, kdy pracovníci s vyšším vzděláním mohou nahrazova pracovníky se sejným či nižším vzděláním. Podrobnosi o úpravě subsiuční popávky jsou uvedeny v dodaku C. 2.3 Shif - share analýza Při sledování odhadu expanzní popávky v prognózovaném období dochází ke změně zaměsnanosi ve vzdělanosním či zaměsnanosním klasru. Shif - share analýza dává odpověď na oázku, co je hlavní příčinou růsu či poklesu zaměsnanosi v omo časovém inervalu. Může o bý změna zaměsnanosi v odvěví, kam klasr náleží, či změna poču pracovníků v určiém zaměsnání nebo i změna poču sejně vzdělaných pracovníků. Popřípadě o může bý inerakce všech ří fakorů. Shif - share analýza edy pomáhá vysvěli příčiny prognózovaných změn. Podrobnosi a příklad, jak se analýza projevuje, jsou ve výsledkové čási v kapiole 3.6 a v dodaku D. 13

14 3. VÝSLEDKOVÁ ČÁST Ve výsledkové čási pracujeme s varianou NO odhadu vývoje zaměsnanosi a pro všechny variany vývoje zaměsnanosi uvádíme výsledky syneických koeficienů v kapiole 3.8 Koeficieny napěí na rhu práce. 3.1 Náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech Náhradní popávka je definována v dodaku B. Ve výsledkové čási uvádíme vzdělanosní klasry s nejvyšší predikovanou náhradní popávkou, počíáno v absoluních číslech. Je zřejmé, že o je popávka v klasrech s velkými čenosmi. Vysvělení použiých zkraek: SbM sřední vzdělání bez mauriy, ISCED 0-2 SsM sřední vzdělání s mauriou, ISCED 3-4 VŠ vysokoškolské vzdělání (včeně VOŠ), ISCED 5,6 T a b u l k a 6 Nejvyšší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru SbM řízení a obsluha srojů, srojírensví, hunicví ,42% SbM obchod služby ,75% SsM ekonomika, obchod ,82% SbM savebnicví ,40% SsM srojírensví ,32% Nejmenší náhradní popávku model předpokládá v ěcho klasrech: T a b u l k a 7 Nejnižší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru VŠ osaní vědy a nauky ,75% VŠ přírodní vědy ,09% SsM učielsví ,81% VŠ osaní společenské obory ,25% SsM přírodní vědy ,27% Vzhledem k omu, že pořadí je silně ovlivněno celkovou velikosí klasru, uvádíme klasry s nejvěší a nejmenší predikovanou náhradní popávkou, relaivně k velikosi klasru v roce Seřazení podle relaivních změn je zajímavějším srovnáním hlavně pro y, keří do klasru paří. Následující abulka uvádí klasry, v nichž se obmění nejvěší díl zaměsnaných. 14

15 T a b u l k a 8 Nejvyšší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 velikosi klasru SbM chemie, poravinářsví ,36% SsM zemědělsví a veerinářsví ,36% SsM savebnicví ,37% SbM obchod, služby ,75% SbM savebnicví ,40% Klasry s nejmenší relaivní náhradní popávkou jsou yo: T a b u l k a 9 Nejnižší náhradní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně náhradní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 velikosi klasru VŠ přírodní vědy ,09% SsM učielsví ,81% VŠ ekonomika, obchod ,46% VŠ osaní společenské obory ,25% SsM přírodní vědy ,27% 3.2 Expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech Expanzní popávka je definována v dodaku A. Následující abulky uvádějí vzdělanosní klasry s nejvěší a nejmenší expanzní popávkou. Expanzní popávka může nabýva záporných hodno, odpovídá o redukci klasru. Redukce vzdělanosního klasru může nasáva při odchodech do důchodu, když školsví podobně vzdělané pracovní síly dále neprodukuje (klasr osob bez vzdělání) nebo omezuje (někeré učební obory). Z hodnocení byly vyloučeny klasry bez vzdělání a sřední s mauriou, právnické vzdělání, proože jsou málo čené a vykazují velmi nepravděpodobné výsledky. T a b u l k a 10 Nejvyšší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové 2005 vel. klasru SsM ekonomika, obchod ,10% VŠ ekonomika, obchod ,22% SsM elekroechnika ,60% SbM řízení a obsluha srojů srojírensví, hunicví ,51% SbM savebnicví ,17% 15

16 T a b u l k a 11 Nejnižší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, absoluně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru základní vzdělání ,80% SbM zemědělsví a lesní hospodářsví ,22% SbM elekroechnika, doprava, spoje ,51% obecná příprava (gymnázia) ,74% SbM exil, oděvnicví, výroba obuvi ,48% SsM učielsví ,47% T a b u l k a 12 Nejvyšší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru VŠ přírodní vědy ,36% VŠ ekonomika, obchod ,22% VŠ osaní společenské obory ,33% VŠ elekroechnika ,76% SsM ekonomika, obchod ,10% T a b u l k a 13 Nejnižší expanzní popávka ve vzdělanosních klasrech, relaivně expanzní popávka vzdělání zaměsnaných relaivně k celkové absoluně celkem v roce 2005 vel. klasru základní vzdělání ,80% SbM zemědělsví a lesní hospodářsví ,22% SsM učielsví ,47% VŠ osaní vědy a nauky ,94% SbM elekroechnika, doprava, spoje ,51% 3.3 Náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech Ve výsledkové čási uvádíme zaměsnanosní klasry s nejvyšší očekávanou náhradní popávkou počíáno v absoluních číslech. Je o popávka ve velkých klasrech, keré se vyskyují v následující abulce 14. T a b u l k a 14 Nejvyšší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 721,722 formíři, svářeči, kováři % 832 řidiči moorových vozidel % 311 echnici v průmyslu % 52 prodavači, manekýni a předváděči zboží % 413,414,419 pracovníci ve skladech, dopravě, knihovnách, pošách % 16

17 Nejmenší náhradní popávku model předpokládá v ěcho klasrech: T a b u l k a 15 Nejnižší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 743 kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných % oborech 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 816 obsluha elekrárenských a příbuzných zařízení % 92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělsví, lesnicví, rybářsví a příbuzných % oborech 824 obsluha auomaických nebo poloauomaických dřevoobráběcích srojů % Nulová náhradní popávka v klasrech v abulce 15 a 17 vzniká ím, že v klasrech je záporná expanzní popávka, edy proo, že celková zaměsnanos v klasru se bude snižova. V akové siuaci model předpokládá, že uvolněná pracovní mísa se nebudou obsazova novými pracovníky. Klesající zaměsnanos v absoluních číslech v klasru KZAM 743 je parná z abulky 19. T a b u l k a 16 Nejvyšší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 811 obsluha důlního zařízení, razících šíů a zařízení na zpracování nerosů % 314,316 echnici v dopravě % 711 kvalifikovaní dělníci - horníci a osaní v dolech % 61 kvalifikovaní dělníci v zemědělsví, lesnicví, rybářsví, myslivosi - orienovaní na rh i samozásobielé % 11,12 zákonodárci, vyšší úředníci, vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací, společnosí, podniků % T a b u l k a 17 Nejnižší náhradní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM 743 povolání kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz. oborech absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru % 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 914,915 domovníci, školníci, vrání, nosiči % 912,913 čisiči bo, pomocníci, uklízeči a pradláci, pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech % 516 ochrana a osraha % 17

18 3.4 Expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech Expanzní popávka je definována v dodaku A. Následující abulky uvádějí zaměsnanosní klasry s nejvěší a nejmenší expanzní popávkou. Expanzní popávka může nabýva záporných hodno, odpovídá o redukci klasru. T a b u l k a 18 Nejvyšší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové v klasru 2005 vel. klasru 341, 342 zprosředkovaelé a ageni % 24 osaní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení % 513,514,515 obsluhující pracovníci v osobních službách, pečovaelé % 828,829 monážní dělníci /práce na monážních linkách/ % 817 obsluha auomaických monážních linek a průmyslových roboů % T a b u l k a 19 Nejnižší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, absoluně KZAM povolání pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, savebnicví, v dopravě a v příbuzných oborech kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru % % 343, 346 odborní adminisraivní pracovníci % 912,913 čisiči bo, pomocníci, uklízeči a pradláci, pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech % 23 odborní pedagogičí pracovníci % T a b u l k a 20 Nejvyšší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání absoluně v klasru zaměsnaných celkem v roce 2005 relaivně k celkové vel. klasru 817 obsluha auomaických monážních linek a průmyslových roboů % 824 obsluha auomaických nebo poloauomaických dřevoobráběcích srojů % 711 kvalifikovaní dělníci - horníci a osaní v dolech % 341, 342 zprosředkovaelé a ageni % 823 obsluha srojů na výrobu pryžových a plasových výrobků % 18

19 T a b u l k a 21 Nejnižší expanzní popávka v zaměsnanosních klasrech, relaivně KZAM povolání zaměsnaných relaivně absoluně celkem v roce k celkové v klasru 2005 vel. klasru 744 zpracovaelé kůží, kožešin a obuvníci % 816 obsluha elekrárenských a příbuzných zařízení % 743 kvalifikovaní výrobci exilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz % oborech 92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zeměděl., lesnicví, rybářsví a příbuzných oborech % 344, 345 celníci, policisé % 3.5 Subsiuční popávka Subsiuční popávka modeluje chování pracovníků, keří z různých důvodů přijímají zaměsnání vykonávaná převážně pracovníky s jiným, podobným vzděláním. V modelu ROA- CERGE pomáhá snižova převahu nabídky práce nad popávkou ím, že simuluje odchod lépe kvalifikovaných pracovníků na mísa vykonávaná pracovníky s podobným vzděláním na sejném či nižším supni. Vyhlídky vysokoškolsky vzdělaných absolvenů či sředoškolsky vzdělaných absolvenů s mauriou se po subsiuci ve věšině klasrů zlepšují. Zlepšení vyhlídek na získání zaměsnání je indikováno snížením koeficienu IFLM po subsiuci. Podrobněji je ao meoda definována v dodaku C. Následující abulka 22 dokumenuje působení subsiuční popávky ve vzdělanosních klasrech. Sloupec mezera je rozdíl mezi nabídkou práce danou počem absolvenů a krákodobě nezaměsnaných a popávkou po práci - součem expanzní a náhradní popávky. Kladná mezera indikuje převahu nabídky práce, záporná mezera znamená převahu popávky po práci nad nabídkou. 19

20 T a b u l k a 22 Subsiuční popávka vzdělání mezera subsiuční zaměsnaných popávka v klasru r bez vzdělání základní vzdělání SbM řízení a obsluha srojů, srojír., hunicví SbM elekroechnika, doprava, spoje SbM chemie, poravinářsví SbM exil, oděvnicví, výroba obuvi SbM zpracování dřeva SbM savebnicví SbM zemědělsví a lesní hospodářsví SbM obchod, služby SbM osaní obecná příprava (gymnázia) SsM přírodní vědy SsM srojírensví SsM elekroechnika SsM savebnicví SsM zemědělsví a veerinářsví SsM zdravonicví SsM ekonomika, obchod SsM právní vědy SsM učielsví SsM osaní VŠ přírodní vědy VŠ srojírensví VŠ elekroechnika VŠ savebnicví VŠ osaní echnické obory VŠ zemědělsví a veerinářsví VŠ zdravonicví VŠ ekonomika, obchod VŠ právní vědy VŠ učielsví VŠ osaní společenské obory VŠ osaní vědy a nauky celkem Shif - share analýza Shif-share analýza odpovídá na oázku: keré fakory ovlivňují vývoj zaměsnanosi v dané vzdělanosní skupině? Tao analýza edy nepřispívá ke upřesnění samoných predikcí, ale dokáže je lépe inerpreova. Efek odvěví idenifikuje vliv změn v odvěvové srukuře národního hospodářsví. Teno efek vyjadřuje vliv echnologického progresu, vývoje produkiviy a jiných makroekonomických fakorů, keré působí na vývoj zaměsnanosi podle odvěví. Následující abulka ukazuje, že efek odvěví je kladný pro věšinu vzdělanosních skupin, což odpovídá omu, že se očekává expanze celkové zaměsnanosi o 238 is. osob. Záporný efek odvěví odhadujeme jen pro vzdělanosní skupiny zemědělsví, savebnicví a učielsví. Je o pravděpodobně způsobeno ím, že užiá makroekonomická prognóza 20

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011 Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011 Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2006 (Vypracováno pro část grantového projektu Společnost

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje Mendelova univerzia v Brně Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Úsav demografie a aplikované saisiky Komparace nezaměsnanosi vybraných okresů Olomouckého kraje Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi. 24. 25. lisopadu 214 1 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kamila Vopaová Vypracovala: Lucie Mojžíšová Brno 10 Děkuji ímo

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikáorů Prameny abulek a grafů: ČSÚ, Eurosa C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP Sezónně očišěný HDP 2 ve 3. čvrleí 2012 mezičvrleně klesl o 0,3 % (proi 0,2 %). Meziročně

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Komparace vývoje nezaměsnanosi v okrese Uherské Hradišě a ČR Bakalářská práce Vedoucí: prof.

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).

Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory). MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza nehodovosi v ČR v leech 001-006 Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr.

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce

Analýza počtu zahraničních návštěvníků. České republiky. Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Analýza poču zahraničních návšěvníků České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Krisina

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 2009 Zpracovael: Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 1 Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky Západočeská univerzia v Plzni Fakula aplikovaných věd Kaedra kyberneiky Diplomová práce Regulační pořeby provozovaele přenosové síě v podmínkách nárůsu obnovielných zdrojů elekrické energie Plzeň, 2012

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Nové metody a přístupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad

Nové metody a přístupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakula Diserační práce Nové meody a přísupy k analýze a prognóze ekonomických časových řad Auor: Ing. Aleš Krišof Školiel: Doc.RNDr. Bohumil Kába,

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více